Page 1

ISSN 1425-9001

Nr 12

grudzień 2010

cena1,50

(w tym 0% VAT)


Gazeta Rawicka

G grudzień R

G a z e t a RAWICKA

Narodowe Święto Niepodległości

W

92. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości uroczystości w Rawiczu rozpoczęły się mszą św. w intencji Ojczyzny w kościele Chrystusa Króla i Zwiastowania NMP. Mszę odprawił ks. kanonik Józef Podemski, proboszcz fary, w koncelebrze z ks. Krzysztofem Skowrońskim, dziekanem rawickiego dekanatu i ks. dr. Marianem Grzegorowskim, proboszczem parafii św. Andrzeja Apostoła w Sarnowie. Homilię o patriotyzmie wygłosił ks. J. Podemski. Po

t i uroczystości t ś i złożył ż mszy uczestnicy li wiązanki kwiatów przy pomniku Jana Pawła II, Dorożkami i pieszo orszak przemaszerował z Orkiestrą

G R

2

Rok XVII, nr 204

Dętą „Gazomet” na plac przed pomnikiem Żołnierza Polskiego. Tam przemówienie poświęcone także patriotyzmowi wygłosił burmistrz Tadeusz Pawłowski. Delegacje złożyły kwiaty, a salwę honorową z broni czarnoprochowej oddali bracie kurkowi. Już po raz drugi dla uatrakcyjnienia święta, Związek Hodowców Koni wystawił do dyspozycji uczestników uroczystości podwody w asyście dwóch konnych żołnierzy. (T)

Nr 12/2010

Gazeta Rawicka


Miesięcznik, nr 12 (204), grudzień 2010. Numer zamknięto 2.12.2010.

Burmistrz w pierwszej turze

W

bezpośrednich wyborach na burmistrza miasta i gminy Rawicz, które odbyły się 21 listopada 2010 roku, zwyciężył Tadeusz Pawłowski. Głosowało na niego 5258 osób (53,11% głosów) i tym samym kandydat Komitetu Wyborczego Wyborców Porozumienie Samorządowe w Rawiczu już w pierwszej turze zapewnił sobie wybór i będzie pełnił urząd burmistrza przez kolejną kadencję. Na Grzegorza Kubika, kandyK data zgłoszoned go g przez KW Samorządowa Akm cja c Wyborcza, oddano 30,39% o ważnych głosów, w na n Jacka Gwizdka, k kandydata KW Platforma K Obywatelska O 16,49%. Frekwencja wyniosła 42,16%. 4 (P)

Gazeta Rawicka Wydawca: Dom Kultury w Rawiczu, ul. Targowa 1 Redaktor naczelny: Henryk Pawłowski ul. Sobieskiego 1B/4, 63-900 Rawicz www.gazeta-rawicka.pl rawicka@gazeta.pl, tel. 660479973 Adres Redakcji: GR, ul. Targowa 1, 63-900 Rawicz Zdjęcia: I. Kasprzak, H. Pawłowski, M. Osiński DRUK: HAF s.c. Leszno, al. Konstytucji 3 maja 6 tel. 065 529 74 05 Nakład: 600 egzemplarzy Materiałów niezamówionych Redakcja nie zwraca. Zastrzegamy sobie prawo skracania, adiustacji nadesłanych tekstów i nadawania im tytułów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń oraz ma prawo odmówić publikacji bez podania przyczyny.

G azeta Rawicka

Rok XVII, nr 204

azeta Gawicka R

W numerze: SPRAWY LOKALNE

Narodowe Święto Niepodległości .......................................... 2 Burmistrz w pierwszej turze ....................................................... 3 Wyniki wyborów samorządowych ............................................ 4 Powyborczy krajobraz .............................................................. 4 Inauguracyjna sesja Rady Miejskiej ........................................... 5 Nowy układ w Radzie Powiatu ................................................... 6 Aneksowanie umowy ................................................................ 6 Blok oddany ............................................................................... 7 Na Englerta ................................................................................ 7 65-lecie małżeństwa .................................................................. 7 Kanalizacja na Działkowej ........................................................ 8 Kontrola inwestycji .................................................................. 8 Kadencja komisji ....................................................................... 8 Podsumowanie w Cechu ............................................................. 9 Sprzęt dla OSP ............................................................................ 9 Strażackie spotkanie .................................................................. 9 Narada sołtysów ...................................................................... 10 Wybory w LOK ....................................................................... 11 Wojsko się promuje .................................................................. 11 Bal honorowych krwiodawców ............................................... 14 Pomocna Dłoń ......................................................................... 14 Świętowali w OPS .................................................................... 14 Dzień Seniora na Hazach ........................................................... 15 Dzień Seniora w Dziennym Domu ............................. 15 Gminny Dzień Seniora ............................................................. 16 Ozdobna wystawa ................................................................... 17 Dotacja na planty .................................................................... 18 Umowa w sprawie plant ............................................................ 21

KULTURA Turniej im. A. Krzyckiego ...................................................... 20 Reminiscencje papieskiej wystawy ......................................... 21 Obrazy nowe ........................................................................... 22 Królestwo w Piecowej ............................................................. 22

EDUKACJA Puchar Dyrektora dla Hazów .................................................... 12 Najlepsi w Wielkopolsce .......................................................... 13

TURYSTYKA I REKREACJA Pocztówka z gór ....................................................................... 18

SYLWETKI Bolesław Kupczyk (1917-2010) ............................................. 10

LISTY Z AMERYKI Zakupowe szaleństwo .............................................................. 19

FILATELISTYKA Dzisiaj w Betlejem .................................................................. 24

Nr 12/2010

G R

3


Gazeta Rawicka

G grudzień R

G a z e t a RAWICKA

Wyniki wyborów samorządowych M

iejsko-Gminna Komisja Wyborcza w Rawiczu podała 22 listopada wyniki wyborów do Rady Miejskiej Gminy Rawicz. Najwięcej głosów otrzymali kandydaci listy KWW Porozumienie Samorządowe - 3398. Na kandydatów listy KW Platforma Obywatelska oddano 2512 głosów, na listę KW Samorządowa Akcja Wyborcza - 2022, na listę KW Prawo i Sprawiedliwość - 1008, na listę KW Polskie Stronnictwo Ludowe (które wystawiło kandydatów tylko w jednym okręgu ) - 387. Mandaty radnych przypadły kandydatom tylko trzech pierwszych komitetów, bowiem KW PSL nie przekroczył 5% progu. Z list Porozumienia Samorządowego wybrani zostali: w okręgu nr 1 - Janusz Moos (207 głosów) i Tomasz Organistka

(226), z okręgu nr 2 - Piotr Domaniecki (262) i Norbert Rado (129) głosów), z okręgu nr 3 - Tadeusz Pawłowski (454), Krzysztof Sawicki (117), Sławomir Wasilewski (91), z okręgu nr 4 Rafał Chamioła (139) i Leszek Skupin (157). Tak więc łącznie PS ma 9 mandatów. W związku z wyborem Tadeusza Pawłowskiego na burmistrza jego miejsce zajmie Justyna Szajerka (87 głosów). Miejsce wiceburmistrza Piotra Domanieckiego zajmie Katarzyna Kociemba (105 głosów). Platforma Obywatelska ma 6 mandatów: z okręgu nr 1 radnym zostali Jacek Gwizdek (349 głosów), Andrzej Zębik (151) i Bogumiła Żyto (179), z okręgu nr 2 - Marek Heinze (172), z okręgu nr 3 - Przemysław Balbus (100), z okręgu

Powyborczy krajobraz N

a pierwszej po wyborach konferencji prasowej spotkali się z dziennikarzami 23 listopada nowo wybrany burmistrz oraz szef sztabu wyborczego Porozumienia Samorządowego. Tadeusz Pawłowski przyznał, że zwycięstwo w pierwszej turze było dla niego zaskoczeniem, choć taki właśnie wynik przewidywał Piotr Domaniecki, szef sztabu wyborczego. Dziękując za głosy wyborców dodał, że tak przekonujące zwycięstwo jeszcze bardziej ob-

G R

4

liguje do realizacji programu wyborczego PS. T. Pawłowski omówił też wyniki wyborów do Rady Miejskiej. W zasadzie oznaczają one utrzymanie preferencji wyborczych mieszkańców naszej gminy sprzed czterech lat. Kandydaci Porozumienia Samorządowego uzyskali, podobnie jak poprzednio, dziewięć mandatów. Oznacza to brak większości w Radzie. Burmistrz zaoferował pozostałym ugrupowaniom, które mają swoich przedstawicieli w Radzie, współpracę w realizacji programu rozwoju r Rawicza. Na pytanie o możliwość w zaoferowania J. Gwizdkowi G fotela drugiego g wiceburmistrza, T. T Pawłowski zdecydowanie d wykluczył taką t możliwość. Podział d kompetencji międdzy burmistrzem i jego zzastępcą nie pozostaw wia luki na działania kkolejnego urzędnika. R Również ze względdów społecznych ta-

Rok XVII, nr 204

nr 4 - Tomasz Garbaliński (179). Samorządowa Akcja Wyborcza ma 5 mandatów: z okręgu nr 1 - Aleksandra Ciąder-Hajnce (136), z okręgu nr 2 - Józef Młody (131), z okręgu nr 3 - Grzegorz Kubik (171), z okręgu nr 4 - Beata Rak (109) i Paweł Szybaj (308). Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 1 mandat w okręgu nr 2 - Waleria Andersch (201). W wyborach do Rady Powiatu w okręgu obejmującym gminę Rawicz również najwięcej głosów oddano na kandydatów Porozumienia Samorządowego - 2595 (6 mandatów). Kandydaci Samorządowej Akcji Wyborczej i Polskiego Stronnictwa Ludowego uzyskali po 5 mandatów, Platformy Obywatelskiej - 2 mandaty, Prawa i Sprawiedliwości - 1 mandat. (P) kie postępowanie jest niewskazane. T. Pawłowski nie zamierza „kupczyć” posadami za możliwość pozyskania głosów w Radzie. Wyraził nadzieję, że nowa Rada Miejska będzie realizowała program rozwoju Rawicza wypracowany w toku merytorycznych dyskusji. Piotr Domaniecki poinformował o przeprowadzonych rozmowach z Jackiem Gwizdkiem i Grzegorzem Kubikiem w sprawie podziału funkcji w Radzie Miejskiej Gminy Rawicz. Arytmetyka głosów w Radzie MGR wskazuje, że Porozumienie Samorządowe, mimo uzyskania 9 mandatów, nie ma większości, dlatego poprze wspólnego kandydata PO i SAW na przewodniczącego. PS zaproponowało zmniejszenie liczby zastępców przewodniczących Rady do dwóch. Liderzy ugrupowań postanowili, że przewodniczący i dwaj jego zastępcy powinni być szefami klubów radnych. Tadeusz Pawłowski zauważył, że gotów jest przyjąć do realizacji propozycje zadań PO i SAW, jeśli w zamian radni tych klubów zechcą poprzeć budżet. Projekty budżetów P. Domaniecki przekazał do zapoznania się swoim rozmówcom. PS oczekuje, że propozycje wywodzące się z programów PO i SAW będą zawierały szacunkowe koszty i źródło finansowania. (P)

Nr 12/2010

Gawicka azeta R


G grudzień R

Gazeta Rawicka

G a z e t a RAWICKA

Inauguracyjna sesja Rady Miejskiej U

konstytuowała się Rada Miejska Gminy Rawicz. Na pierwszej sesji radni wybrali przewodniczącego i dwóch wiceprzewodniczących. Potrzebowali na to jednak prawie cztery godziny. Sesję prowadził radny senior - Janusz Moos. Przewodniczący MiejskoGminnej Komisji Wyborczej Ludwik Zaremba wręczył nowo wybranym radnym zaświadczenia o wyborze, a Tadeuszowi Pawłowskiemu - zaświadczenie o wyborze na burmistrza. Następnie radni złożyli ślubowanie. W sesji uczestniczyło 19 z 20 radnych (wybór Tadeusza Pawłowskiego na burmistrza automatycznie pozbawił go uzyskanego w wyborach mandatu radnego; jego miejsce zajmie na następnej sesji kolejna osoba na liście Porozumienia Samorządo-

wego pod względem liczby uzyskanych głosów w wyborach - Justyna Szajerka;

Gawicka azeta R

jedna j d radna d - Bogumiła ł Żyto była nieobecna). n Najważniejszym punktem sep sji s był wybór przewodnip czącego. R Radny Piotr Domaniecki D w imieniu klubu Porok zumienie Saz morządowe, który ma najwięm cej c mandatów (9), ale bez bezwzględnej większości w Raw dzie, oświadczył, że zgodnie d z wcześniejszymi deklaracjami radni PS nie zgłoszą swego m kandydata na przewodniczącek go g Rady i oczekują wysunięcia wspólnego kandydata pozostaw łych klubów (PO - 6 mandał tów, SAW - 5, PiS - 1), któret go g poprą. Marek Heinze zgłosił kandydaturę, ale tylko w imiek niu n klubu PO, Jacka Gwizdka. Z kolei Paweł Szybaj zgłosił Grzegorza Kubika. W tajnym G głosowaniu 9 głosów było nieg ważnych, po 5 głosów uzyskali obaj kandydaci. Ogłoszono zatem przerwę. Po niej

Rok XVII, nr 204

J. J Gwizdek G i d k uzyskał k ł 6 głosów, ł ó G. G Kubik K bi bikk 5, 8 głosów było nieważnych. Wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów zarządzono kolejną przerwę, kilkakrotnie przedłużaną, podczas której dyskutowali ze sobą radni PO, SAW i PiS. Przed trzecim głosowaniu Marek Heinze zgłosił ponownie Jacka Gwizdka, ale jako jedynego kandydata. W głosowaniu J. Gwizdek uzyskał 18 głosów za, jeden radny wstrzymał się - tym samym wyłoniono przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Rawicz. J. Gwizdek w krótkim wystąpieniu zapowiedział, że zamierza współpracować z wszystkimi klubami i dążyć do wypracowywania kompromisów w celu rozwoju Rawicza. Piotr Domaniecki, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, zaproponował na wiceprzewodniczącego Rady szefa klubu radnych PS - Tomasza Organistkę. Paweł Szybaj w imieniu klubu SAW zaproponował na tę funkcję również szefa klubu Grzegorza Kubika. Radni postanowili nie powoływać trzeciego wiceprzewodniczącego (jak to było w poprzedniej kadencji). Piotr Domaniecki, w związku z objęciem funkcji wiceburmistrza złożył mandat radnego. Jego miejsca zajmie następna osoba na liście z największą liczbą głosów - Katarzyna Kociemba. Kolejna sesja odbędzie się 6 grudnia. Ślubowanie złoży na niej burmistrz Tadeusz Pawłowski. (P)

Nr 12/2010

G R

5


Gazeta Rawicka

G grudzień R

G a z e t a RAWICKA

Nowy układ w Radzie Powiatu W

sali Portretowej Ratusza w Rawiczu odbyła się 2 grudnia inauguracyjna sesja Rady Powiatu Rawickiego. Wybrano przewodniczącego Rady, jego zastępców, starostę, wicestarostę i członków Zarządu Powiatu.

wą Akcją Wyborczą wszystkie głosowania przebiegły sprawnie, niemal z takim samym podziałem głosów.

W obradach uczestniczyło 18 z 19 radnych. W związku z zawartą 25 listopada umową koalicyjną pomiędzy Porozumieniem Samorządowym i Samorządo-

Przewodniczącym Rady Poc wiatu Rawicw kiego został pok nownie Piotr n Dubicki (12 głoD sów za, 5 przeciw, 1 wstrzymujący się) z SAW. Wybrano (z takim samym podziałem głosów) dwóch przewodniczących (w poprzedniej kadencji był

Aneksowanie umowy

W

Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego burmistrz T. Pawłowski i skarbnik gminy Mirosława Górecka podpisali aneks do umowy o dofinansowanie w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013. Sprawę prowadzi Alicja Ludwiczak z Oddziału Wdrażania. Aneks dotyczył przesunięcia terminu zakończenia obu zadań do końca lutego przyszłego roku. Projekt Gminy Rawicz pt. „Kształtowanie centrów wsi wraz z zagospodarowaniem terenów w Zielonej Wsi i Słupi Kapitulnej” otrzyma dofinansowanie w wysokości 493 422

G R

6

zł (maksymalnie można było otrzymać 500 tys. zł). Ale całe zadanie ma kosztować około 1.200.000 zł, na które składa się przebudowa świetlicy szkolnej w Zielonej Wsi i remont Domu Strażaka w Słupi Kapitulnej. Obecnie trwa remont świetlic wiejskich w Słupi Kapitulnej i Zielonej Wsi wraz z zagospodarowaniem terenu, który realizuje firma INSBUD. Re-

Rok XVII, nr 204

jeden): Andrzeja Walusa i Jana Sierpowskiego - obaj z PS. Starostą został Zygmunt Wolny z SAW (12 za, 5 przeciw, 1 wstrzymujący się), wicestarostą - Krzysztof Synoracki z PS (11 za, 6 przeciw, 1 wstrzymujący się). Członkami Zarządu Powiatu wybrano: Macieja Dubiela (PS), Macieja Osińskiego (PS) i Mariusza Suchaneckiego (PO) (P) mont świetlicy wiejskiej w Słupi Kapitulnej wraz z zagospodarowaniem terenu będzie kosztował 511.947,84 zł brutto, a remont i dobudowa świetlicy wiejskiej w Zielonej Wsi wraz z zagospodarowaniem terenu - 560.052,92 zł brutto. (T)

Nr 12/2010

Gazeta Rawicka


G grudzień R

Gazeta Rawicka

G a z e t a RAWICKA

Blok oddany P

rzy ul. Ryblewskiej-Cichońskiej w Rawiczu spółka „Dubwar” dokonała 15 listopada oficjalnego przekazania do użytku bloku z 45 mieszkaniami. Budynek ma 5 kondygnacji i w związku z tym jest wyposażony w windę. Ponadto po raz pierwszy w Rawiczu w piwnicy pod blokiem usytuowany został garaż dla około 14 samochodów. (T)

Na Englerta

N

a ulicy Englerta firma „Mażur” zakończyła w pierwswzej połowie listopada budowę drogi i chodników. w Wraz z zakończeniem budowy drogi na ulicy Englerta wybudod wany został ostatni fragment drow gi g na ulicy Dzieciuchowicza i tym samym ta część Osiedla 350-lecia s stała się przejezdna. Można np. z s dworca PKP lub z Masłowa teraz d wygodniej dojechać tędy do Sieraw kowa. k (T)

65-lecie małżeństwa

A

nna i Józef Gilewscy z Sarnowy obchodzili bardzo rzadki, "żelazny" jubileusz małżeństwa. Maria Rejek z Urzędu Stanu Cywilnego i burmistrz Tadeusz Pawłowski złożyli 29 listopada jubilatom życzenia i wręczyli od samorządu okazjonalne upominki. Pani Anna, urodzona w Gaci, i pan Józef, urodzony w Szurkowie, od 1962 roku mieszkają w Sarnowie, gdzie prowadzili ogrodnictwo. Pan Józef ogrodnictwem zajmował się już w okresie przedwojennym, będąc ogrodnikiem u Czartoryskich. Po wojnie najpierw z małżonką Anną, a później z dziećmi hodowali kwiaty we własnym gospodarstwie ogrodniczym. W ostatnich latach doradzają wnukom, którzy przejęli ogrodnictwo w Sarnowie i prowadzą sklep z kwiatami w Rawiczu. (T)

Gawicka azeta R

Rok XVII nr 204

Nr 12/2010

G R

7


Gawicka azeta R

G grudzień R

G a z e t a RAWICKA

Kanalizacja na Działkowej

P

race przy budowie kanalizacji w Masłowie przeniosły się na ul. Działkową.

Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w Masłowie i Szymanowie jest największą, jak do tej pory iinwestycją realizowaną przez gminę n - Tego typu inwestycje są dla naszego n samorządu niezbędne, bo kompleksowe k uporządkowanie gospodarki s wodno-ściekowej jest jednym n z priorytetowych zadań własnych s gminy - mówi burmistrz T. Pawłowski. P - Wiedzieliśmy, że prędzej d czy później musimy tę inwesty-

Kontrola inwestycji C

zteroosobowy zespół specjalistów z WFOŚiGW w Poznaniu rozpoczął 17 listopada w Urzędzie MGR kontrolę dotyczącą realizacji budowy kanalizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko „Rozwiązywanie gospodarki wodnościekowej podrawickich miejscowości - Masłowo etap 3-4 i Szymanowo” współfinansowanego przez UE ze środków Funduszu Spójności.

cję przeprowadzić. Wiadomo, że dla mieszkańców tych miejscowości im prędzej, tym lepiej. Kiedy pojawiła się tylko możliwość sięgnięcia po środki unijne, nie sposób było z okazji nie skorzystać. Gmina Rawicz jako pierwsza w Wielkopolsce podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację projektu pod nazwą: „Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej podrawickich miejscowości - Masłowo etap 3-4 i Szymanowo” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I „Gospodarka wodno-ściekowa”, działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. Ogólna wartość projektu wynosi 9,18 mln zł, z czego dofinansowanie z Funduszu Spójności wyniesie 4,85 mln zł. Inwestycja rozpoczęła się w sierpniu 2009 roku, a zakończenie planowane jest na maj 2011 roku. (T)

Jest to zapowiedziana kontrola wynikająca z harmonogramu działania WFOŚiGW, jako jednostki wdrażającej fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej - dla projektów poniżej 25 mln euro netto. Kontrola potrwa około dwa tygodnie. W pierwszych dniach kontrolerzy sprawdzali dokumenty przetargowe, a jest tego kilka dużych kartonów. Udali się także na place budów w Masłowie i Szymanowie. (T)

Kadencja komisji K

omisja do Spraw Przeciwdziałania Alkoholizmowi na spotkaniu 12 listopada podsumowała czteroletnią działalność. W sprawozdaniu z działalności, przedstawionym przez Janusza Moosa, przewodniczącego komisji, znalazła się m.in. statystyka spotkań członków komisji z osobami uzależnionymi i liczba skierowań do ośrodków leczenia uzależnień. (T)

G R

8

Rok XVII, nr 204

Nr 12/2010

Gazeta Rawicka


G grudzień R

Gazeta Rawicka

G a z e t a RAWICKA

Podsumowanie w Cechu

W

siedzibie rawickiego Cechu Rzemiosł Różnych odbyło się 16 listopada dorocz-

ne spotkanie środowiskowe rzemieślników gminy Rawicz, Żmigród, Krobia i Kobylin. Podczas spotkania podsumowano działalność Cechu w 2010 roku. Leszek Stoiński, kierownik Cechu, omówił aktualnie obowiązują-

ce przepisy kodeksu pracy, zwłaszcza wprowadzone niedawno zapisy dotyczące palaczy i organizacji palarni na terenach zakładów. (T)

Sprzęt dla OSP W

świetlicy w Izbicach odbyło się 4 listopada uroczyste przekazanie nowego strażackiego sprzętu zakupionego przez Urząd Miejski Gminy Rawicz na wyposażenie ośmiu jednostek OSP. Co roku gmina zakupuje określoną ilość sprzętu służącego strażakom zarówno do akcji ratowniczych, jak i do ćwiczeń. W tym roku zakupiono go nieco więcej niż w poprzednich latach. Zakup jest dofinansowywany w około 1/3 przez Zarząd Wojewódzki OSP w Poznaniu. (T)

Strażackie spotkanie W

remizie OSP w Sarnowie odbyło się 13 listopada spotkanie przedstawicieli jednostek OSP, na którym podsuw mowano współpracę z samorządem gmim ny n Rawicz. Organizatorem spotkania była sarnowska s OSP, która w tym roku została wyposażona s w nowy średni wóz bojowy, doskonale n wyposażony w sprzęt strażacki. (T)

G azeta Rawicka

Rok XVII, nr 204

Nr 12/2010

G R

9


Gazeta Rawicka

G grudzień R

G a z e t a RAWICKA

Bolesław Kupczyk (1917-2010)

W

wieku 93 lat zmarł Bolesław Kupczyk, muzyk ludowy, członek orkiestry

„Gazomet”, Chóru „Kurpiński” w Sarnowie, Zespołu Folklorystycznego „Wisieloki” w Szymanowie, grywający w wielu zespołach folklorystycznych. Był wielokrotnie nagradzany zarówno za osiągnięcia w zespołach ludowych oraz indywidualnie jak ludowy wirtuoz skrzypiec. Urodził się 26 marca 1917 r. w Piaskach, lecz całe swoje życie artystyczne związał z rawickimi zespołami muzycznymi. Bolesław Kupczyk 27 kwietnia 2005 r. został uhonorowany Statuetką „Niedźwiedzia” za Zasługi dla Gminy Rawicz, jako wyraz uznania dla

wieloletniej i aktywnej działalności na rzecz miasta i gminy Rawicz. Występował na niemal wszystkich imprezach organizowanych na terenie gminy Rawicz. Z uwagi na niedyspozycję w sierpniu br. już nie wystąpił na IX Przeglądzie Kapel Ludowych. Bolesław Kupczyk został pochowany 4 listopada na cmentarzu parafialnym w Sarnowie. (T)

Narada sołtysów

N

a comiesięcznej naradzie spotkali się 17 listopada w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz sołtysi. Oprócz problemów bieżących omawiano sprawy związane z funduszem sołeckim na 2011 rok. Po zebraniu kilku sołtysów wraz z pracownikami Urzędu Miejskie-

G R

10

go udało się na Orlę na spotkanie z mieszkańcami wsi w gminie Żmigród, których tereny po ostatnich deszczach podtopiła rzeka. (T)

Rok XVII, nr 204

Nr 12/2010

Gazeta Rawicka


G grudzień R

Wybory w LOK

D

obiegła kadencja władz Powiatowej Organizacji Ligi Obrony Kraju w Rawiczu. W świetlicy

Zakładu Karnego odbył się 19 listopada powiatowy zjazd delegatów LOK, na którym wybrano nowe władze. W składzie władz nie zaszły jakieś gruntowne zmiany. Delegaci udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi. Funkcję prezesa PO LOK ponownie będzie sprawo-

Wojsko się promuje

W

Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz ppłk dypl. Andrzej Stenka, komendant WKU w Lesznie i mjr Sławomir Świątek, zastępca komendanta WKU, rozmawiali 4 listopada z burmistrzem na temat rekrutacji do Narodowych Sił Rezerwowych. Narodowe Siły Rezerwowe (NSR) tworzą żołnierze rezerwy, którym nadano przydziały kryzysowe. Jest to wyselekcjonowany zasób żołnierzy rezerwy,

ku ochotniczo zawartych kontraktów na pełnienie służby wojskowej w rezerwie i pozostających w dyspozycji do wykorzystania w przypadku realnych zagrożeń militarnych i niemilitarnych, zarówno w kraju, jak i poza granicami państwa. NSR nie stanowią oddzielnego, wyodrębnionego organizacyjnie komponentu Sił Zbrojnych RP. Oznacza-

posiadających przydziały kryzysowe na określone stanowiska służbowe w jednostkach wojskowych, nadane w wyni-

ją j sposób uzupełniania części etan towych stanowisk t poszczególnych jednostek wojskowych. O wskazaniu stanowisk służbowych na potrzeby NSR i ich obsadzie decydować

G azeta Rawicka

Gazeta Rawicka

G a z e t a RAWICKA

Rok XVII, nr 204

wał Lech Rzepecki. Przewodniczącym Powiatowej Komisji Rewizyjnej został Wojciech Woziwodzki. Delegatami na zjazd wojewódzki LOK zostali Lech Rzepecki i Jan Świerzewski. Przedstawiciele wojewódzkich struktur LOK uhonorowali medalami, odznakami i dyplomami zasłużonych działaczy Ligi Obrony Kraju w Rawiczu. Odznakę Honorową Za Wybitne Zasługi dla LOK otrzymali Lech Rzepecki i Antoni Sędłak. Medale Za Zasługi dla LOK otrzymali: srebrny - Piotr Domaniecki, brązowe - Anna Hamrol, Stanisław Janiak, Maciej Woźniak, Wojciech Walkowiak, Robert Kowalski, Zbigniew Świerczyński. Odznaką Zasłużony Działacz LOK uhonorowano Sonię Wojtal i Jakuba Kasprzaka. (P) będą dowódcy jednostek wojskowych. Oficerowie z Leszna pozostawili w Urzędzie Miejskim materiały informacyjne na temat rekrutacji do NSR z prośbą o ich rozpropagowanie poprzez Gminne Centrum Informacji i Dialogu Społecznego. Propagowaniu NSR służyło również spotkanie ppłk. A. Stenki z członkami rawickiego klub Związek Weteranów i Żołnierzy Rezerwy Wojska Polskiego, które odbyło się 17 listopada. Jako że w tym środowisku są także byli oficerowie, któ-

rych synowie odbyli bądź odbywają służbę wojskową, więc ppłk A. Stenka przekazał materiały informacyjne na temat rekrutacji do NSR z prośbą o ich rozpropagowanie wśród znajomych i w kręgach rodzinnych. (T)

Nr 12/2010

G R

11


Gazeta Rawicka

G grudzień R

G a z e t a RAWICKA

Puchar dyrektora dla Hazów

P

o raz siódmy rozegrany został Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Gimnazjum w Sierakowie. W finale, który rozegrano 26 listopada, drużyna Hazy Team pokonała 4:1 Tynkarzy. Do turnieju zgłosiło się 160 zawodników z 17 drużyn. Rozegrano 25 meczów, podczas których strzelono 194 bramki. Każde ze spotkań toczyło się przy żywiołowym dopingu, a finał wzbudził - jak zwykle - największe emocje wśród publiczności, która wypełniła do ostatniego miejsca halę sportową. Doping był jeszcze gorętszy w tym roku, bowiem zorganizowano konkurs dla najlepiej kibicującym klas. W finałowym spotkaniu, które poprowadził zawodowy sędzia Piotr Łukasiewicz, wyraźne zwycięstwo odniosło drużyna Hazy Team w składzie: Dawid Adamiak, Jarosław Twardy, Mateusz Bzdęga, Sebastian Pruchnik, Piotr Łapacz, Jakub Barteczka, Kamil Szymankiewicz, Jakub Skrzypek, Daniel Niedźwiedź, Marcin Pieprzyk. Zwycięzców udekorował dyrektor Piotr Mosiek złotymi medalami i wręczył kapitanowi okazały puchar. Nagrody

sklepu BETA, Stanisław Przybylski, właściciel kawiarni PIZZA CLUB, Kacper Zelek, właściciel firmy ECONEX, Firma Wielobranżowa ALLES z Gostynia. Wśród gości przybyłych na podsumowanie turnieju byli m.in. Agnieszka Dworecka, przewodnicząca Rady Rodziców, Marek Polowczyk, prezes KP Rawia, Dariusz Cieślak, prezes Kolejarza Rawicz, przedstawiciele patronów medialnych imprezy: Radia ELKA, dziennika „ABC”, „Gazety Rawickiej”. Oprócz emocji sportowych publiczs ność mogła cieszyć n się s także doznawaniem wrażeń esten tycznych, wywołat

rzeczowe otrzymali: najlepszy bramkarz, strzelec oraz zawodnik turnieju. Wręczali je sponsorzy. Nagrody ufundowali: Grażyna Pertek, właścicielka

nych występami szkolnych zespołów tanecznych.

G R

12

Rok XVII, nr 204

Tegoroczna edycja Halowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora

Gimnazjum (po ubiegłorocznej przerwie spowodowanej skutkami wichury, która zniszczyła sierakowską halę sportową) potwierdziła rangę tej imprezy. Organizatorzy zadbali o uroczystą oprawę finału, godną mistrzowskich turniejów.

Nr 12/2010

Gazeta Rawicka


G grudzień R

Gazeta Rawicka

G a z e t a RAWICKA

Co roku przedsięwzięcie wzbogacane jest o kolejne elementy. Turniej nie tylko przyczynia się do wyławiania kolejnych talentów piłkarskich, ale pełni też ważną rolę wychowawczą wśród gimnazjalnych kibiców. Na zdjęciu obok: zwycięzcy VII Halowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Gimnazjum - Hazy Team. (P)

Najlepsi w Wielkopolsce

W

dniu 5 listopada 2010 roku w warszawskim Domu Technika na Czackiego po raz piąty odbyła się uroczysta gala Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli IMPULS, utworzonego przez Narodowy Bank Polski. Tradycyjnie już podczas gali najlepsi nauczyciele przedsiębiorczości d i bi ś iz całej Polski - wśród nich pedagodzy z Rawicza - otrzymali dyplomy oraz nagrody za swoją pracę. Trójka nauczycielek z Rawicza: pani Magdalena Stańko i pani Kinga Wolna (Gimnazjum im. A. O. Przyjmy-Przyjemskiego w Sierakowie), jak również pani Jadwiga Dworecka (Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza) odebrała w Warszawie dyplomy z tytułem Najlepszego Nauczyciela Przedsiębiorczości w Województwie Wielkopolskim w kategorii gimnazjum. W obydwu rawickich gimnazjach funkcjonują Szkolne Kluby Przedsię-

b biorczości - w Gimnaz zjum nr 1 od roku 2007, n natomiast w sierakows skim gimnazjum od roku 2 2006. W kilkuset szkoł łach w naszym kraju n nauczyciele prowadząc kluby zrzeszeni są cy w Klubie PrzedsiębiorhN czych Nauczycieli IMPULS. Każdego roku kilkunastu uczniów z każdej szkoły regularnie uczestniczy w spotkaniach klubu, na którym poznają tajniki ekonomii, pojęcia z zakresu przedsiębiorczości, jak też wykonują zadania praktyczne, takie jak badanie rynku czy tworzenie bizn planu. Manes t teriały dydakt tyczne, które s pomocne w są pprowadzeniu zzajęć, pochoddzą między innymi ze stron ny n Narodowego g Banku Polskiego www. s nbportal.pl,

G azeta Rawicka

stamtąd też nauczyciele dowiadują się o konkursach i projektach organizowanych przez NBP. Za udział w każdej akcji przyznawane są punkty, a w listopadzie kolejnego roku szkolnego najlepsi nauczyciele odbierają nagrody na gali. Galę w tym roku prowadził znany z radia oraz telewizji Artur Orzech, natomiast nagrody wręczali pan Marcin

Rok XVII, nr 204

Kaszuba, dyrektor Departamentu Komunikacji i Promocji NBP, oraz pan Zbigniew Modrzewski, prezes zarządu Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Nagrody najlepszym nauczycielom w Polsce wręczał osobiście prezes Narodowego Banku Polskiego profesor Marek Belka. Galę uświetnił recital chopinowski oraz występ młodych uzdolnionych aktorów z jednej z warszawskich szkół. MAGDALENA STAŃKO

Nr 12/2010

G R

13


Gazeta Rawicka

G grudzień R

G a z e t a RAWICKA

Bal honorowych krwiodawców Z

okazji "Dni Honorowych Dawców Krwi" zorganizowany został 19 listopada w Domu Kultury tradycyjny bal, na którym uhonorowano najaktywniejszych członków Klubu Honorowego Dawcy Krwi. Klub działający przy Zarządzie Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Rawiczu liczy obecnie 91 członków. W roku 2010 do KHDK wstąpiło 29 nowych dawców. W okresie od listopada 2009 roku do listopada 2010 roku honorowi dawcy rawickiego klubu oddali 90 litrów krwi, natomiast na terenie powiatu rawickiego podczas wszystkich akcji w tym samym okresie oddano ponad 300 litrów krwi. (P)

Pomocna Dłoń W

Domu Kultury Stowarzyszenia Osób Sprawnych Inaczej, Ich Rodzin i Przyjaciół „Pomocna Dłoń” zorganizowało 25 listopada wieczorek taneczny. Przed częścią taneczną Michał Gertchen, prezes „Pomocnej Dłoni” poinformował o zamierzeniach stowarzyszenia na najbliższe miesiące. (T)

Świętowali w OPS Z

okazji Dnia Pracownika Socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawiczu swoje resortowe święto obchodzili 18 listopada pracownicy tej placówki. Oprócz występu podopiecznych z Dziennego Domu Pomocy Społecznej, dla zebranych wystąpił Andrzej Walus, który na saksofonie i przy własnym akompaniamencie wykonał kilka znanych melodii. (T)

G R

14

Rok XVII, nr 204

Nr 12/2010

Gazeta Rawicka


G grudzień R

Gazeta Rawicka

G a z e t a RAWICKA

Dzień Seniora na Hazach... W

Domu Strażaka w Zielonej Wsi Oś rodek Pomocy Społecznej wspólnie z wolontariuszami zorganizował 10 listopada dla mieszkańców okolicznych wsi Hazacki Dzień Seniora. Przybyła na tę imprezę tak liczna rzesza uczestników, że sala na piętrze pękała w szwach. Dzień Seniora był kolejnym

przedsięwzięciem projektu systemowego „Twój wybór Twoja szansa” w ramach Programu Aktywności Lokalnej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Kapitał Ludzki”.

J Hupa Jan H z Zawad, Z d najstarszy j t na salili senior, i odbiera dbi kwiaty k i t od Władysławy Czajkowskiej, dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej.

W programie artystycznym dla seniorów wystąpiły dzieci z Zawad oraz zespół „Katarzynki” ze Słupi Kapitulnej. (T)

...i w Dziennym Domu W

Dzienn y m D Domu Pomocy S Społecznej dla uczestników codziennych zzajęć zorganizzowany został D Dzień Seniora 16 listopada. Seniorzy b bawili się przy w występach artystycznych

G azeta Rawicka

Rok XVII, nr 204

członków seniorskiej grupy „Bolero”. Z okazji Dnia Seniora przygotowana została wystawa prac plastycznych podopiecznych DDPS. (T)

Nr 12/2010

G R

15


Gazeta Rawicka

G a z e t a RAWICKA

G grudzień R

Gminny Dzień Seniora

P

o raz dziewiąty w Domu Kultury Ośrodek Pomocy Społecznej odbył się 3 listopada Gminny Dzień Seniora, zorganizowany przez Dzienny Dom Samopomocy oraz Urząd Miejski Gminy Rawicz. Impreza cieszy się już od wielu lat dobrą opinią wśród mieszkańców i dlatego frekwencja na niej jest zawsze duża. Gościli wśród seniorów Zdzisław Maćkowiak, starosta powiatu, ks. dziekan Krzysztof Skowroński, ks. kanonik Józef Podemski i Jan Nowotny, szef związków emerytów. Imprezę prowadzili Urszula Zelek, kierowniczka Dziennego Domu Samopomocy, oraz Andrzej Walus, dyrektor Domu Kultury. Na scenie wystąpiły zespoły: "Bolero" z Dziennego Domu Samopomocy i "Jedyneczka" ze Szkoły Podstawowej nr 1, Andrzej Walus, grający tym razem na akordeonie. Do końca imprezy przygrywał Roman Roszka. Dyrektor Domu Kultury zrobił pre-

zent seniorom rozdając bilety na seans filmowy do kina "Promień". (T)

G R

16

Rok XVII, nr 204

Nr 12/2010

Gazeta Rawicka


G grudzień R

Gazeta Rawicka

G a z e t a RAWICKA

Ozdobna wystawa

W

Domu Kultury w Rawiczu 6 i 7 listopada kilkudziesięciu wystawców pokazywało wyhodowane przez siebie okazy podczas II Rawickiej Wystawy Gołębi Rasowych, Drobiu i Drobnego Inwentarza. Swoje zwierzęta prezen-

rzy przewidzieli także turniej międzyzwiązkowy w którym uczestniczyło po 8 wystawców z każdego

towali hodowcy z Zielonogórskiego ZHGRiDO, Poznańskiego ZHGRiDO, Klubu Hodowców Barwnogłówki Poznańskiej, Klubu Hodowców Królików z Pępowa, Klubu Gołębi z Borka Wielkopolskiego oraz gospodarze wystawy - Rawickie SHGRDOiDI. Łącznie w wystawie uczestniczyło 64 wystawców, którzy zaprezentowali 469 gołębi, 65 królików i 21 kur. Organizatorem wystawy było Rawickie Stowarzyszenie Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Drobnego Inwentarza. Po sukcesie pierwszej wystawy, która odbyła się w lutym tego roku, postanowiono zorganizować jesienią kolejną. I tym razem nie zawiedli zarówno hodowcy, jak i publiczność. Na podsumowaniu obecni byli wicestarosta oraz włodarze gmin naszego powiatu. Najlepszym hodowcom dyplomy, wyróżnienia i nagrody wręczył prezes RSHGRDOiDI Stanisław Projs. Oprócz tradycyjnego konkursu wystawowego organizato-

związku i stowarzyszenia, wystawiając po 10 gołębi. Najlepszą kolekcję wystawił Zielonogórski ZHGRiDO. Kolejną wystawę rawickie stowarzyszenie hodowców zorganizu-

G azeta Rawicka

Rok XVII, nr 204

je 18 i 19 grudnia br. w Miejskiej Górce. (P)

Nr 12/2010

G R

17


Gazeta Rawicka

Pocztówka z gór

R

G grudzień R

G a z e t a RAWICKA

awiczanie lubią podróżować, wypoczywać. Wiele osób ma swoje ulubione biura turystyczne i z nimi wyjeżdża. Ostatnio była okazja na kilkudniowy wypad do Zakopanego. Biuro „Polonia” co roku robie w ten sposób podsumowanie sezonu, choć nazywa to spotkaniem integracyjnym. Harmonogram pobytu bywa różny. W tym roku po drodze zatrzymaliśmy się w Żywcu, mieście położonym na rzeką Sołą. Udaliśmy sie do pięknego parku, aby w nim zobaczyć późnogotycki zamek z dziedzińcem renesansowym własność po Habsburgach. Zwiedziliśmy zamkowe sale oraz różnorakie muzea archeologiczne, etnograficzne, przyrodnicze. Urzekły nas bogate zbiory ludowych strojów. Ta wiadomość wszystkich nas zaskoczyła - otóż od pewnego czasu (od 2010 roku) mieszka tu na stałe w wydzielonych apartamentach arcy-

księżna Maria Krystyna Habsburg. Jest ostatnią z rodu, osobą samotną, która dobrze się przysłużyła miastu, ludziom. Jest zapraszana na spotkania, studniówki i bierze w nich udział. Pamiątkowa tablica na zamku uwiecznia jej pobyt. Dowiedzieliśmy się również, że w tym zamku co roku odbywają się zjazdy rodzinne z całego świata rodu Komorowskich. Co roku bywa tu aktorka Maja Komorowska i nasz pan prezydent Bronisław Komorowski. Podhale, oprócz malowniczych gór, wielu zabytków kulturalnych, bogate jest w liczne źródła wód mineralnych i termalnych. Wykorzystała to Bukowina Tatrzańska, gdzie powstały baseny geotermalne. t Obiekty termalne obejmują m pięć basenów zewnętrznych i sześć wewnętrznych. Wyposaż żone są one w różne urządzen i hydromasaże. Woda wydonia b bywana jest z głębokości 2400 m metrów i ma temperaturę 27-36 s stopni Celsjusza. Kąpiel termalna m niezwykle korzystny wpływ ma n nasz organizm. Czy można na s dziwić, że rawiczanki po tym się d dniu spędzonym w Bukowinie w wracały do Zakopanego uradow wane i szczęśliwe?

A to nie koniec wrażeń, bo czekał wieczór przy ognisku, z tańcami góralskimi, śpiewakami z Poronina, no i grzanym winem. Inny piękny dzień z przewodnikiem Jerzym Gąsienicą to przejazd po Zako-

panem, odwiedziny Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach i spacer po Dolinie Kościeliskiej. Temu przewodnikowi buzia się nie zamykała. To jest coś niespotykanego, żeby tak sypać dowcipami. „Kto przyjeżdża do Zakopanego? Lew, baran i osioł. Lew - sam, baran - z żoną, osioł - z dziećmi.” „Dlaczego w Zakopanem nie rośnie kapusta? Bo jest za dużo Gąsieniców.” Innych kawałów nie wypada tu przytoczyć, a byłoby się z czego pośmiać... Górale pewno byli z nas bardzo radzi, bo „dudków” sporo żeśmy im zostawili. Pogodę mieliśmy piękną, słoneczną, z temperaturą 19 stopni. W drodze powrotnej zwiedziliśmy przepiękny zamek w Mosznej na Opolszczyźnie. CECYLIA BOHDZIEWICZ

Dotacja na planty W

Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu została podpisana 18 listopada umowa na dofinansowanie zakupu kolejnej partii drzew do nasadzenia na Plantach Jana Pawła II. Umowa dotyczy dotacji w wysokości 30 tys. zł na odbudowę drzewostanu zabytkowych plant oraz parku przy Domu Kultury w Rawiczu, zniszczonych podczas wichury w dniu 23 lipca 2009 roku - II etap. Ta dotacja jest częścią kwoty, którą musi wydać gmina na zadrzewienie plant. Całkowity koszt tegorocznych nasadzeń etapu II wyniesie 51.200 zł. W ubiegłym roku gmina Rawicz otrzymała taką samą kwotę dotacji z WFOŚiGW. Były to największe dotacje, jakich udzielił WFOŚiGW gminom na uzupełnienia drzewostanu w zabytkowych parkach. (T)

G R

18

Rok XVII, nr 204

Nr 12/2010

Gazeta Rawicka


G grudzień R

Gazeta Rawicka

G a z e t a RAWICKA

Listy z Ameryki

Zakupowe szaleństwo

D

opiero co zakończyło się zakupowe szaleństwo, bo tutaj nikomu nie jest obcy tzw. „Black Friday”. Czarny piątek to czas przecen i związanych z tym tłumów kupujących. Ci, którzy nie chcieli stracić superokazji, musieli być pierwsi w kolejce, ale aby zapewnić sobie to dobre miejsce, powinni pojawić się zaraz po czwartkowym (Thanksgiving Day) indyku, ponieważ sklepy otwierano o czwartej rano. Zakupy o świcie nie przerażały nikogo, bowiem oferty były bardzo kuszące, a kto dokonał zakupu w ciągu pierwszej godziny otwarcia sklepu, mógł liczyć na 50% zniżki. Tragedią skończyło się zakupowe szaleństwo w jednym ze sklepów sieci Wal-Mart w Nowym Jorku, w którym niepanujący nad sytuacją tłum klientów zadeptał na śmierć jednego z pracowników. Jako ciekawostkę podaję również, że tu, w Ameryce, występuje zjawisko znane (głównie internautom) pod nazwą „Ludzie z Wal-Martu”. Na stronie pod takim właśnie tytułem fotografowie amatorzy umieszczają od jakiegoś czasu zdjęcia Amerykanów na zakupach w sieci supermarketów założonej w 1962 roku przez Sama Waltona. Efekt - sądząc z materiałów zamieszczonych na stronie – jest taki, jakby klienci popularnej sieci nie tylko nigdy nie mieli w ręku „Vogue'a”, ale też - generalnie - pozbyli się ze swego otoczenia wszelkich luster. Moda „Ludzi z Wal-Martu” wyraźnie stawia na styl hardcore sexy. Pokazuje się więc dużo, duuuużo ciała. Problem w tym, że zazwyczaj jest to ciało w rozmiarach XXX...L, więc efekt wizualny bywa porażający. Konfekcja, w którą uporczywie stroją się Wal-Mart People, bezlitośnie odsłania nie tylko ich zaniedbane figury, ale głównie tragiczny brak nawet nie gustu, co zwy-

G azeta Rawicka

czajnego samokrytycyzmu. Jakby nie zdawali sobie sprawy z tego, jak wyglądają. Rozpoczęłam pisanie od zakupowego szaleństwa po „indyku”, a tu kolejne wielkie zakupy z okazji Santa Claus i Christmas. Santa Claus to amerykańskie, wyjątkowo ciepło brzmią-

Już tylko kilkanaście dni dzieli nas od Świąt Bożego Narodzenia. Od chwili, gdy zasiądziemy przy wigilijnym stole, przywołując stare, obrośnięte mitami i rytuałami obyczaje, choć przyszło nam żyć w supernowoczesnym, coraz bardziej wirtualnym świecie. Ostatnie przygotowania,

ce imię naszego ulubionego św. Mikołaja, związanego mocno ze światem dzieciństwa. Nowy Jork - mimo ponurego widma kryzysu - wygląda jak gigantyczna dekoracja do jakiejś wyjątkowo koszmarnej filmowej superprodukcji albo hitowego musicalu. Niby run na sklepy się zmniejszył, ale ulicami tradycyjnie przelewają się podekscytowane tłumy. Życie okazuje się zawsze silniejsze niż wszelkie złe prognozy. Chwilami myślę sobie, że taki kryzys, byle niezbyt bolesny i dramatyczny w efektach, może obrócić się na dobre. Boże Narodzenie (Christmas) na przykład ogromnie się ostatnimi laty skomercjalizowało. Idea kupowania i konsumpcji przesłoniła niemal całkowicie duchowe przesłanie tych magicznych świąt, związanych z narodzinami nowego czasu, początkiem nowego życia, z momentem wielkiej przemiany. To nie Chrystus wypędził handlarzy ze świątyni, ale handlarze Jego wypędzili...

ostatnie zakupy, układanie prezentów pod choinką... Przy wigilijnym stole, wśród osób drogich nam i bliskich przywołajmy słowa poety i księdza Jana Twardowskiego:

Rok XVII, nr 204

Pomódlmy się w noc betlejemską, W noc szczęśliwego rozwiązania, By wszystko się nam rozplątało, Węzły, konflikty, powikłania. Oby się wszystkie trudne sprawy, Porozkręcały jak supełki, Własne ambicje i urazy Zaczęły śmieszyć jak kukiełki. I aby w nas złośliwe jędze Pozamieniały się w owieczki, A w oczach mądre łzy stanęły Jak na choince mądre świeczki. By anioł podarł każdy dramat Aż do rozdziału ostatniego, Kładąc na serce pogmatwane Jak na osiołku kompres śniegu.

Nr 12/2010

G R

19


Gazeta Rawicka

G grudzień R

G a z e t a RAWICKA

Aby się wszystko uprościło Było zwyczajne - proste sobie, By szpak pstrokaty, zagrypiony Fikał koziołki nam na grobie Aby wątpiący się rozpłakał, Na cud czekając w swej kolejce, A Matka Boska - cichych, ufnych Jak ciepły chleb wzięła w swoje ręce. Z okazji tych Świąt szczególnych życzę Wam, Najmilsi Czytelnicy, szczęśliwych rozwiązań każdej sprawy, umiejętności cieszenia się każdą chwilą. Merry Christmas i Happy New Year! JANINA MIKOŁAJCZAK

Turniej im. Andrzeja Krzyckiego

W

Pracowni Plastyczniej im. Zbigniewa Łukowiaka odbyły się 29 listopada eliminacje rejonowe XXIII Turnieju Literatury Staropolskiej im. Andrzeja Krzyckiego. Trudną sztuką mówienia staropolszczyzną popisywało się 19 uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z Rawicza, Sierakowa i Jutrosina.

G R

20

Recytatorzy, zgodnie z regulaminem, przygotowali po jednym utworze z literatury staropolskiej (od średniowiecza do baroku) w całości lub fragmentach albo collage tekstów nieprzekraczający 5 minut. Wśród autorów nie zabrakło patrona konkursu - Andrzeja Krzyckiego, wczesnorenesansowego poety pochodzącego z Krzycka, wsi

Rok XVII, nr 204

w gminie Święciechowa. Uczniowie mówili też utwory Słoty, Kallimacha, Kochanowskiego, Naborowskiego, Morsztyna, Potockiego. Zdaniem jury w składzie: Elżbieta Majewska, Włodzimierz Jędrzejczak, Henryk Pawłowski, poziom konkursu był wyrównany. Zgodnie z regulaminem jurorzy wyróżnili 5 recytatorów, których zakwalifikow do finału konkursu we wali Włoszakowicach W 11 grudnia. n Rejon rawicki reprezentować z będą: Weronika Woroch W (Zespół Szkół im. J Jana Pawła II w Jutrosinie), Kinga K Kubiak (Gimnazjum w Sierakowie), Weronikka Węcłaś (Zespół Szkół n 3 w Rawiczu), Natalia nr Górska (I Liceum OgólG nokształcące w Rawiczu), n Beata Grodziska (GimB nazjum w Sierakowie). n W Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkok we w dyplomy, wyróżnieni książki. Prywatną nagrodę k H. H Pawłowski wręczył Wer ronice Węcłaś. (P)

Nr 12/2010

Gazeta Rawicka


G grudzień R

N

G a z e t a RAWICKA

Gazeta Rawicka

Umowa w sprawie plant

aczelnik Zakładu Karnego Bogdan Wojtal i burmistrz T. Pawłowski podpisali 15 listopada umowę intencyjną w sprawie promocji Plant Jana Pawła II. Gmina uzyskała z Urzędu Marszałkowskiego środki unijne na promocję plant w wysokości blisko 500 tys. zł, które w całości, wraz z udziałem własnym gminy, zamkną się kwotą 650 tys. zł. Będą one wydane na sfinansowanie wielu przedsięwzięć na przestrzeni dwóch lat, które to działania mają wypromować nasz zabytek w całym kraju. W projekcie jest przewidziany także udział Zakładu Karnego w Rawiczu w promocji. Po podpisaniu umowy intencyjnej obie strony przygotują propozycje, które wspólnie zostaną w 2011 i 2012 przeprowadzone w ramach kampanii promocyjnej plant. (T)

Reminiscencje papieskiej wystawy ka, rawickiego artysty, z którym A. Tyszer utrzymywał serdeczne kontakty. O wystawie kolekcjoner poinformował kardynała St. Dziwisza, przesyłając jednocześnie pozdrowienia od burmistrza Rawicza. W odpowiedzi kardynał przesłał Adamowi Tyszerowi prezentowany poniżej list. (T)

A

dam Tyszer, kolekcjoner medali oraz monet obrazujących pontyfikat Jana Pawła II, przesłał korespondencję, jaką otrzymał od JE Kardynała Stanisława Dziwisza. W Rawiczu 15 października br. Adam Tyszer z Wałbrzycha wystawił w Muzeum Ziemi Rawickiej medale wykonane w Polsce, Austrii, Australii, Czechach, Kanadzie, Niemczech, we Włoszech, na Litwie i w Ukrainie. Ich autorami są znani i uznani artyści, jak np. Bronisław Chromy. Wśród stu prezentowanych w Rawiczu medali najwięcej było autorstwa Zbigniewa Łukowia-

G azeta Rawicka

Rok XVII, nr 204

Nr 12/2010

G R

21


Gazeta Rawicka

G grudzień R

G a z e t a RAWICKA

Obrazy nowe

W

itold Adamczyk, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi, nauczyciel plastyki w Gimnazjum w Sierakowie, pokazuje od 18 listopada w Muzeum Ziemi Rawickiej swoje „Obrazy nowe”. Wernisaż otworzył dr hab. Jacek Jarczewski, który przedstawił sylwetkę artysty. Witold Adamczyk podzielił się uwagami dotyczącymi koncepcji wystawy i istoty swoich dzieł. Prezentowane 34 obrazy powstały w ostatnich trzech latach. To część dorobku, najbardziej charakterystyczna dla obecnego malarstwa Adamczyka. Główne motywy tych obrazów to stogi siana oraz słońce i księżyc. Nie jest to jednak malarstwo realistyczne, lecz abstrakcyjno-symboliczne. Artysta większość swoich obrazów komponuje w kwadracie, traktując tę formę

również jako moduł, z którego buduje cykle. Kolor oraz kontrasty kształtów tworzą szczególne napięcie obrazów. Na wystawie nie zabrakło rów-

nież bardzo interesujących prac konceptualnych stworzonych wspólnie z bratem bliźniakiem. Wystawa „Witold Adamczyk - Obrazy nowe” prezentowana była w marcu br. w Galerii Miejskiej „Arsenał” w Poznaniu oraz we wrześniu w Miejskim Biurze Wystaw Artystycznych w Lesznie. W lutym

Królestwo w Piecowej

N

G R

ajnowsza wystawa malarstwa Tomasza Bzdęgi, na co dzień instruktora rawic-

22

kiego Domu Kultury, otwarta została 19 listopada br. w Galerii „Sala Piecowa”.

Rok XVII, nr 204

Cykl obrazów artysta zatytułował „W królestwie umierającego słońca”, wskazując na inspirację muzyką nieistniejącej już brytyjsko-australijskiej i formacji Dead Can Dance. Najnowsze prace Bzdęgi wydają się otwierać r nowy okres w jego twórczości. Są „minimalistyczne”, jak określiła je j Sylwia Henkulak-Matysiak w katal logu wystawy. Zgeometryzowane formy m nikną w niepokojących barwnych płaszczyznach. p Podobnie jak w muzyce c Dead Can Dance, można odnaleźć w tych obrazach metafizyczne klimaty. t Brendan Perry po wydaniu albumu „Within the Realm of a Dying Sun” „ pisał: p „Myślę, że zrozumienie znaczen tytułu W królestwie umierającego nia słońca zmienia cały nasz stosunek do życia oraz samo jego pojmowanie. A ż

Nr 12/2010

Gazeta Rawicka


G grudzień R

G a z e t a RAWICKA

Gazeta Rawicka

przyszłego roku pokazana zostanie w Ośrodku Kultury i Sztuki we Wrocławiu. Wystawie towarzyszy katalog wydany przez Galerię Miejską „Arsenał” w Poznaniu, współfinansowany m.in. przez Muzeum Ziemi Rawickiej. (P)

tak może stać się w momencie, gdy zaczynamy zdawać sobie sprawę, iż nie jest ono tak różowe i wieczne, jak to sobie nieraz wyobrażamy. Dla mnie najważniejszą rzeczą związaną z tym tytułem była zmiana w moich rozważaniach dotyczących śmierci.” Czyżby zatem najnowsza wystawa Tomasza Bzdęgi, którą można oglądać do 17 grudnia br., oznaczała, że rawicki malarz przekroczył smugę cienia? (P)

G azeta Rawicka

Rok XVII, nr 204

Nr 12/2010

G R

23


G grudzień R

Ś

więta Bożego Narodzenia stanowią corocznie temat edycji znaczków i kartek pocztowych. Najczęstszymi motywami takich edycji są: choinka, gwiazdka, kolędnicy, opłatek i szopka. Bożonarodzeniowa szopka to najczęściej makieta przedstawiająca wnętrze betlejemskiej stajni, czasami groty czy jaskini, w noc, podczas której narodził się Chrystus. Szopka wykonywana jest jako miniatura lub konstrukcja rzeczywistej wielkości. Praktyka budowania szopek zrodziła się we Włoszech. W XIII wieku św. Franciszek aranżował tzw. „żywe szopki”, w której zamiast figur zwierząt pojawiały się żywe owce i inne bydlęta. Tradycję budowania szopek w kościołach i klasztorach rozpowszechnili w całej Europie franciszkanie. Kościelny zwyczaj wystawiania szopek znalazł rychło swój odpowiednik w praktykach domowych. W domach krakowskich mieszczan jasełka pojawiły się już w XVII wieku. Ta domowa wersja szopki rozwinęła się w Polsce w dwóch odmianach. Pierwsza z nich to tak zwana „betlejemka”, mająca postać stajenki z figurkami Świę-

Gazeta Rawicka

Gazeta Rawicka

G a z e t a RAWICKA

Filatelistyka Dzisiaj w Betlejem tej Rodziny, pastuszków i Trzech Króli, umieszczanej w grotach robionych z masy papierowej lub w miniaturowych budyn neczkach imitujących k kościoły, konstruowan nych z drewna i kolorow wych papierów, a późn - także wycinanych niej z drukowanych fabryczn arkuszy. „Betlejemnie k do dzisiaj ustawiane ki” s w domach w pobliżu są c choinek. Druga odmian to szopka kukiełkona wa, występującym tylko w polskiej tradycji. Oprócz stajenki z figurkami jasełkowymi zawiera też scenę teatralną, na której odgrywane są przy użyciu kukiełek przedstawienia łączące wątek biblijny i świecki, mający charakter obyczajowo-satyryczny. Poczta Polska wydała kilka znaczków z szopkami. Edycja z 2 grudnia 1974 r. ukazuje najbardziej znaną odmianę polskich szopek - krakowską. Ich cechą charakterystyczną jest wielowieżowa architektura nawiązująca do zabytków Krakowa. Szopka krakowska wykształciła się w XIX wieku. W 1937 r. na Rynku w Krakowie zorganizowano konkurs na najpiękniejszą szopkę. Od tej pory, z przerwą w latach 1939-1944, konkursy odbywają się corocznie w grudniu w tym samym miejscu do dziś.

Rok XVII, nr 204

Krakowską szopkę widać też na znaczku z 13 czerwca 1977 r., wydanym w serii „Polskie zwyczaje ludowe”. Stylizowaną szopkę krakowską przedstawiono na kartce pocztowej autorstwa M. Orłowskiej-Gabryś, wydanej w 1964 r. Widać tu wyraźny element tradycji ludowej - przedstawienie w tańcu Śmierci, Heroda i Diabła. Bardzo ciekawe, o jeszcze dłuższej tradycji, są szopki dolnośląskie. Różnią się one od krakowskich znacznie wyższym poziomem artystycznym i o wiele większą różnorodnością typów. Dwa

i ł przykłady kł d pokazują k j znaczwspaniałe ki z serii „Boże Narodzenie”, wyemitowane 27 listopada 2001 r. Pokazano na nich XIX-wieczne szopki dolnośląskie z kolekcji Henryka Tomaszewskiego, twórcy Pantomimy Wrocławskiej. Szopka to motyw kojarzący się zarówno z Bożym Narodzeniem, jak i Nowym Rokiem. Z obydwu tych okazji życzymy Czytelnikom GR samych (HAPE) radości.

Nr 12/2010

G R

24

Gazeta Rawicka nr 12/2010  
Gazeta Rawicka nr 12/2010  

Internetowe wydanie "Gazety Rawickiej"

Advertisement