Page 1

ISSN 1425-9001

Nr 4

kwiecień i i ń 201 2010 10

cena1,50

(w tym 0% VAT)


Gazeta Rawicka

G kwiecień R

G a z e t a RAWICKA

Rawickie Targi Edukacyjne

G

mina Rawicz, Gminne Centrum Informacji oraz Gimnazjum im. Adama Olbrachta Przyjmy-Przyjemskiego zorganizowały 19 marca VIII Rawickie Targi Edukacyjne i Targi Pracy. Swoje oferty dla uczniów i absolwentów zaprezentowało pięćdziesięciu trzech wystawców. Oprócz szkół w targach uczestniczyły placówki informacji zawodowej, instytucje rynku pracy oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straż Pożarnej, Komenda Powiatowa Policji, Wojskowa Komenda Uzupełnień. Najwięcej stoisk w Rawiczu zajęły szkoły wyższe. Wśród dwudziestu kilku uczelni były renomowane szkoły z Poznania i Wrocławia, dobrze znane z Leszna, a także mniej popularne z Warszawy, Jarocina, Gorzowa Wielkopolskiego. Pierwszy raz w naszym mieście ofertę przedstawił Uniwersytet Zielonogórski.

G R

2

Rok XVII, nr 196

Mniej licznie prezentowane były szkoły policealne. Nie zabrakło Medycznego Studium Zawodowego w RawiZ cczu, które tradycyjne zzorganizowało pokaz rratownictwa medycznnego i masażu. Swoje sstoiska miały też Akaddemia Języków Obcych „„Eurokontakt”, Kursy JJęzykowe „Perfekt”, Centrum DoskonaleC nnia Nauczycieli, Zesspół Szkół i Placówek Oświatowych z RawiO ccza, Uniwersytet Robbotniczy z Leszna. Po

Nr 4/2010

Gazeta Rawicka


Miesięcznik, nr 4 (196), kwiecień 2010. Numer zamknięto 27.03.2010. raz pierwszy swoją propozycję w tym typie szkół przedstawił rawicki Zespół Szkół Zawodowych. Wśród szkół ponadgimnazjalych oprócz wszystkich placówek rawickich oferty edukacyjne przedstawiły też zespoły szkół z Miejskiej Górki, Bojanowa, Milicza oraz trzy z Leszna. W ramach targów odbyły się także warsztaty PUP, prelekcje, występy artystyczne, pokazy ju-jitsu. Organizatorzy targów w Rawiczu od kilku lat zmieniają ich formułę, pragnąc młodym ludziom oprócz perspektyw kształcenia zaprezentować również oferty pracy. Może z uwagi na kryzys i wysoki poziom bezrobocia ta część rawickich targów kuleje. Warto jednak podkreślić obecność w tym roku stoisk straży, policji i wojska, które cieszyły się sporym zainteresowaniem zwiedzających. (P)

W numerze:

azeta Gawicka R

SPRAWY LOKALNE Rawickie Targi Edukacyjne ........................................................ 2 Nagroda za budynki komunalne .................................................. 4 Podstrefa Rawicz ....................................................................... 4 Komisje o drogach ...................................................................... 5 Cenne grunty ............................................................................. 6 Pierwszy etap kanalizacji w Dębnie Polskim ............................... 6 Parkomaty za drogie .................................................................. 7 Wykonawca już jest .................................................................... 7 Granit wokół pomnika ................................................................ 7 Hala sportowa w remoncie ........................................................ 8 Zmiany w Zorzy" ........................................................................ 8 Obrady prezesów ROD ............................................................... 9 Zebranie działkowców Doliny ................................................. 10 Spotkanie S Rady Osiedla .......................................................... 11 Program P Święta Rawicza ......................................................... 12 Roboty R na Leśnej ...................................................................... 14 Kanalizacja K w Szymanowie ..................................................... 14 Spotkanie emerytów ................................................................ 15 S Inauguracja Młodzieżowej Rady .............................................. 15 I

EDUKACJA Dwunasta wymiana młodzieży ................................................. 16 D Olimpijczyk O z rawickiego ogólniaka ........................................ 18 Tenisowy T turniej ...................................................................... 19

KULTURA Błysk nadziei ........................................................................... 21

Gazeta Rawicka

OBYCZAJE

Wydawca: Dom Kultury w Rawiczu, ul. Targowa 1 Redaktor naczelny: Henryk Pawłowski ul. Sobieskiego 1B/4, 63-900 Rawicz www.gazeta-rawicka.pl rawicka@gazeta.pl, tel. 660479973 Adres Redakcji: GR, ul. Targowa 1, 63-900 Rawicz Zdjęcia: I. Kasprzak, H. Pawłowski, M. Osiński DRUK: HAF s.c. Leszno, al. Konstytucji 3 maja 6 tel. 065 529 74 05 Nakład: 600 egzemplarzy

Droga Krzyżowa .................................................................... 23

Materiałów niezamówionych Redakcja nie zwraca. Zastrzegamy sobie prawo skracania, adiustacji nadesłanych tekstów i nadawania im tytułów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń oraz ma prawo odmówić publikacji bez podania przyczyny.

G azeta Rawicka

Rok XVII, nr 196

SYLWETKI Kazimierz Suchowiak (1923-2010) ................................... 22

HISTORIA Raviciana w internecie ............................................................. 19

WARTO WIEDZEĆ 112 - Twoje życie, Twój numer ................................................... 11

WSPOMNIENIA Edmund Sławiński - powracająca historia Rawicza (12) ............. 20

FILATELISTYKA Zbrodnia katyńska .................................................................. 24

Nr 4/2010

G R

3


Gazeta Rawicka

G kwiecień R

G a z e t a RAWICKA

Nagroda za budynki komunalne

P

o d c z a s Ta r g ó w „ D O M i OGRÓD”, które odbyły się 20 i 21 marca br. w leszczyńskiej hali Trapez, rozstrzygnięto konkurs „Jesteśmy dumni z inwestycji w naszej gminie”. Jednym z laureatów została gmina Rawicz. Organizatorem czwartej już edycji targów i konkursu była Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Lesznie. Celem konkursu było wyłonienie najciekawszej inwestycji w gminie, powstałej w ciągu ostatnich 5 lat (w latach 2005 -2009). Komisja wyróżniła gminę Rawicz za wybudowanie budynków komunalnych z lokalami socjalnymi przy ul. Leśnej w Sierakowie oraz Półwiejskiej w Rawiczu. Gmina zrealizowała oba zadania z własnych środków. Dzięki tej inwestycji udało

B

urmistrz podpisał umowę z Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną "INVEST – PARK" Spółką z o. o., w której gmina Rawicz oddała do dyspozycji zarządowi strefy tereny położone przy drodze krajowej nr 5 koło Dębna Polskiego. W umowie gmina Rawicz zleciła WSSE "INVEST - PARK" prowadzenie sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy (tereny w skład których wchodzą trzy działki o powierzchni około 5,5 ha). Przypomnieć należy, że o przystąpienie do WSSE "INVEST - PARK" burmistrz zabiegał od chwili, gdy potwierdziła się informacja o likwidacji zakładu SEWS w Rawiczu na początku ubiegłego roku. * Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna powstała w 1997 roku. Obejmuje kilkadziesiąt podstref położonych w czterech województwach południowo-zachodniej Polski. Dnia 28 lutego 2010 roku WSSE

G R

4

się rozwiązać problem braku lokali socjalnych i stworzyć niedrogie mieszkania dla około 260-270 osób.

Oprócz Rawicza z naszego powiatu nagrodzono gminę Pakosław za wybudowanie mostu na rzece Orli w miejscowości Sowy. Pozostali laureaci to samorządy gmin Czempiń, Siedlec (pow. wolsztyński), Śmigiel, Wschowa, Piaski i miasta Leszna. Pamiątkowy dyplom odebrał w Lesznie wiceburmistrz Piotr Domaniecki. (P)

Podstrefa Rawicz "INVEST - PARK" powiększyła się o dwie nowe podstrefy: Bielawę i Rawicz. Tego dnia bowiem weszło w życie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej. Oprócz utworzeniu dwóch nowych powiększono także tereny podstref: Dzierżoniów, Jelcz-Laskowice, Nysa, Wrocław, Łączny obszar WSSE zwiększył się o 15,6833 ha i jej całkowita powierzchnia wynosi teraz 1667,2038 ha. Zmiany te stworzą możliwości do lokowania nowych inwestycji w strefie. Szacuje się, że pozwolą utworzyć na jej terenie co najmniej 2.852 nowych miejsc pracy. Blisko 2000 osób znajdzie zatrudnienie w Centrum Usług Wspólnych IT-IDC, które ma powstać we Wrocławiu. Inwestycja zrealizowana będzie przez IBM Global Sevices Delivery Centre

Rok XVII, nr 196

Polska sp. z o.o. Natomiast w gminie Jelcz-Laskowice spółka Autolive Poland zamierza produkować poduszki powietrzne dla przemysłu motoryzacyjnego. Inwestycja powinna być zrealizowana do końca marca 2011 r. Pracę ma w niej znaleźć co najmniej 250 osób. (P)

Nr 4/2010

Gawicka azeta R


G kwiecień R

Gazeta Rawicka

G a z e t a RAWICKA

Komisje o drogach

W

sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz odbyło się 17 marca br. zorganizowane przez Adama Aleksandra, przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Rawicz, wspólne spotkanie członków dwóch komisji Rady: Rozwoju Gospodarczego i Finansowo-Budżetowej. Ponadto w obradach uczestniczyli: burmistrz, zastępca i naczelnicy wydziałów oraz radny Grzegorz

niem dla proponowanej przez burmistrza budowy wschodniej obwodnicy Rawicza. Budowę tejże wschodniej obwodnicy radni opozycji nieoczekiwanie zastopowali na sesji grudniowej. Burmistrz omówił koszty realizacji budowy wschodniej obwodnicy Rawicza, które są wyliczone przez projektantów w kosztorysie ofertowym oraz porównał z szacunkowy-

Kubik. Tematem dyskusji były plany i koncepcje budowy dróg we wschodniej części miasta na terenach przemysłowych. Jacek Gwizdek, przewodniczący Komisji Finansowo-Budżetowej, przedstawił koncepcje drogowe, które mają być alternatywnym rozwiąza-

mi kosztami budowy dróg proponowanych przez radnych opozycji, wyliczonymi przez pracowników Wydziału Inwestycyjmno-Technicznego Urzędu MGR. Pomijając szczegóły rozwiązań technicznych, z zestawienia kosztów wynika, że rzekomo tańsze rozwią-

Gawicka azeta R

Rok XVII, nr 196

zanie drogowe proponowane przez radnych opozycji w efekcie końcowym będzie droższe dla budżetu gminy. 17,3 mln zł kosztować miała wschodnia obwodnica Rawicza, zaś propozycje radnych opozycji oszacowane zostały na około 13,5 mln zł. Jeśli odliczyć dotację unijną (7,2 mln zł) na wschodnią obwodnicę Rawicza, to koszt jej budowy dla budżetu wyniósłby około 10 mln zł. Drogi proponowane przez opozycję o w całości musi m sfinansować budżet d Gminy. Dodatkowym ważnym n elementem związanym z z tzw. wschodnią n obwodnicą jest też j związek z planajej mi m rozwoju Rawicza. Burmistrz B podkreślał, ż w interesie gmiże ny n jest jak najszybsze uchwalenie miejscou w wego planu zagospodarowania przestrzend nego terenów przen m mysłowych leżących wzdłuż planowanej w wschodniej w obwodn nicy Rawicza. Bez wschodniej w obwodnicy c Rawicza uchwalen miejscowego planie n zagospodarowania nu p przestrzennego dla ter renów przemysłowych R Rawicz-Wschód odd dala się w niewiadom przyszłość. mą Burmistrz na spotkaniu oświadczył, że na następnej sesji, która odbędzie się 31 marca, przedłoży Radzie projekt uchwały zobowiązującej do budowy wschodniej obwodnicy Rawicza. Liczy, że argumenty ekonomiczne przekonają radnych. (D)

Nr 4/2010

G R

5


Gazeta Rawicka

G a z e t a RAWICKA

G kwiecień R

jewody o rozstrzygnięcie. Inwestycję na Osiedlu 350-lecia realizuje za ok. 900 tysięcy złotych Za-

kład Usług Ogólnobudowlany MAŻUR. (P)

Cenne grunty

R

ozpoczęły się prace przy rozbudowie ul. Dzieciuchowicza i przebudowie ul. Englerta. Ciągle jednak nieuregulowana jest sprawa odszkodowania za przejęty przez gminę grunt pod budowę drogi na rzecz wspólnoty mieszkaniowej bloku przy ul. Grota-Roweckiego 2b. Zgodnie ze specustawą drogową, gmina może rozpocząć inwestycję, mimo niezakończonych spraw odszkodowawczych. Zwłoka wynika z wątpliwości burmistrza dotyczących wyceny gruntu. Według obowiązującej procedury taką wycenę dokonało starostwo (ok. 100 zł na metr kwadratowy). Natomiast służby podległe wojewodzie wyceniły grunt, również w obrębie miasta (i to zabudowany), na ok. 35 zł. Wobec tak rażących rozbieżności burmistrz zwrócił się do wo-

S

G R

zesnastego marca br. podpisana została umowa na budowę pierwszego etapu ka-

6

Pierwszy etap kanalizacji w Dębnie Polskim nalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w Dębnie Polskim. Wykonawcą tej inwestycji jest Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne w Żmigrodzie Sp. z o.o. W przetargu uczestniczyło osiem firm. Wybrana oferta opiewa na 2,5 mln zł brutto. W W Warto dodać, że jest to kwota znacznie niższa s od zakładanej przez Urząd Miejski. Inwestycja będzie dofinansowana z funduszy Pros gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Gmina g może z tego źródła otrzymać dofinansowam nie n w wysokości od 50 do 70 procent kosztów inwestycji. t Roboty obejmują wykonanie kanalizacji n terenie ulic Rawickiej, Jastrzębiej, Kruna czej, Orlej, Sowiej, przy drodze do kaplicy c oraz połączenie z kanalizacją w Rawiczu. o Termin realizacji jednej z ważniejszych w ostatnich miesiącach inwestycji w gminie Rao wicz został ustalony w umowie na okres od w 17 marca 2010 roku do 31 lipca 2011 roku. (P)

Rok XVII, nr 196

Nr 4/2010

Gazeta Rawicka


G kwiecień R

Gazeta Rawicka

G a z e t a RAWICKA

Parkomaty za drogie

U

nieważnione zostało postępowanie przetargowe na dostawę i montaż dziewięciu parkomatów, które to urządzenia od maja br. miały zastąpić bileterów na płatnych parkingach rawickich. Powodem

unieważnienia przetargu były zbyt wysokie ceny zaproponowane przez oferentów. Do przetargu stanęły trzy firmy. Najtańsza oferta opiewała na 220 tysięcy złotych. Urzędnicy magistra-

tu zdecydowali się na unieważnienie przetargu tym bardzie, że w toku postępowania dopytywało się o warunki przetargu aż kilkanaście firm. Istnieje zatem spore prawdopodobieństwo, że do kolejnego przetargu, który niebawem zostanie ogłoszony, przystąpi więcej oferentów, a tym samym cena parkomatów będzie niższa. Zdaniem burmistrza, majowy termin rozpoczęcia funkcjonowania nowego sposoby poboru opłat parkingowych nie jest zagrożony. (P)

Wykonawca już jest G

GRANIT wokół pomnika

DDKiA ostatecznie wyłoniła w postępowaniu przetargowym wykonawcę budowy odcinka drogi ekspresowej S5 między Kaczkowem a Korzeńskiem, z obwodnicą Bojanowa i Rawicza. 27-kilometrową drogę wybuduje konsorcjum z austriacką firmą Alpine Bau GmbH jako liderem. Pozostali udziałowcy to: PBG, Aprivia i Hydrobudowa Polska. Termin wykonania prac, które kosztować będą ok. 950 mln zł, to 20 miesięcy. (P)

W

marcu firma MAŻUR rozpoczęła roboty wokół pomnika Żołnierza Polskiego, polegające na położeniu nowej nawierzchni wraz z odwodnieniem. Jest to kolejny etap rewitalizacji Plant Jana Pawła II w Rawiczu. Nawierzchnia powstaje z granitowych płyt oraz kostki. O kolorze materiału zadecydowała pani konserwator zabytków z Leszna. Zgodnie z podpisaną umową, firma ma zakończyć roboty w kwietniu. Dotychczasowe płyty z piaskowca mają być spożytkowane do wyłożenia jednej z alejek w parku Domu Kultury. (P)

Gawicka azeta R

Rok XVII nr 196

Nr 4/2010

G R

7


Gawicka azeta R

G kwiecień R

G a z e t a RAWICKA

Hala sportowa w remoncie

Z

bliżają się do końca prace remontowe w środowiskowej hali sportowej w Gimnazjum w Sierakowie. Zniszczenia spowodowane ubiegłoroczną lipcową nawałnicą uniemożliwiły korzystanie z sali sportowej. Najpierw dokonano naprawy uszkodzonego przez wichurę dachu, później wykonano prace murarskie i elektryczne. Dopiero wówczas mogła do sali wejść firma z Bielska, która układa parkiet. Hala ma zostać oddana po remoncie do użytku w kwietniu. (P)

Zmiany w „Zorzy”

W

sarnowskim Ratuszu odbyło się 6 marca br. zebranie sprawozdawczo-wyborcze działkowców ROD „Zorza”, na którym podsumowano mijającą kadencję i dokonano wyboru władz ogrodu.

G R

8

W ogrodzie „Zorza” obecnie uprawianych jest 130 działek. W 2009 roku kolejnych 10 działkowców zrezyc gnowało z członkostwa c i na około 60 działek nie d ma m chętnych n a j e m c ó w. Mimo tych niesprzyjająn cych warunc ków ustępuk jący zarząd j pod kierunp kiem prezek sa s Piotra Bugajewskiego g dzielnie sod bie radził. Na koniec 2009 roku wykazał się 100-procentową skutecznością w zbieraniu składek, co - jak podkreśliła skarbnik ogrodu - w sarnowskich warunkach nie jest łatwym zadaniem.

Rok XVII, nr 196

W burzliwej dyskusji po złożonych sprawozdaniach obecni na sali członkowie ogrodu głównie zgłaszali żale i pretensje dotyczące realizacji zadań, na które zarząd ogrodu ani sił, ani środków nie ma. Nie wiadomo, czy te głosy miały jakiś wpływ na rezygnację składu całego zarządu, ale P. Bugajewski oznajmił, że w tej robocie społecznej na rzecz sarnowskiego środowiska przez 10 lat się wypalił i nie zamierza dalej kandydować do żadnych funkcji. Po tym oświadczeniu odbyło się „polowanie” na kandydatów do zarządu nowej kadencji. Długo nie można było znaleźć chętnych do jakiegokolwiek organu. Prowadzący zebranie zaproponował więc wyłanianie najpierw składów organów mniej ważnych. To poskutkowało. Wybrano bowiem członków Komisji Rozjemczej oraz Komisji Rewizyjnej. Niestety, nie wybrano nowego prezesa ROD „Zorza”. Tak więc wybory uzupełniające do Zarządu ogrodu odbędą się w późniejszym terminie. (T)

Nr 4/2010

Gazeta Rawicka


G kwiecień R

Gazeta Rawicka

G a z e t a RAWICKA

Obrady prezesów ROD

W

sali sesyjnej Urzędu Miejskiego obradowali 12 marca prezesi Rodzinnych Ogrodów Działkowych powiatu rawickiego. W zebraniu kolegium prezesów udział wzięli także: Krystyna Knapik Wasilewska, kierownik Delegatury w Lesznie, i dr inż. Zdzisław Śliwa, prezes Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Poznaniu. Tegoroczne przedwiośnie to okres wyborczy we wszystkich ogrodach działkowych, więc na zebraniu omawiano procedury związane z przeprowadzaniem wyborów do zarządów ogrodów. W sprawach dotyczących wszystkich działkowców, goście z Poznania zaprezentowali stanowisko Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Poznaniu z dnia 27 lutego 2010 r. w sprawie pisma Rzecznika Praw Obywatelskich. Stanowisko brzmi następująco: „Okręgowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Poznaniu całkowicie nie zgadza się z wnioskami Rzecznika Praw Obywatelskich skierowanymi do Ministra Infrastruktury podważającymi prawomocność głosowania w II terminie bez względu na ilość obecnych członków PZD na walnych zebraniach ROD. Zaznaczyć należy, że Rzecznik Praw Obywatelskich w ogóle pominął jakąkolwiek konsultację i zadnie działkowców w podnoszonej sprawie. Stoimy na stanowisku, iż podejmowanie uchwał w II terminie zebrania ROD nie pozbawia działkowców ich praw związkowych, a jednocześnie pozwala Ogrodowi na właściwe funkcjonowanie w oparciu o przyjęte i uchwalone programy. Dopóki w naszym Związku obowiązywać będzie prawo, a nie obowiązek uczestnictwa w zebraniu członków społeczności ogrodowej oraz dopóki nasze społeczeństwo nie nauczy się w pełni korzystać z demokracji, nasze wewnętrzne uregulowania prawne pozwalają na prawidłowe funkcjonowanie ogrodów”.

G azeta Rawicka

Prezes dr Zdzisław Śliwa przedstawił także stanowisko Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Poznaniu z dnia 27 lutego 2010 r. w sprawie udziału działkowców w wyborach prezydenckich i samorządowych: „Okręgowy Zarząd PZD w Poznaniu przyjmuje do wiadomości i w pełni popiera stanowisko wyrażone przez KR PZD 17 lutego 2010 r. w sprawie roli i postawy Związku w wyborach prezydenckich i samorządowych. Uważamy, że nadchodzące wybory prezydenckie i samorządowe będą ważnym wydarzeniem w życiu publicznym, naszego kraju i lokalnych społeczności. Udział w nich jest obywatelskim obowiązkiem i świadomą decyzją osób chcących być aktywnym uczestnikiem życia publicznego. Do tej grupy naszego społeczeństwa zalicza się liczne grono polskich działkowców. Los ogrodów działkowych, który jest obiektem ciągłej walki o trwanie i poszanowanie prawa do istnienia wzbudza powszechne zainteresowanie nie tylko działkowców. Nie chcąc, by pro-

Rok XVII, nr 196

blemy działkowców były rozwiązywane bez samych zainteresowanych, należy zadbać o właściwe przedstawicielstwo działkowców w organach samorządowych. Tam bowiem zapadają najczęściej decyzje o przyszłości kolejnych ogrodów, o niezbędnych likwidacjach, ale także o sposobie korzystania z działek. Działkowcy nie mogą dowiadywać się ostatni o decyzjach, które w stosunku do nich podjęto. Konieczna jest aktywna postawa wyborcza wszystkich naszych członków i pełna wiedza o ludziach, którzy potem stanowić będą o losie obywateli i ich prawach. Nie możemy zatem pozostawiać naszego losu w rękach osób o poglądach krańcowo różnych od oczekiwań działkowców. Aby tak się nie stało ważny jest przede wszystkim udział działkowców w wyborach i oddanie głosów na sprawdzonych kandydatów, którzy w swoich programach mają troskę o rozwój ogrodnictwa i którzy swym dotychczasowym działaniem dowiedli, że sprawy ogrodnictwa działkowego są im bliskie i nie pozostawią działkowców bez wsparcia.

Nr 4/2010

G R

9


Gazeta Rawicka

G kwiecień R

G a z e t a RAWICKA

Wybierajmy więc ludzi, którzy nas nie zawiedli w przeszłości i, którzy dobrze znają i rozumieją nasze problemy. Środowisko działkowców wielkopolskich ma z większością organów samorządowych miast i gmin dobrą współpracę i od wielu lat pomyślnie rozwiązuje trudne problemy ogrodów działkowych. Swoich sojuszników najlepiej znają lokalne społeczności. Dlatego też decyzje o poparciu konkretnego ugrupowania czy komitetu wyborczego pozostawiamy w rękach powiatowych kolegiów prezesów, które powinny przyjąć zasadę wspierania tych, którzy dali się poznać jako prawdziwi przyjaciele ogrodów. Ale samo popieranie kandydata lub ugrupowania może być niewystarczające. W gronie działkowców znajduje się bowiem wiele osób, które swoim dotychczasowym zaangażowaniem i pracą społeczną dają gwarancję właściwego reprezentowania nie tylko śro-

dowiska działkowego, ale i wspólnoty lokalnej. Istnieje zatem potrzeba większego udziału działkowców w wyborach w roli kandydatów do władz gmin, powiatów i województw. Desygnowanie konkretnych kandydatów i pozo-

Zebranie działkowców Doliny

C

złonkowie ROD "Dolina Świętojańska" swoje zebranie sprawozdawczo-wyborcze przeprowadzili 24 marca. Prezesem został wybrany Leszek Wojciechowski. ROD "Dolina Świętojańska" składa się z trzech terenów, które dawniej były niezależnymi ogrodami zakładowymi. Najstarszy powstał w 1960 roku przy Gazomecie. Obecnie w ROD "Dolina Świętojańska" znajduje się 321 działek o łącznej powierzchni użytkowej ponad 11 ha. (T)

G R

10

Rok XVII, nr 196

stałe decyzje w tym zakresie powinny zapadać przede wszystkim w ROD i w kolegiach prezesów ROD. W szczególności rozstrzygnięcia wymaga kwestia określenia komitetów lub ugrupowań, na których listach powinni znaleźć się kandydaci desygnowani przez PZD. Dlatego też Okręgowy Zarząd PZD, w ślad za KR PZD, zwraca się do wszystkich działkowców i organów Związku Okręgu Poznańskiego o: • powszechny udział w wyborach prezydenckich i samorządowych; • uwzględnienie w działaniach ROD problematyki nadchodzących wyborów; • współpracę z ugrupowaniami politycznymi i komitetami wyborczymi, które tradycyjnie działają wspólnie z naszą organizacją i w swoich programach uwzględniają interesy działkowców c i Związku oraz desygnowanie swoich i kandydatów na listy tych ugrupowań w i komitetów wyborczych; • poparcie w zbliżających się wybor rach prezydenckich kandydata, który stawał s w obronie ogrodów i działkowców c w sytuacjach licznych zagrożeń ddla ponad stuletniego polskiego ruchu oogrodnictwa działkowego. Społeczności ogrodów działkowych stanowią s realną siłę wyborczą i mogą w decydujący sposób wpływać na skład samorządów. s Koniecznym jednak staje się s podjecie akcji propagującej stanow wiska lokalnych struktur PZD wśród naszych n członków i ich rodzin.” (T)

Nr 4/2010

Gazeta Rawicka


G kwiecień R

Gazeta Rawicka

G a z e t a RAWICKA

Spotkanie Rady Osiedla N

a cyklicznym zebraniu spotkali się 22 marca br. członkowie Rady Osiedla 350-lecia. Dyskutowano na temat naprawy dróg na terenie pokoszarowym przy ul. Grota-Roweckiego. Stanisław Kmita, naczelnik Wydziału Inwestycyjno-Technicznego Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, poinformował, że drogi na terenie dawnej jednostki wojskowej obecnie mają status dróg wewnętrznych i za ich stan odpowiada zarządca nieruchomości, tj. Zakład Usług Komunalnych. Na spotkaniu omówiono również przygotowania do Dnia Dziecka, który tradycyjnie jest organizowany przez Radę Osiedla na terenie Zielonego Fortu. (K)

112 - Twoje życie, Twój numer

1

12 - zapamiętaj te trzy cyfry, mogą uratować ludzkie życie. 112 to numer alarmowy, pod który możesz zadzwonić w razie wypadku w pracy, w szkole czy na wakacjach za granicą. Europejski numer alarmowy 112 działa już we wszystkich dwudziestu siedmiu krajach UE. W lutym br. posłowie wsparli kampanię społeczną pod hasłem „Twoje życie, Twój numer”. W sytuacjach kryzysowych liczy się każda sekunda. Gdy czyjeś życie jest zagrożone, nie ma czasu na szukanie numeru telefonu alarmowego. Dlatego Unia Europejska postanowiła wprowadzić wspólny dla wszystkich państw członkowskich numer alarmowy. Można pod niego zadzwonić zarówno w przypadku pożaru domu w Szwecji, jak i w razie wypadku drogowego w Polsce. Dzięki europejskiemu numerowi alarmowemu Europejczycy mogą

G azeta Rawicka

bezpiecznie i swobodnie podróżować. Nie zastąpił on dotychczasowych krajowych numerów alarmowych, lecz działa równolegle. Na konferencji prasowej w Parlamencie Europejskim w Strasburgu poseł Jacek Saryusz-Wolski z grupy EPP mówił, że „co roku granicę swojego kraju przekracza 150 milionów obywateli UE. W nagłych przypadkach powinni mieć możliwość korzystania z dobrze znanych praktyk i tego samego numeru w dowolnym miejscu”. Dzwoniąc pod numer 112, zostaniemy połączeni z operatorem lokalnym, który albo sam przyjmie połączenie, albo przekieruje je do właściwych służb ratunkowych - pogotowia ratunkowego, policji lub straży pożarnej. Połączenie z numerem 112 jest bezpłatne. Numer można wybrać z telefonu stacjonarnego, komórkowego lub z automatu telefonicznego. Zazwyczaj połączenie mogą również wykonywać

Rok XVII, nr 196

osoby, którym skończył się kredyt w telefonie lub które znajdują się poza zasięgiem własnej sieci. Pakiet Telekomunikacyjny przyjęty przez Parlament Europejski w 2009 r. rozszerzył zastosowanie numeru alarmowego i wprowadził rozwiązania mające na celu poprawę jego wykorzystania w państwach członkowskich UE poprzez pełną dostępność zasięgu. Choć numer 112 wprowadzono prawie dwadzieścia lat temu, jedynie 22 proc. Europejczyków wie o jego istnieniu. Źródło: EP

Nr 4/2010

G R

11


Gazeta Rawicka

G kwiecień R

G a z e t a RAWICKA

Program U

stalony został wstępny program tegorocznych obchodów Święta Rawicza. Na naradzie 12 marca pracownicy Urzędu MGR i zaproszeni goście uzgadniali ostatnie już elementy niezbędne do sprawnej organizacji Święta Rawicza 2010. 15.00 17.30 19.00 19.30

NIEDZIELA 23 23.05.2010 05 2010

Piknik Otwarty Turniej Strzelecki dla mieszkańców miasta Turniej Królewski Bractw Kurkowych Okręgu Leszczyńskiego Turniej Międzyosiedlowy w Boule Wystawa poświęcona historii Bractwa Kurkowego Koncert zespołu ARKA NOEGO Zakończenie zawodów i wręczenie nagród Zabawa taneczna

Park Domu Kultury w Rawiczu - strzelnica Bractwa Kurkowego - strzelnica Bractwa Kurkowego - park - galeria „Sala Piecowa” DK muszla koncertowa

PONIEDZIAŁEK 24.05.2010 11.00

Przegląd Teatrów Domów Pomocy Społecznej (gościem specjalnym będzie Edyta Jungowska)

sala widowiskowa Domu Kultury w Rawiczu

WTOREK 25.05.2010 12.00

16.00

Dzień twórczości przedszkolnej centrum Rawicza Parada Przedszkolaków przez ulice i deptaki zakończona przed Ratuszem wypuszczeniem w powietrze ok. 700 szt. kolorowych balonów Występy przedszkolaków z rawickich przedszkoli

ŚRODA 26.05.2010 10.00 11.00 12.00 17.00 18.00

Zawody szkolne Konferencja szkół promujących zdrowie „Zdrowy styl życia” Akcja prozdrowotna Medycznego Studium Zawodowego „Dzień Rawickich Hobbystów” połączony z wystawą rawickich kolekcjonerów i zbieraczy Forum stowarzyszeń

boisko ORLIK 2012 przy SP nr 1 kino „Promień” rawickie deptaki Ratusz sala Portretowa Ratusza

CZWARTEK 27.05.2010 10.00 11.00 12.00 12.15 17.00 22.00

G R

12

Konferencja „Kocham moje miasto” oraz rozpoczęcie gry ulicznej o tematyce historycznej Uroczysta sesja Rady Miejskiej Gminy Rawicz z okazji 20-lecia samorządu Wystawa fotograficzna „Rawicz `90” Msza Święta w intencji samorządu Towarzyski mecz piłkarski po latach: Rawia lat 90. vs Rawia 2010 Amatorski bieg połączony z imprezą “Cała Polska biega”

Rok XVII, nr 196

sala Portretowa Ratusza kino „Promień” Muzeum Ziemi Rawickiej kościół Chrystusa Króla i Zwiastowania NMP stadion OSIR przy ul. Spokojnej Planty Jana Pawła II, start i meta - Rynek

Nr 4/2010

Gazeta Rawicka


G kwiecień R

Gazeta Rawicka

G a z e t a RAWICKA CZWARTEK 27.05.2010 w SARNOWIE

17.00

Koncert muzyki chóralnej

kościół św. Andrzeja Apostoła w Sarnowie

PIĄTEK 28.05.2010 11.00 12.00

18.30 19.30

21.00

10.00

14.00

17.00 19.00 20.15 20.30 21.30 23.00

Dzień twórczości szkolnej Happeningi szkół na ulicach i deptakach centrum miasta Finał akcji plastycznych i okołoteatralnych z udziałem Teatru Wagabun- Rynek da „Koncerty z ciastkiem” „Chopin przyjechał” - koncert muzyki klasycznej Koncert muzyki klasycznej wykonywany przez młodzież uczęszczającą do szkół muzycznych W trakcie wieczoru będzie możliwość obejrzenia wybranych pokonkursowych prac plastycznych „Kolory szarości” Performance w wykonaniu młodzieży Finisaż Wystawy Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki Współczesnej „FORMA 2010”

SOBOTA 29.05.2010 Rajd rowerowy po gminie Rawicz połączony z konkursem wiedzy na temat samorządu gminnego Święto Rawicza Gry i zabawy z Teatrem Wagabunda Pokazy rycerstwa, jarmark średniowieczny Rawickie mistrzostwa w sportach zapomnianych Pokazy gotowania Memoriał im. Jerzego Zelka w Speedrowerze Występ kabaretu DNO Otwarcie Święta Rawicza przez Burmistrza Gminy Rawicz Występ kabaretu NEO-NÓWKA Koncert zespołu VIDEO Dyskoteka Dorosłego Człowieka – DJ INOX

muszla w parku DK

galeria „Sala Piecowa” w Domu Kultury w Rawiczu Park Domu Kultury sala widowiskowa DK w Rawiczu (wstęp na zaproszenie) start na Rynku, ,meta na stadionie OSiR stadion OSIR przy ul. Spokojnej

SOBOTA 29.05.2010 w SARNOWIE 14.00

Turniej Powożenia Zaprzęgami Jedno i Wielokonnymi

stadion w Sarnowie

NIEDZIELA 30.05.2010 13.00 15.00

16.00 18.00 20.00 21.00 22.00 22.30

Wielkopolski Obiad - Konkurs gotowania w ramach Ogólnopolskich Dni Wędliniarstwa Święto Rawicza oraz Ogólnopolskie Dni Wędliniarstwa, a w jego trakcie między innymi: - działania Teatru Wagabunda - prezentacje muzycznych zespołów amatorskich Mecz żużlowy o drużynowe mistrzostwo II ligi Kolejarz Rawicz Orzeł Łódź Trzeci kilometr Kiełbasek Rawickich Finał Loterii Ogólnopolskich Dni Wędliniarstwa, finał plebiscytu „Rawiczanin z sercem” Koncert zespołu AFROMENTAL Teatr Ognia w wykonaniu Teatru Wagabunda Koncert JAY DELANO

G azeta Rawicka

Rok XVII, nr 196

stadion OSIR przy ul. Spokojnej

stadion im. Floriana Kapały stadion OSIR przy ul. Spokojnej

Nr 4/2010

G R

13


Gazeta Rawicka

G kwiecień R

G a z e t a RAWICKA

Roboty na Leśnej R

ozpoczęły się prace przy budowie ulicy Leśnej i przebudowie drogi wewnętrznej w Sierakowie wraz z odwodnieniem w ramach zadania pn. "Budowa dróg we wsi Sierakowo". Roboty wykonuje wyłoniona w przetargu pod koniec ubiegłego roku firma ze Żmigrodu - Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne za 1,45 mln zł netto. (P)

Kanalizacja w Szymanowie nisterstwa Infrastruktury w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Inwestycja ma się zakończyć do 30 czerwca 2011 roku. (P)

P

o przerwie związanej z niekorzystnym warunkami atmosferycznymi panującymi podczas zimy firma RAWBUD wznowiła roboty przy budowie kanalizacji w Szymanowie. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej podrawickich miejscowości - Masłowo etap 3-4 i Szymanowo”. Jej koszt wyniesie 9,2 mln zł brutto. Zadanie sfinansowana zostanie w 53% ze środków Mi-

G R

14

Rok XVII, nr 196

Nr 4/2010

Gazeta Rawicka


G kwiecień R

Gazeta Rawicka

G a z e t a RAWICKA

Spotkanie emerytów J

ak co roku w marcu spotkali się emeryci i renciści, byli pracownicy rawickiego magistratu. Zorganizowane przez pracowników z komisji socjalnej spotkanie, które odbyło się 15 marca, sfinansowane zostało z funduszu socjalnego. (T)

Inauguracja Młodzieżowej Rady

P

o wyborach, w których udało się wyłonić 16 uczniów do zasiadania w Młodzieżowej Radzie Miejskiej Rawicza (Rada miała liczyć 21 członków), odbyła się 1 marca br. pierwsza sesja. Głównym punktem obrad było ukonstytuowanie się organów Rady. Przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miejskiej Rawicza wybrana została Martyna Barteczka, zastępczyniami Marta Kiziak i Liwia Tyczyńska. Na sekretarza wybrano Filipa Zelka, skarbnikiem została Agnieszka Kaszub. W składzie komisji rewizyjnej znaleźli się: Hubert Łoś, Joanna Stachowicz, Sebastian Siecla, Dorota Jakubowska i Piotr Franaszczyk. Wszyscy obecni na sali młodzieżowi radni (na sesję przyszło 15) złożyli ślubowanie, że będą pracować dla dobra pomyślności młodzieży gminy Rawicz, działać zawsze zgodnie z prawem oraz interesami młodzieży. (T)

G azeta Rawicka

Rok XVII, nr 196

Nr 4/2010

G R

15


Gazeta Rawicka

G kwiecień R

G a z e t a RAWICKA

Dwunasta wymiana młodzieży

W

dniach od 8 do 13 marca br. miała miejsce dwunasta już wymiana uczniów pomiędzy Zespołem Szkół Zawodowych w Rawiczu a Berufsschulzentrum am Westerberg z Osnabrück. Piętnaścioro uczniów z Niemiec mieszkało w rodzinach swoich polskich rówieśników. Niemieccy uczniowie przybyli ze swoimi opiekunami - panem Norbertem Kwasny i panią Moniką Dreier. Norbert Kwasny po raz kolejny uczestniczył w wymianie. To właśnie on odpowiedział przed dwunastoma laty na zapytanie Zespołu Szkół Zawodowych, która poszukiwała w Osnabrück szkoły partnerskiej. Pani Monika Dreier była w Rawiczu - i w ogóle w Polsce - po raz pierwszy. Zachwyciła ją polska gościnność i otwartość. Podobała jej się współpraca między polskimi nauczycielami. Temat tegorocznego projektu był następujący: „Teatr, piosenka, taniec sposobami porozumienia i jednoczenia narodów”. Uczniowie ze szkoły partnerskiej z Osnabrück zwiedzili ZSZ, zapoznali się z zabytkami naszego miasta, uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych i oczywiście w projekcie. W tym roku do pracy w programie było zaangażowanych wielu nauczycieli z ZSZ. Wiele pomogła także dyrekcja. Pan Robert Korczak nauczył uczniów piosenki „Hej sokoły”, którą Niemcy śpiewali nawet po wejściu do powrotnego pociągu na stacji w Rawiczu, kiedy panował nastrój smutku i wylano dużo łez, bo odjeżdżali nie jacyś tam znajomi, ale przyjaciele. Niemieccy i

G R

16

polscy uczniowie nauczyli się także - z pomocą niemieckich nauczycieli - niemieckiego kanonu „Der Hahn ist tod”.

pantomimą „Bóg dał człowiekowi dłonie...”. Sztuka mówi o wielkiej miłości Boga do człowieka, który dał czło-

Nauczyciele wychowania fizycznego: pani Magdalena Ratajczak i pan Jacek Niemczynowski nauczyli młodzież tańców - naszego narodowego polo-

wiekowi dłonie, aby budował, tworzył, pomagał, kochał. A człowiek wykorzystał te dłonie do niszczenia, nienawiści, walki. Pomimo to Bóg zesłał człow wiekowi Miłość, którą człowiek w ukrzyżował, ale Miłość zwyciężyła, z dała człowiekowi w nowe życie. Rolę Jezusa odegrał o niemiecki uczeń Stef fan. Uczniowie bardzo c chętnie uczestniczyli w programie. Wyniki kilkudniowej g pracy można było obejrzeć p w piątek 12 marca w Domu Kultury, gdzie odbyło się K podsumowanie projektu. Zap proszonym gościom, wśród p których zasiadła przedstak wicielka starostwa - pani w Maria Wojtkowiak, dyrekcji M ZSZ, nauczycielom oraz roZ dzicom uczniów, którzy przyjmowali kolegów z Niemiec w swoich domach, zaprezentowano pantomimę, piosenki i tańce. Zebrani podziękowali za prezentację gromkimi brawami.

neza i tańca belgijskiego. Pan Piotr Popielas i jego żona - nauczycielka z Zespołu Szkół Specjalnych przygotowali dla uczniów warsztaty teatralne, zaś pan Piotr pracował z uczniami nad

Rok XVII, nr 196

Nr 4/2010

Gazeta Rawicka


G kwiecień R

Uczestnicy wymiany z Polski i Niemiec zwiedzili także Muzeum Ziemi Rawickiej, poznali zabytki Wrocławia, uczestniczyli w dyskusji i poznali metody pracy Niepublicznego Przedszkola Nr 13 w Rawiczu, dzięki uprzejmości jego dyrektora - pani Krystyny Bidowaniec. Posiłki w szkole przygotowywały wraz z uczniami technikum w zawodzie technik żywienia i gospodarstwa domowego panie Iwona Maszkowska i Monika Świtała. Oczywiście cały czas grupą polskoniemiecką opiekowały się germanistki Zespołu, panie Karolina Greszta, Patrycja Stelmaszyk, Weronika Swornowska i inicjatorka wymiany - Małgorzata Kędzia. Niemieccy uczniowie mogli poznać naszą kulturę, tradycje, życie polskich rodzin. Spotkania tego typu pozwalają obalać stereotypy, likwidować uprzedzenia. Nie można zapomnieć o tragicznych czasach wojny, ale musimy też tworzyć nową,

G azeta Rawicka

Gazeta Rawicka

G a z e t a RAWICKA

wspólną Europę. Młodzi Polacy i Niemcy mają wspólne zainteresowania, podobnie wyglądają, trudno

Pobyt gości z Niemiec zakłóciło jedno wydarzenie, a mianowicie choroba niemieckiego nauczyciela pana Norberta Kwasnego, do którego wezwano nawet pogotowie. Dzięki pomocy rawickich lekarzy oraz opiece personelu hotelu „Diament”, gdzie zakwaterowani byli niemieccy nauczyciele, wszystko zakończyło się dobrze. Serdecznie dziękujemy lekarzom i personelowi za pomoc. A oto fragment e-maila niemieckiego nauczyciela: „Przyjechaliśmy do Osnabrück o 20.00. Długa podróż, ale nastrój w pociągu był wspaniały i podróż szybko minęła. Wszyscy zachwycali się pobytem w Rawiczu. I ja także dobrze zniosłem podróż. Jeszcze raz dziękujemy za wszystko. Serdeczne pozdrowienia dla rodziny i wszystkich drogich koleżanek i kolegów.”

jest na pierwszy rzut oka odróżnić, kto jest kim. Ważne jest, że młodzi ludzie bardzo się ze sobą zżyli, wspólnie uczestniczyli w programie i spotykali się prywatnie wieczorami. Miło było patrzeć na tych młodych, kiedy kolejnego dnia rano witali się jak dobrzy przyjaciele, a nawet padały słowa łamaną polszczyzną: „Cześć brat...”.

Wymiana nie mogłaby się odbyć, gdyby nie sponsorzy. Serdecznie dziękujemy organizacji Deutsch-Polnisches Jugendwerk (Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży), która od dwunastu lat wspiera nas finansowo, oraz Starostwu Powiatowemu Rawicza, które również przyczyniło się do realizacji kilku punktów programu. MAŁGORZATA KĘDZIA

Rok XVII, nr 196

Nr 4/2010

G R

17


Gazeta Rawicka

G kwiecień R

G a z e t a RAWICKA

Olimpijczyk z rawickiego ogólniaka

J

acek Żuk, uczeń klasy III a rawickiego I Liceum Ogólnokształcącego, odniósł duży sukces kwalifikując się do finału XL Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Najlepsi poloniści wśród uczniów z całego kraju rywalizować będą o tytuł laureata od 14 do 17 kwietnia w Konstancinie i Warszawie. Okręgowy etap olimpiady rawicki licealista przebrnął zwycięsko najpierw w części pisemnej, następnie ustnej i 6 marca w Poznaniu zakwalifikował się do finału, wraz z 12 uczniami, głównie ze stolicy Wielkopolski. Jacek mieszka w Czarnoborsku (gmina Wąsosz). To nie pierwszy jego udział w olimpiadzie. Rok wcześniej nie powiodło mu się na części ustnej etapu okręgowego. Jak sam przyznaje, w klasie wcześniejszej niż maturalna bardzo trudno dojść do finału. Doświadczenia z ubiegłorocznego startu i całoroczna praca zaowocowały teraz sukcesem. - Skąd u Ciebie zainteresowania polonistyczne? - Książki towarzyszą mi w domu od najmłodszych lat, bo jestem z rodziny nauczycielskiej. Miałem też szczęście do polonistów. Ale chodzę do klasy o profilu matematyczno-fizycznym. Nie ukrywam, że taki wybór doradzali mi też rodzice. Ale dzisiaj nie żałuję tego wyboru. Mieli rację wszyscy ci, którzy mówili, że jeżeli ktoś ma zainteresowania polonistyczne, to można je rozwijać także poza godzinami szkolnymi, jeśli nauczyciel mu wskaże właściwą drogę, natomiast matematykę czy fizykę musi ktoś ciągle pokazywać i tłumaczyć. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację na rynku pracy, uważam, że warto spróbować studiów na politechnice.

G R

18

- Dlaczego więc zdecydowałeś się wziąć udział właśnie w olimpiadzie polonistycznej? - Start w ubiegłym roku to był mój pomysł. Pierwszy powód to chęć zrobienia czegoś więcej. Zastanawiałem się dość długo, czy ma to być olimpiada matematyczna, czy polonistyczna. Zacząłem przeglądać materiały o tych olimpiadach. I powiem szczerze, że matematyka mnie przeraziła - zadania była naprawdę trudne. Natomiast z języka polskiego znalazłem temat dotyczący literatury faktu - twórczości H. Krall i R. Kapuścińskiego. A że lubię reportaż, zdecydowałem się wziąć udział. Poza tym uznałem, że i tak przecież będę zdawał maturę z polskiego, a gdyby się udało, to o jeden egzamin będzie mniej. W tym roku udział był oczywisty, włożyłem poprzednio za dużo pracy, żeby to po prostu zostawić. Poza tym podoba mi

Rok XVII, nr 196

się w olimpiadzie to, że uczymy się nie jakiegoś klucza, jak do matury. Do olimpiady ubiegłorocznej i obecnej przygotowuje mnie pan Marian Przybył. Bardzo często uczestnikami Olimpiady Literatury i Języka Polskiego są uczniowie, którzy podejmują próby własnej twórczości. To zwykle bywa impulsem do poznawania historii i teorii literatury, języka. W przypadku Jacka ta „prawidłowość” nie potwierdza się. Poza nielicznym próbami pisania króciutkich opowiadań nie interesuje go twórczość. - Nie mam zdolności. Ci, których czytam, potrafią to robić piękniej. Raczej ich podziwiam niż chciałbym naśladować. Ostatnio słyszałem taką teorię - choć podchodzę do niej z dystansem, że ten sam gen odpowiada za umiejętność percepcji literatury, analizowania utworu oraz zdolność

Nr 4/2010

Gazeta Rawicka


G kwiecień R

Gazeta Rawicka

G a z e t a RAWICKA

ścisłego i logicznego myślenia. Natomiast tworzenie wymaga innej osobowości. Jacek Żuk jako finalista olimpiady ma już zdany egzamin maturalny z języka polskiego. Ma też w zasadzie wstęp na kierunki humanistyczne (o uprawnieniach laureatów i finalistów decydują senaty poszczególnych szkół wyższych, jednak na ogół przyjmowani są oni bez egzaminu, w pierwszej kolejności). Czy jednak wybierze ten kierunek studiów? - Gdybym miał dzisiaj wybierać, zdecydowałbym się na Politechnikę Poznańską. Ale ostateczną decyzję podejmę w maju. Na pewno zainteresowanie literaturą pozostanie moją pasją. Rozmawiał: HP

Tenisowy turniej

D

nia 3 i 4 marca w Gimnazjum im. Adama Olbrachta Przyjmy-Przyjemskiego w Sierakowie odbył się VII Indywidualny Turniej Tenisa Stołowego chłopców i dziewcząt o mistrzostwo szkoły. Turniej zorganizowany został przez nauczycieli wychowania fizycznego: Roberta Murawskiego i Łukasza Szybaja. Jego celem było wyłonienie najlepszych uczniów oraz popularyzacja tenisa stołowego wśród młodzieży gimnazjalnej.

Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy ufundowane przez Radę Rodziców przy Gimnazjum w Sierakowie. Wśród chłopców I miejsce zajął Emilian Derlatko (kl. I H), drugi był Jakub Saleh (I B), trzeci - Mateusz Leciejewski (III C). Najlepsza tenisistką stołową okazała się Karolina Rybacka (III B), a kolejne miejsca zajęły Iga Bakslary (III B) i Marta Łukowian (III B). Emilian Derlatko, Jakub Saleh, Karolina Rybacka i Iga Baksalary będą repre-

Do rywalizacji przystąpiło 40. uczniów i 10 uczennic z klas I – III. Turniej był rozgrywany systemem pucharowym do dwóch wygranych setów, a o rozstawieniu zawodników decydowało losowanie.

zentować szkołę w Powiatowych Drużynowych Mistrzostwach Tenisa Stołowego w Bojanowie. Organizatorzy turnieju życzą jak najlepszego występu i zakwalifikowania się do zawodów rejonowych. ROBERT MURAWSKI

danymi. - W kilku miejscach cmentarza - pisze we wstępie J. Hamielec znajdują się także groby symboliczne, oznaczone napisem „WIĘZIEŃ NN”. W 1958 roku, po przeprowadzonej ekshumacji, utworzono także osiem mogił zbiorowych, w których zostały złożone szczątki ponad czterystu więźniów z lat 1939 - 1945, w większości znanych z imienia i nazwiska. Na ścianie kapli-

cy cmentarnej umieszczone zostały kamienne tablice, zawierające imiona i nazwiska kilkuset więźniów pochowanych na terenie rawickiej nekropolii. Na portalu znaleźć można ogromną ilość informacji (ponad 700 000 nazwisk), m.in. spis żołnierzy poległych i zmarłych w 1920 roku - wśród nich są także żołnierze z rawickiej kwatery wojskowej. (P)

Raviciana w internecie

N

a internetowym portalu www. stankiewicze.com, który przeznaczony jest dla ludzi pasjonujących się genealogią, poszukiwaniem przodków, zamieszczony zostały wykaz osób zmarłych w Zakładzie Karnym Rawicza i Oddziale w Miejskiej Górce w latach 1939 - 1956 oraz spis istniejących na rawickim cmentarzu imiennych grobów więźniów z wyżej wymienionych lat. Wykazy opracował Janusz Hamielec. Pierwsza część oparta jest na wydanej w roku 2001 książce Jana Władysława Bonikowskiego pt. „Groby więźniów 1939 - 1956 straconych, zamęczonych i zmarłych w Rawiczu, Miejskiej Górce i Żmigrodzie”. Drugi spis jest autorstwa Janusza Hamielca. Obejmuje on wykaz grobów indywidualnych więźniów z lat 1939 - 1956, które znajdują się na terenie cmentarza parafialnego w Rawiczu, oznaczonych imieniem i nazwiskiem zmarłego oraz (w miarę możliwości) innymi

G azeta Rawicka

Rok XVII, nr 196

Nr 4/2010

G R

19


Gazeta Rawicka

G a z e t a RAWICKA

G kwiecień R

Edmund Sławiński powracająca historia Rawicza (12)

O

generale Józefie Kalickim pisaliśmy na naszych łamach dwukrotnie. Ostatnio - w związku z wnioskiem rawickiej Akcji Katolickiej, dotyczącym nazwania jego imieniem jednej z ulic naszego miasta. Przypomnijmy, że nie spotkał się on ze strony radnych. Józef Kalicki, generał brygady Wojska Polskiego, zasłużył się w czasie wojny

polsko-bolszewickiej. Po zawieszeniu broni kierował pracami demobilizacyjnymi w 2 armii. W 1921 roku został wykładowcą i dyrektorem nauk w Wojennej Szkole Sztabu Generalnego w Warszawie. Po jej przemianowaniu na Wyższą Szkołę Wojenną pełnił funkcję zastępcy komendanta do końca 1924 roku. Przez następne lata był dowódcą piechoty dywizyjnej w 14 Wielkopolskiej Dywizji Piechoty w Poznaniu. Po przejściu w stan spoczynku zamieszkał w 1929 roku w Rawiczu. Bardzo zaangażował się w życie naszego miasta i katolickiej parafii. Był m.in. pierwszym przewodniczącym Akcji Katolickiej w Rawiczu, która powstała w 1933 roku. Przysłużył się też Rawiczowi jako radny miejski i działacz wielu stowarzyszeń. Zmarł w Rawiczu w 1934 roku. Spoczywa na tutejszym cmentarzu parafialnym, obok przedwcześnie zmarłej córki. Przedstawiane dziś zdjęcia gen. Józefa Kalickiego, pochodzące z rodzinnego archiwum pani Ludomiły Zmysłowskiej-Przekwas, nie były jeszcze nigdzie publikowane. Zrobione one zostały na początku lat trzydziestych, w okresie zamieszkiwania generała w Rawiczu. Pierwsze z nich przedstawia scenkę rodzajową. Pani Ludomiła tak podpisała fotografię: "Jakaś uroczystość w okolicy ogródków działkowych (w tle budynek zwią-

G R

20

Rok XVII, nr 196

Nr 4/2010

Gazeta Rawicka


G kwiecień R

Gazeta Rawicka

G a z e t a RAWICKA

zany ze Strażą Graniczną - mieszkał w nim p. Zwiewko). Burmistrz Edmund Sławiński pije wino, obok stoi gen. Kalicki." Dwie kolejne fotografie, bardzo dobrej jakości, wykonane zostały w tym samym atelier. Prawdopodobnie był to rawicki zakład fotograficzny. Na mundurze generała doskonale widać Medal Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości, z płaskorzeźbą Marszałka Józefa Piłsudskiego umieszczoną na awersie. Przypięta obok odznaka to prawdopodobnie Krzyż Walecznych, którym gen. Kalicki był odznaczony dwukrotnie. (P)

Błysk nadziei

M

iło przyjęłam niespodziewane zaproszenie mnie przez władze Uniwersytetu Opolskiego na uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa prof. Krzysztofowi Zanussiemu. Z Opolem łączą mnie lata studiów i najcieplejsze wspomnienia, które w dwumiesięczniku uniwersyteckim „Indeks” wielokrotnie publikowała. Z radością więc pojechałam do miasta mojej młodości. Program tego święta Uniwersytetu Opolskiego był bogaty. W pierwszym dniu w auli uczelni odbyło się spotkanie z prof. Krzysztofem Zanussim i pokaz spektaklu „Głosy wewnętrzne” w jego reżyserii. Po projekcji można było swobodnie wypowiadać się i rozmawiać z reżyserem. Następnie w kościele seminaryjno-akademickim p.w. św. Jadwigi Śląskiej odbyła się msza św. w intencji wspólnoty uniwersyteckiej. Celebransów wprowadzali do kościoła halabardnicy. Władze uczelni w kolorowych, bogatych strojach i ponad trzydziestu kapłanów w orszaku wszystko to stwarzało bardzo podniosły nastrój. Miło nam było, gdy obok nas w ławce zasiadł pan profesor Zanussi z małżonką.

G azeta Rawicka

Wieczorem w kinie „Helios” odbyła się premiera najnowszego filmu Zanussiego pt. „Rewizyta”, oczywiście z udziałem reżysera. Następnego dnia w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa prof. Krzysztofowi Zanussiemu. Wzięli w niej udział licznie zgromadzeni rektorzy i profesorowie wyższych uczelni, posłowie, senatorowie i zaproszeni gości. Chór akademicki odśpiewał „Gaude Mater Polonia”. Następnie przedstawiono przebieg procesu doktorskiego i sylwetkę honorowego doktoranta. Laudację wygłosił ks. dr hab. Marek Lis. Następnie odczytano treść dyplomu doktorskiego. Wszystkie wystąpienia podkreślały, że Krzysztof Zanussi jest jednym z najbardziej aktywnych ambasadorów polskiej kultury w świecie, wybitnym reżyserem polskiego kina, twórcą dzieł refleksyjnych, stawiających pytania związane z duchowością, światem wartości i wiarą zarówno w sposób ukryty jak i jawny. Doktorat honorowy Uniwersytetu Opolskiego, jak podkreślono w laudacji, jest wyrazem uznania za wszechstronne zaangażowanie artystyczne i naukowe,

Rok XVII, nr 196

wdzięczności za chrześcijańską i ekumeniczną obecność w świecie kinematografii, za uporczywe przypominanie o wartościach, które czynią świat bardziej ludzkim. Nowo mianowany doktor honoris causa m.in. powiedział: - W moim najgłębiej subiektywnym odczuciu każde akademickie wyróżnienie przynosi błysk nadziei, że to co robię, ma sens. W obliczu obojętności, a często wrogości świata błysk ten czasem rozpływa się w mroku i wtedy przynosi zwątpienie, wiernego towarzysza każdego twórcy. Dziękuję za błysk nadziei. Życzenia i gratulacje oraz „Gaudeamus igitur” w wykonaniu chóru akademickiego zakończyły uroczystości. Wróciłam do Rawicza ubogacona przeżyciami i obdarowana pamiątkami przez uczelnię. CECYLIA BOHDZIEWICZ

Nr 4/2010

G R

21


Gazeta Rawicka

G kwiecień R

G a z e t a RAWICKA

Kazimierz Suchowiak (1923-2010)

W

wieku 87 lat zmarł Kazimierz Suchowiak, znany rawicki regionalista, działacz społeczny. Pogrzeb śp. Kazimierza Suchowiaka odbył się 6 marca br na rawickim cmentarzu parafalnym. Kazimierz Suchowiak urodził się 23 stycznia 1923 roku we Włoszakowicach, ale od dzieciństwa związany był z Rawiczem, dokąd przeniosła się jego rodzina. Tu ukończył szkołę powszechną i gimnazjum. Okres wojny i okupacji przeżył na Polesiu. W 1945 roku powrócił do Rawicza. Najpierw pracował jako referent w Zakładzie Karnym, a od 1948 roku w Rawickim Zakładzie Mechanicznym i Odlewni Żeliwa, późniejszym Gazomecie, gdzie przepracował 35 lat. Uzupełniał też zaocznie wykształcenie - ukończył technikum ekonomiczne i studium pedagogiczne. Został kierownikiem działu zatrudnienia. Po przejściu na emeryturę jeszcze przez 6 lat pracował w Domu Kultury. Jedną z wielu pasji Kazimierza Suchowiaka był sport. Jako związkowiec rozwijał wśród pracowników Gazometu zainteresowanie tą dziedziną aktywności. Założył Koło Sportowe Stal. Później był działaczem Rawii i Kolejarza. Drugą pasją pana Kazimierza była muzyka. Przez 16 lat był prezesem chóru "Arion", później - jego honorowym prezesem. Przekształcił go z męskiego w chór mieszany i przyczynił się do jego ponownego odrodzenia. Przez wiele lat działał w Towarzystwie Przyjaciół Rawicza (był

G R

22

członkiem zarządu) i Bractwie Kurkowym (pełnił funkcję kronikarza). Początki kronikarskich zainteresowań Kazimierza Suchowiaka sięgają czasów jego pracy w Gazomecie. Zaczął wtedy badać historię zakładu, gromadzić dokumenty. Zaowocowało to pierwszym kronikarskim opracowaniem pt. "100 lat istnienia Rawickiego Zakładu Mechanicznego i Odlewni Żeliwa". Archiwum pana Kazimierza, obejmujące dokumenty, ciekawostki, fotografie, dokumentujące historię różnych dziedzin życia Rawicza, powiększało się systematycznie, stając się jednym z największych, o muzealnych walorach. Zresztą bardzo wiele dokumentów Kazimierz Suchowiak przekazał Muzeum Ziemi Rawickiej. W oparciu o swe zbiory pan Kazimierz napisał wiele prac, także o charakterze monograficznym. Są wśród nich między innymi: historia Gazometu wydana z okazji 135-lecia zakładu pt. "Pierwsza polska fabryka papieru falistego i kartonu w Rawiczu - historia i działalność w latach 1902-1975", "40 lat

Rok XVII, nr 196

działalności Spółdzielni Rzemieślniczej Ogólnobranżowej w Rawiczu", "Jubileusz 350-lecia Bractwa Kurkowego", "Pieśń na ziemi rawickiej", "Z kart historii piłki nożnej w Rawiczu". Przez wiele lat dzielił się swoimi ciekawostkami historycznymi na łamach "Gazety Rawickiej", między innymi w cyklu "Z archiwum pana Kazimierza". Za swoją działalność Kazimierz Suchowiak został uhonorowany między innymi przez Zarząd Miejski w 1995 roku "Medalem za Serce dla Rawicza" i w 1998 roku "Statuetką Niedźwiedzia". Cześć Jego pamięci! HENRYK PAWŁOWSKI

Nr 4/2010

Gazeta Rawicka


G kwiecień R

Gazeta Rawicka

G a z e t a RAWICKA

Droga Krzyżowa

Z

godnie z tradycją, tydzień przed Wielkim Piątkiem ulicami Rawicza przeszli wierni w nabożeństwie Droggi Krzyżowej. W tym roku wiodła ona od k kościoła Chrystusa Króla i Zwiastowania N Najświętszej Marii Panny do kościoła św. A Andrzeja Boboli. W Roku Kapłaństwa k krzyż rozpoczęli nieść duc chowni, a później między stac cjami - różne wspólnoty parafian z czerwonego kościoła, na k koniec - z białego.

Li i zgromaLicznie dzeni mieszkańcy Rawicza w skupieniu wysłuchali rozważań czternastu stacji Drogi Krzyżowej, nawiązujących do św. Jana Marii Vianneya, patrona duchowieństwa. (P)

G azeta Rawicka

Rok XVII, nr 196

Nr 4/2010

G R

23


G kwiecień R

G a z e t a RAWICKA

M

Filatelistyka

imo że mija 70 lat od katyńskiej zbrodni, to ciągle pozostaje ona bez kary. Żaden z jej mocodawców i wykonawców nigdy nie został ukarany. Dopiero w 1990 r. sowieckie władze oficjalnie przyznały, że zbrodni w Katyniu dokonali Rosjanie (w 1944 r. sfabrykowano dowody mające służyć oskarżeniu Niemców o tę zbrodnię). W 1992 r. Polska otrzymała kopię decyzji Ł. Berii z 5 marca 1940 r. o rozstrzelaniu 25700 osób cywilnych i wojskowych pochodzenia polskiego. Jednak w 2005 r. rosyjska prokuratura odmówiła uznania Katynia za zbrodnię wojenną i umorzyła śledztwo. Wersja o niemieckiej zbrodni w Katyniu była również oficjalnie podtrzymywana przez władze PRL (aż do 1989 r.!). Mówienie prawdy o tych wydarzeniach kończyło się szykanami komunistycznej administracji, a czasami prześladowaniem przez SB. Nic więc dziwnego, że dopiero po 1989 r. mogły się ukazać znaczki poświęcone tragicznym wydarzeniom z wiosny 1940 r. (wcześniej takie znaczki nielegalnie drukowała Poczta „Solidarności”). 20 lipca 1990 r. Poczta Polska wyemitowała znaczek upamiętniający „50. rocznicę męczeńskiej śmierci polskich oficerów c w Katyniu”. Na znaczku z (autor t projektu: W. W Freudenreich) r przedstawiony s jest symboliczny s grobowiec g z krzyżem k i napisem p „Katyń 1940”. Prawie dokładnie rok k później - 29 p lipca 1991 r. r ukazał się znaczek, zaz projektowany p również przez W W. Freudenre Freudenreicha, poświęcony ofiarom stalinizmu. Przedstawia symbolicznego więźnia Katynia - twarz człowieka przekreśloną czerwonym pasem. W serii „Międzynarodowy Rok Katyński” wyemitowano 13 kwietnia 1995 r. znaczek przedstawiający guzik z polskiego munduru wojsko-

Gazeta Rawicka

Gazeta Rawicka

Zbrodnia katyńska wego z 1939 roku na ściółce leśnej (to nawiązanie do słynnego wiersza Zbigniewa Herberta). Autorem projektu tego znaczka jest rawiczanin z pochodzenia i - prof. Maciej Buszewicz. 2 kwietnia 1999 r. ukazały się dwa znaczki serii „Wizerunki Matki Bożej patronki jeńców - żołnierzy na Wschodzie” (projekt J. Wysockiego). Na pierwszym przedstawiona jest rzeźba Matki Bożej Zwycięskiej Kozielskiej, dłuta więźnia obozu sowieckiego polskich oficerów w Kozielsku, patronki 2 Korpusu Wojska Polskiego dowodzonego przez gen. Włab i dysława Andersa. Obraz z jjejj wizerunkiem był uroczyście koronowany przez Jana Pawła II podczas jego piątej pielgrzymki do ojczyzny. Na drugim znaczku jest wizerunek płaskorzeźby Matki Bożej Katyńskiej autorstwa Stanisła-

Rok XVII, nr 196

w Bałosa z Grzechini wa kk. Makowa Podhalańsskiego. Z okazji 60. rocznicy zzbrodni katyńskiej Pocztta Polska wydała dwa znaczki z zaprojektowane n przez J. Wysockiego (data ( emisji 15 listopada d 2000). Na pierwszym widniej w postać księdza na tle tl kkrzyża ż w Katyniu. K t Sylwetka przypomina ks. prałata Zdzisława Peszkowskiego, zmarłego w 2007 roku kapelana Rodzin Katyńskich. Na drugim jest przedstawio-

na sylwetka l tk papieża i ż Jana J P Pawła ł II klęcząkl cego przed pomnikiem Poległym i Pomordowanym na Wschodzie na warszawskim Muranowie. W bieżącym roku Poczta Polska wyda znaczek w bloku dla uczczenia Dnia Pamięci Ofiar D Zbrodni Katyńskiej. Z JJest to święto pańsstwowe obchodzone cco roku 13 kwietnia, uuchwalone 14 listoppada 2007 roku popprzez aklamację Sejmu m Rzeczypospolitej Polskiej P w celu oddania d hołdu ofiarom zzbrodni katyńskiej. (HAPE)

Nr 4/2010

G R

24

Gazeta Rawicka nr 4/2010  

Internetowe wydanie "Gazety Rawickiej"