Page 1

¡⁄… ‘ÊV⁄sÊ ∫⁄‡…flæ⁄flΔ« B¡Ê‡fi ‘⁄fls⁄flV⁄ @M}⁄e¤%ƒ•⁄Δ« ‘⁄fls⁄flWæ⁄·¤W¡⁄∂‘⁄fl•⁄fl. ´Êƒ•⁄Δ« ´¤^⁄fl}¤° ´⁄sÊ•¤sʇfi ‘⁄fls⁄flW BMl¡Ê≠loΔ« ¡Ê‡fi»⁄·¤¿MnOÈ AW ´⁄Δ•¤s⁄∂‘⁄fl•⁄fl. O⁄´⁄≠t »⁄flflM¶´⁄ ∑¤«OÈ ∂‡¿n, O⁄MÆ⁄¿„l¡È …Msʇfi•⁄Δ« ±Êfi¡È AMsÈ ≈Ë…« G¨“Oʇ◊⁄Ÿ∂‘⁄fl•⁄fl. B•⁄fl @M}⁄e¤%ƒ æ⁄flflV⁄. B•⁄fl —ʇfiœæ⁄fl≈È ´ÊmÈ»⁄OÈ% O¤ƒ. B•⁄fl »⁄^⁄fl%»⁄≈È ¬æ⁄·¤Δn, B•⁄fl ¨»⁄flV⁄‡ ¨»⁄flΩ dV⁄~°´¤^ÊV⁄‡ HÆ⁄%s⁄fl~°¡⁄fl»⁄ —⁄M∂M®⁄. H¨•⁄fl?

4

dfl≈ÊÁ 15,2009

5

dfl≈ÊÁ 15,2009


´⁄»⁄flΩ Æ⁄O⁄Q•⁄ »⁄fl´Êæ⁄fl @´¤¡Ê‡fiV⁄¿OÊQ JM•⁄fl …^¤¡⁄zÊæ⁄fl —⁄∞M•⁄´Ê ¨fis⁄ƒ‡ ´⁄»⁄flVÊ Æ⁄‚¥¡⁄—ʇ~°ƒ«. ´ÊMl¡⁄ »⁄fl´ÊVÊ ‘ʇfiV⁄fl»⁄ Æ⁄¬Æ¤p⁄ O⁄t»Êflæ⁄·¤W ‘ʇfiW•Ê. ∑Êfi“VÊ ¡⁄eÊæ⁄flΔ« @dg, @fgæ⁄fl »⁄fl´ÊVÊ ‘ʇfiW ~MV⁄◊⁄flV⁄lo≈Ê B¡⁄fl~°•⁄ß ´¤»⁄‚¥, B¶fiV⁄ @Δ« ´⁄sÊæ⁄flfl»⁄ JM•⁄fl —⁄»⁄·¤¡⁄M∫⁄OÊQ JM•⁄fl ¶´⁄•⁄ ¡⁄eÊ ‘ʇM¶“Oʇ◊⁄Ÿƒ‡ Æ⁄¡⁄•¤s⁄fl }Ê°fi»Ê. CV⁄ V⁄Ms⁄, ‘ÊMs⁄~æ⁄fl¡⁄‡ ¶´⁄OʇQ»ÊflΩ G•⁄fl¡⁄fl ∂•⁄¡¤V⁄•Êfi ±Ê≥„fi´È´⁄Δ« —⁄M—¤¡⁄ »⁄·¤s⁄fl»⁄ —⁄»⁄flæ⁄fl. ∏_` ^Ê≈¤«t•⁄ ´⁄»⁄flΩ —⁄M∂M®⁄V⁄◊⁄ »⁄fl{V⁄◊⁄´Ê≠≈¤« ∑Ê—Ê•⁄flOʇs⁄ƒfl JM•⁄fl }⁄M}⁄fl ∑ÊfiO⁄fl. @»⁄¡⁄´Ê≠≈¤« •ÊÁ’O⁄ »¤W ∫Êfin »⁄·¤s⁄≈¤V⁄¶•⁄ß¡⁄‡ O⁄y|≈Ê«fi }⁄ƒflÆ⁄ƒfl, @O⁄–¡⁄V⁄◊⁄≈Ê«fi »⁄·¤}¤t—⁄ƒfl, —⁄∞À⁄%…ƒ«•Êfi ∫¤»⁄•⁄≈Ê«fi }¤O⁄ƒfl "—ʇœæ⁄fl≈È ´ÊmÈ»⁄P%MVÈ' J∂π @e¤k}⁄ ∂M®⁄fl, ´ÊmÊo~° AÃfi»¤%•⁄ »⁄·¤s⁄fl~°¡⁄fl»⁄ O⁄flƒ•Êfi»⁄}Ê. ´⁄»⁄flΩ ∑¤ƒ¿ O¤ƒ —⁄R-—⁄T, »⁄·¤}⁄fl ∏lo —⁄M∂M®⁄, •⁄‡¡⁄•⁄≈Ê«≈ʇ«fi O⁄flÿ}⁄ @»⁄flΩ, O¤y•⁄ }⁄»⁄flΩ, ∂—È´⁄Δ« ∫Êfinæ⁄·¤W A»Êflfi≈Ê O⁄◊Ê•Êfi‘ʇfi•⁄ @´¤…flO⁄ ∂M®⁄fl, ¨»⁄flΩ ±Êfi»⁄¬mÈ nfi^⁄¡È, ¨»⁄flΩ ∑ÊM^È´⁄≈Ê«fi O⁄flÿ}⁄fl, @V¤®⁄ Æ⁄√Æ⁄M ^⁄•⁄Δ« O⁄◊Ê•⁄fl‘ʇfi•⁄ O¤«—È»ÊflmÈ.... B»⁄¡Êƒ«¡⁄‡ ¨»⁄flVÊ JM•⁄fl ´ÊmÈ»⁄OÈ% @t “V⁄fl}¤°¡Ê. B»⁄¡⁄ƒ«•Êfi B´¤≠¸¿¡Ê‡fi ∂M®⁄flV⁄◊¤W ffi»⁄•⁄ VÊ◊Êæ⁄fl¡⁄‡ AW∏s⁄fl}¤°¡Ê. H¨•⁄fl —ʇfiœæ⁄fl≈È ´ÊmÈ»⁄P%MVÈ, BΔ« B¡⁄fl»⁄ @»⁄O¤À⁄V⁄◊Êfi´⁄fl, ¨fi»⁄„ C —⁄M}Êæ⁄flΔ« ¨»⁄flΩ A}⁄Ω∂M®⁄fl V⁄◊⁄´⁄fl≠ ‘⁄fls⁄flPOʇ◊⁄Ÿ∂‘⁄fl•¤? BΔ«¡⁄fl»⁄ @Ƥæ⁄flV⁄◊Êfi´⁄fl, ¨fi»⁄‚¥ }ÊVÊ•⁄flOʇ◊⁄Ÿ∑ÊfiO¤•⁄ »⁄flflMe¤V⁄√}ÊV⁄◊Êfi´⁄fl? Gƒ«»⁄´⁄‡≠ ~ÿøfl¬, "—⁄T'æ⁄fl @O⁄–¡⁄ }Êfi¡⁄´Ê≠fi¬.

H

Hæ⁄·È...

eyyyyy Wassup? H´⁄‡ —¤QÆÊ”fi Bƒ«? i dumped Orkut. A»⁄·È A´È Facebook. Donno?

wth! (What The Hell) hmm.. but, y? that ssssucks y?

@•¤¿¬Vʇfi ´⁄´⁄≠ asl (Age, Sex, Location) Vʇ}¤°æ⁄flfl°. —ʇfi. @•⁄´⁄≠ ∏mÊo. ∂mÈ txt »⁄·¤sʇπfi¶}⁄°ƒ«? Staus @ÆÈsÊfimÈ »⁄·¤t•⁄≠≈¤«. Y?, ´⁄´È n fil‡ ´Ê‡fit≈¤ ? U on Twitter? ss... follow me @sakhi k. cusn (OK. See You Soon)

AOÊ ‘ÊÁ•⁄¡¤∑¤•È´⁄Δ«. COÊ ∑ÊMV⁄◊⁄‡¡⁄Δ«. C —⁄M∫¤Œ⁄zÊ ´⁄sÊ•⁄•⁄flß gmail Chat ´⁄Δ«. @»⁄¬∂π¡⁄‡ ´ÊmÈ»Êflfilfl”. G¡⁄s⁄fl »⁄Œ⁄%¶M•⁄ ±Ê√Ms⁄fl”. J∂π¡⁄´Ê‡≠∂π¡⁄fl ´Ê‡fitƒ«. B∂π¡⁄‡ J¬f´⁄≈È ‘⁄fls⁄flWfi¡¤?

@¢⁄»¤ A´È≈ÊÁ´⁄Δ«´⁄ s⁄flØ«OÊfimÈ @»⁄}¤¡⁄»¤! Vʇ~°ƒ«. ∂mÈ BmÈ” KOÊ. »⁄¡⁄fl`»⁄≈È ≈ÊÁ±È C—È »Ê¬fi O⁄‡≈È. CW´⁄ ‘ʇ—⁄ ØfiÿVÊæ⁄fl ‘⁄fls⁄flV⁄ ‘⁄fls⁄flWæ⁄fl¡Êfi ‘¤VÊ. @»⁄¬VÊ JM•Êfi ∑¤¬VÊ G¡⁄sÊ¡⁄s⁄fl d´⁄Ω…•Ê. JM•⁄fl ∫⁄‡≈ʇfiO⁄•⁄Δ«. B´Ê‡≠M•⁄fl BMl¡È´Ê%mÈ ≈ʇfiO⁄•⁄Δ«! —⁄fl◊⁄Ÿƒ«... ∫⁄‡…flæ⁄flΔ« B¡Ê‡fi ‘⁄fls⁄flV⁄ @M}⁄e¤%ƒ•⁄Δ« ‘⁄fls⁄flWæ⁄·¤W¡⁄∂‘⁄fl•⁄fl. ´Êƒ•⁄Δ« ´¤^⁄fl}¤° ´⁄sÊ•¤sʇfi ‘⁄fls⁄flW BMl¡Ê≠loΔ« —⁄R}È ¡Ê‡fi»⁄·¤¿MnOÈ AW ´⁄Δ•¤s⁄∂‘⁄fl•⁄fl. O⁄´⁄≠tæ⁄fl »⁄flflM¶´⁄ ∑¤«OÈ ∂‡¿n, O⁄MÆ⁄¿„l¡È …Msʇfi•⁄Δ« ±Êfi¡È AMsÈ ≈Ë…« G¨“Oʇ◊⁄Ÿ∂‘⁄fl•⁄fl. O¤≈Êfidfl A»⁄¡⁄y•⁄Δ« @M}⁄¡È»⁄flflT, @M}⁄e¤%ƒ•⁄Δ« »¤^¤ÿ —⁄T... @¢⁄»¤ ´Ê‡fi sʇfiMW... ¡⁄O⁄° »⁄·¤M—⁄•⁄ »¤—⁄°»⁄ dV⁄~°´⁄ƒ‡« »ÊÁ¡⁄fl “ΔO¤¨´⁄ ∫¤√»⁄flO⁄ dV⁄~°´⁄ƒ‡« AOÊæ⁄fl »⁄¿P°}⁄ JM•Êfi AW¡⁄∂‘⁄fl•⁄fl. Life is Short @M}¤¡Ê Oʃ»⁄¡⁄fl. A•⁄¡Ê, CV⁄ BMl´Ê%no´⁄ "—ʇfiÃæ⁄fl≈È ´ÊmÈ»⁄P%MVÈ'¨M•¤W ´⁄»⁄flΩ ≈ÊÁ±⁄≥‚¥ s⁄∂≈È AW•Ê! —⁄}⁄° »Êflfi≈Ê H´¤W°fi»Ê„fi, æ⁄·¤»⁄ ≈ʇfiO⁄OÊQ ‘ʇfiW°fi»Ê„fi Vʇ~°ƒ«. A•⁄¡Ê, CWM¶fiV⁄ @M}⁄e¤%ƒ ≈ʇfiO⁄•⁄Δ« ´⁄»⁄flVÊ ∑ÊfiO¤•⁄M¢⁄ ≈ÊÁ±⁄≥‚¥ Æ⁄sÊæ⁄flfl»⁄‚¥•⁄fl —¤®⁄¿. ¨d ffi»⁄´⁄•⁄Δ« ´⁄»⁄flVÊ ’}⁄»¤W¡⁄fl»⁄»⁄¬WM}⁄ @ƒf%æ⁄·¤V⁄fl»⁄»⁄¡⁄ eʇ}ÊæÊflfi Js⁄´¤l @¨»¤¡⁄¿»¤V⁄fl}⁄°•Ê. ´⁄»⁄flVÊ ∑ÊfiO¤•⁄»⁄¡⁄fl B´¤¿¬Vʇfi “PQ¡⁄fl}¤°¡Ê. @M}⁄e¤%ƒ•⁄ —ʇfiœæ⁄fl≈È ´ÊmÈ»⁄P%MVÈ´⁄Δ« ‘¤V⁄ƒ«. @Δ« ´⁄»⁄flVÊ BŒ⁄o»¤V⁄fl»⁄M¢⁄»⁄¡⁄ V¤¿MVÈ O⁄noOʇ◊⁄Ÿ∂‘⁄fl•⁄fl. @»⁄¡⁄ eʇ}Ê »¤—⁄°»⁄ dV⁄~°´⁄ŒÊofi ´ÊÁd»¤•⁄ ffi»⁄´⁄ —¤W—⁄∂‘⁄fl•⁄fl. ´⁄»⁄flVÊ Ø√fi~æ⁄·¤V⁄fl»⁄M¢⁄ @Æ⁄∞, @»⁄flΩ, @y|, @O⁄Q, }⁄»⁄flΩ, }⁄MW, V⁄Ms⁄, ‘ÊMs⁄~, ´Ê¡Ê‘ʇ¡Ê, ±Ê√MsÈ” AMsÈ ≤≈¤—⁄±⁄¡ÈV⁄◊⁄ ‘ʇ—⁄ —ʇfiœæ⁄fl≈È »⁄¿»⁄—ʧæ⁄fl´Ê≠fi —¤§Ø“Oʇ◊⁄Ÿ∂‘⁄fl•⁄fl. BMl´Ê%noVÊ ≈¤W´È A•¤V⁄≈ʃ« @»⁄¡⁄ eʇ}Ê »⁄·¤´⁄“O⁄ ffi»⁄´⁄ —¤W—⁄∂‘⁄fl•⁄fl. @•⁄fl —⁄}⁄¿»⁄„ @ƒ«•⁄, …fl¢⁄¿»⁄„ @ƒ«•⁄, O⁄´⁄—⁄‡ @ƒ«•⁄, ´⁄´⁄—⁄‡ @ƒ«•⁄ ffi»⁄´⁄. »⁄¡⁄fl`»⁄≈È ≈ÊÁ±È. Thanks to Social Networking sites, BMl¡Ê≠no´⁄Δ«¡⁄fl»⁄, ´⁄»⁄flWŒ⁄o»¤V⁄fl»⁄, ¨d»¤•⁄ »⁄¿P°V⁄◊⁄ eʇ}Ê ´⁄»⁄flΩ Js⁄≈¤◊⁄•⁄ }ʇ◊⁄≈¤l»⁄´⁄fl≠ }ʇfitOʇ◊⁄Ÿ∂‘⁄fl•⁄fl. @◊⁄fl D»⁄flΩÿ“•⁄¡Ê @}⁄fl° ‘⁄V⁄fl¡¤V⁄∂‘⁄fl•⁄fl. —⁄M}ʇfiŒ⁄»¤•¤V⁄ ‘⁄M_OʇMs⁄fl —⁄M∫⁄√…fl—⁄∂‘⁄fl•⁄fl. Pfil≈Ê »⁄·¤s⁄∑ÊfiOʨ“•¤V⁄ }⁄flMm¤l As⁄∂‘⁄fl•⁄fl, •⁄ M•⁄  G•⁄fl¡¤•¤V⁄, ¶O⁄flQ }ʇfi^⁄•¤•¤V⁄, ®ÊÁ¡⁄¿ O⁄flM¶•¤V⁄, @»⁄»⁄·¤´⁄»⁄´⁄fl≠ G•⁄fl¬—⁄∑ÊfiO¤•¤V⁄ æ⁄·¤¡⁄•¤ß•⁄¡⁄‡ —⁄ƒ‘Ê ∑ÊfiOʨ“•¤V⁄... AÆ⁄° —⁄»⁄·¤≈ʇfi^⁄´Ê ´⁄sÊ—⁄∂‘⁄fl•⁄fl. —ʇfiœæ⁄fl≈È ´ÊmÈ»⁄P%´⁄ O¤≈Êfidfl ±Ê√MtM•⁄ ´Ê‡fil”´⁄‡≠, ´Ê‡fin”´⁄ sËnVÊ Æ⁄¬‘¤¡⁄»⁄´⁄‡≠, @•⁄¡⁄ eʇ}ÊVÊfi —Ê≠fi‘⁄»⁄´⁄‡≠, Æ⁄¬z¤»⁄fl»¤W Ø√fi~æ⁄fl´⁄‡≠, »⁄flflM•⁄fl»⁄¬•⁄fl ¡Ê‡fi»⁄·¤´⁄”´⁄‡≠... ¢⁄‡ ÆÊ„fiΔfi WfiΔfi ∑Êfis⁄... …´¤O¤¡⁄y D≈¤«—⁄Vʇ◊⁄Ÿƒfl JM•⁄fl O¤¡⁄y»⁄´⁄‡≠ BMl´Ê%no´⁄ —ʇfiÃæ⁄fl≈È ´ÊmÈ»⁄OÈ% ¨fis⁄fl}⁄°•Ê.

∫¤»⁄´¤}⁄ΩO⁄ ffi»⁄´⁄O⁄QŒÊofi @ƒ« —ʇfiœæ⁄fl≈È ´ÊmÈ»⁄OÈ% @M•⁄¡Ê, OÊfi»⁄ƒ ∫¤»⁄´¤}⁄ΩO⁄ —¤M}⁄ ´⁄ ¨fis⁄fl»⁄ "B»Ê‡fiŒ⁄´⁄≈È »Ê∑È}¤y' @M}Êfi´⁄‡ ∫¤…—⁄∑ÊfiPƒ«. C ´ÊmÈ»⁄O⁄fl%... …•¤¿£%V⁄ÿVÊ l‡¿Œ⁄´È O¤«—⁄fl, D•⁄¿…flV⁄ÿVÊ »⁄·¤OÊ%nMVÈ ^¤´⁄ƒfl«, ¬mÊfi≈È »¤¿Æ¤¬V⁄ÿVÊ _ƒ«¡Ê »⁄·¤¡¤l•⁄ ŒÊ‡fi¡⁄‡»⁄flfl, O⁄…flŒ⁄´È ∑ʇ√fiO⁄¡ÈV⁄ÿVÊ O¤«“±ÊÁsÈ ÆÊfiÆ⁄¡⁄fl√, —⁄…flfiOÊ–-—⁄MÀʇfi®⁄O⁄¬VÊ d´⁄¨∏s⁄ ∂—È —¤oMs⁄fl, —¤»⁄·¤´⁄¿ d´⁄¬VÊ æÊfl≈ʇ«fi ÆÊfid—⁄fl”, D•Ê‡¿fiV⁄ ‘⁄fls⁄flO⁄fl»⁄»⁄¬VÊ G^ÈA¡È O⁄ƒ”≈Êo¨”, Æ⁄}⁄√O⁄}⁄%¬VÊ —⁄fl¶ß “V⁄fl»⁄ ‘¤mÈ —¤∞lfl, ¡¤dO¤¡⁄{V⁄ÿVÊ …®¤´⁄—⁄∫¤ OÊ–fi}⁄√, —⁄fl»⁄flΩ´Ê }⁄»⁄·¤ŒÊ ∑ÊfiO¤•⁄»⁄¬VÊ GMl¡ÈmÊÁ´È»ÊflMlfl, ’fiVÊ... —ʇfiœæ⁄fl≈È ´ÊmÈ»⁄O⁄fl% @»⁄¡⁄»⁄¡⁄

6

dfl≈ÊÁ 15,2009

7

dfl≈ÊÁ 15,2009


´ÊmÈ»⁄OÈ% —Êfi¡⁄fl»¤V⁄ e¤V⁄‰}Ê

—ʇfiœæ⁄fl≈È ´ÊmÈ»⁄OÈ% @M•⁄¡Ê H´⁄fl? ƒ

æ⁄fl´È” O⁄«∑È, ¡Ê‡fil¬ O⁄«∑È, ¡¤dO⁄fl»⁄·¤¡È @ª»⁄·¤¨V⁄◊⁄ ∂◊⁄V⁄, O⁄mÊo VÊ◊Êæ⁄fl¡⁄ ∂◊⁄V⁄, æ⁄flfl»⁄O⁄ —⁄MY⁄ ... ’fiVÊ ´⁄‡¡¤¡⁄fl —⁄MY⁄ —⁄M—ʧ V⁄◊⁄ ‘Ê—⁄¡⁄fl OÊfiÿ¶ßfi¡⁄ƒ«. B»Êƒ« »¤—⁄°»⁄ dV⁄~°´⁄ —ʇfiœæ⁄fl≈È ´ÊmÈ»⁄OÈ%V⁄◊⁄fl. @•Êfi ¬fi~, BMl¡È´Êno´⁄ƒ‡« VÊ◊Êæ⁄fl¡⁄ ∂◊⁄V⁄ …•Ê. C ∂◊⁄V⁄•⁄Δ« dV⁄~°´⁄ ∑Êfi¡Ê ∑Êfi¡Ê Æ⁄√•ÊfiÀ⁄V⁄ÿM•⁄, ∑Êfi¡Ê ∑Êfi¡Ê »⁄‰~°æ⁄fl, ∑Êfi¡Ê ∑Êfi¡Ê Æ⁄√»⁄‰~°æ⁄fl, ∑Êfi¡Ê ∑Êfi¡Ê »⁄æ⁄fl“”´⁄ »⁄¿P° V⁄◊⁄fl —⁄•⁄—⁄¿¡¤W¡⁄fl}¤°¡Ê. C —⁄•⁄—⁄¿¡⁄Δ« Gƒ«¬V⁄‡ Gƒ«¡⁄ Æ⁄¬^⁄ æ⁄fl…¡⁄fl»⁄‚¥¶ƒ«. A•⁄¡Ê, C —⁄•⁄—⁄¿¡⁄fl —⁄»⁄·¤´⁄ A—⁄P° B¡⁄fl»⁄ »⁄¿P° V⁄◊⁄´⁄fl≠ Aæ⁄flflßOʇMs⁄fl @»⁄¡⁄ eʇ}Ê »⁄·¤’~ @¢⁄»¤ —Ê≠fi‘⁄ …¨ »⁄flæ⁄fl »⁄·¤tOʇ◊⁄flŸ}¤°¡Ê. BΔ« »Ê‡fidfl, »⁄fl“°, ÃO⁄–y, ∏“´Ê—È, e¤’fi¡¤}⁄fl, »⁄·¤’~, —⁄fl¶ß, ±Ê≥„fimʇfiV⁄◊⁄fl, …tæʇfiV⁄◊⁄fl, —⁄MWfi}⁄, —Ê«ıÁsȌʇfi G≈¤« B¡⁄fl}⁄°•Ê. ●

∫¤»⁄OÊQ... @»⁄¡⁄»⁄¡⁄¡⁄ ≈¤∫⁄OÊQ... 2008¡⁄ @»Êfl¬O⁄•⁄ ^⁄fl´¤»⁄zÊæ⁄fl —⁄M•⁄∫⁄%•⁄Δ« ∂¡¤OÈ J∑¤»⁄·¤ ƒO¤–M}⁄¡⁄ d´⁄ ∑ÊM∂ΔV⁄¡⁄´⁄‡≠ @»⁄¬M•⁄ …flΔæ⁄fl´ÈV⁄lo≈Ê •Êfi{VÊæ⁄fl´⁄‡≠ ´⁄M}⁄¡⁄ @»⁄¡⁄ »Ê„fil´⁄‡≠ Æ⁄sÊæ⁄flƒfl —¤®⁄¿»¤•⁄•⁄flß —ʇfiœæ⁄fl≈È ´ÊmÈ»⁄P%MVÈ —ÊÁlflV⁄ÿM•⁄. BM•⁄fl »Ê„fis¤±Ê≥„fi´È´È ¡⁄hfl‡¡⁄hfl‡ e¤’fi¡¤}⁄fl æ⁄fl‡l‡¿∏´⁄Δ« ƒ∫⁄¿. A e¤’fi¡¤}⁄flV⁄ÿVÊ ‘⁄}¤°¡⁄fl —¤…¡⁄ @ª»⁄·¤¨V⁄◊⁄ •⁄Ms⁄fl! G¡⁄s⁄fl •⁄À⁄O⁄•⁄ ’M•Ê, C-»Êflfi≈È O¤√M~æ⁄·¤•⁄ »Êflfi≈Ê @M}⁄e¤%ƒ•⁄Δ« —ʇfiœæ⁄fl≈È ´ÊmÈ»⁄P%MVÈ GM∂ ≤´¤…fl´¤ O⁄‡s⁄ À⁄fl¡⁄fl»¤øfl}⁄fl. dV⁄~°´⁄ æ⁄·¤»¤¿»⁄‚¥•Ê‡fi ∫¤V⁄V⁄ÿM•⁄ —⁄»⁄·¤´⁄ A—⁄O⁄°¡⁄fl C-»Êflfi≈È »⁄fl‡ƒO⁄ V⁄flMÆ⁄‚¥ O⁄noOʇ◊⁄Ÿ≈¤¡⁄Mª“•⁄¡⁄fl. A•⁄¡Ê AV⁄ æ⁄·¤¡⁄‡ @•⁄´⁄fl≠ —ʇfiœæ⁄fl≈È ´ÊmÈ»⁄P%MVÈ @M}⁄ O⁄¡Êæ⁄flfl~°¡⁄Δƒ«. —⁄fl»⁄flΩ´Êfi "C-»Êflfi≈È Δ—Èo' G´⁄fl≠~°•⁄ß¡⁄fl. ´⁄M}⁄¡⁄, B•⁄fl ±Ê≥„fimʇfi, ±ÊÁƒfl, O¤¿≈ÊMl¡È »⁄flflM}¤•⁄»⁄‚¥V⁄◊⁄´⁄fl≠ ‘⁄M_Oʇ◊⁄flŸ»⁄ "V⁄‡√ÆÈ' Aøfl}⁄fl. ´⁄M}⁄¡⁄, »⁄fl•⁄fl»ÊV¤W V⁄Ms⁄fl‘Êyfl| ‘⁄fls⁄flO⁄fl»⁄ »Êfln√»Ê‡fi¨æ⁄fl≈È }¤y»¤W Æ⁄√»⁄®⁄%»⁄·¤´⁄OÊQ

8

∂M}⁄fl. B•¤•⁄ »Êflfi≈Ê, ¶fiY⁄% O¤ƒ•⁄ »ÊÁ»¤’O⁄ ∂M®⁄´⁄•⁄ ∂•⁄ƒfl, }⁄O⁄–y•⁄ »Ê‡fif´⁄ sÊfinMWV¤W …À¤ƒ »⁄fl´⁄“”´⁄ ‘⁄fls⁄flV⁄‘⁄fls⁄flWæ⁄fl¡⁄´⁄fl≠ @¡⁄—⁄fl»⁄ ±Ê√MsȱÊÁMsÈ ´ÊmÈ»⁄OÈ%V⁄◊⁄ ∫⁄¡¤mÊ A¡⁄M∫⁄»¤øfl}⁄fl. A»Êflfi≈Ê, —⁄dg´⁄¡⁄‡, »⁄fl¡¤¿•⁄—⁄§¡⁄‡ }⁄»⁄flΩ —⁄»⁄·¤´⁄ »⁄fl´⁄—⁄Q¡⁄ …fl}⁄√»⁄‰M•⁄ —¤§Ø“Oʇ◊⁄Ÿƒfl @´⁄fl»¤V⁄fl»⁄ —ʇfiœæ⁄fl≈È ´ÊmÈ»⁄P%MVÈ —ÊÁlflV⁄◊⁄fl Ƥ√¡⁄M∫⁄»¤•⁄»⁄‚¥.

‘⁄ƒ»⁄‚¥ …®⁄ CV⁄ BMl¡Ê≠no´⁄ }⁄flM∑¤ ´⁄‡¡¤¡⁄fl —ʇfiœæ⁄fl≈È ´ÊmÈ»⁄P%MVÈ —ÊÁlflV⁄◊⁄fl. Orkut, Myspace, Hi5, Facebook´⁄M¢⁄ VÊ◊Êæ⁄fl¡⁄ ∂◊⁄V⁄»⁄ŒÊofi @ƒ«, ∑Êfi¡Ê ∑Êfi¡Ê ¬fi~æ⁄fl —ʇfiœæ⁄fl≈È ´ÊmÈ»⁄P%MVÈ —ÊÁlflV⁄◊⁄‡ A¡⁄M∫⁄»¤W»Ê. Dig, Del.icio.us, Stumbleupon, Yahoo Buzz ´⁄M¢⁄ —ʇfiœæ⁄fl≈È, ∂flOÈ »⁄·¤P%MVÈ —ÊÁlflV⁄◊⁄fl, Flickr, Picassa•⁄M¢⁄ —ʇfiœæ⁄fl≈È ±Ê≥„fimʇfi ŒÊfi¬MVÈ —ÊÁlflV⁄◊⁄fl, Youtube, Vimeo•⁄M¢⁄ —ʇfiœæ⁄fl≈È …tæʇfi —ÊÁlflV⁄◊⁄fl, Twitter, Ping ´⁄M¢⁄ —ʇfiœæ⁄fl≈È »ÊflÁOʇ√fi ∑¤«WMVÈ —ÊÁlflV⁄◊⁄fl, Identi.ca•⁄M¢⁄ Æ⁄∏«OÈ mÊÁ»⁄·È≈ÊÁ´⁄flV⁄◊⁄fl ’fiVÊ... ‘⁄ƒ»⁄‚¥ …®⁄•⁄

dfl≈ÊÁ 15,2009

∑¤

◊Ê‘⁄yfl| ~´⁄fl≠»⁄ŒÊofi —⁄flƒ∫⁄⁄ Oʃ—⁄ B•⁄fl. ∂‘⁄fl}ÊfiO⁄ ´ÊmÈ»⁄OÈ%V⁄ÿVÊ D_}⁄»¤W —Êfi¡⁄∂‘⁄fl•⁄fl. À⁄flƒQ Oʇlo¡Ê ‘Ê^⁄fl`»⁄¬ —Êfi»ÊV⁄◊⁄‡ ƒ∫⁄¿. ´ÊmÈ»⁄OÈ% —Êfi¡⁄fl»¤V⁄ ¨fi»⁄‚¥ Oʃ»⁄‚¥ »⁄·¤’~æ⁄fl´⁄fl≠ Oʇs⁄fl~°fi¬. AV⁄ C nÆÈ” V⁄»⁄fl¨“:

1 ¨»⁄flΩ

3 ¨d»¤•⁄ d´⁄Ω ¶´⁄ ¨fis⁄∑Êfit. d´⁄Ω¶´⁄ ¨»⁄flΩ ‘⁄y O¤—⁄fl »⁄’»¤n´⁄Δ« Æ⁄√»⁄flflR »⁄·¤’~V⁄◊⁄≈ʇ«M•⁄fl.

4 ‘ʇ—⁄ …fl}⁄√¡⁄´⁄fl≠ »⁄·¤tOʇ◊⁄flŸ»¤V⁄ @»⁄¡⁄ ’´Ê≠≈Ê ~ÿ

∑¤¿MPMVÈ —⁄M∂M© »⁄·¤’~, C-»Êflfi≈È …◊¤—⁄, Ƥ—È»⁄sÈ% ¨fis⁄≈Êfi ∑Êfit.

•⁄flOʇ◊⁄Ÿƒfl @»⁄O¤À⁄…¡⁄fl}⁄°•Ê. K¶ ¨»⁄flVÊ JØ∞VÊæ⁄·¤ •⁄¡Ê »⁄·¤}⁄√ —Ê≠fi‘⁄‘⁄—⁄° ^¤_. JM•⁄fl»Êfi◊Ê, Gƒ«¡⁄´⁄‡≠ …fl}⁄√¡⁄´¤≠W »⁄·¤tOʇMs⁄¡⁄‡ »⁄¿»⁄‘⁄¬—⁄fl»¤V⁄ G^⁄`¡⁄.

2 —ʇfiœæ⁄fl≈È ´ÊmÈ»⁄P%VÊM•Êfi Æ⁄√}Ê¿fiO⁄ C-»Êflfi≈È 5 …fl}⁄√¡⁄´⁄fl≠ A‘¤ ¨“ GM∂ ∂l´È G≈¤« ´ÊmÈ»⁄OÈ% It B•⁄ß¡Ê J◊ÊŸæ⁄fl•⁄fl. C-»Êflfi≈È Æ¤—È»⁄sÈ% ´⁄ƒ‡« B¡⁄fl}⁄°•Ê. @•⁄´⁄fl≠ A•⁄Œ⁄‡o O⁄t»Êfl ∂◊⁄“. Bƒ«¶•⁄ß¡Ê ¨»⁄flΩ A ¬OÊ —Èo¨M•⁄ …fl}⁄√¬Vʃ« P¬P¬.●

‘¤V⁄‡ ´ÊmÈ»⁄OÈ% Ƥ—È»⁄sÈ% G≈¤« ∑Êfi¡Êæ⁄·¤W¡⁄Δ.

—ʇfiœæ⁄fl≈È ´ÊmÈ»⁄OÈ% A¡⁄M∫⁄»¤W»Ê. BM•⁄fl ¨»⁄flΩ C-»Êflfi≈È }Ê¡Ê•⁄¡Ê —¤O⁄fl. ¶´⁄OÊQ O⁄¨Œ⁄r JM•Ê¡⁄s¤•⁄¡⁄‡ —ʇfiœæ⁄fl≈È ´ÊmÈ»⁄P%VÊ —Êfi¡⁄ƒfl ¨»⁄flVÊ ¨»⁄flΩ æ⁄·¤»⁄‚¥•Ê‡fi …fl}⁄√¬M•⁄ A‘¤ ´⁄ ∂M¶¡⁄fl}⁄°•Ê. Tagged, Linkedin, Zorpia, Jaiku, Ning, yelp ’fiVÊ ∑Êfi¡Ê ∑Êfi¡Ê …_}⁄√ ‘Ê—⁄¬´⁄ —ÊÁn´⁄ A‘¤ ´⁄V⁄◊⁄fl. Oʃ»Ê„»ÊflΩ C A‘¤ ´⁄V⁄◊⁄fl GŒ⁄flo P¬P¬ DMlfl»⁄·¤s⁄fl}⁄°»Ê @M•⁄¡Ê, Tagged.com VÊ dV⁄~°´⁄ @}⁄¿M}⁄ P¬P¬æ⁄fl —ʇfiœæ⁄fl≈È ´ÊmÈ»⁄OÈ% @M}⁄ mÊÁ»⁄·È »⁄·¤¿VȬhfl´È ∏¡⁄fl•⁄fl ¨fit•Ê! Gƒ«¡⁄‡, Gƒ« —ʇfiœæ⁄fl≈È ´ÊmÈ»⁄O⁄%´⁄‡≠ —Êfi¡⁄fl»⁄‚¥•¤V⁄Δfi, Gƒ« ´ÊmÈ»⁄OÈ%´⁄Δ« B¡⁄fl}Ê°fi´Ê G´⁄fl≠»⁄‚¥•¤V⁄Δfi »⁄fl‡R%}⁄´⁄. ‘¤VÊæÊflfi, JM•⁄‡ —ʇfiœæ⁄fl≈È ´ÊmÈ»⁄OÈ% }⁄´⁄VÊ ∑Êfis⁄ G´⁄fl≠»⁄‚¥•⁄‡ e¤y}⁄´⁄»⁄ƒ«.

¨»⁄flΩ´¤¿¡Ê‡fi ‘⁄fls⁄flO⁄fl~°•¤ß¡Ê! BM•⁄fl —ʇfiœæ⁄fl≈È ´ÊmÈ»⁄O⁄%Δ« B¡⁄fl»⁄‚¥•⁄fl —Êo>Á≈È, ±¤¿Œ⁄´È @ŒÊofi @ƒ« @V⁄}⁄¿ O⁄‡s⁄. æ⁄·¤¡Ê‡fi G≈ʇ«fi ¨»⁄flVʇfi—⁄Q¡⁄

9

‘⁄fls⁄flO⁄fl~°¡⁄fl}¤°¡Ê. @»⁄¬VÊ ¨fi»⁄‚¥ “V⁄∑ÊfiO⁄fl @M•⁄¡Ê ¨fi»⁄‚¥ C ´ÊmÈ»⁄P%´⁄Δ« G≈ʇ«fi B¡⁄∑ÊfiO⁄fl. ¨»⁄flΩ ∑¤ƒ¿•⁄ VÊ◊Êæ⁄fl, VÊ◊⁄~, æ⁄·¤»⁄‚¥•Ê‡fi ‘⁄M}⁄•⁄Δ« ¨…flΩM•⁄ •⁄‡¡⁄»¤•⁄ ¨»⁄flΩ O¤«—È»ÊflfimÈ, ¨»⁄flΩ Æ⁄O⁄Q•⁄Ω´Ê C´¤-…flfi´¤... æ⁄·¤¡Ê‡fi ¨»⁄flVʇfi—⁄Q¡⁄ }⁄s⁄O¤s⁄fl~°¡⁄∂‘⁄fl•⁄fl. ¨»⁄flVÊ Oʃ—⁄ ¨fis⁄∑ÊfiO¤•⁄ O⁄MÆ⁄¨ ¨»⁄flΩ ∂VÊX »⁄·¤’~ ∑ÊfiOÊM•⁄¡Ê, BMl¡È´ÊmÈΔ« e¤≈¤s⁄fl~°¡⁄∂‘⁄fl•⁄fl. ¨»⁄flΩ ∂VÊX ≈ÊfiR´⁄ ∂¡Êæ⁄flƒfl ∂¡⁄‘⁄V¤¡⁄¡⁄fl »⁄·¤’~ —⁄MV⁄√’—⁄fl~°¡⁄∂‘⁄fl•⁄fl. æ⁄·¤»⁄‚¥•Ê‡fi P√…fl´⁄≈È OÊfi“VÊ —⁄M∂M©“•⁄M}Ê ÆÊ„Δfi—⁄¡⁄‡ ¨»⁄flΩ —⁄flÿ»⁄´⁄fl≠ BMl¡È´Êno´⁄Δ« Æ⁄sÊæ⁄flfl~°¡⁄∂‘⁄fl•⁄fl! æ⁄·¤¡⁄‡ ¨»⁄flΩ ∂VÊX BMl¡È´Êno´⁄Δ« ‘⁄fls⁄flO¤s⁄fl»⁄‚¥¶ƒ« GM•⁄¡Ê, Sorry, ¨fi»⁄‚¥ C dV⁄~°´⁄Δ« æ⁄·¤¬V⁄‡ ∑Êfis⁄»¤W¶ßfi¬ @M}⁄ @¢⁄%! ¨fi»⁄‚¥ V⁄flV⁄flX @ƒ«, C d»⁄·¤´⁄•⁄»⁄¡⁄fl @¨≠“Oʇ◊⁄Ÿ∑ÊfiO¤•⁄¡Ê ¨»⁄flW¡⁄fl»⁄‚¥•⁄fl G¡⁄sÊfi AæÊflQ... J◊ÊŸæ⁄fl —ʇfiœæ⁄fl≈È ´ÊmÈ»⁄P%´⁄Δ« B¡⁄fl»⁄‚¥•⁄fl @¢⁄»¤ J◊ÊŸæ⁄fl ´ÊmÈ»⁄OÈ% —Êfi¡⁄fl»⁄‚¥•⁄fl!

dfl≈ÊÁ 15,2009


Bƒ‡«

◊⁄´Ê‡≠fi @¢⁄»¤ @»⁄»⁄·¤´⁄ »⁄·¤s⁄fl»⁄ ∂¡⁄‘⁄V⁄◊⁄´Ê‡≠fi ‘¤O⁄∂ ‘⁄fl•⁄fl. Oʃ»Ê„»ÊflΩ C …Œ⁄æ⁄fl•⁄Δ« ∑¤«OÈ»Êflfi≈È »⁄·¤s⁄fl»⁄ —⁄M∫⁄»⁄»⁄„ B•Ê. @¢⁄»¤ OÊfi»⁄ƒ P¬P¬ DMlfl »⁄·¤s⁄ƒfl ¨»⁄flΩ »Ê‡∑ÊÁ≈È ±Ê≥„fi´È ∂’¡⁄MV⁄Æ⁄t—⁄fl»⁄‚¥•⁄fl, ±Ê≥„fi´⁄fl »⁄·¤s⁄fl»⁄M}Ê B}⁄¡⁄¡⁄´⁄fl≠ A‘¤ ¨—⁄fl»⁄‚¥•⁄fl... »⁄flflM}¤•⁄ PtVÊfit Oʃ—⁄V⁄◊⁄´⁄fl≠ »⁄·¤s⁄∂‘⁄fl•⁄fl.

P√…fl´⁄≈ÈV⁄ÿ•¤ß¡Ê

G^⁄`¡⁄! —ʇfi

œæ⁄fl≈È ´ÊmÈ»⁄OÈ% @M•⁄¡Ê... —⁄flR•⁄ ‘ʇ◊Ê, —⁄M}ʇfi Œ⁄•⁄ »⁄fl◊Ê @M•⁄flOʇ◊⁄flŸ»⁄ ‘¤Wƒ«. B•⁄¡⁄ƒ‡« @´ÊfiO⁄ @Ƥæ⁄flV⁄ÿ»Ê. @»⁄‚¥V⁄◊⁄ ∂VÊX e¤V⁄¡⁄‡O⁄¡¤W¬. ●

»⁄·¤´⁄ ‘⁄¡¤dfl, @»⁄»⁄·¤´⁄ BMl¡È´Êno´⁄ B´Ê‡≠M•⁄fl •Ê‡s⁄u @Ƥæ⁄fl B•⁄fl. Oʃ»⁄‚¥ •⁄‡}⁄%¡⁄fl ¨»⁄flΩ »⁄·¤´⁄ ‘⁄¡¤dfl ‘¤O⁄ƒfl @¢⁄»¤ ¨»⁄flVÊ @»⁄»⁄·¤´⁄ »⁄·¤s⁄ƒfl —ʇfiœæ⁄fl≈È ´ÊmÈ»⁄OÈ%V⁄◊⁄´⁄fl≠ ∂◊⁄“Oʇ◊⁄Ÿ ∂‘⁄fl•⁄fl. ¨»⁄flΩ ‘Ê—⁄¬´⁄Δ« —⁄fl◊⁄flŸ S¤}Ê }Ê¡Ê•⁄fl, O⁄‰}⁄O⁄»¤W —⁄‰œo “•⁄ ¨»⁄flΩ ´⁄V⁄≠ _}⁄√V⁄◊⁄´⁄fl≠ @¢⁄»¤ ≈ÊÁMWO⁄ P√æÊflæ⁄fl _}⁄√V⁄◊⁄´⁄fl≠ ´ÊmÈ»⁄P%´⁄Δ« Æ⁄√•⁄Ã%—⁄∂‘⁄fl•⁄fl. ¨»⁄flΩ ∂VÊX @»¤^⁄¿ ∑ÊÁV⁄fl◊⁄V⁄

10

»⁄flO⁄Q◊⁄ •⁄fl∂%◊⁄OÊ —ʇfiœæ⁄fl≈È ´ÊmÈ»⁄P%´⁄Δ« B~°fi^ÊVÊ _O⁄Q »⁄flO⁄Q◊⁄fl, ‘⁄¶‘⁄¡Êæ⁄fl •⁄»⁄¡⁄ —⁄MSÊ¿ ‘Ê^⁄fl`~°•Ê. Oʃ»⁄‚¥ •⁄‡}⁄%¡⁄fl BM¢⁄»⁄¡⁄ »Êflfi≈Ê O⁄{|no¡⁄fl}¤°¡Ê. _O⁄Q »⁄flO⁄Q◊⁄fl ‘¤V⁄‡ ‘⁄¶‘⁄¡Êæ⁄fl•⁄»⁄¡⁄fl }⁄»⁄flΩ »⁄flflV⁄™}ÊøflM•¤W —⁄flƒ∫⁄»¤W }⁄fl}¤°V⁄fl}¤°¡Ê. C ∂VÊX ƤƒO⁄¡⁄fl ‘Ê^⁄fl` V⁄»⁄fl´⁄‘⁄¬—⁄≈Êfi∑ÊfiO⁄fl.

—ÊÁ¨O⁄¡⁄ »⁄·¤’~ }⁄»⁄flΩ …fl}⁄√¡⁄fl ‘¤V⁄‡ »⁄fl´Êæ⁄fl»⁄¡⁄ eʇ}Ê —⁄MÆ⁄O⁄%•⁄Δ«¡⁄ƒfl, —⁄fl»⁄·¤¡⁄fl 35000 ∫¤¡⁄~fiæ⁄fl —ÊÁ¨O⁄¡⁄fl ±Êfi—È∂flOÈ A¡⁄flQmÈ ´⁄M¢⁄ —ʇfiœæ⁄fl≈È ´ÊmÈ»⁄OÈ% —Êfi¬OʇMt•¤ß¡Ê. B»⁄¡⁄fl @¢⁄»¤ B»⁄¡⁄ —⁄M∂M©O⁄¡⁄fl —ʇfiœæ⁄fl≈È ´ÊmÈ»⁄P%´⁄Δ« —ÊÁ´⁄¿ @¢⁄»¤ —ÊÁ¨O⁄¡⁄ —⁄M∂M© »⁄·¤’~, ±Ê≥„fimʇfi, ´⁄O¤ÀÊ »⁄flflM}¤•⁄ »⁄·¤’~ ¨fis⁄fl»¤V⁄ ∂‘⁄◊⁄ e¤V⁄‰}Ê »⁄’—⁄∑ÊfiO⁄fl. —⁄‡O⁄–=Ω …Œ⁄æ⁄fl V⁄◊⁄´⁄fl≠ ¨fis⁄≈Êfi ∑¤¡⁄•⁄fl GM•⁄fl B~°fi^ÊVÊ ∫¤¡⁄~fiæ⁄fl —Êfi´Ê A•ÊfiÀ⁄»⁄´⁄‡≠ ¨fit•Ê. ¨fi»⁄‚¥ —ÊÁ¨O⁄¡⁄ —⁄M∂M©æ⁄·¤W•⁄ß¡Ê, —ʇfiœ æ⁄fl≈È ´ÊmÈ»⁄P%´⁄Δ« ¨»⁄flΩ d»¤∑¤ß¬ ‘Ê^⁄fl` GM∂fl•⁄´⁄fl≠ »⁄fl¡Ê æ⁄fl∑Êfit.

@Æ⁄‘⁄¡⁄y, O⁄◊⁄»⁄‚¥ B}¤¿¶ BMl´Ê%mÈ »⁄fl‡ƒO⁄ Æ⁄¬^⁄æ⁄fl»¤V⁄fl»⁄ —ʇfiV⁄fl®¤¬V⁄◊⁄fl, »⁄flO⁄Q◊⁄fl ‘¤V⁄‡ æ⁄flfl»⁄~æ⁄fl¡⁄´⁄fl≠ @Æ⁄‘⁄¡⁄y »⁄·¤t J}Ê° ‘⁄y O¤QW }⁄M•Ê }¤øflæ⁄fl¡⁄´⁄fl≠ Øfit“•⁄ @´ÊfiO⁄ D•¤‘⁄¡⁄zÊV⁄ÿ»Ê. »⁄fl´Êæ⁄fl …◊¤—⁄, »⁄fl´Êæ⁄flΔ« B¡⁄fl»⁄ »⁄¿P°V⁄◊⁄ —⁄MSÊ¿, æ⁄·¤»¤V⁄ »⁄fl´Êæ⁄flΔ« »⁄¿P°V⁄ÿ¡⁄fl»⁄‚¥¶ƒ« GM∂fl•⁄´Ê≠≈¤« ~ÿ•⁄fl »⁄fl´Êæ⁄fl´⁄fl≠ O⁄◊⁄»⁄‚¥ »⁄·¤t¡⁄fl»⁄ Y⁄l´ÊV⁄◊⁄‡ ´⁄sʶ»Ê. ´ÊmÈ »⁄fl‡ƒO⁄ Æ⁄¬^⁄ æ⁄fl»¤•⁄ —Ê≠fi‘⁄•⁄ »⁄fl‡ƒO⁄ »⁄fl´Ê Æ⁄√»Êfi×⁄fl»⁄ P√…fl´⁄≈ÈV⁄◊⁄fl Oʇ≈Ê »⁄·¤t¡⁄fl»⁄ @Æ⁄¡¤®⁄V⁄◊⁄‡ d¡⁄flW»Ê.

‘¤¿PMVÈ, »ÊÁæ⁄flP°O⁄ »⁄·¤’~ O⁄◊⁄»⁄‚¥ B•⁄fl O⁄MÆ⁄¿„l¬´⁄ •Ê‡s⁄u —⁄»⁄fl—Ê¿. —ʇfiÃæ⁄fl≈È ´ÊmÈ»⁄OÈ%Δ« ¨»⁄flΩ —Ê≠fi‘⁄ ∑Ê◊Ê“, ¨»⁄flΩ Oʃ»⁄‚¥ »ÊÁæ⁄flP°O⁄ »⁄·¤’~ Æ⁄sÊ•⁄fl •⁄fl¡⁄flÆ⁄æʇfiV⁄ »⁄·¤s⁄∂‘⁄fl•⁄fl. @¢⁄»¤, ¨»⁄flΩ S¤}Êæ⁄fl´⁄fl≠ ‘¤¿OÈ »⁄·¤t ¨»⁄flΩ »ÊÁæ⁄flP°O⁄ »⁄·¤’~æ⁄fl´⁄fl≠ O⁄¶æ⁄fl∂‘⁄fl•⁄fl. A•⁄߬M•⁄, BMl´Ê%no´⁄Δ«, —ʇfiœæ⁄fl≈È —ÊÁn´⁄Δ« —⁄‡O⁄–=Ω»Ê¨ —⁄fl»⁄ ¨»⁄flΩ »ÊÁæ⁄flP°O⁄ »⁄·¤’~æ⁄fl´⁄fl≠ GM•⁄‡ ∂’¡⁄MV⁄ »⁄·¤s⁄ ∑Êfit.

≈ÊÁMWO⁄ P¡⁄flO⁄fl◊⁄ —ʇfiœæ⁄fl≈È ´ÊmÈ»⁄P%´⁄Δ« @}⁄¿M}⁄ •Ê‡s⁄u —⁄»⁄fl—Ê¿ B•⁄fl. BMl¡È´ÊmÈ´⁄Δ« Vʇfi»⁄flflR »¤¿Y⁄√V⁄◊⁄fl @´ÊfiO⁄. —⁄M∫¤…}⁄¡⁄M}Ê Æ⁄¬^⁄æ⁄fl»¤V⁄fl»⁄ B»⁄¡⁄fl O⁄√»Êflfiy ¡Ê‡fi»⁄·¤¿MnOÈ AV⁄fl}¤°¡Ê. A»Êflfi≈Ê, —¤®⁄flV⁄◊⁄M}Ê, BMl¡È´Êno´⁄ ‘ʇ¡⁄VÊ, »¤—⁄°»⁄ dV⁄~° ´⁄Δ« ∫Êfinæ⁄·¤V⁄ƒfl A¡⁄Mª—⁄fl}¤°¡Ê. A ∫Êfinæ⁄fl´⁄fl≠ ≈ÊÁMWO⁄»¤W @¢⁄»¤ B´¤≠»⁄‚¥•Êfi ¬fi~æ⁄flΔ« •⁄fl¡⁄flÆ⁄æʇfiV⁄ Æ⁄t“Oʇ◊⁄flŸ}¤°¡Ê.

—⁄»⁄flæ⁄fl ‘¤◊⁄fl —ʇfiœæ⁄fl≈È ´ÊmÈ»⁄OÈ% JM¢⁄¡¤ @tPo»È. B•⁄¡⁄Δ« J»ÊflΩ »⁄flfl◊⁄flW•⁄¡Ê, —⁄»⁄flæ⁄fl ‘ʇfi•⁄•Êßfi ~ÿæ⁄flfl»⁄‚¥¶ƒ«. ‘¤V¤W, @´ÊfiO⁄¡⁄ —⁄»⁄flæ⁄fl »⁄¿¢⁄%»¤V⁄fl}⁄°•Ê. @•⁄O¤QW —ʇfiœæ⁄fl≈È ´ÊmÈ »⁄OÈ%V⁄◊⁄ ∂◊⁄OÊæ⁄fl »Êflfi≈Ê ’t}⁄ ‘¤V⁄‡ …fl~ BlfloOʇ◊⁄flŸ»⁄‚¥•⁄fl @V⁄}⁄¿. ●

¨»⁄flVÊ æ⁄·¤»⁄

—ʇfiœæ⁄fl≈È ´ÊmÈ»⁄OÈ% —⁄‡O⁄° m¤ÆÈ 10 —⁄ƒ‘ÊV⁄◊⁄fl

1 BM•⁄fl

BMl¡È´Êno´⁄Δ« ´⁄‡¡¤¡⁄fl —ʇfiœæ⁄fl≈È ´ÊmÈ»⁄OÈ%V⁄ ÿ»Ê. Gƒ«»⁄´⁄‡≠ ¨fi»⁄‚¥ —Êfi¡⁄fl»⁄‚¥•⁄fl —¤®⁄¿»⁄„ Bƒ«. }⁄¡⁄»⁄„ @ƒ«.

2 æ⁄·¤»¤¿»⁄‚¥•Ê‡fi

—ʇfiœæ⁄fl≈È ´ÊmÈ»⁄OÈ% —Êfi¡⁄fl»⁄M}Ê ¨»⁄flVÊ, ¨»⁄flΩ VÊ◊Êæ⁄fl¡⁄ ‘Ê—⁄¬´⁄Δ«, ∂¡⁄fl»⁄ A‘¤ ´⁄V⁄◊⁄´Ê≠ƒ« ¨fi»⁄‚¥ »⁄fl¨≠—⁄ ∑Êfit.

3 Jm¤o¡Ê

3-4 ´ÊmÈ»⁄OÈ%V⁄◊⁄´⁄fl≠ ¨fi»⁄‚¥ —Êfi¬OʇMs⁄¡Ê —¤O⁄fl. @•⁄PQM}⁄ ‘Ê^⁄fl` ´ÊmÈ»⁄OÈ% —Êfi¬OʇMs⁄¡Ê, æ⁄·¤»⁄ ´ÊmÈ»⁄P% ´⁄ƒ‡« O¤ Δn mÊÁ»⁄·È O⁄◊Êæ⁄flƒfl ¨…flΩM•⁄ —¤®⁄¿»¤V⁄•⁄fl.

•¤•⁄ B´Ê‡≠M•⁄fl ¬fi~æ⁄fl @}⁄fl¿}⁄°»⁄fl ´ÊmÈ»⁄OÈ%. G—ÈGMG—⁄”´⁄fl≠ A´⁄M¶—⁄fl»⁄M¢⁄ @´⁄fl∫⁄»⁄´⁄fl≠ C ´ÊmÈ»⁄OÈ% ¨fis⁄fl}⁄°•Ê. B•⁄fl @}⁄¿M}⁄ »ÊfiV⁄•⁄ —⁄fl¶ß Æ⁄√—¤¡⁄ »⁄·¤s⁄ƒfl ‘¤V⁄‡ —⁄fl¶ß ~ÿæ⁄flƒfl DÆ⁄æ⁄flflO⁄° »ÊflÁOʇ√fi ∑¤«WMVÈ ´ÊmÈ»⁄OÈ%. JM•⁄fl —⁄M•ÊfiÀ⁄•⁄Δ« 140 @O⁄–¡⁄V⁄◊⁄´⁄fl≠ »⁄·¤}⁄√ ∂¡Êæ⁄flƒfl —¤®⁄¿. "∑ÊMV⁄◊⁄‡¬´⁄Δ« V⁄sÈ∂sÈ I—ÈP√fi»⁄·È GΔ« ^Ê´¤≠W•Ê? O⁄t»Êfl •⁄¡⁄•⁄Δ« @}⁄fl¿}⁄°»⁄fl sÊ√—È »⁄flnfi¬æ⁄fl≈È GΔ« “V⁄fl}⁄°•Ê? IG±È∏ »¤œMVÈ »⁄flœ´È ∑Êl¡Ê‡√fi GΔgæʇfi' -BM¢⁄ Æ⁄√ÀÊ≠æ⁄fl´⁄‡≠ C n fil¡È´⁄Δ« OÊfi◊⁄∂‘⁄fl•⁄fl. AV⁄, n fil¡È ´ÊmÈ»⁄P%´⁄ …fl}⁄√¡⁄fl D}⁄°¡⁄ ¨fis⁄fl}¤°¡Ê. ∂‘⁄◊⁄Œ⁄flo d´⁄ BM¢⁄ DÆ⁄æʇfiV⁄OÊQ n fil¡⁄´⁄fl≠ ∂◊⁄—⁄fl~°•¤ß¡Ê. ¨»⁄flV⁄‡ DÆ⁄æʇfiV⁄»¤¶fi}⁄fl.

Linkedin.com »⁄‰~°Æ⁄¡⁄¡⁄fl ‘¤V⁄‡ D•Ê‡¿fiV⁄—⁄§¡⁄fl —Êfi¡⁄∂‘⁄fl•¤•⁄ 4 —¤»⁄·¤´⁄¿ …Œ⁄æ⁄flV⁄ÿVÊ ±Êfi—È∂flOÈ @¢⁄»¤ A¡⁄flQmÈ, —⁄M•ÊfiÀ⁄ 7 B´Ê ‡≠M•⁄fl —ʇfiœæ⁄fl≈È ´ÊmÈ»⁄OÈ%. B•Ê‡M•⁄fl »⁄‰~°Æ⁄¡⁄¡⁄ sÊÁ¡⁄

…¨»⁄flæ⁄flO¤QW n fil¡È ‘¤V⁄‡ »⁄‰~°Æ⁄¡⁄ …Œ⁄æ⁄flV⁄ÿVÊ ΔMOÈuB´È ´ÊmÈ»⁄OÈ% —Êfi¬•⁄¡Ê ∑ÊfiO¤•⁄Œ¤oøfl}⁄fl. C »⁄fl‡¡⁄fl @M}¤¡¤ œoÒfiæ⁄fl ´ÊmÈ»⁄OÈ% @ƒ«•Êfi, ¨»⁄flΩ ∫¤ŒÊ, —⁄»⁄flfl•¤æ⁄fl @¢⁄»¤ A—⁄P°VÊ —⁄M∂M©“•⁄ B´Ê‡≠M•⁄fl ≈ʇfiO⁄≈È ´ÊmÈ»⁄OÈ% —Êfi¡⁄fl »⁄‚¥•⁄fl J◊ÊŸæ⁄fl•⁄fl.

O⁄o¬ @M•⁄¡⁄‡ Æ⁄¡⁄»¤Wƒ«. B}⁄¡⁄ »⁄‰~°Æ⁄¡⁄¡⁄ eʇ}Ê —⁄M»⁄‘⁄´⁄ ´⁄sÊ —⁄ƒfl, @»⁄¡⁄ »⁄‰~° ’´Ê≠≈Ê ~ÿ•⁄flOʇ◊⁄Ÿƒfl, ∏“´Ê—È @¢⁄»¤ »⁄‰~° Æ⁄¡⁄ —⁄M∂M®⁄ ∑Ê◊Ê—⁄ƒfl C ´ÊmÈ»⁄OÈ% DÆ⁄æ⁄flflO⁄°. A•⁄¡Ê, OÊfi»⁄ƒ ´ËO⁄¬ ‘⁄fls⁄flO⁄ƒfl A—⁄O⁄°¡¤W¡⁄fl»⁄»⁄¡⁄fl Naukri.com ´ÊmÈ»⁄OÈ% —Êfi¡⁄∂‘⁄fl•⁄fl.

5 Facebook.com, Orkut.com G¡⁄s⁄¡⁄Δ« æ⁄·¤»⁄‚¥•¤•⁄¡⁄‡ JM•⁄´⁄fl≠ 8 C »ÊflfiΔ´⁄ »⁄fl‡¡⁄fl @M}¤¡¤œoÒfiæ⁄fl ´ÊmÈ»⁄OÈ% ‘ʇ¡⁄}¤W AæÊflQ »⁄·¤tOʇMs⁄¡Ê —¤O⁄fl. Æ⁄√Æ⁄M^⁄•⁄Δ« ∑Êfi¡ÊsÊ @ŒÊofi´⁄‡ Æ⁄√“ •⁄™»⁄ƒ«¶•⁄ß¡⁄‡, A¡⁄flQmÈ ∫¤¡⁄}⁄•⁄Δ« @}⁄¿©O⁄ —⁄•⁄—⁄¿¡⁄´⁄fl≠ ‘ʇM¶ ¡⁄fl»⁄ ´ÊmÈ»⁄OÈ%. ±Êfi—È∂flOÈ dV⁄~°´⁄ @}⁄¿M}⁄ Æ⁄√“•⁄™ ´ÊmÈ»⁄OÈ% A•⁄¡Ê, ∫¤¡⁄}⁄•⁄Δ« B¶fiV⁄ d´⁄Ø√æ⁄fl»¤V⁄fl~°•Ê. @Œ⁄flo BŒ⁄o»¤•⁄¡Ê, B»Ê¡⁄s⁄‡ ´ÊmÈ»⁄OÈ% —Êfi¬OʇMs⁄¡⁄‡ Æ⁄¡⁄»¤Wƒ«. A•⁄¡Ê, B´⁄≠Œ⁄flo ´ÊmÈ»⁄OÈ% —Êfi¡⁄ƒfl ‘ʇfiV⁄∑Êfit. C ´ÊmÈ»⁄OÈ%V⁄◊⁄Δ« —⁄»⁄·¤´⁄ »⁄fl´⁄—⁄Q¡⁄´⁄fl≠ ‘⁄fls⁄flO⁄∂‘⁄fl•⁄fl. @»⁄¡⁄ ∂VÊX »⁄·¤’~ ~ÿ•⁄flOʇMs⁄fl ‘ʇ—⁄ …fl}⁄√¡⁄´⁄fl≠ »⁄·¤tOʇ◊⁄Ÿ ∂‘⁄fl•⁄fl. @»⁄¡Ê‡s⁄´Ê »⁄·¤’~ …¨»⁄flæ⁄fl »⁄·¤tOʇ◊⁄Ÿ∂‘⁄fl•⁄fl. ±Ê≥„fimʇfi, …tæʇfi, GMØ£√fi »⁄flflM}¤•⁄»⁄‚¥V⁄◊⁄´⁄fl≠ ‘⁄M_Oʇ◊⁄Ÿ∂ ‘⁄fl•⁄fl. Al As⁄∂‘⁄fl•⁄fl, ……®⁄ »Ê‡fif´⁄ P ¡⁄h·È, eʇ¿fi~Œ⁄¿, Æ⁄—È%´¤Δn mÊ—Èo´⁄Δ« Ƥ≈ʇX◊⁄Ÿ∂‘⁄fl•⁄fl. »⁄¡⁄fl`»⁄≈È W±Èo, W√finMVÈ O⁄ÿ—⁄∂‘⁄fl•⁄fl. …fl}⁄√¡⁄ O¤≈Ê◊Êæ⁄fl∂‘⁄fl•⁄fl @¢⁄»¤ BΔ« “fi¬æ⁄fl—È ∏“´Ê—È O⁄´⁄”ƒo¨” ´⁄sÊ—⁄∂‘⁄fl•⁄fl. B»Ê¡⁄s⁄‡ »Ê‡fi—Èo ±Ê«P”∂≈È ‘¤V⁄‡ »Ê‡fi—Èo Æ⁄»⁄¡È±⁄≥‚¥≈È ´ÊmÈ»⁄OÈ%V⁄◊⁄fl.

dfl≈ÊÁ 15,2009

6 Twitter.com B•⁄fl dV⁄~°´⁄ ‘ʇ—⁄ OÊ√fieÈ. ¨fi»⁄‚¥ —⁄•⁄¿OÊQ —Êfi¡⁄∂‘⁄fl

11

¨fi»⁄‚¥ —Êfi¡⁄∂‘⁄fl•¤•⁄ B´Ê‡≠M•⁄fl ≈ʇfiO⁄≈È ´ÊmÈ»⁄OÈ% O⁄´⁄≠s⁄•⁄Δ« ∑¤«WMVÈ ^⁄lfl»⁄nOÊ —¤O⁄Œ⁄flo ´⁄sÊæ⁄flfl~°•Ê. A•⁄¡Ê, @»Êƒ« ^⁄•⁄fl¬‘ʇfiW¡⁄fl»⁄‚¥•⁄¬M•⁄ æ⁄·¤¡⁄ ∑¤«VÈ GΔ«•Ê? æ⁄·¤»⁄ ∑¤«W´⁄Δ« ‘ʇ—⁄•Êfi¨•Ê? GM•⁄fl ~ÿ æ⁄flfl»⁄‚¥•⁄fl O⁄Œ⁄o. C ’´Ê≠≈Êæ⁄flΔ«, KannadaBlogs.ning.com GM∂ O⁄´⁄≠s⁄ ∑¤«WV⁄¡⁄ O⁄‡l —Êfi¡⁄∂‘⁄fl•⁄fl. KannadaBlogs.ning.com.

9 ±Ê≥„fimʇfi …¨»⁄flæ⁄flOÊQ Flickr.com D}⁄°»⁄fl ´ÊmÈ»⁄OÈ%. A•⁄¡Ê,

D_}⁄ ∂◊⁄OÊ•¤¡⁄¬VÊ C ´ÊmÈ»⁄P%´⁄Δ« O⁄t»¤y ‘Ê^⁄fl`. @•⁄O¤QW, PicasaWeb.com ´ÊmÈ»⁄OÈ% ∂◊⁄—⁄∂‘⁄fl•⁄fl. …tæʇfi …¨»⁄flæ⁄flO¤QW YouTube.com D}⁄°»⁄fl ´ÊmÈ»⁄OÈ%.

10

B•⁄ƒ«•Êfi, —Ê«ıÁsÈ …¨»⁄flæ⁄flOÊQ

SlideShare.net —Êfi¡⁄∂‘⁄fl•⁄fl. ●

dfl≈ÊÁ 15,2009

Slide.com

@¢⁄»¤

Social Networking - Enter the Second Life  

Life is Short ಅಂತಾರೆ ಕೆಲವರು. ಆದರೆ, ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಿನ ‘ಸೋಶಿಯಲ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕಿಂಗ್’ನಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಲೈಫು ಡಬಲ್ ಆಗಿದೆ! ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಎರಡೆರಡು ಜನ್ಮ ಸಾಧ್ಯ. ಒಂದು...