Page 1

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๓ ปี ๒๕๕๕ (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๕)

สานักงานแรงงานจังหวัด โทร ๐-๗๖๓๕-๔๐๓๕-๖ โทรสาร ๐-๗๖๓๕-๔๐๓๖


มือของแม่นั้นคือมือช่างปั้น ขึ้นรูปอันอ่อนลออจนหล่อเหลา อยากให้เป็นงานดีที่งามเงา อยู่ที่คอยขัดเกลา แต่เบามือ

พระราชทานอัญเชิญลงหนังสือวันแม่แห่งชาติปี ๒๕๕๕ ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ (กรกฎาคม - กันยายน)

คํานํา สํานัก งานแรงงานจั ง หวัดภูเ ก็ ต ไดจั ดทํารายงานสถานการณแรงงานในชวงไตรมาสที่ ๓ ประจํ าป ๒๕๕๕ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน) โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อประชาสัมพันธขอมูลความเคลื่อนไหวดานแรงงานในจังหวัดและ เพื่อเผยแพรสถิติการวิเคราะหสถานการณแรงงานจากขอมูลของหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและหนวยงานอื่น ๆ ในจังหวัดภูเก็ต เพื่อความสะดวกในการศึกษาและนําขอมูลไปใชประโยชนในการเผยแพรประชาสัมพันธสําหรับหนวยงาน องคกร ตลอดจนผูที่สนใจ โดยเนื้อหาประกอบดวย ๑) สภาพเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต ๒) สถานการณดานแรงงาน ๒.๑) กําลังแรงงาน การมีงานทํา การวางงาน ๒.๒) การจัดหางานและการสงเสริมการมีงานทํา ๒.๓) การพัฒนาศักยภาพแรงงาน ๒.๔) การคุมครองแรงงานและสวัสดิการแรงงาน ๒.๕) การประกันสังคม ขอมูลที่ปรากฏในรายงานสถานการณแรงงานฉบับนี้ ไดรับความอนุเคราะหอยางดียิ่งในการสนับสนุนขอมูล จากสวนราชการตาง ๆ ไดแก สํานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต สํานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต สํานักงานพาณิชยจังหวัดภูเก็ต สํานักงาน สถิติจังหวัดภูเก็ต สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดภูเก็ต สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต สํานักงานคลังจังหวัด ภูเก็ต และที่ทําการปกครองจังหวัดภูเก็ต ทําใหการดําเนินงานจัดทํารายงานสถานการณแรงงานมีความสมบูรณยิ่งขึ้น จึงขอขอบคุณทุก หนวยงานที่ เกี่ ยวขอ งมา ณ โอกาสนี้ สํานักงานแรงงานจัง หวัดภูเก็ ต หวัง เป นอยางยิ่งวารายงาน สถานการณแรงงานจั งหวัดภูเก็ ตฉบับ นี้ จะเป นประโยชนแกห นวยงานที่เ กี่ยวของและผูส นใจทั่ วไป ทั้ง นี้ สํานัก งาน แรงงานจังหวัดภูเก็ตมีความยินดีเปนอยางยิ่งหากทานมีขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะอันเปนประโยชนเพื่อจะไดดําเนินการ ปรับปรุงตอไป

สํานักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต พฤศจิกายน ๒๕๕๕


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ (กรกฎาคม - กันยายน)

สารบัญ บทสรุปผูบริหาร ๑ สภาพเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต ๑.๑) ขอมูลทั่วไป ๑.๒) จํานวนประชากร ๑.๓) สรุปภาวะเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต ๑.๔) ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด มูลคา สัดสวน และอัตราการขยายตัว รายไดเฉลี่ยตอหัว ๑.๕) ดัชนีราคาผูบริโภคจังหวัดภูเก็ตเดือนกันยายน ๒๕๕๕ และระยะ ๙ เดือนแรกของป ๒๕๕๕ ๒ สถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต ๒.๑) กําลังแรงงาน การมีงานทํา การวางงาน กําลังแรงงาน การมีงานทํา การวางงาน แรงงานนอกระบบ ๒.๒) การจัดหางานและการสงเสริมการมีงานทํา การจัดหางานในจังหวัดภูเก็ต การจัดหางานตางประเทศ แรงงานตางดาว การสงเสริมการมีงานทํา ๒.๓) การพัฒนาศักยภาพแรงงาน การฝกเตรียมเขาทํางาน การฝกยกระดับฝมือแรงงาน การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน ๒.๔) การคุมครองแรงงานและสวัสดิการแรงงาน การตรวจคุม ครองแรงงาน การตรวจความปลอดภัยในการทํางาน อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน การแรงงานสัมพันธ ๒.๕) การประกันสังคม สถานประกอบการในระบบประกันสังคม กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน การเลิกกิจการและเลิกจางงาน

หนา ๑ ๖ ๗ ๘ ๑๐ ๑๒ ๑๓

๑๕ ๑๗ ๒๑ ๒๒ ๒๖ ๓๐ ๓๓ ๓๕ ๓๗ ๓๘ ๓๙ ๔๐ ๔๑ ๔๒ ๔๓ ๔๕ ๔๖ ๔๙


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ (กรกฎาคม - กันยายน)

สารบัญ (ตอ) ๓ ตัวชี้วัดภาวะแรงงาน อัตราการมีสวนรวม อัตราการจางงาน อัตราการบรรจุงาน อัตราการวางงาน อัตราการไมปฏิบัติตามขอกฎหมายของสถานประกอบการ อัตราสถานประกอบการทีเ่ ขาสูร ะบบประกันสังคม ภาคผนวก

หนา ๕๑ ๕๒ ๕๓ ๕๔ ๕๕ ๕๖ ๕๗


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ (กรกฎาคม - กันยายน)

สารบัญตาราง ตารางที่ ๑-๑ จํานวนประชากรจังหวัดภูเก็ตจําแนกตามอําเภอและเพศ ตารางที่ ๑-๒ มูลคาผลิตภัณฑจังหวัดภูเก็ต ณ ราคาคงทีป่  ๒๕๓๑ จําแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓ ตารางที่ ๑-๓ รายไดเฉลี่ยตอหัวของประชากร พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓ ตารางที่ ๑-๔ ดัชนีราคาผูบริโภคจังหวัดภูเก็ต จําแนกตามหมวดสินคา ไตรมาส ๓ (กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๕) ป ๒๕๕๐=๑๐๐ ตารางที่ ๒-๑ ประชากรและกําลังแรงงาน จําแนกตามเพศและสถานภาพแรงงาน ไตรมาส ๒ ป ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕ ตารางที่ ๒-๒ ผูมีงานทําจําแนกตามเพศและสถานภาพการทํางาน ของจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๒ ป ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕ ตารางที่ ๒-๓ ผูมีงานทําจังหวัดภูเก็ตจําแนกตามเพศ และรายอุตสาหกรรม ของจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๒ ป ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕ ตารางที่ ๒-๔ ผูมีงานทําจังหวัดภูเก็ตจําแนกตามอาชีพ ของจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๒ ป ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕ ตารางที่ ๒-๕ ผูมีงานทําจังหวัดภูเก็ตจําแนกตามระดับการศึกษา ของจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๒ ป ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕ ตารางที่ ๒-๖ จํานวนผูว างงาน และอัตราการวางงาน ของจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๒ ป ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕ ตารางที่ ๒-๗ จํานวนแรงงานนอกระบบ จําแนกรายอุตสาหกรรม ป ๒๕๕๔ ในจังหวัดภูเก็ต ตารางที่ ๒-๘ จํานวนแรงงานนอกระบบ จําแนกรายอาชีพ ป ๒๕๕๔ ในจังหวัดภูเก็ต ตารางที่ ๒-๙ จํานวนแรงงานนอกระบบ จําแนกตามอายุ ป ๒๕๕๔ ในจังหวัดภูเก็ต ตารางที่ ๒-๑๐ จํานวนแรงงานนอกระบบจําแนกตามระดับการศึกษา ป ๒๕๕๔ ในจังหวัดภูเก็ต ตารางที่ ๒-๑๑ ตําแหนงงานวาง ผูล งทะเบียนสมัครงาน และการบรรจุงานจังหวัดภูเก็ต ชวงเดือน กรกฎาคม - กันยายน ป ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕ ตารางที่ ๒-๑๒ ตําแหนงงานวาง และการบรรจุงานจังหวัดภูเก็ต จําแนกตามสาขาอุตสาหกรรม ไตรมาส ๓ (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๕) ตารางที่ ๒-๑๓ ตําแหนงงานวาง ผูส มัครงาน และการบรรจุงาน จําแนกตามอาชีพ ไตรมาส ๓ (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๕)

หนา ๗ ๑๐ ๑๒ ๑๔ ๑๕ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ (กรกฎาคม - กันยายน)

สารบัญตาราง (ตอ) ตารางที่ ๒-๑๔ ตําแหนงงานวาง ผูส มัครงาน และการบรรจุงาน จําแนกตามวุฒิการศึกษา ไตรมาส ๓ (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๕) ตารางที่ ๒-๑๕ จํานวนแรงงานไทยที่ลงทะเบียนแจงความประสงคเดินทางไปทํางานตางประเทศ จําแนกตามระดับการศึกษา ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ จังหวัดภูเก็ต ตารางที่ ๒-๑๖ จํานวนแรงงานไทยที่ไดรับอนุมัติใหเดินทางไปทํางานตางประเทศ จําแนกตามวิธีการเดินทาง ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ ของจังหวัดภูเก็ต ตารางที่ ๒-๑๗ จํานวนแรงงานไทยที่ขออนุมัติเดินทางไปทํางานตางประเทศ จําแนกตามภูมิภาคที่เดินทางไปทํางาน ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ ตารางที่ ๒-๑๘ จํานวนแรงงานตางดาวที่ไดรับอนุญาตทํางานคงเหลือจําแนกตามลักษณะ การเขาเมืองของจังหวัดภูเก็ต ตารางที่ ๒-๑๙ จํานวนแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองทีไ่ ดรับการผอนผันใหทํางาน ตามมติ ครม. จําแนกตามสัญชาติ ไตรมาส ๓ (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๕) ของจังหวัดภูเก็ต

ตารางที่ ๒-๒๐ กิจกรรมที่ดําเนินการเพื่อสงเสริมการมีงานทําจําแนกตามประเภทกิจกรรม ไตรมาส ๓ (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๕) ตารางที่ ๒-๒๑ การฝกเตรียมเขาทํางานจําแนกตามกลุม อาชีพในจังหวัดภูเก็ต ตารางที่ ๒-๒๒ การฝกยกระดับฝมือแรงงานจําแนกตามกลุมอาชีพในจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๓ (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๕) ตารางที่ ๒-๒๓ การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานจําแนกตามกลุมอาชีพในจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๓ (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๕) ตารางที่ ๒-๒๔ การตรวจคุม ครองแรงงาน จําแนกตามสถานประกอบการ ในจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๓ (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๕) ตารางที่ ๒-๒๕ การตรวจความปลอดภัยในการทํางาน อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการในจังหวัดภูเก็ต ตารางที่ ๒-๒๖ จํานวนองคการนายจาง จําแนกตามประเภทองคการ ในจังหวัดภูเก็ต ตารางที่ ๒-๒๗ จํานวนองคการลูกจาง จําแนกตามประเภทองคการ ในจังหวัดภูเก็ต ตารางที่ ๒-๒๘ จํานวนสถานประกอบการและผูประกันตนจําแนกตามอุตสาหกรรม ไตรมาส ๓ (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๕) ในจังหวัดภูเก็ต ตารางที่ ๒-๒๙ จํานวนสถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคม จําแนกตามประเภทสถานพยาบาล ในจังหวัดภูเก็ต ตารางที่ ๒-๓๐ การใชบริการกองทุนประกันสังคม จําแนกตามประเภทประโยชนทดแทน (ไมเนื่องจากการทํางาน) ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ จังหวัดภูเก็ต

หนา ๒๙ ๓๑ ๓๒ ๓๓ ๓๔ ๓๕

๓๖ ๓๗ ๓๘ ๓๙ ๓๙ ๔๐ ๔๑ ๔๒ ๔๓ ๔๔ ๔๕


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ (กรกฎาคม - กันยายน)

สารบัญตาราง (ตอ) ตารางที่ ๒-๓๑ การใชบริการกองทุนเงินทดแทน จําแนกตามประเภทความรายแรง (เนื่องจากการทํางาน) ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ จังหวัดภูเก็ต ตารางที่ ๒-๓๒ การประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน จําแนกตามความรายแรง ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ จังหวัดภูเก็ต ตารางที่ ๒-๓๓ จํานวนสถานประกอบการและลูกจางที่อยูในขายกองทุนเงินทดแทน จังหวัดภูเก็ต จําแนกตามขนาดสถานประกอบการ ไตรมาส ๓ (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๕) ตารางที่ ๒-๓๔ จํานวนสถานประกอบการที่เลิกกิจการหรือหยุดกิจการชั่วคราว ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ จังหวัดภูเก็ต ตารางที่ ๒-๓๕ จํานวนผูขึ้นทะเบียนขอรับประโยชนทดแทนทีส่ ํานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๓ (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๕) ตารางที่ ๓-๑ อัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงานในจังหวัดภูเก็ต ตารางที่ ๓-๒ อัตราการจางงานใน/นอกภาคเกษตรในจังหวัดภูเก็ต ตารางที่ ๓-๓ อัตราการบรรจุงานตอผูสมัครงาน/ตําแหนงงานวางในจังหวัดภูเก็ต ตารางที่ ๓-๔ อัตราการวางงานในจังหวัดภูเก็ต ตารางที่ ๓-๕ อัตราการไมปฏิบัติตามขอกฎหมายคุมครองแรงงาน/กฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน ตารางที่ ๓-๖ อัตราสถานประกอบการทีเ่ ขาสูร ะบบประกันสังคมในจังหวัดภูเก็ต

หนา ๔๖ ๔๗ ๔๘ ๔๙ ๕๐ ๕๑ ๕๒ ๕๓ ๕๔ ๕๕ ๕๖


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ (กรกฎาคม - กันยายน)

สารบัญแผนภูมิ แผนภูมิที่ ๑-๑ แผนภูมิที่ ๑-๒ แผนภูมิที่ ๑-๓ แผนภูมิที่ ๑-๔ แผนภูมิที่ ๑-๕ แผนภูมิที่ ๒-๑

สัดสวนของประชากรชายและหญิง ขอมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๕๕ สัดสวนการกระจายตัวของประชากรในแตละอําเภอของจังหวัดภูเก็ต เปรียบเทียบ GPP ภาคเกษตรและนอกเกษตร ป ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓ ๕ อันดับสาขาการผลิตทีอ่ ัตราการขยายตัวเฉลี่ยสูงสุด รายไดเฉลี่ยตอหัวของประชากร พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๓ เปรียบเทียบจํานวนผูอยูในกําลังแรงงาน และไมอยูในกําลังแรงงาน ของจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๒ ป ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕ แผนภูมิที่ ๒-๒ เปรียบเทียบผูมงี านทํา จําแนกตามสถานภาพการทํางาน ไตรมาส ๒ ป ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕ แผนภูมิที่ ๒-๓ เปรียบเทียบผูทํางานในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร ไตรมาส ๒ ป ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕ แผนภูมิที่ ๒-๔ อาชีพที่มีผูทํางานอยูมากทีส่ ุด จําแนกตามอาชีพ ๕ อันดับแรก ไตรมาส ๒ ป ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕ แผนภูมิที่ ๒-๕ สัดสวนของผูมงี านทํา จําแนกตามระดับการศึกษาของจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๒ ป ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕ แผนภูมิที่ ๒-๖ เปรียบเทียบอัตราการวางงาน ไตรมาส ๒ ป ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕ ของจังหวัดภูเก็ต แผนภูมิที่ ๒-๗ อันดับสาขาการผลิตที่มีแรงงานนอกระบบอยูมากที่สุด ป ๒๕๕๔ ในจังหวัดภูเก็ต แผนภูมิที่ ๒-๘ อันดับสาขาอาชีพทีม่ ีแรงงานนอกระบบอยูมากทีส่ ุด ป ๒๕๕๔ ในจังหวัดภูเก็ต แผนภูมิที่ ๒-๙ สัดสวนของแรงงานนอกระบบจําแนกตามอายุ ป ๒๕๕๔ ในจังหวัดภูเก็ต แผนภูมิที่ ๒-๑๐ สัดสวนของแรงงานนอกระบบจําแนกตามระดับการศึกษา ป ๒๕๕๔ ในจังหวัดภูเก็ต แผนภูมิที่ ๒-๑๑ เปรียบเทียบตําแหนงงานวาง ผูล งทะเบียนสมัคงาน และการบรรจุงานจังหวัดภูเก็ต ชวงเดือนกรกฎาคม - กันยายน ป ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕ แผนภูมิที่ ๒-๑๒ เปรียบเทียบตําแหนงงานวาง และการบรรจุงาน ในภาคเกษตร และนอกภาคเกษตร ไตรมาส ๓ (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๕) แผนภูมิที่ ๒-๑๓ เปรียบเทียบตําแหนงงานวาง จําแนกตามสาขาอาชีพ ไตรมาส ๓ (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๕)

หนา ๗ ๗ ๑๑ ๑๑ ๑๒ ๑๕ ๑๗ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๘ ๒๙


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ (กรกฎาคม - กันยายน)

สารบัญแผนภูมิ (ตอ) แผนภูมิที่ ๒-๑๔ เปรียบเทียบตําแหนงงานวาง จําแนกตามวุฒิการศึกษา ไตรมาส ๓ (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๕) แผนภูมิที่ ๒-๑๕ สัดสวนของแรงงานไทยที่แจงความประสงคเดินทางไปทํางานตางประเทศ จําแนกตามระดับการศึกษา แผนภูมิที่ ๒-๑๖ สัดสวนของแรงงานไทยที่ไดรับอนุมัติใหเดินทางไปทํางานตางประเทศ จําแนกตามวิธีการเดินทาง แผนภูมิที่ ๒-๑๗ จํานวนแรงงานไทยที่ขออนุมัตเิ ดินทางไปทํางานตางประเทศ จําแนกตามภูมิภาค ที่เดินทางไปทํางาน ของจังหวัดภูเก็ต แผนภูมิที่ ๒-๑๘ เปรียบเทียบจํานวนแรงงานตางดาวถูกกฎหมายและผิดกฎหมายที่ไดรับการผอนผัน ชวงเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕ แผนภูมิที่ ๒-๑๙ สัดสวนของแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง จําแนกตามสัญชาติจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๓ (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๕) แผนภูมิที่ ๒-๒๐ เปรียบเทียบจํานวนผูไดรบั ประโยชนจากกิจกรรมที่ดําเนินการเพื่อสงเสริม การมีงานทําประเภทตางๆ ของจังหวัดภูเก็ต แผนภูมิที่ ๒-๒๑ เปรียบเทียบจํานวนผูเขารับการฝกและผูผ านการฝกเตรียมเขาทํางาน จําแนกตามกลุมอาชีพ ในจังหวัดภูเก็ต แผนภูมิที่ ๒-๒๒ เปรียบเทียบจํานวนผูเขารับการฝกและผูผ านการฝกยกระดับฝมอื แรงงาน จําแนกตามกลุมอาชีพ ในจังหวัดภูเก็ต ตารางที่ ๒-๓๒ เปรียบเทียบจํานวนผูเขารับการทดสอบและผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน จําแนกตามกลุมอาชีพ ในจังหวัดภูเก็ต แผนภูมิที่ ๒-๒๔ เปรียบเทียบสถานประกอบการที่ปฏิบัติถูกตอง / ไมถูกตอง ตามกฎหมายคุมครองแรงงาน ในจังหวัดภูเก็ต แผนภูมิที่ ๒-๒๕ เปรียบเทียบสถานประกอบการที่ปฏิบัติถูกตอง / ไมถูกตองตามจากการตรวจ ความปลอดภัยในการทํางาน อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ในจังหวัดภูเก็ต แผนภูมิที่ ๒-๒๖ สัดสวนองคการนายจางประเภทตางๆ ในจังหวัดภูเก็ต แผนภูมิที่ ๒-๒๗ สัดสวนขององคการลูกจางประเภทตางๆ ในจังหวัดภูเก็ต แผนภูมิที่ ๒-๒๘ ๕ อันดับประเภทอุตสาหกรรมทีม่ ีจํานวนผูป ระกันตนมากทีส่ ุด ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ ในจังหวัดภูเก็ต แผนภูมิที่ ๒-๒๙ เปรียบเทียบสัดสวนของสถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคม จําแนกตามประเภทสถานพยาบาล ในจังหวัดภูเก็ต

หนา ๓๐ ๓๑ ๓๒ ๓๓ ๓๔ ๓๕ ๓๖ ๓๗ ๓๘ ๓๙ ๓๙ ๔๐ ๔๑ ๔๒ ๔๔ ๔๔


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ (กรกฎาคม - กันยายน)

สารบัญแผนภูมิ (ตอ) แผนภูมิที่ ๒-๓๐ เปรียบเทียบจํานวนผูใชบริการของกองทุนประกันสังคม จําแนกตามประเภท ประโยชนทดแทน (ไมเนื่องจากการทํางาน) จังหวัดภูเก็ต แผนภูมิที่ ๒-๓๑ เปรียบเทียบจํานวนผูใชบริการของกองทุนเงินทดแทน จําแนกตามประเภท ความรายแรง (เนือ่ งจากการทํางาน) จังหวัดภูเก็ต แผนภูมิที่ ๒-๓๒ เปรียบเทียบผูประสบอันตราย/เจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน จําแนกตามขนาดสถานประกอบการ จังหวัดภูเก็ต แผนภูมิที่ ๒-๓๓ เปรียบเทียบจํานวนสถานประกอบการและลูกจางทีอ่ ยูในขายกองทุนเงินทดแทน จําแนกตามขนาดสถานประกอบการ จังหวัดภูเก็ต แผนภูมิที่ ๒-๓๔ เปรียบเทียบจํานวนสถานประกอบการที่เลิกกิจการ/หยุดกิจการชั่วคราวและลูกจาง ที่ถูกเลิกจาง จําแนกตามขนาดสถานประกอบการ ในจังหวัดภูเก็ต แผนภูมิที่ ๒-๓๕ จํานวนผูขึ้นทะเบียนขอรับประโยชนทดแทนทีส่ ํานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ ในจังหวัดภูเก็ต แผนภูมิที่ ๓-๑ อัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงานในจังหวัดภูเก็ต แผนภูมิที่ ๓-๒ อัตราการจางงานใน/นอกภาคเกษตรในจังหวัดภูเก็ต แผนภูมิที่ ๓-๓ อัตราการบรรจุงานตอผูสมัครงาน/ตําแหนงงานวางในจังหวัดภูเก็ต แผนภูมิที่ ๓-๔ อัตราการวางงานในจังหวัดภูเก็ต แผนภูมิที่ ๓-๕ อัตราการไมปฏิบัติตามขอกฎหมายคุมครองแรงงาน/กฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน แผนภูมิที่ ๓-๖ อัตราสถานประกอบการทีเ่ ขาสูร ะบบประกันสังคมในจังหวัดภูเก็ต

หนา ๔๕ ๔๖ ๔๗ ๔๘ ๔๙ ๕๐ ๕๑ ๕๒ ๕๓ ๕๔ ๕๕ ๕๖


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ (กรกฎาคม - กันยายน)

บทสรุปผูบริหาร ๑) ขอมูลทั่วไป ๑.๑ ประชากรและการปกครอง จากขอมูลของที่ทําการปกครองจังหวัดภูเก็ต ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ จังหวัดภูเก็ตมีประชากรทั้งสิ้น ๓๕๗,๐๐๖ คน แบงเปน เพศชาย จํานวน ๑๖๘,๙๒๕ คน และเพศ หญิง จํานวน ๑๘๘,๐๘๑ คน ความหนาแนนของประชากร ๖๕๘ คนตอตารางกิโลเมตร มีจํานวนครัวเรือนตาม ทะเบียนบานทั้งสิ้น ๑๙๓,๔๙๑ หลังคาเรือน จังหวัดภูเก็ต แบงการบริหารราชการสวนภูมิภาคออกเปน ๓ อําเภอ ประกอบดวย อําเภอเมืองภูเก็ต อําเภอกะทู อําเภอถลาง มีตําบล ๑๗ ตําบล และ ๙๕ หมูบาน ๕๘ ชุมชน การบริหารราชการสวนทองถิ่น จํานวน ๑๙ แหง ประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัด ๑ แหง เทศบาลตําบล ๙ แหง เทศบาลเมือง ๒ แหง เทศบาลนคร ๑ แหง และองคการบริหารสวนตําบล ๖ แหง ๑.๒) สภาพเศรษฐกิจ - ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด จากขอมูลการรายงานผลิตภัณฑมวลรวมภาคและจังหวัด โดยสํานักงาน คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติในป ๒๕๕๓ ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดภูเก็ต มีมูลคา ๙๗,๕๖๙ ลานบาท เปนมูลคาในภาคการเกษตร ๖,๓๗๗ ลานบาท (รอยละ ๖.๕๔) และมูลคานอกภาคเกษตร ๙๑,๑๙๑ ลานบาท(รอยละ ๙๓.๔๖) โดยเมื่อเปรี ยบเทียบกั บป ๒๕๕๒ ขยายตัวรอยละ ๑๔.๑๙ เป นผลมาจากการผลิตภาคนอกการเกษตร ซึ่งเปนการผลิตหลักของจังหวัดมีสัดสวนรอยละ ๙๓.๔๖ ของ GPP มีมูลคาเพิ่ม ณ ราคาประจําป สาขาการผลิตที่มีสัดสวนสูงสุด ๕ อันดับแรก ไดแก สาขาโรงแรมและภัตตาคาร (รอยละ ๓๑.๕๖) สาขาการขนสง สถานที่เก็บสินคา และการคมนาคม (รอยละ ๒๒.๖๙) สาขาการขายสง การขายปลีก การซอมแซม ยานยนตฯ (ร อยละ ๖.๖๘) สาขาการกอสราง (รอยละ ๖.๐๗) และการบริหารราชการแผนดินและการปองกั น ประเทศ รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ (รอยละ ๕.๒๒) - รายไดประชากร ในป ๒๕๕๓ ประชากรจั งหวัดภูเก็ ตมีร ายไดเ ฉลี่ยตอคนตอ ป เทากั บ ๓๒๔,๓๘๕ บาท และหากเปรียบเทียบกับป ๒๕๕๒ ที่มีรายไดเฉลี่ยคนละ ๒๘๗,๘๒๕ บาท/ป พบวามีสัดสวน เพิ่มขึ้นรอยละ ๑๒.๗๐ - ดัชนีราคาผูบริโภค ณ เดือนกั นยายน ๒๕๕๕ เท ากั บ ๑๒๗.๑ เมื่อเทียบกั บเดือ นสิ ง หาคม ๒๕๕๕ สูงขึ้นรอยละ ๐.๒ และพิจารณาเทียบกับเดือนกันยายน ๒๕๕๔ ดัชนีสูงขึ้นรอยละ ๕.๕ - ภาวะการลงทุน ณ เดือนกันยายน ๒๕๕๕ โดยภาพรวมของการในสวนของจํานวนทุนที่แจงเพิ่มทุน มีจํานวนหดตัวรอยละ ๖๐.๗๕ เมื่อเปรียบเทียบจากชวงเดียวกันของปที่ผานมาที่ขยายตัวรอยละ ๓๕.๘๙ และมูลคา สงออกสินคาภายในประเทศ หดตัวรอยละ ๓๓.๕๐ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปที่ผานมาขยายตัวรอยละ ๔๒.๙๔ ในขณะที่ยอดรถยนตพาณิชยที่จดทะเบียนใหมปรับตัวลดลงโดยหดตัวรอยละ ๒๓.๓๑ จากที่ขยายตัวรอยละ ๖๐.๘๗ ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมา - การจดทะเบียนโรงงาน สําหรับการขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานอุ ตสาหกรรมที่มี การมา ขอจดทะเบียน ณ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต ในไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ พบวา ในไตรมาสมีการขออนุญาต ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม จํานวน ๑ แหง เปนกิจการผลิตน้ําประปา เงินลงทุน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท สําหรับ ในสวนของกิจการที่มีอยูเดิมไมมีการแจงเลิกกิจการแตอยางใด


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ (กรกฎาคม - กันยายน)

๒) สรุปสถานการณดานแรงงานของจังหวัด ๒.๑) กํ าลั งแรงงาน จากข อมู ลการสํ ารวจภาวการณ ทํ างานของประชากรในจั งหวั ดภู เก็ ตไตรมาส ๒ ป ๒๕๕๕ สรุ ป รายละเอี ยดไดดัง นี้ จั ง หวัดภูเ ก็ ตมี ป ระชากรในวัยทํ างาน (อายุ ๑๕ ป ขึ้นไป) จํ านวน ๒๓๑,๒๘๗ คน ผูที่อยูในกําลังแรงงานรวม จํานวน ๑๖๘,๘๕๙ คน จําแนกเปนผูมีงานทํา จํานวน ๑๖๖,๘๘๕ คน (รอยละ ๙๘.๘๓ ของผูอยูในกําลังแรงงานทั้งหมด) , ผูวางงาน จํานวน ๑,๙๗๕ คน (รอยละ ๑.๑๗) ๒.๒) การมีงานทํา ผูมีงานทําในจังหวัดภูเก็ตไตรมาส ๒ ป ๒๕๕๕ จํานวนทั้งสิ้น ๑๖๖,๘๘๕ คน (รอย ละ ๙๘.๘๓ ของผูอยูในกําลังแรงงานทั้งหมด) เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ ๑.๙๐ พบวาเปนผู ทํางานในภาคเกษตรกรรม จํ านวน ๑๐,๐๐๕ คน (รอ ยละ ๖.๐๐ ของผู มีงานทํ าทั้ง หมด) เพิ่ม ขึ้นจากชวง เดียวกันของปกอนรอยละ ๖๕.๔๐ และทํางานนอกภาคเกษตรกรรม จํานวน ๑๕๖,๘๘๐ คน (รอยละ ๙๔.๐๐) ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ๐.๕๔ เมื่อพิจารณาจําแนกเปนรายสาขายอย พบวาสาขานอกภาค เกษตรกลุมผูทํางานนอกภาคเกษตรกรรมจะทํางานในสาขาการขนสงและสถานที่เก็บสินคาฯ มากที่สุด จํานวน ๔๘,๐๗๔ คน (รอยละ ๒๘.๘๑ ของจํานวนผูมีงานทําทั้งหมด) รองลงมาคือ สาขาการขายสง การขายปลีกฯ จํานวน ๒๘,๒๓๖ คน (รอยละ ๑๖.๙๒) และสาขาการบริหารฯ จํานวน ๑๒,๕๗๓ คน (รอยละ ๗.๕๓) ๒.๓) การวางงาน ผูวางงานในจังหวัดภูเก็ตไตรมาส ๒ ป ๒๕๕๕ จํานวนทั้งสิ้น ๑,๙๗๕ ราย (คิดเปน อัตราการวางงานเทากับรอยละ ๑.๑๗) ทั้งนี้เมื่อพิจารณากลุมผูวางงานจําแนกตามเพศแลว พบวาเพศชายจะ มีอัตราการวางงานสูงกวาเพศหญิง โดยเพศชายมีอัตราการวางงานรอยละ ๑.๕๑ และเพศหญิงมีอัตราการ วางงาน รอยละ ๐.๗๘ และเมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมาในไตรมาส ๒ ป ๒๕๕๕ มีอัตราการ วางงานเพิ่มขึ้น ๒.๔) แรงงานนอกระบบ จากขอมู ลของสํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ตในป ๒๕๕๔ พบวามี ผูมีงานทํ า ซึ่งเปนแรงงานนอกระบบ (นอกระบบประกันสังคม) จํานวนทั้งสิ้น ๕๑,๘๘๐ คน (คิดเปนรอยละ ๓๑.๑๕ ของ ผูมีงานทําทั้งหมด) โดยสวนใหญเป นแรงงานนอกภาคเกษตร จํานวน ๕๐,๐๕๒ คน (รอ ยละ ๙๖.๔๘ ของ แรงงานนอกระบบทั้งหมด) และในภาคเกษตรมีจํานวน ๑,๘๒๘ คน (รอยละ ๓.๕๒) จําแนกตามอายุ พบวา ส วนใหญ มี อ ายุใ นช วง ๔๐-๔๙ ป รองลงมาคื อ ผู มี อ ายุ ๔๕-๔๙ ป และอายุ ๓๕-๓๙ ป ส ว นช วงอายุ ๑๕-๑๙ ปมีแรงงานนอกระบบนอยที่สุด เมื่อพิจารณาจําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม พบวา อุตสาหกรรมที่มีจํานวนแรงงานนอกระบบสูงสุด ๕ อันดับแรก คือ ๑) สาขาการขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต ๑๕,๒๙๙ คน(รอยละ ๒๙.๔๙) ๒) สาขาโรงแรมและภัตตาคาร ๑๒,๗๑๖ คน (รอยละ ๒๔.๕๑) ๓) สาขาการขนสง สถานที่เก็บสินคา และ การคมนาคม จํานวน ๖,๓๐๔ คน (รอยละ ๑๒.๑๕) ๔) สาขากิจกรรมดานบริการชุมชน สังคม และการบริการ สวนบุคคลอื่นๆ จํานวน ๓,๘๓๖ คน (ร อยละ ๗.๓๙) ๕) สาขาการกอ สร าง จํ านวน ๓,๗๐๔ คน (รอ ยละ ๗.๑๔) ตามลําดับ เมื่อพิจารณาแรงงานนอกระบบจําแนกตามอาชีพ พบวา ผูมีงานทําในอาชีพตางๆ สูงสุด ๕ อันดับแรก คือ ๑) พนัก งานบริ ก ารและพนัก งานในร านค า และตลาดจํ านวน ๒๔,๗๐๕ คน (ร อ ยละ ๔๗.๖๒ ) ๒) ผูปฏิบัติงานดานความสามารถทางฝมือ และธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวของ จํานวน ๗,๑๑๙ คน (รอยละ ๑๓.๗๒) ๓) ผู ปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักร และผูปฏิบัติงานดานการประกอบ จํานวน๗,๐๒๒ คน (รอยละ ๑๓.๗๒) ๔) อาชีพขั้นพื้นฐานตางๆ ในดานการขาย และการใหบริการ จํานวน ๔,๘๒๒ คน (รอยละ ๙.๒๙) ๕) ผูบัญญัติ กฎหมาย ขาราชการระดับอาวุโส และผูจัดการ จํานวน ๓,๙๖๗ คน (รอยละ ๗.๖๕) ตามลําดับ


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ (กรกฎาคม - กันยายน) สําหรับดานการศึกษา พบวาแรงงานนอกระบบสวนใหญมีการศึกษาในระดับต่ํากวาประถมศึกษา จํานวน ๑๓,๑๘๐ คน (รอยละ ๒๕.๔๑ ของแรงงานนอกระบบทั้งหมด) รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน ๘,๘๓๐ คน (รอยละ ๑๗.๐๒) และระดับอุดมศึกษา จํานวน ๘,๔๕๙ คน (รอยละ ๑๖.๓๑) ๒.๕) การบริการจัดหางานในจั งหวัดภูเก็ต ขอมู ลที่แจ งผานสํ านักงานจัดหางานจั งหวัดผ านระบบ ON-LINE ชวงเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๕ จํานวนทั้งสิ้น ๒,๓๑๑ อัตรา ลดลงจากชวงเดียวกันของป กอนรอยละ ๑๑๕.๙๘ ผูลงทะเบียนสมัครงาน มีจํานวนทั้งสิ้น ๑,๔๐๔ อัตรา เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของป กอนรอยละ ๑๑.๕๒ บรรจุงานมีจํานวนทั้งสิ้น ๒,๓๗๑ อัตรา เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ๕๒.๔๘ โดยตําแหนงงานวางมากที่สุดในจังหวัดภูเก็ตไดแกอาชีพพนักงานบริการ พนักงานขายในรานคาและตลาด โดยมีตําแหนงงานวางมากที่สุด จํานวน ๗๔๔ อัตรา (รอยละ ๑๑.๗๗) รองลงมาเปนอาชีพเสมียน เจาหนาที่ จํานวน ๖๑๕ อัตรา (รอยละ ๒๖.๖๑) และอาชีพชางเทคนิคและะผูปฎิบัติงานที่เกี่ยวของ จํานวน ๒๗๒ อัตรา (รอยละ ๓๒.๑๙) ตามลําดับ โดยนายจางสวนใหญเนนทักษะและประสบการณในการทํางาน เชน ภาษาอังกฤษ การใชงานคอมพิวเตอร เปนตน ในสวนของผูลงทะเบียนสมัครงานสวนใหญเปนแรงงานที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากที่สุด ๔๕๕ คน (รอยละ ๓๒.๔๑) รองลงมาไดแกระดับปริญญาตรี จํานวน ๔๔๑๘ คน (รอยละ ๓๑.๔๑) และประถมศึกษา และต่ํากวา จํ านวน ๒๖๑ คน (ร อ ยละ ๑๘.๕๙) โดยงานที่ ผู สมัครงานตองการมากที่สุ ด ตามลํ าดับ ไดแก พนักงานขายของในรานคา ตลาด , เสมียน เจาหนาที่ และชางเทคนิคและผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ ๒.๖) แรงงานตางดาว ณ กันยายน ๒๕๕๕ จังหวัดภูเก็ตมีแรงงานตางดาวที่ไดรับอนุญาตทํางานคงเหลือ ทั้งสิ้น จํานวน ๗๗,๕๗๓ คน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ ๓๑.๓๗ ซึ่งเมื่อจําแนกตามลักษณะการเขา เมืองของคนตางดาว พบวากลุมแรงงานตางดาวเขาเมืองถูกกฎหมายมีมากกวาแรงงานตางดาวเขาเมืองผิดกฎหมาย ที่ไดรับการผอนผันใหทํางานตามมติคณะรัฐมนตรี โดยมีแรงงานตางดาวเขาเมืองถูกกฎหมายทีไ่ ดรบั อนุญาตทํางาน จํานวน ๗๑,๐๙๘ คน (รอยละ ๙๑.๖๕ ของแรงงานตางดาวที่ไดรับอนุญาตทํางานคงเหลือ) และแรงงานตางดาวเขา เมืองผิดกฎหมายที่ไดรับการผอนผันฯ จํานวน ๖,๔๗๕ คน (รอยละ ๘.๓๕) กลุมแรงงานตางดาวเข าเมืองถู กกฎหมายที่ไดรั บอนุญาตทํางานคงเหลือ จํานวน ๗๑,๐๙๘ คน จําแนกตามประเภทการไดรับอนุญาต มาตรา ๙ ประเภทพิสูจนสัญชาติ (MOU) มากที่สุด จํานวน ๖๒,๔๐๒ คน (รอยละ ๘๗.๗๗ ของแรงงานตางดาวเขาเมืองถูกกฎหมายทั้งหมด) , ประเภทชั่วคราวทั่วไป จํานวน ๗,๐๖๓ คน (รอยละ ๙.๙๓) , นําเขา จํานวน ๑,๔๓๙ คน (รอยละ ๒.๐๒) และมาตรา ๑๒ สงเสริมการลงทุน (BOI) จํานวน ๑๙๔ คน (รอยละ ๐.๒๗) ตามลําดับ เมื่อเทียบกับจํานวนแรงงานตางดาวเขาเมืองถูกกฎหมายในชวงเดือนกันของ ปกอนเพิ่มขึ้นรอยละ ๑๙๘.๘๔ เนื่องจากอยูในระหวางพิสูจนสัญชาติสําหรับคนตางดาวหลบหนีเขาเมืองสัญชาติ พมา ลาว และกัมพูชา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ กลุมแรงงานตางดาวเขาเมืองผิดกฎหมายที่ไดรับผอนผันใหทํางานตามมติคณะรัฐมนตรีคงเหลือ จํานวน ๖,๔๗๕ คน สวนใหญเปนเปนมติคณะรัฐมนตรี ๓ สัญชาติ จํานวน ๖,๓๔๓ คน (รอยละ ๙๗.๙๖) รองลงมาไดแก ชนกลุ ม น อ ย จํ า นวน ๑๓๒ คน (ร อ ยละ ๒.๐๔) ตามลํ า ดั บ โดยเมื่ อ เที ย บกั บ ช ว งเดื อ นเดี ย วกั น ของ ปกอน พบวา แรงงานตางดาวเขาเมืองผิดกฎหมายที่ไดรับอนุญาตทํางานคงเหลือ ลดลงรอยละ ๘๑.๖๔


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ (กรกฎาคม - กันยายน) ๒.๗) แรงงานไทยในต างประเทศ ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ มี แรงงานในจั ง หวั ดภู เ ก็ ต ที่ ล งทะเบี ย น แจ ง ความประสงค เ ดิ น ทางไปทํ า งานต า งประเทศ จํ า นวน ๖ คน แรงงานที่ ไ ปลงทะเบี ย นส ว นใหญ จบการศึกษาระดับ มัธยมศึก ษา จํานวน ๔ คน (ร อยละ ๖๖.๖๗)รองลงมาคือ ระดับปวช. ปวส. ปวท.อนุ ปริญญา และระดับปริญญาตรี จํานวนละ ๑ คน (รอยละ ๑๖.๖๗) ตามลําดับ จําแนกการอนุมัติเดินทางไปทํางานตางประเทศตามภูมิภาค จํ านวน ๑๕๔ คน ส วนใหญจะไปทํางานใน ภูมิภาคเอเชียมากที่สุดจํานวน ๑๑๘ คน (คิดเปนรอยละ ๗๖.๖๒ ของแรงงานไทยที่ไปทํางานตางประเทศทั้งหมด) รองลงมาคือ ภูมิภาคยุโรป จํานวน ๑๕ คน (รอยละ ๙.๗๔) ,ภูมิภาคอเมริกา จํานวน ๑๑ คน (รอยละ ๗.๑๔) ตามลําดับ จําแนกตามวิธีการเดินทางพบวา สวนใหญเปนประเภท Re-Entry คือ กลับไปทํางานอีกครั้งหนึ่งโดยการตอ อายุสัญญา จํานวน ๑๐๖ คน (รอยละ ๖๘.๘๓) รองลงมาเดินทางดวยตนเอง จํานวน ๓๙ คน (รอยละ ๒๕.๓๓) และ นายจางพาไปทํางาน จํานวน ๙ คน (รอยละ ๕.๘๔) ๒.๘) การพัฒนาศักยภาพแรงงาน สําหรับการฝกยกระดับฝมือแรงงานไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ พบวา มีผูเขารับการฝกยกระดับฝมือแรงงานทั้งสิ้น ๒,๓๗๔ คน โดยเมื่อพิจารณาตามกลุมอาชีพ ๓ อันดับแรก พบวา มีการฝกยกระดับฝมือแรงงานในกลุมธุรกิจและบริการมากที่สุด จํานวน ๑,๘๗๕ คน (รอยละ ๗๘.๙๘ ของผู เขารับการฝกทั้งหมด) รองลงมาไดแก กลุมเกษตรอุตสาหกรรม จํานวน ๒๑๐ คน (รอยละ ๘.๘๕) และกลุม ชางอุตสาหกรรมศิลป จํานวน ๒๐๐ คน (รอยละ ๘.๔๒) ตามลําดับ ผูผานการฝกยกระดับฝมือแรงงานทั้งสิ้น ๒,๓๕๑ คน โดยเมื่อพิจารณาตามกลุมอาชีพมีผูผานการฝกทั้งหมด (รอยละ๑๐๐ ของผูเขารับการฝกยกระดับ ฝมื อ แรงงานสาขาดัง กล าว) ยกเวน กลุ ม ธุรกิ จ และบริก ารที่ มี ผู ผานการฝ กยกระดับ จํ านวน ๑,๘๕๒ คน (รอยละ ๙๘.๗๗) ๒.๙) การคุมครองแรงงาน จากการตรวจแรงงานซึ่งจําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ พบวา มีสถานประกอบการที่ผานการตรวจทั้งสิ้น ๑๕๖ แหง และลูกจางที่ผานการตรวจ จํานวน ๔,๓๕๗ คน จากการตรวจ แรงงานขางตน พบวาสถานประกอบกิจการปฏิบัติถูกตองทั้งหมด ๒.๑๐) การตรวจความปลอดภั ยในการทํ างาน อาชี วอนามั ย และสภาพแวดล อมในการทํ างาน มีการตรวจความปลอดภัยในการทํางาน อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน จํานวนทั้งสิ้น ๔๘ แหง และมีลูกจางที่ผานการตรวจ จํานวน ๔,๗๙๒ คน จากการตรวจความปลอดภัยในการทํางานขางตน พบวาสถาน ประกอบกิจการปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายทั้งหมด ๒.๑๑) การแรงงานสั มพันธ พบวาในชวงไตรมาส ๒ ป ๒๕๕๕ มีสมาคมนายจ าง จํ านวน ๒๑ แห ง และในสวนจํานวนองคการลูกจางมีสหภาพแรงงาน ๑๙ แหง มีสหพันธแรงงาน ๒ แหง ๒.๑๒) การประกันสังคม - สถานประกอบการ และผูประกันตนในระบบประกั นสังคม จั งหวัดภูเก็ตมี สถานประกอบการ ที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม จํานวน ๕,๗๙๑ แหง และมีผูประกันตนรวมทั้งสิ้น ๖๗,๐๖๐ คน เมื่อพิจารณาจํานวน สถานประกอบการจํ าแนกตามอุ ตสาหกรรม พบวา อุ ต สาหกรรมประเภทกิ จ การอื่ นๆ มี จํ านวนสถาน ประกอบการมากที่ สุ ด ๒,๖๘๒ แห ง (ร อ ยละ ๔๖.๓๑ ของสถานประกอบการทั้ ง หมด) รองลงมาคื อ อุตสาหกรรมการคา ๑,๔๕๔ แหง (รอ ยละ ๒๕.๑๑) และอุตสาหกรรมการขนสง การคมนาคม ๕๗๙ แห ง (รอยละ ๑๐.๐๐) ตามลําดับ


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ (กรกฎาคม - กันยายน) - สถานพยาบาลหลักในสังกัดประกันสังคม จังหวัดภูเก็ตมีสถานพยาบาลในเครือขายประกันสังคม จํานวน ๔ แหง ของรัฐบาล ๓ แหง และเอกชน ๑ แหง ประกอบดวย สถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคม ของรัฐ ไดแก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โรงพยาบาลปาตอง และโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต และสถานพยาบาล ของเอกชน ไดแก โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต - กองทุนเงินทดแทน ในไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ จั ง หวัดภูเ ก็ ตมี ผู ใชบ ริ ก ารกองทุ นเงิ นทดแทน (เนื่องจากการทํางาน) เปนจํานวนทั้งสิ้น ๑๓๔ คน โดยประเภทประโยชนความรายแรงที่ผูประกันตนมาใช บริการสูงสุด พบวาหยุดงานไมเกิน ๓ วัน จํานวน ๗๗ คน (รอยละ ๕๗.๔๖) รองลงมาคือ หยุดงานเกิน ๓ วัน จํานวน ๕๒ คน(รอยละ ๓๘.๘๑) และ ตาย จํานวน ๓ คน (รอยละ ๒.๒๔) ตามลําดับ เมื่อพิจารณาปริมาณ การจายเงินประโยชนทดแทน พบวา หยุดงานเกิน ๓ วัน มีการจายเงินสูงสุด ๑,๖๔๔,๗๘๘.๐๐ บาท (รอยละ ๖๒.๕๔) รองลงมา คือ ทุพพลภาพ ๖๖๐,๙๖๐.๐๐ (รอยละ ๒๕.๑๓) ,หยุดงานเกิน ๓ วัน ๓๑๐,๓๔๒.๗๐ บาท (รอยละ ๑๑.๘๐) ตามลําดับ - การใชบริการประกันสั งคม ในไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ จํานวนผูประกันตนของจัง หวัดภูเก็ ต ที่มาใชบริการกองทุนประกันสังคม(ไมเนื่องจากการทํางาน) จํานวน ๑๑,๗๙๙ คน โดยประเภทประโยชน ทดแทนที่ผูประกันตนมาใชบริการสูงสุด ไดแก กรณีเจ็บปวย จํานวน ๗,๕๒๙ คน (รอยละ ๖๓.๘๑) รองลงมา คือ กรณีวางงาน จํานวน ๑,๗๔๓ คน (รอยละ ๑๔.๗๗) และกรณีสงเคราะหบุตร จํานวน ๑,๐๗๖ คน (รอยละ ๙.๑๒) ตามลําดับ เมื่อพิจารณาปริมาณการจายเงินประโยชนทดแทน พบวา กรณีเ จ็บปวย มีการจายเงิ น สูงสุด ๔๗,๓๐๔,๘๐๕.๔๕ บาท (รอยละ ๓๕.๒๙) รองลงมา คือ กรณีคลอดบุตร ๒๖,๔๗๙,๒๘๓.๐๐ บาท (รอยละ ๑๙.๗๕) และ กรณีสงเคราะหบุตร ๒๑,๘๙๗,๓๐๐.๐๐ บาท (รอยละ ๑๖.๓๔) ตามลําดับ


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ (กรกฎาคม - กันยายน)

1. สภาพเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต 1.1) ขอมูลทั่วไป ที่ตั้งและขนาด จังหวัดภูเก็ตเปนจังหวัดในภาคใตตอนบนของประเทศไทย ตั้งอยูระหวางละติจูดที่ ๗ องศา ๔๕ ลิปดา ถึง ๘ องศา ๑๕ ลิปดาเหนือ และลองจิจูดที่ ๙๘ องศา ๑๕ ลิปดา ถึง ๙๘ องศา ๔๐ ลิปดา ตะวันออก มีลักษณะเปนเกาะ จัดเปนเกาะที่มีขนาดใหญที่สุดของประเทศไทย ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของภาคใต ในทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย มีเกาะบริวาร ๓๒ เกาะ สวนกวางที่สุดของเกาะภูเก็ตเทากับ ๒๑.๓ กิโลเมตร สวนยาวที่ สุดของเกาะภูเก็ตเทากับ ๔๘.๗ กิ โลเมตร เฉพาะเกาะภูเก็ตมีพื้นที่ ๕๔๓.๐๓๔ ตารางกิโลเมตร สวนเกาะบริวารมีพื้นที่ ๒๗ ตารางกิโลเมตร รวมพื้นที่ทั้งหมด ๕๗๐.๐๓๔ ตารางกิโลเมตรหรือ ๓๕๖,๒๗๑.๒๕ ไร อยูหางจากกรุงเทพมหานคร ตามเสนทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ และทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๔๐๒ รวม ระยะทาง ๘๖๗ กิโลเมตร หรือ ๖๘๘ กิโลเมตร ทางอากาศ ทิศเหนือ ติดชองแคบปากพระจังหวัดพังงา เชื่อมโดยสะพานสารสิน และสะพานเทพกระษัตรี ทิศตะวันออก ติดทะเลเขตจังหวัดพังงา ทิศใต ติดทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย ทิศตะวันตก ติดทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย การปกครอง จังหวัดภูเก็ต แบงการบริหารราชการสวนภูมิภาคออกเปน ๓ อําเภอ ประกอบดวย อําเภอเมืองภูเก็ต อําเภอกะทู อําเภอถลาง มีตําบล ๑๗ ตําบล และ ๙๕ หมูบาน ๕๘ ชุมชน การบริหาร ราชการสวนทองถิ่น จํานวน ๑๙ แหง ประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัด ๑ แหง เทศบาลตําบล ๙ แหง เทศบาลเมือง ๒ แหง เทศบาลนคร ๑ แหง และองคการบริหารสวนตําบล ๖ แหง ตารางแสดงขอมูลเขตการปกครอง จํานวน

พื้นที่ (ตร.กม.)

ระยะหางจากจังหวัด (กม.)

ตําบล

หมูบาน

ชุมชน

เมืองภูเก็ต

๒๒๔.๐๐๐

๔๔

๒๓

กะทู

๖๗.๐๓๔

๑๒

๒๖

ถลาง

๒๕๒.๐๐๐

๑๙

๔๕

รวม

๕๔๓.๐๓๔

-

๑๗

๙๖

๕๘

อําเภอ

ที่มา: ที่ทําการปกครองจังหวัดภูเก็ต


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ (กรกฎาคม - กันยายน)

1.2) จํานวนประชากร จากขอมูลของที่ทําการปกครองจังหวัดภูเก็ต ณ กันยายน ๒๕๕๕ จังหวัดภูเก็ตมีประชากรทั้งสิ้น ๓๕๘,๙๗๔ คน แบงเปนเพศชาย จํานวน ๑๖๙,๘๕๔ คน และเพศหญิงจํานวน ๑๘๙,๑๒๐ คน ความหนาแนน ของประชากร ๖๖๑ คนตอตารางกิโลเมตร มีจํานวนครัวเรือนตามทะเบียนบานทั้งสิ้น ๑๙๗,๑๘๓ หลังคาเรือน เมื่ อพิ จารณาจํานวนประชากรรายอํ าเภอ พบวา อําเภอเมื อ งมี จํานวนประชากรมากที่ สุ ดเทากั บ ๒๒๐,๙๓๙ คน (คิดเปนรอยละ ๖๑.๕๕ ของประชากรทั้งจังหวัด) รองลงมาอําเภอถลาง มีจํานวนประชากร เทากับ ๘๗,๘๐๒ คน (รอยละ ๒๔.๔๖) และ อําเภอกะทู มีจํานวนประชากรเทากับ ๕๐,๒๓๓ คน (รอยละ ๑๓.๙๙) ตามลําดับ (ตาราง ๑-๑) ตารางที่ ๑-๑ จํานวนประชากรจังหวัดภูเก็ตจําแนกตามอําเภอและเพศ สําดับที่ ๑ ๒ ๓

อําเภอ/กิ่งอําเภอ เมือง กะทู ถลาง รวม

จํานวนประชากร (คน) ชาย หญิง รวม ๑๐๓,๒๘๐ ๑๑๗,๖๕๙ ๒๒๐,๙๓๙ ๒๓,๘๒๑ ๒๖,๔๑๒ ๕๐,๒๓๓ ๔๒,๗๕๓ ๔๕,๐๔๙ ๘๗,๘๐๒ ๑๖๙,๘๕๔ ๑๘๙,๑๒๐ ๓๕๘,๙๗๔

ชาย ๔๖.๗๕ ๔๗.๔๒ ๔๘.๖๙ ๔๗.๓๒

รอยละ (%) หญิง ๕๓.๒๕ ๕๒.๕๘ ๕๑.๓๑ ๕๒.๖๘

รวม ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐

ที่มา: ที่ทําการปกครองจังหวัดภูเก็ต หมายเหตุ: ขอมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๕๕


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ (กรกฎาคม - กันยายน)

1.3) สรุปภาวะเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต จังหวัดภูเก็ตเปนจังหวัดที่มีสภาพทางเศรษฐกิจดี โดยเศรษฐกิจสวนใหญขึ้นอยูกับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง กับการทองเที่ยว จากขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติพบวาในป พ.ศ. ๒๕๕๓ จังหวัดภูเก็ตมีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจําป (GPP) เทากับ ๙๗,๕๖๙ ลานบาท เปนมูลคาในภาคการเกษตร ๖,๓๗๗ ลานบาท (รอยละ ๖.๕๔) และมูลคานอกภาคเกษตร ๙๑,๑๙๑ ลานบาท (รอยละ ๙๓.๔๖) และมีมูลคาผลิตภัณฑจังหวัดตอหัว (Per Capita GPP) เทากับ ๓๒๔,๓๘๕ บาทตอคนตอป โครงสรางเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต พบวาสาขาการผลิตที่มีสัดสวนสูงสุด ๕ อันดับแรก ไดแก สาขาโรงแรม และภัตตาคาร (รอยละ ๓๑.๕๖) ,สาขาการขนสง สถานที่เก็บสินคาและการคมนาคม (รอยละ ๒๒.๖๙) ,สาขาการ ขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนตฯ (รอยละ ๖.๖๘) ,สาขาการกอสราง (รอยละ ๖.๐๗) และ การบริหาร ราชการแผนดินและการปองกันประเทศ รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ (รอยละ ๕.๒๒) เทียบกับป ๒๕๕๒ ขยายตัวรอยละ ๑๔.๑๙ ภาพรวมของเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต ณ เดือนกันยายน ๒๕๕๕ รายงานโดยสํานักงานคลังจังหวัดภูเก็ ต พบวา ชะลอตัว เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของป ที่ผานมา เปนผลมาจากเครื่องชี้ดานการทองเที่ยวซึ่งเป น เศรษฐกิจหลักตางพากันชะลอตัว สงผลใหธุรกิจตอเนื่องเกี่ยวกับการทองเที่ยวพากันชะลอตัวตามไปดวย และหาก เมื่อพิจารณาเครื่องชี้ในดานอื่นแลวพบวายังมีทิศทางปรับตัวลดลง อาทิเชน ดานเกษตร การบริโภคภาคเอกชน การลงทุน และการเงินดานสินเชื่อ เปนตน อยางไรก็ดี ยังมีเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดที่ขยายตัวจึงชวยให ภาพรวมเศรษฐกิจของจังหวัดชะลอตัวไมมากนัก ปจจัยบวก ที่ ส งผลให เศรษฐกิ จจั งหวัดขยายตั ว คือ นโยบายกระตุนเศรษฐกิ จ และการเร งรั ด การใช เงิ นของภาครั ฐตลอดจนความร วมมื อระหว างภาครั ฐและเอกชนในการจั ดกิ จกรรมกระตุ นเศรษฐกิ จ ปจจัยลบ ที่เปนอุปสรรคตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจ คือ วิกฤตหนี้สาธารณะยุโรป ภาวะเงินเฟ อ การแข็งคาของเงิน และราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้น ภาคการเกษตร ยางพารา หดตั ว จากผลผลิ ตยางพาราผานตลาดประมู ลยางในเดือนนี้ พบวาหดตัวรอยละ ๓๘.๔๐ หลังจากที่หดตัวรอยละ ๑๐.๕๕ ในชวงเดียวกันของปที่ผานมา สําหรับในสวนของราคายางพาราแผนดิบคุณภาพ ๓ หดตัวรอยละ ๓๔.๗๔ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปที่ผานมาซึ่งขยายตัวรอยละ ๒๔.๒๐ ประมง ขยายตัว โดยปริมาณสั ตว น้ําขึ้นท าในเดื อนนี้ขยายตัวที่ร อยละ ๑๔.๗๓ เมื่ อเปรี ยบเที ยบกั บ ชวงเดียวกันของปที่ผานมาที่หดตัวรอยละ ๒๒.๒๘ นอกจากนี้มูลคาสัตวน้ําขยายตัวรอยละ ๒๑.๖๓ จากที่หดตัวรอย ละ ๓๔.๐๖ ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมา อุตสาหกรรม ขยายตัว จํานวนทุนจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการมาขอจดทะเบียน ณ สํานักงาน อุตสาหกรรม ณ สิ้นเดือนนี้ชะลอรอยละ ๒.๘๘ จากที่ขยายตัวรอยละ ๓.๙๘ ในชวงเดือนเดียวกันของปที่ผานมา ในขณะที่จํานวนแรงงานภาคอุตสาหกรรมขยายตัวรอยละ ๓.๐๓ จากที่ขยายตัวรอยละ ๒.๗๕ ในเดือนเดียวกันของป ที่ผานมา สําหรับในสวนของกิจการที่มีอยูเดิมไมมีการแจงเลิกกิจการแตอยางใด แตโรงงานที่เปดดําเนินการใหม ๑ ราย คือ บริษัท อควา โฟลว จํากัด ประกอบกิจการผลิตน้ําประปา


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ (กรกฎาคม - กันยายน) นอกภาคการเกษตร การทองเที่ยวและบริการ ชะลอตัว จํานวนผูโดยสารที่เดินทางเขาออกผานทาอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ชะลอตัวรอยละ ๗.๒๖ ในขณะที่จํานวนผูโดยสารระหวางประเทศที่เดินทางผานดานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดภูเก็ต ชะลอตัวรอยละ ๑๕.๖๗ จากที่ขยายตัวร อยละ ๒๘.๗๘ ในเดือนเดียวกันของป ที่ผานมา นอกจากนี้เมื่อพิจารณา จํานวนเครื่องบินขึ้นลงพบวาชะลอตัวรอยละ ๖.๑๒ จากที่ขยายตัวรอยละ ๑๖.๓๖ ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมา การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ชะลอตัว พิจารณาจากการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มซึ่งยอดที่จัดเก็บได ในเดือ นนี้ชะลอตัวร อยละ ๓.๙๐ จากเดิม ที่ ขยายตัวร อ ยละ ๑๔.๔๑ จากเดิม ที่ ขยายตัวร อ ยละ ๒๓.๔๓ ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมา เชนเดียวกับจํานวนรถยนตจดทะเบียนใหมขยายตัวรอยละ ๗๙.๖๙ จากเดิมที่ ขยายตัวรอยละ ๓๕.๕๗ ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมา และจํานวนรถจักรยานยนตจดทะเบียนใหมหดตัว รอยละ ๒๑.๘๙ จากเดิม ที่ขยายตัวรอยละ ๒๙.๖๑ ในขณะที่จํานวนรถยนตบรรทุกจดทะเบียนใหม หดตัว รอยละ ๔๕.๔๕ เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปที่ผานมา ภาวะการลงทุน หดตัว พิจารณาจากภาพรวมของการลงทุนในสวนของจํานวนที่แจงเพิ่มทุนมีจํานวนหดตัว รอยละ ๖๐.๗๕ เมื่อเปรียบเทียบจากชวงเดียวกันของปที่ผานมาที่ขยายตัวรอยละ ๓๕.๘๙ และมูลคาสงออกสินคา ภายในประเทศ หดตัวร อยละ ๓๓.๕๐ เมื่ อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกั นของป ที่ผ านมาขยายตัวร อยละ ๔๒.๙๔ ในขณะที่ยอดรถยนตพาณิชยที่จดทะเบียนใหมปรับตัวลดลงโดยหดตัวรอยละ ๒๓.๓๑ จากที่ขยายตัวรอยละ ๖๐.๘๗ ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมา การใชจายเงินภาครัฐ ขยายตัว พิจารณาจากยอดการเบิกจายเงินงบประมาณภาพรวมปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเดิม โดยเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปที่ผานมา ผลการเบิกในเดือนนี้ขยายตัวรอยละ ๒๗.๗๐ จากเดิมที่ขยายตัว รอยละ ๒.๘๑ ในเดือนเดียวกันของป ที่ผ านมา หากพิ จารณาลงในรายละเอียดพบวา การเบิ กจ ายงบลงทุนขยายตัว รอยละ ๓๓.๕๖ จากที่หดตัวรอยละ ๓.๖๙ ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมา สวนการเบิกจายงบประจําขยายตัวรอยละ ๒๕.๗๘ จากที่หดตัวรอยละ ๓.๖๙ ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมา สวนการเบิกจายงบประจําขยายตัวรอยละ ๒๕.๗๘ จากที่ขยายตัวรอยละ ๕.๑๔ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปที่ผานมา การจดทะเบี ย นโรงงาน สํ าหรั บ การขออนุ ญ าตประกอบกิ จ การโรงงานอุ ตสาหกรรมที่ มี การมา ขอจดทะเบียน ณ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต ในไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ พบวา ในไตรมาสมีการขออนุญาต ประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรม จํานวน ๑ แหง เปนกิจการผลิตน้ําประปา เงินลงทุน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท สําหรับ ในสวนของกิจการที่มีอยูเดิมไมมีการแจงเลิกกิจการแตอยางใด


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ (กรกฎาคม - กันยายน)

๑.๔) ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด ๑) มูลคา สัดสวน และอัตราการขยายตัว จากขอมูลการรายงานผลิตภัณฑมวลรวมภาคและจังหวัด โดยสํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคม แหงชาติในป ๒๕๕๓ ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดภูเก็ต มีมูลคา ๙๗,๕๖๙ ล านบาท เปนมูลคาในภาคการเกษตร ๖,๓๗๗ ล านบาท (ร อยละ ๖.๕๔) และมู ลค านอกภาคเกษตร ๙๑,๑๙๑ ล านบาท (ร อยละ ๙๓.๔๖) เทียบกั บ ป ๒๕๕๒ ขยายตัวรอยละ ๑๔.๑๙ เปนผลมาจากการผลิตภาคนอกการเกษตร ซึ่งเปนการผลิตหลักของจังหวัดมี สัดสวนรอยละ ๙๓.๔๖ ของ GPP มีมูลคาเพิ่ม ณ ราคาประจําป (ตารางที่ ๑-๒) สาขาหลักที่มี มูลคาสู งที่ สุดในป ๒๕๕๓ ไดแก สาขาโรงแรมและภัตตาคาร มี มูลคา ๓๐,๗๘๙ ล านบาท รองลงมาไดแกสาขาการขนสง สถานที่เก็บสินคา และการคมนาคม มีมูลคา ๒๒,๑๓๗ ลานบาท และสาขาการ ขายสง ขายปลีก การซอมแซมยานยนตฯ มีมูลคา ๖,๕๑๙ ลานบาท ตามลําดับ สวนสาขานําซึ่งเปนสาขาที่มีอัตราการขยายตัวสูงที่สุดของจังหวัด ไดแก การบริหารราชการแผนดินและการ ปองกันประเทศ รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ มีการขยายตัวในป ๒๕๕๐-๒๕๕๓ เฉลี่ยรอยละ ๓๖.๙๖ ตารางที่ ๑-๒ มูลคาผลิตภัณฑจังหวัดภูเก็ต ณ ราคาประจําป จําแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๓ สาขาการผลิต

ภาคเกษตร เกษตรกรรม การลาสัตว และการปาไม การประมง ภาคนอกเกษตร การทําเหมืองแรและเหมืองหิน การผลิตอุตสาหกรรม การไฟฟา แกส และการประปา การกอสราง การขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต จักรยานยนต ของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน โรงแรมและภัตตาคาร การขนสง สถานที่เก็บสินคา และการคมนาคม ตัวกลางทางการเงิน บริการดานอสังหาริมทรัพย การใหเชา และบริการทาง ธุรกิจ การบริหารราชการแผนดินและการปองกันประเทศ รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ การศึกษา การบริการดานสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห การใหบริการชุมชน สังคม และบริการสวนบุคลอื่น ๆ

(หนวย: ลานบาท) อัตราการ สัดสวน ขยายตัว รอยละ ป ๒๕๕๐ของ GPP ๒๕๕๓

๒๕๔๙

๒๕๕๐

๒๕๕๑

๒๕๕๒

๒๕๕๓p

๔,๙๒๖ ๒,๔๗๗ ๒,๔๔๘ ๖๗,๖๑๐ ๑,๔๗๘ ๑,๔๔๙ ๓,๓๖๕ ๖,๑๓๑

๕,๒๑๒ ๒,๔๑๔ ๒,๗๙๗ ๗๙,๗๕๙ ๑,๙๒๐ ๑,๕๙๖ ๕,๓๙๑ ๖,๒๑๒

๔,๘๓๓ ๒,๓๒๗ ๒,๕๐๖ ๘๖,๐๗๖ ๒,๐๓๕ ๑,๖๕๕ ๕,๖๕๓ ๖,๐๙๕

๕,๑๔๐ ๑,๘๑๐ ๓,๓๓๑ ๘๐,๓๐๔ ๑,๖๖๕ ๒,๐๒๙ ๔,๐๔๒ ๕,๙๕๕

๖,๓๗๗ ๒,๖๕๕ ๓,๗๒๒ ๙๑,๑๙๑ ๒,๑๖๐ ๒,๑๔๓ ๕,๙๒๔ ๖,๕๑๙

๖.๕๔ ๒.๗๒ ๓.๘๑ ๙๓.๔๖ ๐.๐๐ ๒.๒๑ ๒.๒๐ ๖.๐๗ ๖.๖๘

๖.๙๖ ๓.๒๒ ๙.๙๙ ๔.๕๗ ๐ ๔.๐๐ ๑๐.๓๑ ๓.๑๙ ๑.๖๒

๒๕,๐๖๖ ๑๔,๖๕๐ ๓,๕๙๓ ๓,๘๒๖

๓๐,๘๖๙ ๑๖,๙๑๐ ๔,๒๐๕ ๔,๒๓๐

๓๐,๐๔๗ ๑๙,๖๔๐ ๔,๗๘๑ ๔,๗๑๑

๒๕,๙๖๖ ๑๙,๗๙๑ ๔,๗๒๗ ๔,๕๒๘

๓๐,๗๘๙ ๒๒,๑๓๗ ๔,๙๒๔ ๔,๔๘๐

๓๑.๕๖ ๒๒.๖๙ ๕.๐๕ ๔.๕๙

-๐.๐๙ ๙.๓๙ ๕.๔๐ ๑.๙๓

๒,๐๐๖

๑,๙๘๔

๔,๗๓๓

๕,๐๙๗

๕,๐๙๗

๕.๒๒

๓๖.๙๖

๑,๔๙๓ ๙๖๓ ๓,๔๙๖

๑,๕๖๘ ๑,๐๐๘ ๓,๗๙๑

๑,๖๑๖ ๑,๐๙๖ ๓,๙๓๕

๑,๖๔๑ ๑,๒๖๔ ๓,๔๘๖

๑,๗๖๒ ๑,๒๘๖ ๓,๘๘๒

๑.๘๑ ๑.๓๒ ๓.๙๘

๓.๙๗ ๘.๔๕ ๐.๘๐

๑๐


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ (กรกฎาคม - กันยายน) ๒๕๕๐

๒๕๕๑

๒๕๕๒

๒๕๕๓p

สัดสวน รอยละ ของ GPP

อัตราการ ขยายตัว ป ๒๕๕๐๒๕๕๓

๙๕ ๗๔ ผลิตภัณฑจังหวัด (ลานบาท) ๗๒,๕๓๖ ๘๔,๙๗๑ ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

๗๙ ๙๐,๙๐๙

๑๑๒ ๘๕,๔๔๔

๘๘ ๙๗,๕๖๙

๐.๐๙ ๑๐๐.๐๐

๕.๘๓ ๔.๗๒

สาขาการผลิต

ลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล

๒๕๔๙

หมายเหตุ : r หมายถึง revised หรือการปรับปรุงขอมูลยอนหลัง P หมายถึง preliminary หรือปที่ไดจากการประมวลผลขอมูลเบื้องตน

๑๑


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ (กรกฎาคม - กันยายน) ๒) รายไดเฉลี่ยตอหัว ในป ๒๕๕๓ ประชากรจั ง หวั ดภู เ ก็ ตมี ร ายไดเ ฉลี่ ยต อ คนต อ ป เท า กั บ ๓๒๔,๓๘๕ บาท และ หากเปรี ยบเที ยบกั บ ป ๒๕๕๒ ที่ มี ร ายไดเ ฉลี่ยคนละ ๒๘๗,๘๒๕ บาท/ป พบวามี สั ดส วนเพิ่ ม ขึ้นร อ ยละ ๑๒.๗๐ (ตารางที่ ๑-๓) ตารางที่ ๑-๓ รายไดเฉลี่ยตอหัวของประชากร พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๓ สาขาการผลิต รายไดเฉลี่ยตอหัว (บาท) จํานวนประชากร (๑,๐๐๐ คน)

๒๕๔๙

๒๕๕๐

๒๕๕๑

๒๕๕๒

๒๕๕๓p

๒๕๔,๙๑๒ ๒๘๕

๒๙๓,๘๗๕ ๒๘๙

๓๑๐,๑๓๘ ๒๙๓

๒๘๗,๘๒๕ ๒๙๗

๓๒๔,๓๘๕ ๓๐๑

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

๑๒


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ (กรกฎาคม - กันยายน)

๑.๕) ดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดภูเก็ตเดือนกันยายน ๒๕๕๕ และระยะ ๙ เดือนของป ๒๕๕๕ สํานักงานพาณิชยจังหวัดภูเก็ต รวมกับ สํานักสารสนเทศและดัชนีเศรษฐกิจการคา กระทรวงพาณิชย และจั งหวัดภูเก็ต ไดรายงานความเคลื่ อนไหวของดัชนีราคาผู บริโภคจั งหวัดภูเก็ต (Consumer Price Index of Province: CPI-P) ประจําเดือนกันยายน ๒๕๕๕ และระยะ ๙ เดือนแรกของป ๒๕๕๕ โดยสรุปดังนี้ การประมวลผลดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของประเทศ มีรายการสินคาและบริการที่ใชคํานวณ จํานวน ๔๑๗ รายการ สํ าหรับ จั งหวัดภูเ ก็ ตมี จํ านวน ๒๕๖ รายการ ครอบคลุม สิ นคาหมวดอาหารและ เครื่องดื่ม เครื่องนุงหม เคหสถาน การตรวจรักษาและบริการสวนบุคคล ยานพาหนะ การขนสงและการสื่อสาร การบันเทิง การอาน การศึกษาและการศาสนา ยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล เพื่อนํามาคํานวณดัชนีราคา ผูบริโภคของจังหวัดภูเก็ต ไดผลดังนี้ ๑. ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของประเทศ เดือน กันยายน ๒๕๕๕ ป ๒๕๕๐ ดัชนีร าคาผูบ ริโ ภคทั่ วไปของประเทศ เท ากั บ ๑๐๐ และ เดือนกั นยายน ๒๕๕๕ เทากับ ๑๑๖.๖๗ เทียบกับเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ เทากับ ๑๑๖.๒๘ สูงขึ้นรอยละ ๐.๓๔ หากเทียบกับเดือน กันยายน ๒๕๕๔ สูงขึ้นรอยละ ๓.๓๘ (อัตราเงินเฟอ) และเมื่อเทียบเฉลี่ย ๙ เดือน (มกราคม-กันยายน) กับ ระยะเดียวกันของป ๒๕๕๔ สูงขึ้นรอยละ ๒.๙๔ ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชยไดปรับคาดการณเงินเฟอทั้งป ๒๕๕๕ เทากับรอยละ ๓.๐๐ – ๓.๔๐ เนื่องจากมาตรการตรึงราคาสินคาของรัฐบาลและการตรึงราคาน้ํามันดีเซล ๒. ดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดภูเก็ต เดือน กันยายน ๒๕๕๕ ป ๒๕๕๐ ดัชนีร าคาผูบ ริโภคของจังหวัดภูเก็ ต เทากับ ๑๐๐ สําหรับ เดือน กันยายน ๒๕๕๕ เทากับ ๑๒๗.๑ และเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ เทากับ ๑๒๖.๘ การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผูบ ริโภคจังหวัดภูเก็ต เดือน กันยายน ๒๕๕๕ เมื่อเทียบกับ - เดือน สิงหาคม ๒๕๕๕ สูงขึ้นรอยละ ๐.๒ - เดือน กันยายน ๒๕๕๔ สูงขึ้นรอยละ ๕.๕ - เทียบเฉลี่ย ๙ เดือน (มกราคม-กันยายน) ๒๕๕๕ กับระยะเดียวกันของป ๒๕๕๔ สูงขึ้นรอยละ ๖.๐ ๓. ดัชนีราคาผูบริโภคจังหวัดภูเก็ต เดือน กันยายน ๒๕๕๕ เทียบกับเดือ นสิงหาคม ๒๕๕๕ สูงขึ้นรอยละ ๐.๒ (เดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ สูงขึ้นรอยละ ๑.๐) เปนอัตราที่ชะลอตัวลงจากเดือนกอนหนา ซึ่ง เปนผลจากการปรับราคาสูงขึ้นของหมวดอื่นๆ ไมใชอาหารและเครื่องดื่ม รอยละ ๐.๕ ในขณะที่สินคาหมวด อาหารและเครื่องดื่ม โดยเฉลี่ยไมเปลี่ยนแปลง ๓.๑) ดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่ม โดยเฉลี่ยไมเปลี่ยนแปลง (เดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ สูงขึ้น รอยละ ๑.๕) แตอยางไรก็ตาม สินคาในกลุมยอยมีการเคลื่อนไหว กลาวคือ กลุมผักสด สูงขึ้นรอยละ ๒.๓ (แตงกวา ผักกาดขาว ผักคะนา ผักชี ผักบุง เห็ด มะนาว ) เนื่องจากฝนตกหนักในหลายพื้นที่สงผลใหผลผลิต ไดรั บ ความเสี ยหาย อาหารบริ โ ภค-ในบ าน และอาหารบริ โ ภค-นอกบ าน สู ง ขึ้นร อ ยละ ๐.๘ และ ๓.๐ ตามลําดับ (กวยเตี๋ยว ขาวราดแกง) สําหรับสินคาที่มีการปรับราคาลดลง ไดแก ขาว แปงและผลิตภัณฑจาก แปง ลดลงรอยละ ๐.๒ (ขาวสารเจา ขาวสารเหนียว แปงสาลี) เนื้อสัตว เปดไกและสัตวน้ํา ไขและผลิตภัณฑ นม ลดลงรอยละ ๐.๙ (ปลากะพง ปลาแดง ไขไก นมสด นมขนหวาน นมเปรี้ยว) ผลไมสด ลดลงรอยละ ๘.๓ (สมเขียวหวาน) เครื่องประกอบอาหาร ลดลงรอยละ ๐.๑ (มะพราวผล ซอสหอยนางรม น้ําสมสายชู) ๓.๒) ดัชนีหมวดอื่น ๆ ที่ไมใชอาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นรอยละ ๐.๕ (เดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ สูงขึ้นรอยละ ๐.๔) จากการปรับราคาสินคาหมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล สูงขึ้นรอยละ ๕.๒ เปนผล

๑๓


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ (กรกฎาคม - กันยายน) สืบเนื่องจากเดือนกอนหนาที่มีการปรับเพิ่มภาษีสรรพสามิต ตั้งแตวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ หมวดเคหสถาน สูงขึ้นรอยละ ๐.๖ (คากระแส ไฟฟา คาน้ําประปา) เนื่องจากคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน(กกพ.) มีมติ ใหปรับคา Ft งวดประจําเดือนกันยายน -ธันวาคม ๒๕๕๕ เทากับ ๔๘ สตางคตอหนวย เพิ่มขึ้นจากรอบกอน หนา ๑๘ สตางคตอหนวย หมวดการตรวจรักษาและบริการสวนบุคคล สูงขึ้นรอยละ ๐.๒ (คายาและเวชภัณฑ คาใชจายสวนบุคคล) ขณะที่ดัชนีราคาน้ํามันเชื้อเพลิงปรับลดลงรอยละ ๐.๙ ๔) ถาพิจารณาเทียบกับเดือนกันยายน ๒๕๕๔ ดัชนีสูงขึ้นรอยละ ๕.๕ จากการสูงขึ้นของดัชนี หมวดอาหารและเครื่องดื่ม รอยละ ๗.๒ โดยดัชนีผักและผลไม สูงขึ้นรอยละ ๑๒.๗ อาหารบริโภค-นอกบาน สูงขึ้นรอยละ ๙.๖ อาหารบริโภค-ในบาน สูงขึ้นรอยละ ๖.๕ เนื้อสัตว เปดไกและสัตวน้ํา สูงขึ้นรอยละ ๕.๗ ขาว แปงและผลิตภัณฑจากแปง สูงขึ้นรอยละ ๓.๕ เครื่ องดื่ม ไมมีแอลกอฮอล สู งขึ้นร อยละ ๒.๖ ไขและ ผลิตภัณฑนม สูงขึ้นรอยละ ๑.๗ เครื่องประกอบอาหาร สูงขึ้นรอยละ ๑.๐ สําหรับหมวดอื่น ๆ ไมใชอาหาร และเครื่องดื่ม สูงขึ้นรอยละ ๓.๘ เปนผลจากหมวดเครื่องนุงหมและรองเทา สูงขึ้นรอยละ ๙.๐ หมวดยาสูบ และเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล สูงขึ้นรอยละ ๖.๙ (สุรา เบียร บุหรี่) หมวดพาหนะ การขนสง และการสื่อสาร สูงขึ้นรอยละ ๕.๑ (น้ํามันเชื้อเพลิง คาโดยสารสาธารณะ คาซื้อยานพาหนะ) หมวดเคหสถาน สูงขึ้นรอยละ ๒.๑ หมวดการตรวจรักษาและบริการสวนบุคคล สูงขึ้นรอยละ ๑.๓ (คายาและเวชภัณฑ คาใชจายสวนบุคคล) ๕) เมื่อพิจารณาดัชนีเฉลี่ย ๙ เดือนแรก (มกราคม-กันยายน) ป ๒๕๕๕ เทียบกับระยะเดียวกัน ของป ๒๕๕๔ สูงขึ้นรอยละ ๖.๐ จากการสูงขึ้นของดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่ม รอยละ ๘.๘ ประกอบดัวย ผักและผลไม รอยละ ๑๗.๔ อาหารบริโภค-ในบาน รอยละ ๑๐.๘ เนื้อสัตว เปดไก และสัตวน้ํา รอยละ ๑๐.๐ เครื่องประกอบอาหาร รอยละ ๘.๕ อาหารบริโภค-นอกบาน รอยละ ๖.๘ ขาว แปงและผลิตภัณฑจากแปง รอยละ ๕.๗ ไขและผลิตภัณฑนม รอยละ ๒.๘ เครื่องดื่มไมมีแอลกอฮอล รอยละ ๒.๔ สวนหมวดอื่น ๆ ไมใช อาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นรอยละ ๓.๑ จากการสูงขึ้นของหมวดเครื่องนุงหมและรองเทา รอยละ ๕.๔ หมวด พาหนะ การขนสง และการสื่ อสาร รอ ยละ ๔.๖ หมวดเคหสถาน รอยละ ๒.๔ หมวดการตรวจรักษาและ บริการสวนบุคคล รอยละ ๑.๘ หมวดยาสูบ และเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล รอยละ ๐.๔ ขณะที่หมวดการบันเทิง การอาน การศึกษาและการศาสนา ลดลงรอยละ ๐.๘ ตารางที่ ๑-๔ ดัชนีราคาผูบริโภคจังหวัดภูเก็ต จําแนกตามหมวดสินคา ไตรมาส ๓ (กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๕) ป ๒๕๕๐ = ๑๐๐ หมวด ดัชนีราคาผูบริโภครวม หมวดอาหารและเครื่องดื่ม หมวดอื่นๆไมใชอาหารและเครื่องดื่ม ดัชนีราคาผูบริโภคพื้นฐาน

กันยายน ๒๕๕๕ ๑๒๗.๑ ๑๔๗.๘ ๑๑๐.๖ ๑๑๘.๙

Q๑ ๓๖๖.๕ ๔๑๙.๗ ๓๒๓.๙ ๓๔๗.๙

ป ๒๕๕๕ Q๒ ๓๗๓.๔ ๔๓๐.๗ ๓๒๗.๖ ๓๕๑.๖

Q๓ ๓๗๙.๕ ๔๔๑.๒ ๓๓๐.๒ ๓๕๔.๒

* ดัชนีราคาผูบริโภคพื้นฐาน คือ ดัชนีราคาผูบริโภคชุดทั่วไปที่หักรายการสินคากลุมอาหารสดและสินคากลุมพลังงาน ที่มา : สํานักงานพาณิชยจังหวัดภูเก็ต

๑๔


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ (กรกฎาคม - กันยายน)

2. สถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต สถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต นําเสนอในประเด็นตางๆ ตามลําดับ คือ ๒.๑) กําลังแรงงาน การมีงานทํา การวางงาน ๒.๒) การจัดหางานและการสงเสริมการมีงานทํา ๒.๓) การพัฒนาศักยภาพแรงงาน ๒.๔) การคุมครองแรงงานและสวัสดิการแรงงาน ๒.๕) การประกันสังคม

๒.๑) กําลังแรงงาน การมีงานทํา และการวางงาน ๑) กําลังแรงงาน สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต จากขอมูลการสํารวจภาวการณทํางานของประชากรในจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๒ ป ๒๕๕๕ สรุปรายละเอียดไดดังนี้ จังหวัดภูเก็ตมีประชากรในวัยทํางาน (อายุ ๑๕ ปขึ้นไป) จํานวน ๒๓๑,๒๘๗ คน ผูที่อยูในกําลังแรงงานรวม จํานวน ๑๖๘,๘๕๙ คน จําแนกเปนผูมีงานทํา จํานวน ๑๖๖,๘๘๕ คน (รอยละ ๙๘.๘๓ ของผูอยูในกําลังแรงงานทั้งหมด), ผูวางงาน จํานวน ๑,๙๗๕ คน (รอยละ ๑.๑๗) ซึ่งหาก เปรียบเทียบกับชวงเดือนกันของปกอน พบวา กําลังแรงงานโดยรวมมีสัดสวนของผูมีงานทําเพิ่มขึ้นรอยละ ๑.๙๐ และอัตราการวางงานเพิ่มขึ้น รอยละ ๑.๑๗ เมื่อเปรียบเทียบการมีงานทําจําแนกตามเพศ ไตรมาส ๒ ป ๒๕๕๕ พบวา อัตราสวนของการ มีงานทําเพศชายสูงกวาเพศหญิง กลาวคือ เพศชายมีอัตราสวนของการมีงานทํา จํานวน ๘๙,๓๘๘ คน (รอยละ ๕๓.๕๖) เพศหญิงมีอัตราสวนของการมีงานทํา จํานวน ๗๗,๔๙๖ คน (รอยละ ๔๖.๔๔) เมื่ อพิ จารณาในภาพรวมอัตราการมีงานทํ าไตรมาส ๒ ป ๒๕๕๕ ซึ่งคํานวณจากสั ดสวนผู มีงานทํ า ต อผู อยู ในกํ าลั งแรงงานมี อั ตราร อยละ ๙๘.๘๓ นั่ นหมายความว า จํ านวนผู อยู ในกํ าลั งแรงงาน ๑๐๐ คน จะมีงานทําทั้งสิ้น ๙๙ คน (ตารางที่ ๒-๑) ตารางที่ ๒-๑ ประชากรและกําลังแรงงาน จําแนกตามเพศและสถานภาพแรงงานไตรมาส ๒ ป ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕ หนวย: คน

สถานภาพแรงงาน ผูมีอายุ ๑๕ ปขึ้นไป ๑ ผูอยูในกําลังแรงงาน ๑.๑ ผูมีงานทํา ๑.๒ ผูวางงาน ๑.๓ ผูที่รอฤดูกาล ๒. ผูไมอยูในกําลังแรงงาน ๒.๑ ทํางานบาน ๒.๒ เรียนหนังสือ ๒.๓ อื่นๆ

ไตรมาส ๒ ป ๕๔ ไตรมาส ๒ ป ๕๕ ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ๑๑๑,๒๔๗ ๑๑๗,๒๐๖ ๒๒๘,๔๕๓ ๑๑๒,๖๑๔ ๑๑๘,๖๗๓ ๒๓๑,๒๘๗ ๙๑,๗๓๕ ๗๒,๙๑๗ ๑๖๔,๖๕๒ ๙๐,๗๕๗ ๗๘,๑๐๒ ๑๖๘,๘๕๙ ๙๑,๒๓๖ ๗๒,๕๔๐ ๑๖๓,๗๗๖ ๘๙,๓๘๘ ๗๗,๔๙๖ ๑๖๖,๘๘๕ ๔๙๙ ๓๗๗ ๘๗๖ ๑,๓๖๙ ๖๐๖ ๑,๙๗๕ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๙,๕๑๒ ๔๔,๒๘๙ ๖๓,๘๐๑ ๒๑,๘๕๗ ๔๐,๕๗๑ ๖๒,๔๒๘ ๑,๑๐๙ ๒๑,๗๘๗ ๒๒,๘๙๖ ๑,๙๕๘ ๒๐,๓๗๘ ๒๒,๓๓๖ ๗,๒๘๗ ๙,๔๘๘ ๑๖,๗๗๕ ๙,๒๒๖ ๙,๔๒๐ ๑๘,๖๔๖ ๑๑,๑๑๖ ๑๓,๐๑๔ ๒๔,๑๓๐ ๑๐,๖๗๒ ๑๐,๗๗๓ ๒๑,๔๔๕

ที่มา: สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

๑๕


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ (กรกฎาคม - กันยายน) หมายเหตุ :

๑.อัตราการมีงานทําจังหวัด ๒.อัตราการวางงานจังหวัด

= =

ผูมีงานทําในจังหวัด x๑๐๐ ผูอ ยูในกําลังแรงงานในจังหวัด ผูวางงานในจังหวัด x ๑๐๐ ผูอ ยูในกําลังแรงงานในจังหวัด

ผูที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป 231,287 คน

ผูอยูในกําลังแรงงาน 168,859 คน

ผูไมอยูในกําลังแรงงาน 62,428 คน

ผูมีงานทํา 166,885 คน

ทํางานบาน 22,336 คน

ผูวางงาน 1,975 คน

เรียนหนังสือ 18,646 คน

ผูรอฤดูกาล 0 คน

อื่นๆ 21,445 คน

ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต หมายเหตุ ขอมูล ณ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๕

แผนภูมิที่ ๒-๑ เปรียบเทียบจํานวนผูอยูในกําลังแรงงานและไมอยูในกําลังแรงงาน ของจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๒ ป ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕

๑๖


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ (กรกฎาคม - กันยายน) ๒) การมีงานทํา ๒.๑) ผูมีงานทําจําแนกตามสถานภาพการทํางาน ผูมีงานทําในจังหวัดภูเก็ตไตรมาส ๒ ป ๒๕๕๕ จํานวนทั้งสิ้น ๑๖๖,๘๘๕ คน (รอยละ ๙๘.๘๓ ของผูอยูในกําลังแรงงานทั้งหมด) เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ ๑.๙๐ แบงออกเปนกลุมตางๆ ตามสถานภาพการทํางานพบวา ผูมีงานทําสวนใหญเปนกลุมลูกจางเอกชน จํานวน ๘๗,๐๙๒ คน ลดลงรอยละ ๔.๒๐ รองลงมาไดแก กลุมทํางานสวนตัว จํานวน ๔๑,๐๙๑ คน เพิ่มขึ้นรอยละ ๑๖.๘๗ และกลุมชวยธุรกิจ ครัวเรือน จํานวน ๑๓,๔๔๕ คน เพิ่มขึ้นรอยละ ๒๘.๗๖ ตามลําดับ (ตารางที่ ๒-๒) ตารางที่ ๒-๒ ผูมีงานทําจําแนกตามเพศและสถานภาพการทํางาน ของจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๒ ป ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕ หนวย: คน

สถานภาพการทํางาน นายจาง ลูกจางรัฐบาล ลูกจางเอกชน ทํางานสวนตัว ชวยธุรกิจครัวเรือน การรวมกลุม รวม

ไตรมาส ๒ ป ๕๔ ชาย หญิง รวม ๔,๙๓๗ ๒,๑๑๐ ๗,๐๔๗ ๑๒,๔๙๑ ๗,๗๒๓ ๒๐,๒๑๔ ๔๙,๑๒๓ ๔๑,๗๘๙ ๙๐,๙๑๒ ๒๑,๘๕๗ ๑๓,๓๐๔ ๓๕,๑๖๑ ๒,๘๒๘ ๗,๖๑๔ ๑๐,๔๔๒ ๐ ๐ ๐ ๙๑,๒๓๖ ๗๒,๕๔๐ ๑๖๓,๗๗๖

ไตรมาส ๒ ป ๕๕ ชาย หญิง รวม ๘,๒๗๓ ๔,๓๑๖ ๑๒,๕๘๘ ๕,๘๒๔ ๖,๗๖๐ ๑๒,๕๘๔ ๔๕,๔๗๗ ๔๑,๖๑๕ ๘๗,๐๙๒ ๒๕,๓๑๖ ๑๕,๗๗๖ ๔๑,๐๙๑ ๔,๔๙๙ ๘,๙๔๖ ๑๓,๔๔๕ ๐ ๘๔ ๘๔ ๘๙,๓๘๘ ๗๗,๔๙๖ ๑๖๖,๘๘๕

ที่มา: สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

แผนภูมิที่ ๒-๒ เปรียบเทียบจํานวนผูมีงานทําจําแนกตามสถานภาพการทํางานของจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๒ ป ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕

๑๗


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ (กรกฎาคม - กันยายน) ๒.๒) ผูมีงานทําจําแนกรายอุตสาหกรรม ผูมีงานทํา ไตรมาส ๒ ป ๒๕๕๕ จํานวน ๑๖๖,๘๘๕ คน พบวาเปนผูทํางานในภาคเกษตรกรรม จํานวน ๑๐,๐๐๕ คน (ร อยละ ๖.๐๐ ของผู มีง านทําทั้ ง หมด) เพิ่ มขึ้นจากชวงเดียวกั นของปก อ นรอ ยละ ๖๕.๔๐ และทํางานนอกภาคเกษตรกรรม จํานวน ๑๕๖,๘๘๐ คน (รอยละ ๙๔.๐๐) ลดลงจากชวงเดียวกัน ของปกอนรอยละ ๐.๕๔ เมื่อพิจารณาจําแนกเปนรายสาขายอย พบวาสาขานอกภาคเกษตร กลุมผูทํางาน นอกภาคเกษตรกรรมจะทํางานในสาขาการขนสงและสถานที่ เก็บสินคาฯ มากที่สุด จํานวน ๔๘,๐๗๔ คน (ร อ ยละ ๒๘.๘๑ ของจํ านวนผู มี ง านทํ า ทั้ ง หมด) รองลงมาคือ สาขาการขายส ง การขายปลี ก ฯ จํ านวน ๒๘,๒๓๖ คน (รอยละ ๑๖.๙๒) และสาขาการบริหารฯ จํานวน ๑๒,๕๗๓ คน (รอยละ ๗.๕๓)(ตารางที่ ๒-๓) ตารางที่ ๒-๓ ผูมีงานทําจําแนกตามเพศและรายอุตสาหกรรม ไตรมาส ๒ ป ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕ อุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม ๑. เกษตรกรรม การลาสัตว การปาไม และการประมง นอกภาคเกษตรกรรม ๒. การทําเหมืองแร และเหมืองหิน ๓. การผลิต ๔. การไฟฟา กาซ และการประปา ๕. การกอสราง ๖. การขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต รถจักรยานยนตของใชสวนบุคคล และของใชใน ครัวเรือน ๗. โรงแรม และภัตตาคาร ๘. การขนสง สถานที่เก็บสินคา และการคมนาคม ๙. การเปนสื่อกลางทางการเงิน ๑๐. กิจการดานอสังหาริมทรัพย การใหเชา และ กิจกรรมทางธุรกิจ ๑๑. การบริหารราชการ และการปองกันประเทศ รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ ๑๒. การศึกษา ๑๓. งานดานสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห ๑๔. กิจกรรมดานบริการชุมชน สังคม และการบริการ สวนบุคคลอื่น ๆ ๑๕. ลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล ๑๖. องคการระหวางประเทศและองคการตางประเทศ อื่นๆ และสมาชิก ๑๗. การจัดหาน้ํา บําบัดน้ําเสีย ๑๘. ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร ๑๙. กิจกรรมทางวิชาชีพและเทคนิค ๒๐. การบริหารและการสนับสนุน ๒๑. ศิลปะความบันเทิง นันทนาการ ๒๒. ไมทราบ รวม ที่มา: สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

ชาย ๔,๘๖๗ ๔,๘๖๗ ๘๖,๓๖๙ ๔,๕๕๔ ๗๐๓ ๑๓,๐๑๕ ๑๖,๒๐๖

ไตรมาส ๒ ป ๕๔ หญิง รวม ๑,๑๘๒ ๖,๐๔๙ ๑,๑๘๒ ๖,๐๔๙ ๗๑,๓๕๘ ๑๕๗,๗๒๗ ๐ ๒,๘๖๗ ๗,๔๒๑ ๗๐๓ ๒,๔๔๑ ๑๕,๔๕๖ ๑๓,๓๒๐ ๒๙,๕๒๖

ชาย ๗,๘๑๕ ๗,๘๑๕ ๘๑,๕๗๓ ๒๒๑ ๕,๘๒๐ ๔๒๖ ๙,๐๗๒ ๑๒,๙๐๖

หนวย: คน ไตรมาส ๒ ป ๕๕ หญิง รวม ๒,๑๙๐ ๑๐,๐๐๕ ๒,๑๙๐ ๑๐,๐๐๕ ๗๕,๓๐๖ ๑๕๖,๘๘๐ ๐ ๒๒๑ ๓,๒๕๕ ๙,๐๗๕ ๐ ๔๒๖ ๑,๖๙๙ ๑๐,๗๗๒ ๑๕,๓๓๐ ๒๘,๒๓๖

๒๑,๕๖๙ ๗,๑๕๕ ๙๗๕ ๕๔๖

๒๙,๔๗๕ ๖๓๘ ๗๕๗ ๙๐๗

๕๑,๐๔๔ ๗,๗๙๓ ๑๗๓๒ ๑,๔๕๓

๑๐,๕๕๓ ๒๑,๐๕๒ ๘๙๓ ๑,๕๐๒

๑,๐๗๓ ๒๗,๐๒๒ ๑,๕๓๖ ๑,๖๔๒

๑๑,๖๒๖ ๔๘,๐๗๔ ๒,๔๒๙ ๓,๑๔๔

๙,๓๘๕

๓,๕๙๔

๑๒,๙๗๙

๓,๕๘๐

๒,๐๔๒

๕,๖๒๒

๖๖๕ ๓๑๔ ๒,๕๓๕

๒,๕๒๖ ๓,๕๔๐ ๕,๒๐๙

๓,๑๙๑ ๓,๘๕๔ ๗,๗๔๔

๑,๓๔๘ ๑,๐๓๗ ๑,๔๔๘

๔,๒๘๓ ๒,๐๐๓ ๕,๒๘๖

๕,๖๓๑ ๓,๐๔๑ ๖,๗๓๔

๐ ๐

๘๔๔ ๐

๘๔๔ ๐

๗๘ ๐

๒,๐๓๘ ๐

๒,๑๑๕ ๐

๗๗ ๔๗๒ ๒๖๓ ๕,๗๘๐ ๒,๑๕๕ ๙๑,๒๓๖

๑๑๗ ๖๔ ๙๗๐ ๙๘๐ ๓,๑๐๙ ๗๒,๕๔๐

๑๙๔ ๑๘๗ ๕๓๖ ๘๓๖ ๑,๒๓๓ ๑,๙๐๕ ๖,๗๖๐ ๗,๒๑๒ ๕,๒๖๔ ๑,๔๙๗ ๐ ๐ ๑๖๓,๗๗๖ ๘๙,๓๘๘

๐ ๕๕๕ ๑,๒๖๕ ๕,๓๖๑ ๙๑๖ ๐ ๗๗,๔๙๖

๑๘๗ ๑,๓๙๑ ๓,๑๖๙ ๑๒,๕๗๓ ๒,๔๑๔ ๐ ๑๖๖,๘๘๕

๑๘


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ (กรกฎาคม - กันยายน) แผนภูมิที่ ๒-๓ เปรียบเทียบจํานวนผูทํางานในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร ไตรมาส ๒ ป ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕

๒.๓) ผูมีงานทําจําแนกตามอาชีพ ไตรมาส ๒ ป ๒๕๕๕ พบวา อาชีพที่ มีผู ทํางานมากที่ สุด ๕ อันดับ แรก ไดแก อาชีพพนัก งาน บริการและพนักงานในรานคาและตลาด จํานวน ๖๒,๐๑๓ คน (คิดเปนรอยละ ๓๗.๑๖) รองลงมาไดแกอาชีพ อาชีพขั้นพื้นฐานตางๆ ในดานการขาย และการใหบริการ จํานวน ๑๙,๙๔๕ คน (รอยละ ๑๑.๙๕), อาชีพ ผูปฏิบัติงานดานความสามารถทางฝมือ และธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวของ จํานวน ๑๗,๐๘๙ คน (รอยละ ๑๐.๒๔), อาชีพผูปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักร และผูปฏิบัติงานดานการประกอบ จํานวน ๑๕,๑๔๓ (รอยละ ๙.๐๗) และอาชีพผูประกอบวิชาชีพดานเทคนิคสาขาตางๆ และอาชีพที่เกี่ยวของ จํานวน ๑๒,๗๖๘ คน (รอยละ ๗.๖๕) (ตารางที่ ๒-๔) ตารางที่ ๒-๔ ผูมีงานทําจําแนกตามอาชีพ ไตรมาส ๒ ป ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕ อาชีพ ๑. ผูบัญญัติกฎหมาย ขาราชการระดับอาวุโส และผูจัดการ ๒. ผูประกอบวิชาชีพดานตางๆ ๓. ผูประกอบวิชาชีพดานเทคนิคสาขาตางๆ และอาชีพ ที่เกี่ยวของ ๔. เสมียน เจาหนาที่ ๕. พนักงานบริการและพนักงานในรานคา และตลาด ๖. ผูปฏิบัติงานที่มีฝมือในดานการเกษตร ๗. ผูปฏิบัติงานดานความสามารถทางฝมือ และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ๘. ผูปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักรและผูปฏิบัติงาน ดานการประกอบ ๙. อาชีพขั้นพื้นฐานตางๆ ในดานการขาย และการใหบริการ ๑๐. คนงานซึ่งมิไดจําแนกไวในหมวดอื่น ยอดรวม ที่มา: สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

ไตรมาส ๒ ป ๕๔ ชาย หญิง ๔,๔๙๒ ๑,๓๖๑ ๒,๒๖๕ ๒,๗๑๕ ๓,๘๒๓ ๕,๗๖๙

รวม ๕,๘๕๓ ๔,๙๘๐ ๙,๕๙๒

หนวย: คน ไตรมาส ๒ ป ๕๕ ชาย หญิง รวม ๘,๔๐๐ ๒,๖๒๙ ๑๑,๐๒๘ ๔,๐๗๔ ๕,๘๔๓ ๙,๙๑๘ ๖,๗๔๔ ๖,๐๒๔ ๑๒,๗๖๘

๓,๕๐๒ ๒๖,๘๒๑ ๘,๘๔๐ ๑๕,๔๑๒

๔,๒๐๙ ๓๗,๘๘๕ ๒,๓๖๒ ๓,๑๔๐

๗,๗๑๑ ๖๔,๗๐๖ ๑๑,๒๐๒ ๑๘,๕๕๒

๑,๙๙๒ ๒๓,๓๗๑ ๗,๙๔๘ ๑๔,๐๙๗

๖,๘๙๙ ๓๘,๖๔๒ ๒,๑๔๒ ๒,๙๙๑

๘,๘๙๑ ๖๒,๐๑๓ ๑๐,๐๙๐ ๑๗,๐๘๙

๑๕,๐๕๐

๓๓๐

๑๕,๓๘๐

๑๔,๖๕๔

๔๘๘

๑๕,๑๔๓

๑๑,๐๓๑ ๙๑,๒๓๖

๑๔,๗๖๙ ๒๕,๘๐๐ ๘,๑๐๗ ๑๑,๘๓๘ ๑๙,๙๔๕ ๐ ๐ ๐ ๐ ๗๒,๕๔๐ ๑๖๓,๗๗๖ ๘๙,๓๘๘ ๗๗,๔๙๖ ๑๖๖,๘๘๕

๑๙


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ (กรกฎาคม - กันยายน) แผนภูมิที่ ๒-๔ อาชีพที่มีผูทํางานมากที่สุด ๕ อันดับแรก ไตรมาส ๒ ป ๒๕๕๕ ของจังหวัดภูเก็ต

๒.๔) ผูมีงานทําจําแนกตามระดับการศึกษาที่สําเร็จและเพศ เมื่อพิ จารณาผูทีง านทําจําแนกตามระดับการศึกษาที่จบ พบวาไตรมาส ๒ ป ๒๕๕๕ แรงงาน สวนใหญมีการศึกษาในระดับอุดมศึกษา จํานวน ๔๘,๒๗๔ คน (รอยละ ๒๘.๙๓ ของจํานวนผูมีงานทําทั้งหมด) รองลงมาไดแก ร ะดับ มั ธยมศึก ษาตอนตน จํ านวน ๒๖,๑๕๐ คน (ร อ ยละ ๑๕.๖๗) และรองลงมาระดั บ ประถมศึกษา จํานวน ๒๔,๗๔๑ คน (รอยละ ๑๔.๘๓) (ตารางที่ ๒-๕) ตารางที่ ๒-๕ ผูมีงานทําจําแนกตามระดับการศึกษา ของจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๒ ป ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕ หนวย: คน ระดับการศึกษา ๑. ๒. ๓. ๔. ๕.

ไมมีการศึกษา ต่ํากวาประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย - สายสามัญ - สายอาชีวศึกษา - สายวิชาการศึกษา ๖. อุดมศึกษา - สายวิชาการ - สายวิชาชีพ - สายวิชาการศึกษา ๗. การศึกษาอื่น ๆ ๘. ไมทราบ รวม ที่มา: สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

ชาย ๒,๒๕๘ ๑๔,๕๓๘ ๑๓,๓๒๒ ๑๖,๘๔๙ ๑๔,๙๓๗ ๑๐,๘๙๖ ๔,๐๔๑ ๑๕,๙๙๔ ๙,๘๒๒ ๕,๓๘๓ ๗๘๙ ๑๓,๓๓๗ ๙๑,๒๓๖

ไตรมาส ๒ ป ๕๔ หญิง รวม ๑,๒๗๖ ๓,๕๓๔ ๑๒,๖๑๒ ๒๗,๑๕๐ ๑๐,๙๔๔ ๒๔,๒๖๖ ๑๑,๕๖๖ ๒๘,๔๑๕ ๑๑,๗๖๐ ๒๖,๖๙๗ ๘,๔๐๓ ๑๙,๒๙๙ ๓,๓๕๗ ๗,๓๙๘ ๐ ๑๕,๙๗๙ ๓๑,๙๗๓ ๑๐,๙๕๖ ๒๐,๗๗๘ ๓,๘๘๓ ๙,๒๖๖ ๑,๑๔๐ ๑,๙๒๙ ๐ ๘,๔๐๓ ๒๑,๗๔๐ ๗๒,๕๔๐ ๑๖๓,๗๗๖

ชาย ๓,๔๐๘ ๑๒,๓๕๓ ๑๔,๐๘๖ ๑๓,๘๘๘ ๑๒,๙๒๑ ๘,๘๐๗ ๔,๐๔๘ ๖๖ ๒๒,๑๖๑ ๑๔,๗๙๓ ๖,๕๖๔ ๘๐๔ ๐ ๑๐,๕๗๐ ๘๙,๓๘๘

ไตรมาส ๒ ป ๕๕ หญิง รวม ๑,๐๕๖ ๔,๔๖๔ ๑๑,๔๑๕ ๒๓,๗๖๗ ๑๐,๖๕๕ ๒๔,๗๔๑ ๑๒,๒๖๒ ๒๖,๑๕๐ ๘,๗๔๘ ๒๑,๖๖๙ ๕,๕๙๒ ๑๔,๓๙๙ ๓,๑๕๖ ๗,๒๐๕ ๐ ๖๖ ๒๖,๑๑๓ ๔๘,๒๗๔ ๑๔,๖๙๐ ๒๙,๔๘๔ ๘,๔๖๘ ๑๕,๐๓๒ ๒,๙๕๕ ๓,๗๕๙ ๐ ๐ ๗,๒๔๗ ๑๗,๘๑๗ ๗๗,๔๙๖ ๑๖๖,๘๘๕

๒๐


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ (กรกฎาคม - กันยายน) แผนภูมิที่ ๒-๕ สัดสวนของผูมีงานทําจําแนกตามระดับการศึกษา ของจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๒ ป ๒๕๕๕

๓) การวางงาน ผูวางงานในจังหวัดภูเก็ตไตรมาส ๒ ป ๒๕๕๕ จํานวนทั้งสิ้น ๑,๙๗๕ ราย (คิดเปนอัตราการวางงาน เท า กั บ ร อ ยละ ๑.๑๗) ทั้ ง นี้ เ มื่ อ พิ จ ารณากลุ ม ผู วา งงานจํ า แนกตามเพศแล ว พบวา เพศชายจะมี อั ตรา การวางงานสูงกวาเพศหญิง โดยเพศชายมีอัตราการวางงานรอยละ ๑.๕๑ และเพศหญิงมีอัตราการวางงาน รอยละ ๐.๗๘ และเมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมาในไตรมาส ๒ ป ๒๕๕๕ มีอัตราการวางงาน เพิ่มขึ้น (ตารางที่ ๒-๖) ตารางที่ ๒-๖ จํานวนผูวางงาน และอัตราการวางงาน ของจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๒ ป ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕ หนวย: คน

ระดับการศึกษา กําลังแรงงาน จํานวนผูวางงาน อัตราการวางงาน

ไตรมาส ๒ ป ๕๔

ชาย ๙๑,๗๓๕ ๔๙๙ ๐.๕๔

หญิง ๗๒,๙๑๗ ๓๗๗ ๐.๕๒

ไตรมาส ๒ ป ๕๕

รวม ๑๖๔,๖๕๒ ๘๗๖ ๐.๕๓

ชาย ๙๐,๗๕๗ ๑,๓๖๙ ๑.๕๑

หญิง ๗๘,๑๐๒ ๖๐๖ ๐.๗๘

รวม ๑๖๘,๘๕๙ ๑,๙๗๕ ๑.๑๗

ที่มา: สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต หมายเหตุ: อัตราการวางงาน = (ผูไมมีงานทํา/กําลังแรงงานรวม)X๑๐๐

แผนภูมิที่ ๒-๖ เปรียบเทียบอัตราการวางงานไตรมาส ๒ ป ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕ ของจังหวัดภูเก็ต

๒๑


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ (กรกฎาคม - กันยายน) ๔) แรงงานนอกระบบ สําหรั บกลุ มแรงงานนอกระบบนั้น จากขอมู ล ของสํ านัก งานสถิติจั งหวัดในป ๒๕๕๔ พบวา มี ผู มี งานทําอยูซึ่งเปนแรงงานนอกระบบ (นอกระบบประกันสังคม) จํานวนทั้งสิ้น ๕๑,๘๘๐ คน (คิดเปนรอยละ ๓๑.๑๕ ของผูมีงานทําทั้งหมด) ทั้งนี้แรงงานนอกระบบเหลานี้สวนใหญเปนแรงงานนอกภาคเกษตร จํานวน ๕๐,๐๕๒ คน (รอยละ ๙๖.๔๘ ของแรงงานนอกระบบทั้งหมด) ในขณะที่ในภาคเกษตรมีจํานวน ๑,๘๒๘ คน (ร อยละ ๓.๕๒) เมื่อ พิ จารณาจําแนกตามประเภทอุตสาหกรรม พบวา อุ ตสาหกรรมที่ มีจํ านวนแรงงาน นอกระบบสูงสุด ๕ อันดับแรก คือ ๑) สาขาการขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต ๑๕,๒๙๙ คน (รอยละ ๒๙.๔๙) ๒) สาขาโรงแรมและภัตตาคาร ๑๒,๗๑๖ คน (รอยละ ๒๔.๕๑) ๓) สาขาการขนสง สถานที่ เก็บสินคา และการคมนาคม จํานวน ๖,๓๐๔ คน (รอยละ ๑๒.๑๕) ๔) สาขากิจกรรมดานบริการชุมชน สังคม และการบริการสวนบุคคลอื่น ๆ จํานวน ๓,๘๓๖ คน (รอยละ ๗.๓๙) ๕) สาขาการกอสราง จํานวน ๓,๗๐๔ คน (รอยละ ๗.๑๔) ตามลําดับ (ตารางที่ ๒-๗) หมายเหตุ: รอยละของแรงงานนอกระบบ = (จํานวนผูท ํางานนอกระบบ / จํานวนผูมีงานทําทั้งหมด) X๑๐๐ ตารางที่ ๒-๗ จํานวนแรงงานนอกระบบจําแนกรายอุตสาหกรรม ป ๒๕๕๔ ในจังหวัดภูเก็ต ประเภทอุตสาหกรรม ๑. เกษตรกรรม ๒. การทําเหมืองแร และเหมืองหิน ๓. การผลิต ๔. การไฟฟา กาซ และการประปา ๕. การจัดหาน้ํา การบําบัดน้ําเสีย ๖. การกอสราง ๗. การขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต รถจักรยานยนต ของใชสวนบุคคล และของใชในครัวเรือน ๘. การขนสง สถานที่เก็บสินคา และการคมนาคม ๙. โรงแรม และภัตตาคาร ๑๐. ขอมูลขาวสาร การสื่อสาร ๑๑. กิจกรรมดานการเงิน ๑๒. กิจการดานอสังหาริมทรัพย การใหเชา และกิจกรรมทางธุรกิจ ๑๓. กิจกรรมทางวิชาชีพ ๑๔. กิจกรรมการบริหาร ๑๕. การบริหารราชการ และการปองกันประเทศ รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ ๑๖. การศึกษา ๑๗. งานดานสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห ๑๘. ลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล ๑๙. ศิลปะ บันเทิง ๒๐. กิจกรรมดานบริการชุมชน สังคม และการบริการสวนบุคคลอื่น ๆ ๒๑. การจางงานในครัวเรือนสวนบุคคล ๒๒. องคการระหวางประเทศและองคการตางประเทศอื่นๆ และสมาชิก ๒๓. ไมทราบ รวม ที่มา: สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต หมายเหตุ: ใชขอมูลจํานวนแรงงานนอกระบบ ณ ไตรมาสที่ ๓ ป ๒๕๕๔

หนวย: คน จํานวนแรงงานนอกระบบ ชาย หญิง รวม ๑,๗๑๕ ๑๑๓ ๑,๘๒๘ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๙๖๘ ๒,๑๑๓ ๓,๐๘๑ ๐ ๐ ๐ ๓,๗๐๔ ๐ ๓,๗๐๔ ๘,๑๐๗ ๗,๑๙๒ ๑๕,๒๙๙ ๖,๓๐๔ ๖,๗๒๕ ๐ ๐ ๗๗๓ ๔๓๘ ๗๖๗ ๐ ๐ ๐ ๐ ๘๑๖ ๙๖๒ ๐ ๐ ๐ ๓๑,๒๗๙

๐ ๕,๙๙๑ ๐ ๐ ๘๓๐ ๓๔๕ ๖๘๙ ๐ ๑๓๔ ๐ ๓๒๐ ๐ ๒,๘๗๔ ๐ ๐ ๐ ๒๐,๖๐๑

๖,๓๐๔ ๑๒,๗๑๖ ๐ ๐ ๑,๖๐๓ ๗๘๓ ๑,๔๕๖ ๐ ๑๓๔ ๐ ๓๒๐ ๘๑๖ ๓,๘๓๖ ๐ ๐ ๐ ๕๑,๘๘๐

๒๒


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ (กรกฎาคม - กันยายน) แผนภูมิที่ ๒-๗ อัตราสาขาการผลิตที่มีแรงงานนอกระบบทํางานอยูมากที่สุดป ๒๕๕๔ ในจังหวัดภูเก็ต

เมื่อพิจารณาแรงงานนอกระบบจําแนกตามอาชีพ พบวา ผูมีงานทําในอาชีพตางๆ สูงสุด ๕ อันดับแรก คื อ ๑) พนั ก งานบริ ก ารและพนั ก งานในร า นค า และตลาดจํ า นวน ๒๔,๗๐๕ คน (ร อ ยละ ๔๗.๖๒) ๒) ผูปฏิบัติงานดานความสามารถทางฝมือ และธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวของ จํานวน ๗,๑๑๙ คน (รอยละ ๑๓.๗๒) ๓) ผูปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักร และผูปฏิบัติงานดานการประกอบ จํานวน๗,๐๒๒ คน (รอยละ ๑๓.๗๒) ๔) อาชีพ ขั้น พื้ นฐานต างๆ ในด านการขาย และการให บ ริ ก าร จํ า นวน ๔,๘๒๒ คน (ร อ ยละ ๙.๒๙) ๕) ผูบัญญัติกฎหมาย ขาราชการระดับอาวุโส และผูจัดการ จํานวน ๓,๙๖๗ คน (รอยละ ๗.๖๕) ตามลําดับ (ตารางที่ ๒-๘) ตารางที่ ๒-๘ จํานวนแรงงานนอกระบบจําแนกรายอาชีพ ป ๒๕๕๔ ในจังหวัดภูเก็ต ประเภทอาชีพ ๑. ผูบัญญัติกฎหมาย ขาราชการระดับอาวุโส และผูจัดการ ๒. ผูประกอบวิชาชีพดานตางๆ ๓. ผูประกอบวิชาชีพดานเทคนิคสาขาตางๆ และอาชีพที่เกี่ยวของ ๔. เสมียน ๕. พนักงานบริการและพนักงานในรานคา และตลาด ๖. ผูปฏิบัติงานที่มีฝมือในดานการเกษตร ๗. ผูปฏิบัติงานดานความสามารถทางฝมือ และธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวของ ๘. ผูปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักร และผูปฏิบัติงานดานการประกอบ ๙. อาชีพขั้นพื้นฐานตางๆ ในดานการขาย และการใหบริการ ๑๐. คนงานซึ่งมิไดจําแนกไวในหมวดอื่น ยอดรวม ที่มา: สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต หมายเหตุ: ใชขอมูลจํานวนแรงงานนอกระบบ ณ ไตรมาสที่ ๓ ป ๒๕๕๔

หนวย: คน จํานวนแรงงานนอกระบบ ชาย หญิง รวม ๓,๖๗๙ ๒๘๘ ๓,๙๖๗ ๗๓๔ ๓๔๕ ๑,๐๗๙ ๖๓๒ ๓๙๐ ๑,๐๒๒ ๐ ๓๖๘ ๓๖๘ ๑๐,๗๐๔ ๑๔,๐๐๒ ๒๔,๗๐๖ ๑,๖๖๒ ๑๑๓ ๑,๗๗๕ ๕,๐๐๖ ๒,๑๑๓ ๗,๑๑๙ ๗,๐๒๒ ๐ ๗,๐๒๒ ๑,๘๔๐ ๒,๙๘๒ ๔,๘๒๒ ๐ ๐ ๐ ๓๑,๒๗๙ ๒๐,๖๐๑ ๕๑,๘๘๐

๒๓


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ (กรกฎาคม - กันยายน) แผนภูมิที่ ๒-๘ ๕ อันดับสาขาอาชีพที่มแี รงงานนอกระบบทํางานอยูมากที่สุดป ๒๕๕๔ ในจังหวัดภูเก็ต

เมื่อพิจารณาแรงงานนอกระบบ จําแนกตามอายุ พบวา สวนใหญมี อายุในชวง ๔๐-๔๔ ป จํานวน ๙,๔๓๗ คน (รอยละ ๑๘.๑๙) รองลงมาคือ ผูมีอายุ ๔๕-๔๙ ป จํานวน ๗,๗๙๑ คน (รอยละ ๑๕.๐๒) และ อายุ ๓๕-๓๙ ป จํานวน ๗,๔๕๕ คน (รอยละ ๑๔.๓๗) สวนชวงอายุ ๑๕-๑๙ ป มีนอยที่สุด จํานวน ๒,๑๕๖ คน (รอยละ ๔.๑๖) (ตารางที่ ๒-๙) ตารางที่ ๒-๙ จํานวนแรงงานนอกระบบ จําแนกตามอายุป ๒๕๕๔ ในจังหวัดภูเก็ต ชวงอายุ ๑๕-๑๙ ๒๐-๒๔ ๒๕-๒๙ ๓๐-๓๔ ๓๕-๓๙ ๔๐-๔๔ ๔๕-๔๙ ๕๐-๕๔ ๕๕-๕๙ ๖๐ ขึ้นไป รวม

ชาย ๑,๖๘๖ ๑,๒๘๔ ๑,๕๐๒ ๓,๕๘๕ ๓,๖๗๘ ๕,๒๓๒ ๔,๘๔๗ ๓,๗๓๗ ๒,๒๐๔ ๓,๕๒๔ ๓๑,๒๗๙

จํานวนแรงงานนอกระบบ หญิง ๔๗๐ ๑,๐๓๕ ๑,๒๒๖ ๑,๐๐๗ ๓,๗๗๗ ๔,๒๐๕ ๒,๙๔๔ ๒,๕๕๘ ๑,๗๑๐ ๑,๖๖๙ ๒๐,๖๐๑

รวม ๒,๑๕๖ ๒,๓๑๙ ๒,๗๒๘ ๔,๕๙๒ ๗,๔๕๕ ๙,๔๓๗ ๗,๗๙๑ ๖,๒๙๕ ๓,๙๑๔ ๕,๑๙๓ ๕๑,๘๘๐

แผนภูมิที่ ๒-๙ สัดสวนของแรงงานนอกระบบ จําแนกตามอายุป ๒๕๕๔ ในจังหวัดภูเก็ต

๒๔


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ (กรกฎาคม - กันยายน) สําหรับดานการศึกษา พบวาแรงงานนอกระบบสวนใหญมีการศึกษาในระดับต่ํากวาประถมศึกษา จํานวน ๑๓,๑๘๐ คน (ร อ ยละ ๒๕.๔๑ ของแรงงานนอกระบบทั้ ง หมด) รองลงมาคือ ระดับ มัธยมศึก ษา ตอนตน จํานวน ๘,๘๓๐ คน (รอยละ ๑๗.๐๒) และระดับอุดมศึกษา จํานวน ๘,๔๕๙ คน (รอยละ ๑๖.๓๑) (ตารางที่ ๒-๙) ตารางที่ ๒-๑๐ จํานวนแรงงานนอกระบบ จําแนกตามระดับการศึกษาป ๒๕๕๔ ในจังหวัดภูเก็ต ระดับการศึกษา

จํานวนแรงงานนอกระบบ หญิง รวม ๔๒๘ ๒๙๖ ๗๒๔ ๖,๙๔๘ ๖,๒๓๒ ๑๓,๑๘๐ ๔,๖๗๘ ๒,๕๖๒ ๗,๒๔๐ ๕,๒๑๕ ๓,๖๑๕ ๘,๘๓๐ ๔,๘๔๕ ๓,๑๗๑ ๘,๐๑๖ ๔,๓๙๑ ๒,๗๔๐ ๗,๑๓๑ ๓๑๓ ๔๓๑ ๗๔๔ ๑๔๑ ๐ ๑๔๑ ๕,๑๑๖ ๓,๓๔๓ ๘,๔๕๙ ๒,๙๙๓ ๒,๖๗๑ ๕,๖๖๔ ๒,๑๒๓ ๖๗๒ ๒,๗๙๕ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๔,๐๔๙ ๑,๓๘๒ ๕,๔๓๑ ๓๑,๒๗๙ ๒๐,๖๐๑ ๕๑,๘๗๙

ชาย ไมมีการศึกษา ต่ํากวาประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย - สายสามัญ - สายอาชีวศึกษา - สายวิชาการศึกษา อุดมศึกษา - สายวิชาการ - สายวิชาชีพ - สายวิชาการศึกษา อื่นๆ ไมทราบ รวม หมายเหตุ: สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต หมายเหตุ: ใชขอมูลจํานวนแรงงานนอกระบบ ณ ไตรมาสที่ ๓ ป ๒๕๕๔

แผนภูมิที่ ๒-๑๐ สัดสวนของแรงงานนอกระบบ จําแนกตามระดับการศึกษาป ๒๕๕๔ ในจังหวัดภูเก็ต

๒๕


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ (กรกฎาคม - กันยายน)

๒.๒ การจัดหางานและสงเสริมการมีงานทํา ๑) การจัดหางานในจังหวัดภูเก็ต ๑.๑) ตําแหนงงานวาง ผูสมัครงาน และการบรรจุงาน จําแนกตามเพศ จากขอมูลสถิติของสํานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ตพบวา มีตําแหนงงานวางที่แจงผานสํานักงาน จัดหางานจังหวัดผานระบบ ON-LINE ชวงเดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๕ จํานวนทั้งสิ้น ๒,๓๗๑ อัตรา เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ ๑๑๕.๙๘ ผูลงทะเบียนสมัครงานชวงเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๕ มีจํานวนทั้งสิ้น ๑,๔๐๔ อัตรา เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ ๑๑.๕๒ บรรจุงานมีจํานวน ทั้งสิ้น ๒,๓๗๑ อัตรา เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ ๕๒.๔๘ (ตารางที่ ๒-๑๑) เมื่อเปรียบเทียบภาพรวมของการจัดหางานตามเพศในชวงเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๕ พบวาตําแหนงงานวางสวนใหญจะไมระบุเพศจํานวน ๑,๒๑๐ อัตรา(รอยละ ๕๒.๓๖ ของตําแหนงงานวาง ทั้งหมด) รองลงมาเพศชาย จํานวน ๕๙๑ อัตรา(รอยละ ๒๕.๕๗) และเพศหญิง จํานวน ๕๑๐ อัตรา (รอยละ ๒๒.๐๗) ตามลําดับ จํานวนผูลงทะเบียนสมัครงาน พบวามีเพศหญิงลงทะเบียนสมัครงาน จํานวน ๘๐๑ อัตรา (รอ ยละ ๕๗.๐๕) และเพศชายจํานวน ๖๐๓ อัตรา (ร อยละ ๔๒.๙๕) และการบรรจุง านนั้นเปนเพศหญิ ง จํานวน ๑,๓๖๘ อัตรา (รอยละ ๕๗.๗๐) และเพศชาย จํานวน ๑,๐๐๓ อัตรา (รอยละ ๔๒.๓๐) ตารางที่ ๒-๑๑ ตําแหนงงานวาง ผูลงทะเบียนสมัครงาน และการบรรจุงานของจังหวัดภูเก็ต ชวงเดือนกรกฎาคม - กันยายน ป ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕ ป ชาย

ตําแหนงงานวาง (อัตรา) หญิง ไมระบุ

ก.ค.-ก.ย. ๕๔ ๓๕๒ ๒๖๑ ก.ค.-ก.ย. ๕๕ ๕๙๑ ๕๑๐ ที่มา: สํานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

๔๕๗ ๑,๒๑๐

รวม ๑,๐๗๐ ๒,๓๑๑

ผูลงทะเบียนสมัครงาน (คน) ชาย หญิง รวม ๕๖๑ ๖๐๓

๖๙๘ ๘๐๑

๑,๒๕๙ ๑,๔๐๔

บรรจุงาน (คน) ชาย หญิง

รวม

๕๙๔ ๑,๐๐๓

๑,๕๕๕ ๒,๓๗๑

๙๖๑ ๑,๓๖๘

แผนภูมิที่ ๒-๑๑ เปรียบเทียบตําแหนงงานวาง ผูลงทะเบียนสมัครงาน และการบรรจุงาน ชวงเดือนกรกฎาคม - กันยายน ป ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕

๒๖


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ (กรกฎาคม - กันยายน) ๑.๒) ตําแหนงงานวาง และการบรรจุงาน จําแนกตามอุตสาหกรรม เมื่อพิจารณาเปนรายอุตสาหกรรมแลว พบวาตําแหนงงานวางในจังหวัดภูเก็ตสวนใหญ รอยละ ๑๐๐.๐๐ เป น งานนอกภาคเกษตรกรรม โดยสาขาการขายส ง การขายปลี ก การซ อ มแซมยานยนต รถจักรยานยนต ของใชสวนบุคคล และของใชในครัวเรือน มีตําแหนงงานวางมากที่สุด จํานวน ๗๖๐ อัตรา (รอยละ ๓๒.๘๙) รองลงมาคือ สาขาการโรงแรมและภัตตาคาร มีตําแหนงงานวาง จํานวน ๗๓๑ อัตรา (รอย ละ ๓๑.๖๓) และสาขาการบริหาราชการ และการปองกันประเทศ รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ จํานวน ๒๐๘ อัตรา (รอยละ ๙.๐๐) ตามลําดับ (ตารางที่ ๒-๑๒) การบรรจุ งาน พบวาสาขาที่ มีก ารบรรจุง านมากที่ สุดไดแก สาขาการโรงแรมและภัตตาคาร มีการบรรจุงานทั้งสิ้น ๘๔๓ คน (รอยละ ๓๕.๕๕) รองลงมาคือสาขาการขายสง การขายปลีก การซอมแซม ยานยนต รถจั กรยานยนต ของใชส วนบุ คคล และของใชในครั วเรื อ น มี ก ารบรรจุ ง าน จํานวน ๗๑๑ คน (รอยละ ๒๙.๙๙) และสาขาการบริหาราชการ และการปองกันประเทศ รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ มีการบรรจุงาน จํานวน ๒๔๒ คน (รอยละ ๑๐.๒๑) ตามลําดับ ตารางที่ ๒-๑๒ ตําแหนงงานวาง และการบรรจุงาน จําแนกตามสาขาอุตสาหกรรม ไตรมาส ๓ (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๕) สาขาอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม ๑. เกษตรกรรม การลาสัตว และการปาไม ๒. การประมง นอกภาคเกษตรกรรม ๓. การทําเหมืองแร และเหมืองหิน ๔. การผลิต ๕. การไฟฟา กาซ และการประปา ๖. การจัดหาน้ําการจัดการน้ําเสียและของเสีย ๗. การกอสราง ๘. การขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต รถจักรยานยนต ของใชสวนบุคคล และของใชใครัวเรือน ๙. โรงแรม และภัตตาคาร ๑๐. การขนสง สถานที่เก็บสินคา และการคมนาคม ๑๑. ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร ๑๒. การเปนสื่อกลางทางการเงิน ๑๓. กิจการดานอสังหาริมทรัพย การใหเชา และกิจกรรมทางธุรกิจ ๑๔. กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตรฯ ๑๕. การบริหารราชการและการปองกับประเทศ รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ ๑๖ การศึกษา ๑๗. งานดานสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห ๑๘. ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ ๑๙. กิจกรรมดานบริการชุมชน สังคม และการบริการสวนบุคคลอื่น ๆ ๒๐. ลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล ๒๑. องคการระหวางประเทศและองคการตางประเทศอื่นๆ และสมาชิก ๒๒. ไมทราบ รวม หมายเหตุ: สํานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

ตําแหนงงานวาง (อัตรา) ๐ ๐ ๐ ๒,๓๑๑ ๑๑ ๑๒๙ ๐ ๐ ๔๕ ๗๖๐ ๗๓๑ ๖ ๑๐๒ ๑๔ ๑๕๖ ๒๕ ๒๐๘ ๖ ๔๓ ๒๐ ๕๕ ๐ ๐ ๐ ๒,๓๑๑

บรรจุงาน (คน) ๐ ๐ ๐ ๒,๓๗๑ ๑๑ ๘๗ ๐ ๐ ๕๒ ๗๑๑ ๘๔๓ ๘ ๑๐๒ ๙ ๑๗๐ ๓๔ ๒๔๒ ๑๐ ๔๙ ๖ ๓๗ ๐ ๐ ๐ ๒,๓๗๑

๒๗


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ (กรกฎาคม - กันยายน) แผนภูมิที่ ๒-๑๒ เปรียบเทียบตําแหนงงานวาง และการบรรจุงาน ในภาคเกษตร และนอกภาคเกษตร ไตรมาส ๓ (กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๕)

๑.๓) ตําแหนงงานวาง ผูสมัครงาน และการบรรจุงาน จําแนกตามอาชีพ สาขาอาชีพที่มีตําแหนงงานวางมากที่สุดในจังหวัดภูเก็ตไดแกอาชีพพนักงานบริการ พนักงานขาย ในรานคาและตลาดโดยมีตําแหนงงานวางมากที่สุด จํานวน ๗๔๔ อัตรา (รอยละ ๑๑.๗๗) รองลงมาเปนอาชีพ เสมียน เจาหนาที่ จํานวน ๖๑๕ อัตรา (รอยละ ๒๖.๖๑) และอาชีพชางเทคนิคและะผูปฎิบัติงานที่เกี่ยวของ จํานวน ๒๗๒ อัตรา (รอยละ ๓๒.๑๙) ตามลําดับ (ตารางที่ ๒-๑๓) ในดานผูหางานนั้นสอดคลองกับความตองการของตําแหนงงานวางคือ มีผูลงทะเบียนสมัครงาน ในสาขาอาชีพพนักงานบริการ พนักงานขายในรานคาและตลาดมากที่สุด จํานวน ๕๓๘ คน (รอยละ ๑๑.๑๘) รองลงมาไดแก อาชีพเสมียน เจาหนาที่ จํานวน ๒๙๗ คน (รอยละ ๒๑.๑๕) และชางเทคนิคและผูปฏิบัติงานที่ เกี่ยวของ จํานวน ๑๕๗ คน (รอยละ ๓๘.๓๒) ตามลําดับ สวนการบรรจุงานนั้น พบวาอาชีพพนักงานบริการ พนักงานขายในรานคาและตลาด เปนอาชีพที่ไดรับการบรรจุงานมากที่สุด จํานวน ๙๑๙ คน (รอยละ ๑๐.๓๘) รองลงมาคือ อาชีพ เสมี ยน เจ าหนาที่ จํานวน ๖๑๔ อั ตรา (ร อยละ ๒๕.๙๐) และอาชีพ ชางเทคนิคและ ผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ จํานวน ๒๔๖ อัตรา (รอยละ ๓๘.๗๖) ตามลําดับ ตารางที่ ๒-๑๓ ตําแหนงงานวาง ผูสมัครงาน และการบรรจุงาน จําแนกตามอาชีพ ไตรมาส ๓ (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๕) ประเภทอาชีพ ผูบัญญัติกฎหมาย ขาราชการระดับอาวุฒิโส ผูจัดการ ผูประกอบวิชาชีพดานอื่นๆ ชางเทคนิคและผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ เสมียน เจาหนาที่ พนักงานบริการ พนักงานขายในรานคาและตลาด ผูปฏิบัติงานฝมือดานการเกษตรและประมง (แปรรูปขั้นพื้นฐาน) ผูปฏิบัติงานโดยใชฝมือในธุรกิจตางๆ ผูปฏิบัติงานในโรงงาน ผูควบคุมเครื่องจักรและปฏิบัติงานดานการประกอบการ อาชีพงานพื้นฐาน ผูฝกงาน รวม หมายเหตุ: สํานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

ตําแหนงงาน วาง (อัตรา) ๑๑๑ ๑๐๓ ๒๗๒ ๖๑๕ ๗๔๔ ๑๖ ๑๔๑ ๑๑๔ ๑๙๕ ๐ ๒,๓๑๑

ผูลงทะเบียน สมัครงาน (คน) ๙๗ ๑๑๑ ๑๕๗ ๒๙๗ ๕๓๘ ๑๐ ๖๔ ๘๗ ๔๓ ๐ ๑,๔๐๔

บรรจุงาน (คน) ๙๓ ๘๒ ๒๔๖ ๖๑๔ ๙๑๙ ๑๖ ๑๒๗ ๑๖๙ ๑๐๕ ๐ ๒,๓๗๑

๒๘


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ (กรกฎาคม - กันยายน) แผนภูมิที่ ๒-๑๓ เปรียบเทียบตําแหนงงานวาง จําแนกตามสาขาอาชีพ ไตรมาส ๓ (กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๕)

๑.๔) ตําแหนงงานวาง ผูสมัครงาน และการบรรจุงาน จําแนกตามวุฒิการศึกษา สํ าหรั บ ตําแหนง งานวางตามระดับ การศึก ษาพบวา มี ตําแหนง งานวางสํ าหรั บ แรงงานที่ จ บ การศึกษาในระดับมัธยมศึกษามากที่สุด จํานวน ๕๒๐ อัตรา (รอยละ ๒๒.๕๐) รองลงมาระดับ ปวส. จํานวน ๔๙๕ อั ตรา (ร อ ยละ ๒๑.๔๒) และระดับ ปริ ญ ญาตรี จํ านวน ๔๐๘ อั ตรา (ร อ ยละ ๑๗.๖๕) ตามลํ าดับ สวนผูลงทะเบียนสมัครงานสวนใหญเปนแรงงานที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากที่สุด จํานวน ๔๕๕ คน (รอยละ ๓๒.๔๑) รองลงมาไดแกระดับปริญญาตรี จํานวน ๔๔๑ คน (รอยละ ๓๑.๔๑) และประถมศึกษาและ ต่ํากวา จํานวน ๒๖๑ คน (รอยละ ๑๘.๕๙) สวนการบรรจุงาน พบวา จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีการบรรจุงานมากที่สุด ๘๖๐ คน (รอย ละ ๓๖.๒๗) รองลงมา ไดแกระดับมัธยมศึกษา จํานวน ๗๙๗ คน (รอยละ ๓๓.๖๑) และ ระดับปวส. จํานวน ๓๒๙ คน (รอยละ ๑๓.๘๘) (ตารางที่ ๒-๑๔) ตารางที่ ๒-๑๔ จํานวนตําแหนงงานวาง ผูสมัครงาน และการบรรจุงาน จําแนกตามวุฒิการศึกษา ไตรมาส ๓ (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๕) วุฒิการศึกษา ประถมศึกษาและต่ํากวา มัธยมศึกษา ปวช. - พาณิชย - ชาง - อื่นๆ ปวส. - พาณิชย - ชาง - อื่นๆ

ตําแหนงงานวาง (อัตรา) ๑๓๔ ๕๒๐ ๔๐๓ ๒ ๑ ๔๐๐ ๔๙๕ ๔ ๑ ๔๙๐

ผูลงทะเบียน สมัครงาน (คน) ๒๖๑ ๔๕๕ ๑๑๑ ๓๘ ๓๓ ๔๐ ๑๑๕ ๕๕ ๒๔ ๓๖

บรรจุงาน (คน) ๑๗๒ ๗๙๗ ๑๘๔ ๘๑ ๔๑ ๖๒ ๓๒๙ ๑๙๗ ๗๑ ๖๑

๒๙


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ (กรกฎาคม - กันยายน) วุฒิการศึกษา อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก อื่น ๆ รวม

ตําแหนงงานวาง (อัตรา) ๓๕๐ ๔๐๘ ๑ ๐ ๐ ๒,๓๑๑

ผูลงทะเบียน สมัครงาน (คน) ๑๒ ๔๔๑ ๙ ๐ ๐ ๑,๔๐๔

บรรจุงาน (คน) ๒๙ ๘๖๐ ๐ ๐ ๐ ๒,๓๗๑

หมายเหตุ: สํานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

แผนภูมิที่ ๒-๑๔ สัดสวนของตําแหนงงานวาง จําแนกตามวุฒิการศึกษา ไตรมาส ๓ (กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๕)

๒) การจัดหางานตางประเทศ ๒.๑) จํานวนแรงงานไทยที่แจงความประสงคไปทํางานในตางประเทศ ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ มีแรงงานในจังหวัดภูเก็ตที่ลงทะเบียนแจงความประสงคเดินทางไปทํางาน ตางประเทศ จํ านวน ๖ คน เปนชาย ๒ คน (รอ ยละ ๓๓.๓๓) และหญิง ๔ คน (ร อยละ ๖๖.๖๗) แรงงาน ไทยที่ไปลงทะเบียนสวนใหญจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จํานวน ๔ คน (รอยละ ๖๖.๖๗) รองลงมาคือ ระดับอนุปริญญา (ปวช. ปวส. ปวท.) และระดับปริญญาตรี จํานวนละ ๑ คน (รอยละ ๑๖.๖๗) ตามลําดับ สํ าหรั บ แรงงานชายที่ แจ ง ความประสงคไปทํ างานตางประเทศ ทั้ ง หมดจบการศึ ก ษาระดั บ มัธยมศึก ษา จํ านวนละ ๒ คน (ร อยละ ๑๐๐.๐๐ ของแรงงานชายทั้ง หมด) ส วนแรงงานหญิ งที่ แจ งความ ประสงค สวนใหญจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จํานวน ๒ คน(รอยละ ๕๐.๐๐ ของแรงงานหญิงทั้งหมด) รองลงมาไดแก ระดับปวช. ปวส. ปวท. อนุปริญญา และระดับปริญญาตรี จํานวนละ ๑ คน (รอยละ ๒๕.๐๐) ตามลําดับ (ตารางที่ ๒-๑๕)

๓๐


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ (กรกฎาคม - กันยายน) ตารางที่ ๒-๑๕ จํานวนแรงงานไทยที่ลงทะเบียนแจงความประสงคเดินทางไปทํางานตางประเทศ จําแนกตามระดับการศึกษา ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ จังหวัดภูเก็ต หนวย: คน

ระดับการศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปวช. ปวส. ปวท. อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม

ชาย ๐ ๒ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒

จํานวน (คน) หญิง ๐ ๒ ๑ ๑ ๐ ๐ ๔

รวม ๐ ๔ ๑ ๑ ๐ ๐ ๖

หมายเหตุ: สํานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

แผนภูมิที่ ๒-๑๕ สัดสวนของแรงงานไทยที่แจงความประสงคเดินทางไปทํางานตางประเทศ จําแนกตามระดับการศึกษา

๒.๒) จํานวนแรงงานไทยที่ไดรับใบอนุมัติใหไปทํางานตางประเทศ การอนุญ าตใหแรงงานไทยไปทํางานตางประเทศไดของจัง หวัดภูเ ก็ ต ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ (กรกฎาคม – กันยายน) พบวามีจํานวนทั้งสิ้น ๑๕๔ คน โดยเมื่อพิจารณาตามวิธีการเดินทางพบวา สวนใหญ เป นประเภท Re-Entry คือ กลับ ไปทํางานอี ก ครั้ง หนึ่ง โดยการตอ อายุสั ญ ญา จํ านวน ๑๐๖ คน (รอ ยละ ๖๘.๘๓) รองลงมาเดินทางดวยตนเอง จํานวน ๓๙ คน (รอยละ ๒๕.๓๓) และนายจางพาไปทํางาน จํานวน ๙ คน (รอยละ ๕.๘๔) (ตารางที่ ๒-๑๖)

๓๑


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ (กรกฎาคม - กันยายน) ตารางที่ ๒-๑๖ จํานวนแรงงานไทยที่ไดรับอนุมัติใหเดินทางไปทํางานตางประเทศ จําแนกตามวิธีการเดินทาง ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ ของจังหวัดภูเก็ต หนวย: คน

วิธีการเดินทาง บริษัทจัดหางานจัดสง Re-Entry เดินทางดวยตนเอง นายจางพาไปฝกงาน นายจางพาไปทํางาน กรมการจัดหางานจัดสง รวม

จํานวน (คน) ๐ ๑๐๖ ๓๙ ๐ ๙ ๐ ๑๕๔

หมายเหตุ: สํานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

แผนภูมิที่ ๒-๑๖ สัดสวนของแรงงานไทยที่ไดรับอนุมัติใหเดินทางไปทํางานตางประเทศ จําแนกตามวิธีการเดินทาง

๒.๓) ภูมิภาคที่แรงงานไทยเดินทางไปทํางาน แรงงานไทยที่เ ดินทางไปทํางานตางประเทศตามที่ ไดรั บ อนุญ าตในส วนใหญ จ ะไปทํ างานใน ภูมิภาคเอเชียมากที่สุด จํานวน ๑๑๘ คน (รอยละ ๗๖.๖๒ ของแรงงานไทยที่ไปทํางานตางประเทศทั้งหมด) รองลงมาคือ ภูมิ ภาคยุโ รป จํ านวน ๑๕ คน (ร อ ยละ ๙.๗๔) ,ภูมิภาคอเมริ กา จํ านวน ๑๑ คน (ร อยละ ๗.๑๔) ,ภูมิ ภาคแอฟริกา จํ านวน ๗ คน (รอ ยละ ๔.๕๕) และภูมิ ภาคออสเตรเรีย จํานวน ๓ คน (รอ ยละ ๑.๙๕)ตามลําดับ (ตารางที่ ๒-๑๗)

๓๒


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ (กรกฎาคม - กันยายน) ตารางที่ ๒-๑๗ จํานวนแรงงานไทยที่ขออนุมัติเดินทางไปทํางานตางประเทศ จําแนกตามภูมิภาคที่เดินทางไปทํางาน ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ หนวย: คน

ภูมิภาค

จํานวน(คน)

รวม

๑๑๘ ๐ ๗ ๑๕ ๑๑ ๓ ๐ ๑๕๔

เอเชีย ตะวันออกกลาง แอฟริกา ยุโรป อเมริกา ออสเตรเรีย ภูมิภาคอื่น ๆ หมายเหตุ: สํานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

แผนภูมิที่ ๒-๑๗ จํานวนแรงงานไทยที่ขออนุมัติเดินทางไปทํางานตางประเทศ จําแนกตามภูมิภาคที่เดินทางไปทํางาน ของจังหวัดภูเก็ต

๓) แรงงานตางดาว ๓.๑) จํานวนแรงงานตางดาวที่ไดรับอนุญาตทํางานคงเหลือ ณ กันยายน ๒๕๕๕ จังหวัดภูเก็ตมีแรงงานตางดาวที่ไดรับอนุญาตทํางานคงเหลือทั้งสิ้น จํานวน ๗๗,๕๗๓ คน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอนรอยละ ๓๑.๓๗ ซึ่งเมื่อจําแนกตามลักษณะการเขาเมืองของ คนตางดาว พบวากลุมแรงงานตางดาวเขาเมืองถูกกฎหมายมีมากกวาแรงงานตางดาวเขาเมืองผิดกฎหมาย ที่ไดรับการผอนผันใหทํางานตามมติคณะรัฐมนตรี โดยมีแรงงานตางดาวเขาเมืองถูกกฎหมายที่ไดรับอนุญาต ทํางาน จํ านวน ๗๑,๐๙๘ คน (รอ ยละ ๙๑.๖๕ ของแรงงานตางดาวที่ไดรับ อนุญาตทํางานคงเหลือ ) และ แรงงานตางดาวเขาเมืองผิดกฎหมายที่ไดรับการผอนผันฯ จํานวน ๖,๔๗๕ คน (รอยละ ๘.๓๕) กลุมแรงงานตางดาวเข าเมืองถู กกฎหมายที่ไดรั บอนุญาตทํางานคงเหลือ จํานวน ๗๑,๐๙๘ คน จําแนกตามประเภทการไดรับอนุญาต มาตรา ๙ ประเภทพิสูจนสัญชาติ (MOU) มากที่สุด จํานวน ๖๒,๔๐๒ คน (รอยละ ๘๗.๗๗ ของแรงงานตางดาวเขาเมืองถูกกฎหมายทั้งหมด) , ประเภทชั่วคราวทั่วไป จํานวน ๗,๐๖๓ คน (รอยละ ๙.๙๓) , นําเขา จํานวน ๑,๔๓๙ คน (รอยละ ๒.๐๒) และมาตรา ๑๒ สงเสริมการลงทุน (BOI) จํานวน

๓๓


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ (กรกฎาคม - กันยายน) ๑๙๔ คน (รอยละ ๐.๒๗) ตามลําดับ เมื่อเทียบกับจํานวนแรงงานตางดาวเขาเมืองถูกกฎหมายในชวงเดือนกันของ ปกอนเพิ่มขึ้นรอยละ ๑๙๘.๘๔ เนื่องจากอยูในระหวางพิสูจนสัญชาติสําหรับคนตางดาวหลบหนีเขาเมืองสัญชาติ พมา ลาว และกัมพูชา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ กลุมแรงงานตางดาวเขาเมืองผิดกฎหมายที่ไดรับผอนผันใหทํางานตามมติคณะรัฐมนตรีคงเหลื อ จํานวน ๖,๔๗๕ คน สวนใหญ เปนเปนมติคณะรัฐมนตรี ๓ สัญชาติ จํานวน ๖,๓๔๓ คน (รอยละ ๙๗.๙๖) รองลงมาไดแก ชนกลุมนอย จํานวน ๑๓๒ คน (รอยละ ๒.๐๔) ตามลําดับ โดยเมื่อเทียบกับชวงเดือนเดียวกันของ ป ก อน พบวา แรงงานตางดาวเขาเมื องผิ ดกฎหมายที่ ไดรั บอนุญาตทํ างานคงเหลื อ ลดลงร อยละ ๘๑.๖๔ (ตารางที่ ๒-๑๘) ตารางที่ ๒-๑๘ จํานวนแรงงานตางดาวที่ไดรับอนุญาตทํางานคงเหลือ จําแนกตามลักษณะการเขาเมืองของจังหวัดภูเก็ต คนตางดาวเขาเมืองถูกกฎหมาย มาตรา ๙ ตลอด ชีพ

ชั่วคราว ทั่วไป

MOU นําเขา พิสูจน สัญชาติ

ม.ค.-ก.ย. ๕๔ ๐ ๖,๑๓๐ ๕๙๓ ม.ค.-ก.ย. ๕๕ ๐ ๗,๐๖๓ ๑,๔๓๙ หมายเหตุ: สํานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ขอมูล ณ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๕

๑๖,๘๕๕ ๖๒,๔๐๒

คนตางดาวเขาเมืองผิดกฎหมาย

มาตรา ๑๒ สงเสริม การ ลงทุน (BOI) ๒๑๓ ๑๙๔

รวม

๒๓,๗๙๑ ๗๑,๐๙๘

มาตรา ๑๓ ชน กลุม นอย

มติ ครม. (๓ สัญชาติ)

๑๒๑ ๑๓๒

๓๕,๑๒๗ ๖,๓๔๓

หนวย: คน รวมทั้งสิ้น

รวม

๓๕,๒๕๘ ๖,๔๗๕

๕๙,๐๔๙ ๗๗,๕๗๓

แผนภูมิที่ ๒-๑๘ เปรียบเทียบจํานวนแรงงานตางดาวถูกกฎหมายและผิดกฎหมายที่ไดรับการผอนผัน ณ กันยายน ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕ ของจังหวัดภูเก็ต

๓๔


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ (กรกฎาคม - กันยายน) ๓.๒) จํานวนแรงงานตางดาวเขาเมืองผิดกฎหมาย กลุ มแรงงานต างดาวหลบหนีเ ขาเมื องที่ ไดรั บ การผ อนผั นให ทํ างานตามมติคณะรั ฐ มนตรี นั้ น เปนแรงงานที่ประเทศไทยอนุญาตใหมาทํางานเปนการชั่วคราว เพื่อทดแทนการขาดแคลนแรงงานระดับลาง ในประเทศไทย จําแนกเปนแรงงาน ๓ สัญชาติ (พมา ลาว และกัมพูชา) จังหวัดภูเก็ตมีจํานวนแรงงานตางดาว หลบหนีเขาเมืองที่ไดรับการผอนผันตามมติคณะรัฐมนตรีที่ตอใบอนุญาตทํางานในไตรมาสนี้ จํานวน ๖,๓๔๓ คน เมื่อพิจารณารายสัญชาติ พบวา แรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองทั้งหมดเปนสัญชาติพมา จํานวน ๖,๐๖๖ คน (รอยละ ๙๕.๖๓) , สัญชาติลาว จํานวน ๒๒๓ คน (รอยละ ๓.๕๒) และสัญชาติกัมพูชา จํานวน ๕๔ คน (รอยละ ๐.๘๕) เปนตน (ตารางที่ ๒-๑๙) ตารางที่ ๒-๑๙ จํานวนแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองที่ไดรับการผอนผันใหทํางานตามมติ ครม. จําแนกตามสัญชาติ ของจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๓ (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๕) หนวย: คน

สัญชาติ (คน) พมา

ลาว

๖,๐๖๖

๒๒๓

กัมพูชา ๕๔

รวมทั้งสิ้น ๖,๓๔๓

หมายเหตุ: สํานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

แผนภูมิที่ ๒-๑๙ สัดสวนของแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง จําแนกตามสัญชาติ จังหวัดภูเก็ต ประจําป ๒๕๕๔

๓๕


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ (กรกฎาคม - กันยายน) ๔) การสงเสริมการมีงานทํา สํานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ตทําการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการมีงานทําในจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ ทั้งหมด ๘ ครั้ง โดยเปนกิจกรรมสงเสริมการประกอบอาชีพอิสระ จํานวน ๓ ครั้ง, กิจกรรม อบรมผู รั บ งาน/ผู นํากลุ ม รับ งานไปทําที่ บ าน จํานวน ๒ ครั้ ง , และกิ จกรรมแนะแนวอาชีพ ,สง เสริม การ ประกอบอาชีพเพื่อผูสูงอายุ และประสานใหเกิดการรับงานไปทําที่บาน จํานวนละ ๑ คน ตามลําดับ ทั้ ง นี้ ผู ไ ด รั บ ผลประโยชน จ ากการจั ด กิ จ กรรมการส ง เสริ ม งานทํ ามี ทั้ ง สิ้ น ๕๐๗ คน แบ ง เป น ชาย ๑๔๗ คน (คิดเปนรอยละ ๒๘.๙๗ ของผูไดรับผลประโยชนทั้งหมด) และหญิง ๓๖๐ คน (รอยละ ๗๑.๐๑) (ตารางที่ ๒-๒๐) ตารางที่ ๒-๒๐ กิจกรรมที่ดําเนินการเพื่อสงเสริมการมีงานทํา จังหวัดภูเก็ต จําแนกตามประเภทกิจกรรม ไตรมาส ๓ (กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๕) กิจกรรมที่ดําเนินการ เพื่อสงเสริมการมีงานทํา แนะแนวอาชีพ มหกรรมอาชีพ สงเสริมการประกอบอาชีพอิสระ สงเสริมการประกอบอาชีพเพื่อผูสูงอายุ อบรมผูรับงาน/ผูนํากลุมรับงานไปทําที่บาน ประสานใหเกิดการรับงานไปทําที่บาน รวม

จํานวนครั้ง ที่จัดกิจกรรม ๑ ๐ ๓ ๑ ๒ ๑ ๘

ผูไดรับประโยชน(คน) ชาย หญิง รวม ๗๔ ๘๕ ๑๕๙ ๐ ๐ ๐ ๕๐ ๒๑๘ ๒๖๘ ๙ ๑๑ ๒๐ ๑๑ ๓๔ ๔๕ ๓ ๑๒ ๑๕ ๑๔๗ ๓๖๐ ๕๐๗

หมายเหตุ: สํานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

แผนภูมิที่ ๒-๒๐ เปรียบเทียบจํานวนผูไดรับประโยชนจากกิจกรรมที่ดําเนินการเพื่อสงเสริม การมีงานประเภทตางๆ ของจังหวัดภูเก็ต

๓๖


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ (กรกฎาคม - กันยายน)

๒.๓ การพัฒนาศักยภาพแรงงาน ๑) การฝกเตรียมเขาทํางาน ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดภูเก็ตไดดําเนินการฝกอบรมพัฒนาผูใชแรงงานในรูปแบบตางๆ ไดแก การฝ ก เตรี ยมเขาทํ างาน การฝ ก ยกระดับ ฝ มือ แรงงาน และการทดสอบมาตรฐานฝ มื อ แรงงาน เพื่ อ เพิ่ ม ศักยภาพฝมื อแรงงานไทยใหมีม าตรฐานฝ มือทั ดเที ยมประเทศตางๆขณะเดียวกันเป นการพัฒ นาทักษะให สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน ในชวงเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๕ มีผูเขารับการฝกเตรียมเขาทํางานทั้งสิ้น ๔๓ คน โดยเมื่อ พิจารณาตามกลุมอาชีพ พบวา เปนกลุมธุรกิจและบริ การทั้งหมด ๔๓ คน (รอยละ ๑๐๐.๐๐ ของผูเขารั บ การฝก ทั้ง หมด) โดยมี ผูผ านการฝกเตรียมเขาทํางาน จํ านวน ๔๑ คน (ร อยละ ๙๕.๓๕ ของผูเ ขารับ การฝ ก ยกระดับฝมือแรงงานสาขาดังกลาว) (ตารางที่ ๒-๒๑) ตารางที่ ๒-๒๑ การฝกเตรียมเขาทํางานจําแนกตามกลุมอาชีพในจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๓ (กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๕) หนวย: คน

กลุมอาชีพ ๑. ชางกอสราง ๒. ชางอุตสาหการ ๓. ชางเครื่องกล ๔. ชางไฟฟา อิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร ๕. ชางอุตสาหกรรมศิลป ๖. เกษตรอุตสาหกรรม ๗. ธุรกิจและบริการ รวม

จํานวน (คน) ผูเขารับการฝก ผานการฝก ในศูนยฯ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๔๓ ๔๑ ๔๓ ๔๑

หมายเหตุ

ที่มา: ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต

แผนภูมิที่ ๒-๒๑ เปรียบเทียบจํานวนผูเขารับการฝกและผูผานการฝกเตรียมเขาทํางาน จําแนกตามกลุมอาชีพ ในจังหวัดภูเก็ต

๓๗


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ (กรกฎาคม - กันยายน) ๒) การฝกยกระดับฝมือแรงงาน สําหรับการฝกยกระดับฝ มือแรงงานในเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๕ พบวามีผูเขารับการฝ ก ยกระดับ ฝมื อ แรงงานทั้ง สิ้ น ๒,๓๗๔ คน โดยเมื่อ พิ จารณาตามกลุม อาชีพ ๓ อั นดับ แรก พบวามี การฝ ก ยกระดับฝมือแรงงานในกลุมธุรกิจและบริการมากที่สุด จํานวน ๑,๘๗๕ คน (รอยละ ๗๘.๙๘ ของผูเขารับการ ฝ ก ทั้ ง หมด) รองลงมาไดแ ก กลุ ม เกษตรอุ ต สาหกรรม จํ านวน ๒๑๐ คน (ร อ ยละ ๘.๘๕) และกลุ ม ชา ง อุตสาหกรรมศิลป จํานวน ๒๐๐ คน (รอยละ ๘.๔๒) ตามลําดับ ทั้งนี้ ผูผานการฝกยกระดับฝมือแรงงานทั้งสิ้น ๒,๓๕๑ คน โดยเมื่อพิจารณาตามกลุมอาชีพมีผูผานการ ฝกทั้งหมด (รอยละ๑๐๐ ของผูเขารับการฝกยกระดับฝมือแรงงานสาขาดังกลาว) ยกเวน กลุมธุรกิจและบริการ ที่มีผูผานการฝกยกระดับ จํานวน ๑,๘๕๒ คน(รอยละ ๙๘.๗๗) (ตารางที่ ๒-๒๒) ตารางที่ ๒-๒๒ การฝกยกระดับฝมือแรงงานจําแนกตามกลุมอาชีพในจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๓ (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๕) หนวย: คน

กลุมอาชีพ ๑. ชางกอสราง ๒. ชางอุตสาหการ ๓. ชางเครื่องกล ๔. ชางไฟฟา อิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร ๕. ชางอุตสาหกรรมศิลป ๖. เกษตรอุตสาหกรรม ๗. ธุรกิจและบริการ รวม

จํานวน (คน) ผูเขารับการฝก ผูผานการฝก ๒๗ ๒๗ ๖ ๖ ๑๙ ๑๙ ๓๗ ๓๗ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๑๐ ๒๑๐ ๑,๘๗๕ ๑,๘๕๒ ๒,๓๗๔ ๒,๓๕๑

หมายเหตุ

ที่มา: ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต

แผนภูมิที่ ๒-๒๒ เปรียบเทียบจํานวนผูเขารับการทดสอบและผูผานการฝกยกระดับฝมือแรงงาน จําแนกตามกลุมอาชีพ ในจังหวัดภูเก็ต

๓๘


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ (กรกฎาคม - กันยายน) ๓) การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน สําหรับการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานในเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๕ พบวามีผูเขารับการ ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานทั้งสิ้น ๑๗๗ คน โดยเมื่อพิจารณาตามกลุมอาชีพ ๓ อันดับแรก พบวาผูเขารับ การทดสอบฝมือแรงงานในกลุมธุรกิจและบริการมากที่สุด จํานวน ๑๑๔ คน (รอยละ ๔๙.๕๗ ของผูเขารับการ ฝกทั้งหมด) รองลงมาไดแก กลุมชางกอสราง จํานวน ๙๑ คน (รอยละ ๓๙.๕๗) และกลุมชางเครืองกล จํานวน ๑๙ คน (รอยละ ๘.๒๖) ตามลําดับ ทั้ ง นี้ ผู ผ านการทดสอบมาตรฐานฝ มื อแรงงานทั้ งสิ้ น ๑๗๗ คน โดยเมื่ อ พิ จ ารณาตามกลุ ม อาชี พ ๓ อันดับแรก พบวา กลุมธุรกิจและบริการมีผูผานการทดสอบมากที่สุด จํานวน ๙๙ คน (รอยละ๘๖.๘๔ ของผู เขารับการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานสาขาดังกลาว) รองลงมาไดแก กลุมชางอุตสาหการ จํานวน ๕ คน (รอยละ ๘๓.๓๓) และกลุมชางกอสราง จํานวน ๖๒ คน (รอยละ ๖๘.๑๓) ตามลําดับ (ตารางที่ ๒-๒๓) ตารางที่ ๒-๒๓ การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานจําแนกตามกลุมอาชีพในจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๓ (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๕) หนวย: คน

กลุมอาชีพ ๑. ชางกอสราง ๒. ชางอุตสาหการ ๓. ชางเครื่องกล ๔. ชางไฟฟา อิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร ๕. ชางอุตสาหกรรมศิลป ๖. เกษตรอุตสาหกรรม ๗. ธุรกิจและบริการ รวม

จํานวน (คน) ผูเขารับการ ผูผานการ ทดสอบ ทดสอบ ๙๑ ๖๒ ๖ ๕ ๑๙ ๑๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑๑๔ ๙๙ ๒๓๐ ๑๗๗

หมายเหตุ

ที่มา: ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต

แผนภูมิที่ ๒-๒๓ เปรียบเทียบจํานวนผูเขารับการทดสอบและผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน จําแนกตามกลุมอาชีพ ในจังหวัดภูเก็ต

๓๙


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ (กรกฎาคม - กันยายน)

๒.๔ การคุมครองแรงงานและสวัสดิการแรงงาน ๑) การตรวจคุมครองแรงงาน ในเดื อ นกรกฎาคม – กั นยายน ๒๕๕๕ สํ านั ก งานสวั ส ดิ ก ารและคุ ม ครองแรงงานจั ง หวั ดภู เ ก็ ต ไดดําเนินการตรวจสถานประกอบการจํานวนทั้งสิ้น ๑๕๖ แหง มีลูกจางที่ผานการตรวจหรือไดรับการคุมครอง จํานวน ๔,๓๕๗ คน จําแนกเปนชาย จํานวน ๒,๑๓๒ คน (รอยละ ๔๘.๙๓ ของลูกจางที่ผานการตรวจทั้งหมด) หญิง จํานวน ๒,๒๒๕ คน (รอยละ ๕๑.๐๗) ตามลําดับ จากผลการตรวจพบวาสถานประกอบการปฎิบัติถูกตองตามกฎหมายทั้งหมด จํานวน ๑๕๖ แหง (รอยละ ๑๐๐.๐๐ ของสถานประกอบการที่ผ านการตรวจทั้ งสิ้น) เมื่ อพิ จารณาผลการตรวจจํ าแนกตามขนาดของสถาน ประกอบการ พบวาสถานประกอบการขนาด ๕-๙ คน ปฎิบัติถูกตองมากที่สุด จํานวน ๕๓ แหง (รอยละ ๓๓.๙๗ ของ สถานประกอบการที่ผานการตรวจทั้งสิ้น) รองลงมาเป นสถานประกอบการขนาด ๑-๔ คน จํานวน ๓๔ แหง (ร อยละ ๒๑.๗๙) และเป นสถานประกอบการขนาด ๒๐-๔๙ คน จํ านวน ๓๐ แห ง (ร อ ยละ ๑๙.๒๓) (ตารางที่ ๒-๒๔) ตารางที่ ๒-๒๔ การตรวจคุมครองแรงงาน จําแนกตามสถานประกอบการ ในจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๓ (กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๕) ขนาดสถาน สถานประกอบการ ลูกจางทีผ่ านการตรวจ (คน) ประกอบการ ที่ผานการตรวจ (แหง) ชาย หญิง เด็ก ๑ - ๔ คน ๓๔ ๒๙ ๖๑ ๐ ๕ - ๙ คน ๕๓ ๑๗๑ ๒๐๕ ๐ ๑๐ - ๑๙ คน ๒๕ ๑๔๗ ๒๐๘ ๐ ๒๐ - ๔๙ คน ๓๐ ๔๖๓ ๕๐๙ ๐ ๕๐ - ๙๙ คน ๕ ๑๒๙ ๑๖๗ ๐ ๑๐๐ - ๒๙๙ คน ๕ ๔๑๘ ๓๗๗ ๐ ๓๐๐ - ๔๙๙ คน ๓ ๔๙๘ ๔๔๗ ๐ ๕๐๐ - ๙๙๙ คน ๑ ๒๗๗ ๒๕๑ ๐ ๑,๐๐๐ คน ๐ ๐ ๐ ๐ รวม ๑๕๖ ๒,๑๓๒ ๒,๒๒๕ ๐ ที่มา: สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต

รวม ๙๐ ๓๗๖ ๓๕๕ ๙๗๒ ๒๙๖ ๗๙๕ ๙๔๕ ๕๒๘ ๐ ๔,๓๕๗

ผลการตรวจ (แหง) ปฏิบตั ิถกู ตอง ปฏิบตั ิไมถูกตอง ๓๔ ๐ ๕๓ ๐ ๒๕ ๐ ๓๐ ๐ ๕ ๐ ๕ ๐ ๓ ๐ ๑ ๐ ๐ ๐ ๑๕๖ ๐

แผนภูมิที่ ๒-๒๔ เปรียบเทียบสถานประกอบการที่ปฏิบัติถูกตอง / ไมถูกตอง ตามกฎหมายคุมครองแรงงาน ในจังหวัดภูเก็ต

๔๐


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ (กรกฎาคม - กันยายน) ๒) การตรวจความปลอดภัยในการทํางาน อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ในเดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๕ สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดภูเก็ตไดดําเนินการ ตรวจความปลอดภัยในการทํ างาน อาชีวอนามั ย และสภาพแวดลอมในการทํ างานทั้ งสิ้น ๔๘ แห ง มีลู กจาง ที่ผานการตรวจหรื อไดรับการคุมครองรวม จํานวน ๔,๗๙๒ คน จําแนกเปนชาย จํ านวน ๓,๑๙๑ คน (รอยละ ๖๖.๕๙ ของลูกจางที่ผานการตรวจทั้งหมด) , หญิง จํานวน ๑,๖๐๑ คน (รอยละ ๓๓.๔๑) ตามลําดับ จากผลการตรวจพบวา สถานประกอบกิจการทั้งหมดปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายทั้งหมด จํานวน ๔๘ แหง (รอยละ ๑๐๐.๐๐ ของสถานประกอบการที่ผานการตรวจทั้งสิ้น) เมื่อพิจารณาผลการตรวจจําแนกตามขนาดของ สถานประกอบการ พบวาสถานประกอบการ ขนาด ๑-๔ คน และขนาด ๒๐-๔๙ คน ปฎิบั ติถูกตองมากที่สุ ด จํานวน ๑๑ แหง (รอยละ ๒๒.๙๒) รองลงมา สถานประกอบการขนาด ๑๐-๑๙ คน จํ านวน ๙ แห ง (รอยละ ๑๘.๗๕) และสถานประกอบการขนาด ๕-๙ คน จํานวน ๗ แหง (รอยละ ๑๔.๕๘) (ตารางที่ ๒-๒๕) หมายเหตุ: อัตราการปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายของการตรวจความปลอดภัย = (จํานวนสถานประกอบการที่ ปฏิบัติถูกตองของการตรวจความปลอดภัยขนาด i / จํานวนสถานประกอบการที่ผานการตรวจความปลอดภัย ทั้งหมดขนาด i) x ๑๐๐ ตารางที่ ๒-๒๕ การตรวจความปลอดภัยในการทํางาน อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ ในจังหวัดภูเก็ต สถานประกอบการ ขนาดสถานประกอบการ ที่ผานการตรวจ (แหง) ๑ - ๔ คน ๑๑ ๕ - ๙ คน ๗ ๑๐ - ๑๙ คน ๙ ๒๐ - ๔๙ คน ๑๑ ๕๐ - ๙๙ คน ๒ ๑๐๐ - ๒๙๙ คน ๕ ๓๐๐ - ๔๙๙ คน ๑ ๕๐๐ - ๙๙๙ คน ๒ ๑,๐๐๐ คน ๐ รวม ๔๘ ที่มา: สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต

ลูกจางทีผ่ านการตรวจ (คน) ชาย หญิง เด็ก รวม ๒๘ ๔๔ ๑๓๖ ๓๑๗ ๑๒๕ ๑,๐๒๙ ๓๘๕ ๑,๑๒๗ ๐ ๓,๑๙๑

๙ ๒๓ ๗๓ ๑๙๖ ๓๕ ๕๓๔ ๑๘๗ ๕๔๔ ๐ ๑,๖๐๑

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

๓๗ ๖๗ ๒๐๙ ๕๑๓ ๑๖๐ ๑,๕๖๓ ๕๗๒ ๑๖๗๑ ๐ ๔,๗๙๒

ผลการตรวจ (แหง) ปฏิบตั ิ ปฏิบตั ิ ถูกตอง ไมถูกตอง ๑๑ ๐ ๗ ๐ ๙ ๐ ๑๑ ๐ ๒ ๐ ๕ ๐ ๑ ๐ ๒ ๐ ๐ ๐ ๔๘ ๐

แผนภูมิที่ ๒-๒๕ เปรียบเทียบสถานประกอบการที่ปฏิบัติถูกตอง/ไมถูกตองตามจากการตรวจ ความปลอดภัยในการทํางาน อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ในจังหวัดภูเก็ต

๔๑


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ (กรกฎาคม - กันยายน) ๓) การแรงงานสัมพันธ ๓.๑) องคการนายจางและลูกจาง ในเดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๕ พบวา จังหวัดภูเก็ตมีองคการนายจาง ๒๑ แหง โดย ทั้งหมดนั้นเปนองคการประเภทสมาคมนายจาง สําหรับองคการลูกจางนั้น มีสหภาพแรงงานในกิจการเอกชน ๑๙ แหงและสหพันธแรงงาน ๒ แหง (ตารางที่ ๒-๒๖ และ ๒-๒๗) ตารางที่ ๒-๒๖ จํานวนองคการนายจาง จําแนกตามประเภทองคการ จังหวัดภูเก็ต ประเภทองคการ

จํานวน (แหง) ๒๑ ๒๑

สมาคมนายจาง สหพันธนายจาง สภาองคการนายจาง รวม ที่มา: สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต

แผนภูมิที่ ๒-๒๖ สัดสวนขององคการนายจางประเภทตางๆ ในจังหวัดภูเก็ต สมาคมนายจ าง สหพันธนายจ าง สภาองคการนายจ าง

100%

ตารางที่ ๒-๒๗ จํานวนองคการลูกจาง จําแนกตามประเภทองคการ จังหวัดภูเก็ต ประเภทองคการ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ สหภาพแรงงานในกิจการเอกชน สหพันธแรงงาน สภาองคการลูกจาง รวม

จํานวน (แหง) ๑๙ ๒ ๒๑

ที่มา: สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต

แผนภูมิที่ ๒-๒๗ สัดสวนขององคการลูกจางประเภทตางๆ ในจังหวัดภูเก็ต 9.52%

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ สหภาพแรงงานในกิจการเอกชน สหพันธแรงงาน สภาองคการลูกจา ง

90.48%

๔๒


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ (กรกฎาคม - กันยายน) ๓.๒) ขอพิพาทและความขัดแยง สําหรับการเกิดขอเรียกรอง/ขอพิพาทแรงงาน และขอขัดแยง ประจําเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๕ ในจังหวัดภูเก็ต พบวา ไมมีการแจงขอเรียกรอง/ขอพิพาทแรงงาน และขอขัดแยง

๒.๕ การประกันสังคม ๑) สถานประกอบการในระบบประกันสังคม ๑.๑) จํานวนสถานประกอบการและผูประกันตน ในไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ จัง หวัดภูเก็ ตมีสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม จํานวน ๕,๗๙๑ แหง และผูประกันตนรวมทั้งสิ้น ๖๗,๐๖๐ คน เมื่อพิจารณาจํานวนสถานประกอบการจําแนกตาม อุตสาหกรรม พบวา อุตสาหกรรมประเภทกิจการอื่นๆ มีจํานวนสถานประกอบการมากที่สุด ๒,๖๘๒ แห ง (รอยละ ๔๖.๓๑ ของสถานประกอบการทั้งหมด) รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการคา ๑,๔๕๔ แหง (รอยละ ๒๕.๑๑) และอุตสาหกรรมการขนสง การคมนาคม ๕๗๙ แหง (รอยละ ๑๐.๐๐) ตามลําดับ เมื่อพิจารณาจํานวนผูประกันตนจําแนกรายอุตสาหกรรม พบวา อุตสาหกรรมประเภทกิจการ อื่นๆ มีจํานวนผูประกันตนมากที่สุด จํานวน ๓๕,๙๖๙ คน (รอยละ ๕๓.๖๔ ของจํานวนผูประกันตนทั้งหมด) รองลงมาคือ อุตสาหกรรมการคา ๑๕,๘๐๖ คน (รอยละ ๒๓.๕๗) และอุตสาหกรรมการขนสง การคมนาคม ๕,๙๗๗ คน (รอยละ ๘.๙๑) ตามลําดับ (ตารางที่ ๒-๒๘) ตารางที่ ๒-๒๘ จํานวนสถานประกอบการและผูประกันตนจําแนกตามอุตสาหกรรม ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ ในจังหวัดภูเก็ต ประเภทอุตสาหกรรม ๑.การสํารวจ การทําเหมืองแร ๒.การผลิตอาหารเครื่องดื่ม ๓.การผลิตสิ่งทอถัก เครื่องประดับ ๔.การทําปาไม ผลิตภัณฑจากไม ๕.ผลิตภัณฑจากกระดาษ การพิมพ ๖.ผลิตภัณฑเคมี น้ํามันปโตรเลี่ยม ๗.ผลิตภัณฑจากแรอโลหะ ๘.การผลิตโลหะขั้นมูลฐาน ๙.ผลิตภัณฑจากโลหะ ๑๐.ผลิต ประกอบยานพาหนะ ๑๑.อุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ ๑๒.สาธารณูปโภค ๑๓.การกอสราง ๑๔.การขนสง การคมนาคม ๑๕.การคา ๑๖.ประเภทกิจการอื่นๆ รวม

จํานวน สปก. (แหง) ๑๔ ๙๕ ๗๕ ๓๔ ๔๔ ๑๘ ๒๒ ๒๖ ๑๔๐ ๒๐๗ ๑๙ ๑๔ ๓๖๘ ๕๗๙ ๑,๔๕๔ ๒,๖๘๒ ๕,๗๙๑

ผปต. (คน) ๒๗๓ ๘๗๓ ๔๒๕ ๑๗๑ ๔๑๒ ๒๔๗ ๔๒๐ ๒๗๘ ๘๓๐ ๒,๒๓๕ ๖๗ ๓๖๕ ๒,๗๑๒ ๕,๙๗๗ ๑๕,๘๐๖ ๓๕,๙๖๙ ๖๗,๐๖๐

ที่มา: สํานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต

๔๓


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ (กรกฎาคม - กันยายน) แผนภูมิที่ ๒-๒๘ ๕ อันดับประเภทอุตสาหกรรมที่มีจํานวนผูประกันตนมากที่สุด ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ จังหวัดภูเก็ต

๑.๒) จํานวนสถานพยาบาลหลักในสังกัดประกันสังคม จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต มี จํ า นวนสถานพยาบาลหลั ก ในสั ง กั ดประกั น สั ง คมจํ า นวน ๓ แห ง แบ ง เป น สถานพยาบาลของรั ฐบาล ๓ แห ง (ร อยละ ๗๕.๐๐ ของสถานพยาบาลหลัก ทั้ง หมด) และสถานพยาบาล เอกชน ๑ แหง (รอยละ ๒๕.๐๐) (ตารางที่ ๒-๒๙) สํ าหรั บ รายชื่ อ สถานพยาบาลในสั ง กั ดประกั น สั ง คมของรั ฐ ไดแ ก โรงพยาบาลวชิร ะภู เ ก็ ต โรงพยาบาลปาตอง และโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต สวนสถานพยาบาลของเอกชน ไดแก โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต ตารางที่ ๒-๒๙ จํานวนสถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคมจําแนกตามประเภทสถานพยาบาล ในจังหวัดภูเก็ต ประเภทสถานพยาบาล รัฐบาล เอกชน รวม

แหง ๓ ๑ ๔

ที่มา: สํานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต

แผนภูมิที่ ๒-๒๙ เปรียบเทียบสัดสวนของสถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคม จําแนกตามประเภทสถานพยาบาล ในจังหวัดภูเก็ต

๔๔


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ (กรกฎาคม - กันยายน) ๒) กองทุนประกันสังคม ๒.๑) การใชบริการกองทุนประกันสังคม ในไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ จํานวนผูประกันตนของจังหวัดภูเก็ตที่มาใชบริการกองทุนประกันสังคม (ไมเนื่องจากการทํางาน) จํานวน ๑๑,๗๙๙ คน โดยประเภทประโยชนทดแทนที่ผูประกันตนมาใชบริการสูงสุด ไดแก กรณีเจ็บปวย จํานวน ๗,๕๒๙ คน (รอยละ ๖๓.๘๑) รองลงมาคือ กรณีวางงาน จํานวน ๑,๗๔๓ คน (รอยละ ๑๔.๗๗) และกรณีสงเคราะหบุตร จํานวน ๑,๐๗๖ คน (รอยละ ๙.๑๒) ตามลําดับ เมื่อ พิจ ารณาปริม าณการจายเงินประโยชนทดแทน พบวา กรณีเจ็ บป วย มีก ารจายเงิ นสู งสุ ด ๔๗,๓๐๔,๘๐๕.๔๕ บาท (รอยละ ๓๕.๒๙) รองลงมา คือ กรณีคลอดบุตร ๒๖,๔๗๙,๒๘๓.๐๐ บาท (รอยละ ๑๙.๗๕) และ กรณีสงเคราะหบุตร ๒๑,๘๙๗,๓๐๐.๐๐ บาท (รอยละ ๑๖.๓๔) ตามลําดับ (ตารางที่ ๒-๓๐) ตารางที่ ๒-๓๐ การใชบริการของกองทุนประกันสังคมจําแนกตามประเภทประโยชนทดแทน (ไมเนื่องจากการทํางาน) ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ ในจังหวัดภูเก็ต ประเภทประโยชนทดแทน ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗.

เจ็บปวย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะหบุตร ชราภาพ วางงาน รวม

ราย ๗,๕๒๙ ๑,๐๗๔ ๓ ๖๑ ๑,๐๗๖ ๓๑๓ ๑,๗๔๓ ๑๑,๗๙๙

บาท ๔๗,๓๐๔,๘๐๕.๔๕ ๒๖,๔๗๙,๒๘๓.๐๐ ๕๖๓,๘๙๑.๕๐ ๓,๔๐๙,๒๐๘.๓๐ ๒๑,๘๙๗,๓๐๐.๐๐ ๑๒,๖๙๐,๓๕๕.๘๕ ๒๑,๗๐๑,๘๗๘.๘๐ ๑๓๔,๐๔๖,๗๒๒.๙๐

ที่มา: สํานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต

แผนภูมิที่ ๒-๓๐ เปรียบเทียบจํานวนผูใชบริการของกองทุนประกันสังคมจําแนกตามประเภท ประโยชนทดแทน(ไมเนื่องจากการทํางาน) ในจังหวัดภูเก็ต

๔๕


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ (กรกฎาคม - กันยายน) ๓) กองทุนเงินทดแทน ๓.๑) การใชบริการกองทุนเงินทดแทน ในไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ จัง หวัดภูเ ก็ตมีผูใชบ ริการกองทุ นเงินทดแทน (เนื่อ งจากการทํ างาน) เปนจํานวนทั้ งสิ้ น ๑๓๔ คน โดยประเภทประโยชนความร ายแรงที่ ผูประกั นตนมาใชบ ริก ารสูง สุด พบวา หยุดงานไมเกิน ๓ วัน จํานวน ๗๗ คน (รอยละ ๕๗.๔๖) รองลงมาคือ หยุดงานเกิน ๓ วัน จํานวน ๕๒ คน (รอยละ ๓๘.๘๑) และ ตาย จํานวน ๓ คน (รอยละ ๒.๒๔) ตามลําดับ เมื่อพิจารณาปริมาณการจายเงินประโยชนทดแทน พบวา หยุดงานเกิน ๓ วัน มีการจายเงินสูงสุด ๑,๖๔๔,๗๘๘.๐๐ บาท (รอยละ ๖๒.๕๔) รองลงมา คือ ทุพพลภาพ ๖๖๐,๙๖๐.๐๐ (รอยละ ๒๕.๑๓) ,หยุด งานเกิน ๓ วัน ๓๑๐,๓๔๒.๗๐ บาท (รอยละ ๑๑.๘๐) ตามลําดับ (ตารางที่ ๒-๓๑) ตารางที่ ๒-๓๑ การใชบริการกองทุนเงินทดแทน จําแนกตามประเภทความรายแรง (เนื่องจากการทํางาน) ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ ในจังหวัดภูเก็ต ประเภทความรายแรง ๑. ตาย ๒. ทุพพลภาพ ๓. สูญเสียอวัยวะบางสวน ๔. หยุดงานเกิน ๓ วัน ๕. หยุดงานไมเกิน ๓ วัน รวม

ผูใชบริการ (คน) ๓ ๑ ๑ ๕๒ ๗๗ ๑๓๔

จํานวนเงินที่จาย (บาท) ๑,๖๔๔,๗๘๘.๐๐ ๖๖๐,๙๖๐.๐๐ ๑๓,๘๐๐.๐๐ ๓๑๐,๓๔๒.๗๐ ๐.๐๐ ๒,๖๒๙,๘๙๐.๗๐

ที่มา: สํานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต

แผนภูมิที่ ๒-๓๑ เปรียบเทียบการใชบริการของกองทุนเงินทดแทน จําแนกตามประเภทความรายแรง (เนื่องจากการทํางาน) ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ ในจังหวัดภูเก็ต

๔๖


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ (กรกฎาคม - กันยายน) ๓.๒) การประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน ผูประกันตนจังหวัดภูเก็ตประสบอันตรายหรือเจ็บปวยจากการทํางาน (ในกองทุน) ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ จํานวน ๑๓๔ คน เมื่อพิจารณาการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยตามขนาดของสถานประกอบการ พบวา สถานประกอบการที่มีการจางงาน ๒๐-๔๙ คน มีการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยจากการทํางานมาก ที่สุด จํานวน ๒๑ คน (ร อยละ ๑๕.๖๗ ของผู ประกันตนที่ ประสบอันตรายทั้ งหมด) โดยส วนใหญ เปนการ ประสบอันตรายที่หยุดงานไมเกิน ๓ วัน รองลงมาไดแก สถานประกอบการขนาด ๑๐-๑๙ คน จํานวน ๒๐ คน (รอยละ ๑๔.๙๓) โดยสวนใหญเปนการประสบอันตรายที่หยุดงานไมเกิน ๓ วันและหยุดงานเกิน ๓ วัน จากการพิจารณาตามการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยตามความรายแรง พบวา สวนใหญเปน การประสบอันตรายที่ตองหยุดงานไมเกิน ๓ วัน จํานวน ๗๗ คน (คิดเปนรอยละ ๕๗.๔๖ ของผูประกันตน ที่ประสบอันตรายทั้งหมด) รองลงมา ไดแก การประสบอันตรายที่ตองหยุดงานเกิน ๓ วัน จํานวน ๕๒ คน (รอยละ ๓๘.๘๑) โดยมีผูประกันจํานวน ๓ รายที่ประสบอันตรายถึงขั้นเสียชีวิต (รอยละ ๒.๒๔) (ตารางที่ ๒๓๒) ตารางที่ ๒-๓๒ การประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน จํา แนกตามความรายแรงและ ขนาดสถานประกอบกิจการ (ในกองทุน) ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ จังหวัดภูเก็ต ขนาดสถานประกอบกิจการ ตาย ๑ - ๔ คน ๕ - ๙ คน ๑๐ - ๑๙ คน ๒๐ - ๔๙ คน ๕๐ - ๙๙ คน ๑๐๐ - ๑๙๙ คน ๒๐๐ - ๔๙๙ คน ๕๐๐ - ๙๙๙ คน ๑,๐๐๐ คนขึ้นไป รวม

๑ ๑ ๐ ๐ ๐ ๑ ๐ ๐ ๐ ๓

ทุพพลภาพ ๐ ๐ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๑

ความรายแรง สูญเสียอวัยวะ หยุดงาน บางสวน เกิน ๓ วัน ๐ ๖ ๐ ๗ ๑ ๙ ๐ ๙ ๐ ๘ ๐ ๖ ๐ ๕ ๐ ๒ ๐ ๐ ๑ ๕๒

หยุดงาน ไมเกิน ๓ วัน ๕ ๖ ๙ ๑๒ ๕ ๖ ๑๑ ๑๕ ๘ ๗๗

รวม ๑๒ ๑๔ ๒๐ ๒๑ ๑๓ ๑๓ ๑๖ ๑๗ ๘ ๑๓๔

ที่มา: สํานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต

แผนภาพที่ ๒-๓๒ เปรียบเทียบจํานวนผูประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางานจําแนกตาม ขนาดสถานประกอบกิจการ ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ จังหวัดภูเก็ต

๔๗


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ (กรกฎาคม - กันยายน) ๓.๓) จํานวนสถานประกอบการและลูกจางที่อยูในขายกองทุนเงินทดแทน ในไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ สถานประกอบการที่อยูในขายกองทุนเงินทดแทนจังหวัดภูเก็ต จํานวน ๙,๐๔๓ แหง ลูกจาง ๑๒๐,๔๘๑ คน พิจารณาตามสถานประกอบการ พบวา สถานประกอบการที่มีลูกจาง ๑-๙ คนมากที่ สุ ดจํานวน ๗,๐๙๖ แห ง ลูก จ าง ๒๔,๒๔๗ คน รองลงมาคือสถานประกอบการที่ มี ลูก จ าง ๑๐-๑๙ คน จํานวน ๙๗๙ แหง ลูกจาง ๑๓,๑๑๔ คน และสถานประกอบการที่มีลูกจาง ๒๐-๔๙ คน จํานวน ๕๕๓ คน ลูกจาง ๑๖,๖๙๗ คน ตามลําดับ (ตารางที่ ๒-๓๓) ตารางที่ ๒-๓๓ จํานวนสถานประกอบการและลูกจางที่อยูใ นขายกองทุนเงินทดแทนจังหวัดภูเก็ต จําแนกตามขนาดสถานประกอบการ ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ (กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๕๕) ขนาดสถานประกอบการ ๑-๙ คน ๑๐-๑๙ คน ๒๐-๔๙ คน ๕๐-๙๙ คน ๑๐๐-๑๙๙ คน ๒๐๐-๔๙๙ คน ๕๐๐-๙๙๙ คน ๑,๐๐๐ คนขึ้นไป รวม

จํานวน สถานประกอบการ (แหง) ๗,๐๙๖ ๙๗๙ ๕๕๓ ๑๙๗ ๑๓๔ ๖๘ ๑๔ ๒ ๙,๐๔๓

ลูกจาง (คน) ๒๔,๒๔๗ ๑๓,๑๑๔ ๑๖,๖๙๗ ๑๓,๙๐๐ ๑๘,๙๑๔ ๒๐,๑๐๘ ๙,๓๗๒ ๔,๑๒๙ ๑๒๐,๔๘๑

ที่มา: สํานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต

แผนภูมิที่ ๒-๓๓ เปรียบเทียบจํานวนสถานประกอบการและลูกจางที่อยูในขายกองทุนเงินทดแทน จําแนกตามขนาดสถานประกอบการ ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ จังหวัดภูเก็ต

๔๘


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ (กรกฎาคม - กันยายน) ๔) การเลิกกิจการและเลิกจางงาน ๔.๑) สถานประกอบการที่เลิกกิจการ/หยุดกิจการชั่วคราว ในไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ จังหวัดภูเก็ต มีสถานประกอบการที่เลิกกิจการ/หยุดกิจการชั่วคราว ในจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต จํ า นวนทั้ ง สิ้ น ๑๔๑ แห ง ลู ก จ า งในสถานประกอบการ จํ า นวน ๔๙๓ คน เป น สถาน ประกอบการขนาด ๑-๙ คน จํานวน ๑๓๖ แหง มีลูกจาง จํานวน ๓๓๘ คน และสถานประกอบการขนาด ๑๐ คนขึ้นไป จํานวน ๕ แหง มีลูกจาง จํานวน ๑๕๕ คน (ตารางที่ ๒-๓๔) ตารางที่ ๒-๓๔ จํานวนสถานประกอบการที่เลิกกิจการหรือหยุดกิจการชั่วคราว ในจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ ขนาดสถานประกอบการ ๑-๙ คน ๑๐ คนขึ้นไป รวม

จํานวน สถานประกอบการที่เลิกกิจการ / จํานวนลูกจาง (คน) หยุดกิจการชั่วคราว (แหง)

๑๓๖ ๕ ๑๔๑

๓๓๘ ๑๕๕ ๔๙๓

ที่มา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต

แผนภูมิที่ ๒-๓๔ เปรียบเทียบจํานวนสถานประกอบการที่เลิกกิจการ/หยุดกิจการชั่วคราว และลูกจางที่ถูกเลิกจาง จําแนกตามขนาดสถานประกอบการ ในจังหวัดภูเก็ต

๔.๒) ผูประกันตนที่มาขึ้นทะเบียนขอรับประโยชนทดแทนที่สํานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ในไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ (กรกฎาคม - กันยายน) มีผูประกันตนที่มาขึ้นทะเบียนขอรับประโยชน ทดแทน โดยมาขึ้นทะเบียนผูวางงานที่สํานักงานจัดหางานจังหวัดภูเ ก็ต จํานวน ๑,๗๕๑ คน จําแนกเป น ผูถูกเลิกจาง จํานวน ๒๙๘ คน (รอยละ ๑๗.๐๒ ของผูประกันตนที่มาขึ้นทะเบียนขอรับประโยชนทดแทน) และสมัครใจลาออก จํานวน ๑,๔๕๓ คน (รอยละ ๘๒.๙๘) (ตารางที่ ๒-๓๕)

๔๙


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ (กรกฎาคม - กันยายน) ตารางที่ ๒-๓๕ เปรียบเทียบจํานวนผูขึ้นทะเบียนขอรับประโยชนทดแทน ที่สํานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ ขอมูล

กรกฎาคม ๕๕ สิงหาคม ๕๕ กันยายน ๕๕ รวม

ผูขึ้นทะเบียนขอรับประโยชนทดแทน เลิกจาง (คน)

ลาออก (คน)

๑๐๗ ๘๒ ๑๐๙ ๒๙๘

๕๐๑ ๔๓๖ ๕๑๖ ๑,๔๕๓

รวม (คน)

๖๐๘ ๕๑๘ ๖๒๕ ๑,๗๕๑

ที่มา: สํานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

แผนภูมิที่ ๒-๓๕ จํานวนผูขึ้นทะเบียนขอรับประโยชนทดแทน ที่สํานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ (กรกฎาคม - กันยายน)

๕๐


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ (กรกฎาคม - กันยายน)

3. ตัวชี้วัดภาวะแรงงาน ตั ว ชี้ วั ด ด า นแรงงานเป น ดั ช นี ที่ แ สดงถึ ง สถานการณ ด า นแรงงานในช ว งเวลาใดเวลาหนึ่ ง การติดตามการเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัดดานแรงงานจะทําใหทราบถึงความเคลื่อนไหวของสถานการณเพื่อใช เปนเครื่องมือในการศึกษา วิเคราะหถึงสาเหตุ และปญหา รวมถึงปจจัยตางๆ ที่มีผลใหดัชนีเปลี่ยนแปลงไป สถานการณแรงงานไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ (กรกฎาคม - กันยายน) ฉบับนี้จึงขอนําเสนอตัวชี้วัดภาวะแรงงาน ตามลําดับ ดังนี้ ๓.๑) อัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงาน อัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงานเปนตัวชี้วัดที่แสดงใหเห็นถึงสภาพกําลังแรงงานในตลาดแรงงาน ของจังหวัดภูเก็ต เมื่อเที ยบกับประชากรวัยแรงงานทั้งหมด โดยคํานวณจากกําลั งแรงงานซึ่งประกอบดวย ๓ กลุม คือ กลุมผูมีงาน ผูวางงาน และผูรอฤดูกาล เปรียบเทียบกับประชากรที่มีอายุ ๑๕ ปขึ้นไป โดยใชขอมูล จากการประมวลผลลาสุ ดของสํ านัก งานสถิติจัง หวัดภูเก็ ต ณ ไตรมาส ๒ ป ๒๕๕๕ (เมษายน - มิ ถุนายน) มานําเสนอในการวิเคราะหครั้งนี้ ซึ่งพบวาในไตรมาส ๒ ป ๒๕๕๕ อัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงานมีอัตรา รอยละ ๗๓.๐๑ ซึ่งมีสัดสวนเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่แลวรอยละ ๑.๘๕ และเมื่อเปรียบเทียบไตรมาสเดียวกันของ ปที่ผานมา พบวามีสัดสวนเพิ่มขึ้นรอยละ ๑.๓๐ (ตารางที่ ๓-๑) ตารางที่ ๓-๑ อัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงานจังหวัดภูเก็ต กําลังแรงงานในจังหวัด ประชากรที่มีอายุ ๑๕ ปขึ้นไปในจังหวัด อัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงานจังหวัด

๒/๒๕๕๔ ๓/๒๕๕๔ ๔/๒๕๕๔ ๑/๒๕๕๕ ๒/๒๕๕๕ ๑๖๔,๖๕๒ ๑๖๖,๘๘๔ ๑๖๘,๔๖๔ ๑๖๕,๒๗๓ ๑๖๘,๘๕๙ ๒๒๘,๔๕๓ ๒๒๙,๑๘๑ ๒๒๙,๘๕๙ ๒๓๐,๕๕๘ ๒๓๑,๒๘๗ ๗๒.๐๗ ๗๒.๘๒ ๗๓.๒๙ ๗๑.๖๘ ๗๓.๐๑

ที่มา: สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

แผนภูมิที่ ๓-๑ อัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงานจังหวัดภูเก็ต

หมายเหตุ: อัตราการมีสวนรวมในกําลังแรงงานในจังหวัด =

กําลังแรงงานในจังหวัด  ๑๐๐ ประชากรที่มีอายุ ๑๕ ปขึ้นไปในจังหวัด

๕๑


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ (กรกฎาคม - กันยายน) ๓.๒) อัตราการจางงาน อัตราการจางงานตอกําลังแรงงานเปนตัวชี้วัดที่แสดงใหเห็นภาวการณจางงานในตลาดแรงงานวามี สัดสวนมากนอยเพียงใด ซึ่งใชขอมูล ณ ไตรมาส ๒ ป ๒๕๕๕ (เมษายน - มิถุนายน) สําหรับอัตราการจางงาน ในภาคเกษตรของจังหวัดภูเก็ต พบวา อัตราการจางงานในภาคเกษตรมีอัตรารอยละ ๖.๐๐ ซึ่งมีสัดสวนเพิ่มขึ้น จากไตรมาสที่แลวรอยละ ๓๗.๘๘ และเมื่อเปรียบเทียบไตรมาสเดียวกันของปที่ผานมา พบวา มีสัดสวนเพิ่มขึ้น รอยละ ๖๒.๓๒ ทั้งนี้ พิจารณาจากปริมาณสัตวน้ําที่ขึ้นทาขยายตัว สวนอัตราการจางงานนอกภาคเกษตร พบวา มีอัตราการจางงานรอยละ ๙๔.๐๐ ซึ่งมีสัดสวนลดลง จากไตรมาสที่แลวรอยละ ๑.๗๒ และเมื่อเปรียบเทียบไตรมาสเดียวกันของปที่ผานมา พบวา มีสัดสวนลดลง รอยละ ๒.๓๙ ทั้งนี้เนื่องจากเครื่องชี้ดานการทองเที่ยวซึ่งเปนเศรษฐกิจหลักชะลอตัว สงผลใหธุรกิจตอเนื่อง เกี่ยวกับการทองเที่ยวพากันชะลอตัว, ภาวะเงินเฟอ, การแข็งตัวของคาเงินบาท และราคาน้ํามันที่ปรับตัว สูงขึ้นทําใหธุรกิจชะงักงันชะลอตัวการขยายงาน โดยเฉพาะชะลอตัวการจางงาน (ตารางที่ ๓-๒) ตารางที่ ๓-๒ อัตราการจางงานใน/นอกภาคเกษตรจังหวัดภูเก็ต จํานวนผูทํางานในภาคเกษตรของจังหวัด จํานวนผูทํางานนอกภาคเกษตรของจังหวัด จํานวนผูมีงานทําในจังหวัด อัตราการจางงานในภาคเกษตรของจังหวัด อัตราการจางงานนอกภาคเกษตรของจังหวัด

๒/๒๕๕๔ ๓/๒๕๕๔ ๔/๒๕๕๔ ๑/๒๕๕๕ ๒/๒๕๕๕ ๗,๑๓๙ ๑๐,๐๐๕ ๖,๐๔๙ ๖,๗๓๑ ๖,๒๔๗ ๑๕๗,๗๒๗ ๑๕๙,๘๒๓ ๑๖๑,๘๖๑ ๑๕๗,๐๔๔ ๑๕๖,๘๘๐ ๑๖๓,๗๗๖ ๑๖๖,๕๕๔ ๑๖๘,๑๐๘ ๑๖๔,๑๘๓ ๑๖๖,๘๘๕ ๓.๖๙ ๔.๐๔ ๓.๗๒ ๔.๓๕ ๖.๐๐ ๙๖.๓๑ ๙๕.๙๖ ๙๖.๒๘ ๙๕.๖๕ ๙๔.๐๐

ที่มา: สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

แผนภูมิที่ ๓-๒ อัตราการจางงานใน/นอกภาคเกษตร จังหวัดภูเก็ต

หมายเหตุ: อัตราการจางงานใน/นอกเกษตรในจังหวัด =

ผูมีงานทําใน/นอกภาคเกษตรในจังหวัด  ๑๐๐ ผูมีงานทําในจังหวัด

๕๒


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ (กรกฎาคม - กันยายน) ๓.๓) อัตราการบรรจุงาน อัตราการบรรจุ งานในแตล ะไตรมาส เป นตัวชี้วัดที่แสดงใหเ ห็ นถึง การเคลื่อ นไหวของภาวะดาน แรงงาน ซึ่ งสามารถศึก ษาวิเคราะห กับจํ านวนตําแหนงงานวาง และจํ านวนผูสมั ครงาน โดยเมื่ อวิเ คราะห จํานวนการบรรจุงานที่สํานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ตดําเนินการเทียบกับจํานวนตําแหนงงานวางที่แจงผาน สํานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ จะพบวา อัตราการบรรจุงานตอผูสมัครงานในไตรมาส นี้มีอัตรารอยละ ๑๖๘.๘๙ พบวามีสัดสวนเพิ่มขึ้นรอยละ ๑๙๕.๘๘ จากไตรมาสที่แลว และเมื่อเทียบกับไตร มาสเดียวกันของปที่ผานมา พบวามีสัดสวนเพิ่มขึ้นรอยละ ๓๖.๗๓ เมื่อศึกษาสัดสวนของอัตราการบรรจุงานตอตําแหนงงานวางไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ จะพบวา อัตราการ บรรจุงานตอตําแหนงงานวางในไตรมาสนี้มีอัตรารอยละ ๑๐๒.๖๐ มีสัดสวนลดลงรอยละ ๔๓.๙๓ จากไตรมาส ที่แลว และเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปที่ผานมา พบวา มีสัดสวนลดลงรอยละ ๒๙.๔๐ (ตารางที่ ๓-๓) ตารางที่ ๓-๓ อัตราการบรรจุงานตอผูสมัครงาน/ตําแหนงงานวางในจังหวัดภูเก็ต ๓/๒๕๕๔ ๔/๒๕๕๔ ๑/๒๕๕๕ ๒/๒๕๕๕ ๓/๒๕๕๕ ๑,๐๘๕ ๒,๓๗๑ ๑,๑๗๓ ๑,๑๒๔ ๑,๕๕๕ ๑,๙๐๑ ๑,๔๐๔ ๙๗๔ ๑,๐๐๕ ๑,๒๕๙ ๕๙๓ ๒,๓๑๑ ๗๐๘ ๑,๑๖๘ ๑,๐๗๐ ๑๒๓.๕๑ ๑๒๐.๔๓ ๑๑๑.๘๔ ๕๗.๐๘ ๑๖๘.๘๗ ๑๔๕.๓๓ ๑๖๕.๖๘ ๙๖.๒๓ ๑๘๒.๙๗ ๑๐๒.๖๐

จํานวนผูไดรับการบรรจุงาน ผูสมัครงานในจังหวัด จํานวนตําแหนงงานวาง อัตราการบรรจุงานตอผูสมัครงานจังหวัด อัตราการบรรจุงานตอตําแหนงงานวางจังหวัด ที่มา: สํานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

แผนภูมิที่ ๓-๓ อัตราการบรรจุงานตอผูสมัครงาน/ตําแหนงงานวาง จังหวัดภูเก็ต

หมายเหตุ: อัตราการบรรจุงานตอผูสมัครงานจังหวัด

=

จํานวนผูไดรับการบรรจุงานในจังหวัด  ๑๐๐ ผูสมัครงานในจังหวัด

อัตราการบรรจุงานตอตําแหนงงานวางจังหวัด =

จํานวนผูไดรับการบรรจุงานในจังหวัด  ๑๐๐ ตําแหนงงานวางในจังหวัด

๕๓


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ (กรกฎาคม - กันยายน) ๓.๔) อัตราการวางงาน การศึกษาอัตราการวางงานในปที่ผานมา จะพบวา อัตราการวางงานของจังหวัดภูเก็ต แตละไตรมาส จะปรับตัวสูงขึ้นและลดลงตามปจจัยในเรื่องฤดูกาลและการเขาสูตลาดแรงงานของผูสําเร็จ ซึ่งใชขอมูลสถิติ จังหวัดภูเก็ตในไตรมาส ๒ ป ๒๕๕๕ อัตราการวางงานในจังหวัดภูเก็ตมีอัตรารอยละ ๑.๑๗ มีสัดสวนเพิ่มขึ้น จากไตรมาสที่แลว รอยละ๗๗.๓๔ และเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปที่ผานมา พบวา มีสัดสวนเพิ่มขึ้น รอยละ ๑๑๙.๘๔ จะพบวาจํานวนผูวางงานมีแนวโนมเพิ่มขึ้นในทุกไตรมาสเปนผลจากวิกฤติเศรษฐกิจของโลก สงผลกระทบตอการจางงานในตลาดแรงงาน (ตารางที่ ๓-๔) ตารางที่ ๓-๔ อัตราการวางงานจังหวัดภูเก็ต ๒/๒๕๕๔ ๘๗๖ ๑๖๔,๖๕๒ ๐.๕๓

จํานวนผูไมมีงานทําในจังหวัด กําลังแรงงานในจังหวัด อัตราการวางงานในจังหวัด

๓/๒๕๕๔ ๓๒๙ ๑๖๖,๘๘๔ ๐.๒๐

๔/๒๕๕๔ ๓๕๖ ๑๖๘,๔๖๔ ๐.๒๑

๑/๒๕๕๕ ๑,๐๙๐ ๑๖๕,๒๗๓ ๐.๖๖

๒/๒๕๕๕ ๑,๙๗๕ ๑๖๘,๘๕๙ ๑.๑๗

ที่มา: สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

แผนภูมิที่ ๓-๔ อัตราการวางงานจังหวัดภูเก็ต

หมายเหตุ: อัตราการวางงานในจังหวัด

=

จํานวนผูไมมีงานทําในจังหวัด  ๑๐๐ กําลังแรงงานในจังหวัด

๕๔


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ (กรกฎาคม - กันยายน) ๓.๕) อัตราการไมปฎิบัติตามขอกฎหมายของสถานประกอบกิจการ อัตราการไม ป ฎิบั ติตามขอ กฎหมายคุม ครองแรงงานของสถานประกอบกิ จ การตอ จํ านวนสถาน ประกอบกิจการที่ตรวจทั้งหมดในไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ พบวา มีอัตรารอยละ ๐.๐๐ ลดลงจากไตรมาสเดียวกัน ของปที่ผานมารอยละ ๗.๐๗ และมีสัดสวนลดลงจากไตรมาสที่แลว รอยละ ๔.๐๓ สวนอัตราการไมปฎิบั ติ กฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน พบวาไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ พบวามี รอยละ ๐.๐๐ ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปที่ผานมารอยละ ๒.๓๘ ตารางที่ ๓-๕ อัตราการไมปฎิบัติตามขอกฎหมายคุมครองแรงงาน/กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานในจังหวัดภูเก็ต จํานวนสถานประกอบกิจการที่ทําผิดกฎหมายคุมครอง แรงงาน จํานวนสถานประกอบกิจการที่ผานการตรวจกฎหมาย คุมครองแรงงาน จํานวนสถานประกอบกิจการที่ทําผิดกฎหมายความ ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน จํานวนสถานประกอบกิจการที่ผานตรวจกฎหมายความ ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน อัตราการไมปฎิบัติตามกฎหมายคุมครองแรงงานของ สถานประกอบกิจการ อัตราการไมปฎิบัติตามกฎหมาย ความปลอดภัย อาชีวอ นามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานของสถาน ประกอบกิจการ ที่มา: สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต

๓/๒๕๕๔

๔/๒๕๕๔

๑/๒๕๕๕

๒/๒๕๕๕ ๓/๒๕๕๕

๑๐

๙๙

๑๓๙

๑๕๑

๒๔๘

๑๕๖

๔๒

๕๒

๖๓

๕๗

๔๘

๗.๐๗

๐.๐๐

๐.๐๐

๔.๐๓

๐.๐๐

๒.๓๘

๙.๖๒

๑.๕๙

๐.๐๐

๐.๐๐

แผนภูมิที่ ๓-๕ อัตราการไมปฎิบัติตามขอกฎหมายของสถานประกอบกิจการจังหวัดภูเก็ต

๕๕


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ (กรกฎาคม - กันยายน) หมายเหตุ : อัตราการไมปฏิบัติตามขอกฎหมายคุมครองแรงงานของสถานประกอบการจังหวัด = จํานวนสถานประกอบการที่ทําผิดกฎหมายคุมครองแรงงานจังหวัด x ๑๐๐ จํานวนสถานประกอบการที่ผานการตรวจกฎหมายคุมครองแรงงานจังหวัด อัตราการไมปฏิบัติตามขอกฎหมายความปลอดภัยของสถานประกอบการจังหวัด- = จํานวนสถานประกอบการที่ทําผิดกฎหมายความปลอดภัยในจังหวัด x ๑๐๐ จํานวนสถานประกอบการที่ผานการตรวจกฎหมายความปลอดภัยจังหวัด

๖. อัตราสถานประกอบการที่เขาสูระบบประกันสังคม ในส ว นอั ต ราสถานประกอบการที่ เ ข า สู ร ะบบประกั น สั ง คม โดยการศึ ก ษาจากจํ า นวนสถาน ประกอบการในระบบประกันสังคมของจังหวัดภูเก็ตเปรียบเทียบกับจํานวนสถานประกอบการทั้งหมดของ จังหวัดภูเก็ต พบวา สัดสวนของสถานประกอบการที่เขาสูระบบประกันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงจากไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๔ - ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ ดังนี้ ๙๘.๐๔, ๙๘.๑๕, ๙๘.๑๑ และ ๙๗.๒๑ ตามลําดับ แผนภูมิที่ ๓-๖ อัตราสถานประกอบการที่เขาสูระบบประกันสังคมในจังหวัดภูเก็ต ๓/๒๕๕๔ ๔/๒๕๕๔ ๑/๒๕๕๕ ๒/๒๕๕๕ ๓/๒๕๕๕ จํานวนสถานประกอบการที่อยูในระบบประกันสังคมจังหวัด ๘,๖๔๒ ๘,๗๕๙ ๘,๘๑๕ ๘,๘๒๓ ๘,๗๙๑ จํานวนสถานประกอบกิจการทั้งหมดในจังหวัด ๘,๘๑๕ ๘,๙๒๔ ๘,๙๘๕ ๘,๙๙๒ ๙,๐๔๓ รอยละของสถานประกอบกิจการที่เขาสูระบบประกันสังคม ๙๘.๐๔ ๙๘.๑๕ ๙๘.๑๑ ๙๘.๑๒ ๙๗.๒๑ ในจังหวัด

แผนภูมิที่ ๓-๖ อัตราสถานประกอบการที่เขาสูระบบประกันสังคมในจังหวัดภูเก็ต

๕๖


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ (กรกฎาคม - กันยายน)

ภาคผนวก

เมื่อ วันที่ ๑๗ สิ งหาคม ๒๕๕๕ ผูตรวจราชการ กระทรวงเเรงงาน (นายปกรณ อมรชี วิ น ) เเละคณะ เดินทางมาตรวจราชการ ณ จังหวัดภูเก็ต เเละประชุม หัวหนาสวนราชการสังกัดกระทรวงเเรงงานจังหวัดภูเก็ ต เพื่อ ติดตามผลการปฏิบัติงานในสั งกั ดกระทรวงเเรงงาน จัง หวัดภูเ ก็ ต รอบ ๓ (Monitoring and Evaluation) ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๕ (ต.ค.๕๔-ก.ค.๕๕) ณ หอง ประชุมสํานักงานเเรงงานจังหวัดภูเก็ต

๕๗


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ (กรกฎาคม - กันยายน)

เมื่อวันศุกรที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.สมหมาย ปรีชาศิลป รองผูวา ราชการจังหวัดภูเก็ต ใหเกียรติเปนประธานในการ ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราคาจางขั้นต่ํา จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ ณ หองประชุมศาลา กลางจังหวัดภูเก็ต (หลังเกา) ชั้น ๒ โดยในการประชุมครัง้ นี้ เพื่อติดตามผลกระทบ จากการปรับอัตราคาจางขั้นต่ํา ๓๐๐ บาท สภาวะ เศรษฐกิจ สังคมและแรงงานของจังหวัดภูเก็ต และ การเดินหนาปรับคาจางขั้นต่ํา ๓๐๐ บาท ทั่วประเทศ โดยตัวแทนคณะอนุกรรมการฝาย นายจางและลูกจางไดรายงานสถานการณดานแรงงาน ที่ประสบปญหาในปจจุบันใหที่ประชุมทราบอีกดวย

๕๘


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ (กรกฎาคม - กันยายน)

เมื่อวันที่ ๓ - ๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแตเวลา ๑๐.๓๐น.-๑๘.๐๐น. นายสุทธิพงศ สายสาคเรศ แรงงาน จังหวัดภูเก็ต ไดบูรณาการงานบริการดานแรงงานของหนวยงานสังกัดกระทรวงแรงงานพรอมออกใหบริการ ประชาชนถึงชุมชนในลักษณะที่เปนรูปแบบเดียวกันทั้งประเทศ โดยในหวงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ ไดออก ใหบริการ ณ หางสรรพสินคาเทสโก โลตัส สาขาภูเก็ต โดยการออกหนวยในครั้งนี้ ไดนํากิจกรรมรับสมัครงาน ประชาสัมพันธขาวตําแหนงงานวาง รับสมัครผูฝก อาชีพ รับสมัคร ผุประกันตน มาตรา ๔๐ ใหคําปรึกษาดานแรงงาน และบริการขอมูลขาวสารดานแรงงาน ออกใหบริการประชาชน

๕๙


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ (กรกฎาคม - กันยายน)

หนวยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดภูเก็ต ๑. สํานักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ชั้น ๑ ถนนนริศร ตําบลตลาดใหญ อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐ โทรศัพท ๐-๗๖๓๕-๔๐๓๕ โทรสาร ๐-๗๖๓๕-๔๐๓๖ E-mail phuket@mol.go.th เว็ปไซด http://www.phuket.mol.go.th ๒. สํานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ถนนรัตนโกสินทร ๒๐๐ ป อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐ โทรศัพท ๐-๗๖๒๑-๙๖๖๐-๑ โทรสาร ๐-๗๖๒๑-๙๖๖๐ E - Mail pkt@doe.go.th เว็ปไซด http://www.phuketjob.org ๓. สํานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต ๑๕/๔ ถนนอําเภอ อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐ โทรศัพท ๐-๗๖๒๔-๐๔๑๘ - ๙, ๐-๗๖๓๕-๕๓๒๔ - ๕ โทรสาร: ๐-๗๖๒๒-๒๘๓๖ E-mail phuket@sso.go.th เว็บไซต http://www.sso.go.th/phuket/ ๔. สํานักงานสวัสดิการและคุม ครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต ๑๘๘ ถนนศักดิเดช อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐ โทรศัพท ๐-๗๖๒๑-๑๙๙๕ , ๐-๗๖๒๒-๐๗๖๐ โทรสาร ๐-๗๖๓๕-๔๔๑๔ E-mail phuket@Labour.go.th เว็บไซต http://www.phuketlabour.org/ ๕. ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต ๑๓๘ หมู ๔ ตําบลศรีสุนทร อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๑๑๐ โทรศัพท ๐๗๖-๒๗๓๔๗๐-๔ โทรสาร ๐๗๖-๒๗๓๔๗๓ E-mail phuket@dsd.go.th เว็บไซต http://home.dsd.go.th/phuketskill/ ๖. ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน จังหวัดภูเก็ต หางสรรพสินคาบิ๊กซีซุปเปอรเซ็นเตอร สาขาภูเก็ต ชั้น ๒ (ชั้นโบวลิ่ง) ๗๒ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ตําบลรัษฎา อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐ โทรศัพท ๐-๗๖๖๑-๒๖๓๓ มท. ๗๙๘๓๐ เว็ปไซด http://counterservice.mol.go.th ๖๐


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ (กรกฎาคม - กันยายน)

คณะผูจัดทํา ที่ปรึกษา นายสุทธิพงศ นางจิระวรรณ

สายสาคเรศ โชประการ

นางสาวธนพร

ตันติพูลวินัย

นางสาวสุกฤตา

แคนยุกต

นายวิระ

อุนอก

นางสาวลาภพร นางสาวนิษณา นางดวงเดือน นางวาสนา นางสาวจินตนา นางสาวรัตติกาญจน นายไชยา

ลิ่มดุลย คงจันทร วิทีไว กรีประเสริฐ ใจหาญ เจริญรัตน อินทรพรหม

แรงงานจังหวัดภูเก็ต เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานสวัสดิการและคุม ครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต เจาพนักงานแรงงานชํานาญงาน สํานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต นักวิชาการแรงงานชํานาญการ สํานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต นักวิชาการพัฒนาฝมือแรงงานชํานาญการ ศูนยพัฒนาฝมอื แรงงานจังหวัดภูเก็ต

ผูจัดทํา นักวิชาการแรงงานชํานาญการ นักวิชาการแรงงานปฎิบัติการ เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน พนักงานพิมพดีด ส ๓ นักวิชาการแรงงาน เจาหนาที่ขอมูลสถานการณแรงงาน พนักงานขับรถยนต

สนับสนุนขอมูลโดย สํานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต สํานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต สํานักงานสวัสดิการและคุม ครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต ศูนยพัฒนาฝมอื แรงงานจังหวัดภูเก็ต สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดภูเก็ต สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต สํานักงานคลังจังหวัดภูเก็ต สํานักงานพาณิชยจงั หวัดภูเก็ต สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต สามารถคนหารายละเอียดสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ตไดที่ http://www.phuket.mol.go.th ขอมูล/สถานการณดานแรงงานจังหวัด สถานการณดานแรงงาน ไตรมาส ๓ ป ๒๕๕๕ ๖๑

situation3/2555  

situation3/2555

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you