Page 1


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

รายป 2554 (มกราคม – ธันวาคม 2554)

คํานํา สํานักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต ไดจัดทํารายงานสถานการณแรงงานรายป ๒๕๕๔ (มกราคม - ธันวาคม ๒๕๕๔) ขึ้นโดยมีวัตถุประสงคหลัก เพื่อประชาสั มพันธขอมูลความเคลื่อนไหวดานแรงงานในจังหวัดและเพื่อเผยแพรส ถิติการ วิเคราะหสถานการณแรงงานจากขอมูลของหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานและหนวยงานอื่น ๆ ในจังหวัดภูเก็ต เพื่อ ความสะดวกในการศึกษาและนําขอมูลไปใชประโยชนในการเผยแพรประชาสัมพันธสําหรับหนวยงาน องคกร ตลอดจนผู ที่สนใจ โดยเนื้อหาประกอบดวย ๑) สถานการณดานแรงงาน ๑.๑) กําลังแรงงาน การมีงานทํา การวางงาน ๑.๒) การจัดหางานและการสงเสริมการมีงานทํา ๑.๓) การพัฒนาศักยภาพแรงงาน ๑.๔) การคุมครองแรงงานและสวัสดิการแรงงาน ๑.๕) การประกันสังคม ขอมูลที่ปรากฏในรายงานสถานการณแรงงานฉบับนี้ ไดรับความอนุเคราะหอยางดียิ่งในการสนับสนุนขอมูล จากสวนราชการตาง ๆ ไดแก สํานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต สํานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต สํานักงานพาณิชยจังหวัดภูเก็ต สํานักงาน สถิติจังหวัดภูเก็ต สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดภูเก็ต สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต สํานักงานคลังจังหวัด ภูเ ก็ ต ทํ าให ก ารดําเนินงานจั ดทํารายงานสถานการณแรงงานมี ความสมบู ร ณยิ่ง ขึ้น จึ ง ขอขอบคุณทุ กหนวยงานที่ เกี่ยวของมา ณ โอกาสนี้ สํานักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต หวังเปนอยางยิ่งวารายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต ฉบับนี้ จะเปนประโยชนแกหนวยงานที่เกี่ยวของและผูสนใจทั่วไป ทั้งนี้ สํานักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ตมีความยินดีเปน อยางยิ่งหากทานมีขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะอันเปนประโยชนเพื่อจะไดดําเนินการปรับปรุงตอไป

สํานักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต กุมภาพันธ ๒๕๕๕


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

รายป 2554 (มกราคม – ธันวาคม 2554)

สารบัญ บทสรุปผูบริหาร ๑ สภาพเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต ๑.๑) ขอมูลทั่วไป ๑.๒) จํานวนประชากร ๑.๓) สรุปภาวะเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต ๑.๔) ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด มูลคา สัดสวน และอัตราการขยายตัว รายไดเฉลี่ยตอหัว ๑.๕) ดัชนีราคาผูบริโภคจังหวัดภูเก็ตเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ และป ๒๕๕๔ ๒ สถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต ๒.๑) กําลังแรงงาน การมีงานทํา การวางงาน กําลังแรงงาน การมีงานทํา การวางงาน ๒.๒) การจัดหางานและการสงเสริมการมีงานทํา การจัดหางานในจังหวัดภูเก็ต การจัดหางานตางประเทศ แรงงานตางดาว การสงเสริมการมีงานทํา ๒.๓) การพัฒนาศักยภาพแรงงาน การฝกเตรียมเขาทํางาน การฝกยกระดับฝมือแรงงาน การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน ๒.๔) การคุมครองแรงงานและสวัสดิการแรงงาน การตรวจคุม ครองแรงงาน การตรวจความปลอดภัยในการทํางาน อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน การแรงงานสัมพันธ ๒.๕) การประกันสังคม จํานวนสถานพยาบาลหลักในสังกัดประกันสังคม การใชบริการกองทุนประกันสังคม การใชบริการกองทุนเงินทดแทน การเลิกกิจการและเลิกจางงาน ภาคผนวกขาวสารเกี่ยวกับแรงงานที่นาสนใจในรอบป

หนา ๑ ๕ ๕ ๗ ๙ ๑๑ ๑๒

๑๔ ๑๖ ๒๑ ๒๒ ๒๗ ๓๐ ๓๒ ๓๓ ๓๔ ๓๕ ๓๖ ๓๗ ๓๙ ๔๑ ๔๒ ๔๒ ๔๓ ๔๔


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

รายป 2554 (มกราคม – ธันวาคม 2554)

สารบัญตาราง ตารางที่ ๑-๑ จํานวนประชากรจังหวัดภูเก็ตจําแนกตามอําเภอและเพศ ตารางที่ ๑-๒ มูลคาผลิตภัณฑจังหวัดภูเก็ต ณ ราคาคงทีป่  ๒๕๓๑ จําแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๓ ตารางที่ ๑-๓ รายไดเฉลี่ยตอหัวของประชากร พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๓ ตารางที่ ๑-๔ ดัชนีราคาผูบริโภคจังหวัดภูเก็ต จําแนกตามหมวดสินคา เดือนธันวาคม ๒๕๕๔ และป ๒๕๕๔ ป ๒๕๕๐=๑๐๐ ตารางที่ ๒-๑ กําลังแรงงาน จําแนกตามเพศและสถานภาพแรงงาน ป ๒๕๕๔ ตารางที่ ๒-๒ จํานวนและสัดสวนของประชากร จําแนกตามกําลังแรงงานป ๒๕๕๔ ในจังหวัดภูเก็ต ตารางที่ ๒-๓ จํานวนของผูทาํ งานจําแนกตามเพศและสถานภาพการทํางาน รายไตรมาสป ๒๕๕๔ ในจังหวัดภูเก็ต ตารางที่ ๒-๔ จํานวนผูม ีงานทําจําแนกตามเพศและอุตสาหกรรม รายไตรมาสป ๒๕๕๔ ในจังหวัดภูเก็ต ตารางที่ ๒-๕ จํานวนผูม ีงานทํา จําแนกตามอาชีพรายไตรมาส ป ๒๕๕๔ ในจังหวัดภูเก็ต ตารางที่ ๒-๖ ประชากรอายุ ๑๕ ปขึ้นไปจําแนกตามระดับการศึกษารายไตรมาส ป ๒๕๕๔ ในจังหวัดภูเก็ต ตารางที่ ๒-๗ จํานวนผูว างงาน และอัตราการวางงาน จําแนกตามรายไตรมาส ป ๒๕๕๔ ในจังหวัดภูเก็ต ตารางที่ ๒-๘ ตําแหนงงานวาง ผูล งทะเบียนสมัครงาน และการบรรจุงานจังหวัดภูเก็ต ป ๒๕๕๔ ตารางที่ ๒-๙ ตําแหนงงานวาง และการบรรจุงานจังหวัดภูเก็ต จําแนกตามสาขาอุตสาหกรรม ป ๒๕๕๔ ตารางที่ ๒-๑๐ ตําแหนงงานวาง ผูส มัครงาน และการบรรจุงาน จําแนกตามอาชีพ ป ๒๕๕๔ ตารางที่ ๒-๑๑ ตําแหนงงานวาง ผูส มัครงาน และการบรรจุงาน จําแนกตามวุฒิการศึกษา ป ๒๕๕๔ ในจังหวัดภูเก็ต ตารางที่ ๒-๑๒ จํานวนแรงงานไทยที่ลงทะเบียนแจงความประสงคเดินทางไปทํางานตางประเทศ จําแนกตามระดับการศึกษา ป ๒๕๕๔ ของจังหวัดภูเก็ต ตารางที่ ๒-๑๓ จํานวนแรงงานไทยที่ไดรับอนุมัติใหเดินทางไปทํางานตางประเทศ จําแนกตามวิธีการเดินทาง ป ๒๕๕๔ ของจังหวัดภูเก็ต ตารางที่ ๒-๑๔ จํานวนแรงงานไทยที่ขออนุมัติเดินทางไปทํางานตางประเทศ จําแนกตามภูมิภาคที่เดินทางไปทํางาน ป ๒๕๕๔ ของจังหวัดภูเก็ต ตารางที่ ๒-๑๕ จํานวนแรงงานตางดาวที่ไดรับอนุญาตทํางานคงเหลือจําแนกตามลักษณะ การเขาเมืองของจังหวัดภูเก็ต ตารางที่ ๒-๑๖ จํานวนแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองทีไ่ ดรับการผอนผันใหทํางาน ตามมติ ครม. จําแนกตามสัญชาติ ป ๒๕๕๔ ของจังหวัดภูเก็ต

ตารางที่ ๒-๑๗ กิจกรรมที่ดําเนินการเพื่อสงเสริมการมีงานทําจําแนกตามประเภทกิจกรรม ป ๒๕๕๔ ของจังหวัดภูเก็ต

หนา ๕ ๙ ๑๑ ๑๓ ๑๔ ๑๖ ๑๖ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๓ ๒๓ ๒๔ ๒๖ ๒๘ ๒๘ ๒๙ ๓๐ ๓๑

๓๒


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

รายป 2554 (มกราคม – ธันวาคม 2554)

สารบัญตาราง (ตอ) หนา ตารางที่ ๒-๑๘ การฝกเตรียมเขาทํางานจําแนกตามกลุม อาชีพป ๒๕๕๔ ในจังหวัดภูเก็ต ตารางที่ ๒-๑๙ การฝกยกระดับฝมือแรงงานจําแนกตามกลุมอาชีพ ป ๒๕๕๔ ในจังหวัดภูเก็ต ตารางที่ ๒-๒๐ การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานจําแนกตามกลุมอาชีพ ในจังหวัดภูเก็ต ป ๒๕๕๔ ในจังหวัดภูเก็ต ตารางที่ ๒-๒๑ การตรวจแรงงาน จําแนกตามสถานประกอบการ ในจังหวัดภูเก็ต ป ๒๕๕๔ ในจังหวัดภูเก็ต ตารางที่ ๒-๒๒ การตรวจความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ ป ๒๕๕๔ ในจังหวัดภูเก็ต

๓๔ ๓๕

ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่ ตารางที่

๓๙ ๓๙ ๔๐ ๔๑

๒-๒๓ ๒-๒๔ ๒-๒๕ ๒-๒๖

จํานวนองคการนายจาง จําแนกตามประเภทองคการ ในจังหวัดภูเก็ต จํานวนองคการลูกจาง จําแนกตามประเภทองคการ ในจังหวัดภูเก็ต ขอเรียกรอง ขอพิพาท และขอขัดแยง ป ๒๕๕๔ ของจังหวัดภูเก็ต จํานวนสถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคม จําแนกตามประเภทสถานพยาบาล ป ๒๕๕๔ ในจังหวัดภูเก็ต ตารางที่ ๒-๒๗ การใชบริการกองทุนประกันสังคม จําแนกตามประเภทประโยชนทดแทน (ไมเนื่องจากการทํางาน) ป ๒๕๕๔ ในจังหวัดภูเก็ต ตารางที่ ๒-๒๘ จํานวนสถานประกอบการที่เลิกกิจการหรือหยุดกิจการชั่วคราว ป ๒๕๕๔ ในจังหวัดภูเก็ต

๓๖ ๓๗ ๓๘

๔๒ ๔๓


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

รายป 2554 (มกราคม – ธันวาคม 2554)

สารบัญแผนภูมิ แผนภูมิที่ ๑-๑ แผนภูมิที่ ๑-๒ แผนภูมิที่ ๑-๓ แผนภูมิที่ ๑-๔ แผนภูมิที่ ๑-๕ แผนภูมิที่ ๒-๑

สัดสวนของประชากรชายและหญิง ขอมูล ณ เดือนธันวาคม ๒๕๕๔ สัดสวนการกระจายตัวของประชากรในแตละอําเภอของจังหวัดภูเก็ต เปรียบเทียบ GPP ภาคเกษตรและนอกเกษตร ป ๒๕๕๐ – ๒๕๕๓ ๕ อันดับสาขาการผลิตทีอ่ ัตราการขยายตัวเฉลี่ยสูงสุด รายไดเฉลี่ยตอหัวของประชากร พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๓ เปรียบเทียบจํานวนผูอยูในกําลังแรงงาน ของจังหวัดภูเก็ต ป ๒๕๕๔ ในจังหวัดภูเก็ต แผนภูมิที่ ๒-๒ เปรียบเทียบผูมงี านทําจังหวัดภูเก็ต จําแนกตามสถานภาพการทํางาน ป ๒๕๕๔ ในจังหวัดภูเก็ต แผนภูมิที่ ๒-๓ เปรียบเทียบผูทํางานในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร ป ๒๕๕๔ ในจังหวัดภูเก็ต แผนภูมิที่ ๒-๔ อาชีพที่มีผูทํางานอยูมากทีส่ ุด จําแนกตามอาชีพ ๕ อันดับแรก ป ๒๕๕๔ ในจังหวัดภูเก็ต แผนภูมิที่ ๒-๕ สัดสวนของประชากรอายุ ๑๕ ปขึ้นไปผูท ํางาน จําแนกตามระดับการศึกษาของจังหวัดภูเก็ต ป ๒๕๕๔ ในจังหวัดภูเก็ต แผนภูมิที่ ๒-๖ เปรียบเทียบอัตราการวางงาน ป ๒๕๕๔ ในจังหวัดภูเก็ต แผนภูมิที่ ๒-๗ เปรียบเทียบตําแหนงงานวาง ผูล งทะเบียนสมัครงาน และการบรรจุงานจังหวัดภูเก็ต ป ๒๕๕๔ ในจังหวัดภูเก็ต แผนภูมิที่ ๒-๘ เปรียบเทียบตําแหนงงานวาง และการบรรจุงาน ในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร ป ๒๕๕๔ ในจังหวัดภูเก็ต แผนภูมิที่ ๒-๙ เปรียบเทียบตําแหนงงานวาง จําแนกตามสาขาอาชีพ ป ๒๕๕๔ ในจังหวัดภูเก็ต แผนภูมิที่ ๒-๑๐ สัดสวนตําแหนงงานวาง จําแนกตามวุฒิการศึกษา ป ๒๕๕๔ ของจังหวัดภูเก็ต แผนภูมิที่ ๒-๑๑ สัดสวนของแรงงานไทยที่แจงความประสงคเดินทางไปทํางานตางประเทศ จําแนกตามระดับการศึกษา แผนภูมิที่ ๒-๑๒ สัดสวนของแรงงานไทยที่ไดรับอนุมัติใหเดินทางไปทํางานตางประเทศ จําแนกตามวิธีการเดินทาง แผนภูมิที่ ๒-๑๓ จํานวนแรงงานไทยที่ขออนุมัตเิ ดินทางไปทํางานตางประเทศ จําแนกตามภูมิภาค ที่เดินทางไปทํางาน ในจังหวัดภูเก็ต แผนภูมิที่ ๒-๑๔ เปรียบเทียบจํานวนแรงงานตางดาวถูกกฎหมายและผิดกฎหมายที่ไดรับการผอนผัน ป ๒๕๕๔ และป ๒๕๕๓ ของจังหวัดภูเก็ต

หนา ๖ ๖ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๕ ๑๗ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๑ ๒๔ ๒๕ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๑


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

รายป 2554 (มกราคม – ธันวาคม 2554)

สารบัญแผนภูมิ (ตอ) แผนภูมิที่ ๒-๑๕ สัดสวนของแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง จําแนกตามสัญชาติจังหวัดภูเก็ต ป ๒๕๕๔ ของจังหวัดภูเก็ต แผนภูมิที่ ๒-๑๖ เปรียบเทียบจํานวนผูไดรบั ประโยชนจากกิจกรรมที่ดําเนินการเพื่อสงเสริม การมีงานทําประเภทตางๆ ในจังหวัดภูเก็ต แผนภูมิที่ ๒-๑๗ เปรียบเทียบจํานวนผูเขารับการฝกและผูผ านการฝกเตรียมเขาทํางาน จําแนกตามกลุมอาชีพ ในจังหวัดภูเก็ต แผนภูมิที่ ๒-๑๘ เปรียบเทียบจํานวนผูเขารับการฝกและผูผ านการฝกยกระดับฝมอื แรงงาน จําแนกตามกลุมอาชีพ ในจังหวัดภูเก็ต แผนภูมิที่ ๒-๑๙ เปรียบเทียบจํานวนผูเขารับการทดสอบและผูผานการทดสอบฝมอื แรงงาน จําแนกตามกลุมอาชีพ ในจังหวัดภูเก็ต แผนภูมิที่ ๒-๒๐ เปรียบเทียบสถานประกอบการที่ปฏิบัติถูกตอง / ไมถูกตอง ตามกฎหมายคุมครองแรงงาน ในจังหวัดภูเก็ต แผนภูมิที่ ๒-๒๑ เปรียบเทียบสถานประกอบการที่ปฏิบัติถูกตอง / ไมถูกตองตามจากการตรวจ ความปลอดภัยในการทํางาน อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ในจังหวัดภูเก็ต แผนภูมิที่ ๒-๒๒ สัดสวนองคการนายจางประเภทตางๆ ในจังหวัดภูเก็ต แผนภูมิที่ ๒-๒๓ สัดสวนขององคการลูกจางประเภทตางๆ ในจังหวัดภูเก็ต แผนภูมิที่ ๒-๒๔ จํานวนสถานประกอบการที่มีขอเรียกรอง ขอพิพาท ขอขัดแยง ป ๒๕๕๔ ในจังหวัดภูเก็ต แผนภูมิที่ ๒-๒๕ เปรียบเทียบสัดสวนของสถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคม จําแนกตามประเภทสถานพยาบาล ป ๒๕๕๔ ในจังหวัดภูเก็ต แผนภูมิที่ ๒-๒๖ จํานวนผูใชบริการของกองทุนประกันสังคม จําแนกตามประเภท ประโยชนทดแทน (ไมเนื่องจากการทํางาน) ป ๒๕๕๔ ในจังหวัดภูเก็ต แผนภูมิที่ ๒-๒๗ จํานวนสถานประกอบการที่เลิกกิจการ/หยุดกิจการชั่วคราวและลูกจาง ที่ถูกเลิกจาง จําแนกตามขนาดสถานประกอบการ ป ๒๕๕๔ ในจังหวัดภูเก็ต

หนา ๓๒ ๓๓ ๓๔ ๓๕ ๓๖ ๓๗ ๓๘ ๓๙ ๔๐ ๔๑ ๔๒ ๔๓ ๔๓


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

รายป ๒๕๕๔ (มกราคม - ธันวาคม ๒๕๕๔)

บทสรุปผูบริหาร สรุปสถานการณดานแรงงานของจังหวัด ๑.๑ กําลังแรงงานและการมีงานทํา ๑) กําลังแรงงาน จังหวัดภูเก็ต มีประชากรในวัยทํางาน (อายุ ๑๕ ปขึ้นไป) จํ านวน ๒๒๘,๔๔๗ คน ผูที่อยูในกําลั ง แรงงานรวม จํานวน ๑๖๕,๐๐๓ คน จําแนกเปนผูมีงานทํา จํานวน ๑๖๓,๙๒๗ คน (รอยละ ๙๙.๓๕ ของผูอยู ในกําลังแรงงานทั้งหมด) , ผูวางงาน จํานวน ๑,๐๗๖ คน (รอยละ ๐.๖๕) โดยสัดสวนของผูอยูในกําลังแรงงานจะนอยที่สุดในไตรมาสที่ ๑ และจะเพิ่มขึ้นเล็กนอยในไตรมาสที่ ๒ เปนชวงที่กําลังแรงงานใหมเพิ่งสําเร็จการศึกษาเขาสูตลาดแรงงาน และเมื่อเขาชวงฤดูการทองเที่ยวใน ไตรมาสที่ ๓ เปนชวงที่มีสัดสวนผูอยูในกําลังแรงงานมากที่สุด ๒) การมีงานทํา ผูมีงานทําเฉลี่ยทั้งป ๒๕๕๔ จํานวน ๑๖๓,๙๒๗ คน พบวาเปนผูทํางานนอกภาคเกษตรกรรม จํานวน ๑๕๗,๓๖๘ คน (รอยละ ๙๖.๐๐ ของผูมีงานทําทั้งหมด) และทํางานในภาคเกษตรกรรม จํานวน ๖,๕๕๗ คน (รอยละ ๔.๐๐) จําแนกเปนรายสาขายอย พบวาสาขานอกภาคเกษตร กลุมผูทํางานนอกภาคเกษตรกรรมจะ ทํางานในสาขาการโรงแรมและภัตตาคารมากที่สุด เมื่อพิจารณาในแตละไตรมาสของป ๒๕๕๔ พบวา ในไตรมาสที่ ๒ ซึ่งเปนชวงนอกฤดูกาลการเกษตร มีจํานวนผูทํางานในภาคเกษตรนอย คือ รอยละ ๓.๖๙ สวนในไตรมาสที่ ๓ ซึ่งเปนชวงฤดูกาลเกษตร จํานวน ผูทํางานในภาคเกษตรกรรมจะมากกวา คือ รอยละ ๔.๐๔ ในทางกลับกันผูทํางานในภาคนอกเกษตรกรรม ในไตรมาสที่ ๒ และ ๓ มีจํ านวนมากกวาในชวงไตรมาส ที่ ๑ ทั้ง นี้เป นผลมาจากการเคลื่ อนยายแรงงาน จากภาคเกษตรกรรมกับนอกภาคเกษตรกรรมตามฤดูกาลตางๆ ในรอบป ๓) การวางงาน ผูวางงานในจัง หวัดภูเ ก็ตเฉลี่ ยทั้ งป ๒๕๕๔ จํานวนทั้งสิ้ น ๑,๐๗๖ ราย (คิดเปนอัตราการวางงาน เทากับรอยละ ๐.๔๗) โดยการวางงานในไตรมาสที่ ๑ มีจํานวนผูวางงานมากที่สุด ๒,๐๒๔ ราย หรือคืดเปน อัตราการวางงานรอยละ ๐.๘๙ สวนไตรมาสที่มีจํานวนผูวางงานนอยที่สุดเปนไตรมาสที่ ๓ มีจํานวน ๓๒๙ ราย หรือคิดเปนรอยละ ๐.๑๔

-1-


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

รายป ๒๕๕๔ (มกราคม - ธันวาคม ๒๕๕๔)

๑.๒ การจัดหางานและสงเสริมการมีงานทํา ๑) การจัดหางานในจังหวัด ตลอดทั้งป ๒๕๕๔ จังหวัดภูเก็ตมีตําแหนงงานวางที่แจงผานสํานักงานจัดหางานจังหวัดผานระบบ ON-LINE จํานวนทั้งสิ้น ๔,๖๕๒ อัตรา ผูลงทะเบียนสมัครงานมีจํานวนทั้งสิ้น ๔,๕๒๑ อัตรา และบรรจุงานมี จํานวนทั้งสิ้น ๔,๕๔๓ ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบภาพรวมของการจัดหางานระหวางเพศชายและเพศหญิงป ๒๕๕๔ พบวาตําแหนงงานวางสวนใหญจะเนนรับโดยไมระบุเพศ เมื่อพิจารณาเปนรายอุตสาหกรรมแลว พบวา ป ๒๕๕๔ ตําแหนงงานวางในจังหวัดภูเก็ตสวนใหญ รอ ยละ ๙๙.๘๐ เป นงานนอกภาคเกษตรกรรม โดยสาขาการโรงแรมและภัตตาคาร มี ตําแหนง งานวาง มากที่สุด จํานวน ๑,๗๐๖ อัตรา (รอยละ ๓๖.๖๗) รองลงมาคือสาขาการขายสง การขายปลีก การซอมแซม ยานยนต รถจักรยานยนต ของใชสวนบุคคล และของใชในครัวเรือน มีตําแหนงงานวาง จํานวน ๑,๑๔๙ อัตรา (รอยละ ๒๔.๗๐) และสาขาการผลิต มีตําแหนงงานวาง จํานวน ๔๖๘ อัตรา (รอยละ ๑๐.๐๖) ตามลําดับ การบรรจุ ง าน พบว าสาขาที่ มี ก ารบรรจุ ง านมากที่ สุ ด ได แ ก สาขาการโรงแรมและภั ต ตาคาร มีการบรรจุงานทั้งสิ้น ๑,๘๐๓ คน (รอยละ ๓๖.๖๙) รองลงมาคือสาขาการขายสง การขายปลีก การซอมแซม ยานยนต รถจั กรยานยนต ของใชสวนบุคคล และของใชในครัวเรือน มีการบรรจุง าน จํานวน ๑,๑๗๒ คน (รอยละ ๒๕.๘๐) และสาขาการกอสรางและกิจการดานอสังหาริมทรัพย การใหเชา และกิจกรรมทางธุรกิจ มีการบรรจุงาน จํานวน ๓๓๓ คน (รอยละ ๗.๓๓) ตามลําดับ ๒) การจัดหางานตางประเทศ ในป ๒๕๕๔ มีแรงงานในจังหวัดภูเก็ตที่ลงทะเบียนแจงความประสงคเดินทางไปทํางานตางประเทศ จํานวน ๖๙ คน แรงงานไทยที่ไปลงทะเบียนสวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน ๓๐ คน (รอยละ ๔๓.๔๘) รองลงมาคือ ระดับมั ธยมศึกษา จํ านวน ๒๐ คน (ร อยละ ๒๘.๙๙) และระดับปวช. ปวส. ปวท. อนุปริญญา จํ านวน ๑๕ คน (รอยละ ๒๑.๗๔) สําหรับแรงงานชายและหญิงที่แจง ความประสงคไปทํางาน ตางประเทศ สวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี การอนุญาตใหแรงงานไทยไปทํางานตางประเทศไดของจังหวัดภูเก็ต ป ๒๕๕๔ พบวา มีจํานวนทั้งสิ้น ๔๘๒ คน โดยเมื่ อพิจ ารณาตามวิธีการเดินทางพบวา ส วนใหญ เป นประเภท Re-Entry คือ กลั บไปทํางาน อีกครั้งหนึ่งโดยการตออายุสัญ ญา จํานวน ๒๙๐ โดยภูมิภาคที่แรงงานไทยที่ เดินทางไปทํางานมากที่สุดคือ ภูมิภาคเอเชีย จํานวน ๓๔๓ คน (รอยละ ๗๑.๑๖ ของแรงงานไทยที่ไปทํางานตางประเทศทั้งหมด) ๓) แรงงานตางดาว ป ๒๕๕๔ จังหวัดภูเก็ตมีคนตางดาวที่ไดรับอนุญาตทํางานคงเหลือทั้งสิ้นจํานวน ๗๙,๖๓๕ คน เพิ่มขึ้น จากป ๒๕๕๓ รอยละ ๔๐.๖๖ ซึ่งเมื่อจําแนกตามลักษณะการเขาเมืองของคนตางดาว พบวากลุมเขาเมืองถูก กฎหมายมี ม ากกวาคนตา งดา วเข าเมื อ งผิ ด กฎหมายที่ ไดรั บ การผ อ นผั นให ทํ า งานตามมติคณะรั ฐ มนตรี โดยแรงงานตางดาวเขาเมืองถูกกฎหมายที่ไดรับอนุญาตทํางาน จํานวน ๔๓,๓๗๔ คน (รอยละ ๕๔.๔๗) และ คนตางดาวเขาเมืองผิดกฎหมายที่ไดรับการผอนผันฯ จํานวน ๓๖,๒๖๑ คน (รอยละ ๔๕.๕๓)

-2-


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

รายป ๒๕๕๔ (มกราคม - ธันวาคม ๒๕๕๔)

กลุมแรงงานตางดาวเขาเมืองถูกกฎหมายที่ไดรับอนุญาตทํางานคงเหลือ จํานวน ๔๓,๓๗๔ คน จําแนก ตามประเภทการไดรับอนุญาต มาตรา ๙ ประเภทพิสูจนสัญชาติ(MOU) มากที่สุดจํานวน ๓๕,๘๗๖ คน (รอยละ ๘๒.๗๑ ของคนตางดาวเขาเมืองถูกกฎหมายทั้งหมด) , ประเภทชั่วคราวทั่วไป จํานวน ๖,๖๓๘ คน (ร อยละ ๑๕.๓๐) , นําเขา จํานวน ๖๗๗ คน (รอยละ ๑.๕๖) และมาตรา ๑๒ สงเสริมการลงทุน (BOI) จํานวน ๑๘๓ คน (รอยละ ๐.๔๒) ตามลําดับ เมื่อเทียบกั บจํานวนคนตางดาวเขาเมืองถูกกฎหมายในป ๒๕๕๓ เพิ่ มขึ้นร อยละ ๑๒๒.๙๐ กลุมแรงงานตางดาวเขาเมืองผิดกฎหมายที่ไดรับผอนผันใหทํางานตามมติคณะรัฐมนตรีคงเหลือ จํานวน ๓๖,๒๖๑ คน สวนใหญเปนเปนมติคณะรัฐมนตรี ๓ สัญชาติ จํานวน ๓๖,๑๓๕ คน (รอยละ ๙๙.๖๕) รองลงมา ไดแก ชนกลุมนอย จํ านวน ๑๒๖ คน (รอยละ ๐.๓๕) ตามลําดับ โดยในป ๒๕๕๓ พบวาคนตางดาวเข าเมือง ผิดกฎหมายที่ไดรับอนุญาตทํางานคงเหลือ ลดลงรอยละ ๒.๔๑ ๑.๓ การพัฒนาศักยภาพแรงงาน ๑) การพัฒนาฝมือแรงงาน ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต ไดดําเนินการฝกอบรมพัฒนาผูใชแรงงานในรูปแบบตางๆ ไดแก การฝ ก เตรี ย มเขา ทํ า งาน การฝ ก ยกระดับ ฝ มื อ แรงงาน และการทดสอบมาตรฐานฝ มื อ แรงงานทั้ ง นี้ ในป ๒๕๕๔ มีผูเขารับการฝกเตรียมเขาทํางาน จํานวน ๘๘ คน โดยพิจารณาตามกลุมอาชีพ โดยกลุมอาชีพ ธุรกิจและบริการมีผูเขารับการฝกเตรียมเขาทํางานสูงสุด จํานวน ๔๒ คน (รอยละ ๔๒.๗๓ ของผูเขารับการฝก ทั้งหมด) ทั้ง นี้ ผู ผานการฝกเตรียมเขาทํางานทั้งหมด๖๗ คน (คิดเปนร อยละ ๗๖.๑๔ ของผู เขารับการฝ ก ยกระดับฝมือแรงงานทั้งหมด) สําหรับการฝกยกระดับฝมือแรงงานในป ๒๕๕๔ พบวามีผูเขารับการฝกยกระดับฝมือแรงงาน ทั้งสิ้น ๒,๒๘๐ คน โดยกลุมอาชีพธุรกิจและบริการ มีการฝกยกระดับฝมือแรงงานสูงสุด จํานวน ๒,๑๖๐ คน (รอยละ ๙๗.๗๔ ของผูเขารับการฝกยกระดับฝมือแรงงานทั้งหมด) ทั้งนี้ มีผูผานการฝกยกระดับฝมือแรงงาน ทั้งหมด ๒,๐๙๒ คน (คิดเปนรอยละ ๙๑.๗๕ ของผูเขารับการฝกยกระดับฝมือแรงงานทั้งหมด) ๒) การทดสอบฝมือแรงงาน การทดสอบฝมื อ แรงงาน มี ผู เขารั บทดสอบฝ มือ แรงงานกั บศูนยพัฒ นาฝ มือ แรงงานจั งหวัดภูเ ก็ ต ทั้งหมด ๓๘๐ คน โดยกลุมอาชีพธุรกิจและบริการมีผูเขารับการทดสอบมากที่สุด จํานวน ๓๐๑ คน (รอยละ ๗๙.๒๑ ของผู เขารับการทดสอบทั้งหมด) ทั้งนี้ ผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมื อแรงงานทั้ง หมด ๓๔๕ คน (คิดเปนรอยละ ๙๐.๗๙ ของผูเขารับการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานในกลุมอาชีพดังกลาว) ๑.๔ การคุมครองแรงงานและสวัสดิการ ๑) การตรวจแรงงาน การตรวจคุม ครองแรงงาน ในป ๒๕๕๔ สํ านัก งานสวัส ดิก ารและคุม ครองแรงงานจั ง หวัดภูเ ก็ ต ไดดําเนินการตรวจสถานประกอบการทั้งสิ้น ๔๘๓ แหง มีลูกจางที่ผานการตรวจหรือไดรับการคุมครองจํานวน ๒๔,๙๘๒ คน ซึ่งสถานประกอบการที่ตรวจสวนใหญเปนสถานประกอบการขนาด ๒๐-๔๙ คน ทั้งนี้จากผลการ ตรวจพบวาสถานประกอบการจําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ พบวาสถานประกอบการขนาด ๕-๙ คน ปฎิบั ติถูกตองมากที่ สุด จํานวนละ ๙๖ แหง (รอยละ ๒๐.๐๘ ของสถานประกอบการที่ ผานการตรวจทั้งสิ้น)

-3-


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

รายป ๒๕๕๔ (มกราคม - ธันวาคม ๒๕๕๔)

ขณะที่สถานประกอบการที่ปฏิบัติไมถูก ตองตามกฎหมายมีจํานวน ๑๕ แหง (รอยละ ๓.๑๑) โดยเจาหนาที่ได ดําเนินการแนะนําแลวทั้งหมด ๑๕ แหง การตรวจความปลอดภัยในการทํางาน อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ มในการทํ างานป ๒๕๕๔ ไดดําเนินการตรวจความปลอดภัยในการทํ างาน อาชีวอนามั ย และสภาพแวดล อ ม ในการทํ างานทั้ ง สิ้ น ๒๒๘ แหง มีลูกจางที่ผานการตรวจหรือไดรับการคุมครองรวม จํานวน ๑๕,๙๑๐ คน ซึ่งสถานประกอบการที่ตรวจ สวนใหญเปนสถานประกอบการขนาด ๕๐-๙๙ คน จํานวน ๔๖ แหง (รอยละ ๒๐.๑๘ ของสถานประกอบการ ที่ผานการตรวจทั้งสิ้น) ผลการตรวจความปลอดภัยพบวา สถานประกอบการปฏิบัติถูกตอง จํานวน ๒๐๙ แหง (รอยละ ๙๑.๖๗ ของสถานประกอบการที่ผานการตรวจทั้งสิ้น) และสถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติไมถูกตอง จํานวน ๑๙ แหง (รอยละ ๘.๓๓) โดยเจาหนาที่ไดดําเนินการแนะนําแลวทั้งหมด ๑๙ แหง ๒) แรงงานสัมพันธ ในป ๒๕๕๔ พบวา จังหวัดภูเก็ตมีองคการนายจาง ๒๑ แหง โดยทั้งหมดนั้นเปนองคกรประเภท สมาคมนายจาง สําหรับองคการลูกจางนั้น มีสหภาพแรงงานในกิจการเอกชน ๑๙ แหง และสหพันธแรงงาน ๒ แหง ๑.๕ การประกันสังคม ๑) สถานประกอบการ และผูประกันตนในระบบประกันสังคม จังหวัดภูเก็ตมีสถานประกอบการที่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม จํานวน ๘,๘๙๙ แหง และมีผูประกันตนรวม ทั้งสิ้ น ๑๓๔,๘๑๒ คน จํ าแนกเปนมาตรา ๓๓ ๑๑๙,๘๔๒ คน ,มาตรา ๓๙ ๑๔,๙๖๙ คน และมาตรา ๔๐ จํานวน ๑ คน และมีสถานพยาบาลในเครือขายประกันสังคมจํานวน ๔ แหง ของรัฐบาล ๓ แหง และเอกชน ๑ แหง ๒) การใชบริการประกันสังคม ในป ๒๕๕๔ จํานวนผูประกันตนของจังหวัดภูเก็ตที่มาใชบริการกองทุนประกันสังคม(ไมเนื่องจากการ ทํางาน) จํ านวน ๕๘,๐๕๑ คน โดยประเภทประโยชนทดแทนที่ ผูประกันตนมาใชบริก ารสูงสุด ไดแก กรณี เจ็บปวย จํานวน ๒๗,๗๙๖ คน (รอยละ ๔๗.๘๘) รองลงมา คือ กรณีสงเคราะห บุตร จํานวน ๑๙,๕๙๓ คน (รอยละ ๓๓.๗๕) และ กรณีวางงาน จํานวน ๖,๐๑๔ คน (รอยละ ๑๐.๓๖) ตามลําดับ ทั้งนี้พิจารณาปริมาณ การจ ายเงิ นประโยชนท ดแทน พบวา กรณีคลอดบุตร มี การจายเงิ นสูง สุ ด ๗๕,๗๙๓,๑๐๘ บาท (ร อยละ ๓๑.๕๙) รองลงมา คือ กรณีสงเคราะหบุ ตร ๕๒,๓๗๘,๐๕๐ บาท (ร อยละ ๒๑.๘๓) และ กรณีเจ็ บป วย ๓๙,๘๙๓,๘๕๑ บาท (รอยละ ๑๖.๖๓) ตามลําดับ ๓) การเลิกกิจการและเลิกจางงาน ในป ๒๕๕๔ จังหวัดภูเก็ต มีสถานประกอบการที่เลิกกิจการ/หยุดกิจการชั่วคราว จํานวน ๖๔๒ แหง ลูกจาง จํานวน ๓,๒๙๔ คน โดยเปนสถานประกอบการขนาด ๑-๙ คน จํานวน ๖๐๘ แหง ลูกจาง จํานวน ๑,๕๒๐ คน และสถานประกอบการขนาด ๑๐ คนขึ้นไป จํานวน ๓๔ แหง ลูกจาง จํานวน ๑,๗๗๔ คน

-4-


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

รายป ๒๕๕๔ (มกราคม - ธันวาคม ๒๕๕๔)

1. สภาพเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต 1.1) ขอมูลทั่วไป ที่ตั้งและขนาด จังหวัดภูเก็ตเปนจังหวัดในภาคใตตอนบนของประเทศไทย ตั้งอยูระหวางละติจูดที่ ๗ องศา ๔๕ ลิปดา ถึง ๘ องศา ๑๕ ลิปดาเหนือ และลองจิจูดที่ ๙๘ องศา ๑๕ ลิปดา ถึง ๙๘ องศา ๔๐ ลิปดา ตะวันออก มีลักษณะเปนเกาะ จัดเปนเกาะที่มีขนาดใหญที่สุดของประเทศไทย ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของภาคใต ในทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย มีเกาะบริวาร ๓๒ เกาะ สวนกวางที่สุดของเกาะภูเก็ตเทากับ ๒๑.๓ กิโลเมตร สวนยาวที่สุดของเกาะภูเก็ตเทากับ ๔๘.๗ กิโลเมตร เฉพาะเกาะภูเก็ตมีพื้นที่ ๕๔๓.๐๓๔ ตารางกิโลเมตร สวน เกาะบริวารมีพื้นที่ ๒๗ ตารางกิโลเมตร รวมพื้นที่ทั้งหมด ๕๗๐.๐๓๔ ตารางกิโลเมตรหรือ ๓๕๖,๒๗๑.๒๕ ไร อยู หางจากกรุงเทพมหานคร ตามเสนทางหลวงแผนดินหมายเลข ๔ และทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๔๐๒ รวม ระยะทาง ๘๖๗ กิโลเมตร หรือ ๖๘๘ กิโลเมตร ทางอากาศ ทิศเหนือ ติดชองแคบปากพระจังหวัดพังงา เชื่อมโดยสะพานสารสิน และสะพานเทพกระษัตรี ทิศตะวันออก ติดทะเลเขตจังหวัดพังงา ทิศใต ติดทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย ทิศตะวันตก ติดทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย การปกครอง แบ ง การบริห ารราชการส วนภูมิ ภาค ออกเป น ๓ อํ าเภอ ประกอบดวยอํ าเภอเมื อ ง อําเภอกะทู อําเภอถลาง มีตําบล ๑๗ ตําบล และ ๑๐๓ หมูบาน การบริหารราชการสวนทองถิ่น ประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัด ๑ แหง เทศบาล ๑๑ แหง และองคการบริหารสวนตําบลอีก ๗ แหง

1.2) จํานวนประชากร จากขอมูลของที่ทําการปกครองจังหวัดภูเก็ต ณ ธันวาคม ๒๕๕๔ จัง หวัดภูเก็ตมีประชากรทั้งสิ้ น ๓๕๓,๘๔๗ คน แบ งเป น เพศชาย จํ านวน ๑๖๗,๓๗๐ คน และเพศหญิง จํานวน ๑๘๖,๔๗๗ คน ความ หนาแนนของประชากร ๖๒๐ คนตอตารางกิโลเมตร มีจํานวนครัวเรือนตามทะเบียนบานทั้งสิ้น ๑๘๘,๙๙๔ หลังคาเรือน เมื่ อพิ จารณาจํานวนประชากรรายอํ าเภอ พบวา อําเภอเมื อ งมี จํานวนประชากรมากที่ สุ ดเทากั บ ๒๑๘,๕๓๘ คน (คิดเปนรอยละ ๖๑.๗๖ ของประชากรทั้งจังหวัด) รองลงมาอําเภอถลาง มีจํานวนประชากร เทากับ ๘๕,๙๑๘ คน (รอยละ ๒๔.๒๘) และ อําเภอกะทู มีจํานวนประชากรเทากับ ๔๙,๓๙๑ คน (รอยละ ๑๓.๙๖) ตามลําดับ (ตาราง ๑-๑) ตารางที่ ๑-๑ จํานวนประชากรจังหวัดภูเก็ตจําแนกตามอําเภอและเพศ สําดับที่ ๑ ๒ ๓

อําเภอ/กิ่งอําเภอ เมือง กะทู ถลาง รวม

จํานวนประชากร (คน) ชาย หญิง รวม ๑๐๒,๐๑๗ ๑๑๖,๕๒๑ ๒๑๘,๕๓๘ ๒๓,๔๐๙ ๒๕,๙๘๒ ๔๙,๓๙๑ ๔๑,๙๔๔ ๔๓,๙๗๔ ๘๕,๙๑๘ ๑๖๗,๓๗๐ ๑๘๖,๔๗๗ ๓๕๓,๘๔๗

ที่มา: ที่ทําการปกครองจังหวัดภูเก็ต หมายเหตุ: ขอมูล ณ เดือนธันวาคม ๒๕๕๔ -5-

ชาย ๔๖.๖๘ ๔๗.๔๐ ๔๘.๘๒ ๔๗.๓๐

รอยละ (%) หญิง ๕๓.๓๒ ๕๒.๖๐ ๕๑.๑๘ ๕๒.๗๐

รวม ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

รายป ๒๕๕๔ (มกราคม - ธันวาคม ๒๕๕๔)

-6-


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

รายป ๒๕๕๔ (มกราคม - ธันวาคม ๒๕๕๔)

1.3) สรุปภาวะเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต จังหวัดภูเก็ตเปนจังหวัดที่มีสภาพทางเศรษฐกิจดี โดยเศรษฐกิจสวนใหญขึ้นอยูกับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการ ทองเที่ยว จากขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติพบวาในป พ.ศ. ๒๕๕๓ จังหวัด ภูเก็ตมีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจําป (GPP) เทากับ ๗๘,๙๖๔ ลานบาท และมีมูลคาผลิตภัณฑ จังหวัดตอหัว (Per Capita GPP) เทากับ ๒๖๒,๕๒๙ บาทตอคนตอป โครงสรางเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต พบวาสาขาการผลิตที่มีสัดสวนสูงสุด ๕ อันดับแรก ไดแก สาขาโรงแรม และภัตตาคาร (รอยละ ๔๔.๗๒) สาขาการขนสง สถานที่เก็บสินคาและการคมนาคม (รอยละ ๑๑.๙๘) สาขาการขาย สง การขายปลีก การซอมแซมยานยนตฯ (รอยละ ๘.๐๑) สาขาการกอสราง (รอยละ ๔.๔๖) และ ตัวกลางทางการเงิน (รอยละ ๔.๐๒) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในป พ.ศ. ๒๕๕๓ ขยายตัวรอยละ ๑.๘ ภาพรวมของเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต ณ เดือนธันวาคม ๒๕๕๔ รายงานโดยสํานักงานคลังจังหวัดภูเก็ ต พบวา ชะลอตัวเนื่องจากการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางหลายจังหวัดสงผลให นักท องเที่ยวบางสวนชะลอการ เดินทาง และแรงฉุดจากการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจโลก ส งผลใหการขยายตัวของภาคการท องเที่ยวซึ่งเป น เศรษฐกิจหลักยังคงขยายตัวไดไมเต็มที่ สําหรับเครื่องชี้การบริโภคเอกชนเมื่อพิจารณาแลวพบวา การจับจายใชสอย ของผูบริโภคในเดือนนี้ขยายตัวสูงขึ้น เนื่องจากมีเทศกาลเปดฤดูกาลทองเที่ยวภูเก็ตครั้งที่ ๒๖ เทศกาลการแขงขัน เรือใบภูเก็ตคิงสคัพกัตตาครั้งที่ ๒๕ ทําใหนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศเขามารวมงานในจังหวัดสูงขึ้น ในสวนของการประมงและการลงทุนขยายตัว นอกจากนี้หากพิจารณาในดานอื่นๆ พบวา โดยภาพรวมยังคงชะลอตัว เชน การเกษตร อุตสาหกรรม เปนตน ตามที่ไดกลาวมาขางตนพบวาปจจัยที่มีผลตอการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ จังหวัด ดังนี้ ปจจัยบวก ที่สงผลใหเศรษฐกิจจังหวัดขยายตัว คือนโยบายกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐ เศรษฐกิจที่ กําลังฟนตัวและความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนในการจัดกิจกรรมกระตุนเศรษฐกิจ ปจจัยลบ ที่ เปนอุปสรรคตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจ คือการแข็งคาของเงินบาท ภาวะเงินเฟ อ อุทกภัยที่มีผลตอการเกษตร ภาคการเกษตร ยางพารา ชะลอตัว จากผลผลิตยางพาราผ านตลาดประมูลยางในเดือนนี้ พบวาขยายตัวสู งถึงรอยละ ๔๗.๐๔ หลังจากที่หดตัวรอยละ ๑๙.๘๑ ในชวงเดียวกันของปที่ผานมา สําหรับในสวนของราคายางพาราแผนดิบ คุณภาพ ๓ หดตัวรอยละ ๓๐.๒๑ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปที่ผานมาซึ่งขยายตัวรอยละ ๕๕.๐๖ ประมง ขยายตัว โดยปริมาณสัตวน้ําขึ้นทาในเดือนนี้ขยายตัวสูงขึ้นที่รอยละ ๔๖.๙๐ เมื่อเปรียบเทียบกับ ชวงเดียวกันของปที่ผานมาที่หดตัวรอยละ ๓๙.๘๑ นอกจากนี้มูลคาสัตวน้ําขยายตัวรอยละ ๕๖.๔๐ จากที่หดตัวรอย ละ ๑๑.๒๔ ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมา สําหรับในสวนของจํานวนเรือประมงที่เขามาเทียบทาในเดือนนี้ขยายตัว สูงขึ้นที่รอยละ ๑๘.๙๕ เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมาที่หดตัว รอยละ ๓๔.๙๗ อุตสาหกรรม ชะลอตัว จํานวนทุนจดทะเบียนโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการมาขอจดทะเบียน ณ สํานักงาน อุตสาหกรรม ณ สิ้นเดือนนี้ชะลอตัวรอยละ ๔.๐๔ จากที่ขยายตัวสูงถึงรอยละ ๘๙.๙๖ ในชวงเดียวกันของปที่ผาน มา จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมในเดือนนี้ชะลอตัวลงรอยละ ๑.๗๘ จากที่ขยายตัวรอยละ ๓.๒๒ ในเดือนเดียวกันของ ปที่ผานมา สําหรับในสวนของกิจการที่มีอยูเดิมไมมีการแจงปดกิจการแตอยางใด

-7-


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

รายป ๒๕๕๔ (มกราคม - ธันวาคม ๒๕๕๔)

นอกภาคการเกษตร การทองเที่ยวและบริการ ชะลอตัว จํานวนผูโดยสารที่เดินทางเขาออกผานทาอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ขยายตัวรอยละ ๑๑.๑๗ ในขณะที่จํานวนผูโดยสารที่เดินทางผานดานตรวจคนเขาเมืองจังหวัดภูเก็ตชะลอตัวรอยละ ๗.๔๖ จากที่ขยายตัวรอยละ ๒๓.๑๔ ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมา นอกจากนี้เมื่อพิจารณาจํานวนเครื่องบินขึ้นลง พบวาชะลอตัวที่รอยละ ๘.๖๘ จากที่ขยายตัวรอยละ ๑๕.๔๔ ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมา การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ขยายตัว พิจารณาจากการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มซึ่งยอดที่จัดเก็บไดในเดือน นี้ขยายตัวรอยละ ๒๒.๕๑ จากที่ ขยายตัวรอยละ ๙.๑๙ ในเดือนเดี ยวกั นของป ที่ ผ านมา ในขณะที่ ยอดการจด ทะเบียนรถยนตใหมในเดือนนี้หดตัวรอยละ ๒๐.๐๐ จากที่ขยายตัวรอยละ ๑๐๐.๐๐ และจํานวนรถจักรยานยนต จดทะเบียนใหมปรับตัวดีขึ้นรอยละ ๑๐.๘๘ จากที่หดตัวรอยละ ๒๑.๔๘ ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมา การลงทุนภาคเอกชน ขยายตัว พิจารณาจากภาพรวมของการลงทุนในสวนของจํานวนที่แจงเพิ่มทุนมีจํานวน คงที่ เมื่อเปรี ยบเทียบจากชวงเดียวกันของปกอน หากพิจารณาลงในรายละเอียดพบวามีเครื่องชี้ดานอื่นที่พากั น ขยายตัว เชน จําวนทุ นที่ม แจงขอเปดดําเนิ นการใหมขยายตัวร อยละ ๑๔๘.๔๕ จากที่หดตัวรอยละ ๕.๖๑ เมื่อ เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปที่ผานมา จํานวนผูมาขอจดทะเบียนใหมขยายตัวรอยละ ๙๗.๒๒ และยอดการแจง เลิกกิจการของผูประกอบการขยายสูงขึ้นรอยละ ๑,๓๘๖.๑๐ เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของปที่ผานมาที่หดตัว รอยละ ๒๕.๖๘ สงผลใหการลงทุนในเดือนนี้ขยายตัว การใชจายเงินภาครัฐ หดตัว พิ จารณาจากยอดการเบิ กจายเงินงบประมาณที่เบิกจ ายไดสู งขึ้นเมื่ อ เปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปที่ผานมา การเบิกจายเงินงบประมาณปรับตัวดีขึ้นรอยละ ๖.๔๒ หลังจากที่หดตัว รอยละ ๓๓.๐๘ ในเดือนเดียวกันของปที่ผานมา หากพิจารณาในรายละเอียด พบวาการเบิกจายงบประจําเบิกจายได หดตัวร อยละ ๖.๒๐ จากที่ ขยายตัวรอยละ ๑๙.๕๖ ในเดือนเดียวกันของปที่ ผานมา และการเบิกจายงบลงทุ น เบิกจายปรับตัวดีขึ้นรอยละ ๘.๒๗ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนเดียวกันของปที่ผานมา การจดทะเบียนประกอบธุรกิจ ป ๒๕๕๔ มีการจดทะเบียนนิติบุคคลตั้งใหมของจังหวัดภูเก็ต จํานวน ๑,๖๑๒ ราย เงินทุน จํานวน ๗,๙๖๑ ลานบาท ในสวนของการจดทะเบียนเลิกนิติบุคคลของจังหวัดภูเก็ต จํานวน ๓๙๑ ราย เงินทุน ๒,๐๙๑ ลานบาท

-8-


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

รายป ๒๕๕๔ (มกราคม - ธันวาคม ๒๕๕๔)

๑.๔) ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด ๑) มูลคา สัดสวน และอัตราการขยายตัว จากขอมูลการรายงานผลิตภัณฑมวลรวมภาคและจังหวัด โดยสํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคม แหงชาติในป ๒๕๕๓ จังหวัดภูเก็ตมีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (ณ ราคาคงที่ป ๒๕๓๑) รวมทั้งสิ้น ๓๖,๘๘๐ ลานบาท เปนมู ลคาในภาคการเกษตร ๒,๔๘๒ ล านบาท (ร อยละ ๖.๗๓) และมู ลคานอกภาคเกษตร ๓๔,๓๙๘ ลานบาท (รอยละ ๙๓.๒๗) โดยมีอัตราขยายตัวเฉลี่ยระหวางป ๒๕๕๐ - ๒๕๕๓ เฉลี่ยรอยละ ๑.๕๒ (ตารางที่ ๑-๒) สาขาหลักที่มีมูลคาสูงที่สุด ไดแกสาขาโรงแรมและภัตตาคาร มีมูลคา ๑๖,๖๘๓ ลานบาท รองลงมาไดแก สาขาการขนสง สถานที่เก็บสินคา และการคมนาคม มีมูลคา ๔,๕๓๒ ลานบาท และสาขาการขายสง ขายปลีก การซอมแซมยานยนตฯ มีมูลคา ๒,๙๑๘ ลานบาท ตามลําดับ สวนสาขานําซึ่งเปนสาขาที่มีอัตราการขยายตัวสูงที่สุดของจังหวัด ไดแก การบริหารราชการแผนดินและการ ปองกันประเทศ รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ มีการขยายตัวในป ๒๕๕๐-๒๕๕๓ เฉลี่ยรอยละ ๒๔.๙๓ ตารางที่ ๑-๒ มูลคาผลิตภัณฑจังหวัดภูเก็ต ณ ราคาคงที่ป ๒๕๓๑ จําแนกตามสาขาการผลิต พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๓ สาขาการผลิต

๒๕๕๐r

๒๕๕๒p

๒๕๕๓p๑

ภาคเกษตร ๒,๖๓๔ ๒,๔๑๑ ๒,๔๔๖ เกษตรกรรม การลาสัตว และการปาไม ๗๕๙ ๖๘๙ ๖๔๗ การประมง ๑,๘๗๔ ๑,๗๒๒ ๑,๗๙๙ ภาคนอกเกษตร ๓๒,๖๑๔ ๓๑,๖๘๗ ๓๐,๘๙๗ การทําเหมืองแรและเหมืองหิน ๐ ๐ ๐ การผลิตอุตสาหกรรม ๑,๕๕๔ ๑,๖๖๐ ๑,๕๑๓ การไฟฟา แกส และการประปา ๑,๓๖๐ ๑,๕๒๑ ๑,๖๒๘ การกอสราง ๑,๒๘๓ ๑,๑๗๖ ๑,๒๓๐ การขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต จักรยานยนต ๓,๑๑๖ ๓,๐๗๓ ๒,๘๕๔ ของใชสวนบุคคลและของใชในครัวเรือน โรงแรมและภัตตาคาร ๑๖,๒๒๔ ๑๔,๖๔๖ ๑๔,๐๙๕ การขนสง สถานที่เก็บสินคา และการคมนาคม ๔,๖๘๗ ๔,๗๓๗ ๔,๔๐๗ ตัวกลางทางการเงิน ๑,๑๒๒ ๑,๒๖๖ ๑,๓๐๘ บริการดานอสังหาริมทรัพย การใหเชา และบริการทางธุรกิจ ๑,๑๔๗ ๑,๑๖๖ ๑,๒๔๐ การบริหารราชการแผนดินและการปองกันประเทศ รวมทั้งการ ๔๕๙ ๗๙๒ ๘๘๐ ประกันสังคมภาคบังคับ การศึกษา ๔๙๑ ๔๗๙ ๔๘๕ การบริการดานสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห ๓๕๙ ๓๘๒ ๔๓๘ การใหบริการชุมชน สังคม และบริการสวนบุคลอื่น ๆ ๗๙๑ ๗๖๘ ๗๙๗ ลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล ๒๑ ๒๑ ๒๑ ผลิตภัณฑจังหวัด (ลานบาท) ๓๕,๒๔๘ ๓๔,๐๙๘ ๓๓,๓๔๓ ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ หมายเหตุ : r หมายถึง revised หรือการปรับปรุงขอมูลยอนหลัง P หมายถึง preliminary หรือปที่ไดจากการประมวลผลขอมูลเบื้องตน

๒,๔๘๒ ๕๘๑ ๑,๙๐๑ ๓๔,๓๙๘ ๐ ๑,๖๕๕ ๑,๗๕๙ ๑,๓๖๗

๖.๗๓ ๑.๕๘ ๕.๑๕ ๙๓.๒๗ ๐.๐๐ ๔.๔๙ ๔.๗๗ ๓.๗๑

-๑.๙๖ -๘.๕๒ ๐.๔๘ ๑.๗๙ ๐.๐๐ ๒.๑๒ ๘.๙๕ ๒.๑๔

๒,๙๑๘

๗.๙๑

-๒.๑๖

๑๖,๖๘๓ ๔,๕๓๒ ๑,๓๙๘ ๑,๓๙๘

๔๕.๒๔ ๑๒.๒๙ ๓.๗๙ ๓.๗๙

๐.๙๓ -๑.๑๑ ๗.๖๑ ๖.๘๒

๘๙๕

๒.๔๓

๒๔.๙๓

๕๑๐ ๑.๓๘ ๔๕๒ ๑.๒๓ ๘๑๑ ๒.๒๐ ๒๐ ๐.๐๕ ๓๖,๘๘๐ ๑๐๐.๐๐

๑.๒๗ ๗.๙๘ ๐.๘๔ -๑.๖๑ ๑.๕๒

-9-

๒๕๕๑r

(หนวย: ลานบาท) สัดสวน อัตรา ป ๕๓ ขยายตัว


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

รายป ๒๕๕๔ (มกราคม - ธันวาคม ๒๕๕๔)

มูลค า (ลานบาท)

แผนภูมิที่ 1-3 เปรียบเทียบ GPP ภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร ป 2550 – 2553 40,000 34,398 32,614 31,687 35,000 30,897 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 2,446 2,482 2,634 2,411 5,000 0 2550r

2551r

2552p

ภาคเกษตร ภาคนอกเกษตร

2553p1

ป (พ.ศ.)

แผนภูมิที่ 1-4 5 อันดับสาขาการผลิตที่มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยสูงที่สุด

24.93

8.95 7.98 7.61 6.82

สาขา

0.00

5.00

10.00

15.00 20.00 อัตราขยายตัว (%)

25.00

30.00

การบริหารราชการแผนดินและการปองกันประเทศ รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ การไฟฟา แกส และการประปา การบริการดานสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห ตัวกลางทางการเงิน บริการดานอสังหาริมทรัพย การใหเชา และบริการทางธุรกิจ

-10-


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

รายป ๒๕๕๔ (มกราคม - ธันวาคม ๒๕๕๔)

๒) รายไดเฉลี่ยตอหัว ในป ๒๕๕๓ ประชากรในจั ง หวัด ภูเ ก็ ต มี ร ายไดเ ฉลี่ ย ตอ หั ว ทั้ ง สิ้ น ๒๖๒,๕๒๙ บาทต อ คนต อ ป โดยมีอัตราขยายตัวรายไดเฉลี่ยตอหัวเพิ่มขึ้น ระหวางป ๒๕๕๐-๒๕๕๓ รอยละ ๐.๔๓ โดยจํานวนประชากร ในชวงเวลาเดียวกันขยายตัวเพิ่มขึ้น รอยละ ๑.๓๗ (ตารางที่ ๑-๓) ตารางที่ ๑-๓ รายไดเฉลี่ยตอหัวของประชากร พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๓ สาขาการผลิต รายไดเฉลี่ยตอหัว (บาท) จํานวนประชากร (๑,๐๐๐ คน)

๒๕๕๐r

๒๕๕๑r

๒๕๕๒p

๒๕๕๓p๑

อัตรา ขยายตัว

๒๕๙,๑๖๔

๒๕๓,๒๗๔

๒๓๖,๔๖๑

๒๖๒,๕๒๙

๐.๔๓

๒๘๙

๒๙๓

๒๙๗

๓๐๑

๑.๓๗

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

แผนภูมิที่ 1-5 รายไดเฉลี่ยตอหัวของประชากร พ.ศ. 2550 – 2553 270,000

259,164

รายได (บาท)

260,000

253,274

262,529

250,000 240,000

236,461

230,000 220,000 2550r

2551r

2552p ป (พ.ศ.)

-11-

2553p1


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

รายป ๒๕๕๔ (มกราคม - ธันวาคม ๒๕๕๔)

๑.๕) ดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดภูเก็ตเดือน ธันวาคม ๒๕๕๔ และป ๒๕๕๔ สํานักงานพาณิชยจังหวัดภูเก็ต รวมกับ สํานักดัชนีเศรษฐกิจการคากระทรวงพาณิชย และจังหวัดภูเก็ต ไดรายงานความเคลื่ อนไหวของดัชนีราคาผูบริโภคจังหวัดภูเก็ต (Consumer Price Index of Province: CPI-P) ประจําเดือนธันวาคม ๒๕๕๔ และ ป ๒๕๕๔ โดยสรุปดังนี้ การประมวลผลดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของประเทศ มีรายการสินคาและบริการที่ใชคํานวณ จํานวน ๔๑๗ รายการ สําหรับจังหวัดภูเก็ต มีจํานวน ๒๕๗ รายการ ครอบคลุมสินคาหมวดอาหารและเครื่องดื่ม เครื่องนุงหม เคหสถาน, การตรวจรักษาและบริการสวนบุ คคล ยานพาหนะ, การขนสงและการสื่อสาร การบันเทิ ง การอ าน, การศึกษาและการศาสนา, รวมทั้ง ยาสูบและเครื่องดื่ม มีแอลกอฮอล เพื่อนํามาคํานวณดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัด ภูเก็ต ไดผลดังนี้ ๑. ดัชนีราคาผูบริโภคทั่วไปของประเทศ เดือน ธันวาคม ๒๕๕๔ ป ๒๕๕๐ ดัชนีร าคาผู บริ โ ภคทั่ วไปของประเทศ เท ากับ ๑๐๐ และ เดือนธันวาคม ๒๕๕๔ เทากับ ๑๑๒.๗๗ เทียบกับเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ เทากับ ๑๑๓.๓๑ ลดลงรอยละ ๐.๔๘ หากเทียบกับ เดือนธันวาคม ๒๕๕๓ สูงขึ้นรอยละ ๓.๕๓ (อัตราเงินเฟอ) และเฉลี่ยทั้งป ๒๕๕๔ เทียบกับป ๒๕๕๓ สูงขึ้น รอยละ ๓.๘๑ อยูในกรอบคาดการณเงินเฟอป ๒๕๕๔ ของกระทรวงพาณิชย ที่รอยละ ๓.๒ – ๓.๘ ๒. ดัชนีราคาผูบริโภคของจังหวัดภูเก็ต เดือน ธันวาคม ๒๕๕๔ ป ๒๕๕๐ ดัชนีร าคาผูบริโ ภคของจัง หวัดภูเก็ต เท ากับ ๑๐๐ สําหรับเดือน ธันวาคม ๒๕๕๔ เทากับ ๑๒๐.๙ และเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ เทากับ ๑๒๑.๑ การเปลี่ยนแปลงดัชนีราคาผูบ ริโภคจังหวัดภูเก็ต เดือน ธันวาคม ๒๕๕๔ เมื่อเทียบกับ - เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ลดลงรอยละ ๐.๒ - เดือน ธันวาคม ๒๕๕๓ สูงขึ้นรอยละ ๗.๓ - เฉลี่ยทัง้ ป ๒๕๕๔ เทียบกับป ๒๕๕๓ สูงขึ้นรอยละ ๕.๘ ๓) ดัชนีราคาผูบริโภคจังหวัดภูเก็ต เดือน ธันวาคม ๒๕๕๔ เทียบกับเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ ลดลงรอยละ ๐.๒ (เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ สูงขึ้นรอยละ ๐.๕) จากการปรับราคาลดลงของสินคาหมวด อาหารและเครื่องดื่ม รอยละ ๐.๔ ขณะเดียวกันหมวดอื่นๆ ไมใชอาหารและเครื่องดื่ม ลดลงรอยละ ๐.๑ ๓.๑) ดัชนีหมวดอาหารและเครื่องดื่ม ลดลงรอยละ ๐.๔ (เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ สูงขึ้น รอยละ ๑.๒) จากการที่สถานการณน้ําทวมในเขตพื้นที่จังหวัดในภาคกลางไดคลี่คลายลง ประกอบกับระบบ การขนสงสินคาเริ่มมีความคลองตัว สงผลใหปริมาณสินคาเขาสูตลาดมากขึ้น โดยสินคาสําคัญที่ปรับตัวลดลง ไดแก กลุ ม ผั ก และผลไม ลดลงร อ ยละ ๕.๕ (กะหล่ํ าปลี ผั ก กาดขาว ผั ก คะน า ผั ก บุ ง ผั ก ชี ตนหอม หัวผักกาดขาว มะเขือยาว และสมเขียวหวาน) ไขและผลิตภัณฑนม ลดลงรอยละ ๑.๑ โดยเปนผลจาก ไขไก ลดลงรอยละ ๗.๔ ขณะที่ นมและผลิตภัณฑนม สูงขึ้นรอยละ ๐.๒ (นมสด นมขนหวาน นมถั่วเหลือง) ไกสด ลดลงรอยละ ๒.๔ ทั้งนี้ เนื่องจากเขาสูฤดูหนาวสภาพภูมิอากาศเอื้ออํานวย ทําใหปริมาณสินคาเกษตรและ ปศุสั ตวเ ขาสู ตลาดมากขึ้น นอกจากนี้ เครื่ อ งประกอบอาหารบางชนิดปรั บราคาลดลง ไดแก น้ํามั นพื ช ซอสพริก เปนตน ในขณะที่ อาหารบริโภค- ในบาน สูงขึ้นรอยละ ๓.๐ (กับขาวสําเร็จรูป ขาวผัด) ขาว แปง และผลิตภัณฑจากแปง สูงขึ้นรอยละ ๐.๘ (ขาวสารเจา เสนกวยเตี๋ยว เตาหู)

-12-


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

รายป ๒๕๕๔ (มกราคม - ธันวาคม ๒๕๕๔)

๓.๒) ดัชนีหมวดอื่น ๆ ที่ไม ใชอาหารและเครื่องดื่ม ลดลงรอยละ ๐.๑ (เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ ลดลงร อ ยละ ๐.๒) จากการปรั บ ราคาขายปลี ก น้ํามั น เชื้อ เพลิ ง ภายในประเทศโดยเฉลี่ ยลดลง รอยละ ๑.๒ ในขณะที่ สินคาและบริการอื่น ๆ ปรับราคาสูงขึ้น ไดแก เครื่องใชเบ็ดเตล็ดในบาน รอยละ ๑.๗ (กระติกน้ํารอน หมอหุงขาวไฟฟา) ไมกวาด ถานไม สบูถูตัว คาน้ําประปา คาบริการลางรถ เปนตน ๔) ถาพิจารณาเทียบกับเดือนธันวาคม ๒๕๕๓ ดัชนีสูงขึ้นรอยละ ๗.๓ จากการสูงขึ้นของดัชนี หมวดอาหารและเครื่องดื่ม รอยละ ๑๑.๙ โดยเปนผลจาก อาหาร บริโภค-ในบาน รอยละ ๒๓.๒ ผักและผลไม รอยละ ๑๙.๖ เนื้อสั ตว เปดไกและสัตวน้ํา รอ ยละ ๑๔.๘ เครื่องประกอบอาหาร รอยละ ๑๓.๙ อาหาร บริโภค-นอกบาน รอยละ ๗.๖ ขาว แปงและผลิตภัณฑจากแปง รอยละ ๕.๘ ไขและผลิตภัณฑนม รอยละ ๔.๘ สําหรั บหมวดอื่ น ๆ ไมใชอ าหารและเครื่อ งดื่ม สู งขึ้นร อยละ ๒.๘ เป นผลจากหมวดพาหนะ ขนสง และ การสื่อสาร สูงขึ้นรอยละ ๔.๘ (คาโดยสารสาธารณะ คาซื้อยานพาหนะ ) หมวดการตรวจรักษาและบริการ สวนบุคคล รอยละ ๓.๐ (คาตรวจรักษาและคายา คาใชจายสวนบุคคล) หมวดเคหสถาน รอยละ ๒.๑ (คาที่พัก อาศัย วัสดุกอสราง ไฟฟา เชื้อเพลิง และน้ําประปา) หมวดเครื่องนุงหมและรองเทา รอยละ ๐.๖ ขณะที่หมวด การบันเทิง การอาน การศึกษาและการศาสนา หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล ลดลงรอยละ ๒.๒ และ ๐.๖ ตามลําดับ ๕) หากพิ จารณาดัชนีเฉลี่ยทั้ง ป ๒๕๕๔ เที ยบกั บป ๒๕๕๓ ดัชนีสูงขึ้นร อยละ ๕.๘ จากการ สูงขึ้นของดัชนีห มวดอาหารและเครื่ องดื่ม รอยละ ๘.๓ กลาวคือ อาหารบริโ ภค - ในบาน ร อยละ ๑๕.๙ เครื่องประกอบอาหาร รอยละ ๑๔.๐ ผักและผลไม รอยละ ๑๓.๙ เนื้อสัตว เปดไก และสัตวน้ํา รอยละ ๑๐.๑ ขาว แปง และผลิตภัณฑจากแปง รอยละ ๕.๒ อาหารบริโภค-นอกบาน รอยละ ๔.๔ ไขและผลิตภัณฑนม รอยละ ๒.๘ สวนหมวดอื่นๆ ไมใชอาหารและเครื่องดื่ม สูงขึ้นรอยละ ๓.๓ จากการสูงขึ้นของสินคาหมวด พาหนะ การขนสง และการสื่อสาร รอยละ ๖.๕ หมวดการตรวจรักษา และบริการสวนบุคคล รอยละ ๒.๖ หมวดเคหสถาน รอยละ ๑.๖ หมวดเครื่องนุงหม และรองเทา สูงขึ้นรอยละ ๐.๒ ในขณะที่หมวดการบันเทิง การอาน การศึกษาและการศาสนา หมวดยาสูบและเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล ลดลงรอยละ ๑.๔ และ ๐.๑ ตามลําดับ ตารางที่ ๑-๔ ดัชนีราคาผูบริโภคจังหวัดภูเก็ต จําแนกตามหมวดสินคา เดือนธันวาคม ๒๕๕๔ และป ๒๕๕๔ ป ๒๕๕๐ = ๑๐๐ หมวด ดัชนีราคาผูบริโภครวม หมวดอาหารและเครื่องดื่ม หมวดอื่นๆไมใชอาหารและเครื่องดื่ม ดัชนีราคาผูบริโภคพื้นฐาน

ธันวาคม ๒๕๕๔ ๑๒๐.๙ ๑๓๙.๑ ๑๐๖.๓ ๑๑๕.๘

ป ๒๕๕๔ Q๑ ๓๔๒.๙ ๓๘๑.๒ ๓๑๒.๔ ๓๒๗.๙

Q๒ ๓๕๓.๙ ๓๙๙.๖ ๓๑๗.๕ ๓๓๖.๔

Q๓ ๓๕๙.๘ ๔๐๖.๒ ๓๒๒.๗ ๓๔๑.๘

* ดัชนีราคาผูบริโภคพื้นฐาน คือ ดัชนีราคาผูบริโภคชุดทั่วไปที่หักรายการสินคากลุมอาหารสดและสินคากลุมพลังงาน ที่มา : สํานักงานพาณิชยจังหวัดภูเก็ต

-13-

Q๔ ๓๖๒.๕ ๔๑๖.๗ ๓๑๙.๓ ๓๔๕.๖


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

รายป ๒๕๕๔ (มกราคม - ธันวาคม ๒๕๕๔)

2. สถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต สถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต รายป ๒๕๕๔ (มกราคม - ธันวาคม) นําเสนอในประเด็นตางๆ ตามลําดับ คือ ๒.๑) กําลังแรงงาน การมีงานทํา การวางงาน ๒.๒) การจัดหางานและการสงเสริมการมีงานทํา ๒.๓) การพัฒนาศักยภาพแรงงาน ๒.๔) การคุมครองแรงงานและสวัสดิการแรงงาน ๒.๕) การประกันสังคม

๒.๑) กําลังแรงงาน การมีงานทํา และการวางงาน ๑) กําลังแรงงาน สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต จากขอมูลการสํารวจภาวการณทํางานของประชากรในจังหวัดภูเก็ต เฉลี่ยทั้งป ๒๕๕๔ สรุปรายละเอียดไดดังนี้ จังหวัดภูเก็ตมีประชากรในวัยทํางาน (อายุ ๑๕ ปขึ้นไป) จํานวน ๒๒๘,๔๔๗ คน ผูที่อยูในกําลังแรงงานรวม จํานวน ๑๖๕,๐๐๓ คน จําแนกเปนผูมีงานทํา จํานวน ๑๖๓,๙๒๗ คน (รอยละ ๙๙.๓๕ ของผูอยูในกําลังแรงงานทั้งหมด) , ผูวางงาน จํานวน ๑,๐๗๖ คน (รอยละ ๐.๖๕) เมื่ อ เปรี ย บเที ยบการมี ง านทํ าจํ าแนกตามเพศเฉลี่ ยทั้ ง ป ๒๕๕๔ พบวา อั ตราส ว นของการ มีงานทําเพศชายสูงกวาเพศหญิง กลาวคือ เพศชายมีอัตราสวนของการมีงานทํา จํานวน ๙๐,๗๘๗ คน (รอยละ ๕๕.๓๘) เพศหญิงมีอัตราสวนของการมีงานทํา จํานวน ๗๓,๑๔๐ คน (รอยละ ๔๔.๖๒) (ตารางที่ ๒-๑) ตารางที่ ๒-๑ กําลังแรงงาน จําแนกตามเพศและสถานภาพแรงงาน ป ๒๕๕๔ ในจังหวัดภูเก็ต หนวย: คน

สถานภาพแรงงาน ชาย ๑๑๑,๒๔๓ ๙๑,๑๘๗ ๙๐,๗๘๗ ๔๐๐ ๐ ๒๐,๐๕๖ ๑,๓๑๘ ๗,๓๓๙ ๑๑,๔๐๐

ผูมีอายุ ๑๕ ปขึ้นไป ๑. ผูอยูในกําลังแรงงาน ๑.๑ ผูมีงานทํา ๑.๒ ผูวางงาน ๑.๓ ผูที่รอฤดูกาล ๒. ผูไมอยูในกําลังแรงงาน ๒.๑ ทํางานบาน ๒.๒ เรียนหนังสือ ๒.๓ อื่นๆ ที่มา: สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต หมายเหตุ :

๑.อัตราการมีงานทําจังหวัด ๒.อัตราการวางงานจังหวัด

= =

ผูมีงานทําในจังหวัด x๑๐๐ ผูอยูในกําลังแรงงานในจังหวัด ผูวางงานในจังหวัด x ๑๐๐ ผูอยูในกําลังแรงงานในจังหวัด

-14-

ป ๒๕๕๔ หญิง ๑๑๗,๒๐๔ ๗๓,๘๑๗ ๗๓,๑๔๐ ๖๗๖ ๐ ๔๓,๓๘๗ ๒๓,๓๒๔ ๘,๒๔๑ ๑๑,๘๒๒

รวม ๒๒๘,๔๔๗ ๑๖๕,๐๐๓ ๑๖๓,๙๒๗ ๑,๐๗๖ ๐ ๖๓,๔๔๔ ๒๔,๖๔๒ ๑๕,๕๘๐ ๒๓,๒๒๒


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

รายป ๒๕๕๔ (มกราคม - ธันวาคม ๒๕๕๔)

ผูที่มีอายุ ๑๕ ปขึ้นไป 228,447 คน

ผูอยูในกําลังแรงงาน 165,003 คน

ผูไมอยูในกําลังแรงงาน 63,444 คน

ผูมีงานทํา 163,927 คน

ทํางานบาน 24,642 คน

ผูวางงาน 1,076 คน

เรียนหนังสือ 15,580 คน

ผูรอฤดูกาล - คน

อื่นๆ 23,222 คน

ที่มา : สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต หมายเหตุ: เปนขอมูลเฉลี่ย ๓ ไตรมาส (ขาดไตรมาส ๔ ป ๒๕๕๔)

แผนภูมิที่ ๒-๑ เปรียบเทียบจํานวนผูอยูในกําลังแรงงาน ป ๒๕๕๔ ในจังหวัดภูเก็ต

-15-


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

รายป ๒๕๕๔ (มกราคม - ธันวาคม ๒๕๕๔)

๑.๑ สัดสวนกําลังแรงงาน สั ด ส ว นกํ า ลั ง แรงงาน หมายถึ ง ผู อ ยู ในกํ าลั ง แรงงานต อ ประชากรอายุ ๑๕ ป ขึ้ นไป หรื อ รอยละของประชากรที่อยูในกําลังแรงงาน จากคาเฉลี่ยทั้งป ๒๕๕๔ พบวา - สัดสวนผูอยูในกําลังแรงงาน โดยสัดสวนของผูอยูในกําลังแรงงานจะนอยที่สุดในไตรมาสที่ ๑ และจะเพิ่มขึ้นเล็กนอยในไตรมาสที่ ๒ เปนชวงที่กําลังแรงงานใหมเพิ่มสําเร็จการศึกษาเขาสูตลาดแรงงาน และ เมื่อเขาชวงฤดูการทองเที่ยวในไตรมาสที่ ๓ เปนชวงที่มีสัดสวนผูอยูในกําลังแรงงานมากที่สุด (ตารางที่ ๒-๒) ตารางที่ ๒-๒ จํานวนและสัดสวนของประชากร จําแนกตามกําลังแรงงานรายไตรมาส ป ๒๕๕๔ ในจังหวัดภูเก็ต หนวย: คน

สถานภาพแรงงาน ผูมีอายุ ๑๕ ปขึ้นไป ผูอยูในกําลังแรงงาน

๑ ๒๒๗,๗๐๗ ๑๖๓,๔๗๕

๒ ๒๒๘,๔๕๓ ๑๖๔,๖๕๒ สัดสวน ๗๑.๗๙ ๗๒.๐๗

สัดสวนผูอยูในกําลังแรงงาน (รอยละ)

ไตรมาสที่ ๓ ๒๒๙,๑๘๑ ๑๖๖,๘๘๔

๗๒.๘๒

-

เฉลี่ยทั้งป ๒๒๘,๔๔๗ ๑๖๕,๐๐๔

๗๒.๒๓

ที่มา: สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

๒) การมีงานทํา ๒.๑) ผูมีงานทําจําแนกตามสถานภาพการทํางาน ผูมีงานทําในจังหวัดภูเก็ตเฉลี่ยทั้งป ๒๕๕๔ จํานวนทั้งสิ้น ๑๖๓,๙๒๗ คน (รอยละ ๙๙.๓๕ ของผู อยูในกําลังแรงงานทั้งหมด) แบงออกเปนกลุมตางๆ ตามสถานภาพการทํางาน พบวา ผูมีงานทําสวนใหญเปน กลุมลูก จางเอกชน จํ านวน ๘๘,๖๒๐ คน (รอยละ ๕๔.๐๖) รองลงมาไดแก กลุมผูทํ างานส วนตัว จํานวน ๓๖,๔๗๔ คน (รอยละ ๒๒.๒๕) และกลุมลูกจางรัฐบาล จํานวน ๑๖,๗๕๖ คน (รอยละ ๑๐.๒๒) ตามลําดับ (ตารางที่ ๒-๓) เมื่อพิจารณาในแตละไตรมาสของป พบวา ผูมีงานทํายังคงทํางานเปนลูกจางเอกชนมากที่สุดใน ทุกไตรมาส ซึ่งมีสัดสวนประมาณครึ่งหนึ่งของจํานวนผูมีงานทําที่อยูในสถานภาพการทํางานอื่นๆ รองลงมา ไดแก ผูทํางานสวนตัวในไตรมาส ๑ เนื่องจากเปนชวงฤดูกาลทองเที่ยว และนอยลงในไตรมาสที่ ๓ และ ๔ ซึ่งเปนชวงนอกฤดูกาลทองเที่ยว ตารางที่ ๒-๓ จํานวนของผูทํางานจําแนกตามสถานภาพการทํางานรายไตรมาสป ๒๕๕๔ ในจังหวัดภูเก็ต หนวย: คน

สถานภาพการทํางาน ๑ นายจาง ลูกจางรัฐบาล ลูกจางเอกชน ทํางานสวนตัว ชวยธุรกิจครอบครัว การรวมกลุม รวม

๑๒,๖๕๐ ๑๖,๐๔๓ ๗๘,๘๒๙ ๓๘,๗๙๑ ๑๕,๑๓๘ ๐ ๑๖๑,๔๕๒

๒ ๗,๐๔๗ ๒๐,๒๑๔ ๙๐,๙๑๒ ๓๕,๑๖๑ ๑๐,๔๔๒ ๐ ๑๖๓,๗๗๖

ที่มา: สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต -16-

ป ๒๕๕๔ ๓ ๗,๑๑๖ ๑๔,๐๑๑ ๙๖,๑๑๙ ๓๕,๔๗๑ ๑๓,๘๓๗ ๐ ๑๖๖,๕๕๔

เฉลี่ยทั้งป ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

๘,๙๓๘ ๑๖,๗๕๖ ๘๘,๖๒๐ ๓๖,๔๗๔ ๑๓,๑๓๙ ๐ ๑๖๓,๙๒๗


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

รายป ๒๕๕๔ (มกราคม - ธันวาคม ๒๕๕๔)

แผนภูมิที่ ๒-๒ เปรียบเทียบจํานวนผูมีงานจําแนกตามสถานภาพการทํางานป ๒๕๕๔ ในจังหวัดภูเก็ต

๒.๒) ผูมีงานทําจําแนกรายอุตสาหกรรม ผูมีงานทําเฉลี่ยทั้ง ป ๒๕๕๔ จํานวน ๑๖๓,๙๒๗ คน พบวาเปนผูทํางานนอกภาคเกษตรกรรม จํานวน ๑๕๗,๓๗๐ คน (รอ ยละ ๙๖.๐๐ ของผูมี งานทําทั้ง หมด) และทํ างานในภาคเกษตรกรรม จํานวน ๖,๕๕๗ คน (รอยละ ๔.๐๐) จําแนกเปนรายสาขายอย พบวาสาขานอกภาคเกษตร กลุมผูทํางานนอกภาค เกษตรกรรมจะทํางานในสาขาการโรงแรมและภัตตาคารมากที่สุด จํานวน ๕๑,๘๑๐ คน (รอยละ ๓๑.๖๑ของ จํานวนผู มี งานทําทั้ ง หมด) รองลงมาคือ สาขาการขายส ง การขายปลีก ฯ จํ านวน ๓๓,๖๖๓ คน (รอ ยละ ๒๐.๕๔) และสาขาการกอสราง จํานวน ๑๒,๖๗๑ คน (รอยละ ๗.๗๓) (ตารางที่ ๒-๔) เมื่ อ พิ จารณาในแตล ะไตรมาสของป ๒๕๕๔ พบวา ในไตรมาสที่ ๒ ซึ่ง เป นชวงนอกฤดูก าล การเกษตร มี จํานวนผูทํางานในภาคเกษตรนอย คือ รอยละ ๓.๖๙ สวนในไตรมาสที่ ๓ ซึ่งเปนชวงฤดูกาล เกษตร จํานวนผูทํางานในภาคเกษตรกรรมจะมากกวา คือ รอยละ ๔.๐๔ ในทางกลับกันผูทํางานในภาคนอก เกษตรกรรม ในไตรมาสที่ ๒ และ ๓ มีจํานวนมากกวาในชวงไตรมาส ที่ ๑ ทั้งนี้เปนผลมาจากการเคลื่อนยาย แรงงาน จากภาคเกษตรกรรมกับนอกภาคเกษตรกรรมตามฤดูกาลตางๆ ในรอบป

-17-


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

รายป ๒๕๕๔ (มกราคม - ธันวาคม ๒๕๕๔)

ตารางที่ ๒-๔ จํานวนผูมีงานทําจําแนกตามเพศและอุตสาหกรรม รายไตรมาสป ๒๕๕๔ ในจังหวัดภูเก็ต หนวย: คน อุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม ๑. เกษตรกรรม การลาสัตว การปาไม และ การประมง นอกภาคเกษตรกรรม ๒. การทําเหมืองแร และเหมืองหิน ๓. การผลิต ๔. การไฟฟา กาซ และการประปา ๕. การกอสราง ๖. การขายสง การขายปลีก การซอมแซม ยานยนตรถจักรยานยนตของใชสวนบุคคล และของใชในครัวเรือน ๗. โรงแรม และภัตตาคาร ๘. การขนสง สถานที่เก็บสินคา และการ คมนาคม ๙. การเปนสื่อกลางทางการเงิน ๑๐. กิจการดานอสังหาริมทรัพย การใหเชา และกิจกรรมทางธุรกิจ ๑๑. การบริหารราชการ และการปองกัน ประเทศ รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ ๑๒. การศึกษา ๑๓. งานดานสุขภาพ และงานสังคม สงเคราะห ๑๔. กิจกรรมดานบริการชุมชน สังคม และ การบริการสวนบุคคลอื่น ๆ ๑๕. ลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล ๑๖. องคการระหวางประเทศและองคการ ตางประเทศอื่นๆ และสมาชิก ๑๗. ศิลปะความบันเทิง นันทนาการ ๑๘. ๑๙. ๒๐. ๒๑. ๒๒.

การจัดหาน้ํา บําบัดน้ําเสีย ขอมูลขาวสารและการสื่อสาร กิจกรรมทางวิชาชีพและเทคนิค การบริหารและการสนับสนุน ไมทราบ รวม ที่มา: สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

๑ ๖,๘๙๑ ๖,๘๙๑

๒ ๖,๐๔๙ ๖,๐๔๙

ไตรมาสที่ ๓ ๖,๗๓๑ ๖,๗๓๑

๑๕๔,๕๖๑ ๑๒๕ ๕,๔๓๗ ๙๒๑ ๑๒,๙๔๘ ๓๖,๖๑๙

๑๕๗,๗๒๗ ๐ ๗,๔๒๑ ๗๐๓ ๑๕,๔๕๖ ๒๙,๕๒๖

๕๒,๘๕๙ ๘,๒๒๗

๐ ๐

เฉลี่ยทั้งป ๖,๕๕๗ ๖,๕๕๗

๑๕๙,๘๒๓ ๐ ๑๐,๗๐๙ ๖๕๖ ๙,๖๐๘ ๓๔,๘๔๕

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

๑๕๗,๓๗๐ ๔๒ ๗,๘๕๖ ๗๖๐ ๑๒,๖๗๑ ๓๓,๖๖๓

๕๑,๐๔๔ ๗,๗๙๓

๕๑,๕๒๗ ๗,๙๗๙

๐ ๐

๕๑,๘๑๐ ๘,๐๐๐

๘๕๙ ๑,๗๖๑

๑,๗๓๒ ๑,๔๕๓

๗๔๑ ๓,๑๖๔

๐ ๐

๑,๑๑๑ ๒,๑๒๖

๘,๘๔๗

๑๒,๙๗๙

๕,๙๙๑

๙,๒๗๒

๓,๐๓๐ ๓,๙๒๕

๓,๑๙๑ ๓,๘๕๔

๕,๓๗๒ ๒,๐๐๓

๐ ๐

๓,๘๖๔ ๓,๒๖๑

๕,๕๐๕

๗,๗๔๔

๗,๓๕๘

๖,๘๖๙

๕๑๘ ๐

๘๔๔ ๐

๒,๒๖๖ ๐

๐ ๐

๑,๒๐๙ ๐

๔,๔๓๘

๕,๒๖๔

๖,๕๕๑

๓,๓๔๓

๒๙๓ ๗๔๗ ๑,๓๙๓ ๖,๑๐๙ ๐ ๑๖๑,๔๕๒

๑๙๔ ๕๓๖ ๑,๒๓๓ ๖,๗๖๐ ๐ ๑๖๓,๗๗๖

๓๒๘ ๑,๑๘๗ ๒,๑๐๔ ๗,๔๓๔ ๐ ๑๖๖,๕๕๔

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

๕๕๘ ๑,๑๒๙ ๑,๕๗๖ ๖,๔๗๓ ๐ ๑๖๓,๙๒๗

-18-


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

รายป ๒๕๕๔ (มกราคม - ธันวาคม ๒๕๕๔)

แผนภูมิที่ ๒-๓ เปรียบเทียบจํานวนผูทํางานในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร ป ๒๕๕๔ ในจังหวัดภูเก็ต

๒.๓) ผูมีงานทําจําแนกตามอาชีพ พบวา อาชีพที่มี ผูทํางานมากที่สุ ด ๕ อันดับแรกเฉลี่ยทั้งป ๒๕๕๔ ไดแก พนัก งานบริการและ พนักงานในรานคาและตลาด จํานวน ๖๕,๒๕๕ คน (คิดเปนรอยละ ๓๙.๘๑) รองลงมาไดแก อาชีพขั้นพื้นฐาน ตางๆ ในด านการขาย และการให บ ริ ก าร จํ านวน ๒๕,๓๙๓ คน (ร อ ยละ ๑๕.๔๙) ,ผู ป ฏิ บั ติง านดา น ความสามารถทางฝมือและธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวของ จํานวน ๑๙,๔๗๘ คน (รอยละ ๑๑.๘๘) ,ผูปฏิบัติการโรงงาน และเครื่องจักรและผูปฏิบัติงานดานการประกอบ จํานวน ๑๔,๗๒๖ คน (รอยละ ๘.๙๘) และผูปฏิบัติงานที่มี ฝมือในดานการเกษตร จํานวน ๑๐,๓๑๒ คน (รอยละ ๖.๒๙) สวนที่เหลือกระจายอยูในอาชีพตางๆ (ตารางที่ ๒-๕) ตารางที่ ๒-๕ จํานวนของผูมีงานทําจําแนกตามอาชีพ รายไตรมาส ป ๒๕๕๔ ในจังหวัดภูเก็ต หนวย: คน อาชีพ ๑. ผูบัญญัติกฎหมาย ขาราชการระดับอาวุโส และผูจัดการ ๒. ผูประกอบวิชาชีพดานตางๆ ๓. ผูประกอบวิชาชีพดานเทคนิคสาขาตางๆ และอาชีพที่เกี่ยวของ ๔. เสมียน เจาหนาที่ ๕. พนักงานบริการและพนักงานในรานคา และตลาด ๖. ผูปฏิบัติงานที่มีฝมือในดานการเกษตร ๗. ผูปฏิบัติงานดานความสามารถทางฝมือ และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ๘. ผูปฏิบัติการโรงงานและเครื่องจักรและผูปฏิบัติงานดานการ ประกอบ ๙. อาชีพขั้นพื้นฐานตางๆ ในดานการขาย และการใหบริการ ๑๐. คนงานซึ่งมิไดจําแนกไวในหมวดอื่น ยอดรวม

ไตรมาสที่ ๑ ๗,๐๖๗ ๖,๒๖๒ ๗,๗๗๒ ๖,๑๙๐ ๖๙,๑๒๐ ๖,๗๐๕ ๑๗,๘๙๓

๒ ๕,๘๕๓ ๔,๙๘๐ ๙,๕๙๒ ๗,๗๑๑ ๖๔,๗๐๖ ๑๑,๒๐๒ ๑๘,๕๕๒

๓ ๗,๘๒๖ ๗,๘๙๘ ๙,๓๙๗ ๕,๗๓๙ ๖๑,๙๔๐ ๑๓,๐๒๘ ๒๑,๙๙๐

๑๒,๙๗๔

๑๕,๓๘๐

๑๕,๘๒๔

๒๗,๔๖๘ ๒๕,๘๐๐ ๒๒,๙๑๓ ๐ ๐ ๐ ๑๖๑,๔๕๒ ๑๖๓,๗๗๖ ๑๖๖,๕๕๔

ที่มา: สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

-19-

๔ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

เฉลี่ยทั้งป ๖,๙๑๕ ๖,๓๘๐ ๘,๙๒๐ ๖,๕๔๗ ๖๕,๒๕๕ ๑๐,๓๑๒ ๑๙,๔๗๘

๑๔,๗๒๖

๐ ๒๕,๓๙๓ ๐ ๐ ๐ ๑๖๓,๙๒๗


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

รายป ๒๕๕๔ (มกราคม - ธันวาคม ๒๕๕๔)

แผนภูมิที่ ๒-๔ อาชีพที่มีผูทํางานมากที่สุด ๕ อันดับแรก ป ๒๕๕๔ ในจังหวัดภูเก็ต

๒.๔) ประชากรอายุ ๑๕ ปขึ้นไปจําแนกตามระดับการศึกษาที่สําเร็จ เมื่อพิจารณาประชากรอายุ ๑๕ ปขึ้นไป จําแนกตามระดับการศึกษาที่สําเร็จเฉลี่ยทั้งป พบวา สวนใหญมีการศึกษาในระดับต่ํากวาประถมศึกษา จํานวน 47,831 คน (รอยละ 20.94 ของกําลังแรงงาน ทั้งหมด) รองลงมาไดแก ระดับมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน ๔๓,๓๙๓ คน (รอยละ ๑๘.๙๙) และอุดมศึกษา จํานวน ๓๘,๓๖๖ คน (รอยละ ๑๖.๗๙) ที่เหลือกระจายอยูในการศึกษาอื่นๆ (ตารางที่ ๒-๖) ตารางที่ ๒-๖ ประชากรอายุ ๑๕ ปขึ้นไป จําแนกตามระดับการศึกษาที่สําเร็จ รายไตรมาสป ๒๕๕๔ ในจังหวัดภูเก็ต หนวย: คน ระดับการศึกษา ๑. ๒. ๓. ๔. ๕.

ไมมีการศึกษา ต่ํากวาประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตน มัธยมศึกษาตอนปลาย - สายสามัญ - สายอาชีวศึกษา - สายวิชาการศึกษา ๖. อุดมศึกษา - สายวิชาการ - สายวิชาชีพ - สายวิชาการศึกษา ๗. การศึกษาอื่น ๆ ๘. ไมทราบ รวม ที่มา: สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต

๖,๐๕๑ ๔๓,๘๕๘ ๓๘,๖๙๐ ๔๔,๔๖๒ ๓๘,๐๒๙ ๒๖,๗๐๕ ๑๑,๓๒๔ ๐ ๓๘,๕๓๐ ๒๔,๑๒๑ ๑๐,๕๑๒ ๓,๘๙๗ ๐ ๑๘,๐๘๗ ๒๒๗,๗๐๗

6,532 49,600 32,260 41,173 35,476 26,148 9,328 0 37,807 24,738 10,337 2,732 0 25,605 228,453

-20-

ไตรมาสที่ ๓ ๔,๔๕๗ ๕๐,๐๓๔ ๒๖,๖๔๙ ๔๔,๕๔๔ ๓๓,๗๔๕ ๒๖,๙๖๘ ๖,๖๓๖ ๑๔๑ ๓๘,๗๖๐ ๒๕,๗๙๘ ๙,๓๕๗ ๓,๖๐๕ ๐ ๓๐,๙๙๒ ๒๒๙,๑๘๑

๔ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

เฉลี่ยทั้งป 5,680 47,831 32,533 43,393 35,750 26,607 9,096 47 38,366 24,886 10,069 3,411 0 24,895 228,447


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

รายป ๒๕๕๔ (มกราคม - ธันวาคม ๒๕๕๔)

แผนภูมิที่ ๒-๕ สัดสวนของประชากรอายุ ๑๕ ปขึ้นไป จําแนกตามระดับการศึกษา ป ๒๕๕๔ ในจังหวัดภูเก็ต

๓) การวางงาน ผูวางงานในจัง หวัดภูเ ก็ตเฉลี่ ยทั้ งป ๒๕๕๔ จํานวนทั้งสิ้ น ๑,๐๗๖ ราย (คิดเปนอัตราการวางงาน เทากับรอยละ ๐.๔๗) โดยการวางงานในไตรมาสที่ ๑ มีจํานวนผูวางงานมากที่สุด ๒,๐๒๔ ราย หรือคืดเปน อัตราการวางงานรอยละ ๐.๘๙ สวนไตรมาสที่มีจํานวนผูวางงานนอยที่สุดเปนไตรมาสที่ ๓ มีจํานวน ๓๒๙ ราย หรือคิดเปนรอยละ ๐.๑๔ (ตารางที่ ๒-๗) ตารางที่ ๒-๗ จํานวนผูวางงานและอัตราการวางงาน จําแนกตามรายไตรมาส ป ๒๕๕๔ ในจังหวัดภูเก็ต หนวย: คน

ระดับการศึกษา กําลังแรงงาน จํานวนผูวางงาน

ไตรมาสที่

๒๒๗,๗๐๗ ๒,๐๒๔

๒๒๘,๔๕๓ ๘๗๖

เฉลี่ยทั้งป

๒๒๙,๑๘๑ ๓๒๙

๐ ๐

๒๒๘,๔๔๗ ๑,๐๗๖

๐.๑๔

๐.๔๗

รอยละ อัตราการวางงาน

๐.๘๙

๐.๓๘

ที่มา: สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต หมายเหตุ: อัตราการวางงาน = (ผูไมมีงานทํา/กําลังแรงงานรวม)X๑๐๐

แผนภูมิที่ ๒-๖ เปรียบเทียบอัตราการวางงาน ป ๒๕๕๔ ในจังหวัดภูเก็ต

-21-


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

รายป ๒๕๕๔ (มกราคม - ธันวาคม ๒๕๕๔)

๒.๒ การจัดหางานและสงเสริมการมีงานทํา ๑) การจัดหางานในจังหวัดภูเก็ต ๑.๑) ตําแหนงงานวาง ผูสมัครงาน และการบรรจุงาน จําแนกตามเพศ จากขอมูลสถิติของสํานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต พบวา ป ๒๕๕๔ มีตําแหนงงานวางที่แจง ผานสํานักงานจัดหางานจังหวัดผานระบบ ON-LINE จํานวนทั้งสิ้น ๔,๖๕๒ อัตรา ผูลงทะเบียนสมัครงาน มีจํานวนทั้งสิ้น ๔,๕๒๑ อัตรา และบรรจุงานมีจํานวนทั้งสิ้น ๔,๕๔๓ อัตรา (ตารางที่ ๒-๘) เมื่ อ เปรี ยบเที ยบภาพรวมของการจั ดหางานระหวางเพศชายและเพศหญิ ง ป ๒๕๕๔ พบว า ตําแหนงงานวางสวนใหญจะไมระบุเพศจํานวน ๑,๙๘๙ อัตรา (รอยละ ๔๒.๗๖ ของตําแหนงงานวางทั้งหมด) รองลงมาเพศชาย จํานวน ๑,๓๘๗ อัตรา (รอยละ ๒๙.๘๒) และเพศหญิง จํานวน ๑,๒๗๖ อัตรา (รอยละ ๒๗.๔๓) ตามลํ าดั บ ในขณะที่ จํ า นวนผู ล งทะเบี ยนสมั ค รงาน มี เ พศชายลงทะเบี ยนสมั ครงาน จํ า นวน ๑,๙๙๒ อัตรา (รอยละ ๔๔.๐๖) และเพศหญิง จํานวน ๒,๕๒๙ อัตรา (รอยละ ๕๕.๙๔) สวนการบรรจุงานนั้น เปนเพศชาย จํานวน ๑,๗๕๓ อัตรา (รอยละ ๓๘.๕๙) และเพศหญิง จํานวน ๒,๗๙๐ อัตรา (รอยละ ๖๑.๔๑) ตารางที่ ๒-๘ ตําแหนงงานวาง ผูลงทะเบียนสมัครงาน และการบรรจุงานในจังหวัดภูเก็ต ป ๒๕๕๔ ป ชาย

ตําแหนงงานวาง (อัตรา) หญิง ไมระบุ

ป ๒๕๕๔ ๑,๓๘๗ ๑,๒๗๖ ที่มา: สํานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

๑,๙๘๙

รวม

ผูลงทะเบียนสมัครงาน (คน) ชาย หญิง รวม

บรรจุงาน (คน) ชาย หญิง

รวม

๔,๖๕๒

๑,๙๙๒

๑,๗๕๓

๔,๕๔๓

๒,๕๒๙

4,521

๒,๗๙๐

แผนภูมิที่ ๒-๗ เปรียบเทียบตําแหนงงานวาง ผูลงทะเบียนสมัครงาน และการบรรจุงาน ป ๒๕๕๔ ในจังหวัดภูเก็ต

-22-


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

รายป ๒๕๕๔ (มกราคม - ธันวาคม ๒๕๕๔)

๑.๒) ตําแหนงงานวาง และการบรรจุงาน จําแนกตามอุตสาหกรรม เมื่อพิจารณาเปนรายอุตสาหกรรมแลว พบวา ป ๒๕๕๔ ตําแหนงงานวางในจังหวัดภูเก็ตสวนใหญ รอยละ ๙๙.๘๐ เปนงานนอกภาคเกษตรกรรม โดยสาขาการโรงแรมและภัตตาคาร มีตําแหนงงานวางมาก ที่สุด จํานวน ๑,๗๐๖ อัตรา (รอยละ ๓๖.๖๗) รองลงมาคือสาขาการขายสง การขายปลีก การซอมแซมยาน ยนต รถจัก รยานยนต ของใชสวนบุคคล และของใชในครัวเรือน มีตําแหนง งานวาง จํานวน ๑,๑๔๙ อัตรา (รอยละ ๒๔.๗๐) และสาขาการผลิ ต มีตําแหนง งานวาง จํ านวน ๔๖๘ อัตรา (รอ ยละ ๑๐.๐๖) ตามลําดับ (ตารางที่ ๒-๙) การบรรจุ งาน พบวาสาขาที่ มีก ารบรรจุง านมากที่ สุดไดแก สาขาการโรงแรมและภัตตาคาร มีการบรรจุงานทั้งสิ้น ๑,๘๐๓ คน (รอยละ ๓๖.๖๙) รองลงมาคือสาขาการขายสง การขายปลีก การซอมแซม ยานยนต รถจั กรยานยนต ของใชสวนบุคคล และของใชในครัวเรือน มีการบรรจุง าน จํานวน ๑,๑๗๒ คน (รอยละ ๒๕.๘๐) และสาขาการกอสรางและกิจการดานอสังหาริมทรัพย การใหเชา และกิจกรรมทางธุรกิจ มีการบรรจุงาน จํานวน ๓๓๓ คน (รอยละ ๗.๓๓) ตามลําดับ ตารางที่ ๒-๙ ตําแหนงงานวาง และการบรรจุงาน จําแนกตามสาขาอุตสาหกรรม ป ๒๕๕๔ ในจังหวัดภูเก็ต ตําแหนงงานวาง (อัตรา) ภาคเกษตรกรรม ๙ ๑. เกษตรกรรม การลาสัตว และการปาไม ๙ ๒. การประมง ๐ นอกภาคเกษตรกรรม ๔,๖๔๓ ๓. การทําเหมืองแร และเหมืองหิน ๒ ๔. การผลิต ๔๖๘ ๕. การไฟฟา กาซ และการประปา ๑๗ ๖. การกอสราง ๒๓๘ ๗. การขายสง การขายปลีก การซอมแซมยานยนต รถจักรยานยนต ของใชสวนบุคคล และของใชในครัวเรือน ๑,๑๔๙ ๘. โรงแรม และภัตตาคาร ๑,๗๐๖ ๙. การขนสง สถานที่เก็บสินคา และการคมนาคม ๑๔๘ ๑๐. การเปนสื่อกลางทางการเงิน ๒๖ ๑๑. กิจการดานอสังหาริมทรัพย การใหเชา และกิจกรรมทางธุรกิจ ๒๙๐ ๑๒. การบริหารราชการ และการปองกันประเทศ รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ ๐ ๑๓. การศึกษา ๔๑ ๑๔. งานดานสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห ๓๗๙ ๑๕. กิจกรรมดานบริการชุมชน สังคม และการบริการสวนบุคคลอื่น ๆ ๑๔๑ ๑๖. ลูกจางในครัวเรือนสวนบุคคล ๐ ๑๗. องคการระหวางประเทศและองคการตางประเทศอื่นๆ และสมาชิก ๐ ๑๘. ไมทราบ ๓๘ ๑๙. กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตรและกิจกรรม ๐ ๒๐. ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ ๐ ๒๑. กิจกรรมการจางงานในครัวเรือนกิจกรรมการผลิตสินคาและบริการ ๐ ๒๒. ไมทราบ ๐ รวม ๔,๖๕๒ หมายเหตุ: สํานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต สาขาอุตสาหกรรม

-23-

บรรจุงาน (คน) ๒๑ ๑๙ ๒ ๔,๕๒๒ ๓ ๓๓๓ ๑๓ ๒๖๒ ๑,๑๗๒ ๑,๘๓๐ ๑๕๐ ๓๖ ๓๓๓ ๐ ๒๗ ๑๖๔ ๑๒๒ ๐ ๐ ๗๗ ๐ ๐ ๐ ๐ ๔,๕๔๓


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

รายป ๒๕๕๔ (มกราคม - ธันวาคม ๒๕๕๔)

แผนภูมิที่ ๒-๘ เปรียบเทียบตําแหนงงานวาง และการบรรจุงาน จําแนกตามสาขาอุตสาหกรรม ป ๒๕๕๔ ในจังหวัดภูเก็ต

๑.๓) ตําแหนงงานวาง ผูสมัครงาน และการบรรจุงาน จําแนกตามอาชีพ ในป ๒๕๕๔ สาขาอาชีพที่มีตําแหนงงานวางมากที่สุดในจังหวัดภูเก็ตไดแกอาชีพพนักงานบริการ พนักงานขายในรานคาและตลาดโดยมีตําแหนงงานวางมากที่สุ ด จํานวน ๑,๖๓๔ อัตรา (รอยละ ๓๕.๑๒) รองลงมาเปนอาชีพเสมียน เจาหนาที่ จํานวน ๘๕๑ อัตรา (รอยละ ๑๘.๒๙) และอาชีพชางเทคนิคและผูปฎิบัติ งานที่เกี่ยวของ จํานวน ๖๒๘ อัตรา (รอยละ ๑๓.๕๐) ตามลําดับ (ตารางที่ ๒-๑๐) ในดานผูหางานนั้นสอดคลองกับความตองการของตําแหนงงานวางคือ มีผูลงทะเบียนสมัครงาน ในสาขาอาชีพ พนัก งานบริ การ พนักงานขายในร านคาและตลาดมากที่ สุด ๑,๗๒๘ คน (รอ ยละ ๓๘.๒๒) รองลงมาไดแก อาชีพเสมียน เจาหนาที่ จํานวน ๙๖๘ คน (รอยละ ๒๑.๔๑) และชางเทคนิคและผูปฏิบัติงานที่ เกี่ยวของ จํานวน ๔๒๔ คน (รอยละ ๙.๓๘) ตามลําดับ สวนการบรรจุงานนั้น พบวาอาชีพพนักงานบริการ พนักงานขายในร านคาและตลาด เป นอาชีพ ที่ ไดรั บการบรรจุ งานมากที่ สุ ด จํ านวน ๑,๘๓๘ คน (ร อยละ ๔๐.๔๖) รองลงมาคือ อาชีพเสมียน เจาหนาที่ จํานวน ๑,๑๘๐ อัตรา (รอยละ ๒๕.๙๗) และอาชีพชางเทคนิค และผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ จํานวน ๕๗๖ อัตรา (รอยละ ๑๒.๖๘) ตามลําดับ ตารางที่ ๒-๑๐ จํานวนตําแหนงงานวาง ผูสมัครงาน และการบรรจุงาน จําแนกตามอาชีพ ป ๒๕๕๔ ในจังหวัดภูเก็ต ประเภทอาชีพ ผูบัญญัติกฎหมาย ขาราชการระดับอาวุฒิโส ผูจัดการ ผูประกอบวิชาชีพดานอื่นๆ ชางเทคนิคและผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ เสมียน เจาหนาที่ พนักงานบริการ พนักงานขายในรานคาและตลาด ผูปฏิบัติงานฝมือดานการเกษตรและประมง (แปรรูปขั้นพื้นฐาน) ผูปฏิบัติงานโดยใชฝมือในธุรกิจตางๆ ผูปฏิบัติงานในโรงงาน ผูควบคุมเครื่องจักรและปฏิบัติงานดานการประกอบการ อาชีพงานพื้นฐาน ผูฝกงาน รวม หมายเหตุ: สํานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต -24-

ตําแหนงงาน วาง (อัตรา) ๒๔๒ ๑๔๔ ๖๒๘ ๘๕๑ ๑,๖๓๔ ๔๐ ๔๗๖ ๒๓๐ ๔๐๗ ๐ ๔,๖๕๒

ผูลงทะเบียน สมัครงาน (คน) ๒๕๘ ๒๙๘ ๔๒๔ ๙๖๘ ๑,๗๒๘ ๓๐ ๓๓๓ ๓๑๖ ๑๖๖ ๐ ๔,๕๒๑

บรรจุงาน (คน) ๑๑๒ ๑๗๘ ๕๗๖ ๑,๑๘๐ ๑,๘๓๘ ๘ ๒๖๑ ๒๔๕ ๑๔๕ ๐ ๔,๕๔๓


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

รายป ๒๕๕๔ (มกราคม - ธันวาคม ๒๕๕๔)

แผนภูมิที่ ๒-๙ เปรียบเทียบตําแหนงงานวาง จําแนกตามสาขาอาชีพ ป ๒๕๕๔ ในจังหวัดภูเก็ต

๑.๔) ตําแหนงงานวาง ผูสมัครงาน และการบรรจุงาน จําแนกตามวุฒิการศึกษา สําหรับตําแหนงงานวางตามระดับการศึกษาในป ๒๕๕๔ พบวา มีตําแหนงงานวางสําหรับแรงงาน ที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษามากที่สุด ๑,๒๖๗ อัตรา (รอยละ ๒๗.๒๔) รองลงมาระดับ ปวส.จํานวน ๘๘๘ อั ตรา (ร อ ยละ ๑๙.๐๙) และระดับ อนุป ริ ญ ญา จํ านวน ๘๖๖ อั ตรา (รอ ยละ ๑๘.๖๒) ตามลํ าดับ สวนผูลงทะเบียนสมัครงานสวนใหญเปนแรงงานที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษามากที่สุด ๑,๖๘๓ คน (รอยละ ๓๗.๒๓) รองลงมาไดแกระดับอนุปริญญา จํานวน ๑,๓๓๐ คน (รอยละ ๒๙.๔๒) และปวส. จํานวน ๔๖๔ คน (รอยละ ๑๐.๒๖) สวนการบรรจุงานนั้น ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี มีการบรรจุงานมากที่สุด ๑,๘๓๖ คน (รอยละ ๔๐.๔๖) รองลงมา ไดแกระดับมัธยมศึกษา ๑,๒๘๕ คน (รอยละ ๒๘.๒๘) และ ระดับปวส. ๗๖๙ คน (รอยละ ๑๖.๙๓) (ตารางที่ ๒-๑๑)

-25-


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

รายป ๒๕๕๔ (มกราคม - ธันวาคม ๒๕๕๔)

ตารางที่ ๒-๑๑ จํานวนตําแหนงงานวาง ผูสมัครงาน และการบรรจุงาน จําแนกตามวุฒิการศึกษา ป ๒๕๕๔ ในจังหวัดภูเก็ต วุฒิการศึกษา ประถมศึกษาและต่ํากวา มัธยมศึกษา ปวช. - พาณิชย - ชาง - อื่นๆ ปวส. - พาณิชย - ชาง - อื่นๆ อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก อื่น ๆ รวม

ตําแหนงงานวาง (อัตรา) ๓๗๐ ๑,๒๖๗ ๘๐๓ ๐ ๒ ๘๐๑ ๘๘๘ ๕ ๘ ๘๗๕ ๔๕๓ ๘๖๖ ๕ ๐ ๐ ๔,๖๕๒

ผูลงทะเบียน สมัครงาน (คน) ๖๗๘ ๑,๖๘๓ ๓๒๐ ๑๒๕ ๘๙ ๑๐๖ ๔๖๔ ๒๔๒ ๑๓๑ ๙๑ ๓๕ ๑,๓๓๐ ๑๑ ๐ ๐ ๔,๕๒๑

บรรจุงาน (คน) ๒๖๐ ๑,๒๘๕ ๓๖๕ ๑๗๖ ๙๓ ๙๖ ๗๖๙ ๔๙๑ ๑๖๓ ๑๑๕ ๒๘ ๑,๘๓๖ ๐ ๐ ๐ ๔,๕๔๓

หมายเหตุ: สํานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

แผนภูมิที่ ๒-๑๐ สัดสวนของตําแหนงงานวาง จําแนกตามวุฒิการศึกษา ป ๒๕๕๔ ในจังหวัดภูเก็ต

-26-


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

รายป ๒๕๕๔ (มกราคม - ธันวาคม ๒๕๕๔)

๒) การจัดหางานตางประเทศ ๒.๑) จํานวนแรงงานไทยที่แจงความประสงคไปทํางานในตางประเทศ ในป ๒๕๕๔ มี แ รงงานในจั ง หวั ดภู เ ก็ ต ที่ ล งทะเบี ย นแจ ง ความประสงค เ ดิ น ทางไปทํ า งาน ตางประเทศ จํานวน ๖๙ คน เปนชาย ๒๘ คน (รอยละ ๔๐.๕๘) และหญิง ๔๑ คน (รอยละ ๕๙.๔๒) แรงงาน ไทยที่ไปลงทะเบียนสวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน ๓๐ คน (รอยละ ๔๓.๔๘) รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษา จํานวน ๒๐ คน (รอยละ ๒๘.๙๙) และระดับปวช. ปวส. ปวท.อนุปริญญา จํานวน ๑๕ คน (รอยละ ๒๑.๗๔) ตามลําดับ สําหรับ แรงงานชายที่แจ ง ความประสงคไปทํ างานตางประเทศ ส วนใหญ จบการศึก ษาระดับ ปริญญาตรี จํานวน ๑๐ คน (รอยละ ๓๕.๗๑ ของแรงงานชายทั้งหมด) รองลงมาไดแก ระดับปวช. ปวส. ปวท. อนุป ริ ญ ญา จํ า นวน ๙ คน (ร อ ยละ ๓๒.๑๔) และระดับ มั ธ ยมศึ ก ษา จํ านวน ๘ คน (ร อ ยละ ๒๘.๕๗) ตามลําดับ สวนแรงงานหญิงที่แจงความประสงค สวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน ๒๐ คน (ร อ ยละ ๔๘.๗๘ ของแรงงานหญิ งทั้ ง หมด) รองลงมาไดแก ระดับ มั ธยมศึก ษา จํ านวน ๑๒ คน (ร อ ยละ ๒๙.๒๗) และระดับปวช. ปวส. ปวท. อนุปริญญา จํานวน ๖ คน (รอยละ ๑๔.๖๓) ตามลําดับ (ตารางที่ ๒-๑๒) ตารางที่ ๒-๑๒ จํานวนแรงงานไทยที่ลงทะเบียนแจงความประสงคเดินทางไปทํางานตางประเทศ จําแนกตามระดับการศึกษา ป ๒๕๕๔ ในจังหวัดภูเก็ต หนวย: คน

ระดับการศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปวช. ปวส. ปวท. อนุปริญญา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม

จํานวน (คน) ชาย หญิง รวม ๑ ๓ ๔ ๘ ๑๒ ๒๐ ๙ ๖ ๑๕ ๑๐ ๒๐ ๓๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๒๘ ๔๑ ๖๙

ชาย ๒๕.๐๐ ๔๐.๐๐ ๖๐.๐๐ ๓๓.๓๓ ๐ ๐ ๔๐.๕๘

รอยละ (%) หญิง ๗๕.๐๐ ๖๐.๐๐ ๔๐.๐๐ ๖๖.๖๗ ๐ ๐ ๕๙.๔๒

รวม ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐ ๑๐๐.๐๐

หมายเหตุ: สํานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

แผนภูมิที่ ๒-๑๑ สัดสวนของแรงงานไทยที่แจงความประสงคเดินทางไปทํางานตางประเทศ จําแนกตามระดับการศึกษา

-27-


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

รายป ๒๕๕๔ (มกราคม - ธันวาคม ๒๕๕๔)

๒.๒) จํานวนแรงงานไทยที่ไดรับใบอนุมัติใหไปทํางานตางประเทศ การอนุญาตใหแรงงานไทยไปทํางานตางประเทศไดของจังหวัดภูเก็ต ป ๒๕๕๔ พบวา มีจํานวน ทั้งสิ้น ๔๘๒ คน โดยเมื่อพิจารณาตามวิธีการเดินทางพบวา สวนใหญเปนประเภท Re-Entry คือกลับไปทํางาน อีกครั้งหนึ่งโดยการตออายุสัญญา จํานวน ๒๙๐ คน (รอยละ ๖๐.๑๗) รองลงมานายจางพาไปทํางาน จํานวน ๑๕๒ คน (รอยละ ๓๑.๕๔) และเดินทางดวยตนเอง จํานวน ๔๐ คน (รอยละ ๘.๓๐) (ตารางที่ ๒-๑๓) ตารางที่ ๒-๑๓ จํานวนแรงงานไทยที่ไดรับอนุมัติใหเดินทางไปทํางานตางประเทศ จําแนกตามวิธีการเดินทาง ป ๒๕๕๔ ในจังหวัดภูเก็ต หนวย: คน

วิธีการเดินทาง

จํานวน (คน)

บริษัทจัดหางานจัดสง Re-Entry เดินทางดวยตนเอง นายจางพาไปฝกงาน นายจางพาไปทํางาน กรมการจัดหางานจัดสง

๐ ๒๙๐ ๔๐ ๐ ๑๕๒ ๐ ๔๘๒

รวม

รอยละ (%) ๐.๐๐ ๖๐.๑๗ ๘.๓๐ ๐.๐๐ ๓๑.๕๔ ๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐

หมายเหตุ: สํานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

แผนภูมิที่ ๒-๑๒ สัดสวนของแรงงานไทยที่ไดรับอนุมัติใหเดินทางไปทํางานตางประเทศ จําแนกตามวิธีการเดินทาง

-28-


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

รายป ๒๕๕๔ (มกราคม - ธันวาคม ๒๕๕๔)

๒.๓) ภูมิภาคที่แรงงานไทยเดินทางไปทํางาน แรงงานไทยที่เ ดินทางไปทํางานตางประเทศตามที่ ไดรั บอนุญาตในป ๒๕๕๔ สวนใหญ จะไป ทํางานในภูมิภาคเอเชียมากที่สุด จํานวน ๓๔๓ คน (รอยละ ๗๑.๑๖ ของแรงงานไทยที่ไปทํางานตางประเทศ ทั้งหมด) รองลงมาคือ ภูมิภาคยุโรป จํานวน ๕๕ คน (รอยละ ๑๑.๔๑) , ภูมิภาคอเมริกา จํานวน ๔๕ คน (รอย ละ ๙.๓๔) และภูมิภาคแอฟริกา จํานวน ๓๕ คน (รอยละ ๗.๒๖) ตามลําดับ (ตารางที่ ๒-๑๔) ตารางที่ ๒-๑๔ จํานวนแรงงานไทยที่ขออนุมัติเดินทางไปทํางานตางประเทศ จําแนกตามภูมิภาคที่เดินทางไปทํางาน ป ๒๕๕๔ ในจังหวัดภูเก็ต หนวย: คน

ภูมิภาค

จํานวน(คน)

เอเชีย ตะวันออกกลาง แอฟริกา ยุโรป อเมริกา ออสเตรเรีย ภูมิภาคอื่น ๆ

๓๔๓ ๐ ๓๕ ๕๕ ๔๕ ๔ ๐ ๔๘๒

รวม

รอยละ (%) ๗๑.๑๖ ๐.๐๐ ๗.๒๖ ๑๑.๔๑ ๙.๓๔ ๐.๘๓ ๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐

หมายเหตุ: สํานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

แผนภูมิที่ ๒-๑๓ จํานวนแรงงานไทยที่ขออนุมัติเดินทางไปทํางานตางประเทศ จําแนกตามภูมิภาคที่เดินทางไปทํางาน ในจังหวัดภูเก็ต

-29-


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

รายป ๒๕๕๔ (มกราคม - ธันวาคม ๒๕๕๔)

๓) แรงงานตางดาว ๓.๑) จํานวนคนตางดาวที่ไดรับอนุญาตทํางานคงเหลือ ป ๒๕๕๔ จังหวัดภูเก็ตมีคนตางดาวที่ไดรับอนุญาตทํางานคงเหลือทั้งสิ้นจํานวน ๗๙,๖๓๕ คน เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอ นรอยละ ๔๐.๖๖ ซึ่ งเมื่อจําแนกตามลักษณะการเขาเมืองของคนตางดาว พบวากลุมเขาเมืองถูกกฎหมายมีมากกวาคนตางดาวเขาเมืองผิดกฎหมายที่ไดรับการผอนผันใหทํางานตามมติ คณะรัฐมนตรี โดยมีคนตางดาวเขาเมืองถูก กฎหมายที่ไดรับอนุญาตทํางาน จํานวน ๔๓,๓๗๔ คน (รอยละ ๕๔.๔๗) และคนตางดาวเขาเมืองผิดกฎหมายที่ไดรับการผอนผันฯ จํานวน ๓๖,๒๖๑ คน (รอยละ ๔๕.๕๓) (ตารางที่ ๒-๑๖) กลุมแรงงานตางดาวเขาเมืองถูกกฎหมายที่ ไดรับอนุญาตทํางานคงเหลือ จํานวน ๔๓,๓๗๔ คน จําแนกตามประเภทการไดรับอนุญาต มาตรา ๙ ประเภทพิสูจนสัญชาติ(MOU) มากที่สุดจํานวน ๓๕,๘๗๖ คน (รอยละ ๘๒.๗๑ ของคนตางดาวเขาเมืองถูกกฎหมายทั้งหมด) , ประเภทชั่วคราวทั่วไป จํานวน ๖,๖๓๘ คน (รอยละ ๑๕.๓๐) , นําเขา จํานวน ๖๗๗ คน (รอยละ ๑.๕๖) และมาตรา ๑๒ สงเสริมการลงทุน (BOI) จํานวน ๑๘๓ คน (รอยละ ๐.๔๒) ตามลําดับ เมื่อเทียบกับจํานวนคนตางดาวเขาเมืองถูกกฎหมายในชวงเดือนกันของปกอนเพิ่มขึ้น รอยละ ๑๒๒.๙๐ กลุมแรงงานตางดาวเขาเมืองผิดกฎหมายที่ไดรับผอนผันใหทํางานตามมติคณะรัฐมนตรีคงเหลื อ จํานวน ๓๖,๒๖๑ คน ส วนใหญเปนเปนมติคณะรัฐมนตรี ๓ สั ญชาติ จํานวน ๓๖,๑๓๕ คน (รอยละ ๙๙.๖๕) รองลงมาไดแก ชนกลุมนอย จํานวน ๑๒๖ คน (รอยละ ๐.๓๕) ตามลําดับ โดยเมื่อเทียบกับชวงเดือนเดียวกันของ ปกอน พบวาคนตางดาวเขาเมืองผิดกฎหมายที่ไดรับอนุญาตทํางานคงเหลือ ลดลงรอยละ ๒.๔๑ ตารางที่ ๒-๑๕ จํานวนคนตางดาวที่ไดรับอนุญาตทํางานคงเหลือ จําแนกตามลักษณะ การเขาเมืองของจังหวัดภูเก็ต ป

คนตางดาวเขาเมืองถูกกฎหมาย มาตรา ๙

คนตางดาวเขาเมืองผิดกฎหมาย

ตลอด ชีพ

ชั่วคราว ทั่วไป

MOU นําเขา พิสูจน สัญชาติ

มาตรา ๑๒ สงเสริม การ ลงทุน (BOI)

๒๕๕๓

-

๕,๗๖๔

๑๙๓ ๑๓,๓๓๒

๑๗๐

๑๙,๔๕๙ ๑๕๘

๓๗,๐๐๐ ๓๗,๑๕๘ ๕๖,๖๑๗

๒๕๕๔

-

๖,๖๓๘

๖๗๗ ๓๕,๘๗๖

๑๘๓

๔๓,๓๗๔ ๑๒๖

๓๖,๑๓๕ ๓๖,๒๖๑ ๗๙,๖๓๕

หมายเหตุ: สํานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต หมายเหตุ: ขอมูล ณ เดือนธันวาคม

-30-

รวม

มาตรา ๑๓

หนวย: คน รวมทั้งสิ้น

ชนกลุม นอย

รวม

มติ ครม. (๓ สัญชาติ)


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

รายป ๒๕๕๔ (มกราคม - ธันวาคม ๒๕๕๔)

แผนภูมิที่ ๒-๑๔ เปรียบเทียบจํานวนแรงงานตางดาวถูกกฎหมายและผิดกฎหมายที่ไดรับการผอนผัน ป ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔

๓.๒) จํานวนแรงงานตางดาวเขาเมืองผิดกฎหมาย กลุมแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองที่ไดรับการผอนผันใหทํางานตามมติคณะรัฐมนตรีนั้นเปน แรงงานที่ประเทศไทยอนุญาตใหมาทํางานเปนการชั่วคราว เพื่อทดแทนการขาดแคลนแรงงานระดับลางใน ประเทศไทย จําแนกเป นแรงงาน ๓ สัญชาติ (พมา ลาว และกัม พูชา) ในป ๒๕๕๔ จังหวัดภูเ ก็ต มี จํานวน แรงงานตางดาวหลบหนีเ ขาเมือ งที่ ไดรั บการผ อ นผั นตามมติคณะรั ฐ มนตรี ที่ ตอ ใบอนุญ าตทํ างาน จํ านวน ๓๖,๑๓๕ คน ลดลงจากป ๒๕๕๓ ที่ มี แ รงงานที่ ไ ดรั บ อนุญ าตทํ า งาน จํ า นวน ๕๐,๓๓๒ คน โดยลดลง ๑๔,๑๙๗ คน หรือคิดเปนอัตราการลดลงรอยละ ๒๘.๒๑ (ตารางที่ ๒-๑๖) เมื่อพิจารณารายสัญชาติ ป ๒๕๕๔ พบวา แรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองทั้งหมดเปนสัญชาติ พมา จํานวน ๓๕,๗๔๖ คน (รอยละ ๙๘.๙๒) , สัญชาติลาว จํานวน ๓๓๒ คน (รอยละ ๐.๙๒) และสัญชาติ กัมพูชา จํานวน ๕๗ คน (รอยละ ๐.๑๖) เปนตน ตารางที่ ๒-๑๖ จํานวนแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองที่ไดรับการผอนผัน ใหทํางานตามมติ ครม. จําแนกตามสัญชาติ ป ๒๕๕๔ ของจังหวัดภูเก็ต หนวย: คน

ป

สัญชาติ (คน) พมา

ลาว

รวมทั้งสิ้น กัมพูชา

๒๕๕๓

๔๙,๙๗๔

๓๒๘

๓๐

๕๐,๓๓๒

๒๕๕๔

๓๕,๗๔๖

๓๓๒

๕๗

๓๖,๑๓๕

ที่มา: สํานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต หมายเหตุ: ขอมูล ณ เดือนธันวาคม

-31-


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

รายป ๒๕๕๔ (มกราคม - ธันวาคม ๒๕๕๔)

แผนภูมิที่ ๒-๑๕ สัดสวนของแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง จําแนกตามสัญชาติ ป ๒๕๕๔ ของจังหวัดภูเก็ต

๔) การสงเสริมการมีงานทํา สํานัก งานจั ดหางานจัง หวัดภูเก็ตทํ าการจัดกิจ กรรมเพื่อส งเสริ มการมีงานทําในป ๒๕๕๔ ทั้ งหมด ๑๑ ครั้ง โดยเปนกิจกรรมแนะแนวอาชีพ ๖ ครั้ง รองลงมาไดแก มหกรรมอาชีพ ,สงเสริมการประกอบอาชีพ อิสระ ,สงเสริมการประกอบอาชีพเพื่อผูสูงอายุ ,อบรมผูรับงาน/ผูนํากลุมรับงานไปทําที่บาน ,ประสานใหเกิด การรับงานไปทําที่บาน กิจกรรมละ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ ผูไดรับผลประโยชนจากการจัดกิจกรรมการสงเสริมงานทํามีทั้งสิ้น ๔,๔๙๒ คน แบงเปนชาย ๑,๙๔๕ คน (คิดเปนรอยละ ๔๓.๓๐ ของผูไดรับผลประโยชนทั้งหมด) และหญิง ๒,๕๔๗ คน (รอยละ ๕๖.๗๐) โดยกิจกรรมที่มีผูไดรับผลประโยชนมากที่สุด ไดแก มหกรรมอาชีพ ๒,๖๑๙ คน (รอยละ ๕๘.๓๐ ของผูไดรับ ผลประโยชนทั้งหมด) รองลงมาไดแก แนะแนวอาชีพ ๑,๘๑๑ คน (รอยละ ๔๐.๓๒) (ตารางที่ ๒-๑๗) ตารางที่ ๒-๑๗ กิจกรรมที่ดําเนินการเพื่อสงเสริมการมีงานทําจําแนกตามประเภทกิจกรรม ป ๒๕๕๔ ในจังหวัดภูเก็ต กิจกรรมที่ดําเนินการ เพื่อสงเสริมการมีงานทํา แนะแนวอาชีพ มหกรรมอาชีพ สงเสริมการประกอบอาชีพอิสระ สงเสริมการประกอบอาชีพเพื่อผูสูงอายุ อบรมผูรับงาน/ผูนํากลุมรับงานไปทําที่บาน ประสานใหเกิดการรับงานไปทําที่บาน รวม

จํานวนครั้ง ที่จัดกิจกรรม ๖ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑๑

หมายเหตุ: สํานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต

-32-

ชาย ๗๖๔ ๑,๑๖๓ ๑ ๙ ๔ ๔ ๑,๙๔๕

ผูไดรับประโยชน(คน) หญิง รวม ๑,๐๔๗ ๑,๘๑๑ ๑,๔๕๖ ๒,๖๑๙ ๑ ๒ ๑๑ ๒๐ ๑๖ ๒๐ ๑๖ ๒๐ ๒,๕๔๗ ๔,๔๙๒


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

รายป ๒๕๕๔ (มกราคม - ธันวาคม ๒๕๕๔)

แผนภูมิที่ ๒-๑๖ เปรียบเทียบจํานวนผูไดรับประโยชนจากกิจกรรมที่ดําเนินการเพื่อสงเสริม การมีงานประเภทตางๆ ของจังหวัดภูเก็ต

๒.๓ การพัฒนาศักยภาพแรงงาน ๑) การฝกเตรียมเขาทํางาน ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดภูเก็ตไดดําเนินการฝกอบรมพัฒนาผูใชแรงงานในรูปแบบตางๆ ไดแก การฝกเตรียมเขาทํางาน การฝกยกระดับฝมื อแรงงาน และการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน เพื่อเพิ่ ม ศักยภาพฝมื อแรงงานไทยใหมีม าตรฐานฝ มือทั ดเที ยมประเทศตางๆขณะเดียวกันเป นการพัฒ นาทักษะให สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน ในป ๒๕๕๔ มีผูเขารับการฝกเตรียมเขาทํางาน จํานวน ๘๘ คน โดยพิจารณาตามกลุมอาชีพ พบวา เป นกลุ มอาชีพ ธุรกิ จ และบริ ก ารมากที่ สุด จํานวน ๔๒ คน (ร อยละ ๔๒.๗๓ ของผู เขารับ การฝ กทั้ ง หมด) รองลงมาคือ กลุมชางอุตสาหกรรมศิลป จํานวน ๓๒ คน (รอยละ ๓๖.๓๖) ,ชางเครื่องกล จํานวน ๗ คน (รอย ละ ๗.๙๕) , ชางไฟฟา อิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร จํานวน ๖ คน (รอยละ ) และชางอุตสาหการ จํานวน ๑ คน (รอยละ ) (ตารางที่ ๒-๑๘) ทั้งนี้ ผูผานการฝกเตรียมเขาทํางานทั้งสิ้น ๖๗ คน (คิดเปนรอยละ ๗๖.๑๔ ของผูเขารับการฝกยกระดับ ฝมือแรงงานทั้งหมด) โดยกลุมอาชีพธุรกิจและบริการมีผูผานการฝกมากที่สุด (รอยละ ๕๙.๗๐ ของผูเขารับ การฝกยกระดับฝมือแรงงานในกลุมอาชีพดังกลาว) รองลงมาคือ กลุมชางอุตสาหกรรมศิลป มีผูผานการฝก (รอยละ ๒๙.๘๕) และชางไฟฟา อิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร มีผูผานการฝก(รอยละ ๕.๙๗)

-33-


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

รายป ๒๕๕๔ (มกราคม - ธันวาคม ๒๕๕๔)

ตารางที่ ๒-๑๘ การฝกเตรียมเขาทํางานจําแนกตามกลุมอาชีพป ๒๕๕๔ ในจังหวัดภูเก็ต หนวย: คน

กลุมอาชีพ

จํานวน (คน) ผูเขารับการฝก ๐ ๑ ๗ ๖ ๓๒ ๐ ๔๒ ๘๘

๑. ชางกอสราง ๒. ชางอุตสาหการ ๓. ชางเครื่องกล ๔. ชางไฟฟา อิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร ๕. ชางอุตสาหกรรมศิลป ๖. เกษตรอุตสาหกรรม ๗. ธุรกิจและบริการ รวม

ผูผานการฝก ๐ ๐ ๓ ๔ ๒๐ ๐ ๔๐ ๖๗

ที่มา: ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต

แผนภูมิที่ ๒-๑๗ เปรียบเทียบจํานวนผูเขารับการฝกและผูผานการฝกเตรียมเขาทํางาน จําแนกตามกลุมอาชีพ ป ๒๕๕๔ ในจังหวัดภูเก็ต

๒) การฝกยกระดับฝมือแรงงาน สําหรับการฝกยกระดับฝมือแรงงานในป ๒๕๕๔ พบวามีผูเขารับการฝกยกระดับฝมือแรงงานทั้งสิ้น ๒,๒๘๐ คน โดยเมื่อพิจารณาตามกลุมอาชีพ พบวากลุมอาชีพธุรกิจและบริการ มีการฝกยกระดับฝมือแรงงาน มากที่สุด จํานวน ๒,๑๖๐ คน (รอยละ ๙๗.๗๔) รองลงมาไดแก กลุมชางไฟฟา อิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร จํานวน ๔๓ คน (รอยละ ๑.๘๙) ,กลุมชางอุตสาหกรรมศิลป จํานวน ๓๒ คน (รอยละ ๑.๔๐) ,กลุมชางอุตสา หการ จํานวน ๒๕ คน (รอยละ ๑.๑๐) และชางกอสราง จํานวน ๒๐ คน (รอยละ ๐.๘๘) (ตารางที่ ๒-๑๙) ตามลําดับ ทั้งนี้ ผูผานการฝกยกระดับฝมือแรงงานทั้งสิ้น ๒,๐๙๒ คน (คิดเปนรอยละ ๙๑.๗๕ ของผูเขารับการฝก ยกระดับฝมือแรงงานทั้งหมด) โดยกลุมชางไฟฟา อิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร ,กลุมชางอุตสาหกรรมศิลป , กลุมชางอุตสาหการ และชางกอสราง มีผูผานการฝกยกระดับสูงที่สุด (รอยละ ๑๐๐ ของผูเขาฝกในกลุมอาชีพ ดังกลาว) รองลงมาไดแก กลุมอาชีพธุรกิจและบริการมีผูผานการฝก (รอยละ ๙๑.๓๐) ตามลําดับ -34-


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

รายป ๒๕๕๔ (มกราคม - ธันวาคม ๒๕๕๔)

ตารางที่ ๒-๑๙ การฝกยกระดับฝมือแรงงานจําแนกตามกลุมอาชีพในจังหวัดภูเก็ต ป ๒๕๕๔ ในจังหวัดภูเก็ต หนวย: คน

กลุมอาชีพ

จํานวน (คน) ผูเขารับการฝก ผูผานการฝก ๒๐ ๒๐ ๒๕ ๒๕ ๐ ๐ ๔๓ ๔๓ ๓๒ ๓๒ ๐ ๐ ๒,๑๖๐ ๑,๙๗๒ ๒,๒๘๐ ๒,๐๙๒

๑. ชางกอสราง ๒. ชางอุตสาหการ ๓. ชางเครื่องกล ๔. ชางไฟฟา อิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร ๕. ชางอุตสาหกรรมศิลป ๖. เกษตรอุตสาหกรรม ๗. ธุรกิจและบริการ รวม ที่มา: ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต

แผนภูมิที่ ๒-๑๘ เปรียบเทียบจํานวนผูเขารับการฝกและผูผานการฝกยกระดับฝมือแรงงาน จําแนกตามกลุมอาชีพ ป ๒๕๕๔ ในจังหวัดภูเก็ต

๓) การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน ในป ๒๕๕๔ พบวามีผูเขารับการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานกับศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด ภูเก็ตจํานวนทั้งสิ้น ๓๘๐ คน โดยเมื่อพิจารณาตามกลุมอาชีพ โดยกลุมธุรกิจและบริการมีผูเขารับการทดสอบ มากที่สุด จํานวน ๓๐๑ คน (รอยละ ๗๙.๒๑ ของผูเขารับการทดสอบทั้งหมด) รองลงมาไดแก กลุมชางอุตสา หการ จํานวน ๓๖ คน (รอยละ ๙.๔๗) , กลุมชางเครื่องกล จํานวน ๓๐ คน (รอยละ ๗.๘๙) ,กลุมชางไฟฟา อิเล็ กทรอนิกส คอมพิวเตอร จํานวน ๗ คน (รอ ยละ ๑.๘๔) และกลุม ชางกอ สร าง จํานวน ๖ คน(รอ ยละ ๑.๕๘) ตามลําดับ ทั้งนี้ ผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน จํานวน ๓๔๕ คน (คิดเปนรอยละ ๙๐.๗๙ ของผูเขารับ การทดสอบมาตรฐานฝ มือ แรงงานในกลุม อาชีพดังกลาว) โดยชางเครื่องกลและกลุ มชางก อสร าง มีผู ผาน การฝกยกระดับสูงที่สุด (รอยละ ๑๐๐ ของผูเขาฝกในกลุมอาชีพดังกลาว) รองลงมาไดแก กลุมชางอุตสาหการ มีผูผานการฝก (รอยละ ๙๑.๖๗) ,กลุมธุรกิจและบริการ มีผูผานการฝก (รอยละ ๙๑.๓๖) และกลุมชางไฟฟา อิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร มีผูผานการฝก (รอยละ ๑๔.๒๙) ตามลําดับ (ตารางที่ ๒-๒๐) -35-


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

รายป ๒๕๕๔ (มกราคม - ธันวาคม ๒๕๕๔)

ตารางที่ ๒-๑๐ การทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานจําแนกตามกลุมอาชีพ ในจังหวัดภูเก็ต ป ๒๕๕๔ ในจังหวัดภูเก็ต หนวย: คน

กลุมอาชีพ

จํานวน (คน) ผูเขารับการฝก ผูผานการฝก ๖ ๖ ๓๖ ๓๓ ๓๐ ๓๐ ๗ ๑ ๐ ๐ ๐ ๐ ๓๐๑ ๒๗๕ ๓๘๐ ๓๔๕

๑. ชางกอสราง ๒. ชางอุตสาหการ ๓. ชางเครื่องกล ๔. ชางไฟฟา อิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร ๕. ชางอุตสาหกรรมศิลป ๖. เกษตรอุตสาหกรรม ๗. ธุรกิจและบริการ รวม ที่มา: ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต

แผนภูมิที่ ๒-๑๙ เปรียบเทียบจํานวนผูเขารับการทดสอบและผูผานการทดสอบฝมือแรงงาน จําแนกตามกลุมอาชีพ ป ๒๕๕๔ ในจังหวัดภูเก็ต

๒.๔ การคุมครองแรงงานและสวัสดิการแรงงาน ๑) การตรวจคุมครองแรงงาน ในป ๒๕๕๔ สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดภูเก็ตไดดําเนินการตรวจสถานประกอบการ จํานวนทั้งสิ้น ๔๘๓ แหง มีลูกจางที่ผานการตรวจหรือไดรับการคุมครองจํานวน ๒๔,๙๘๒ คน จําแนกเปนชาย จํานวน ๑๑,๖๗๗ คน (รอยละ ๔๖.๗๔ ของลูกจางที่ผานการตรวจทั้งหมด) หญิง จํานวน ๑๓,๒๖๙ คน (รอยละ ๕๓.๑๑) และเด็ก จํานวน ๓๖ คน (รอยละ ๐.๑๔) ตามลําดับ ซึ่งสถานประกอบการที่ผานการตรวจสูงสุดเปนสถาน ประกอบการขนาด ๒๐-๔๙ คน จํานวน ๑๐๐ แหง (รอยละ ๒๐.๗๐ ของสถานประกอบการที่ผานการตรวจทั้งสิ้น) รองลงมาเปนสถานประกอบการขนาด ๕-๙ คน จํานวน ๙๗ แหง (รอยละ ๒๐.๐๘)

-36-


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

รายป ๒๕๕๔ (มกราคม - ธันวาคม ๒๕๕๔)

จากผลการตรวจพบวาสถานประกอบการปฎิบัติถูกตองตามกฎหมาย จํานวน ๔๖๘ แหง (รอยละ ๙๖.๘๙ ) และปฎิบัติไมถูกตองตามกฎหมาย จํานวน ๑๕ แหง (รอยละ ๓.๑๑) โดยเจาหนาที่ไดดําเนินการแนะนําแลวทั้งหมด ๑๕ แหง เมื่อพิจารณาผลการตรวจจําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ พบวาสถานประกอบการขนาด ๕-๙ คน ปฎิบั ติถูกตองมากที่ สุด จํานวนละ ๙๖ แหง (รอยละ ๒๐.๐๘ ของสถานประกอบการที่ ผานการตรวจทั้งสิ้น) รองลงมาเปนสถานประกอบการขนาด ๒๐-๔๙ คน จํานวน ๙๔ แหง (รอยละ ๑๙.๔๖) (ตารางที่ ๒-๒๑) ตารางที่ ๒-๒๑ การตรวจคุมครองแรงงาน จําแนกตามสถานประกอบการ ป ๒๕๕๔ ในจังหวัดภูเก็ต ขนาดสถาน สถานประกอบการ ลูกจางทีผ่ านการตรวจ (คน) ผลการตรวจ (แหง) ประกอบการ ที่ผานการตรวจ (แหง) ชาย หญิง เด็ก รวม ปฏิบตั ิถกู ตอง ปฏิบตั ิไมถูกตอง ๑ - ๔ คน ๖๓ ๖๕ ๑๐๙ ๐ ๑๗๔ ๖๒ ๑ ๕ - ๙ คน ๙๗ ๒๙๘ ๓๘๘ ๕ ๖๙๑ ๙๖ ๑ ๑๐ - ๑๙ คน ๘๙ ๕๙๕ ๖๒๘ ๐ ๑,๒๒๓ ๘๔ ๕ ๒๐ - ๔๙ คน ๑๐๐ ๑,๕๘๕ ๑,๗๘๙ ๒๗ ๓,๔๐๑ ๙๔ ๖ ๕๐ - ๙๙ คน ๗๐ ๒,๔๑๗ ๒,๕๗๓ ๐ ๔,๙๙๐ ๖๙ ๑ ๑๐๐ - ๒๙๙ คน ๔๑ ๒,๘๕๗ ๒,๘๗๐ ๐ ๕,๗๒๗ ๔๑ ๐ ๓๐๐ - ๔๙๙ คน ๑๘ ๒,๒๕๙ ๒,๙๒๗ ๔ ๕,๑๙๐ ๑๗ ๑ ๕๐๐ - ๙๙๙ คน ๔ ๑,๐๔๗ ๑,๔๒๙ ๐ ๒,๔๗๖ ๔ ๐ ๑,๐๐๐ คน ๑ ๕๕๔ ๕๕๖ ๐ ๑,๑๑๐ ๑ ๐ รวม ๔๘๓ ๑๑,๖๗๗ ๑๓,๒๖๙ ๓๖ ๒๔,๙๘๒ ๔๖๘ ๑๕ ที่มา: สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต

แผนภูมิที่ ๒-๒๐ เปรียบเทียบสถานประกอบการที่ปฏิบัติถูกตอง / ไมถูกตองตามกฎหมาย คุมครองแรงงาน ป ๒๕๕๔ ในจังหวัดภูเก็ต

๒) การตรวจความปลอดภัยในการทํางาน อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ในป ๒๕๕๔ สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดภูเก็ตไดดําเนินการตรวจความปลอดภัยใน การทํางาน อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานทั้งสิ้น ๒๒๘ แหง มีลูกจางที่ผานการตรวจหรือไดรับการ คุมครองรวม จํานวน ๑๕,๙๑๐ คน จําแนกเปนชาย จํานวน ๗,๕๓๘ คน (รอยละ ๔๗.๓๘ ของลูกจางที่ผานการ ตรวจทั้งหมด) , หญิง จํานวน ๘,๓๗๒ คน (รอยละ ๕๒.๕๒) ตามลําดับ ซึ่งสถานประกอบการที่ตรวจสวนใหญเปน สถานประกอบการขนาด ๕๐-๙๙ คน จํานวน ๔๖ แหง (รอยละ ๒๐.๑๘ ของสถานประกอบการที่ผานการตรวจ ทั้งสิ้น) รองลงมา สถานประกอบการขนาด ๒๐-๔๙ คน จํานวน ๔๔ แหง (รอยละ ๑๙.๓๐) (ตารางที่ ๒-๒๒)

-37-


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

รายป ๒๕๕๔ (มกราคม - ธันวาคม ๒๕๕๔)

จากผลการตรวจพบวา สถานประกอบกิจการปฏิบัติถูกตองตามกฎหมาย จํ านวน ๒๐๙ แหง (รอยละ ๙๑.๖๗ ของสถานประกอบการที่ผานการตรวจทั้งสิ้น) และสถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติไมถูกตอง จํานวน ๑๙ แหง (รอยละ ๘.๓๓) โดยเจาหนาที่ไดดําเนินการแนะนําแลวทั้งหมด ๑๙ แหง เมื่อพิจารณาผลการตรวจจําแนกตาม ขนาดของสถานประกอบการ พบวาสถานประกอบการ ขนาด ๒๐-๔๙ คน จํานวน ๔๑ แหง (รอยละ ๑๗.๙๘ ของ สถานประกอบการที่ผานการตรวจทั้งสิ้น) มีอัตราการปฏิบัติถูกตองมากที่สุด รองลงมา สถานประกอบการขนาด ๕๐-๙๙ คน จํานวน ๔๐ แหง (รอยละ ๑๗.๕๔) หมายเหตุ: อัตราการปฏิบัติถูกตองตามกฎหมายของการตรวจความปลอดภัย = (จํานวนสถานประกอบการที่ ปฏิบัติถูกตองของการตรวจความปลอดภัยขนาด i / จํานวนสถานประกอบการที่ผานการตรวจความปลอดภัย ทั้งหมดขนาด i) x ๑๐๐ ตารางที่ ๒-๒๒ การตรวจความปลอดภัยในการทํางาน อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน จําแนกตามขนาดของสถานประกอบการ ป ๒๕๕๕ ในจังหวัดภูเก็ต ขนาดสถานประกอบการ

สถานประกอบการ ที่ผานการตรวจ (แหง)

๑ - ๔ คน ๒๒ ๕ - ๙ คน ๓๗ ๑๐ - ๑๙ คน ๓๒ ๒๐ - ๔๙ คน ๔๔ ๕๐ - ๙๙ คน ๔๖ ๑๐๐ - ๒๙๙ คน ๓๙ ๓๐๐ - ๔๙๙ คน ๖ ๕๐๐ - ๙๙๙ คน ๒ ๑,๐๐๐ คน ๐ รวม ๒๒๘ ที่มา: สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต

ชาย

ลูกจางทีผ่ านการตรวจ (คน) หญิง เด็ก รวม

๒๒ ๑๑๕ ๑๘๐ ๖๓๘ ๑,๖๖๑ ๓,๑๘๒ ๑,๒๖๕ ๔๗๕ ๐ ๗,๕๓๘

๔๔ ๑๔๙ ๒๖๐ ๘๒๒ ๑,๗๐๖ ๓,๓๓๕ ๑,๑๖๕ ๘๙๑ ๐ ๘,๓๗๒

๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

๖๖ ๒๖๔ ๔๔๐ ๑,๔๖๐ ๓,๓๖๗ ๖,๕๑๗ ๒,๔๓๐ ๑,๓๖๖ ๐ ๑๕,๙๑๐

ผลการตรวจ (แหง) ปฏิบตั ิ ปฏิบตั ิ ถูกตอง ไมถูกตอง ๒๒ ๐ ๓๔ ๓ ๓๑ ๑ ๔๑ ๓ ๔๐ ๖ ๓๓ ๖ ๖ ๐ ๒ ๐ ๐ ๐ ๒๐๙ ๑๙

แผนภูมิที่ ๒-๒๑ เปรียบเทียบสถานประกอบการที่ปฏิบัติถูกตอง/ไมถูกตองตามจากการตรวจ ความปลอดภัยในการทํางาน อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ป ๒๕๕๔ ในจังหวัดภูเก็ต

-38-


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

รายป ๒๕๕๔ (มกราคม - ธันวาคม ๒๕๕๔)

๓) การแรงงานสัมพันธ ๓.๑) องคการนายจางและลูกจาง ในป ๒๕๕๔ พบวา จังหวัดภูเก็ตมีองคการนายจาง ๒๑ แหง โดยทั้งหมดนั้นเปนองคการประเภท สมาคมนายจาง สําหรับองคการลูกจางนั้น มีสหภาพแรงงานในกิจการเอกชน ๑๙ แหง และสหพันธแรงงาน ๒ แหง (ตารางที่ ๒-๒๓ และ ๒-๒๔) ตารางที่ ๒-๒๓ จํานวนองคการนายจาง จําแนกตามประเภทองคการ จังหวัดภูเก็ต ประเภทองคการ

จํานวน (แหง) ๒๑ ๒๑

สมาคมนายจาง สหพันธนายจาง สภาองคการนายจาง รวม ที่มา: สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต หมายเหตุ: ขอมูล ณ ไตรมาส ๔ ป ๒๕๕๔

แผนภูมิที่ ๒-๒๒ สัดสวนขององค การนายจางประเภทตางๆ ป ๒๕๕๔ ในจังหวัดภูเก็ต 0%

สมาคมนายจาง สหพันธนายจาง สภาองคการนายจาง

100%

ตารางที่ ๒-๒๔ จํานวนองคการลูกจาง จําแนกตามประเภทองคการ ป ๒๕๕๔ ในจังหวัดภูเก็ต ประเภทองคการ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ สหภาพแรงงานในกิจการเอกชน สหพันธแรงงาน สภาองคการลูกจาง รวม

จํานวน (แหง) ๑๙ ๒ ๒๑

ที่มา: สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต หมายเหตุ: ขอมูล ณ ไตรมาส ๔ ป ๒๕๕๔

-39-


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

รายป ๒๕๕๔ (มกราคม - ธันวาคม ๒๕๕๔)

แผนภูมิที่ ๒-๒๓ สัดสวนขององคการลูกจางประเภทตางๆ ป ๒๕๕๔ ในจังหวัดภูเก็ต 9.52%

สหภาพแรงงานรั ฐวิสาหกิจ สหภาพแรงงานในกิจการเอกชน สหพันธแรงงาน สภาองคการลูกจาง

90.48%

๓.๒) ขอพิพาทและความขัดแยง สําหรับการเกิดขอเรียกรอง/ขอพิ พาทแรงงาน และขอขัดแยง ป ๒๕๕๔ ในจั งหวัดภูเก็ต พบวา มีการแจงขอเรียกรอง/ขอพิพาทแรงงาน และขอขัดแยง จํานวน ๖ แหง ๕ ครั้ง ๑,๓๐๐ คน (ตารางที่ ๒-๒๕) ตารางที่ ๒-๒๕ ขอเรียกรอง ขอพิพาท ขอขัดแยง ป ๒๕๕๔ ในจังหวัดภูเก็ต ขอเรียกรอง/ขอพิพาท/ขอขัดแยง การแจง/ยุติขอเรียกรอง

แหง

ครั้ง ๖ ๔ ๐ ๐ ๒ ๐ ๐ ๐ ๔ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

๑. การแจงขอเรียกรอง ๒. การยุตขิ อเรียกรอง ๒.๑ การยุติโดยไมเกิดขอพิพาทแรงงาน - ตกลงกันเอง - ถอนขอเรียกรอง - อื่น ๆ ๒.๒ การเกิดขอพิพาทแรงงาน ๓. ขอเรียกรองยังไมยุติ การเกิดขอพิพาท/ยุติขอพิพาท ๑. การเกิดขอพิพาทแรงงาน ๒. การยุติขอพิพาทแรงงาน - ยุติภายใน ๕ วัน - ยุติเกิน ๕ วัน - ชี้ขาดโดยบังคับ - ชี้ขาดโดยสมัครใจ - อื่น ๆ ๓. ขอพิพาทแรงงานยังไมยุติ การเกิดขอขัดแยง/ยุติขอขัดแยง ๑. การเกิดขอขัดแยง ๒. การยุติขอขัดแยง - ตกลงกันได - ถอนเรื่อง - ฟองศาลแรงงาน ๓. การผละงาน ๔. ขอขัดแยงยังไมยุติ

ที่มา: สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต -40-

๕ ๓ ๐ ๐ ๒ ๐ ๐ ๐ ๓ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐

คน ๑,๓๐๐ ๑,๓๐๐ ๐ ๐ ๒๕๐ ๐ ๐ ๐ ๘๕๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

รายป ๒๕๕๔ (มกราคม - ธันวาคม ๒๕๕๔)

แผนภูมิที่ ๒-๒๔ จํานวนสถานประกอบการที่มีขอเรียกรอง ขอพิพาท ขอขัดแยง ป ๒๕๕๔ ในจังหวัดภูเก็ต

๒.๕) การประกันสังคม ๑) จํานวนสถานพยาบาลหลักในสังกัดประกันสังคม จังหวัดภูเก็ตมีจํานวนสถานพยาบาลหลักในสังกัดประกันสังคมจํานวน ๓ แหง ในป ๒๕๕๔ แบงเปน สถานพยาบาลของรัฐ บาล ๒ แหง (รอ ยละ ๗๕.๐๐ ของสถานพยาบาลหลัก ทั้งหมด) และสถานพยาบาล เอกชน ๑ แหง (รอยละ ๒๕.๐๐) (ตารางที่ ๒-๒๖) สํ า หรั บ รายชื่ อ สถานพยาบาลในสั ง กั ด ประกั น สั ง คมของรั ฐ ได แ ก โรงพยาบาลวชิ ร ะภู เ ก็ ต โรงพยาบาลปาตอง และโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต สวนสถานพยาบาลของเอกชน ไดแก โรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต ตารางที่ ๒-๒๖ จํานวนสถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคมจําแนกตามประเภทสถานพยาบาล ในจังหวัดภูเก็ต ประเภทสถานพยาบาล

แหง ๓ ๑ ๔

รัฐบาล เอกชน รวม ที่มา: สํานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต หมายเหตุ: ใชขอมูลจํานวนสถานพยาบาลไตรมาส ๔ ป ๒๕๕๔

-41-


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

รายป ๒๕๕๔ (มกราคม - ธันวาคม ๒๕๕๔)

แผนภูมิที่ ๒-๒๕ เปรียบเทียบสัดสวนของสถานพยาบาลในสังกัดประกันสังคม จําแนกตามประเภทสถานพยาบาล ในจังหวัดภูเก็ต

๒) การใชบริการกองทุนประกันสังคม ในป ๒๕๕๔ จํานวนผูประกันตนของจังหวัดภูเก็ตที่มาใชบริการกองทุนประกันสังคม(ไมเนื่องจากการ ทํางาน) จํานวน ๕๘,๐๕๑ คน โดยประเภทประโยชนทดแทนที่ผูประกันตนมาใชบริการสูงสุด ไดแก กรณี เจ็บปวย จํานวน ๒๗,๗๙๖ คน (รอยละ ๔๗.๘๘) รองลงมา คือกรณีสงเคราะห บุตร จํานวน ๑๙,๕๙๓ คน (รอยละ ๓๓.๗๕) และ กรณีวางงาน จํานวน ๖,๐๑๔ คน (รอยละ ๑๐.๓๖) ตามลําดับ เมื่ อ พิ จ ารณาปริ ม าณการจ ายเงิ นประโยชนท ดแทน พบวา กรณีคลอดบุ ตร มี ก ารจ ายเงิ นสู ง สุ ด ๗๕,๗๙๓,๑๐๘ บาท (รอยละ ๓๑.๕๙) รองลงมา คือ กรณีสงเคราะหบุ ตร ๕๒,๓๗๘,๐๕๐ บาท (รอยละ ๒๑.๘๓) และกรณีเจ็บปวย ๓๙,๘๙๓,๘๕๑ บาท (รอยละ ๑๖.๖๓) ตามลําดับ (ตารางที่ ๒-๒๗) ตารางที่ ๒-๒๗ การใชบริการของกองทุนประกันสังคมจําแนกตามประเภทประโยชนทดแทน (ไมเนื่องจากการทํางาน) ป ๒๕๕๔ ในจังหวัดภูเก็ต ประเภทประโยชนทดแทน ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗.

ราย

บาท ๒๗,๗๙๖ ๓,๔๕๗ ๑๓๓ ๑๖๓ ๑๙,๕๙๓ ๘๙๕ ๖,๐๑๔ ๕๘,๐๕๑

เจ็บปวย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย สงเคราะหบุตร ชราภาพ วางงาน รวม

ที่มา: สํานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต

-42-

๓๙,๘๙๓,๘๕๑ ๗๕,๗๙๓,๑๐๘ ๑,๑๔๑,๕๙๖ ๘,๐๕๘,๖๙๔ ๕๒,๓๗๘,๐๕๐ ๓๐,๖๔๗,๑๑๓ ๓๒,๐๒๐,๔๕๑ ๒๓๙,๙๓๒,๘๖๓


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

รายป ๒๕๕๔ (มกราคม - ธันวาคม ๒๕๕๔)

แผนภูมิที่ ๒-๒๖ จํานวนผูใชบริการของกองทุนประกันสังคมจําแนกตามประเภทประโยชนทดแทน (ไมเนื่องจากการทํางาน) ป ๒๕๕๔ ในจังหวัดภูเก็ต

๓) การเลิกกิจการและเลิกจางงาน ในป ๒๕๕๔ จังหวัดภูเก็ต มีสถานประกอบการที่เลิกกิจการ/หยุดกิจการชั่วคราว จํานวน ๖๔๒ แหง ลูกจาง จํานวน ๓,๒๙๔ คน โดยเปนสถานประกอบการขนาด ๑-๙ คน จํานวน ๖๐๘ แหง ลูกจาง จํานวน ๑,๕๒๐ คน และสถานประกอบการขนาด ๑๐ คนขึ้นไป จํานวน ๓๔ แหง ลูกจาง จํานวน ๑,๗๗๔ คน (ตาราง ที่ ๒-๒๘) ตารางที่ ๒-๒๘ จํานวนสถานประกอบการที่เลิกกิจการหรือหยุดกิจการชั่วคราว ป ๒๕๕๔ ในจังหวัดภูเก็ต ขนาดสถานประกอบการ

จํานวน สถานประกอบการที่เลิกกิจการ / จํานวนลูกจาง (คน) หยุดกิจการชั่วคราว (แหง)

๑-๙ คน ๑๐ คนขึ้นไป รวม

๖๐๘ ๓๔ ๖๔๒

ที่มา : สํานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต

แผนภูมิที่ ๒-๒๗ จํานวนสถานประกอบการที่เลิกกิจการ/หยุดกิจการชั่วคราว และลูกจางที่ถูกเลิกจาง จําแนกตามขนาดสถานประกอบการ ป ๒๕๕๔ ในจังหวัดภูเก็ต

-43-

๑,๕๒๐ ๑,๗๗๔ ๓,๒๙๔


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

รายป ๒๕๕๔ (มกราคม - ธันวาคม ๒๕๕๔)

ภาคผนวก ขาวสารเกี่ยวกับแรงงานที่นาสนใจในรอบป

-44-


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

รายป ๒๕๕๔ (มกราคม - ธันวาคม ๒๕๕๔)

ตารางแสดงอัตราคาจางขั้นต่ํา ซึ่งไดประกาศใหมีผลใชบังคับ ตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ คาจางขั้นต่ํา ๓๐๐ ๓๐๐ ๒๗๓ ๒๖๙ ๒๖๕ ๒๖๔ ๒๕๙ ๒๕๘ ๒๕๗ ๒๕๕ ๒๕๔ ๒๕๒ ๒๕๑ ๒๕๐ ๒๔๖ ๒๔๔ ๒๔๓ ๒๔๑ ๒๔๐ ๒๓๙ ๒๓๗ ๒๓๖ ๒๓๔ ๒๓๓ ๒๓๒ ๒๓๐ ๒๒๙ ๒๒๗ ๒๒๖ ๒๒๕ ๒๒๓ ๒๒๒

พื้นที่ จังหวัดภูเก็ต กรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรสาคร จังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา และสระบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดระยอง จังหวัดพังงา จังหวัดระนอง จังหวัดกระบี่ จังหวัดนครราชสีมา และปราจีนบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดเชียงใหม และราชบุรี จังหวัดจันทบุรี และเพชรบุรี จังหวัดสงขลา และสิงหบุรี จังหวัดตรัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และอางทอง จังหวัดเลย ชุมพร พัทลุง สตูล และสระแกว จังหวัดสมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ ยะลา สุราษฎรธานี จังหวัดนราธิวาส อุบลราชธานี และอุดรธานี จังหวัดนครนายก และปตตานี จังหวัดหนองคาย ตราด บึงกาฬ และลําพูน จังหวัดกําแพงเพชร และอุทัยธานี จังหวัดกาฬสินธุ ขอนแกน ชัยนาท และสุพรรณบุรี จังหวัดเชียงราย นครสวรรค บุรีรัมย เพชรบูรณ ยโสธร รอยเอ็ด และสกลนคร จังหวัดชัยภูมิ มุกดาหาร ลําปาง สุโขทัย และหนองบัวลําภู จังหวัดนครพนม จังหวัดพิจิตร พิษณุโลก แพร มหาสารคาม แมฮองสอน อํานาจเจริญ และอุตรดิตถ จังหวัดตาก และสุรินทร จังหวัดนาน จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดพะเยา

*** หมายเหตุ ตามประกาศคณะกรรมการคาจาง ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ กําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําในจังหวัด ภูเก็ตเปนวันละ ๓๐๐ บาท ตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ เปน ตนไป

-45-


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

รายป ๒๕๕๔ (มกราคม - ธันวาคม ๒๕๕๔)

โครงการจางงานเรงดวนและพัฒนาทักษะฝมือเพื่อบรรเทาความเดือดรอนดานอาชีพ หลักสูตรพนักงานประกอบอาหารไทย

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุทธิพงศ สายสาคเรศ แรงงานจังหวัดภูเก็ตได ออกตรวจเยี่ยมโครงการจางงานเรง ดวนและพั ฒนาฝมื อ แก ผู ประกอบอาชีพ เพื่ อ บรรเทาความเดือดร อ น หลักสูตรพนักงานประกอบอาหารไทย ณ ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต นายสุทธิพงศ สายสาคเรศ แรงงานจังหวัดภูเก็ต เปดเผยวาโครงการจางงานเรงดวนและพัฒนาฝมือ แกผูประกอบอาชีพเพื่อบรรเทาความเดือดรอน หลักสูตรพนักงานประกอบอาหารไทย มีผูเดือดรอนดาน อาชีพเขารับการฝกอบรม จํานวน ๒๐ คน ซึ่งเปนผูเดือดรอนในการประกอบอาชีพจากตําบลศรีสุนทรและ ตําบลเชิงทะเล อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยการฝกอบรมดังกลาวเปนการฝกอบรมแบบใหเปลาและจาย เบี้ยเลี้ยงเปนการตอบแทนใหกับผูเขารับการฝกอบรม เพื่อบรรเทาความเดือดรอนชั่วคราว วันละ ๑๒๐ บาท นายสุทธิพงศ สายสาคเรศ แรงงานจังหวัดภูเก็ต เปดเผยเพิ่มเติมวาโครงการนี้เปนสวนหนึ่งของ โครงการจางงานเรงดวนและพัฒ นาฝมื อแกผูป ระกอบอาชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดรอ นดานอาชีพ ซึ่งใน ปงบประมาณ ๒๕๕๔ กระทรวงแรงงานไดจัดสรรงบประมาณใหจังหวัดภูเก็ต จํานวนเปนเงิน ๑ ลานบาท ซี่งคณะกรรมการระดับจังหวัดไดอนุมัติใหหนวยงานตางๆ ไปดําเนินการแลว รวมทั้งสิ้น ๗ โครงการ ซึ่ ง ขณะนี้ไดดําเนินการเกือบเสร็จสิ้นแลว

เมื่อวันที่ 10 - 12 กันยายน 2554 สํานักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการจางงานเรงดวน เพื่ อ พั ฒ นาฝ มื อ เพื่ อบรรเทาความเดือ ดร อ นดานอาชีพ หลั ก สู ตรการจั ก สานดวยเชือ กพลาสติก โดยมี เป า หมายเป น ผู ไ ด รั บ ความเดื อ ดร อ นในการประกอบอาชี พ หรื อ ขาดรายได จ ากการประกอบอาชี พ ผูวางงาน นักศึกษาจบใหม ที่ตองการชวยเหลือดานทักษะอาชีพ จํานวน 20 คน ใหมีความรูและทักษะ เพื่อพัฒนาความชํานาญเฉพาะทางในวิชาชีพตางๆ ใหสามารถกลับไปสรางงาน สรางรายไดแกตนเองและ ครอบครัว

-46-


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

รายป ๒๕๕๔ (มกราคม - ธันวาคม ๒๕๕๔)

เมื่ อวั นที่ 21 – 22 กัน ยายน 2554 กระทรวง แรงงานไดจัดสัม มนาพี่เลี้ ยงและอาสาสมัค รแรงงานดีเดน เนื่องใน วันสถาปนากระทรวงแรงงาน โดยในวันที่ 21 กันยายน 2554 นายอนุ ส รณ ไกรวั ต นุ ส รณ ผู ช ว ยรั ฐมนตรี ประจํ า กระทรวง แรงงาน ไดม อบประกาศเกียรติคุ ณจากรัฐ มนตรี วาการกระทรวง แรงงาน เพื่อสร างขวัญกําลั ง ใจในการทํ างานแกให แกอาสาสมั ค ร แรงงานดี เ ด น 76 จั ง หวัด โดยนายสมเกี ยรติ ฉายะศรี ว งศ ปลัดกระทรวงแรงงาน และผูบริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน ไดร วมแสดงความยินดีแ ละถ ายรู ปรวมกับ อาสาสมัครแรงงานของ จังหวัดภูเก็ตดวย สําหรับจังหวัดภูเก็ตไดมีการคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเดน ประจําป 2554 จํานวน 3 คน ดังนี้ ลําดับที่ 1 นายนพฤทธิ์ เอกธุรการ อาสาสมัครแรงงานตําบลรัษฏา อําเภอเมืองภูเก็ต มีผลงานเดนดาน ประชาสัมพันธ เผยแพรดําเนินการขยายความคุมครองประกันสังคมสูแรงงานนอกระบบ ตามมาตรา 40 ลําดับที่ 2 นายวิโรจน พหนการ อาสาสมัครแรงงานตําบลปาตอง อําเภอกะทู มีผลงานเดนดานริเริ่มกอตั้ง ศูนยเครือขายพัฒนาฝมือแรงงานดานภาษาปาตอง ลําดับที่ 3 นางลําใย สะยาคะ อาสาสมัครแรงงานตําบลปาคลอก อําเภอถลาง มีผลงานเดนดานรวมกลุม ประชาชนในพื้นที่จัดตั้งกลุมสตรีชุมชนประกอบอาชีพทําขนม เพิ่มรายไดเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว ดาน นายสุทธิพงศ สายสาคเรศ แรงงานจังหวัดภูเก็ต กลาวเพิ่มเติมวาอาสาสมัครแรงงานจังหวัดภูเก็ต สวนใหญเปนผูมีจิตอาสา และทํางานรวมกับหนวยงานสังกัดกระทรวงแรงงานมาเปนเวลานาน ภารกิจของกระทรวง แรงงานมีค วามหลากหลาย ทั้ง ดานการหางานทํ า การฝ กอาชี พ การพั ฒนาฝ มือแรงงาน การให ความคุม ครองดาน แรงงาน การสรางหลักประกันทางสังคม รวมถึงการปองกันปญหาแรงงานตางดาว ความนารักของอาสาสมัครแรงงาน เหลานี้ ก็คือชวยกันขับเคลื่อนภารกิจคนละไมคนละมือ โดยใครถนัดดานไหนก็มาชวยกัน

-47-


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

รายป ๒๕๕๔ (มกราคม - ธันวาคม ๒๕๕๔)

เมื่อวันที่ 27 กันยายน2554 เวลา 09.00 น. นายตรี อัครเดชา ผูวาราชการจั งหวัดภูเก็ ต เป นประธานอนุกรรมการพิจารณาอัตรา คาจางขั้ นต่ํ าจังหวัดในการประชุมพิจารณาอัตราคาจางขั้ นต่ํ าจังหวัด ภูเก็ต ครั้งที่3/2554 ณ หองประชุมศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังเกา) ชั้น 2 ตามที่ รั ฐบาลได มี การแถลงนโยบายบริ หารราชการแผ นดิ นต อ รั ฐสภา เมื่ อวั นที่ 23-25 สิ งหาคม 2554 โดยนโยบายเร งด วน ที่จะดําเนินการในป แรกเกี่ยวกับนโยบายการเพิ่มรายไดใหกับแรงงาน และผูจบปริญญาตรี ดังนี้ ขอ 1.8 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่ มกําลั งซื้อ ภายในประเทศ สรางสมดุล และความเข มแข็งอยางมี คุณภาพใหแก ระบบเศรษฐกิจมหภาพ 1.8.2 ดําเนินการใหแรงงานมีรายไดเปนวันละไมนอยกวา 300 บาท และผู จบการศึ กษาปริ ญญาตรี มี รายได ไม น อยกว าเดื อน ละ 15,000 บาท อยางสอดคลองกับผลิตภาพและประสิทธิภาพของ บุคลากร รวมทั้งมีมาตรการเพื่อลดภาระใหแกผู ประกอบการที่ไดรั บ ผลกระทบ เพื่ อให แรงงานและบุ คลากรสามารถดํ ารงชี พได อย างมี ศักดิ์ศรีและคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่ งการประชุ มเพื่ อพิ จารณาค าจ างในวั นดั งกล าว คณะอนุ กรรมการพิ จารณาอั ตราค าจ างจั งหวั ดภู เก็ ต ได ใช ข อมู ลประกอบการพิ จารณาตามหลั กเกณฑ ที่ กําหนดไวในมาตรา 87 แห งพระราชบั ญญั ติ คุ มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่3) พ.ศ. 2551 ไดแก ขอมูลการสํารวจคาใชจายที่ จําเปนของแรงงานเพื่อพัฒนาฝมือในภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ (1 ก.ย. - 31 ธันวาคม 2554) ขอมูลหลักเกณฑดานความ จําเปนในการครองชีพของลูกจาง ขอมูลหลักเกณฑดานความสามารถในการจายของนายจาง และขอมูลหลักเกณฑดาน เศรษฐกิจและสังคม สําหรับผลการประชุมคณะอนุกรรมการคาจางขั้นต่ําจังหวัดภูเก็ต ที่ประชุมไดแจงผลการประชุมไปยังคณะกรรมการ คาจางเปนที่เรียบรอยแลว

-48-


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

รายป ๒๕๕๔ (มกราคม - ธันวาคม ๒๕๕๔)

หนวยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดภูเก็ต ๑. สํานักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ชั้น ๑ ถนนนริศร ตําบลตลาดใหญ อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐ โทรศัพท ๐-๗๖๓๕-๔๐๓๕ โทรสาร ๐-๗๖๓๕-๔๐๓๖ E-mail phuket@mol.go.th เว็ปไซด http://www.phuket.mol.go.th ๒. สํานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต ถนนรัตนโกสินทร ๒๐๐ ป อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐ โทรศัพท ๐-๗๖๒๑-๙๖๖๐-๑ โทรสาร ๐-๗๖๒๑-๙๖๖๐ E - Mail pkt@doe.go.th เว็ปไซด http://www.phuketjob.org ๓. สํานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต ๑๕/๔ ถนนอําเภอ อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐ โทรศัพท ๐-๗๖๒๔-๐๔๑๘ - ๙, ๐-๗๖๓๕-๕๓๒๔ - ๕ โทรสาร: ๐-๗๖๒๒-๒๘๓๖ E-mail phuket@sso.go.th เว็บไซต http://www.sso.go.th/phuket/ ๔. สํานักงานสวัสดิการและคุม ครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต ๑๘๘ ถนนศักดิเดช อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐ โทรศัพท ๐-๗๖๒๑-๑๙๙๕ , ๐-๗๖๒๒-๐๗๖๐ โทรสาร ๐-๗๖๓๕-๔๔๑๔ E-mail phuket@Labour.go.th เว็บไซต http://www.phuketlabour.org/ ๕. ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดภูเก็ต ๑๓๘ หมู ๔ ตําบลศรีสุนทร อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๑๑๐ โทรศัพท ๐๗๖-๒๗๓๔๗๐-๔ โทรสาร ๐๗๖-๒๗๓๔๗๓ E-mail phuket@dsd.go.th เว็บไซต http://home.dsd.go.th/phuketskill/ ๖. ศูนยบริการรวมกระทรวงแรงงาน จังหวัดภูเก็ต หางสรรพสินคาบิ๊กซีซุปเปอรเซ็นเตอร สาขาภูเก็ต ชั้น ๒ (ชั้นโบวลิ่ง) ๗๒ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ตําบลรัษฎา อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ๘๓๐๐๐ โทรศัพท ๐-๗๖๖๑-๒๖๓๓ มท. ๗๙๘๓๐ เว็ปไซด http://counterservice.mol.go.th -49-


รายงานสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ต

รายป ๒๕๕๔ (มกราคม - ธันวาคม ๒๕๕๔)

คณะผูจัดทํา ที่ปรึกษา นายสุทธิพงศ นางจิระวรรณ

สายสาคเรศ โชประการ

นางสาวธนพร

ตันติพูลวินัย

นางพวงทิพย

อนประวัติ

นายวิระ

อุนอก

นางสาวลาภพร นางสาวนิษณา นายจักรพงษ นางดวงเดือน นางวาสนา นางสาวรัตติกาญจน นางสาวจินตนา นายไชยา นายสุริยา

ลิ่มดุลย คงจันทร เฉลิมชวลิต วิทีไว กรีประเสริฐ เจริญรัตน ใจหาญ อินทรพรหม ไชยพิทักษ

แรงงานจังหวัดภูเก็ต เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงานสวัสดิการและคุม ครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต เจาพนักงานแรงงานชํานาญงาน สํานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ สํานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต นักวิชาการพัฒนาฝมือแรงงานชํานาญการ ศูนยพัฒนาฝมอื แรงงานจังหวัดภูเก็ต

ผูจัดทํา นักวิชาการแรงงานชํานาญการ นักวิชาการแรงงานปฎิบัติการ นักวิชาการแรงงานปฎิบัติการ เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน พนักงานพิมพดีด ส ๓ เจาหนาที่ขอมูลสถานการณแรงงาน เจาหนาที่ศูนยบริการรวม พนักงานขับรถยนต พนักงานขับรถยนต

สนับสนุนขอมูลโดย สํานักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต สํานักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต สํานักงานสวัสดิการและคุม ครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต ศูนยพัฒนาฝมอื แรงงานจังหวัดภูเก็ต สํานักงานพัฒนาธุรกิจการคาจังหวัดภูเก็ต สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต สํานักงานคลังจังหวัดภูเก็ต สํานักงานพาณิชยจงั หวัดภูเก็ต สํานักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต สามารถคนหารายละเอียดสถานการณแรงงานจังหวัดภูเก็ตไดที่ http://www.phuket.mol.go.th ขอมูล/สถานการณดานแรงงานจังหวัด สถานการณดานแรงงาน ไตรมาส ๔ ป ๒๕๕๕ -50-

รายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดภูเก็ต  

รายปี 2554 (มกราคม - ธันวาคม)

Advertisement