Page 1

ยินดีต้อนรับ นายปกรณ์ อมรชีวนิ ผูต้ รวจราชการกระทรวงแรงงาน และคณะ


จังหวัดภูเก็ต

ไข่ มุกอันดามัน สวรรค์ เมืองใต้ หาดทรายสี ทอง สองวีรสตรี บารมีหลวงพ่อแช่ ม


ข้อมูลจังหวัดภูเก็ต

วิสัยทัศน์ (Vision) “ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลระดับโลก มีคุณภาพชีวติ ที่ดี มีเอกลักษณ์วฒั นธรรม และมีการพัฒนาที่ยงั่ ยืน”


ช่อ งแคบ ปากพระ จัง หวัด พัง งา ะเท ล ั งห จ ัด ว ัง พ า

ข้อมูลทัว่ ไปจังหวัดภูเก็ต การบริ การบริหหารราชการส่ ารราชการส่ววนภู นภูมมภิ ิภาคาค ประกอบด้ ประกอบด้ววยย ๓๓ อำอำาาเภอ เภอ อำอำาาเภอเมื เภอเมือองภูงภูเก็เก็ตต อำอำาาเภอกะทู เภอกะทู้ ้ อำอำาาเภอถลาง เภอถลาง ๑๗ ๑๗ ตำตำาาบล บล ๑๐๓ ๑๐๓ หมู หมู่บ่บา้ า้นน การบริ การบริหหารราชการส่ ารราชการส่ววนท้ นท้อองถิงถิ่น่น ประกอบด้ ประกอบด้ววยย องค์ องค์กการบริ ารบริหหารส่ ารส่ววนจั นจังงหวั หวัดด จำจำาานวน นวน ๑๑ แห่ แห่งง เทศบาล เทศบาล ๑๑ ๑๑ แห่ แห่งง อบต. อบต. ๗๗ แห่ แห่งง

ทะเล อัน ดามัน มหาสมุท ร

จำจำาานวนประชากร นวนประชากร ๓๕๓,๘๔๗ ๓๕๓,๘๔๗ คน คน ชาย ชาย ๑๖๗,๓๗๐ ๑๖๗,๓๗๐ คน คน หญิ หญิงง ๑๘๖,๔๔๗ ๑๘๖,๔๔๗ คน คน


ข้อมูลสภาพเศรษฐกิจจังหวัดภูเก็ต แผนภูมิที1่ -4 5อันดับสาขาการผลิตทีมี่ อัตราการขยายตัวเฉลียสูงที ่ สุด ่

8.95 7.98 7.61 6.82

สาขา

0.00

24.93

5.00

10.00

15.00 20.00 อัตราขยายตัว(%)

25.00

30.00

การบริหารราชการแผ่นดินและการป้องกันประเทศรวมทังการประกั ้ นสังคมภาคบังคับ การไฟฟ้าแก๊สและการประปา การบริการด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ ตัวกลางทางการเงิน บริการด้านอสังหาริมทรัพย์การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ


ประชากรและกำาลังแรงงานจังหวัดภูเก็ต ผูท ้ ี่ม ีอ ายุ ๑๕ ปี ขึน ้ ไป ๒๒๙,๑๘๑ คน ผูอ ้ ยู่ใ นกำา ลัง แรงงาน ๑๖๖,๘๘๔ คนผู้ม ีง านทำา

ที่มา: สำ านักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต ข้ อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๕๔

ผูไ ้ ม่อ ยู่ใ น กำา ลัง แรงงาน ๖๒,๒๙๗ คน

๑๖๖,๕๕๔ คน ผู้ว ่า งงาน ๓๒๙ คน

ทำา งาน บ้า น ๒๖,๓๑๔ เรี ยน คน หนัง สือ

ผู้ร อ ฤดูก าล - คน

อื่น๕๘๑ ๆ ๑๔, ๒๑, ๔๐๒ คน คน


สถานประกอบกิจการในพื้นที่จงั หวัดภูเก็ต ๑-๔๙ คน

รวม แห่ง คน ๘,๓๓ ๑๒๑,๔ ๗

๙๐

แห่ง ๘,๐๐๘

คน ๖๑,๙๑ ๒

๕๐-๙๙ คน แห่ง ๑๓๙

ที่มา: สำ านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต ข้ อมูล ณ เดือนธันวาคม ๒๕๕๔

คน ๙,๙๖ ๘

๑๐๐-๔๙๙ แห่ง

คน

๑๗๑

คน ๓๓,๕๓ ๒

๕๐๐ คนขึน ้ ไป แห่ง คน ๑๖,๐๗ ๑๙ ๘


การประกันสังคม ๑. กองทุนประกันสั งคม สถานประกอบการ ผู้ประกันตน ม. ๓๓ ม. ๓๙ ม. ๔๐

ข้ อมูล ณ เดือนธันวาคม ๒๕๕๔

๘,๙๒๔ ๑๓๕,๙๐๑ ๑๒๐,๗๗๐ ๑๕,๑๓๐ ๑

๒. กองทุนเงินทดแทน สถานประกอบการ ๘,๗๔๙ ลูกจ้ างในความคุ้มครอง ๑๑๔,๑๑๘

แห่ ง คน คน คน คน แห่ ง คน

๓. ผู้ประกันตนมาตรา ๔๐ (แรงงานนอกระบบ) ขึน้ ทะเบียนแล้ ว ๗,๐๒๕ คน จ่ ายเงินแล้ ว ๖,๑๒๕ คน


แรงงานต่างด้าว

ที่มา : สำ านักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต หมายเหตุ ข้ อมูล ณ เดือนธันวาคม ๒๕๕๔


ำ งหวัดภูเก็ต อัตราค่าจ้างขั้นต่าจั


:: โครงการจ้ างงานเร่ งด่ วนและพัฒนาทักษะฝี มือ เพือ่ บรรเทาความเดือดร้ อนด้ านอาชีพ:: หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ : สำ านักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต


:: กิจกรรมส่ งเสริมและสนับสนุนให้ สถานประกอบกิจการดำาเนิน การฝึ กอบรมฝี มือแรงงานตาม พ.ร.บ. ส่ งเสริมพัฒนา ฝี มือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๕ :: หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ : ศูนย์พฒ ั นาฝี มือแรงงานจังหวัดภูเก็ต  แรงงานในสถานประกอบกิจการได้รับการฝึ กอบรม

และพัฒนาทักษะฝี มือ ๒๙,๕๐๐ คน

เป้า หมาย

 ร้อยละของจำานวนสถานประกอบกิจการ

ได้รับการพัฒนา (ฐาน ๑๔๐ แห่ง)

งบประมาณ

 ๔๙,๐๐๐ บาท


:: กิจกรรมการจัดสวัสดิการแรงงานด้ านการป้ องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดตามโครงการโรงงานสี ขาว :: หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ : สำ านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต

เป้า หมาย

งบประมาณ

 สถานประกอบกิจการมีการจัดการให้ มีสวัสดิการแรงงานด้ านสุ ขภาพ เรื่อง มาตรฐานสถานประกอบกิจการสี ขาว จำานวน ๒๐ แห่ ง

 ๑๐,๐๐๐ บาท


:: การบริหารจัดการเครือข่ ายด้ านแรงงาน :: หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ : สำ านักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ตมีอาสาสมัครแรงงานระดับตำาบล จำานวน ๑๗ คน เป้า หมาย

งบประมาณ

 ประชาชนในพืน้ ที่/ชุมชน ได้ รับบริการด้ านแรงงาน ผ่านอาสาสมัครแรงงาน จำานวน ๕๑๐ คน

 ๒,๒๗๐ บาท


:: บูรณาการการให้ บริการประชาชนในพืน้ ที่/ชุ มชน:: หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ : สำ านักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต

เป้า หมาย

งบประมาณ

 ประชาชนในพืน้ ที่/ชุมชน ได้ รับบริการด้ านแรงงาน จำานวนผู้ได้ รับการคัดกรองและส่ งต่ อเป้าหมาย จากอาสาสมัครแรงงาน จำานวน ๑๕๓ คน ความพึงพอใจของประชาชนไม่ น้อยกว่ าร้ อยละ ๘๐

 ๔๑,๔๐๐ บาท


:: โครงการศูนย์ ตรีเทพเพือ่ การจ้ างงาน และยกระดับรายได้ ครบวงจร:: หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ : สำ านักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต


: โครงการนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ:: หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ : สำ านักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ต


กิจกรรมยกระดับฝี มือและพัฒนาศักยภาพแรงงาน หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ : ศูนย์ พฒ ั นาฝี มือแรงงานจังหวัดภูเก็ต

เป้า หมาย

งบประมาณ

 แรงงานตามกลุ่มเป้าหมายได้ รับการฝึ กอบรม และพัฒนาทักษะฝี มือ ๒,๒๐๐ คน

 ๑,๑๑๓,๕๐๐ บาท


กิจกรรมทดสอบมาตรฐานฝี มือแรงงาน หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ : ศูนย์ พฒ ั นาฝี มือแรงงานจังหวัดภูเก็ต

เป้า หมาย

งบประมาณ

 แรงงานเข้ ารับการทดสอบมาตรฐานฝี มือแรงงาน ๓๐๐ คน  ผู้ผ่านการทดสอบ ไม่ ต่ำากว่าร้ อยละ ๖๐

 ๗๐,๐๐๐ บาท


:: กิจกรรมการตรวจแรงงานในระบบ :: หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ : สำ านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต

เป้า หมาย

งบประมาณ

 จำานวนสถานประกอบกิจการทีผ่ ่านการตรวจแรงงาน ไม่ น้อยกว่ า ๒๘๓ แห่ ง ลูกจ้ าง ๙,๖๒๐ คน

 ๑๗,๐๐๐ บาท


: กิจกรรมการตรวจและกำากับดูแลสถานประกอบกิจการ/หน่ วยงาน รัฐวิสาหกิจให้ ปฏิบัติตามมาตรฐานกฎหมายความปลอดภัย ในการทำางาน:: หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ : สำ านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต

เป้า หมาย

งบประมาณ

 จำานวนสถานประกอบกิจการที่ได้ รับการตรวจความปลอดภัย ขั้นพืน้ ฐานไม่ น้อยกว่ า ๑๑๐ แห่ ง ลูกจ้ าง ๔,๔๐๐ คน

 ๕๙,๘๐๐ บาท


:: งานคุ้มครองประกันสั งคมแก่ลูกจ้ าง ผู้ประกันตน:: หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ : สำ านักงานประกันสั งคมจังหวัดภูเก็ต

เป้า หมาย

งบประมาณ

 นายจ้ างปฏิบัติตามกฎหมายอย่ างถูกต้ อง ๑๘๐ แห่ ง

-----


:: โครงการเผยแพร่ ประชาสั มพันธ์ ความรู้ เรื่อง การประกันสั งคมสู่ สถานศึกษา :: หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ : สำ านักงานประกันสั งคมจังหวัดภูเก็ต

เป้า หมาย

งบประมาณ

 นักเรียน นักศึกษา ได้ รับความรู้ งานประกันสั งคมฯ ก่อนออกสู่ ตลาดแรงงาน ๒๔๐ คน

 ๖๐,๐๐๐ บาท


การติดตามเร่ งรัดการใช้ จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ าย ประจำาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕


แผนภูมแิ สดงงบประมาณหน่ วยงานสั งกัดกระทรวงแรงงาน จังหวัดภูเก็ต ประจำาปี ๒๕๕๕ (ต.ค.๕๔ - ม.ค. ๕๕)

งบประมาณทีไ่ ด้ รับทั้งสิ้น ๔,๒๔๙,๖๖๐ บาท


แผนภูมแิ สดงผลการเบิกจ่ ายงบประมาณ ประจำาปี ๒๕๕๕ หน่ วยงานในสั งกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดภูเก็ต

รวมเบิกจ่ ายร้ อยละ ๖๕.๔๗


แผนภูมแิ สดงงบประมาณ ประจำาปี ๒๕๕๕ สำ านักงานประกันสั งคมจังหวัดภูเก็ต


การตรวจติดตามโครงการของจังหวัดทีเ่ กีย่ วข้ อง กับภารกิจด้ านแรงงานและมีหน่ วยงาน ของกระทรวงแรงงานเป็ นเจ้ าภาพ


ส่ งเสริมสถานประกอบการเข้ าร่ วมประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำาปี ๒๕๕๕ หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ : สำ านักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต

เป้า หมาย

งบประมาณ

 จำานวนสถานประกอบการเข้ าร่ วมการประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE จำานวน ๑ แห่ ง

 ๔๙,๗๐๐ บาท


จัดประชุ ม/อบรมให้ ความรู้และส่ งเสริม การจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ : สำ านักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต

เป้า หมาย

งบประมาณ

 สถานประกอบการร่ วมประชุม/อบรม เพือ่ ส่ งเสริมการจัดตั้งชมรม จำานวน ๕๐ แห่ ง

 ๔๐,๐๐๐ บาท


ส่ งเสริมการจัดตั้งศูนย์ เพือ่ นใจวัยแรงงาน ในสถานประกอบการ หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ : สำ านักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต

เป้า หมาย

งบประมาณ

 สถานประกอบการจัดตั้งศูนย์เพือ่ นใจวัยแรงงาน จำานวน ๒ แห่ ง

 ๒๐,๐๐๐ บาท


จบการนำาเสนอ

powerpoint ผู้ตรวราชการปกร์ณ์ อมรชีวิน  
powerpoint ผู้ตรวราชการปกร์ณ์ อมรชีวิน  

สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต