Page 1

แรงงานจังหวัดภูเก็ต ร่วมออกให้บริการ ประชาชนในกิจกรรม อบต.เคลือ่ นที่ ประจาปี

เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. องค์การบริหาร ส่วนตาบลเกาะแก้ว ได้จัดโครงการ "อบต.เคลื่อนที่ ประจาปี ๒๕๕๕" ณ โรงเรียนสะปา "มงคลวิทยา" หมู่ที่ ๑ ตาบล เกาะแก้ว อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ในการนี้ สานักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต ได้นาบริการ ของหน่วยงานร่วมออกให้บริการประชาชน อาทิ งานบริการข้อมูลข่าวสารของ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมใน งานดังกล่าวด้วย

การฝึกอาชีพหลักสูตรการสานตะกร้า ตามโครงการจ้างงานเร่งด่วนฯ

เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๔.๐๐น นางสาวลาภพร ลิ่ม ดุลย์ นักวิชาการแรงงาน ชานาญการ สานักงาน แรงงานจังหวัดภูเก็ต ได้เป็น เกียรติในพิธีปิดการฝึกอาชีพ หลักสูตรการสานตะกร้า ตามโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนา ฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ณ หมูท่ ี่ ๓ ตาบลรา ไวย์ อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โครงการจ้างงานเร่งด่วนและ พัฒนาฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพหลักสูตร “การ สานตะกร้า”นี้ มีผู้รับความเดือดร้อนด้านอาชีพเข้ารับการฝึกจาก ตาบลวิชิต จานวน ๒๐ คน โดยการฝึกอบรมเป็นลักษณะการให้ เปล่าและจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงตอบแทนแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อ บรรเทาความเดือดร้อนชัว่ คราว วันละ ๑๒๐ บาท ระยะเวลาการ ฝึกตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤษภาคม-๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ใช้งบประมาณ ไปทั้งสิ้น ๕๒,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาฝีมือเพื่อบรรเทาความ เดือดร้อนด้านอาชีพ ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ กระทรวงแรงงาน ได้จัดสรรงบประมาณให้จังหวัดภูเก็ต เป็นจานวนเงิน ๑ ล้าน บาท ซึ่งคณะกรรมการระดับจังหวัดได้อนุมัติให้หน่วยงานต่างๆ ดาเนินงานทั้งสิ้น ๑๑ โครงการ ๑๖ หลักสูตร ๒ กิจกรรม โดยได้ ดาเนินการไปแล้วหลายโครงการ เช่น ทาฝาชีแฟนซี ทาของที่ ระลึกจากขวดพลาสติก ทาผ้าพันคอจากไหมพรม จัดดอกไม้สดดอกไม้แห้ง การทาขนมไทย ๑๐ อย่าง การประกอบอาหาร ว่าง จ้างงานเร่งด่วนทาสีและปูกระเบื้องโรงเรียนบ้านป่าคลอก นวดแผนไทยการนวดเพื่อสุขภาพ เป็นต้น

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑๐ เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๕

จุลสาร สานักงานแรงงาน จังหวัดภูเก็ต

... ...สสานักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต... ศาลากลางจังหวัด ถถ..นริศร ต.ตลาดใหญ่ ออ..เมือง จจ..ภูเก็ต โทร โทร.. ๐-๗๖๓๕ ๗๖๓๕--๔๐๓๕ ๔๐๓๕--๖


จังหวัดภูเก็ต พร้อมใจนาข้าราชการและ ประชาชนทุกหมู่เหล่าลงนามเฉลิมพระ เกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ในโอกาสพระ ราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ

เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐น. นายสมเกียรติ สังข์ขาวสุทธิรกั ษ์ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยภริยา ได้นาหัวหน้าส่วน ราชการ ข้าราชการ ข้าราชการตุลการ ทหาร ตารวจ พ่อค้า และประชาชนชาวภูเก็ต ร่วมพิธีถวายพระพรชัย และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหา มงคลเฉลิมพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ณ.ศาลา ประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้หน่วยงานในสังกัดกะรทรวงแรงงาน นาโดย นายสุทธิพงศ์ สายสาคเรศ แรงงานจังหวัดภูเก็ตได้ ร่วมนาเหล่าข้าราชการในสังกัดมาร่วมงานอย่างพร้อม เพรียงกัน

การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ พิจารณาอัตราค่าจ้าง เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.สมหมาย ปรีชาศิลป์ รองผู้วา่ ราชการจังหวัดภูเก็ต เป็น ประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้าง ขั้นต่าจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังเก่า) โดยในการประชุม ครั้งนี้ เพื่อติดตามผลการบังคับใช้อัตราค่าจ้างขั้นต่า ในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดภูเก็ต ตลอดจน พิจารณาสภาวะเศรษฐกิจ สังคม และแรงงานของจังหวัด ภูเก็ต โดยตัวแทนคณะอนุกรรมการฝ่ายลูกจ้างได้รายงาน สถานการณ์ด้านแรงงานที่ประสบปัญหาในปัจจุบันให้ทปี่ ระชุม ทราบอีกด้วย ทั้งนี้ นายสุทธิพงศ์ สายสาคเรศ แรงงานจังหวัดภูเก็ต เลขาคณะอนุกรราการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่าจังหวัด ภูเก็ต ได้นาข้อมูลปัญหาที่รับทราบไปประสานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องมาร่วมรับทราบและดาเนินการต่อไป

เมื่อวันที่ ๑๓ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ จังหวัดภูเก็ต นายตรี อัครเดชา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ดร.สมหมาย ปรีชาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายสรธรรม จินดา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ภูเก็ต นายแพทย์ศักดิ์ แท่นชัยกุล นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดภูเก็ต และนายสุทธิพงศ์ สายสาคเรศ แรงงาน จังหวัดภูเก็ต ร่วมนาจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดที่ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนจาก ภาคใต้ผ่าน เข้าสู่การตัดสินการประกวดระดับประเทศ ประจาปี๒๕๕๕ ๔ ประเภท ได้แก่ ๑) ประเภทจังหวัดฯรักษามาตรฐานพร้อมสู่ต้นแบบระดับ เพชร ๒) ประเภทชมรมฯในสถานศึกษา โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ ๓) ประเภทชุมชนฯต้นแบบระดับทอง ชุมชนบ้านลิพอน-เขา ล้าน

จุลสาร ปีที่ 1 ฉบับที่ 10  

Books News