Page 1

แ รง ง า น จั ง ห วั ด ออ ก ให้ บ ริ กา รป ระ ชา ช น ป ระ จ า เดื อน สิ ง ห า ค ม ๒ ๕ ๕๕ ณ ห้ า ง ส ร รพ สิ นค้ า เท ส โ ก้ โ ล ตั ส ภู เก็ ต

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมงาน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

จุลสาร สานักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑๑ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๓ - ๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐.-๑๘.๐๐น. นายสุทธิพงศ์ สายสาคเรศ แรงงานจังหวัดภูเก็ต ได้บูรณาการงานบริการด้านแรงงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวง แรงงานพร้อมออกให้บริการประชาชนถึงชุมชนในลักษณะที่เป็นรูป แบบเดียวกันทั้งประเทศโดยในห้วงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๕ ได้ออกให้บริการ ณ ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส สาขาภูเก็ต โดยการออกหน่วยในครั้งนี้ ได้นากิจกรรมรับสมัครงาน ประชาสัมพันธ์ข่าวตาแหน่งงานว่าง รับสมัครผู้ฝึกอาชีพ รับสมัครผู้ประกันตน มาตรา ๔๐ ให้คาปรึกษาด้านแรงงาน และบริการข้อมูลข่าวสารด้านแรงงานออกให้บริการประชาชน

เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ จังหวัดภูเก็ตได้กาหนดจัดงานเฉลิม พระเกียรติฯ เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรง เจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ เพื่อแสดง ความกตัญญูกตเวที น้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความ จงรักภักดีถวายเป็นพระราชสักการะ

มือของแม่นั้นคือมือช่างปั้น ขึ้นรูปอันอ่อนลออจนหล่อเหลา อยากให้เป็นงานดีที่งามเงา อยู่ที่คอยขัดเกลา แต่เบามือ

ในการนี้ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน พร้อมนา ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัดร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน

พระราชทานอัญเชิญลงหนังสือวันแม่แห่งชาติปี ๒๕๕๕ ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

สานักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต ศาลากลางจังหวัด ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต ๘๓๐๐๐ โทร. ๐ ๗๖๓๕ ๔๐๓๕ - ๖ http:\\www.phuket.mol.go.th


กิ จ ก ร ร ม ต ร ว จ ร า ช ก า ร ข อ ง ผู้ ต ร ว จ ร า ช ก า ร ก ร ะ ท ร ว ง แ ร ง ง า น

มิติใหม่ การบริการด้านแรงงานแก่ประชาชน กระทรวงแรงงานได้มีนโยบายบริการด้านแรงงานอย่าง เข้าถึงประชาชนโดยในจังหวัดภูเก็ตให้บริการในรูปแบบ เคาร์เตอร์บริการประชาชน ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ชั้น 3ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ภูเก็ต

เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเเรงงาน (นาย ปกรณ์ อมรชีวิน) เเละคณะ เดินทางมาตรวจ ราชการ ณ จังหวัดภูเก็ต เเละประชุมหัวหน้าส่วน ราชการสังกัดกระทรวงเเรงงานจังหวัดภูเก็ต เพื่อ ติดตามผลการปฏิบัติงานในสังกัดกระทรวงเเรงงาน จังหวัดภูเก็ต รอบ ๓ (Monitoring and Evaluation) ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (ต.ค.๕๔-ก.ค.๕๕) ณ ห้องประชุมสานักงานเเรงงานจังหวัดภูเก็ต

บริการด้านแรงงานจากเรา ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของลูกจ้าง นายจ้างผู้ประกันตน/การฝึกอาชีพ/การสาธิตอาชีพ อิสระ/อัตราค่าจ้างขั้นต่่า/ต่าแหน่งงานว่าง 300 บาท/การไปท่างานต่างประเทศความช่วยเหลือจาก กระทรวงแรงงานในสถานการณ์ต่าง ๆ ฯลฯ บริการรับสมัครงานในประเทศ บริการรับแจ้งความประสงค์ไปท่างานต่างประเทศ บริการรับแจ้งต่าแหน่งงานว่าง บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆ และให้ ค่าปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน บริการแนะแนวอาชีพ เพื่อรู้ความถนัดทางอาชีพ ของตนเองด้วยแบบทดสอบทางอาชีพ บริการขอรับการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณี ว่างงาน บริการรับรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน บริการตรวจสอบสิทธิประโยชน์เบื้องต้นของ ผู้ประกันตน

เ ก ร็ ด น่ า รู้ ก า ร ส่ ง เ งิ น อั ต ร า เ งิ น ส ม ท บ ม า ต ร า ๓ ๙ ป ร ะ จ า ปี ๒ ๕ ๕ ๕

เงินสมทบที่ต้องนาส่งสานักงานประกันสังคม เดือนละ ๔๓๒ บาทต่อเดือน เงินที่ใช้เป็นฐานในการคานวณเงินสมทบ คือ เดือนละ ๔,๘๐๐ บาทเท่ากันทุกคน โดยคิดจากอัตราเงินสมทบ ๙% (๔,๘๐๐ x ๙% = ๔๓๒ บาทต่อเดือน) ซึ่งผู้ประกันตน จะได้รับความคุ้มครอง ๖ กรณี (กรณีเจ็บป่วย กรณี คลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย กรณีสงเคราะห์บุตร และกรณีชราภาพ) ต่อเนื่องจากการเป็นผู้ประกันตนตาม มาตรา ๓๓ หมายเหตุ สาหรับในปี ๒๕๕๕ คณะกรรมการประกันสังคม เห็นชอบให้มีการปรับลดเงินสมทบ สาหรับผู้ประกันตนตน โดยสมัครมาตรา ๓๙ ดังนี้ ครึ่งปีแรก ตั้งแต่งวดเดือนมกราคม ๒๕๕๕ ถึง งวดเดือน มิถุนายน ๒๕๕๕ อัตราร้อยละ ๕ โดยให้ผู้ประกันตน นาส่งเงินสมทบเดือนละ ๒๔๐ บาท (๔,๘๐๐ x ๕% = ๒๔๐ บาทต่อเดือน) ครึ่งปีหลัง ตั้งแต่งวดเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ ถึง งวด ค่าจ้างเดือนธันวาคม ๒๕๕๕ อัตราร้อยละ ๗ โดย ผู้ประกันตนนาส่งเงินสมทบเดือนละ ๓๓๖ บาท (๔,๘๐๐ x ๗% = ๓๓๖ บาทต่อเดือน) สาหรับเงินสมทบในปี ๒๕๕๖ ทางสานักงาน ประกันสังคมให้ผู้ประกันตนนาส่งเงินสมทบตามปกติ คือ ร้อยละ ๙ ต่อเดือน ผู้ประกันตนนาส่งเงินสมทบ เดือนละ ๔๓๒ บาทต่อเดือน (๔,๘๐๐ x ๙% = ๔๓๒ บาทต่อเดือน)

จุลสาร ปีที่ 1 ฉบับที่ื 11  

Books News

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you