Page 1

traveling GUIDE

©ºÑº»°Áġɏ »‚·Õ่ 1 à´×͹ÁÕ¹Ò¤Á ¾Ø·¸ÈÑ¡ÃÒª 2555


012 Traveling guide issue 1


013 ‘เขาช้างเผือก’

จุดหมายต่อไปของนักผจญภัย


014 Traveling guide issue 1


015 ‘เขาช้างเผือก’

จุดหมายต่อไปของนักผจญภัย


022 Traveling guide issue 1


024 Traveling guide issue 1


025 ‘เขาช้างเผือก’

จุดหมายต่อไปของนักผจญภัย


026 Traveling guide issue 1


027 ‘เขาช้างเผือก’

จุดหมายต่อไปของนักผจญภัย


028 Traveling guide issue 1


029 ‘เขาช้างเผือก’

จุดหมายต่อไปของนักผจญภัย


030 Traveling guide issue 1


031 ‘เขาช้างเผือก’

จุดหมายต่อไปของนักผจญภัย


032 Traveling guide issue 1


033 ‘เขาช้างเผือก’

จุดหมายต่อไปของนักผจญภัย


034 Traveling guide issue 1


035 ‘เขาช้างเผือก’

จุดหมายต่อไปของนักผจญภัย


036 Traveling guide issue 1


037 ‘เขาช้างเผือก’

จุดหมายต่อไปของนักผจญภัย


038 Traveling guide issue 1


039 ‘เขาช้างเผือก’

จุดหมายต่อไปของนักผจญภัย


044 Traveling guide issue 1


045 ‘เขาช้างเผือก’

จุดหมายต่อไปของนักผจญภัย


046 Traveling guide issue 1


047 ‘เขาช้างเผือก’

จุดหมายต่อไปของนักผจญภัย


048 Traveling guide issue 1


049 ‘เขาช้างเผือก’

จุดหมายต่อไปของนักผจญภัย


050 Traveling guide issue 1


051 ‘เขาช้างเผือก’

จุดหมายต่อไปของนักผจญภัย


052 Traveling guide issue 1


053 ‘เขาช้างเผือก’

จุดหมายต่อไปของนักผจญภัย


054 Traveling guide issue 1


055 ‘เขาช้างเผือก’

จุดหมายต่อไปของนักผจญภัย


056 Traveling guide issue 1


057 ‘เขาช้างเผือก’

จุดหมายต่อไปของนักผจญภัย


058 Traveling guide issue 1


059 ‘เขาช้างเผือก’

จุดหมายต่อไปของนักผจญภัย


060 Traveling guide issue 1


061 ‘เขาช้างเผือก’

จุดหมายต่อไปของนักผจญภัย


062 Traveling guide issue 1


063 ‘เขาช้างเผือก’

จุดหมายต่อไปของนักผจญภัย


064 Traveling guide issue 1


065 ‘เขาช้างเผือก’

จุดหมายต่อไปของนักผจญภัย


066 Traveling guide issue 1


067 ‘เขาช้างเผือก’

จุดหมายต่อไปของนักผจญภัย


068 Traveling guide issue 1


069 ‘เขาช้างเผือก’

จุดหมายต่อไปของนักผจญภัย


070 Traveling guide issue 1


071 ‘เขาช้างเผือก’

จุดหมายต่อไปของนักผจญภัย


072 Traveling guide issue 1


073 ‘เขาช้างเผือก’

จุดหมายต่อไปของนักผจญภัย


074 Traveling guide issue 1


075 ‘เขาช้างเผือก’

จุดหมายต่อไปของนักผจญภัย


076 Traveling guide issue 1


077 ‘เขาช้างเผือก’

จุดหมายต่อไปของนักผจญภัย


078 Traveling guide issue 1


079 ‘เขาช้างเผือก’

จุดหมายต่อไปของนักผจญภัย


080 Traveling guide issue 1


081 ‘เขาช้างเผือก’

จุดหมายต่อไปของนักผจญภัย


082 Traveling guide issue 1


083 ‘เขาช้างเผือก’

จุดหมายต่อไปของนักผจญภัย


084 Traveling guide issue 1


085 ‘เขาช้างเผือก’

จุดหมายต่อไปของนักผจญภัย


086 Traveling guide issue 1


087 ‘เขาช้างเผือก’

จุดหมายต่อไปของนักผจญภัย


088 Traveling guide issue 1


089 ‘เขาช้างเผือก’

จุดหมายต่อไปของนักผจญภัย


090 Traveling guide issue 1


091 ‘เขาช้างเผือก’

จุดหมายต่อไปของนักผจญภัย


092 Traveling guide issue 1


093 ‘เขาช้างเผือก’

จุดหมายต่อไปของนักผจญภัย


094 Traveling guide issue 1


095 ‘เขาช้างเผือก’

จุดหมายต่อไปของนักผจญภัย


096 Traveling guide issue 1


097 ‘เขาช้างเผือก’

จุดหมายต่อไปของนักผจญภัย


098 Traveling guide issue 1


099 ‘เขาช้างเผือก’

จุดหมายต่อไปของนักผจญภัย


100 Traveling guide issue 1


101 ‘เขาช้างเผือก’

จุดหมายต่อไปของนักผจญภัย


102 Traveling guide issue 1


103 ‘เขาช้างเผือก’

จุดหมายต่อไปของนักผจญภัย


104 Traveling guide issue 1


105 ‘เขาช้างเผือก’

จุดหมายต่อไปของนักผจญภัย


106 Traveling guide issue 1


107 ‘เขาช้างเผือก’

จุดหมายต่อไปของนักผจญภัย


108 Traveling guide issue 1


109 ‘เขาช้างเผือก’

จุดหมายต่อไปของนักผจญภัย


แผนที่ map

¡ÇèÔÅÁ

ÂÍ´à¢ÒªÒŒ§à¼Í × ¡

¹Òéíµ¡¨Í¡¡Ãд¹ èÔ

Jokkadin Waterfall

¨´ØªÁÇÇÔ ¡Á. 15

The 15th km. viewpoint

Th

ºÒŒ¹ÍµÕÍ‹§

E-Tong Village

๹ Ô ªÒŒ§È¡ Ö 110 Traveling guide issue 1

Í· Ø ÂÒ¹á˧‹ªÒµ· Ô Í§¼ÒÀÁ Ù

Thongphaphum National Par


ÍÒ‹§à¡º ç ¹Óéà¢ÒáËÅÁ

Khao Loem Reservoir

ä» ÍÓàÀÍʧѢÅкÃØÕ

to Sangkaburi District

à¢Íè×¹à¢ÒáËÅÁ

Khao Loem Dam

ÍÓàÀͷͧ¼ÒÀÁ Ù Ô

hongphaphum District

ÁÔ

rk

ä» ¡Ã§Øà·¾ÁËÒ¹¤Ã

to Bangkok Province á Kw Á¹‹ ae Óéá No ¤Ç i R ¹ÍŒ ive Â

r

111 ‘เขาช้างเผือก’

จุดหมายต่อไปของนักผจญภัย


115 ‘เขาช้างเผือก’

จุดหมายต่อไปของนักผจญภัย


116 Traveling guide issue 1


ä» ÍÓàÀͷͧ¼ÒÀÙÁÔ

to Thongphaphum District Jokkadin Waterfall

E-Tong Village

Thongphaphum National Park

117 ‘เขาช้างเผือก’

จุดหมายต่อไปของนักผจญภัย


Traveling Guide  

traveling guide