Page 1

ยินดีต้อนรับ... เข้าสู่จังหวัดระยอง


ขนาดที่ตั้ง

จังหวัดระยองมีพื้นที่ประมาณ 3,552 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 2,220,000 ไร่ ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกของ ประเทศไทยระหว่างเส้นรุ้งที่ 12-13 องศาเหนือและเส้น แวงที่ 101 - 102 องศาตะวันออก ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 179 กิโลเมตร


ลักษณะภูมิอากาศ

มีลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน ลมทะเลพัดผ่าน ตลอดปี อากาศอบอุ่นไม่ร้อนจัด บริเวณชายฝั่งทะเล เย็นสบาย ฤดูฝนมีฝนตกชุกระหว่างเดือนพฤษภาคมถึง ตุลาคม ในปี 2551 มีฝนตก 115 วัน ปริมาณฝน ตกวัด รวมได้ 1,201.2 มิลลิเมตร ปริมาณฝนตกมากที่สุด คือ เดือนกรกฎาคม


สภาพทางเศรษฐกิจ

ระยองเป็นจังหวัดที่มีสภาพเศรษฐกิจค่อนข้างดี จาก ข้อมูลของ สำ� นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติพบว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดปี 2550 มีมูลค่า 567,961 ล้านบาท เป็นผลจากการผลิตด้าน อุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอุตสาหกรรม ปิโตรเลียม และปิโตรเคมี มูลค่าผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อคน เท่ากับ 972,306 บาท/คน/ปี เป็นลำ�ดับที่ 1 ของประเทศ


1.4 ทุเรียน ปลูกมากในพื้นที่อำ�เภอแกลง อำ�เภอวังจันทร์ อำ�เภอ เมืองระยอง อำ�เภอเขาชะเมา อำ�เภอบ้านค่าย พื้นที่เพาะปลูกจำ�นวน 92,185 ไร่ ให้ผลผลิตรวม 117,317 ตัน 1.5 เงาะ นิยมปลูกเคียงคู่กับการทุเรียนโดยพันธุ์ที่นิยมปลูกได้แก่ เงาะพันธุ์โรงเรียน พื้นที่เพาะปลูกจำ�นวน 14,414 ไร่ ให้ผลผลิตรวม 20,199 ตัน 1.6 มังคุด ได้รับฉายาว่าเป็น “THE QUEEN OF FRUIT” แนวโน้มการเพาะปลูกเพิ่มขึ้น พื้นที่เพาะปลูกจำ�นวน 24,723 ไร่ ให้ผลผลิต รวม 11,474 ตัน


3. การอุตสาหกรรม นับจากปี 2524 รัฐบาลได้ดำ� เนินโครงการพัฒนาพื้นที่ บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก จังหวัดระยองถูกกำ�หนดให้เป็น ส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก เป็น ประตูทางออกให้กับภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการส่งสินค้าออกไป จำ�หน่ายต่างประเทศไม่ต้องผ่านกรุงเทพฯ ซึ่งรัฐบาลได้จัดเตรียมระบบ สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานไว้อย่างสมบูรณ์ และกำ�หนดพื้นที่บริเวณ มาบตาพุด อำ�เภอเมือง จังหวัดระยอง เป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมแห่งแรก และเป็นที่ตั้งของอุตสาหกรรม ที่สำ�คัญคือ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและ อุตสาหกรรมปุ๋ยเคมี การพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวเป็นผลให้เกิดการพัฒนา อุตสาหกรรมขั้นต่อเนื่องเกิดขึ้น เกิดนิคมอุตสาหกรรม เขตประกอบการ อุตสาหกรรม ชุมชนอุตสาหกรรมหรือสวนอุตสาหกรรม รวม 19 แห่ง การพัฒนาตามโครงการ Eastern Seaboard ส่งผลให้เป็น ศูนย์กลางในการส่งออก โดยเฉพาะท่าเรือน้ำ�ลึกที่นิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุดจัดเป็นท่าเรือที่สำ�คัญที่เปิดให้บริการแก่ผู้ประกอบการทั้งใน นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคมอุตสาหกรรมอื่นๆ สินค้าที่นำ�เข้า ส่วนใหญ่เป็จำ�พวก น้ำ�มันดิบและน้ำ�มันปิโตรเลียม ส่วนสินค้าที่ส่งออกเป็นผลิตภัณฑ์มาแป รูปจากน้ำ�มันดิบ เช่น น้ำ�มันดีเซลหมุนเร็วและเม็ดพลาสติก เป็นต้น


4. การท่องเที่ยวและการบริการ

จังหวัดระยองมีศักยภาพและความพร้อมทางการ ท่องเที่ยวสูง มีแหล่งทรัพยากรท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ มี ความหลากหลายทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ อุทยานแห่งชาติ ภูเขา น้ำ�ตก ชายหาดทะเลที่ยาวไกล และหมู่เกาะที่สวยงาม โดยเฉพาะเกาะเสม็ด ที่มีหาดทรายขาวสวยงามเลื่องชื่อไปทั่ว โลก มีสวนผลไม้ให้เยี่ยมชมและชิมรสชาติที่สดอร่อย เป็นที่ชื่นชอบและรู้จักของบุคคลทั่วไป ในแต่ละปีมีนัก ท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือนจำ�นวนมากมาย


สภาพทางสังคม

ลักษณะทางสังคม เดิมชาวระยองส่วนใหญ่อาศัยตามบริเวณชายฝั่งทะเล และแม่น้ำ� ประกอบอาชีพประมง ต่อมามีการขยายตัวขึ้น ในบริเวณ ที่ราบชายฝั่งเพื่อ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีการตั้งบ้านเรือนตาม ลักษณะของผู้ประกอบ อาชีพเกษตรกรรม หลังจากที่จังหวัดระยองถูกกำ� หนด ให้เป็นที่ตั้งของ โครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก เป็นศูนย์

การศึกษา

การจัดการศึกษาของจังหวัดระยอง ตามพระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติพ.ศ. 2542 และ ตามโครงสร้างใหม่ ของการปฎิรูปกระทรวงศึกษา พ.ศ. 2546 มีการจัดการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ คือ การศึกษาใน ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย มีหน่วยงานรับผิด ชอบการดำ�เนินงานด้านการศึกษา มีสถานศึกษาทั้งสิ้น 275 แห่ง


ศาสนา

ประชาชนในจังหวัดระยอง มีความยึดมั่นใน ศาสนาและวัฒนธรรม อยู่ตลอดมา ส่วนใหญ่ ประมาณร้อยละ 95 นับถือศาสนาพุทธ รองลงมาคือ ศาสนาอิสลามร้อยละ 4 และศาสนาคริสต์ร้อยละ

วัฒนธรรม

จากการที่ประชาชนส่วนใหญ่นับถือ ศาสนาพุทธจึงมีพิธีกรรมทางศาสนา และประเพณีจะคล้ายคลึงกันกับชาว พุทธในจังหวัดอื่นๆ แต่วัฒนธรรมท้องถิ่นยังคงมีอยู่ ชาว พื้นเมืองยังมีการพูดสำ� เนียงภาษา ท้องถิ่น และมีการละเล่นที่เป็นพื้น เมืองเดิม


การสาธารณสุข

การสาธารณสุข แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือการรักษา พยาบาลและ การส่งเสริมสุขภาพและ ป้องกันโรค มีสถานพยาบาลที่ เป็นโรงพยาบาล ศูนย์ 1 แห่ง ระดับอำ�เภอ มีโรงพยาบาล ชุมชน 7 แห่งโรง


การคมนาคมขนส่ง จังหวัดระยองมีความเพียบพร้อมทางด้านการคมนาคมขนส่งทั้ง ทางด้านทางถนน ทางน้ำ� ทางรถไฟ และทางอากาศ 1. ถนน เป็นระบบการคมนาคมทางบกที่สำ�คัญที่สุด มีการตัด ถนนเชื่อมระหว่างจังหวัดเข้าสู่อำ�เภอ ตำ�บลและหมู่บ้าน ทำ�ให้การ สัญจรและ การขนส่งสินค้ามีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น ซึ่งถนนสายสำ�คัญใน จังหวัด ระยอง ได้แก่ (1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (สุขุมวิท) (2) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36 (บางละมุง- ระยอง ) (3) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 344 (บ้านบึง-แกลง) (4) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3138 (บ้านค่าย-บ้านบึง) (5) ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (สายมอเตอร์เวย์)


2. รถไฟ มีเส้นทางรถไฟจากกรุงเทพฯ ผ่านจังหวัด ฉะเชิงเทรา นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ถึงนิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด เป็นเส้นทางที่ใช้ขนส่งวัตถุดิบผลิตภัณฑ์ และสินค้า ของโรงงานในบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคม อุตสาหกรรมแหลมฉบัง 3. สนามบิน สนามบินอู่ตะเภา เดิมเป็นสนามบินทหารขนาดใหญ่ ซึ่ง สหรัฐอเมริกาก่อสร้างไว้สมัยสงครามเวียดนาม ได้พัฒนาให้ เป็นสนามบินพาณิชย์ในเวลาต่อมา ตั้งอยู่ที่ตำ�บลพลา อำ�เภอ บ้านฉาง จังหวัดระยอง อยู่ห่างจากตัวเมืองจังหวัดระยอง 30 กิโลเมตรห่างจากกรุงเทพฯ ระยะทางประมาณ190 กิโลเมตร(ทางรถยนต์) และ 135 กิโลเมตร(ทางอากาศ)


4. ท่าเรือ

มีท่าเรือน้ำ�ลึกที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เพื่อรองรับ การ พัฒนาด้านอุตสาหกรรม และการขนส่งที่เกิดขึ้นตาม แผนพัฒนาพื้นที่บริเวณ ชายฝั่งทะเลทะเลตะวันออกในปัจจุบัน จัดเป็นท่าเรือที่ สำ�คัญที่สุด ที่เปิดบริการให้แก่ผู้ประกอบการ ทั้งในนิคม อุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคม อุสาหกรรม ท่าเทียบเรือสำ�หรับการขนถ่ายผู้โดยสาร เนื่องจากในแต่ละปีมีจำ�นวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเกาะ แก่งต่างๆ ในเขตจังหวัดระยองเป็นจำ�นวนมาก ทำ�ให้มี การสร้างท่าเทียบเรือเพื่อ


สภาพการบริการขั้นพื้นฐานและสาธารณูปโภค ไปรษณีย์ จังหวัดระยองมีข่ายการสื่อสารไปรษณีย์ สามารถติดต่อ ได้ทุก อำ�เภอ ทุกตำ�บล มีที่ทำ�การไปรษณีย์ระดับจังหวัด 1 แห่ง ที่ทำ�การไปรษณีย์ ระดับอำ�เภอ 7 แห่ง ที่ทำ�การไปรษณีย์ประเภทรับฝาก 2 แห่ง และสถานที่


โทรศัพท์ ในปี 2550 จังหวัดระยองมีโครงข่ายการให้บริการโทรศัพท์ ใน ความรับผิดชอบของ บริษัท ทศท. คอร์ปอเรชั่น จำ� กัด(มหาชน) จำ� นวน 60,449 เลขหมาย และในส่วนรับผิดชอบของ บริษัท TT&T จำ�นวน 27,032 เลขหมาย ครอบคลุมทุกพื้นที่ของจังหวัด มีโทรศัพท์สาธารณะที่ ให้บริการทั้งเครื่องใช้บัตร เครื่องหยอดเหรียญ และโทรศัพท์ทางไกลชนบท ธรรมดาและดาวเทียม รวม 3,389 เครื่อง การปะปา มีการประปาจำ�นวน แห่ง คือ การประปาส่วนภูมิภาค 3 แห่ง ประกอบด้วย การประปาระยอง การประปาปากน้ำ�ประแสร์ และการประปา บ้านฉาง นอกจากนี้ยังมีการประปาเทศบาล 2 แห่ง คือเทศบาลตำ�บลเมืองแก ลง และการประปาเทศบาลตำ�บลปลวกแดง จำ�นวนผู้ใช้น้ำ�รวม 67,530 ราย


ไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง รับผิดชอบในการจ่าย กระแสไฟฟ้าให้ จำ�นวน 8 อำ�เภอ มีการไฟฟ้าในสังกัด 5 หน่วยงาน มี ผู้ใช้ไฟฟ้า 196,165 ราย ดังนี้ (1) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระยอง รับผิดชอบจ่าย กระแสไฟฟ้าในพื้นที่อำ�เภอเมืองระยอง และอำ�เภอบ้านค่าย (2) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำ� เภอปลวกแดง รับผิดชอบจ่าย กระแสไฟฟ้าพื้นที่อำ�เภอปลวกแดง (3) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำ� เภอบ้านฉาง รับผิดชอบจ่าย กระแสไฟฟ้าในพื้นที่อำ�เภอบ้านฉาง (4) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำ�เภอแกลงรับผิดชอบจ่าย กระแสไฟฟ้าในพื้นที่อำ�เภอแกลง อำ�เภอวังจันทร์ และ อำ�เภอเขาชะเมา (5) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมาบตาพุดรับผิดชอบจ่าย กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ตำ�บลมาบตาพุด อำ�เภอเมืองระยอง และอำ�เภอนิคม พัฒนา ธนาคารพาณิชย์ ปี


แหล่งน้ำ�และการชลประทาน แม่น้ำ� จังหวัดระยองมีแม่น้ำ�ที่สำ�คัญ 2 สาย ได้แก่ - แม่น้ำ� ระยอง หรือคลองใหญ่ ความยาวประมาณ 50 กิโลเมตร มีต้นน้ำ�เกิดจากเทือกเขากองซองและเขาพนมศาสตร์ ซึ่งไหล มาตามคลองต่างๆ แล้วมารวมกัน เรียกว่า คลองใหญ่และไหลลงสู่ทะเลที่ ตำ�บลปากน้ำ� อำ�เภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง - แม่น้ำ�ประแสร์ มีต้นกำ�เนิดจากเขาใหญ่ เขาอ่างฤาไน เขา หินโรง เขาอ่าง กระเด็น ซึ่งไหลมาตามห้วยและคลองต่าง ๆ หลายสาย เช่น คลองประแสร์ คลองปลิง คลองบ่อทอง ห้วยหินคม คลองเจว็ด คลองตา กล้วยคลองชุมแสง คลองไผ่เหนือ - ใต้ คลองตวาด คลองพังหวาย คลองจำ� กา คลองใช้ คลองแหวน คลองโพล้ คลองทาสีแก้ว และคลองหนองพลง แล้ว ไหลมารวมกัน เรียกว่า แม่น้ำ�ประแสร์ มีความยาวประมาณ 120 กิโลเมตร และไหลลงสู่ทะเลที่บ้านปากน้ำ� ตำ�บลปากน้ำ�ประแสร์ อำ�เภอแกลง จังหวัดระยอง


ผู้จัดทำ� 1.ขจรเกียรติ รักไทย เลขที่ 2 2.คฑาวุธ แบ่งส่วน เลขที่ 22 3.สุริยา ทันใจ เลขที่ 26 นักศึกษาชั้น ปวช.3/8 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

rayoug  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you