Page 1

Outside Catering & Wedding Planner


Our Service Wedding Studio งานเลี้ยงมงคลสมรส พิธีการคริสเตียน พิธีจีน พิธีเจริญน้ำพระพุทธมนต์ พิธีแต่งงานแบบล้านนา Wedding Studio บริการถ่ายภาพแต่งงาน บริการของสตูดิโอ - ให้เช่าชุดแต่งงาน - แต่งหน้าทำผม - การ์ดแต่งงาน - ของชำร่วย - VTR Presentation - ช่างภาพนิ่งและวีดีโอ


Wedding

Party

องค์ประกอบของการจัดงาน Wedding Party หรือ งานเลี้ยงมงคลสมรส โดยหลักแล้วขึ้นอยู่กับความ ต้องการของคู่บ่าวสาว และงบประมาณ แต่ส่วนใหญ่ มักจะมีรูปแบบและองค์ประกอบ ดังนี้ • โต๊ะลงทะเบียนอวยพรให้คู่บ่าวสาว • ฉากถ่ายรูป • Gallery รูปบ่าวสาว • เวทีและระบบแสง สี เสียง • อาหารและเครื่องดื่ม • High Light ของงานเช่น ตัดเค้ก , รินแชมเปญ ฯลฯ • การตบแต่งบริเวณรอบงาน • Special Event การจัดงานเลี้ยงมงคลสมรส สิ่งที่จะทำให้งานออกมา ได้ดีที่สุด คือ คู่บ่าวสาว ต้องตอบโจทย์และความ ต้องการของตัวเองให้ชดั เจนว่าต้องการอะไรเป็นหลัก บางคู่ ต้องการให้เกิดความประทับใจ ให้กับแขกที่มา ร่วมงาน บางคู่ต้องการให้งานออกมาสบายๆ เป็น กันเอง บางคู่เน้นเรื่องงบประมาณ บางคู่ไม่ต้องการ พิ ธ ี ก ารหากแต่ ต ้ อ งการสิ ่ ง แปลกใหม่ แ ละทั น สมั ย หากคู่บ่าวสาวมีโจทย์ที่ชัดเจนก็จะทำให้แม่งานได้ออก แบบงานออกมาได้อย่างลงตัวและถูกใจ เพราะสิ่งสำาคัญของงานคือความพึงพอใจของทั้งคู่


สำหรับรูปแบบงานเลี้ยงที่นิยมในปัจจุบัน มีอยู่หลากหลายแบบ ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการ ของคู่บ่าวสาวและความเหมาะสมกับแขกที่มาร่วมงาน เช่น


การจัดเลี้ยงแบบค็อกเทล (Cocktail Party ) เป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เหมาะกับคู่บ่าวสาวที่เป็นวัยทำงาน และที่สำคัญคือ แขกที่มาร่วมงานเป็นหนุ่มสาวไฟแรง มีผู้ใหญ่น้อย เนื่องจากเป็นการจัดอาหารแบบ Finger Food และไม่ เน้นในเรื่องของโต๊ะเก้าอี้รับรองแขก ซึ่งอาจจะไม่ถูกใจแขกผู้ใหญ่หลายท่าน สถานที่การจัดงานมีทั้งการ จัดในอาคารและในพื้นที่โล่งกลางแจ้ง รวมทั้งริมสระน้ำ ที่ไม่เป็นพิธีการมากนัก งานเลี้ยงแบบค็อกเทล เน้นบริการเครื่องดื่มทั้งแบบมีแอลกอฮอล์และไม่มีแอลกอฮอล์ โดยจะจัดบริการอาหาร ประเภทอาหาร ว่าง อาหารทานเล่นเบาๆ รวมถึงอาหารเรียกน้ำย่อยไวใ้ให้แขกทีี่ร่วมงาน เดินเลือกหยิบรับประทานตาม ชอบ เหมาะสำหรับการจัดเลี้ยงแขกจำนวนมากและแขกที่มาร่วมงานได้พูดคุยกันได้อย่างทั่วถึง เป็น Party ที่สบาย ๆ การจัดเลี้ยงแบบบุฟเฟ่ต์ การจัดเลีย้ งแบบบุฟเฟ่ต์ อาหารจะจัดวางมาในถาดตัง้ ไว้บนโต๊ะตามบริเวณงาน ให้เลือกตักทานได้ตามชอบใจ แบบเดียวกับค็อกเทล เพียงแต่อาหารจะมีหลากหลายกว่า และหนักท้องกว่า มีตั้งแต่อาหารเรียกน้ำย่อย อาหารหลัก และอาหารหวาน รวมทั้งผลไมส้สด และจะมีโต๊ะอาหารให้แขกได้นั่งรับประทาน การจัดเลี้ยงแบบ บุฟเฟต์ถือว่าเหมาะสมกับงานเลี้ยงสำหรับแขกทุกวัย ปัญหาในการจัดที่นั่งรับประทานอาหารร่วมกันมีน้อย เนื่องจากแขกเลือกตักอาหารจากโต๊ะอาหารแล้วจึงมานั่ง รับประทานที่โต๊ะรับประทานอาหาร จึงไม่มีปัญหากับ แขกที่เดินทางมาร่วมงานช้า และมีที่นั่งรองรับแขกทุกท่่าน

การจัดเลี้ยงแบบโต๊ะจีน การบริการอาหารมีลักษณะคล้ายแบบครอบครัว เพราะอาหารทุกอย่างจะยกมาจากครัวโดยปรุงแต่ง เรียบร้อย และจัดใส่จานที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งส่งต่อให้กันบนโต๊ะค่อนข้างจะลำบาก จึงต้องวางไว้กลางโต๊ะ ให้ผู้รับประทานบริการตัวเอง หรือช่วยตักแบ่งกันเองบนโต๊ะ บรรยากาศงานเลี้ยงแบบโต๊ะจีนจึงเอื้อต่อ การจับกลุ่มชุมนุมสังสรรค์กันที่โต๊ะแบบคนสนิท เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่นิยมในการจัดเลี้ยง สำหรับงาน เลี้ยงฉลองแต่งงานและโอกาสทั่วไป เหมาะสำหรับแขกที่มาร่วมงานเป็นกลุ่มเพื่อนฝูงหรือพนักงานบริษัท เดียวกัน หรือเป็นแขกที่รู้จักกันดี และเดินทางมาร่วมงานในเวลาใกล้เคียงกัน เนื่องด้วยรูปแบบของการ จัดอาหารโต๊ะจีนมักจะระบุจำนวนแขก 10 ท่าน หรือ 8 ท่าน ต่อโต๊ะ โดยที่ปริมาณอาหารก็จะเหมาะสมกับ จำนวนแขกที่นั่ง หากแขกไม่รู้จักกันเลยมักจะมีปัญหาเรื่องการนั่งรับประทานร่วมกัน ทำให้เจ้าภาพต้อง เสียเงินในการเปิดโต๊ะเพิ่มกรณีที่แขกมาแล้วไม่นั่งร่วมกับแขกท่านอื่น ทำให้เสียอาหารและเสียเงินเพิ่ม ดังนัน้ จึงต้องจัดระบุแขกให้นง่ั ร่วมกันตามเบอร์โต๊ะ โดยทีร่ ะบุหมายเลขโต๊ะตามบัตรเชิญทีไ่ ด้เชิญไปตัง้ แต่ตน้


การจัดเลี้ยงแบบออกร้าน

การจัดเลี้ยงแบบออกร้านหรือซุ้มอาหาร จะมีเสน่ห์ตรงที่ทำกันสด ๆ ซึ่งรูปแบบงาน เลี้ยงแบบนี้ ส่วนใหญ่ก็จะจัดเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศของการจัดงาน เช่น การตกแต่งบรรยากาศ แบบงานวัด การตกแต่งบรรยากาศแบบกาดหมัว้ (ตลาดล้านนา) ก็จะเป็นการนำอาหารโดยส่วนใหญ่จะคล้ายกับ Cocktail Party ไม่มีโตะ๊ะ เก้าอี้ ให้นั่งทานแบบเป็นทางการเพราะว่าจะเป็นอาหารว่างและเดินหยิบ รับประทานตามชอบ เช่น ข้าวต้มมัด, ข้าวแคบ, ไข่ปา่ ม, น้ำผลไม้, ข้าวหลาม,จิน้ ส้ม, หนอนรถด่วน, ขนมเส้นน้ำเงี้ยว, ข้าวเงี๊ยว, ข้าวซอย โดยผู้ให้การบริการจะแต่งกายเป็นแม่ค้าสมัยโบราณ แบบล้านนา หากคู่บ่าวสาวจัดแบบบุฟเฟ่ต์หรือ Cocktail แต่เพิ่มในส่วนของอาหารสาธิตเพิิ่มขึ้น มาอีก ก็เป็น็ การรองรับแขกทีห่ ลากหลายมากขึน้ ซึง่ สามารถสลับกับการจัดซุม้ อาหารหนัก หรือ อาหารประเภทอื่น ๆ เช่น จำพวกข้าวเกรียบว่าว ข้าวเกรียบปากหม้อ ส้มตำ ผัดไทย ไก่ย่าง ข้าวเหนียว ซุ้มกาแฟโบราณ เหล้าตอง ตามแต่เจ้าภาพต้องการ


การจัดเลี้ยงแบบขันโตก

นิยมจัดให้กับแขกบ้้านแขกเมืองทีี่มาเยือนเมืองล้านนา การจัดจะคล้ายกับโต๊ะจีน หากแต่อาหารจะ ออกมาในภาชนะถ้วยเล็กใส่โตก นัง่ ล้อมวงรับประทานประมาณ 4 -5 ท่าน มักจะมีการแสดงบันเทิง แบบล้านนา ให้ชมระหว่างรับประทานอาหาร ถือว่าเป็นความเพลิดเพลินให้กบั แขก และเหมาะกับ Theme การแต่งงานแบบล้านนา หรือ ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง ซึ่งจะจัดร่วมกับการจัดกาดหมั้ว อาหารส่วนใหญ่จะเป็นอาหารล้านนา เช่น น้ำพริกหนุ่ม, แคบหมู, แกงฮังเล, แกงอ่อม, หมูทอด, ยำไก่เมือง, อาจผสมผสานอาหารไทยร่วมด้วยเพื่อมิให้แขกที่ทานอาหารเมืองเหนือไม่เป็นได้ร่วม รับประทานอาหารอย่างเอร็ดอร่อย


การ


Step one: 12 เดือนก่อนวันแต่งงาน

- ประกาศข่าวดีให้รู้ทั่วกัน - เชิญผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายให้รู้จักกันดียิ่งขึ้น อาจด้วยมื้ออาหารสวยงามเป็นพิเศษ - หาฤกษ์ยาม (จะเป็นฤกษ์ดี หรือฤกษ์สะดวกก็แล้วแต่) - เริ่มวางโครงร่างคร่าวๆ ปรึกษาหารูปแบบงานที่ต้องการ เช้าสาย บ่าย เย็น บุฟเฟ่ต์ หรือคอกเทล ฯลฯ - คำนวณงบประมาณที่พอจะเป็นไปได้ (ปรึกษาผู้ใหญ่ด้วยก็จะดี เผื่อได้ทุนสนับสนุน) - ลองคำนวณจำนวนแขกของทั้งสองฝ่ายอย่างคร่าว ๆ

Step two: 9-6 เดือนก่อนวันแต่งงาน

- หากเลือกใช้บริการรับจัดงาน ควรเริ่มคุยกับออกาไนเซอร์ บอกความต้องการของคุณให้ชัดเจน - เลือกสถานที่ที่จัดงานและจอง อาจคุยกับฝ่ายจัดเลี้ยงถึงรูปแบบของงานที่ต้องการแบบคร่าวๆ ก่อน - เตรียมเลือกแบบเสื้อผ้าของใช้วันงาน - เฟ้นหาเลือกช่างภาพและช่างถ่ายวีดีโด (ปรึกษาผู้มีประสบการณ์ทั้งหลาย หาคนที่อยู่ในวงการพวกนี้ได้ ยิ่งดี ถ้ามีโอกาสก็ขอดูผลงานที่ผ่านมาซักหน่อย) - ติดต่อคนจัดดอกไม้พิเศษ (ถ้าจะใช้) ควรคุยเรื่องงบประมาณ ความต้องการและกำหนดเวลาของงาน - จองวงดนตรี นักดนตรี หรือดี.เจ.

Step three: 6-4 เดือนก่อนวันงาน

- เลือกแบบเลือกสถานที่ สำหรับสั่งทำการ์ดและของชำร่วย - ออกกำลังกาย ฟิตหุ่นให้เข้าที่ ทั้งเจ้าบ่าวและสาว และปฏิบัติต่อเนื่องให้สม่ำเสมอ - คุยกับคนทำเค้ก (ในกรณีที่จะสั่งทำพิเศษไม่เกี่ยวกับเค้กฟรีของสถานที่จัดเลี้ยง) - ในกรณีทจ่ี ดั งานต่างทีต่ า่ งถิน่ แล้ว แขกต้องเดินทางพักแรม อย่าลืมหาทีพ่ กั ในบริเวณใกล้เคียงให้แขกด้วย (โรงแรมส่วนใหญ่จะให้ราคาพิเศษอยู่แล้วสำหรับแขกที่มาเป็นกรุ๊ป) - นัดพบฝ่ายจัดเลี้ยงเพื่อปรึกษาเมนู รูปแบบการบริการรายการไวน์และเครื่องดื่มต่างๆรายชื่อแขกโดย ละเอียดค่อนข้างสมบูรณ์ (ประมาณเอาได้เลยว่า 20% ของแขกที่เราได้เชิญมาไม่ได้)

Step four: 4-2 เดือนก่อนวันแต่งงาน

- จองคิวช่างแต่งหน้าทำผม คุยรายละเอียดที่ต้องการรวมทั้งขอคำแนะนำว่าต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง (ควรตัดสินใจให้แน่นอนก่อนจอง เพื่อไม่ให้เสียดายลาทั้งสองฝ่าย) - ตรวจเลือดและสุขภาพ มีหลายโรคที่ติดต่อกันทางความสัมพันธ์ใกล้ชิด ไม่เฉพาะทางเพศเท่านั้น - จองสถานที่ฮันนีมูน ถ้าเป็นต่างประเทศเตรียมเอกสารการเดินทางทั้งหลายให้พร้อมตอนนี้เลยรวมทั้ง แผนฮันนีมูนที่สมบูรณ์ - วางแผนแจกการ์ด แบ่งรายชื่อแขกที่จะเชิญด้วนตนเอง และส่งทางไปรษณีย์ให้เป็นหมวดหมู่ - ในกรณีจัดงานพิเศษนอกสถานที่ ติดต่อเรื่องข้าวของเครื่องใช้ให้เรียบร้อย เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เป็นต้น

รเตรียมงาน


Step five: 2-1 เดือนก่อนแต่งงาน

- ตัดเสื้อเตรียมของแต่งตัวเจ้าบ่าวเจ้าสาวให้เรียบร้อย (ไม่ควรจัดเตรียมก่อนหน้านี้เพราะรูปร่าง จะเริ่มคงที่ ถ้าออกกำลังกายสมาเสมอมาตามตาราง) - ถ้าจะลองแต่งหน้าทำผม ก็น่าจะลองในช่วงนี้ (ช่างคิดค่าใช่จ่ายไม่มีการลองฟรี) - ดูเรื่องเอกสารต่างๆ ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงในช่วงแต่งงาน (คงจะหนักหน่อยสำหรับเจ้าสาว) ลองเสื้อ แก้ไข - ส่งบัตรเชิญทั้งหมดถ้าจะส่งข่าวลงหนังสือพิมพ์ และสื่ออื่น ๆ ติดต่อ เวลาที่ต้องการด้วย - เน้นการกินผักและผลไม้ทม่ี วี ติ ามินดังกล่าวเพือ่ ความสดใสของผิว (วิตามินซีชว่ ยผิวทีห่ ม่นหมอง เพราะแสงและมลภาวะให้สดใสขึ้นได้เหมือนใช้เวทมนต์)

Step six: 3-2 สัปดาห์ก่อนแต่งงาน

- ตรวจสอบเวลานัด คนจัดดอกไม้ช่างแต่งหน้า ช่างทำผม นักดนตรีช่างภาพ ช่างวีดีโอ ฯลฯ ให้เรียบร้อยอีกครั้ง - ตรวจสอบแผนต่างๆ กับฝ่ายจัดเลี้ยงให้เรียบร้อย - เข้าสปาไปเสริมความมั่นใจในความงามชนิดศรีษะจรดปลายเท้า การนวดเท้า นวดตัว หรือ เปลี่ยนสีผม ไม่ความทำช่วงนี้ไปแล้ว เพราะอาจเกิดกรณีแพ้เครื่องสำอางได้

Step seven: 1 สัปดาห์ก่อนแต่งงาน

- จัดงานเลี้ยงอำลาความโสด - เตรียมค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายสดในวันนั้น เช่น ค่าดอกไม้ ค่าคนช่วยจัดงาน ค่านักร้องนักดนตรี - ถ้าไปฮันนีมูนทันทีหลังจากงาน ก็แพ็กกรุเป๋าได้แต่ตอนนี้ - ข่าวที่ฝากตามสื่อ ควรจะลงประกาศในช่วงนี้หนึ่งครั้ง เพื่อให้แขกได้เตรียมตัว

Step eight: 1 วันก่อนหน้านี้

- ลงข่าววันนี้ด้วยเพื่อเตือนความทรงจำแขกเหรื่อ - ไปยิมออกกำลังกายเบา ๆ เช่นเดินช้าๆ บนสายพานสักสิบห้านาที - ทำเล็บเตรียมไว้สำหรับวันรุ่งขื้น - อ่านหนังสือเบาสมองสักเล่มเป็นการพักผ่อน - เข้านอนแต่หัวค่ำเพื่อความพร้อมที่สุดในวันสำคัญที่กำลังจะมาถึง


การถ่ายภาพ

ในสตูดิโอ

1. ควรนอนหลับพักผ่อนให้เต็มทีแ่ ละหลีกเลีย่ งการดืม่ น้ำ (มาก) เพราะจะทำให้ตาของท่านบวม 2. ควรสระผมให้สะอาด งดใช้ครีมปรับสภาพผมและผลิตภัณฑ์จดั แต่งทรงผม 3. เตรียมเสือ้ ติดกระดุมผ่าหน้าสำหรับใส่วนั ถ่ายภาพ 4. สำหรับเจ้าสาว - ชุดชัน้ ในทีส่ ามารถถอดสายได้หรือเกาะอก - รองเท้าส้นสูง (สีครีม) - สวมกางเกงขาสัน้ แนบตัวเพือ่ สะดวกต่อการเปลีย่ นชุด 5. สำหรับเจ้าบ่าว - ถุงเท้าสีขาว - ดำและรองเท้าหนังสีดำ - กรณีทต่ี อ้ งการตัดผมควรตัดก่อนถึงวันถ่ายภาพประมาณ 2-3 วัน - ควรโกนหนวดให้เรียบร้อย

การถ่ายภาพ

นอกสถานที่

1. จะต้องมีการเตรียมตัวในเรือ่ งของการเลือกสถานที่ ,เสือ้ ผ้า,วันและเวลาในการถ่ายภาพ 2. เลือกเสือ้ ผ้าและรองเท้าสำหรับใส่ถา่ ย - ผูช้ ายแนะนำให้เป็นเสือ้ เชิต้ แขนสัน้ หรือแขนยาวฮาวาย สีสนั สดใสหรือแบบลายๆ ส่วน รองเท้าควรเตรียมแบบลำลองและรองเท้าแตะ สำหรับกางเกงก็อาจจะเป็นยีนหรือกางเกงสามส่วน ก็ได้คะ่ อาจจะติดแว่นกันแดดไปด้วยก็ดี


รณีที่ต้องการให้เราเสนอรูปแบบและเสนอราคาการจัดงานกรุณาติดต่อส่งรายละเอียด ของการจัดงานทาง E-Mail มาที่ Sales@chormuang.com หรือโทร 085-0324939 โดยแจ้ง รายละเอียดดังนี้ 1. จำนวนแขก / สถานที่จัด 2. ประเภทการจัดเลี้ยงหรืออาหารที่ต้องการจัด 3. Theme การจัดงาน หรือ สี ที่ชอบ 4. ความต้องการของคู่บ่าวสาวที่ต้องการให้งานออกมาเป็นแบบไหน 5. สไตล์เพลงที่ชอบ 6. งบประมาณที่คาดการณ์ไว้ เพื่อที่ช่อม่วงจะได้ออกแบบรูปแบบการจัดงานเลี้ยงมงคลสมรสให้ตรงตามกับ ความต้องการของท่าน และตอบโจทย์ให้ลูกค้าได้ชัดเจนมากขึ้น คำแนะนำเพิ่มเติม 1. กรณีที่ลูกค้าไม่สามารถมาตามเวลานัดได้กรุณาโทรแจ้ง AE หรือ ฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 053-412203 2. หากท่านต้องการบริการเพิ่มเติม หรือมีข้อสงสัยอื่นๆสามารถแจ้งกับ AE หรือ ฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 053-412203 3. หลีกเลี่ยงการนำของมีค่าติดตัวในวันถ่ายภาพ หมายเหตุ - การถ่ายภาพใช้เวลาทั้งหมด 5-8 ชั่วโมง/ครั้ง ขอความร่วมมือในการตรงต่อเวลาใน กำหนดนัดหมาย - ระยะเวลาในการผลิตงานจะนับจากวันที่ลูกค้าเลือกภาพแล้ว ประมาณ 30-45 วัน

office : 198/4 changphuek Rd., T.Changphuek A.Muang Chiang Mai Thailand 50300 Tel. 085 - 0324939, 053 - 412203 สี่แยกตลาดธานินทร์ ใกล้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 198/4 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 www.chormuang.com มหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม สี่แยกขวงสิงห

ไปชางเผือก

สี่แยกตลาดธานินทร์ ตลาดธานินทร


www.chormuang.com

Brochure chormuang  

Brochure chormuang

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you