Page 1

วารสาร ชมรมธุรกิจสิ่งพิมพ์ภาคเหนือ Northern Pinting Business Club

ชมรมธุ ร กิ จ สิ ่ ง พิ ม พ์ ภาคเหนื อ

THE NORTHERN PRINTING BUSINESS CLUB ตู้ ปณ. 217 ปณ. เชียงใหม่ 50000 โทร. 0-5322-5237 แฟกซ์. 0-5321-7452 www.northprinting.com

ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ฉบับเดือน ก.ย – ธ.ค 54


งานประชุมสามัญประจำปี งานประชุมสามัญประจำป และงานราตรีสิ่งพิมพครั้งที่ 9 จัดขึ้นที่สโมสรคายกาวิละ จ.เชียงใหม เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2554 ภายในงานมีกิจกรรมการเลือกตั้งประธานชมรม คนที่ไดรับเลือกจากสมาชิกมติเปนเอกฉันท คือ คุณหิรัญ เนตรสวาง เปนประธานสมัยที่ 2 ตอไป ตองขอแสดงความยินดีดวยนะคะ

” า ษ ก ึ ศ ร า “มอบทุนก

ให้กับลูก ทุนการศึกษา บ อ ม ม ร ร ก จ ิ ัทฯ ้มีก ภายในงานได ที่เป็นเด็กดี เรียนดีในบริษ น า ง ก ั ของพน ของชมรมฯ ที่เป็นสมาชิก


ที่ปรึกษา คุณสันติภาพ พันธพิกุล คุณอภินันท ศิริโยธิพันธุ คุณพัชร งามเสงี่ยม คุณกานดา มนูพิพัฒนพงศ คุณสุมนา อัศวางกูร คุณไกรพล ดวงเลขา คุณสัญชัย มุนีเวช

Team

EEditor talk...

บรรณาธิการบริหาร คุณหิรัญ เนตรสวาง คุณธนพันธ ศิริโยธิพันธุ กองบรรณาธิการ คุณกองฟา พันธพิกุล คุณพิรานันท ณ เชียงใหม คุณสถิต สุมสุข คุณวิลาศ พรมฤทธิ์ คุณอำไพกมล แพงรัตนกุล คุณพิมพลักษณ เนตรสวาง คุณนงนุช เนตรสวาง คุณภควัตร ดารารัตนโรจน จัดทำโดย ชมรมธุรกิจสิ่งพิมพภาคเหนือ ออกแบบ โสรยา ยานิวงศ วิษณุ เบอรขุนทด Rattanakul press แยกสี / ทำเพลท บจก. เชียงใหมสแกนเนอร พิมพที่ บจก. โชตนาพริ้นติ้ง ติดตอชมรมธุรกิจสิ่งพิมพ 69 ซ 7 ถ.ชางเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200 www.northprinting.com ติดตองานสมาชิกสัมพันธ ลงโฆษณา ฝากขาวประชาสัมพันธ คุณ ปาณิสรา ณรงคธรากุล บริษัท นันทพันธ พริ้นติ้ง จำกัด 33/4-5 หมู 6 ถ.เชียงใหม-หางดง ต. แมเหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50100 053 804-908-9 087-187-7282

ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ฉบับเดือน ก.ย – ธ.ค 54

สวัสดีค่ะ

สำ�

หรับฉบับปฐมฤกษ์ของวารสารราย 3 เดือน ของชมรมธุรกิจสิ่งพิมพ์ ภาคเหนือของเราเป็นก้าวแรกของวารสารเล่มนี้ ที่จัดทำ�ขึ้นมาพร้อมกับการเปิดตัวของ คณะกรรมการชุดใหม่ ความตั้งใจในการทำ�วารสารราย 3 เดือนเล่มนี้ เพื่อต้องการ จะเผยแพร่ข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆของวงการสิ่งพิมพ์เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ ธุรกิจสิ่งพิมพ์และเป็นการเปิดตัวของชมรมสิ่งพิมพ์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น กับองค์กร และหน่วยงานต่างๆ ด้วยเพราะทิศทางของธุรกิจในอนาคต ต่างเป็นไปในรูปแบบ ของการเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน และการเจริญเติบโตของธุรกิจต่างๆมีแนวโน้ม มากขึ้น จึงต้องอาศัยการผลิตทางด้านสิ่งพิมพ์มากขึ้นเช่นกัน การเปิดตัวให้เป็นที่ รู้ จั ก มากขึ้ น ของชมรมสิ่ ง พิ ม พ์ ผ่ า นทางวารสารก็ เ ป็ น สิ่ ง ที่ สำ � คั ญ ไม่ น้ อ ยเลยที เ ดี ย ว เป้าหมายสำ�คัญคือการรวมกำ�ลังของสมาชิกในชมรมเพื่อพัฒนาธุรกิจทาง ด้ า นสิ่ ง พิ ม พ์ ภ าคเหนื อ ของเราให้ มี ศั ก ยภาพในการผลิ ต สู ง สุ ด เพื่ อ เคี ย งคู่ กั บ ภาค ธุรกิจที่เริ่มเติบโตในเศรษฐกิจที่กำ�ลังขยายตัวในทุกวันนี้ และทางทีมงานต้องการให้ สมาชิก หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลที่เป็น ประโยชน์ เ พื่ อ นำ � เสนอผ่ า นทางวารสารซึ่ ง จะให้ เ กิ ด ประโยชน์ ม ากมายกั บ ภาคธุ ร กิ จ แล้วพบกันในฉบับหน้าต่อไปนะคะ...

Content... p.4 สาสน์จากประธาน p.5-6 p.7 p.8-9 p.10 p.11 p.12-13 p.14

ธนพันธ์ ศิริโยธิพันธ์ บรรณาธิการบริหาร

ข่าวกิจกรรม คณะที่ปรึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษา งานราตรีสิ่งพิมพ์ ข่าวกิจกรรม(ถวายเทียน/ปลูกป่า) บทความจากคุณอภินันท์ บทความแต่งตั้งจินดารัตน์ / ปฏิทินงาน


สาร ประธานชมรมธุรกิจสิ่งพิมพ์ภาคเหนือ สวัสดี ท่านสมาชิกชมรมธุรกิจสิ่งพิมพ์ภาคเหนือและผูท้ ก่ี �ำ ลังอ่านวารสารฉบับนี้ กระผมนายหิรญ ั เนตรสว่าง คงคุ้นชื่อเดิมคนนี้แล้วนะครับท่าน การได้รับตำ�แหน่งประธานชมรมเป็นสมัยที่ 2 นั้นนับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ ท่านสมาชิกได้มอบความไว้วางใจให้รับตำ�แหน่งประธานชมรมเป็นสมัยที่ 2 ต้องขอบขอบคุณสมาชิกมาในโอกาสนี้ วารสารฉบับนี้ท่านจะได้พบกับโฉมหน้ากรรมการในสมัยที่ 6 ซึ่งอาจมีทั้งคนเก่าที่เคยทำ�งานในชุดก่อนและ กรรมการหน้าใหม่ ที่ได้เสียสละเวลาเข้ามาช่วยงานตรงนี้ ซึ่งทำ�ให้ผมและกรรมการท่านเดิม ๆ มีกำ�ลังใจมากขึ้นที่ได้ เห็นคนใหม่ ๆ รุ่นน้องๆ ซึ่งเท่าที่ได้เข้าประชุมในครั้งที่ผ่านมา ก็ได้เห็นศักยภาพการทำ�งานของกรรมการชุดนี้แล้ว ขอบ อกได้เลยว่ารู้สึกอุ่นใจ ที่น้อง ๆ ได้เห็นความสำ�คัญในงานของชมรม ฯ ซึ่งผมต้องขอขอบคุณอีกเช่นกัน สำ�หรับกิจกรรม ในปีนี้บางงานเราก็ลงมือทำ�ไปแล้ว ซึ่งอาจจะได้เห็นภาพในวารสารนี้ บางงานก็อยู่ในขั้นวางแผนงาน แต่กิจกรรมที่ สำ�คัญของพวกเราชาวสิ่งพิมพ์ไม่ควรพลาด และกำ�ลังจะได้ทำ�ร่วมกันในวันที่ 31 ส.ค. นี้ คือ การเดินทางไปดูงาน Pack Print ที่กรุงเทพฯ กระผมหวังเป็นอย่ายิ่งว่าพวกเราคงได้เก็บเกี่ยวประสพการณ์และความรู้ต่าง ๆ ที่ได้พบเห็นมา ถ่ายทอดกับองค์กรเพื่อจะได้พัฒนาธุรกิจของเรา ให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้าครับ

(นายหิรัญ เนตรสว่าง) ประธานชมรมธุรกิจสิ่งพิมพ์ภาคเหนือ


สวัสดีเพื่อนๆ

สมาชิกชมรมธุรกิจสิ่งพิมพ์ภาคเหนือทุกท่าน...

ระเดิมงานแรกของฝ่ายวิชาการด้วยโครงการศึกษาดูงาน ซึ่งชมรมธุรกิจสิ่งพิมพ์ภาคเหนือ ได้จัดขึ้นเป็นประจำ�ทุกปี เพื่อเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ และประสบการณ์ให้แก่สมาชิกของชมรมฯ และในปีนี้มีการจัดงาน PACK PRINT INTERNATIONAL 2011 ระหว่าง วันที่ 31 สิงหาคม ถึงวัน ที่ 3 กันยายน 2554 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพ PACK PRINT INTERNATIONAL 2011 เป็นงานแสดงสินค้า เพียงงานเดียวที่จัดขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มุ่งแสดงถึงความ ก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ เป็นโอกาสอันดีสำ�หรับผู้ประกอบการที่จะประเมินถึงการตัดสิน ใจลงทุนในอุปกรณ์และเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ ในงานท่านจะ ได้พบกับสินค้าที่หลากหลาย อาทิ เครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ทั้งหมดที่ใช้ในกระบวนการผลิต นอกจากนี้ยัง ได้รับโอกาสจากเครือข่ายทางการค้าจำ�นวนมากภายในงานและได้รับชม การสาธิตสินค้า ในขณะเดียวกันได้รับทราบและเข้าถึงข่าวสารใหม่ที่เกิดขึ้น ในตลาดก่อนใคร ทั้งนี้ทางชมรมฯ ยังได้จัดให้มีการศึกษาดูงานเยี่ยมชม กระบวนการผลิตกระดาษของ บริษัท เอสซีจี เปเปอร์ จำ�กัด (มหาชน) ณ บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำ�กัด (ไทยเปเปอร์) อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นผู้ผลิตกระดาษพิมพ์และเขียน ไทยเปเปอร์เป็นบริษัทที่ใช้วัตถุดิบที่มี คุณภาพสูง และมีการควบคุมขั้นตอนการผลิตด้วยระบบคอมพิวเตอร์ DCS (Distributed Control System) จึงทำ�ให้ไทยเปเปอร์ เป็นผู้ผลิตกระดาษ คุณภาพออกสู่ตลาดมาเป็นเวลากว่า 20 ปี พิสูจน์ได้จากการเป็นผู้ผลิต รายแรกของอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9002, 14001, TIS 18001, Deming Application Prize และ Thailand Quality Award (TQA) นอกจากนี้ ยังได้มีการศึกษาดูงาน ณ นิคมอุตสาหกรรม การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์สินสาคร จ.สมุทรสาคร ซึ่งเป็นโครงการนิคม อุตสาหกรรมที่นำ�แนวความคิดการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมในรูปแบบ Cluster สิ่งพิมพ์เข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งเป็นแห่งแรกของโลกตามแนวนโยบายรัฐบาล ในการที่จะผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มประเภทอุตสาหกรรมเป้าหมายให้ เป็นรูปธรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออกของประเทศไทย นิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์สินสาครเป็นเขตอุตสาหกรรม แห่งที่ 30 ของประเทศไทย และได้รับการส่งเสริมจากคณะ กรรมการส่ง เสริมการลงทุน (BOI) ตั้งอยู่บนพื้นที่โครงการเฟสแรกประมาณ 903 ไร่

มีการพัฒนาที่ดินโดยคำ�นึงถึงการประสานงานเข้ากับมาตรการด้าน การวางผังเมือง มาตรการด้านการควบคุมสภาวะสิ่งแวดล้อม และ การพัฒนาชุมชน พร้อมบริการที่จำ�เป็นต่างๆ เป็นผลให้ได้รับการ ตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ อาทิ เช่น บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำ�กัด (มหาชน), บริษัท ซี.พี.ไอ. อินเตอร์พริ้น จำ�กัด, บริษัท แปลน พริ้นท์ติ้ง จำ�กัด, บริษัท คินโย ชา (ประเทศไทย) จำ�กัด, บริษัท ซันซิง พริ้นติ้ง แมชชีน แมททีเรียล (ประเทศไทย), บริษัท นิคโก้ ลามิเนต จำ�กัด เป็นต้น รวมทั้งมีความ ต้องการพื้นที่จากกลุ่มผู้ประกอบการในธุรกิจอื่นๆ เพื่อตอบสนอง ความต้องการและก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้พื้นที่แก่กลุ่ม ลูกค้า นิคมฯ จึงขยายพื้นที่โดยพัฒนาพื้นที่สำ�หรับ กิจการประเภท อุตสาหกรรมทั่วไป ในเขตนิคมอุตสาหกรรมทั่วไปเฟสที่ 2 จนทำ�ให้ ปัจจุบันนิคมฯ มีพื้นที่โดยรวมประมาณ 1,344 ไร่ นอกจากโครงการศึ ก ษาดู งานดังกล่าวแล้ว ในอนาคตทาง ฝ่ายวิชาการยังมีโครงการที่ จะร่ ว มกั บ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล ล้านนา จัดฝึกอบรม บุ ค ลากรทางการพิ ม พ์ เพื่ อ ยกระดั บ บุ ค ลากร โ ด ย มี ก า ร ท ด ส อ บ มาตรฐานฝีมือแรงงาน ผู้ผ่าน การทดสอบจะได้ รั บ หนั ง สื อ รั บ รอง มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวง แรงงาน ฝ่ า ยวิ ช าการมี ค วามมุ่ ง มั่ น ที่ จ ะเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการ สนับสนุน เสริมสร้างความรู้และเพิ่มพูนทักษะให้แก่ท่านสมาชิก ผม และกรรมการในฝ่ า ยยิ น ดี น้ อ มรั บ คำ � แนะนำ � และข้ อ เสนอแนะจาก สมาชิกทุกท่าน เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพของธุรกิจสิ่งพิมพ์ภาค เหนือต่อไป


PACK PRINT 2011


ชมรมธุ ร กิ จ สิ ่ ง พิ ม พ์ ภาคเหนื อ

THE NORTHERN PRINTING BUSINESS CLUB ตู้ ปณ. 217 ปณ. เชียงใหม่ 50000 โทร. 0-5322-5237 แฟกซ์. 0-5321-7452 www.northprinting.com

คณะที่ปรึกษา

ชมรมธุกิจสิ่งพิมพ์ภาคเหนือ

ดร.เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม

คุณเฉลิมชาติ นครังกุล ประธานชมรมธุรกิจถายภาพจังหวัดเชียงใหม

คุณมานพ งามเสงี่ยม อดีตประธานชมรมธุรกิจสิ่งพิมพเชียงใหม

คุณสันติภาพ พันธ์พิกุล ประธานผูกอตั้งชมรมธุรกิจสิ่งพิมพภาคเหนือ

คุณอภินันท์ ศิริโยธิพันธ์ุ อดีตประธานชมรมธุรกิจสิ่งพิมพเชียงใหม

คุณพัชร งามเสงี่ยม อดีตประธานชมรมธุรกิจสิ่งพิมพเชียงใหม

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

คณสุมนา อัศวางกูร

คุณกาดา มนูพิพัฒน์พงศ์

คุณไกรพล ดวงเลขา

คุณสัญชัย มุนีเวช


ชมรมธุ ร กิ จ สิ ่ ง พิ ม พ์ ภาคเหนื อ

THE NORTHERN PRINTING BUSINESS CLUB ตู้ ปณ. 217 ปณ. เชียงใหม่ 50000 โทร. 0-5322-5237 แฟกซ์. 0-5321-7452 www.northprinting.com

โครงสร้างกรรมการชมรมธุรกิจสิ่งพิมพ์ภาคเหนือ ปีบริหาร 2554 - 2556

คุณหิรัญ เนตรสว่าง ประธาน

คุณธนพันธ์ ศิริโยธิพันธุ๋ รองประธานฝายบริหาร

คุณก้องฟ้่า พันธ์พิกุล

รองประธานฝายพัฒนาธุรกิจ

คุณสถิต สุมสุข

รองประธานกิจกรรม

คุณพิรานันท์ ณ เชียงใหม่

คุณภควัต ดารารัตนโรจน์

คุณสุนีย์รัตน์ ธิราช

คุณอนุตรา ลอยฟ้า

คุณเปรมจิตต์ ดารา

คุณนงนุช เนตรสว่าง

คุณเจนจิราภรณ์ ตันหมั้น

คุณอำไพกมล แพงรัตนกุล

เลขานุการ

บัญชี

ผูชวยเลขานุการ

ทะเบียน

เหรัญญิก

อนุกรรมการฝายบริหาร

ผูชวยเหรัญญิก

อนุกรรมการฝายบริหาร


ชมรมธุ ร กิ จ สิ ่ ง พิ ม พ์ ภาคเหนื อ

THE NORTHERN PRINTING BUSINESS CLUB ตู้ ปณ. 217 ปณ. เชียงใหม่ 50000 โทร. 0-5322-5237 แฟกซ์. 0-5321-7452 www.northprinting.com

คุณเอกลักษณ์ จันทร์ยา

อาจารย์พัชราภา ศักดิ์โสภิน

คุณจักรพรรณ ดารา

คุณพงษ์ศาสตร์ งามเสงี่ยม กรรมการ

อนุกรรมการฝายพัฒนาธุรกิจ

คุณวิลาศ พรมฤทธิ์

คุณบวรวรรณ อภัยศรี

คุณมานพ สกุลวัฒนะ

คุณธนวัฒน์ กิตติสถากุล

คุณพิมพ์ลักษณ์ เนตรสว่าง

องคกร/เครือขาย

ประชาสัมพันธ/สารสนเทศ

สงเสริมการศึกษา

ปฏิคม

คุณพงศ์อนันต์ เหล่ารุ่งโรจน์ อนุกรรมการฝายประสานงาน

กรรมการ

กรรมการ

คุณวัชรีย์ วงศ์ฟั้น

อนุกรรมการฝายประสานงาน

กรรมการ

คุณบุญเลิศ เศวตพงศ์พันธ์ุ

อนุกรรมการฝายประสานงาน

คุณสมพร สุวรรณ

อนุกรรมการฝายกิจกรรม


งานราตรี สิ่งพิมพ์

งานราตรีสิ่งพิมพครั้งที่ 9 ควันหลงจากการเลือกตั้งประธาน พอตกค่ำคืนก็ตอดวย บรรยากาศแบบสนุกสนาน สบายๆ กับพี่นองชาวชมรมสิ่งพิมพที่ไดมีโอกาสทำกิจกรรม และทานขาวรวมกัน เพื่อสรางความสนิทสนมกลมเกลียวและ เปนการผอนคลายจากการทำงานหนักมาทั้งป

” . . . ม ร ม ช น ตั้งประธา

เลือก


ข่ า ว กิจกรรมที่ผ่านมา โครงการถวายเทียนเขาพรรษา เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2554 ชมรมธุรกิจสิ่งพิมพพรอมคณะกรรมการไดไปถวายเทียนเขาพรรษา พรอมจตุปจจัย ถวายที่วัดยางกวง โดยมีคุณสถิต สุมสุข เปนประธานโครงการ

โครงการปลูกปาเทิดพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี วันที่ 12 สิงหาคม 2554 ณ.วัดปาดาราภิรมย อ.แมริม จ.เชียงใหม


ปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลง...

ธุรกิจสิ่งพิมพ์

“ทางสายใหม่ ... เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจสิ่งพิมพ์”

ถ้า

จำ�กันได้เมื่อประมาณ 7 – 8 ปี ที่ผ่านมา ทางชมรมฯของเรา ได้จัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจสิ่งพิมพ์ โดย เชิญวิทยากรหลายท่านมาบรรยายให้พวกเราได้รับรู้และปรับตัวเตรียมการตั้งรับ เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น จากการพัฒนาเติบโตด้านเทคโนโลยีระบบดิจิตอล และ New Media ที่จะเข้ามาทดแทน สื่อสิ่งพิมพ์ประภทกระดาษ ซึ่งจะมีผลให้ความ ต้องการด้านสื่อสิ่งพิมพ์ระบบออฟเซ็ทโดยรวมลดลง จำ�ได้ว่ามี ดร.อรัญ หาญ สืบสาย และ อาจารย์ธีระ ปิยะคุณากร ได้มาถ่ายทอดและบอกกล่าวให้พวกเราได้ รับทราบถึงความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อยู่เสมอ แต่หลายคนก็อาจจะคิดว่าเป็นการ มองในแง่ร้ายเกินไป มาถึงวันนี้สิ่งที่วิทยากรท่านพูดถึงและทำ�นายไว้กำ�ลังเกิด ขึ้นแล้ว สถานการณ์ตอนนี้ถือว่าเราอยู่ในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงระหว่างสื่อ ดิจิตอล และ สื่อสิ่งพิมพ์ อย่างเห็นได้ชัด มองภาพแล้วยังนึกถึง ธุรกิจร้านถ่าย ภาพในอดีต ที่ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น ดิจิตอลแล็บ ไปเรียบร้อยแล้ว ธุรกิจสิ่งพิมพ์ ระบบออฟเซ็ท ก็เช่นเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจสิ่งพิมพ์จะต้องมีการ ปรับเปลี่ยนรูปแบบด้านการดำ�เนินกิจการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เข้า มามีผลกระทบต่อปริมาณงานที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มีแนวโน้มที่ลดลงอย่างมากใน ช่วงระยะเวลาอีกไม่กี่ปีข้างหน้า เป็นสิ่งที่พวกเราต้องคิดและวางแผนตั้งรับให้ทัน ปัจจัยลบที่มีผลกระทบต่อปริมาณความต้องการสื่อสิ่งพิมพ์ ประเภทออฟเซ็ท ด้านลูกค้าเป้าหมาย ลูกค้ากลุ่มใหญ่ของสื่อสิ่งพิมพ์คือคนรุ่นเก่า ที่ยังไม่คุ้นเคยกับ เครื่องมือสมัยใหม่ ยังต้องรับรู้ข่าวสารผ่านช่องทางสื่อสิ่งพิมพ์อยู่ แต่ในอนาคต การพัฒนาการเข้าถึงของสื่อดิจิตอลสามารถทำ �ให้เข้าถึงได้ง่ายไม่ต้องเรียน รู้มาก สามารถรับรู้ข่าวสารได้สะดวกรวดเร็วกว่า และที่สำ�คัญประหยัดค่าใช้จ่าย มากกว่า ทำ�ให้พฤติกรรมการบริโภคสื่อสิ่งพิมพ์ลดลง ด้านสินค้าและบริการ สื่อสิ่งพิมพ์มีแนวโน้มลดลง โดยการทดแทนของสื่อใหม่ ในรูปแบบ อีบุ๊ค เว็บไซต์ ดีวีดี และไฟล์มีเดียต่าง ๆ ที่สามารถดาวโหลด สั่งซื้อผ่านระบบ อินเตอร์เน็ท ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ผ่านทางเครื่องมือสื่อสาร มือถือสมาร์ทโฟน

บทความ

แท็บเล็ต ไอโฟน เน็ตบุ๊ค โน๊ตบุ๊ค และคอมพิวเตอร์ ซึ่งต่อไปจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทุกคน จะต้องมีติดตัวประจำ�กายของใครของมัน ด้านการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ สิ่งพิมพ์ออฟเซ็ทจะ ถูกทดแทนด้วยเครื่องพิมพ์ประเภทอื่น ๆ อาทิ เครื่อง พริ้นดิจิตอล ตั้งแต่ระดับ โฮมยูส ถึงระดับธุรกิจ ที่จะมีเข้ามาทดแทนการผลิตสื่อสิ่ง พิมพ์ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ในราคาที่เทียบเท่าหรือประหยัดกว่า ด้านปัจจัยภายนอก ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ที่มีการพัฒนาประสิทธิภาพให้สามารถ เข้าถึง บทความข่าวสาร ได้ทั้งภาพและเสียง ได้อย่างรวดเร็ว ผ่านระบบอินเตอร์เน็ท ที่สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างไร้พรมแดนจะเข้าแทนที่ระบบเก่า ซึ่งมีผลต่อการ พัฒนาระบบการเรียนการสอนของประเทศที่จะต้องปรับเปลี่ยนเพื่อพัฒนาบุคคลา กรให้มีความสามารถเข้าถึงและใช้งานเป็น โดยนโยบายของรัฐบาลชุดใหม่ ได้มีการ ริเริ่มส่งเสริมการใช้เครื่องมือสมัยใหม่ให้กับเด็กนักเรียนระดับประถมทั่วประเทศใน ไม่ช้านี้ เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับการใช้เครื่องมือ และการเข้าถึงสื่อดิจิตอล ได้อย่าง สะดวกรวดเร็วและประหยัด มากกว่าการใช้หนังสือแบบเดิม ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายที่สูง ปรับเปลี่ยนหลักสูตรได้ยาก ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเมื่อกลุ่มนักเรียน นักศึกษา คนรุ่นใหม่เติบโตขึ้นปริมาณการใช้สื่อสิ่งพิมพ์ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้ สอดคล้องกับความต้องการของคนกลุ่มนี้ให้ได้. ทางสายใหม่ ... เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจสิ่งพิมพ์ เมื่อทางสายเก่าเริ่มมีปัญหาและอุปสรรค์จากที่เคยเป็นถนนแปดเลน จะ เริ่มเข้าสู่ถนนสองเลนที่แคบลง และมีเพื่อนจากธุรกิจอื่น ๆ เข้ามาร่วมใช้เส้นทางนี้ ด้วย ความแออัดของการเดินทางสู่เป้าหมายธุรกิจก็ย่อมลำ�บากมากยิ่งขึ้น แต่อย่างไร ก็ตาม ปัญหาและอุปสรรค์ย่อมมีหนทางแก้ไขเสมอ เมื่อเส้นทางเดิมเริ่มตีบตันและคับ แคบสิ่งที่ทำ�ได้คือ การสร้างเส้นทางสายใหม่ ซึ่งอาจจะทำ�คนเดียวได้ยาก ต้องอาศัย


พลังการรวมกลุ่มของผู้ที่มีแนวคิดที่สอดคล้องกันร่วมกันสร้างขึ้น โดยวิธีคิดและ แนวทางใหม่ เข้ามาช่วย สำ�หรับการทำ�ธุรกิจยุคใหม่ จำ�เป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัย เครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ การรวมกลุ่มกัน เพื่อสร้างเสริมประสิทธิภาพในทุก ด้านร่วมกัน อาทิเช่น ด้านการตลาด ต้องสร้างผลิตภัณฑ์ บริการใหม่ ๆ ให้สอดรับกับความต้องการ ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ด้านการผลิต ต้องมีระบบการแชร์ทรัพยากร ด้านเครื่องจักร และ แรงงาน ร่วม กันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุน ด้านระบบบริหารจัดการ ต้องพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ระบบบัญชี ร่วม กัน โดยนำ�เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการติดต่อ ประสานงาน และแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน สิ่งที่กล่าวมา เป็นเพียงแนวคิดหนึ่งที่เสนอมา เพื่อการปรับปรุง เพิ่มเติมร่วมกันของสมาชิกผู้ร่วมธุรกิจ ในการหาทางออกร่วมกัน ซึ่งในส่วนของ ภาคเหนือเรา เป็นความโชคดีที่ เราสามารถรวมกลุ่มกันได้อย่างเหนียวแน่น ใน รูปชมรมธุรกิจสิ่งพิมพ์ภาคเหนือ มาจนครบสิบปี ซึ่งทำ�ให้การพูดคุยรวมกลุ่ม ช่วยเหลือซึ่งกันและกันทางธุรกิจทำ�ได้ง่ายขึ้น จึงขอฝากแนวคิดนี้สำ�หรับเพื่อน สมาชิกทุกท่าน ได้พิจารณา เพื่อ สร้างเส้นทางสายใหม่ ร่วมกัน. สำ�หรับ อาจารย์ธีระ ปิยะคุณากร ได้ฝากความคิดถึงและความ

ห่วงใยมายังพวกเราทุกคนในฐานะที่มีความใกล้ชิดและมีหัวอกเดียวกันใน การเป็นผู้ประกอบการสิ่งพิมพ์ด้วยกัน เนื่องจากได้มีโอกาสใกล้ชิดกับแหล่ง ข้อมูลความเคลื่อนไหวด้านธุรกิจสิ่งพิมพ์เป็นอย่างดี ท่านได้ฝากเตือนสติ พวกเราทุกคน อย่าประมาทในการลงทุน เพราะหนทางและโอกาสอนาคต ข้างหน้า ไม่เหมือนกับการลงทุนในอดีตที่ผ่านมา อย่าไปหลงกับภาพในอดีต ต้องเปิดตาให้กว้าง สังเกตุความเปลี่ยนแปลงรอบ ๆ ตัวว่าวันนี้ กับปีที่แล้ว มี อะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้าง เอาข้อมูลยอดขาย มาพิจารณาดูว่ามันมีจำ�นวน เพิ่มขึ้น หรือ ลดลง และดูให้ละเอียดลึกลงไป ว่าสิ่งพิมพ์ตัวไหนบ้างที่เริ่มหาย ไป มีตัวไหนบ้างที่เพิ่มขึ้น อย่าได้ชะล่าใจ เดี๋ยวจะสายเกินแก้ ฝากวลีหนึ่งให้ พวกเรานำ�ไปคิดเองว่า “ ขยับได้... แต่...อย่าขยาย” ไม่เชื่ออย่าลบหลู่.

อภินันท์ ศิริโยธิพันธุ์


ปฏิทินงานCalendar ต.ค.-ธ.ค. Oct. - Dec. • โครงการต้านภัยหนาว ระยะเวลาดำเนินการ เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2554 ผู้รับผิดชอบโครงการ ชมรมสิ่งพิมพ์ • โครงการสิ่งพิมพ์ FC ระยะเวลาดำเนินการ เดือนกันยายน – ตุลาคม 2554 ผู้รับผิดชอบโครงการ คุณสมพร สุวรรณ • โครงการแบ่งปันรอยยิ้มให้กับน้องๆ ( วันเด็กแห่งชาติ ) ระยะเวลาดำเนินการ เดือนมกราคม 2555 ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสถิต สุ่มสุข • โครงการแรลลี่ แฟมิลี่สิ่งพิมพ์ ระยะเวลาดำเนินการ เดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2555 ผู้รับผิดชอบโครงการ ชมรมสิ่งพิมพ์

ประกาศ

แตงตั้งตัวแทนจําหนายในภาคเหนือ บริษัท เบิ้ตเชอร (ประเทศไทย) จํากัด ผูผลิตและจําหนายลูกกลิ้งยางสังเคราะห น้ํายาเคมี และ ผายางสําหรับใชในงานพิมพออฟเซท จากประเทศเยอรมนี มีความยินดีประกาศแตงตั้งให หางหุนสวนจํากัด จินดารัตน เชียงใหม 39/1 ถนนมรรคา (ตรงขามวัดผาขาว) ตําบลพระสิงห อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50200 โทรศัพท 0-5327-8493, 0-5320-8430 โทรสาร 0-5328-4988 เปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑของบริษัทฯ ครอบคลุมทุกจังหวัดในภาคเหนือ ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2554 เปนตนไป


7V67TC%TILTE `GR$V+$EEC q›jsŠŒŠ˜©}ÔsӖp€›p

ĵ http://www.northprinting.com ĵ&NBJMåąÖùðāÙăÐæćÐæŚāè ĵ4.4ëŚāèðĆüåĆü

_ _ ž Œ ˆ

ìāÐÑŚāöùāòòĀéùðĀÓòÖāè ìāÐÑāñùăèÓśā éòăÐāòþôþ ëŚāèæāÖ8FCCPBSEXXXOPSUIQSJOUJOHDPNČôÿ GBDFCPPLÙðòðþďãśäĀĔÖČäŚéĀãèĄĔċêŢèäśèďê


Your Partner in Printing

http://www.boettcher.de

ProAqualis 128 25 ôĈÐòĄãèĔĂ/ôĈÐČÙŚèĔĂ – ÐāòíăðíŞôãČüôÐüýüôŞ & ďðŚĎÙśČüôÐüýüôŞ

èöĀäÐòòðĎúðŚÑüÖôĈÐèĔĂùŚÖèĔĂÐĀéċæÓčèčôñĄÐāòċÓôĆüéëăö ãśöñċæÓčèčôñĄÐāòċÓôĆüéëăöéèñāÖÙèăãĎúðŚæĄēæāÖ Böttcher ċòĄñÐöŚā “ProAqualis” èĀĔè ôĈÐÐôăĔÖ×ÿďðŚċÐăãêÞăÐăòăñāéöðäĀöĎãđ ÐĀéúðąÐíăðíŞċðĆüē ċêòĄñéċæĄñéÐĀéñāÖČééċãăðđČôÿñĀÖÓÖĎúśÓâ ć ùðéĀäă ÑüÖÐāòùŚÖèĔĂæĄēãĄãśöñòÿãĀéÐāòĎÙśČüôÐüýüôŞäĀĔÖČäŚ 0-8%

หมึกยอนน้ำ

ÓćâùðéĀäăÐāòñĆãúñćŚèæĄēãĄæĄēÓöāðČÑĒÖ 25 Shore A ČôÿċùòăðÓćâùðéĀäăÐāòæèäŚüùāòċÓðĄčãñċØíāÿúðąÐíăðíŞČôÿèĔĂñāċ îāöŞċæŚè ùāðāòåôśāÖúðąÐíăðíŞüüÐďãśÖŚāñĎÙśďãśãĄÐĀéèĔĂôśāÖôĈÐÐôăĔÖ æĀĔÖĎèòÿééúðąÐíăðíŞüüîċÚææĀēöďêČôÿúðąÐíăðíŞñĈöĄ

BT3201

ëśāñāÖ 4 ÙĀĔè

ÓćâùðéĀäăëśāñāÖ

BT4500

ëśāñāÖ 3 ÙĀĔè

ÓćâùðéĀäăëśāñāÖ

- ĎúśċðĒãùÐòĄèæĄēùöñČôÿÓð

- æèäŚüČòÖÐãíăðíŞďãśãĄ ďðŚñćéäĀöÖŚāñ

- ôãÐāòùÿùðúðąÐ ìćŕèÐòÿãāø

- ÑąĔèòüñÑüéÐòÿãāøñāÐ

ČôÿďüüüèČÓôċÚĄñðæĄēëăöúèśāëśāñāÖ - ôãÐāòċÐăã Doubling Čôÿ Slurring

- ùāðāòåÙãċÙñòüÖúèćèďãśÖŚāñ čãñďðŚðĄëôäŚüċðĒãùÐòĄèéèÖāèíăðíŞ

- ôãüāÐāòÐāòúôćãÑüÖëăöúèśāëśāñāÖ

- ôãÐāòċÐăãéĀĔÖéèÖāèíăðíŞ

- þôþ

- þôþ

Böttcherin EG-20:

Böttcherin FR-1000: èĔĂñāôśāÖôĈÐèĔĂòĄãèĔĂæĄēüüÐČééðāíăċ÷øċíĆēüĎÙśôśāÖúðąÐ æĄēìŠÖČèŚèüñĈŚéèëăöôĈÐèĔĂ ČôÿċêŢèèĔĂñāæĄēòöðäĀöďãśÐĀéèĔĂ ďðŚÐŚüĎúśċÐăãÓòāéČÑöèôüñüñĈŚĎèåāã׌āñèĔĂ (ĎÙśďãśæĀĔÖúðąÐçòòðãāČôÿúðąÐñĈöĄ)

èĔĂñāôśāÖôĈÐèĔĂòĄãèĔĂ (ôśāÖúðąÐçòòðãāüüÐďãśãĄČäŚ ďðŚùāðāòåôśāÖúðąÐñĈöĄďãś) ČôÿëśāñāÖ (ĎèÐòâĄæĄēďðŚùāðāòå ôśāÖúðąÐüüÐ×āÐëśāñāÖďãśãśöñ Böttcherin 60)

‚‹œ‘™ ¤‚œ­}Ö¤r•‹Ö (ƒ‹˜¤¨Š) p›i™| ċôÑæĄē 149 úðĈŚ 5 åèèéāÖèā-äòāã Ðð. 36 èăÓðüćäþ ċöôčÐòöŞ ä.éāÖöĀö ü.éāÖêÿÐÖ ×.ØÿċÙăÖċæòā

โทร: 0 3857 1600 โทรสาร: 0 3857 0540

Email: amara.jewbang@boettcher-systems.com

NPC  

Nothern Printing Business Club

NPC  

Nothern Printing Business Club