Page 1

~ ๓๙ ~

ตอนที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแผนปฏิบัติการประจาปีของสถานศึกษา ๑. การบริหารจัดการของสถานศึกษา โรงเรี ย นนวมิ นทราชิ นู ทิ ศ สตรีวิ ท ยา พุ ท ธมณฑล แบ่ ง โครงสร้ า งการบริ ห ารงานเป็ น ๔ กลุ่ม บริ ห าร ได้ แ ก่ ๑. กลุ่มบริหารวิชาการ ๒. กลุ่มบริหารทั่วไป ๓. กลุ่มบริหารงบประมาณ ๔. กลุ่มบริหารงานบุคคล ดาเนินการบริหารจัดการดังนี้ ๑. มุ่งเน้นการจัดการระบบการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา เพื่อประโยชน์ของผู้เรียนเป็น สาคัญ ยึดหลักการบริหารและจัดการอย่างหลากหลายให้เกิดประสิทธิภ าพและประสิทธิผ ลสูง สุด ทั้ง ในด้านวิช าการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล ตลอดจนการบริหารทั่วไป ได้มอบหมายให้รองผู้อานวยการทุกกลุ่ม บริหารและครูทุก คนมีส่วนร่วมในการจัดการดังกล่าว โดยเน้นการทางานเป็นทีม การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ซึ่งได้รับความ เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และการบริหารการเปลี่ยนแปลง ๒. สนับสนุนส่ง เสริมให้นาเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการ และการนาไปใช้ในการเรียนการสอนโดยริเริ่ม สร้างสรรค์งานใหม่ และสานงานเก่าให้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง อย่างเป็นระบบ มีการสารวจข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน และ บริบทของชุมชนเพื่อนามาวางแผนปฏิบัติงาน การควบคุม กากับ ดูแลให้งานทุกงานดาเนินไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เรียน จัดให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษา และเน้นการให้บริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว เบ็ดเสร็จ และสร้างความประทับใจ ให้แก่ผู้ใช้บริการ ๓. ปรับกระบวนทัศ น์บุคลากรทุกฝ่ายให้ปรับแนวคิด และเปลี่ยนวิธีทางานที่เน้นการให้ บริการแก่ผู้รับบริการ กล่าวคือ นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลาการ อย่างเป็นรูปธรรม และปฏิบัติได้จริง เช่น การร่วมแสดงความคิดเห็น การอานวย ความสะดวกแก่ผู้ปกครองที่ต้องการติดต่อกับนักเรียนในระหว่างเวลาเรียน หรือคณะกรรมการนักเรียนช่วยต้อนรับ อานวย ความสะดวกในการติดต่อแก่ผู้ปกครอง ในการเข้าร่วมการประชุม ๔. จัดสถานที่เรียน ที่พักผ่อน และบรรยากาศสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้และการบริการชุมชน รวมทั้งสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการให้บริการแก่นักเรียน ชุมชน ผู้ปกครอง ให้มาใช้ สถานที่ นอกจากนี้ยังให้บริการทางวิชาการ อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรต่างๆ มีความพึงพอใจในการ บริหารงานของโรงเรียน ซึ่งจะเห็นได้จากความร่วมมือร่วมใจอย่างดียิ่งในการระดมความคิด และทรัพยากรเพื่อพัฒนาโรงเรียน ให้เป็นโรงเรียนของชุมชน ๕. นิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผล บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทา ร่วมแก้ปัญหาในทุกขั้นตอนของการ ปฏิ บั ติ ง าน ตลอดจนการใช้ ก ระบวนการพั ฒ นาและการควบคุ ม คุ ณ ภาพอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความยั่ ง ยื น

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑


~ ๔๐ ~ ผู้อำนวยกำรโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองและครู

สมาคมผู้ปกครองและครู ฯ

มูลนิธิสตรีวิทยา ๓

กลุ่มบริหารวิชาการ  งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  งานบริหารกลุ่มสาระการเรียนรู้  งานวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการ เรียนรู้  งานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา  งานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี การศึกษา  งานพัฒนาแหล่งเรียนรู้  งานนิเทศการศึกษา  งานแนะแนวการศึกษา  งานประสานส่งเสริมและสนับสนุนงาน วิชาการแก่ครอบครัว ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา  งานทะเบียนนักเรียนและจัดทาสามะโน นักเรียน  งานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ  งานห้องสมุดโรงเรียน  งานการรับนักเรียน  งานโครงการเรียนร่วม  งานสานักงานกลุ่มบริหารวิชาการ

กลุ่มบริหารงบประมาณ  งานวิเคราะห์และจัดทาแผนของ สถานศึกษา  งานจัดตั้งเสนอขอและจัดสรรงบประมาณ  งานตรวจสอบติดตามประเมินผลและ รายงานผลการใช้เงินและผลการดาเนินงาน  งานบริหารการเงิน  งานบริหารบัญชี  งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์  งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ การศึกษา  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  งานจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา  งานตรวจสอบภายใน  งานจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน  งานสานักงานกลุ่มบริหารงบประมาณ

กลุ่มบริหารงานบุคคล  งานวินัยและรักษาวินัย  งานทะเบียนประวัติและบาเหน็จความชอบ  งานวางแผนอัตรากาลังและการกาหนด ตาแหน่ง  งานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย ลาและออก จากราชการ  งานพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้าง ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ  งานส่งเสริมกิจการนักเรียน  งานป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งเสพติด เอดส์และอบายมุข  งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  งานส่งเสริมประชาธิปไตย  งานวินัยและความประพฤตินักเรียน  งานประสานงานและพัฒนาเครือข่าย การศึกษา  งานดูแลรักษาความปลอดภัย  งานประสานงานกิจกรรมการประชุม ระดับชั้นและโฮมรูม  งานระดับชั้นและครูที่ปรึกษา  งานสานักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล

แผนภาพที่ ๑ โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน

กลุ่มบริหารทั่วไป  งานธุรการ  งานประสานงานคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน  งานสัมพันธ์ชุมชน  งานสวัสดิการ  งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  งานส่งเสริมและประสานงานการศึกษาใน ระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย  งานประชาสัมพันธ์  งานยานพาหนะและบริการสาธารณะ  งานโภชนาการ  งานอนามัย  งานวิทยุสื่อสาร  งานโสตทัศนศึกษา  งานสารสนเทศ  งานสานักงานกลุ่มบริหารทั่วไป


~ ๔๑ ~ ๒. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา วิสัยทัศน์ “ รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม เลิศล้าวิชาการ สืบสานงานพระราชดาริ มีความเป็นไทย สื่อสารได้อย่างน้อย สองภาษา ล้าหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ มุ่งมั่นอาชีพสุจริต ร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโลก ” พันธกิจ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม เลิศล้าวิชาการ สืบสานงานพระราชดาริ มีความเป็นไทย สื่อสารได้อย่างน้อย สองภาษา ล้าหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ มุ่งมั่น อาชีพสุจริต ร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโลก เป้าหมาย ๑. ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาผู้ เ รี ย นเป็ น ผู้ มี ค วามรู้ ความสามารถ คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ แ ละทั ก ษะ การดารงชีวิตอย่างพอเพียงมีความรักและภาคภูมิใจในความเป็นไทย ๒. ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก เรี ย นเป็ น บุ ค คลแห่ ง การเรี ย นรู้ ใฝ่ รู้ ใ ฝ่ เ รี ย น และมี ค วามสามารถในการคิ ด วิ เ คราะห์ คิดสร้างสรรค์ และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล ๓. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตสมบูรณ์และปลอดภัยจากสารเสพติด ๔. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ และสามารถดาเนินชีวิตตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และตระหนักถึงความสาคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม ๕. พัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ ๖. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ๗. สร้างเสริมศักยภาพบุคลากรทุกระดับ ให้มีทักษะในการทางาน และนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ประโยชน์ในการ ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ๘. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมให้เอื้ออานวยต่อการเรียนการสอนตลอดทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน ๙. สร้างเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ง เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน อัตลักษณ์ของสถานศึกษา “รักษ์ศักดิ์ศรี มีความเป็นไทย” รักษ์ศักดิ์ศรี หมายถึง การรักษาคุณค่าของการเป็นนักเรียนที่ดี ประกอบด้วย ๑. แต่งกายสะอาด และสุภาพเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน ๒. ดูแลรักษาโรงเรียนและสิ่งแวดล้อมให้สะอาดสวยงามอยู่เสมอ มีความเป็นไทย หมายถึง เคารพเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ปฏิบัติตนตามมารยาทไทย เช่นการไหว้ กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ และมีจิตสาธารณะ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา “อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ” หมายถึง การรักษาและสืบสานวัฒนธรรมไทยเพื่อให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบต่อไป เช่นการแสดงโขน

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑


~ ๔๒ ~ ๓. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ๑. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นไทย ตระหนัก และนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป ใช้ ในการดาเนินชีวิต ๒. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล ๓. ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตสมบูรณ์และปลอดจากสารเสพติด ๔. ส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ และสามารถดาเนินชีวิตตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และตระหนักถึงความสาคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อม ๕. เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ ให้มีความคล่องตัว ส่งผลให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพ มีคุณภาพเป็นที่ ยอมรับของสังคม ๖. พัฒ นาหลั ก สูต รและกระบวนการจั ด การเรีย นรู้ แบบบูร ณาการ ให้ ผู้ เรี ย นได้ พั ฒนาความรู้ ความสามาร ถ คุณลักษณะที่พึงประสงค์และทักษะการดารงชีวิตได้ตามศักยภาพ ๗. พัฒนาบุคลากรในโรงเรียน ให้มีทักษะในการปฏิบัติงาน สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการจัด การศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๘. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการจัดการศึกษา ๙. ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เครือข่ายผู้ปกครอง ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา และส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ๔. กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา กลยุทธ์ที่ ๑ กลยุทธ์ที่ ๒ กลยุทธ์ที่ ๓ กลยุทธ์ที่ ๔

ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพและสามารถแข่งขันใน ระดับสากล ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถสู่ระดับสากล ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการโดยระบบคุณภาพ ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความรู้ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑


~ ๔๓ ~ ๕. การดาเนินงานตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ เพือ่ พัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพและสามารถแข่งขันในระดับสากล โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงการที่ ๑ ส่งเสริมผู้เรียนให้มีสุขภาวะ ที่ดีและมีสุนทรียภาพ ๑.๑ ส่งเสริมทักษะทางด้าน ศิลปะ - ด้านทัศนศิลป์ - ด้านดนตรีไทยหรือสากล - ด้านนาฏศิลป์ ๑.๒ ส่งเสริมทักษะทางด้าน กีฬา - ส่งเสริมและทดสอบ สมรรถภาพทางกาย - ส่งเสริมรักษ์กีฬาภูมิ ปัญญาไทย - การแข่งขันกีฬาระดับชั้น - การแข่งขันกีฬาภายใน ๑.๓ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต - ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ชีวิตและเพื่อนที่ปรึกษา (Advisor Friend) - Case conference - We care ๑.๔ ส่งเสริมสุขนิสัยด้าน สุขภาพ - ภาวะโภชนาการ - สุขนิสัยในการดูแล สุขภาพ ๑.๕ รณรงค์ด้านสารเสพติด - รณรงค์ป้องกันยาเสพติด เอดส์ และอบายมุข - เฝ้าระวังยาเสพติด - อบรมนักเรียนแกนนา ป้องกันยาเสพติด - ศูนย์การเรียนรู้เรื่อง ยาเสพติด

๑. เพื่อส่ง เสริมให้ นักเรียนมี สุ ข นิ สั ย ในการดู แ ลสุ ข ภาพ และออกก าลั ง กายอย่ า ง สม่าเสมอ ๒. เพื่อส่ง เสริมให้นักเรียนมี ทั ก ษะชี วิ ต ในการป้ อ งกั น ตนเอง ให้ ป ลอดภั ย จากยา เสพติ ด และปั ญ หาทางเพศ ตลอดจนปลอดจากโรคทาง เพศสัมพันธ์ ๓. เพื่อส่ง เสริมให้นักเรียนมี สุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ ดี โดยใช้ ศิล ปะ ดนตรี กีฬ า เป็นสื่อ

เป้าหมาย (เชิงปริมาณ และคุณภาพ) เชิงปริมาณ ๑. นัก เรีย นร้ อ ยละ ๙๐ ขึ้ น ไปมี สุ ข นิ สั ย สุ ข ภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี ๒. นัก เรีย นร้ อ ยละ ๙๐ ขึ้ น ไปมีทักษะด้านศิล ปะ ดนตรี กีฬา เชิงคุณภาพ ๑. นักเรียนมีสุขนิสัย สุขภาพ กาย และสุขภาพจิตที่ดี ๒. นักเรียนมี ความสามารถ ด้านศิลปะ ดนตรี และกีฬา

สนองมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา (มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) ๑. มาตรฐานที่ ๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑-๑.๕ ๒. มาตรฐานที่ ๒ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑, ๒.๓ ๓. มาตรฐานที่ ๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๓, ๓.๔ ๔. มาตรฐานที่ ๔ ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑, ๔.๒, ๔.๓, ๔.๔ ๕. มาตรฐานที่ ๕ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑-๕.๔ ๖. มาตรฐานที่ ๑๕ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕.๑, ๑๕.๒ ๗. มาตรฐานที่ ๑๘ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๘.๑- ๑๘.๔ ๘. มาตรฐานที่ ๑๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑- ๑๑.๒

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑


~ ๔๔ ~

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงการที่ ๒ ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึง ประสงค์ ๒.๑ ส่งเสริมการเรียนรู้ วัฒนธรรมอาเซียน ๒.๒ อนุรักษ์พลังงานและ สิ่งแวดล้อม ๒.๓ ส่งเสริมคุณลักษณะอัน พึงประสงค์ - ปฐมนิเทศนักเรียน ม.๑, ม.๔ - กิจกรรมโฮมรูม - อบรมนักเรียนหน้าเสาธง ๒.๔ ส่งเสริมด้านระเบียบ วินัย - กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี และยุวกาชาด ม.๑ - ม.๓ - กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ๒.๕ ส่งเสริมกิจกรรมทาง ศาสนา - สอบธรรมศึกษา - หล่อเทียนและถวายเทียน จานาพรรษา - เทศน์มหาชาติ - กิจกรรมวันสาคัญทาง ศาสนา - กิจกรรมวันมาฆบูชา - กิจกรรมวันวิสาขบูชา - กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา ๒.๖ ส่งเสริมความกตัญญูกตเวที - กิจกรรมวันเฉลิมฯ(วันพ่อ) - กิจกรรมวันเฉลิมฯ(วันแม่) - กิจกรรมวันไหว้ครู - กิจกรรมวันครู - ราลึกสุนทรภู่ครูกวี ๒.๗ ส่งเสริมประชาธิปไตยใน โรงเรียน - อบรมสารวัตรนักเรียน - อบรมคณะกรรมการ

๑.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรัก และแสดงออกในลักษณะอัน พึงประสงค์ตามหลักสูตร ๒.เพื่ อ ส่ง เสริ มให้ นั กเรี ย นมี จิ ต ใจ เอื้ อ อาทรผู้ อื่ น แล ะ กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ ๓.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนกล้า ที่ จ ะยอมรั บ ความคิ ด และ วัฒนธรรมที่แตกต่าง ๔.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเข้า ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณี ศาสนาวัฒนธรรม และ พัฒนาสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย (เชิงปริมาณ และคุณภาพ) เชิงปริมาณ ๑.นักเรียนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป ผ่ า น เ ก ณฑ์ ก า ร ปร ะ เ มิ น คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ ง ประสงค์ ตามหลักสูตร ๒.นักเรียนร้อยละ ๙๐ขึ้นไป เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ ประเพณี ศาสนา วัฒนธรรม และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ๓. นักเรียนร้อยละ ๙๐ขึ้นไป กล้าที่จะแสดงออกในการเอื้อ อาทรผู้อื่นและกตัญญูต่อผู้มี พระคุณ ๔. นักเรียนร้อยละ ๙๐ขึ้นไป กล้ า ยอมรั บ ฟั ง คิ ด เห็ น ของ ผู้ อื่ น แล ะรั บ วั ฒ นธร รมที่ แตกต่าง เชิงคุณภาพ นั ก เ รี ย น มี ทั ก ษ ะ ชี วิ ต มี คุณ ธรรม จริ ย ธรรม และ ค่ า นิ ย ม อั น พึ ง ป ร ะ ส ง ค์ สามารถดารงตนอยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข

สนองมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา (มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) ๑. มาตรฐานที่ ๒ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ - ๒.๔ ๒. มาตรฐานที่ ๔ ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑, ๔.๒, ๔.๓, ๔.๔ ๓. มาตรฐานที่ ๕ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ – ๕.๔ ๔. มาตรฐานที่ ๑๐ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๑ – ๑๐.๖ ๕. มาตรฐานที่ ๑๕ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕.๑, ๑๕.๒ ๖. มาตรฐานที่ ๘ ตัวบ่งชีที่ ๘.๑ – ๘.๖ ๗. มาตรฐานที่ ๙ ตัวบ่งชีที่ ๙.๓ ๘. มาตรฐานที่ ๑๖ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๖.๑ - ๑๖.๔ ๙. มาตรฐานที่ ๑๗ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๗.๑ - ๑๗.๓ ๑๐. มาตรฐานที่ ๑๘ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๘.๑ - ๑๘.๔

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑


~ ๔๕ ~

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (เชิงปริมาณ และคุณภาพ)

สนองมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา (มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

นักเรียนและหัวหน้าชั้นเรียน - เลือกตั้งคณะกรรมการ นักเรียน โครงการที่ ๓ ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้และพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่อง ๓.๑ พัฒนาเว็บไซด์ทุกกลุ่ม สาระการเรียนรู้ ๓.๒ ส่งเสริมการใช้สื่อ เทคโนโลยีในการเรียนรู้ ๓.๓ รู้คุณค่าภาษาไทย ๓.๔ ส่งเสริมการอ่านและ การศึกษาค้นคว้า ๓.๕ Pre-Admissions ๓.๖ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ - ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.๑ - ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.๒ - ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.๓ - ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.๔ - ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.๕ - ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ม.๖ - ค่ายวิชาการและICT (ม.ต้น/ม.ปลาย)

๑ .เ พื่ อ ใ ห้ ค ว า ม รู้ แ ล ะ ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ เ กี่ ย ว กั บ ภาษาไทย ๒. เพื่อสร้างความตระหนัก ในการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง ๓. เพื่อให้ตระหนักและเห็น คุณค่าของภาษาไทย ๔. เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษา รั บ ค ว า ม รู้ จ า ก สื่ อ แ ล ะ วิ ท ย า ก ร โ ด ย ต ร ง จ า ก ภายนอก ๕. เพื่อให้นักเรียนได้สัมผัส แหล่งเรียนรู้โดยตรง ๖. เพื่อให้นักเรียนมีนิสัยรัก การอ่า นและแสงหาความรู้ ด้วยตนเองจากห้องสมุด

เชิงปริมาณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๑–๖ จานวน๓,๐๔๖ คน เชิงคุณภาพ นักเรียนร้อยละ ๙๐ เข้าร่วม กิ จ กรรมและได้ รั บ ความรู้ เพิ่มขึ้น

๑. มาตรฐานที่ ๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ – ๓.๔ ๒. มาตรฐานที่ ๔ ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ – ๔.๔ ๓. มาตรฐานที่ ๕ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ – ๕.๔ ๔. มาตรฐานที่ ๖ ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ – ๖.๔ ๕. มาตรฐานที่ ๗ ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ – ๗.๕ ๖. มาตรฐานที่ ๘ ตัวบ่งชีที่ ๘.๑ – ๘.๖ ๗. มาตรฐานที่ ๙ ตัวบ่งชีที่ ๙.๑ – ๙.๓ ๘. มาตรฐานที่ ๑๐ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๑ – ๑๐.๔ ๙. มาตรฐานที่ ๑๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๑ – ๑๓.๒

โครงการที่ ๔ ส่งเสริมผู้เรียนให้มี ความสามารถในการคิดอย่าง เป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมี เหตุผล ๔.๑ ส่งเสริมทักษะด้าน วิชาการ - คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์/สัปดาห์ วิทยาศาสตร์ - สังคมศึกษา ฯ - ภาษาไทย - ภาษาต่างประเทศ

๑ . ส่ ง เ ส ริ ม ผู้ เ รี ย น ใ ห้ มี ความสามารถในการคิดอย่าง เป็นระบบ ๒ . ส่ ง เ ส ริ ม ผู้ เ รี ย น ใ ห้ มี ความสามาร ถในการ คิ ด สร้างสรรค์ ๓ . ส่ ง เ ส ริ ม ผู้ เ รี ย น ใ ห้ มี ความสามารถในการตัดสินใจ แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล

เชิงปริมาณ นักเรียนจานวน ๓,๐๔๖ คน เชิงคุณภาพ นั ก เรี ย นมี ค วามสามารถใน การคิ ด อย่ า งเป็ น ระบบ คิ ด ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ตั ด สิ น ใ จ แก้ปัญหา อย่างมีเหตุผล

๑. มาตรฐานที่ ๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ ๒. มาตรฐานที่ ๒ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ๓. มาตรฐานที่ ๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒, ๓.๓ ๔. มาตรฐานที่ ๔ ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑-๔.๔ ๕. มาตรฐานที่ ๕ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑-๕.๔ ๖. มาตรฐานที่ ๖ ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑-๖.๔ ๗. มาตรฐานที่ ๑๐ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๑-๑๐.๔

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑


~ ๔๖ ~

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (เชิงปริมาณ และคุณภาพ)

- สุขศึกษาและพลศึกษา - ศิลปะ - การงานอาชีพ - แข่งขันหุ่นยนต์ ๔.๒ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย โครงงาน - การประกวดโครงงาน - การแสดงโครงงาน - ประกวดโครงงานต้านภัย ยาเสพติด โครงการที่ ๕ สร้างเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ และทักษะที่จาเป็นตาม หลักสูตร ๕.๑ ส่งเสริมการเรียนการ สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น สาคัญ ๕.๑.๑ กลุ่มบริหารวิชาการ ๕.๑.๒ พัฒนาการเรียนการ สอนวิชาภาษาไทย ๕.๑.๓ พัฒนาการเรียนการ สอนวิชาคณิตศาสตร์ ๕.๑.๔ พัฒนาการเรียนการ สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ๕.๑.๕ พัฒนาการเรียนการ สอนวิชาสังคมศึกษา ๕.๑.๖ พัฒนาการเรียนการ สอนวิชาสุขศึกษาพลศึกษา - จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการ สอน - ฝึกกีฬาฟุตซอลสู่ความเป็น เลิศ - การฝึกซ้อมและพัฒนา ทักษะกีฬา - ส่งเสริมความเป็นเลิศทาง กีฬา ๕.๑.๗ พัฒนาการเรียนการ สอนวิชาศิลปะ - ส่งเสริมการเรียนการสอน ศิลปะ

๑. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระ การเรียนรู้ ๒. เพื่อส่งเสริมสมรรถนะ สาคัญตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐาน ๓. เพื่อส่งเสริมความสามารถ ในการอ่านคิดวิเคราะห์และ เขียน ๔. เพื่อยกระดับผลการ ทดสอบระดับชาติ(O-NET)

เชิงปริมาณ ๑. ผู้เรียนร้อยละ๗๕ มีผล การเรียนระดับ ๓-๔ รวม ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และสูงขึ้นร้อยละ ๔ ทุกกลุ่ม สาระการเรียนรู้ ๒. ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) สูงกว่าค่าเฉลี่ย ของกรุงเทพมหานครร้อยละ ๘๐ และสูงขึ้นร้อยละ ๔ ๓. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มี สมรรถนะสาคัญตาม หลักสูตรอยู่ในระดับดี ๔. ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ มี ความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน อยู่ในระดับดี เชิงคุณภาพ ๑. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงขึ้นตาม เกณฑ์ ๒. ผู้เรียนมีสมรรถนะสาคัญ ตามหลักสูตร ๓. ผู้เรียนมีความสามารถใน การอ่าน คิดวิเคราะห์และ เขียนอยู่ในระดับดี

สนองมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา (มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) ๘. มาตรฐานที่ ๑๕ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕.๑-๑๕.๒ ๙. มาตรฐานที่ ๑๘ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๘.๑-๑๘.๔

๑. มาตรฐานที่ ๒ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ - ๒.๔ ๒. มาตรฐานที่ ๔ ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑-๔.๔ ๓. มาตรฐานที่ ๕ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ – ๕.๔ ๔. มาตรฐานที่ ๖ ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ – ๖.๔ ๕. มาตรฐานที่ ๗ ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ – ๗.๙ ๖. มาตรฐานที่ ๑๕ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕.๑, ๑๕.๒ ๗. มาตรฐานที่ ๘ ตัวบ่งชีที่ ๘.๑ – ๘.๖ ๘. มาตรฐานที่ ๙ ตัวบ่งชีที่ ๙.๓ ๙. มาตรฐานที่ ๑๐ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๑ – ๑๐.๖ ๑๐. มาตรฐานที่ ๑๖ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๖.๑ - ๑๖.๔ ๑๑. มาตรฐานที่ ๑๗ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๗.๑ - ๑๗.๓ ๑๒. มาตรฐานที่ ๑๘ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๘.๑ - ๑๘.๔

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑


~ ๔๗ ~

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

- กิจกรรมจัดซื้อและซ่อม อุปกรณ์ทางศิลปะ ๕.๑.๘ พัฒนาการเรียนการ สอนวิชาการงานอาชีพ ฯ - ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของนักเรียน - ส่งเสริมการเรียนการสอน คอมพิวเตอร์ ๕.๑.๙ พัฒนาการเรียนการ สอนวิชาภาษาต่างประเทศ ภาษาและวัฒนธรรม - Displayed English - Summer English and Chinese - English by Newspaper - Let’s speak English - English on air - English on stage - ห้องศูนย์ภาษาอังกฤษ - พัฒนาการเรียนการสอน ภาษาฝรัง่ เศส - พัฒนาการเรียนการสอน ภาษาญี่ปุ่น - พัฒนาการเรียนการสอน ภาษาจีน ๕.๑.๑๐ กิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน - การจัดการเรียนร่วม - ติวนักเรียนม.๓ และม.๖ - คัดเลือกนักเรียนม.๓ ต่อ ม.๔ - ติดตามผลการศึกษาต่อ นักเรียนที่จบชั้น ม.๓และ ม. ๖ ๕.๒ ส่งเสริมผู้เรียนให้มี ความรู้ตามหลักสูตร (เชิญวิทยากรภายนอก) - วิทยากรวิชาสังคมฯ - วิทยากรวิชาคณิตศาสตร์ - สอนภาษาโดยครูต่างชาติ - วิทยากรวิชาการงาน

๑. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ๘ กลุ่มสาระ การเรียนรู้ ๒. เพื่อส่งเสริมสมรรถนะ สาคัญตามหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐาน ๓. เพือ่ ส่งเสริมความสามารถ ในการอ่านคิดวิเคราะห์และ เขียน ๔. เพื่อยกระดับผลการ ทดสอบระดับชาติ(O-NET)

เป้าหมาย (เชิงปริมาณ และคุณภาพ) เชิงปริมาณ ๑. ผู้เรียนร้อยละ๗๕ มีผล การเรียนระดับ ๓-๔ รวม ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และสูงขึ้นร้อยละ ๔ ทุกกลุ่ม สาระการเรียนรู้ ๒. ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) สูงกว่าค่าเฉลี่ย ของกรุงเทพมหานครร้อยละ ๘๐ และสูงขึ้นร้อยละ ๔ ๓. ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ มี สมรรถนะสาคัญตาม หลักสูตรอยู่ในระดับดี ๔. ผู้เรียนร้อยละ ๑๐๐ มี ความสามารถในการอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน อยู่ในระดับดี เชิงคุณภาพ ๑. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงขึ้นตาม เกณฑ์ ๒. ผู้เรียนมีสมรรถนะสาคัญ ตามหลักสูตร ๓. ผู้เรียนมีความสามารถใน การอ่าน คิดวิเคราะห์และ เขียนอยู่ในระดับดี

สนองมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา (มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) ๑. มาตรฐานที่ ๒ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ - ๒.๔ ๒. มาตรฐานที่ ๔ ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑-๔.๔ ๓. มาตรฐานที่ ๕ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ – ๕.๔ ๔. มาตรฐานที่ ๖ ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ – ๖.๔ ๕. มาตรฐานที่ ๗ ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ – ๗.๙ ๖. มาตรฐานที่ ๑๕ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕.๑, ๑๕.๒ ๗. มาตรฐานที่ ๘ ตัวบ่งชีที่ ๘.๑ – ๘.๖ ๘. มาตรฐานที่ ๙ ตัวบ่งชีที่ ๙.๓ ๙. มาตรฐานที่ ๑๐ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๑ – ๑๐.๖ ๑๐. มาตรฐานที่ ๑๖ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๖.๑ - ๑๖.๔ ๑๑. มาตรฐานที่ ๑๗ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๗.๑ - ๑๗.๓ ๑๒. มาตรฐานที่ ๑๘ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๘.๑ - ๑๘.๔

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑


~ ๔๘ ~

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (เชิงปริมาณ และคุณภาพ)

สนองมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา (มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

- วิทยากรสอนไวโอลิน - ครูสอนคอมพิวเตอร์ ๕.๓ อ่านก่อนเรียน ๕ นาที โครงการที่ ๖ ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะ ในการทางาน รักการทางาน สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น ได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพ สุจริต ๖.๑ การแสดงผลงาน กิจกรรมโครงงาน ๖.๒ ส่งเสริมอาชีพระหว่าง เรียน - การงานอาชีพ - งานแนะแนว

๑. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ได้รับการพัฒนาเต็มตาม ศักยภาพ ๒. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนและมีความสามารถ ในการคิดวิเคราะห์ ๓. เพื่อให้นักเรียนมี ความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริต และหาความรู้ที่เกี่ยวกับ อาชีพที่ตนสนใจ

เชิงปริมาณ นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ เชิงคุณภาพ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๑๐๐ สามารถมี รายได้ระหว่างเรียน

๑. มาตรฐานที่ ๔ ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๓ ๒. มาตรฐานที่ ๕ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ – ๕.๔ ๓. มาตรฐานที่ ๖ ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ – ๖.๔ ๔. มาตรฐานที่ ๑๐ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๑ – ๑๐.๔ ๕. มาตรฐานที่ ๑๘ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๘.๑ - ๑๘.๔

โครงการที่ ๑๖ สืบสานงานพระราชดาริ และปลูกฝังให้ผู้เรียน รักษ์ศักดิ์ศรีของตนเองและ ส่วนรวม ๑๖.๑ สืบสานงาน พระราชดาริ - ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย - อนุรักษ์มรดกไทย - อนุรักษ์ป่า - งานศิลปาชีพ ๑๖.๒ พิธีถวายพระพรและ ถวายราชสดุดี - วันวิทยาศาสตร์ - วันปิยมหาราช - พิธีถวายราชสดุดีรัชกาล ที่ ๖ เนื่องในวันวชิราวุธ - วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว - วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ ๑๖.๓ กิจกรรมเชิดชูเกียรติ นักเรียน

๑. เพื่อจัดกิจกรรม โครงการ เพื่ อ ตอ บ ส นอ ง พ ร ะ ร า ช เสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ๒. เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ นั ก เ รี ย น รั ก ช า ติ ศ า ส น์ กษั ต ริ ย์ และภูมิ ใ จในความ เป็นคนไทย ๓. เพื่ อ อนุ รั ก ษ์ ส่ ง เสริ ม ศิลปวัฒนธรรมไทย เช่น โขน ศิลปะการแสดงทั้ง ๔ ภาค ปี่ พาทย์ โปงลาง ดนตรีลูกทุ่ง ๔. จัด กิจ กรรมส่ ง เสริ มให้ ผู้เรียนรักและกตัญญู กตเวที ต่ อ ผู้ มี พ ระคุ ณ โดยเฉพาะ กิจกรรมในวันพ่อ วันแม่ และ วันครู

เชิงปริมาณ นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ ได้ ร่วมกิจกรรมตามที่จัดขึ้น เชิงคุณภาพ นักเรียนทุกคน เกิดความ รักษ์ศักดิ์ศรี มีคุณธรรม และ สืบสานงานพระราชดาริ

๑. มาตรฐานที่ ๑๖ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๖.๑ - ๑๖.๔ ๒. มาตรฐานที่ ๑๗ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๗.๑ - ๑๗.๓ ๓. มาตรฐานที่ ๑๘ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๘.๑ - ๑๘.๔ ๔. มาตรฐานที่ ๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖ ๕. มาตรฐานที่ ๒ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑


~ ๔๙ ~

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (เชิงปริมาณ และคุณภาพ)

สนองมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา (มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

๑๖.๔ กิจกรรมไหว้ครู ดนตรี นาฏศิลป์ ๑๖.๕ พิธีทบทวนคาปฏิญาณ ตนและสวนสนามฯ โครงการที่ ๑๗ สืบสานงานพระศาสนา ปลูกฝังให้ผู้เรียนตระหนักใน บทบาทหน้าที่ของชาวพุทธ หรือศาสนาที่ตนนับถือ ๑๗.๑ กิจกรรมทางศาสนา - ทาบุญตักบาตรทุกวัน พฤหัสบดี - ปฏิบัติธรรมค่ายคุณธรรม ระดับ ม.๑ – ม.๖ - หล่อเทียนและถวายเทียน จานาพรรษา - เทศน์มหาชาติ - บรรพชาสามเณรและ เนกขัมจาริณี - วันสาคัญทางพุทธศาสนา ๑๗.๒ ธรรมศึกษาในโรงเรียน

๑. นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริ ย ธรรมและค่ า นิ ย มที่ พึ ง ป ร ะ ส ง ค์ ต า ม ม า ต ร ฐ า น หลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ๒๕๕๑ ๒. นั ก เรี ย นตร ะห นั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของงานพระ ศาสนาที่ตนนับถือ ๓. นักเรียนตระหนักถึงความ รั บ ผิ ด ช อบ แล ะห น้ า ที่ ใ น ฐานะที่ เ ป็ น ศาสนิ ก ชนของ ศาสนาที่ตนนับถือ

เชิงปริมาณ ร้อ ยละ ๙๐ ของนั ก เรี ย น ตร ะห นั ก ถึ ง บทบาทแล ะ หน้าที่ศาสนิกชนของศาสนา ที่ตนนับถือ เชิงคุณภาพ นักเรียนมีค วามตระหนักถึ ง บทบาทและหน้าที่ศาสนิกชน ของศาสนาที่ตนนับถือ

๑. มาตรฐานที่ ๒ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ๒. มาตรฐานที่ ๔ ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑-๔.๔ ๓. มาตรฐานที่ ๕ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ – ๕.๔ ๔. มาตรฐานที่ ๑๖ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๖.๑ - ๑๖.๔ ๕. มาตรฐานที่ ๑๗ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๗.๑ - ๑๗.๓ ๖. มาตรฐานที่ ๑๘ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๘.๑ - ๑๘.๔

โครงการที่ ๑๘ ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้การดารงชีวิตอย่าง พอเพียง ๑๘.๑ บันทึกความดี ๑๘.๒ ธนาคารขยะรีไซเคิล ๑๘.๓ บัญชีรับจ่ายรายวัน ๑๘.๔ สิ่งประดิษฐ์จากของ เหลือใช้ ๑๘.๕ รักษ์ทรัพยากร ส่วนรวม ๑๘.๖ ส่งเสริมการปลูก พืชผักสวนครัว ๑๘.๗ ห้องเรียนสีเขียว ๑๘.๘ ธนาคารโรงเรียน

๑.เสริ ม สร้ า งนั ก เรี ย นให้ มี ความรู้ ความเข้าใจและเกิด ทั ก ษ ะ พื้ น ฐ า น ต่ อ ก า ร ดารงชีวิตอย่างพอเพียง ๒. ส่ ง เ ส ริ ม นั ก เรี ย นใ ห้ มี คุณธรรม จริยธรรมที่จาเป็น ในการอยู่ร่วมกับ

เชิงปริมาณ - นักเรียน ร้อยละ ๑๐๐ - ครู แ ละบุ ค ลากรทางการ ศึกษา ร้อยละ ๑๐๐ เชิงคุณภาพ ๑. นักเรียนมีความรู้ ความ เข้ า ใจในหลั ก ปรั ช ญาของ เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง และ ส า ม า ร ถ น า ไ ป ใ ช้ ใ น ชีวิตประจาวัน ๒. ครู อาจารย์ เป็ น ภู มิ ปัญญาที่ส าคัญในการพัฒนา ผู้เ รี ย น และมีศั ก ยภาพเป็ น มืออาชีพในการจัดการศึกษา

๑. มาตรฐานที่ ๒ ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ๒. มาตรฐานที่ ๔ ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑-๔.๔ ๓. มาตรฐานที่ ๕ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ – ๕.๔ ๔. มาตรฐานที่ ๑๖ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๖.๑ - ๑๖.๔ ๕. มาตรฐานที่ ๑๗ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๗.๑ - ๑๗.๓ ๖. มาตรฐานที่ ๑๘ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๘.๑ - ๑๘.๔

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑


~ ๕๐ ~

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงการที่ ๑๙ ส่งเสริมความสามารถพิเศษ ด้านวิชาการ ๑๙.๑ กิจกรรมส่งเสริม ความสามารถทางด้าน คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (gifted) ๑๙.๑.๑ วิชาคณิตศาสตร์ - สอนโดยวิทยากรพิเศษ - ค่ายคณิตศาสตร์ ม.ต้นและ ม.ปลาย ๑๙.๑.๒ วิชาวิทยาศาสตร์ - สอนโดยวิทยากรพิเศษ - ค่ายวิทยาศาสตร์ ม.๒-๓ - ค่ายวิทยาศาสตร์ ม.๔ - ค่ายวิทยาศาสตร์ ม.๖ ๑๙.๒ ส่งเสริมความสามารถ ทางด้านภาษาต่างประเทศ (gifted) ๑๙.๒.๑ Gifted English by foreigners ๑๙.๒.๒ Smart English Camp ม.ต้น, ม.ปลาย ๑๙.๓ ส่งเสริมความสามารถ สู่มาตรฐานสากล ๑๙.๓.๑ MOL Camp ม.ต้น/ ม.ปลาย ๑๙.๓.๒ สอนโดยวิทยากร พิเศษ ๑๙.๔ แหล่งเรียนรู้

๑. เพื่อส่งเสริมความสามารถ ด้านภาษาต่างประเทศ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ๒. เพื่อส่งเสริมความสามารถ สู่มาตรฐานสากล

เป้าหมาย (เชิงปริมาณ และคุณภาพ) เชิงปริมาณ จ านวนนั ก เ รี ย นเข้ า ร่ ว ม โครงการ ช่วงที่ ๑ ภาคเรียน ที่ ๒ ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๔ จานวน ๘๘๒ คน ช่ว งที่ ๒ภาคเรีย นที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๕๕ จ านวน ๑,๐๖๒ คน เชิ ง คุ ณ ภาพ นั ก เรี ย นมี ความสามารถด้ า นภาษา ต่ า งประเทศ วิ ท ยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

สนองมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา (มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) ๑. มาตรฐานที่ ๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ - ๓.๔ ๒. มาตรฐานที่ ๔ ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ - ๔.๔ ๓. มาตรฐานที่ ๕ ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ – ๕.๔ ๔. มาตรฐานที่ ๖ ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑ - ๖.๔ ๕. มาตรฐานที่ ๑๖ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๖.๑ - ๑๖.๔ ๖. มาตรฐานที่ ๑๗ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๗.๑ - ๑๗.๓ ๗. มาตรฐานที่ ๑๘ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๘.๑ - ๑๘.๔

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑


~ ๕๑ ~ กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถสู่ระดับสากล

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงการที่ ๗ ส่งเสริมบุคลกรให้ปฏิบัติงาน ตามบทบาทหน้าที่อย่างมี ประสิทธิภาพและเกิด ประสิทธิผล ๗.๑ อบรมครูและบุคลากร ทางการศึกษากับหน่วยงาน ภายนอก ๗.๒ อบรมบุคลากรใน โรงเรียน ๗.๓ ศึกษาดูงาน - ในประเทศ - ต่างประเทศ ๗.๔ ส่งเสริมพัฒนาบุคลากร ด้าน ICT ๗.๕ English and Chinese for teachers ๗.๖ กิจกรรมเชิดชูเกียรติครู และบุคลากรทางการศึกษา

๑. เพื่อส่งเสริมบุค ลากร ให้ ป ฏิ บั ติ ง า น ต า มบ ท บ า ท หน้าที่ อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ๒. เพื่อส่ ง เสริมให้ค รูพัฒนา ตนเองตามหน้ าที่ อย่างมี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ เ กิ ด ประสิทธิผล

เป้าหมาย (เชิงปริมาณ และคุณภาพ) เชิงปริมาณ ครูจานวน ๙๙ คน เชิงคุณภาพ ครูได้รับการส่งเสริม ให้ ปฏิบัติงานตามบทบาท หน้าที่ อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

สนองมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา (มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) ๑. มาตรฐานที่ ๗ ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ – ๗.๙ ๒. มาตรฐานที่ ๘ ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ – ๘.๖ ๓. มาตรฐานที่ ๙ ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑ – ๙.๓ ๔. มาตรฐานที่ ๑๐ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๑ – ๑๐.๖ ๕. มาตรฐานที่ ๑๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑ – ๑๑.๓ ๖. มาตรฐานที่ ๑๒ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๓ ๗. มาตรฐานที่ ๑๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๒

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการโดยระบบคุณภาพ โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงการที่ ๘ ส่งเสริมการบริหารงานอย่าง เป็ น ระบบ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเกิดประสิทธิผล ๘.๑ จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก าร ประจาปี ๘.๒ ประเมินการปฏิบัติง าน โครงการตามแผน ๘.๓ ติดตามเก็บข้อมูล ตาม มาตรฐานโรงเรียน ๘.๔ วิเคราะห์ข้อมูลจากการ เก็ บ ข้ อ มู ล ตาม แผนเพื่ อ ใช้ เป็นสารสนเทศของโรงเรียน

๑. เพื่อกระจายอ านาจการ บริหารและการจัดการศึกษา ๒. เพื่อ ส่ง เสริม การบริห าร สถานศึกษาที่มุ่งสัมฤทธิ์ของ งาน ๓. เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนที่ มีส่ วนร่ว มมีค ณะกรรมการ สถานศึกษา

สนองมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา (มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) เชิงปริมาณ ๑. มาตรฐานที่ ๗ ๑. มีแผนปฏิบัติการ ปฏิทิน ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ – ๗.๙ ปฏิบัติงานปีงบประมาณ ๒. มาตรฐานที่ ๘ ๒. มีเอกสารสารสนเทศ ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ – ๘.๖ ๓. มีการนิเทศภายใน ๓. มาตรฐานที่ ๙ สถานศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑ – ๙.๓ ๔. มีการควบคุมภายใน ๔. มาตรฐานที่ ๑๐ สถานศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๑ – ๑๐.๖ ๕. มีรายงานการประกัน ๕. มาตรฐานที่ ๑๑ คุณภาพการศึกษาประจาปี ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑ – ๑๑.๓ การศึกษา ๖. มาตรฐานที่ ๑๒ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๑-๑๒.๖ เป้าหมาย (เชิงปริมาณ และคุณภาพ)

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑


~ ๕๒ ~

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

๘.๕ นิ เ ทศภายในโรงเรี ย น และประเมิ น การปฏิ บั ติ ง าน ของครูแต่ละกลุ่มสาระฯตาม มาตรฐานการสอน ๘.๖ จั ด ท ามาตรฐานการ ปฏิ บั ติ ง านของครู ด้ า นการ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนตาม มาตรฐาน ๘.๗ ประเมินผลการปฏิบัติ งานของครูด้านการดูแล ช่วยเหลือนักเรียนตาม มาตรฐาน ๘.๘ จัดท ารายงานประจ าปี การศึกษา ๘.๙ ควบคุมภายใน หน่วยงาน และประกัน ความเสี่ยง โครงการที่ ๑๐ เสริ ม สร้ า งการจั ด หลั ก สู ต ร กระ บวนกา รเรี ย นรู้ แ ล ะ กิ จ กรรมพั ฒ นา คุ ณ ภ า พ ผู้เรียนอย่างรอบด้าน ๑๐.๑ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นา หลั ก สู ต รสถานศึ ก ษาและ หลักสูตรท้องถิ่น ๑๐.๒ หลักสูตรอาเซียน ๑๐.๓ นิ เ ทศการเรี ย นการ สอน ๑๐.๔ วิจัยในชั้นเรียน ๑๐.๕ วิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาการ เรียนการสอนเขียนสะกดคา ๑๐.๖ นิ ท รรศการแนะแนว การศึกษาต่อ ๑๐.๗ มอบทุนการศึกษา ๑๐.๘ กิ จ กรรมแลกเปลี่ ย น เรียนรู้ - แลกเปลี่ ย นกั บ โรงเรี ย น คู่พัฒนา - รับ-ส่งนักเรียนแลกเปลี่ยน

๑.เพื่อพัฒนาหลักสูตร สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและสู่สากล ๒. เพื่อพัฒนาประสิทธิภ าพ ครูผู้สอนและผู้เรียน ๓. เพื่อพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และการวิจัยนาไปสู่คุณภาพ ผู้เรียน

สนองมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา (มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) เชิงคุณภาพ ๗. มาตรฐานที่ ๑๓ โรงเรียนมีการบริหารและจัด ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๑-๑๓.๒ การศึกษาโดยใช้โรงเรียน ๘. มาตรฐานที่ ๑๖ เป็นฐานอย่างมี ตัวบ่งชี้ที่ ๑๖.๑ - ๑๖.๔ ประสิทธิภาพและสามารถ ๙. มาตรฐานที่ ๑๗ ตรวจสอบได้ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๗.๑ - ๑๗.๓ ๑๐. มาตรฐานที่ ๑๘ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๘.๑ - ๑๘.๔ เป้าหมาย (เชิงปริมาณ และคุณภาพ)

เชิงปริมาณ ๑. โรงเรียนมีหลักสูตร พื้นฐานและหลักสูตร มาตรฐานสากล ๒. มีกิจกรรมกากับ ติดตาม และพัฒนาผู้สอน และ ผู้เรียน เชิงคุณภาพ ๑. โรงเรียนจัดหลักสูตรให้ นักเรียนเรียนรู้ด้วย กระบวนการเน้นผู้เรียนเป็น สาคัญ และสู่มาตรฐานสากล ๒. ผู้สอน และผู้เรียนมีการ พัฒนาคุณภาพ และมีการ ประเมินศักยภาพ

๑. มาตรฐานที่ ๗ ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ – ๗.๙ ๒. มาตรฐานที่ ๘ ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ – ๘.๖ ๓. มาตรฐานที่ ๙ ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑ – ๙.๓ ๔. มาตรฐานที่ ๑๐ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๑ – ๑๐.๖ ๕. มาตรฐานที่ ๑๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑ – ๑๑.๓

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑


~ ๕๓ ~

โครงการ/กิจกรรม โครงการที่ ๑๑ เสริมสร้าง พัฒนา ปรับปรุง ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ เพื่ อ การบริ ก ารให้ ผู้ เ รี ย น พัฒนา เต็มศักยภาพ ๑๑.๑ ซ่อมบารุงคอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอน ๑๑.๒ พัฒนาห้อง Resource Center ๑๑.๓ ซ่อมบารุงห้องชีววิทยา ๑๑.๔ ซ่อมบารุงวัสดุครุภัณฑ์ สุขศึกษา ฯ ๑๑.๕ สร้ า งห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร ศิลปะอาคารเทพผดุงพร ๑๑.๖ ซ่ อ มบ ารุ ง ห้ อ งเรี ย น การงานฯ ๑๑.๗ ซ่อมบารุงอาคารเรียน ๑๑.๘ ปรั บ ภู มิ ทั ศ น์ ห ลั ง น้ า ท่วม โครงการที่ ๑๒ ส่งเสริมการประกันคุณภาพ ภ า ยใ นขอ ง ส ถา นศึ ก ษ า ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง ๑๒.๑ การจั ด ท ามาตรฐาน การศึกษาของสถานศึกษา ๑๒.๒ การประเมิน คุ ณภาพ ภายในของสถานศึกษา ๑๒.๓การ จั ด ท าร ายง าน คุณภาพการศึกษา

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (เชิงปริมาณ และคุณภาพ)

สนองมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา (มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

๑ . เ พื่ อ จั ด บ ร ร ย า ก า ศ สถานที่แ ละสภาพแวดล้อ ม เอื้ อ อ านวยต่ อ การเรี ย นรู้ สาหรับผู้เรียน ๒. ให้ บ ริ ก ารด้ า นสื่ อ และ เทคโนโลยีสารสนเทศเอื้อให้ ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

เชิงปริมาณ นักเรียน ร้อยละ ๑๐๐ สามารถใช้บริการใน ห้องปฎิบัติการและสามารถ แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จากแหล่งเรียนรู้ มีสิ่งอานวย ความสะดวกสาหรับการ เรียนรู้ เชิงคุณภาพ นักเรียน มีความพึงพอใจต่อ การใช้แหล่งเรียนรู้และสื่อ ต่าง ๆ ทั้งภายใน สถานศึกษาได้อย่างทั่วถึง ปลอดภัย และมี ประสิทธิภาพ

๑. มาตรฐานที่ ๑๐ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๑ – ๑๐.๖ ๒. มาตรฐานที่ ๑๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑.๑ – ๑๑.๓ ๓. มาตรฐานที่ ๑๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๑ – ๑๓.๒ ๔. มาตรฐานที่ ๘ ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ – ๘.๖ ๕. มาตรฐานที่ ๙ ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑ – ๙.๓

๑.ก าหนดมาตรฐานการ ศึกษาของสถานศึกษา ๒. จัดทาและดาเนินการตาม แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ของสถานศึกษาที่มุ่ง พัฒนา คุ ณ ภ า พ ต า ม ม า ต ร ฐ า น การศึกษาของสถานศึกษา ๓.จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ และใช้ ส ารสนเทศในการ บริ ห ารจั ด การเพื่ อ พั ฒ นา คุณภาพสถานศึกษา ๔.ติ ด ตามตรวจสอบ และ ประเมินคุณภาพภายในตาม มาตรฐานการศึ ก ษาของ สถานศึกษา ๕.นาผลการประเมินคุณภาพ ทั้งภายในและภายนอกไปใช้ วาง แผ นพั ฒ นา คุ ณ ภ า พ การศึกษาอย่างต่อเนื่อง ๖.จัด ทารายงานประจ าปี ที่

เชิงปริมาณ ๑. ได้มาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษาที่ครอบคลุม ด้านคุณภาพผู้เรียน การ จัดการศึกษา การ สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ อัตลักษณ์ของสถานศึกษา และมาตรการส่งเสริม จานวน ๑๘ มาตรฐาน ๒. จัดประเมินคุณภาพ ภายในของสถานศึกษา ภาค เรียนละ ๑ ครั้ง ๓. ได้เกณฑ์การประเมินและ เครื่องมือทุกมาตรฐาน ๔. ได้รายงานประจาปีที่ ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐาน แผนปฏิบัติการประจาปี ผล การพัฒนาคุณภาพการจัด การศึกษา สรุปผลการ พัฒนาและการนาไปใช้และ

๑. มาตรฐานที่ ๗ ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ – ๗.๙ ๒. มาตรฐานที่ ๘ ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ – ๘.๖ ๓. มาตรฐานที่ ๙ ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑ – ๙.๓ ๔. มาตรฐานที่ ๑๐ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๑ - ๑๐.๖ ๕. มาตรฐานที่ ๑๒ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๑ – ๑๒.๖

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑


~ ๕๔ ~

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (เชิงปริมาณ และคุณภาพ)

สนองมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา (มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

เป็ น รายงานการประเมิ น ภาคผนวกจานวน ๑๕๐ เล่ม คุณภาพภายใน เชิงคุณภาพ ๑. ได้มาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษาที่ส่งเสริม กากับดูแล ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษาเพื่อ ประกันว่าผู้เรียนทุกคนได้รับ การศึกษาที่มีคุณภาพ เต็ม ตามศักยภาพและตรงตาม ความต้องการ คุ้มค่า เสมอ ภาคและเป็นธรรม รวมทั้ง เป็นไปตามความต้องการ ของชุมชน อัตลักษณ์ของ ท้องถิ่นและจุดเน้นของ สถานศึกษา ๒. ผลการประเมินคุณภาพ ภายในมาใช้เป็นข้อมูล ประกอบในการตัดสินใจ วางแผนพัฒนาและปรับปรุง คุณภาพการศึกษา ๓. ได้ระบบการประเมิน คุณภาพภายในตาม มาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา ๔. สถานศึกษา ได้รับการ ตรวจสอบคุณภาพ และผล การปฏิบัติงาน ตาม มาตรฐานการศึกษาขั้น พื้นฐานและมาตรฐาน สถานศึกษา ๕. สถานศึกษามีฐานข้อมูล การดาเนินงานพัฒนา คุณภาพการจัดการศึกษา ๖. ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้มี ส่วนเกี่ยวข้องทราบผลการ พัฒนาทั้งในส่วนที่ดีและส่วน ที่ควรพัฒนา และให้การ ช่วยเหลือ สนับสนุนอย่าง เหมาะสม ๗. ใช้เพื่อรองรับการ ประเมินคุณภาพภายในโดย รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑


~ ๕๕ ~

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย (เชิงปริมาณ และคุณภาพ)

สนองมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา (มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้)

หน่วยงานต้นสังกัด และการ ประเมินคุณภาพภายนอก จากสมศ. โครงการที่ ๑๓ เสริ ม สร้ า งสถานศึ ก ษาให้ เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ๑๓.๑ ส่งเสริมการเรียนรู้ออนไลน์ ๑๓.๒ ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ใน โรงเรียน ๑๓.๓ เรี ย นรู้ โ ดยวิ ท ยากร ท้องถิ่น - ศิลปะ - รง อาชีพ ๑๓.๔ เสริมสร้างนิสัยรักการ อ่าน ๑๓.๕ จัดบรรยากาศห้องสมุด ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ โครงการที่ ๑๔ ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร พั ฒ น า ส ถ า น ศึ ก ษ า ใ ห้ บ ร ร ลุ เป้ า ห มา ยตา มวิ สั ยทั ศ น์ ปรัชญาและจุดเน้นที่กาหนด ๑๔.๑ งามอย่างไทย ๑๔.๒ แต่งกายตามกาลเทศะ ๑๔.๓ วินัยในตนเอง ๑๔.๕ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ๑๔.๖ อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ๑๔.๗ ประกอบอาชีพระหว่าง เรียน ๑๔.๘เรียนภาษาต่างประเทศ กับครูไทยและครูต่างชาติ ๑๔.๙ โครงงานอาชีพ ๑๔.๑๐รู้ เ ขารู้ เ ราในกลุ่ ม อาเซียน

๑. เพื่อเสริมสร้างสถาน ศึกษาให้เป็นสังคมแห่งการ เรียนรู้ ๒. เพื่อ พั ฒ นาแหล่ ง เรี ย นรู้ แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ใ ห้ เอื้ออานวยต่อการเรียนการ สอนตลอดทั้ ง เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่ อสาร เพื่ อ ให้ เ กิด ประโยชน์ สู ง สุ ด แก่นักเรียน

เชิงปริมาณ นักเรียน ครู และบุคลากร รวมถึงผู้มาติดต่อราชการทุก คน เชิงคุณภาพ โรงเรียนมีการพัฒนาแหล่ง เรียนรู้และสิ่งแวดล้อมให้ เอื้ออานวยต่อการเรียนการ สอนตลอดทั้งเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร อย่างมีคุณภาพ

๑. มาตรฐานที่ ๗ ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ – ๗.๙ ๒. มาตรฐานที่ ๘ ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ – ๘.๖ ๓. มาตรฐานที่ ๙ ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑ – ๙.๓ ๔. มาตรฐานที่ ๑๐ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๑ - ๑๐.๖ ๕. มาตรฐานที่ ๑๒ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๑ – ๑๒.๖ ๖. มาตรฐานที่ ๑๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๑ – ๑๓.๒

๑. เพื่ อ ส่ง เสริ ม ให้ ผู้ เ รี ย นมี คุณลักษณะฯสอดคล้องกั บ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา ๒. เพื่อให้สถานศึกษามีการ พั ฒ น า ต า ม เ ป้ า ห ม า ย วิ สั ย ทั ศ น์ ป รั ช ญา แล ะ จุดเน้นที่กาหนด

เชิงปริมาณ ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ขึ้นไปมี คุณลักษณะที่ สอดคล้องกับ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา เชิงคุณภาพ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่ สอดคล้องกับเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และ จุดเน้นของสถานศึกษา

๑. มาตรฐานที่ ๗ ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ – ๗.๙ ๒. มาตรฐานที่ ๑๐ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๑ - ๑๐.๖ ๓. มาตรฐานที่ ๑๒ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๑ – ๑๒.๒ ๔. มาตรฐานที่ ๑๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๑ – ๑๓.๒ ๕. มาตรฐานที่ ๑๔ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๑ – ๑๔.๒ ๖. มาตรฐานที่ ๑๖ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๖.๑ - ๑๖.๔ ๗. มาตรฐานที่ ๑๗ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๗.๑ - ๑๗.๓ ๘. มาตรฐานที่ ๑๘ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๘.๑ - ๑๘.๔

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑


~ ๕๖ ~

โครงการ/กิจกรรม โครงการที่ ๑๕ เสริ ม สร้ า งการจั ด กิ จ กรรม ต า ม น โ ย บ า ย จุ ด เ น้ น แนวทางปฏิ รู ป การศึ ก ษา เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพใ ห้ สูงขึ้น ๑ ๕ . ๑ น า นั ก เ รี ย น เ ข้ า สู่ ประชาคมอาเซียน/ประชาคม โลก ๑๕.๒ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นา ร ะ บ บ เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ เครื่องมืออุปกรณ์ ๑๕.๓ ส่งเสริมการพัฒนาครู เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ผ่านคอมพิวเตอร์ ๑๕.๔ ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นา ศักยภาพผู้เรียนให้เป็นบุคคล แห่งการเรียนรู้ ๑๕.๕ วิ จั ย ในชั้ น เรี ย นเพื่ อ ช่วยเหลือนักเรียน ๑๕.๖ จัดการเรียนรู้เพื่อการมี งานทา - ภาษาไทย - คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์ - สังคมศึกษาฯ - สุขศึกษาฯ - ศิลปะ - ก า ร ง า น อ า ชี พ แ ล ะ เทคโนโลยี - ภาษาต่างประเทศ

วัตถุประสงค์ ๑. เพื่ อส่ง เสริมให้โ รงเรีย น จัด โครงการที่เ ป็น กิจ กรรม พิเศษส าหรับนักเรียนซึ่ง จะ ส่งผลให้โรงเรียนบริหารด้วย ระบบคุณภาพ ๒. เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนา ทักษะการเรียนรู้และทักษะ ในการดารงชีวิต ทั้งในด้าน การจั ด การตนเอง การ บริ โ ภค ทั ก ษะทางสั ง คม และการจั ด การโดยผ่ า น ประสบการณ์การปฏิบัติจริง

เป้าหมาย (เชิงปริมาณ และคุณภาพ) เชิงปริมาณ ๑. นักเรียนร้อยละ ๙๐ ขึ้น ไป ได้พัฒนาทักษะการ เรียนรู้ และทักษะในการ ดารงชีวิต ๒. ครูร้อยละ ๑๐๐ ได้รับ การส่งเสริมเพื่อสร้าง เครือข่ายการเรียนรู้ผ่าน คอมพิวเตอร์ ๓. ครูร้อยละ ๑๐๐ มีวิจัย ในชั้นเรียน เชิงคุณภาพ ๑. นักเรียนได้พัฒนาทักษะ การเรียนรู้ และทักษะใน การดารงชีวิต ๒. ครูได้รับการส่งเสริมเพื่อ สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ผ่านคอมพิวเตอร์ ๓. ครูมีวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ ช่วยเหลือนักเรียน

สนองมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา (มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) ๑. มาตรฐานที่ ๗ ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ – ๗.๙ ๒. มาตรฐานที่ ๑๐ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๑ - ๑๐.๖ ๓. มาตรฐานที่ ๑๒ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๑ – ๑๒.๒ ๔. มาตรฐานที่ ๑๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๑ – ๑๓.๒ ๕. มาตรฐานที่ ๑๔ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๑ – ๑๔.๒ ๖. มาตรฐานที่ ๑๕ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕.๑ – ๑๕.๒ ๗. มาตรฐานที่ ๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑-๑.๕

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑


~ ๕๗ ~ กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความรู้ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงการที่ ๙ ส่งเสริมการปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการ สถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน ตาม บทบาทหน้าทีอ่ ย่างมี ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล ๑. จัดประชุมคณะกรรม -การสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน ๔ ครั้ง/ปี ๒. ประชุมผู้ปกครอง ๓. ประชุมผู้ปกครอง เครือข่าย ๔. ประชุมสมาคม ผู้ปกครองและครู ๕. งานสานสายใย ครอบครัว ๖. งานรวมช่อราชาวดี ๗. กิจกรรมรวมพลคน รักแม่ ๘. ธรรมะในโรงเรียน ๙. เทศน์มหาชาติและ ผ้าป่าการศึกษา ๑๐. บรรพชาสามเณร และบวชเณกขัมจาริณี ๑๒. แสดงความยินดีกับ ผู้มีพระคุณกับโรงเรียน

๑. จัดประชุมคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ๒. เพื่อประสานความร่วมมือ กับหน่วยงานต่างๆ ในการจัด การศึกษา

เป้าหมาย (เชิงปริมาณ และคุณภาพ) เชิงปริมาณ ๑ .ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ โรงเรียน จานวน ๑๕ คน ๒.จัดประชุมคณะกรรมการ สถานศึ ก ษ าขั้ น พื้ นฐาน ๔ ครั้งต่อปี ๓. ผู้ ป กครองและชุ ม ชน ร่ ว มพั ฒ นาสถานศึ ก ษ า อย่างน้อย ๑๐ กิจกรรม เชิงคุณภาพ อ ง ค์ ก ร ต่ า ง ๆ ภ า ย น อ ก โรงเรียนได้มีส่วนร่วมในการ จัดการศึกษาของโรงเรียน

สนองมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา (มฐ.ที่/ตัวบ่งชี้) ๑. มาตรฐานที่ ๗ ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ – ๗.๙ ๒. มาตรฐานที่ ๙ ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑ – ๙.๖ ๓. มาตรฐานที่ ๑๐ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐.๑ - ๑๐.๖ ๔. มาตรฐานที่ ๑๒ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒.๑ – ๑๒.๒ ๕. มาตรฐานที่ ๑๓ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓.๑ – ๑๓.๒ ๖. มาตรฐานที่ ๑๔ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔.๑ – ๑๔.๒ ๗. มาตรฐานที่ ๑๕ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕.๑ – ๑๕.๒

รายงานประจาปีของสถานศึกษา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑

4 ตอนที่ 2  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you