Page 1

HKˆî£Qò îIö˜ «ðó¬õ

BRITISH TAMILS FORUM

November 2009

ºœOõ£Œ‚裙 ÜõôˆF¡ à„êˆF™ îIjö æMò˜ ó£üQ¡ ÉK¬èò£™ õ¬óòŠð†ì¶

ð¬è â‹ Þùˆ¬î‚ è¼M«ô«ò ªè£™ô -  輈¶ «õÁð£´è÷£™ â‹ M´î¬ô¬ò‚ ªè£™õ«î£? M´î¬ô‚裌 å¡Áð´«õ£‹ õ£g˜ !!! gphpj;jhdpa jkpoH Nguit ,d;W - gf;fk; 2-3

Gyk;ngaH nghUshjhu gyj;ij xd;wpizg;Nghk;- gf;fk; 4

jkpoPoNk ,Wjp KbT? - gf;fk; 5

murpay; Ntiyj;jpl;lk; - gf;fk; 6-7

working together for peace with justice and dignity


pg

2

gphpj;jhdpa jkpoH Nguit

HKˆî£Qò îIö˜ «ðó¬õ

J}z;baJ. xf;Nlhgu; 2009 INuhg; g pa xd; w paj; j pdhy; rpwpyq;fhtpw;F nfhLf;fg;gl;bUe;j GSP+ ,d; ePbg;Gf;F vjpuhf jPtpukhf Kd;ndLg;Gf;fs; (nyhgp) nra;jik . - gpupj;jhdpahtpd; MSk; fl;rpahd njhopw;fl;rp jkpou;fSf;F Mjuthd jPu;khdnkhd;iw jk; fl;rp kfhehl;by; epiwNtw;wpaJ - xf;Nlhgu; 2009 - mnkupf;ftpdhy; Muk;gpf;fg;gl;l rpwpyq;fh Nghu;f;Fw;w tprhuizf;F jkpou;fSf;fhd midj;J fl;rp ghuhSkd;wf; FO MjuT njuptpj;jik - tijKfhk;fspy; kf;fs; milf;fg; gl;L 150MtJ ehs; G+u;j;jpahdij cyfpw;F vLj;Jiuf;f yz;ldpy; eilngw;w Mu;g;ghl;l Cu;tyk;. xf;Nlhgu; 2009 ePq;fs; vt;tpjk; Nguit nraw; ghLfspy; ,ize;J nfhs;syhk;. - ,lk;ngau;e;j kf;fs; jk; tho;f; ifia kP s f; f l; b naOg; G tjw; f ; F cjTjy;. gpupj;jhdpa jkpo; kf;fis murpay; kag;gLj;jYk;. Nguitapd; cWg;Ghpik ngw Cf;Ftpj;jYk;. - murpay;gPlq;fs;> Ieh> Nghd;w ru;tNjr epWtdq;fs; kj;jpapYk;> kf;fs; mikg;Gfs; kj;jpapYk; MjuT jpul;ly;. - gpupj; j hdpahtpy; cs; s midj;J murpay; fl;rpfSld; Nru;e;J ,aq;Fjy;. jkpou;fSf;fhd ru; t fl; r p ghuhSkd; w f; F Otpd; eltbf;iffis tpupthf;fk; nra;a cjTjy;.

gpupj; j hdpa jkpou; Nguit jdpegu;fs;> jkpo;r; r%f mikg; Gf;fs;> Mjuthsu;fs;> MfpNahiu xd; w pizj; J > jkpo; kf; f s; mEgtpf;Fk; kdpjhgpkhd neUf;fb fisAk; > mtu; f Sf; F vjpuhf rpwPyq;fh murpdhy; fl;l tpo;j;J tplg; g l; b Uf; F k; kdpj cupik kP w y; f is ntspf; n fhz; L tuTk; > jkpo; Njrpaj;jpd; mbg;gilapyhd> jkpo; kf;fspd; r%f> murpay; mgpyhirfis Kd; n dLj; J r; nry;tjw;fhf [dehafg; topKiwapy; cUthf;fg;gl;l Xu; mikg;G MFk;.

<u;e;NjhUf; F mQ; r yp nrYj; J k; Kfkhf ,d; W Njrpa epidT vOr;rp ehspy; xd;W$bAs;Nshk;. vkJ jha;ehL rpq;fs ,uhZtjpd; Mf; f pukpg; g pypUe; J tpLgLk; t iu ,g; Nghuhl;lj;ijj; njhlu;tnjd rq;fw;gk; Vw;gNj ,tu;fSf;F ehk; nra;Ak; fhzpf;if MFk;. jkpoPo kf;fsplkpUe;J gwpf;fg;gl;l ,iwahz;ikia kPsg;ngWk;tiu vkJ tpLjiyf;fhf jkJ capu;fis mu;g;gdpj;j kz;zpd; ike;ju;fspd; epidTfs; vkJ cs; s j; j pYk; czu;tpYk; epiyj;J epw;Fk;.

vkJ ehl;by; vkJ cwtpdu;fSf; nfjpuhf> Kd;ndg;NghJk; ,y;yhj tifapy; Nkw; n fhs; s g; gl; l Jd;GWj;jy;fisf; fz;L 2009Mk; Mz;L Nk khjj;jpypUe;J gpupj;jh dpahtpy; kl;Lkd;wp cynfq;fpYk; thOk; Gyk; ngau; jkpo; kf;fs; kdk; ntJk;gp epw; fpwhu;fs;. cyfshtpa uPjpapy; ehk; gy Kaw;rpfisAk; Nghuhl;lq; fisAk; Kd;ndLj;Jk; rpwPyq;fh murpdhy; vkJ kf;fSf ;nfjpuhf Nkw;nfhs;sg;gl;l gLnfhiy fis vk;khy; epWj;j Kbatpy;iy. vkJ cwTfspd; capu; ,og;Gf;fisf; fz;L vkJ r%fk; kdr;Nrhu;Tw;W ,Uf;fpwJ.

2009k; Mz;L Nk khjj;jpypUe;J B.T.F Kd;ndLj;j rpy Kf;fpa nraw;ghLfs;.

,e;epiyapy; Gyk; ngau; kf;fs; gykhfTk;> xw;WikahfTk;> cWjp AlDk; vkJ tpLjiyf;fhfg; Nghuhl Ntz;ba Neuk; ,JthFk;. Fuyw;W> cjtpfsw;W thOk; vkJ rNfhjuu; fSila rpije;j tho;it kPz;Lk; fl;bnaOg;Gtjw;F Njhs; nfhLf;f Ntz;ba Neuk; ,JthFk;. vk;ik vjpu;Nehf;fpAs;s rthy;fSf;F Kfk; nfhLj;J vkJ kf;fspd; Fuy;fshf ehk; vOe;J epw;f;f Ntz;Lk;. vkJ tpLjiyf;fhf jk; ,d;Dapiu

Kl;fk;gpNtypfspd; gpd; milf;fg; gl;bUe;j ,lk;ngau;e;j kf;fspd; mtyepiyia ntspf;nfhzu ,yz;ldpy; Vw;ghL nra;ag;gl;l khngUk; Mu;g;ghl;lk; - A+d; 2009 gy ehLfspy; tho;e;j Gyk;ngau; jkpo; kf;fis xd;W Nru;j;J "cyfj; jkpou; Nguit" cUthff; fhuzkhf ,Ue;jJ - A+iy 2009 "tij Kfhq; f is jpwTq; f s; " jpwTNfhs; Nghuhl;lk; -Mf];l; 2009

- UK kw;Wk; EUtpy; cs;s njhopshu; rq;fSld; Nru;e;J ,aq;Fjy;. - rpwpyq;fh Gwf;fzpg;G eltbf;if Kd;ndLj;jy;. - rpwpyq;fhtpw;f;fhd GSP+ tupr; rYif kw;Wk; IMF flDjtp ePbg;G Nghd;wtw;iw jLj;J epWj;j Kaw;rp nra;jy;. - Clfq;fs; %yk; vkJ tpLjiy Nghuhl;lj;ij cyfyhtpa uPjpapy; vLj;Jr; nry;yy;. - tl;Lf;Nfhl;ilj; jPu;khdj;jpd; mbg;gilapy; xU ,iwikAs;s Rje;jpu jkpoPoj;jpw;f;fhd thf;nfLg;G elhj;jy; - ru;tNjr murhq;fq;fspd; Mjuit jpul;b> cyfyhtpa ez;gu;fis cUthf;Fjy;. - nghJeytha ehLfs; mikg; gpypUe;J> rpwpyq;fhit ePf;f Kaw;rp nra;jy;. - jkpo; kf;fs; kPJ jpzpf;fg;gl;bUf;Fk; rl;ltpNuhj ntspj;Njhw;wj;ij mfw;w Kidjy;. rpwpyq; f h kPJ Nghu;f;Fw;w tprhuizfis elhj;j J}z;Ljy;.

Kf;fpa murpay; fl;rpfspd; gy ghuhSkd;w cWg;gpdu;fis jkpo; kf;fSf;fhf Fuy;nfhLf;f itj;jik.

- gpupj;jhdpah tho; jkpo; kf;fspd; [dehaf; gpujpepjpJtj; J f; f hd Nju;jiy elhj;jy;

- Hon William Hague, nfhd;ru;Ntl;bq; fl;rp tij Kfhk;fspy; milf;fg;gl;l jkpo; kf;fSf;fhf Fuy; nfhLf;f J}z;baik - Mf];l; 2009

- ,iwikAs;s jkpo; Njrj;jpw;F cyfshtpa murhq; f q; f spilNa MjuT Njly;

- rpwpyq;fhtpw;f;fhd IMF fld; toq;Ftjpy; gpupj;jhdpa murhq;fk; Mjuthf thf;fspg;gij jLj;J epWj;j

- Gyk; ngau; r%f nghUshjhu cioj;jy;. Gyk;

ngau;

jkpo; kf;fspd; Nkk;ghl;Lf;fhf

tho;

ehk; vkJ milahsj;jpdhYk;> Njrpaj;jpdhYk; xUikg;gLj;jg;gl;L gy ehLfspypYk; gue;J thOk; xU r%fkhf tpsq;FfpNwhk;. ,t;tUlk; ele;j rk;gtq;fs; vkf;nfd xU jdp ehl;il cUthf;f Ntz;bajd; mtrpaj;ij epahag;gLj;jpAs;sJ. vkJ murpay;> r%f mgpyhirfis ehk; thOk; ehl;bd; murhq;fq;fSf;Fk; ehl;L kf;fSf;Fk; czuitf;Fk; Mw;wy; nghUe;jpatu;fshf cs;Nshk;. If; f pa ,uhl; r paj; j py; thOk; jkpo; kf;fis xd;W Nru;j;J vkJ rupj;jpuk;> ghuk;ghpak; Mfpatw;iw Ngz Ntz;ba mtrpaj;ij ,d;iwa> kw;Wk; tUq;fhy jiyKiwapdUf;F czu;j;jNtz;ba flikapy; cs;Nshk;. vkJ r%f nghUshjhu epiyia Nkk;gLj;jpf; nfhs;tjd; %yk; Ml;rpahsu;fs;> mjpfhupfs;> epWtdq;fs;> Clfq;fs;> nghJkf;fs; MfpNahlu; kPJ vkJ nry;thf;fpid cgNahfpf;f KbAk;. rkPgfhy tuyhw;wpd; gb Gyk; ngau; kf;fs; NjrtpLjiyapYk;> ehl;il fl;bnaOg;GtjpYk; Kf;fpa gq;F tfpj;Js;sdu;. ,jid gpd;gw;wpNa xU Rje;jpu jkpoPoj;ij Vw;Wf;nfhs;Sk; xU kd epiyia Gyk;ngau; jkpo; kf; f spilNa Vw; g Lj; J tjw; f hd Kaw;rpfspy; gyu; <Lgl;Ls;sdu;. ru;tNjr murhq;fq;fs;> epWtdq;fs; Mfpatw; w pd; rl; l jpl; l q; f Sf; F mikaNt cyfk; KOJk; thOk; jkpo; kf;fis xd;wpizj;J mtu;fsJ epWtdq;fspd; gq;fspg;Gld; vkJ Kaw;rpfis Kd;ndLj;J tUfpNwhk;. BTF jdJ nraw;ghLfis If;fpa ,ul;rpaj;jpy; thOk; jkpo; kf;fspy; ngUk; g hz; i kNahupd; gq; f spg; GlDk; > mtu; f sJ gpujpepjp vd;Dk; jFjpAlDNk Kd;ndLf;f KbAk;. Gyk; ngau; jkpo; kf;fis murpay; kag;gLj;JtjhYk;> Njrpa ru;tNjr muq;fpy; vkJ nry; t hf; i f cigNahfpg; g jhYk; > vkJ r%f murpay; gq;fspg;ig Nkk;gLj;JtjhYNk vkJ tpLjiyf; f hd Nghuhl; l j; i j mLj;j epiyf;F rdehaf topapy; vLj;Jr;nry;y KbAk;. 1977 Mk; Mz;L nghJj;Nju;jypd; NghJ rdehaf uPjpapy; ngwg;gl kf;fspd; jPu;g;ghd xU Rje;jpukhd ,iwahz; i kAs; s xU jkpo; j ; Njrj;ij Mjupf;Fk; vy;NyhiuAk; jk;Kld; Nru;e;J nfhs;Sk;gb BTF; miof;fpwJ. ,yq;ifj; jPtpy; thOk; jkpou; f s; ahtUk; k jpg; G lDk; > eP j pAlDk; > rkhjhdj; J lDk; > Rje;jpukhfTk; thOk; xU ehl;il cUthf;Ftjw;fhf xd;W Nru;e;J ciof;Fk;gb Nfl;Lf; nfhs;fpwJ. BTF ,d; ntw;wp cq;fs; xt;nthUtuJ ciog;gpYk;> gq;fspg;gpYk; jq;fp As; s ikahy; eP q ; f s; ahtUk; ,e;j epWtdj;jpd; cupikahsuhfp ,e;epWtdNk gpupj;jhdpah tho; jkpo;kf;fspd; gpujpepjp vd;w epiyf;F vLj; J r; n rd; W vq; f sJ Fuiy tYg;ngw nra;Nthk;. BTF cq;fsJ epWtdk;. mjpy; gq;Fnfhz;L jkpo;kf;fspd; Fuypid tYg;gLj;Jq;fs;.mq;fj;jtuhf Nru;e;J mjd; nraw;ghLfspy; gq;F ngWq;fs;.

"rpwpJ jw;fhypf ghJfhg;g pw;fhf mtrpakhd Rje; j puj; i j tpl; L f; nfhLg;gtu;fs; Rje;jpuj;jpw;Nfh md;wp ghJfhg;gpw;Nfh mUfijaw;wtu;fs;." - ngd;[kpd; gpuhq;spd;.

jkpou;fshfpa


pg

gphpj;jhdpa jkpoH Nguit

BRITISH TAMILS FORUM

raise global awareness  olding a referendum for H Independent Sovereign Tamil State based on Vaddukkoddai Resolution  obby International governL ments and making friends globally

3

Diaspora has begun to play a more influential role in nation building and in achieving state independence. The Tamil Diaspora is following in these paths, coordinating transnationally, in building consensus globally to achieve international acceptance for an independent state of Tamil Eelam.

 stablish BTF as a mainE BTF plays a pivotal role in stream organisation reprethe strategic mobilisation of senting Tamils in the UK the Tamil Diaspora through its Expulsion of Sri Lanka from active participation in the global organisations that are being Commonwealth formed with the aim of coordiDecriminalisation of the nating our efforts to work more Tamil Community effectively within the international framework and with War Crimes Prosecution international governments and Democratic representation institutions. of UK Tamil Diaspora via How can you contribute… electoral means

B

ritish Tamils Forum is an umbrella organisation, bringing together individuals, Tamil community organisations and well wishers, to highlight the humanitarian crises and human rights violations perpetrated by the Government of Sri Lanka, and to advance the Tamil National cause to fulfil the Tamils’ Socio-Political aspirations, through democratic means. Since May 2009 the Tamil Diaspora, not just within the UK but around the world, have descended into emotional turmoil in the face of unparalleled suffering inflicted upon our kith and kin back home. Despite our efforts globally we could not stop the massacre of our people by the Sri Lankan state. There has been a general feeling of despondency within our community in the wake of the unprecedented loss of lives of our kith and kin. However, this is the time for the Diaspora to be strong, united and resolute in our struggle for freedom. Our brethren who are voiceless and helpless at this point in time need our shoulders to hold on, so that they can stand firm and rebuild their shattered lives. We need to face the challenges ahead together and be the voice for our people. Today we have gathered in unity to observe our National Day of Remembrance to pay homage to those who lost their

 ctively lobbying the UK A Government & the EU against extension of GSP+ Trade Concessions to Sri Lanka

BTF can only achieve these I nternational Governments objectives through wider parto support Independent ticipation by the UK Tamil Tamil State Diaspora and becoming a Socio-economic wellbeing credible representative body. of Tamil Diaspora By politically mobilising the Diaspora, effective national and international lobbying and by strengthening our socio-politiThe need to unite the cal standing BTF believes the ernment in the UK passed UK Tamil Diaspora, struggle for freedom can be a resolution in favour of the taken to the next level through Tamils with the backing of to mobilise the masses democratic means. GMB - UK’s General Union in order to preserve BTF invites all those who – Oct 2009 subscribe to the peoples’ demoour history, heritage All Party Parliament Group cratic mandate of 1977 genfor Tamils (APPGT) wel- and keep the Tamil eral elections that called for the comes US initiatives to reinstatement of an Independent investigate war crimes in Sri Nationalism alive in the Sovereign Tamil State, to work Lanka generations now and in together towards achieving freedom and peace with justice Protest march in London to future. and dignity for Tamils in the mark 150 days in camps – island of Ceylon. Oct 2009 We, the Tamil Diaspora, have The success of BTF is reliant established ourselves as a trans- on your involvement and connational community defined by tribution hence it is vital that our ethnicity and identity. The each one of us takes ownership need for an independent sov- of this organisation to take forereign state of Tamil Eelam ward the diaspora representahas been further legitimised by tion in the UK and strengthen Helping the IDPs rebuild the events of this year. As a our voice. their lives dynamic Diaspora community Politicisation of Tamil who excel in academic and proDiaspora and wider mem- fessional fields, we have the “Those who would give up capacity, resources and demobership of UK Tamils essential liberty to purchase a cratic voice to influence the little temporary safety deserve Lobby the political estab- governments and public of our neither liberty nor safety” lishment, international bod- host countries to express our ies such as EU & UN and socio-political aspirations. - Benjamin Franklin the civil society BTF values the need to unite Working with all political the UK Tamil Diaspora, to parties in the UK & develop mobilise the masses in order to Please contact us for furactivities of APPGT preserve our history, heritage and keep the Tamil Nationalism ther details: Working with Trade Unions alive in the generations now and British Tamils Forum in the UK and EU in future. Through enhancement Tamil House Boycott Sri Lanka cam- of our socio-economic standing Fountayne Business Centre, we can influence the political Broad Lane, paigns establishment, civil administra- Tottenham N15 4AG Prevent extension of GSP+ tions, non-government organiTrade Concessions and IMF sations, media and the wider Tel: 020 8808 0465 public in the UK. loan to Sri Lanka admin@tamilsforum.com

Sitting Labour Party gov-

Working with the media to

lives in our struggle for freedom. Our real tribute to the fallen must be our commitment to continue the struggle until our motherland is liberated from occupation by Sri Lanka to reinstate the lost sovereignty of Tamil Eelam. BTF activities since May 2009…  rganised a mass protest O march in London to highlight the plight of IDPs behind barbed wire – Jun 2009  ame together and was C instrumental in uniting the Tamil Diaspora under Global Tamil Forum – inaugurated in Jul 2009 “ Unlock the Concentration Camps” – Key campaign launched – Aug 2009 Lobbied members of parliament of all the major political parties to act to voice for the Tamil people.  t. Hon William Hague, R Conservative Party, highlights Tamils held in camps – Aug 2009  uccessfully lobbied the UK S Government against voting for IMF loan to Sri Lanka

But we have a long way to go…

In

recent

world

history,

www.tamilsforum.com


pg

4

gphpj;jhdpa jkpoH Nguit

Chamber of commerce for UK Tamil businesses

I

t is with great pleasure and optimism we announce inauguration of The Tamil Businesses Association - UK. We take this opportunity to invite all Tamil businesses scattered across the UK, regardless of their size and strength to join hands with us to building and nurture this organisation, formed with the aim of consolidating the economic and financial strength of the Diaspora Tamil community in general and UK in particular.

We can organise informational and educational seminars on business related topics, at a reduced rates, for the benefit of our members.

scription of ÂŁ50 to The Tamil Our website would be an Businesses Association are outinteractive tool for exchange lined below: of information and networking The Tamil Businesses between businesses for common Association can negotiate better and mutual interest amongst the discounts on variety of services members. and products such as insurance, We will provide informabank charges, mortgages, loans, with major insurance brokers, tion on employment opportunities and facilitate recruitment banks and lenders. and training of employees. We can collectively negotiPublicise information on ate and even demand major discounts on the merit of our bulk expert services from accounbuying power, from wholesal- tants, tax advisers, Solicitors ers, for the benefit of our mem- business consultants for the We believe, the collective benefit of our members. bers. strength of Tamil Businesses Create a forum for our busiAssociation will stand to yield We can lobby the local much greater benefit to the councils and the national gov- ness community. individual businesses and to ernment, other trade organisaWe will engage with Tamil the Tamil community than that tions to address the and resolve Chambers of commerce around could be achieved by the sum the common concerns of our the world and initiate mutually of individual businesses in the members. beneficial activities, particuUK. We can pool our business larly around import and export Some of the greater ben- information and make it avail- businesses to promote a global efits that can be potentially able for all in our community. Tamil business community with a reciprocally network. enjoyed with a minimum sub-


pg

gphpj;jhdpa jkpoH Nguit

îIö˜èO¡ ÜHô£¬ê â¡ù? üùï£òè º¬øJ™ àôAŸ° à혈¶‹ õ£‚ªè´Š¹ ,yq;ifj; jPtpy; gy jrhg;jq;fshf ePbj;J te;j jkpou; cupik njhlu;ghd Nghuhl;lj;jpw;F vt;tifapYk; jPu;T tuhj epiyapy; - 1976k; Mz;L midj;Jj; jkpo;f; fl;rpfSk; ,ize;J tl;LNfhl;ilapy; je;ij. nry;tehafk; jiyikapy; gpufldnkhd; i w ntspapl;lhu;fs;. ,yq;ifj; jPtpy; jkpo; kf;fs; Raepu;za cupik nfhz;l Njrpa ,dk; vd;gij typAWj;jp - ,jd; mbg;gilapy; - Rje;jpukhd ,iwik nfhz;l jkpo; <o muR xd;W <oj; jkpou;fspd; ghuk;gupaj; jhafkhd tlf;Ff;-fpof;F epyg;gug;gpy; cUthf; f g; g lNtz; L k; vd; g J tl; L Nfhl; i lg; gpufldj; j pd; rhuhk;rk;. 1977k; Mz;L ,yq;ifj; jPtpy; eilngw;w nghJrd thf;nfLg;gpy; ,iwik nfhz;l Rje;jpu jkpoPok; vd;w jPu;khdj;ij mbg;gilahf nfhz;L Nghl;bapl;l jkpo;f; fl;rp Nju;jypy;; kpfg; ngUk;ghd;ikahd thf;Ff;fis g;ngw;W cWjpnra;ag;gl;lJ. ,jd; gpd;du; jkpo; kf;fspd; murpay; mgpyhirahf ,JNt njhlh;e;J te;J ,Uf;fpd;wJ.

,d;iwa R+o;epiyapy; jkpo;kf;fs; jkpoPoj;Jf;fhd mgpyhiria iftpl;L tpl;lhh;fs; vdf;$wp miuFiwj; jPu;tpid jpzpg;gjw;F rpyrf;jpfs; Kaw;rp nra;fpd;wd. jhafj;jpy; jkpo;kf;fspd; Fuy;tis erpf;fg;gl;l epiyapy; cynfq;Fk; gue;J thOk; jkpo;kf;fs; Rje;jpukhd> ,iwik nfhz;l jkpoPok; vd;w jPu;khdj;ij typAWj;jy; Ntz;Lk;. jPu;khdk; gw;wpa tpsf;fq;fis me;ehl;L muR kw;Wk; murpay; fl;rpfSf;Fk; Gupaitj;J - me;j ehl; L gpujhd Clfq; f spd; Clhf ,j; j P u ; k hdk; gw; w pa gpd; d zpia ntspf; n fhz; L te; J jhq;fs; tjpAk; ehl;L kf;fSf;F njspTgLj;jNtz;Lk;. ,iwik nfhz;l Rje;jpu jkpoPok; kPjhd thf;nfLg;ig elj;jp vkJ tpUg;ig ru;tNjrj;Jf;F $wNtz;Lk;. jkpo; kf;fspd; mgpyhirf;F khwhd miuFiwj; jPu;tpid vq;fs; kPJ jpzpf;f Ntz;lhk; vd;W ,jd; %yk; ru;tNjrj;jpid [dehaf topapy; epu;g;ge;jpf;f Ntz;Lk;.

5


pg

6

gphpj;jhdpa jkpoH Nguit

HKˆî£Qò îIö˜ «ðó¬õJ¡

ÜóCò™ «õ¬ôˆ F†ì‹ (ÞÁF õ¬ó¹ - 28.06.2009) ,g;gpujhd gzpfis ,izf;fpd;w ,izg;ghsh;fisf; nfhz;l xU nraw;FO fpukkhf $b fye;J Ngrp Kf;fpakhd KbTfis vLf;Fk;.

(1) kf;fis jpul;Ljy;;

(Mobilisation)

,JNt vkJ murpay; Ntiyj; jpl;lj;jpd; mbj;jskhFk;. vkJ murpay; Ntiyj; jpl;lj;ij ghuhS kd;wj; njhFjpia mbg;gilahf itj;J Kd;ndLf;fg;gLk;.

ehl;bNy ,d;W cUthfpapUf;fpd;w Gjpa R+o;epiyia fUj;jpNy nfhz;L ehk; gphpj;jhdpatpy; xU gykhd murpay; fl; l ikg; i g Gjpa rthy; f Sf; F Kfq; n fhLf; f pd; w tifapy; tsh;j;njLg;gJ ,d;iwa fhyj;jpd; fl;lhakhf cs;sJ. ,e;j murpay; fl;likg;G gphpj;jhdpatpy; tho;fpd;w jkpo; <o kf;fis murpay; Ntiyj;jpl;lq;fSf;F chpa Kiwapy; epWtd hP j pahf tsh; j ; n jLj; J jhafj; j pNy vkJ kf; f spd; epahakhd Nghuhl;lj;Jf;F jkpoh; my;yhj kf;fspd; jhh;kPf Mjuit ntd; n wLg; g Jk; ,e; j ehl; b d; mjpfhu gPlj;NjhL njhlh;r;rpahd jpl;lkpl;l Ntiyj; jpl;lj;Jf; $lhf mth;fspd; uh[je;jpu hPjpahd Mjuit ntd;nwLj;J nraw;gLtjw;Fk; chpa Kiwapy; Neh;j;jpahf jpl;lkpl;L tsh;j;njLf;fg;gl Ntz;bAs;sJ. rdehafk; (Democracy) , ntspg;gilj; jd; i k (Transparency)rl; l j; j pw; Fl;gl;l nraw;ghL (Legality), fzf;Ff; fhl; L k; jd; i k (Accountability), mbg;gil murpay; jsj;jp;ypUe;J fl; b naOg; G jy; (Grass Root), gu];gu khpahij, fye;J Ngrp $l;lhf KbntLj;jy; Nghd;wtw;iw ,e; j f; fl; l ikg; G mbg; g il tpOkpaq; f shf nfhz; b Uf; F k; . KbntLf;Fk; topKiw gy;NtW kl;l kf;fs; fl;likg;Gf;fSf;F ghug;gLj;jg;gLk;;. ,e;j fl;likg;G gphpj;jhdpatpy; tho;fpd;w jkpo; kf;fis xU typikkpf;f r%fkhf tsh;j;njLg;gjw;F Njitahd r%f nghUshjhu Ntiyj; jpl; l q; f isAk; chpa Kiwapy; jpl;lkpl;L Kd;ndLf;Fk;.

,yf;F cyfshtpa hPjpapy; jkpo; kf;fis typik kpf;f r%fkhf cah;j;Jjy;. mjd; mbehjkhf jhafj;jpy; Njrpak;, ,iwikAld; $ba jd;dhl;rpia epWTjy;.

Fwpf;Nfhs;fs;:

xt;nthU ghuhSkd;wj; njhFjpapYk; nghUj;jkhdth;fisf; nfhz; l xU FO kf; f isj; jpul;Lk; gzpf;fhf mikf;fg;gLk;. me;jf; FO me;j njhFjp thf;fhsh; gl;baiy mbg;gilahff; nfhz;L tP L tP l hf nrd; W kf; f isr; re;jpf;Fk;. 18 mfitf;Ff; $ba midtUk; murpay; Ntiyf;fhf ehk; mikf;fpd;w mikg;gpd; Nehf; fq; f is Vw; W mq; f j; j th; f shf cs; thq;fg;gLthh;fs;. Muk;gj;jpy; ,ilf;fhy mbg;gilapy; Njh; T nra; a g; g Lk; ,k; k f; f s; kd;w gpujpepjpfs, xU Fwpg;gpl;l fhyg; g Fjpf; F s; mj; n jhFjpapy; cs; s ngUk; g hd; i kahd jkpo; kf; f is mq; f j; j th; f shf cs; thq;f Ntz;Lk;. mLj;J tUk; fhy fl;lj;jpy; mj; njhFjp (Constituency), gpuhe;jpaj;Jf;fhd (Region) gpujpepjpfs; rdehaf hPjpapy; kf;fshy; njhpT nra;ag;gLth;.

1) ,t; y pyf; i f miltjw; f hf gphpj;jhdpa jkpo; kf;fis mikg;G hPjpahf epWtd kag;gLj;Jjy;

(2) murpay;thjpfspd; Mjuit NjLjy; (Lobby)

2) gphpj;jhdpahtpy; cs;s jkpoh; my;yhj kf;fis Nkw;gb ,yf;Ff;fhf ntd;nwLj;jy;.

xt;n thU njhFjpapYk; cs;s vkJ kf; f isf; nfhz; l xU MjuT NjLk; FOit mikj;J mth;fSf;$lhf me;jj; njhFjpapd; ghuhSkd;w cWg;gpdiuAk; Vida Kf;fpa Ntl;ghsh;fisAk; efu rig cWg; g pdh; f isAk; njhlh; r ; r pahf re;jpj;J mth;fspd; kdq;fis nty;y Ntz;Lk;. ntd;nwLj;j ghuhSkd;w cWg;gpdh;fis MjuTf; FOtpy; ,izj;J (All Party Parliamentary Group) vkf;fhf njhlh;e;J Fuy; nfhLf;f itf;f Ntz;Lk;.

3) ,e; ehl;bd; mjpfhu ikaq;fis ntd;nwLj;jy;. 4) Nkw;gb ,yf;if miltjw;fhf xU nghJ epjpaj;ij rl;lhPjpahf cUthf;Fjy;.

nraw;ghLfs; (1) kf;fis jpul;Ljy; (Mobilisation) (2) murpay; t hjpfspd; NjLjy; (Lobby)

Mjuit

(3) Clfk; (Media) (4) %Nyhghak; (Strategy) (5) chpikf;FO (Rights Group) (6) xUikg;ghl;Lf; Group)

FO

(Solidarity

(7) rl;lf;FO (Legal Team) (8) jkpouy;yhj fy;tpkhd;fSf;fhd FO (Academic Activities) (9) ,dg;gL nfhiyia ntspf; nfhzUk; FO (Genocide Team) (10) r%ff; fl;Lkhdq;fSf;fhd FO (Socio Economic Development) (11) Gdh;tho;T (Njrk;) (12)

mgptpUj;jp

(Njrk;)

(13) ,isNahh; (Youth Group) (14) ngz;fs; (Women Group) (15) mYtyf eph;thfk; (Back office) Nghd;wit gpujhd nraw;ghLfshf xUq;fpizf;fg;gl Ntz;Lk;.

murpay; gPlj;jpy; cs;sth;fisAk; nfhs;if tFg;ghsh;fisAk; njhlh;r;rpahf re;jpj;J mth;fis ntd;nwLf;ff; $ba ty;yik nfhz;l nfhs;ifapy; ,Wf;fkhd vk;kth;fis fz; l wpe; J nraw; g Ljy; . ,jw; F Njitahd mwpitAk; uh[je;jpuq;fs; kw;Wk; uh[je;ju cyfk; vg;gb ,aq;Ffpd;wJ Nghd;w gapw;rpfisAk;, fye;Jiuahly;fisAk; elhj;Jjy;.

(3) Clfk;

(Media)

vkJ kf;fis mwpT+l;b, njspT+l;b, njhpag; g Lj; j p, cw; r hfg; g Lj; j p vkJ Nghuhl;lj;Jld; neUf;fkhf itj; j pUg; g jw; f hf jpl; l kpl; L njhopy; E l; g tsj; i j rhpahf gad; g Lj; j p Clfg; gzpapid Nkw;nfhs;Sjy;. ,jw;F Njitahd jpwd;, mEgtk;, <LghL cs;sth;fis fz;lwpe;J cs;thq;fp nraw;gLjy;. Kbe;jtiu vy;yh Clfq;fNshLk; njhlh;Gfis Vw;gLj;jp mth;fSf; $lhfTk; vkJ gzpapid Kd;ndLj;jy;. rh;tNjr Clfq;fis ifahsf; $la jpwikAilath;fis ,dq;fz;L gapw;rp gl;liwfSf; $lhf mth;fis tsh;j;njLj;jy;.

(4) %Nyhghak;

(Strategy)

ehk; ve;j nraw;jpl;lq;fis Kd; vLj;jhYk; rhpahd %Nyhghaq;fis Kw; $ l; b Na mjw; F hpath; f is fz;lwpe;J cs;thq;fp fye;J Ngrp KbntLj;J mjd;gb fhhpaq;fis Mw;Wjy;. ,e;j %Nyhghaj;Jf;F Njitahd Ma;Tfis nra;tjw;fhd jdpj;jdpf; FOf;fis mikj;jy;. mj;NjhL rpe;jidahsh; FO (Think tank) mikf;fg;gl;L mth;fsJ MNyhridfs; ghpe;Jiufs; ghprPypf;fg;gl;L rhpahdtwiw vLjJ %Nyhghak; Neh;j;jpahf;fg;gLk;.

(5) chpikf;FO

(Rights Group)

chpikf; FOf;fspd; nraw;ghLk; nry; t hf; F k; fdjpahdJ. me; j mbg;gilapy; mth;fisAk; vkJ chpikf;fhf Fuy; nfhLf;f itg;gjw;fhf mjw;F nghUj;jkhd vk;kth;fis fz;lwpe;J, juT jpul;b, nraw;jpl;lk; tFj;J, chpikf; FOf;fis vkJ gf;fk; ntd;nwLj;jy;.

(6) xUikg;ghl;Lf; FO (Solidarity Group) ,q;F jkpo; kf;fspd; vz;zpf;if xg;gPl;lstpy; kpfTk; Fiwthf ,Ug; g jhy; jdpj; J vk; k f; f s; mjpfhu gPlq;fspd; nfhs;iffspy; khw;wq;fis nfhz;L tUtJ fbdk;. vdNt gphpj; j hdpa kf; f isAk; mikg;Gf;fisAk; el;Gr; rf;jpfshf khw;wp, jkpoPo kf;fs; kPjhd xLf;F Kiwf;F mth;fs; %yk; vjph;j;J Fuy; nfhLf;f Ntz;Lk;. mjd; %yk; mjpfhu gPlq;fs; nfhs;if tFg;g hsh;f s; kPJ k; nry;thf;F nrYj;j itf;f Ntz;Lk;. mj;NjhL cyfg; gug;ngq;Fk; xLf;fg;gLk; kf;fs; mikg;Gf;fNshL nghJ Ntiyj; jpl;l mbg;gilapy; xUikg;ghL Vw;gLj;jg;gLk;.

(7) rl;lf;FO

(Legal Team)

ehk; ; Kd; n dLf; f pd; w vy; y h Kaw;rpfSk; rl;lj;Jf;F Kuz;glhj tifapy; miktjid ,f; F O cWjpg;gLj;Jk;. vkJ Nghuhl;l Kd;ndLg;Gf;fspd; NghJ Vw;glf; $ba rl;lr; rpf;fy;fis vjph; nfhz;L jPh;T fhz;gJ, ehl;L my;yJ rh;tNjr kd;wq;fspy; jkpo; kf;fs; kPjhd xLf;FKiw tbtq;fis vLj;Jr; nrd;W (Genocide, War Crimes) ePjp NfhUtJ. mjw;F Njitahd jpwd;, mEgtk;, <LghL cs;sth;fis fz;lwpe;J cs;thq;fp nraw;gLtJ.

(8) jkpouy;yhj fy;tpkhd;fSf;fhd FO (Academic Activities) gy; f iyf; fof kw; W k; cah; Ma; T epWtdq; f spy; cs; s fy; t pkhd; f Sld; njhlh; G fis Vw; g Lj; j p chpa tbtq; f @lhf mth;fSf;F vkJ Nghuhl;lj;jpd; jh;f;f hPjpahd epahaj;ij mwpa itj;J mth;fSf;$lhf ,e;j ehl;L kf;fisAk; nfhs;if tFg;ghsh;fs; kPJk; nry;thf;F nrYj;Jjy;.

(9) ,d mopg;ig ntspf;nfhzUk; FO (Genocide Team) ,JTk; vkJ murpay; Ntiyj; jpl;lj;jpy; xU Kf;fpa nraw;ghlhf mikAk;. 61 Mz;LfSf;F Nkyhf


pg

gphpj;jhdpa jkpoH Nguit

eilngWk; ,dg; g Lnfhiyia ep&gpf;Fk; KfkhfTk; mjid ,e;j cyfk; Vw;Wf; nfhs;s itf;FKfkhfTk; ,f;FOtpd; nraw;ghL mikaAk;. ,e;jf; FOtpYk; jifikrhh; ty;Yeh;fs; gyh; Nrh;e;jpaq;f Ntz;Lk;. ,dg;gLnfhiyia epWTtjw;fhd Mjhuq;fis jpul;Ljy;, mjid ep&gpf;Fk; tifapyhd ntspaPLfis fr;rpjkhf n t s p f ;n f h z ;L tUjy;, ,dg;gLnfhiyia ntspg; g Lj; J k; fz; f hl; r pfis njhFjpfs; NjhWk; elhj;jp jkpoh; my; y hjth; f spd; Mjutpidg; ngWjy; , ,dg; g Lnfhiyapid ntspg;gLj;Jk; ,izaj; jsj;jpid cUthf; f p mjid ifahSjy; . ,dg; g Lnfhiyf; F Kfq; n fhLj; j Vida r%fq;fNshL ,ize;J nraw; g Ljy; , ,dg; g Lnfhiyf; F vjpuhf Fuy; nfhLg;gth;fis mZfp mth;fspd; Mjutpid ntd;nwLj;jy; Nghd;w nraw;ghLfis jpl;lkpl;L Nkw;nfhs;sg;gLk;.

(10) FO

r%ff;

fl;Lkhdq;fSf;fhd

(Socio Economic Development)

gphpj;jhdpahtpy; vkJ kf;fis r%f nghUz; k pa hP j pahf Nkk;ghlilar; nra;J typikkpf;f r%fkhf njhopy;, fy;tp, gz;ghL, cly;tsk; Nghd;w ,d;Ndhud;d tplaq;fspy; tsh;j;njLg;gjw;fhd nraw;ghLfis cUthf;Fjy;. mjw; F Njitahd epWtdf; fl; l ikg; G f; f is cUthf; F jy; . vkJ kf; f s; vjph; n fhs; f pd; w gpur;ridfis fz;lwpe;J mjid epth;j;jp nra;jy;. ,jd; %yk; xU

mwpTrhh; r%fj;ijf;; (Knowledge based Society) fl;bnaOg;Gjy;.

jkpo; kf;fis typik kpf;f r%fkhf cah;j;Jjy;. mjd; mbehjkhf jhafj;jpy; Njrpak;, ,iwikAld; $ba jd;dhl;rpia epWTjy;. (11) Gdh;tho;T (Njrk;) ehl;by; Vw;gl;Ls;s Gjpa R+o; epiyahy; cstpay; ghjpg;Gf;Fs;shfp Kfhk;fSf;Fs; Klf;fg;gl;bUf;Fk; vkJ kf;fspd; mty epiyia jq;fSf;F rhjfkhfg; gad;gLj;jp murpay; ,yhgkila NghpdthjpfSk; rpy jkpo;f; FOf;fSk; Kaw;rp nra;fpd;wdh;. ,e;j epiyapy; vkJ kf;fSf;F Njitahdtw;iw nra;J nfhLg;gjw;F Njitahd khh;f;fq;fisAk; top tiffisAk; fz;lwpe;J nraw;gLtJ fhyj;jpd; fl;lhakhfTk; murpay; NjitahfTk; khwpAs;sJ.

(12)

mgptpUj;jp (Njrk;)

mgptpUj;jp vd;w ngahpy; rpwPyq;fh murhq;fk; jkpoPog; gpuNjrq;fis

rpq;fs kakhf;Fk; jdJ ehrfhu jpl;lq;fshd tptrhak;;, ifj;njhopy;, ,uhZtf; FbNaw;wq;fs; kw;Wk; Fwpg; g hf vz; n za; mfo;Trhh; FbNaw;wj; jpl;lq;fis cUthf;Fthh;fs;. mjid ehq;fs; Neubahf jLj;J epWj;JtJ fbdkhf ,Uf;Fk;. ntspehLfspy;; mjw;fhd khw;W eltbf;iffis mgptpUj;jp vd;w ngahpy; ehq;fs; ntspehl;L muRfs; epWtdq;fs; %yk; vLj;jhy; kl; L Nk jw; N ghija epiyapy; mjid Xustpw;NfDk; fl;Lg;gLj;j KbAk;. mgptpUj;jp vd;w ngahpy; elf;ftpUf;Fk; rpq;fs kakhf;fiy Clfk; kw;Wk; R+oy; ghJfhg;G FOf; f s; fy; t pkhd; f s; Clhf fUj; J Uthf; f j; i j Vw; g Lj; j tjd; %yk; ntspehLfSk; rpq; f s muRf;F cle;ijahtij Kbe;jtiu Fiwf;fNtz;Lk;. mj;NjhL vjph;fhyj;jpy; cUthftpUf;Fk; jkpoPo Njrj;Jf;fhd eLj;ju kw;Wk; ePz;lfhy mgptpUj;jpj; jpl;lq;fisAk; mjw;fhd %Nyhghaj;ijAk; tFf;f Ntz;bs;sJ. ,e;j mbg;gilapy; Vuhskhd fy;tpkhd;fs;, Gyikrhh; njhopy; GhpNthh; , njhopy; KidNthh;, ,isNahh; MfpNahiu vjph;fhyk; gw;wp ek;gpf;ifA+l;b vkJ fl;Lkhdq;fspy; ,izf;ff; $bajhf ,Uf;Fk;.

(13) ,isNahh;

(Youth Section)

murpay; Ntiyj; jp;l;lq;fspy; ,isNahhpd; gq;fspg;G kpf mtrpa khdJ. murpay; Ntiyj; jpl;lq;fis jkJ rf ,isath;fsplk; nfhz;L Nrh;g;gjw;Fk; ghlrhiyfspNy gy; fiyf;fofq;fspNy jkpoh; my;yhj

7

jkJ ez; g h; f spilNa mjid nfhz;L nry;tjw;Fk; ,isath;fspd; gq;fspg;G kpf mtrpakhdJ. mj;NjhL ,e;j ehLfspd; nkhop tsk;, mth;fis mth;fspd; KiwfspNyNa ifahSk; ghq;F, xt;nthU nraw;ghLfspYk; mth;fSf;fpUf;Fk; MSik, vLj;j fhhpaq;fspy; fhl;Lk; gw;WWjp vd;gd murpaypy; mth;fs; tfpf;f Ntz;ba gq;fpw;F rhd;W. vq;fs; vy;yh murpay; Ntiyj; jpl;lq;fspYk; rhpahd kdg;gf;FtKila ,isath;fisAk; cs;slf;fp mth;fSf;fhd murpay; mEgtj; i jAk; gf; F tj; i jAk; jpwidAk; tsh; j ; n jLf; f g; g ; l Ntz;Lk;.

(14)

ngz;fs;

(Women Section)

gphpj; j hdpahtpy; Vuhskhd ngz;fs; mikg;Gf;fs; cs;sjhYk; ngz; Z hpikfs; rk; g e; j khd gpur;ridfs; Kf;fpaj;Jtk; nfhLf;fg; gLtjhYk; me; j g; ngz; f s; mikg;Gf;fis ntd;nwLg;gjw;Fk; vkJ ehl; b y; ngz; f Sf; F ,iof; f g; g Lfpd; w nfhLikfis ,th;fs; %ykhf ntspf; nfhz;L tUtjw;Fk; ,g;gphpT mtrpakhdJ. me;je;j ehl;bYs;s jkpo;g; ngz;fis Kbe;jtiu cs;thq;fp vkJ murpay; Ntiyj; jpl;lq;fspy; mth;fis tsh;j;njLj;J ,aYkhd tiu nghWg;Gf;fis ifaspg;gJ. gpupj;jhdpa jkpou; Nguitapduhfpa ehq;fs; Gyk;ngau; gpupj;jhdpa tho; jkpo; kf;fspd; xj;Jisg;NghL jkpo; Njrpak; Nehf;fpa ,e;j gazj;jpy;jpy; rfy kf;fSk; KOik ahf fye;J nfhz;L Njrj;jp;;d; <Lgl Ntz;Lk;.

,yq;if Aj;jj;jpdhy; ghjpf;fg;gl;Nlhu; gjpT KO cyfpidAk; Vkhw;wp tpl;L - cjtp toq;Fk; ehLfspd; Ntz;LNfhisAk; cjwpj;js;sp 50>000 jkpo; cwTfspd; capHfis gyp vLj;J - 35>000 j;Jf;Fk; $Ljyhd jkpoHfis gLfhag;gLj;jp 300>000 jkpoHfis - jLg;G Kfhk;fspy; milj;Jitj;J - 15>000 j;Jf;Fk; $Ljyhd ,isQiuAk; ,sk; ngz;fisAk; tijKfhk;fspy;; rpj;jpiutij nra;J nfhz;bUg;gtHfis; - thHj;ijfshy; tpgupf;f Kbahj nfhLikfis nra;Jnfhz;bg;gtHfis cyfpy; cs;s midj;J NghHf;Fw;wq;fisAk; - vk; cwTfspd; Nky; GupgtHfis midj;Jyf ePjpkd;wj;jpy; epWj;jNtz;lhkh? &thz;lhtpy;> rpNyhNtdpahtpy; ,dg;gLnfhiynra;jtHfis midj;Jyf ePjpkd;wj;jpy; epWj;jpdhHfs;. jz;lidAk; ngw;Wf; nfhLj;jhHfs;.

md;ghd Gyk;ngaH jkpo; cwTfNs! NrhHe;jpUf;Fk; Neu ky;y - ,J ehk; NrHe;jpUf;f Ntz;ba Neuk; ehk; - nraw;glNtz;ba Neuk; ,yq;if murgilfspd; ml;^opaj;jhy; cq;fs; cwTfisg; gwpnfhLj;jpUe;jhNyh> cq;fs; cwTfs; Cdkhf;fg;gl;bUe;jhNyh> fhzhkw; NghapUe;jhNyh my;yJ mfjp Kfhk; vd;w ngaupy; ,aq;Fk; tijf;$lq;fspy; jLj;J itf;fg;gl;bUe;jhNyh jaTnra;J gpd;tUk; njhiyNgrp vz;fspy; vk;ik njhlHG nfhs;SkhW jho;ikAld; Ntz;Lfpd;Nwhk;.

020 8808 0465 | infouk@cwvhr.org Nkyjpf tpguq;fSf;F www.cwvhr.org


Advertisement

TAMIL BUSINESSES ASSOCIATION - UK For All your Business Needs Join Forces with other Tamil Businesses in the UK

Tamil Chamber of Commerce

Contact:

www.tamilbiz.co.uk 020 3370 2934

'mlk;gd; nfhbAk; jpuz;lhy; kpLf;F" “Tamil House” Unit 1, Fountayne Business Centre, Broad Lane, London N15 4AG

British Tamil Forum  

First News Paper of BTF

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you