Page 1

Ratelaar clubblad van Rotterdam Atletiek

05/11 jaargang 77

BERGSEPLASLOOP / VARKENOLYMPICS / CLUBKAMPIOENSCHAPPEN

«


WASM ACH I N ES, KOELERS EN VRI EZERS, DROGERS, AFWASM ACH I N ES, CENTRI FUGES, STOFZU IGERS, FORN U IZEN, OVENS EN KLEI N E ELEKTRISCH E ARTI KELEN:

Middenbaan 132 - 134, 3191 EM Hoogvliet Tel.: (010) 416 04 64 Zwart Janstraat 78 - 82, Rotterdam Tel.: (010) 466 10 43


ÂŤ

VOORWOORD tekst: Joop van Leersum Vrijwilligerswerving succes! Zoals in het vorige voorwoord aangekondigd, heeft het bestuur de rondgang langs de trainingsgroepen op zich JHQRPHQ'LWKHHIWPHWHHQDOJHOHLGWRWHHQĂ LQNDDQWDO aanmeldingen. De Wedstrijd Organisatie Commissie (WOC) is versterkt, de sponsorcommissie heeft uit de loopgroep van Michel Kooijman een aantal enthousiastelingen gekregen. De aanmeldingen voor de jurycursus stromen binnen. Kortom: het begint op gang te komen. De rondgang bij de trainingsgroepen is nog niet klaar dus dit beloofd veel. Het wedstrijdseizoen is toch weer met een lichtpuntje geĂŤindigd. Voor de wegatletiek werd al weer de vierde Bergse Plasloop georganiseerd. Konden wij in 2010 ongeveer 900 deelnemers verwelkomen, dit jaar waren de verwachtingen hooggespannen. Gaan we over de 1000 deelnemers heen? Onder slechte weersomstandigheden is het record wederom verbroken. Met hoeveel leest u verderop in dit nummer. Terecht dat de loop volgend jaar

De kantine heeft het de laatste anderhalf jaar zwaar te

HHQRIĂ€FLsOHZHGVWULMGVWDWXVNULMJW

verduren. Door de baanrenovatie zijn de inkomsten (geen ZHGVWULMGHQNXQQHQRUJDQLVHUHQ Ă LQNWHUXJJHORSHQ'H

De Clubkampioenschappen (tot en met junioren C) zijn

overstroming door een lekkende boiler heeft de werkruimtes

eind oktober toch doorgegaan. Met veel energie werd er

achter de bar ook geen goed gedaan. We hopen genoeg

door de WOC en andere toegeschoten vrijwilligers toch een

mankracht te kunnen vinden om de komende periode de

leuke wedstrijd neergezet. De sfeer was goed maar vooral

kantine op te pimpen.

het lekkere eten gaf even lucht. Toch een compliment aan

'HNRIĂ€HYRRU]LHQLQJLVDOVHHUVWHYRRUXLWJHJDDQ+HW

de´koele hoofden´ achter de wedstrijdtafel om tot een

DSSDUDDWLVHHQNZDOLWHLWVLPSXOVYDQGHĂ€UPD,QGXVWULDO

eindklassement te komen.

Ceramic Lining (ICL) BV, oftewel van Eric en Remco Tournier. Heel erg bedankt mannen en sorry voor de slechte

Wat betreft wedstrijden zal de damesploeg het volgende

afhandeling van het Europacup sponsoren. Dat gaan we

jaar zwaar krijgen. Twee belangrijke atletes hebben dit

beter regelen.

jaar hun wedstrijdcarrière beÍindigd. Judith Vis en Petra

Oh ja, voordat ik het vergeet en voor alle duidelijkheid. De

Groenenboom hebben er een punt achter gezet. Naast de

prijzen in de kantine kunnen de komende tijd ´iets´ aangepast

mooie prestaties die ze voor zichzelf maar ook een beetje

worden. De bescheiden winst die er de afgelopen jaren is

YRRUGHFOXEKHEEHQQHHUJH]HW]LMQ]HQDWXXUOLMNRQJHORRĂ LMN

geweest, is niet toereikend voor een verbouwing. Hierdoor

waardevol geweest voor de competitieploeg van de laatste

zullen er iets meer inkomsten gegenereerd moeten worden.

jaren. Super bedankt meiden! Ik ga ze in ieder geval als actief atleet missen bij de wedstrijden. Ik hoop echter wel dat ze op ĂŠĂŠn of andere manier betrokken blijven bij de vrouwenploegvereniging.

1ÂŤ


ÂŤ

RA IN HET KORT nieuws/medelingen RA AGENDA

CLUBRECORD VOOR KEITH M45 Keith Beard is het nog lang niet verleerd. Tijdens de

11 nov

vrijwilligersavond, Nenijto

Douwe Smit trofee op 16 oktober wierp hij de 800 gr. speer

19 nov

1e wintercrosswedstrijd pupillen/junioren

naar een super afstand van 66.21. En dat voor een bijna

10 dec

2e wintercrosswedstrijd pupillen/junioren

50-jarige! Dat is uiteraard een nieuw clubrecord in zijn klasse.

14 jan

Jurycursus, Nenijto

Het was een verbetering met maar liefst 5 meter. Alleen Arjan

21 jan

3e wintercrosswedstrijd pupillen/junioren

Dekkers gooide van onze vereniging (enkele decimeters)

28 jan

Jurycursus, Nenijto

verder.

NIEUWSBRIEF VOOR PUPILLEN

CLUBRECORD VOOR JAAP

Onlangs ontvingen alle pupillen van RA de eerste digitale

Ook M35 Jaap Kuiper wist een CR te verbeteren. Tijdens de

nieuwsbrief. Martine Nederend heeft met veel enthousiasme

Douwe Smit trofee op 16 oktober wierp hij de kogel tot de

en plezier de opzet en invulling verzorgd. Wil je de nieuwsbrief

nieuwe afstand van 15.35m. Het oude CR stond op naam

nog eens nalezen of ook ontvangen, via de RA website

van niemand minder dan Jeroen v.d. Meer met 15.14m. Nog

(www.ra.nl/Diversen/Groepen/Pupillen) kan je hem bekijken

een ‘liniaaltje’ verder en dan heeft hij het NR van Robert de

en je aanmelden.

Wit te pakken (15.65m uit 1997).

PROMOTIEVIDEO Jesse Caron heeft een promotievideo voor RA gemaakt en op YouTube gezet. Via onze website kan je de video bekijken. Jesse heeft ook een promo van de SchoolSportVereniging op de Vierambacht gemaakt.

TINEKE V.D. BERG ONDER DE DRIE UUR Tineke v.d. Berg is er als tweede vrouw van RA in geslaagd om onder de drie uur op de marathon te lopen. Onder vrijwel ideale omstandigheden kwam zij in Amsterdam op 16

UITNODIGING Op 11/11/11 sluiten wij het atletiekseizoen af met een feest

oktober tot een uitstekende tijd van 2.58.11. Daarmee was ze de 19de vrouw bij de senioren. Ze wist haar p.r. met 6 minuten te verbeteren.

voor alle vrijwilligers van Rotterdam Atletiek. De avond begint om 19:00 uur en wordt gehouden op Nenijto. Een avond met lekker eten en drinken en volop

WWW.TIPS

de gelegenheid om bij te praten of elkaar (beter) te leren

Deze keer enkele internet tips

kennen.

‡'HZHEVLWHœ$WOHWLHN:HHNKHWPDJD]LQHYDQ$OO7UDFN

Jij komt toch ook? Neem gerust je aanhang mee.

Press’ (www.alltrackpress.nl). Wekelijks atletiek nieuws, o.a. over RA paralympiÍr Ronald Hertog

Meld je aan via vrijwilligers@ra.nl

‡:HEVLWHœ'H+DUGORRSNUDQW¡

Graag doorgeven met hoeveel personen je komt.

(www.dehardloopkrant.com/). Veel nieuws over loop

Het bestuur van Rotterdam Atletiek

evenementen. Daarnaast ook aandacht voor training, voeding en wat er allemaal bij wedstrijdlopen komt kijken. Erg leerzaam is de vragenrubriek van Gerrit Voortman. ‡'HZHEVLWHœ/RVVH9HWHU¡ losseveter.nl). Veel interviews van en door atleten. Met o.a. een heleboel columns over lopen, lopen en nog eens lopen.

2ÂŤ


ÂŤ

RA IN HET KORT nieuws/medelingen NIEUWE COMPETITIEREGLEMENT COMPETITIE Op de website an de atletiekunie is het nieuwe competitiereglement voor de competitie gepubliceerd. (07 november 2011) Het regelement is voor de komende twee jaar geldig. De belangrijkste wijzigingen zijn... Algemene bepalingen (geldend voor alle categoriÍn): ‡(HQDWOHHWPDJGHHOQHPHQDDQGULHRQGHUGHOHQ+LHUELM wordt de estafette ook gerekend tot een onderdeel. ‡$DQPHOGHQYDQSORHJHQLVRSGHPDDQGDJYRRUGH wedstrijd (ongeacht de wedstrijddag), wijzigingen uiterlijk op de avond voor de wedstrijd met een maximum van drie wijzigingen. Op de wedstrijddag zijn alleen wijzigingen toegestaan in ernstige gevallen met toestemming van de wedstrijdleider. Deze laatste wijzigingen kunnen alleen plaatsvinden als de invaller al genoemd is op het inschrijfformulier. ‡$OOHGHHOQHPHQGHYHUHQLJLQJHQPRHWHQYROJHQV onderstaand overzicht juryleden beschikbaar stellen per wedstrijd(locatie): 1 t/m 4 ploeg(en)

-

5 t/m 8 ploegen

-

1 jurylid 2 juryleden

9 en meer ploegen

-

3 juryleden

VAN DE REDACTIE Regen, regen en nog eens regen. Burgemeester Ahmed Aboutaleb verscholen achter een grote paraplu. En tĂłch was er ook dit jaar weer een record aantal deelnemers bij de Bergseplasloop. Elk jaar is het weer raak en wordt de loop populairder. Ook de topatleten van onze eigen vereniging stonden er dit jaar weer, en met resultaat. Zo werd Esther Vermue bij de dames 10km de troste eigenaresse van het begeerde envelopje en Patrick Kwist wist ‘m bij de mannen te pakken. Maar ook de andere RA-atleten hebben de eer van de vereniging hoog weten te houden. In deze Ratelaar een verslagje van de dag. Ook in deze Ratelaar: Petra Groenenboom is gestopt met de wedstrijdatletiek. Zij heeft niet meer het vertrouwen in het evenaren/verbeteren van haar oude prestaties. En ook een achtergrondverhaal over het lopen als je ouder wordt. Zijn de smoesjes van sommige ouderen terecht of het lariekoek en kun je nog best een marathon lopen in een magische tijd onder de drie uur? De redactie

De juryleden dienen vooraf aan te geven welke juryaantekeningenzij hebben. ‡%LMDDQJHZH]HQZHGVWULMGHQ]DOQLHWZRUGHQDIJHZHNHQ

N.B.

van bovenstaande regel.

Per 2012 zal voor de competitie een nieuw

NK Teams:

administratieprogramma gaan draaien: Athletics Manager.

‡'HZLQQDDUYDQHHQRQGHUGHHONULMJWJHHQERQXVSXQW

Dit programma zal WAP vervangen, het is ook niet meer mogelijk om gebruik te maken van WAP.

Masters: ‡'HHGLYLVLHLVNRPHQWHYHUYDOOHQ ‡+HWSURJUDPPD]DOPHWHQNHOHRQGHUGHOHQZRUGHQ aangepast / aangevuld. Dit is door (voorheen) 2e divisie ploegen op te vangen door de extra onderdelen per persoon. ‡'HSXQWHQWHOOLQJYLQGWSODDWVRSEDVLVYDQœDJHJUDGLQJ¡ CD junioren: ‡'HHGLYLVLHLVNRPHQWHYHUYDOOHQ ‡+HWSURJUDPPD]DOPHWHQNHOHRQGHUGHOHQZRUGHQ aangepast / aangevuld. Dit is door (voorheen) 2e divisie ploegen op te vangen door de extra onderdelen per persoon. ‡+HWDDQWDORSWHVWHOOHQDWOHWHQLQGHYRRUURQGHVLVJHOLMNDOV LQGHÀQDOHV ‡'HJHELHGVÀQDOHVNRPHQWHYHUYDOOHQHQZRUGHQ vervangen door een 3e voorronde voor alle ploegen. ‡'HÀQDOHZRUGWDIJHZHUNWRSppQORFDWLHPHWGHEHVWH ploegen per categorie na de voorrondes

3ÂŤ


ÂŤ

OOK PETRA GROENENBOOM STOPT MET DE WEDSTRIJDATLETIEK tekst: Aad van Dijk / foto: Erwin Suvaal Behalve Judith Vis heeft ook Petra Groenenboom besloten HHQSXQWDFKWHUKDDUZHGVWULMGFDUULHUHWH]HWWHQHHQĂ LQNH aderlating voor de zo succesvolle damesploeg. Ook bij Petra is het geloof in het behalen van het oude prestatieniveau verdwenen. Petra, sportarts in opleiding, is inmiddels aktief op gebied van medische begeleiding bij de Atletiek Unie en het AD van 3 augustus kopte dan ook dat ze haar hobby met werk combineert. Ik citeer verslaggever Rob Weeda van het AD van 3 augustus: “Mijn freelance werkzaamheden bij de Atletiek Unie hebben het proces (van het stoppen) alleen nog wat versneld. In Ostrava vielen alle stukjes op z’n plek. Over een half jaar hoop ik af te studeren. Daarna ga ik op zoek naar een baan. De Atletiek Unie? Als ze me willen hebben, graag‌â€?. En: “Wat ik jammer vind is dat ik mijn loopbaan niet op een goede manier heb afgesloten; een medaille of een PR op het NK zou mooi geweest zijnâ€?. Petra, destijds woonachtig in Vlaardingen, is als 8-jarige bij Fortuna begonnen en stapte 7 jaar later over naar RA. Na aanvankelijk de korte sprint (100 en 200 meter) en verspringen te hebben beoefend, maakte ze op 16-jarige leeftijd de overstap naar de 400 meter, een onderdeel waarop ze successen wist te behalen. Haar PR op de 400 meter behaalde ze tijdens de NK op 1 juli 2007 met 54,58 sec. Petra woont samen met RA-atleet Jordy Hindriks.

INGEZONDEN BRIEF tekst: Henk Berkhof

In de vorige Ratelaar schreef Marloes Nuijten een artikel over

Je haalt een onderzoekje aan. Ik kan me voorstellen dat als

het belang van een warming-up. Hierop kwam een reactie

je direct na rekken en strekken gaat hardlopen dat je dan

van trainer Henk Berkhof.

slecht scoort omdat je spieren weer op spanning moeten komen. Dus vlak voor lopen nooit rekken strekken. Doe je het

Inderdaad er is altijd discussie over rekken en strekken maar

wel dan eerst de spieren weer op spanning brengen door

niet over warming up. Jammer dat je in je stukje die twee

middel van dribbelen op de plaats en vervolgens een paar

dingen door elkaar haalt, dit kan bij de leek verwarring

versnellingen (steigerung)

veroorzaken. Warming-up moet altijd. Lichaam moet op bedrijfstempe-

Luister maar goed naar Michel.

ratuur komen, spieren en gewrichten moeten worden los gemaakt. Dus warm lopen en losmakende oefeningen. Rekken en strekken heeft zin voor je lenigheid of in geval van therapeutische noodzaak. Veel mensen vinden het ‘wel lekker’ om na inspanningen even wat te rekken. Zoals je aan geeft is er geen wetenschappelijk bewijs dat het helpt. Er kunnen wel nadelen zijn. Als je bijvoorbeeld een spiertje hebt dat tegen scheuren aan zit, die kan je juist bij rekken dat laatste zetje geven.

4ÂŤ

Rekken en strekken heeft zin voor je lenigheid of in geval van therapeutische noodzaak.


BESTUURSMEDEDELINGEN JURY CURSUS OP ZATERDAG 14 EN 28 JAN 2012

«

Wil je de antwoorden weten? Geef je dan op voor de jurycursus die op zaterdag 14 en 28 januari 2012 op Nenijto gehouden zal worden. Ook als je nu als ouder

Hoe zit het eigenlijk precies met de regels bij

tijdens wedstrijden langs de lijn staat om naar de

atletiekwedstrijden? Test je kennis en beantwoord de

prestaties van je kind te kijken, of als je interesse hebt

volgende vragen.

in de regels van de atletiek of wel iets wilt doen voor:DQQHHULVHHQORSHUJHÀQLVKHG"

de vereniging, is dit het moment om je op te geven

D

$OVHQLJOLFKDDPVGHHOJHKHHORYHUGHÀQLVKOLMQLV

voor de jurycursus. Op de cursus wordt aan de hand

E

$OVGHURPSJHKHHORYHUGHÀQLVKOLMQLV

van praktijkvoorbeelden de regels doorgenomen.

F

$OVHQLJOLFKDDPVGHHOGHÀQLVKOLMQUDDNW

Vandaar dat de cursus voor een groot deel op de

G

$OVGHURPSGHÀQLVKOLMQUDDNW

baan plaats zal vinden. De cursus wordt gehouden

2.

Welke uitspraak over het jureren bij verspringen

tussen 10:00-16:00 uur en wordt afgesloten met eenLVMXLVW"

examen. De cursus is gratis en voor de lunch wordt

a.

Bij het verspringen wordt met het

gezorgd. Als jurylid moet je lid zijn van de Atletiek Unie.

meetlint gemeten vanaf de afzetbalk tot aan

Ben je nog geen lid, dan maakt RA je lid en komen

de dichtstbijzijnde indruk in de zandbak.

de kosten van het lidmaatschap voor rekening van

Ook de afdruk van loshangend haar telt mee

de vereniging. Geef je op via vrijwilligers@ra.nl onder

b.

c.

bij het bepalen van de dichtstbijzijnde indruk in

vermelding van je volledige voor- en achternaam,

de zandbak.

adres, telefoonnummer, geboortedatum en je

Voor pupillen gelden soepeler regels. Zo wordt

lidmaatschapsnummer van de atletiek unie als je dat

bij pupillen altijd gemeten vanaf de achterste

hebt.

indruk in het zand tot de teen van de afzetvoet. d.

Het maakt niet uit hoe je in de zandbak terecht

Opfriscursus op vrijdagavond 17 februari 2012

komt. Ook bij een salto of duikeling is de sprong 3.

geldig.

Voor iedereen die al jurylid is, maar toch even na

Bij de estafette gaat het vaak mis, omdat lopers

moest denken bij de vragen, wordt op vrijdagavond

niet op elkaar zijn ingespeeld. Welke uitspraak

17 februari 2012 om 19:30 uur op Nenijto eenLVMXLVW"

opfriscursus georganiseerd. Deze cursus is nuttig

a.

Bij een foute wissel moet de jury onmiddellijk de

om je kennis op peil te houden, maar ook omdat er

gele vlag omhoog steken.

vanaf 1 januari 2012 een aantal nieuwe atletiekregels

Wisselen buiten het wisselvak is altijd fout;

gelden. Interesse? Ook jullie kunnen je opgeven via

daarbij is de plaats van de estafettestok

vrijwilligers@ra.nl

bepalend voor de juistheid.

Paula Vrolijk

De estafettestok mag ook overgegooid

PS: De goede antwoorden zijn: 1d, 2b, 3b, 4b,c en d.

b.

c.

worden. G

$OVGHHVWDIHWWHVWRNYDOWYROJWGLVNZDOLÀFDWLH van de estafetteploeg.

4.

Als ik mijn examen voor jury (algemeen) gehaald heb mag ik:

a.

mij op het wedstrijdveld bevinden ook als ik op dat moment daar niets te zoeken heb omdat mijn onderdeel nog niet begonnen is.

b.

de windmeter controleren.

c.

rondes tellen bij langere loopnummers.

d

als bochtcommissaris kijken of niemand uit de bocht vliegt.


ÂŤ adverteerders de Maasstad, drukkerij Arnold Aijkens, witgoed en klein elektische artikelen Oranjeboom / inbev, premium pilsener de Noorlander, assurantie-adviseurs 3UR)LHWVHQ6SHFLDOLVWĂ€HWVVSHFLDOLVW ABN AMRO Marathon / like2run, organisator loopevenementen Run2Day, complete hardloopwinkel Bob vd Heijden, a world in sportshoes Medinova, zorgkliniek Sport Emotion, sportspecialist Sports Nuts, Real Food | Real Results

DÊ sportspecialist met een zeer moderne winkel met 400m2 oppervlak, gevestigd direct aan de snelweg A15, dus makkelijk bereikbaar en voorzien van voldoende gratis parkeergelegenheid. Wat kunnen wij leden van Rotterdam Atletiek bieden? ‡ een gratis kop koffie ‡ 20% korting (wel even melden dat je lid bent) ‡ deskundig advies over de aanschaf van de juiste schoenen ‡ loopanalyse volgens de nieuwste videotechnieken ‡ klantenkaart voor iedere klant, waarmee voor kortingen gespaard kan worden

DĂŠ specialist voor de veeleisende sporter.

SportEmotion

Pesetastraat 72 2991 XT Barendrecht Tel: 010-4661734 www.sportemotion.com info@sportemotion.com

6ÂŤ


«

OUDE NOORDEN tekst / foto: Aad van Dijk Ook dit jaar was RA present tijdens

het Noordplein woont, gaf een

de Kinderuitmarkt 14 september op

demonstratie hoever je met een 3 kg

Noordplein, waar veel te doen was

kogel kon stoten.

voor hoofdzakelijk kinderen in de basisschoolleeftijd.

Naderhand werd In het wijkblad

Voor ons was de aanwezigheid dit jaar

Noorderzon een wervend stukje over

des te belangrijker, omdat we er sinds

de atletiekmogelijkheden bij RA

mei onze derde Schoolsport Vereniging

geschreven.

hebben en wat meer bekendheid is dan mooi meegenomen. Bij de stand van RA kon je kogelstoten en dat hebben dan ook heel veel kinderen gedaan, waarbij de winnaars een leuk shirt van ons kregen.

“Sinds mei hebben we onze derde Schoolsport Vereniging”

Ons lid Kenneth Kuil, die zelf vlakbij

RENE’S LOOPGROEP IN PENDRECHT tekst / foto: Aad van Dijk

Naast een zeer succesvolle loopgroep

nog een of twee keer te gaan lopen,

zal ondersteunen met een PR-actie,

op Varkenoord, leidt René Warnaar

zoals trainer René vraagt, ontbreekt. Ik

zoals een pagina in het huis aan huis

er sedert eind vorig jaar ook éen in

heb echter vernomen dat meerderen

blad van de Deelgemeente. Met dat

Pendrecht. Deze laatste is opgezet

daar last van hebben en hoop dan

soort steun zal het groepje na verloop

in samenwerking en met ondersteu-

ook dat er een aantal medelopers zijn

van tijd een groep gaan worden!

ning van Rotterdam Sportsupport. Per

die buiten die dinsdag avond nog een

training zijn er inmiddels ongeveer 10

of twee keer in de week af willen en

Op bijgaande foto René, Daniëlle,

deelnemers, een aantal dat we graag

kunnen afspreken om te gaan hardlo-

Anneke, Jaqueline, Lies, Jan, Indira en

vergroten. Zo las Jacqueline Rombeek

pen...”.

Razat.

een stukje over de loopgroep in de krant en omdat ze haar conditie wilde

De voorzitter Ed Goverde van de

verbeteren, heeft ze zich meteen

Deelgemeente Charlois gaf te kennen

aangesloten. En Daniëlle Verburg

dat hij zo’n loopgroep in het Zuiderpark

vertelt:

een prima initiatief vindt, dat hij graag

“toen ik twee jaar geleden begon met hardlopen was er helaas geen loopgroep die actief was in het Zuiderpark. Ik heb mij sindsdien eigenlijk altijd afgevraagd waarom geen van de sportverenigingen in de omgeving hiervoor een initiatief nam. Ik was dus ook blij verrast toen een vriendin van mij me vier weken geleden belde dat ze een artikeltje in de krant had gelezen over een hardloop groep in het Zuiderpark. Een week later zijn we gestart. Ik vind het enorm motiverend met anderen te lopen, maar moet toegeven dat het me aan de discipline om zelf ook


BERGSEPLASLOOP 2011 tekst: Louis Haak / foto: Aad van Galen en Erwin Suvaal

«

Het was alweer de 4e Bergseplasloop op zondag 9 oktober.

Bij de dames was Esther Vermue de eerste die door de

De weerverwachtingen beloofden niet veel goeds en die

burgemeester werd gefeliciteerd, zij eindigde in 37:53, een

voorspelling is dan ook uitgekomen. Van tijd tot tijd kwam de

nieuw parcoursrecord over deze afstand. Tweede werd Iris

regen spontaan uit de lucht vallen, gelukkig ook afgewisseld

Meerts in 39:14, gevolgd door Marieke Prince in 40:54

met droge momenten. Niettemin lieten de deelnemers

Tijdens de 10 km was er directe radioverbinding met Rob

zich hier niet door afschrikken. Een record aantal van 1141

Scholtes (Eurosport) op de motor, die de verrichtingen in de

inschrijvingen maakte de Bergseplasloop tot een groots

kopgroep met een live verslag doorgaf.

evenement. Ook de pers was vertegenwoordigd en diverse

Eerder al was de jeugd van start gegaan, verdeeld over twee

artikelen zagen wij terug in o.a. het AD. Dit jaar werd als goed doel gekozen voor de Cliniclowns. De vrijwilligers werden weer in een mooi jack gestoken, ditmaal gesponsord door Eetcafé Facet. Hoofdsponsor was ook dit jaar weer Le Passage.

Hoogtepunt was de komst van burgemeester Ahmed Aboutaleb die het startschot voor de 10km gaf

Hoogtepunt was de komst van burgemeester Ahmed Aboutaleb, die het startschot voor de 10 km gaf. Na een

races, een 1 km voor jongens en meisjes van 5 tot en met 9

rondleiding over het terrein en ontvangst in Restaurant

jaar en een 2 km loop voor lopers van 10 tot en met 13 jaar.

Gauchos besloot hij langer te blijven en kregen de lopers

De startmomenten werden op een feestelijke wijze ingeleid

een persoonlijk welkom van onze burgemeester zoals hij dat

door Arno Bremer, die traditioneel als speaker en zanger

ook op de Coolsingel doet. Patrick Kwist was de eerste die dit

op een geweldige manier voor de omlijsting zorgde. Alle

onthaal kreeg en zijn medaille kreeg omgehangen. Hij kwam

kinderen kregen een Clini Clown neus aangereikt en zo

binnen in een prachtige tijd van 31:56, gevolgd door Pascal

ontstond de “Bergseplas-neuzenloop”, wellicht hebben wij er

Troost in 32:54. Ronny van Duinkerken werd derde in 33:24.

weer een traditie bij?


« Op de 1 km jongens kwamen twee RA talenten uitstekend voor de dag: Isaya Klein Ikkink werd eerste in een razendsnelle tijd van 3:51, op de voet gevolgd door Quint van Breukelen in 3:53 en Djael Stuurland in 3:55. Bij de meisjes was Lotte de Visser over deze afstand de snelste in 4:21. Amber van Dijssel werd tweede in 4:22 en Fabian den Ouden derde in 4:25. De 2 km werd bij de jongens gewonnen door Biagio van der Straaten in 7:37. Alessio van der Straaten werd tweede in 7:45, Youri de Winter werd derde in 7:51. Denise Bosch won de 2 km bij de meisjes in 8:27, gevolgd door Emma Rijsdijk in 8:42 en Elmira van Zuijdam in 9:06 Op de 5 km werd bij de heren Nick van der Poel winnaar in een snelle tijd van 16:59. Tweede werd Emilio Antrade in 17:06, gevolgd door Werner Halversteyn, in 17:08. Marieke van Leeuwen werd bij de dames onze trotse winnares over deze afstand in 19:20, gevolgd door Tamara van Kleef in 20:33 en Rosalie Olm in 21:21. Tevens was er een bedrijvenloop over 5- en 10 km. Er deden 13 bedrijventeams mee, waaronder ook onze sponsor Medinova. Winnaars bij de bedrijvenloop waren op de 5 km: Lawet Vastgoed, gevolgd door Eetcafé Facet en Kool Optiek Op de 10 km waren dat de lopers van: Almende met daarachter Medinova en een tweede team van Almende. Op site staan alle uitslagen en diverse fotoreportages, o.a. een mooie serie van Erwin Suvaal.

De Bergseplasloop is weer verder gegroeid naar een evenement dat niet meer uit de regio is weg te denken. Uit 41 gemeenten kwamen de inschrijvingen, zelfs een loper uit Engeland. Ook waren er 15 atletiekverenigingen vertegenwoordigd. Volgend jaar gaan wij een nieuwe VWDUWPDNHQPHWHHQRIÀFLsOHZHGVWULMGYDQGH$WOHWLHN8QLH waarvoor al voorbereidingen worden gemaakt en worden verbeterpunten aangepakt, zoals de tijdregistratie die ons op een aantal momenten in de steek heeft gelaten. Bij dit alles was het de dag van het vrijwilligersteam, dat ondanks het soms barre weer op grootse wijze heeft bijgedragen aan dit succes. Wij hopen volgend jaar weer een beroep op jullie te kunnen doen.

Enorm bedankt iedereen!


JOOP TOURNIER BOKAAL tekst / foto: Adri vd Berge Joop is altijd een clubman geweest

«

oefenmeester in badminton, handbal, hockey, voetbal en volleybal. Kortom, dat hij nog tijd had om te werken en voor een gezinsleven heeft mij altijd

Joop Tournier. Van 13 juni 1910. Overle-

verbaasd. Zijn loopbaan begon pas

den 10 april 1998. Een bijzonder man,

goed tijdens de mobilisatie. Hij gaf

in meer dan één opzicht. Hij was als

sportlessen aan militairen. Maar na de

kind vaak ziek. De dokter zei dat hij

Tweede Wereldoorlog was er tijd om te

nooit ‘atletieklongen’ zou krijgen. Zijn

werken voor verenigingen. Hij achtte

ouders runden een café in Crooswijk.

het verenigingswerk erg belangrijk:

Door een toevallige samenloop van

“Er zijn mensen die over de rug van

omstandigheden ontmoette hij tijdens

een vereniging heen ik-weet-niet-wat

een dansavond ‘blauwe Greetje’.

proberen te bereiken. Daarbij vergeten

Zij was lid van Hollandia en werd zo

ze dat ze zich juist voor hun vereniging

genoemd omdat ze na de training in

in moeten zetten. De kracht daarvan

een blauw badpak in de Schie ging

is dat mensen zich in dit verband aan

zwemmen (dat kon toen nog). Van

elkaar toevertrouwen en bereid zijn

het één kwam het ander en in 1938

dat wat ze geleerd hebben aan elkaar

trouwde hij met haar. Uit het huwelijk

overdragen. Zo zou het in het dagelijks

kwamen vijf kinderen voort. Enkele van

leven ook veel meer moeten zijn.”

zijn ((achter)klein)kinderen zijn nog

Deze wijze woorden doen heden ten

te blijven en betrokken te zijn bij wat er

steeds actief in onze vereniging.

dage nog steeds opgang.

gebeurt. Er zijn onder mijn begeleiding

Sport

Clubman

schappen behaald. Maar later ben

Sport liep als een rode draad door zijn

Joop is altijd een clubman geweest. Tot

ik gaan inzien dat het niet alleen om

leven. Zodra hij even tijd had, was hij

op zeer hoge leeftijd verzorgde hij zelfs

de topprestaties gaat. Niet iedereen

op één of ander sportveld te vinden.

nog trainingen. Waarom hij dat deed?

heeft dezelfde capaciteiten. Elk mens

Zo stond hij aan de wieg van Minerva

Joop: “Je blijft in de maatschappij, je

kan een prestatie leveren naar eigen

in 1934. Maar niet alleen atletiek

bent niet meteen uitgerangeerd. Ik

kunnen. Je moet proberen de training

beheerste zijn (sport)leven. Hij was ook

geloof dat het goed is tussen de jeugd

de mensen iets mee te geven waar ze

topprestaties geleverd en kampioen-

10 «


 hun hele leven plezier van hebben.�

is reeds aanleiding, dat ze niet op de

snoep. Hoogstpersoonlijk schreef hij

Hij beleefde voldoening als een

training verschijnen of de kantjes er

ieder jaar een andere snoepfabrikant

atleet, waarvan niemand ooit iets had

DĂ RSHQ'DDURPODDWGLWDOOHVHHQV

aan om de bokaal te vullen. En nimmer

verwacht, toch nog tot redelijke pres-

bij u inwerken en wanneer ook U zich

tevergeefs. Hij beleefde zichtbaar

taties kwam of als een typisch ‘moei-

daaraan mocht bezondigen, gooi dan

plezier aan de prestaties van de

lijke jongen’ mede dankzij zijn vorming

Uw roer om en gegarandeerd datdit

kinderen. Goed of slecht, dat bestond

in de atletiek, toch nog goed terecht

niet alleen Uw vereniging ten goede

voor hem niet. Voor ieder had hij een

kwam in de maatschappij.

zal komen, mij het trainen veraange-

praatje klaar, altijd positief. Het plezier

naamt, maar het meest U zelf er mee

dat de kinderen aan de sport beleef-

gebaat zal zijn.�

den, dat gaf hem vreugde. Weken

Toen dat trainen niet meer ging,

tevoren keek hij al uit naar de dag dat

was hij een zĂŠĂŠr trouw bezoeker van alle trainingen (en wedstrijden). Alle

Joop Tournier bokaal

de wedstrijd zou plaatsvinden. De hele

trambestuurders van lijn 2 kenden

Joop kende iedereen en iedereen

dag was hij van ’s morgens vroeg tot ’s

hem, omdat hij vanuit Zuid met het

kende Joop. Tijdens de Rotterdam

avonds laat aanwezig.

openbaar vervoer naar de Nenijto

marathons stond hij altijd op Zuid bij de

kwam. Wat was hij trots toen 6 van zijn

Rijnhaven iedereen aan te moedigen.

En nu las ik laatst op de website van

atleten bij de eerste 10 eindigden bij

En vaak had hij nog ‘iets lekkers’ bij zich

onze club dat deze wedstrijd is afge-

het NK tienkamp! Wat was hij trots toen

ook. Maar zijn hart lag het meest bij

last. Vorig jaar ging deze wedstrijd niet

het 4 x 400m team van Minerva maar

kinderen. De bakermat van de atletiek

door vanwege de renovatie van de

liefst vijfmaal achtereen kampioen

ligt toch op de atletiekbaan. Het sprin-

Nenijtobaan. Dat is begrijpelijk. Maar

van Nederland werd! Maar er waren

gen, lopen en werpen. Daar kon hij

dit jaar? Nu gaat hij weer niet door. Te

ook teleurstellingen. Geboren talenten

nooit genoeg van krijgen. In 1993 kreeg

weinig juryleden? Te weinig animo van

die hun spikes veel te vroeg aan de

hij geheel terecht zijn eigen wedstrijd:

de clubs? Te weinig mensen die een

wilgen hingen, waardoor een kostbare

de Joop Tournier bokaal. Een jaarlijks

dagje willen helpen? Te weinig kanti-

investering in trainingstijd verloren ging.

terugkerende wedstrijd in oktober op

nepersoneel? Geen geschikte datum

Zelf schreef hierover het volgende in

de Nenijto voor pupillen. Eigenlijk een

kunnen vinden? Te weinig mensen die

‘De Minervaan’ in 1949: “In het alge-

veredeld clubkampioenschap voor de

een wedstrijd willen/kunnen organise-

meen, het gemis aan interesse en ijver

jongste jeugd. De prijs voor de beste

ren? Er zullen vast meerdere redenen

in hun sport, welke ze toch als hobby

vereniging was steevast een grote

zijn. Maar het kan toch niet zo zijn dat

gekozen hebben.Het minste geringste

bokaal. Die bokaal was gevuld met

deze traditie verloren gaat? Tradities zijn er om in ere gehouden te worden. En als er ĂŠĂŠn traditie binnen onze vereniging is, dan is het de herinnering aan Joop Tournier. Een bijzonder man voor de sport in het algemeen en voor de atletiek, en dan met name voor onze vereniging, in het bijzonder. Houd de herinnering levend en meld u aan als vrijwilliger, jurylid, kantinehulp, materiaalploeg of wat dan ook, zodat volgend jaar de traditie in ere hersteld kan worden! Laten we als echte Rotterdammers onze mouwens eens goed opstropen! Deze wedstrijd mag niet verloren gaan!

%LM]LMQDIVFKHLGLQNUHHJ-RRSHHQĂ€HWV

11 ÂŤ


?diY^h_`l_d]][ef[dZ

32e ABN AMRO

ABN AMRO

www.marathonrotterdam.nl e

32

jm_jj[h$Yec%cWhWj^edhZWc \WY[Xeea$Yec%cWhWj^edhejj[hZWc www.marathonrotterdam.nl


«

WALTER SUVAAL tekst: Aad van Dijk / foto: Erwin Suvaal Zomaar een maandagavond. In de discusring geeft Walter

meer, wat ik echt jammer vind, want ik had heel graag als

aanwijzingen aan een zeer gemêleerd gezelschap werpers.

Master wedstrijden willen blijven doen.”

Jong en oud door elkaar, van pupil Kahlan Geluk, tot de

Een echte clubman, zo gaat er geen jaarlijkse Algemene

48-jarige Carla, moeder van de bekende speerwerper

Ledenvergadering voorbij zonder dat Walter daarbij aanwe-

Ronald Hertog. Er wordt erg serieus getraind en elke worp

zig is, ‘want je beslist mee en af en toe heb ik daar ook wel

wordt door Walter becommentarieerd.

wat te zeggen’.

Een trainer die het plezier in de sport van zijn pupillen boven

Walter Suvaal, wars van uiterlijk vertoon, vindt bobo’s maar niets

prestaties stelt en belang hecht aan een goede omgang met degenen die hem zijn toevertrouwd. Toch kent hij een aantal successen, zo wist hij de gehandi-

Na in 1956 deelgenomen te hebben aan de stedensportont-

capte atleet Willem Noorduin als werper naar de internatio-

moeting Rotterdam/Antwerpen, sloot hij zich bij de DOS aan,

nale top te brengen, waarmee hij zich bij de Atletiek Unie

waar al enkele neven aan atletiek deden.

in de kijker zette. Die stelde hem daarop als bondscoach

Ooit begonnen als plaatwerker, stapte hij over als leraar

werpen aan, wat hij van 1998-2004 deed, maar dat beviel

creatieve vakken en daar was hij klassenleraar van ene Nelli

hem niet echt en daarom pakte hij de draad op clubniveau

Cooman. “Die liep iedereen er tijdens een sportdag in de

weer op. Ook Leo v/d Blom wist hij tot NK jeugdkampioen

Energiehal uit en dus stuurde ik haar naar atletiek en nog

kogel te brengen en zelf deed hij het in zijn jonge jaren met

hetzelfde jaar werd ze Nederlands Jeugdkampioen op de

clubrecords op discus (45,30 meter) en kogelslingeren ook

sprint! De rest van het succesverhaal ken je” , vertelt hij.

niet onverdienstelijk. In mijn idee was Walter dan ook een typi-

We praten nog wat door over de atletiek in het algemeen en

sche werper, maar dat bestrijdt hij met kracht: “Ondanks mijn

die bij RA. Walter ziet met zorg de ontwikkelingen bij de lange

gewicht van 90 kg van toentertijd, liep ik in de competitie 110

afstandloop aan. “We moeten oppassen dat dit niet de

meter horden en werd ook wel bij hink-stap-sprong ingezet.”

overhand gaat krijgen ten koste van de baanatletiek!” Ook

En hij vervolgt: “Helaas ging het na 1986 vanwege artrose niet

de atletiek Unie is daar in zijn ogen schuldig aan, gezien de overdaad daaraan in hun blad START. “Maar ook RA zal weer aantrekkelijke baanwedstrijden moeten gaan organiseren”, besluit hij. En hoe denken zijn pupillen over hem? Bjarne Aelberts, 14 jaar, prijst vooral zijn persoonlijke aandacht. Hij vertelt: “Op mijn negende begon ik als pupil bij Benita. Behalve het werpen, ging het niet zo goed en na verloop van tijd mocht ik eens in de week de werptraining bij Walter volgen en inmiddels ben ik volledig op dit onderdeel gespecialiseerd.” Kenneth Kuil, 18 jaar en lid sinds 2004, vindt Walter een hele goede trainer en ziet daardoor steeds meer vooruitgang in zijn prestaties. Leuk is overigens, dat beiden via hun school bij de atletiek terecht zijn gekomen; Kenneth via een clinic op zijn school van Agnes Ottens en Bjarne via een brochure over RA op het schoolbord. Paspoort Walter Suvaal; Geboren 19-3-1939 Lid RA sedert 19-4-1956 Zeer creatief; schildert, doet aan beeldhouwen Getrouwd – echte atletiekfamilie; zijn vrouw lid van PAC, twee zoons bij RA; beiden succesvol atleet en trainer bij RA Kleinkinderen

13 «


EVEN EEN KEER GEEN VOETBAL tekst / foto: Mirjam ’t Zand-van Leeuwen

«

“Kunnen we niet een keer met onze selectie jongens naar de

onderdeel van de training. Er wordt hard aangemoedigd en

atletiekbaan komen voor een speciale motoriek training?”

de strijd is spannend. Helaas na een uur is de training voorbij

vroeg de jeugdhoofdtrainer van VVN (Voetbal Vereniging

en is het tijd voor de training aan de F3/F4. Ook hier wordt de

Nieuwerkerk aan den IJssel) een maand geleden aan mij.

training met veel enthousiasme uitgevoerd en willen ze het

Mijn zoon, Timo, voetbalt in F3 van VVN en traint vanaf zijn

liefst nog een keer estafette doen, een rondje lopen of toch

5e op de Nenijto. Vanaf dat moment geef ik zelf training aan

nog met natte schoenen een sprong wagen in de zandbak.

de ultra en mini pupillen op de baan. Hetgeen ik met heel veel plezier doe. Ik hoefde dan ook niet lang na te denken

Mooi om de voetballertjes op deze manier met atletiek kennis

over de vraag van de hoofdtrainer. Ik kon me uitleven; een

te laten maken. Atletiek blijft toch de moeder der sporten,

training zonder voetbal gericht op techniek en motoriek voor

waarbij de basis van techniek, motoriek en conditie ook een

jongens van 7 en 8 jaar, waarbij een aantal jongens moeite

wezenlijk verschil kan maken in andere sporten. De eerste

heeft met soepel lopen en bewegen. Na een en ander kort

stappen in de goede richting zijn gezet voor de F-selectie van

gesloten te hebben, was het zover.

VVN.

Op vrijdag 7 oktober rond half 5 start de eerste training voor

Namens de hoofdtrainers van jeugd VVN en ondergete-

de F1/F2. De meeste jongens zijn nog nooit op een atletiek-

kende hartelijk bedankt voor het mogelijk maken van deze

baan geweest en kijken hun ogen uit. Meer dan de helft

training .

heeft de baan al rondgelopen nog voordat de training is begonnen. Als ik vraag welke onderdelen er allemaal gedaan worden bij atletiek, krijg ik de volgende antwoorden; over hekjes springen, rondjes rennen, in de zandbak springen, bal gooien… En de meeste kennen Usain Bolt toch ook wel. De training bestaat uit een rondje inlopen (en dus niet wandelen!), loopscholing, sprintvormen, sprongkracht en een geweldige estafette. Al die oefeningen, soms wat raar, soms wat moeilijk, maar toch ook wel heel leuk. De regenbuien die zo af en toe naar beneden komen, worden niet eens opgemerkt. Zo’n estafette over horden heen en onder horden door met een stokje in de hand is toch wel het ultieme slot-

14 «


CLUBKAMPIOENSCHAPPEN VOOR DE JEUGD tekst: Odine Kroon, foto’s: Rene Kruis

ÂŤ

Zaterdagmiddag 29 oktober werden de

werd om zandkastelen mee te bouwen en tunnels in te

clubkampioenschappen voor pupillen en junioren op de

graven. Ten slotte waren de 600 en 1000 meter aan de

gloednieuwe Nenijtobaan gehouden. Het was de eerste

beurt. De tijdmetingen werden, heel ingenieus, met een

wedstrijd op het nieuwe tartan. Het weer werkte goed

stopwatch met printertje geregistreerd. Aan een tafel boog

mee aan de ontspannen sfeer. Terwijl het aan de kleur van

het secretariaat zich over de uitslagen en werd er heel wat

de kastanjebomen langs de Bentincklaan te zien was in

rekenwerk verricht.

welk seizoen wij waren, bleef het de hele dag droog en

1DDĂ RRSZDVHUYRRULHGHUHHQHHQIHHVWHOLMNHPDDOWLMG

aangenaam warm.

die door de ouders verzorgd was. Ten slotte werden de

Veel trainers, ouders en vrijwilligers hebben zich ingezet om

clubkampioenen gehuldigd. Er waren bekers voor de eerste

ĂŠĂŠn en ander tot een gezellig spektakel te maken. En ook de

drie kampioenen in de meerkamp en medailles voor de 600

kinderen zetten allemaal hun beste beentje voor om goede

en 1000 meter. Degene die niet in de prijzen viel kreeg een

prestaties neer te zetten. Er werd ver en hoog gesprongen,

lintje. Het begon al te schemeren toen de jonge atleten

er werd met ballen en kogels geworpen, en er waren

volgegeten en voldaan huiswaarts keerden.

wedstrijden in sprint en midden lange afstand. Af en toe moest er behoorlijk geïmproviseerd worden. De eerste hindernissen met de nieuwe baan werden duidelijk: bij ÊÊn van de hoogspringkussens staan de lijnen op de YHUNHHUGHSOHNHQELMGHÀQLVKRQWEUHNHQJDWHQYRRUGH ÀQLVKSDOHQGLHZHUGHQGDQRRNYHUYDQJHQGRRUKRUGHV Ook haperde de apparatuur voor het uitprinten van de juryrapporten. Uiteindelijk kwam alles goed en kon er gestart worden met de eerste 40 meters van de minipupillen. Waarna men al snel aan de volgende onderdelen kon beginnen. Ouders verdrongen zich bij het oprapen van de ballen en het harken van het verspringzand. Wat ook ijverig gebruikt

15 ÂŤ


VARKENOLYMPICS tekst: Leon Jansen / foto: M. van Duffelen Op 24 september werd in een stralend zonnetje de eerste Varkenolympix georganiseerd. Een toernooitje voor de pupillen en junioren die op Varkenoord trainen. In 4 leeftijdsgroepen werd er gestreden op de nummers verspringen, kogelstoten en lange afstand. Tussendoor kon genoten worden van limonade en wat lekkers. De 39 kids gaven wat ze konden. Vooral op de lange afstand werd er tot het uiterste gegaan, want er waren heuze medailles te winnen en een beker voor de nummer 1 per categorie! Na een ochtendje plezier rolde er de volgende winnaars uit: 6-7 jaar 1 Biko Kemble 2 Stan Lute 3 Frank v.Gruijthuijsen 8-9 jaar 1Djael Stuurland 2Damian Felter 3Tycho van Bommel 10 jaar

1Mels de Ridder 2Kai-Lin Kloet 3Tamar Memis

11 jaar en ouder

1. Stan Jansen 2Cornee Kempenaar 3Sterre Stuurland

Graag dank ik nogmaals alle ouders, trainers en junioren die hebben bijgedragen aan deze zeer geslaagde ochtend.

16 ÂŤ

ÂŤ


NOOIT TE OUD OM TE LOPEN tekst: Marloes Nuijten

ÂŤ

Het begon met: “Prima als jij zoveel plezier hebt in het hard-

Vaak zie je dan ook dat oudere lopers voor lange afstanden

lopen maar ik ben ruim twee keer zo oud als jij, dus het is niet

kiezen zoals een marathon. Het gaat dan om het volbrengen

verstandig dat ik ga hardlopen.� Een quote van mijn vader,

en niet om een snelle tijd neer te zetten, al zijn er natuur-

zo’n twee jaar geleden. Inmiddels loopt hij al enige tijd hard

lijk altijd fanatiekelingen die daar wel voor gaan. Volgens

en rent persoonlijk record na persoonlijk record. Toch zijn

Runner’s World zijn deze groep lopers wat rustiger, hebben zij

veel ouderen bang om te gaan hardlopen.

meer kennis van hun lichaam en niet te hoge verwachtigen van de tijd.

Bang voor een hartaanval, slijtage, blessures en ga zo maar even door. Niet meer zo jeugdige mensen zijn vaak bang

Trainingsschema voor een marathon:

voor allerlei rariteiten als ze gaan hardlopen. De smoesjes zijn veelal afkomstig van de 50+ mensen onder ons. Maar laten

Begin met 30 km per week

we dan gelijk even uit de wereld helpen dat anno 2011 50

Doe daarna steeds 2km extra bij je langste duurloop

niet meer zo oud is, het is het nieuwe 30.

Een rustdag voor en na de training Hou een lekker ‘praattempo’ aan

dag smoesjes welkom marathon

Na elke 20 minuten mag je even bijkomen door 1 a 2 minuten te wandelen. Je hebt nu ook de tijd om wat te drinken. Daarnaast doe je twee duurloopjes van een half uur

Afgelopen week stond er een berichtje op de hardloopsite Runner’s World over dit onderwerp. Het ging met name over

:LOMHWRFK]HNHU]LMQYDQMH]DDNHQZHHUJH]RQGRYHUGHĂ€QLVK

het lopen van een marathon op oudere leeftijd. Daarin

komen? Om niet voor verrassingen te komen staan (of zo

kwam naar voren dat het een feit is dat het moeilijker is om op

gering mogelijk te maken), kun je een gezondheidstest doen

snelheid te trainen. Tussen je 20e en 80e jaar is een duidelijke

bij je huisarts.

afname van je spiermassa te zien. Het gaat om zo’n 40%. Gevolg hiervan is het verliezen van spierkracht en je dus

Dag smoesjes, welkom marathon. Succes!

minder snel kan rennen.

WOENSDAG 21 SEPTEMBER STRIJD OM DE SSV BOKAAL tekst: Aad van Dijk / foto: Marjolein Woudstra Deze wedstrijd die oorspronkelijk in het voorjaar was gepland maar vanwege de baanrenovatie toen niet door kon gaan, vond uiteindelijk op woensdagmiddag 21 september op de vernieuwde Nenijto plaats. Het werd een leuke wedstrijd, waarbij fel om de prijzen werd gestreden. Voordeel van dit uitstel was dat ook de kinderen van onze nieuwste Schoolsportvereniging -Kloosterbuurt in het Oude Noorden- konden meedoen en dat betekende dat in totaal drie SSV-dependances deelnamen. Deze wedstrijd werd door Sportsupport georganiseerd en ÀQDQFLHHORQGHUVWHXQGGLHRRNQRJHHQVYRRUHHQOHXNWVKLUW voor elke deelnemer zorgde. 1DDà RRSUHLNWH%DUWYDQ:HQVHQFR|UGLQDWRUYDQ669 Pendrecht en organisator van de wedstrijd, de prijzen uit. Behalve aan iedereen die meehielp dit gebeuren tot een succes te maken, een speciaal woord van dank aan starter Henk Berkhof en RA-jurylid Jack Groenewegen! De foto is van Marjolein Woudstra van Sportsupport.

17 ÂŤ


ATLETIEKKAMP 2011 foto’s: Susanna van der Velden en Marieke Berkhof

18 «

«


«

19 «


FINALE MASTERCOMPETITIE 2011 tekst: Adri v.d. Berge / foto: Laura Blommestein

ÂŤ

Mannen masters 2e en vrouwen masters 4e tijdens NK teams

VWDUWEORNNHQHQZHORSGHP0HWHHQĂ LQNHWHJHQZLQG

voor masters te Zevenbergen, 11-09-2011

kwam ze tot 15.08. Later kwam ze als 2de loopster in actie op de 4 x 100m. Iris Meerts (V35) liep weer de meeste meters: na

De mannen masters van onze club zijn er in Zevenbergen net

een 800m in 2.36 liep ze ook nog eens de 3.000m (11.19). Na

niet in geslaagd hun vorig jaar veroverde titel te prolonge-

volgens haar zeggen een tactisch foutje, had ze wat sneller

ren. Tot op het laatst was het spannend wie er zou winnen:

kunnen zijn. Michelle Blommestijn (V45) nam de springnum-

Rotterdam Atletiek of Leiden Atletiek (met oud-lid Daan Hoek

mers voor haar rekening: hoog met 1.35m en ver met 4.03m.

in de gelederen). De Zweedse estafette moest de doorslag

En dan nog lopen als derde loopster in de 4 x 100m. Carla

geven. Met zo’n 100 punten voorsprong ging RA de estafette

Hertog (V40) kwam in actie op beide werpnummers: kogel

in. Hoewel de aanwezige matadors streden voor wat ze

met 9.49m en discus met 29.82m.

waard waren, konden ze niet op tegen het sprintersgeweld van Leiden Atletiek. In mijn optiek moet het toch mogelijk zijn

Ook hier missen we een paar sterke masters: Renata Haring

dat er een sprinter de laatste 100m gaat lopen en niet een

(800m of 3.000m) en Mireille Hesper – van Peet (100m of 400m,

marathonloper! Die nog viel ook bij het overnemen van het

estafette).

stokje. Maar zelfs zonder val hadden we het net niet gered. Keith begon goed door het speerwerpen te winnen met ruim 57 meter. Daarna vertrok hij naar Hilversum om zijn atleten bij te staan bij de Arena Games. De 100m was toen al gelopen waarin RenĂŠ Kruis de 13 seconden barrière niet wist te doorbreken. Maar wat wil je met zoveel tegenwind (-3,9m/s). Later kwam hij nog in actie op de 400m en als tweede loper op de Zweedse estafette (300m). Nieuwbakken M35 Jaap Kuiper (koud 3 weken geleden 35 jaar geworden) deed het uitstekend door het kogelstoten te winnen met een prima stoot van 15.02m. Zijn doel is het NR van 15.65 te verbeteren dat op naam staat van Robert de Wit (PSV) uit 1997. Maar eerst maar eens het CR verbeteren van Jeroen v.d. Meer (15.14 uit 1995). Hans Bos (net een paar weken M50) liep een puike 1500m maar was niet tevreden over zijn prestatie. Later kwam hij nog in actie als slotloper(!) op de Zweedse estafette. Patrick Kwist (M40) liep weer de meeste meters. Op de 1500m in 4.24.29 volgde een zeer solide 5.000m in 15.56.66. En dat terwijl hij familie over had uit AustraliĂŤ. Wat een clubman! Ronnie Duinkerken (M35) liep een bekeken en tactische race RSGHPHQĂ€QLVKWHLQ*RRGROG6MDDN5XKO 0 had een thuiswedstrijd (hij woont in Roosendaal) en kwam tot 44.43m op discus (2e). Marc Suvaal (M45) had last van zijn knie en kon daardoor maar ĂŠĂŠn sprong doen op hoog: 1.50m. De 100m had hij al gelopen in ruim 13 seconden. Ellsworth Manuel wilde graag over de 6m springen. Bij zijn eerste poging bleef hij daar slechts 2 vingers van verwijderd: 5.96m. Zijn tweede poging was goed voor 6.26m en de overwinning. Het gemis van enkele sterke masters doet zich voelen. Peter Poppe (M45) op de 400m of de 800m, Sjaak van der Linden (M40) op de 1500m, Remco Tournier (M45) op hoog en Miguel Lopes (M40) op de 400m en de estafette. Ook de vrouwen streden voor wat ze waard waren. Nieuwkomer Annemieke Punter (V35) kwam voor het eerst uit de

20 ÂŤ

Uitslagen mannen 1e divisie 100m. 7. Marc Suvaal 13.28 (343) 8. RenĂŠ Kruis 13.41 400m. 11. RenĂŠ Kruis 61.41 (389) 800m. 7. Harold de Boer 2.15.08 (516) 14. Damir Frkovic 2.22.36 1500m. 3. Patrick Kwist 4.24.29 (629) 14. Hans Bos 4.46.52 (485) 5000m. 2. Patrick Kwist 15.56.66 (722) 6. Ronnie Duinkerken 16.18.73 (680) Zweedse estafette. 9. RA (Harold, RenĂŠ, Damir, Hans) 2.29.82 (527) Hoog. 7. Marc Suvaal 1.50 (394) Ver. 1. Ellsworth Manuel 6.26 (662) Kogel. 1. Jaap Kuiper 15.02 (790) Discus. 2. Sjaak Ruhl 44.43 (771) Speer. 1. Keith Beard 57.70 (733)

Eindstand. 1. Leiden Atletiek 7710 2. Rotterdam Atletiek 7641 3. PH 7310 Uitslagen vrouwen 1e divisie 100m. 5. Annemieke Punter 15.08 (351) 800m. 3. Iris Meerts 2.36.61 (602) 3000m 3. Iris Meerts 11.19.68 (585) Hoog. 5. Michelle Blommestijn 1.35 (550) Ver. 7. Michelle Blommestijn 4.03 (431) Kogel. 3. Carla Hertog 9.49 (554) Discus. 3. Carla Hertog 29.82 (541) 4 x 100m. 6. RA (Laura B., Annemieke, Michelle, Iris) 62.07 (293)


ÂŤ

HET NUTTIGE MET HET AANGENAME OP HET LANGE PAD tekst / foto: Monique Kempff Niet alleen hardlopen is aan ons besteed, elke eerste zater-

5ROQLHXZHPDUVHSHLQXLWHQVQLMGGH5$Ă€JXUHQXLWPHW

dag van de maand, maar ook tijdens verjaardagen van

verschillende kleuren marsepein. Plak ze, als je klaar bent,

PLMQORRSPDDWMHVGULQNHQZHNRIĂ€HHQHWHQZHHULHWVOHNNHUV

met een klein beetje water vast aan de marsepein die de

bij. Velen van ons maken zich er makkelijk vanaf door uit de

taart bedekt.

supermarkt, bij de bakker of de HEMA iets te kopen. Aad onze

Klaar is Kees (mevrouw Hekkensluiter ook) en smullen maar!

trainer was creatiever, hij liet zijn dochter een echte RA taart

Natuurlijk is het geheel light.....

bakken! Deze zag er niet alleen prachtig uit, hij smaakte ook

Mevrouw Hekkensluiter,

heerlijk. Dus hierbij geen hardloopschema, maar het recept van deze onvervalste overheerlijke RA taart: Tegenwoordig kun je alles kant en klaar kopen om zelf een mooie basis taart te maken: mix voor biscuitbeslag, gekleurde marsepein en mix voor botercrème bijvoorbeeld. Dit voor de niet keukenprinsen en prinsessen onder ons.

hij liet zijn dochter een echte RA taart bakken Je begint met een basistaart te maken van biscuitbeslag. Dit recept vind je in de meeste bakboeken wel. Snijd de taart horizontaal in drie ‘plakken’ (twee sneden dus) en vul de twee tussenlagen met lekkere vulling: kant en klare bavarois, banketbakkersroom, chocolademousse, jam, vlaaivulling.... wat je lekker vindt. Tip: steek, voordat je de plakken van elkaar haalt, pal boven elkaar in elke laag een cocktailprikkertje zodat je de lagen weer precies op elkaar kunt leggen. Als je de taart weer in elkaar hebt gezet smeer je de buitenkant af met botercrème of witte chocoladepasta (heel klein beetje verwarmen in de magnetron voor de smeerbaarheid). Zet de taart daarna in de koelkast. Maak je werkblad goed schoon en vet het een beetje in. Rol de marsepein uit tot een grote plak. Pak de plak marsepein voorzichtig op en drapeer hem over de ingesmeerde taart. Met wat geduld sluit de marsepein netjes aan op de taart. Niet aan trekken, gewoon telkens een stukje optillen. Pfffffff Zet als je klaar bent de taart weer in de koelkast.

21 ÂŤ


«

RA UITSLAGEN mail uitslagen naar: uitslagen@ra.nl

UITSLAGEN IN DE RATELAAR Hierbij doet de redactie een herhaalde oproep voor uitslagen van (weg)wedstrijden. Mail uitslagen naar uitslagen@ra.nl

Verbeterde clubrecords Vrouwen M45

Speerwerpen (600 gr.)

27.65

Michelle Blommestijn

02-10-2011

Huizen

61.29 66.21

Keith Beard Keith Beard

18-09-2011 15-10-2011

Amsterdam Roermond

15.35

Jaap Kuiper

15-10-2011

Roermond

Isaya Klein Ikking

17-09-2011

Barendrecht

Mannen M45

Speerwerpen (800 gr.) Speerwerpen (800 gr.) Mannen M35

Kogelstoten Jongens pupillen C

600m

2.01.81

Adri v.d. Berge

Baan wedstrijden instuifwedstrijd PAC Rotterdam 19-08-2011 JD, 80m / ver

Loic Wondel

10.65 / 5.10m

RA Clubkampioenschappen, Rotterdam, 29-10-2011 Meisjes Pupillen Ultra (40m-bal-ver-600m)

Mette Smeets 10,00-6,70-1,80-3,19,77 Lynn Verhoef 8,30-9,60-2,35-3,00,96 Laura Heijmans 9,95-5,21-1,81-3,21,63 Biret Machielse 8,71-9,05-2,12-3,14,27 Laura Stallman 9,33-7,57-2,23-3,00,69 Shaytiene Doran 10,10-7,23-1,92-3,03,79 Jongens Pupillen Ultra (40m-bal-ver-600m)

Michiel Voordendag 8,93-10,62-2,10-2,41,5 Nico Leeuwenburg 7,58-15,13-2,28-2,53,60 Mika Prins 9,13-11,39-1,66-2,46,48 Timo ’t Zand 7,64-14,54-2,81-2,28,41 Maurice Kloos 8,29-12,24-2,16-2,58,72 Stan Lutte 7,68-16,58-2,43-2,37,96 Ruwendly Baloriano 8,81-12,79-2,02-x Tjarda Cornelssien 8,37-9,23-2,33-2,37,26 Meisjes Pupillen C+Mini (40m-bal-ver-600m)

Ruth Vogels 7,35-8,43-2,69-2,30,91 Eva van Wijngaarden 7,12-14,30-2,81-2,30,68 Tess Powel 7,30-15,44-2,52-3,02,60 Lena van Duifhuizen 8,32-9,15-2,60-2,38,91 Nena Haagsma 8,36-9,90-2,85-2,36,29

22 «

Jongens Pupillen C+Mini (40m-bal-ver-600m)

Isaya Klein Ikkink 6,74-25,60-3,42-2,10,33 Bas Stam 8,46-14,26-2,25-2,28,75 Kars Bebelaar 7,25-25,04-2,38-2,53,23 Emre Berat Karaoz 8,58-15,59-1,86-3,27,35 Demyan Berkhof 8,23-13,32-2,31-3,11,26 Moris van der Zon 7,88-18,31-2,58-2,38,87 Stijn van Hulzen 8,24-7,78-2,28-2,38,00 Natan Janse 8,24-15,23-2,39-2,47,43 Damian Felter 7,10-17,68-3,26-2,36,71 Jonas vd Molen 8,09-20,49-2,75-2,20,84 Safouan Allach 7,24-23,64-2,93-2,36,97 Ischa Dirkse 8,71-12,49-2,10-3,33,88 Yackkie Berge 8,14-22,05-2,50-3,17,03 Meisjes Pupillen B (40m-hoog-bal-1000m)

Imme Voordendag 7,53-0,91-11,84-5,16,42 Floor Bosman 8,24-0,86-13,11-5,31,74 Helena Vermuelen 7,62-0,81-9,25-5,33,16 Dominique Bijlsma 7,77-0,81-19,52-5,11,11 Simone Spoelstra 7,28-0,86-14,21-4,51,51 Luna Schreuder 7,88-0,91-15,31-x Jongens Pupillen B (40m-hoog-bal-1000m)

Abel Michielse 8,12-0,86-14,21-5,15,80 Timo Velding 7,23-0,91-28,41-4,25,20 Roan van Galen 8,08-0,91-20,75-4,45,87 Jos Wilschut 7,39-0,96-20,87-5,38,91 Jesse Faber 7,87-0,81-13,21-4,25,22

Meisjes Pupillen A1 (40m-hoog-bal-1000m)

Kaalae Geluk 8,82-1,21-24,31-4,43,54 Jongens Pupillen A1 (40m-hoog-bal-1000m)

Tomas van Wijngaarden 9,84-1,11-17,97-3,44,86 Noel van de Ven 9,55-1,21-17,24-x Tyron Feller 9,35-0,96-27,18-4,32,2 Yanick Geluk 9,86-1,21-27,30-4,06,99 Meisjes Pupillen A2 (60m-bal-ver-1000m)

Iris Akcay 11,13-13,29-2,83-4,55,66 Sterre Stuurland 9,17-23,17-3,73-4,25,60 Eva van der Kroft 10,14-19,12-3,28-4,49,19 Elmira van Zuijdam 10,06-29,93-3,39-4,05,20 Wasma Khallouf 11,16-26,42-2,83-x Evi de Vriend 10,01-22,06-3,21-4,22,31

Jongens Pupillen A2 (60m-bal-ver-1000m)

Robin Bolhuis 9,09-26,37-3,85-3,27,81 Bart Wilschut 9,67-23,36-3,60-5,13,85 Janeiro Day 9,00-22,95-3,91-3,49,44 Lucas Holten 11,18-15,35-2,95-4,40,41 Mohammed Saddik 11,11-24,83-3,07-3,56,32 Jasper Vrijenhoek 9,07-38,00-3,89-4,05,28 Rafael v/d Linde 9,81-32,79-3,35-3,45,22 Meisjes Junior D/C (60m-kogel-ver-disk-600m)

Rosie Okhionkpamwionyi 10,43-6,46-3,09-10,17-2,22,9 Elise Kloos 9,15-7,41-3,78-13,49-2,08,25 Rosa van der Kroft 9,07-6,76-3,76-14,34-2,07,82 Jana Kolstern 9,59-9,69-3,64-11,04-2,22,22 Femke Arnoldy 9,10-9,19-4,15-14,28-2,05,4


«

EEN NIEUWE UITDAGING? column: Familie Klomp De lente, die o zo goed begon voor

met jullie mee op vakantie, punt uit.

te moeten, er zijn prachtige boeken

Tamara maar niet voortgezet kon

Zo dachten wij dus “heerlijk” met z’n

gelezen, er is veel gekaart en alle soci-

worden, door blessures, een mooie stij-

drieen te gaan, gaan we gewoon met

ale contacten zijn weer goed aange-

gende lijn die goed ingezet was maar

z’n allen, punt uit.

haald dus de accu is goed opgeladen

die ze niet kon voortzetten doordat het

Dat werd dus wel even stressen achter

voor de winter training.

lichaam tegen sputterde en haar heel

de computer, we hadden nog 4 weken

De nieuwe uitdaging voor de lady’s is

goed liet merken dat ze overtraind

te gaan en dan iets vinden voor 5

de nieuwe scholen, voor Tamara de

was, kwam de klap heel hard aan, dat

volwassenen, noem het maar een

HS te Rotterdam en Naomi het JCC te

rust het beste was en ja dan begint een

uitdaging.

Amsterdam, voor de laatste dachten

hele vervelende zomer??

Het is gelukt, met z´n 5-en in een sta-

we een hele opgave, zeer vroeg op

Ze zou niet met de familie mee op

caravan van 24 m2 is een prachtige

( 05.30 uur) en om 6.15 uur de bus,

vakantie, maar heerlijk samen met

uitdaging.

op naar de metro en de trein en dan

Melissa, tja en dan gebeuren er

Voor ons als ouders een groot compli-

naar 020. Maar ze doet het geweldig,

opeens zoveel dingen dat je zelf beslist,

ment dat ze nog graag mee willen,

helemaal geen ochtend humeur en ze

pa en ma ik ga met jullie mee, punt uit.

Italie is een geweldig openluchtmu-

vindt het leuk.

Naomi is druk aan het revalideren,

seum en gegarandeerd van mooi

Tamara heeft het helemaal naar haar

maar het wil allemaal niet zo vlotten,

weer en een luxe dat we na vele jaren

zin op de HS en het werk is ook fantas-

die rug blijft op spelen, dus weer naar

eindelijk weer 3 hele weken met z’n

tisch wat wil ze nog meer.

ziekenhuis, mri-scan, gelukkig niets aan

allen weggingen gaf het hele gezin

de hand, maar ze is veel te soepel,

een verschrikkelijke boast.

Wij als ouders hebben ook een nieuwe

dus heel hard werken aan al die kleine

Zuid Toscane “is” en “was” waanzin-

uitdaging gevonden en ik kan je wel

rugspiertjes en heel veel romp en

nig we hebben volop genoten, gela-

vertellen, zeer verslavend:

stabiliteits oefeningen doen, tot het je

chen, gehuild, diepgaande gesprek-

Wordfeud of op z’n Hollands het dood

neusgaten letterlijk uit komt en dan is

ken kunnen voeren en als gezin weer

gewone scrabbel, maar dan op je

alleen trainen echt niet leuk meer, wij

helemaal tot elkaar gekomen.

mobiele.

dachten thuis, die gooit het bijltje er bij

Dus helemaal geen vervelende zomer,

Dus tussen alle bedrijven door, zijn we

neer, maar niets is minder waar, pa en

het was gewoon helemaal OKE!!!

goed in aktie, iedereen met zijn nieuwe

ma luister, ik ga na de zomer er weer

Het heeft de dames heel goed

uitdaging.

helemaal tegen aan, dus ik ga ook

gedaan om de hele zomer even niets

23 «


«

RA UITSLAGEN mail uitslagen naar: uitslagen@ra.nl vervolg Clubkampioenschappen Vanessa Silva 8,86-8,40-3,79-14,99-2,11,12 Elaine den Exter 8,38-6,84-3,95-18,28-1,59,03 Joyce Fernandes Moreira 8,84-6,01-3,89-11,55-2,15,9 Fieke Bergeyk 8,95-5,51-4,27-10,11-2,14,91 Adrian Vrijenhoek 10,63-10,67-3,01-23,06-2,37,00 Marit Struiksma 9,16-6,86-3,86-15,63-2,17,75 Lotte Nieuwenhuizen 9,52-5,59-3,47-10,73-2,15,35 Sharonna Rotsburg 10,09-8,10-3,01-17,58-3,11,98 Judeska Scheppard 10,01-7,84-3,93-12,64-2,11,59 Jongens Junior D/C (80m-ver-kogel-disk-600m)

Nils Bebelaar 12,33-3,53-5,67-10,34-2,09,5 Jeremy Pronk 11,63-3,92-10,67-23,62-2,12,46 Stan Jansen 13,34-3,10-7,43-14,06-2,07,71 Harmen Schmidt 11,99-3,75-5,98-11,26-2,05,62 Elton Oliveira Garcia 12,97-3,28-6,08-15,73-2,22,91 Timo de Pee 11,48-3,94-7,16-16,82-2,01,53 Amor Braaf 12,15-3,64-5,24-9,16-2,11,87 Kay Geluk 10,18-5,40-13,41-48,88-1,40,16 Bjarne Aelbers 12,08-4,12-10,57-34,71-2,03,13 Marcelino Feller 10,24-4,47-8,41-17,94-1,42,82

Wegwijdstrijden

UITSLAGEN IN DE RATELAAR Hierbij doet de redactie een herhaalde oproep voor uitslagen van (weg)wedstrijden. Mail uitslagen naar uitslagen@ra.nl

Zilveren Kruis Achmea Zwolse Halve Marathon, Zwolle, 18-6-2011 1/2M

Kafung Tang

1:48:16

20th Memorial Leon Buyle, Oordegem, 2-7-2011 3000m men Sen

9 Pels Jorrit

8:30.41

Wagenings Loop-, Spring- en Smijtwerk, Wageningen, 22-7-2011 5000 m, HSEN

11 Erwin Koens 12 Edy da Silva

18:08 18:33

1500 m, HSEN

15 Mark Eijgelsheim

4:58

1500m, VSEN

5 Marieke van Leeuwen

4:59

Ronde van West, Capelle a/d Ijssel, 9-8-2011

Maas en Waalse DijkenLoop, Beneden-Leeuwen, 4-9-2011

10 km, M

10 km, MSEN

11 Bas de Peuter 12 Maarten van Veen 18 Erwin Koens 50 Rene Kruis 85 Ton Hoozemans 40 Bart Jan Westerhof 106 Roland van Putten 141 Kafung Tang 162 Rob Broeren 170 Leo van Meel 342 Fred Mandersloot

35:37 35:53 37:02 40:23 43:53 39:40 44:38 46:29 47:42 47:58 56:38

5 km, M

1 Harmen Perk

De Bradelierloop, De Lier, 6-8-2011 10 km, M35

3 Bas de Peuter 4 Ali Shugul 10 km, M40 2 Gerard Droog

35:40 36:06 37:08

10 km, M50

2 Amriet Oemraw

38:44 42:35 22:32 24:41 26:06 47:43 55:14

20:23

Strandloop, Ouddorp, 12-8-2011 10 km, M30

1 Ronnie Duijnkerken

Stratenloop BergpolderLiskwartier, Rotterdam, 7-9-2011 5 km, M

1 Patrick Kwist 3 Bas de Peuter 4 Amriet Oemraw 7 Ferdi Vonk 17 Ton Hoozemans

15:50 17:10 17:30 18:23 20:58

Maasstadloop, Rotterdam, 11-92011 10 km, MSEN

4 Khalid Mokheari 5 Harmen Perk 10 Yassin Chaabot 15 Peter de Groot 27 Johnnie Matthijssen

35:39 35:41 40:15 41:20 53:01

35:24

5 Ali Shugul 6 Erwin Koens 7 Ron van de Hee

35:42 37:25 37:31

5 km, VSEN

Marathon Nacht, Rostock (D), 6-8-2011 HM, M30

7 Erwin Koens

1:31:33

12 Marieke Berkhof

Ronde van Nedstaal, Alblasserdam, 27-8-2011 1 Amriet Oemraw 2 Erik van der Helm

57 Bas Wevers 37:27 38:42

10 km, MSEN

1 Ron van de Hee

10 km, M

17:18

5 km, M

5 km, M60

21:49

30:32

Stratenloop Vreewijk, Rotterdam, 11-9-2011

37:32

5 km, MSEN

1 Ton Hoozemans

27:01

5 km, MSEN

10 km, M40

1 Ali Shugul

1 Amriet Oemraw 3 Ferdi Vonk 10 Ton Hoozemans

36:52 18:27 20:36

Bavo Schenkelloop, Capelle a/d Ijssel, 28-8-2011

Bridge to Bridge, Arnhem, 11-92011

15 km, M

10 EM, M

1 Patrick Kwist 3 Bas de Peuter

48:30 54:55

10 km, M

1 Roberto Raymond 2 Ferdi Vonk 3 Edy da Silva

35:06 38:00 38:14

5 km, M

3 Paul van Keulen

20:44

Vlietloop, Voorschoten, 4-9-2011 10,4 km, M

4 Ali Shugul

36:30

Tilburg Ten Miles/NK 10km, Tilburg, 4-9-2011 10 km, M35

12 Bas de Peuter

36:50

10 km, M40

7 Patrick Kwist

32:30

10 km, M45

13 Gerard Droog 38:00 10 km, M50 12 Amrietpersad Oemraw 37:41 10 km, V35

8 Iris Meerts

40:09

10 km, VREC

1 Tineke van den Berg

24 «

4 Anneloes Smedts-Koens 56:59

10 km, M35

37:32

5 km, V

3 Marloes Nuijten

38:47

10 km, VSEN

17:14

10 km, V

2 Iris Meerts 3 Marloes Nuijten 30 Claudia Fasol V 42 Sabine van Wijck V 50 Marieke Berkhof 164 Astrid Reijmer 327 Kiek Broekman

2 Erwin Koens

40:14

103 Kafung Tang

1:14:50

Stratenloop, Krimpen a/d Ijssel, 13-9-2011 5 km, M

1 Patrick Kwist 4 Bas de Peuter 5 Amriet Oemraw 6 Ferdi Vonk 29 Ton Hoozemans

15:50 16:55 17:42 17:53 20:51


OP JACHT NAAR MEDAILLES column: Hans Bos

ÂŤ

Dit najaar zijn er voor de hardlopende oudjes maar liefst vier

als 55-plusser bijna vier minuten voor me zitten (1.21.24 versus

NK’s: 10 km, halve en hele marathon en cross. Met veel deel-

1.17.43)! Ok, de tweede 55-plusser wist ik voor te blijven, maar

name vanuit RA. Als kersverse 50-plusser nam ik deel aan het

toch, ben ik nou zoveel ingezakt na vier jaar, of is Wim toeval-

NK halve marathon in de Bredase Singelloop begin oktober.

lig gewoon veel beter in vorm deze keer? Nou ken ik Wim de

Was het vorig jaar al ongewoon warm voor de tijd van het

Weerdt al heel lang als een klasse-atleet, dus laat ik het erop

jaar, met temperaturen tot 24 graden, dit jaar was het zelfs

houden dat hij in 2007 even relatief gezien wat minder pres-

nog een paar graadjes warmer. In Breda loop je rondes door

teerde. Bovendien las ik ergens dat hij Nederlandse records

de binnenstad, met hier en daar veel publiek in straten met

wilde aanvallen, dus ik houd het op een sterke opleving bij

hoge panden (met dit keer als voordeel dat je in de schaduw

overgang naar een nieuwe klasse. Die opleving, daar ben ik

liep) en relatief veel klinkers (waar ik een jaar geleden nog

nog naar op zoek. Tsja, je wordt ouder, maar je wil jezelf toch

behoorlijke blaren aan had overgehouden). Vorig jaar was

telkens weer de maat nemen. Mijn doel is nu het clubrecord

het voor mij op het eind een inhaalrace: na het inhalen van

op de marathon, volgend jaar te lopen in Rotterdam. Dat

drie 45-plussers haalde ik toen zowaar een zilveren medaille

record staat op naam van Koos Mulders met 2.46.47. Een

in een tijd van 1.20.35. In 2007 had ik in de CPC in Den Haag

fraaie prestatie als je bedenkt dat hij dit gelopen heeft op

ook al eens een zilveren medaille met een tijd van 1.14.23,

een heuvelachtig parcours (Echternach, Luxemburg). In de

een clubrecord – dat nog steeds staat- waar ik toen heel

marathon van Rotterdam dit jaar zat ik als 49-jarige maar een

tevreden over was. Maar tijden betekenen niet zo veel op

half minuutje onder die tijd en toen was ik in topvorm. Zal dus

een NK, het gaat om de medailles. Nu wist ik van tevoren dat

nog een harde dobber worden, maar dat maakt het ook tot

de concurrentie dit jaar zeker niet minder zou zijn, de klasse

een mooie uitdaging.

van 50-plus is sterk bezet. In 2010 zaten er nog drie 50-plussers

Overigens haalde ik in Breda op het eind tot mijn voldoening

voor me. Het leuke van zo’n NK is dat je aan de startnum-

nog diverse 50- en 55-plussers in. Helaas waren er echter ook

mers (zowel op borst als rug) kan zien in welke klasse de loper

nu weer nog drie 50-plussers voor me, zodat ik net buiten de

uitkomt. Niet onbelangrijk, want ouderdom inschatten op de

medailles viel. In 2007 was het Merel de Knegt die 1 seconde

vijf jaar nauwkeurig, dat blijkt niet eenvoudig. Grijs en kaal zijn

voor mij eindigde en Nederlands kampioen werd bij de vrou-

ze soms al na hun vijfendertigste, dus dat geeft geen uitsluit-

wen overall. Dat was nu Heleen Plaatzer in 1.14.39. Vlak voor

sel. Alleen mijn loopmaat Amriet (ook 50-plusser) weet tot

PLMĂ€QLVKWHQXGHHHUVWHSOXVVHUELMGHYURXZHQLQÂŤ

mijn verbazing vanaf de start altijd precies al wie zijn concur-

Mijn eeuwige concurrent Amriet bleef ik in Breda nog wel net

renten zijn en waar ze lopen. Nou zeg ik wel dat tijden niet

voor. Hij nam een week later revanche door mij in de Berge-

belangrijk zijn op dit soort kampioenschappen, ik ben er toch

seplasloop (10km) op een halve minuut te lopen.

altijd wel mee bezig. Zo eindigde in 2007 de eerste vijftig-plus-

Ik denk dat ik mij nu eerst ga richten op het NK cross in Tilburg,

ser ruim anderhalve minuut achter me. Dat was toen Wim de

daarover in mijn volgende column wellicht meer.

Weerdt. Laat nou diezelfde Wim dit jaar weer mee doen en

25 ÂŤ


«

RA UITSLAGEN mail uitslagen naar: uitslagen@ra.nl Oosterparkloop, Ridderkerk, 17-9-2011

Amsterdam Marathon, Amsterdam, 16-10-2011

15 km, M

marathon

1 Patrick Kwist 6 Bas de Peuter

48:21 55:00

15 km, V

1 Tineke van den Berg

58:51

10 km, M

3 Ferdi Vonk

37:37

Dam tot Damloop, Zaandam, 18-9-2011 4 EM, V

680 Ineke Westbroek

45:02

Drechtstedenloop, Dordrecht, 25-9-2011 1 km jeugdloop

5 Janeiro Day

3:49

10 km Prestatieloop

1 Ali Shugul

35:31

21 km , M

8 Patrick Kwist 26 Ferdi Vonk 78 Paul Wuestenenk

1:12:20 1:26:00 1:39:24

10km

127 Peter de Groot 39:40 239 Kafung Tang 45:19 2087 Esther van den Hoven 1:02:49

1 km, Jongens

3:51 3:53 3:55

1 km, meisjes

4:21 4:22 4:25

2 km, Jongens

1 Biagio van der straaten 2 Alessio van der straaten 3 Youri de Winter

7:37 7:45 7:51

2 km, meisjes

1 Denise Bosch 2 Emma Rijsdijk 3 Esra van Beek

8:27 8:42 8:55

5 km, m

1 Nick van der Poel 2 Emilio Andrade 3 Werner Helvensteyn

16:59 17:06 17:08

5 km, v

1 Marieke van Leeuwen 2 Tamara van Kleef 3 Rosalie Ohm

19:20 20:33 21:21

10 km, m

1 Patrick Kwist 2 Pascal van Troost 3 Ronnie Duinkerken

31:56 32:54 33:25

10 km, v

1 Esther Vermue 2 Iris Meerts 3 Marieke Prince

26 «

halve marathon

Marcel de Jeu Kafung Tang Erik Roel Anneloes van der Horst Maria Smedts Kiek Broekman Ronald Kruyt Fred Mandersloot Wil van Dam Ineke Westbroek Annie Mandersloot

1.30.43 1.40.39 1.43.08 1.43.57 1.53.23 2.02.34 2.10.38 2.11.51 2.26.19 2.45.16 2.56.30

Klaas Vaak Droomtijdloop, Delft, 30-10-2011 16 Eric Stam 120 Rene Kruis 153 Kafung Tang 234 Ronald Poppeliers 420 Marco Schumm

37:53 39:14 40:54

26:00 38:24 40:14 44:52 53:17

1/2M, V

46 Carin Roest 114 Lisette Flink 209 Anouk Veenstra 213 Anja Kramp

Bergseplasloop, Rotterdam, 9-10-2011

1 Lotte de Visser 2 Amber van Dijssel 3 Fabian den Ouden

2.28.52 2.50.48 2.58.11 2.59.03 3.00.54 3.02.29 3.02.45 4.17.30

(+1 uur wintertijd) 1/2M, M

Singelloop Utrecht 10km, 25-9-2011

1 Isaya Klein Ikkink 2 Quint van Breukelen 3 Djael Stuurland

Patrick Kwist (M40) Bas de Peuter (M35) Tineke v.d. Berg Ferdi Vonk Ron v.d. Hee (M35) Amriet Oemraw (M50) Erik van der Helm (M40) Menno Heetveld (M40)

UITSLAGEN IN DE RATELAAR

53:16 1:03:24 1:17:45 1:18:38

KrimpenerwaardNatuurmarathon, 30-10-2011, Krimpenerwaard marathon

Dirk Kwak

4.05.41

Hierbij doet de redactie een herhaalde oproep voor uitslagen van (weg)wedstrijden. Mail uitslagen naar uitslagen@ra.nl


ÂŤ

TRAININGSTIJDEN ALGEMENE GROEPEN CATEGORIE

TRAIN(ST)ERS

TIJDSTIP

Alle pupillen

Eric Tournier, Anne Verlinde LĂŠon Jansen, Annet vd Vaart Jiske Swagemakers Lahousine Amrins Marieke Berkhof, Susanna van der Velden Farah Belahcen Hanna v.d. Weij Tamara en Mitchel Jesse en Ruben Obed en Patricia Meruska en Maruska Katrien Gijsen, Josie Kolsteren Mirjam van Leeuwen Katrien Gijsen, Josie Kolsteren Eric Tournier, Carlo Westerduin Benita Verlinde, Benita Verlinde Eric Tournier, Teun Kolner Jasmijn Wierema Leo Blom

ma 17.30 – 18.30

Alle pupillen

Alle pupillen

Alle pupillen Alle pupillen Talentenklas Ultrapupillen

minipupillen C-pupillen B-pupillen A1-pupillen A2-pupillen D junioren

D en C junioren LĂŠon Jansen, Annet vd Vaart Lahoucine Amrins C junioren Tamara Middelburg Steven de Jesus Richard Kooijman Niels B junioren Ivor Landburg en A junioren Jerry Amsterdam Algemene groep Jean-Paul Papamarkou senioren/masters Danielle Brand

SPECIALISATIEGROEPEN LOKATIE Nenijto

di 16.00 – 17.00 za 09.00 – 10.00

Varkenoord

za 08.30 – 10.00

Langepad

TRAIN(ST)ERS

SPRINT

ERROL ESAJAS MA T/M VR 19.00 – 20.30 za 10.30 – 12.00 Nenijto

Horden

Marjan Olyslager

Hordeschool Richard Kooijman (op uitnodiging) Marjan Olyslager Middenlange afstand

do 15.45 – 18.00 Pendrecht di 15.30 – 17.30 4-Ambacht wo 13.30 – 15.30 Oude Noorden ma 15.45 – 16.45 Pendrecht wo 16.00 – 17.00 Nenijto

wo 16.00 – 17.00

Nenijto

wo 16.00 – 17.00

Nenijto

wo 16.00 – 17.00 wo 17.30 – 18.30 wo 17.30 – 18.30 ma 17.30 – 19.00 wo 17.30 – 19.00 za 10.00 – 11.00 di 16.00 – 17.00 za 10.00 – 11.15

Nenijto Nenijto Nenijto Nenijto Nenijto Varkenoord Varkenoord

ma 17.30 – 19.00 wo 17.30 – 19.00 za 10.00 – 11.00

Nenijto Nenijto Varkenoord

ma 19.00 – 20.30 wo 19.00 – 20.30 di 19.00 – 20.30 do 19.00 – 20.30

Nenijto Nenijto Nenijto Nenijto

LOOPGROEPEN CATEGORIE

TRAIN(ST)ERS

TIJDSTIP

Groep A

Ruud Onland Mike Lie-a-Lien

di 19.00 – 20.30

Groep B1 DickEduard wedstrijdgericht Aad van Galen

di 19.00 – 20.30 do 19.00 – 20.30

Groep B2 Rob Broeren wedstrijdgericht Rob Broeren

za 8.30 – 10.00 di 18.45 – 20.15

Langepad Langepad

Groep C recreatief

Aad Bokx/ Henk Berkhof

za 8.30 – 10.00 di 18.45 – 20.15

Langepad Langepad

Groep D recreatief

Jaqueline van Gentevoort Cees Romein Michel Kooijman Louis Haak / Hans Fleischhauer

za 8.30 – 10.00 di 19.45 – 20.00 za 09.00 - 10.30 za 8.30-10.00 di 18.45 - 20.15

Langepad Langepad Nenijto Langepad Langepad

ma 19.00 – 20.30 wo 17.30 – 18.30

Loopgroep Varkenoord

za 08.45 – 10.15 wo 19.30-21.00

do 19.00 – 21.00 en op afspraak

LOKATIES NENIJTO

wo 19.00 – 21.00 vr 15.30 – 17.30 zo 10.00 – 12.00

Nenijto Nenijto Nenijto

ma 19.00 – 21.00 di 19.00 – 21.00 Nenijto

Nenijto Nenijto

Middenlange afstand

Richard Kooijman

di 19.00 – 21.00 do 19.00 – 21.00

Nenijto Nenijto

Wegatletiek

vacature

di 19.15 – 21.00 do 19.15 – 21.00

Nenijto Nenijto

Meerkamp junioren

Peter Spiering

vr 19.00 – 20.30

Langepad

Hoogspringen Erwin Suvaal (op afspraak) junioren Verspringen/ Elsworth Manuel Hinkstapspringen Ondersteunende Elsworth Manuel sprinttraining

di 19.00

Nenijto

di 18.30 – 20.30 do 18.30 – 20.30 ma wo vr 17.30 za 11.00

Nenijto Nenijto Nenijto

Polstokhoogspringen

Marc Suvaal

ma 19.00 – 20.30 do 19.00 – 20.30

Nenijto Nenijto

Speerwerpen

Bernadette den UijlFransen

wo 19.00 – 20.30 za 09.30 – 11.00

Nenijto Nenijto

Kogel/discus

Walter Suvaal do 18.30 – 20.30 za 09.30 – 12.00

ma 18.30 – 20.30 Nenijto Nenijto

Nenijto

Kogel/discus junioren

Leo van der Blom

ma 17.45 – 18.45

Nenijto

Kogelslingeren

Vakant

wo 17.30 – 18.30

Nenijto

ma 19.00 – 20.30 wo 19.00 – 20.30

Nenijto Nenijto

Nenijto

do 19.00 – 20.30

Algemene Michel Kooijman conditietraining Aad van Dijk

Piet Verhagen

TIJDSTIP

LOKATIE

wedstrijdgericht

Groep E recreatief

CATEGORIE

Nenijto Nenijto Nenijto

Nenijto Nenijto

Ondersteunende Richard Kooijman specialisatietraining

Atletiek is ingedeeld op basis van geboortejaar en leeftijd (per 1 november 2011): Atleten geboren in: ‡ ]LMQXOWUDSXSLO OLGZRUGHQYDQ5$NDQYDQDIYLMIMDDU

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡

2005 zijn mini-pupil 2004 zijn C-pupil 2003 zijn B-pupil

HQ]LMQ$$SXSLO HQ]LMQ''MXQLRU HQ]LMQ&&MXQLRU HQ]LMQ%%MXQLRU HQ]LMQ$$MXQLRU

Atleten geboren in 1992 of eerder zijn senior, wanneer dames en heren de leeftijd van 35 bereiken worden ze die dag master. Deelname aan de trainingen van specialisatiegroepen is mogelijk vanaf de D-junioren,

Loopgroep Pendrecht

RenĂŠ Warnaar Marja Lakwijk Marcelle Janssen RenĂŠ Warnaar

di 19.00 – 20.00

Varkenoord

maar afhankelijk van enkele regels, de algemene groepstrainers en de betreffende specialisatietrainers. Voor meer informatie hierover kun je WHUHFKWELMGHWUDLQHUVRIGHWUDLQLQJVFR|UGLQDWRU

27 ÂŤ


«

RA ADRESSEN Bestuur

Medische commissie voorziter functie is vacant

Voorzitter Joop van Leersum Tel. 010 - 461 15 36 voorzitter@ra.nl

Lid Jan Bosscha 010 4515046

Penningmeester Marco Schumm penningmeester@ra.nl 06 -11000886

Lid Marianne Hooghuis 010 4512213 06 54281396

Lid Leon Jansen 06-53849179 leonjansenra@gmail.com

Blessurespreekuur op de Nenijto (na telefonische afspraak) Dinsdag 18.00 – 19.00 Donderdag 20.00 – 21.00

Lid (jeugd) Paula Vrolijk 010 4779830 paulavrolijk@hotmail.com

Trainingscoordinator: Marjan Olyslager

Commissie jeugdzaken Wedstrijdorganisatiecommissie Voorzitter Victor Brettschneider woc@ra.nl Wedstrijdsecretariaat Thuis Marijke van Ballegoie woc@ra.nl -XU\&R|UGLQDWRU Natasja Berm-Stortenbeker running.natasja@gmail.com juco@ra.nl Lid Elise Versteegh Maloe van Leersum Maaike Waterreus Francisco Silva Wedstrijdinschrijvingen Bij voorkeur via de kalender op www.ra.nl.

Corianne Roza rozatekst@planet.nl Rian Pijnenburg rianpijnenburg@hotmail.com Paula Vrolijk paulavrolijk@hotmail.com

Coordinator schoolsportvereningingen Aad van Dijk 010 4151572 aad@ra.nl

Commissie Wegatletiek Voorzitter: Louis Haak Nieuwe vice-voorzitter: vacant Leden: trainers loopgroepen A t/m E

PR en communicatie Wedstrijdsecretariaat Uit Mireille Hesper mireille.hesper@orange.nl (voor centrale aanmelding NK’s etc.)

Hester Lingsma hesterlingsma@hotmail.com

Werving en selectie jeugd Senioren/Veteranen/Junioren AB:Vakant Junioren CD/Pupillen Junioren CD Tamara Middelburg juniorenra@gmail.com

Robert Lathouwers 06-45073777 Aad van Dijk aad@ra.nl

Pupillen Francisco Silva : pupillen@ra.nl

Vrijwilligers coordinatie vrijwilligers@ra.nl

Ledenadministatie en contributieadministratie giro 134704 t.n.v. Rotterdam Atletiek, Rotterdam mail: ledenadministratie@ra.nl Opzeggen lidmaatschap en/ of adreswijzigingen uitsluitend per email naar ledenadministratie@ra.nl

Statistiek en clubgeschiedenis Adri van den Berge 010 4522585 statistiek@ra.nl

Technische commissie Richard Kooijman richard@iclbv.nl Eric Tournier eric@iclbv.nl Peter Blommestijn laura_peter@zonnet.nl Ellsworth Manuel

Sportlokaties Het Nieuwe Westen, Nozemanstraat 75 06-48760792 Nenijto Bentincklaan 40 3039 KK Rotterdam telefoon beheerders: 010 4656381 telefoon kantine: 010 4656302 Lange Pad Lange Pad 16 3062 CJ Rotterdam telefoon beheerders: 010 4522280 telefoon kantine: 010 4521960 Varkenoord Buitendijk 112 telefoon beheerder 010 4829633 Pendrecht Sommelsdijkstraat 19 06-24999975 Oude Noorden, Meidoornstraat 55

Stichting sportbevorringNenijto (kantine) Voorzitter Joop van Leersum Secretaris Rens Haanstra 010 4584127 Penningmeester Jan v.d. Knaap 010 4198486

Rotterdam Atletiek op internet RA e-mail info@ra.nl redactie@ra.nl webmaster@ra.nl RA-pagina www.ra.nl

COLOFON

Dit is het orgaan van Rotterdam Atletiek, opgericht op 15 april 1919. Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd zonder voorafgaande toestemming van de redactie en andere auteursrecht-hebbenden. Redactie: Aad van Dijk, Marloes Nuijten, Rene Kruis, Monique Kempff Columnisten: Marianne Klomp, Judith Vis, Hans Bos Uitslagen : Ron van de Hee en Judith Vis Statistiek en clubgeschiedenis : Adri v/d Berge Vormgeving: Ankie Stam, Monique Voorhout, René Kruis Foto omslag: Laura Blommestijn Drukwerk en verspreiding: Drukkerij deMaasstad, Rotterdam De redactie nodigt alle leden uit zoveel mogelijk te schrijven over wedstrijden, of andere gebeurtenissen die verband houden met Rotterdam Atletiek, maar behoudt zich het recht voor teksten te redigeren of in te korten. Kopij bij oorkeur per e-mail sturen naar de redactie: redactie@ra.nl Sluitingsdatum volgend nummer, 24-11-2011

28 «


SPORTIEF IN

Verzekeringen Pensioenen Hypotheken

VERZEKERINGEN.   Walenburgerweg 155 (Statenat) - Postbus 27047 - 3003 LA Rotterdam

BEL

Telefoon 010 - 465 47 99* - Fax 010 - 467 23 41 Postbank 32315 - Holl. Bank Unie rek. nr. 62.92.53.986

JOHN OF ED.

K.v.K. Rotterdam nr. 147353

             

       

                 

                                     

 

Opzeggingen van het lidmaatschap en wijzigingen in gegevens bij voorkeur via een e-mail doorgeven aan: ledenadministratie@ra.nl.

              Formulier        voor    opzeggen         lidmaatschap       of   wijzigen  

gegevens                                                                 

                            naam    voorletter     ... . ... . . ... . . ... . .... . ... . . . . . . . . .       ... . . ... . . ... . ... . . ... . . ... . ... . . ... . . ... . . ... . ... . . ... . . ... . ... . . ... . . ... . ... . . . . roepnaam

 

 

                     adres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . ... . . ... . . .. . . ... . . ... . . .. . . ... . . ... . . ... . ... . . ... . . ... . . ... . ... . . ... . . ... . .                        . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . .. .   postcode . . . . . . . . woonplaats . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . telefoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . geboortedatum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                 opmerkingen       (betreft      o.i.d.)                                              opzeggen,      verhuizing  . . . . . .. . . . . . . . .. . . . .. . . . .. . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . .. .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . .

datum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . handtekening . . . . . . !  "# $ $%& .......................................................................                  !  "# $ $%& '()*('+! 

  , 

 

   -  -  '()*('+! 

  , 

 

   -  -  Dit formulier kunt u opsturen naar de ledenadministratie van Rotterdam Atletiek, -      -      Ledenadministratie Rotterdam Atletiek, Bentincklaan 40, 3039 KK Rotterdam, of deponeren op het Langepad in het meest linker postbusje of op de Nenijto in het kastje naast de ingang van de kantine. 

      

         Opzeggen lidmaatschap vóór 20 november.   

 


Ons drukwerk steekt met kop en schouders boven de stad uit...!

Schietbaanstraat 9 • 3014 ZT Rotterdam • 010 503 41 66 • www.ddm.nl • info@ddm.nl

Ratelaar 5/11  

Ratelaar, clubblad van Rotterdam Atletiek

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you