Page 1

RATCHADAMNOEN DAILY

ราชดำ�เนินรายวัน

ฉบับที่ 141 : วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 http://www.facebook.com/RatchadamnoenToday

โค่นระบอบทักษิณ ปฎิรูปประเทศไทย เพื่อประชาธิปไตยสมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

เปิ ด ทำ � เนี ย บประชาชน กปปส.ออกแถลงการณ์ฉบับ2 ย้ำ�วุฒิสภาต้องเร่งหารบ.ใหม่

ราชดำ�เนินรายวัน - แกนนำ� กปปส.เปิดทำ�เนียบประชาชนร่วมถกนักวิชาการแนวร่วม ก่อนออกแถลงการณ์ อ่านต่อหน้า 4ฉบับที่ 2 ชีค้ วามจำ�เป็นในการตัง้ รัฐบาลใหม่เข้ามาบริหารประเทศ หลัง รบ.รักษาการใช้ อ่านต่อหน้า 4 อำ�นาจเต็มไม่ได้ จนไร้นโยบายกระตุน้ เศรษฐกิจ ห่วงเข้าสูภ่ าวะชะงักงัน ส่งสัญญาณ “วุฒสิ ภา” เร่งหาทางตัง้ นายกฯ เผยฟรีทวี ใี ห้ความร่วมมือเกีย่ วสัญญาณถ่ายสดพร้อมเพรียง

เทวดาร่วมพรมน้�ำ มนต์ ทำ�บุญใหญ่ประเทศไทย ชะล้างสิง่ ชัว่ ร้ายให้แผ่นดิน ราชดำ�เนินรายวัน - “กำ�นันสุเทพ” พร้อมแกนนำ�-มวลมหา ประชาชนตากฝนทำ�บุญวันพระใหญ่ ขจัดปัดเป่าสิง่ เลวร้าย ของแผ่นดิน เสริมสิรมิ งคลการต่อสูเ้ พือ่ ประเทศ ท่ามกลาง สายฝนที่กระหน่ำ�ลงมาสร้างความชุ่มฉ่ำ�จนคนในพิธีเปียก ปอนไปตามๆกัน ส่วนช่วงเช้าทำ�บุญ-ตักบาตรพระสงฆ์ 30 รูป เนือ่ งในวันวิสาขบูชาโลก อ่านต่อหน้า 3

จัดหนักลากไส้ระบอบแม้ว ย้�ำ อีกหนไม่เจรจากับโจร เตือนวุฒฯิ เร่งหาทางออก

ราชดำ�เนินรายวัน - เลขาธิการ กปปส.ย้�ำ ภารกิจขจัด “ระบอบแม้ว” ให้สน้ิ ซาก เหตุท�ำ ลายชาติจนย่อยยับ ชี้ เป็นศัตรูรา้ ยของประเทศ ลัน่ ไม่เจรจาโจรปล้นแผ่นดิน เย้ยจุดจบ “ทักษิณ” ต้องตายนอกประเทศ สะกิด “นิ วัฒน์” มานัง่ คุยทีท่ �ำ เนียบฯ ก่อนหมดโอกาสลาออก จี้ “วุฒสิ ภา” ทำ�หน้าทีใ่ ห้คมุ้ ข้าวสุก เร่งสรรหานายกฯคน ใหม่ หากพลิว้ ถูก ปชช.ตัดขาดแน่ อ่านต่อหน้า 4

ไร้เงาตัวแทนรัฐเถือ่ นร่วม ถกทางออกประเทศวันที2่ “มาร์ค”จีร้ บ.ต้องเสียสละ

ราชดำ�เนินรายวัน - ประชุมวุฒสิ ภานักพิเศษวันที่ 2 ไร้เงาตัวแทน รบ.-พท.-นปช.ร่วม ด้าน ส.ว.เสียงส่วนใหญ่เสนอเดินสายคุยทุกภาคส่วน “มาร์ค” โผล่รว่ มแจง หนุนวุฒฯิ คุยฝ่ายรัฐยอมเสีย สละเปิดทางให้ประเทศ ย้�ำ รบ.แห่งชาติไม่ใช่ค�ำ ตอบ “สุรชัย” เผยเตรียมลุยหารือองค์กรอิสระ-เอกชน 14 พ.ค. ถกอธิการฯทัว่ ประเทศ 15 พ.ค. ให้โอกาส “สมุนแม้ว” ถึง 16 พ.ค. อ่านต่อหน้า 4

ชีร้ ฐั เถือ่ นทำ�ศก.ชะงัก เร่งตั้งรบ.ใหม่แก้วิกฤต อ่านต่อหน้า 3

ศรัทธา - กำ�นันสุเทพ พร้อมด้วยแกนนำ� กปปส.ร่วมพิธที �ำ บุญใหญ่ประเทศไทย ไล่เสนียดจัญไรประเทศชาติ ท่ามกลางฝนตกหนักแต่แกนนำ�และมวลชนยังคงปักหลักทำ�พิธตี อ่ ราชดำ�เนินรายวัน


สวดมนตทําบุญประเทศ ไลเสนียดจัญไร เดินหนาปฏิรูปประเทศไทย

เก็บตกการเคลื่อนไหว

แกนนํา กปปส. นํามวลชนที่เวทีชุมนุมบริเวณเชิงสะพานมัฆวาน ถนนราชดําเนินนอก รวมทําบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา

คปท. แจกน้ํามนตหลวงตาแยงวัดภูทอก

หลวงปูพุทธะอิสระ เททองหลอพระศรีอริยะเมตไตรยที่วัดออนอย รดน้ํามนตโยมแม แลวมาราชดําเนินกอนกลับแจงวัฒนะ

ปาปุก จากเชียงใหม มอบเงินสนับสนุน คปท.

ซีเรียมิวสิค วัฒนธรรมมุสลิม

ทีมงานเบื้องหลังของ กปปส.

พลตรีจําลอง ศรีเมือง พลเอกปรีชา เอี่ยมสุพรรณ สองลุงนักสูผูยิ่งใหญ


SHARE เทวดารวมพรมน้ำ�มนต

ทำ�บุญใหญประเทศไทย ชะลางสิ่งชั่วรายใหแผนดิน

ราชดำ�เนินรายวัน – “กำ�นันสุเทพ” พร้อมแกนนำ�-มวลมหา ประชาชนตากฝนทำ�บุญวันพระใหญ่ ขจัดปัดเป่าสิง่ เลวร้าย ของแผ่นดิน เสริมสิรมิ งคลการต่อสูเ้ พือ่ ประเทศ ท่ามกลาง สายฝนที่กระหน่ำ�ลงมาสร้างความชุ่มฉ่ำ�จนคนในพิธีเปียก ปอนไปตามๆกัน ส่วนช่วงเช้าทำ�บุญ-ตักบาตรพระสงฆ์ 30 รูป เนือ่ งในวันวิสาขบูชาโลก วานนี้ (13 พ.ค.) ผูส้ อ่ื ข่าวรายงานว่า เมือ่ เวลา 17.00น. ที่ เวที กปปส. บริเวณสะพานมัฆวานรังสรรค์ นายสุเทพ เทือก สุบรรณ เลขาธิการ กปปส. พร้อมด้วยแกนนำ� ได้น�ำ มวล มหาประชาชน ทำ�พิธที �ำ บุญให้กบั ประเทศไทย เนือ่ งในวัน วิสาขบูชา เพือ่ เสริมความเป็นศิรมิ งคล และสร้างขวัญกำ�ลังใจ ให้กบั ประชาชนในการต่อสูค้ รัง้ นี้ โดยในพิธดี งั กล่าว นายสุเทพ ได้จดุ ธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย นิมนต์พระเถระ เจิมเทียนชัย 4 ทิศ จากนัน้ ได้เชิญแกนนำ� ภาคเนือ นายชัยวุฒิ บรรณนา วัฒน์ ภาคกลาง นายณัฐพล ทีปสุวรรณ ภาคอีสาน อิสระ สม ชัย และภาคใต้ นายถาวร เสนเนียม เป็นตัวแทนมวลชนจาก ภาคต่างๆร่วมทำ�พิธี ทัง้ นี้ แกนนำ�ได้รว่ มกันจุดธูปเทียน เครือ่ งบวงสรวง เทวดา หลังจากนัน้ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์มหาราช (สวดภาณ ยักษ์) เพือ่ ขจัดปัดเป่า สิง่ เลวร้ายทัง้ หมดทัง้ มวลของแผ่นดิน และเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ เพือ่ เป็นและคนไทยทุก

คนโดยขณะทำ�พิธมี ฝี นตกลงมาอย่างหนัก แต่แกนนำ�และ ประชาชนยังร่วมพิธีทำ�บุญให้ประเทศอย่างคึกคักจนเปียก ปอนไปตามๆ กัน จากนัน้ เวลา 17.30 น. นายสุเทพได้เดินทางโดยรถยนต์ออก จากเวที กปปส.สะพานมัฆวานรังสรรค์ ไปยังด้านหน้าอาคาร รัฐสภา โดยมีมวลชนจากกองทัพธรรมและกปปส.บางส่วนมา ปักหลักชุมนุมตัง้ แต่ชว่ งเช้า จากนัน้ นายสุเทพได้ขน้ึ ปราศรัย บนรถขยายเสียงท่ามกลาง ท่ามกลางสายฝน โดยนายสุเทพ กล่าวย้�ำ ว่าประเทศจำ�เป็นต้องมีนายกฯ และเรียกร้องให้ วุฒสิ ภาเร่งดำ�เนินการหานายกฯ คนใหม่โดยเร็ว ผูส้ อ่ื ข่าวรายงานว่า ในขณะทีเ่ มือ่ ช่วงเช้าทีผ่ า่ นมา บรรยากาศการชุมนุมของกลุม่ กปปส. ทีเ่ วทีหน้าองค์การ สหประชาชาติ เชิงสะพานมัฆวานรังสรรค์ แกนนำ� กปปส. นำ� โดย นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ นาย ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ โฆษก กปปส. และ ร.ท.แซมดิน เลิศบุศย์ ผูป้ ระสานงานกองทัพธรรม ได้ ร่วมทำ�บุญตักบาตรพระสงฆ์ 30 รูป เนือ่ งในวันวิสาขบูชา โดยมีมวลชนร่วมทำ�บุญกันอย่างคึกคัก โดยถือเป็นการทำ�บุญ ครัง้ แรกหลังย้ายเวทีมาจากสวนลุมพินี และยังเป็นการทำ�บุญ ประเทศไล่เสนียดจัญไรให้แก่ประเทศตามที่นายสุเทพได้ ประกาศไว้กอ่ นหน้านี้

ชี้รัฐเถื่อนทำ�ศก.ชะงัก

เรงตั้งรบ.ใหมแกวิกฤต

วานนี้ (13 พ.ค.) นายเจิมศักดิ์ ปิน่ ทอง นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ กล่าวภายหลังหารือร่วมกับ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. พร้อมแกนนำ�ทีต่ กึ สันติไมตรีภายในทำ�เนียบรัฐบาลว่า ได้มกี ารหารือเชิงวิชาการ โดยนายสุเทพตัง้ ข้อซักถาม ด้านเศรษฐศาสตร์กบั ตน เกีย่ วกับปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ จึงได้ให้ค�ำ แนะนำ�ไปว่าในขณะทีไ่ ม่มรี ฐั บาลมาบริหารประเทศ ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ เริม่ ถดถอยมา 1 ไตรมาสแล้ว ตัง้ แต่วนั ที่ 9 ธ.ค.56 หลังจากที่ น.ส.ยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในขณะนัน้ ประกาศยุบสภา ซึง่ รัฐบาลรักษาการก็ไม่สามารถใช้นโยบายการคลัง ในการบริหารประเทศให้เดินหน้าต่อไปได้ ดัง นัน้ การจัดเก็บภาษีอากร การจัดเก็บรายได้ และการลงทุนทีส่ ง่ ผลผูกพันระยะยาว ก็ไม่สามารถทำ�ได้เช่นกัน จึงส่งผลกระทบต่อ ปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาราคาสินค้า อัตราการว่างงานเพิม่ ขึน้ “แนวทางการแก้ไขปัญหาของประเทศ เพือ่ ไม่ให้ระบบเศรษฐกิจเกิดภาวะชะงักนัน้ จะต้องเร่งมีรฐั บาลทีม่ อี �ำ นาจเต็ม เข้ามาบ ริหารประเทศโดยเร็วทีส่ ดุ ก่อนเดือน มิ.ย.นี้ เพือ่ ไม่ให้เศรษฐกิจในไตรมาส 2 เข้าสูภ่ าวะติดลบ” นายเจิมศักดิ์ ระบุ

“รักคนไทยทุกคนทีร่ กั ชาติ ตาสว่างเเล้ว เเผ่นดินไทยน่าอยูท่ ส่ี ดุ ขอเข้าร่วมเป็น กปปส. ด้วยคน ทักษิณ นางปู สารเลวเชิญออก ไปจากประเทศไทยได้เเล้ว ก่อนทีจ่ ะเจอบาทาของชาวนา” มวลชนจาก จ.สุพรรณบุรี

เชิญรวมแสดงความคิดเห็นแนวทางปฏิรูปประเทศไดที่

www.reformthai.com

“อย่ามัวแต่สง่ กำ�ลังใจ เราต้องการกำ�ลังของคุณ ก้าวเท้าออกมา ร่วมกับเรา เอาอำ�นาจอธิปไตยของเราคืนมา ร่วมปกป้องชาติ และสถาบัน จะได้ชยั ชนะ ต้องมีมวลชน มากเท่าทีม่ ากได้ และ ชัยชนะกำ�ลังรอมวลมหาประชาชนอยู”่ มวลชนจาก จ.สระบุรี

“ดีใจกับคุณชาวนาท่ตี าสว่างแล้ว และเข้าร่วมกับคนท่ต่ี อ้ งการกวาดล้าง ระบอบทักษินกับครอบครัวกังฉินขีโ้ กง โจรกระจอกของพวกมัน เพราะ นัน่ เป็นทางเดียวทีค่ ณ ุ จะอยูร่ อดเวลาทีม่ หาภัยทีจ่ ะกวาดล้างคนชัว่ ในโลก เดินทางมาถึง พวกท่ยี งั ชัว่ อยูแ่ ละเห็นกงจักรเป็นดอกบัวน่ะคุณเห็นพวก มันวันนีแ้ ต่พอวันนัน้ มาถึงจะดึงพวกมันจมดิง่ ลงไปภายใต้ความตาย ทีม่ ากับมันเลย อย่าประมาท” มวลชนจาก จ.อยุธยา


ราชดำเนินรายวัน 14 พ.ค. 2557  

หนังสือพิมพ์ราชดำเนินรายวัน https://www.facebook.com/RatchadamnoenToday

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you