Page 1

RATCHADAMNOEN DAILY

ราชดำ�เนินรายวัน

ฉบับที่ 138 : วันที่ 11 พฤษภาคม 2557 http://www.facebook.com/RatchadamnoenToday

โค่นระบอบทักษิณ ปฎิรูปประเทศไทย เพื่อประชาธิปไตยสมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

ใช้กองบั ท�ำ ญเนี ย บรั ฐ บาล ชาการทำ�เนียบประชาชน

ราชดำ�เนินรายวัน - เลขาธิการ กปปส.ประกาศย้ายมวลชนกลับทีม่ น่ั เดิม “ราชดำ�เนิน” เตรียมจุดพลุฉลองชัยชนะประชาชน วอน “ผูห้ ลักผูใ้ หญ่” ระดมสมองหาทางออกประเทศ หนุนประธานวุฒฯิ ดำ�เนินการให้มนี ายกฯคนใหม่ ชวนพีน่ อ้ งออกมาให้มากเพือ่ ร่วมกำ�หนดอนาคตของประเทศ เรียก “นิวอ่ฒั านต่น์”อหน้คุยาที4ท่ �ำ เนียบฯหลังใช้เป็นทีท่ �ำ การมวลมหาประชาชน รับปากปลอดภัยแน่นอน อ่านต่อหน้า 4

เผด็จศึกวันที2่ เหนียวแน่น พอใจฟรีทวี ใี ห้ความร่วมมือ

กปปส.ออกแถลงการณ์ ขอปธ.3ศาล-วุฒฯิ -กกต.

ราชดำ�เนินรายวัน - เผด็จศึกวันที่ 2 คึกคักไม่สร่าง มวลชน ทยอยสมทบทุกเวทีตอ่ เนือ่ ง เวทีหน้าสถานีทวี ี 3-5-7-9-11 จัดกิจกรรมตลอดวัน วิชาการสลับบันเทิง “น้องตัน๊ ” โชว์ส เตปขอใจแลกเบอร์หน้าช่อง 9 สุดครึกครืน้ แนวร่วมใจดีขน อาหาร-เครือ่ งดืม่ บริการไม่อน้ั “ณัฏฐพล” พอใจฟรีทวี ยี งิ สด แถลงการณ์ กปปส.ตามทีร่ บั ปากไว้ อ่านต่อหน้า 4

ราชดำ�เนินรายวัน - เลขาธิการ กปปส.พร้อมแกนนำ�เครือข่ายออกแถลงการณ์ผา่ นสถานีโทรทัศน์ ย้�ำ ภารกิจมวล มหาประชาชนทำ�ระบอบทักษิณล่มสลายแล้ว ชีค้ �ำ วินจิ ฉัยศาล รธน.-ป.ป.ช.ทำ� “ยิง่ ลักษณ์” ตกเก้าอี้ รัฐบาลไม่มสี ภาพ บริหารประเทศอีกต่อไป เหลือเพียงนายกฯเถือ่ นรักษาการ จีป้ ระมุข 3 ศาล-ประธานวุฒสิ ภา-กกต.ร่วมหาทางตัง้ นา ยกฯคนใหม่ทนั ที อ่านต่อหน้า 4

ตรึงจุดยุทธศาสตร์

หานายกฯคนใหม่ทนั ที

ถกทหาร-ตำ�รวจฉลุย

ส่งมอบตึกสันติฯไร้ปญ ั หา เล็งใช้ถกทางออกประเทศ

ราชดำ�เนินรายวัน - “สุเทพ” นำ�คณะเข้าสำ�รวจพืน้ ที่ “สันติไมตรี” เจรจาทหาร-ตำ�รวจ ขอพืน้ ทีเ่ ป็นฐานปฏิบตั กิ าร เล็งเป็นทีป่ ระชุมให้ “ผูห้ ลักผูใ้ หญ่” หาทางออกประเทศ พร้อม แถลงการณ์ตามโอกาส ด้าน ผบ.เหตุการณ์ยนิ ดีให้ความร่วมมือ ยืน่ เงือ่ นไขห้ามเกิดความ เสียหาย ก่อนส่งมอบการ์ด กปปส.รับช่วงเข้าดูแลพืน้ ที่ อ่านต่อหน้า 4

หลวงปู่ฯเมตตาอโหสิ ตร.ยิงแก๊สน้�ำ ตาขอขมา อ่านต่อหน้า 4

ทีม่ น่ั ใหม่ : นายสุเทพพร้อมด้วยแกนนำ� กปปส.และแนวร่วมเข้าตรวจสอบอาคารสันติไมตรีภายในทำ�เนียบรัฐบาล ซึง่ จะใช้เป็นฐานบัญชาการใหม่ของ กปปส. และจะใช้เป็นทีป่ ระชุมผูห้ ลักผูใ้ หญ่เพือ่ หาทางออกประเทศ ราชดำ�เนินรายวัน


ปฏิบัติการตั้ง‘ทําเนียบประชาชน’รับวันชัยชนะ

เก็บตกการเคลื่อนไหว

อาสาพยาบาล ปฏิรูปประเทศไทย ขณะปฏิบัติหนาที่

เตนทบานสวนลุมเปดรักษาดวยวิธีฝงเข็ม คิวยาวเหยี่ยด

เกษตรกรอีสานรักชาติ เปดฝงเข็มใหพี่นอง

ทีมหมอเขียว ขึ้นแนะนําการดูแลสุขภาพ หมอที่ดีที่สุดคือตัวเราเอง

4 วันที่ทีมจัดการขายสินคาที่เล็ก แฟรงกี้นํามาให ไดเงินถวายหลวงปู 38,140 บาท

ชวยกันพับกระทงใสอาหาร ลดโลกรอน

รุนนี้ขลังจริง แกรงจัง โตโผใหญตานระบอบทักษิณที่นิวยอรก

ทินกร ออนประทุม ส.อบจ.มหาสารคาม ทั้งเลาขาวยามเชา ทั้งปราศรัยที่ชอง 7

คปท. มีทีวีของตัวเองแลวครับพี่นอง รับชมกันไดทางจานสม ไอพีเอ็ม ชอง 30

ทนายมิ้นท-พวงทิพย บุญสนอง แหง คปท. ออกเสื้อ “ลูก ความทนายมิ้นท”เปนทุนไปวาความใหมวลมหาประชาชน

เมื่อครั้งเผด็จศึกวันแรก หนาชอง 7 ฝนตกหนักมาก มวลชนที่กางเตนทเปยกกันหมด ทางชอง 7 เปดเวทีมวยไทย 7 สี ใหพี่นองไดพักผอน สวนพอใหญ อิสสระ สมชัย ไดที่ตั้งกลองถายทอดมวยเปนที่นอน


SHARE ประมวลภาพความเคลื่อนไหว

วันเผด็จศึกทัว่ กรุงฯ ช่อง 3

ช่อง 9

ช่อง 7

“ขอขอบคุณช่อง 3 5 7 9 และ thaipbs ทีถ่ า่ ยทอดสดการ แถลงการณ์ของลุงกำ�นัน” กปปส.เยอรมัน ช่อง 5

ช่อง 11

เชิญรวมแสดงความคิดเห็นแนวทางปฏิรูปประเทศไดที่ ขอขมา – ส.ต.ต.เชิดศักดิ์ แต้มแสง ตำ�รวจ อคฝ. บช.น. นำ�ดอกดาวเรืองขอขมาหลวงปูพ่ ทุ ธะอิสระ แกนนำ� กปปส. แจ้งวัฒนะ หลังจาก วานนี้ (9 พ.ค.) ศอ.รส. ได้ใช้แก๊สน้�ำ ตาและน้�ำ ผสมสารเคมีใส่ผชู้ มุ นุมทีห่ น้าสโมสรตำ�รวจ ทำ�ให้หลวงปูฯ่ อาพาธและผูช้ มุ นุมได้รบั บาดเจ็บ

“พวกนปช.เสือ้ แดงเห็นหรือยัง ในยามคับขันหน้าสิว่ หน้า ขวาน แต่ทกั ษิณก็ไปเสวยสุขไม่เคยมาสูเ้ คียงบ่าเคียง ไหล่ใช้ชวี ติ อย่างสุขสบายในต่างแดน ทิง้ ให้คนเสือ้ แดง ตากหน้าสูก้ ลางแดดกลางฝนท่ามกลางคำ�ประนามหยาม เหยียดจากผูค้ นทัว่ สารทิศ” มวลชนย่านสุขมุ วิท

www.reformthai.com

“ทักษิณมีความสุขรอกลับไทย สบายบนสมบัตมิ หาศาล รอฮุบน้�ำ มันกลางอ่าวไทย เอาตัวเองเป็นตัวแทนของ ประชาธิปไตย ทำ�ลายศาล เป็นเผด็จการประชาธิปไตย ซ่อนรูป แต่คนรากหญ้ายากจน ไม่มกี ารศึกษา”

“ทักษิณมีชวี ติ ไม่ผาสุกเพราะไม่รจู้ กั คำ�ว่า หยุดทำ�ชัว่ จมอยู่ กับการประจบสอพลอปอกลอกจากสมุนบริวารซึง่ คือนรก นัน่ เอง ถ้ารูจ้ กั ฉุกคิดขึน้ มาเสียบ้าง ก็จะได้ไม่ถลำ�ลึกลงสูแ่ ดน นรกโลกันต์ทล่ี กึ สุดลึก น่าสังเวช”

ครอบครัวอัศวไทรุง่ จากสาธุประดิษฐ์

มวลชนจาก จ.สระบุรี


RATCHADAMNOEN DAILY

หลีกทาง : เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

ขอได้โปรด เถิดท่าน นักการเมือง ขอโทษเถิดท่าน นักวิชาการ หยุดเถิดเหล่าลิ่วล้อ บริวาร หยุดเถิดสื่อ ปากไทใจขี้ข้า หลีกทางให้มวลประชา เถิดอย่าขวาง หยุดใช้เรือ่ ง เลือกตัง้ มาบังหน้า หยุดใช้ปฏิภาณ อันปราดเปรื่อง หยุดรับใช้เผด็จการอันเขรอะคร่ำ� หยุ ด ปิ ด หู ปิ ด ตา พล่ า มบ้ า บ่ น ประชาชนต้องการสร้าง ทางสายใหม่ เพราะพวกนักเลือกตัง้ มันบังตา เชิดชูสิทธิ์ แต่ ไม่คิด ถึงฟันเฟือง หยุดสร้างความชั่วช้า สาริยำ� หยุดหอนเห่า เอาใจ แต่นายตน คือทางทอง ของประชาธิปไตย รอเข้าคว้าอำ�นาจ ขึ้นนั่งเมือง อันเกีย่ วเนือ่ ง ของระบอบไม่ชอบธรรม หยุดก่อกรรมทำ�ร้ายประชาชน หยุดสร้างความสับสนให้คนไทย หลีกเถิดหลีก ทางให้ ประชาชน!

“ก่อนทีเ่ ราจะกลับไปฉลองชัยทีร่ าชดำ�เนิน เราจะจัดบิก๊ คลีน นิง่ เดย์ ให้แต่ละหมูบ่ า้ นประชุมกันในการโยกย้าย เต๊นท์ ข้าว ของ เราจะเก็บทุกอย่างทีส่ วนลุมพินใี ห้เรียบร้อย ให้กลับเป็น สวนสาธารณะทีส่ มบูรณ์ดงั เดิม” สาทิตย์ วงศ์หนองเตย แกนนำ� กปปส. กปปส.ออกแถลงการณ์

การแต่งตัง้ นายกรัฐมนตรีคนใหม่โดยเร็ว นอกจากนีย้ งั ถือเป็นการกระจาย วานนี้ (10 พ.ค.) เมื่อเวลา 16.00 น. ที่บริเวณแยกมิสกวัน นายสุ ข้อมูลให้ประชาชนได้รบั รูอ้ ย่างทัว่ ถึง ผ่านความร่วมมือของสถานีโทรทัศน์ เทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. พร้อมด้วยแกนนำ�และเครือข่าย ต่าง ๆ ซึ่งเบื้องต้นรู้สึกพอใจ ที่แต่ละช่องทำ�ตามที่สัญญาไว้ แม้ว่าจะ กปปส. อาทิ นายสุริยะใส กตะศิลา กรรมการ กปปส. นายนิติธร ล้ำ� ติดขัดในเรื่องของการเชื่อสัญญาณล่าช้าบ้างก็ตาม เหลือ ที่ปรึกษาเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท.) ,นายสมศักดิ์ โกศัยสุข นายสาวิทย์ แก้วหวาน แกนนำ�สหภาพแรงงาน ใช้ท�ำ เนียบรัฐบาล ต่อจากหน้า 1 รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) และ นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ โฆษก กปปส. วานนี้ (10 พ.ค.) เมื่อเวลา 21.00 น. นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ร่วมกันออกแถลงการณ์ผา่ นการถ่ายทอดสดของสถานีโทรทัศน์ชอ่ งต่างๆ เลขาธิการ กปปส. กล่าวปราศรัยทีเ่ วทีสวนลุมพินตี อนหนึง่ ว่า วันนีต้ นได้ โดย นายสุเทพ เป็นผูแ้ ทนในการอ่านแถลงการณ์ความว่า การต่อสูข้ อง ส่งหนังสือถึง ประธานวุฒสิ ภา ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ มวลมหาประชาชนในช่วง 6 เดือนทีผ่ า่ นมาได้ท�ำ ให้ระบอบทักษิณล่มสลาย ประธานศาลปกครอง และประธาน กกต. ว่าตอนนี้ประเทศไทยไม่มีนา ลงตามลำ�ดับ และจากพฤติการทุจริตฉ้อฉล แทรกแซงฝ่ายนิติบัญญัติ ยกฯ แล้วตามตัวบทกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน คนสั่ง มีการสั่งการให้สมุนบริวารข่มขู่คุกคามองค์อิสระ ตุลาการ ผู้พิพากษา ราชการแผ่นดินได้คือนายกฯเท่านั้น รองนายกฯไม่มีศักดิ์สั่งราชการแผ่น สื่อมวลชน ทำ�ให้ประชาชนชนไม่สามารถอดทนได้อีกต่อไปในที่สุดเมื่อ ดินในฐานะรักษาการแทนนายกฯได้ ฉะนั้น นายนิวัฒน์ธำ�รง บุญทรง ศาลรัฐธรรมนูญ และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ง ไพศาล ที่ทำ�หน้าที่รักษาการนายกฯนั้น อยู่ไปวันๆ ทำ�อะไรไม่ได้ ไม่มี ชาติ(ป.ป.ช.)มีการชี้มูลความผิดให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จนสิ้นสภาพ อำ�นาจหน้าที่ตามกฎหมายที่จะทำ�ได้ ตนจึงกราบเรียนผู้ใหญ่เหล่านั้นว่า ความเป็นรัฐมนตรีนนั้ ทำ�ให้ประเทศไทยในขณะนีอ้ ยูใ่ นสภาพไม่มรี ฐั บาล ขอให้ท่านเหล่านั้นกรุณาให้คำ�ปรึกษาหรือร่วมปรึกษาหรือช่วยกันคิดเพื่อ บริหารประเทศอีกต่อไป เพราะประเทศไทยขณะนีไ้ ม่มนี ายกรัฐมนตรี หรือ ที่จะให้การสนับนุนประธานวุฒิสภาดำ�เนินการให้มีนายกฯคนใหม่ และ นายกรัฐมนตรีรักษาการ คงมีแต่รักษาการรองนายกรัฐมนตรี และรักษา ทำ�การปฏิรูปประเทศไทย การรัฐมนตรีเท่านัน้ รักษาการรองนายกรัฐมนตรีไม่มศี กั ดิ์ ไม่มฐี านะทีจ่ ะ “ประชาชนออกมาสู้คราวนี้ต้องยิ่งใหญ่ไพศาลจริงๆ คนถึงเกรงใจ ถ้า เป็นหัวหน้าคณะรัฐบาล ไม่สามารถใช้อำ�นาจของนายกรัฐมนตรีในฐานะ หากผูห้ ลักผูใ้ หญ่ทกี่ ราบเรียนไปแล้วไม่ท�ำ หรือทำ�ไม่ได้ มวลมหาประชาชน หัวหน้ารัฐบาลได้ ประเทศไทยในขณะนี้จึงไม่มีนายกรัฐมนตรี หรือผู้ที่ ก็ไม่มีทางเลือกอื่น ต้องจัดการกันเอง จึงขอถือโอกาสนี้กราบเรียนพี่น้อง จะทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีน่ ายกรัฐมนตรีของประเทศไทยได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โปรดออกมาร่วมกันกำ�หนดอนาคตของประเทศไทย นี่เป็นโอกาสเดียว “ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีต้องสิ้นสภาพเช่นนี้ หากเป็นยามปกติ สภา เท่านั้น เป็นโอกาสสุดท้ายแล้ว ถ้าออกกันมาหมด มากมายมหาศาลจริงๆ ผู้ แ ทนราษฎรก็ จ ะทำ � หน้ า ที่ เ ลื อ กนายกรั ฐ มนตรี ค นใหม่ ไ ด้ ทั น ที แต่ และต่อสู้เด็ดเดี่ยว เอาจริงเอาจัง รับรองสำ�เร็จแน่นอน” นายสุเทพ กล่าว โดยที่ขณะนี้ไม่มีสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภาจึงเป็นองค์กรทางนิติบัญ เลขาธิการ กปปส.เปิดเผยด้วยว่า เมือ่ วันที่ 9 พ.ค. ตนได้ท�ำ หนังสือถึง ญัตติองค์กรเดียวที่เหลืออยู่ มวลมหาประชาชนจึงขอเรียกร้องวิงวอนให้ นายนิวัฒน์ธำ�รง ว่าถึงเวลามาคุยกับตนได้แล้ว อย่าดื้อดึงต่อไปเลย มา ประธานวุฒสิ ภารีบปรึกษาหารือประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ หาตนได้ทที่ �ำ เนียบฯตัง้ แต่พรุง่ นีเ้ ป็นต้นไปทีต่ กึ สันติไมตรี ทัง้ ในและนอก ประธานศาลปกครองสูงสุด และประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เวลาราชการ ตนจะรักษาความปลอดภัยให้รักษาการรองนายกฯได้ ไม่มี (กกต.) ดำ�เนินการให้มีนายกรัฐมนตรีคนใหม่โดยทันที ทั้งนี้ มวลมหา อันตรายใดๆ แล้วตนก็จะบอกให้ลาออกไปเถอะ อย่าอยู่เลย ลาออกเอง ประชาชนจะยังคงชุมนุมด้วยความสงบสันติต่อไป จนกว่าจะมีนายก เท่กว่าเยอะ ดีกว่าให้พวกเราไล่ออก และบรรดาคนที่รักษาการรัฐมนตรี รัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีมาบริหารประเทศ ทำ�การปฏิรูปประเทศตาม อยู่ มาคุยกับตนได้ ตอนนี้พร้อมจะคุยแล้ว เมื่อก่อนร่ำ�ร้องกันหนักหนา เจตนารมณ์ของมวลมหาประชาชน” แถลงการณ์ กปปส.ระบุ ให้รีบมาคืนนี้ มะรืนนี้ มะเรื่องนี้ หลังจากนั้นมาช้าไม่ให้พบแล้ว นายสุเทพ กล่าวอีกว่า ในฐานะตัวแทนของมวลมหาประชาชน ตนได้ “ผมขอเชิญนายนิวัฒน์ธำ�รง บุญทรงไพศาล มาพบผม มาคุยกับผม ทำ�หนังสือถึงประธานวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ได้ทที่ �ำ เนียบรัฐบาล ตัง้ แต่วนั พรุง่ นีเ้ ป็นต้นไป มีส�ำ นักงานเรียบร้อย แล้ว ประธานศาลปกครองสูงสุด และประธานคณะกรรมการ กกต.เรียบร้อย ไม่ต้องกลัว ผมเป็นกำ�นันบ้านนอก รักษาคำ�พูด รักษาความปลอดภัยให้ แล้ว ขอยืนยันว่า มวลมหาประชาชนทั้งหลายล้วนมีความรักชาติ รัก กับรักษาการรองนายกฯ ได้แน่นอน” นายสุเทพ กล่าว แผ่นดิน ปรารถนาที่จะเห็นบ้านเมืองนี้มีความสงบร่มเย็น มีการปฏิรูป นายสุเทพ ยังได้กล่าวถึงการเข้าไปใช้ตึกสันติไมตรี ภายในทำ�เนียบ ประเทศเพือ่ อนาคตทีด่ ขี องลูกหลานไทยทุกคน ขอใช้โอกาสนีเ้ รียกร้องให้ รัฐบาล เป็นที่ทำ�การของ กปปส.ด้วยว่า “ออฟฟิศใหม่ของผมเท่มาก ทุกฝ่ายทุกองค์กร รวมทั้งพี่น้องมวลชนคนเสื้อแดง โปรดร่วมมือร่วมใจ นำ�คณะเข้าไป เปิดประตูเข้าไป ตำ�รวจพรึ่บ ทหารพรึ่บ แต่น่ารักมาก กันทำ�งานเพือ่ ชาติเพือ่ แผ่นดินอันเป็นทีร่ กั ยิง่ ของพวกเราทุกคน ตนขอถือ ขอบคุณพี่น้องตำ�รวจทหารที่ทำ�หน้าที่อยู่ที่ทำ�เนียบฯ ทุกคน เราคนไทย โอกาสนี้เรียกร้องให้ให้พี่น้องทั่วประเทศทุกฝ่ายทุกองค์กร รวมทั้งพี่น้อง ด้วยกัน ยิ่งอีกไม่กี่วันข้างหน้า พอเราเอาทรราชออกหมด ที่เหลือพี่น้อง คนเสื้อแดงให้มาร่วมมือร่วมใจกันช่วยกันทำ�เพื่อชาติเพื่อแผ่นดินต่อไป กันทั้งนั้น เราจะไปสู้กันทำ�ไม” เลขาธิการ กปปส.กล่าวด้วยว่า เราตัดสินใจว่าจะยุบเวทีลุมพินี แล้ว จะไปทำ �ศึกชิงเมืองที่ราชดำ�เนิน วันที่ 11 พ.ค.จะเป็นการปราศรัยที่ลุมพิ ตรึงจุดยุทธศาสตร์ ต่อจากหน้า 1 วานนี้ (10 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศการชุมนุมของ นีเป็นคืนสุดท้าย แล้วจะเคลื่อนย้ายจากลุมพินีไปทำ�เนียบฯ ยึดถนน มวลชน กปปส.ในวันเผด็จศึกวันที่ 2 ยังคงเป็นไปอย่างคึกคักทั้งที่ฐาน ราชดำ�เนินหมดทั้งสาย บรรดาแกนนำ�ทั้งหลายเคยประกาศแล้วเมื่อวัน ที่มั่นใหญ่เวทีสวนลุมพินี และที่เวทีเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูป ที่เรายุบเวทีราชดำ�เนินเพื่อมาปิดกรุงเทพฯ เราได้สัญญากันว่าจะกลับไป ประเทศไทย (คปท.) บริเวณข้างทำ�เนียบรัฐบาล ซึ่ง นายสุเทพ เทือก ฉลองชัยทีร่ าชดำ�เนิน บัดนีไ้ ด้เวลาทีต่ อ้ งกลับไปฉลองชัยทีร่ าชดำ�เนินแล้ว “ฉะนั้นพรุ่งนี้ (11 พ.ค.) เตรียมตัวให้เรียบร้อยมอบคืนพื้นที่ให้ สุบรรณ เลขาธิการ กปปส.ใช้ดำ�เนินกิจกรรมตลอดทั้งวัน นอกจากนั้น ตามจุดยุทธศาสตร์ตา่ งๆทีม่ มี วลชน กปปส.ปักหลักพักค้างก็คกึ คัก ตัง้ แต่ กทม. มะรืนนี้ (12 พ.ค.) กินข้าวเที่ยงเสร็จ ผมจะเดินนำ�ขบวนมวล สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3, สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5, สถานี มหาประชาชนอพยพไปทำ�เนียบรัฐบาล เราจะตั้งหลักที่นั่น ระดมพลให้ โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7, สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 9 และสถานี เต็มที่ ถ้ากระบวนการเลือกนายกฯโดยวุฒิภาเป็นไปโดยราบรื่น ได้คน ดี คนเก่ง ตรงใจประชาชน ได้นายกฯคนใหม่ ตั้งรัฐบาลใหม่ รับมอบ วิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 โดยแต่ ล ะเวที ไ ด้ มี ม วลชนทยอยเดิ น ทางเข้ า สมทบร่ ว มรั บ ฟั ง การ ภารกิจในการปฏิรูปประเทศตามเจตนารมณ์มวลมหาประชาชน เราก็จุด ปราศรัย และกิจกรรมต่างๆบนเวทีตลอดทั้งวันอย่างหนาแน่น กิจกรรม พลุฉลองชัยแล้วกลับบ้าน แต่ถ้ากระบวนการที่ได้นายกฯคนใหม่ ไม่เป็น บนเวทีต่างๆก็ได้มีวิทยากร นักวิชาการ และแนวร่วมสลับหมุนเวียนขึ้น ไปตามความคาดหวัง ประชาชนก็ไม่มีทางเลือกอื่น นอกจากจัดการด้วย ปราศรัยอย่างต่อเนือ่ ง อาทิ น.ส.รังสิมา รอดรัศมี อดีต ส.ส.สมุทรสงคราม มือประชาชนให้มนี ายกฯคนใหม่ขนึ้ มาให้ได้ จึงจะจบภารกิจของเรา” นาย ได้ขึ้นสร้างความครึกครื้นที่เวที กปปส.ช่อง 3 นายสนธิ เตชานันท์ อดีต สุเทพ กล่าวในช่วงท้าย ผู้ว่าฯหลายจังหวัดเวทีกองทัพธรรม ททบ.5 หรือ น.ส.จิตภัสร์ กฤดากร แนวร่วม กปปส.ได้ขึ้นร้องเพลงฮิต “ขอใจแลกเบอร์” ที่เวที กปปส.ช่อง ถกทหาร-ตำ�รวจฉลุย ต่อจากหน้า 1 9 สร้างสีสันและบรรยากาศผ่อนคลายให้แก่ผู้ชุมนุม นอกจากนี้ ยังมีผู้ วานนี้ (10 พ.ค.) เมื่อเวลา 17.20 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุ สนับสนุน กปปส.นำ�อาหาร-เครื่องดื่มมาบริการให้แก่ผู้ชุมนุมอย่างทั่วถึง เทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส.นายเอกณัฏ พร้อมพันธ์ โฆษก ด้วย โดยตลอดทั้งวันแต่ละจุดไม่เหตุการณ์ความรุนแรงใดๆ กปปส. นายนิติธร ล้ำ�เหลือ ที่ปรึกษาเคือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูป ทั้งนี้เมื่อเวลา 16.00 น.ที่นายสุเทพ และคณะแกนนำ� แถลงการณ์จาก บริเวณแยกมิสกวัน สถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆก็ให้ความร่วมมือในการยิง สัญญาณถ่ายทอดสดโดยพร้อมเพรียงกัน มีเพียงช่อง 11 เพียงแห่งเดียว ที่ยังติดขัดปัญหาด้านเทคนิค โดย นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ แกนนำ� กปปส. กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า การแถลงการณ์ของ นายสุเทพ เป็นการเน้น ย้�ำ ข้อเรียกร้องถึงประธานวุฒสิ ภา ประธานศาล ประธานองค์กรอิสระ ใน ฐานะผูห้ ลักผ็ใหญ่ในบ้านเมือง ให้รว่ มกันแสวงหาทางออกของประเทศใน

ต่อจากหน้า 1

สมทบทุนสนับสนุน

ประเทศไทย (คปท.) และนายสุริยะใส กละตศิลา กรรมการ กปปส. ได้ เดินเท้าเข้ามาภายในทำ�เนียบรัฐบาล บริเวณประตู 2 ผ่านการประสานงาน กับ พ.อ.สมบัติ ธัญญะวัน รองเสนาธิการศูนย์การทหารม้า จ.สระบุรี ใน ฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ ดูแลทำ�เนียบรัฐบาลแล้ว โดยเมื่อเข้ามายังภายในทำ�เนียบรัฐบาล นายสุเทพ พร้อมคณะ ได้เข้า สำ�รวจตึกสันติไมตรี โดยมีก�ำ ลังเจ้าหน้าทีต่ �ำ รวจกองร้อยปราบจราจลกว่า 2 กองร้อย ยืนแสดงกำ�ลังรักษาพื้นที่พร้อมด้วยโล่ห์ ทั้งนี้นายสุเทพ ได้ เจรจากับหัวหน้าชุดของเจ้าหน้าที่ตำ�รวจที่ดูแลตึกสันติไมตรี โดยนายสุ เทพ กล่าวว่า ตนจะขอเข้าไปดูในตึกสันติไมตรี จะขอผ่านทางเข้าไปโดย ไม่ต้องการให้มีความรุนแรง ซึ่งเจ้าหน้าที่ยินยอมเป็นอย่างดี จากนั้นนาย สุเทพได้เจรจากับผูถ้ อื กุญแจดูแลตึกสันติไมตรี เพือ่ ขอเปิดประตู ซึง่ หน้า ประตูมีเจ้าหน้าที่ทหารแสดงกำ�ลังดูแลพื้นที่อยู่ ต่อมา เวลา 17.40 น. นายสุเทพ พร้อมแกนนำ� ได้เข้ามาภายในตึก สันติไมตรี และเดินสังเกตุการณ์โดยรอบพื้นที่ ซึ่งเบื้องต้นมีการกำ�หนด จะใช้ตกึ สันติไมตรี เป็นทีป่ ระชุมผูห้ ลักผูใ้ หญ่และทุกภาคส่วนทีจ่ ะมาร่วม กันหาทางออกประเทศไทย รวมไปถึงจะใช้เป็นสถานทีใ่ นการแถลงการณ์ ในคราวต่อๆไป ด้าน พ.อ.สมบัติ เปิดเผยว่า นายสุเทพ ได้โทรศัพท์มาหาตนเพือ่ เจรจา ถึงวัตถุประสงค์ของการขอใช้พื้นที่ และตนก็ได้รายงานผู้บังคับบัญชาไป ตามลำ�ดับขัน้ เมือ่ ได้วเิ คราะห์ตามเหตุผลแล้ว ผูบ้ งั คับบัญชาจึงได้มอบข้อ เสนอแนะกลับมา ก่อนที่จะยินยอมให้ กปปส.ใช้พื้นที่ได้ โดยมีข้อตกลง ร่วมกันในการดูแลสถานทีว่ า่ จะต้องไม่มคี วามเสียหายเกิดขึน้ จะต้องดูแล รักษาสถานทีเ่ ป็นอย่างดี รวมไปถึงด้านความสะอาดด้วย เนือ่ งจากกรณีที่ มีแกนนำ�และบุคคลอืน่ ทีน่ อกเหนือจากทหาร และตำ�รวจ เข้ามาในทำ�เนียบ รัฐบาลได้นั้น ย่อมมีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหาย และสถานการณ์ ความรุนแรงเกิดขึ้นได้ ดังนั้นแกนนำ�จะต้องดูแลกันเองให้ได้ เพื่อให้เป็น ไปตามข้อตกลง และหากเกิดความเสียหายกับสถานที่จะถือว่าทำ�ผิดข้อ ตกลง ทางเจ้าหน้าทีก่ ม็ คี วามจำ�เป็นต้องเจรจาเพือ่ ขอพืน้ ทีม่ าดูแลตามเดิม หลังจาก นายสุเทพ และคณะได้ตกลงยอมรับเงื่อนไขกับ พ.อ.สมบัติ ก็ได้เดินทางออกนอกพื้นที่ ก่อนที่จะมีการนัดหมายส่งมอบพื้นที่จากเจ้า หน้าที่ทหารและตำ�รวจให้แก่การ์ด กปปส.จำ�นวน 55 คนเข้าดูแลตึก สันติไมตรีแทน โดย พ.อ.สมบัติ ได้กำ�ชับเรื่องการดูแลพื้นที่ห้ามไม่ให้ มวลชนรุกเกินแนวรั้วเหล็กที่กั้นไว้ โดยเปิดพื้นที่ให้เฉพาะบริเวณด้าน หน้าตึกเท่านัน้ และจะเข้าออกตึกสันติไมตรีได้เพียงประตูหน้าประตูเดียว

หลวงปูฯ่ เมตตาอโหสิ

ต่อจากหน้า 1

วานนี้ (10 พ.ค.) เมือ่ เวลา 09.00 น. ทีเ่ วทีแจ้งวัฒนะ ผูส้ อื่ ข่าวรายงาน ว่า แพทย์สนามประจำ�เวทีแจ้งวัฒนะ พร้อมทีมพยาบาล ได้เข้าไปตรวจ สุขภาพและให้การรักษาอาการของหลวงปูพ่ ทุ ธะอิสระ ทีไ่ ด้รบั บาดเจ็บจาก ปฏิบัติการเข้าพื้นที่ศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.) เมื่อวันที่ 9 พ.ค.ที่ผ่านมา จากการฉีดน้ำ�และยิงแก๊สน้ำ�ตาใส่ โดยแพทย์อาสาประจำ� เวทีแจ้งวัฒนะ เปิดเผยภายหลังตรวจอาการของหลวงปู่ฯ ว่า จากการที่ ถูกฉีดน้ำ�เข้าตรงกลางลำ�ตัวพร้อมกับได้รับแก๊สน้ำ�ตา ส่งผลให้มีอาการ หายใจไม่สะดวกตลอดทัง้ คืน ผลการตรวจพบว่า ยังมีอาการแน่นหน้าอก หลอดลมตีบ ต้องรักษาด้วยการพ่นยา นอกจากนีย้ งั พบว่าเส้นเสียงอักเสบ เยื่อบุตาอักเสบ ทำ�ให้มีอาการเคืองตา แพทย์จึงทำ�การเอ็กซเรย์ปอด เช็ก คลืน่ หัวใจ ตรวจคลืน่ หัวใจไฟฟ้า ให้ยาขยายหลอดลม ยาลดการบวมของ ระบบทางเดินหายใจ และยาแก้แพ้ ทั้งนี้ แพทย์แนะนำ�ให้หลวงปู่ฯหยุดพัก เพราะจำ�เป็นต้องให้ออกซิเจน ตลอด แต่หลวงปู่ฯ ระบุว่า มีภารกิจต้องไปทำ� ดังนั้นแพทย์ต้องจัดทีม ประกบเพื่อให้การดูแลหากมีอาการกำ�เริบ ผูส้ อื่ ข่าวรายงานอีกว่า แม้หลวงปูฯ่ จะมีอาการป่วย แต่ได้ก�ำ หนดภารกิจ นำ�มวลชนเดินทางไปที่ สน.ทุง่ สองห้อง เพือ่ แจ้งความเอาผิดกับตำ�รวจ ใน ข้อหาพยายามฆ่า ละเมิด ขัดขวางการเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรม จากเหตุ ที่มีการใช้กำ�ลังสกัดผู้ชุมนุมวานนี้ ทำ�ให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย โดย หลวงปูฯ่ ได้เคลือ่ นขบวนออกจากเวทีแจ้งวัฒนะ เพือ่ ไปที่ สน.ทุง่ สองห้อง ด้วยการนำ�มวลชนเดินเท้าออกจากเวที และมาถึง สน.ทุง่ สองห้อง ในเวลา 10.30 น. โดยให้ประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเจ้าหน้าที่วานนี้ นำ�เอกสาร รับรองของแพทย์มาร่วมแจ้งความเอาผิดตำ�รวจด้วย จากนั้นเมื่อเวลา 12.45 น. หลวงปู่ฯ ได้นำ�มวลชนเดินขึ้นสะพาน ลอยจากหน้า สน.ทุ่งสองห้อง เพื่อข้ามไปยังสโมสรตำ�รวจ ซึ่งเป็นที่ตั้ง ของ ศอ.รส. เพื่อทวงถามความเป็นธรรมจากปฏิบัติของตำ�รวจ โดยได้ ประกาศให้ ศอ.รส.ส่งตัวแทนออกมาขอขมา จากเหตุยงิ แก๊สน้�ำ ตาและฉีด น้ำ�แรงดันสูงใส่ผู้ชุมนุม ไม่เช่นนั้นอาจจำ�เป็นต้องรื้อแบริเออร์ เพื่อเข้าไป ภายในสโมสรตำ�รวจ จากนั้นได้มีการเจรจานานหลายชั่วโมง จนกระทั่ง เมื่อเวลา 14.00 น. ทางเจ้าหน้าที่ตำ�รวจได้ประกาศผ่านเครื่องขยายเสียง จากด้านในว่า ขอให้ผู้ชุมนุมส่งตัวแทน 5 คน เข้ามาเจรจาด้านใน โดยมี พล.ต.ต.ภาคภูมิ สัจจพันธุ์ รองผบช.สำ�นักยุทธศาสตร์ สำ�นักงานตำ�รวจ แห่งชาติ พร้อมด้วย พ.ต.อ.ทรงพล วัฒนชัย เป็นตัวแทนออกมาเจรจา โดยได้ขอ้ สรุปว่า จะส่งตัวแทนออกมาชีแ้ จงขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านเมือ่ วัน ที่ 9 พ.ค.ที่ผ่านมา และถวายพวงมาลัยในแก่หลวงปู่ฯ จนเมื่อเวลา 16.00 น. ส.ต.ต.เชิดศักดิ์ แต้มแสง สังกัด อคฝ.บชน. แต่งกายชุดนอกเครื่องแบบ ได้นำ�พวงมาลัยดอกดาวเรืองกล่าวแสดง ความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดที่ขึ้นต่อหน้าหลวงปู่ฯ ซึ่งรับปากว่าจะให้ ผู้ชุมนุมยอมถอนแจ้งความ ก่อนเคลื่อนมวลชนกลับเวทีแจ้งวัฒนะทันที

ธนาคารกรุงเทพ กระแสรายวัน

“วันเผด็จศึก” เลขที่ 876-300-2758

ชือ่ บัญชี ธีราภา พร้อมพันธุ์

เป่านกหวีด ยังคงคึกคักกันสำ�หรับวันทีส่ องของ ‘ปฏิบตั ิ การเผด็จศึก’ ของมวลมหาประชาชน ทีด่ าว กระจายกันไปอยูต่ ามสถานีโทรทัศน์ชอ่ งต่างๆ ใครสะดวกทีไ่ หนก็ไปเติมกำ�ลังกันทีน่ น่ั และ ความฮึกเหิมก็ทวีก�ำ ลังเพิม่ ขึน้ หลังจากทีร่ ะบอบ ทักษิณไม่สามารถนำ�คนของตัวเองเข้าไปเป็น ประธานวุฒสิ ภาเพือ่ ครอบงำ�วุฒสิ ภาได้ และจากแถลงการณ์ส�ำ คัญของ ‘กำ�นันสุเทพ’ เมือ่ วานนี(้ 10พ.ค.) ก็ได้แสดงจุดยืนถึงแนวทาง ออกของประเทศในตอนนี้ว่าจะยื่นหนังสือถึง ประธานวุฒสิ ภา ประธานศาลฎีกา ประธานศาล รัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครอง และประธาน กกต. เพือ่ ให้มกี ารดำ�เนินการให้มนี ายกฯ คน ใหม่ทนั ที โดยมวลมหาประชาชนจะยังคงชุมนุม ด้วยความสงบต่อไป จนกว่าจะมีนายกฯ และ ครม.ชุดใหม่มาบริหารประเทศ ปฏิรปู ระเทศตาม เจตจำ�นงของมวลมหาประชาชน มีการยกเทียบเคียงเหตุการณ์ในสมัยปัจจุบนั ไปถึงเมือ่ สมัย 14 ตุลาฯ 2516 ทีจ่ อมพลถนอม หนีออกนอกประเทศไป รองประธานวุฒสิ ภาใน ขณะนัน้ ก็เสนออาจารย์สญ ั ญา ธรรมศักดิ์ ขึน้ เป็นนายกฯเพือ่ หยุดสุญญากาศ ไม่ได้ให้รองนา ยกฯหรือคนในคณะรัฐมนตรี ขึน้ มาปฏิบตั หิ น้าที่ แทนนายกฯแต่อย่างใด เหตุการณ์ในปัจจุบันจึงน่าจะถึงทางตันและ สุญญากาศ แบบทีจ่ ะต้องใช้ธรรมเนียมปฏิบตั ิ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 7 เพือ่ หาทางออกให้ กับประเทศ เพราะรักษาการรองนายกฯอย่าง นิวฒ ั น์ธ�ำ รง บุญทรงไพศาล ไม่มสี ถานะเป็น หัวหน้ารัฐบาล ทำ�ให้ในขณะนีบ้ า้ นเมืองเราถือว่า ไม่มฝี า่ ยบริหารแล้ว แน่นอนว่าข้อเสนอนีก้ ค็ งถูกคัดค้านจากเหล่า เสื้อแดงนปช.อย่างเต็มที่ เพราะไม่ว่าทางใด ก็ตามทีร่ ะบอบทักษิณไม่ได้ประโยชน์ ก็จะเป็น สิง่ ทีน่ ปช.เกลียดชัง และพร้อมเข้าขัดขวางทำ�ลาย อยูต่ ลอดเวลา เมือ่ วานนี(้ 10พ.ค.)เสือ้ แดงก็มกี ารนัดชุมนุม ใหญ่ และจะต่อต้านรัฐบาลใหม่ทไ่ี ม่ได้มาจาก การเลือกตัง้ กันอย่างเต็มที่ โดยคงจะมีแนวทาง และวิธกี ารต่างๆตามมา โดยในเบือ้ งต้นได้มี การคะเนกันว่าจะชุมนุมยาวประมาณ 1 เดือน และพร้อมนำ�มวลชนเข้าต่อสู้หากมีการปฏิวัติ รัฐประหาร และมีนายกฯทีไ่ ม่ใช่คนของตัวเอง ทีต่ อ้ งจับตาดูมากกว่าคือท่าทีของ ‘นายใหญ่’ ว่าจะสูใ้ ห้สดุ ปิดเกมในรอบนี้ ยอมเสีย่ งแพ้แบบ ล้มกระดานไปเลย หรือจะอยูน่ ง่ิ เฉยเพือ่ รอวัน กลับมาในภายภาคหน้า เพราะจากท่าทีและผลของการเลือกประธาน วุฒสิ ภา แสดงให้เห็นว่านายใหญ่ไม่ได้ทมุ่ เงินซือ้ อย่างเต็มที่ ทำ�ให้พา่ ยไปอย่างยับเยิน ทัง้ ๆทีก่ อ่ น หน้านีป้ ระเมินว่าผลการเลือกประธานวุฒสิ ภามี ความสำ�คัญมากต่อก้าวเดินของระบอบทักษิณ ต่อไปนี้ นายใหญ่คิดอย่างไรก็จะสะท้อนออกมาไม่ ช้าว่าจะให้การสนับสนุนเหล่านปช.มากน้อยแค่ ไหน จะควักกระเป๋ามโหฬารเหมือนทีเ่ คยทำ�มา แล้ว หรือว่าจะปล่อยให้เป็นหน้าทีข่ องเหล่าอดีต ส.ส.ในพืน้ ทีจ่ า่ ยเอง จัดคนของตัวเองมา และ คนก็จะร่อยหรอลงเรือ่ ยๆ สิง่ หนึง่ ทีว่ ดั กันง่ายๆคือจะมีการวิดโิ อลิง้ ก์มา ปลุกระดมเหล่าชาวเสือ้ แดง ให้ “อย่ากลับบ้าน มือเปล่า” กันอีกครัง้ ไหม หรือจะปล่อยลอยแพ ให้จตุพร และเหล่าแกนนำ�เคว้งคว้างกลาง มหาสมุทร เดีย๋ วก็คงรูก้ นั แสงธรรม ชุนชฎาธาร

ผูจ้ ด ั ทำ�หนังสือพิมพ์ราชดำ�เนินรายวัน : ผูอ ้ �ำ นวยการ เอกนัฏ พร้อมพันธุ์ุ โฆษกคณะกรรมการ กปปส. บรรณาธิการ : แสงธรรม ชุนชฎาธาร, สำ�นักงานอนุสาวรียป ์ ระชาธิปไตย ถนนราชดำ�เนิน กทม. โทร. 094 073 0850 ถึง 2 E-mail : ratchadamnoendaily@gmail.com ดาวน์โหลดฉบับดิจิตอลได้ที่ http://www.facebook.com/RatchadamnoenToday ราชดำ�เนินรายวัน

ราชดำเนินรายวัน 11 พ.ค. 2557  
ราชดำเนินรายวัน 11 พ.ค. 2557  

หนังสือพิมพ์ราชดำเนินรายวัน https://www.facebook.com/RatchadamnoenToday

Advertisement