Issuu on Google+

RATCHADAMNOEN DAILY

ราชดำ�เนินรายวัน

ฉบับที่ 138 : วันที่ 11 พฤษภาคม 2557 http://www.facebook.com/RatchadamnoenToday

โค่นระบอบทักษิณ ปฎิรูปประเทศไทย เพื่อประชาธิปไตยสมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

ใช้กองบั ท�ำ ญเนี ย บรั ฐ บาล ชาการทำ�เนียบประชาชน

ราชดำ�เนินรายวัน - เลขาธิการ กปปส.ประกาศย้ายมวลชนกลับทีม่ น่ั เดิม “ราชดำ�เนิน” เตรียมจุดพลุฉลองชัยชนะประชาชน วอน “ผูห้ ลักผูใ้ หญ่” ระดมสมองหาทางออกประเทศ หนุนประธานวุฒฯิ ดำ�เนินการให้มนี ายกฯคนใหม่ ชวนพีน่ อ้ งออกมาให้มากเพือ่ ร่วมกำ�หนดอนาคตของประเทศ เรียก “นิวอ่ฒั านต่น์”อหน้คุยาที4ท่ �ำ เนียบฯหลังใช้เป็นทีท่ �ำ การมวลมหาประชาชน รับปากปลอดภัยแน่นอน อ่านต่อหน้า 4

เผด็จศึกวันที2่ เหนียวแน่น พอใจฟรีทวี ใี ห้ความร่วมมือ

กปปส.ออกแถลงการณ์ ขอปธ.3ศาล-วุฒฯิ -กกต.

ราชดำ�เนินรายวัน - เผด็จศึกวันที่ 2 คึกคักไม่สร่าง มวลชน ทยอยสมทบทุกเวทีตอ่ เนือ่ ง เวทีหน้าสถานีทวี ี 3-5-7-9-11 จัดกิจกรรมตลอดวัน วิชาการสลับบันเทิง “น้องตัน๊ ” โชว์ส เตปขอใจแลกเบอร์หน้าช่อง 9 สุดครึกครืน้ แนวร่วมใจดีขน อาหาร-เครือ่ งดืม่ บริการไม่อน้ั “ณัฏฐพล” พอใจฟรีทวี ยี งิ สด แถลงการณ์ กปปส.ตามทีร่ บั ปากไว้ อ่านต่อหน้า 4

ราชดำ�เนินรายวัน - เลขาธิการ กปปส.พร้อมแกนนำ�เครือข่ายออกแถลงการณ์ผา่ นสถานีโทรทัศน์ ย้�ำ ภารกิจมวล มหาประชาชนทำ�ระบอบทักษิณล่มสลายแล้ว ชีค้ �ำ วินจิ ฉัยศาล รธน.-ป.ป.ช.ทำ� “ยิง่ ลักษณ์” ตกเก้าอี้ รัฐบาลไม่มสี ภาพ บริหารประเทศอีกต่อไป เหลือเพียงนายกฯเถือ่ นรักษาการ จีป้ ระมุข 3 ศาล-ประธานวุฒสิ ภา-กกต.ร่วมหาทางตัง้ นา ยกฯคนใหม่ทนั ที อ่านต่อหน้า 4

ตรึงจุดยุทธศาสตร์

หานายกฯคนใหม่ทนั ที

ถกทหาร-ตำ�รวจฉลุย

ส่งมอบตึกสันติฯไร้ปญ ั หา เล็งใช้ถกทางออกประเทศ

ราชดำ�เนินรายวัน - “สุเทพ” นำ�คณะเข้าสำ�รวจพืน้ ที่ “สันติไมตรี” เจรจาทหาร-ตำ�รวจ ขอพืน้ ทีเ่ ป็นฐานปฏิบตั กิ าร เล็งเป็นทีป่ ระชุมให้ “ผูห้ ลักผูใ้ หญ่” หาทางออกประเทศ พร้อม แถลงการณ์ตามโอกาส ด้าน ผบ.เหตุการณ์ยนิ ดีให้ความร่วมมือ ยืน่ เงือ่ นไขห้ามเกิดความ เสียหาย ก่อนส่งมอบการ์ด กปปส.รับช่วงเข้าดูแลพืน้ ที่ อ่านต่อหน้า 4

หลวงปู่ฯเมตตาอโหสิ ตร.ยิงแก๊สน้�ำ ตาขอขมา อ่านต่อหน้า 4

ทีม่ น่ั ใหม่ : นายสุเทพพร้อมด้วยแกนนำ� กปปส.และแนวร่วมเข้าตรวจสอบอาคารสันติไมตรีภายในทำ�เนียบรัฐบาล ซึง่ จะใช้เป็นฐานบัญชาการใหม่ของ กปปส. และจะใช้เป็นทีป่ ระชุมผูห้ ลักผูใ้ หญ่เพือ่ หาทางออกประเทศ ราชดำ�เนินรายวัน


ปฏิบัติการตั้ง‘ทําเนียบประชาชน’รับวันชัยชนะ

เก็บตกการเคลื่อนไหว

อาสาพยาบาล ปฏิรูปประเทศไทย ขณะปฏิบัติหนาที่

เตนทบานสวนลุมเปดรักษาดวยวิธีฝงเข็ม คิวยาวเหยี่ยด

เกษตรกรอีสานรักชาติ เปดฝงเข็มใหพี่นอง

ทีมหมอเขียว ขึ้นแนะนําการดูแลสุขภาพ หมอที่ดีที่สุดคือตัวเราเอง

4 วันที่ทีมจัดการขายสินคาที่เล็ก แฟรงกี้นํามาให ไดเงินถวายหลวงปู 38,140 บาท

ชวยกันพับกระทงใสอาหาร ลดโลกรอน

รุนนี้ขลังจริง แกรงจัง โตโผใหญตานระบอบทักษิณที่นิวยอรก

ทินกร ออนประทุม ส.อบจ.มหาสารคาม ทั้งเลาขาวยามเชา ทั้งปราศรัยที่ชอง 7

คปท. มีทีวีของตัวเองแลวครับพี่นอง รับชมกันไดทางจานสม ไอพีเอ็ม ชอง 30

ทนายมิ้นท-พวงทิพย บุญสนอง แหง คปท. ออกเสื้อ “ลูก ความทนายมิ้นท”เปนทุนไปวาความใหมวลมหาประชาชน

เมื่อครั้งเผด็จศึกวันแรก หนาชอง 7 ฝนตกหนักมาก มวลชนที่กางเตนทเปยกกันหมด ทางชอง 7 เปดเวทีมวยไทย 7 สี ใหพี่นองไดพักผอน สวนพอใหญ อิสสระ สมชัย ไดที่ตั้งกลองถายทอดมวยเปนที่นอน


SHARE ประมวลภาพความเคลื่อนไหว

วันเผด็จศึกทัว่ กรุงฯ ช่อง 3

ช่อง 9

ช่อง 7

“ขอขอบคุณช่อง 3 5 7 9 และ thaipbs ทีถ่ า่ ยทอดสดการ แถลงการณ์ของลุงกำ�นัน” กปปส.เยอรมัน ช่อง 5

ช่อง 11

เชิญรวมแสดงความคิดเห็นแนวทางปฏิรูปประเทศไดที่ ขอขมา – ส.ต.ต.เชิดศักดิ์ แต้มแสง ตำ�รวจ อคฝ. บช.น. นำ�ดอกดาวเรืองขอขมาหลวงปูพ่ ทุ ธะอิสระ แกนนำ� กปปส. แจ้งวัฒนะ หลังจาก วานนี้ (9 พ.ค.) ศอ.รส. ได้ใช้แก๊สน้�ำ ตาและน้�ำ ผสมสารเคมีใส่ผชู้ มุ นุมทีห่ น้าสโมสรตำ�รวจ ทำ�ให้หลวงปูฯ่ อาพาธและผูช้ มุ นุมได้รบั บาดเจ็บ

“พวกนปช.เสือ้ แดงเห็นหรือยัง ในยามคับขันหน้าสิว่ หน้า ขวาน แต่ทกั ษิณก็ไปเสวยสุขไม่เคยมาสูเ้ คียงบ่าเคียง ไหล่ใช้ชวี ติ อย่างสุขสบายในต่างแดน ทิง้ ให้คนเสือ้ แดง ตากหน้าสูก้ ลางแดดกลางฝนท่ามกลางคำ�ประนามหยาม เหยียดจากผูค้ นทัว่ สารทิศ” มวลชนย่านสุขมุ วิท

www.reformthai.com

“ทักษิณมีความสุขรอกลับไทย สบายบนสมบัตมิ หาศาล รอฮุบน้�ำ มันกลางอ่าวไทย เอาตัวเองเป็นตัวแทนของ ประชาธิปไตย ทำ�ลายศาล เป็นเผด็จการประชาธิปไตย ซ่อนรูป แต่คนรากหญ้ายากจน ไม่มกี ารศึกษา”

“ทักษิณมีชวี ติ ไม่ผาสุกเพราะไม่รจู้ กั คำ�ว่า หยุดทำ�ชัว่ จมอยู่ กับการประจบสอพลอปอกลอกจากสมุนบริวารซึง่ คือนรก นัน่ เอง ถ้ารูจ้ กั ฉุกคิดขึน้ มาเสียบ้าง ก็จะได้ไม่ถลำ�ลึกลงสูแ่ ดน นรกโลกันต์ทล่ี กึ สุดลึก น่าสังเวช”

ครอบครัวอัศวไทรุง่ จากสาธุประดิษฐ์

มวลชนจาก จ.สระบุรี


RATCHADAMNOEN DAILY

หลีกทาง : เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์

ขอได้โปรด เถิดท่าน นักการเมือง ขอโทษเถิดท่าน นักวิชาการ หยุดเถิดเหล่าลิ่วล้อ บริวาร หยุดเถิดสื่อ ปากไทใจขี้ข้า หลีกทางให้มวลประชา เถิดอย่าขวาง หยุดใช้เรือ่ ง เลือกตัง้ มาบังหน้า หยุดใช้ปฏิภาณ อันปราดเปรื่อง หยุดรับใช้เผด็จการอันเขรอะคร่ำ� หยุ ด ปิ ด หู ปิ ด ตา พล่ า มบ้ า บ่ น ประชาชนต้องการสร้าง ทางสายใหม่ เพราะพวกนักเลือกตัง้ มันบังตา เชิดชูสิทธิ์ แต่ ไม่คิด ถึงฟันเฟือง หยุดสร้างความชั่วช้า สาริยำ� หยุดหอนเห่า เอาใจ แต่นายตน คือทางทอง ของประชาธิปไตย รอเข้าคว้าอำ�นาจ ขึ้นนั่งเมือง อันเกีย่ วเนือ่ ง ของระบอบไม่ชอบธรรม หยุดก่อกรรมทำ�ร้ายประชาชน หยุดสร้างความสับสนให้คนไทย หลีกเถิดหลีก ทางให้ ประชาชน!

“ก่อนทีเ่ ราจะกลับไปฉลองชัยทีร่ าชดำ�เนิน เราจะจัดบิก๊ คลีน นิง่ เดย์ ให้แต่ละหมูบ่ า้ นประชุมกันในการโยกย้าย เต๊นท์ ข้าว ของ เราจะเก็บทุกอย่างทีส่ วนลุมพินใี ห้เรียบร้อย ให้กลับเป็น สวนสาธารณะทีส่ มบูรณ์ดงั เดิม” สาทิตย์ วงศ์หนองเตย แกนนำ� กปปส. กปปส.ออกแถลงการณ์

การแต่งตัง้ นายกรัฐมนตรีคนใหม่โดยเร็ว นอกจากนีย้ งั ถือเป็นการกระจาย วานนี้ (10 พ.ค.) เมื่อเวลา 16.00 น. ที่บริเวณแยกมิสกวัน นายสุ ข้อมูลให้ประชาชนได้รบั รูอ้ ย่างทัว่ ถึง ผ่านความร่วมมือของสถานีโทรทัศน์ เทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. พร้อมด้วยแกนนำ�และเครือข่าย ต่าง ๆ ซึ่งเบื้องต้นรู้สึกพอใจ ที่แต่ละช่องทำ�ตามที่สัญญาไว้ แม้ว่าจะ กปปส. อาทิ นายสุริยะใส กตะศิลา กรรมการ กปปส. นายนิติธร ล้ำ� ติดขัดในเรื่องของการเชื่อสัญญาณล่าช้าบ้างก็ตาม เหลือ ที่ปรึกษาเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท.) ,นายสมศักดิ์ โกศัยสุข นายสาวิทย์ แก้วหวาน แกนนำ�สหภาพแรงงาน ใช้ท�ำ เนียบรัฐบาล ต่อจากหน้า 1 รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) และ นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ โฆษก กปปส. วานนี้ (10 พ.ค.) เมื่อเวลา 21.00 น. นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ร่วมกันออกแถลงการณ์ผา่ นการถ่ายทอดสดของสถานีโทรทัศน์ชอ่ งต่างๆ เลขาธิการ กปปส. กล่าวปราศรัยทีเ่ วทีสวนลุมพินตี อนหนึง่ ว่า วันนีต��� นได้ โดย นายสุเทพ เป็นผูแ้ ทนในการอ่านแถลงการณ์ความว่า การต่อสูข้ อง ส่งหนังสือถึง ประธานวุฒสิ ภา ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ มวลมหาประชาชนในช่วง 6 เดือนทีผ่ า่ นมาได้ท�ำ ให้ระบอบทักษิณล่มสลาย ประธานศาลปกครอง และประธาน กกต. ว่าตอนนี้ประเทศไทยไม่มีนา ลงตามลำ�ดับ และจากพฤติการทุจริตฉ้อฉล แทรกแซงฝ่ายนิติบัญญัติ ยกฯ แล้วตามตัวบทกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน คนสั่ง มีการสั่งการให้สมุนบริวารข่มขู่คุกคามองค์อิสระ ตุลาการ ผู้พิพากษา ราชการแผ่นดินได้คือนายกฯเท่านั้น รองนายกฯไม่มีศักดิ์สั่งราชการแผ่น สื่อมวลชน ทำ�ให้ประชาชนชนไม่สามารถอดทนได้อีกต่อไปในที่สุดเมื่อ ดินในฐานะรักษาการแทนนายกฯได้ ฉะนั้น นายนิวัฒน์ธำ�รง บุญทรง ศาลรัฐธรรมนูญ และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ง ไพศาล ที่ทำ�หน้าที่รักษาการนายกฯนั้น อยู่ไปวันๆ ทำ�อะไรไม่ได้ ไม่มี ชาติ(ป.ป.ช.)มีการชี้มูลความผิดให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จนสิ้นสภาพ อำ�นาจหน้าที่ตามกฎหมายที่จะทำ�ได้ ตนจึงกราบเรียนผู้ใหญ่เหล่านั้นว่า ความเป็นรัฐมนตรีนนั้ ทำ�ให้ประเทศไทยในขณะนีอ้ ยูใ่ นสภาพไม่มรี ฐั บาล ขอให้ท่านเหล่านั้นกรุณาให้คำ�ปรึกษาหรือร่วมปรึกษาหรือช่วยกันคิดเพื่อ บริหารประเทศอีกต่อไป เพราะประเทศไทยขณะนีไ้ ม่มนี ายกรัฐมนตรี หรือ ที่จะให้การสนับนุนประธานวุฒิสภาดำ�เนินการให้มีนายกฯคนใหม่ และ นายกรัฐมนตรีรักษาการ คงมีแต่รักษาการรองนายกรัฐมนตรี และรักษา ทำ�การปฏิรูปประเทศไทย การรัฐมนตรีเท่านัน้ รักษาการรองนายกรัฐมนตรีไม่มศี กั ดิ์ ไม่มฐี านะทีจ่ ะ “ประชาชนออกมาสู้คราวนี้ต้องยิ่งใหญ่ไพศาลจริงๆ คนถึงเกรงใจ ถ้า เป็นหัวหน้าคณะรัฐบาล ไม่สามารถใช้อำ�นาจของนายกรัฐมนตรีในฐานะ หากผูห้ ลักผูใ้ หญ่ทกี่ ราบเรียนไปแล้วไม่ท�ำ หรือทำ�ไม่ได้ มวลมหาประชาชน หัวหน้ารัฐบาลได้ ประเทศไทยในขณะนี้จึงไม่มีนายกรัฐมนตรี หรือผู้ที่ ก็ไม่มีทางเลือกอื่น ต้องจัดการกันเอง จึงขอถือโอกาสนี้กราบเรียนพี่น้อง จะทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีน่ ายกรัฐมนตรีของประเทศไทยได้โดยชอบด้วยกฎหมาย โปรดออกมาร่วมกันกำ�หนดอนาคตของประเทศไทย นี่เป็นโอกาสเดียว “ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีต้องสิ้นสภาพเช่นนี้ หากเป็นยามปกติ สภา เท่านั้น เป็นโอกาสสุดท้ายแล้ว ถ้าออกกันมาหมด มากมายมหาศาลจริงๆ ผู้ แ ทนราษฎรก็ จ ะทำ � หน้ า ที่ เ ลื อ กนายกรั ฐ มนตรี ค นใหม่ ไ ด้ ทั น ที แต่ และต่อสู้เด็ดเดี่ยว เอาจริงเอาจัง รับรองสำ�เร็จแน่นอน” นายสุเทพ กล่าว โดยที่ขณะนี้ไม่มีสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภาจึงเป็นองค์กรทางนิติบัญ เลขาธิการ กปปส.เปิดเผยด้วยว่า เมือ่ วันที่ 9 พ.ค. ตนได้ท�ำ หนังสือถึง ญัตติองค์กรเดียวที่เหลืออยู่ มวลมหาประชาชนจึงขอเรียกร้องวิงวอนให้ นายนิวัฒน์ธำ�รง ว่าถึงเวลามาคุยกับตนได้แล้ว อย่าดื้อดึงต่อไปเลย มา ประธานวุฒสิ ภารีบปรึกษาหารือประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ หาตนได้ทที่ �ำ เนียบฯตัง้ แต่พรุง่ นีเ้ ป็นต้นไปทีต่ กึ สันติไมตรี ทัง้ ในและนอก ประธานศาลปกครองสูงสุด และประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เวลาราชการ ตนจะรักษาความปลอดภัยให้รักษาการรองนายกฯได้ ไม่มี (กกต.) ดำ�เนินการให้มีนายกรัฐมนตรีคนใหม่โดยทันที ทั้งนี้ มวลมหา อันตรายใดๆ แล้วตนก็จะบอกให้ลาออกไปเถอะ อย่าอยู่เลย ลาออกเอง ประชาชนจะยังคงชุมนุมด้วยความสงบสันติต่อไป จนกว่าจะมีนายก เท่กว่าเยอะ ดีกว่าให้พวกเราไล่ออก และบรรดาคนที่รักษาการรัฐมนตรี รัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีมาบริหารประเทศ ทำ�การปฏิรูปประเทศตาม อยู่ มาคุยกับตนได้ ตอนนี้พร้อมจะคุยแล้ว เมื่อก่อนร่ำ�ร้องกันหนักหนา เจตนารมณ์ของมวลมหาประชาชน” แถลงการณ์ กปปส.ระบุ ให้รีบมาคืนนี้ มะรืนนี้ มะเรื่องนี้ หลังจากนั้นมาช้าไม่ให้พบแล้ว นายสุเทพ กล่าวอีกว่า ในฐานะตัวแทนของมวลมหาประชาชน ตนได้ “ผมขอเชิญนายนิวัฒน์ธำ�รง บุญทรงไพศาล มาพบผม มาคุยกับผม ทำ�หนังสือถึงประธานวุฒิสภา ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ ได้ทที่ �ำ เนียบรัฐบาล ตัง้ แต่วนั พรุง่ นีเ้ ป็นต้นไป มีส�ำ นักงานเรียบร้อย แล้ว ประธานศาลปกครองสูงสุด และประธานคณะกรรมการ กกต.เรียบร้อย ไม่ต้องกลัว ผมเป็นกำ�นันบ้านนอก รักษาคำ�พูด รักษาความปลอดภัยให้ แล้ว ขอยืนยันว่า มวลมหาประชาชนทั้งหลายล้วนมีความรักชาติ รัก กับรักษาการรองนายกฯ ได้แน่นอน” นายสุเทพ กล่าว แผ่นดิน ปรารถนาที่จะเห็นบ้านเมืองนี้มีความสงบร่มเย็น มีการปฏิรูป นายสุเทพ ยังได้กล่าวถึงการเข้าไปใช้ตึกสันติไมตรี ภายในทำ�เนียบ ประเทศเพือ่ อนาคตทีด่ ขี องลูกหลานไทยทุกคน ขอใช้โอกาสนีเ้ รียกร้องให้ รัฐบาล เป็นที่ทำ�การของ กปปส.ด้วยว่า “ออฟฟิศใหม่ของผมเท่มาก ทุกฝ่ายทุกองค์กร รวมทั้งพี่น้องมวลชนคนเสื้อแดง โปรดร่วมมือร่วมใจ นำ�คณะเข้าไป เปิดประตูเข้าไป ตำ�รวจพรึ่บ ทหารพรึ่บ แต่น่ารักมาก กันทำ�งานเพือ่ ชาติเพือ่ แผ่นดินอันเป็นทีร่ กั ยิง่ ของพวกเราทุกคน ตนขอถือ ขอบคุณพี่น้องตำ�รวจทหารที่ทำ�หน้าที่อยู่ที่ทำ�เนียบฯ ทุกคน เราคนไทย โอกาสนี้เรียกร้องให้ให้พี่น้องทั่วประเทศทุกฝ่ายทุกองค์กร รวมทั้งพี่น้อง ด้วยกัน ยิ่งอีกไม่กี่วันข้างหน้า พอเราเอาทรราชออกหมด ที่เหลือพี่น้อง คนเสื้อแดงให้มาร่วมมือร่วมใจกันช่วยกันทำ�เพื่อชาติเพื่อแผ่นดินต่อไป กันทั้งนั้น เราจะไปสู้กันทำ�ไม” เลขาธิการ กปปส.กล่าวด้วยว่า เราตัดสินใจว่าจะยุบเวทีลุมพินี แล้ว จะไปทำ �ศึกชิงเมืองที่ราชดำ�เนิน วันที่ 11 พ.ค.จะเป็นการปราศรัยที่ลุมพิ ตรึงจุดยุทธศาสตร์ ต่อจากหน้า 1 วานนี้ (10 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศการชุมนุมของ นีเป็นคืนสุดท้าย แล้วจะเคลื่อนย้ายจากลุมพินีไปทำ�เนียบฯ ยึดถนน มวลชน กปปส.ในวันเผด็จศึกวันที่ 2 ยังคงเป็นไปอย่างคึกคักทั้งที่ฐาน ราชดำ�เนินหมดทั้งสาย บรรดาแกนนำ�ทั้งหลายเคยประกาศแล้วเมื่อวัน ที่มั่นใหญ่เวทีสวนลุมพินี และที่เวทีเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูป ที่เรายุบเวทีราชดำ�เนินเพื่อมาปิดกรุงเทพฯ เราได้สัญญากันว่าจะกลับไป ประเทศไทย (คปท.) บริเวณข้างทำ�เนียบรัฐบาล ซึ่ง นายสุเทพ เทือก ฉลองชัยทีร่ าชดำ�เนิน บัดนีไ้ ด้เวลาทีต่ อ้ งกลับไปฉลองชัยทีร่ าชดำ�เนินแล้ว “ฉะนั้นพรุ่งนี้ (11 พ.ค.) เตรียมตัวให้เรียบร้อยมอบคืนพื้นที่ให้ สุบรรณ เลขาธิการ กปปส.ใช้ดำ�เนินกิจกรรมตลอดทั้งวัน นอกจากนั้น ตามจุดยุทธศาสตร์ตา่ งๆทีม่ มี วลชน กปปส.ปักหลักพักค้างก็คกึ คัก ตัง้ แต่ กทม. มะรืนนี้ (12 พ.ค.) กินข้าวเที่ยงเสร็จ ผมจะเดินนำ�ขบวนมวล สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3, สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5, สถานี มหาประชาชนอพยพไปทำ�เนียบรัฐบาล เราจะตั้งหลักที่นั่น ระดมพลให้ โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7, สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 9 และสถานี เต็มที่ ถ้ากระบวนการเลือกนายกฯโดยวุฒิภาเป็นไปโดยราบรื่น ได้คน ดี คนเก่ง ตรงใจประชาชน ได้นายกฯคนใหม่ ตั้งรัฐบาลใหม่ รับมอบ วิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 โดยแต่ ล ะเวที ไ ด้ มี ม วลชนทยอยเดิ น ทางเข้ า สมทบร่ ว มรั บ ฟั ง การ ภารกิจในการปฏิรูปประเทศตามเจตนารมณ์มวลมหาประชาชน เราก็จุด ปราศรัย และกิจกรรมต่���งๆบนเวทีตลอดทั้งวันอย่างหนาแน่น กิจกรรม พลุฉลองชัยแล้วกลับบ้าน แต่ถ้ากระบวนการที่ได้นายกฯคนใหม่ ไม่เป็น บนเวทีต่างๆก็ได้มีวิทยากร นักวิชาการ และแนวร่วมสลับหมุนเวียนขึ้น ไปตามความคาดหวัง ประชาชนก็ไม่มีทางเลือกอื่น นอกจากจัดการด้วย ปราศรัยอย่างต่อเนือ่ ง อาทิ น.ส.รังสิมา รอดรัศมี อดีต ส.ส.สมุทรสงคราม มือประชาชนให้มนี ายกฯคนใหม่ขนึ้ มาให้ได้ จึงจะจบภารกิจของเรา” นาย ได้ขึ้นสร้างความครึกครื้นที่เวที กปปส.ช่อง 3 นายสนธิ เตชานันท์ อดีต สุเทพ กล่าวในช่วงท้าย ผู้ว่าฯหลายจังหวัดเวทีกองทัพธรรม ททบ.5 หรือ น.ส.จิตภัสร์ กฤดากร แนวร่วม กปปส.ได้ขึ้นร้องเพลงฮิต “ขอใจแลกเบอร์” ที่เวที กปปส.ช่อง ถกทหาร-ตำ�รวจฉลุย ต่อจากหน้า 1 9 สร้างสีสันและบรรยากาศผ่อนคลายให้แก่ผู้ชุมนุม นอกจากนี้ ยังมีผู้ วานนี้ (10 พ.ค.) เมื่อเวลา 17.20 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุ สนับสนุน กปปส.นำ�อาหาร-เครื่องดื่มมาบริการให้แก่ผู้ชุมนุมอย่างทั่วถึง เทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส.นายเอกณัฏ พร้อมพันธ์ โฆษก ด้วย โดยตลอดทั้งวันแต่ละจุดไม่เหตุการณ์ความรุนแรงใดๆ กปปส. นายนิติธร ล้ำ�เหลือ ที่ปรึกษาเคือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูป ทั้งนี้เมื่อเวลา 16.00 น.ที่นายสุเทพ และคณะแกนนำ� แถลงการณ์จาก บริเวณแยกมิสกวัน สถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆก็ให้ความร่วมมือในการยิง สัญญาณถ่ายทอดสดโดยพร้อมเพรียงกัน มีเพียงช่อง 11 เพียงแห่งเดียว ที่ยังติดขัดปัญหาด้านเทคนิค โดย นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ แกนนำ� กปปส. กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า การแถลงการณ์ของ นายสุเทพ เป็นการเน้น ย้�ำ ข้อเรียกร้องถึงประธานวุฒสิ ภา ประธานศาล ประธานองค์กรอิสระ ใน ฐานะผูห้ ลักผ็ใหญ่ในบ้านเมือง ให้รว่ มกันแสวงหาทางออกของประเทศใน

ต่อจากหน้า 1

สมทบทุนสนับสนุน

ประเทศไทย (คปท.) และนายสุริยะใส กละตศิลา กรรมการ กปปส. ได้ เดินเท้าเข้ามาภายในทำ�เนียบรัฐบาล บริเวณประตู 2 ผ่านการประสานงาน กับ พ.อ.สมบัติ ธัญญะวัน รองเสนาธิการศูนย์การทหารม้า จ.สระบุรี ใน ฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ ดูแลทำ�เนียบรัฐบาลแล้ว โดยเมื่อเข้ามายังภายในทำ�เนียบรัฐบาล นายสุเทพ พร้อมคณะ ได้เข้า สำ�รวจตึกสันติไมตรี โดยมีก�ำ ลังเจ้าหน้าทีต่ �ำ รวจกองร้อยปราบจราจลกว่า 2 กองร้อย ยืนแสดงกำ�ลังรักษาพื้นที่พร้อมด้วยโล่ห์ ทั้งนี้นายสุเทพ ได้ เจรจากับหัวหน้าชุดของเจ้าหน้าที่ตำ�รวจที่ดูแลตึกสันติไมตรี โดยนายสุ เทพ กล่าวว่า ตนจะขอเข้าไปดูในตึกสันติไมตรี จะขอผ่านทางเข้าไปโดย ไม่ต้องการให้มีความรุนแรง ซึ่งเจ้าหน้าที่ยินยอมเป็นอย่างดี จากนั้นนาย สุเทพได้เจรจากับผูถ้ อื กุญแจดูแลตึกสันติไมตรี เพือ่ ขอเปิดประตู ซึง่ หน้า ประตูมีเจ้าหน้าที่ทหารแสดงกำ�ลังดูแลพื้นที่อยู่ ต่อมา เวลา 17.40 น. นายสุเทพ พร้อมแกนนำ� ได้เข้ามาภายในตึก สันติไมตรี และเดินสังเกตุการณ์โดยรอบพื้นที่ ซึ่งเบื้องต้นมีการกำ�หนด จะใช้ตกึ สันติไมตรี เป็นทีป่ ระชุมผูห้ ลักผูใ้ หญ่และทุกภาคส่วนทีจ่ ะมาร่วม กันหาทางออกประเทศไทย รวมไปถึงจะใช้เป็นสถานทีใ่ นการแถลงการณ์ ในคราวต่อๆไป ด้าน พ.อ.สมบัติ เปิดเผยว่า นายสุเทพ ได้โทรศัพท์มาหาตนเพือ่ เจรจา ถึงวัตถุประสงค์ของการขอใช้พื้นที่ และตนก็ได้รายงานผู้บังคับบัญชาไป ตามลำ�ดับขัน้ เมือ่ ได้วเิ คราะห์ตามเหตุผลแล้ว ผูบ้ งั คับบัญชาจึงได้มอบข้อ เสนอแนะกลับมา ก่อนที่จะยินยอมให้ กปปส.ใช้พื้นที่ได้ โดยมีข้อตกลง ร่วมกันในการดูแลสถานทีว่ า่ จะต้องไม่มคี วามเสียหายเกิดขึน้ จะต้องดูแล รักษาสถานทีเ่ ป็นอย่างดี รวมไปถึงด้านความสะอาดด้วย เนือ่ งจากกรณีที่ มีแกนนำ�และบุคคลอืน่ ทีน่ อกเหนือจากทหาร และตำ�รวจ เข้ามาในทำ�เนียบ รัฐบาลได้นั้น ย่อมมีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหาย และสถานการณ์ ความรุนแรงเกิดขึ้นได้ ดังนั้นแกนนำ�จะต้องดูแลกันเองให้ได้ เพื่อให้เป็น ไปตามข้อตกลง และหากเกิดความเสียหายกับสถานที่จะถือว่าทำ�ผิดข้อ ตกลง ทางเจ้าหน้าทีก่ ม็ คี วามจำ�เป็นต้องเจรจาเพือ่ ขอพืน้ ทีม่ าดูแลตามเดิม หลังจาก นายสุเทพ และคณะได้ตกลงยอมรับเงื่อนไขกับ พ.อ.สมบัติ ก็ได้เดินทางออกนอกพื้นที่ ก่อนที่จะมีการนัดหมายส่งมอบพื้นที่จากเจ้า หน้าที่ทหารและตำ�รวจให้แก่การ์ด กปปส.จำ�นวน 55 คนเข้าดูแลตึก สันติไมตรีแทน โดย พ.อ.สมบัติ ได้กำ�ชับเรื่องการดูแลพื้นที่ห้ามไม่ให้ มวลชนรุกเกินแนวรั้วเหล็กที่กั้นไว้ โดยเปิดพื้นที่ให้เฉพาะบริเวณด้าน หน้าตึกเท่านัน้ และจะเข้าออกตึกสันติไมตรีได้เพียงประตูหน้าประตูเดียว

หลวงปูฯ่ เมตตาอโหสิ

ต่อจากหน้า 1

วานนี้ (10 พ.ค.) เมือ่ เวลา 09.00 น. ทีเ่ วทีแจ้งวัฒนะ ผูส้ อื่ ข่าวรายงาน ว่า แพทย์สนามประจำ�เวทีแจ้งวัฒนะ พร้อมทีมพยาบาล ได้เข้าไปตรวจ สุขภาพและให้การรักษาอาการของหลวงปูพ่ ทุ ธะอิสระ ทีไ่ ด้รบั บาดเจ็บจาก ปฏิบัติการเข้าพื้นที่ศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.) เมื่อวันที่ 9 พ.ค.ที่ผ่านมา จากการฉีดน้ำ�และยิงแก๊สน้ำ�ตาใส่ โดยแพทย์อาสาประจำ� เวทีแจ้งวัฒนะ เปิดเผยภายหลังตรวจอาการของหลวงปู่ฯ ว่า จากการที่ ถูกฉีดน้ำ�เข้าตรงกลางลำ�ตัวพร้อมกับได้รับแก๊สน้ำ�ตา ส่งผลให้มีอาการ หายใจไม่สะดวกตลอดทัง้ คืน ผลการตรวจพบว่า ยังมีอาการแน่นหน้าอก หลอดลมตีบ ต้องรักษาด้วยการพ่นยา นอกจากนีย้ งั พบว่าเส้นเสียงอักเสบ เยื่อบุตาอักเสบ ทำ�ให้มีอาการเคืองตา แพทย์จึงทำ�การเอ็กซเรย์ปอด เช็ก คลืน่ หัวใจ ตรวจคลืน่ หัวใจไฟฟ้า ให้ยาขยายหลอดลม ยาลดการบวมของ ระบบทางเดินหายใจ และยาแก้แพ้ ทั้งนี้ แพทย์แนะนำ�ให้หลวงปู่ฯหยุดพัก เพราะจำ�เป็นต้องให้ออกซิเจน ตลอด แต่หลวงปู่ฯ ระบุว่า มีภารกิจต้องไปทำ� ดังนั้นแพทย์ต้องจัดทีม ประกบเพื่อให้การดูแลหากมีอาการกำ�เริบ ผูส้ อื่ ข่าวรายงานอีกว่า แม้หลวงปูฯ่ จะมีอาการป่วย แต่ได้ก�ำ หนดภารกิจ นำ�มวลชนเดินทางไปที่ สน.ทุง่ สองห้อง เพือ่ แจ้งความเอาผิดกับตำ�รวจ ใน ข้อหาพยายามฆ่า ละเมิด ขัดขวางการเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรม จากเหตุ ที่มีการใช้กำ�ลังสกัดผู้ชุมนุมวานนี้ ทำ�ให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย โดย หลวงปูฯ่ ได้เคลือ่ นขบวนออกจากเวทีแจ้งวัฒนะ เพือ่ ไปที่ สน.ทุง่ สองห้อง ด้วยการนำ�มวลชนเดินเท้าออกจากเวที และมาถึง สน.ทุง่ สองห้อง ในเวลา 10.30 น. โดยให้ประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเจ้าหน้าที่วานนี้ นำ�เอกสาร รับรองของแพทย์มาร่วมแจ้งความเอาผิดตำ�รวจด้วย จากนั้นเมื่อเวลา 12.45 น. หลวงปู่ฯ ได้นำ�มวลชนเดินขึ้นสะพาน ลอยจากหน้า สน.ทุ่งสองห้อง เพื่อข้ามไปยังสโมสรตำ�รวจ ซึ่งเป็นที่ตั้ง ของ ศอ.รส. เพื่อทวงถามความเป็นธรรมจากปฏิบัติของตำ�รวจ โดยได้ ประกาศให้ ศอ.รส.ส่งตัวแทนออกมาขอขมา จากเหตุยงิ แก๊สน้�ำ ตาและฉีด น้ำ�แรงดันสูงใส่ผู้ชุมนุม ไม่เช่นนั้นอาจจำ�เป็นต้องรื้อแบริเออร์ เพื่อเข้าไป ภายในสโมสรตำ�รวจ จากนั้นได้มีการเจรจานานหลายชั่วโมง จนกระทั่ง เมื่อเวลา 14.00 น. ทางเจ้าหน้าที่ตำ�รวจได้ประกาศผ่านเครื่องขยายเสียง จากด้านในว่า ขอให้ผู้ชุมนุมส่งตัวแทน 5 คน เข้ามาเจรจาด้านใน โดยมี พล.ต.ต.ภาคภูมิ สัจจพันธุ์ รองผบช.สำ�นักยุทธศาสตร์ สำ�นักงานตำ�รวจ แห่งชาติ พร้อมด้วย พ.ต.อ.ทรงพล วัฒนชัย เป็นตัวแทนออกมาเจรจา โดยได้ขอ้ สรุปว่า จะส่งตัวแทนออกมาชีแ้ จงขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านเมือ่ วัน ที่ 9 พ.ค.ที่ผ่านมา และถวายพวงมาลัยในแก่หลวงปู่ฯ จนเมื่อเวลา 16.00 น. ส.ต.ต.เชิดศักดิ์ แต้มแสง สังกัด อคฝ.บชน. แต่งกายชุดนอกเครื่องแบบ ได้นำ�พวงมาลัยดอกดาวเรืองกล่าวแสดง ความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดที่ขึ้นต่อหน้าหลวงปู่ฯ ซึ่งรับปากว่าจะให้ ผู้ชุมนุมยอมถอนแจ้งความ ก่อนเคลื่อนมวลชนกลับเวทีแจ้งวัฒนะทันที

ธนาคารกรุงเทพ กระแสรายวัน

“วันเผด็จศึก” เลขที่ 876-300-2758

ชือ่ บัญชี ธีราภา พร้อมพันธุ์

เป่านกหวีด ยังคงคึกคักกันสำ�หรับวันทีส่ องของ ‘ปฏิบตั ิ การเผด็จศึก’ ของมวลมหาประชาชน ทีด่ าว กระจายกันไปอยูต่ ามสถานีโทรทัศน์ชอ่ งต่างๆ ใครสะดวกทีไ่ หนก็ไปเติมกำ�ลังกันทีน่ น่ั และ ความฮึกเหิมก็ทวีก�ำ ลังเพิม่ ขึน้ หลังจากทีร่ ะบอบ ทักษิณไม่สามารถนำ�คนของตัวเองเข้าไปเป็น ประธานวุฒสิ ภาเพือ่ ครอบงำ�วุฒสิ ภาได้ และจากแถลงการณ์ส�ำ คัญของ ‘กำ�นันสุเทพ’ เมือ่ วานนี(้ 10พ.ค.) ก็ได้แสดงจุดยืนถึงแนวทาง ออกของประเทศในตอนนี้ว่าจะยื่นหนังสือถึง ประธานวุฒสิ ภา ประธานศาลฎีกา ประธานศาล รัฐธรรมนูญ ประธานศาลปกครอง และประธาน กกต. เพือ่ ให้มกี ารดำ�เนินการให้มนี ายกฯ คน ใหม่ทนั ที โดยมวลมหาประชาชนจะยังคงชุมนุม ด้วยความสงบต่อไป จนกว่าจะมีนายกฯ และ ครม.ชุดใหม่มาบริหารประเทศ ปฏิรปู ระเทศตาม เจตจำ�นงของมวลมหาประชาชน มีการยกเทียบเคียงเหตุการณ์ในสมัยปัจจุบนั ไปถึงเมือ่ สมัย 14 ตุลาฯ 2516 ทีจ่ อมพลถนอม หนีออกนอกประเทศไป รองประธานวุฒสิ ภาใน ขณะนัน้ ก็เสนออาจารย์สญ ั ญา ธรรมศักดิ์ ขึน้ เป็นนายกฯเพือ่ หยุดสุญญากาศ ไม่ได้ให้รองนา ยกฯหรือคนในคณะรัฐมนตรี ขึน้ มาปฏิบตั หิ น้าที่ แทนนายกฯแต่อย่างใด เหตุการณ์ในปัจจุบันจึงน่าจะถึงทางตันและ สุญญากาศ แบบทีจ่ ะต้องใช้ธรรมเนียมปฏิบตั ิ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 7 เพือ่ หาทางออกให้ กับประเทศ เพราะรักษาการรองนายกฯอย่าง นิวฒ ั น์ธ�ำ รง บุญทรงไพศาล ไม่มสี ถานะเป็น หัวหน้ารัฐบาล ทำ�ให้ในขณะนีบ้ า้ นเมืองเราถือว่า ไม่มฝี า่ ยบริหารแล้ว แน่นอนว่าข้อเสนอนีก้ ค็ งถูกคัดค้านจากเหล่า เสื้อแดงนปช.อย่างเต็มที่ เพราะไม่ว่าทางใด ก็ตามทีร่ ะบอบทักษิณไม่ได้ประโยชน์ ก็จะเป็น สิง่ ทีน่ ปช.เกลียดชัง และพร้อมเข้าขัดขวางทำ�ลาย อยูต่ ลอดเวลา เมือ่ วานนี(้ 10พ.ค.)เสือ้ แดงก็มกี ารนัดชุมนุม ใหญ่ และจะต่อต้านรัฐบาลใหม่ทไ่ี ม่ได้มาจาก การเลือกตัง้ กันอย่างเต็มที่ โดยคงจะมีแนวทาง และวิธกี ารต่างๆตามมา โดยในเบือ้ งต้นได้มี การคะเนกันว่าจะชุมนุมยาวประมาณ 1 เดือน และพร้อมนำ�มวลชนเข้าต่อสู้หากมีการปฏิวัติ รัฐประหาร และมีนายกฯทีไ่ ม่ใช่คนของตัวเอง ทีต่ อ้ งจับตาดูมากกว่าคือท่าทีของ ‘นายใหญ่’ ว่าจะสูใ้ ห้สดุ ปิดเกมในรอบนี้ ยอมเสีย่ งแพ้แบบ ล้มกระดานไปเลย หรือจะอยูน่ ง่ิ เฉยเพือ่ รอวัน กลับมาในภายภาคหน้า เพราะจากท่าทีและผลของการเลือกประธาน วุฒสิ ภา แสดงให้เห็นว่านายใหญ่ไม่ได้ทมุ่ เงินซือ้ อย่างเต็มที่ ทำ�ให้พา่ ยไปอย่างยับเยิน ทัง้ ๆทีก่ อ่ น หน้านีป้ ระเมินว่าผลการเลือกประธานวุฒสิ ภามี ความสำ�คัญมากต่อก้าวเดินของระบอบทักษิณ ต่อไปนี้ นายใหญ่คิดอย่างไรก็จะสะท้อนออกมาไม่ ช้าว่าจะให้การสนับสนุนเหล่านปช.มากน้อยแค่ ไหน จะควักกระเป๋ามโหฬารเหมือนทีเ่ คยทำ�มา แล้ว หรือว่าจะปล่อยให้เป็นหน้าทีข่ องเหล่าอดีต ส.ส.ในพืน้ ทีจ่ า่ ยเอง จัดคนของตัวเองมา และ คนก็จะร่อยหรอลงเรือ่ ยๆ สิง่ หนึง่ ทีว่ ดั กันง่ายๆคือจะมีการวิดโิ อลิง้ ก์มา ปลุกระดมเหล่าชาวเสือ้ แดง ให้ “อย่ากลับบ้าน มือเปล่า” กันอีกครัง้ ไหม หรือจะปล่อยลอยแพ ให้จตุพร และเหล่าแกนนำ�เคว้งคว้างกลาง มหาสมุทร เดีย๋ วก็คงรูก้ นั แสงธรรม ชุนชฎาธาร

ผูจ้ ด ั ทำ�หนังสือพิมพ์ราชดำ�เนินรายวัน : ผูอ ้ �ำ นวยการ เอกนัฏ พร้อมพันธุ์ุ โฆษกคณะกรรมการ กปปส. บรรณาธิการ : แสงธรรม ชุนชฎาธาร, สำ�นักงานอนุสาวรียป ์ ระชาธิปไตย ถนนราชดำ�เนิน กทม. โทร. 094 073 0850 ถึง 2 E-mail : ratchadamnoendaily@gmail.com ดาวน์โหลดฉบับดิจิตอลได้ที่ http://www.facebook.com/RatchadamnoenToday ราชดำ�เนินรายวัน


ราชดำเนินรายวัน 11 พ.ค. 2557