Page 1

RATCHADAMNOEN DAILY

ราชดำ�เนินรายวัน

ฉบับที่ 135 : วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 http://www.facebook.com/RatchadamnoenToday

โค่นระบอบทักษิณ ปฎิรูปประเทศไทย เพื่อประชาธิปไตยสมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

9พ.ค.09.09น. ดีเดย์ขจัดรบ.ผีหวั ขาด

ร่นเวลาเผด็จศึกมารแผ่นดิน

ชวนชาวไทยทุกหมูเ่ หล่า

ร่วมทวงคืนอำ�นาจอธิปไตย

อ่านต่อหน้า 4

เคราะห์ซำ้� กรรมซัด สตง.จีร้ บ.ปูชดใช้3.8พันล้าน

ราชดำ�เนินรายวัน - เลขาธิการ กปปส.ปรับแผนเผด็จศึก ร่นเวลา นัดดีเดย์ 9 พ.ค. เวลา 09.09 น. หลังสถานการณ์เปลีย่ น กรรมติด จรวดฟันคอ “รัฐบาลปู” เป็นผีหวั ขาด ประกาศระดมพลตัง้ แต่บดั นี้ เป็นต้นไป ก่อนเริม่ ปฏิบตั ภิ ารกิจร่วมกัน 9 พ.ค.นี้ อ้าแขนรับชาว ไทยทุกหมู่เหล่า-ทุกสี-ทุกอาชีพร่วมเป็นมวลมหาประชาชนทวงคืน อำ�นาจอธิปไตย ชีศ้ ตั รูของประเทศไทยคือ “ระบอบทักษิณ” ลัน่ ไม่ หยุดปฏิบตั กิ ารจนกว่าจะสำ�เร็จ ส่วน 8 พ.ค.นัดออกเดินเรียกแขก ครัง้ สุดท้าย ล็อคเป้าถนนสุขมุ วิททัง้ เส้น อ่านต่อหน้า 4

“ปู”เน่าตายคาเก้าอีส้ มใจ

รับผิดชอบจัดเลือกตัง้ เหลว

มติเอกฉันท์9:0พ้นนายกฯ

ราชดำ�เนินรายวัน - สำ�นักงานตรวจเงินแผ่นดิจ ร่อน หนังสือด่วนทีส่ ดุ จี้ “ยิง่ ลักษณ์” รับผิดชอบจัดเลือกตัง้ ล้ม เหลว ผลาญงบเสียหาย 3.8 พันล้าน หลังดันทุรงั จัดเลือกตัง้ 2 ก.พ.จนสูญเปล่า ทัง้ ทีเ่ คยทักท้วงก่อนแล้วว่ามีความเสีย่ ง สูง จนรัฐต้องตัง้ ศรส.-ศอ.รส.คุมสถานการณ์ ชีเ้ ข้าข่ายไม่ ชอบด้วยกฎหมาย ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ อย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ อ่านต่อหน้า 4

ราชดำ�เนินรายวัน - ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเอกฉันท์ 9 ต่อ 0 เสียง ให้ “ยิง่ ลักษณ์” สิน้ สุดทำ�หน้าทีน่ ายกฯ ชีใ้ ช้อ�ำ นาจก้าวก่ายแทรกแซงโยกย้าย “ถวิล” ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แค่หวังเปิดทาง “เพรียวพันธุ”์ คุมอาณาจักรสีกากี 9 รัฐมนตรีตดิ บ่วงกรรมด้วย “ปึง้ -เหลิม-ปลอด-โต้ง” หมดบุญด้วย สมุนแม้วลนลานรีบตัง้ “นิวฒ ั น์ธ�ำ รง” เสียบแทน ทันควัน “ส.ว.ไพบูลย์” ผูร้ อ้ งคดีจ้ี ครม.ไขก๊อกทัง้ คณะเปิดทางตัง้ นายกฯใหม่เพือ่ ปฏิรปู ประเทศ อ่านต่อหน้า 4

จีค้ รม.ต้องไขก๊อกยกชุด

เรียกแขกสาธุฯสุดคึก

เฮลัน่ !!ชัยชนะศึกแรก หลังศาลชี“้ ปู”สิน้ สภาพ

ราชดำ�เนินรายวัน - มวลชน กปปส.โห่รอ้ งดีใจระหว่างเดินเรียกแขกย่านสาธุประดิษฐ์ หลังทราบผลศาล รธน.วินจิ ฉัยให้ “ยิง่ ลักษณ์” สิน้ สภาพ “เอกนัฏ” ระบุเป็นชัยชนะศึก หนึง่ ของการต่อสู้ เชือ่ ส่งผลให้มวลมหาประชาชนมีพลังมากขึน้ วอนทุกฝ่ายเคารพคำ�ตัดสิน ดักคอ ศอ.รส.อย่าบังอาจทูลเกล้าขอพระบรมราชวินจิ ฉัย อ่านต่อหน้า 3

ชีม้ ติแต่งตัง้ เข้าข่ายขัดกฎหมาย “นิวฒ ั น์”ส่อแห้วนายกฯรักษาการ อ่านต่อหน้า 4

คึกคักรับวันเผด็จศึก : กำ�นันสุเทพนำ�เดินขบวนเชิญชวนคนกรุงเทพฯ ย่านสาธุประดิษฐ์-ถนนจันทร์-ยานนาวา เข้าร่วมชุมนุมใหญ่ โดยได้รบั การตอบรับจากพนักงานบริษทั ห้างร้าน และประชาชนในระแวกใกล้เคียงอย่างล้มหลาม ราชดำ�เนินรายวัน


“สาธุประดิษฐ์-ถนนจันทน์”พร้อมวันเผด็จศึก

เก็บตกการเคลื่อนไหว

ทีมแกนนํา กองทัพประชาชนโคนระบอบทักษิณ ในวันฉัตรมงคล

หมอเขียว (ใจเพชร กลาจน) กับพระบรมฉายาลักษณในวันฉัตรมงคล

การดแจงวัฒนะแจงมา ถาเกิดเหตุรายแรง อยาผลีผลามเขาพื้นที่ ใหคอยสงขอมูลประสานภายใน

ทยา ทีปสุวรรณ คัมแบก ปราศรัยดุเด็ดเผ็ดมัน ตามสไตลเธอ

ผูสนับสนุนถาวรหลังเวที คปท.

นัท เลขา กปปส.นิวยอรก นําเงิน 5,050 USD มอบภรรยาคุณวสันต คําวงศ

ชาวอุดรธานี เดินรอบเมืองวันฉัตรมงคล

ชาวปราจีนบุรีนเดินขบวนไมเอาผูวาฯ เสื้อแดง หลังพบเปดตัวชิงพื้นที่มหาดไทยคืน

กปปส.โคราช สัญจรไป อ.ดานขุนทด คึกคักไมแพปากชอง

พลังแหงการเปลี่ยนแปลง ไมเลือกยากดีมีจน สุขภาพแข็งแรงหรือพิการ ที่สําคัญคือหัวใจแกรง


SHARE

เรียกแขกสาธุฯสุดคึก เฮลั่น!!ชัยชนะศึกแรก หลังศาลชี้“ปู”สิ้นสภาพ

ราชดำ�เนินรายวัน - มวลชน กปปส.โห่รอ้ งดีใจระหว่างเดิน เรียกแขกย่านสาธุประดิษฐ์ หลังทราบผลศาล รธน.วินจิ ฉัยให้ “ยิง่ ลักษณ์” สิน้ สภาพ “เอกนัฏ” ระบุเป็นชัยชนะศึกหนึง่ ของ การต่อสู้ เชือ่ ส่งผลให้มวลมหาประชาชนมีพลังมากขึน้ วอน ทุกฝ่ายเคารพคำ�ตัดสิน ดักคอ ศอ.รส.อย่าบังอาจทูลเกล้าขอ พระบรมราชวินจิ ฉัย ชี้ รบ.เถือ่ นไร้ความชอบธรรม เปิดทาง อำ�นาจอธิปไตยคืนสูป่ ระชาชน เป็นโอกาสดีตง้ั รบ.ประชาชน วานนี้ (7 พ.ค.) เมือ่ เวลา 10.30 น. นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. พร้อมแกนนำ� กปปส.และแนวร่วม กปปส. นำ�ผูช้ มุ นุมจากสวนลุมพินี เดินขบวนเพือ่ รณรงค์เชิญชวนให้ ชาวกรุงเทพมหานคร ออกมาร่วมชุมนุมใหญ่ครัง้ สุดท้ายกับ กปปส. โดยขบวนเริม่ ตัง้ แต่ถนนสาธุประดิษฐ์ ถนนจันทร์เลีย้ ว ขวาเข้าถนนนราธิวาสฯ เข้าสีลมสิน้ สุดสวนลุมพินี ระยะทาง รวมประมาณ 8.3 กิโลเมตร ผูส้ อ่ื ข่าวรายงานว่า บรรยากาศตลอดเส้นทาง ชาวบ้าน บริเวณสาธุประดิษฐ์ออกมายืนรอต้อนรับ ส่วนใหญ่เป่า นกหวีด โบกธงชาติ พร้อมตะโกนให้ก�ำ ลังใจนายสุเทพ และผู้ ชุมนุม ว่า “กำ�นันสูๆ้ ” พร้อมทัง้ ถ่ายรูปเป็นระยะๆ นอกจาก นี้มีชาวบ้านบางคนได้นำ�ธนบัตรใบละร้อยเย็บติดกับริบบิ้น ธงชาติ รวมทัง้ นำ�ธนบัตรติดบนแผ่นกระดาษในลักษณะแพ และเงินสดบริจาคสนับสนุนการเคลือ่ นไหวให้นายสุเทพด้วย นอกจากนีไ้ ด้มกี ารนำ�หนังสือ “The Power of Change กำ�นันสุเทพ เทือกสุบรรณ บุรษุ จากท่าสะท้อนสูก่ ารต่อสู้ บนท้องถนนกับกบฏนกหวีด” มาจำ�หน่ายให้ประชาชนใน ระหว่างเดินรณรงค์ดว้ ย พร้อมกันนี้ แกนนำ�ก็ได้มกี ารตรวจ สอบเรือ่ งกรณีทศ่ี าลรัฐธรรมนูญจะมีค�ำ วินจิ ฉัยคดีนายกฯ โยก ย้าย นายถวิล เปลีย่ นศรี อยูต่ ลอดเวลา ในขณะเดียวกัน นาย สุเทพ จะประเมินสถานการณ์ หลังศาลมีค�ำ วินจิ ฉัย และจะ ประกาศจุดยืนบนเวทีปราศรัยในช่วงค่�ำ ผูส้ อ่ื ข่าวรายงานว่า ทันทีทศ่ี าลรัฐธรรมนูญมีค�ำ วินจิ ฉัยให้ น.ส.ยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร รักษาการนายกรัฐมนตรีสน้ิ สภาพลง

ผูช้ มุ นุม กปปส.ทีอ่ ยูร่ ะหว่างแวะพักรับประทานอาหารกลาง วัน บริเวณใต้ทางด่วนถนนสาธุประดิษฐ์ โห่รอ้ งแสดงความ ดีใจ พร้อมตะโกนว่า “ไชโยๆๆๆ” และ “ประเทศไทยเป็นของ เราแล้ว” ในขณะที่ นายสุเทพ มีสหี น้านิง่ เฉย และปฏิเสธที่ จะแสดงความเห็น โดยมอบหมายให้ นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ โฆษก กปปส. แถลงแทน ทัง้ นี้ นายเอกนัฏ ระบุวา่ ศาลรัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยครบทัง้ 3 ประเด็น คือ 1.ศาลมีอ�ำ นาจรับเรือ่ งไว้พจิ ารณาและวินจิ ฉัย เนือ่ งจากนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี เมือ่ ยุบสภาก็ยงั คง เป็นรักษาการ 2.การวินจิ ฉัยให้พน้ จากตำ�แหน่งนายกรัฐมนตรี น.ส.ยิง่ ลักษณ์ ไม่สามารถรักษาการต่อไปได้ และ 3.ศาล รัฐธรรมนูญ วินจิ ฉัยชัดเจนว่านายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ทีม่ สี ว่ นรูเ้ ห็น ต้องพ้นตำ�แหน่งด้วย ทำ�ให้คณะรัฐมนตรีทเ่ี หลือ อยูก่ ต็ อ้ งพ้นจากตำ�แหน่งด้วยเช่นกัน เพราะไม่มอี �ำ นาจทีจ่ ะ อ้างรักษาการต่อไป “วันนีป้ ระเทศไม่มนี ายกรัฐมนตรี ไม่มรี ฐั บาล และคณะ รัฐมนตรีแล้ว ดังนัน้ อำ�นาจอธิปไตยจึงกลับคืนสูป่ ระชาชน และเป็นโอกาสดีทป่ี ระชาชนจะได้จดั ตัง้ รัฐบาลของประชาชน และรัฐบาลและคณะรัฐมนตรีไม่มีความชอบธรรมในการแต่ง ตัง้ คนมารักษาการแทน” นายเอกนัฏ ระบุ โฆษก กปปส.กล่าวด้วยว่า ขอให้ทกุ ฝ่ายเคารพคำ�วินจิ ฉัยของ ศาลรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะศูนย์อ�ำ นวยการรักษาความสงบ เรียบร้อย (ศอ.รส.) อย่าบังอาจทูลเกล้าขอพระบรมราชวินจิ ฉัย เพราะวันนีร้ ฐั บาลไม่มคี วามชอบธรรมแล้ว ทัง้ นีถ้ อื ว่าการวินจิ ฉัย ของศาลรัฐธรรมนูญ ผูกพันทุกองค์กร หากรัฐบาลไม่ปฏิบตั ติ าม ก็เป็นหน้าทีข่ องประชาชนและข้าราชการต้องลุกขึน้ มาปกป้อง กฎหมายสูงสุดของบ้านเมือง โดยข้าราชการก็ไม่ตอ้ งฟังคำ�สัง่ ของคณะรัฐมนตรีแล้ว เพราะไม่มอี �ำ นาจตามกฎหมาย “กปปส. ถือว่าวันนีเ้ ป็นชัยชนะศึกหนึง่ ของการต่อสู้ คำ� วิ นิจ ฉั ย ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ จะทำ � ให้ ก ารเคลื่อ นไหวของ ประชาชนมีพลังมากขึน้ ด้วย” นายเอกนัฏ กล่าว

เชิญรวมแสดงความคิดเห็นแนวทางปฏิรูปประเทศไดที่

www.reformthai.com

“ลุยไปเลยลุงกำ�นัน ปฏิวตั ปิ ระชาชนให้ส�ำ เร็จแล้วจัดตัง้ รัฐาธิปตั ย์ดว้ ย ตัวเองเพือ่ ทูลเกล้าหานายกรัฐมนตรีหรือทูลพระราชอำ�นาจคืนพระองค์ ให้ทรงราชวินจิ ฉัย ไม่มอี ะไรดีกว่านีอ้ กี แล้วในภาวะใกล้สน้ิ ชาติเช่นนี้ ด้วยความชอบธรรมของมวลมหาประชาชน ทีพ่ สิ จู น์แล้วจากอำ�นาจ ศาลให้ไร้รฐั บาลเพราะความฉ้อฉลไม่ซอ่ื สัตย์ดว้ ยประการทัง้ ปวง”

“ทักษิณควรรูว้ า่ ประชาชนไทยเขาตาสว่างแล้วโดยเฉพาะชาวนาทีเ่ คย ชูแดงได้ขน้ึ มาเขาไม่เอาด้วยแล้ว เพียงแต่วา่ เขายังไม่มาร่วมกับกำ�นัน จริงจังเท่านัน้ และเมือ่ ฟ้าเปิด ชาวนาร่วมกับกรรมาชีพหันมาร่วมกับลุง กำ�นัน เมือ่ นัน้ เพือ่ ไทยหรือเพือ่ ใครก็คอยดูกนั เพราะทอดเวลามานานก็ไม่ เห็นเพือ่ ไทยชูประเด็นปฏิรปู ใดๆ แสดงให้เห็นว่าจะสงวนอำ�นาจเอาไว้ กินกันเองให้ชาติลม่ จม”

“ทักษิณก็รอู้ ยูว่ า่ ต้องเสียเงินค่าจ้างเกณฑ์คนมาม็อบ ทัง้ ๆทีก่ ร็ อู้ ยูว่ า่ ไม่มี ใครรักและเคารพนับถือทักษิณจริงก็ยงั ดันทุรงั จะเสียเงินจ่ายให้สมุนบริวาร ร่วมกันทำ�ร้ายทำ�ลายประเทศไทยกันต่อไปบาปกรรมทีม่ นั ร่วมกันทำ�ลาย ประเทศ มันก็จะไม่มแี ผ่นดินอยู่ ต่อไปก็ตอ้ งไปอยูใ่ นนรก ประเทศไทยเดือด ร้อนไม่จบสิน้ ให้โอกาสทักษิณสร้างความเลวมานานเกินไปแล้ว”

มวลชนจาก จ.นครปฐม

มวลชนย่านสาธุประดิษฐ์

มวลชนย่านสาธุประดิษฐ์


RATCHADAMNOEN DAILY

ดอก

: พีค่ นดี (P.khondee)

ตรอมกับตอม ถ้าไม่รู้ ดูไม่ออก คงไม่ อ าจ จะบอก ได้ ด อกหนา ถ้าเห็นกลีบ ดอกงิ้ว โปรยปลิวมา คงบอกเป็ น ดอกฟ้ า ที่ น่ า มอง

“แม้วา่ ศาลรัฐธรรมนูญจะมีมติเอกฉันท์ให้สถานภาพนายกรัฐมนตรีของ ยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร พร้อมกับรัฐมนตรีทง้ั 9 คน จะต้องสิน้ สุดลงไป แต่กไ็ ม่ได้กระทบต่อระบบเศรษฐกิจไทยให้ชะลอ ตัวลงไปมากกว่านี้ เนือ่ งจากในช่วงก่อนหน้านีร้ ฐั บาลไร้อ�ำ นาจเต็มในการบริหารประเทศ จึงทำ�ให้ เศรษฐกิจชะงักงัน แต่เมือ่ ใดทีป่ ระเทศไทยมีรฐั บาลอำ�นาจ เต็ม ก็จะนำ�พาประเทศให้เดินหน้าต่อไปได้ ความเชือ่ มัน่ นัก ลงทุนก็จะกลับมา รวมถึงตัวเลขทางเศรษฐกิจก็จะเติบโตขึน้ อีกด้วย ดังนัน้ รัฐมนตรีทเ่ี หลือควรจะลาออกไป เพือ่ จะเร่ง เข้ากระบวนการหารัฐบาลอำ�นาจเต็มมาบริหารประเทศเสียที และควรนึกถึงประเทศชาติให้มากๆ ต้องใจใหญ่ อย่ามัว แต่เห็นแก่ตวั เพราะทนอยูไ่ ป ก็รงั แต่จะทำ�ให้ประเทศชาติ เดินต่อไม่ได้” ม.ร.ว.ปรีดยิ าธร เทวกุล อดีตรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลัง และอดีตผูว้ า่ การธนาคารแห่งประเทศไทย

สตง.จีร้ บ.ปูชดใช้

ต่อจากหน้า 1

วานนี้ (7 พ.ค.) สำ�นักข่าวอิศรา รายงานว่าเมื่อวันที่ 6 พ.ค.ที่ผ่าน มา สำ�นักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ทำ�หนังสือด่วนที่สุด ที่ ตผ 0012/1686 ถึง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รักษาการนายกรัฐมนตรี เรื่อง การตรวจสอบการใช้จ่ายเงินในการดำ�เนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา ผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 2 ก.พ.57 ที่ผ่านมา โดย สตง.ระบุว่า ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่า ได้ มีหนังสือกราบเรียนนายกฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้รัฐบาลเสนอพระราช กฤษฎีกากำ�หนดวันเลือกตัง้ ใหม่ แต่เมือ่ ยังไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงวันเลือก ตั้งใหม่ กกต. ก็ต้องดำ�เนินการจัดการเลือกตั้งต่อไป ก่อนที่ กกต.จะ ยื่นคำ�ร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ให้วินิจฉัยว่า สามารถกำ�หนดวันเลือกตั้ง ทั่วไปขึ้นใหม่ได้หรือไม่ และเป็นอำ�นาจของนายกฯ หรือ กกต. ซึ่งศาล รัฐธรรมนูญมีคำ�วินิจฉัยว่า สามารถกระทำ�ได้โดยเป็นอำ�นาจหน้าที่และ ความรับผิดชอบร่วมกันของนายกฯ และประธาน กกต. แต่ข้อเท็จจริง ปรากฏว่า ไม่มีการเลื่อนวันเลือกตั้งทั่วไป และมีการดำ�เนินการเลือกตั้ง ในวันที่ 2 ก.พ. จนกระทั่งศาลรัฐธรรมนูญ มีคำ�วินิจฉัยในภายหลังว่า เป็นการเลือกตั้งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะไม่สามารถจัดการเลือกตั้ง ได้ครบทุกเขตในวันเดียวกัน ทั้งนี้ จากการที่ สตง. ได้เคยแสดงความกังวลและห่วงใยต่อการใช้ จ่ายงบประมาณแผ่นดินในการจัดการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่ 2 ก.พ.57 (วงเงิน 3,885 ล้านบาท) ว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดความสูญเปล่า ภาย ใต้สถานการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยในการจัดการเลือกตั้ง เช่น การจัด ตั้งศูนย์รักษาความสงบ (ศรส.) ตามประกาศพระราชกำ�หนดการบริหาร ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในระหว่างการจัดการเลือกตั้ง ซึ่งภายหลัง เป็นศูนย์อำ�นวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.) ตามพระราช บัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจนถึงปัจจุบัน ทำ�ให้ ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินการจัดการเลือกตั้งของ กกต. และค่าใช้จ่ายของ หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจทีส่ นับสนุนของ กกต.จำ�นวน 18 หน่วย เกิดความสูญเปล่า ที่สูญเสียไป “สตง.พิจารณาแล้วเห็นว่า การดำ�เนินการในกรณีดังกล่าวเป็นการใช้ ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยเหตุผลและก่อให้เกิดความเสียหายย่อมเข้าข่าย เป็นการกระทำ�การโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึง่ จะต้องรับผิดชอบต่อความ เสียหายที่เกิดขึ้นต่อไป” หนังสือดังกล่าว ระบุ นอกจากนี้ สตง.ยังระบุด้วยว่า การใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินเพื่อ ดำ�เนินการจัดการเลือกตั้ง ส.ส. ในครั้งต่อไป รัฐบาลและหน่วยงานที่รับ ผิดชอบจะต้องกำ�หนดมาตรการ หรือวิธกี ารปฏิบตั ใิ นแต่ละขัน้ ตอนให้เกิด ความเชื่อมั่นได้ว่า การเลือกตั้งจะบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ หากรัฐบาล ไม่สามารถควบคุมหรือกำ�หนดให้มกี ารเลือกตัง้ ภายใต้สถานการณ์ดงั เช่นที่ ผ่านมา จนส่งผลให้การเลือกตัง้ ไม่ส�ำ เร็จตามวัตถุประสงค์ รัฐบาลจะต้อง รับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

9พ.ค. 09.09 น.

ต่อจากหน้า 1

วานนี้ (7 พ.ค.) เมื่อเวลา 20.30 น. นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส.ขึ้นกล่าวปราศรัยบนเวทีสวนลุมพินีตอนหนึ่งว่า จากที่ ได้เคยประกาศนัดหมายกับมวลมหาประชาชนว่า วันที่ 13 พ.ค.จะทำ�บุญ ประเทศครั้งใหญ่และวันที่ 14 พ.ค.จะเริ่มปฏิบัติการบำ�เพ็ญเพียรเพื่อ เรียกคืนอำ�นาจอธิปไตยคืนมาเป็นของปวงชนชาวไทย แต่เมื่อมาถึงวัน นี้สถานการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้ว มีเหตุมีผลสมบูรณ์ ฉะนั้นภารกิจ ของประชาชนที่จะบำ�เพ็ญเพียรเพื่อให้ได้มาซึ่งรัฐบาลของประชาชนเพื่อ ทำ�หน้าที่ปฏิรูปประเทศ จึงขอเปลี่ยนกำ�หนดการใหม่ โดยขอเชิญชวน มวลมหาประชาชนทัว่ ประเทศให้เดินทางเข้ากรุงเทพฯตัง้ แต่บดั นีเ้ ป็นต้นไป “ขอกำ�หนดวันเวลานัดหมายที่จะร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติภารกิจครั้ง สุดท้าย เป็นวันที่ 9 พ.ค. เวลา 09.09 น. เราจะเริ่มปฏิบัติภารกิจด้วย ความเพียรสูงสุดตั้งแต่นั้นเป็นต้นไป ฉะนั้นขอให้พี่น้องทั่วประเทศออก จากบ้านมุ่งตรงมาที่สวนลุมพินี และเมื่อเต็มสวนลุมฯจะขยายไปถึงสี่ แยกราชดำ�ริ แยกปทุมวัน หน้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ้าคนมามาก จะชุมนุมบนถนนอังรีดูนังต์ เริ่มรวมกำ�ลังพลตั้งแต่ 8 พ.ค.เป็นต้นไป” นายสุเทพกล่าว เลขาธิการ กปปส.กล่าวด้วยว่า วันที่ 9 พ.ค.เวลา 09.09 น. เป็นฤกษ์ ดีที่จะเริ่มปฏิบัติการเรียกคืนอำ�นาจอธิปไตยคืนกลับมาเป็นของปวงชน ชาวไทย การชุมนุมคราวนีต้ อ้ งทำ�ด้วยสำ�เร็จให้ได้ จัดให้มสี ภานิตบิ ญ ั ญัติ

ของประชาชนโดยทันที ไม่ว่ากลุ่มใดองค์กรใดเห็นเช่นเดียวกับมวลมหา ประชาชนให้แสดงออกได้ ตนขอเป็นตัวแทนของมวลมหาประชาชนกราบ เรียนไปถึงประชาชนกลุ่มอื่นที่อาจจะมีความคิดแตกต่างกันอยู่บ้าง โดย เฉพาะพี่น้องมวลชนคนเสื้อแดง ขออนุญาตกราบเรียนด้วยความจริงใจ ว่า เราพร้อมที่จะอ้าแขนรับมาปฏิรูปประเทศร่วมกัน ซึ่งเป็นโอกาสที่จะ เป็นเจ้าของประเทศโดยเท่าเทียมกัน เป็นโอกาสเดียวทีจ่ ะเอาธรรมะมาปก ครองประเทศ ร่วมกันสร้างชาติ สร้างประเทศ ด้วยมือของประชาชนทุกสี “นี่เป็นสัจจะวาจาที่ผมประกาศในนามมวลมหาประชาชน อย่าได้กิน แหนงแคลงใจ เพราะเราล้วนแต่เป็นคนไทยด้วยกันทั้งสิ้น เราไม่รังเกียจ ใครเลย เรารักคนไทยทุกกลุ่ม ศัตรูของประเทศไทยคือระบอบทักษิณ เท่านั้น” นายสุเทพระบุ นายสุเทพกล่าวอีกว่า ขอเรียนไปถึงนักธุรกิจทัง้ หลายว่า ไม่มปี ระโยชน์ อีกแล้วทีจ่ ะให้คณะบุคคลมาอ้างตัวเป็นรัฐบาลทัง้ ทีไ่ ม่มคี วามชอบธรรม จึง ขอเชิญมาร่วมปฏิรูปประเทศด้วยกัน ขอส่งข่าวไปยังข้าราชการพลเรือน ตำ�รวจ ทหาร วันนี้คณะบุคคลที่แอบอ้างว่าเป็นรัฐบาลไม่ใช่รัฐบาลของ ประชาชนอีกต่อไปแล้ว ไม่มคี วามชอบธรรมใดๆเหลืออยูเ่ ลย คนทีอ่ า้ งตัว จะมาเป็นรักษาการในตำ�แหน่งนายกฯ ไม่มคี ณ ุ สมบัตทิ จี่ ะรักษาการนายกฯ ได้ เพราะพัวพันกับโครงการรับจำ�นำ�ข้าว ขอให้พนี่ อ้ งข้าราชการไม่ตอ้ งรับ ใช้ทรราชแล้ว เมือ่ ข้าราชการออกมาร่วมกับประชาชน ฟ้าสีทองผ่องอำ�ไพก็ จะเกิดขึน้ ในประเทศไทย นีเ่ ป็นโอกาสเดียวทีพ่ นี่ อ้ งข้าราชการต้องตัดสินใจ “ขอวิงวอนไปถึงใครก็ตามทีย่ งั ฝังจิตฝังใจกับกลุม่ อำ�นาจเก่า หยุดเถอะ พอเถอะ อย่ารับใช้ทรราชอีกต่อไป หันมามองประชาชน เคารพเจตนารมณ์ ของมวลมหาประชาชนทัง้ ประเทศได้แล้ว ทรราชเหล่านีไ้ ม่ใช่รฐั บาล เพราะ หัวขาดไปแล้ว เป็นผีหัวขาด เราไม่ยอมให้ผีหัวขาดเป็นรัฐบาลอีกต่อไป ภารกิจที่เหลือ เหลืออีกนิดเดียว เพียงแต่เขี่ยศพผีหัวขาดออกไป เรา ก็ตั้งรัฐบาลของประชาชนได้ ปฏิรูปประเทศได้ทันที” นายสุเทพ กล่าว เลขาธิการ กปปส.เปิดเผยด้วยว่า ในวันที่ 8 พ.ค. ตนจะเดินนำ� มวลมหาประชาชนเดินบนถนนสุขุมวิทตลอดสาย เพื่อประกาศเชิญชวน ประชาชนเป็นครั้งสุดท้ายว่า ถึงเวลาแล้วที่ต้องตัดสินใจออกมาร่วมการ ต่อสู้ครั้งประวัติศาสตร์กับมวลมหาประชาชน โดยจะออกจากสวนลุมพินี 9.00น. ไปตั้งต้นขบวนที่สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสอ่อนนุช ชาวสุขุมวิทถ้าเห็น ด้วยให้ออกมาสมทบเดินขบวนได้เลย และตั้งแต่คืนวันที่ 7 พ.ค.เรา จะรวบรวมกำ�ลังกันอยู่ที่สวนลุมฯและบริเวณใกล้เคียง เตรียมพร้อม เพื่อเคลื่อนขบวนออกไปปฏิบัติภารกิจครั้งสำ�คัญในวันที่ 9 พ.ค.นี้ เมื่อ ตัดสินใจอย่างนี้แล้วจะไม่หยุดการปฏิบัติ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น มวลมหา ประชาชนจะเดินหน้าไปสูเ่ ป้าหมายจนสำ�เร็จให้จงได้ ข้อสำ�คัญ ใครก็ตาม ที่ตัดสินใจออกมาต่อสู้ร่วมกัน เราสู้อย่างสันติ สู้มือเปล่า ไม่มีอาวุธโดย เด็ดขาด เพราะเราสู้แบบอหิงสาจริง ใช้พลังของมวลมหาประชาชนนับ ล้านๆคนเท่านั้น “การต่อสู้ครั้งนี้จะใช้เวลานานเท่าไหร่ไม่รู้ แต่เราจะสู้จนกว่าจะชนะ ฉะนั้นโปรดเตรียมตัวมาให้พร้อม เตรียมข้าว น้ำ� เต็นท์ ให้พร้อม คน ออกมาร่วมต่อสูเ้ ป็นล้าน ต้องเตรียมให้พร้อม พีน่ อ้ งทีม่ จี ติ อาสาทัง้ หลาย หากต้องการช่วยเหลือผู้อื่นก็ให้นำ�สิ่งของที่ท่านมีเอามาเผื่อแผ่คนอื่นให้ พร้อม” นายสุเทพ กล่าว

“ปู”เน่าตายคาเก้าอีส้ มใจ

ต่อจากหน้า 1

วานนี้ (7 พ.ค.) เมื่อเวลา 12.00 น. ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้ออก นัง่ บัลลังก์อา่ นคำ�วินจิ ฉัยสถานภาพความเป็นรัฐมนตรีของ น.ส.ยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร รักษาการนายกรัฐมนตรี สิ้นสุดลงแล้วหรือไม่ จากการโยกย้าย นายถวิล เปลี่ยนศรี ออกจากตำ�แหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ โดตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ 9 ต่อ 0 เสียง ให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์สิ้นสุดเฉพาะตัวในการปฏิบัติหน้าที่ เนือ่ งจากใช้อ�ำ นาจหน้าทีใ่ นการก้าวก่ายแทรกแซงการบรรจุโยกย้ายแต่งตัง้ ข้าราชการประจำ�โดยมิชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 268 ประกอบมาตรา

สมทบทุนสนับสนุน

บางคนเห็น นางเป็น ผลมะม่วง ที่ เ พิ่ ง โดน สอยร่ ว ง น่ า ฉลอง เน่าทัง้ ต้น สอยได้สบิ หยิบรวมกอง ซวยตามนาง ดอกซอง ให้หมองใจ 268 (2)(3) เพื่อเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง พรรคการเมือง ส่วน รัฐมนตรีทเี่ หลือให้ปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ปจนกว่าจะแต่งตัง้ รัฐมนตรีชดุ ใหม่เข้ามา ปฏิบตั หิ น้าที่ ยกเว้นรัฐมนตรีทไี่ ด้ลงมติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 6 ก.ย.54 แต่งตัง้ โยกย้ายนายถวิลในคราวนัน้ จำ�นวน 9 คน ได้แก่ นายสุรพงษ์ โต วิจักษณ์ชัยกุล, พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก, นายปลอดประสพ สุรัสวดี, นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง, ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำ�รุง, นายสันติ พร้อมพัฒน์, น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ, นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ และ พล.อ.ยุทธ ศักดิ์ ศศิประภา ให้สิ้นสุดเฉพาะตัวตาม และไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ใน ตำ�แหน่งได้อีกต่อไป ทั้งนี้ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ได้เห็นว่าการใช้อำ�นาจดุลยพินิจของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ในการโอนย้าย นายถวิล มีข้อมูลว่า เอื้อประโยชน์ต่อ เครือญาติและไม่เป็นไปตามระบบคุณธรรม เพราะต้องการโอนย้าย พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ผู้บัญชาการตำ�รวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ใน ขณะนัน้ มาดำ�รงตำ�แหน่งเลขาธิการ สมช. เพือ่ เปิดทางให้ พล.ต.อ.เพรียว พันธ์ ดามาพงศ์ มาเป็น ผบ.ตร.แทน รวมทั้ง น.ส.ยิ่งลักษณ์ได้เข้าร่วม ประชุมคณะรัฐมนตรี มีส่วนในการแต่งตั้งโยกย้ายและการออกคำ�สั่งให้ นายถวิลไปดำ�รงตำ�แหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำ� ด้วย เมื่อรวมเวลาแล้วใช้เวลาดำ�เนินการโยกย้ายเพียง 4 วันเท่านั้น ถือ เป็นการกระทำ�ที่เร่งรีบรวบรัด ที่สำ�คัญการอ้างว่า โยกย้ายเพื่อประโยชน์ ของทางราชการไม่สามารถทำ�ได้ เพราะตำ�แหน่งเลขาธิการ สมช.สามารถใช้ อำ�นาจในการบริหารและบังคับบัญชาในสถานการณ์จริงได้ดกี ว่าทีป่ รึกษา นายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำ� รวมทั้ง สามารถให้ความเห็นและ คำ�ปรึกษาเรื่องความมั่นคงแก่ผู้บังคับบัญชาและหน่วยงานต่างๆได้ จึงไม่ เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ คำ�วินจิ ฉัยระบุอกี ว่า แม้วา่ การบรรจุโอนย้ายข้าราชการตำ�รวจจะถูกต้อง ตามคณะกรรมการนโยบายตำ�รวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) แต่วินิจฉัยว่าการ กระทำ�ดังกล่าวเอื้อประโยชน์เครือญาติ เนื่องจาก พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ เป็นพีช่ ายของ คุณหญิงพจมาน ณ ป้อมเพชร อดีตภรรยา พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร พี่ชายของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ถือส่วนหนึ่งของกระบวนการเดียวกัน ทีเ่ ชือ่ มโยงกับการโยกย้ายครัง้ นีม้ ผี ลประโยชน์ทบั ซ้อนและมีวาระซ่อนเร้น จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ ขณะที่ นายไพบูลย์ นิตติ ะวัน ส.ว.สรรหา ในฐานะผูร้ อ้ งคดี กล่าวภาย หลังการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า เป็นสิ่งที่ดีเกินคาดหมาย เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญมีมติที่เป็นเอกฉันท์ 9 ต่อ 0 เสียงให้นายก รัฐมนตรีสิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรีลงเป็นการเฉพาะตัว และไม่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ รวมทั้งให้รัฐมนตรีชุดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการโยก ย้ายนายถวิล หลุดพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี ซึ่งคำ�วินิจฉัยมีความเที่ยง ตรงโดยศาลได้ให้เหตุผลที่ชัดเจนทุกประเด็น “ขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยอมรับคำ� ตัดสิน เพราะคำ�ตัดสินของศาล รั ฐ ธรรมนู ญ ครอบคลุ ม รั ฐ บาล รั ฐ สภา และทุ ก หน่ ว ยงานของรั ฐ ส.ว.สรรหา และขอเรียกร้องให้รฐั มนตรีทเี่ หลืออยูใ่ นรัฐบาลชุดปัจจุบนั ให้ ลาออกจากความเป็นรัฐมนตรี หากไม่ลาออก ก็เห็นว่าไม่มคี วามชอบธรรม ทีจ่ ะดำ�รงตำ�แหน่งต่อไป เนือ่ งจากไม่ครบองค์ประกอบของรัฐบาล พร้อม กันนี้เห็นว่าฝ่ายต่างๆ ที่ต้องการเห็นประเทศเดินหน้า และมีความห่วงใย ควรร่วมหาทางออกให้กับประเทศ เพื่อให้มีการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี คนใหม่โดยเร็วที่สุด เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน” นาย ไพบูลย์ ระบุ ผูส้ อื่ ข่าวรายงานว่า ภายหลังทราบคำ�วินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คณะ รัฐมนตรี (ครม.) ได้ประชุมนัดพิเศษทันที โดยมีมติแต่งตั้ง นายนิวัฒน์ ธำ�รง บุญทรงไพศาล รักษาการรองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี

ชีม้ ติแต่งตัง้ เข้าข่ายขัดกฎหมาย

ต่อจากหน้า 1

วานนี้ (7 พ.ค.) นายปณิธาน วัฒนายากร อาจารย์ประจำ�คณะ รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีการ ประชุมนัดพิเศษและลงมติแต่งตัง้ นายนิวฒ ั น์ธ�ำ รง บุญทรงไพศาล รักษา การรองนายกรัฐมนตรี เป็นผูร้ กั ษาการแทนนายกรัฐมนตรี หลังจากทีศ่ าล รัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร หมดสถานภาพรักษาการ นายกรัฐมนตรีวา่ ส่วนตัวไม่แน่ใจว่าในแง่กฎหมายจะมีการยืน่ ขอตีความ อีกว่าขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ที่รักษาการนายกรัฐมนตรีสามารถแต่งตั้ง รักษาการได้อีก เพราะมีการพูดกันมากว่าศาลรัฐธรรมนูญอาจจะวินิจฉัย ประเด็นสภาพการรักษาการสิ้นสุดลงด้วยหรือไม่ จะมีการเลือกรักษาการ นายกรัฐมนตรีใหม่ได้หรือไม่ ต้องพิจารณาดูคำ�วินิจฉัยจริงๆ ว่าศาลได้ วินิจฉัยแล้วหรือไม่ เพราะเข้าใจว่า นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ว.สรรหา ในฐานะผู้ร้องนั้นร้องครบทุกประเด็น “ผมไม่แน่ใจว่าจะสามารถแต่งตั้งรักษาการนายกฯจะสะดวกเรียบร้อย หรือไม่ เพราะยังเป็นปัญหาในทางกฎหมาย หากคนที่ขึ้นมารักษาการนา ยกฯไม่ได้เป็นคนที่ทุกฝ่ายยอมรับ ปัญหาก็ยังจะไม่จบ รวมถึงผลการ สำ�รวจต่างๆ ที่ระบุว่าประชาชนเสียงส่วนใหญ่ต้องการรัฐบาลคนกลาง มากกว่า” นายปณิธาน ระบุ นายปณิธาน กล่าวอีกว่า เชื่อว่าแนวทางต่อไปของรัฐบาล หากไม่ถูกร้อง เรื่องการแต่งตั้งรักษาการนายกรัฐมนตรี ก็จะผลักดันให้คณะกรรมการการ เลือกตั้ง (กกต.) สรุปเรื่องวันเลือกตั้ง และร่างพ.ร.ฎ.เลือกตั้ง เพื่อนำ�ขึ้น ทูลเกล้าฯ เพือ่ กำ�หนดวันเลือกตัง้ ให้ชดั เจนโดยเร็วทีส่ ดุ หากทำ�แบบนัน้ จริง ก็คาดว่า จะมีการลุกขึน้ ประท้วงและชุมนุมต่อต้านการเลือกตัง้ ทีจ่ ะเกิดขึน้ อีก

ธนาคารกรุงเทพ กระแสรายวัน

“วันเผด็จศึก” เลขที่ 876-300-2758

ชือ่ บัญชี ธีราภา พร้อมพันธุ์

อย่าเพิ่งหนี รอพรุ่งนี้ มีอีกดอก มี โ ลงหรู ตะปู ต อก และหรี ด ใหญ่ อาจแถมด้วย ดอกไม้จนั ทน์ ให้ทนั ใด ไม่รีบไป อาจจะพลาด โอกาสบิน

เป่านกหวีด บ๊าย...บาย... ไปซะแล้วสำ�หรับคุณป้าปู ยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร สำ�หรับตำ�แหน่งรักษาการนายกรัฐมนตรี จากคำ�ตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีโยก ย้ายนายถวิล เปลีย่ นศรี ท่ามกลางกระแสสังคม มากมาย ทัง้ คนทีด่ ใี จสุดขัว้ และคนทีเ่ สียใจจน สุดติง่ แต่กเ็ หมือนฉีไ่ ม่สดุ โดยการพ้นจากตำ�แหน่ง ครัง้ นีเ้ ป็นไปโดยเฉพาะตัว ทัง้ ยิง่ ลักษณ์และคณะ รัฐมนตรีสว่ นหนึง่ ทีด่ �ำ รงตำ�แหน่งในการประชุม แต่งตัง้ นายถวิล เปลีย่ นศรี ในครัง้ นัน้ ส่งผล ให้ระบอบทักษิณยังส่งนายนิวัฒน์ธำ�รง บุญ ทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพาณิชย์ ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนนายก รัฐมนตรี ระบอบทักษิณยังคงครองอำ�นาจการ บริหารประเทศอยู่ เพียงแต่คงต้องมีการตีความอำ�นาจหน้าทีข่ องผู้ ทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนรักษาการนายกฯว่าสามารถทำ� แทนได้แค่ไหน โดยเฉพาะในเรือ่ งสำ�คัญทีจ่ ะเป็น ทางดิน้ ของระบอบทักษิณ คือการตราพระราช กฤษฎีกากำ�หนดวันเลือกตัง้ จะสามารถทำ�ได้หรือ ไม่ ซึง่ ทางกกต.เขาก็คงต้องกัก๊ ๆสำ�หรับการเดิน หน้าดันเรือ่ งการเลือกตัง้ ในวันที่ 20 ก.ค. รวม ถึงการรับสนองพระบรมราชโองการในการแต่งตัง้ ประธานวุฒสิ ภา จะทำ�ได้หรือไม่กย็ งั เป็นปัญหาที่ มันผูกโยงใยกันไปกันมาอย่างนัวเนีย ผลที่ออกมาแบบนี้ทำ�ให้ทางออกของปัญหา สถานการณ์ทางการเมืองมีหลากหลายมากยิง่ ขึน้ แต่ยงั เดาได้ยากว่าจะออกรูปไหน เพียงแต่ระบอบ ทักษิณก็เสียเปรียบมากขึ้นจากการตัดสินครั้งนี้ โดยสิง่ สำ�คัญก็คอื การทีจ่ ะต้องตีความในประเด็น สำ�คัญๆ ซึ่งเสียงอาจจะออกเป็นสองฝ่ายอย่าง แน่นอน และอาจนำ�ไปสูก่ ารทะเลาะกันครัง้ ใหญ่อกี ครัง้ เพียงแต่วา่ ระบอบทักษิณคงจะคุมข้าราชการ ให้อยูห่ มัดเหมือนเดิมไม่ได้อกี แล้ว คงมีทา่ ทีท่ี เปลีย่ นไปของข้าราชการในหลายต่อหลายส่วน อีกทางหนึง่ ทีย่ ง่ิ จะเป็นทีจ่ บั ตามองก็คอื การตัดสิน กรณีจ�ำ นำ�ข้าวของป.ป.ช.ทีย่ ง่ิ ลักษณ์กอ็ าจจะโดนซ้�ำ อีกดาบ รวมไปถึงรัฐมนตรีคนอืน่ ๆทีร่ ว่ มลงมติเห็น ชอบกรณีน้ี ก็มบี รรทัดฐานจากศาลรัฐธรรมนูญ ว่า มีความผิดเช่นเดียวกัน อาจจะโดยสอยตายยกชุด หรือทำ�ให้โหรงเหรงลง โดยเฉพาะนิวฒ ั น์ธ�ำ รงที่ ปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนนายกฯ นัน้ ก็เป็นโต้โผหลักใน กรณีจ�ำ นำ�ข้าวทีอ่ าจจะหวยออกเช่นเดียวกัน โดย อาจจะเร็วติดจรวดโดยวินจิ ฉัยในวันนี้ หรือทิง้ ช่วง ไม่นานนัก ในขณะทีท่ างเลือกของมาตรา 7 ในการฝ่าทาง ตัน ยังคงมีอยูเ่ ช่นเดียวกัน แต่ตดิ ขัดปัญหาใน กรณีการเลือกประธานวุฒสิ ภาตัวจริง ทีจ่ ะทำ�ได้ หรือไม่ และใครจะมาเป็นประธานวุฒสิ ภา แนวทางการเคลือ่ นไหวของพรรคเพือ่ ไทยและ นปช.ก็นา่ สนใจ เพราะจะเป็นหมากเด่นต่อไปนีท้ ่ี ทัง้ พลิกสถานการณ์และทำ�ให้สถานการณ์แย่ลง ได้ โดยเฉพาะแถลงการณ์ของพรรคเพือ่ ไทยที่ ไม่ยอมรับคำ�ตัดสินของศาลแบบกลายๆโดยบอก ว่าเป็นการสมคบคิดกันเพือ่ รัฐประหารในรูปแบบ ใหม่ นปช.ทีจ่ ะออกมาในวันที่ 10 พ.ค. จึงอาจ ทวีความรุนแรงขึน้ มา และความรุนแรงจากมือมืด ก็เริม่ ทำ�งานอีกครัง้ เพือ่ แสดงความโกรธแค้นและ ข่มขูแ่ บล็คเมล์บา้ นเมือง ซึง่ ตัวแปรทีส่ �ำ คัญอีกอย่างคือมวลมหาประชาชน ที่ปรับขบวนการชุมนุมใหญ่เผด็จศึก จากวันที่ 14 พ.ค. มาเป็นวันที่ 9 พ.ค. ต้องจับตาดูวา่ จะ มีมาตรการสำ�คัญในการเคลือ่ นไหว เพือ่ ปิดเกม ระบอบทักษิณอย่างไร ห้ามกระพริบตาจากนาทีนไ้ี ปครับ! แสงธรรม ชุนชฎาธาร

ผูจ้ ด ั ทำ�หนังสือพิมพ์ราชดำ�เนินรายวัน : ผูอ ้ �ำ นวยการ เอกนัฏ พร้อมพันธุ์ุ โฆษกคณะกรรมการ กปปส. บรรณาธิการ : แสงธรรม ชุนชฎาธาร, สำ�นักงานอนุสาวรียป ์ ระชาธิปไตย ถนนราชดำ�เนิน กทม. โทร. 094 073 0850 ถึง 2 E-mail : ratchadamnoendaily@gmail.com ดาวน์โหลดฉบับดิจิตอลได้ที่ http://www.facebook.com/RatchadamnoenToday ราชดำ�เนินรายวัน

ราชดำเนินรายวัน ฉบับที่ 135  

หนังสือพิมพ์ราชดำเนินรายวัน https://www.facebook.com/RatchadamnoenToday

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you