Page 1

RATCHADAMNOEN DAILY

ราชดำ�เนินรายวัน

ฉบับที่ 133 : วันที่ 6 พฤษภาคม 2557 http://www.facebook.com/RatchadamnoenToday

โค่นระบอบทักษิณ ปฎิรูปประเทศไทย เพื่อประชาธิปไตยสมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

“ทรงพระเจริ ญ ”กึ ก ก้ อ ง มวลมหาประชาชนนับแสน ตัง้ สัตยาธิษฐานไม่ยอ่ ท้อ-ลดละ ทำ�หน้าทีป่ กป้องรักษาบ้านเมือง

ขจั ดโจรชั่ ว “ระบอบแม้ ว ”ให้ ส้ิ น

นำ�ความสงบสุขคืนแผ่นดินไทย ราชดำ�เนินรายวัน - ราชดำ�เนินรายวัน – ปวงชนชาวไทย แน่นขนัดท้องสนามหลวง ร่วมถวายพระพรชัยมงคลเนือ่ งในวัน ฉัตรมงคล เลขาธิการ กปปส.นำ�มวลชนเดินเท้าจากเวทีสวนลุมฯทำ� พิธสี ตั ยาธิษฐาน ประกาศขอทำ�หน้าทีป่ กป้องรักษาบ้านเมืองให้อยู่ รอดจากระบอบทักษิณ ทีก่ �ำ ลังย่�ำ ยีท�ำ ลายประเทศชาติ จนจำ�เป็น ต้องลุกขึ้นต่อสู้ ลั่นนานแค่ไหนก็ลดละ-ย่อท้อ จะร่วมกันขจัด ระบอบทักษิณ-เหล่าทรราช เพือ่ เปลีย่ นแปลงประเทศไทยให้เป็น ประชาธิปไตยทีส่ มบูรณ์ ขอภารกิจรุกไล่ศตั รูของแผ่นดินประสบ ชัยชนะ นำ�ความสงบสุขคืนคนไทย อ่านต่อหน้า 4

ราชดำ�เนินรายวัน


มวลมหาประชาชนถวายพระพรชัย-ทรงพระเจริญ ตั้งสัตยาธิษฐานขจัดระบอบทักษิณ รักษาบานเมือง ตอสูอยางถึงที่สุด

เก็บตกการเคลื่อนไหว

ชาวไทยในนิวยอรก รวมแสดงพลังในวันฉัตรมงคล

กปปส.ระนอง จัดถวายพระพรคูขนานกับกรุงเทพฯ

อารามแจงวัฒนะ มีพิธีใสบาตร แจกถุงมหาทาน และไถชัวิตโคกระมือถวายเปนราชกุศล

คปท. จุดเทียนชัยถวายพระพร ถวายสัตยาธิษฐาน

วงโยธวาทิต ราชวินิตมัธยม ที่ชนะเลิศระหวางประเทศ บรรเลงที่ คปท.


“สมเกียรติ”ยกกปปส. ตอสูสวยงาม-ทรงพลัง เชื่อจบเกมดวยชัยชนะ

ราชดำ�เนินรายวัน – “สมเกียรติ อ่อนวิมล” ชีก้ ารต่อสูม้ วล มหาประชาชนมีเหตุผล-ทรงพลัง เชือ่ หาก “ยิง่ ลักษณ์” ไม่ ซือ่ บือ้ คงสนับสนุนด้วย เหตุไม่เข้าใจประชาธิปไตยทีแ่ ท้ จริง พร้อมโพสต์เฟซเล่าเนือ้ หาปราศรัยที่ ปากช่องวันก่อน ปลุกชาวบ้านร่วมต่อสูเ้ พือ่ ล้มระบอบทักษิณ-ยิง่ ลักษณ์ มุง่ สังคายนาระบอบการเมือง ให้ ส.ส.-รัฐมนตรีมบั ใช้ประชา ชนจริงๆ เชือ่ ใกล้ถงึ บทสรุป ฟันธงตอนจบชัยชนะเป็นของ ประชาชนแน่นอน วานนี้ (5 พ.ค.) ผูส้ อ่ื ข่าวรายงานว่า นายสมเกียรติ อ่อนวิมล สือ่ สารมวลชนอาวุโส และนักวิชาการอิสระ ทวิตข้อความผ่า นทวิตเตอร์ชอ่ื “@somkiatonwimon” เกีย่ วกับการต่อสู้ ของมวลมหาประชาชน ในการโค่นล้มรัฐบาล ของ น.ส.ยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร รักษาการนายกรัฐมนตรี รวมทัง้ การขจัด ระบอบทักษิณให้พน้ จากการเมืองไทย จำ�นวน 7 ข้อความ โดยสรุปว่า การต่อสูข้ องนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. และมวลมหาประชาชน มีเหตุผลหนักแน่นอย่างสันติ สมบูรณ์มากทีส่ ดุ ในประเทศไทย ทรงพลังเพือ่ การปฏิรปู เปลีย่ นแปลงประเทศไทยอย่างแท้จริง เป็นกระบวนการสร้าง สังคมประชาธิปไตยไทยทีย่ ง่ิ ใหญ่ ถูกต้องชอบธรรม สมควร ทีป่ ระชาชนทุกคนจะต้องสนับสนุน และหาก น.ส.ยิง่ ลักษณ์ เข้าใจก็คงจะสนับสนุนเช่นกัน “ปัญหาของเราในเวลานีก้ ค็ อื คุณยิง่ ลักษณ์ ยังไม่เข้าใจเรือ่ ง ประชาธิปไตยทีแ่ ท้จริง ไม่ศกึ ษาหาความรูจ้ ากความคิดของ มวลมหาประชาชนและกำ�นันสุเทพ ผมจะพยายามให้ความรู้ และการศึกษาเรือ่ งประชาธิปไตยและอุดมการณ์ของมวลมหา ประชาชน แก่คณ ุ ยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร ให้มากขึน้ ผ่านการคิด และเขียนบทความการต่อสู้ของมวลมหาประชาชนกำ�ลังจะ จบลงในอีกในไม่นานข้างหน้านี้ และต้องจบเป็นชัยชนะของ มวลมหาประชาชนแน่นอน เพราะเป็นการต่อสูท้ ม่ี เี หตุผลชอบ ธรรม” นอกจากนี้ นายสมเกียรติ ยังได้โพสต์ขอ้ ความลงเฟซบุค๊ เพจ ชือ่ “สมเกียรติ อ่อนวิมล | Somkiat Onwimon” เกีย่ วกับคำ� ปราศรัยและการเชิญชวนร่วมการเคลือ่ นไหวกับกลุม่ กปปส. ทีเ่ วทีปราศรัย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เมือ่ วันที่ 4 พ.ค.ที่ ผ่านมาว่า ปากช่องกำ�ลังเข้าสูย่ คุ ทีส่ ามของการปฏิรปู ซึง่ จะ เริม่ ต้นทีก่ ารปฏิรปู การเมือง แล้วตามด้วยการปฏิรปู โครงสร้าง ระบบราชการ, กฎหมาย, รัฐธรรมนูญ, เศรษฐกิจ, การศึกษา, วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี, สารพัดเรือ่ ง จึงต้องร่วมกันต่อสู้ เพือ่ ล้มระบอบทักษิณ-ยิง่ ลักษณ์ นี้ ไม่มโี อกาสอืน่ ใดอีกแล้ว ทีจ่ ะทำ�ความดีชว่ ยสร้างชาติสร้างแผ่นดิน นอกจากเข้าร่วม กระบวนการต่อสูเ้ พือ่ ปฏิรปู ประเทศไทยในวันนี้ “ในช่ ว งสุ ด ท้ า ยชองการต่ อ สู้ สู่ ชั ย ชนะของมวลมหา

ประชาชน วันที่ 14 พ.ค. วันเริม่ ปฏิบตั กิ ารยึดอำ�นาจอธิปไตย คืนมาเพือ่ จัดการปฏิรปู ประเทศไทยให้ได้สงั คมประชาธิปไตย ทีส่ มบูรณ์ อันมีพระมหากษัตริยเ์ ป็นประมุข เรากำ�ลังจะ เปลีย่ นแปลงโครงสร้างการเมืองการปกครองของประเทศไทย ของเราให้ทนั สมัย ทันโลก ให้เราได้เป็นสังคมประชาธิปไตย กันอย่างแท้จริง ให้เราเป็นประเทศทีเ่ จริญก้าวหน้า ทัง้ ทางการ เมืองและเศรษฐกิจ ให้ทดั เทียมประเทศทีเ่ จริญแล้วในโลก เรา กำ�ลังจะปฏิวตั คิ วามคิดอ่านของประชาชนพลเมืองให้คดิ ว่าตัว ประชาชนเองเป็นเจ้านายของนักการเมือง” นายสมเกียรติ กล่าวว่า นักการเมืองเป็นผูร้ บั ใช้เรา ตามคำ�สัง่ และการกำ�กับควบคุมดูแลของเราอย่างซือ่ สัตย์สจุ ริต ไม่ทจุ ริต คดโกงคอร์รปั ชัน่ นักการเมืองทุกระดับ เราต้องคุมได้ และเขา ต้องฟังเรา ไม่ใช่มาใหญ่กว่าเรา ไม่วา่ จะเป็นกำ�นัน ผูใ้ หญ่บา้ น สมาชิก อบต. อบจ. นายอำ�เภอ ผูว้ า่ ราชการจังหวัด ส.ส. ส.ว. รัฐมนตรีไปจนถึงนายกรัฐมนตรี “พวก ส.ส.จะมาบงการให้เราไปลงคะแนนเลือกตัง้ เขา เป็นการตอบแทนทีเ่ ขาให้เงินซือ้ เสียงจากเราไป ย่อมไม่ได้ตอ้ ง ไม่ได้! พวกรัฐมนตรีจะมาเกณฑ์ มาบังคับให้เราไปเข้าแถวถือ ป้ายต้อนรับเขาเวลาเขามาลงพืน้ ทีห่ าเสียงหรือตรวจราชการก็ ไม่ได้เช่นกัน” นายสมเกียรติ ระบุ นายสมเกียรติ กล่าวต่อไปว่า ในประเทศทีเ่ จริญแล้วทาง ประชาธิปไตย เสียงประท้วงจากประชาชนเพียงคนเดียว หาก มีเหตุผลชอบธรรม รัฐบาลก็ตอ้ งฟัง และหากถึงกับมีประชาชน หลายล้านคนเรียกร้องต้องการการเปลี่ยนแปลงประเทศให้ ดีขน้ึ เรียกร้องมานาน 6 เดือน รัฐบาลก็ยง่ิ ต้องฟัง กลัน่ กรอง ด้วยเหตุผล แล้วทำ�ตามข้อเรียกร้องทีส่ มเหตุผลนัน้ แต่ความ สัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลไทย กับ ประชาชน กลับไม่เป็นเช่นนัน้ “เมือ่ รัฐบาลยิง่ ลักษณ์-และระบอบทักษิณ มองประชาชนที่ ชุมนุมคัดค้านตนเป็นฝ่ายตรงข้าม เป็นศัตรู ก็ถอื ว่าผิดหลักการ ประชาธิปไตย ดังนีแ้ ล้ว รัฐบาลก็ไม่มปี ระชาชนเป็นมิตร แล้ว รัฐบาลจะอยูร่ บั ใช้ประชาชนได้อย่างไร เพราะไม่มปี ระชาชน สนับสนุน อย่างน้อยก็ประชาชนเสียงส่วนใหญ่ เป็นรัฐบาล แต่ไม่มปี ระชาชนสนับสนุน ก็ปกครองประเทศต่อไปเพือ่ ประชาชนไม่ได้ นอกจากจะปกครองประเทศเพือ่ ผลประโยชน์ ของตนเองและพวกพ้องของรัฐบาลเอง” สำ�หรับมวลมหาประชาชน ทัง้ ทีก่ รุงเทพ และทีป่ ากช่องนี้ ตลอดจนทัว่ ประเทศ กับทัว่ โลก ทีต่ อ่ สูเ้ พือ่ ปฏิรปู ประเทศไทย ให้โปร่งใส สะอาดปราศจากอำ�นาจการเมืองทีท่ จุ ริตคอร์รปั ชัน่ สูก้ นั โดยสงบสันติ มา 6 เดือนแล้ว นีก้ ารต่อสูจ้ ะจบลงในอีก ในไม่กว่ี นั ข้างหน้านี้ และต้องจบเป็นชัยชนะของประชาชน แน่นอน เพราะเหตุผลในการต่อสูเ้ พือ่ สร้างชาติสร้างแผ่นดิน ของมวลมหาประชาชนครัง้ นี้ เป็นการต่อสูท้ ช่ี อบธรรม

SHARE

เชิญรวมแสดงความคิดเห็นแนวทางปฏิรูปประเทศไดที่

www.reformthai.com

“การต่อสูค้ รัง้ นี้ กปปส.ทุม่ เทให้หมดหน้าตัก ต่อไปนี้ ทางกำ�นันสุเทพและมวลมหาประชาชนต่อสูห้ ยุดขีข้ า้ ของรัฐบาลทรราชย์ และหากมวลมหาประชาชนเปิดช่องว่าง ให้เมือ่ ไหร่ รับรองเขาจะต้องเช็คบิลแน่ๆ เพือ่ สร้างผลงานกับ รัฐบาลทรราชย์และนายใหญ่ทด่ี ไู บ”

“นาทีนเ้ี ราต้องช่วยกันให้ก�ำ ลังใจ สนับสนุนกำ�นันสุเทพให้มากๆ อย่าให้ก�ำ นันถอดใจ เพราะหากการต่อสูค้ รัง้ นีจ้ บลงทีก่ ารพ่ายแพ้ ของมวลมหาประชาชน ระบอบทักษิณจะสถาปนาอำ�นาจได้อย่าง เบ็ดเสร็จเด็ดขาด และลูกหลานของพวกเราชาวไทย ก็จะต้องตก เป็นขีข้ า้ ตลอดไปนานเท่านาน ไม่มวี นั ได้ผดุ ได้เกิดโดยสิน้ เชิง”

“ไม่มอี �ำ นาจชัว่ ใดๆจะมาล้มล้างอำ�นาจแห่งบุญและความดีท่ี ประชาชนคนไทยผูร้ กั ชาติดว้ ยความจริงใจและสุจริตใจตัง้ ใจทำ�ดี เพือ่ ประเทศไทยซึง่ เป็นแผ่นดินอันศักดิส์ ทิ ธิน์ ไ้ี ด้ ทำ�ให้ดที ส่ี ดุ ผลจะดีเอง”

กลุม่ ข้าราชการกรมชลประทาน

แม่คา้ ตลาดศรียา่ น

กลุ่มข้าราชการกรมชลประทาน


RATCHADAMNOEN DAILY

ฉัตรมงคล ๒๕๕๗ : พีค่ นดี (P.khondee)

“สัตยาธิษฐาน”

มวลมหาประชาชน

“ขอสัตยาธิษฐานอันปวงข้าพเจ้ามวลมหาประชาชนได้ปรารถ ตั้งไว้โดยชอบ ด้วยความบริสุทธิ์ ด้วยความตั้งมั่น และด้วยจิตใจที่มี ความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ จงสำ�เร็จเป็นอิทธิฤทธิ์ เป็นบุญ ฤทธิ์ เป็นอธิษฐานฤทธิ์ ต่อพระมหากษัตริยเ์ จ้าอย่างเต็มเปีย่ มสมบูรณ์ ด้วย และขอจงเป็นผลต่อความสงบสุขแห่งแผ่นดินนี้ด้วย”

สถานทีท่ เี่ รายืนพร้อมกันอยู่ ณ เวลานี้ คือแผ่นดินอันศักดิส์ ทิ ธิข์ องประเทศไทย เบือ้ งหน้าคือพระบรมมหาราช วัง อันเป็นทีป่ ระทับของบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทัง้ หลาย อีกทัง้ ยังเป็นทีป่ ระดิษฐานขององค์พระสยามเทวาธิ ราช ซึง่ เปรียบเสมือนเทพยดาอันศักดิส์ ทิ ธิ์ ทีค่ อยอภิบาลปกปักรักษาประเทศให้พน้ จากเหตุเภทภัยมาโดยตลอด เรายืนอยูห่ น้าวัดพระศรีรตั นศาลดาราม อันเป็นทีป่ ระดิษฐานของค์พระพุทธมหามณีรตั นปฏิมากร หรือพระแก้ว มรกต ซึง่ เป็นพระพุทธรูปคูบ่ า้ นคูเ่ มืองของประเทศไทย เบือ้ งซ้ายคือศาลหลักเมืองของกรุงเทพมหานคร ซึง่ ถูก สร้างขึ้นมาพร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2325 เพื่อให้เมือง ใหม่ที่สร้างขึ้นนี้พบแต่ความเป็นสิริมงคล ปลอดจากเหตุร้ายรุนแรงทุกประการ ณ เวลานี้ สถานทีน่ ถี้ อื ได้วา่ เราอยูบ่ นพืน้ ทีอ่ นั ศักดิส์ ทิ ธิ์ ท่ามกลางการชุมนุมของเทวดาผูพ้ ทิ กั ษ์รกั ษาประเทศ ขอเชิญพี่น้องมวลหมู่มหาประชาชนได้โปรดพนมมือและตั้งสัตยาธิษฐาน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ต่อสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ ต่อเหล่าเทพยดา ที่ได้มาชุมนุมพร้อมกัน ณ ที่นี้ โดยตนเป็นตัวแทนของมวลมหาประชาชน กล่าว ตัง้ สัตยาธิษฐานในนามมวลมหาประชาชนทัง้ หลาย ซึง่ ต่างมีความสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคณ ุ ในพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวเป็นล้นพ้น จึงมารวมกัน ณ ที่นี้ เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แต่สืบเนื่องด้วยปัจจุบันบ้านเมืองกำ�ลังมีภัย อันเกิดจากกลุ่มคณะบุคคล คือ ระบอบทักษิณ บังเกิดจิตคิด ชัว่ ร้าย มิได้ด�ำ รงตนเป็นประชาชนทีร่ กั ชาติบา้ นเมือง แต่กลับใช้เล่หเ์ พทุบายแสวงช่องทางเข้าคุมอำ�นาจทางการ เมืองการปกครอง แล้วทรยศต่อคนไทย แผ่นดินไทย ด้วยการทุจริตคอร์รปั ชัน่ คดโกงเบียดบังเงินแผ่นดินเป็น ของตน ย่�ำ ยีท�ำ ลายหลักคุณธรรมในระบบราชการ ให้เป็นข้ารับใช้คนในระบอบทักษิณ ไม่ใส่ใจในทุกข์ยากของ ประชาชน แต่กลับใช้นโยบายหลอกลวงให้หลงเชือ่ แล้วใช้โอกาสนัน้ กระทำ�การทุจริต ดังทุกข์ทเี่ กิดขึน้ แก่ชาวนา ทั้งแผ่นดิน จนเป็นผลให้ชาวนาประสบชะตากรรมเลวร้ายแสนสาหัส ยามเมื่อมีผู้ร้องต่อกระบวนการยุติธรรม ระบอบทักษิณกลับแสดงการคุกคาม แทรกแซง ข่มขู่ศาล องค์กรอิสระ และกระบวนการยุติธรรม เป็นการ ทำ�ลายหลักนิติรัฐ นิติธรรม ของบ้านเมืองอย่างร้ายแรง จนถึงขั้นเป็นกบฎต่อรัฐธรรมนูญ ยามทีม่ วลมหาประชาชนผูร้ กั ชาติรกั แผ่นดิน จำ�ต้องลุกขึน้ ต่อสูเ้ พือ่ ปกป้องรักษาบ้านเมืองให้อยูร่ อด ระบอบ ทักษิณกลับใช้สมุนอันธพาลเข้าคุกคาม ข่มขู่ ประทุษร้ายจนมีผู้บาดเจ็บล้มตายเป็นจำ�นวนมาก แม้กระทั่งเด็ก ผู้บริสุทธิ์ ก็ถูกเข่นฆ่าอย่างโหดเหี้ยม ไร้ความปราณี ความชั่วร้ายแรงทั้งหลายนี้หากปล่อยไว้ต่อไปบ้านเมืองจะ ถึงขัน้ วิบตั ลิ ม่ จมลงได้ แม้แต่สถาบันสูงสุด อันเป็นทีเ่ คารพของพสกนิกรชาวไทย ยังถูกคนในระบอบทักษิณทำ� เหิมเกริม บังอาจจาบจ้วงล่วงเกินด้วยการออกแถลงการณ์ขม่ ขูห่ ากศาลรัฐธรรมนูญมิได้ตดั สินให้เป็นดังต้องการ ก็จะกราบบังคมทูลให้ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยถึงสถานะทางการเมืองของตน และจะฉวยโอกาสอยู่ในอำ�นาจ

“ทรงพระเจริญ”กึกก้อง

ต่อจากหน้า 1

วานนี้ (5 พ.ค.) เมือ่ เวลา 14.30 น. นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. พร้อมด้วยแกนนำ� กปปส. อาทิ นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย นาย พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ และนายเอกนัฏ พร้อม พันธุ์ ได้เริ่มเดินนำ�มวลชน กปปส.ออกจากเวทีสวนลุมพินี ไปยังท้อง สนามหลวง เพือ่ ทำ�พิธวี างพานพุม่ ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันฉัตรมงคล และทำ�พิธีสัตยาธิษฐาน โดยแกน นำ� กปปส.ทุกคนแต่งกายด้วยชุดสีเหลือง พร้อมกันนัน้ ยังมีกลุม่ กำ�นันผูใ้ หญ่บ้านจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ถือธงชาติ และธงสีเหลือง มีตราพระ ปรมาภิไธยนำ�หน้าขบวน พร้อมด้วยป้ายข้อความ “รักชาติ ศาสนา พระ มหากษัตริย์ พิทักษ์รัฐธรรมนูญ” ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างการเดินขบวนนั้นมวลชนต่างพากันนำ� พระบรมฉายาลักษณ์มาถือ พร้อมเปล่งเสียงทรงพระเจริญ สลับกับเป่า นกหวีดเป็นระยะ โดยมีประชาชนใส่เสือ้ เหลืองรอร่วมเดินกับขบวนตลอด สองเส้นทาง สำ�หรับเส้นทางการเคลื่อนขบวนได้ใช้เส้นทางถนนพระราม 4 ผ่าน หัวลำ�โพง เยาวราช เลี้ยวเข้าแยกสามยอด เลี้ยวขวาที่วังสราญ รมณ์ ผ่าน กระทรวงกลาโหม พระบรมมหาราชวัง ศาลหลักเมือง เข้าสู่ ท้องสนามหลวง ระยะทางราว 6.5 กิโลเมตร เมื่อเวลาประมาณ 16.30 น. นายสุเทพ พร้อมคณะแกนนำ�ได้เคลื่อน ขบวนมาที่ท้องสนามหลวงเพื่อสมทบกับมวลชนที่เดินทางมารออยู่ก่อน แล้ว ทำ�ให้บรรยากาศที่หน้าศาลหลักเมืองซึ่งเป็นสถานที่ตั้งเวที และท้อง สนามหลวงเป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนจากหลายพืน้ ทีท่ ยอยมารวมตัว กันอย่างต่อเนื่องจนแน่นขนัดบริเวณท้องสนามหลวง และพื้นที่โดยรอบ ทั้งนี้กิจกรรมได้เริ่มขึ้นด้วยพิธีการถวายพานพุ่มสักการะหน้าพระบรม ฉายาลักษณ์จากกลุ่มเครือข่ายและตัวแทน กปปส.จากจังหวัดต่างๆ ที่หลั่ง ไหลกันมาจากทัว่ ประเทศกว่า 100 องค์กรเครือข่าย รวมทัง้ การบรรเลงเพลง พระราชนิพนธ์จาก RSU Symphony Orchestra วงขับร้องประสาน เสียงแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต ได้แสดงดนตรี เพือ่ ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันฉัตรมงคลด้วย ท่ามกลางมวลมหาประชาชนจำ�นวนมาก จนถึง เวลา 18.00 น.ทั้งหมดจึงได้ร่วมกันเคารพธงชาติอย่างพร้อมเพรียง เมื่อเสร็จจากพิธีวางพานพุ่มสักการะแล้ว ได้มีการเชิญตัวแทนองค์กร เครือข่ายและบุคคลทีม่ ชี อื่ เสียงมาขึน้ เวทีเพือ่ บอกเล่าถึงเรือ่ งราวความรูส้ กึ ประทับใจที่ได้พบเจอมาจากภาพเหตุการณ์ในวันนี้ อาทิเช่น หม่อมหลวง ปิยาภัสร์ ภิรมย์ภักดี นายสาธิต เซกัล พล.อ.นินนาท เบี้ยวไข่มุก ต่อมา มีการแสดงภาพวิดีทัศน์เกี่ยวกับพระราชพิธีในวันฉัตรมงคล เมื่อเวลา 19.15 น. นายสุเทพได้ขึ้นเวทีปะรำ�พิธีหน้าพระบรมมหาราช

สี เ หลื อ ง อร่ า มรั ฐ ประดิ พั ท ธ์ สวั ส ดิ์ ผ ล วั น ฉั ต ร ม ง ค ล ภู มิ พ ล ธ ท ร ง ฉั ต ร เพื่ อ องค์ พระภู มิ น ทร์ นคริ น ทร์ เศวตภั ท ร ไพร่ ฟ้ า แสดงสั ต ย์ อภิ วั ฒ น์ ประเทศไทย ต่อไป โดยไม่ได้สนใจว่าเป็นการดึงฟ้าต่ำ� นำ�สถาบันมายุ่งเกี่ยวกับความขัดแย้งทางการเมือง ทั้งปวง นี้ เป็นความเลวร้ายหายนะต่อบ้านเมือง เป็นภัยต่อแผ่นดิน เปรียบดังเป็นกลุ่มโจรที่คุมสมัครพรรค พวกเข้าปล้นบ้านเมือง และกระทำ�การหยามหยาบต่อสิ่งควรเคารพทั้งปวง จนสุดที่จะยอมให้ระบอบ ทักษิณอยู่ต่อไปได้อีกแล้ว พวกข้าพเจ้าทัง้ หลาย จึงขอตัง้ สัตยาธิษฐาน เบือ้ งหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระแก้วมรกต พระบรม มหาราชวัง พระสยามเทวาธิราช พระหลักเมือง และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ณ ที่นี้ โดยขออ้างเอาความ สัตย์จริงดังนี้ 1.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ผูท้ รงพระคุณอันประเสริฐ อีกทัง้ สมเด็จบูรพมหากษัตริย์ แห่งสยาม ราชสีมาอาณาจักรนี้ ทรงบำ�เพ็ญพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงอาณาประชาราษฎร์ ทรงครอง แผ่นดินโดยธรรม ทรงตั้งอยู่ในธรรม ทรงเคารพธรรม ทรงประกาศธรรม ทรงประพฤติธรรม เป็น อาณาประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎร์ เป็นความสัตย์แล้ว 2.มวลมหาประชาชนมี ค วามจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว และสำ � นึ กในพระ มหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่าน เป็นความสัตย์แล้ว 3.มวลมหาประชาชนมีความตั้งใจมั่นที่จะปกปักรักษาบ้านเมือง ให้พ้นจากภัยพาลของกลุ่มโจรใน ระบอบทักษิณ เป็นความสัตย์แล้ว 4.มวลมหาประชาชนต่างยึดมั่นในผลประโยชน์ชาติ ละประโยชน์ ละความสุขสบายแห่งตน ยอม ตรากตรำ�ลำ�บากกายเพื่อสนองคุณชาติบ้านเมือง เป็นความสัตย์แล้ว 5.มวลมหาประชาชนใช้ความดี ใช้ธรรมะ ใช้ความสงบ สันติ อหิงสา เอาชนะความชั่ว ไม่ใช้ความ รุนแรง เป็นความสัตย์แล้ว ในขณะนี้บ้านเมืองกำ�ลังมีภัยร้ายแรง จากกลุ่มโจรในระบอบทักษิณ ด้วย ความสัตย์ทงั้ ปวงทีไ่ ด้กล่าวมาแล้ว ขอจงเป็นบุญรักษา ให้พลังมวลมหาประชาชนมีพลังอันแข็งแกร่ง มี จิตใจอันกล้าหาญ มั่นคง แน่วแน่ เพื่อรุกไล่ศัตรูของแผ่นดิน จนประสบชัยชนะเหนือกลุ่มโจรมารแผ่น ดินนี้ และแม้กลุม่ โจรแผ่นดินนีค้ ดิ สู้ ก็ขอให้มวลมหาประชาชนมีพลังเหนือความชัว่ ร้ายนัน้ ทัง้ ออกด้วย จิตอันเด็ดเดี่ยว ไม่ย่อท้อต่อความยากลำ�บาก และอดทนจนการทั้งปวงสำ�เร็จลง ข้าพเจ้าทัง้ หลาย เป็นผูม้ คี วามจงรักภักดีตอ่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ได้มารวมกันอยู่ ณ บริเวณ อันศักดิ์สิทธิ์นี้ ขอรวมจิตตั้งสัตยาธิษฐานว่า พวกข้าพเจ้ามวลมหาประชาชนจะร่วมกันดำ�เนินการต่อสู้ กับโจรแผ่นดิน จะร่วมกันขจัดระบอบทักษิณและเหล่าทรราช เพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทย ให้เป็น ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ โดยตั้งใจมั่นแน่วแน่ไม่ท้อถอย จะไม่ลดละ จนกว่าจะขจัดระบอบทักษิณให้ หมดสิ้นไป และปฏิรูปประเทศไทยก่อนการเลือกตั้ง ด้วยสัตยาธิษฐานนี้ แม้การต่อสู้กับโจรแผ่นดิน จะใช้เวลาเพียงใด พวกข้าพเจ้าทั้งหลายจะมิลดเลิก มิย่อท้อ จนการทั้งปวงลุล่วงลงเป็นที่เรียบร้อย ขอสัตยาธิษฐานอันปวงข้าพเจ้ามวลมหาประชาชนได้ปรารถตั้งไว้โดยชอบ ด้วยความบริสุทธิ์ ด้วย ความตั้งมั่น และด้วยจิตใจที่มีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ จงสำ�เร็จเป็นอิทธิฤทธิ์ เป็นบุญ ฤทธิ์ เป็นอธิษฐานฤทธิ์ ต่อพระมหากษัตริย์เจ้าอย่างเต็มเปี่ยมสมบูรณ์ด้วย และขอจงเป็นผลต่อความ สงบสุขแห่งแผ่นดินนี้ด้วย

วัง ถ.ราชดำ�เนินใน เพื่อทำ�พิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยูห่ วั ฯ เนือ่ งในวันฉัตรมงคล ร่วมกับแกนนำ�และผูช้ มุ นุม กปปส. โดยกล่าวว่า มวลมหาประชาชนต่างรู้สึกปีติเป็นล้นพ้น ที่ได้มีโอกาส แสดงความจงรักภักดี ถวายพระพรชัยมงคลแด่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท เนื่องในอภิลักษณ์ขิตมงคลสมัย ที่วันฉัตรมงคลได้เวียนมาบรรจบครบ รอบอีกครั้งหนึ่งในปีนี้ นับตั้งแต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงเสด็จขึ้น ครองราชย์เมื่อ 64 ปีที่ผ่านมา ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายต่างสำ�นึกในพระ มหากรุณาธิคณ ุ ทีใ่ ต้ฝา่ ละอองธุลพี ระบาททรงวิรยิ ะอุตสาหะ ปฏิบตั บิ �ำ เพ็ญ ภารกิจนานับประการ เพือ่ ขจัดทุกข์ บำ�รุงสุข แก่อาณาประชาราษฎร์ โดยมิ ทรงย่อท้อต่ออุปสรรค ปัญหา และความลำ�บากตรากตรำ�พระวรกาย ด้วย น้ำ�พระราชหฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาอย่างหาที่สุดมิได้ นายสุเทพ กล่าวต่อว่า ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงยึดมั่นในทศพิศ ราชธรรมอย่างแน่วแน่ สมดังพระปฐมบรมราชโองการ ทีไ่ ด้ตรัสไว้ในพระ ราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 ว่า “เราจะ ครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ตลอด ระยะเวลา 64 ปีที่ล่วงผ่านมา เหล่าพสกนิกรไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน ต่าง ตระหนักแล้วว่า ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงเป็นดั่งดวงประทีป ที่ส่อง สว่างถึงชีวิตและจิตใจของพสกนิกรทั้งปวง ให้ได้รับความสุข ความหวัง และมีพลังชีวิตอันแน่วแน่ ที่จะดำ�รงตนด้วยความสุข ด้วยความพอเพียง ด้วยความรูร้ กั สามัคคี พระมหากรุณาธิคณ ุ อันยิง่ ใหญ่ ทีพ่ ระองค์ทรงมีตอ่ อาณาประชาราษฎร์ได้ขจรขจาย ไม่เพียงแต่ในผืนแผ่นดินสยาม แต่หาก ได้รับการขานกล่าว และยกย่องสรรเสริญไปทั่วทุกสารทิศ ทุกเหตุ ทุก ประเทศ ทุกแว่นแคว้น ไม่ว่าใกล้หรือไกล พร้อมกับถวายพระเกียรติให้ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกษัตริย์ทั้งปวง เลขาธิการ กปปส.กล่าวด้วยว่า ปวงข้าพระพุทธเจ้าล้วนสำ�นึกใน พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ล้ น เกล้ า ล้ น กระหม่ อ ม ที่ พ ระราชทานแก่ อ าณา ประชาราษฎร์ ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน จึงขอน้อมจิตถวายพระพร ชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน สถิตสถานเป็นมิ่งขวัญ

สมทบทุนสนับสนุน

แก่ปวงข้าพระพุทธเจ้า พร้อมกันนี้ ปวงข้าพระพุทธเจ้าจะขอถวายสัตย์ ปฏิญาณในโอกาสอันเป็นมิ่งมหามงคลนี้ด้วยว่า ข้าพระพุทธเจ้าจะปฏิบัติ หน้าที่โดยเต็มกำ�ลังความสามารถ ด้วยสติรู้ตัว ปัญญารู้คิด และสุจริต จริงใจ โดยมุ่งประโยชน์ของส่วนรวมยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนตน จะร่วมมือ กันสร้างสรรค์ความเจริญมัน่ คงและพัฒนาประเทศชาติให้ยงั่ ยืน โดยการ เจริญรอยตามเบือ้ งพระยุคลบาท ส่งเสริมคนดีให้เข้ามาบริหารจัดการบ้าน เมืองในทุกระดับ และข้าพระพุทธเจ้าทัง้ หลาย จะปกป้องสถาบันพระมหา กษัตริย์ให้ดำ�รงยั่งยืนตลอดไป จากนั้น นายสุเทพพร้อมกับผู้ชุมนุมได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระ บารมี ต่อมาเวลา 19.25 น. นายสุเทพ ได้ทำ�พิธีสัตยาธิษฐานร่วมกับผู้ ชุมนุม โดยระบุความตอนหนึ่งว่า พวกข้าพเจ้ามวลมหาประชาชนจะร่วม กันต่อสู้กับโจรแผ่นดิน จะร่วมกันขจัดระบอบทักษิณและทรราช เพื่อ เปลี่ยนแปลงประเทศให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ โดยตั้งใจมั่นแน่ว แน่ไม่ท้อถอย ไม่ลดละ จนกว่าขจัดระบอบทักษิณให้หมดสิ้นไป และ ปฏิรูปประเทศไทยก่อนการเลือกตั้ง ด้วยสัตยาธิษฐานนี้แม้การต่อสู้กับ โจรแผ่นดิน จะใช้เวลาเพียงใด พวกข้าพเจ้าจะไม่ยกเลิกไม่ย่อท้อ จน การลุลว่ งเป็นทีเ่ รียบร้อย รวมทัง้ มวลมหาประชาชนได้ปรารภโดยชอบด้วย ความบริสุทธิ์ ด้วยความตั้งมั่นและด้วยจิตใจที่มีความจงรักภักดีต่อพระ มหากษัตริย์ จงสำ�เร็จ และขอเป็นผลต่อความสงบสุขแห่งแผ่นดินนี้ด้วย เมือ่ กล่าวจบนายสุเทพได้น�ำ มวลชนร่วมเปล่งเสียงไชโย 3 จบและกล่าว ว่า “ไชโย ชัยยะ ชัยชนะเป็นของประชาชน” จากนัน้ นายสุเทพและผูช้ มุ นุม ร่วมกันร้องเพลงสดุดีมหาราชา และจุดเทียนชัยถวายพระพร หลังจากเสร็จสิ้นพิธี นายสุเทพได้ประกาศให้มวลมหาประชาชนเดิน ทางกลับบ้าน พร้อมเดินนำ�มวลชนส่วนหนึ่งกลับยังสวนลุมพินี โดยเส้น ทางกลับนั้นใช้เส้นทางเดียวกับเส้นทางที่เดินมา ปรากฏว่า มีประชาชน ชาวบ้านมาให้การต้อนรับตลอด 2 ข้างทางที่ นายสุเทพเดินผ่าน ทั้งนี้ มี การแจกเทียนให้ผชู้ มุ นุมทีร่ ว่ มเดินขบวนกลับสวนลุมพินไี ด้จดุ ใช้เป็นแสง สว่างเดินกลับสวนลุมพินีด้วย

ธนาคารกรุงเทพ กระแสรายวัน

“วันเผด็จศึก” เลขที่ 876-300-2758

ชือ่ บัญชี ธีราภา พร้อมพันธุ์

เป่านกหวีด คงได้เห็นพลังของคลื่นมวลมหาประชาชนกัน ไปแล้ ว ที่ท้อ งสนามหลวง ในการทำ � พิ ธีถ วาย สัตยาธิษฐานเนือ่ งในวันฉัตรมงคล ประชาชนจำ�นวนมากพร้อมใจกันใส่เสือ้ สีเหลือง เพื่อ แสดงความจงรั ก ภั ก ดี ต่อ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้าอยูห่ วั กันอย่างเต็มที่ และจากนีไ้ ปมวลมหาประชาชนก็มภี ารกิจทีส่ �ำ คัญ รออยูอ่ กี ก็คอื ในวันที่ 13 พฤษภาคม ก็จะมีการร่วม ทำ�บุญใหญ่ให้กบั ประเทศเนือ่ งในวันวิสาขะบูชา และ จากนัน้ ในวันที่ 14 พฤษภาคมจึงจะเป็นการชุมนุม ใหญ่ครัง้ สุดท้าย เผด็จศึกระบอบทักษิณ น้�ำ จิม้ ทีโ่ ชว์มาในวันที่ 5 พฤษภาคม นัน้ ก็คงพอจะ ทำ�ให้เห็นภาพแล้วว่าในการชุมนุมใหญ่นน้ั จะมีมวล มหาประชาชนเข้ามาร่วมมากมาย ซึง่ การชุมนุมของ มวลมหาประชาชนนัน้ สิง่ ทีต่ อ้ งจับตามองสำ�คัญเลย ก็คอื การตัดสินคดีความขององค์กรอิสระ ทีอ่ าจจะ ทำ�ให้ยง่ิ ลักษณ์และคณะรัฐมนตรี กระเด็นตกเก้าอี้ เปิดทางให้น�ำ ไปสูก่ ารเลือกตัง้ ในวันนีเ้ องก็จะมีการไต่สวนพยาน 4 ปาก ในคดี โยกย้ายนายถวิล เปลีย่ นศรี โดยมิชอบ ประกอบ ด้วย นางสาวยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร ,พล.ต.อ.วิเชียร พจน์ โพธิศ์ รี , นายถวิล เปลีย่ นศรี และ นายไพบูลย์ นิตติ ะวัน สิง่ ทีต่ อ้ งจับตามองคือในวันนีน้ น้ั จะมีการวินจิ ฉัย เรือ่ งสถานภาพนายกรัฐมนตรีของยิง่ ลักษณ์เลยหรือ ไม่ หรือจะวินจิ ฉัยวันใด มีการคาดการณ์กันว่าน่าจะวินิจฉัยหลังไต่สวน พยานไม่นานนัก เพราะทางศาลรัฐธรรมนูญได้ เลือ่ นการสัมมนาสือ่ มวลชนประจำ�ปี 57 ในวันที่ 7-9 พ.ค.ที่ จ.กระบี่ ออกไปอย่างไม่มกี �ำ หนด จึง อาจจะมีการวินจิ ฉัยโดยเร็ว โดยก่อนหน้านีก้ ม็ บี าง คดีทไ่ี ต่สวนพยานในช่วงเช้าและมีค�ำ วินจิ ฉัยในช่วง บ่าย และบางคดีกว็ นิ จิ ฉัยหลังไต่สวนพยานไม่เกิน 2 วัน คำ�ตอบต่างๆก็นา่ จะใกล้เข้ามาถึงแล้ว ยิง่ คดี นีม้ กี ารตัดสินของศาลปกครองออกมาก่อนแล้วว่าให้ คืนตำ�แหน่งนายถวิล ยิง่ น่าจะวินจิ ฉัยง่ายเข้าไปใหญ่ แต่ทน่ี า่ ตลกก็คอื แนวทางในการต่อสูค้ ดี ของทีม ทนายความของรักษาการนายกรัฐมนตรี ทีพ่ ยายาม ชีใ้ ห้ศาลรัฐธรรมนูญคล้อยตามในกรณีตา่ งๆ โดย บอกว่าความเป็นนายกรัฐมนตรีสน้ิ สุดตัง้ แต่ยบุ สภา แล้ว ศาลจึงไม่สามารถวินจิ ฉัยให้ออกจากตำ�แหน่ง ได้อกี ทัง้ ทีใ่ นความเป็นจริง ยิง่ ลักษณ์ในฐานะรักษา การนายกรัฐมนตรีกย็ งั คงบริหารประเทศอยู่ นอกจากนีก้ ย็ งั มีการบอกว่าการโยกย้ายดังกล่าวมี รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมัน่ คง ร่วมพิจารณา ด้วย ไม่ได้พจิ ารณาคนเดียว ทัง้ ยังบอกว่าการเสนอ ชือ่ พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ เป็น ผบ.ตร. ยึดหลักอาวุโส เสนอมาโดยกตช. แต่เงือ่ นงำ�นัน้ จริงๆแล้วอยูท่ ก่ี ารโยกย้ายนายถวิลไป ตบยุงนัน้ เพือ่ ให้พล.ต.อ.วิเชียรไปเสียบแทนทีส่ มช. และเว้นว่างตำ�แหน่งผบ.ตร.ไว้เพือ่ ดันพล.ต.อ.เพรียว พันธ์ ดามาพงศ์ขน้ึ มาแทน เป็นการย้ายสองสามต่อ แบบหวังผลอย่างชัดเจน การอ้างว่านายถวิลเคยปฏิบตั งิ านใน ศอฉ. สมัย รัฐบาลประชาธิปตั ย์ ก็ประหลาด เพราะอย่างนาย ธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดี DSI ก็เคยทำ�หน้าทีส่ �ำ คัญ ในศอฉ. รัฐบาลนีก้ ย็ งั ใช้งานอย่างเต็มทีเ่ ลย แต่ทข่ี �ำ จนฟันร่วงเลยก็คอื ข้ออ้างแมวๆทีว่ า่ คุณหญิง พจมาน ดามาพงศ์ ได้หย่าขาดกับ พ.ต.ท.ทักษิณ ชิน วัตร ไปแล้ว พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ จึงไม่ นับเป็นเครือญาติของยิง่ ลักษณ์อกี ต่อไป เรือ่ งนีจ้ ะหลอกคนทัง้ โลกได้อย่างไร ในเมือ่ ใครๆ ก็รวู้ า่ เป็นการหย่าแบบลวงโลง หวังผลในเรือ่ งคดี ยึดทรัพย์ทักษิณในตอนนั้น และเพื่อให้พจมาน ทำ�ธุรกรรมต่างๆได้โดยไม่ตอ้ งให้ทกั ษิณเซ็นเพราะ เร่รอ่ นอยู่ อีกทัง้ คดีทท่ี กั ษิณโดนในกรณีทด่ี นิ รัช ดาก็มาจากความเป็นสามี-ภรรยากันของทัง้ สองคน เลยแก้ล�ำ ด้วยการหย่า แต่เราก็ยงั ได้เห็นบทบาทใน เบือ้ งหลังของพจมานทีม่ ตี อ่ เครือข่ายระบอบทักษิณ อยู.่ .. ใครๆก็รกู้ นั ดีวา่ ถ้าไม่มพี จมานในวันนัน้ ก็คง ไม่มที กั ษิณในวันนี้ แสงธรรม ชุนชฎาธาร

ผูจ้ ด ั ทำ�หนังสือพิมพ์ราชดำ�เนินรายวัน : ผูอ ้ �ำ นวยการ เอกนัฏ พร้อมพันธุ์ุ โฆษกคณะกรรมการ กปปส. บรรณาธิการ : แสงธรรม ชุนชฎาธาร, สำ�นักงานอนุสาวรียป ์ ระชาธิปไตย ถนนราชดำ�เนิน กทม. โทร. 094 073 0850 ถึง 2 E-mail : ratchadamnoendaily@gmail.com ดาวน์โหลดฉบับดิจิตอลได้ที่ http://www.facebook.com/RatchadamnoenToday ราชดำ�เนินรายวัน

ราชดำเนินรายวัน 6 พ.ค. 2557  

หนังสือพิมพ์ราชดำเนินรายวัน https://www.facebook.com/RatchadamnoenToday

ราชดำเนินรายวัน 6 พ.ค. 2557  

หนังสือพิมพ์ราชดำเนินรายวัน https://www.facebook.com/RatchadamnoenToday

Advertisement