Page 1

RATCHADAMNOEN DAILY

ราชดำ�เนินรายวัน นัดครัง้ สุดท้าย

ฉบับที่ 129 : วันที่ 2 พฤษภาคม 2557 http://www.facebook.com/RatchadamnoenToday

โค่นระบอบทักษิณ ปฎิรูปประเทศไทย เพื่อประชาธิปไตยสมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

ย้�ำ แผน3ขัน้ เผด็จศึกรบ.โจร

ลัน่ ต่อสูแ้ บบม้วนเดียวจบ ไม่มเี จรจาต่อรองเด็ดขาด ราชดำ�เนินรายวัน - เลขาธิการ กปปส.ย้�ำ แผน 3 ขัน้ เผด็จศึกรัฐบาล โจร เริม่ ตัง้ แต่ 5 พ.ค.วันมหามงคล ยันนัด 14 พ.ค. เป็นการสูค้ รัง้ สุดท้าย วอนมวลมหาประชาชนร่วมจารึกประวัตศิ าสตร์ โค่นทรราชโดย ไม่ใช้ความรุนแรง ฝากถึงผูห้ วังดีอย่าทำ�มวลชนไขว้เขว ย้�ำ ไม่มเี จรจา ต่อรอง ไม่เอารัฐบาลแห่งชาติเด็ดขาด เดินหน้าปฏิรปู ประเทศสูใ่ ห้เป็น ประชาธิปไตยทีส่ มบูรณ์เท่านัน้ อ่านต่อหน้า 4

ปปช.ฉุนถูกข่มขูร่ ายวัน

ร่อนหนังสือชงสภาทนายฯ สัง่ สอน“ทนายปู”ฐานปากดี ราชดำ�เนินรายวัน - เลขาฯ ป.ป.ช.แย้ม 15 พ.ค.นัดชีม้ ลู ความผิด “ยิง่ ลักษณ์” ฐานปล่อยทุจริตจำ�นำ�ข้าว ไม่หวัน่ ทนาย นายกฯขูฟ่ อ้ งตามมาตรา 157 ทีไ่ ม่เพิม่ พยาน 7 ปากตามทีข่ อ พร้อมเผยทีป่ ระชุม เลขาฯ ป.ป.ช.เผยทีป่ ระชุม ป.ป.ช.ให้เอา เรือ่ ง “ทนายปู” เหตุปากเปลาะ ทัง้ ทีค่ ดียงั ไต่สวนยังไม่เสร็จ ชีเ้ ท่ากับข่มขูก่ รรมการ อ่านต่อหน้า 4

อ่านต่อหน้า 4

“กำ�นันสุเทพ”ร่วมวันแรงงาน

ชวนร่วมงานใหญ่วนั เผด็จศึก ก่อนหวดปีบ๊ หน้า“เฉลิม”โชว์

ราชดำ�เนินรายวัน - มวลชน กปปส.ร่วมงานวันแรงงานสากลหน้ารัฐสภา ระบุรบั ข้อเสนอภาคแรงงานใส่แผน ปฏิรปู ประเทศ ผูแ้ ทน สรส.ฝากการบ้านดูแลพีน่ อ้ งแรงงาน ชี้ รบ.หมดความชอบธรรมไม่ขอเรียกร้องอะไร “กำ�นัน สุเทพ” รับปากชงข้อเสนอต่อให่รฐั บาลประชาชน ชวนใส่เสือ้ เหลืองถวายพระพรชัยวันฉัตรฯ ก่อนกลับโชว์สเตป หวดปิบ๊ หน้า “เฉลิม” โชว์ อ่านต่อหน้า 4

“กลุม่ ธรรมศาสตร์ภวิ ฒ ั น์”

ชวนมิตรสหายร่วมเป็นเจ้าบ้าน เตรียมพร้อมเคลือ่ นขบวน5พค. ราชดำ�เนินรายวัน - “กลุม่ ธรรมศาสตร์อภิวฒ ั น์ประเทศไทย” หนุน กปปส.สูศ้ กึ ครัง้ สุดท้าย ชวนลูกแม่โดม-มิตรสหายชาวจุฬาเป็นเจ้าบ้าน เตรียมพร้อมต้อนรับมวลมหาประชาชน ทำ� พิธถี วายพระพรวันฉัตรมงคล-สัตยาอธิฐาน 5 พ.ค.นี้ ระดมตัง้ ซุม้ แจกอาหาร-น้�ำ ดืม่ บริการ อ่านต่อหน้า 4 เต็มที่ แถมจัดเตรียมโต๊ะ-เก้าอีไ้ ว้ให้ใช้สอยด้วย

เตะโด่ง : บรรยากาศการชุมนุมของกลุม่ สรส.ทีด่ า้ นหน้าอาคารรัฐสภา ซึง่ กำ�นันสุเทพ และแกนนำ� กปปส. ได้น�ำ มวลชนกปปส.ไปพบปะกับกลุม่ ผูใ้ ช้แรงงาน โดยได้มกี จิ กรรมเตะปีบ๊ หน้าคนในรัฐบาล ซึง่ งานนีก้ �ำ นันสุเทพรับบท เป็นคนเตะปีบ๊ ทีม่ หี น้าเฉลิม สรา้งความเฮฮาให้ผรู้ ว่ มชุมนุมเป็นอย่างมาก

ปัดข่าว“มาร์ค”ขัดแย้ง“สุเทพ” ชีห้ น.ปชป.เว้นวรรคไม่กระทบ เตือนมวลชนระวังข่าวปล่อย อ่านต่อหน้า 3

ราชดำ�เนินรายวัน


วันแรงงานสากล 1 พฤษภาคม แรงงานสมานฉันทมวลมหาประชาชน ปฏิรูปกอนเลือกตั้ง

เก็บตกการเคลื่อนไหว

หนังสือกํานัน ใครไมมีถือวาเชย

กลองชัยกระหน่ําที่สวนลุม

เวทีปฏิรูปของประชาชน โดย อานิก อัมระนันทน สนทนากับประชาชนหลากหลายอาชีพ

เจสวย เจรวย เจเหมา! ฮาๆๆ อุดหนุนหนังสือลุงกํานันหลายเลมเลย

กบ กางเกงใน กับปาฝาหมอ (โดนคดีสุวรรณภูมิ) และพี่ๆ ยืนหยัดที่ คปท.

สาวชุดนี้ยืนหยัดชุมนุมคู คปท. 203 วันแลว

พี่ริน คีตาญชลี นุช สกล และยันหวางมาเยี่ยม คปท.

วงบินหลาจัดเต็ม วันกรรมกรสากล สนุกมาก วิทยากร แดนซและรองรวมดวย

เก็บตกจาก ทีโอที ไปรษณีย และ กสท. การมอบเงินคิดคนหลากหลาย


“ลูกแมโดม”เตรียมพรอม5พฤษภาฯ

ชวนมิตรสหายรวมเปนเจาบาน

SHARE

ตอนรับมวลมหาประชาชน

วานนี้ (1 พ.ค.) กลุม่ ธรรมศาสตร์อภิวฒ ั น์ประเทศไทย ซึง่ เป็นการรวมตัวของศิษย์เก่าและศิษย์ปจั จุบนั มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ได้ออกแถลงการณ์เชิญชวนชาว ม.ธรรมศาสตร์ หรือทีร่ จู้ กั กันในนราม “ลูกแม่โดม” เตรียมการต้อนรับมวลมหา ประชาชน กปปส.ทีจ่ ะเดินทางมาบริเวณท้องสนามหลวงในวันที่ 5 พ.ค.ทีจ่ ะถึงนี้ เพือ่ ทำ�พิธถี วายพระพรชัยมงคลแด่องค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ และทำ�พิธตี ง้ั สัตยาอธิฐานต่อหน้าพระบรมสัญญาลักษณ์ เพือ่ ปฏิญาณการต่อสูเ้ พือ่ ชาติบา้ น เมืองในการสูศ้ กึ ครัง้ สุดท้ายตามคำ�ประกาศของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. โดยแถลงการณ์มใี จความระบุวา่ “พีน่ อ้ งลูกแม่โดมทีร่ กั ทุกๆท่าน การต่อสูอ้ นั ยาวนานของพวกเราคนไทยผูร้ กั ชาติ รักแผ่นดิน ทีย่ นื หยัดกันมากว่า 180 วัน แล้วนัน้ กำ�ลังดำ�เนินมาถึงบทสุดท้ายอันเข้มข้น วันประกาศชัยกำ�ลังจะมาถึง หลังจากทีล่ งุ กำ�นันได้ประกาศนัดหมายบนเวที ให้มวลมหาประชาชนมาร่วมทำ�พิธี ถวายพระพรชัยมงคล แด่องค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ และทำ�พิธตี ง้ั สัตยาอธิฐาน ต่อหน้าพระบรมสัญญาลักษณ์ ในบริเวณท้องสนามหลวง ใน เวลา 17.00น. ของวันจันทร์ท่ี 5 พฤษภาคม นี้ พวกเราในฐานะเจ้าบ้าน จึงต้องเตรียมการต้อนรับขบวนมวลมหาประชาชน และพีน่ อ้ ง กปปส. มิตรร่วมรบกันอย่างอบอุน่ จึงใคร่ขอเรียนเชิญ พีน่ อ้ งเลือดเหลืองแดงมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพ และเจ้าบ้าน ในการต้อนรับขับสูข้ บวนมวลมหา ประชาชนกัน ในเวลา 15.30น. ของวันจันทร์ท่ี 5 พฤษภาคม นี้ ณ บริเวณ หน้าหอประชุมใหญ่ ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ในการนี้ พวกเราใคร่ขอเชิญชวนมิตรสหายร่วมสมรภูมจิ าก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลากหลายกลุม่ ให้เข้ามาเป็นเจ้า ภาพร่วม และทำ�กิจกรรมร่วมกับพวกเรา ดังนัน้ จึงขอให้พน่ี อ้ งธรรมศาสตร์ มาช่วยกันเป็นเจ้าบ้านต้อนรับ โดยเปิดโอกาสให้พน่ี อ้ งฯ มาตัง้ ซุม้ แจกอาหาร ขนม และน้�ำ ดืม่ ให้กบั พีน่ อ้ งจากจุฬาฯ และมวลมหาประชาชนกัน ในบริเวณหน้าหอประชุมใหญ่ และคณะนิตศิ าสตร์ โดยทาง มหาลัยฯ จะจัดเตรียมโต๊ะ เก้าอีไ้ ว้ ให้พวกเราใช้สอยกัน พีน่ อ้ งท่านไหน กลุม่ ไหน อยากจะตัง้ ซุม้ แจกอาหาร ขนม และ เครือ่ งดืม่ ขอให้รบี แจ้งความประสงค์มาได้ทก่ี ลุม่ ธรรมศาสตร์อภิวฒ ั น์ประเทศไทย โดยเร็วครับ ขอให้พน่ี อ้ งธรรมศาสตร์ทกุ ท่าน ช่วยกันใส่เสือ้ เหลืองแดงมากันในวันจันทร์ท่ี 5 พฤษภาคมนี้ มาช่วยกันแสดงพลังและ ทำ�หน้าทีเ่ ป็นเจ้าบ้านต้อนรับพีน่ อ้ งจากจุฬา และมวลมหาประชาชนกันอย่างพร้อมเพรียงครับ กลุม่ ธรรมศาสตร์อภิวฒ ั น์ประเทศไทย ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2557”

เชิญรวมแสดงความคิดเห็นแนวทางปฏิรูปประเทศไดที่ หน้าปกเฟซบุก๊ เวทีราชดำ�เนิน “สูช่ ยั ชนะของมวลมหาประชาชน”

www.reformthai.com

“บรรดานักการเมืองระบอบทักษิณคุยแต่เรือ่ งจะเลือกตัง้ ให้ได้ เพราะถ้า ไม่เลือกตัง้ ก็จะไม่ได้ต�ำ แหน่ง ไม่วา่ จะตำ�แหน่งนายกฯ หรือตำ�แหน่ง รัฐมนตรีตา่ งๆ แต่ประชาชนเป็นแสนเป็นล้าน คุยกันเรือ่ งคอร์รปั ชัน่ เรือ่ งซือ้ เสียง เรือ่ งปฏิรปู ประเทศ ประเทศอืน่ นักการเมืองเมืองฟังเสียง ประชาชน ส่วนนักการเมืองไทยชอบบินไปต่างประเทศทำ�ข้อตกลงลับๆ กันเอง ไม่เคยออกมาฟังประชาชน เอาแต่ประโยชน์ให้กบั พวกพ้องตัวเอง”

“คนของระบอบทักษิณชอบทำ�อะไรลับ ๆ ล่อ ๆ เสมอ มีการคอร์รปั ชัน่ ก็ไม่เคยสนใจแม้แต่จะพูดถึง แกล้งทำ�เป็นไม่รเู้ รือ่ ง ขอให้ได้ต�ำ แหน่ง อย่างเดียว ไม่เคยออกมาคุยกับประชาชนอย่างเปิดเผย หนีค�ำ ถามกัน ทัง้ นัน้ ขนาดประชาชนอยากปฏิรปู ประเทศ แต่ไม่มนี กั การเมืองแม้แต่ คนเดียวออกมาแสดงความเห็นคัดค้านหรือเห็นด้วย เอาแต่แทงกัก๊ ทัง้ นัน้ หาทางเบีย่ งเบนความสนใจของประชาชนก็ม”ี

กลุ่มพนักงาน บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำ�กัด (มหาชน)

คุณป้อมและคุณก้อย ชาวสวนยาง จาก จ.ชุมพร

“รัฐบาล น.ส.ยิง่ ลักษณ์ ไม่เคยทำ�เรือ่ งการพัฒนาประเทศ เอาแต่จะมุง่ เลือกตัง้ เพือ่ ให้ได้ต�ำ แหน่ง พอไม่มตี �ำ แหน่งทางการเมืองไม่กเ่ี ดือน ก็ดน้ิ พล่านกันใหญ่ กลัวคนอืน่ ลืม แล้วก็ไม่มนี กั การเมืองหน้าไหนออกมา สนับสนุนปฏิรปู ประเทศอย่างจริงจัง เพราะถ้าปฏิรปู จริง นักการเมือง พวกนีก้ อ็ าจจะตกกระป๋อง เพราะเอาแต่จอ้ อย่างเดียว ทีส่ ดุ การเลือกตัง้ ในเมืองไทยทำ�ให้คนรวยยิง่ รวย แต่คนจนยิง่ จน ยิง่ เหลือ่ มล้�ำ มากยิง่ ขึน้ เพราะฉะนัน้ จึงต้องปฏิรปู ก่อน” กลุ่มพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย


RATCHADAMNOEN DAILY

กับคนร้าย กับคนหนา อย่าใจอ่อน เมือ่ พวกโจรไม่ยอมรับกับกฎหมาย เพราะคนร้าย มันจะย้อน มาขูเ่ ข็ญ ขู่ ข ยาย จลาจล ให้ ห ม่ น ศรี เคยพลาดพลัง้ ควรจำ� ความลำ�เค็ย ควรปราบปราม ทรชน คนไม่ดี สันดานโจร เราได้เห็น มาหลายที หรื อ พู ด คุ ย เพื่ อ มี ข้ อ ตกลง

แค่คดิ คุย กับคนผิด ก็ตดิ เสนียด

คุยให้ตายคงกลับกลายไม่ได้ดอก บางหลักการ น่าชืน่ ชม สมกับเหตุ นับว่าดี ที่ ไม่ท้ิง ไม่น่ิงเฉย อาจมีคน เริม่ เกลียด เลิกใหลหลง จะยอมทน ให้โจรหลอก ไปถึงไหน แต่พวกนี้ มันพิเศษ เป็นอย่างหนา ลองได้เลย เชิญคุย ลุยดูใหม่ คิดดีดี หน่อยหนา อย่างุนงง หลายครัง้ เคย เจรจา มาแล้วไง ใช้ วิ ถี ทางประจำ � ธรรมดา ถ้ า ทำ � แ ล้ ว ผ ล มี ก็ ดี ใ จ เป้าประสงค์ ของโจร คือโค่นใคร เจรจา แล้ ว ได้ ไฟ กลั บ คื น มา ไม่ อ าจพา นาวานี้ ไปที่ ใด กลัวบรรลัย ถ้าพลาดพลัง้ อีกครัง้ ครา

: พีค่ นดี (P.khondee)

การปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง ซึ่งข้อเสนอของนายอภิสิทธิ์ คือ การปฏิรูปเช่น กัน และยืนยันไม่มีความขัดแย้งระหว่าง กปปส.กับพรรคประชาธิปัตย์ ดังนั้น ขอมวลชนระมัดระวังในการรับข้อมูลข่าวสาร เพราะขณะนี้มีการ เคลื่อนไหวอย่างเข้มข้น อีกทั้งฝ่ายตรงข้ามฉวยโอกาสทำ�ให้สังคมสับสน ว่านายสุเทพขัดแย้งกับนายอภิสิทธิ์ นอกจากนี้ นายเอกนัฏ เปิดเผยด้วยว่า ในวันที่ 2 พ.ค.นี้ นายสุเทพ พร้อมด้วยแกนนำ� จะนำ�มวลชน กปปส.จำ�นวนหนึ่ง เคลื่อนขบวนเชิญ ชวนให้ประชาชนออกมาชุมนุมครั้งใหญ่ร่วมกับกลุ่ม กปปส. โดยใช้จะ เคลื่อนขบวนเพื่อรณรงค์ไปตามเส้นทางถนนสามเสน เริ่มตั้งขบวนจาก บริเวณบริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำ�กัด ในเวลา 10.00 น. จากนั้นก็ เดินตามเส้นทางถนนสามเสน ผ่านโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ผ่านโรงเรียน เซนต์คาเบรียล ผ่านแบงก์ชาติ จนถึงแยกบางลำ�พู ผ่านถนนพระสุเมรุ จากนั้นเข้าสู่แยกสะพานวันชาติ และสิ้นสุดที่วัดตรีทศเทพวรวิหาร รวม ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร

“พวกเรา คสรท.และ สรส.เห็นตรงกันว่า จะไม่มกี ารยืน่ ข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลรักษาการชุดนีเ้ พราะขาดความชอบ ธรรม บริหารประเทศจนเสียหาย ไม่แก้ไขปัญหาปากท้อง ความทุกข์ยากของผูใ้ ช้แรงงานและคนในสังคม แต่เราจะ นำ�ข้อเสนอรณรงค์ทางสาธารณะไปยังส่วนต่างๆ ของสังคม รวมถึงมวลมหาประชาชน ซึง่ จะเป็นส่วนหนึง่ ในการปฏิรปู ประเทศไทยให้ส�ำ เร็จหลังเราขับไล่รฐั บาลนี”้ สาวิทย์ แก้วหวาน ทีป่ รึกษาสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.)

นัดครัง้ สุดท้าย ปปช.ฉุนถูกข่มขูร่ ายวัน

ต่อจากหน้า 1

นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบ ปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยถึงกรณีที่ปรากฏข่าวทาง สือ่ มวลชนว่า นายบัญชา ปรมีศณาภรณ์ ทนายความผูร้ บั มอบอำ�นาจจาก น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รักษาการนายกรัฐมนตรี ให้รับผิดชอบคดีทุจริต โครงการรับจำ�นำ�ข้าว ให้สัมภาษณ์ว่ากำ�ลังรวบรวมหลักฐาน พฤติกรรม ไม่ชอบของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อเอาผิดต่อ ป.ป.ช.ตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 157 ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบว่า ที่ประชุม คณะกรรมการ ป.ป.ช.พิจารณาแล้วเห็นว่า นายบัญชาไม่ใช่ตัวความใน คดีที่ ป.ป.ช.กำ�ลังดำ�เนินการไต่สวนข้อเท็จจริงนายกรัฐมนตรีในคดีทจุ ริต โครงการรับจำ�นำ�ข้าว จึงไม่มีเหตุผลที่จะออกมาให้ข่าว หรือแถลงข่าว แทนตัวความ การที่ออกมาให้ข่าวดังกล่าวว่าจะเอาผิดต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งที่การไต่สวนคดีทุจริตโครงการรับจำ�นำ�ข้าวยังไม่แล้วเสร็จ จึง เท่ากับเป็นการข่มขู่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ในการทำ�หน้าที่ตามกฎหมาย อันเป็นการกระทำ�ผิดข้อบังคับมารยาททนายความ ในกรณีประพฤติตน เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ศรีของทนายความ “น.ส.ยิง่ ลักษณ์ ในฐานะตัวความ หากรูข้ อ้ เท็จจริงดังกล่าวต้องตักเตือน ทนายความของตัวเอง จึงมอบหมายให้ส�ำ นักงาน ป.ป.ช.มีหนังสือแจ้งสภา ทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้ด�ำ เนินคดีมารยาททนายความต่อทีม ทนายความดังกล่าวต่อไป” นายสรรเสริญ ระบุ ก่อนหน้านี้ นายสรรเสริญ เปิดเผยด้วยว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช.ไม่ หนักใจทีท่ นายความของ น.ส.ยิง่ ลักษณ์ จะฟ้อง ป.ป.ช.ฐานละเว้นปฏิบตั ิ หน้าที่ตามมาตรา 157 ที่ไม่เพิ่มพยานอีก 7 ปากให้กับ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ตามทีข่ อ และไม่ได้ลงพืน้ ทีต่ รวจโกดังข้าว ในคดีทจุ ริตโครงการจำ�นำ�ข้าว “ผมยังไม่เห็นว่ามีเหตุผลอะไรที่ทนายความ น.ส.ยิ่งลักษณ์จะฟ้อง ป.ป.ช.ฐานละเว้น เพราะว่าอำ�นาจหน้าที่ของ ป.ป.ช.มีชัดเจน การพิสูจน์ ทราบในเรือ่ งนีต้ อ้ งดำ�เนินการหลังจากที่ ป.ป.ช.มีมติอย่างใดอย่างหนึง่ ออก มาก่อนแล้วค่อยมาตรวจสอบพยานหลักฐานอีกครั้ง ดังนั้นจึงไม่หนักใจ แต่หากจะฟ้องร้องจริงก็ถือว่าเป็นสิทธิที่กระทำ�ได้” นายสรรเสริญ ระบุ นายสรรเสริญ กล่าวด้วยว่า ในวันที่ 6 พ.ค.นี้ คณะทำ�งานที่ตรวจ สอบในเรื่องนี้จะสรุปสำ�นวนในคดีดังกล่าว จากนั้นจะใช้เวลา 3 วันใน การส่งสำ�นวนให้กับกรรมการ ป.ป.ช.เพื่อพิจารณา อย่างไรก็ตามคงจะ สรุปไม่ทันการประชุมในวันที่ 8 พ.ค. ดังนั้นคาดว่า ป.ป.ช.จะมีการนัดชี้ มูลความผิดในคดีดังกล่าวในวันที่ 15 พ.ค.นี้แน่นอน

“กำ�นันสุเทพ”ร่วมวันแรงงาน

ต่อจากหน้า 1

วานนี้ (1 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 09.00 น. กลุ่มคณะ กรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย (คสรท.) ร่วมกับสมาพันธ์แรงงาน รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ได้จดั กิจกรรมวันกรรมกรสากล เพือ่ เรียกร้อง ให้ผเู้ กีย่ วข้อง หยุดละเมิดสิทธิแ์ รงงาน เรียกร้องให้รฐั บาลแก้ไขกฎหมาย เกีย่ วกับแรงงาน ให้ได้รบั สิทธิประโยชน์มากขึน้ โดยตัง้ เวทีปราศรัยบริเวณ แยกอู่ทอง หันหน้าไปทางลานพระรูปทรงม้า จากนั้นเวลา 10.00 น. นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. พร้อมด้วยแกนนำ� กปปส. ได้นำ�มวลชนเคลื่อนขบวนโดยรถยนต์ มาส บทบที่บริเวณด้านหน้ารัฐสภา โดยใช้เส้นทางถนนพระราม 4 และขึ้น ทางด่วนด่านพระราม 4 (บ่อนไก่) ก่อนจะลงด่านยมราช และเคลื่อน เข้าถนนสวรรคโลก เข้าถนนศรีอยุธยา และเลี้ยวเข้าถนนราชดำ�เนินนอก ผ่านลานพระบรมรูปทรงม้า กระทั่งเวลา 10.30 น.นายสุเทพ พร้อมด้วยแกนนำ� กปปส.เดินทาง มาถึงยังด้านข้างพระที่นั่งอนันตสมาคม โดยมีตัวแทนของ สรส. มามอบ ผ้าพันคอสีส้ม ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกลุ่มแรงงาน มีนายสมศักดิ์ โกศ รัยสุข ที่ปรึกษา สรส. นายคมสัน ทองศิริ เลขาธิการ สรส. นายสาวิท แก้วหวาน ที่ปรึกษา สรส.มารอต้อนรับ และเดินเท้าต่อมายังเวทีปราศรัย โดย นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ โฆษกกปปส. เปิดเผยว่า ในวันนี้ กลุม่ กปปส. มาเพือ่ รับข้อเสนอเกีย่ วกับการปฏิรปู แรงงาน จากแรงงาน ทั่วประเทศ ทั้งกลุ่ม สรส.ที่เป็นตัวแทนของแรงงานรัฐวิสาหกิจ และ แรงงานกลุ่มอื่นๆ ด้วย ทั้งนี้ก็จะนำ�ข้อเสนอดังกล่าว ไปรวมกับข้อ เสนอปฏิรูปประเทศไทยของประชาชน เพราะที่ผ่านมากลุ่มแรงงาน ก็เป็นกำ�ลังสำ�คัญของการเคลื่อนไหวของ กปปส. และประเด็นการ ปฏิรูปแรงงาน ก็จะสอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศ เช่น การแก้ ปัญหาความเหลื่อมล้ำ� ทั้งนี้บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีพนักงานหน่วยงานต่างๆ มาร่วม กิจกรรมเป็นจำ�นวนมาก โดยทุกคนได้คาดผ้าสีส้ม แสดงสัญญลักษณ์

ของสหภาพรัฐวิสาหกิจ รวมถึงติดผ้าทีร่ มิ รัว้ รัฐสภา ร่วมกับผูช้ มุ นุมกปปส. ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด ต่อมาเวลา 11.00 น. นายสาวิทย์ แก้วหวาน ทีป่ รึกษา สรส. ขึน้ พร้อม กล่าวข้อเรียกร้องและข้อเสนอของผูใ้ ช้แรงงานในวันแรงงานสากลว่า พวก เรา คสรท.และ สรส.เห็นตรงกันว่า จะไม่มีการยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล รักษาการชุดนี้เพราะขาดความชอบธรรม บริหารประเทศจนเสียหาย ไม่ แก้ไขปัญหาปากท้อง ความทุกข์ยากของผูใ้ ช้แรงงานและคนในสังคม แต่ เราจะนำ�ข้อเสนอรณรงค์ทางสาธารณะไปยังส่วนต่างๆ ของสังคม รวมถึง มวลมหาประชาชน ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิรูปประเทศไทยให้สำ�เร็จ หลังเราขับไล่รัฐบาลนี้ โดยข้อเรียกร้องของผู้ใช้แรงงานคือ 1. ให้ทำ�สัต ยาบรรณ อนุสัญญาองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ(ILO) 2. รัฐต้องยุติ นโยบายและกฎหมายทีล่ ะเมิดสิทธิแ์ รงงาน 3. รัฐตัองสร้างระบบสวัสดิการ มีมาตรการควบคุมสินค้า ลดค่าสาธาณูปโภคค่าครองชีพ ให้เข้าถึงการ ศึกษา สาธารณะสุขการบริการเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ�ทางสังคม 4. ยกเลิ ก แนวคิ ด การแปรรู ป รั ฐ วิ ส หากิ จ ทุ ก รู ป แบบโดยนำ � ร่ า ง พ.ร.บ.รัฐวิสาหกิจ พ.ศ....ฉบับของ สรส.มาประกาศเป็นกฎหมายและ ต้องยุติการแทรกแซงการบริหารรัฐวิสหกิจโดยขาดระบบธรรมาภิบาล 5. รัฐบาลและรัฐสภาต้องปฏิรูประบบประกันสังคม ขยายการคุ้มครอง ลูกจ้างทุกภาคส่วนประกันสุขภาพคนทำ�งานถ้วหน้าและ 6 เร่งมาตรการ และดำ�เนินตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 12 เม.ย.54 งดการนำ�เข้าและยกเลิก ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบแร่ใยหิน ไคลโซไทล์ในทันที ต่อมาเวลา 12.00 น. นายสุเทพ ได้ขนึ้ เวทีปราศรัยโดยมีตวั แทน สรส. และ คสรท.ได้มามอบเสื้อสามารถให้กับนายสุเทพ และแกนนำ� กปปส. โดยนายสุเทพ ได้ขึ้นเวทีปราศรัยตอนหนึ่งว่า เมื่อเราตั้งรัฐบาลประชาชน ได้แล้วข้อเสนอของผู้ใช้แรงงานจะนำ�ไปร่วมในแผนปฏิรูปประเทศให้ ปลอดการใช้รัฐวิสาหกิจมาหาประโยชน์ให้นักการเมือง ที่ส่งผลกระทบ ให้ชาติไม่พัฒนาเท่าที่ควร ทั้งนี้ตนขอเชิญชวนให้ผู้ใช้แรงงานรว่วมกันใส่ เสือ้ สีเหลืองเพือ่ มารวมตัวกันทีบ่ ริเวณท้องสนามหลวงในวันที่ 5 พ.ค.เพือ่ ถวายพระพรชัยมงคลต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวันดังกล่าว เราจะทำ�พีธีตั้งสัตยาธิษฐานต่อหน้าพระแก้วมรกตว่าเราจะร่วมกันต่อสู้ เพื่อชาติเพื่อบ้านเมืองและเดินหน้าปฏิรูปประเทศเพื่อประโยชน์ของคน ไทยทุกคน หลังการปราศรัยเสร็จ ได้มีการจัดกิจกรรมพิเศษ โดยให้นายสุเทพ และแกนนำ� สรส. เตะปี๊บที่มีรูปหน้าของบุคคลในรัฐบาล จำ�นวน 5 ปี๊บ อาทิ น.ส.ยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร รักษาการนายกฯ นายปลอดประสพ สุรสั วดี รองนายกฯ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำ�รุง รมว.แรงงาน และ นายจตุพร พรหม พันธุ์ ประธาน นปช. โดยนายสุเทพ ได้เตะปี๊บรูปหน้าของ ร.ต.อ.เฉลิม จากนัน้ ก็ได้รว่ มรำ�วงกับแรงงานและมวลชน กปปส. ก่อนทีจ่ ะรับประทาน อาหารกลางวันที่หลังเวทีปราศรัย และนำ�ผู้ชุมนุมเดินทางกลับไปยังเวที กปปส.สวนลุมพินี

ปัดข่าว“มาร์ค”ขัดแย้ง“สุเทพ”

ต่อจากหน้า 1

วานนี้ (1 พ.ค.) นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ โฆษก กปปส.กล่าวถึงกรณี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ประกาศเว้นวรรค การเมือง หากทุกฝ่ายยอมรับข้อเสนอทางออกประเทศของตนเองว่า ขณะ นี้ยังไม่เห็นรายละเอียดข้อเสนอของนายอภิสิทธิ์ ซึ่งเรื่องนี้จะต้องมีการ หารือกับกลุ่มแกนนำ� กปปส.แต่เชื่อว่าหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์มีความ หวังดีกับบ้านเมืองและมีประสบการณ์กับการเผชิญหน้าความขัดแย้งพอ สมควร จึงน่าที่จะเป็นประโยชน์กับประเทศ “ยืนยันว่า การประกาศของนายอภิสิทธิ์ไม่กระทบกับการเคลื่อนไหว ของ กปปส.เพราะมีกำ�หนดการการต่อสู้ที่ชัดเจนที่จะชุมนุมใหญ่ในวันที่ 5 และ 13-14 พ.ค. ซึ่งเป็นไปตามแผนงาน กปปส.ดังนั้น ไม่อยากให้ ด่วนสรุปว่าข้อเสนอจะผูกมัดกับ กปปส.เพราะบางเรื่องอาจไม่เกี่ยว และ หากข้อเสนอได้รบั การตอบรับจากรัฐบาลรักษาการและตรงกับข้อเสนอของ กปปส.ก็อาจเป็นได้” นายเอกนัฏกล่าว โฆษก กปปส.กล่าวยืนยันด้วยว่า เป้าหมายของ กปปส.วันนี้ คือ

สมทบทุนสนับสนุน

ต่อจากหน้า 1

วานนี้ (1 พ.ค.) เมื่อเวลา 20.30 น. นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. กล่าวปราศรัยที่สวนลุมพินีตอนหนึ่งว่า วันนี้ไปร่วม งานวันแรงงาน แต่แปลกตรงที่บรรดาผู้ใช้แรงงานไม่ได้ยื่นข้อเรียกร้อง ต่อรัฐบาล โดยประกาศว่าที่มีอยู่นี้ไม่ใช่รัฐบาล แต่มายื่นให้ลุงกำ�นันรับ ข้อเสนอของผู้ใช้แรงงานไปด้วย หลังจากที่จัดตั้งรัฐบาลของประชาชนได้ แล้ว วันนีต้ นได้พดู คุยกับบรรดาผูน้ �ำ แรงงานจากองค์กรต่างๆ ซึง่ มีความ เห็นตรงกันว่ายังมีเรือ่ งทีต่ อ้ งช่วยเหลือดูแลพีน่ อ้ งผูใ้ ช้แรงงานอีกหลายข้อ แต่ต้องทำ�ด้วยความจริงใจ นายสุเทพกล่าวย้ำ�ถึงกำ�หนดการต่อสู้ครั้งสุดท้ายว่า ก่อนถึงวันที่ 5 พ.ค. ในวันที่ 2-4 พ.ค.เราจะเดินทุกวันเพื่อเชิญชวนพี่น้องเข้ามาร่วม ต่อสู้ครั้งสุดท้ายกับมวลมหาประชาชน ในวันที่ 5 พ.ค. ขอเชิญผู้รักชาติ ทุกคนสวมเสื้อสีเหลืองออกมาร่วมพิธีที่บริเวณสนามหลวง ก่อนเวลา 17.00 น. โดยมวลมหาประชาชนจะเริ่มเดินออกจากสวนลุมพินีในเวลา 14.30 น. โดยในวันดังกล่าวจะงดด่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รักษาการ นายกรัฐมนตรี 1 วัน เพราะเป็นวันมหามงคล ส่วนในวันที่ 6 พ.ค.ให้ พักผ่อน 1 วัน นายสุเทพ กล่าวต่อว่า ในวันที่ 7 - 9 พ.ค. จะเดินรณรงค์ต่อ จาก นัน้ วันที่ 13 พ.ค. ซึง่ เป็นวันวิสาขบูชา จะจัดทำ�บุญประเทศ ขับไล่เสนียด จัญไรให้พ้นไปจากบ้านเมือง 14 พ.ค.จะเป็นการต่อสู้ในยกสุดท้าย เป็น วันระดมพลครั้งใหญ่ต้องมาพร้อมกัน 10.00 น. ของวันที่ 14 พ.ค. เรา จะปฏิบัติการเรียกคืนอำ�นาจอธิปไตยมาจากทรราช สำ�หรับพี่น้องชาวต่าง จังหวัดก็ให้เตรียมตัวว่าจะต้องอยู่หลายวัน ขอย้ำ�ว่าต้องมามือเปล่า ไม่มี อาวุธ พกหนังสือสวดมนต์ได้อย่างเดียว “อยากให้พี่น้องเตรียมใจหน่อย คราวนี้อาจต้องอยู่หลายวัน ส่วนชาว กรุงเทพฯมาตั้งแต่คืนวันที่ 13 พ.ค. และขอย้ำ�ว่าคราวนี้พี่น้องไม่ต้องใช้ อาวุธ ใช้หัวใจกับจำ�นวนมหาศาลพอ และยืนยันว่าไม่มีนัดแล้ว นัดนี้ นัดเดียว จบเลย ไม่มันจบ เราก็จบ ฉะนั้นที่ผ่านมาเหนื่อยกันมามาก แล้ว พี่น้องต้องอดทนทุกข์ยากมา 6 เดือนเศษ ลงทุนลงแรงไปมาก เสียเงินเสียทองมากมาย บางท่านก็เสียเลือดเนื้อชีวิต ครั้งนี้ต้องให้จารึก ในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย เพื่อให้คุ้มกับที่เราเสียสละมามากมาย เราต้องยึดมั่นในแนวทางสงบ สันติ ไม่ให้มีความรุนแรง นี่ถึงจะเป็น ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของมวลมหาประชาชนอย่างแท้จริง ให้โลกจารึกว่าคน ไทยทำ�ได้ ดังนั้นจากนี้จะส่งข่าวไปยังพี่น้องทุกคนที่รักแผ่นดิน ใครพอ จะมีแรงออกมาไหว เราขอเชิญด้วยความรักโปรดออกมาร่วมกันต่อสู้ หน นี้หนเดียว สำ�คัญที่สุด” เลขาธิการ กปปส.กล่าวด้วยว่า ขออนุญาตกราบเรียนไปถึงคณะบุคคล ที่เคารพ อย่าทำ�เราวอกแวกไขว้เขว เราตั้งมั่นแล้วเป้าหมายสูงสุดคือ อนาคตของชาติ ไม่มเี จรจาต่อรอง ยืนยันไม่มเี รือ่ งรัฐบาลแห่งชาติ รัฐบาล ผสม ไม่มีลงนามสัตยาบรรณแล้วเลือกตั้งก่อนปฏิรูป เดินตรงเลย เอา ระบอบทักษิณออกไป ปฏิรูปแล้วถึงเลือกตั้ง อย่างอื่นไม่เอาทั้งสิ้น ได้ โปรดอย่าตำ�หนิเราว่าไม่ฟังเหตุผล เราฟังมามากแล้ว ให้โอกาสมานาน แล้ว 6 เดือนกว่ามานี้เคยขอร้องดีๆแล้วให้ออกไป แต่เมื่อไม่ทำ� ยังดื้อ ดึงดันก็ไม่ตอ้ งมาชวนเราไปประนีประนอมกับเขา ขอความเห็นใจ อย่าได้ ติเตียนกัน อยากให้พจิ ารณาความเป็นจริงทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศขณะนี้ ท่าน ตัดสินใจอย่างไรตนเคารพความเห็น แต่เราเห็นว่าจำ�เป็นต้องเอาอธิปไตย กลับมาเป็นของปวงชนชาวไทย “ขอประกาศแสดงจุดยืนอย่างตรงไปตรงมาชัดเจน และจะพูดอย่างนี้ ทุกวันจนกว่าจะถึงวันที่ 14 พ.ค. สู้คราวนี้เป้าหมายสูงสุดคือประเทศ ชาติ ไม่ปรองดองกับคนชั่ว ไม่เกรงใจทักษิณ ฉะนั้นยืนยันว่า ไม่มีเรื่อง รัฐบาลแห่งชาติ ไม่มีรัฐบาลผสม ไม่มีการลงสัตยาบรรณแล้วไปเลือกตั้ง ไม่เอาทั้งสิ้น ขออย่าตำ�หนิมวลมหาประชาชนว่าไม่มีเหตุผล เราฟัง เรา ทุ่มเท ให้โอกาสมามากแล้ว เปิดทางให้ออกไปดีๆ แต่เขาไม่ยอมไป หลัง จากนัน้ เดินหน้าลูกเดียว หวังว่าประชาชนทีเ่ ป็นเจ้าของประเทศทุกท่าน มี เวลาตัดสินใจ เตรียมเนื้อเตรียมตัว มาพร้อมกันเลยวันที่ 5 พ.ค. ส่วน ใครยังไม่มา มาให้ทันนาทีสุดท้ายวันที่ 14 พ.ค. เวลา 10.00 น.ก็แล้ว กัน นี่คือการนัดหมายของมวลมหาประชาชน จะต้องเอาอำ�นาจอธิปไตย คืนมาจากรัฐบาล เพื่อการปฏิรูปประเทศสู่ให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ ต่อไป” นายสุเทพ กล่าว

ธนาคารกรุงเทพ กระแสรายวัน

“วันเผด็จศึก” เลขที่ 876-300-2758

ชือ่ บัญชี ธีราภา พร้อมพันธุ์

เป่านกหวีด สถานการณ์การเมืองตอนนีเ้ ข้มข้นและน่า จับตามองมากขึน้ ทุกวัน จะเห็นได้วา่ ใกล้จะ ถึงจุดสิน้ สุดของการต่อสูอ้ ย่างยาวนาน อย่าง น้อยๆทีส่ ดุ ก็ในยกนี้ ทุกฝ่ายต่างเริม่ ทีจ่ ะมีแนวทางทีช่ ดั เจนของ ตัวเองว่าจะเดินต่อไปอย่างไรเพือ่ ทีจ่ ะบรรลุ เป้าหมายของตน ฝัง่ ระบอบทักษิณ - จะใช้หมากสำ�คัญก็คอื การเคลือ่ นไหวของนปช.คนเสือ้ แดง กดดัน เพือ่ สร้างอำ�นาจต่อรองมากขึน้ ถ้าคนเสือ้ แดง จุดกระแสติดพอสมควร เขาก็จะขยับเพือ่ บอก ว่าถ้าไม่ได้อย่างทีเ่ ขาต้องการ บ้านเมืองจะลุก เป็นไฟเหมือนทีค่ นเสือ้ แดงเคยทำ�มาแล้วใน ปี 2552-2553 ซึง่ คราวนีถ้ า้ อำ�นาจรัฐยังอยูใ่ น มือของพวกตน ก็จะยิง่ อำ�นวยความสะดวก ให้เสือ้ แดงถวายชีวติ โดยไม่มคี ดีตดิ ตัวเพราะ พวกกันทัง้ นัน้ อีกหมากที่เขาเตรียมไว้ก็คือ ‘จะจับแต่ แสร้งปล่อย’ ทำ�เป็นถอยเพือ่ กลับมาสูใ้ หม่ วางหมากของการเว้นวรรคทางการเมืองของ ตระกูลชินวัตรเอาไว้ เพื่อหลอกให้คนอื่น ตายใจ ถ้าในรายชือ่ ผูส้ มัครส.ส.ของพรรค เพือ่ ไทย ไม่มคี นของตระกูลชินวัตร ก็อาจ จะลดกระแสดีกรีของการแอนตีล้ งไปได้บา้ ง โดยหาทางชูเอาคนอื่นขึ้นมาเป็นแคนดิเด ตนายกรัฐมนตรี โดยหาคนที่มีภาพที่สวย และสามารถสัง่ ซ้ายหันขวาหันได้ขน้ึ มา ขณะ เดียวกันก็พยายามเจรจาต่อรองเพือ่ หาทางลง ให้กบั พวกตัวเอง ซึง่ ตอนนีท้ กั ษิณก็คงต้อง เปลืองสมองคิดหมากหลายๆชัน้ เพราะหมาก ตืน้ ๆแบบนีค้ นเขาดูกนั ออกทัง้ บ้านทัง้ เมือง ฝัง่ กปปส.และมวลมหาประชาชน - ได้ กำ�หนดวัน-เวลา และแนวทางการเคลือ่ นไหว เอาไว้แล้ว โดยจะเริม่ จากการชุมนุมใหญ่ใน วันที่ 5 พฤษภาคม โดยให้ใส่เสือ้ เหลือง เป็นสัญลักษณ์ในการแสดงความจงรักพัก โดยจะไปทีส่ นามหลวงเพือ่ ทำ�พิธถี วายพระพร ชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั จากนั้นก็คงเป็นการเดินรณรงค์ให้คนมา เข้าร่วมกันในวันที่ 14 พฤษภาคมให้มากๆ เพือ่ สูค้ รัง้ สุดท้าย โดยก่อนหน้านัน้ ในวันที่ 13 พฤษภาคม วันวิสาขะบูชา ก็จะมีการจัด ทำ�บุญใหญ่ของประเทศ คนก็คงเริม่ มากันเต็ม ทีต่ ง้ั แต่ตอนนัน้ ซึง่ ในขัน้ ตอนนีก้ ค็ งใช้เวลาพอ สมควร เพราะลุงกำ�นันเองก็ได้ประกาศมาตัง้ นานแล้วว่า มาคราวนี้ ใครทีม่ าจากต่างจังหวัด ให้เตรียมตัวมาเพือ่ อยูย่ าวๆอย่างน้อยๆ 15 วัน ทีจ่ ะสูอ้ ย่างเข้มข้น คราวนีน้ า่ สังเกตว่ากำ�นันสุเทพ พูดชัดเจน มากทีส่ ดุ มากกว่าทุกๆครัง้ ทีผ่ า่ นมา โดยบอก ว่าหลังจากนีจ้ ะไม่มกี ารนัดอีกแล้ว เป็นการนัด ครัง้ สุดท้ายเพือ่ วัดให้ชดั ๆกันไปเลยว่าใครจะ เป็นฝ่ายแพ้ ใครจะเป็นฝ่ายชนะ ในการเคลื่อนไหวรอบสุดท้ายนี้ก็คงจะมี หมากเด็ด ทีย่ กระดับการชุมนุมขึน้ ไปถึงระดับ สูงสุด เพราะการพูดอย่างนีเ้ ป็นเหมือนการทุบ หม้อข้าว ปิดทางถอยของตัวเอง เหมือนตอน ทีพ่ ระเข้าตากสินมหาราช ทุบหม้อข้าวของตัว เองเพือ่ เข้าตีเมืองจันทบุรใี นสมัยนูน้ เรียกได้ ว่าไม่แพ้กช็ นะ จะไม่มที างหวนกลับมาทางเก่า ปิดทางลงทุกประการออกไป การทีแ่ ม่ทพั ออกมาประกาศอย่างนีก้ จ็ ะสร้าง ความฮึกเหิมให้กบั ผูช้ มุ นุม พร้อมทีจ่ ะดาหน้า กันเข้ามาสูอ้ ย่างเต็มที่ เพือ่ จุดมุง่ หมายใหญ่ ทีส่ ดุ คือการปฏิรปู ประเทศไทย เพือ่ ประโยชน์ สูงสุดของคนไทยทุกคน! แสงธรรม ชุนชฎาธาร

ผูจ้ ด ั ทำ�หนังสือพิมพ์ราชดำ�เนินรายวัน : ผูอ ้ �ำ นวยการ เอกนัฏ พร้อมพันธุ์ุ โฆษกคณะกรรมการ กปปส. บรรณาธิการ : แสงธรรม ชุนชฎาธาร, สำ�นักงานอนุสาวรียป ์ ระชาธิปไตย ถนนราชดำ�เนิน กทม. โทร. 094 073 0850 ถึง 2 E-mail : ratchadamnoendaily@gmail.com ดาวน์โหลดฉบับดิจิตอลได้ที่ http://www.facebook.com/RatchadamnoenToday ราชดำ�เนินรายวัน

ราชดำเนินรายวัน 2 พ.ค. 2557  

หนังสือพิมพ์ราชดำเนินรายวัน https://www.facebook.com/RatchadamnoenToday

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you