Page 1

RATCHADAMNOEN DAILY

ราชดำเนินรายวัน

©ºÑº·Õè 125 : Çѹ·Õè 28 àÁÉÒ¹ 2557 http://www.facebook.com/RatchadamnoenToday

⤋¹Ãкͺ·Ñ¡ÉÔ³ »®ÔÃÙ»»ÃÐà·Èä·Â à¾×èÍ»ÃЪҸԻäµÂÊÁºÙóÍѹÁÕ¾ÃÐÁËÒ¡ÉѵÃԏ໚¹»ÃÐÁØ¢

180ÇѹáË‹§¡Òõ‹Íʌ٠Œ͹µŒ¹µÍ´Ñ¹¡Á.Ōҧ¼Ô´“áÁŒÇ”

ÂéÒí äÁ‹Á·Õ Ò§à¨Ã¨Ò¡Ñº·ÃÃÒª

ÅÑè¹ Â¡ÃÐ´Ñ º ¡Òõ‹ Í ÊÙŒ¨ ¹ª¹Ð àÅ¢Ò¸Ô¡Òà ¡»»Ê.ແ´ã¨äÁ‹¤Ò´¤Ô´µŒÍ§¹¾ÁÇŪ¹µ‹ÍÊÙ¶Œ §Ö 180 Çѹ ªÕé à赯 “ÂÔ§è Åѡɳ” ´×Íé ´ŒÒ¹äÁ‹¼§Ñ àÊÕ§»ÃЪҪ¹ Œ͹¨Ø´àÃÔÁè µŒ¹¾ÅѧÁÇÅÁËÒ »ÃЪҪ¹ à˵ØÃ°Ñ â¨Ã¤Ô´´Ñ¹ ¡Á.Ōҧ¼Ô´ “·Ñ¡ÉÔ³” ¡‹Í¹¶Ù¡¢Ø´¤Ø¹Œ ÊÒþѴ ¤ÇÒÁªÑÇè àÅÇÌҶ֧¢Ñ´ªÑ¡´ÒºªÒÇ¹Ò Åѹè ¡ÃдѺ¡Òõ‹ÍÊÙ¨Œ ¹¡Ç‹Òª¹Ð 30 àÁ.Â.»ÃСÒÈ·ÔÈ·Ò§ ÂéÒí äÁ‹»ÃйջÃйÍÁ¡Ñº¤¹ªÑÇè Áѹè 㨢ŒÒÃÒª¡Òà µÑ´ÊÔ¹ã¨Ã‹ÇÁÈÖ¡¤Ãѧé ÊØ´·ŒÒÂṋ Í‹Ò¹µ‹Í˹ŒÒ 4

¨ÑºµÒ¾¤.¨Ø´à»ÅÕÂè ¹ÊíÒ¤ÑÞ àª×Íè ǧà¨Ã¨ÒÁÕÇÒÃЫ‹Í¹àÃŒ¹ ÂéÒí ¤¹Ë¹Ø¹»¯Ôû٠¡‹Í¹àÅ×Í¡µÑ§é ÃÒª´íÒà¹Ô¹ÃÒÂÇѹ - “ÊØÃÂÔ ÐãÊ” ¤Ò´à´×͹ ¾.¤.ÁÕ¨´Ø à»ÅÕÂè ¹ ÊíÒ¤ÑÞ ãËŒ¨ºÑ µÒ “ÃкͺáÁŒÇ” ´Ô¹é ·Ø¡·Ò§ÃÑ¡ÉÒÍíÒ¹Ò¨ ÃѺ á¹Ç·Ò§à¨Ã¨Ò´Õ ᵋµÍŒ §ÃÐÇѧÇÒÃЫ‹Í¹àÃŒ¹-¡ÃзºÍ§¤¡Ã ÍÔÊÃÐ àª×Íè ÂÒ¡¤ÅÕ¤è ÅÒ¤ÇÒÁ¢Ñ´áÂŒ§ Ãкؤ¹ÍÂÒ¡àËç¹»¯Ôû٠¨ÃÔ§¨Ñ§¡‹Í¹àÅ×Í¡µÑé§ àµ×͹à¨Ã¨Ò¡Õè˹¡çÅŒÁàËÅÇ ËÒ¡¤¹ÁÕ ÍíÒ¹Ò¨Áͧᤋ»Þ ˜ Ëҹѡ¡ÒÃàÁ×ͧ Í‹Ò¹µ‹Í˹ŒÒ 4

Í‹Ò¹µ‹Í˹ŒÒ 4

àªÔÞᢡ½˜§› ¸¹Ï2ÇѹµÔ´ ¡íÒÅѧ㨷‹ÇÁ·Œ¹àª‹¹à¤Â “ʡŸՔÂÔÁé áÂŒÁËÇÁ¢ºÇ¹ ÃÒª´íÒà¹Ô¹ÃÒÂÇѹ - “¡íҹѹÊØà·¾” ¹íÒÁÇŪ¹Åؽ˜§› ¸¹ÏÊͧÇѹµÔ´ äÁ‹ËÇѹè ÍÒ¡ÒÈÌ͹à´Ô¹ 6 ¡Á.ËÇÁ 7 ªÁ.¨Ò¡ BTS ºÒ§ËnjҶ֧à´ÍÐÁÍÅŏºÒ§á¤ àªÔÞ»ÃЪҪ¹Ã‹ÇÁªØÁ¹ØÁãËÞ‹ ¡íÒÅѧ㨷‹ÇÁ·Œ¹-àÊÕ§ “¡íҹѹ ÊÙæŒ ” ¡ÃÐËÖÁè ઋ¹à¤Â »ÃЪҪ¹Êͧ¢ŒÒ§·Ò§¹éÒí ã¨ÅŒ¹àµÃÕÂÁ¹éÒí ·‹ÒºÃÔ¡ÒÃÁÇŪ¹ “ʡŸՔ ËÇÁ¢ºÇ¹´ŒÇÂÊÕ˹ŒÒ ÂÔÁé áÂŒÁ ËÅѧÈÒÅãËŒ»ÃСѹµÑÇ Í‹Ò¹µ‹Í˹ŒÒ 3

¤ÃºÃͺ180ÇѹªØÁ¹ØÁ ¨Ñ´¹Ô·ÃÃÈ¡ÒûÃÐÇѵÈÔ ÒʵÏ

ÃÒª´íÒà¹Ô¹ÃÒÂÇѹ - ¡»»Ê.¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁ “180 Çѹ 180 ͧÈÒ” ÁÇŪ¹áË‹ÃÇ‹ ÁÃíÒÅÖ¡¤Ãº Ãͺ 180 Çѹ¡ÒêØÁ¹ØÁ ÁÕ¹·Ô ÃÃÈ¡ÒÃÃǺÃÇÁÀÒ¾ºÑ¹·Ö¡»ÃÐÇѵÈÔ Òʵϵ§éÑ áµ‹àÇ·ÕÊÒÁàʹ ¨¹¶Ö§àÇ·ÕÊǹÅØÁÏ àÅ¢Ò¸Ô¡Òà ¡»»Ê.¹íÒ᡹¹íÒ-á¹ÇËÇÁ¢Ö¹é âªÇµÇÑ º¹àÇ·Õ »Å×Áé á¹ÇËÇÁ à˹ÕÂÇṋ¹ÍÂÙ¡‹ ¹Ñ ¾ÃŒÍÁ˹ŒÒ Åѹè ÍÂÙË Ç‹ Á¡Ñ¹¨¹ÇѹÊØ´·ŒÒ»ÃСÒȪѪ¹Ð Í‹Ò¹µ‹Í˹ŒÒ 4

2ÎÕâËã¹ã¨¤¹ä·Â! »ÅØ ¡ ¢Ã¡.ÊÙŒ ÃÑ ° ºÒÅ·Ø ¨ ÃÔ µ ŌҧºÒ§¾Ç¡ËÁÔè¹àº×éͧÊÙ§ ·ÕÁè Ò : ASTV¼Ù¨Œ ´Ñ ¡ÒÃÍ͹䬏

Í‹Ò¹µ‹Í˹ŒÒ 3

¤Ãºá¡§¤ : ¹ÒÂÊ¡Å¸Õ ÀÑ··Ô¡ØŠ᡹¹íÒ ¡»»Ê. ¤×͹Ò¾ط¸Ô¾§É »Ø³³¡Ñ¹, ¹Ò³ѯ°¾Å ·Õ»ÊØÇÃà áÅÐ ¹ÒªØÁ¾Å ¨ØÅãÊ á¡¹¹íÒ·ÕÍè ÂÙã‹ ¹ªØ´ 4 ÂÍ´¡ØÁÒà «Ö§è áÁŒÃÐËÇ‹Ò§¡Òõ‹ÍÊÙÍŒ Ò¨¨Ð¶Ù¡¨Ñº ¶Ù¡¡Åѹè á¡ÅŒ§ºŒÒ§ áµ‹Ê´Ø · ·ŒÒÂáŌǾǡà¢Ò¡ç¡ÅѺÁÒÃÇÁᡧ¤¡¹Ñ ä´Œ´§Ñ à´ÔÁ ราชดำเนินรายวัน


เยือนถนนเพชรเกษม เหยียบถิ่นเปดเหลิม มวลมหาประชาชนใหกําลังใจสุดๆ

เก็บตกการเคลื่อนไหว

มวลชนใหความสนใจกับปายงาน 180 วัน 180 องศาประเทศไทยกัน ตางมายืนดู ถายรูปกันแนน

กปปส. เดนมารก รวมเดินกับลุงกํานัน

กปปส SHOP เปดบริการแลว ที่บริเวณหนาเวที ผูคนใหความสนใจกันอยางลนหลาม แอรเย็นๆ แวะมาชมกันไดนะคะ มีหนังสือ, ภาพ, รูปปน และสินคาที่มีคุณคาทางจิตใจอีกหลายอยาง

รายการจับเขาคุยสูปฏิรูปการเมือง ผลัดเปลี่ยนผูชุมนุมขึ้นพูดคุยที่เวที คปท.

ทนายนิติธร นานัส ผูพันจอด คุยกันสนุกสนานหลังเวที

พัดลุงกํานันไลระบอบทักษิณ เย็นชื่นใจออกแบบโดยหวยตูน รายไดเขา กปปส จําหนายแลวที่หลังเวทีสวนลุมฯ

อายุมิใชอุปสรรคของการเปนนักสู ปารอรอลุงกํานันดวยความปรีดา

สาวๆ คปท.หลายกลุม หลายมุม หลายวัย

กินขาวกันไหมครับ/คะ


ทีผ่ นู้ �ำ กระทรวงออกมานำ�เอง บุคลากรทีม่ ใี จอยูแ่ ล้วก็พร้อมทีจ่ ะ ออกมา” ศ.ดร.สมบัตกิ ล่าว “ปลัดกระทรวงต่างๆ อย่าไปกลัว ตอนนีร้ ฐั บาลไม่ได้มอี �ำ นาจ อะไร การทีจ่ ะโยกย้ายใครก็ท�ำ ไม่ได้ เว้นแต่ตอ้ งไปขออนุญาตจาก กกต. ซึง่ กกต.ก็คงเห็นว่าการโยกย้ายทีไ่ ม่มเี หตุผลเป็นสิง่ ทีไ่ ม่ สมควรทำ�อยูแ่ ล้ว” ศ.ดร.สมบัตกิ ล่าว ตอนนี้จึงถือเป็นโอกาสดีท่ขี ้าราชการที่ยึดมั่นกับผลประโยชน์ ประเทศชาติ จะกล้าหาญออกมาประกาศจุดยืน “บางคนคิดมากไปว่า เดีย๋ วเขากลับมาเป็นรัฐบาลแล้วเขา จะกลับมากลัน่ แกล้ง อย่าไปกลัว เพราะเราเป็นข้าราชการของ พระเจ้าอยูห่ วั ” ข้าราชการต้องยืนหยัดกับความถูกต้อง อย่าไปก้มหัวให้กบั นักการเมืองทีไ่ ม่สจุ ริต ซึง่ ตอนนีถ้ งึ เวลาทีจ่ ะออกมาต่อสูแ้ ล้ว

SHARE

2ฮีโรในใจคนไทย!

• นพ.เหรียญทองถูกข่มขู-่ เสีย่ งชีวติ สู้ ขณะทีฮ่ โี ร่คนทีส่ องคือ นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ศ.ดร.สมบัติ กล่าวว่า กรณีของ นพ.เหรียญทอง ได้ลาออกจากข้าราชการแล้ว และตอนนีเ้ ป็นผูอ้ �ำ นวยการโรงพยาบาลเอกชน สิง่ ทีน่ า่ นับถือคือ เป็นคนทีม่ จี ติ วิญญาณของความเป็นทหาร เก่า กล่าวคือ มีความจงรักภักดีเป็นทีต่ ง้ั และทนเห็นคนทีจ่ าบจ้วง ประสงค์รา้ ยต่อสถาบันไม่ได้ ในทีส่ ดุ ก็ตง้ั องค์กรเก็บขยะแผ่นดิน นับเป็นเวลา 6 เดือนแล้วของการออกมาต่อสูก้ บั อำ�นาจ สถานภาพของตนเอง ก็จะไม่เคยมีใครออกมาแสดงจุดยืนใน เพือ่ หาเครือข่ายคนทีม่ คี วามเห็นเหมือนกันมาช่วยกัน “เหตุทเ่ี กิดคนอย่าง นพ.เหรียญทองขึน้ แสดงให้เห็นชัดเจน เผด็จการรัฐบาลภายใต้การนำ�ของนางสาวยิง่ ลักษณ์ ชิน การต่อต้านรัฐบาลมาก่อนเลย ปลัดณรงค์ถอื ว่าเป็นข้าราชการ มากว่ ากระบวนการกฎหมายไม่มปี ระสิทธิภาพ โดยเฉพาะ วัตร นายกรัฐมนตรีรกั ษาการ ของกลุม่ มวลชน กปปส. นำ� ระดับสูงของไทยทีม่ คี วามกล้าหาญมาก” ศ.ดร.สมบัติ ธำ�รง กฎหมายทีห่ มิน่ สถาบัน มาตรา 112 ตำ�รวจผูซ้ ง่ึ ควรจะเร่งรัด โดยนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ธัญวงศ์ ทีป่ รึกษาด้านวิชาการกลุม่ กปปส.กล่าว เป็นศึกการต่อสูท้ างการเมืองทีย่ าวนาน และเป็นศึกทีผ่ คู้ ร่�ำ ยิ่ง ในสภาวะบ้ า นเมื อ งวิ ก ฤตมากทั้ง เรื่อ งของจริ ย ธรรม ดำ�เนินการกับทุกฝ่ายอย่างไม่เลือกปฏิบตั กิ ไ็ ม่ได้ท�ำ เช่นนัน้ แต่กลับ หวอดทางการเมืองต่างพูดเป็นเสียงเดียวว่า เป็นครัง้ แรกใน วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม ความมัน่ คง ฯลฯ ขนาดนีย้ อ่ มเป็น อยูข่ า้ งรัฐบาล ซึง่ กลุม่ คนทำ�ผิดกฎหมายมาตรา 112 ก็เป็นกลุม่ คน เมืองไทยทีก่ ารต่อสูท้ างการเมืองครัง้ นีเ้ กิดจากภาคประชาชน เรือ่ งยากทีจ่ ะมีขา้ ราชการโดยเฉพาะข้าราชการระดับสูงทีก่ ล้า ทีเ่ ชือ่ มโยงกับรัฐบาล” ความหวังที่จะเห็นตำ�รวจดำ�เนินการทางกฎหมายอย่างเข้ม เป็นการปฏิวตั โิ ดยประชาชน หาญเท่ากับ นพ.ณรงค์ แข็ งกลับไม่ม!ี แต่การปฏิวตั โิ ดยประชาชนนัน้ ต้องยอมรับว่าเป็นเรือ่ งยาก ศ.ดร.สมบัตวิ เิ คราะห์วา่ วันนีข้ า้ ราชการผูใ้ หญ่ของทุก เหตุนค้ี นอย่าง นพ.เหรียญทองจึงเกิดขึน้ และเกิดขึน้ จากความ ยากเพราะประชาชนสูด้ ว้ ยมือเปล่า ปราศจากอาวุธและการ กระทรวง ทุกหน่วยงานรูด้ วี า่ วิกฤตของบ้านเมืองครัง้ นีก้ �ำ ลัง กล้ าหาญอย่างมาก เหตุเพราะการไม่มตี �ำ แหน่งข้าราชการให้กลัน่ ต่อสูข้ องประชาชนไม่วา่ ประชาชนจะออกมาแสดงพลังต่อต้าน ส่งผลกระทบทางลบต่อบ้านเมืองอย่างไร แต่จะเห็นข้าราชการ แกล้ง ไม่มอี ะไรทีจ่ ะทำ�ร้าย นพ.เหรียญทองได้ ดังนัน้ เรือ่ งอันตราย รัฐบาลมากถึง 5 ล้านคน แต่หากรัฐบาลยังเป็นรัฐบาลทีไ่ ร้ ผูใ้ หญ่สว่ นใหญ่มี 4 แบบทีป่ รากฏให้เห็น สำ�นึกรับผิดชอบทางการเมืองด้วยแล้ว การต่อสูท้ างการเมือง แบบทีห่ นึง่ ข้าราชการผูใ้ หญ่บางคนอาจจะได้ดบิ ได้ดี ที่ นพ.เหรียญทองจะต้องเจอคือการข่มขู่ คุกคามชีวติ ทุกรูปแบบ ของภาคประชาชนยิง่ เป็นเรือ่ งยากขึน้ ไปอีก ทางการเมือง ได้ต�ำ แหน่งสูงเพราะระบบอุปถัมภ์ทางการเมือง ทีม่ ากกว่า นพ.ณรงค์โดน “ขนาดคุณหมอณรงค์ยงั โดน M 79 ทีบ่ า้ น แต่เชือ่ เถอะว่าคุณ ดังนัน้ บ้านเมืองเราในวันนีจ้ งึ อยูใ่ นภาวะอิหลักอิเหลือ่ หา ก็จะไม่กล้าออกมาต่อต้าน เพราะรูส้ กึ ว่าจะเป็นผูเ้ นรคุณ ทางออกไม่เจอ ฝ่ายใดจะชนะ ฝ่ายใดจะแพ้ เมือ่ ไม่มกี ารออก แบบทีส่ อง คนทีค่ ดิ ว่าอย่างไรเสียเกาะอำ�นาจนักการเมือง หมอเหรียญทองจะโดนคุกคามความปลอดภัยมากกว่ามาก” ดังนัน้ คนทีอ่ อกมายืนในจุดที่ นพ.เหรียญทองยืนอยู่ ต้องเรียกว่า มาต่อสู้กันด้วยอาวุธแล้วย่อมวัดกำ�ลังกันยากที่จะหาผู้ชนะได้ ทำ�ตามทัง้ นโยบายและคำ�สัง่ โดยไม่ได้สนใจปัญหาบ้านเมือง อย่างเบ็ดเสร็จ เพราะคิดว่าจะเป็นการกระทำ�ที่ทำ�ให้ตัวเองมั่นคงทางอาชีพ เป็นความกล้าหาญอย่างมาก กล้าทีจ่ ะเอาชีวติ ของตัวเองมาเสีย่ ง เพือ่ ปกป้องรักษาสถาบันเบือ้ งสูงไว้ ถือเป็นการเสียสละอย่างสูงสุด หลายคนทีอ่ อกมาต่อต้านรัฐบาล เมือ่ ระยะเวลายาวนานขึน้ การงานมากขึน้ ถึงเวลาข้าราชการรวมพลังสู้ ก็เริม่ เบือ่ เพราะมองไม่เห็นทางชนะ แต่กลับได้เห็นความกล้า แบบทีส่ าม ข้าราชการผูใ้ หญ่ ถูกฝึกมาให้เอาตัวรอดใน อย่างไรก็ดี เมือ่ มีคนอย่าง นพ.ณรงค์ และมีคนอย่าง นพ.เหรียญ หาญของข้าราชการระดับปลัดกระทรวงที่ลุกขึ้นมาปลุกพลัง สถานการณ์ท่ไี ม่แน่ใจว่าการแสดงตัวออกไปจะดีหรือไม่ดีกับ ทองแล้ว ก็กล่าวได้ค�ำ เดียวว่า Wพีน่ อ้ งทีเ่ ห็นด้วยกับทัง้ 2 ท่าน ข้าราชการทั้งประเทศให้ออกมาปฏิเสธอำ�นาจไม่ชอบธรรม ตัวเอง ของรัฐบาลรักษาการ พร้อมๆ กับการออกมาประกาศจัดการ แบบทีส่ ่ี แบบนีแ้ ย่ทส่ี ดุ คือข้าราชการทีไ่ ม่สนใจความ ต้องร่วมกันออกมาต่อสู”้ การรวมพลังเข้าต่อสูเ้ พือ่ จุดมุง่ หมายเดียวกัน คือต่อต้านรัฐบาล พวกหมิน่ สถาบันของ พล.ต.นายแพทย์เหรียญทอง แน่นหนา ถูกผิด แต่เลือกยืนข้างและแสดงตนรับใช้นกั การเมืองอย่าง ทุ จ ริต ต่อต้านพวกหมิน่ สถาบัน ย่อมไปสูช่ ยั ชนะ และวันนีเ้ ขาทัง้ สองกลายเป็นฮีโร่ในใจมวลชนไปแล้ว! ชัดเจน เพราะเกีย่ วข้องกับตำ�แหน่งหน้าทีก่ ารงานของตัวเอง ชัยชนะของมวลมหาประชาชน! 2 ฮีโร่ในใจคนไทย ในอนาคต “ข้าราชการมีศกั ดิศ์ รี การทำ�เพือ่ ประเทศชาติเป็นสิง่ ทีค่ วร หนึง่ คือ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข “คนทีไ่ ม่สนใจความถูกผิดเลยนีถ่ อื ว่าเลวร้ายมาก” ที่ออกตัวประกาศเป็นข้าราชการที่จะยืนเคียงข้างประชาชน ศ.ดร.สมบัตกิ ล่าวว่า กรณี นพ.ณรงค์ ถือว่าเป็นข้าราชการ ทำ� และก็ถงึ เวลาแล้วทีข่ า้ ราชการจะต้องออกมาทำ�เพือ่ บ้านเมือง สนับสนุนแนวทางการปฏิรปู ก่อนการเลือกตัง้ ไม่หวัน่ อำ�นาจ ระดับผูใ้ หญ่ทเ่ี ลือกยืนข้างความถูกต้อง ต่อต้านรัฐบาลโกง เนือ่ งจากประเทศกำ�ลังเกิดปัญหา ไม่มกี ารถ่วงดุลอำ�นาจ ก็ขอให้ นักการเมือง และทีผ่ า่ นมาทีบ่ า้ น นพ.ณรงค์ ก็โดนยิง M 79 เพือ่ และปฏิเสธความรุนแรงทุกรูปแบบนัน้ ถือว่าเป็นการกระทำ� ข้าราชการออกมาทำ�ในสิง่ ทีถ่ กู ต้อง อย่าพินอบพิเทา มิเช่นนัน้ จะ ข่มขู่ กระทำ�การมุง่ หวังต่อชีวติ นพ.ณรงค์ ถึงทีบ่ า้ น ทีเ่ ป็นหลักการสากล และเป็นการกระทำ�ของคนดีทต่ี อ่ ต้าน เป็นปลัดไปทำ�ไม เป็นอธิบดีไปทำ�ไม หากมองแต่คนด้านบน ซึง่ อีกหนึง่ คือ นพ.เหรียญทอง แน่นหนา ผูอ้ �ำ นวยการ รัฐบาลขีโ้ กง แต่รฐั บาลนีก้ ลับมีทา่ ทีเหมือนคนกินปูนร้อนท้อง ไม่มอี ะไร แต่ถา้ มองด้านล่าง จะมีประชาชนอยู”่ คำ�กล่าวของ โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ทีป่ ระกาศตัง้ “องค์กรเก็บขยะ บอกว่า นพ.ณรงค์เป็นปฏิปกั ษ์ เป็นศัตรูของรัฐบาล แล้วยังมี นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ต่อกรณีถกู ยิงระเบิด M 79 ทีบ่ า้ นพัก เวลานีก้ เ็ หลือแต่รอให้ “ข้าราชการ” ตัดสินใจออกมาอยูเ่ คียง แผ่นดิน” กวาดล้างกลุม่ บุคคลทีม่ พี ฤติกรรมหมิน่ สถาบันพระ ท่าทีคกุ คามปลัดกระทรวงสาธารณสุขอีก ข้ า งประชาชน มหากษัตริย์ เพราะรับไม่ได้ทค่ี นกลุม่ นีก้ ระทำ�การในสิง่ ทีเ่ รียก “การกระทำ�ของ นพ.ณรงค์ครัง้ นี้ สะท้อนความรูส้ กึ นึกคิด โดยเฉพาะในเวลานี้ เวลาทีส่ �ำ คัญยิง่ ข้าราชการต้องเลิกกลัว ว่า “เลวร้ายกว่าสามัญชนกระทำ�ต่อกันเสียอีก” และตัง้ ของคนในวงการสาธารณสุขทัง้ หมด โดยปกติบคุ ลากรด้าน และออกมายื นข้างความถูกต้อง ออกมาต่อสูก้ บั รัฐบาลทุจริต! คำ�ถามว่า “เราทอดทิง้ โดดเดีย่ วพระเจ้าอยูห่ วั และสถาบัน สาธารณสุขก็มีการเคลื่อนไหวต่อต้านความไม่เป็นธรรมไม่ถูก พระมหากษัตริยม์ านานเกินไปหรือไม่” ถึงเวลาแล้วทีจ่ ะ ต้องอยูแ่ ล้ว แต่เป็นการสูแ้ บบเป็นกลุม่ ๆ แต่ไม่เคยมีผนู้ �ำ สูงสุด ทีม่ า : เว็บไซต์ ASTVผูจ้ ดั การออนไลน์ กำ�จัดขยะแผ่นดิน ด้วยการร่วมเป็นเครือข่ายสืบค้นบุคคลที่ จากฝ่ายข้าราชการเข้าร่วม แสดงว่ารัฐบาลต้องมีปญ ั หาจริงๆ” กระทำ�ความผิดหมิน่ พระบรมเดชานุภาพ และแนวร่วม เพือ่ สำ�หรับการทีข่ า้ ราชการผูใ้ หญ่อย่าง นพ.ณรงค์ ออกมา เอาตัวมาดำ�เนินคดีตามกฎหมาย ประกาศตัวยืนหยัดสูก้ บั รัฐบาลครัง้ นี้ ก็ยง่ิ ถือว่าเป็นความกล้า คุณหมอ 2 ท่านนีท้ �ำ ให้เกิดปรากฏการณ์การต่อสูท้ างการ หาญยิง่ เป็นแบบอย่างของข้าราชการทีด่ ี ทีย่ ดึ มัน่ กับความถูก เมืองแบบใหม่ทไ่ี ม่เคยเกิดขึน้ มาก่อน ต้อง โดยเฉพาะในห้วงเวลาทีไ่ ม่มขี า้ ราชการผูใ้ หญ่คนไหนยอม ออกมาเป็นผูน้ �ำ แสดงตัวอย่างชัดเจนเช่นนี้ • หมอณรงค์กล้าหาญ-ยืนหยัดสูร้ ฐั บาลทุจริต “ข้าราชการระดับเล็กๆ ของกระทรวงพาณิชย์ออกมาแสดง “กรณีปลัดณรงค์ ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของระบบ ตัวว่าสนับสนุนกลุม่ กปปส. สุดท้ายกลับถูกสอบวินยั เป็นการ ราชการไทย ปกติขา้ ราชการจะระมัดระวังตัวกับวิกฤตการณ์ เชือดไก่ให้ลงิ ดู ข้าราชการส่วนใหญ่จงึ ต้องระมัดระวังตัวกัน ต่างๆ โดยเฉพาะวิกฤตการณ์ทางการเมืองทีจ่ ะเกีย่ วข้องกับ มาก แต่กรณีของปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นกรณีทโ่ี ดดเด่น

ปลุกขรก.สูรัฐบาลทุจริต-ลางบางพวกหมิ่นเบื้องสูง

เชิญรวมแสดงความคิดเห็นแนวทางปฏิรูปประเทศไดที่

www.reformthai.com

“ทักษิณ อาจเคยทำ�ประโยชน์และหน้าทีน่ ายกได้ดกี จ็ ริง แต่เขา ทำ�หน้าที่ “คนไทย” ได้แย่มาก ถ้าเขาเป็นผูบ้ ริสทุ ธิจ์ ริง ถ้าเขาดี จริงๆ แล้วทำ�ไมเขาถึงไม่กลับเข้ามาในประเทศ มายืนเคียงข้าง ผูค้ นทีซ่ อ่ื สัตย์ตอ่ เขา ยอมตายเพือ่ เขา ทำ�ไมเขาต้องหนีกฎหมาย ไปตะโกนป่าวประกาศว่า ตัวเองบริสทุ ธิอ์ ยูน่ อกประเทศ แทนที่ จะต่อสูด้ ว้ ยความบริสทุ ธิข์ องตัวเอง”

“ถ้า พ.ต.ท.ทักษิณ เลือกทีจ่ ะยอมรับความผิด ทีต่ วั เองเป็นคน กระทำ� ถ้าเขาเลือกทีจ่ ะเคารพพ่อของพวกเราทุกคน ไม่ท�ำ ในสิง่ ทีด่ หู มิน่ เกียรติของพ่อ หรือทำ�ไปแล้วแต่ไม่ท�ำ อีก ถ้าเขาสำ�นึกใน ความผิด หรือสิง่ ทีเ่ ขาทำ�ผิดสักนิด เขาจะเป็นบุคคลทีเ่ หมาะจะเป็น ผูน้ �ำ ของคนไทยทัง้ ประเทศ น่าเสียดายความสามารถ”

“ทนไม่ได้แล้วทีท่ กั ษิณหลอกชาวบ้าน เขามีเงินเยอะแยะทำ�ไม ไม่เอามาช่วยชาติบา้ ง มีแต่โกงมีแต่ขายชาติ คนมีการศึกษาอย่าง พวกเราช่วยกันหน่อย อย่าให้คนชัว่ ครองแผ่นดิน ถ้าคาถามีจริงจะ เสกให้คนชัว่ คนเลวตายให้หมดเหลือแต่คนดี ๆ ถึงแม้จะเหลือน้อย ในสังคมไทยในปัจจุบนั ”

คุณส้ม คุณน้ำ� และคุณน้อย จาก จ.ปทุมธานี

มวลชนจาก จ.สระบุรี

คุณกิ๊กและคุณโบว์ นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน


RATCHADAMNOEN DAILY

¡Ç‹ÒÊÔº»‚ ·ÕÍè »Ñ ÃՏ Áѹ½˜§ÃÒ¡ 㹤ÃÖ觻‚ àÃÔèÁÁÕ ¤¹ÁͧàËç¹ à§Ô¹ã¹¤Åѧ Áѹ¶Åا ¨¹¾Ø§»ÅÔ¹é à¼ÅÍá¾Åçºà¾Åçº ¤ÃÖ§è »‚ ·ÕÃè ÇÁ¡ÅØÁ‹ ·Õ¼è Ò‹ ¹ÁÒàÃÒä´ŒªÂÑ ÁÒËÅÒ¡ ໚¹àÃ×Íè §ÂÒ¡ ·Õ¨è Тش ãËŒËÅØ´ËÒ NjÒã¤Ã໚¹ ¤¹ºŒÒ ¤¹Ë¹ŒÒ´ŒÒ¹ ʋǹ¤¹¨¹ äÁ‹ä´Œ¡¹Ô ÂѧËÔÇâË ËÇÁªØÁ¹ØÁ Í‹ҧÁا‹ Áѹè áÅТѹá¢ç§ ã¡ÅŒàÇÅÒ ¨Ð¢Ö¹é ª¡ ã¹Â¡ãËÁ‹ ᵋÍ‹ҧ¹ŒÍ ÁѹàÃÔÁè á‹ áÁŒ äÁ‹µÒ ¤¹àÃÔÁè àËç¹ Ç‹Ò¾Ç¡Áѹ ÁÕÊ¹Ñ ´Ò¹ ¨Ö§Ã‹ÇÁäÅ‹ ¾Ç¡â¡Ë¡ ·Õ¾è ¡â¾Â ©Õ¡Ë¹ŒÒ¡Ò¡ ¾Ç¡¢Õ¤é ÃÍ¡ ·ÕËè ÅÍ¡á´§ µŒÍ§¼¹Ö¡ ¡ÒÅѧÊÙŒ ¡ÙàŒ Á×ͧä·Â àÅÇÍÍ¡ÅÒ ãËŒàËç¹ à»š¹»ÃШҹ ¨ŒÍ§ÅŒÒ§¼ÅÒÞ ·ÃÑ¾ÂÊ¹Ô ¡Ô¹¡Íºâ¡Â äÁ‹Á¼Õ Í‹ ¹ ͋͹ÃÐâË ËÃ×ÍâÃÂáç ËÇÁªÕáé ¨§ ãˌᨋÁᨌ§ äÁ‹á¤Å§ã¨ à˧¹çͤàÍÒ· ¨ÑÞäà ä»ÊÑ¡·Õ

“ÀÙÁãÔ ¨·ÕÊè ´Ø ã¹ªÕÇµÔ ·Õäè ´ŒÃÇ‹ Áµ‹ÍÊÙ¡Œ ºÑ Åا¡íҹѹ¤ÃѺ ¼ÁÃÑ¡ Åا¡íҹѹ áÅÐàÁ×Íè Åا¡íҹѹµÑ´ÊԹ㨷ըè ÐÁͺªÕÇµÔ ãËŒ¡ºÑ ÁÇÅ ÁËÒ»ÃЪҪ¹ ໚¹Ã‹Ò§·Ã§¢Í§ÁÇÅÁËÒ»ÃЪҪ¹ ¼Á¡ç¢ÍÁ ͺ¤ÇÒÁÃÑ¡·Ñ§é ËÁ´¹Õãé ËŒ¡ºÑ ÁÇÅÁËÒ»ÃЪҪ¹¤ÃѺ” àÍ¡¹Ñ¯ ¾ÃŒÍÁ¾Ñ¹¸Ø â¦É¡ ¡»»Ê. àªÔÞᢡ½˜§› ¸¹Ï

µ‹Í¨Ò¡Ë¹ŒÒ 1

ÇÒ¹¹Õé (27 àÁ.Â.) ¹ÒÂÊØà·¾ à·×Í¡ÊغÃó àÅ¢Ò¸Ô¡Òà ¡»»Ê. ¾ÃŒÍÁ ᡹¹íÒ ¡»»Ê. ä´Œ¹íÒÁÇŪ¹¨Ò¡àÇ·Õ»ÃÒÈÃÑ ¡»»Ê.ÊǹÅØÁ¾Ô¹Õ ÍÍ¡ à´Ô¹¢ºÇ¹ä»µÒÁ¶¹¹à¾ªÃà¡ÉÁ¢ÒÍÍ¡ â´Âä´Œ¹´Ñ ËÁÒÂàÃÔÁè à´Ô¹·Õºè ÃÔàdz ʶҹÕö俿‡Ò BTS ºÒ§ËÇŒÒ â´ÂÁÕÁÇŪ¹·ÂÍÂà´Ô¹·Ò§ÁÒÃÇÁµÑǡѹ ·ÕèºÃÔàdz´Ñ§¡Å‹ÒǵÑé§áµ‹àÇÅÒ 10.00 ¹.à¾×èÍËÇÁ¡Ñº¹ÒÂÊØà·¾ áÅÐá¡ ¹íÒ ¡»»Ê. à´Ô¹Ã³Ã§¤àªÔުǹ»ÃЪҪ¹à¢ŒÒËÇÁªØÁ¹ØÁãËÞ‹ ä»Âѧ¨Ø´ ËÁÒ»ÅÒ·ҧ·ÕËè ÒŒ §ÊÃþÊÔ¹¤ŒÒà´ÍÐÁÍÅŏºÒ§á¤ µÅÍ´Êͧ¢ŒÒ§·Ò§¡çÁÕ »ÃЪҪ¹ã¹¾×¹é ·ÕÍè Í¡ÁÒÂ×¹µŒÍ¹ÃѺ¹ÒÂÊØà·¾ áÅÐ᡹¹íÒ ¡»»Ê. ¾ÃŒÍÁ ºÃÔ¨Ò¤à§Ô¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡Òõ‹ÍÊÙ㌠ˌ¡ºÑ ¡»»Ê. ·‹ÒÁ¡ÅÒ§ÍÒ¡ÒÈ·ÕÃè ÍŒ ¹ÍºÍŒÒÇ ¼ÙÊŒ Í×è ¢‹ÒÇÃÒÂ§Ò¹Ç‹Ò Çѹ¹Õé ¹ÒÂÊ¡Å¸Õ ÀÑ··Ô¡ØŠ᡹¹íÒ ¡»»Ê. ¡çä´ŒÁÒ Ã‹ÇÁà´Ô¹¢ºÇ¹´ŒÇÂÊÕ˹ŒÒÂÔÁé áÂŒÁ ËÅѧ¨Ò¡·Õ¶è ¡Ù ¤Çº¤ØÁµÑÇ·Õ·è Ò‹ ÍÒ¡ÒÈÂÒ¹ ÊØÇÃóÀÙÁãÔ ¹¤´ÕÃÇ‹ Á¡Ñ¹ºØ¡Ãءʶҹ·ÕÃè Òª¡Òà ᵋ·ÈÕè ÒÅÍÒÞÒãËŒ»Å‹ÍµÑÇ ªÑèǤÃÒÇàÁ×èÍÇѹ·Õè 26 àÁ.Â. ã¹Ç§à§Ô¹ËÅÑ¡·ÃѾ 6 áʹºÒ· ¾ÃŒÍÁÇÒ§ à§×è͹ä¢ËŒÒÁÍÍ¡¹Í¡ÃÒªÍҳҨѡÃâ´ÂäÁ‹ä´ŒÃѺ͹ØÞÒµ ËŒÒÁÂا»ÅØ¡ »˜›¹»ÃЪҪ¹ãËŒºØ¡Ãءʶҹ·ÕèÃÒª¡Òà áÅÐãËŒÁÒÃÒ§ҹµÑǵ‹ÍÈÒÅã¹Çѹ ·Õè 13 ÁÔ.Â. «Öè§ÁÕ»ÃЪҪ¹ä´Œà¢ŒÒÁҢͶ‹ÒÂÃÙ»´ŒÇ ¹Í¡¨Ò¡¹ÕéÃÐËÇ‹Ò§ ¡ÒÃà´Ô¹¢ºÇ¹ ¡çÁÕ¼ÙŒªØÁ¹ØÁ¡ÅØ‹Á˹Öè§ áµ‹§¡ÒÂΌ«Õ໚¹¤¹»†Ò àªÔުǹ »ÃЪҪ¹ ãˌËÇÁ»¯ÔÃÙ»»ÃÐà·È¡‹Í¹àÅ×Í¡µÑé§ «Öè§ÊÌҧ¤ÇÒÁʹã¨ãËŒ¡Ñº »ÃЪҪ¹·Õ辺àËç¹à»š¹Í‹ҧÁÒ¡ ¼ÙŒÊ×èÍ¢‹ÒÇÃÒ§ҹ´ŒÇÂÇ‹Ò ÃÐËÇ‹Ò§¡ÒÃà´Ô¹¢ºÇ¹àÊŒ¹·Ò§´Ñ§¡Å‹ÒÇä´ŒÁÕ ÃŒÒ¹¤ŒÒáË‹§Ë¹Öè§ ¹íÒ¹éíÒãÊ‹¶Ñ§¢¹Ò´ãËÞ‹ËÅÒÂãºà¾×èÍãËŒ¼ÙŒªØÁ¹ØÁ㪌Ōҧ˹ŒÒ ¤ÅÒÂÌ͹¨Ò¡ÍÒ¡ÒÈ·Õèͺ͌ÒÇÍ‹ҧÁÒ¡ «Öè§ËŒÒ§ÃŒÒ¹ºÒ§áË‹§¡çä´ŒºÃÔ¡Òà ¹éíÒ´×èÁãËŒ¼ÙŒªØÁ¹ØÁ´ŒÇÂઋ¹¡Ñ¹ µ‹ÍÁÒàÁ×èÍ¢ºÇ¹à´Ô¹ÁÒ¶Ö§ ˹ŒÒµÅÒ´ãËÁ‹ ºÒ§á¤ ºÃÔàdz᡺ҧᤠµÑ´à¢ŒÒ¶¹¹ºÒ§á¤ ªÒǺŒÒ¹ ÃÇÁ·Ñ駾‹Í¤ŒÒ - áÁ‹¤ŒÒ µ‹Ò§ÁÒÂ×¹¾ÃŒÍÁໆҹ¡ËÇÕ´µŒÍ¹ÃѺ â´ÂºÒ§¤¹ ¹íÒ¸¹ºÑµÃ㺠ÅÐ 100 ºÒ·àÂ纵Դ ¤ÇÒÁÂÒÇËÅÒÂàÁµÃ ºÒ§Ê‹Ç¹¡çàÂ纵Դ໚¹¾Ç§ ÁÒÅÑÂáÅд͡¡ØËÅÒº ÃÍÁͺãËŒ¹ÒÂÊØà·¾ ´ŒÇ«Öè§ä´ŒÊÌҧºÃÃÂÒ¡ÒÈ ãËŒ¤Ö¡¤Ñ¡Í‹ҧÁÒ¡ ¡ÃзÑè§àÇÅÒ13.00 ¹. ¹ÒÂÊØà·¾ ¾ÃŒÍÁ᡹¹íÒ ¡»»Ê. áÅмٌªØÁ¹ØÁ ä´Œà´Ô¹¢ºÇ¹ÁҶ֧ʶҹ·Õè¡‹ÍÊÌҧʶҹÕö俿‡Ò BTS ˹ŒÒˌҧÊÃþ ÊÔ¹¤ŒÒ«Õ¤Í¹ ºÒ§á¤ ¨Ö§ä´ŒËÂØ´¾Ñ¡à¾×èÍÃѺ»ÃзҹÍÒËÒáÅÒ§Çѹ ¢³Ð ·Õè»ÃЪҪ¹ «Öè§à´Ô¹·Ò§ÁÒ«×éÍÊÔ¹¤ŒÒÀÒÂã¹ËŒÒ§ ä´ŒÁÒÂ×¹ãËŒ¡íÒÅѧ㨾ÌÍÁ µÐâ¡¹Ç‹Ò “Åا¡íҹѹÊÙŒæ” áÅÐÂѧ䴌ËÇÁ¡Ñ¹ºÃÔ¨Ò¤à§Ô¹ ãËŒ¡Ñº¹ÒÂÊØà·¾ ¨íҹǹÁÒ¡ áÅÐä´ŒÁբͶ‹ÒÂÃٻ໚¹·ÕèÃÐÅÖ¡¡Ñº¹ÒÂÊØà·¾´ŒÇ ¼ÙŒÊ×èÍ¢‹ÒÇÃÒÂ§Ò¹Ç‹Ò ËÅѧ¨Ò¡¹ÒÂÊØà·¾ áÅÐ᡹¹íÒÃѺ»ÃзҹÍÒËÒà àÊÃç¨ ä´Œ¢ºÇ¹à¤Å×è͹µ‹Íâ´ÂºÃÃÂÒ¡ÒÈ໚¹ä»Í‹ҧ¤Ö¡¤Ñ¡ â´Â੾ÒÐ ºÃÔàdz»Ò¡«ÍÂྪÃà¡ÉÁ 45 ¶Ö§«ÍÂྪÃà¡ÉÁ 47/1 ½˜›§µÃ§¢ŒÒÁˌҧ ÊÃþÊÔ¹¤ŒÒà´ÍÐÁÍÅŏ ºÒ§á¤ «Öè§ÁÕ»ÃЪҪ¹ÍÍ¡ÁÒÃ͵ŒÍ¹ÃѺ¹ÒÂÊØ à·¾ áÅмٌªØÁ¹ØÁâ´ÂʋǹãËދໆҹ¡ËÇÕ´¾ÃŒÍÁµÐ⡹ãËŒ¡íÒÅѧã¨áÅÐ ºÃÔ¨Ò¤à§Ô¹ãËŒ¹ÒÂÊØà·¾ ÃÇÁ·Ñé§ÁÕ¡ÒÃËÇÁÌͧà¾Å§ “ÊÙŒäÁ‹¶Í” ¡Ñº¼ÙŒ ªØÁ¹ØÁ·íÒãËŒºÃÃÂÒ¡ÒȨش¹Õé໚¹ä»Í‹ҧʹءʹҹ áÅÐÊ‹§ãËŒ¡ÒÃà¤Å×è͹ ¢ºÇ¹¼‹Ò¹Å‹ÒªŒÒÁÒ¡ «Ö觹ÒÂÊØà·¾áÅÐ᡹¹íÒ ¡»»Ê.¹íÒÁÇŪ¹à¤Å×è͹ ¢ºÇ¹ÊÔé¹ÊØ´·Õè¨Ø´´Ñ§¡Å‹ÒÇ ¡‹Í¹¨Ðᡌҡѹ¢Öé¹Ã¶Â¹µà´Ô¹·Ò§¡ÅѺ ÊǹÅØÁ¾Ô¹Õã¹àÇÅÒ 17.30 ¹. ÃÇÁÃÐÂзҧà´Ô¹»ÃÐÁÒ³ 6 ¡ÔâÅàÁµÃ ·Ñ駹ÕéÁÇŪ¹ ¡»»Ê.¡ÅѺ¶Ö§ÊǹÅØÁ¾Ô¹ÕàÇÅÒ 18.10 ¹.

¤ÃºÃͺ180Çѹ

µ‹Í¨Ò¡Ë¹ŒÒ 1

ÇÒ¹¹Õé (27 àÁ.Â.) ¼ÙŒÊ×èÍ¢‹ÒÇÃÒÂ§Ò¹Ç‹Ò ºÃÃÂÒ¡ÒÈ¡ÒêØÁ¹ØÁ¢Í§ ¡»»Ê.·ÕèàÇ·ÕÊǹÅØÁ¾Ô¹Õª‹Ç§àÂç¹ä´ŒÁÕ¡ÒèѴ¡Ô¨¡ÃÃÁ¤ÃºÃͺ¡ÒêØÁ¹ØÁ 180 Çѹ ÀÒÂ㵌ª×èͧҹ “180 Çѹ 180 ͧÈÒ” ໚¹ä»Í‹ҧ¤Ö¡¤Ñ¡ â´Â ¡Ô¨¡ÃÃÁÁÕ¹Ô·ÃÃÈ·ÕèºÃÔàdzÅÒ¹ “¹Ñè§á¤Ã‹áÅ¡íҹѹ” ´ŒÒ¹¢ŒÒ§àÇ·Õ»ÃÒÈÃÑ «Öè§à»š¹¡ÒÃÃǺÃÇÁÀÒ¾¶‹Òºѹ·Ö¡à˵ءÒó ÀÒ¾ÇÒ´¨Ò¡¡ÅØ‹ÁÈÔÅ»¹ á¹ÇËÇÁ ¡»»Ê. ÀÒ¾ºÑ¹·Ö¡¤ÇÒÁ»ÃзѺ㨠ÃÇÁ·Ñ駤ÅÔ»ÇÕ´ÔâÍ·ÕèºÑ¹·Ö¡ à˵ءÒóµ‹Ò§æ ¢Í§¡ÒêØÁ¹ØÁµÑé§áµ‹àÇ·ÕÊÒÁàʹ¨¹¶Ö§àÇ·ÕÊǹÅØÁ¾Ô¹Õ ¢³Ð·Õè ¡Ô¨¡ÃÃÁº¹àÇ·Õ ÁÕÈÔÅ»¹ ᡹¹íÒ áÅÐá¹ÇËÇÁ¡ÅØ‹Á ¡»»Ê. ·Õè à¤Â¢Öé¹àÇ·ÕÊÒÁàʹ ¨¹¶Ö§àÇ·ÕÃÒª´íÒà¹Ô¹ ·ÂÍÂÊѺà»ÅÕ蹡ѹ¢Öé¹»ÃÒÈÃÑ ÍÒ·Ô ¹ÒÂÊØÃÂÔ ãÊ ¡µÐÈÔÅÒ ¾Å.Í.»ÃÕªÒ àÍÕÂè ÁÊؾÃó áÅйÒÂÍØ·ÂÑ ÂÍ´ Á³Õ ·ÂÍÂÊѺà»ÅÕ蹡ѹ¢Öé¹àÇ·Õ â´Âà¹×éÍËÒº¹àÇ·Õ์¹¶Ö§º·ºÒ· áÅÐ ¤ÇÒÁÊíÒàÃç¨ã¹¡ÒÃà¤Å×è͹äËǢͧ¡ÅØ‹Á ¡»»Ê. ·Õ赋ÍÊÙŒÁÒµÅÍ´ 180 Çѹ áÅСÒÃà»ÅÕè¹á»Å§¡Òõ‹ÍÊÙŒä»ÊÙ‹ã¹Í¹Ò¤µµ‹Íä» ·Ñ駹ÕéàÁ×èÍàÇÅÒ 18.50 ¹. ¹ÒÂÊØà·¾ à·×Í¡ÊغÃó àÅ¢Ò¸Ô¡Òà ¡»»Ê. ä´Œ¢Öé¹àǷվÌÍÁºÃôÒ᡹¹íÒ¡»»Ê. áÅÐà¤Ã×Í¢‹Ò ¡»»Ê. â´Â¹ÒÂÊØ à·¾ä´Œá¹Ð¹íÒ᡹¹íÒáÅÐá¹ÇËÇÁ¡ÅØ‹Áµ‹Ò§æ ÍÒ·Ô µÑÇá·¹¡ÅØ‹Áà¤Ã×Í¢‹Ò ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒáÅлÃЪҪ¹â¤‹¹Ãкͺ·Ñ¡ÉÔ³ (¤»·.) ¡ÅØ‹Á¡Í§·Ñ¾¸ÃÃÁ ¡ÅØ‹Á¡Í§·Ñ¾»ÃЪҪ¹âµ‹¹ÅŒÁÃкͺ·Ñ¡ÉÔ³ (¡»·.) à¤Ã×Í¢‹Ò¹ѡ¸ØáԨ à¤Ã×Í¢‹ÒºؤÅҡ÷ҧ¡ÒÃᾷ áÅСÅØÁ‹ ÊÁҾѹ¸áç§Ò¹áÅÐÃÑ°ÇÔÊÒË¡Ô¨ ÊÑÁ¾Ñ¹¸ (ÊÃÊ.) ໚¹µŒ¹

âÍ¡ÒʹÕé ¹ÒÂÊØà·¾ ¡Å‹ÒÇ´ŒÇÂÇ‹Ò Çѹ¹Õé໚¹àÇÅÒ 6 à´×͹áŌǷÕè »ÃЪҪ¹ÁÒªØÁ¹ØÁáÅÐÂѧÍÂÙ‹¤Ãº·Ø¡à¤Ã×Í¢‹ÒÂÍ‹ҧ¾ÃŒÍÁà¾ÃÕ§ â´Â ¨ÐÂ×¹ËÂÑ´¡Í´¤Í¡Ñ¹µ‹ÍÊÙŒ¨¹ÇѹÊØ´·ŒÒ ¤×ÍÇѹáË‹§ªÑª¹Ð¢Í§ÁÇÅÁËÒ »ÃЪҪ¹ Í‹ҧäáçµÒÁÇѹ¹Õé·ÕèÁÒ¢Öé¹àÇ·ÕäÁ‹ä´Œ¤×Í ¤³Ð¢Í§ËÅǧ»Ù†¾Ø·¸Ð ÍÔÊÃÐ à¹×èͧ¨Ò¡ÍÂÙ‹ä¡Å ᵋÁÇÅÁËÒ»ÃЪҪ¹·ÕèÊǹÅØÁ¾Ô¹Õ¡ç¤Ô´¶Ö§ËÅǧ »Ù†ÏµÅÍ´àÇÅÒ

¨ÑºµÒ¾¤.¨Ø´à»ÅÕÂè ¹ÊíÒ¤ÑÞ

µ‹Í¨Ò¡Ë¹ŒÒ 1

ÇÒ¹¹Õé‹ (27 àÁ.Â.) ¹ÒÂÊØÃÂÔ ÐãÊ ¡µÐÈÔÅÒ ¼Ù»Œ ÃÐÊÒ¹§Ò¹¡ÅØÁ‹ ¡ÃÕ¹ áÅÐ ¡ÃÃÁ¡Òà ¡»»Ê. ¡Å‹ÒÇÇ‹Ò µ¹àËç¹Ç‹Òʶҹ¡Òó¡ÒÃàÁ×ͧ㹢³Ð¹Õé ¡íÒÅѧ ࢌÒÊً⤌§ÊØ´·ŒÒ¢ͧÃÑ°ºÒÅÃÑ¡ÉÒ¡Òà áÅÐÁÕá¹Ç⹌Áà¡Ô´¨Ø´à»ÅÕ蹤ÃÑé§ ÊíÒ¤ÑÞã¹à´×͹¾ÄÉÀÒ¤Á¹Õé ÍÒ¨·íÒãËŒ¤¹·ÕèàÊÕ»ÃÐ⪹¨Ò¡¨Ø´à»ÅÕè¹ ¤ÃÑ駹Õé´Ôé¹Ã¹·Ø¡ÇÔ¶Õ·Ò§à¾×èÍãËŒµÑÇàͧÂѧÍÂً㹡ÃдҹÍíÒ¹Ò¨ ¡ÒÃà¨Ã¨Ò ¾Ù´¤Ø¢ͧ½†Òµ‹Ò§æ ໚¹àÃ×èͧ·Õè´ÕËÒ¡ÁÕ¤ÇÒÁ¨Ãԧ㨠ᵋµŒÍ§äÁ‹¡Ãзº ¡Ñº¡Ò÷íÒ§Ò¹¢Í§Í§¤¡ÃÍÔÊÃÐÍ‹ҧÈÒÅÃÑ°¸ÃÃÁ¹ÙÞ áÅÐ ».».ª.·Õè¡íÒÅѧ àµÃÕÂÁµÑ´ÊÔ¹¤´ÕÊíÒ¤ÑÞ·ÕèÊѧ¤ÁཇÒÃÍ à¾ÃÒÐ 2 ¤´Õ¨Ð໚¹ºÃ÷Ѵ°Ò¹ ÊíÒ¤Ñޢͧ¡ÒÃàÁ×ͧä·Â ¹Í¡¨Ò¡¹Õé ¡ÒÃà¨Ã¨Ò¾Ù´¤ØÂÁÒªŒÒà¡Ô¹ä»áÅÐÁÑ¡ àµçÁä»´ŒÇÂÇÒÃЫ‹Í¹àÃŒ¹ Êѧ¤ÁäÁ‹äÇŒÇҧ㨠¨Ö§ÂÒ¡·Õè¨Ð¤ÅÕè¤ÅÒ¤ÇÒÁ ¢Ñ´áÂŒ§ã¹¢³Ð¹Õéä´Œ “¤ÇÒÁ¢Ñ´áÂŒ§·Ò§¡ÒÃàÁ×ͧ¤ÃÑ駹Õéᵡµ‹Ò§¨Ò¡ËÅÒÂæ ¤ÃÑ駷Õ輋ҹÁÒ ·Õè ÍÒ¨¨º´ŒÇ¡ÒÃà»ÅÕè¹¢ÑéÇÍíÒ¹Ò¨ à»ÅÕè¹µÑǼٌ¹íÒ ÂغÊÀÒ ËÃ×ÍÅÒÍÍ¡ ᵋ¤ÃÑ駹ÕéÁÇÅÁËÒ»ÃЪҪ¹¨íҹǹËÅÒÂŌҹ¤¹ÍÍ¡ÁÒà¤Å×è͹äËÇÍ‹ҧ µ‹Íà¹×èͧ¤ÃÖ觻‚ࢌÒä»áÅŒÇ ÍÂÒ¡àË繡Òû¯ÔÃÙ»»ÃÐà·ÈÍ‹ҧ¨ÃÔ§¨Ñ§à»š¹ÃÙ» ¸ÃÃÁáŌǤ‹Í¨Ѵ¡ÒÃàÅ×Í¡µÑé§à»š¹¤ÇÒÁ¢Ñ´áÂŒ§·Õè¡ŒÒÇ¢ŒÒÁ¾Ãä¡ÒÃàÁ×ͧ áÅйѡ¡ÒÃàÁ×ͧ »ÃЪҪ¹µ×è¹µÑÇÅØ¡¢Öé¹ÁÒ¡íÒ˹´ªÐµÒ¡ÃÃÁ´ŒÇµÑÇà¢Ò àͧ äÁ‹¢Í¼‹Ò¹µÑÇá·¹ äÁ‹¼‹Ò¹¡ÒÃàÅ×Í¡µÑ駨ÍÁ»ÅÍÁ·Õèáͺ͌ҧਵ¹Ò ÃÁ¢Í§»ÃЪҪ¹ÍÕ¡µ‹Íä»” ¹ÒÂÊØÃÔÂÐãÊ¡Å‹ÒÇ ¹ÒÂÊØÃÂÔ ÐãÊ ¡Å‹Òǵ‹ÍÇ‹Ò ·Õ¼è Ò‹ ¹ÁÒÃÑ°ºÒÅ·ÕÁè Ò¨Ò¡¡ÒÃàÅ×Í¡µÑ§é ä´ŒâÍ¡ÒÊ ¨Ò¡»ÃЪҪ¹«éíÒáÅÑÇ«éíÒàÅ‹Ò áµ‹äÁ‹ÊÒÁÒö¾ÔÊÙ¨¹µÑÇáÅÐÃÔàÃÔèÁ¡Òû¯ÔÃÙ» ä´Œ «éíÒÃŒÒÂÂѧ·íÒÅÒÂਵ¹ÒÃÁ¡Òû¯ÔÃÙ»¨¹·íÒãËŒÃкº¡ÒÃàÁ×ͧŌÁàËÅÇ áÅÐà¡Ô´ÇԡĵàÃ×éÍÃѧ ¡ÃÐáÊ»¯ÔÃÙ»¡‹Í¹àÅ×Í¡µÑ駨֧Âѧ¤§à»š¹¡ÃÐáÊÊÙ§ áÅÐËÒ¡àÍÒ¡ÒÃàÅ×Í¡µÑé§ÁҺѧ˹ŒÒ¡‹Í¹»¯ÔÃÙ»ÂÔ觨Ð໚¹¡ÒëéíÒàµÔÁÇԡĵ ˹ѡ˹‹Ç§à¢ŒÒä»ÍÕ¡ ¤ÇÒÁ¢Ñ´áÂŒ§¤ÃÑ駹Õé໚¹Ê¶Ò¹¡Òó¾ÔàÈÉ ¶ŒÒ¤¹·ÕèÁÕ º·ºÒ·ÁÕÍíÒ¹Ò¨ã¹Êѧ¤ÁÂѧÁͧáÅÐà¢ÑÒã¨Ç‹Ò¹Õè໚¹à¾Õ§¤ÇÒÁ¢Ñ´áÂŒ§¢Í§ ¹Ñ¡¡ÒÃàÁ×ͧáÅоÃä¡ÒÃàÁ×ͧ à¨Ã¨Ò¡ÕÃè ͺ¡çÅÁŒ àËÅÇáÅÐÂÒ¡·Õ¨è ÐÊíÒàÃç¨

180ÇѹáË‹§¡Òõ‹ÍÊÙŒ

µ‹Í¨Ò¡Ë¹ŒÒ 1

ÇÒ¹¹Õé (27 àÁ.Â.) àÁ×èÍàÇÅÒ 24.00 ¹. ¹ÒÂÊØà·¾ à·×Í¡ÊغÃó àÅ¢Ò¸Ô¡Òà ¡»»Ê. ¡Å‹ÒÇ»ÃÒÈÃѺ¹àÇ·ÕÁÇÅÁËÒ»ÃЪҪ¹ÊǹÅØÁ¾Ô¹Õ ã¹âÍ¡ÒʤúÃͺ 180 Çѹ¡ÒêØÁ¹ØÁÇ‹Ò äÁ‹¤Ò´¤Ô´Ç‹Ò¨ÐµŒÍ§¾ÒÁÇŪ¹ ÍÍ¡ÁÒªØÁ¹ØÁ¹Ò¹¢¹Ò´¹Õé µÍ¹·Õè´íÒà¹Ô¹¡ÒùÑ鹤ԴNjһÃЪҪ¹ÍÍ¡ÁÒ àÃ×͹Ōҹ ÃÑ°ºÒÅäË¹æ ·ÑèÇâÅ¡¡ç¤§ÂÍÁᾌ ¤Ô´Ç‹ÒàµçÁ·Õ褧㪌àÇÅÒÍ‹ҧ ÁÒ¡«Ñ¡à´×͹˹Öè§ ¶ŒÒÁÇÅÁËÒ»ÃЪҪ¹ ÍÍ¡ÁÒ໚¹ÅŒÒ¹æ¤¹ äÁ‹ÁÕã¤Ã ·¹·Ò¹»ÃЪҪ¹ª¹ä´Œ ᵋÁÕÃÑ°ºÒÅ ¹.Ê.ÂÔè§Åѡɳ ªÔ¹Çѵà ÃÑ¡ÉÒ¡Òà ¹Ò¡ÃÑ°Á¹µÃÕ ·Õ½è ¹„ ¤ÇÒÁÃÙÊŒ ¡Ö áÅе‹ÍÊÙ¾Œ Åѧ»ÃЪҪ¹ ¨¹·íÒãËŒµÍŒ §ªØÁ¹ØÁ ËÇÁµ‹ÍÊÙŒ¡Ñ¹ÁÒ 6 à´×͹àµçÁ ¹ÒÂÊØà·¾ ¡Å‹Òǵ‹ÍÇ‹Ò Ê‹Ç¹µÑǵÅÍ´àÇÅҵѧé ᵋàÃÕ¹˹ѧÊ×ͨºÁҵѧé 㨠ÁÒÃѺ㪌»ÃЪҪ¹Å§ä»à»š¹¡íҹѹ 4 »‚ ÁÒ໚¹¹Ñ¡¡ÒÃàÁ×ͧ 35-36 »‚ áŌǡç໚¹¹Ñ¡¡ÒÃàÁ×ͧÁ×ÍÍÒªÕ¾ ¤Ò´ËÇÑ§Ç‹Ò ºŒÒ¹àÁ×ͧ¢Í§àÃÒ¨Ðà¨ÃÔÞ¢Öé¹ ä´Œ ¡ç¨Ò¡¹Ñ¡¡ÒÃàÁ×ͧ·ÕÁè Ò໚¹µÑÇá·¹»ÃЪҪ¹ áŌǷíÒ§Ò¹à¾×Íè »ÃÐ⪹ »ÃÐà·ÈªÒµÔ ᵋàÁ×Íè ÍÂÙ¹‹ Ò¹à¢ŒÒ ¡çàËç¹Ç‹Ò ¤¹·Õàè »š¹¹Ñ¡¡ÒÃàÁ×ͧÍÒªÕ¾¹ŒÍÂ Å§æ ¨¹ã¹·ÕÊè ´Ø àËÅ×Íà¾Õ§¹Ñ¡àÅ×Í¡µÑ§é «Ö§è äÁ‹Ê¹ã¨Ç‹Ò¨ÐࢌÒÊÙÍ‹ Òí ¹Ò¨Í‹ҧäà ÁÕ¡Òë×Íé àÊÕ§ µ‹ÍÁÒ¡ç»ÃÒ¡¯ªÑ´Ç‹Ò ¡ÒÃàÁ×ͧäÁ‹ä´Œà»š¹¡ÒÃàÁ×ͧã¹ÍØ´Á¤µÔ ·Õàè ÃÒà¤ÂàË繫ÐáÅŒÇ àÃÔÁè ÁÕ¹¡Ñ ¡ÒÃàÁ×ͧ·Õàè ÅÕÂé §ÊÁعºÃÔÇÒà áÅŒÇàË繪‹Í§·Ò§ ࢌÒÁÒÁÕÍíÒ¹Ò¨¡ÒÃàÁ×ͧ ¨¹ÁÒàËç¹Ãкͺ·Ñ¡ÉÔ³ ¨Ö§àËç¹ªÑ´Ç‹Ò ¡ÒÃàÁ×ͧ Âѧແ´ª‹Í§à»´·Ò§ãËŒ¤¹à¢ŒÒÁÒàÅ‹¹¡ÒÃàÁ×ͧÂÖ´ÍíҹҨ䴌 ¹ÒÂÊØà·¾ Âѧ䴌¡Å‹ÒǶ֧ ¾.µ.·.·Ñ¡ÉÔ³ ªÔ¹Çѵà ¹Ñ¡â·É¤´ÕÍÒÞÒË¹Õ ¤íÒ¾Ô¾Ò¡ÉÒÈÒÅ´ŒÇÂÇ‹Ò µÍ¹·Õè ¾.µ.·.·Ñ¡ÉÔ³ ࢌÒÁÒàÅ‹¹¡ÒÃàÁ×ͧáÅÐ ª¹Ð¡ÒÃàÅ×Í¡µÑé§ ¡çàËç¹Ç‹Ò໚¹¤¹ãËÁ‹»ÃЪҪ¹ÍÒ¨¨Ð¹ÔÂÁªÁªÍº ÍÒ¨ ¨ÐÊÒÁÒö·íÒãËŒºŒÒ¹àÁ×ͧà¨ÃÔÞÃØ‹§àÃ×ͧ䴌 à¾ÃÒÐ໚¹¹Ñ¡¸ØáԨ·ÕèÃèíÒÃÇÂ

ÊÁ·º·Ø¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹

»ÃÐʺ¤ÇÒÁÊíÒàÃç¨ áµ‹àÁ×èÍÍÂÙ‹µ‹Í仨֧䴌àË繸ҵØá·Œ¢Í§¾.µ.·.·Ñ¡ÉÔ³ µÑé§ã¨à¢ŒÒÁҡͺâ¡Â¼Å»ÃÐ⪹¢Í§»ÃÐà·È àÁ×èÍÁÕÍíÒ¹Ò¨¡ÒÃàÁ×ͧ ÁÑ蹤§ ¡ç㪌ÍíÒ¹Ò¨¤Ãͺ§íÒ Ê×èÍÁÇŪ¹ ÇزÔÊÀÒ ¤Ãͺ§íÒ½†Ò¸ØáԨ ã¹ ·ÕèÊØ´¡ÅÒÂ໚¹¤¹·ÕèÁÕÍíÒ¹Ò¨ ÍÔ·¸Ô¾ÅÁÒ¡·ÕèÊØ´ ã¹»ÃÐà·ÈÁÒ¡¡Ç‹Ò¹Ò¡ ÃÑ°Á¹µÃÕ ¤¹ä˹·Ñé§ÊÔé¹ “¡ÒÃàµÔºâµ¢Í§¾Ãä¡ÒÃàÁ×ͧ¡çà¹×èͧ¨Ò¡ãªŒà§Ô¹àÅÕ駴ٹѡ¡ÒÃàÁ×ͧ ºÒ§¤¹ºÒ§¡ÅØ‹Á·ÕèÂÍÁ໚¹¢Õé¢ŒÒ à¾×èÍãˌࢌÒËÇÁ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ㹡ÒÃËҼŠ»ÃÐ⪹ áÅÐ㪌ÍÔ·¸Ô¾Å·Ò§¡ÒÃàÁ×ͧ·Õèä´ŒÃѺ¤Ãͺ§íÒ¢ŒÒÃÒª¡Òà ͧ¤¡Ã ÍÔÊÃÐ áÅÐÀÒ¤¸ØáԨµ‹Ò§æ áÅФԴàËÔÁà¡ÃÔÁ໚¹ÁÒ¡¡Ç‹Ò¹Ò¡ÃÑ°Á¹µÃÕ ·íÒãËŒ¼Á¨ÑºµÒÁͧÁÒµÅÍ´Ç‹Ò ¤¹¾Ç¡¹ÕéäÁ‹ÁÕÍØ´Á¡Òó»ÃЪҸԻäµÂ äÁ‹ÃÑ¡»ÃЪҸԻäµÂ” àÅ¢Ò¸Ô¡Òà ¡»»Ê.¡Å‹Òǵ‹ÍÇ‹Ò ááàÃÔÁè à´ÔÁ·ÕàÃҵѧé àÇ·Õ»ÃЪҪ¹½†Ò¤ÇÒÁ ¨ÃÔ§ à¾×èͺ͡àÅ‹ÒãËŒ»ÃЪҪ¹ä´ŒÃѺ·ÃÒº Í‹ҧ¹Ñ鹡çÂѧÍÂÙ‹ã¹ÇÔÊÑ·Õè¾Í¨Ð ÃѺ䴌 ᵋ»ÃЪҪ¹áÅе¹¡çʧÊÑÂÍÂÙ‹áÅŒÇÇ‹Ò¡®ËÁÒ»Ãͧ´Í§ ·Õè¤Ô´¨Ð àʹÍࢌÒÊÀÒϤ§äÁ‹á¤‹ÅºÅŒÒ§¤ÇÒÁ¼Ô´ãËŒªÒǺŒÒ¹ ᵋ໇ÒËÁÒ¨ÃÔ§ ¤§Áا‹ źŌҧ¤ÇÒÁ¼Ô´ãËŒ ¾.µ.·.·Ñ¡ÉÔ³·Ñ¡ÉÔ³ÁÒ¡¡Ç‹Ò áµ‹Í¡Õ ã¨¤Ô´Ç‹Ò à¢Ò¤§äÁ‹ ¡ÅŒÒ à¾ÃÒе͹àÅ×Í¡µÑé§ÁÕ¤¹µÑ駤íÒ¶ÒÁ¡Ñº ¹.Ê.ÂÔè§ÅѡɳáÅŒÇÇ‹Ò ¨ÐÍÍ¡ ¡®ËÁÒÂŌҧ¼Ô´ãËŒ¾ªÕè Ò ËÃ×ÍäÁ‹ «Ö§è ¹.Ê.ÂÔ§è Åѡɳ Â×¹ÂѹNjÒäÁ‹·Òí à´ç´¢Ò´ “ᵋ¾Í¤¹·Õàè »š¹ ¡Á¸.仾º·Ñ¡ÉÔ³·Õàè Á×ͧ¹Í¡ ¡ÅѺÁÒ»ÃСÒÈâ´ÂäÁ‹ à¡Ã§ã¨ã¤ÃàÅ ·Ñ¡ÉÔ³Êѧè Ç‹Ò äË¹æ ·íÒáŌǵŒÍ§·íÒãËŒÊ´Ø «Í Ëҧ ¡Á.¨Ö§ ¡ÅÒÂ໚¹µÑÇ¡®ËÁÒ·ÕèŌҧ¤ÇÒÁ¼Ô´ãËŒ·Ñ駷ѡÉÔ³·Õè⡧ªÒµÔ⡧Ἃ¹´Ô¹ áÅÐÊÁعºÃÔÇÒ÷Õè ¦‹ÒáÅÐà¼ÒºŒÒ¹à¼ÒàÁ×ͧ «Ö§è ¡ÒþԨÒÃ³Ò ¡Á.¹Õãé ¹ÊÀÒÏ ¾Ç¡¼ÁÊÙŒ¡Ñ¹àµçÁ·ÕèáÅŒÇ áµ‹àÁ×èÍÁѹäÁ‹äËÇ ¡çµŒÍ§ÍÍ¡ÁÒໆҹ¡ËÇմËÇÁ µ‹ÍÊÙàŒ ¤Õ§º‹Òà¤Õ§äËÅ‹¡ºÑ »ÃЪҪ¹ ¨Ò¡¨íҹǹËÅÒÂáʹ¤¹ ÃÑ°ºÒÅ¡çäÁ‹ ʹã¨ÂѧºÔ´àº×͹ËÅÍ¡Åǧ»ÃЪҪ¹àÃ×Íè ÂÁÒ ¨¹µŒÍ§Â¡ÃдѺ¡ÒêØÁ¹ØÁ àÁ×èÍÁÇÅÁËÒ»ÃЪҪ¹ÍÍ¡ÁÒËÇÁ·Ø¡ËÁÙ‹àËÅ‹Ò໚¹¨íҹǹËÅÒÂŌҹ¤¹” ¹ÒÂÊØà·¾ ¡Å‹Òǵ‹ÍÇ‹Ò µ¹«Òº«Öé§ã¨¾Õ蹌ͧ»ÃЪҪ¹ªÒÇä·Â ËÇÁ ºÃÔ¨Ò¤à§Ô¹ãËŒ¡Ñº¾Ç¡àÃÒËÇÁºÃÔ¨Ò¤à§Ô¹ãËŒ¡ÑºªÒǹÒà¾×èÍàÍÒ仵‹ÍÊÙŒ¤´Õ ᵋÃÑ°ºÒÅ¡çá‹ äÁ‹Ê¹ã¨ ·Ñé§ÂѧÁÕ¡ÒÃºÍ¡Ç‹Ò ·ÕèÃÑ°ºÒÅ¡ÙŒà§Ô¹äÁ‹ä´Œà¾ÃÒÐ ¡»»Ê.ÁҢѴ¢ÇÒ§ «Ö§è ÁѹäÁ‹ãª‹ áÅŒÇ¡ç¤´Ô Ç‹Òá¤‹ÂºØ ÊÀҤ׹ÍíÒ¹Ò¨»ÃЪҪ¹ ¡ç¨º ᵋà¢Òà´Òã¨àÃÒ¼Ô´ à¾ÃÒÐàÃÒ¾Ù´¶Ö§¡Òû¯ÔÃÙ»»ÃÐà·È áŌǡÒÃ໚¹ ÃÑ°ºÒÅÃÑ¡ÉÒ¡ÒÃÁÕÍíÒ¹Ò¨àËÅ×Íᤠ25-30% ¡ç¡ŒÙà§Ô¹äÁ‹ä´Œ äÁ‹ÁÕã¤ÃãËŒ¡ÙŒ à§Ô¹ËÃÍ¡ Í‹ҧäáçµÒÁµÑé§áµ‹àÃÒµ‹ÍÊÙŒÁÒ¡çÂÖ´ËÅÑ¡¡ÒÃÁÒ¡Ç‹Ò µŒÍ§ÊÙŒÊѹµÔ ʧº ÍËÔ§ÊÒ àÃÒÂÖ´ÁÑè¹áºº¹Ñé¹ÁÒ àÃÒµŒÍ§¡ÒÃãˌ໚¹áººÍ‹ҧ¡Òõ‹ÍÊÙŒ ·Ò§¡ÒÃàÁ×ͧ 㹡ÒÅ¢ŒÒ§Ë¹ŒÒ ·íÒãËŒ¤¹àÃÒºÒ´à¨çº ÅŒÁµÒÂÁÒ¡ ¹Õ趌ҾÕè ¹ŒÍ§äÁ‹ÁÕ¸ÃÃÁÐã¹ËÑÇ㨠¶ŒÒ¾Ç¡µ¹»ÅØ¡ÃдÁ ãËŒÍÍ¡ÁÒÊÙŒºŒÒ§ »†Ò¹¹Õé »ÃÐà·ÈÅء໚¹ä¿ä»áÅŒÇ àÅ¢Ò¸Ô¡Òà ¡»»Ê.¡Å‹ÒÇ´ŒÇÂÇ‹Ò àÃÒ䴌ŧ·Ø¹ÁÒÁÒ¡áÅŒÇ µŒÍ§à´Ô¹Ë¹ŒÒ µ‹Í ¨Ö§¨Ð¤ØŒÁ¤‹Ò¡Ñº 180 Çѹ ·Õ輋ҹÁÒ ¼Á»ÃÐàÁÔ¹¤ÇÒÁÃÙŒÊÖ¡¾Õ蹌ͧµÅÍ´ àÇÅÒ ºÒ§¤Ãѧé ÁÕ¤¹Ç‹Ò µ¹á¢ç§¡ÃŒÒÇäÁ‹ÂÍÁãËŒÁ¡Õ Òõ‹ÍÃͧ ᵋµ¹ÃÙÇŒ Ò‹ ¡Òà µ‹ÍÊÙŒ¤ÃÒǹÕé ¢Í§ÁÇÅÁËÒ»ÃЪҪ¹ à¾ÃÒÐàÃÒàËç¹Ç‹Ò Ãкͺ·Ñ¡ÉÔ³ ¹Õé Áѹ·íÒÌһÃÐà·È ·íÒÃŒÒÂàÈÃÉ°¡Ô¨ à àÃÒÂÍÁãËŒÁѹÁÕÍÂÙ‹ÍÕ¡äÁ‹ä´Œ àÃÒäÁ‹ ÂÍÁ áÅÐàÁ×èÍàÃÒàËç¹Ã‹ÇÁ¡Ñ¹áÅŒÇ àÃÒ¨Ö§»ÃСÒÈËÇÁ¡Ñ¹Ç‹Ò ¨ÐäÁ‹¡ÅÑÇ äÁ‹ à¡Ã§ã¨Ãкͺ·Ñ¡ÉÔ³ ÍÕ¡µ‹Íä» µÃ§¹Õ鵌ͧ¾Ù´ãËŒªÑ´ ¶ŒÒÂѧà¡Ã§ã¨ ¡ÅÑÇ ÍÂÙ‹ àÃÒäÁ‹ÊÒÁÒöª‹Ç»ÃÐà·È ª‹ÇÂÅÙ¡ËÅÒ¹àÃÒä´Œ “àÃÒ¨Ö§µŒÍ§à´Ô¹Ë¹ŒÒä»ãˌ䴌 áŌǼÁ¿˜§àÊÕ§»ÃЪҪ¹áÅŒÇ ¼ÁºÍ¡àÅ ¤¹Ê‹Ç¹ãËÞ‹ àËç¹´ŒÇ áÅÐã¤ÃÍ‹ÒÁÒµ‹ÍÃͧ¡ÑºàÃÒ Ç‹Ò ä»àÅ×Í¡µÑ駡ѹ ¡‹Í¹áÅŒÇÁÒ»¯ÔÃٻϷÕËÅѧ àÃÒäÁ‹ÍÂÒ¡¶Ù¡µŒÁÍÕ¡áÅŒÇ ·ÕèÊíÒ¤ÑÞ¶ŒÒÂѧÁÕ¡Òà àÅ×Í¡µÑé§ ´ŒÇ¡® ¡µÔ¡Ò¹Õé ¾Ç¡¹Õ骹Ðṋ¹Í¹ áºàºÍÏ áÅŒÇàÃҨеŒÍ§ ÁÒ¹Ñè§ÊÙŒ¡ÑºÁѹÍÕ¡·Ñ駪ÕÇÔµËÃ×Í” ¹ÒÂÊØà·¾ ¡Å‹ÒÇÇ‹Ò Çѹ·Õè 30 àÁ.Â. ¼Á¨Ðá¶Å§ãËŒ¤¹ä´ŒÂÔ¹·Ñ駻ÃÐà·È ·ÕèÂѧäÁ‹ÃÕº»ÃСÒÈ ÇѹÊͧÇѹ¹Õé à¾×èÍãËŒá¹Ç·Ò§»¯ÔºÑµÔ ÁѹÊÁºÙó áÅŒÇ ¡çແ´âÍ¡ÒÊãËŒ¼ÙŒ¤¹½†ÒÂÍ×è¹ä´ŒµÃÐ˹ѡã¹Ê¶Ò¹¡ÒóÃŒÒÂáçÁÒ¡¢Öé¹ àÁ×èÍ µ¹»ÃСÒÈÇѹ·Õè 30 àÁ.Â.¹Õé ¾Õ蹌ͧ»ÃЪҪ¹äÁ‹Ç‹Ò»ÃСͺÍÒªÕ¾ÍÐäÃÍÂÙ‹ à¢ÒÁÕ˹ŒÒ·Õ赌ͧ¤Ô´ µÑ´ÊÔ¹ã¨áÅŒÇÇ‹Ò ¨ÐÍÍ¡ÁÒµ‹ÍÊٌËÇÁ¡ÑºàÃÒ ËÃ×͹Ôè§ à©Â ÂͺÃѺªÐµÒ¡ÃÃÁ¨Ðä´ŒµÑ´ÊԹ㨠ã¹Ê‹Ç¹¢ŒÒÃÒª¡ÒþÅàÃÕ͹ µÑé§áµ‹ ¢ŒÒÃÒª¡ÒáÃзÃǧÊÒ¸ÒóÊØ¢ (ʸ.) ä´Œ»ÃСÒÈËÇÁ¡ÑºÁÇÅÁËÒ»ÃЪҪ¹ µ‹ÍµŒÒ¹¤¹â¡§ ·íÒãËŒ¾¹èÕ ÍŒ §¢ŒÒÃÒª¡ÒÃʋǹÍ×¹è ä´Œ¤´Ô µÒÁ áÅŒÇàËç¹´ŒÇ¡ѺàÃÒ “¼Áàª×Íè ¡ÒÃÊÙÂŒ ¡ÊØ´·ŒÒ ¢ŒÒÃÒª¡Òà ¨ÐÁÒËÇÁµ‹ÍÊÙÃŒ Ç‹ Á¡ÑºàÃÒ µŒÍ§¢ÍªÁ »ÅÑ´ ʸ.-¢ŒÒÃÒª¡Òà ʸ. à¢Òà´ç´à´ÕÂè ÇÁÒ¡ ¾Õ¹è ÍŒ §µŒÍ§¨´¨íÒÇ‹Ò ¹Õ¤è Í× µÑÇÍ‹ҧ ¢ŒÒÃÒª¡ÒûÃÐà·È¹Õé ¢Íª×蹪¹¢ŒÒÃÒª¡Òà ÁÒ¢Öé¹àǷաѺàÃÒ ·Ñ駡ÃзÃǧ ¾Ò³ÔªÂ ઋ¹à´ÕèÂǡѺ¡ÃзÃǧà¡ÉµÃ ¡ÒäÅѧ µ‹Ò§»ÃÐà·È ÂظԸÃÃÁ áÁŒáµ‹¢ÒŒ ÃÒª¡ÒÃÍÕ¡ËÅÒ¡ÃзÃǧ ·ÕÍè Í¡ÁÒËÇÁ¡ÑºàÃÒ áÅÐÃÑ°ÇÔÊÒË¡Ô¨´ŒÇ” 㹪‹Ç§ÊØ´·ŒÒ ¹ÒÂÊØà·¾ ¡Å‹ÒÇÇ‹Ò ã¹âÍ¡ÒÊ·Õµè Í‹ ÊÙŒ ËÇÁ¡Ñ¹ÁÒ 180Çѹ Áѹ໚¹¡Òõ‹ÍÊÙŒ·Õ蹋Òà¤Òþ¡‹ͧ¨ÃÔ§æ ¤¹·ÑèÇ»ÃÐà·È¡ÅÒÂÁÒ໚¹¾Õè ໚¹¹ŒÍ§¡Ñ¹ËÁ´ ¡Òõ‹ÍÊÙŒ 180 Çѹ¹Õé áÁŒäÁ‹ä´Œ ªÕé¼Åᾌª¹Ð·Ñ¹·Õ ᵋ¡ç ·íÒãËŒ¤¹ä·Â·ÑèÇ»ÃÐà·È µ×è¹¢Öé¹ÁҡѹËÁ´ áÅÐÃٌNjҵ‹Íä»»ÃЪҪ¹ ¨Ð äÁ‹ÂÍÁÍÕ¡áŌǷÕèÃÑ°ºÒÅ ¨ÐÁÒ·íÒÍÐäà â´Â·Õè»ÃЪҪ¹äÁ‹ÂÍÁäÁ‹ä´ŒÍÕ¡ áÅŒÇ áÅШе‹Íä»ã¹Í¹Ò¤µ ¹Ñ¡àÃÕ¹ ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ ä´ŒÁÕÍØ´Á¡Òóà»š¹ ¡íÒÅѧÊíÒ¤ÑޢͧªÒµÔã¹Í¹Ò¤µ ¢ÍãËŒ¾Õ蹌ͧ·ÕèËÇÁÊÙŒ¡Ñ¹ÁÒ 180 Çѹ ÊÔ觷Õè ·‹Ò¹Å§·Ø¹ ŧáçäÁ‹ÊÞ Ù à»Å‹Ò ᵋ·ÊÕè Òí ¤ÑÞ àÃÒµŒÍ§ÊÙ㌠ˌª¹Ð´ŒÇ ¡Òõ‹ÍÊÙŒ ¤ÃÒǹÕé ¨Ð໚¹µíÒ¹Ò¹¨ÒÃÖ¡ã¹»ÃÐÇѵÔÈÒʵÏ äÁ‹Ç‹Ò¼Å¨Ð໚¹ÂÑ§ä§ àÇÅÒ·Õè àÃÒµ‹ÍÊÙŒ¤ÃÒǹÕé ¨¹¶Ö§Çѹ༴ç¨ÈÖ¡ ¶ŒÒà·Õº 180 Çѹ ·Õ輋ҹÁÒàËÅ×Íà¾Õ§ ¹Ô´à´ÕÂÇà·‹Ò¹Ñé¹àͧ ¾Õ蹌ͧÃÍ¿˜§ã¹Çѹ·Õè 30 àÁ.Â.¹Õé

¸¹Ò¤ÒáÃا෾ ¡ÃÐáÊÃÒÂÇѹ

“Çѹ༴ç¨ÈÖ¡” àÅ¢·Õè 876-300-2758

ª×Íè ºÑÞªÕ ¸ÕÃÒÀÒ ¾ÃŒÍÁ¾Ñ¹¸Ø

Í‹Òà¾Ô§è ªÇ¹áµ¡áçËÃ×Íẋ§»‚¡ Í‹ÒÃÐáǧ ẋ§«Õ¡ ËÃ×ÍËÅÕ¡Ë¹Õ Í‹Òà¾Ô§è ªÇ¹ ËÂØ´¾Ñ¡ ÊÒÁѤ¤Õ ª‹ÇÂÃÒÇÕ ÍÑ»ÃՏ ¡Ñ¹¡‹Í¹àÍ : ¾Õ¤è ¹´Õ (P.Khondee)

ໆҹ¡ËÇÕ´ Çѹ¹Õ¡é ¤ç úÃͺ 180 Çѹ ¢Í§¡ÒêØÁ¹ØÁ ÁÇÅÁËÒ»ÃЪҪ¹ ¡»»Ê.áŌǹФÃѺ ¶ŒÒ¹Ñºà»š¹à´×͹¡ç 6 à´×͹ ¹Ò¹â¢¾ÍµÑÇ áµ‹·ÁèÕ ÒªØÁ¹ØÁ¡Ñ¹¹Õ¡è äç Á‹ä´ŒËÇѧNjҨÐÊÃŒÒ§Ê¶ÔµÔ ÍÐäà ÂÔ§è ᡹¹íÒ¡ç§èÔ áÅŒÇãËÞ‹ ËÇѧ»´à¡Á ãËŒàÃçÇ·ÕÊè ´Ø ÍÂÙá‹ ÅŒÇ áµ‹»˜ÞËÒ¡ç¤×ÍÁѹ»´äÁ‹Å§´ŒÇÂÊÒà赯 ËÅÒµ‹ÍËÅÒ»ÃСÒà ÊÒà˵Ø˹Ö觡ç¤×ͤÇÒÁ´ŒÒ¹áººäÃŒ·èÊÕ é¹Ô ÊØ´¢Í§Ãкͺ·Ñ¡ÉÔ³ ·Õäè Á‹ÂÍÁËÂØ´ äÁ‹ ÂÍÁᾌ áÁŒ¨Ð·íÒÍÐäüԴ෋ÒäËË¡äç Á‹Á·Õ Ò§ ÂÍÁÃѺ ¢ÍµÒÂ㵌ʹÒÁ»ÃЪҸԻäµÂ ¤íÒ á»Å¡ç¤Í× áÁŒ¨ÐµÒ¡ç¢ÍãËŒÁàÕ ¡ŒÒÍÕµé ´Ô µÙ´àÍÒ äÇŒ 6 à´×͹ÁÒ¹Õ¡é µç ÍŒ §ª×¹è ªÁ¤ÇÒÁÍ´·¹¢Í§ àËÅ‹Ò»ÃЪҪ¹ áÅÐ᡹¹íÒ ·ÕÂè ¹× ËÂÑ´ÍÂÙ‹ 㹤íÒ·ÕÇè Ò‹ ÊÙäŒ Á‹¶Í à´Ô¹Ë¹ŒÒàµçÁÊÙºàªç¤ºÔÅ Ãкͺ·Ñ¡ÉÔ³ ´Õà´ÂÊÒí ¤ÑÞ·ÕÃè ÍÍÂÙ¡‹ ¤ç Í× 30 àÁÉÒ¹ Åا ¡íҹѹ¨Ð»ÃСÒÈÂØ·¸¡ÒÃ༴ç¨ÈÖ¡ áÅÐ 6 ¾ÄÉÀÒ¤Á ·ÕèÈÒÅÃÑ°¸ÃÃÁ¹ÙÞ¹‹Ò¨ÐÁÕ¤íÒ µÑ´ÊÔ¹à¡ÕÂè ǡѺ¡ÒÃ⡌ҹҶÇÔÅ à»ÅÕÂè ¹ ÈÃÕ â´ÂÁԪͺ «Ö§è ¹»ª.¤¹àÊ×Íé á´§àͧ¡ç¹´Ñ ÃдÁ¾Åã¹Çѹ¹Ñ¹é àËÁ×͹¡Ñ¹ à´ÕÂë ÇÍÕ¡äÁ‹¹Ò¹à¡Ô¹ÃÍ¡ç¹Ò‹ ¨ÐÃÙ¡Œ ¹Ñ Ç‹ÒËÁÙ‹ ËÃ×ͨ‹Ò ᵋ¢³Ðà´ÕÂǡѹ¤ÇÒÁÃعáçµÍ¹¹Õ¡é ¢ç ÂÒ ä»àËÂÕº¨ÁÙ¡¡Í§·Ñ¾ â´ÂÁÕ¡ÒÃÂԧࢌÒä»·Õè ¡Í§ºÑÞªÒ¡Òáͧ·Ñ¾ä·Â¨¹¡ÃШ¡áµ¡ ¼Å·Õäè ´ŒÃºÑ ¡çäÁ‹Ãnj٠ҋ ¨Ð´ÕËÃ×ÍäÁ‹´¡Õ ºÑ Á×ÍÂÔ§ ᵋ¤´Ô §‹ÒÂæÇ‹Ò·ËÒèÐÂÍÁãˌź٠¤Á§‹ÒÂæ Í‹ҧ¹ÕËé Ã×Í ÍÕ¡Ë¹Ö§è »ÃÐà´ç¹·Õ¹è Ò‹ ʹ㨡ç¤Í× ¡ÒèѺ¡ØÁ ¤¹·ÕÁè ÊÕ Ç‹ ¹à¡ÕÂè Ç¢ŒÍ§¡Ñº¡ÒÃÃÐàºÔ´·ÕÊè ÁÒ¹ àÁµµÒáÁ¹ªÑ¹è àÁ×Íè »‚ 2553 áÅÐÂѧÁÕÊÇ‹ ¹ à¡ÕÂè Çà¹×Íè §¡Ñº¡ÒÃÃÐàºÔ´·ÕÁè ¹Õ ºØÃàÕ Á×Íè àÃçÇæ¹Õé ÍÕ¡´ŒÇ ᵋºÍ¡µÃ§æNjҡѺ¡Ò÷íÒ˹ŒÒ·Õ¢è ͧµíÒÃǨ µÍ¹¹Õé »ÃЪҪ¹¡çäÁ‹¤Í‹ Âàª×Íè Á×Íà·‹ÒäËË áÅШзíÒ¨ÃÔ§¨Ñ§ËÃ×Íà»Å‹Ò¡ç处 äÁ‹ÃŒÙ ã¹àÁ×Íè »ÃЪҪ¹·Ñ§é »ÃÐà·Èà¢ÒÃÙ¡Œ ¹Ñ Ç‹Òʋǹ ãËÞ‹¢Í§µíÒÃǨ·íÒà¾×Íè ã¤Ã à¾ÃÒЩйѹé äÍŒàÃ×Íè §·Õ¤è ´Ô Ç‹Ò¨ÐÊ׺ÊÒÇâ§ã 件֧ã¤Ã·Õºè §¡Òà ᷺¨ÐÅ×Á¹Ö¡ä»ä´ŒàÅ ᤋ¢ÍãËŒ¡ÒèѺ¡ØÁã¹Åѡɳйշé Òí ãËŒ¤¹ ·Õ¨è С‹Í¤ÇÒÁÃعáçà¡Ô´¤ÇÒÁà¡Ã§¡ÅÑǨРⴹ¨Ñº áÅÐäÁ‹¡ÅŒÒÁÒ»˜›¹»†Ç¹»ÃЪҪ¹ ÁҡẺ¹ÕÍé ¡Õ ¡ç¹Ò‹ ¨Ð¢Íº¾ÃФسÍ‹ҧÊÙ§ ʋǹã¤Ã¨Ðº§¡ÒÃ¹Ñ¹é ´Ù§Ò‹ ÂæÇ‹Òã¤Ãä´Œ »ÃÐ⪹¡¾ç Í·Õ¨è ÐÃÙ¡Œ ¹Ñ ·íÒ໚¹¢ºÇ¹¡Òà Ẻ¹Õ¤é §äÁ‹ãª‹·Òí àÅ‹¹æ ¤§µŒÍ§ÁÕ¹Ò·ع·Õè º§¡ÒÃÍÂÙà‹ º×Íé §ËÅѧ໚¹á¹‹ ¡ç䴌ᵋËÇѧÅÁæáÅŒ§æÇ‹Ò ¨Ò¡¡Ã³Õ¹äéÕ ´Œ â»Ã´Ê׺ÊÒÇä»ãËŒ¶§Ö ¤¹º§¡Òà ¨Ðä´ŒËÂØ´ ÃЧѺ¤ÇÒÁÃعáç·Õ¨è Ðà¡Ô´¢Ö¹é ¡ÑººŒÒ¹àÁ×ͧ ¹Õµé Í‹ ä» ÊÒ¸Ø!!! áʧ¸ÃÃÁ ªØ¹ª®Ò¸ÒÃ

¼Ù¨Œ ´ Ñ ·íÒ˹ѧÊ×;ÔÁ¾ÃÒª´íÒà¹Ô¹ÃÒÂÇѹ : ¼ÙÍ Œ Òí ¹Ç¡Òà àÍ¡¹Ñ¯ ¾ÃŒÍÁ¾Ñ¹¸ØØ â¦É¡¤³Ð¡ÃÃÁ¡Òà ¡»»Ê. ºÃóҸԡÒà : áʧ¸ÃÃÁ ªØ¹ª®Ò¸ÒÃ, Êíҹѡ§Ò¹Í¹ØÊÒÇÃÕ»  ÃЪҸԻäµÂ ¶¹¹ÃÒª´íÒà¹Ô¹ ¡·Á. â·Ã. 094 073 0850 ¶Ö§ 2 E-mail : ratchadamnoendaily@gmail.com ´ÒǹâËÅ´©ºÑº´Ô¨ÔµÍÅä´Œ·Õè http://www.facebook.com/RatchadamnoenToday ราชดำเนินรายวัน

ราชดำเนินรายวัน 28 เม.ย. 2557  

หนังสือพิมพ์ราชดำเนินรายวัน https://www.facebook.com/RatchadamnoenToday

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you