Page 1

RATCHADAMNOEN DAILY

ราชดำ�เนินรายวัน เตือน“กกต.”

ฉบับที่ 117 : วันที่ 20 เมษายน 2557 http://www.facebook.com/RatchadamnoenToday

โค่นระบอบทักษิณ ปฎิรูปประเทศไทย เพื่อประชาธิปไตยสมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

อย่าบ้าจีล้ นลานดันเลือกตัง้ เชือ่ จัดอีกโมฆะซ้�ำ รอย2ก.พ.

ย้�ำ ต้องปฏิรปู ให้เสร็จก่อน ราชดำ�เนินรายวัน - เลขาธิการ กปปส.ปลืม้ หลังสงกรานต์มวลชน ชาร์จแบตเต็มที-่ ร่วมชุมนุมคึกคัก ฝากแนวร่วมแจงคนทีย่ งั ไม่เข้าใจ ไล่เรียงความชัว่ ของระบอบแม้วให้เบ็ดเสร็จ เล่าแผนทวงอำ�นาจของ ประชาชนคืน ก่อนตัง้ รัฐบาลของประชาชนทีแ่ ท้จริง มีหน้าทีด่ นั ปฏิรปู ประเทศเต็มสูบ ยันไม่เอารัฐบาลคนกลาง พรรคการเมืองอย่า หวังส้มหล่น เตือน กกต.อย่าบ้าจีต้ ามแรงกดดัน เชือ่ จัดอีกก็ซ�ำ้ รอย โมฆะ 2 ก.พ. ย้�ำ ไร้การปฏิรปู -เลือกตัง้ เกิดไม่ได้ อ่านต่อหน้า 4

กางแผน“กำ�นัน”เดินเรียกแขก เล็งเคลือ่ นทุกวัน-ไม่เว้นวันหยุด

ประเดิม9.5กม.ย่านเจริญกรุง ราชดำ�เนินรายวัน - โฆษก กปปส.เผย “กำ�นันสุเทพ” เตรียมเดินเท้าถนนตก-เอเชีย ทีค-ถนนจันทน์ 20 เม.ย.นี้ รวมระยะทาง 9.5 กม. จากนีเ้ คลือ่ นทุกวันไม่เว้นวันหยุด ก่อนโพสต์เฟซบุ๊คสับ ศอ.รส.แค่ “ศูนย์ อุปาทานเรือ่ งไร้สาระ” หลังทวิตข้อความ “ได้ เมียกลับบ้านเลย” ผ่านทวิตเตอร์ทางการ ชี้ ผลาญภาษีประชาชนวันละเป็นสิบล้าน อ่านต่อหน้า 3

อ่านต่อหน้า 4

แห่รว่ มพุทธาภิเษก “พระปางพิชติ มาร”

เสริมขวัญกำ�ลังใจสูต้ อ่ ราชดำ�เนินรายวัน - กปปส.ฤกษ์ดวี นั เสาร์ 5 ประกอบพิธมี งคล มวลมหาประชาชนแห่รว่ มพุทธาภิเษก “พระพุทธ ประชานฤมิตรพิชติ มาร” นิมนต์ “เจ้าคุณธงชัย” ประธานฝ่ายสงฆ์ “หลวงปูข่ นั ธ์” นำ�เกจิอาจารย์ชอ่ื ดังร่วมอธิษฐาน จิต-บริกรรมคาถา ด้าน “สาทิตย์” เผยประดิษฐานในสวนลุมพินี ก่อนนำ�มาเป็นหลักในการชุมนุม-เสริมขวัญกำ�ลังใจ อ่านต่อหน้า 4

รุมชีร้ บ.ทรราชหมดสภาพ ยันนายกฯมาตรา7ทำ�ได้

ราชดำ�เนินรายวัน - คปท.เดินเครือ่ งงานวิชาการ จัด มวลมหาประชาสนทนา” ต่อเนือ่ ง เชิญ นักวิชาการ-ผูท้ รงคุณวุฒริ ว่ มถกมาตรา 7 “สมบัต”ิ เชียร์เดินหน้าล้มรัฐบาลโดยผ่านมาตรา 69 ก่อน ใช้มาตรา 7 สรรหานายกฯใหม่ ฟันธงศาล รธน.ฟัน “ปู” ส่งผลรัฐโจหมดสภาพสมบูรณ์ ด้าน “ทวี สุรฤทธิกลุ ” ระบุอ�ำ นาจคืนสูป่ ระชาชน หลัง รบ.ทำ�ตัวเยีย่ งทรราช คาด “เลขาธิการ กปปส.” ประกาศ ยกระดับเร็วๆนีไ้ ม่ตอ้ งรอศาล รธน.-ป.ป.ช. อ่านต่อหน้า 4

กปปส.บอสตั น ร่ อ นจม.เปิ ด ผนึ ก

ต้าน“นิวฒ ั น์ธ�ำ รง”ร่วมงานเปิดวัด หวั่นอิทธิพล“นช.แม้ว”แปดเปื้อน อ่านต่อหน้า 4

พิชติ มาร : กำ�นันสุเทพ ในฐานะประธานพิธฝี า่ ยฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเครือ่ งบวงสรวง ในพิธพี ทุ ธาภิเษกพระพุทธประชานฤมิตรพิชติ มาร เพือ่ สรา้งขวัญและกำ�ลังใจให้กบั ผูช้ มุ นุม โดยในงานนีม้ ี การนิมนต์พระเกจิชอ่ื ดังมาร่วมอธิษฐานจิต-บริกรรมคาถาด้วย ราชดำ�เนินรายวัน


มหาชนลนหลามรวมพิธีพุทธาภิเษก พระพุทธมหาประชานฤมิตรพิชิตรมาร

เก็บตกการเคลื่อนไหว

งาน อารต เลน อินเดอะพารคที่สวนลุมพินี

หลวงปูพุทธอิสระ จัดโหวตเลือกคน มาชวยทําสภาพลังงาน รวมทั้งดู พ.ร.บ.

เริ่มเปนวันที่สองแลว ลานประชาธิปไตย ที่ คปท. วันนี้มีทั้ง พิเชฐ กับ สุริยะใส ยืนพื้น

อ.ถายเถาว สุจริตกุล ผูเขียนหนังสือ มงกุฏดอกสม, ดอกสมสี ทอง, กลวยไมจากซานฟรานฯ ฯลฯ มานั่งแจกลายเซ็นต

เตะ ศตวรรษ เศรษฐกร นักแสดงชื่อดังและอาสาพยาบาล ออกมารณรงคเรื่องพลังงานผานเสื้อ Energy Revolution

พี่นอง คปท. รวมไวอาลัย นักสูผูยืนหยัด Pa Vern (นายวิรุฬ สื่อวีระชัย) โดยมี พลตรีนายแพทยเหรัยญทอง แนนหนา ผูอํานวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ เปนประธาน

สามหนุม หลายมุม สุริยะใส กลุมกรีน ทนายนิติธร คปท. และทศพล แหง กคป.

Leo leo ทําอาหารแจกพี่นองที่ คปท.ทุกวัน

คุณแมแวโซ ขายนาิกาสายรักชาติสวยๆ วันเดียวมีรายไดมอบ กปปส. 33,000 บาท

ดร.วิฑูรย กรุณา ลงทุนแจกอาหารดวยตนเอง คิวยาวเหยี่ยด

ทหารนอยแตงเต็มยศเพราะชอบ แมอากาศจะรอนสุดๆ ก็ตาม


ไมหวัน่ รัฐงัดกม.ฉุกเฉิน

SHARE

ยันจัดชุมนุมใหญตามเดิม ลั่นใชกม.เอาเรื่องศอ.รส. ราชดำ�เนินรายวัน – “ถาวร เสนเนียม” แกนนำ� กปปส. เชือ่ ป.ป.ช.ได้ขอ้ มูลครบถ้วน หลังไม่ให้ “ยิง่ ลักษณ์” เพิม่ พยานอีก คาดภายในเดือน เม.ย.นีน้ า่ จะรูผ้ ล ไม่หวัน่ หลังมี ข่าวรัฐเถือ่ นอ้าง นปช.-กปปส.ระดมพล เตรียมประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินรอบสอง ลัน่ จัดชุมนุมใหญ่ตามเดิม สับ ศอ.รส. ทำ�ชัว่ ไม่เลิก เล็งหาช่องกฎหมายเล่นงาน ยินดีชาวนาภาค เหนือเตรียมร่วมมวลมหาประชาชน ชีเ้ ป็นผลจากรัฐบริหาร งานล้มเหลว วานนี้ (19 เม.ย.) นายถาวร เสนเนียม แกนนำ� กปปส. ให้ สัมภาษณ์ถึงกรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ไม่อนุญาตให้ น.ส.ยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร รักษาการนายกรัฐมนตรี ขอเพิม่ พยานในคดีทจุ ริตโครงการ รับจำ�นำ�ข้าวอีก 2 คน ว่า ส่วนตัวเชือ่ ว่า ป.ป.ช. ได้หลักฐาน และพยานครบถ้วนทีพ่ อจะวินจิ ฉัยรูปคดีได้ จึงไม่มเี หตุผลที่ จะอนุญาตให้ น.ส.ยิง่ ลักษณ์ ขอเลือ่ นหรือขอเลือ่ นพยานอีก ทัง้ นีค้ าดการณ์วา่ คดีดงั กล่าว ป.ป.ช. น่าจะสรุปและนำ�เข้าสูท่ ่ี ประชุมได้ภายในเดือนนี้ ส่วนกรณีทม่ี กี ระแสข่าวว่ากองบัญชาการตำ�รวจสันติบาลได้ ประเมินการชุมนุมใหญ่ของทัง้ กลุม่ นปช. และ กปปส. อาจ มีความรุนแรง และเตรียมเสนอให้มกี ารใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน อีก รอบนัน้ นายถาวรกล่าวว่า ส่วนตัวเห็นว่า ทุกอย่างขึน้ อยูก่ บั การตัดสินใจของรัฐบาลว่าจะมีเหตุผลมากน้อยเพียงใด แต่ทาง กปปส. ยืนยันว่าไม่กงั วล และพร้อมจะเดินหน้าจัดชุมนุมใหญ่ ต่อไป

นายถาวร กล่าวต่อว่า สำ�หรับแถลงการณ์ของ ศอ.รส. ที่ ออกมากดดันการทำ�หน้าทีข่ องศาลรัฐธรรมนูญ นัน้ ทาง กปปส.กำ�ลังประเมินท่าทีความเคลือ่ นไหวอยู่ ซึง่ หาก ศอ.รส. ยังดำ�เนินการเช่นนีอ้ ยู่ ก็จะใช่ชอ่ งทางทางกฎหมายจัดการ เอาผิดกับ ศอ.รส.ต่อไป นายถาวร เปิดเผยด้วยว่า ขณะนีก้ ลุม่ ชาวนาภาคเหนือ ประกาศเข้าร่วมการชุมนุมใหญ่ของ กปปส. ซึง่ พวกเรามีความ ยินดีต้อนรับประชาชนทุกกลุ่มที่ต้องการออกมาขับไล่รัฐบาล ซึง่ ปรากฎการณ์ของชาวนาครัง้ นี้ เป็นผลจากการบริหารงาน ของรัฐบาลทีห่ ลอกลวงชาวนาและคนจน ส่งผลให้ประชาชน เกิดความผิดหวังจนต้องออกมาเคลือ่ นไหวขับไล่รฐั บาล

กางแผน“กำ�นัน” ต่อจากหน้า 1

วานนี้ (19 เม.ย.) นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ โฆษก กปปส. เปิดเผย ว่า ในวันที่ 20 เม.ย.นี้ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. จะนำ�ผูช้ มุ นุมโดยขบวนรถยนต์ ออกจากสวนลุมพินเี วลา 09.30 น. ไปยังแยกถนนตก จากนัน้ เวลา 10.00 น. จะเดินเท้าจากแยกถนน ตก ไปยังถนนพระราม 3 เข้าถนนเจริญกรุง ผ่านเอเชียทีค เลีย้ ว ขวาเข้าถนนจันทน์ เลีย้ วซ้ายเข้าถนนนราธิวาสราชนครินทร์ และ เลีย้ วขวาเข้าสวนลุมพินี รวมระยะทางทัง้ หมด 9.5 กิโลเมตร ทัง้ การเคลือ่ นไหวของ กปปส.หลังจากนีจ้ ะเคลือ่ นไหวทุกวัน ไม่เว้น วันหยุดราชการ ผูส้ อ่ื ข่าวรายงานว่า วันเดียวกัน นายเอกนัฏได้โพสต์ขอ้ ความ ผ่านเฟซบุค๊ ส่วนตัว “เอกนัฏ พร้อมพันธุ์ (ขิง)” วิจารณ์การทำ�งาน ของศูนย์อ�ำ นวยการรักษาความสงบ (ศอ.รส.) ทีป่ รากฎว่ามีการ โพสต์ขอ้ ความทีไ่ ม่เหมาะสมผ่านทวิตเตอร์ทางการของ ศอ.รส. โดยนายเอกนัฏระบุหวั ข้อว่า “ไร้สาระ” ก่อนบรรยายความรุอ้ กี ว่า “งงกับการสือ่ สารของ ศอ.รส.จริงๆ ครับ ใครสนใจว่าคุณจะ ได้ใครเป็นเมียหรือจะดืม่ อะไรแทนอาหารเช้า นีไ่ ม่ใช้หน้าส่วนตัว ของบุคคล แต่เป็นของหน่วยงานทีร่ ฐั บาลตัง้ ขึน้ มาโดยใช้ภาษีของ ประชาชนวันละเป็นสิบๆ ล้าน ชือ่ ก็บอกแล้วว่ามีหน้าทีร่ กั ษาความ สงบเรียบร้อยไม่ใช่ “ศูนย์อปุ าทานเรือ่ งไร้สาระ” (ศอ.รส.) ทำ�แบบ นีส้ น้ิ เปลืองงบประมาณครับ”

เชิญรวมแสดงความคิดเห็นแนวทางปฏิรูปประเทศไดที่

www.reformthai.com

“นสพ. เดลินวิ ส์วนั นี้ หลังจากไปแต๊ดแต๋เล่นน้�ำ ทีเ่ ชียงใหม่ เอ้าเฮ้ย กลับมานัง่ รถเข็นอีกแล้ว มึงเป็นอะไรมากมัย้ เนีย่ อย่าบอกนะว่า “แรดจนลืมเจ็บ” Lek Franky

“รูส้ กึ ดีใจทีเ่ ห็นพีน่ อ้ งประชาชนไม่นง่ิ ดูดาย ไม่เพิกเฉย เมือ่ เห็นสิง่ ทีไ่ ม่ถกู ต้อง ถ้าสูเ้ ทีย่ วนีไ้ ม่ชนะ พวกเราว่าเสร็จ โจรจริงๆ เพราะมันกลืนไปเกือบหมดแล้ว การต่อสูค้ รัง้ นี้ เราเลยเต็มทีเ่ พือ่ ขจัดคนโกงบ้านโกงเมืองให้หมดไปจาก ประเทศไทยของเรา”

“เราเกิดมาในเกิดมาในพืน้ ทีป่ ระเทศไทย ไม่ใช่ทอ่ี น่ื เพือ่ ลูก เพือ่ หลานเรา ไม่ใช่ประเทศไทยใต้บริษทั ตระกูลทักษิณ พวกเราคนไทย จะปล่อยให้ทกั ษิณมาเอาแผ่นดินเราไปไม่ได้ อยากให้พน่ี อ้ งทุกคนออกมาร่วมต่อสูย้ กสุดท้ายด้วยกัน”

“มวลมหาประชาชนทุกคน พวกคุณเป็นฅนยุตธิ รรม กล้า พูดกล้าแสดงในสิง่ ทีถ่ กู ต้องขณะทีบ่ างกลุม่ ไม่กล้า ห่วง อนาคตตัวเองกลัวตกงาน แต่อกี ระยะหนึง่ ถ้าพวกเราชนะ เมือ่ ไรพวกเขาจะเสนอหน้าออกมาเป็นแถวแน่ๆ ขอบคุณ พวกคุณมากๆ”

กลุ่มพนักงานรัฐวิสาหกิจ

กลุ่มพนักงานรัฐวิสาหกิจ

กลุ่มมวลชนจาก จ.ตรัง


ราชดำเนินรายวัน 20 เม.ย. 2557  

หนังสือพิมพ์ราชดำเนินรายวัน https://www.facebook.com/RatchadamnoenToday

ราชดำเนินรายวัน 20 เม.ย. 2557  

หนังสือพิมพ์ราชดำเนินรายวัน https://www.facebook.com/RatchadamnoenToday

Advertisement