Page 1

RATCHADAMNOEN DAILY

ราชดำ�เนินรายวัน

ฉบับที่ 116 : วันที่ 19 เมษายน 2557 http://www.facebook.com/RatchadamnoenToday

โค่นระบอบทักษิณ ปฎิรูปประเทศไทย เพื่อประชาธิปไตยสมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

อย่าดึงฟ้าต่�ำ

ลัน่ ยอมไม่ได้-ขอเตือนครัง้ สุดท้าย จวก”ปู”ปล่อยศอ.รส.ทำ�มิบงั ควร ชีแ้ ถลงอัปยศส่อสันดานสมุนแม้ว

ราชดำ�เนินรายวัน - เลขาธิการ กปปส.ระบุพน่ี อ้ ง กปน.แห่ ต้อนรับตบหน้ารัฐบาลเถือ่ น เชือ่ ถึงวันดีเดย์รว่ มมือคับคัง่ ลัน่ ยอม ไม่ได้ ศอ.รส.เหินเกริมทูลเกล้าฯขอพระบรมราชวินจิ ฉัยสถานภาพ นายกฯ-ครม. เตือนอย่าเอาความขัดแย้งระคายเคืองเบือ้ งพระ ยุคลบาท จวก “เหลิม” อวดดีโอหังไม่เลิก กร้าวขอพูดเรือ่ งนีค้ รัง้ สุดท้าย ปลุกคนไทยจับตาพฤติกรรมคนระบอบทักษิณ ไม่หวัง “ยิง่ ลักษณ์” แสดงความรับผิดชอบ อ่านต่อหน้า 4

อ่านต่อหน้า 4

กปน.เปิดประตูรบั เย้ยรบ.โจร

จีศ้ อ.รส.ขอโทษประชาชน

สัญญาใจผนึกกำ�ลังไล่ทรราช

คปท.หาช่องเอาผิดม.112

แลกเปลีย่ นแนวทางปฎิรปู ราชดำ�เนินรายวัน - “กำ�นันสุเทพ” นำ�มวลชน กปปส.เดินสายเยีย่ มรัฐวิสาหกิจวันที่ 2 ล็อคเป้าการประปา นครหลวง ชวนร่วมต่อสูโ้ ค่นล้มระบอบแม้ว สุดประทับใจพนักงานติดป้ายต้อนรับอบอุน่ เย้ยคำ�สัง่ ศอ.รส.ทีห่ า้ ม เปิดประตูให้ กปปส. แถมบิก๊ กปน.เชิญเข้าห้องประชุมแลกเปลีย่ นแนวทางปฎิรปู ประเทศซึง่ กันและกัน พร้อม ให้สญ ั ญาถึงวันดีเดย์พร้อมเคียงข้างมวลมหาประชาชน อ่านต่อหน้า 4

ฐานกระทำ�เรือ่ งมิบงั ควร ราชดำ�เนินรายวัน - โฆษก กปปส.ซัดแถลงการณ์ ศอ.รส.ก้าว ล่วงพระราชอำ�นาจ เชือ่ ทำ�คนไทยทัง้ ชาติไม่พอใจ จี้ “เหลิม” รับผิด ชอบ-ขอโทษประชาชน ระบุพยายามเล่นลิน้ มาตรา 7 หวังปัน่ กระแส วุน่ วาย เปรียบศูนย์เถือ่ นเป็นดัง่ พิษร้าย เชือ่ เร่งระบอบทักษิณตาย เร็วขึน้ ด้าน คปท.สับชีน้ �ำ -ข่มขูช่ ดั เจน เล็งหาช่อง กม.เอาผิดฐาน ปฏิบตั หิ น้าทีม่ ชิ อบ พ่วงความผิดมาตรา 112 ด้วย อ่านต่อหน้า 4

ศาลรธน.จัดหนักศอ.รส. ก้าวก่ายแทรกแซงหน้าที่ เล็งหาช่องกม.เล่นงาน ราชดำ�เนินรายวัน - ศาลรัฐธรรมนูญ สวนแถลงการณ์ ศอ.รส. จัดหนักจุน้ ไม่เข้าเรือ่ ง ชีม้ ี ลักษณะก้าวก่าย แทรกแซงหน้าที่ ก้าวล่วงการใช้ดลุ ยพินจิ แถมคุกคามทำ�ลายชือ่ เสียง สวด ทำ�เรือ่ งนอกเหนือจากอำ�นาจ ทัง้ ทีอ่ งค์กรแค่รบั ผิดชอบป้องกันเหตุความมัน่ คง ย้�ำ ศาลใช้อ�ำ นาจ ตามรัฐธรรมนูย การทำ�หน้าทีม่ กี ารคุม้ ครองชัดเจน เล็งงัดใช้กฎหมายเล่นงาน อ่านต่อหน้า 4

เครือข่ายขรก.พลเรือน ไม่แคร์ : เหล่าพบรรดานักงานการประปานครหลวง ออกมามอบดอกไม้และร่วมถ่ายรูปร่วมกับกำ�นัน สุเทพ โดยทีไ่ ม่หวัน่ การออกแถลงการณ์ของ ศอ.รส.ทีห่ า้ มให้หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจต้อนรับ การมาเยือนของกลุม่ กปปส.

จวกศอ.รส.ข่มขู-่ ดูหมิน่ อ่านต่อหน้า 3

ราชดำ�เนินรายวัน


น้ำ�ใจ - น้ำ�ประปานครหลวง หลั่งรินร่วมกระแสธารต่อสู้

เก็บตกการเคลื่อนไหว

มวลมหาประชาชน กปปส กระบี่ รวมฟังปราศรัยเวทีวันเผด็จศึก ณ เทศบาลตำ�บลปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่

คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์ และคณะ อวยพรวันเกิด แทน เทือกสุบรรณ ที่สวนลุม

เวทีปฏิรูปของประชาชนที่สวนลุม โดย อานิก อัมระนันทน์

แก๊งสาวหน้าเวที คปท. ตัดสินใจหนักแน่น สู้แม้จะอยู่จนชุดสุดท้าย ชัยชนะแน่นอน

บี พุทธิพงษ์ กำ�ลังสนทนากับเด็กๆที่สูญเสียเพื่อให้กำ�ลังใจ และรับปากว่า กปปส. จะดูแลตามสัญญาที่ให้ไว้

ทนายนกเขา ลงมือตอกตะปู ปูพื้น จัดเวทีวิชาการด้วยตนเอง

นัสเซอร์ ยีหมะ หัวหน้าการ์ด คปท. ประเดิมจัดรายการ ร่วมกับ “ผู้พันจ๊อด” กิตติชัย ใสสะอาด เป็นรายการเล่าข่าวช่วงเย็น มีทุกวัน ตั้งแต่ 6 โมงเย็น ถึงหนึ่งทุ่ม ณ เวทีปราศรัย คปท.

กำ�นันสุเทพลงลายเซ็นภาพพิมพ์ ผลงานของธีระยุทธ ช่างคิด ศิษย์เก่าศิลปากร สั่งจองได้ที่คุณแก้ม 086-903-2860

คุ้กกี้รันกู้ชาติ ตัวละ 299 บาท รายได้สมทบโรงครัว รวมพลคนเฟสบุ๊ค สั่งซื้อได้ที่โทร 086-338-7882


เชิญรวมแสดงความคิดเห็นแนวทางปฏิรูปประเทศไดที่

www.reformthai.com คปท.จัดเสวนามาตรา3 SHARE ประเดิมมวลมหาประชาสนทนา ทุกฝ่ายเห็นพองปชช.มีสิทธิ์สถาปนารัฏฐาธิปัตย

ราชดำ�เนินรายวัน – คปท.ประเดิม “มวลมหาประชา สนทนา” เชิญรุน่ ใหญ่ขน้ึ เวทีถก “มาตรา 3 อำ�นาจอธิปไตย ปวงชน และการสถาปนารัฏฐาธิปตั ย์” ทุกฝ่ายเห็นพ้อง ปชช.มีสทิ ธิโ์ ดยชอบธรรม หลังระบอบแม้วย้�ำ ยีอ�ำ นาจ อธิปไตย “พิภพ ธงไชย” ทีป่ รึกษา คปท.ปูดแผน “ทักษิณ” เอาแน่นายกฯมาตรา 7 ดัน “จองชัย” ขึน้ ประมุขสภาสูง ก่อนลักไก่เสนอชือ่ “เพรียวพันธ์ - โอ๊ค” ให้วฒ ุ สิ ภาโหวต ด้าน “หมอชูชยั ” ชีห้ ากองค์กรอิสระฟัน “ยิง่ ลักษณื-สมุน” ผิด อำ�นาจกลับคืนประชาชนทันที วานนี้ (18 เม.ย.) เมือ่ เวลา 15.00 น. เครือข่ายนักศึกษา ประชาชนปฏิรปู ประเทศไทย (คปท.) จัดเสวนาทางวิชาการ ในหัวข้อ “มาตรา 3 อำ�นาจอธิปไตยปวงชน และการส ถาปนารัฏฐาธิปตั ย์” โดยมีนกั วิชาการและผูท้ รงคุณวิฒทิ ่ี เกีย่ วข้องเข้าร่วม ได้แก่ นายพิภพ ธงไชย ทีป่ รึกษา คปท. นาย คมสัน โพธิค์ ง อดีตกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญปี 2550 นายชัยชนะ อิงควัตร นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย รามคำ�แหง และ นพ.ชูชยั ศุภวงศ์ สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ปี 2550 โดยมี นายสุรยิ ะใส กตะศิลา ผูป้ ระสานงาน กลุม่ กรีนและกรรมการ กปปส.เป็นผูด้ �ำ เนินการเสวนา โดย นายคมสัน กล่าวว่าบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญมาตรา 3 วรรคแรกทีร่ ะบุวา่ อำ�นาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริยผ์ ทู้ รงเป็นประมุข ทรงใช้อ�ำ นาจนัน้ ทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญนี้ ใน ช่วงการยกร่างฯ ได้มขี อ้ ถกเถียงกันอย่างกว้างขวางว่าจะใช้ คำ�ว่า “มาจาก” หรือ “เป็นของ” แต่สดุ ท้ายก็ได้ขอ้ สรุปตาม ความทีไ่ ด้บญ ั ญัตไิ ด้ ดังนัน้ หากแปลความหมายของทีม่ าของ อำ�นาจอธิปไตย ก็คอื มาจากประชาชนทีไ่ ด้สละเสรีภาพไป ให้ผแู้ ทนเพือ่ ใช้อ�ำ นาจแทน ดังนัน้ เมือ่ ผูท้ ใ่ี ช้อ�ำ นาจแทนไม่ สามารถใช้อ�ำ นาจได้ อำ�นาจอธิปไตย ก็ตอ้ งกลับมาเป็นของ ประชาชน ส่วนทีฝ่ า่ ยรัฐบาลตัง้ ข้อกล่าวหาว่าเป็นกบฏนัน้ ถือว่าไม่เข้าข่ายเพราะไม่ได้มกี ารใช้ก�ำ ลังประทุษร้าย นายคมสัน กล่าวอีกว่า ปัจจุบนั มีผกู้ ล่าวถึงการใช้รฐั ธรรมนูญ มาตรา 7 ทีร่ ะบุวา่ เมือ่ ไม่มบี ทบัญญัตแิ ห่งรัฐธรรมนูญนีบ้ งั คับ แก่กรณีใด ให้วนิ จิ ฉัยกรณีนน้ั ไปตามประเพณีการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข ใน การชีแ้ จงต่อทีป่ ระชุมรัฐสภามีผถู้ ามว่าบุคคลใดจะมีอ�ำ นาจตาม มาตรา 7 ตนได้ตอบไปว่า หากเกีย่ วกับหน่วยงานใด ให้หน่วย งานนัน้ ดำ�เนินการ ดังนัน้ กรณีทร่ี ฐั บาลรักษาการ โดยนายชัย เกษม นิตศิ ริ ิ รักษาการรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงยุตธิ รรม จะใช้ ช่องทางตามมาตรา 7 ดำ�เนินการและทูลเกล้าฯ ขอพระบรม ราชวินจิ ฉัยเรือ่ งสถานะของ ครม.นัน้ ตนมองว่าพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยูห่ วั ไม่ใช่ทป่ี รึกษาทางกฎหมายของรัฐบาล ดังนัน้ ควร ให้กฤษฎีกาเป็นผูใ้ ห้ความเห็นจะเหมาะสมกว่า ด้าน นายพิภพ ธงไชย ทีป่ รึกษา คปท. กล่าวว่ากรณีทก่ี ลุม่

เสือ้ แดงจะดำ�เนินการให้ได้มาซึง่ รัฎฐาธิปตั ย์ โดยใช้มาตรา 3 นัน้ สามารถทำ�ได้แต่การให้ได้มา ซึง่ อำ�นาจอธิปไตยนัน้ ไม่ได้น�ำ ไปให้ประชาชน แต่น�ำ ไปให้พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ และกลุม่ ทุนเครือข่ายของ พ.ต.ท.ทักษิณ ทัง้ นี้ ตนเข้าใจเหตุผลที่เครือข่ายของระบอบทักษิณระบุถึงการ ใช้กระบวนการตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 7 เพราะได้เตรียม บุคคลของตนเองไว้แล้ว และเหตุทพ่ี ยายามยือ้ การเปิดประชุม วุฒสิ ภาออกไป เพือ่ รอให้คณะกรรมการการเลือกตัง้ (กกต.) ประกาศรับรองสว.เลือกตัง้ ให้ครบจำ�นวน เพือ่ ให้พวกพ้องของ ตนเองเข้าไปเป็นเสียงข้างมาก และเมือ่ ถึงคราวเลือกประธาน วุฒสิ ภา จะเสนอชือ่ นายจองชัย เทีย่ งธรรม สว.สุพรรณบุรี และเมื่อนายจองชัยเข้ามาทำ�หน้าที่แล้วจะให้เครือข่ายเสนอ ชือ่ พล.ต.อ.เพรียวพันธุ์ ดามาพงศ์ อดีต ผบ.ตร หรือ นาย พานทองแท้ ชินวัตร บุตรชาย พ.ต.ท.ทักษิณให้วฒ ุ สิ ภาเลือก และนำ�ชือ่ ทูลเกล้าฯ ถวายแต่งตัง้ เป็นนายกฯ โดยวิธดี งั กล่าว ถือเป็นการสถาปนารัฎฐาธิปตั ย์แบบเก่า ทีห่ ลังเลือกตัง้ แล้ว เครือข่ายทักษิณก็จะกลับมาเช่นเดิม ดังนัน้ หากไม่ยดึ ติดกับ ทฤษฎี ประชาชนสามารถสถาปนารัฎฐาธิปตั ย์ใหม่ ทีไ่ ม่ใช่มา จากการรัฐประหาร ได้ตามสิทธิท์ ร่ี ะบุไว้ในมาตรา3 ถ้าหาก ประชาชนเห็นด้วย และขอท้าเสือ้ แดงต้องมาทำ�ประชามติ เชื่อว่าการสร้างรัฏฐาธิปัตย์ให้ทักษิณจะน้อยกว่าการสร้างรัฐ ฐาธิปตั ย์ให้ประชาชน ด้าน นายชัยชนะ อิงควัตร นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กล่าวว่า ตนสงสารคนเสือ้ แดง ทีถ่ กู อำ�นาจของนายทุนครอบงำ� ให้เป็นทาสของนายทุนน จึงทำ�ให้ คนเสือ้ แดงคิดต่างจากพวกเราทีเ่ ป็นเสรีชน ทัง้ นีต้ นขอเรียก ร้องไปยังคนเสือ้ แดงฐานะประชาชนอย่าให้นายทุนมาครอบงำ� ขณะที่ นพ.ชูชยั ศุภวงศ์ สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ปี 2550 ในฐานะผูร้ ว่ มยกร่างมาตรา 3,4 และ 7 ของ รัฐธรรมนูญปี 50 กล่าวว่า เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ มาตรา 7 เพือ่ อุดช่องว่างในสถานการณ์ทไ่ี ม่เคยเกิดขึน้ ซึง่ บทบัญญัติ ดังกล่าวจะสามารถใช้ได้ ต้องพิจารณาใน 3 ปัจจัยร่วมด้วย คือ การตัดสินคดีทจุ ริตโครงการรับจำ�นำ�ข้าวของ ป.ป.ช., การวินจิ ฉัยสถานะภาพความเป็นนายกฯ ของ น.ส.ยิง่ ลักษณ์ โดยศาลรัฐธรรมนูญ และการพิจารณาของ กกต. ประเด็นที่ นายกฯ มอบเงินและแกนนำ�พรรคเพือ่ ไทยออกรายการทาง สถานีโทรทัศน์ชอ่ ง 11 ถ้าทัง้ 3 องค์กรพิจารณาแล้วว่าครม.มี ความผิด จะเข้าสูเ่ ส้นกลไกปกติตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 7 ผูส้ อ่ื ข่าวรายงานว่า สำ�หรับการจัดกิจกรรม “มวลมหาประชา สนทนา” ของ คปท.จะมีขน้ึ ทุกวันทีเ่ วทีการชุมนุมสะพานชมัย มรุเชฐ ข้างทำ�เนียบรัฐบาล ในช่วงเวลา 15.00-16.00 น.ของทุก วัน โดยจะมีการกำ�หนดหัวข้อการเสวนาทีแ่ ตกต่างกันออกไป ทัง้ นีเ้ พือ่ เป็นการติดอาวุธทางปัญญา เน้นการขับเคลือ่ นงานด้าน วิชาการคูข่ นานไปกับการเคลือ่ นไหวของ กปปส.

“คนทีจ่ ะเข้ามาดูแลบ้านเมืองต้องมีใจทีเ่ ป็นกลาง เพราะประชาธิปไตย ประชาชนย่อยมีสทิ ธิเลือก แต่ทกั ษิณเคยพูดว่า จังหวัดไหนเลือก ไทยรักไทย จะให้ความดูแลก่อน และเขาก็ท�ำ จริงๆ อย่างตอนน้�ำ ท่วม ภาคใต้ 5 วัน แต่ทกั ษิณไปช่วยหาเสียง เลือกตัง้ ซ่อม ไปกินก๋วยเตีย๋ ว สร้างภาพ ไปเดินตลาดหาเสียง สุดท้ายต้องลงใต้ไปดูน�ำ้ ท่วมวัน เนือ่ งจากคุณสนธิ ลิม้ ทองกุล นำ�มาพูดในรายการเมืองไทยรายสัปดาห์” คุณเจี๊ยบและคุณแอม พนักงานรัฐวิสาหกิจ

เครือข่ายขรก. ต่อจากหน้า 1

วานนี้ (18 เม.ย.) ผูส้ อ่ื ข่าวรายงานว่า เครือข่ายข้าราชการ พลเรือน ประกอบด้วย สมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย เครือข่ายกลุม่ ข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กลุม่ ข้าราชการกระทรวงแรงงาน กลุม่ รักกระทรวงพาณิชย์ และเครือ ข่ายบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ออกแถลงการณ์ ใจความว่า จากการที่ ศอ.รส. ออกหนังสือเชิญประชุมปลัด กระทรวงทุกกระทรวง เพือ่ ซักซ้อมและกำ�ชับการปฏิบตั ขิ องปลัด กระทรวง รวมทัง้ ผูบ้ ริหารระดับสูง โดยกล่าวอ้างถึงการทีแ่ กนนำ� กปปส. ได้เดินทางไปยังสถานทีร่ าชการต่างๆ และปลัดกระทรวง ยุตธิ รรมได้น�ำ ผูบ้ ริหารระดับสูงมาให้การต้อนรับ เป็นการกระทำ� ทีไ่ ม่เหมาะสมและแควรแก่การตำ�หนิ นอกจากนี้ ปฏิบตั หิ น้าที่ รัฐมนตรีทร่ี บั ผิดชอบ ศอ.รส. ได้ออกมาให้ขา่ วจนเป็นทีแ่ พร่หลาย ในลักษณะการข่มขู่ เอาผิดกับข้าราชการทีม่ คี วามเห็นต่าง เครือข่ายข้าราชการพลเรือนมีความเห็นว่า 1. ปลัดกระทรวง ทุกกระทรวง คือ ผูบ้ ริหารสูงสุดทำ�หน้าทีเ่ ป็นตัวแทนข้าราชการ ประจำ� ทีป่ ระกอบคุณงามความดี รับใช้แผ่นดินมายาวนาน มี เกียรติภมู ิ มีศกั ดิศ์ รี และมีวจิ ารณญาณมากพอทีจ่ ะตัดสินใจได้ ว่าสิง่ ใดควรกระทำ�และไม่ควรกระทำ� 2. การรับฟังความคิดเห็น ของทุกฝ่ายท่ามกลางสถานการณ์ทม่ี คี วามขัดแย้งรุนแรง เป็นสิง่ ที่ เหมาะสมและพึงกระทำ�ทีส่ ดุ เหตุการณ์ทไ่ี ม่ปกติทกุ วันนี้ ล้วนเกิด

จากการไม่เคารพความคิดเห็นต่างโดยเฉพาะจากผูม้ อี �ำ นาจ และ 3. ในฐานะข้าราชการประจำ� โดยเฉพาะผูบ้ ริหารสูงสุด ถือเป็น หน้าทีท่ ต่ี อ้ งเป็นหลักและร่วมหาทางออกให้กบั บ้านเมือง การกระทำ�ของ ศอ.รส. และผูม้ อี �ำ นาจถือเป็นการดูหมิน่ ศักดิศ์ รี ของข้าราชการอย่างทีไ่ ม่เคยมีมาก่อน เครือข่ายขอยืนยันว่า เรา จักยึดหลักความเป็นกลางทางการเมือง ด้วยการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้ บริการแก่ประชาชนทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม ไม่แบ่งแยกว่าเป็น ฝ่ายใด สามารถทำ�งานร่วมกับพรรคการเมืองทุกพรรคทีไ่ ด้รบั เลือกเข้ามาทำ�หน้าทีบ่ ริหารบ้านเมือง ขณะเดียวกัน ก็ไมเข้าข้าง พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึง่ จะปฏิบตั ติ ามคำ�สัง่ ของผู้ บังคับบัญชาที่ชอบด้วยกฎหมายและสอดคล้องกับหลักจริยธรรม ทัง้ นี้ กลไกราชการเป็นกลไกสำ�คัญในการบริหารบ้านเมือง ไม่ได้ เป็นของพรรคการเมืองใด หรือกลุม่ บุคคลใด ข้าราชการจึงต้อง ปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยคำ�นึงถึงประโยชน์สงู สุดของประเทศชาติ จึงจะ ถือว่ามีความเป็นกลางทางการเมืองที่ถูกต้องและเป็นการแสดง ความกตัญญูตอ่ แผ่นดิน ถึงเวลาแล้วที่พ่ีน้องข้าราชการทุกท่านต้องร่วมกันธำ�รงไว้ซ่ึง ศักดิศ์ รีของข้าราชการ ยึดมัน่ ในการกระทำ�สิง่ ทีถ่ กู ต้องโดยไม่เกรง กลัวต่ออำ�นาจ คำ�ข่มขู่ และคำ�สัง่ ทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย ปฏิบตั ิ หน้าทีอ่ ย่างมีเกียรติ สมศักดิศ์ รีของข้าราชการในพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยูห่ วั

“รัฐบาลระบอบทักษิณไม่เคยสนใจทีจ่ ะแก้ปญ ั หาความรุนแรงใน 3 จังหวัด ชายแดนใต้ ตลอดกว่า 10 ปีทผ่ี า่ นมา ความรุนแรงก็เพิม่ มากขึน้ เรือ่ ย ๆ เพราะจุดเริม่ ต้นมาจากคำ�พูดท้าทายพวกก่อการร้ายในภาคใต้วา่ เป็นแค่โจร กระจอกอย่าไปใส่ใจทํา ให้เกิดความรุนแรงคนตายมากมายและยังหลุดปาก ด่าทหารว่าสมควรตายของคนทีช่ อ่ื ทักษิณ”

“พวกเรารับไม่ได้กบั ระบบเผด็จการของ พ.ต.ท.ทักษิณ เขาไม่เคยฟังเสียงของประชาชน มุง่ แต่ประโยชน์ของตัวเอง เห็นได้จากการประชุมสภาฯทีผ่ า่ นมา รัฐบาลใช้แต่เสียงข้างมากลากไป เสมือนเป็นรัฐบาลแบบเบ็ดเสร็จ ถ้าจะทำ�แบบนี้ ประเทศของเราคงต้องเปลีย่ นแปลงระบอบการปกครอง”

กลุ่มพนักงานองค์การเภสัชฯ

นักศึกษาจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


RATCHADAMNOEN DAILY

เก็บขยะ

ขยะมีหลากหลายมากมายนัก ต้ อ งรู้ จั ก นำ � มา Reuse ใหม่ Recycle ประโยชน์ สมควรใด : Nakarrach กลอนรักชาติ หมักปุย๋ ได้ สร้างพืช สร้างชีวติ

ขยะบางประเภทสมควรเผา ฝังดินเอา ทำ�ลาย ย่อมไม่ผิด เป็ น ขยะ ประเภท สารมี พิ ษ รู้จักคิด ต้องเก็บ ไปให้ ไกล

พีน่ อ้ งไทย ลูกไทย หลายไทย ทีร่ กั พวกคุณยังไม่รสู้ กึ เบือ่ เข็ดหลาบ ต่อการกระ ทำ�เลวทราม ต่�ำ ช้าของนายทักษิณและพวกอีกหรือ เลิกอยูเ่ ฉยได้แล้ว เดินดาหน้ากัน ออกมา เดินออกมาจากบ้าน จากทีพ่ กั จากทีท่ �ำ งาน เดินออกมาแสดงพลังปกป้อง ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พระเจ้าอยูห่ วั อย่าปล่อยให้ ไอ้ อี ตระกูลใด มันมาบังอาจทำ�ร้าย ทำ�ลาย ความงดงาม ความดีงาม ทีบ่ รรพบุรษุ ไทยทีส่ ร้างมาไว้อย่างยาวนาน ด้วยเลือดเนือ้ ชีวติ ต้องมาถูกคนอัปรีย์ บ้าอำ�นาจ ตะกละไม่รจู้ กั พอ ทำ�ลายลง อย่าปล่อยให้คนเนรคุณมันเหิมเกริม บ้านเมืองแร้นแค้น ประเทศชาติขาดแคลน ผูค้ น จะทุกข์ยาก อดอยากล้มตาย พวกคุณจะทนได้ กระนัน้ หรือ หลวงปูพ่ ทุ ธะอิสระ อย่าดึงฟ้าต่�ำ

ต่อจากหน้า 1

วานนี้ (18 เม.ย.) เมื่อเวลา 20.00 น. นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. กล่าวปราศรัยบนเวทีสวนลุมพินี โดยในช่วงแรกได้ เล่าถึงการเดินทางไปที่ การประปานครหลวง ซึ่งได้รับการต้อนรับอย่างดี และยังได้รับมอบเงินให้จำ�นวนหนึ่ง รวมทั้งมีการเปิดห้องประชุมต้อนรับ และนำ�น้�ำ ประปามาให้มวลชน กปปส.ดืม่ จึงได้มกี ารเชิญชวนพนักงานการ ประปานครหลวงทุกคนให้มาร่วมชุมนุมใหญ่เพือ่ ขับไล่รฐั บาล เนือ่ งจากใช้ อำ�นาจอธิปไตยจากประชาชน ไปใช้เพื่อตนเองและพวกพ้อง “การออกมาข่มขู่ก่อนหน้านี้ของ ศอ.รส. ไม่มีผลทำ�ให้พนักงาน รัฐวิสาหกิจเกรงกลัวหรือไม่กล้าต้อนรับ กปปส.แต่อย่างใด ขณะเดียวกัน ยังมัน่ ใจว่าการรวมตัวชุมนุมครัง้ ใหญ่ตอ่ ไปของ กปปส. จะได้รบั ความร่วม มือจากพนักงานการประปานครหลวง” นายสุเทพ กล่าว เลขาธิการ กปปส.กล่าวต่อว่า อยากให้พี่น้องประชาชนพิจารณา พฤติ ก รรมของฝ่ า ยบริ ห ารที่ ส่ั ง การให้ ศอ.รส.ออกแถลงการณ์ เ ลว ร้ า ย ด้ ว ยการเตรี ย มทู ล เกล้ า ฯขอพระบรมราชวิ นิ จ ฉั ย หากนายกฯ และคณะรั ฐ มนตรี ต้ อ งพ้ น สภาพจากคำ � ตั ด สิ น ของศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ทั้งนี้ต้องถาม น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รักษาการนายกรัฐมนตรี ว่า เหตุ ใ ดถึ ง ยอมให้ ศอ.รส.แถลงการณ์ เ ช่ น นั้ น เอาความขั ด แย้ งไป ให้พระเจ้าอยู่หัวทรงวินิจฉัย “ขออย่าเอาความขัดแย้งไปทำ�ให้ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท เรื่อง ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทำ�กันให้จบกันข้างล่าง ที่ผ่านมาเราระมัดระวังมา ตลอด ไม่เคยเอาสถาบันมาเป็นประเด็นต่อสู้ทางการเมือง ทรงเป็นพระ มหากษัตริย์ ที่วางตัวอยู่เหนือการเมืองมาตลอดกว่า 60 ปี พระองค์ไม่ เคยเลือกข้าง ประชาชนชาวไทยจงรักภักดีตอ่ พระมหากษัตริย์ เพราะสำ�นึก รูบ้ ญ ุ คุณ และท่านทรงเป็นพระมหากษัตริยข์ องคนทัง้ ประเทศ ไม่ใช่คนใด คนหนึ่ง ต้องถาม น.ส.ยิ่งลักษณ์ว่าให้ ศอ.รส.แถลงการณ์อย่างนี้ ทำ�ไม ไม่คิด และเหตุใดถึงไม่รู้จักพิจารณาบ้าง ทั้งหมดเรียกว่าเป็นการกระทำ� การมิบังควร ซึ่งแค่แม้แต่คิดก็ผิดแล้ว” นายสุเทพ ระบุ นายสุเทพ ยังได้กล่าวถึง แถลงการณ์ของ ป.ป.ช. และศาลรัฐธรรมนูญ ที่ได้ตอบโต้ ศอ.รส.หลังออกแถลงการณ์ ที่มีเนื้อหาเชิงกดดันการทำ�งาน ก้าวก่าย แทรกแซงองค์กรอิสระ ซึ่งได้ทำ�ให้ทุกคนไม่พอใจที่แสดง พฤติกรรมไม่เหมาะสม พร้อมระบุ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำ�รุง รักษาการ รมว.แรงงาน ในฐานะผอ.ศอ.รส.ออกมาชี้แจงว่าไม่ได้ก้าวล่วงอำ�นาจศาล รัฐธรรมนูญ แต่แค่เสนอแนะ นัน้ ถือเป็นแก้ตวั แสดงให้เห็นการใช้อ�ำ นาจ บริหารโดยขัดต่อหลักนิติธรรม โดยเฉพาะการที่ ครม.จะกราบบังคม ทูลเกล้าฯ ขอพระบรมราชวินิจฉัย ในการเป็นรัฐบาลรักษาการต่อไปหรือ ไม่ หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ ครม.ต้องพ้นจากตำ�แหน่งไป ซึ่งสิ่ง ที่พูดเป็นการกระทำ�ที่มิบังควร การแก้ตัวของ ร.ต.อ.เฉลิมยังอวดดีโอหัง ซึง่ ป.ป.ช.และศาลรัฐธรรมนูญ ก็เห็นตรงกันแล้วว่า แถลงการณ์ดงั กล่าว เป็นการใช้อำ�นาจโดยไม่คำ�นึงถึงหลักนิติธรรม “ขอให้พนี่ อ้ งประชาชนอย่าปล่อยให้เรือ่ งนีผ้ า่ นเลยไป เรือ่ งนีย้ อมไม่ได้ และน.ส.ยิ่งลักษณ์ ไม่รับผิดชอบกับแถลงการณ์ดังกล่าวเลย ผมคงไม่ บอกว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ จะต้องทำ�อย่างไร แต่ทั้งหมดนี้มันจะสะสมอยู่ใน หัวใจประชาชน ว่าเป็นการกระทำ�การมิบังควร ผมจะไม่พูดเรื่องนี้อีก ขอ ให้พี่น้องกลับไปอ่านแถลงการณ์ ศอ.รส. และพิจารณาให้ละเอียด ซี่งยิ่ง นับวันจะเห็นสันดานของ น.ส.ยิง่ ลักษณ์และคนในระบอบทักษิณ ชัดเจน มากขึ้น” เลขาธิการ กปปส.กล่าว

กปน.เปิดประตูรบั เย้ยรบ.โจร

ต่อจากหน้า 1

วานนี้ (18 เม.ย.) เมื่อเวลา 10.00 น. นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. ได้นำ�ผู้ชุมนุมเคลื่อนขบวนด้วยรถยนต์ออกจาก สวนลุมพินี เดินทางไปยังการประปานครหลวง (กปน.) ถนนประชาชื่น เพื่อเชิญชวนให้ร่วมต่อสู้โค่นล้มระบอบทักษิณ และแลกเปลี่ยนแนวทาง การเดินหน้าปฏิรปู ประเทศซึง่ กันและกัน ทัง้ นีถ้ อื เป็นการเดินสายขอความ ร่วมมือจากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน หลังจากที่เมื่อวัน ที่ 17 เม.ย.ได้เดินทางไปองค์การเภสัชกรรมมาแล้ว โดยขบวนของนายสุเทพ ได้เดินทางมาถึง กปน. ในเวลาประมาณ 11.15 น. ซึ่งได้มีพนักงงานกปน.ออกมาต้อนรับและมอบดอกกุหลาบ

สีแดงให้นายสุเทพ เป็นจำ�นวนมาก พร้อมกันนี้ยังได้มีการติดป้าย ประกาศ บริเวณลานเอนกประสงค์ด้านล่างอาคาร ระบุว่า “สหภาพแร งงานฯ และพนักงานการประปานครหลวง ยินดีต้อนรับพี่น้องมวลมหา ประชาชน ด้วยความยินดียิ่ง” โอกาสนี้ นายสุเทพ และแกนนำ� ได้สัก การะพระแม่ธรณีบีบมวยผม ซึ่งเป็นสัญญลักษณ์ของการประปาและสัก การะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ อยู่ด้านหน้าอาคาร กปน.ด้วย จากนั้นนายสุเทพได้เข้าร่วมประชุมกับตัวแทน กปน. เพื่อเชิญชวนให้ ร่วมต่อสูแ้ ละชีแ้ จงแนวทางปฏิรปู ประเทศ โดยมีแกนนำ�สมาพันธ์แรงงาน รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) เข้าร่วม อาทิ นายสมศักดิ์ โกศัยสุข และ นายสาวิทย์ แก้วหวาน โดย นายสุเทพ ระบุว่า ระบอบทักษิณใช้เงิน ซื้ออำ�นาจเข้ามาเป็นรัฐบาล จากนั้นโกงชาติสร้างหายนะแก่ประเทศ ซึ่ง เป็นการใช้อำ�นาจโดยแทรกแซงข้าราชการ ดังนั้น กปปส.ต้องรีบปฏิรูป ประเทศ กำ�จัดระบอบทักษิณ สิ่งที่เป็นตัวแทนของทักษิณก็คือ น.ส.ยิ่ง ลักษณ์ ชินวัตร รักษาการนายกรัฐมนตรี ยังคงไม่ยอมออกจากตำ�แหน่ง เมื่อกปปส.ขับไล่ระบอบทักษิณได้แล้วจะจัดตั้งรัฐบาลของประชาชนขึ้น จะไม่มคี นของพรรคการเมืองใดเข้าร่วมรัฐบาล และจัดตัง้ สภานิตบิ ญ ั ญัติ เพือ่ ปฏิรปู กฎหมาย จากนัน้ จะให้ประเทศเดินหน้าตามประชาธิปไตยต่อไป “ผู้บริหารและพนักงาน กปน.ให้เกียรติมากไม่เกรงใจ ศอ.รส.เลย ไม่ เพียงแต่เปิดประตูต้อนรับ แต่เปิดห้องประชุมนั่งคุยกัน เท่มาก อยากให้ เฉลิม กับ ปึ้ง-สุรพงษ์ มาเห็น พร้อมบอกว่าที่มาคราวนี้เพื่อเชิญชวนพี่ น้อง เจ้าหน้าที่ของ กปน.ทุกคนไปร่วมผนึกกำ�ลังไล่ทรราช เพราะระบอบ ทักษิณทำ�ให้ประเทศชาติเสียหายมาก ไม่มี่รัฐบาลไหนทำ�ให้ประเทศชาติ เสียหายเท่ารัฐบาลระบอบทักษิณ โดยอีกไม่นานจะมีการชุมนุมครั้งใหญ่ ซึง่ เป็นการต่อสูแ้ ตกหักกันแล้ว จึงขอขอบคุณพีน่ อ้ งการประปานครหลวง ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี” นายสุเทพ กล่าว ด้าน นายสมชาย ศรีนิเวศน์ ประธานสหภาพการประปานครหลวง กล่าวว่า ขอให้ กปปส. อย่ากังวลใจ เพราะเราแยกแยะปัญหาบ้านเมือง กับปัญหาการบริหารองค์กร ซึง่ ผูน้ �ำ ประเทศจะเป็นอย่างไร ในพฤติกรรม การกระทำ�ของบุคคลเหล่านัน้ จะเป็นตัวชีว้ ดั ว่าเราจะเดินไปในทิศไหน การ ประปานครหลวงเป็นองค์กรหนึ่งที่จะยืนเคียงข้างเสมอ ขณะที่ นายยงยุทธ์ อภัยจิรรัตน์ รองผู้ว่าการประปานครหลวง กล่าว ยืนยันว่า ไม่ปิดกั้นการแสดงออกทางการเมืองของพนักงานเพราะเป็น เสรีภาพของพนักงาน แต่อยากถามว่าทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับกฎหมาย ในการปกครอง ที่อีกฝ่ายอ้างรัฐธรรมนูญ แต่รับบ้างไม่รับบ้าง แต่อีก ฝ่ายบอกว่าต้องมีสภาพิจารณากฎหมาย ช่วงเปลี่ยนผ่านแนวทางปฏิบัติ จะทำ�อย่างไร

ศาลรธน.จัดหนักศอ.รส.

ต่อจากหน้า 1

วานนี้ (18 เม.ย.) สำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญได้เผยแพร่เอกสารข่าว ชี้แจงกรณีที่ศูนย์อำ�นวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.) ออก แถลงการณ์ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 17 เม.ย. โดย นายชัยเกษม นิติสิริ รักษา การ รมว.ยุติธรรม ในฐานะรองผู้อำ�นวยการ ศอ.รส. และนายธาริต เพ็ง ดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในฐานะเลขาธิการ ศอ.รส. ได้ร่วม กันแถลงขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาและมีค�ำ วินจิ ฉัยในกรณีที่ น.ส.ยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ถูกกล่าวหาว่าก้าวก่ายโดยแทรกแซงการ แต่งตั้งโยกย้ายนายถวิล เปลี่ยนศรี อย่างตรงไปตรงมา และจะต้องไม่ วินิจฉัยเกินเลยไปถึงขนาดว่า หากความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดแล้ว คณะ รัฐมนตรีต้องพ้นจากตำ�แหน่งไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 180 โดยจะอยู่ ในตำ�แหน่งเพื่อปฏิบัตินหน้าที่จนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นใหม่ตาม รัฐธรรมนูญมาตรา 181 อีกไม่ได้นั้น สำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ ขอเรียนว่า การออกแถลงการณ์ หรือการ ให้ข้อมูลข่าวสารของ ศอ.รส. ซึ่งเป็นศูนย์อำ�นวยการ หรือเป็นหน่วยงาน ของฝ่ายบริหาร มีลกั ษณะเป็นการก้าวก่าย และแทรกแซงการปฏิบตั หิ น้าที่ ของศาลรัฐธรรมนูญ ที่เป็นองค์กรตุลาการหนึ่งในอำ�นาจอธิปไตยตาม รัฐธรรมนูญโดย ศอ.รส. มีอำ�นาจหน้าที่หลักรับผิดชอบในการป้องกัน ปราบปราม ระงับ ยับยั้ง และแก้ไข หรือบรรเทาเหตุการณ์ที่กระทบต่อ ความมั่นคงในราชอาณาจักร ตาม พ.ร.บ.รักษาความมั่นคงภายในราช อาณาจักร พ.ศ. 2551 การแถลงการณ์ของ ศอ.รส. ดังกล่าวเป็นการคาด

วั น นี้ มี “องค์ ก รเก็ บ ขยะ” พวกสวะ ลิ เ บอร่ า น เพ้ อ ใคร่ ไม่รกั ราก หวังโค่น จากเมืองไทย ใส่ร้ายให้ หมิ่นเจ้า เราเกินทน

การณ์วา่ เหตุการณ์จะเกิดขึน้ ในอนาคต และมีลกั ษณะคุกคาม ก้าวล่วงการ ใช้ดลุ ยพินจิ ของตุลาการและศาล ซึง่ มีผลเป็นการทำ�ลายชือ่ เสียง ความเชือ่ ถือศรัทธาของศาลรัฐธรรมนูญ จึงเป็นกระทำ�ทีน่ อกเหนืออำ�นาจหน้าทีต่ าม พ.ร.บ.ดังกล่าว ที่กำ�หนดให้ ศอ.รส. เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติเพื่อป้องกัน ภยันตรายอันเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศเท่านั้น การพิจารณาวินิจฉัยคดีของศาลรัฐธรรมนูญนั้นได้ปฏิบัติหน้าที่ตาม รัฐธรรมนูญ ตามกฎหมาย และในพระมหาปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ ดังที่รัฐธรรมนูญมาตรา 197 วรรคหนึ่งได้บัญญัติไว้ และต้องถวายสัตย์ ปฏิญาณต่อพระมหากษัตริย์ก่อนเข้ารับหน้าที่ การปฏิบัติหน้าที่ของศาล รัฐธรรมนูญ และตุลาการศาลรัฐธรรมนูญย่อมได้รับการคุ้มครองตาม กฎหมาย หากการดำ�เนินการของ ศอ.รส. กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ ของศาลรัฐธรรมนูญ จะพิจารณาดำ�เนินการตามกฎหมายต่อไป จึงแถลง มาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

จีศ้ อ.รส.ขอโทษประชาชน

ต่อจากหน้า 1

วานนี้ (18 เม.ย.) นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ โฆษก กปปส. กล่าวถึง การออกแถลงการณ์ของศูนย์อำ�นวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ. รส.) เมื่อวันที่ 17 เม.ย.ว่า เป็นการข่มขู่คุกคามองค์กรอิสระ ศาล และ ประชาชน และที่สำ�คัญยังหมิ่นเหม่ต่อการก้าวล่วงพระราชอำ�นาจนั้น ได้ สร้างความไม่พอใจให้กับคนไทยทั้งแผ่นดิน ซึ่งแม้ว่าในวันนี้จะมีบุคคล สำ�คัญ และประชาชนออกมากล่าวตักเตือน แต่ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำ�รุง รักษาการ รมว.แรงงาน ในฐานะผูอ้ �ำ นวยการ ศอ.รส. ก็ไม่ได้แสดงความ สำ�นึกต่อการกระทำ�ความผิดแต่อย่างใด กลับยังทำ�ตัวเป็นเผด็จการอยู่ เหนือกฎหมาย ซึ่งหาก ศอ.รส. ยังจะทำ�การในลักษณะนั้นต่อ ตนเชื่อว่า บุคลากรของ ศอ.รส.จะมีจุดจบที่ไม่ดีอย่างแน่นอน “ที่ ร.ต.อ.เฉลิม กล่าวหาว่ามีข้าราชการบางส่วนแทงหวยผิดข้างแล้ว จะถูกจัดการนั้น ขอชี้แจงว่าไม่มีข้าราชการคนใดมีพฤติกรรมเหมือ นกับร.ต.อ.เฉลิม และลิ่วล้อของระบอบทักษิณที่คิดแต่ประโยชน์ส่วนตัว ข้าราชการมีเกียตริพอ การกล่าวหาเช่นนี้ชี้ให้เห็นถึงสันดาน ร.ต.อ.เฉลิม ที่คิดแต่ประโยชน์ส่วนตัว” นายเอกนัฏ ระบุ นายเอกนัฏ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้การแถลงการณ์ดังกล่าว ได้ มีการชี้แจงถึงการใช้มาตรา 7 ซึ่งเป็นการหมิ่นเหม่กล่าวล่วงพระราช อำ�นาจ การตีความของ ศอ.รส. ไม่มีส่วนใดยึดโยงบทบัญญัติใน มาตรา 7 เลย แต่เป็นการตีความที่เข้าข้างตัวเอง ขัดต่อประเพณีการ ปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ อันมีพระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมุข ศอ.รส.จะทูลเกล้าในสิ่งที่ไม่มีความชัดเจน ตนไม่ทราบว่า ศอ.รส.ใช้กฎหมายข้อไหนมาตีความเข้าข้างตัวเอง ซึง่ ขัดต่อบทบัญญัตใิ น มาตรา 7 ถือว่าจงใจตีความให้เกิดปัญหา เพื่อขัดขวางกระบวนการของ มวลมหาประชาชน “การแถลงการณ์ของ ศอ.รส. เป็นการดับเครื่องชนใส่กระบวนการ มวลมหาประชาชน ใช้ อำ � นาจบาตรใหญ่ ม าข่ ม ขู่ คุ ก คามองค์ ก ร อิสระ ศาล ข้าราชการ และคนไทยทั้งประเทศ ไม่มีใครสามารถ รับได้ หากเปรียบ พ.ต.ท.ทักษิณ เป็นโรคร้ายแล้ว ศอ.รส.ก็เป็น เหมื อ นอาการสาหั ส เป็ น พิ ษ ร้ า ยของระบอบทั ก ษิ ณ ที่ ม าทำ � ร้ า ย ประเทศ แต่ ผ มเชื่ อ ว่ า การกระทำ � ดั ง กล่ า ว ศอ.รส.จะสำ � ลั ก พิ ษ ตั ว เอง ระบอบทักษิณจะตายเร็วขึ้น ซึ่งสิ่งที่ ศอ.รส. ควรทำ�ทำ�ขณะนี้คือ ออกมาขอโทษประชาชน” นายเอกนัฏ กล่าว นายเอกนัฏ กล่าวอีกว่า สองวันทีผ่ า่ นมามวลมหาประชาชนได้ออกเดิน สายตรวจเยี่ยมตัวแทนรัฐวิสาหกิจสองจุด ซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่าง ดี แสดงให้เห็นว่าข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และประชาชน ไม่ได้ สนใจคำ�แถลงการณ์ของศอ.รส. โดยหลังจากนี้ กปปส. จะเดินหน้ารณรงค์ เชิญชวนยังหน่วยงานรัฐวิสาหกิจอื่นๆต่อไป ส่วนในที่ 19 เม.ย. เราจะใช้ ฤกษ์สำ�คัญ เสาร์ 5 ถือโอกาสจัดพิธีพุทธาภิเษก พระพุทธรูป พระพุทธะ ประชานฤมิตพิชิตมาร ที่บริเวณโดม 1 หน้าเวที ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป โดยนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. จะเดินทางมา เป็นประธานในพิธีตามฤกษ์ในเวลา 14.39 น. และพิธีจะเสร็จสิ้นในเวลา 18.09 น. จึงขอเชิญชวนประชาชนมาร่วมพิธีอันเป็นมงคลนี้ วันเดียวกัน นายนิตธิ ร ล้�ำ เหลือ ทีป่ รึกษาเครือข่ายนักศึกษาประชาชน ปฏิรูปประเทศไทย (คปท.) เปิดเผยถึงกรณีของ ศอ.รส.ว่า ถือเป็นการ ชี้นำ� ข่มขู่ คุกคามการทำ�หน้าที่ของศาลและ ป.ป.ช. ดังนั้นตนเองและทีม ทนายความจะหารือเพื่อดำ�เนินการฟ้องร้อง ในข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิ ชอบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และสถานภาพของ ศอ.รส. ต่อศาล พร้อม ทั้งเตรียมหารือเพื่อยื่นร้องไปยัง ป.ป.ช.ให้ตรวจสอบผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติหน้าที่ของ ศอ.รส. โดยเฉพาะ ร.ต.อ.เฉลิม ในฐานะผู้ อำ�นวยการ ศอ.รส. ส่วนข้อเรียกร้องที่ ศอ.รส. ได้เสนอให้ คณะรัฐมนตรี ทูลเกล้าฯ ขอพระบรมราชวินิจฉัย การพ้นสภาพรัฐบาล “ขณะนี้ได้หารือทีมกฎหมาย เพื่อให้ศึกษารายละเอียด ว่าข้อเสนอ ดั ง กล่ า ว เข้ า ข่ า ยความผิ ด ที่ ขั ด ต่ อ กฎหมายอาญา ม.112 หรื อไม่ เพื่อดำ�เนินคดีต่อไป”นายนิติธร กล่าว

ช่วยเหลือผูบ้ าดเจ็บ-เสียชีวติ

และกองทุนเด็กกำ�พร้า

ธนาคารกรุงเทพ ชือ่ บัญชี ธีราภา พร้อมพันธุ์ กระแสรายวัน เลขที่ 876-300-2758

แดงพวกนี้ ก็เป็น เหมือนขยะ ยากที่ จ ะ Re ใช้ ไร้ เ หตุ ผ ล ทั ณฑ์ สัง คม กฎหมาย ขยายพล ร่วมเป็น “คนเก็บขยะ” ให้แผ่นดิน.!!!

เป่านกหวีด ได้ รั บ เสี ย งก่ น ด่ า ฮาโห่ กั น แบบอึ ก ทึ ก ครึกโครมสำ�หรับแถลงการณ์ของศอ.รส.เมือ่ วันก่อน ทีม่ กี ารนัดประชุมกับปลัดกระทรวง ต่างๆ โดยมีเป้าหมายหลักเพือ่ ข่มขูใ่ ห้ปลัด กระทรวงทำ�ตามใจของตัวเอง แล้วก็ออก แถลงการณ์ออกมาเรียกแขกได้อย่างมโหฬาร บานตะไท โดยหากเราสังเกตุในเนือ้ หาของแถลงการณ์ นัน้ ศอ.รส.กลับทำ�ตัวเป็น ‘รัฏฐาธิปตั ย์’ เสีย เอง เรียกร้องและสั่งการไปถึงองค์กรและ หน่วยงานต่างๆ รวมทัง้ องค์กรอิสระ(หืมมม) คณะรัฐมนตรี(ฮึย่ ยย ตกลงศอ.รส.นีใ่ หญ่กว่า คณะรัฐมนตรีหรือนี!่ ศอ.รส.ไม่ได้ถกู ตัง้ มา จากคณะรัฐมนตรีหรือ?) การออกมาบอกให้รฐั บาลไม่ยอมรับอำ�นาจ ของศาลรัฐธรรมนูญและข่มขู่คุกคามศาล รัฐธรรมนูญ,ป.ป.ช. ถือเป็นการกระทำ�ที่ กักขฬะน่าทุเรศ และเป็นการแสดงตัวตนของ เหล่าสุนขั รับใช้ ทีท่ ง้ั เห่า ทัง้ หอน เพือ่ หวังความ พึงใจของนายใหญ่ จะได้โยนกระดูกชิน้ โตมา ให้งบั เล่นให้อม่ิ ท้องสมทีก่ ระหายโหยมานาน ข้อเสนอแกมบังคับของศอ.รส.ดูแล้วไม่ ได้แตกต่างจากข้อเสนอของนปช.เท่าใดนัก หนำ�ซ้�ำ ยังอาจดูเลือ่ นลอยไม่ยนื อยูบ่ นพืน้ ฐาน แห่งเป็นความจริงยิง่ กว่าข้อเสนอของเสือ้ แดง นปช.เสียอีก ข้อทีถ่ กู วิจารณ์เละเทะทีส่ ดุ ก็คอื การมโนเอง ตัดสินเอง เออเอง ว่าถ้าศาลรัฐธรรมนูญวิ นิจฉัยให้ครม.พ้นตำ�แหน่งทัง้ คณะ จะถือว่า ศาลรัฐธรรมนูญจงใจฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญเสีย เอง โดยหากเป็นเช่นนัน้ จะให้ครม.ทูลเกล้าฯ ขอพระบรมราชวินจิ ฉัยว่าคณะรัฐมนตรีตอ้ ง พ้นหรือควรอยูป่ ฎิบตั หิ น้าทีต่ อ่ ไป หลังศาล รัฐธรรมนูญมีค�ำ วินจิ ฉัย ซึง่ ทัง้ เป็นการตัง้ ธง การตัดสินล่วงหน้า ชีถ้ กู ชีผ้ ดิ เองล่วงหน้าว่า คำ�ตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญผิด และดึงส ถาบันพระมหากษัตริยม์ ายุง่ เกีย่ วกับความขัด แย้ง โดยแอบอ้างเอาความสงบของบ้านเมือง มาบังหน้า ซึง่ คงไม่ได้หวังผลอะไรนอกจากกดดันศาล รัฐธรรมนูญไม่ให้ตดั สินแบบไม่เข้าทาง นอก นัน้ ยังเป็นการหาแผนสำ�รองหากผิดพลาดต้อง สิน้ สภาพไปจากการตัดสิน และมีประเด็นเจ้า เล่ห์เกี่ยวกับการนำ�สถาบันฯมาเกี่ยวข้องกับ คำ�ตัดสินขององค์กรอิสระ โดยมีจดุ มุง่ หมาย แอบแฝงทีร่ า้ ยกาจ นอกจากความเลวร้ายอย่างมหากาฬแล้ว ยังมีเรือ่ งราวทีน่ า่ ขันอย่างยิง่ ก็คอื การสัง่ ว่าให้ กปปส. และนปช. ยุตกิ ารชุมนุมและไม่ปลุก ระดมเรียกการชุมนุม และให้ประชาชนไม่ไป เข้าร่วมชุมนุมกับทัง้ สองกลุม่ กับกปปส.นี่ไม่เท่าไหร่ เพราะก็เรียกร้อง แบบนีม้ าตลอดอยูแ่ ล้ว แต่กบั นปช.นีเ่ หมือน พูดอย่างทำ�อย่าง ถ้าจะเอาอย่างนีก้ เ็ อาให้มนั จริงๆเถอะ ช่วยไปหยุดปากเหล่าแกนนำ�ที่ ออกมาร้องแรกแหกกระเชอโหวกเหวกโหวง เหวงอยูใ่ นขณะนี้ โดยเฉพาะหนึง่ ในนัน้ ก็เป็น คนสำ�คัญทีเ่ ป็นรัฐมนตรีอยูใ่ นชุดเดียวกับพวก คุณด้วย ถ้าจะห้ามก็ห้ามให้มันจริงๆ ออกมาแบบ เดีย๋ วจริงเดีย๋ วหลอกแบบนี้ ไม่มใี ครเขาคิดว่า เป็นเสือหรอก มันช่างดูตลกสิน้ ดีมากกว่า!!! แสงธรรม ชุนชฎาธาร

ผูจ้ ด ั ทำ�หนังสือพิมพ์ราชดำ�เนินรายวัน : ผูอ ้ �ำ นวยการ เอกนัฏ พร้อมพันธุ์ุ โฆษกคณะกรรมการ กปปส. บรรณาธิการ : แสงธรรม ชุนชฎาธาร, สำ�นักงานอนุสาวรียป ์ ระชาธิปไตย ถนนราชดำ�เนิน กทม. โทร. 094 073 0850 ถึง 2 E-mail : ratchadamnoendaily@gmail.com ดาวน์โหลดฉบับดิจิตอลได้ที่ http://www.facebook.com/RatchadamnoenToday ราชดำ�เนินรายวัน

ราชดำเนินรายวัน 19 เม.ย. 2557  

หนังสือพิมพ์ราชดำเนินรายวัน https://www.facebook.com/RatchadamnoenToday

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you