Page 1

RATCHADAMNOEN DAILY

ราชดำ�เนินรายวัน

ฉบับที่ 113 : วันที่ 16 เมษายน 2557 http://www.facebook.com/RatchadamnoenToday

โค่นระบอบทักษิณ ปฎิรูปประเทศไทย เพื่อประชาธิปไตยสมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

เติมบุญชาร์จไฟเต็มพลัง ไหว้พระขอพรสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์

รดน้�ำ ดำ�หัวผูอ้ าวุโส

ก่อนเคลือ่ นทัพต่อเนือ่ ง อ่านต่อหน้า 4

พักชาร์จแบตฯ1วัน

ก่อนเดินหน้าสูจ้ นชนะ แย้มวางแผนชนะบริสทุ ธิ์

ราชดำ�เนินรายวัน - สงกรานต์ กปปส.วันสุดท้าย “มวลมหาประชา เบิกบาน” ครึกครื้น จัดให้พิธีรดน้ำ�ดำ�หัวผู้หลักผู้ใหญ่ แสดงความ กตัญญู พร้อมขอพรเพือ่ ความเป็นสิรมิ งคล “หลวงปูพ่ ทุ ธะอิสระ” ร่วม เจริญพระพุทธมนต์ดว้ ย “กำ�นันสุเทพ” ร่ายขอพรสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ-์ พระบารมี ในหลวงคุม้ ครองมวลมหาประชาชน อ่านต่อหน้า 4

คปท.ขยับรุกหลังสงกรานต์ ขีดเส้นปิดเกมภายในเม.ย. หวังดันปฏิวตั ปิ ระชาชนให้ส�ำ เร็จ

ราชดำ�เนินรายวัน - “เลขาธิการ กปปส.” ยันการชุมนุมของประชาชนไม่ใช่ตวั ปัญหา ชีเ้ หตุเกิดวิกฤติจากคนจ้อง แสวงหาผลประโยชน์ แจงแนวทางเคลือ่ นไหว ให้มวลมหาประชาชนพักชาร์จแบตฯ 16 เม.ย. ก่อนเริม่ ปฏิบตั กิ ารสู้ ต่อเนือ่ ง จนกว่าจะชนะ เพือ่ เป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน อ่านต่อหน้า 4

“ยะใส”ชีแ้ ม้วส่งสัญญาณเจรจา

หลังรูช้ ะตากรรม“ยิง่ ลักษณ์” อ่านต่อหน้า 4

อุทยั ยอดมณี

ราชดำ�เนินรายวัน - “อุทยั ” นัดมวลชน คปท.หลัง 17 เม.ย.เริม่ เคลือ่ นไหวเชิงรุกอีก ครัง้ เร่งเกมปฏิวตั ปิ ระชาชน เน้ น กลยุ ท ธ์ เ ข้ ม ข้ น หวั่น มวลชนอ่ อ นล้ า คาดปิ ด เกมได้ภายในเดือน เม.ย.นี้ เล็งพุ่งเป้าปลุก ขรก.ร่วม สู้ เ ช่ น เดิ ม พร้ อ มขอพร ให้ ก ารเคลื่ อ นไหวของ ประชาชนประสบผลสำ�เร็จ หวั ง ปฏิ รูป เพื่อ นำ � ประเทศ เดินหน้าต่อ อ่านต่อหน้า 4 ราชดำ�เนินรายวัน


RATCHADAMNOEN DAILY

วันสุดท้ายสงกรานต์

อิ่มบุญ-อิ่มสุข-อิ่มใจ

เก็บตกการเคลื่อนไหว คปท.จัดประกวดนางสงกรานต์ โดยต้องมีคณ ุ สมบัตเิ คยโดน แก๊สน้�ำ ตา โดนคดีทร่ี ฐั ฟ้อง ผ่านสมรภูมก ิ ระสุนจริง และรักชาติ

ชาวสวนลุมพินย ี งั คงเล่นน้�ำ สงกรานต์ในวันสุดท้ายของเทศกาลอย่างคึกคัก โดยเฉพาะชาวหมูบ ่ า้ นสีลม ทีป ่ ก ั หลักสาดน้�ำ ไม่ ท้อถอย ตามสโลแกน “สูเ้ ข้าไปอย่าได้ถอย“

กปปส.ลอนดอน รวมตัวยืน ่ หนังสือต่อสถานทูตตามล่า เอาผิดคนหมิน ่ สถาบัน

ราชดำ�เนินรายวัน

บรรยากาศการรดน้�ำ ดำ�หัวผูส ้ งู อายุ และขอพรเนือ ่ งในวันปี ใหม่ไทยที่ กปท.คึกคักไม่แพ้เวทีอน ่ื

คปท.อัญเชิญพระพุทธราชกลับไปปะดิษฐานทีห ่ น้าเวทดังเดิม หลังจากนำ�แห่รอบพืน ้ ทีช่ ม ุ นุมในช่วงเทศกาลสงกรานต์

บรรยากาศการเล่นเก้าอีด ้ นตรี ทีใ่ ช้คนแทนเก้าอี้ ทีส ่ รา้ง ความสนุกสนานในช่วงเทศกาลสงกรานต์

สีสน ั ในวันส่งท้ายเทศกาลสงกรานต์ ทีเ่ วที คปท.

พุทธพงษ์-นุสบา ปุณณกัณต์ พาน้องปุณณ์ น้องกัณ ขอพรลุงกำ�นันและคุณศรีสกุล


RATCHADAMNOEN DAILY รักษาความปลอดภัย อย่างมีวินัย 2.คือเรื่องฝ่ายข่าว ฝ่ายลาดตะเวน แนวทางการปฏิรูปของ กปปส.กับ นายกฯคนกลาง ตาม เพื่อจะสกัดกั้นไม่ให้คนร้ายเหล่านั้นมากระทำ�กับประชาชน ประการที่ 3 มาตรา 7 จะเดินไปคู่กันได้หรือไม่ ? เมื่อรู้ เราจะแจ้งเบาะแสไปยังตำ�รวจให้ระยับ ยับยั้งหรือป้องกัน ในขณะ - แนวทางปฏิรุปคืดสิ่งที่เราตั้งใจไว้ ส่วนประสิทธิภาพจะเกิดขึ้นหรือ เดียวกันทีมรักษาปลอดภัยเราก็จะดูแลเช่นกันทัง้ ในฐานทีต่ งั้ สวนลุมแห่งนี้ ไม่ก็ต้องดูเหตุการณ์และสถานการณ์ขณะนั้น เพราะถ้า นปช.ยังออกมา และระหว่างเคลื่อนขบวนไปในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อทำ�ภารกิจ ก่อกวน การปฏิรปู ก็คงเดินได้ยาก จะเห็นได้จากตอนทีพ่ รรคประชาธิปตั ย์ เหตุการณ์ความรุนแรงอาจจะเกิดขึ้นในวันชุมนุมใหญ่ของ เป็นแกนนำ�รัฐบาล การบริหารประเทศน่าจะก้าวไปข้างหน้าได้เยอะ แต่คน กปปส.เพราะทาง นปช.ก็มีการนัดชุมนุมเช่นเดียวกัน มอง เสื้อแดงก็ทำ�ให้รัฐบาลขณะนั้นได้รับผลกระทบ ก็หมือนกัน

เหตุการณ์ในอนาคตอย่างไรบ้าง ?

สัมภาษณ์พเิ ศษ

“ถาวร เสนเนี ย ม”อดี ต ส.ส.พรรค ประชาธิปัตย์ ตัดสินใจทิ้งหัวโขนนักการ เมืองยาวนานกว่า 18 ปี ออกมาต่อสูก้ บั มวลมหาประชาชน จากวันนัน้ ถึงวันนีก้ ว่า 6 เดือน “สุภาพบุรษุ นักกฎหมายผูน้ ”้ี เชือ่ มัน่ ว่า ประชาชนกำ�ลังจะได้พบกับคำ�ว่า “ชัยชนะ”

เหตุผลสำ�คัญในการตัดสินใจทิ้งบทบาทการเป็นนักการ เมืองระดับประเทศแล้วมาทำ�บทบาทแกนนำ� ?

- ผมใช้เวลาหลายวันกว่าจะตัดสินใจลาออกจาก ส.ส.พรรค ประชาธิปัตย์ สิ่งแรกเราทบทวนบทบาทของตัวเองจากการลาออก จากอาชีพอัยการ มาทำ�การเมืองอยู่ 18 ปีไม่มีห้วงเวลาใดที่เป็นปัยหา เท่ากับห้วงเวลาที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์และคณะเข้ามาเป็นรัฐบาล เพราะถึง เราจะเป็นฝ่ายค้านก็ไม่สามารถทำ�หน้าทีไ่ ด้ และเขาใช้เสียงข้างมากเป็น เผด็จการในรัฐสภา เพราะฉะนั้นถึงเราจะอยู่ต่อไปก็คงไม่มีประโยชน์ ใด จึงเป็นเหตุให้ลาออก ก่อนจะลาออก ผมก็มานั่งทบทวน ถอดบทเรียนในอดีต และ อนาคต ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้าง เช่น เมื่อเราลาออกแล้ว เราจะกลับ ไปสมัคร ส.ส.ในระบบเก่าไม่ได้ ซึ่งเป็นการสูญเสียความตั้งใจที่เรา มีตั้งแต่ต้น แต่เมื่อเห็นว่าใช้ระบบเดิมก็ไม่เกิดประโยชน์จึงตัดสินใจ ออกมาทำ�การเมืองร่วมกับประชาชนนอกสภาฯ และสิ่งที่จะตามมา เมื่อเราตัดสินใจแล้วก็คือ เรื่องของคดีความ และก็เป็นไปตามคาด การณ์ ไม่ว่าจะเป็นข้อหากบฎ หรือการทำ�ความผิดตาม พรก.ฉุกเฉิน และบรรดาเพือ่ นร่วมงาน ก็โดนคดีบกุ รุกสถานทีร่ าชการ ขัดขวางการ เลือกตั้งบ้าง ซึ่งไม่เกิดความคาดหมาย เพราะฉะนั้นการตัดสินใจดัง กล่าว ก็ตอ้ งปรึกษาครอบครัวและทีมงาน เมือ่ เขาเห็นด้วยว่าอยูต่ อ่ ไป ก็ไม่เกิดประโยชน์ก็ตัดสินใจลาออกในที่สุด

การต่อสูท้ ผี่ า่ นมายาวนานกวา 6 เดือน ใกล้เคียงกับคำ�ว่า “ชัยชนะ”หรือประสบความสำ�เร็จในด้านไหนบ้าง ?

- ผมคิดว่าที่ผ่านมาประสบความสำ�เร็จเป็นที่น่าพอใจ ตั้งแต่เราใช้ มวลชนกดดันสมาชิกวุฒิสภา หรือ ส.ว.ให้เปลี่ยนความผิดที่จะผ่าน พรบ.นิรโทษกรรม ซึ่งก่อนหน้านี้ ส.ส.เสียงข้างมากและ ส.ว.สาย ระบอบทักษิณ ยืนยันรว่าจะผ่านกฎหมายฉบับนี้ให้ได้ ครั้งนี้เราก็ ถืออว่าชนะแล้ว ชัยชนะต่อมาก็คือ ช่วงที่พวกเรายังเป็น ส.ส.อยู่ได้ยื่นให้ศาล รัฐธรรมนูญวินิจฉัย 2 เรื่อง คือ 1.เรื่องที่มา ส.ว.และการตัดสิทธิ ตัวแทนประชาชนออกจากการตรวจสอบในขณะที่รัฐบาลไปทำ�สัญญา กับต่างประเทศ ศาลฯก็ได้วินิจฉัยให้เป็นโฆษะ การชุมนุมที่เราสร้างความรู้สะสมให้กับประชาชนในเรื่องที่ระบอบ ทักษิณที่สร้างความเสียหายให้กับประเทศชาติ นั่นถือว่าเป็นชัยชนะที่ ใหญ่มาก และในระหว่างที่ กปปส.ชุมนุม เขาก็ออก พรบ.ความมัน่ คง มาอีก แต่ก็ไม่สามารถทำ�อะไรได้ ต่อมาก็มี พรก.บริหารราชการใน สถานการณ์ฉกุ เฉิน ซึง่ เราก็ไปขอให้ศาลฯคุม้ ครอง ศาลก็ได้พพิ ากษา ให้เราชนะคดี ถือว่าเราก็ชนะการใช้อำ�นาจรัฐของทางฝ่ายรัฐบาล ประการต่อมา ในเรื่องของการกระชากกระบวนการทุจริต โดย การเปิดโปงให้ประชาชนเห็นประกอบกับการที่เราเคยยื่นคำ�ร้องต่อ ปปช.ให้ไต่สวนกรณีการทุจริตโครงการรับจำ�นำ�ข้าว บัดนนี้ก็ใกล้จะ

ถึงเวลาชีม้ ลู ประชาชนมีความเข้าใจใรกระบวนการทุจริตและโครงการ ประชานิยมทีม่ เี ป้าหมายเพือ่ การซือ้ เสียงล่วงหน้า และเป็นการทุจริตเชิง นโยบายมากขึ้น นี่ก็ถือเป็นชัยชนะเช่นกัน ส่วนในเรื่องการข่มเหงรังแกข้าราชการประจำ�ถ้าใครไม่ได้เป็นซูฮ กระบอบทักษิณ คนนั้นก็จะไม่สามารถได้รับตำ�แหน่งที่ก้าวหน้าได้ มี อยู่ 2 เรือ่ งทีร่ ะบอบทักษิณกลัน่ แกล้งอย่างเห็นได้ชดั ก็คอื 1.พ.อ.ปิยะ วัฒก์ กิ่งเกตุ ที่ถูกนายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอลสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ โยกย้ายไม่เป็นธรรม จากตำ�แหน่งผู้บัญชาการคดีฯ ไปนั่งตบยุงแทน จนพ.อ.ปิยะวัฒก์ เข้าฟ้องต่อคณะกรรมการพิทักษ์ คุณธรรม และเรื่องไปอยู่ที่ศาลอาญาที่ได้รับคดีไปแล้ว นายธาริตจึง ตกเป็นจำ�เลย เรื่องต่อมาก็อย่างที่ทราบกันดี คือ นานถวิล เปลี่ยน ศรี ซึง่ จะนำ�ไปสูก่ ารวินจิ ฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ซึง่ จะทำ�ให้รฐั บาลยิง่ ลักษณ์พ้นสภาพของการเป็นรัฐบาลแบบยกคณะ นอกจากนี้เรื่องการปฏิรูปประเทศไทย เราก็ได้ระดมฟังความเห็น ของประชาชน ได้เห็นแนวทางของความต้องการของประชาชน ที่ ต้องการจะปฏิรุปประเทศไทยหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใน เรื่องการเมือง ที่เห็นว่าพรรคการเมืองคือพรรคของนายทุน ส.ส.ใน พรรคจึงเป็นของนายทุน ไม่ได้เป็นของประชาชน การทำ�งานก็ไม่ได้ เพื่อประชาชน

เรือ่ งของความทุจริต คอร์รปั ชัน่ เรือ่ งของความยากจน และ การ การตัดสินคดีของรัฐบาล “ยิ่งลักษณ์”จากองค์กรอิสระ ?

- ถ้าพิจารณาจากกรอบระยะเวลาก็น่าจะอยู่ที่วันที่ 23 เมษายน นี้ ไปแล้วก็คือ หลังเทศกาลสงกรานต์ แรวทางของ กปปส.จะมีการ ชุมนุมใหญ่เพื่อส่งสัญญาณไปยังรัฐบาลชุดนี้ที่มีพฤติกรรมไม่ยอมรับ คำ�ตัดสินของศาลฯ ซึ่งเป็นการไม่ยอมรับอำ�นาจของฝ่ายตุลาการ นั่น เป็นการแสดงออกของเผด็จการที่ไม่ยอมรับการตรวจสอบ ซึ่งถือว่า เป็นเรื่องที่เลวร้ายมากในการปกครองแบบประชาธิปไตย แสดงว่า กปปส.มองว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี รักษาการ และคณะรัฐมนตรี ชุดนีจ้ ะไม่ยอมรับคำ�ตัดสินในครัง้ นีอ้ กี ? ใช่ครับ ผมเชื่อว่าครั้งนี้เขาก็จะไม่ยอมรับ แต่จะไม่แสดงออกเพียง แค่แถลงการณ์อย่างเดียวเท่านั้น แต่จะมีการขนกองกำ�ลัง ซึ่งก็คือ กลุ่ม นปช.ออกมาเคลื่อนไหว และถ้าเกิดเป็นการสร้างความรุนแรง ก็จะเกิดการปะทะกันระหว่างมวลชน 2ฝ่าย ซึ่งเขาจะอ้างว่า เขาต่อสู้ เพื่อประชาธิปไตย แต่จริง ๆ แล้วเขาต้องการคือ ประชาธิปไตยในรูป แบบที่เขาคุมได้ เพราะถ้าเรื่องใดที่องค์กรอิสระพิจารณาว่าเขาผิด เขา ก็จะไม่ยอมรับ สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่การปกครองในรูปแบบประชาธิปไตย หลายคนบอกว่าจะเกิดสงครามกลางเมือง หรือ Civil War แต่ สำ�หรับผมมองว่า หากเจ้าหน้าที่ทหารและตำ�รวจที่ยังรักความถูกต้อง อยู่ออกมายับยั้งเหตุ ก็อาจจะไม่ถึงขั้นนั้น แต่ก็จะเป็นปัญหาเรื้อรัง ต่อไป

- ผมยอมรับว่ามีความกังวลในเรื่องนี้พอสมควร มีความเป็นไปได้ เพราะจะมีมวลชนเยอะ พื้นที่กว้าง การ์ดของเรามีจำ�นวนไม่พอ หาก มวลชนมาเป็นล้าน การ์ดของเรามีอยู่ประมาณ 2,000 คน คงไม่เพียงพอ ในส่วนของ นปช.เป็นสิง่ ทีน่ า่ กลัว เพราะทาง กปปส.จะเป็นผูก้ �ำ หนดเวลา ไว้ก่อนว่าเราจะชุมนุม แต่เขากำ�หนดทีหลังนั่นแสดงว่ามีความประสงค์ที่ จะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมา หรือข่มขู่คุกคามใส่เราไม่ให้ประชาชนมามาก

มองอนาคตประเทศไทยต่อจากนี้อย่างไร ?

- ถ้ายังไม่สลายขั้วขัดแย้ง และถ้ายังดันทุรังให้มีการเลือกตั้ง ความ ไม่สงบก็ยังคงเกิดขึ้น การพัฒนาประเทศก็จะมีผลกระทบ และที่สำ�คัญ ที่ผ่านมารัฐบาลระบอบทักษิณไม่ใส่ใจในการแก้ไขปัยหาความรุนแรงใน ภาคใต้เลย ซึง่ เป็นปัญหาทีร่ ะบอบทักษิณสร้างขึน้ มาเอง จะเห็นได้จากการ ที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรี และเป็น ผู้อำ�นวยการศูนย์ อำ�นวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ผอ.ศอ.บต.และสภาความ มัน่ คงแห่งชาติ หรือ กองอำ�นวยการรักษาความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร หรือ กอ.รมน. น.ส.ยิ่งลักษณ์ไม่เคยทำ�หน้าที่เลย หรือรัฐมนตรีที่ได้รับ การแต่งตัง้ ก็ไม่เคยทำ�หน้าทีเ่ ช่นกัน ปล่อยให้ประชาชนตายรายวัน รัฐบาล ใส่ใจกับการเกาะยึดตำ�แหน่ง แต่ไม่ทำ�หน้าที่ตามตำ�แหน่ง นี่คือปัญหา

ทีม่ า นสพ.เอเอสทีวผี จู้ ดั การรายวัน

สุดท้ายอยากให้ฝากไปถึงมวลมหาประชาชน กปปส.ที่ร่วม งานกันมากกว่าครึ่งปี ?

- ผมขอให้มวลชนทุกคนสบายใจได้ว่าการเข้าร่วมชุมนุมกับ กปปส. มีความปลอดภัยแน่นอน มาถึงขระนี้เราเดินทางมาถึง80 เปอร์เซ็นตืแล้ว หลังจากนี้ก็จะเข้าสู่เวทีการปฏิรูปตามที่พวกเราต้องการ ในส่วนของบาง คนทีถ่ กุ ข้อกล่าวหาขัดขวางการเลือกตัง้ ก้ไม่ตอ้ งกังวลแล้ว เพราะเมือ่ การ เลือกตัง้ เป็นอดีต อัยการก็ไม่สงั่ ฟ้อง ส่วนข้อหาบุกรุกสถานทีร่ าชการ เรา ไม่ได้มเี จตนาพิเศษในการสร้างปัยหาให้เกิดความเดือดร้อนกับจ้าราชการ ก็ไม่ต้องกังวลใจ อัยการคงให้ความเป็นธรรมกับเราได้ เพราะถ้าจะไป ให้จากฝ่ายพนักงานสอบสวนพิเศษที่ถูกฝ่ายการเมืองบีบบังคับก็คงยาก ส่วนมวลชนเสื้อแดง อยากให้กลับไปทบทวนว่า การที่ระบอบทักษิณ ประกาศจะกระชากค่าครองชีพ ให้กับคนเสื้อแดงหรือคนไทยทั่วไป หรือ จะเป็นการดูแลพี่น้องเกษตรกร ชาวนา เขาก็ทำ�ไม่ได้ สิ่งสำ�คัญที่สุด ขอให้ระมัดระวังวาทกรรมทางการเมือง อำ�มาตย์และไพร่ เพราะมันคิด วาทกรรมที่หลอกลวงให้ประชาชนคนไทยชิงชังคนในสังคมเดียวกัน แต่ คนที่ทำ�ตัวเหนือไพร่ก็คือระบอบทักษิณที่รวยขึ้นทุกวัน ๆ และนักการ เมืองในระบอบนี้ที่ใช้สิทธิพิเศษนอกเหนือจากสิ่งที่พี่น้องประชาชนคน เสื้อแดงได้รับ เพราะฉะนั้นก่อนที่จะออกมาเคลื่อนไหวขอให้ถามตัวเอง ว่า พี่น้องถูกหลอก นี่เป็นเรื่องจริง หรือได้อะไรจากการเคลื่อนไหว และ กำ�ลังเป็นเครื่องมือทางการเมืองให้เขาใช้เพื่ออยู่ในตำ�แหน่งทางการเมือง ได้นานที่สุด

เชิ ญ ร่ ว มแสดงความคิ ด เห็ น แนวทางปฏิ รู ป ประเทศได้ ที่

www.reformthai.com

SHARE

มั่นใจว่าจะเกิดสงครามระหว่าง กปปส.กับ นปช.อย่าง แน่นอน ? - ถึงจะไม่มีการปะทะกันอย่างชัดเจน ก็จะมีการลอบทำ�ร้าย ก่อให้ เกิดความสูญเสียกับฝ่ายประชาชน เพราะที่ผ่านมา ผมมั่นใจว่าฝ่าย รัฐบาลเป็นผู้กระทำ�ให้เกิดความสูญเสียไปแล้วกว่า 20 คน แม้ไม่ใช่ การปะทะก็ถือว่าเป็นการสูญเสียที่มากพอสมควร

ในฐานะแกนนำ�ที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลชุดรักษาความ ปลอดภัยของ กปปส.มีการเตรียมตัวอย่างไร - สิ่งแรกคือเราต้องมีการจัดฝึกอบรมการ์ดให้มีความรู้เรื่องการ

มุขตลกของต่างประเทศที่ล้อเลียน ปัญหาในโครงการจำ�นำ�ข้าวของรัฐบาล

แต่สำ�หรับคนไทยแล้วเรื่องนี้

ขำ�ไม่ออกจริงๆ!!!

ราชดำ�เนินรายวัน


RATCHADAMNOEN DAILY

คนระยำ�

อย่ามาทำ�เป็นให้พร : พีค่ นดี (P.khondee)

“หัดปล่อยบ้าง” อย่าขว้าง ปาระเบิด “หยุดอาฆาต” ไทยเถิด หยุดหลบหนี ค น ไ ท ย จั ก “ รู้ รั ก ส า มั ค คี ” ถ้ า มึ ง นี้ หยุ ด เป่ า เราคนไทย

หยุดเกือ้ หนุน ลูกสมุน ให้ปลุกปัน่ ทุ ก สิ่ ง ที่ มึ ง ตำ � หนิ และติ ว่ า ก็ มึ ง คิ ด มึ ง สั่ ง แทบทั้ ง สิ้ น ให้คนไทย แบ่งชัน้ เกลียดกันใหญ่ เป็นใครทำ� แน่นหนา ช่างน่าขำ� ยังจะกล้า มาเล่นลิ้น ทำ�สั่งสอน มึ ง ไม่ ต้อ ง ให้ พ ร หรื อ สอนใคร ไม่ต้องมา ทำ�สำ�ออย ในถ้อยคำ� อย่ า ทำ � เป็ น ลำ � เค็ ญ เล่ น ละคร แค่ มึง ห้ า ม สมุ น ไพร่ ให้ อ ย่ า ทำ � คนระยำ � อย่ า มาทำ � เป็ น ให้ พ ร คนไม่เชือ่ เหมือนก่อน อีกแล้วเอย

เป่านกหวีด

คุยกับ“คมสัน โพธิค์ ง”

“รัฏฐาธิปตั ย์” คำ�ตอบสุดท้าย อยูท่ ท่ี หารและข้าราชการ (ต่อจากเมือ่ วานนี)้

อาจารย์คดิ ว่าทำ�ไมมวลชนเสือ้ แดงทีส่ นับสนุนระบอบทักษิณจึงเหลือน้อยเต็มที

- ดูเขาชุมนุมครั้งที่ผ่านมาก็ได้ไม่มาก ไม่น่าจะเกิน 3 หมื่นคน คิดว่าเหตุที่มวลชนน้อยลงประเด็นแรก เลยคือมาจากนโยบายจำ�นำ�ข้าว เพราะสุดท้ายแล้วคนที่ได้ประโยชน์กลับไม่ใช่ชาวนา แล้วอย่าลืมว่าฐาน ของพรรคเพื่อไทยคือชาวนา แล้วก็เกษตรกรกลุ่มอื่นที่ไม่ใช่ชาวนาก็ได้รับผลกระทบจากโครงการรับจำ�นำ� ข้าว เพราะไม่ได้รับความเป็นธรรมในการรจำ�นำ�สินค้าเกษตรอื่นๆ อาทิเช่น มันสำ�ปะหลัง ข้าวโพด หรือ จำ�นำ�กันแบบฉาบฉวยอย่างหอม กระเทียม ก็มากองเน่ากันอยู่ที่ศรีษะเกศบ้าง ที่โรงยิมบ้าง สุดท้ายไม่รู้ จะไปเก็บที่ไหน ก็ไปเก็บไว้ในโกดังเก็บศพในวัดมีเรื่องมีราวกันที่ผ่านมา พวกนี้เขาก็ได้รับผลกระทบจาก นโยบายรับจำ�นำ�ข้าวทั้งนั้น

แสดงว่าตอนนี้คุณทักษิณเขาแพ้หมดสภาพแล้ว

- คุณทักษิณเขาบอกว่ายังไม่แพ้ เพราะเขาบอกว่านิสัยของเขาคือคนที่แพ้ไม่เป็น จนกว่าจะตาย ตอน นี้เขาก็ใช้วิธีซื้อเวลาอย่างเดียว ซื้อเวลาเพื่อให้อีกฝ่ายล้า แต่บังเอิญผมคิดว่าคุณทักษิณอ่านโจทย์ผิดไปข้อ หนึง่ ก็คอื ว่ามวลชนทีอ่ อกมาขับไล่ระบอบทักษิณเขาเหนือ่ ยก็จริง แต่คนเขาแค้นด้วยนะ มีถอยบ้างเป็นพักๆ คือกลับไปประกอบอาชีพ เหนื่อยแต่ไม่เลิก พอถึงเวลาก็ออกมาสู้กันใหม่ และข้อสำ�คัญก็คือเขาพกความ แค้นออกมาหนักกว่าเดิมเพราะมันมีหลายเรือ่ งสะสม และสุดท้ายเกมยือ้ เวลาแบบนีอ้ าจไม่เป็นประโยชน์กบั ทางครอบครัวและพวกพ้องของคุณทักษิณก็ได้ มันยิ่งมีเรื่องมากขึ้นๆ และคนก็จะยิ่งจับตาคนที่เกี่ยวข้อง กับตระกูลนี้มากขึ้น และสุดท้ายเขาก็อยู่ในประเทศไทยไม่ได้

เติมบุญ

ต่อจากหน้า 1

วานนี้ (15 เม.ย.) ที่บริเวณโดม 2 ภายในสวนลุมพินี กปปส.ได้จัด พิธที �ำ บุญเนือ่ งในเทศกาลสงกรานต์ โดยได้จดั พิธที างสงฆ์ โดยได้นมิ นต์ หลวงปู่พุทธะอิสระ พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ 17 รูป และ สามเณร 40 รูป ร่วมสวดมนต์อาราธนาศีล เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับผู้ชุมนุม กปปส. โดยมี นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส.เป็นประธาน ก่อน ร่วมกันถวายภัตตาหารเพล โอกาสนี้ นายสุเทพได้นำ�แกนนำ� อาทิ นายถาวร เสนเนียม นายวิทยา แก้วภราดัย นายอิสสระ สมชัย นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ นายสาทิต ย์ วงศ์หนองเตย และนายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ พร้อมด้วยแนวร่วมทำ� พิธีรดน้ำ�ดำ�หัวแกนนำ�และผู้ใหญ่ เช่น พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร ศ.ดร. ระพี สาคริก พล.ร.อ.ชัย สุวรรณภาพ พล.ต.ปรีชา เอี่ยมสุพรรณ รวม ไปถึงบรรดาผู้สูงอายุที่มาร่วมชุมนุมกว่า 100 คน โดยมี นายสมเกียรติ พงษ์ไพบูลย์ นายอุทัย ยอดมณี เครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูป ประเทศไทย (คปท.) และนายสุรยิ ะใส กตะศิลา กรรมการ กปปส. พร้อม ด้วยเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วยนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ ร่วมสรงน้ำ�เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย ขณะที่ นายสุเทพ กล่าวก่อนเริ่มงานว่า วันนี้ (15 เม.ย.) เป็นอีกวัน หนึง่ ของเทศกาลสงกรานต์ ทีป่ ระชาชนจะได้ปฏิบตั ติ ามกรอบประเพนีของ ไทย ในการแสดงความกตัญญูต่อปู่ย่าตายาย ที่ทำ�หน้าที่ดูแลบ้านเมือง ลูกหลานและครอบครัวเป็นอย่างดี จึงถือเป็นโอกาสแสดงความกตัญญู รดน้ำ�ดำ�หัวและมอบผ้าใหม่ “พร้อมกันนี้ ขออารธานาศีล สิ่งศักดิ์สิทธิ์ รวมถึงพระบารมีของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ดลบันดาลพร ให้มวลมหาประชาชน และผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมือง มีความสุข สม ปราถนาในทุกเรื่อง และร่างกายแข็งแรงเพื่อเป็นกำ�ลังของบ้านเมืองต่อ ไป” นายสุเทพ กล่าว สำ�หรับบรรยากาศการจัดงาน “มวลมหาประชาเบิกบาน” ซึ่งเป็นวัน สุดท้ายก็ยังเป็นไปด้วยความคึกคัก มีมวลชนได้ให้ความสนใจร่วม กิจกรรมจนเต็มพืน้ ทีโ่ ดม 2 ท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยของการ์ด กปปส.อย่างเข้มงวด

ต่อจากหน้า 1

วานนี้ (15 เม.ย.) เวลา 20.00 น.ทีเ่ วทีชมุ นุม กปปส. สวนลุมพินี นาย สุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการกปปส. กล่าวบนเวทีปราศรัยว่า ตลอด ทั้งวันได้เห็นความแจ่มใสของพี่น้องมีสีหน้าที่เปี่ยมไปด้วยความสุข 3 วันที่ได้ฉลองสงกรานต์ร่วมกันที่เวทีสวนลุมพินี ถือว่าได้รักษาประเพณี อันดีงามร่วมกัน และถือเป็นการเติมพลังให้แก่กัน ทั้งนี้วิกฤติที่เกิดขึ้น ในประเทศไม่ใช่เพราะคนต่างด้าว แต่เป็นคนไทยกลุ่มหนึ่งที่แสวงหาผล ประโยชน์ ทำ�ให้การเมืองปัจจุบันไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยอีกแล้ว 10

- คุณยิ่งลักษณ์น่ะหรอ ติดไม่ได้ออกแน่ เพราะว่า 20 คดีที่มีอยู่ นับเฉพาะคดีใหญ่ๆเยอะแยะไป หมดเลย แค่นบั แต่เฉพาะจำ�นำ�ข้าว ก็ 5-6 คดีแล้ว ลงมติหนึง่ ครัง้ ก็คอื หนึง่ เคสนะ ต่างกรรมต่างวาระนะ และเป็นคดีทุจริต โทษสูงสุดประหารชีวิต จำ�คุกตลอดชีวิต โทษต่ำ�สุดก็ติดคุก 7 ปีขึ้นไป บวกกับอีก 6 คดีที่มีอยู่ รวมแล้วอย่างน้อยก็ต้องติดคุก30กว่าปี กว่าจะพ้นโทษคุณยิ่งลักษณ์ก็ปาเข้าไป 80 กว่าปีแล้ว

ปีที่ผ่านมาสถานการณ์เลวร้ายลงทุกปี มองไม่เห็นหนทางก้าวสู่ความเป็น ประชาธิปไตย ขบวนการฉ้อฉล ทุจริต โกงเลือกตั้ง ซื้อสิทธิขายเสียง ทำ� กันซึ่งหน้าตามใจชอบ จึงเกิดระบอบทักษิณ เกิดความคิดลงทุนทางการ เมืองพันล้าน หมื่นล้าน แล้วมาถอนทุนเป็นแสนล้านเหมือนโครงการรับ จำ�นำ�ข้าว จึงเป็นภาระหน้าที่ที่มวลมหาประชาชนต้องมาต่อสู้เพื่อชาติเพื่อ แผ่นดิน อย่าปล่อยโอกาสให้คนร้ายมาสูบเลือดเนือ้ ประชาชนอีกต่อไป เรา จึงไม่สามารถปล่อยให้ประเทศไทย จมอยู่กับปัญหานี้ได้ แต่ขอยืนยันว่า กลุม่ กปปส.และผูช้ มุ นุมไม่ใช่ตวั ปัญหาตามทีถ่ กู กล่าวหา เพราะหากไม่มี ตนเป็นแกนนำ�ก็เชื่อว่าจะมีบุคคลอื่นที่ทนดูบ้านเมืองเกิดวิกฤติไม่ได้แล้ว ออกมาเป็นแกนนำ�และร่วมชุมนุมเช่นกัน อย่างไรก็ตามขอขอบคุณมวลชน ทีใ่ ห้การสนับสนุนในการต่อสู้ และให้ตนเองเป็นแกนนำ� ได้มโี อกาสมาพูด แทนทุกคนทีไ่ ม่ได้พดู และขอขอบคุณประชาชนทุกคนทีเ่ สียสละอย่างยิง่ ใหญ่ในการต่อสู้เพื่อชาติเพื่อแผ่นดินให้ดีขึ้นโดยไม่หวังผลประโยชน์ ตน ภาคภูมใิ จในตัวผูช้ มุ นุมทุกคน และภูมใิ จทีม่ โี อกาสในการสูเ้ คียงบ่าเคียง ไหล่ร่วมกัน ซึ่งตอนนี้ก็ผ่านมา 5 เดือนแล้ว ตนจึงขอยืนยันว่าจะมุ่งมั่น ต่อสู้ให้ถึงที่สุด เป็นไงเป็นกัน ไม่ว่าจะยาวนานแค่ไหน นายสุเทพ กล่าวอีกว่า ตนไม่เสียดายอะไรในชีวติ อีกแล้ว จึงได้ประกาศ เลิกเล่นการเมือง เพราะไม่มีโอกาสไหนในชีวิตแล้วที่ได้มีโอกาสร่วมสู้ กับผูท้ รี่ กั ชาติหัวใจบริสุทธิเ์ ป็นล้านคน สงกรานต์ปีนมี้ ีความสุขมากกว่าปี ไหนๆทั้งสิ้น ทั้งนี้ ในวันพรุ่งนี้ (16 เม.ย.)เป็นวันพักผ่อนของมวลชนอีก 1วัน เนือ่ งจากภารกิจต่อจากนีจ้ ะเป็นภารกิจต่อเนือ่ งทีจ่ ะมีการเคลือ่ นไหว ไปจนถึงวันพิชติ ชัยชนะของมวลมหาประชาชน ซึง่ การต่อสูข้ องเราครัง้ นีจ้ ะ ต้องมีแต่ชยั ชนะ จะไม่มคี �ำ ว่าแพ้ โดยตนกำ�ลังจะวางแผนว่าจากนีจ้ ะชนะ อย่างไรให้ขาวสะอาดและบริสุทธิ์ที่สุด “ตั้งแต่วันพฤหัสบดี (17 เม.ย.)เป็นต้นไป ทุกย่างก้าวจะสำ�คัญ เพื่อ เดินหน้าไปสู่ชัยชนะ เราจะยืนหยัดไม่ว่าจะแลกด้วยอะไรก็ตาม และจะ ทำ�ให้เรามาฉลองชัยชนะร่วมกันให้ได้ เพือ่ เป็นของขวัญปีใหม่ทผี่ มจะขอม อบให้กบั พีน่ อ้ งประชาชนทุกคน นัน่ คือชัยชนะของมวลมหาประชาชน ดัง นั้นพรุ่งนี้ขอให้พักชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม มะรืนนี้เราจะไปรบกันต่อ”นาย สุเทพกล่าว

คปท.ขยับรุกหลังสงกรานต์ พักชาร์จแบตฯ 1 วัน

หากพิจารณาจากความผิดในหลายๆ กรณีทคี่ ณ ุ ยิง่ ลักษณ์ท�ำ ลงไป ดูแล้วคุณ ยิ่งลักษณ์อาจจะจะติดคุกหนักกว่าคุณทักษิณอีก

ต่อจากหน้า 1

วานนี้ (15 เม.ย.) นายอุทยั ยอดมณี ผูป้ ระสานงานเครือข่ายนักศึกษา ประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท.) เปิดเผยว่าความเคลื่อนไหวของ คปท. ภายหลังจากได้พักกิจกรรมมาตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.จากเหตุซุ่มยิง บนทางด่วนจนทำ�ให้มผี เู้ สียชีวติ รวมไปถึง พิธวี นั มหามงคลวันสงกรานต์ ผ่านไปแล้ว หลังจากนี้จะเริ่มการเคลื่อนไหวตั้งแต่วันที่ 17 เม.ย. โดย คปท. จะรุกเร้า การปฏิวัติโดยประชาชนอย่างแท้จริง และเป็นการ เคลื่อนไหวที่เข้มข้นมากขึ้น เพื่อนำ�ไปสู่ชัยชนะโดยเร็ว เพราะถ้าปล่อยไว้ พี่น้องที่มาร่วมชุมนุมจะอ่อนล้า ซึ่งการเคลื่อนไหวในครั้งนี้ จะเป็นการ เคลื่อนไหวคู่ขนานไปกับทาง กปปส. เพราะมีเป้าหมายเดียวกัน แต่รูป

แบบการเคลือ่ นไหวจะปรับเปลีย่ นไป และคาดว่าปฏิบตั กิ ารเคลือ่ นไหวเชิง รุกอีกครั้งนั้น เบื้องต้นจะต้องจบให้ได้ภายในเดือน เม.ย.นี้ “อยากจะขอพรเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ให้การปฏิรูปประเทศไทย และการเคลื่อนไหวของประชาชนเป็นผลสำ�เร็จโดยแท้จริง เพื่อที่จะได้ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ สังคมและประเทศชาติให้ได้เดินหน้า” นายอุทัย ระบุ นายอุทยั กล่าวต่อว่า กลุม่ ข้าราชการยังคงเป็นเป้าหมายหลัก ทีต่ อ้ งการ ผลักดันให้ออกมาปฏิรูปประเทศร่วมกับประชาชน ดังนั้นจะผู้ชุมนุมเดิน หน้าพูดคุยกับข้าราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม ให้ออกมาร่วมกันปฏิรปู ประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

“ยะใส”ชีแ้ ม้ว

ต่อจากหน้า 1

วานนี้ (15 เม.ย.) นายสุริยะใส กตะศิลา ผู้ประสานงานเครือข่าย นักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท.) ได้โพสต์ข้อความในเฟ ซบุ๊กส่วนตัว “สุริยะใส กตะศิลา” ว่า เมื่อวาน( 14 เม.ย.) เห็นข่าว พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร สไกป์มาหาญาติพี่น้องที่เชียงใหม่ แล้วบอกว่า พร้อมเจรจาและแนะนำ�ให้ทุกคนเลิกอาฆาตมาดร้ายต่อกัน ตนฉุกคิด ทันที ว่า จะเจรจากับใครจะเจรจากับศาลรัฐธรรมนูญ หรือคณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะ เจรจาได้ เพราะเป็นระบบไต่สวนความผิด เหมือนคนถูกข้อหาขึ้นศาล แล้วจะไปขอเจรจากับศาล มันเป็นไปไม่ได้ เพราะถูกผิดก็ว่ากันไปตาม คำ�ตัดสินหรือว่าเพราะล่วงรูช้ ะตากรรมน้องสาวทีอ่ าจจะเพลีย่ งพล้�ำ ทางการ เมืองเลยส่งสัญญาณเจรจา นายสุริยะใสโพสต์อีกว่า ส่วนที่ให้เลิกอาฆาตมาดร้ายต่อกันนั้น ก็ไม่รู้ ว่าหมายถึงใครอาฆาตใคร เพราะเห็นแต่บรรดาผู้สนับสนุนคุณทักษิณที่ คุกคามข่มขูค่ นเห็นต่างทางการเมืองตลอดเวลาฟาดงวงฟาดหางคุกคามไป ถึงสถาบันเบื้องสูงก็เห็นกันอยู่เป็นประจำ� บอกแก้ไขไม่แก้แค้นแต่ช่วงถือ อำ�นาจก็หมายหัวเล่นงานคนอืน่ อยูเ่ นือง ๆ ดังนัน้ คำ�อวยพรวันปีใหม่ไทย จากคนชื่อทักษิณจึงเป็นคำ�อวยพรที่เป็นแผ่นเสียงตกร่อง ไปแล้ว เพราะ ปากอย่างใจอย่างทำ�นองนั้น

ช่วยเหลือผูบ้ าดเจ็บ-เสียชีวติ

และกองทุนเด็กกำ�พร้า

ธนาคารกรุงเทพ ชือ่ บัญชี ธีราภา พร้อมพันธุ์ กระแสรายวัน เลขที่ 876-300-2758

สิน้ สุดเทศกาลสงกรานต์แล้วนะครับ หลังจาก ได้พักผ่อนก็หวังว่าคุณผู้อ่านทุกท่านที่ติดตาม ‘รายดำ�เนินรายวัน’ และสถานการณ์บา้ นเมือง อย่างใกล้ชดิ จะมีความสุขกายสุขใจ และมีพลัง ในการต่อสูก้ บั ระบอบทักษิณกันต่อไป ตอนนี้ก็เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำ�คัญของ ประเทศ อีกไม่ก่วี ันก็น่าจะมีคำ�ตัดสินในคดี ใหญ่ๆออกมา ทำ�ให้รอ้ นถึงระบอบทักษิณทีต่ อ้ ง เดินหน้าสร้างกระแสและหาแนวทางต่างๆเพือ่ จะ รักษา ‘ไข่อนั สมบูรณ์จากรังทีย่ บั เยิน’ เพือ่ เป็นต้น ทุนในการต่อสูข้ องพวกพ้องตัวเองสิบต่อไป เรา จึงได้เห็นข่าวว่าทักษิณพยายามให้เกิดการเจรจา กันระหว่างรัฐบาลและผูช้ มุ นุม ซึง่ ก็เป็นไปอย่างที่ ‘เป่านกหวีด’ ของเราเคยได้คาดการณ์ไว้ วันนีม้ าลองประเมินทางสู-้ ทางถอยของระบอบ ทักษิณทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ได้ 1.ประกาศไม่ยอมรับอำ�นาจศาลและองค์กร อิสระ หมากตานีก้ จ็ ะใช้คนเสือ้ แดงขับเคลือ่ นเป็น หลัก และรัฐบาลก็อาจจะยืน่ ตีความสถานภาพ รักษาการของรัฐบาลว่าเอาคนอื่นขึ้นมาแทนได้ รึเปล่า แล้วก็ทนทูซ่ บ้ี ริหารประเทศทัง้ ๆทีต่ วั เอง ไม่มอี �ำ นาจแล้ว 2.พยายามผลักดันการเลือกตัง้ ให้เร็วทีส่ ดุ เพือ่ หาคณะบุคคลชุดใหม่เพือ่ มาสืบทอดอุดมการณ์ ช่วยเหลือระบอบทักษิณอย่างเต็มพิกัด ซึ่งถ้า สามารถทำ�ได้เร็วก็จะถือว่าตนเองมีความชอบ ธรรมทีจ่ ะบริหารประเทศต่อไป 3.แย่งเสนอนายกฯเฉพาะกาลจากมาตรา 7 ในรัฐธรรมนูญ แม้วา่ ก่อนหน้าคนของระบอบ ทักษิณจะออกมาเดินหน้าบอกว่ามาตรา 7 ไม่ สามารถใช้ได้ แต่ถา้ หากไม่สามารถเลือกตัง้ ได้เร็ว อย่างทีห่ วัง ก็อาจจะเกิดสิง่ นีเ้ กิดขึน้ โดยจะมีการ แข่งกับมวลมหาประชาชนเสนอชือ่ นายกฯ ม.7 และแย่งชิงอำ�นาจรัฏฐาธิปตั ย์กลับคืนไปหากเกิด สุญญากาศ ซึง่ อาจจะเสนอผ่านทางรัฐบาลรักษา การ หรือใช้มวลชนคนเสือ้ แดงเสนอเพือ่ กดดัน ก็เป็นได้ 4.สร้างสถานการณ์ทกุ วิถที างเพือ่ เจรจา ทัง้ ทาง ลับและทางแจ้ง สร้างภาพว่ายอมถอย เหมือน ทีเ่ ราเคยวิเคราะห์กันไปแล้วว่า ถ้าฝ่ายระบอบ ทักษิณเริม่ รูส้ กึ ว่าตัวเองเพลีย่ งพล้�ำ หมากตานีจ้ ะ ถูกหยิบยกขึน้ มาอีก ทีนก้ี จ็ ะขึน้ อยูก่ บั ความเข้ม แข็งของมวลมหาประชาชนว่าจะใจแข็งไม่ยอม เจรจาหรือไม่ แต่ขอโทษนะจ๊ะ ถึงจะมีการเจรจา เกิดขึน้ ก็ไม่สามารถทีจ่ ะเจรจาเรือ่ งประโยชน์สว่ น ตัวได้ และคดีความต่างๆทีอ่ ยูท่ ศ่ี าลและองค์กร อิสระก็ไม่สามารถเจรจาได้ 5.สร้างสถานการณ์รนุ แรงจนเกิดจลาจล และ ความรุนแรงจากมือมืด เพือ่ ล้างไพ่ใหม่ และเพือ่ กดดันให้เกิดการเจรจา สถานการณ์หลังสงกรานต์ ต้องจับตาเรือ่ งนีใ้ ห้จงดี เพือ่ ป้องกันความเลวร้ายที่ จะเกิดกับประเทศชาติและประชาชนของเรา 6.ชิงลาออกทั้งคณะรัฐบาล เพื่อผลักให้เกิด สุญญากาศเร็วขึน้ และสร้างภาพว่ายอมถอยจน สุดแล้ว ซึง่ ประเด็นนีอ้ าจจะเกิดได้ยาก แต่กไ็ ม่ใช่ ไม่มที างเกิดขึน้ ถ้าเกิดทำ�อย่างนีข้ น้ึ จริงๆจะถือว่า เป็นหมากทีช่ าญฉลาดทีส่ ดุ ของระบอบทักษิณใน ระยะหลังๆเลย 7.ปฏิวตั ติ นเองเพือ่ ล้มกระดานใหม่ และสืบทอด อำ�นาจรัฏฐาธิปตั ย์ตอ่ ไป เกิดขึน้ ได้ยากถ้าทหารไม่ เอาด้วย แต่ยคุ นีอ้ ะไรๆก็เกิดขึน้ ได้ ถ้ามีตัวแปรอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นเราคงได้มา วิเคราะห์กนั ต่อไป แต่อย่างไรก็ดไี ด้แต่ภาวนา ว่าหลังสงกรานต์น้จี ะไม่เกิดอะไรที่ไม่คาดฝันที่ คุกคามต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของทีน่ อ้ งประชาชน คนไทย ถ้าจะต่อสูก้ นั ก็ขอให้เป็นการต่อสูท้ าง ความคิด เล่นตามกติกาเหมือนทีพ่ วกตัวเองเคย พูดย้�ำ บ่อยๆ... แสงธรรม ชุนชฎาธาร

ผูจ้ ด ั ทำ�หนังสือพิมพ์ราชดำ�เนินรายวัน : ผูอ ้ �ำ นวยการ เอกนัฏ พร้อมพันธุ์ุ โฆษกคณะกรรมการ กปปส. บรรณาธิการ : แสงธรรม ชุนชฎาธาร, สำ�นักงานอนุสาวรียป ์ ระชาธิปไตย ถนนราชดำ�เนิน กทม. โทร. 094 073 0850 ถึง 2 E-mail : ratchadamnoendaily@gmail.com ดาวน์โหลดฉบับดิจิตอลได้ที่ http://www.facebook.com/RatchadamnoenToday ราชดำ�เนินรายวัน

ราชดำเนินรายวัน 16 เม.ย. 2557  

หนังสือพิมพ์ราชดำเนินรายวัน https://www.facebook.com/RatchadamnoenToday

Advertisement