Page 1

RATCHADAMNOEN DAILY

ราชดำ�เนินรายวัน

ฉบับที่ 107 : วันที่ 10 เมษายน 2557 http://www.facebook.com/RatchadamnoenToday

โค่นระบอบทักษิณ ปฎิรูปประเทศไทย เพื่อประชาธิปไตยสมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

ทหารเปิดใจรับ ปลัดกห.สัง่ เปิดประตูตอ้ นรับ ชวนนัง่ คุยเรือ่ ง“รัฏฐาธิปตั ย์” รับปากงดเคลือ่ นช่วงสงกรานต์ ราชดำ�เนินรายวัน - “กำ�นันสุเทพ” พามวลมหาประชาชนให้ก�ำ ลังใจทหารถึง ก.กลาโหม แวะสักการะศาลหลักเมืองเพือ่ ความเป็นสิรมิ งคล ก่อนทีป่ ลัด กห.สัง่ เปิดประตูตอ้ นรับ ชวนนัง่ หารือถึงแนวทางเคลือ่ นไหว “สุเทพ” ขอความร่วม มือทหารหยุดรับใช้ระบอบแม้ว-ออกมายืนข้าง ปชช. พร้อมแจง “รัฏฐาธิปตั ย์” ละเอียดยิบตามที่ “นิพทั ธ์” ข้องใจ เห็นพ้องหยุดเคลือ่ นไหวช่วงเทศกาลสงกรานต์ เปิดทางพีน่ อ้ งทหารฉลองกับครอบครัว จากนัน้ ไปเยีย่ ม-ให้ก�ำ ลังใจ สรส.ที่ ก.มหาดไทย เจอหนุม่ นิรนามป่วนต้อนรับ แต่ไร้คนเจ็บ อ่านต่อหน้า 4

หลวงปูฯ่ นำ�ทัวร์หลายจุด ลุยกองปราบฯแจ้งความ“โกตี”๋ ขีดเส้น5วันต้องออกหมายจับ ราชดำ�เนินรายวัน - “หลวงปู่พระพุทธะอิสระ” นำ�มวลชนเวที แจ้งวัฒนะเดินสายทำ�ภารกิจพิเศษตลอดวัน ก่อนออกเดินทางแวะจ่ายค่า ทางด่วน หลัง กทพ.ออกข่าวสร้างความเสียหาย จากนัน้ ไปกรมธนารักษ์ ขอเช่าทีท่ �ำ กิน ก่อนไปศาลอาญาฟ้อง ผอ.สำ�นักพุทธฯให้ขา่ วใส่รา้ ย เรียก ค่าเสียหาย 100 ล้าน เคลือ่ นต่อไปกองปราบฯแจ้งความเอาเรือ่ ง “โก ตี”๋ แกนนำ�แดงปทุมฯฐานทำ�ระยำ�หมิน่ เบือ้ งสูง ให้เวลา 5 วันต้องออก หมายจับ หากไม่คบื เตรียมย้ายมานอนหน้ากองปราบฯ อ่านต่อหน้า 3

อ่านต่อหน้า 4

“สุเทพ”มัน่ ใจขรก.90%เอาด้วย หลังสงกรานต์สมู้ ว้ นเดียวจบ แย้มมีแผนเผด็จศึกทรราชแล้ว ราชดำ�เนินรายวัน - เลขาธิการ กปปส.แจง “รัฏฐาธิปตั ย์” เป็นเรือ่ งอนาคต เตรียมการไว้เผือ่ “ปู” ตกเก้าอี้ อำ�นาจต้องคืนประชาชน มัน่ ใจข้าราชการ 90% เอาด้วยแล้ว สับ “ยิง่ ลักษณ์” ไร้สติโพสต์เฟซบุค๊ แค่หวังดิสเครดิต ศษล-ป.ป.ช. ประกาศระดมพลใหญ่มว้ นเดียวจบหลังสงกรานต์ ขีดเส้นสู้ 6 เดือนต้องชนะได้แล้ว ลัน่ หาก ปชช.ขรก.ไม่เอาด้วยก็คงต้องยอมแพ้ พร้อมเดินเข้าคุกอย่างองอาจ อ่านต่อหน้า 4

ผอ.รพ.มงกุฏวัฒนะสุดทน

ปลุกทหารพิทักษ์ราชบัลลังก์ ชวนคนไทยขจัด“ขยะแผ่นดิน”

ราชดำ�เนินรายวัน - “ผอ.รพ.มงกุฏวัฒนะ” จวก “โกตี”๋ เหิมเกริมหมิน่ สถาบัน ออกประกาศ ปลุกราชองครักษ์ รุกทำ�หน้าทีพ่ ทิ กั ษ์ปกป้องราชบัลลังก์ตามคำ�ถวายสัตย์ปฏิญาณ์ เชียร์ไม่ ต้องรอ “ประยุทธ์” สัง่ ระบุอริราชศัตรูประกาศตัวชัดแล้ว ต้องเร่งจัดการไม่ให้เหิมเกริมอีก ชวนคนไทยทุกหมูเ่ หล่าร่วมกองทุน “เผาขยะแผ่นดิน” ขจัดศัตรูพวกหมิน่ สถาบันให้สน้ิ ซาก อ่านต่อหน้า 4

คปท.เย้ย“อ้ายปึง้ ”จนตรอก

ขูข่ า้ ราชการต้อนรับกปปส. อ่านต่อหน้า 4

จ่ายค่าทางด่วน : หลวงปูพ่ ทุ ธอิสสระลงจากรถเพือ่ ชำ�ระค่าทางด่วนให้รถทุกคันทีข่ บั ขึน้ ทางด่วน ระหว่างการเคลือ่ นขบวน ไปยังถนนพระราม 6 โดยใช้ทางด่วนแจ้งวัฒนะ หลังก่อนหน้านีก้ รมทางหลวงได้รอ้ งให้มกี ารดำ�เนินคดีกบั ขบวนรถผูช้ มุ นุมที่ ไม่ช�ำ ระค่าผ่านทาง ราชดำ�เนินรายวัน


บุกรังกลาโหม-เยือน สรส.มหาดไทย

เก็บตกการเคลื่อนไหว

ตั๊น จิตภัสร กฤดากร แจกขาวกลองใหทหารหาญ ที่กระทรวงกลาโหม

กลุมศิลปนและคนรักศิลปะ นัดตัวแทน คปท.รับมอบเงิน 110, 000 บาท

กาแฟตุกๆ นํากาแฟอรอยๆ แจกพี่นองทหารหาญ

เสื้อมาลัย 13 สี รับสงกรานต ที่รานรักษแผนดิน บริหารโดยคุณญี่ปุน

ภรรยา ลูกๆ และญาติมิตร พรอมตัวแทน คปท. ไปลอยอังคาร ส.อ.วสันต คําวงศ ที่อาวแสมสาร สัตหีบ ชลบุรี โดยมีทหารเรือชวยอํานวยความสะดวก

หมูสะเตะที่สวนลุม สวน กปปส.ที่ซิดนีย แมอยูไกลก็ยังนําสายไหมมาใหทาน

พี่ศักดิ์ ชางผมใหญ (เสื้อลายดอกเขียว) อาสาสมัครตักอาหารใหพี่นองที่ คปท. แทบทุกเย็น

หนูนอยที่เชียงใหม จัดเต็มยศ สําหรับทักษิณ


หลวงปู่ฯนำ�ทัวรหลายจุด

เชิญรวมแสดงความคิดเห็นแนวทางปฏิรูปประเทศไดที่

www.reformthai.com ขีดเสน5วันตองออกหมายจับ SHARE ลุยกองปราบฯแจงความ“โกตี๋”

ราชดำ�เนินรายวัน – “หลวงปูพ่ ระพุทธะอิสระ” นำ�มวลชน เวทีแจ้งวัฒนะเดินสายทำ�ภารกิจพิเศษตลอดวัน ก่อนออกเดิน ทางแวะจ่ายค่าทางด่วน หลัง กทพ.ออกข่าวสร้างความเสีย หาย จากนัน้ ไปกรมธนารักษ์ขอเช่าทีท่ �ำ กิน ก่อนไปศาลอาญา ฟ้อง ผอ.สำ�นักพุทธฯให้ขา่ วใส่รา้ ย เรียกค่าเสียหาย 100 ล้าน เคลือ่ นต่อไปกองปราบฯแจ้งความเอาเรือ่ ง “โกตี”๋ แกนนำ� แดงปทุมฯฐานทำ�ระยำ�หมิน่ เบือ้ งสูง ให้เวลา 5 วันต้องออก หมายจับ หากไม่คบื เตรียมย้ายมานอนหน้ากองปราบฯ วานนี้ (9 เม.ย.) ผูส้ อ่ื ข่าวรายงานว่า เมือ่ เวลา 09.30 น. หลวง ปูพ่ ระพุทธะอิสระ แกนนำ� กปปส.เวทีแจ้งวัฒนะ ได้น�ำ ขบวน มวลชน กปปส.และเครือข่ายชาวนาไทย เคลือ่ ยออกจากพืน้ ที่ การชุมนุมเพือ่ เดินทางไปปฏิบตั ภิ ารกิจตามสถานทีต่ า่ งๆ โดยได้ แวะหยุดขบวนทีด่ า่ นทางด่วนประชาชืน่ ซึง่ หลวงปูพ่ ระพุทธะ อิสระ ได้ลงจากรถยนต์เพือ่ นำ�เงินไปชำ�ระค่าผ่านทางด่วนให้กบั คณะเป็นเงินร่วม 2,000 บาท ภายหลังจากทีก่ อ่ นหน้านี้ การ ทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้ออกมาให้ขา่ วว่า ขบวน มวลชน กปปส.แจ้งวัฒนะไม่จา่ ยค่าผ่านทางด่วน และมีขา่ วว่า กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ (ดีเอสไอ) อาจจะรับเป็นคดีพเิ ศษ เมือ่ เวลา 10.00 น. มวลชนเวทีแจ้งวัฒนะได้เดินทางถึงหน้า กระทรวงการคลัง โดยมอบหมายให้ นายระวี รุง่ เรือง ประธาน เครือข่ายชาวนาไทย เป็นผูแ้ ทนยืน่ หนังสือต่อ อธิบดีกรม ธนารักษ์ เพือ่ ขอโอกาสให้ชาวนาได้เช่าทีด่ นิ ราชพัสดุจดั สรร ให้เช่าทำ�กินในราคาทีเ่ ป็นธรรม เบือ้ งต้นกำ�หนดพืน้ ทีอ่ ยูใ่ น16 จังหวัดภาคกลาง โดยมี นางปนัสย์สร อริยวงศ์ รองอธิบดีกรม ธนารักษ์ เป็นผูร้ บั หนังสือแทน ทัง้ นี้ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ได้รับปากว่าจะแจ้งข้อมูลที่ดินราชพัสดุท่ีอยู่ในความรับผิด ชอบของกรมธนารักษ์ท่วี ่างสามารถให้เช่าได้แก่ชาวนาที่เวที แจ้งวัฒนะ ได้รบั ทราบภายใน 15 วัน ต่อมาหลวงปูพ่ ทุ ธะอิสระ ได้น�ำ มวลชนเดินทางไปยังศาล อาญา เพือ่ ยืน่ เรือ่ งฟ้อง ผอ.สำ�นักพุทธศาสนาและสือ่ 2 ฉบับ เอาผิดทางอาญาฐานละเมิดและหมิน่ ประมาท รวมทัง้ แจ้งว่า จะไปฟ้องแพ่งเรียกร้องค่าเสียหาย 100 ล้านบาท เนือ่ งจาก ให้สมั ภาษณ์วา่ หลวงปูพ่ ทุ ธะอิสระ เป็นอุปชั ฌาย์เถือ่ นบวช สามเณร 39 รูปทีเ่ วทีแจ้งวัฒนะ เพราะเสนอข่าวบิดเบือนใส่ ร้าย โดยวันทีจ่ ดั งานบวชสามเณรได้เชิญเจ้าคณะตำ�บลทีอ่ ยูว่ ดั ใน อ.โพรงมะเดือ่ จ.นครปฐม มาทำ�การอุปชั ฌาย์บวชเณร

และเมือ่ เวลา 11.30 น. ขบวนเวทีแจ้งวัฒนะได้เดินทางไปยัง กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) ถ.พหลโยธิน เพือ่ แจ้งความ ต่อพนักงานสอบสวน บก.ป.ให้ด�ำ เนินคดีกบั นายวุฒพิ งศ์ กช ธรรมคุณ หรือโกตี๋ แกนนำ�คนเสือ้ แดง จ.ปทุมธานี ในความ ผิดฐานหมิน่ เบือ้ งสูง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 หลังจากนายวุฒพิ งศ์ได้ให้สมั ภาษณ์กบั สือ่ ต่างประเทศ โดยมี การพาดพิงถึงสถาบันเบือ้ งสูง ซึง่ มีการเผยแพร่คลิปวีดโี อการ สัมภาษณ์ดงั กล่าวผ่านทางเว็บไซต์ยทู วิ บ์ หลวงปูพ่ ทุ ธะอิสระ ระบุวา่ ขอให้ทางตำ�รวจเร่งรัดรวบรวม พยานหลั ก ฐานและออกหมายจั บ นายวุ ฒิ พ งศ์ โ ดยเร็ ว เนื่องจากเป็นการกระทำ�ที่จาบจ้วงต่อสถาบันเบื้องสูงอย่าง ชัดเจน และจะให้เวลาดำ�เนินการ 5 วัน หากยังล่าช้าไม่มกี าร ขออนุมตั ศิ าลออกหมายจับดังกล่าวก็จะพามวลชนมาปักหลัก ทีห่ น้า บก.ป.เพือ่ ติดตามทวงถามกับทางเจ้าหน้าทีต่ อ่ ไป ภายหลังรับแจ้งความเสร็จสิน้ แล้ว ทางหลวงปูพ่ ทุ ธะ อิสระ ได้พามวลชนออกรณรงค์เชิญชวนประชาชนร่วม ลงชือ่ สนับสนุนร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) 3 ฉบับ ได้แก่ ร่าง พ.ร.บ.สภาชาวนาและเกษตรกรแห่งประเทศไทย ร่าง พ.ร.บ.สภาศีลธรรมคุณธรรมแห่งชาติ และร่าง พ.ร.บ.สภา การจัดการพลังงานฯ บริเวณห้าแยกลาดพร้าว และห้างสรรพ สินค้าย่านลาดพร้าวด้วย โดยมีมวลชนช่วยแจกเอกสารการลง ลายมือชือ่ ของผูเ้ ข้าชือ่ เสนอกฎหมายร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว ซึง่ ได้ รับความสนใจตลอดเส้นทาง ทั้งนี้ประชาชนที่ต้องการร่วมปฏิรูปประเทศไทยผ่านร่าง พ.ร.บ.ทัง้ 3 ฉบับ สามารถยืน่ แบบฟอร์ม ข.ก.1 พร้อมเอกสาร ดังนีค้ อื สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน หรือ บัตรประจำ� ตัวประชาชนทีห่ มดอายุ หรือหลักฐานอืน่ ใดทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายสามารถแสดงตนได้และมี หมายเลขประจำ�ตัวประชาชนของผูน้ น้ั แนบมาพร้อมร่าง พ.ร.บ. ทัง้ 3 ร่างข้างต้นอย่างละแผ่น โดยสามารถส่งไปยัง หลวงปูพ่ ทุ ธะอิสะ 99/519 ม.2 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 หรือส่งเอกสารโดยตรงได้ทห่ี ลังเวที กปปส. แจ้งวัฒนะและเวที กปปส. สวนลุม ซุม้ ศิรริ าช โทร สอบถาม 08-1908-4591, 09-1994-5098 ทัง้ นีผ้ ชู้ มุ นุมไม่ได้ บอกถึงจุดหมายปลายทาง เพียงแต่บอกว่าจะเดินแจกเอกสาร ไปบนถนนลาดพร้าวแบบเคลือ่ นทีไ่ ปเรือ่ ยๆ

“เราหวังอยากได้รฐั บาลทีม่ คี ณ ุ ธรรม จะพอใจก็เมือ่ ระบอบ ทักษิณยอมศิโรราบ เวลาผูช้ มุ นุมตะโกนว่า “ออกไป” ไม่ได้ หมายถึงแค่ให้ออกไปจากสภา แต่หมายถึงอยากให้เลิกอยูก่ บั นักการเมืองทีเ่ กีย่ วกับระบอบทักษิณ ไม่ใช่ให้ทหารปฏิวตั ิ อยาก ได้นกั การเมืองทีไ่ ม่เกีย่ วข้องกับทักษิณ ทีไ่ ม่โกงกิน และไม่ได้บอกว่าอยากได้ประชาธิปตั ย์”

“รัฐประหารแล้วสามารถขับไล่ระบอบทักษิณออกไปได้ก็ สนับสนุน ไม่วา่ จะมาจากแนวทางไหนก็แล้วแต่ ทีไ่ ล่ทกั ษิณได้ ก็ยนิ ดีและสนับสนุน คือมันผ่านมาเจ็ดถึงแปดปีแล้ว มันน่าเบือ่ มากเลย สมมติถา้ มีรฐั ประหารครัง้ ต่อไป ก็ยงั มีความหวังว่า คณะรัฐประหารจะแก้ปญ ั หาจากการรัฐประหารครัง้ ก่อนได้ แต่ ประเทศไทยก็ผา่ นรัฐประหารมากว่า 10 ครัง้ แล้ว”

“อยากให้เรือ่ งนีจ้ บทีก่ ารเว้นวรรคของนักการเมืองเองทัง้ สองฝ่าย ไม่วา่ เพือ่ ไทยหรือประชาธิปตั ย์ เริม่ นับหนึง่ กันใหม่ ไม่ใส่ใจมองที่ ผลประโยชน์ของประเทศ อย่างนโยบายประชานิยม ชนชัน้ ราก หญ้าก็พอใจ แต่สร้างผลไม่ดตี อ่ ประเทศ เช่น นโยบายจำ�นำ�ข้าว ในขณะเดียวกัน คนยังผูกติดกับระบบอุปถัมภ์ ทีท่ �ำ ให้ไม่มที างเป็น ประชาธิปไตยอย่างแท้จริงได้”

ชาวสวนจาก จ.ราชบุรี

ชาวสวนยาง จ.สุราษฎร์ธานี

ข้าราชการจากกระทรวงศึกษาธิการ


ราชดำเนินรายวัน 10 เม.ย. 2557  

หนังสือพิมพ์ราชดำเนินรายวัน https://www.facebook.com/RatchadamnoenToday

ราชดำเนินรายวัน 10 เม.ย. 2557  

หนังสือพิมพ์ราชดำเนินรายวัน https://www.facebook.com/RatchadamnoenToday

Advertisement