Page 1

RATCHADAMNOEN DAILY

ราชดำ�เนินรายวัน

ฉบับที่ 104 : วันที่ 7 เมษายน 2557

http://www.facebook.com/RatchadamnoenToday

โค่นระบอบทักษิณ ปฎิรูปประเทศไทย เพื่อประชาธิปไตยสมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

“กำ�นัน”รับคำ�ท้า บอก“จตุพร”นัดวันระดมพลมาเลย

มัน่ ใจกปปส.มาด้วยใจชนะขาด จวก“ทนายขีน้ ก”จุน้ เรือ่ งในไทย ราชดำ�เนินรายวัน - เลขาธิการ กปปส.ลากไส้ “แม้ว” อีก ก่อนจัดหนัก “โรเบิรต์ อัมสเตอร์ดมั ” ทะลึง่ โจมตีกระบวนการยุตธิ รรมไทย ปากดีหนุนแก้มาตรา 112 ทัง้ ทีเ่ ป็นฝรัง่ หัวแดง ลัน่ ไม่ยอมให้คนต่างชาติมายุง่ เรือ่ งคนไทยเด็ดขาด ประกาศรับ ท้า “ประธาน นปช.” ระดมพลแข่งหลังสงกรานต์ มัน่ ใจมวลมหาประชาชนชนะ ขาด เหน็บไม่ตอ้ งเติมเงิน-มาด้วยใจ พร้อมเชิญชวนร่วมฉลองสงกรานต์ทส่ี วน ลุมฯ 13 - 15 เม.ย.นี้ อ่านต่อหน้า 4

“ยะใส”ชีเ้ หตุเสือ้ แดงกร่อย

นายทุนเกียร์วา่ งกลัวเปลืองตัว ห่วงปรับแผนคุกคามองค์กรอิสระ ราชดำ�เนินรายวัน - “สุรยิ ะใส” วิเคราะห์เหตุมวลชนเสือ้ แดง พลาดเป้า ระบุสนติบาลให้แค่ 3 หมืน่ ชีแ้ นวร่วมลอยตัว หวัน่ ได้ ไม่คมุ้ เสีย หลังหลายคนประเมินทิศทางลมอาจเปลีย่ น ทัง้ กรณีคดี โกงจำ�นำ�ข้าว-สถานั “ยิง่ ลักษณ์” แปลกใจ “พ่อแม้ว” ไม่โฟนอิน เชือ่ เช็คพาวเวอร์ลว่ิ ล้อ เหตุโดนต้มเปือ่ ยมาหลายหน จับตา “โจก แดง” ปรับหมากรุกไล่ศาล รธน.-ป.ป.ช.มากขึน้ อ่านต่อหน้า 4

อ่านต่อหน้า 4

ให้มวลชนพัก2วัน-ลุยต่อ8เมย. เย้ยนปช.ขาลง-คนร่วมแค่2หมืน่ ลัน่ หลัก“รัฏฐาธิปตั ย์”เป็นไปได้

ราชดำ�เนินรายวัน - โฆษก กปปส.เผยผลประชุมเครือข่ายแนวร่วมตอบรับดีมาก เตรียมนำ�คอมเมนท์ตกผลึกเป็น แนวทางเคลือ่ นไหว แขวะกุย๊ แดงร่วมฝูงแค่ 2 หมืน่ เชือ่ สมช.-สตช.ช่วยปัน่ ตัวเลข เมินเวทีอกั ษะเน้นปราศรัยโจมตี กปปส.ชีไ้ ร้ราคา รูท้ นั แค่แผนตืน้ หวังให้ออกมาตอบโต้ ตอกโจกแดงไร้อดุ มการณ์แค่หวังกอบโกย ฮึม่ รัฐบาลไม่รบั อำ�นาจ องค์กรอิสระอีก เจอเคลือ่ นไหวใหญ่แน่ พร้อมเดินสายปลุก ขรก.เลิกรับใช้ระบอบแม้วต่อ อ่านต่อหน้า 4

คปท.เสียใจ2ทหารถูกยิง

คาดฝีมอื กลุม่ ไม่ทราบฝ่าย ผกก.ดุสติ เชือ่ การ์ดไม่เกีย่ ว

ราชดำ�เนินรายวัน - คปท.จัดกิจกรรมในทำ�เนียบฯเนือ่ งในวันจักรี นิมนต์พระเจริญพระพุทธ มนต์ พร้อมอัญเชิญพระพุทธชินราชเปลีย่ นจุดประดิษฐาน ด้าน หน.การ์ดคปท.เสียใจทหาร ถูกยิงใกล้ทช่ี มุ นุม ปัดการ์ดมีสว่ นเกีย่ วข้อง ยันชุมนุมสงบ คาดทหารปะทะกลุม่ ไม่ทราบฝ่าย หลังเกิดเหตุบม้ึ ป่วนทีแ่ ยกนางเลิง้ ขณะที่ ผกก.สน.ดุสติ ลงพืน้ ทีต่ รวจ ยันการ์ด คปท.ไม่ได้ ก่อเหตุ ส่วน ผบ.พล.1รอ.รุดเยีย่ มลูกน้อง ยันปลอดภัยแล้วทัง้ 2 นาย อ่านต่อหน้า 4

“วิชา”ชี้ไทยโกงระดับโลก ปูดปี55ข้าวหาย2ล้านตัน อ่านต่อหน้า 3

ใจถึงกัน : กำ�นันสุเทพ กล่าวของคุณ กปปส.ซิดนีย์ ผ่านโปรแกรมสไกป์ ขณะทีก่ ลุม่ กปปส.ซิดนียร์ วมตัวกันจัดกิจกรรม ทีเ่ มืองซิดนีย์ ประเทศ ออสเตรเลีย พร้อมทัง้ จัดกิจกรรมระดมทุนเพือ่ ช่วยสมทบกองทุนช่วยเหลือผูบ้ าทเจ็บอีกด้วย ราชดำ�เนินรายวัน


RATCHADAMNOEN DAILY

กปปส.ซิ ด นี ย ์ บรรยากาศการชุมนุม เก็บตกการเคลื่อนไหว ป๋าด่วนแดง ปราจีน ฯ มือทำ�ข้าวต้ม และโจ๊กทีแ่ จ้งวัฒนะ ป่วยหนักแต่ไม่ยอมไปรักษา บอกห่วงโรงครัว

ลุงกำ�นัน สไกป์ขอบคุณ กปปส.ซิดนียท ์ ช่ี ด ั ชุมนุม และเตรียมระดมเงินสมทบกองทุนผูบ ้ าดเจ็บของ กปปส.ด้วย

กลุม ่ แดงอยุธยากลุม ่ นี้ ปัจจุบน ั ต้านโกง ร่วมชุมนุมและจัด กิจกรรมกับกปปส.ทุกครัง้

ราชดำ�เนินรายวัน

คปท.ทำ�บุญรำ�ลึกวีรชนและถวายอาหารเพลพระในทำ�เนียบ ประชาชน

ผูช้ ม ุ นุมทีเ่ วทีชม ุ นุมแจ้งวัฒนะ พับกระทงใส่อาหาร เพือ ่ ลด การใช้โฟม

คณะโขนชุดใหญ่ จัดแสดงทีด ่ า้ นหน้าตึกไทยคูฟ ่ า้ ทำ�เนียบประชาชน ตอน ศึกทศกัณฑ์ สร้างความประทับใจให้กบ ั ชาว คปท. เป็นอย่างมาก

คุณสุณี ผูบ ้ าทเจ็บจากเหตุการณ์ซม ุ่ ยิงทีท ่ างด่วน ล่าสุด ผ่าตัดต่อเส้นประสาทไม่ตอ ้ งตัดเแขน


RATCHADAMNOEN DAILY

“วิชา”ชี้ไทยโกงระดับโลก ปูดปี55ข้าวหาย2ล้านตัน ราชดำ�เนินรายวัน - “วิชา มหาคุณ” ชีพ้ ่ี ไทยโคตรโกงระดับโลก พบมีเครือข่ายโยง ต่างประเทศ ระบุระบบอุปถัมป์ท�ำ ประเทศ ดิง่ เหว แนะวิธแี ก้ตอ้ งรือ้ กฎหมายทัง้ ระบบ เผยเหตุบงั เอิญทำ�วิจยั ร่วม UN จนพบปม ทุจริตจำ�นำ�ข้าว บอกเตือน รบ.หลายหน แล้วไม่เชือ่ เอง จนกรรมไล่เช็คบิล ชำ�แหละ ขบวนเหลือบหากินกับชาวนา สับไม่ตา่ งแชร์ ลูกโซ่ แฉปีเดียวข้าวหายจากโกดัง 2 ล้าน ตัน แย้มฟัน “ปู” ไม่ตอ้ งรอคดีจที จู ที ่ี “บุญ ทรง” ขึน้ เขียงอยู่ เมื่อวันที่ 5 เม.ย. ที่ห้องประชุมสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต นายวิชา มหาคุณ คณะ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าว ปาฐกถาในหัวข้อ “การทุจริต การเมือง ความอยู่รอดของประเทศ” เนื่องในวันสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำ�ปี 2557 ตอนหนึ่งว่า ตอนเข้า มารับตำ�แหน่งกรรมการ ป.ป.ช. ไม่คิดว่ากระบวนการทุจริตจะซึมลึก ขนาดชาติจะอยู่รอดหรือไม่ แต่พออยู่นานไปจึงได้ประจักษ์ว่า คดี ความเกี่ยวกับการทุจริตของประเทศไทย เป็นคดีความที่มีความร้าย แรงที่สุด ไม่อาจที่จะแก้ปัญหาได้ลำ�พัง เพราะเป็นปัญหาระดับโลก “มีคดีความอยู่มากมายที่ค้นหาความจริงแล้วพบว่า มีสายใยโยง ไปนอกประเทศ มีแนวโน้มนำ�ทรัพย์สินออกไป รวมทั้งเชื่อมโยงเครือ ข่ายอาชญากรรมระหว่างประเทศ ถือว่ารุนแรงทีส่ ดุ แต่ละรัฐบาลเท่าที่ บริหารกันมาไม่สามารถแก้ได้ ด้วยกฎหมายทีเ่ รามีอยู่ จึงต้องรือ้ ระบบ กฎหมายทั้งระบบ” นายวิชา ระบุ นายวิชากล่าวอีกว่า ต่างชาติบอกสาเหตุที่ประเทศไทยตกต่ำ�ที่สุด ทำ�ให้ตอ้ งอยูล่ �ำ ดับตามหลังประเทศฟิลปิ ปินส์ เพราะการบริหารราชการ แผ่นดินกระทำ�โดยคนที่อยู่ในระบบอุปถัมภ์โดยแท้ โดยอุปถัมภ์กัน ตั้งแต่เริ่มต้น มีการวางคนในตำ�แหน่งตั้งแต่เริ่มบริหาร แล้วล้วงลูก ไปถึงข้าราชการ “การปฏิรปู ไม่ใช่แนวทางของไทยเท่านัน้ แต่เป็นแนวทางปฏิรปู ของ โลกที่เห็นตรงกันว่า ต้องขจัดคนชั่วออกไปจากระบบให้ได้ ไม่มีทาง อื่นเด็ดขาด จะมาบอกว่าปล่อยให้เขาเข้ามาเดี๋ยว 4 ปีก็ไป แต่เขาไม่ ไป และเขาไม่ยอมลุกออกเป็นอันขาด เพราะเขาวางกำ�ลังไว้เสร็จสรรพ แล้ว” กรรมการ ป.ป.ช.กล่าว นายวิชากล่าวถึงโครงการรับจำ�นำ�ข้าวว่า พระสยามเทวาธิราชมี จริง เมื่อ 2 ปีที่แล้วได้ทำ�งานวิจัยเรื่องสำ�คัญมาก เนื่องจากองค์การ สหประชาชาติ (ยูเอ็น) หรือองค์การระหว่างประเทศได้บอกว่า ควร สร้างมาตรการป้องกันหรือใช้ระบบการวิจัยเป็นหลัก เพราะการวิจัย จะชี้ให้เห็นชัดเจน ไม่ได้มั่ว ฉะนั้น โครงการรับจำ�นำ�ข้าวมีการทุจริต อย่างไร ได้ให้สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) วิจัยอย่างรอบด้านและลึกมาก จึงจะสามารถบอกนายกฯ ว่า หาก ไม่หยุดมีปัญหาแน่ และไม่ได้เพิ่งเริ่มมาวิจัย แต่ทำ�มาตั้งแต่เริ่มต้น รัฐบาลชุดนี้แล้ว

“กระบวนการอย่างนีเ้ หมือนพระพุทธศาสนา คือในทางวินยั จะต้อง เตือนก่อน และเราเตือนคุณแล้ว เพราะงานวิจัยจะบอกว่า ถ้าทำ�เรื่อง นี้จะสูญสิ้นเรื่องกระบวนการผลิตข้าว ชาวนาจะจมปลัก จะไม่มีเงิน เนื่องจากเงินต่างๆ จะหมุนเวียนจากงบประมาณแผ่นดินปีละสอง 2 แสนล้านบาท ไปอยูใ่ นกำ�มือของบริษทั หรือพวกนักธุรกิจทีไ่ ด้วางแผน กันไว้ล่วงหน้า และเหลือแค่เศษเสี้ยวให้ชาวนา” นายวิชากล่าว นายวิชากล่าวว่า ปัจจุบันนี้ชาวนาไม่ได้ปลูกข้าวเพื่อ การผลิตและส่งออก แต่ผลิตเพื่อเอาเงิน 1.5 หมื่นบาท จะผลิตข้าว ที่เลวอย่างไรก็ได้ 1.5 หมื่นบาทหมด ไม่จำ�เป็นต้องได้พันธุ์ข้าวที่ดี เป็นการกลับหัวกลับหางกับการผลิตในอดีตกาล เนือ่ งจากในอดีตกาล เราผลิตเพือ่ จะได้พนั ธุข์ า้ วทีด่ ที สี่ ดุ ในโลก ไม่มพี นั ธุข์ า้ วไหนจะดีเท่ากับ ประเทศไทยอีกแล้ว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือนักวิชาการด้าน นี้ ล้วนแล้วแต่มีความเอาใจใส่การผลิตเพื่อการส่งออก “แต่ขณะนี้พอรัฐบาลรับซื้อทุกเมล็ด และไม่ใช่รับซื้อหลังจากสีข้าว แต่รับซื้อข้าวเปลือก ถามว่าแล้วจะผลิตเป็นข้าวชนิดไหน รู้หรือไม่ว่า ข้าวชนิดดังกล่าวหน้าตาเป็นอย่างไร เป็นข้าวลาว ข้าวเขมร หรือข้าว พม่า ดูกันออกหรือไม่ แล้วรู้หรือไม่ตั้งแต่ปี 55 ข้าวได้หายไปจาก โกดัง 2 ล้านตัน และข้าวที่มีอยู่เป็นข้าวที่ผลิตมาตั้งแต่ปี 55 ปี 56 หรือปี 57 เราไม่มีทางรู้ เพราะคนคิดเขาคิดแล้วว่า จะทำ�การทุจริต ให้ท่านจับไม่ได้ไล่ไม่ทัน” กรรมการ ป.ป.ช.เผย นายวิชากล่าวด้วยว่า เรือ่ งพืชผลทางการเกษตรไม่สามารถแยกแยะ ได้เลย ไม่เหมือนการทุจริตอย่างอื่น ซึ่งถือว่าน่ากลัวที่สุด ชาวนา จะจมปลักอย่างนี้ มาเรียกร้องเงินที่ยังไม่ได้ ระบบคล้ายกับแชร์แม่ ชม้อย ตอนนีร้ ฐั บาลขายข้าวไม่ได้ แล้วจะเอาเงินทีไ่ ปไหนไปจ่ายชาวนา นอกจากนี้ ชาวนาไม่ตอ้ งทำ�อะไร เพราะมีคนมารับซือ้ นาอย่างเป็นหลัก แหล่ง แม้แต่ในอาเซียนก็รู้ว่า คุณสามารถเข้ามาเป็นผู้ดูแลการผลิต รับซื้อแผ่นดิน หรือสวมสิทธิ์ ทั้งนี้ ได้มีการไปสำ�รวจหรือไม่ว่า ชาว นาจริงๆ เหลือกี่คนที่มีที่นาแล้วทำ�นา เพราะเมื่อไม่นานมานี้ได้พบกับ คนจากไต้หวันทีม่ าเพือ่ จะจองทีใ่ นประเทศไทย ซึง่ จะไม่เหลืออะไรแล้ว เราไม่พูดความจริงวันนี้ไม่ได้ เพราะชาติเราจะไม่เหลือ นายวิชาให้สมั ภาษณ์กรณีที่ น.ส.ยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร น ยกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ขอเพิม่ พยานอีกจำ�นวน 4 ปากในโครงการรับจำ�นำ� ข้าว ว่า เบือ้ งต้นขณะนีย้ งั ไม่เห็นหนังสือขอเพิม่ พยานแต่อย่างใด ส่วน ทีน่ ายกฯ ขอความเห็นใจในการขอเพิม่ พยานปากคำ�เข้าชีแ้ จงนัน้ เรือ่ ง นีค้ งต้องหารือกันในทีป่ ระชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช.ก่อน แต่สว่ นใหญ่ แล้วการจะพิจารณาสอบพยาน เราใช้วิธีการเดียวกับศาล หากเห็นว่า พยานปากนี้เกี่ยวข้องกับคดีเราจะให้ชี้แจง แต่ไม่ใช่ว่าขอมาทั้ง 100 ปาก จะสอบครบทุกคน เราต้องพิจารณาผู้ที่เกี่ยวข้องมากกว่า กรรมการ ป.ป.ช.ยั ง กล่ า วว่ า ส่ ว นกรณี พ ยาน 3 ปาก ที่ ป.ป.ช.อนุญาตให้เข้ามาชี้แจงก่อนหน้านี้ ขึ้นอยู่ว่าจะมาชี้แจงด้วย ตนเอง หรือส่งมาเป็นเอกสารเท่านั้น แล้วแต่ว่าจะใช้วิธีการใดในการ ชี้แจง ไม่เกี่ยวกับ ป.ป.ช. และหากมีพยานคนใดคนหนึ่งจะขอเลื่อน การชี้แจงระหว่างวันที่ 9 -11 เม.ย.นั้น ต้องมีเหตุผลเพียงพอในการ เลื่อนการชี้แจง “ยืนยันว่า ป.ป.ช.ทำ�งานอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม เช่นเดียวกับที่ อาจารย์สญ ั ญา ธรรมศักดิ์ ได้สอนไว้ โดยให้ใช้มาตรฐานเดียวกันกับ การพิจารณาของศาล โดยจะดูที่ข้อเท็จจริงและเนื้อหาเป็นหลัก ส่วน ที่มีการโจมตีผมอย่างหนักนั้น ผมไม่หวั่นไหว เพราะแผ่นดินไม่มีผม แค่คนเดียว บ้านเมืองนี้ต้องช่วยกัน” นายวิชากล่าว นายวิชากล่าวว่า กรณีนายกฯ ไม่จำ�เป็นต้องรอให้มีการชี้มูลคดี ทุจริตการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ของนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีต รมว.พาณิชย์ก่อน หรือต้องรอชี้มูลพร้อมกัน เพราะเป็นคนละ ส่วนกัน ไม่เหมารวมในการพิจารณาคดี เนื่องจากคดีที่เกี่ยวข้องกับ นายกฯ นั้น เป็นคดีที่เกิดจากความเสียหายที่เหตุเกิดขึ้นแล้ว ซึ่งต้อง ดูว่านายกฯ ได้ยับยั้งหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ส่วนจะสามารถชี้มูลกรณี นายกฯ ได้ภายในเดือน เม.ย.นีห้ รือไม่นนั้ ตนไม่อยากคาดการณ์ลว่ ง หน้า เพราะจะเป็นการตั้งธงไว้ก่อน

เชิ ญ ร่ ว มแสดงความคิ ด เห็ น แนวทางปฏิ รู ป ประเทศได้ ที่

www.reformthai.com

SHARE

แอพทีก่ �ำ ลังเป็นทีน่ ยิ ม แต่ส�ำ หรับ “คางคก” คงต้องสงวนไว้ ให้ทน่ั ประธาน นปช. คนเดียวนะ 555555

อุต๊ ะ...อะไรจะมีความสุขเท่ากับการรับเบีย้ เลีย้ ง 2 ทาง “เป็น ทัง้ ตำ�รวจและการ์ด นปช.ในงานเดียวกัน”!!!!

การชุมนุมคนเสือ้ แดงทีน่ ดั มากันเป็นแสน ทีแ่ ท้ก็ “แสน โสโครก” นีเ่ อง.....

ฅนราชดำ�เนิน “เวลาไปเดินกับ กปปส.ชอบคุยกับคนทีไ่ ปแสดงพลังด้วยกัน ส่วนใหญ่ทเ่ี จอเป็น ข้าราชการเกษียณทีเ่ ปีย ่ มเมตตาและมีคณ ุ ธรรม รุน ่ พ่อแม่หกสิบเจ็ดสิบนีเ่ ยอะ มาก เคยเจออดีตผูอ ้ �ำ นวยการหลายวิทยาลัยมากันเป็นครอบครัว เจอแล้วมี ความสุขมากๆ เพราะถูกสัง่ สอนอบรมและสอนเราอย่างลูกหลาน อย่างเรือ ่ งโกง เรือ ่ งธุรกิจและพวกพ้องนีต ่ อ ้ งไล่ไปให้ไกลๆ ไม่อยากจะคบด้วย” คุณเชอร์ร่ี ประกอบธุรกิจส่วนตัว และเพือ ่ นต่างชาติ

“เรามาชุมนุม ยังเจอบางคนเป็นข้าราชการเหมือนกันนีแ่ หละ แต่แอบไป ออกบ่อย ไม่ได้ ทหาร ตำ�รวจ ครู ก็เยอะ ช่วงนีถ ้ า้ จะออกไปให้ระวังตัวมากๆ เพราะกองกำ�ลัง ฮาร์ดคอร์ของมันแทรกซึมหลายจุด แต่เชือ ่ ว่าธรรมะย่อมชนะอธรรม รอวันนัดใหญ่ เป็นไงเป็นกัน เราสูก ้ น ั มาขนาดนีแ้ ล้วคงถอยไม่ได้แล้ว” กลุม ่ ข้าราชการกระทรวงการคลัง

“เยาวชนคืออนาคตของชาติ ทีบ ่ า้ นพวกเราก็ไม่ชอบครอบครัวชินวัตรกันทัง้ ครอบครัว เขาขีโ้ กงเกินไป นายกฯคนอืน ่ ก็โกงกินทัง้ นัน ้ นักการเมืองประเทศเรา คงไม่มใี ครไม่ทจุ ริต แต่ส�ำ หรับทักษิณและครอบครัวมันเยอะเกินกว่าทีค ่ นไทยจะ รับได้” คุณหนึง่ และคุณเตย จากมหาวิทยาลัยเอกชน

ราชดำ�เนินรายวัน


RATCHADAMNOEN DAILY

ภูมใิ จ อะไรเหรอ

ภู มิ ใ จ ม า ก สิ น ะ ก็ ท่ า น ชุ ม นุ ม ใหญ่ เป็ น งง มากไปไหน มากั น ได้ วั น เดี ย ว อยู่ น าน กั บ ตรรกะ แบบงงงั น นัดใครใคร มากันเพียบ ดู พ อ ใ จ จำ � น ว น ค น ก็ ทำ� เปรี้ย ว เชี ย วนะเธอ ค่ อ ยอวดดี เอาภาพ วั น เดี ย วกั น ยั ง กล้ า เอามาเที ย บ คิ ด ใ ห ม่ ถ า ม ใ จ ต น อย่ า เอา ความสะเหร่ อ ค น ทำ � : พีค่ นดี (P.Khondee) ร่วมเวลา มาวางเปรียบ คนนิง่ เงียบ พร้อมสวดมนต์ ไม่ชอบกล ไปหน่อยเหรอ ความเอ๋อเหรอ มาให้ชม ค น ชื่ น ช ม

“ทางมหาวิทยาลัยรังสิตโดย ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดี ประกาศสนับสนุนทุน การศึกษาให้กบั บุตรของครอบครัวมวลมหาประชาชนทีเ่ สียสละชีวติ ในการชุมนุมอย่าง สงบในครัง้ นีท้ กุ คน สำ�หรับบุตรของครอบครัวดังกล่าวทีอ่ ยูใ่ นวัยเรียนมหาวิทยาลัยให้ ติดต่อไปทางมหาวิทยาลัยได้ทนั ที ส่วนบุตรของครอบครัวดังกล่าวทีย่ งั ไม่อยูใ่ นวัยเรียน มหาวิทยาลัย ให้แจ้งความจำ�นงเพือ่ ศึกษาต่อในอนาคตได้เช่นกัน นอกจากนี้ โรงเรียนศรี วิกรณ์โดย คุณหญิงศศิ มา ศรีวกิ รณ์ (คุณแม่ ของคุณทยา ทีปสุวรรณ) ได้ ป ระกาศให้ ทุน การ ศึกษาจนจบมัธยมปลาย แก่บตุ รของวีรชนทุกคน ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ คุณหญิงศศิมา ศรีวกิ รณ์ เช่นกัน” อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ทีป่ รึกษาโรงเรียนศรีวกิ รม์ “กำ�นัน”รับคำ�ท้า

13 เม.ย. ด้วยการตักบาตร ทำ�บุญเลี้ยงเพลพระ สรงน้ำ�พระพุทธรูป มี วานนี้ (6 เม.ย.) เมื่อเวลา 21.00 น. นายสุเทพ เทือกสุบรรณ การละเล่นจตามประเพณี และวันที่ 15 เม.ย.จะเชิญผู้หลักผู้ใหญ่มาให้ เลขาธิการ กปปส. กล่าวปราศรัยบนเวทีสวนลุมพินีตอนหนึ่งว่า ตลอด รดน้ำ�ดำ�หัวตามประเพณี อยู่กันตรงนี้ผ่านสงกรานต์ไปแล้วนับวันรอ ได้ ระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี สัญญาณเมื่อใดลุยทันที ได้สร้างความวุน่ วายให้กบั ประเทศไทยอย่างมาก และยังต้องการมีอ�ำ นาจ มากขึ้นเพียงกลุ่มเดียว ต้องการปกครองให้ประเทศอยู่ภายใต้อำ�นาจของ “ยะใส”ชีเ้ หตุเสือ ้ แดงกร่อย ต่อจากหน้า 1 ตนคนเดียว รวมถึงอยากให้ประเทศไทยมีการปกครองแบบสาธารณรัฐ วานนี้ นายสุริยะใส กตะศิลา ผู้ประสานงานกลุ่มกรีนและกรรมการ เป็น 10 ปีที่ทำ�ให้ประเทศไทยมีความเสียหายย่อยยับ และประชาชนมี กปปส.กล่าวถึงการชุมนุมของกลุม่ แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการ การแบ่งฝักแบ่งฝ่าย แห่งชาติ (นปช.) ที่ถนนอักษะ ย่านพุทธมณฑลสาย 4 จ.นครปฐม นายสุเทพ กล่าวอีกว่า นอกจากนีเ้ มือ่ พ.ต.ท.ทักษิณ หนีไปต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 5-7 เม.ย.ว่า มีรายงานว่ามวลชนคนเสื้อแดงมาร่วมชุมนุม ก็ตงั้ คณะทำ�งานพิเศษไปกล่าวใส่รา้ ยประเทศไทยมาตลอด อย่างวันนี้ นาย น้อยเกินคาด และไม่ถงึ หลักแสนคนตามที่ ศอ.รส.แถลง โดยตำ�รวจสันติ โรเบิรต์ อัมสเตอร์ดมั ทนายความชาวต่างชาติของ พ.ต.ท.ทักษิณ ได้กล่าว บาลเองก็บอกว่ามีคนมาร่วมราว 3 หมื่นกว่าคนเท่านั้น ทั้งๆที่ก่อนหน้านี้ โจมตีศาลยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรมของไทย รวมถึงระบุว่าต้อง แกนนำ� นปช.ประกาศว่าจะระดมให้ได้ถึง 5 แสนคน เปลี่ยนหลักนิติธรรมและกฎหมายของไทยได้แล้ว ทั้งที่นายอัมสเตอร์ดัม นายสุริยะใส กล่าวอีกว่า ส่วนตัวเชื่อว่าสาเหตุที่มวลชน นปช.มาร่วม เป็นชาวต่างชาติ แต่กลับพยายามมายุ่งวุ่ยวายกับเรื่องของประเทศไทย ชุมนุมน้อยนัน้ เพราะคนทีเ่ คยสนับสนุนรัฐบาลสัมผัสได้ถงึ ความล้มเหลว “วันนีเ้ ป็นวันจักรีซงึ่ คนไทยน้อมรำ�ลึกพระมหากรุณาธิคณ ุ ของพระมหา ในการบริหารงานของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ตลอด 2 ปีกว่าที่ผ่านมา โดย กษัตริย์ ไอ้ฝรัง่ คนนีก้ ลับบังอาจบอกด้วยว่า ต้องแก้กฎหมายมาตรา 112 เฉพาะโครงการรับจำ�นำ�ข้าว มวลชนจัดตัง้ โดย ส.ส.ของพรรคเพือ่ ไทยเอง มันมีสทิ ธิอ์ ะไร เพราะไม่ใช่คนไทย แต่เป็นขีข้ า้ ของคนไทยทีห่ นีไปอยูต่ า่ ง ซึง่ เป็นมวลชนหลักก็เริม่ เกียร์วา่ ง ไม่ระดมคนเหมือนเดิม เพราะหลายคน แดน” นายสุเทพ ระบุ มองว่าทิศทางลมอาจเปลี่ยน อาจเปลืองตัว ได้ไม่คุ้มเสีย และอาจได้รับ เลขาธิการ กปปส.กล่าวอีกว่า ตลอดการต่อสู้ของมวลมหาประชาชน ผลกระทบถึงตัว หากพรรคเพือ่ ไทยสูญเสียอำ�นาจไป โดยเฉพาะการชีม้ ลู เราเก็บเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้ในใจ พยายามไม่นำ�ประเด็นที่ ทุจริตจำ�นำ�ข้าวของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ง เกี่ยว กับสถาบันพระมหากษัตริย์เข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะรู้ว่าอะไรควรไม่ ชาติ (ป.ป.ช.) และการวินจิ ฉัยสถานภาพตำ�แหน่งของ น.ส.ยิง่ ลักษณ์ ชิน ควร แต่การกระทำ�ของนายอัมสเตอร์ดัมทำ�ให้เรารู้สึกเจ็บปวดใจและทน วัตร รักษาการนายกรัฐมนตรี ของศาลรัฐธรรมนูญ นอกจากนีก้ ารทำ�งาน ไม่ได้ คนกลุ่มนั้นกระทำ�การย่ำ�ยีหัวใจคนไทยในเรื่องนี้มาโดยตลอด ใน ของ กอ.รมน. ทีม่ ี พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา ผบ.ทบ. เป็นรอง ผอ.รมน. ฐานะคนไทยไม่ยอมเป็นอันขาดทีจ่ ะให้คนต่างแดนมายุง่ ในเรือ่ งทีค่ นไทย ก็ได้มีคำ�สั่งให้ กอ.รมน.ระดับจังหวัดทำ�งานมวลชน ไม่ตกเป็นเครื่องมือ เคารพนับถือ จึงขอประณามกลุ่มบุคคลที่ได้ร่วมมือกันและปล่อยให้นาย ของการปลุกปั่นจนหลายพื้นที่ไม่สามารถระดมคนได้เหมือนเดิม ผู้ว่าฯ โรเบิร์ต อัมสเตอร์ดัมเข้ามายุ่งกับเรื่องของคนไทย หลายจังหวัดทีเ่ คยรับใช้การเมืองโดยตรง ก็ชะลอท่าทีและลอยตัวมากขึน้ นายสุเทพ กล่าวต่อว่า เรือ่ งนีส้ าเหตุมาจากทีร่ ะบอบทักษิณทำ�ทุกอย่าง “ที่น่าแปลกใจที่สุดไม่มีการโฟนอินหรือวิดีโอลิ้งค์เข้ามาในที่ชุมนุมของ เพื่อรักษาระบอบของตัวเองเอาไว้ ไม่สนใจว่าคนไทยทั้งหลายจะรู้สึก พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ทั้งที่สถานการณ์มีความแหลมคมไม่น้อยกว่าปี อย่างไร มันทำ�ให้คนไทยต้องยอมจำ�นน ด้วยการไปเที่ยวจ้างนักล็อบบี้ 2553 เป็นไปได้ว่าคงยังไม่กล้าแสดงตัวชัดเจน อาจรอประเมินการชุมนุม ยิสต์ให้แก้ต่างให้ ไปหารัฐบาลของประเทศต่างๆ แล้วพยายามยกยอปอ เคลื่อนไหวของคนเสื้อแดงว่ายังมีพลังอยู่หรือไม่ เพราะด้านหนึ่งก็ถูกวาง ปั้นว่าเป็นคนดี เป็นนักประชาธิปไตย เอาโลกล้อมประเทศ ให้ทั้งโลกเข้า บิลหลอกมาหลายครั้งแล้ว” นายสุริยะใส กล่าว ข้างมันและบีบว่าคนไทยจะต้องยอมรับความเห็นของทั้งโลก นายสุริยะใส กล่าวอีกว่า ที่ต้องจับตาคือเมื่อมวลชนมาน้อย แกนนำ� “ขอถามว่าประเทศเหล่านั้นรู้หรือไม่ว่า พ.ต.ท.ทักษิณเป็นจอมลวงโลก อาจปรับกลยุทธ์เน้นการเคลื่อนไหวที่มลี ักษณะสุ่มเสี่ยง ยัว่ ยุหรือคุกคาม ไม่มีจิตวิญญาณเคารพประชาชนไทย แต่เห็นคนไทยเป็นเหมือนผักปลา ไปที่เป้าหมายโดยตรง โดยเฉพาะการปิดล้อมสำ�นักงาน ป.ป.ช. ศาล และมุ่งหน้าการโกงกิน ทั้งนี้เคยมีทูตของประเทศมหาอำ�นาจประเทศ รัฐธรรมนูญ หรือการคุกคามไปทีต่ วั บุคคลในองค์กรอิสระเหล่านัน้ มากขึน้ หนึ่งติดต่อขอพบผม แต่ผมปฏิเสธ เพราะไม่พอใจที่ประเทศนั้น ซึ่งมัก อวดอ้างว่าต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน่ แต่กลับอนุญาตให้คนทุจริตเข้าไป ประเทศได้” นายสุเทพ ระบุ ให้มวลชนพัก2วัน-ลุยต่อ8เมย. ต่อจากหน้า 1 เลขาธิการ กปปส. กล่าวอีกว่า เราไม่เคยคิดที่จะดึงต่างประเทศมา วานนี้ (6 เม.ย.) นายเอกนัฎ พร้อมพันธุ์ โฆษก กปปส.กล่าวถึงผล เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนเรา เราต้องการพึ่งลำ�แข้ง สู้ด้วยตัวเอง ส่วนการ การประชุมใหญ่เครือข่ายผู้ประสานงาน กปปส.ทั่วประเทศเมื่อวันที่ 5 ที่รัฐบาลจะดึงเลขาธิการสหประชาชาติ (ยูเอ็น) เข้ามาเกี่ยวข้องกับ เรื่อง เม.ย.ที่ผ่านมาว่า ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากเครือข่ายทั่วประเทศ ภายในประเทศไทย พวกเราจึงไม่ยอมรับ เพราะคนต่างชาติไม่เกี่ยวข้อง กว่า 1,800 เครือข่าย รวมไปถึงเครือข่ายจากต่างประเทศอีก 8 เครือ อะไร ไม่ใช่คนไทย ไม่ได้เสียภาษี และไม่รู้สึกรู้สมอะไรกับแผ่นดินนี้ ข่าย โดยมีขอ้ คิดเห็นทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การเคลือ่ นไหวมากมาย หลังจาก ส่วนกรณีที่ นายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธาน นปช.ประกาศท้าทายให้ นีก้ จ็ ะได้มกี ารนำ�ข้อเสนอต่างๆมาตกผลึกและสังเคราะห์น�ำ มาเป็นแนวทาง นปช.และ กปปส.นัดชุมนุมใหญ่ในวันเดียวกันช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์ การต่อสู้ของ กปปส.ต่อไป นั้น นายสุเทพ กล่าวว่า ขอให้บอกมาเลยว่าจะเป็นวันไหนเมื่อใด พวก นายเอกนัฏ กล่าวอีกว่า สำ�หรับการเคลื่อนไหวในช่วง 1-2 วันนี้ ทาง เราพร้อมและมาจริง เพราะกลุ่ม กปปส.ไม่ต้องอาศัยบัตรเติมเงิน ครั้ง แกนนำ�ได้หารือแล้วเห็นว่า จะให้มวลชนพักผ่อนในพื้นที่การชุมนุม โดย นี้เราจะสู้เอาแพ้เอาชนะและอยู่ยาว นอกจากนี้ การที่กลุ่มเสื้อแดงโจมตี ไม่เคลื่อนขบวนดาวกระจายไปที่ใด เนื่องจากเป็นช่วงการชุมนุมของกลุ่ม ว่ากลุ่ม กปปส.ต่อสู้เพื่อให้ตนได้เป็นผู้มีอำ�นาจสูงสุดนั้นไม่เป็นความจริง แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ที่จัดชุมนุม เพราะพวกเราสู้เพื่อแผ่นดินและประชาชน รวมถึงเพื่อให้ประเทศไทยมี ระหว่างวันที่ 5 - 7 เม.ย. เนือ่ งจากเกรงว่าหากมีการเคลือ่ นขบวนมวลชน ประชาธิปไตยที่แท้จริงและสมบูรณ์แบบ ออกไปทำ�กิจกรรม ก็อาจถูกกล่าวอ้างต่างๆ โดยเฉพาะหากเกิดเหตุการณ์ “ขอให้ น ายจตุ พ รนั ด วั น มาเลย หากจะวั ด กำ � ลั ง ของมวลชน แต่ ไม่พงึ ประสงค์ขนึ้ ก็จะถูกกล่าวหาว่า กลุม่ กปปส.ยัว่ ยุ ดังนัน้ จึงให้มวลชน ยืนยันว่าการต่อสู้เราไม่ได้หวังให้มีการแบ่งแยกดินแดน แต่ต้องการ กปปส.พักในที่ตั้งก่อนที่ในวันที่ 8 เม.ย.นี้ ซึ่งเป็นวันเปิดทำ�การข้าราชวัน ประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อย่างแท้จริง ซึ่งตอนนี้ กปปส.เตรียมตัวกันแล้ว แรก กปปส.ก็จะเดินหน้ารณรงค์ให้ข้าราชการเลิกรับใช้ระบอบทักษิณต่อ และมาแน่ไม่มีมาการซ้อม เอาแพ้เอาชนะกันเลยพร้อมมาอยู่หลายวัน ไป โดยยินดีเปิดสถานที่ให้ท�ำ งานรับใช้ประชาชนอย่างสะดวกขึ้น แต่มี เพราะไม่ต้องอาศัยบัตรเติมเงิน” นายสุเทพ กล่าว ข้อแม้ว่าข้าราชการต้องแสดงเจตนารมณ์ว่า จะหยุดรับใช้ระบอบทักษิณ เลขาธิการ กปปส.ยังได้กล่าวทิง้ ท้ายด้วยว่า ขอให้พนี่ อ้ งประชาชนทำ�ใจ สำ�หรับการชุมนุมของกลุม่ นปช. ทีถ่ นนอักษะ ย่านพุทธมณฑลสาย 4 ให้ร่าเริง เตรียมตัวไว้ 13 - 15 เม.ย.นี้ เราจะฉลองสงกรานต์ เริ่มต้น นัน้ โฆษก กปปส.กล่าวว่า ทาง กปปส.ได้ค�ำ นวณตัวเลขผูช้ มุ นุมจากภาพ

ต่อจากหน้า 1

มุมสูงแล้ว เชือ่ ว่ามีจ�ำ นวนผูช้ มุ นุมเข้าร่วมประมาณ 2 หมืน่ คนเท่านัน้ แต่ ถ้าฟังตัวเลขจากหน่วยงานราชการอย่าง สภาความมัน่ คงแห่งชาติ (สมช.) และ สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ (สตช.) นัน้ ตัวเลขอาจคลาดเคลือ่ นสูงกว่า นี้ เนื่องจากด้วยความลำ�เอียง เวลาประเมินตัวเลขผู้ชุมนุมให้ กปปส.จะ ต่ำ�กว่าความเป็นจริง แต่จะประเมินฝ่าย นปช.สูงกว่าความเป็นจริงเสมอ ส่วนเนื้อหาการปราศรัยบนเวที นปช.ที่มุ่งโจมตีการเคลื่อนไหวของ กปปส.อย่างต่อเนือ่ งนัน้ นายเอกนัฏ กล่าวว่า เราไม่ให้ราคากับการพูดหรือ การปราศรัยใดๆของ นปช. เพราะคาดการณ์ไว้อยูแ่ ล้วว่า ยุทธศาสตร์ของ ระบอบทักษิณต้องการที่จะให้ประชาชนสับสนว่า นี่เป็นการต่อสู้ระหว่าง ประชาชนกับประชาชน แต่ในความเป็นจริง มวลมหาประชาชนกำ�ลังต่อสู้ กับรัฐบาลของระบอบทักษิณ รัฐบาลหุน่ เชิด ซึง่ การทีแ่ กนนำ� นปช.ไปปลุก คนเสือ้ แดงให้เป็นเครือ่ งมือ โดยใช้วาทกรรมมาตอบโต้ กปปส.ก็เป็นเล่ห์ กลของระบอบทักษิณเท่านั้น เพื่อให้พวกเราไปตอบโต้ แต่ประชาชนส่วน ใหญ่ตาสว่างแล้ว จึงไม่จำ�เป็นต้องไปตอบโต้คำ�พูดที่ไร้ราคาใดๆ “ความแตกต่างของพฤติกรรม และการต่อสู้ของ แกนนำ� นปช. และ แกนนำ� กปปส. ทั้งสองขบวนการนี้แตกต่างกันมาก โดย แกนนำ� นปช. สู้ไร้อุดมการณ์ สู้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว และรักษาอำ�นาจของระบอบ ทักษิณเอาไว้ พร้อมทั้งอ้างประชาธิปไตย ทว่าข้อเท็จจริงเป็นเผด็จการ ปกป้องระบอบทักษิณเท่านั้น” นายเอกนัฏ ระบุ นายเอกนัฏ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้หากรัฐบาลไม่ยอมรับอำ�นาจการตรวจ สอบขององค์กรอิสระ และศาลรัฐธรรมนูญ ทั้งที่ทำ�หน้าที่ถูกต้องตาม ที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ และเป็นองค์กรเหล่านี้เป็นไปตามระบบการ ปกครองสำ�คัญภายใต้รัฐธรรมนูญ ก็เท่ากับว่ารัฐบาลได้ทำ�ลายระบอบ ประชาธิปไตยไปแล้ว ทำ�ให้ กปปส.ต้องมาออกมาเคลื่อนไหวใหญ่อีก เพือ่ มาปกป้องรักษารัฐธรรมนูญ และองค์กรอิสระในระบอบประชาธิปไตย “เราจะมีการเคลือ่ นขบวนจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินจิ ฉัย หรือการชี้ มูลของ ป.ป.ช.ในโครงการรับจำ�นำ�ข้าวของรัฐบาล จนเกิดความเสียหาย มหาศาลหลายแสนล้านบาท สวนทางกับเศรษฐกิจชาติ ที่ดำ�ดิ่งจากความ ล้มเหลวในการบริหารงาน” นายเอกนัฏ ระบุ ส่วนกรณีที่ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. ประกาศว่า มวลมหาประชาชนจะเป็นรัฏฐาธิปัตย์หลังขับไล่รัฐบาลสำ�เร็จนั้น โฆษก กปปส.ชี้แจงว่า จุดสำ�คัญอยู่ที่เงื่อนไขว่า ถ้ารัฐบาลไม่เคารพคำ�วินิจฉัย ของศาลรัฐธรรมนูญ และ ป.ป.ช. หรือองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือ ถ้าต้องสิน้ สภาพความเป็นรัฐบาลจากคำ�ตัดสินดังกล่าว ประชาชนก็มสี ทิ ธิ ที่จะมาทวงอำ�นาจคืนจากรัฐบาลเถื่อน ซึ่งในรัฐธรรมนูญมาตรา 3 ก็ระบุ ชัดเจนว่า อำ�นาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย ส่วนใครจะใช้กรณีนวี้ า่ อะไรก็แล้วแต่ แต่ประชาชนก็เข้าใจดีว่าเป็นอย่างไร เพราะถ้ารัฐบาลไม่ เคารพคำ�วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ก็เท่ากับไม่เคารพกฎหมายไปด้วย

คปท.เสียใจ2ทหารถูกยิง

ต่อจากหน้า 1

วานนี้ (6 เม.ย.) ที่ทำ�เนียบรัฐบาล กลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชน ประเทศไทย (คปท.) นำ�โดยนายนิติธร ล้ำ�เหลือ ที่ปรึกษา คปท. และ นายอุทัย ยอดมณี ผู้ประสานงาน คปท. พร้อมทั้งกลุ่มผู้ชุมนุม ได้ร่วม กันทำ�กิจกรรมทำ�บุญเนือ่ งในวันจักรี ภายในทำ�เนียบรัฐบาล โดยผูช้ มุ นุม ทำ�กิจกรรมอยูใ่ นบริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคูฟ่ า้ บริเวณสนามหญ้า ไม่ ได้เข้าไปภายในตัวอาคารแต่อย่างใด โอกาสนี้ได้นิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป มาเจริญพระพุทธมนต์ จากนัน้ ได้ไปอัญเชิญพระพุทธชินราชและพระไชย หลังช้าง รวม 3 องค์ ที่ได้นำ�ไปประดิษฐานไว้บริเวณด้านหน้าพระพรหม บนดาดฟ้าตึกไทยคู่ฟ้า ตั้งแต่วันที่ 29 มี.ค.ที่ผ่านมาไปประดิษฐานที่ชั้น ลอยดาดฟ้าบนยอดตึกไทยคูฟ่ า้ ทีเ่ ป็นจุดเดียวกับฐานของธงชาติไทย เพือ่ แสดงถึงความเป็นชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ขณะที่ นายนัสเซอร์ ยีหมะ หัวหน้าการ์ด คปท.แถลงชี้แจงกรณีเจ้า หน้าทีท่ หาร 2 นายถูกยิงได้รบั บาดเจ็บ บริเวณถนนลิขติ ใกล้พนื้ ทีช่ มุ นุม ของกลุ่ม คปท. โดยมีกระแสข่าวว่าการ์ด คปท.เป็นผูก้ ่อเหตุว่า ขอแสดง ความเสียใจกับทหารทีไ่ ด้รบั บาดเจ็บ ส่ �ำ หรับเหตุการณ์ดงั กล่าว เริม่ มาจาก เหตุเมือ่ คืนวันที่ 5 เม.ย. มีคนร้ายยิงระเบิดไม่ทราบชนิดเข้ามาทีด่ า่ นแยก นางเลิง้ จึงนำ�ไปสูเ่ หตุทถี่ นนลิขติ เมือ่ เจ้าหน้าทีท่ หารลาดตระเวนจึงได้ไป ปะทะกับกลุ่มไม่ทราบฝ่าย “ขอยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่ฝีมือการ์ดของ คปท. เพราะอยู่ นอกพืน้ ทีค่ วามรับผิดชอบ การให้ขา่ วออกมาคงเป็นการเข้าใจผิด ส่วนการ ที่ทหารได้ไปแจ้งความเอาผิดนั้น ก็ได้มีการประสานและอธิบายไปแล้วว่า ไม่ได้เกี่ยวกับ คปท. ทั้งนี้ทุกครั้งที่ทหารการลาดตระเวนใกล้พื้นที่ คปท. จะมีการประสานและแต่งกายในเครือ่ งแบบ แต่ครัง้ นีไ้ ม่เข้าใจว่า เหตุใดจึง แต่งกายนอกเครื่องแบบ ขอยืนยันว่า คปท. ยังชุมนุมโดยสงบปราศจาก อาวุธ แต่หากเกิดเหตุทคี่ าดการณ์ได้วา่ จะเข้ามาทำ�ร้ายผูช้ มุ นุม คปท.ก็จะ ทำ�การตอบโต้ตามสิทธิของการป้องกันตัวทุกรูปแบบ” นายนัสเซอร์กล่าว ด้าน พ.ต.อ.ศุภกิจ ต่อบุญ ผกก.สน.ดุสิต จากการตรวจสอบที่เกิด เหตุ ซึ่งเบื้องต้นยังไม่ยืนยันว่าผู้ก่อเหตุเป็นการ์ด คปท.หรือไม่ เนื่องจาก จุดเกิดเหตุเป็นช่วงเวลาทีส่ ภาพพืน้ ทีม่ ดื ไม่มแี สงสว่าง จึงไม่สามารถมอง เห็นผู้ยิงได้ และกล้องวงจรปิดไม่สามารถใช้งานได้ ขณะที่ พล.ต.อภิรัชต์ คงสงพงษ์ ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษา พระองค์ (พล.1รอ.) ในฐานะผู้บัญชาการกองกำ�ลังทหาร กล่าวภายหลัง เข้าเยี่ยม จ.ส.อ.ไขยยันต์ เล็กพงษ์ และ ส.ต.ประเสริฐ จันทร์ศรี ทหาร สังกัด ร.29 พัน 2 รอ.ทีถ่ กู ยิงด้วยอาวุธขณะออกลาดตระเวนรักษาความ ปลอดภัย บริเวณพื้นที่ซอยลิขิตว่า ขณะนี้ทหารทั้ง 2 นายปลอดภัยแล้ว ส่วนสาเหตุที่ถูกคนร้ายลอบยิงนั้นน่าจะมาจากการเข้าใจผิด โดยได้ไป แจ้งความที่ สน.ดุสิตแล้วเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำ�รวจดำ�เนินการตรวจค้นและ ทำ�แผนในพื้นที่ดังกล่าว และวันนี้ ผบ.ทบ.ได้สั่งการกำ�ชับให้ทหารทำ�การ ตรวจเข้มในทุกพืน้ ทีเ่ พือ่ ให้เกิดความเท่าเทียมกัน ทัง้ นีเ้ หตุการณ์ทเี่ กิดขึน้ จะเห็นได้วา่ ทหารไม่ได้ถอื อาวุธเข้าไปปฎิบตั หิ น้าทีแ่ ต่กลับถูกทำ�ร้าย ซึง่ จะ ได้หมดข้อกังขาเสียทีวา่ ทหารไม่มอี าวุธและไม่ได้เลือกทีจ่ ะปฎิบตั กิ บั กลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ เราอยูเ่ คียงข้างประชาชนทุกกลุม่ ทุกฝ่ายแต่ขอให้ชมุ นุมด้วย ความสงบปราศจากอาวุธ” พล.ต.อภิรัชต์ กล่าว

ได้ ก ว่ า นี้ ลองเทียบ ตอนเขานัด มาทั บ ถม ให้แจ่มชัด หน่อยเป็นไร ก็ โ ง่ ง ม มั น เ ห็ น กั น ใ ส ใ ส ก็ ไ ม่ ไ ห ว ว่ า ห่ า งไกล ในจำ � นวน

เป่านกหวีด สรุปว่าการชุมนุมของคนเสือ้ แดง นปช. ใน ช่วงสุดสัปดาห์ทผ่ี า่ นมานี้ มีเหมือนไม่มี เพราะ พลังดูรอ่ ยหรอ และไม่ได้มปี ระเด็นใหม่ๆที่ สังคมต้องให้ความสนใจ เพราะเรือ่ งทีพ่ ดู ก็ เรือ่ งเดิมๆ เรือ่ งเก่าเอามาเล่าใหม่ อย่างเรือ่ ง ‘อำ�มาตย์’ เรือ่ ง ‘องค์กรอิสระ’ และการแสดง ความขึงขังว่าจะออกมาป่วนแน่ถา้ ยิง่ ลักษณ์ กระเด็นตกเก้าอี้ ผิดกับมวลมหาประชาชนทีม่ กี ารนัดประชุม กันของแกนนำ�ทัว่ ประเทศ เตรียมแนวทางที่ พรักพร้อม และดูเหมือนมวลชนจะฮึกเหิม มากขึน้ สำ�หรับการประกาศ ‘ปฏิวตั ปิ ระชาชน’ เพือ่ ปฏิรปู ประเทศ ของ ‘กำ�นันสุเทพ’ หลายคนก็เฝ้านัง่ รอคอยให้ถงึ วันนัน้ เร็วๆ จะได้ระดมพลมากันอย่างเต็มที่ และสร้าง ความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นเสียที แต่วัน นัดหมายยังไม่นา่ จะเป็นเร็วๆนี้ อย่างน้อย ก็นา่ จะผ่านไปสองสัปดาห์ เพราะในอาทิตย์ นีค้ ดีความต่างๆยังไม่นา่ จะออกมา และอีก อาทิตย์หนึง่ ในตอนช่วงต้นก็เป็นวันหยุดยาว กับเทศกาลสงกรานต์ เรียกได้วา่ ไปสาดน้�ำ กันให้ช่มุ ฉ่ำ�ใจก่อนที่จะกลับมาร้อนแรงกับ สถานการณ์บา้ นเมืองกันอีกรอบ แต่ไอ้ท่ไี ม่จบไม่ส้นิ เสียทีน่กี ็คือไอ้พวกที่ พยายามจะปัน่ ป่วนสถานการณ์ สร้างความ รุนแรงทีละเล็กทีละน้อย ตอดยิง แอบปา ระเบิด สิง่ เหล่านีน้ า่ กังวลพอสมควรในช่วง เทศกาลสงกรานต์ โดยเฉพาะการก่อวินาศ กรรมย่อยๆในแหล่งที่มีการเล่นน้ำ�กันมาก กลางเมืองหลวง หวังให้คนเหล่านีห้ ยุดพักก่อเหตุกนั บ้างเถอะ หันปืนฉีดน้�ำ เข้าหากัน รักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีในช่วงวันสงกรานต์ และยังป็นวัน ครอบครัว พ่วงกับวันผูส้ งู อายุดว้ ย สำ�หรับความเห็นที่น่าสนใจในช่วงนี้เป็น ความเห็นของนายอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้า พรรคประชาธิปตั ย์ ในโอกาสครบรอบ 68 ปี ก่อตัง้ พรรคประชาธิปตั ย์ โดยนายอภิสทิ ธิ์ มีความเห็นว่า ปัญหาทางกฎหมายก็แก้ไข โดยแนวทางของกฎหมาย คือต้องเคารพ กระบวนการยุติธรรม ตัดสินมาอย่างไรก็ ว่าตามนัน้ อย่าแข็งขืนและปลุกมวลชนมา ต้านคำ�ตัดสิน ส่วนปัญหาการเมืองก็แก้โดย แนวทางทางการเมืองคือมาเจรจากันโดยยึด เอาผลประโยชน์ของประเทศเป็นทีต่ ง้ั หาใช่ ประโยชน์สว่ นตน และจะต้องมีการกำ�หนด แนวทางปฏิรปู ทีช่ ดั เจน เพราะเป็นเรียกร้อง จากประชาชนทัง้ ประเทศไม่วา่ จะอยูฝ่ า่ ยไหน ก็ตาม ว่าประเทศต้องการการปฏิรปู ส่วนเรือ่ งการเลือกตัง้ นายอภิสทิ ธิบ์ อกว่า พร้อมลงเลือกตัง้ เมือ่ การเลือกตัง้ เป็นไปอย่าง เป็นธรรมเรียบร้อย ถ้าตีความคำ�พูดของ นายอภิสทิ ธิต์ รงๆ ก็นา่ จะหมายว่า ถ้ามีการ เลือกตัง้ แทนการเลือกตัง้ โมฆะวันที่ 2 ก.พ. พรรคประชาธิปัตย์ก็น่าจะยังไม่ลงเลือกตั้ง เพราะกระบวนการเลือกตัง้ ครัง้ นีก้ ไ็ ม่ได้ตา่ ง อะไรจากสิง่ ทีพ่ รรคประชาธิปตั ย์บอยคอตใน ครัง้ ทีแ่ ล้ว ส่ ว นสถานการณ์ ก ารเมื อ งอื่น ๆจะเป็ น อย่างไร ก็คอยติดตามกันในอาทิตย์น้ี แต่คาด ว่าน่าจะไม่มอี ะไรหวือหวาให้ได้ลนุ้ กันเท่าไรนัก แสงธรรม ชุนชฎาธาร

ผูจ้ ด ั ทำ�หนังสือพิมพ์ราชดำ�เนินรายวัน : ผูอ ้ �ำ นวยการ เอกนัฏ พร้อมพันธุ์ุ โฆษกคณะกรรมการ กปปส. บรรณาธิการ : แสงธรรม ชุนชฎาธาร, สำ�นักงานอนุสาวรียป ์ ระชาธิปไตย ถนนราชดำ�เนิน กทม. โทร. 094 073 0850 ถึง 2 E-mail : ratchadamnoendaily@gmail.com ดาวน์โหลดฉบับดิจิตอลได้ที่ http://www.facebook.com/RatchadamnoenToday ราชดำ�เนินรายวัน

ราชดำเนินรายวัน 7 เม.ย. 2557  
ราชดำเนินรายวัน 7 เม.ย. 2557  

หนังสือพิมพ์ราชดำเนินรายวัน https://www.facebook.com/RatchadamnoenToday

Advertisement