Page 1

RATCHADAMNOEN DAILY

ราชดำ�เนินรายวัน เปิดใจรับกปปส.

ฉบับที่ 102 : วันที่ 5 เมษายน 2557

http://www.facebook.com/RatchadamnoenToday

โค่นระบอบทักษิณ ปฎิรูปประเทศไทย เพื่อประชาธิปไตยสมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

บิก๊ ศธ.ตัง้ โต๊ะฟังเจตนารมณ์

“สุเทพ”บอกข้าราชการชีแ้ พ้ชช้ี นะ

หากตัดสินใจเร็วทุกอย่างจบเร็ว

อ่านต่อหน้า 4

ซัดสมุนปูคกุ คาม“น้องนัท”

ลัน่ ไม่ทอดทิง้ -ต่อสูร้ ว่ มกัน ฮึม่ ปชช.ชนะคิดบัญชีคนื แน่

ราชดำ�เนินรายวัน - เลขาธิการ กปปส.เล็งสัปดาห์หน้าไปเยือน สตช.- 3 เหล่าทัพ ชวนมายืนข้างประชาชน ปฏิเสธ ระบอบทักษิณ เชือ่ ขรก.ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวทางการต่อสูข้ องมวลมหาประชาชน ฝากไปถึง “น้องนัท” ขอให้สู้ ด้วยกัน-ไม่ทอดทิง้ กัน หลังถูกสมุน “ยิง่ ลักษณ์” คุกคามไม่เลิก ลัน่ วันทีป่ ระชาชนชนะ คิดบัญชีคนื ทุกคดี เชือ่ จุดจบ ใกล้มาถึงแล้ว เตรียมรับบทเรียนทีส่ าสม พร้อมชวนมวลมหาประชาชนเล่นสงกรานต์ทส่ี วนลุมฯ อ่านต่อหน้า 2

ราชดำ�เนินรายวัน - “กำ�นันสุเทพ” นำ�มวลมหาประชาชนเยีย่ ม ก.ศึกษาธิการ บิก๊ ศธ.เปิดประตูตง้ั โต๊ะต้อนรับ เปิดโอกาสแจงภารกิจ กปปส. ปลุกพีน่ อ้ งข้าราชการร่วมต่อสู้ เชือ่ ปิดเกมได้ในเดือนนี้ ชีผ้ ล กรรมกำ�ลังไล่ลา่ “ยิง่ ลักษณ์” ก่อนแวะขึน้ เวที คปท.ชวนร่วมสุมหัว วางแผนเผด็จศึก พร้อมระบุสปั ดาห์หน้าร่วม คปท.เคลือ่ นขบวนชวน ขรก.ออกมาร่วมปฏิรปู ลัน่ ตัง้ กองทุน 2 ล้านช่วยเหลือบุตร “วสันต์ คำ� วงศ์” การ์ดทีถ่ กู ลอบยิงเสียชีวติ อ่านต่อหน้า 4

ปลืม้ ขรก.ขานรับตลอดสัปดาห์

เชื่อใกล้เลิกรับใช้ระบอบแม้ว

เย้ยนปช.ไม่ถงึ 5แสนแน่

ราชดำ�เนินรายวัน - โฆษก กปปส.สรุปผลเยีย่ มหน่วยราชการ ตลอดสัปดาห์ เป็นปลืม้ ขรก.ขานรับการคเลือ่ นไหว เชือ่ ใกล้ตดั สิน ใจเลิกรับใช้ระบอบทักษิณ มายืนเคียงข้างประชาชน กางแผน ระดมสมองวางแผนพิชติ “ยิง่ ลักษณ์” ยันประชุมในทีต่ ง้ั เมิน นปช.ชุมนุมใหญ่วนั เดียวกัน สับเจตนาไม่ดเี ลือก ถ.อักษะระดม คน ทัง้ ทีม่ งี านสำ�คัญกำ�หนดจัดล่วงหน้า เย้ยไม่มที างเกณฑ์ลว่ิ ล้อ ได้ถงึ 5 แสนแน่ อ่านต่อหน้า 4

2คนร้ายยิงถล่มรถ-ไม้ฟาด “น้องนัท”สาวนกหวีดทองคำ�

เชือ่ เหตุเป่านกหวีดไล่“ปู” ราชดำ�เนินรายวัน - คุกคามหนัก “น้องนัท” สาวทอมนกหวีดทองคำ� โดนสองคนร้ายใช้ไม้ เบสบอลฟาด-ยิงรถ แถมปืนจ่อหัวซ้�ำ กลางตลาด เดชะบุญคนพลุง่ พล่านทำ�รอดชีวติ มาได้ เจ้า ตัวเชือ่ เหตุสร้างวีรกรรมเป่านกหวีดไล่ “ปู” แน่ เผยหลังเหตุการณ์ถกู ข่มขูจ่ นทนไม่ไหวต้องหนี อ่านต่อหน้า 4 เตลิดไปกรุงเทพฯ เพิง่ กลับเขาค้อได้เพียง 3 วันก็เจอดี

หลวงปู่ฯรณรงค์ล่ารายชื่อ หนุนร่างกฎหมายตัง้ 3สภา อ่านต่อหน้า 4

มิตรร่วมรบ : หลังจากที่ กปปส.ได้ปฏิบตั ภิ ารกิจเชิญชวนข้าราชการกระทรวงศึกษาธิกาให้ออกมาร่วมต่อสูก้ บั ประชาชน ขากลับ กำ�นันสุเทพและแกนนำ� กปปส. จึงได้แวะเยีย่ มเยือน คปท. โดยมีการหารือกับ ทนายนกเขาและอุทยั ยอดมณี นอกจาก นัน้ กำ�นันสุเทพยังได้ขน้ึ ปราศรัยว่าจะส่งแกนนำ�กปปส. มาเป็นเจ้าภาพงานศพการ์ดคปท. ในวันที่ 5 เม.ย.นีด้ ว้ ย ราชดำ�เนินรายวัน


ตอนรับอุนหนาฝาคั่ง ขาราชการกระทรวงศึกษาฯ

รวมพลังปฏิรูปกอนเลือกตั้ง

เก็บตกการเคลื่อนไหว

สุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. ขึ้นเวทีเครือขายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท.) หลังเสร็จภารกิจที่กระทรวงศึกษาธิการ ปราศรัยทักทายมวลชน โดยมีแกนนําหลัก “นิติธร-อุทัย” ตอนรับ กปปส. จะชวยเหลือลูกสาวของ ส.อ.วสันต คําวงศ การด คปท. เสียชีวิตจากเหตุคนรายซุมยิง โดยจะตั้งกองทุนเพื่อใหทุนการศึกษา จํานวน 2 ลานบาท และแกนนํา กปปส. เปนเจาภาพสวดพระอภิธรรมศพในวันนี้ (5 เม.ย.)

สาวๆชุดนี้ยืนหยัดที่ครัวยะลา ซึ่งคุณศรัทธา แซดาน วีรชนมอบภารกิจไวใหสืบตอ

เวที กองทัพประชาชนเพื่อปฏิรูปพลังงานที่ยศเส มีสิงโตประดับดวย

หลวงปูพุทธะอิสระ ไดนํามวลชนมาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร เพื่อเชิญชวนลงชื่อเสนอกฎหมาย 3 ฉบับ คือราง พ.ร.บ.สภาชาวนาและเกษตรกรฯ, ราง พ.ร.บ.สภาศีลธรรมฯ และ ราง พ.ร.บ.สภาจัดการพลังงาน

มาลัยทีมนําโดยสุชาติ ศรีสังข พักเหนื่อยขางกระทรวงศึกษาธิการ

เทพธิดาพยากรณ นอกจากมาชุมนุม ยังไปใหกําลังใจทหาร ภาพนี้แถวราชดําริ

หลังฉันเพลที่บานพระอาทิตย หลวงปูพุทธอิสระ เสวนากับ สนธิ ลิ้มทองกุล

ลูกใครหรอ ดูแววตาเธอสิมุงมั่นขนาดไหน


ซัดสมุนปูคกุ คาม“นองนัท” ลั่นไมทอดทิ้ง-ตอสูรวมกัน SHARE ฮึ่มปชช.ชนะคิดบัญชีคืนแน

เชิญรวมแสดงความคิดเห็นแนวทางปฏิรูปประเทศไดที่

www.reformthai.com

หมาลอบกัดยิงน้องนัท - น.ส.พัทธนันท์ หลีลว้ น หรือน้อง นัท สาวทอมทีเ่ ป่านกหวีดไล่ น.ส.ยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร รักษาการ นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ถูกคนร้ายบุกยิงรถกระบะ ทีบ่ ริเวณตลาดนัดภายในวัดแคมป์สน ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ทำ�ให้รถยนต์ได้รบั ความเสียหาย ส่วนน้องนัทได้ รับบาดเจ็บ เล็กน้อย ด้านเจ้าหน้าทีต่ �ำ รวจ สภ.เขาค้อ ยังไม่ ทราบสาเหตุทแ่ี น่ชดั ว่าเกิดจากอะไร ราชดำ�เนินรายวัน - เลขาธิการ กปปส.เล็งสัปดาห์หน้าไป เยือน สตช.- 3 เหล่าทัพ ชวนมายืนข้างประชาชน ปฏิเสธ ระบอบทักษิณ เชือ่ ขรก.ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวทางการ ต่อสูข้ องมวลมหาประชาชน ฝากไปถึง “น้องนัท” ขอให้สู้ ด้วยกัน-ไม่ทอดทิง้ กัน หลังถูกสมุน “ยิง่ ลักษณ์” คุกคามไม่ เลิก ลัน่ วันทีป่ ระชาชนชนะ คิดบัญชีคนื ทุกคดี เชือ่ จุดจบ ใกล้มาถึงแล้ว เตรียมรับบทเรียนทีส่ าสม พร้อมชวนมวล มหาประชาชนเล่นสงกรานต์ทส่ี วนลุมฯ วานนี้ (4 เม.ย.) เมือ่ เวลา 21.20 น. นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. กล่าวปราศรัยบนเวทีสวนลุมพินชี ว่ งหนึง่ ว่า วัน นีไ้ ด้เดินทางไปเชิญชวนข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให้ออก มาร่วมต่อสูก้ บั ประชาชน ซึง่ ถือเป็นความสำ�เร็จ เนือ่ งจากผูบ้ ริหาร กระทรวงได้เปิดประตูออกมาเชิญเราเข้าไปร่วมหารือกัน และได้ บอกกับคณะของเราว่าข้าราชการส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวทาง การต่อสูข้ องมวลมหาประชาชนทีย่ ดึ หลักสงบ สันติ ปราศจาก อาวุธ ไม่อยากเห็นฝ่ายการเมืองกดขีข่ ม่ เหงข้าราชการอีกต่อไป เพราะข้าราชการเป็นคนของประชาชน ไม่ใช่ของนักการเมือง “ชัยชนะของประชาชนจะเกิดขึน้ โดยเร็ว เมือ่ ข้าราชการ ออกมาอยูข่ า้ งประชาชน ปฏิเสธระบอบทักษิณ พีน่ อ้ ง ข้าราชการออกมาเร็วเท่าไหร่ ชัยชนะก็เป็นของประชาชนเร็ว ขึน้ เท่านัน้ ” นายสุเทพ กล่าว นายสุเทพ กล่าวด้วยว่า ในวันที่ 5 เม.ย.จะมีการประชุม แกนนำ� กปปส.ทัว่ ประเทศ ทีส่ วนลุมพินี ซึง่ จะมีตวั แทนจาก ต่างประเทศมาร่วมประชุมด้วย เริม่ ตัง้ แต่ 08.00 น. และเริม่ ประชุม 10.00 น. เป็นต้นไป ส่วนช่วงบ่ายจะเป็นการซักซ้อม ภารกิจ นัดหมายเคลือ่ นไหวใหญ่ เพือ่ ขับไล่ น.ส.ยิง่ ลักษณ์ ชิน วัตร รักษาการนายกรัฐมนตรี ออกจากตำ�แหน่งต่อไป นายสุเทพ เปิดเผยอีกว่า ในวันที่ 7-8 เม.ย.ตนจะนำ�พีน่ อ้ ง มวลมหาประชาชนเดินทางไปเยีย่ มพีน่ อ้ งข้าราชการกระทรวง

อืน่ ๆ รวมทัง้ สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ และ กองบัญชาการ ทหารทัง้ 3 เหล่าทัพ ส่วนการเดินทางไปพบปะข้าราชการ แต่ละกระทรวงทีผ่ า่ นมานัน้ ถือว่าประสบความสำ�เร็จเป็น อย่างดี หัวใจของการต่อสูอ้ ยูท่ พ่ี น่ี อ้ งข้าราชการพร้อมใจกัน ออกมาต่อสูร้ ว่ มกับพีน่ อ้ งประชาชน ส่วนกรณีทค่ี นร้ายบุกยิงรถกระบะของ น.ส.พัทธนันท์ หลี ล้วน หรือน้องนัท สาวทอมทีเ่ ป่านกหวีดไล่ น.ส.ยิง่ ลักษณ์ ทีเ่ ขา ค้อ จ.เพชรบูรณ์ และเคยมาขึน้ เวที กปปส.หลายครัง้ นัน้ นาย สุเทพ กล่าวว่า ตนเคยมอบนกหวีดทองคำ�ให้ทเ่ี วทีราชดำ�เนิน แต่หลังจากนัน้ ครอบครัวของน้องนัท ก็ถกู คุกคามข่มขูเ่ ป็น ระยะ และล่าสุดคือการถูกบุกยิงใส่รถกระบะ หลังจากเกิดเหตุ แกนนำ�ได้โทรศัพท์ไปให้ก�ำ ลังใจน้องนัท ซึง่ เจ้าตัวยืนยันว่าไม่ เสียขวัญกำ�ลังใจ และพร้อมทีจ่ ะสูต้ อ่ ไป ทัง้ นี้ ตนขอฝากไปยัง น้องนัทว่า เราจะต่อสูด้ ว้ ยกัน ไม่ทอดทิง้ กัน “ขอประณามฝ่ายยิง่ ลักษณ์ทก่ี ระทำ�การดังกล่าว หาก ทำ�ร้ายประชาชนมากเท่าไหร่ ประชาชนก็จะลุกขึน้ สูม้ าก ขึน้ เท่านัน้ ขอให้รวู้ า่ อำ�นาจของคนชัว่ ไม่มวี นั เอาชนะคนดี เจ้าของประเทศตัวจริงอย่างแน่นอน วันนีค้ ณ ุ อาจยังมีสมุน บริวารทีม่ อี �ำ นาจอยู่ ช่วยกันปกปิดตัวคนร้าย แต่ถงึ วันที่ ประชาชนชนะ เราจะคิดบัญชีคนื ทุกคดี จุดจบในชีวติ พวกคุณ ใกล้มาถึงแล้ว และไม่ตอ้ งมาตีบทเศร้า เพราะนับวันประชาชน ทัง้ หลายรูเ้ ช่นเห็นชาติ รูส้ นั ดานของคุณและลิว่ ล้อบริวาร ชัดเจนขึน้ ทุกวัน เราจะให้บทเรียนทีส่ าสม ถ้ายังด้านอย่างนีต้ อ่ ไปจะพบจุดจบในชีวติ ทางการเมืองเร็วๆนี้ จำ�ไว้ และมันใกล้มา แล้ว” เลขาธิการ กปปส.ระบุ นายสุเทพ กล่าวด้วยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จะมีการ จัดงานทีส่ วนลุมพินี ระหว่างวันที่ 13 -15 เม.ย.นี้ จึงขอเชิญ ชวนมวลมหาประชาชนมาร่วมกันได้ แล้วพีน่ อ้ งจะได้รว่ มงาน สงกรานต์กบั ชาวสีลมทีจ่ ดั กันประจำ�อยูแ่ ล้ว

“ขอให้ทุกคนออกมาร่วมกันต่อสู้ อย่าไปคิดว่าแกนนำ�คือ นักการเมือง แต่ขอให้ยึดในอุดมการณ์เดียวกัน เรามีเป้าหมาย เดียวกันคือ การขับไล่ระบอบทักษิณ สิ่งนั้นคือภารกิจของเราที่ ต้องตั้งเป้าทำ�ให้ประสบความสำ�เร็จให้ได้”

“พวกเราไม่ใช่คนของพรรคประชาธิปตั ย์ ไม่ใช่คนทีค่ ลัง่ กำ�นัน สุเทพ จริงๆแล้วเราไม่ชอบนักการเมืองด้วยซ้�ำ ไป แต่วนั นี้ เรา ยอมการบริหารงานของระบอบทักษิณไม่ได้จริงๆ พวกเขาทำ�กับ ประเทศมากจนเกินไปแล้ว และจะให้เราอยูเ่ ฉยๆ ได้อย่างไร”

“มาให้ก�ำ ลังใจบรรดาแกนนำ� และมวลชนทุกคนทีส่ มู้ าด้วยกันกว่า ครึง่ ปี พวกเขาเหนือ่ ยกันมามาก แกนนำ�ทัง้ 9 คนคือผูเ้ สียสละ ถึง แม้อนาคตเขาอาจจะกลับมาเป็นนักการเมือง แต่ถงึ อย่างไรพวก เขาก็ไล่ครอบครัวชินวัตรอแกจากประเทศเราไปได้”

คุณชัย-คุณตี๋ จาก จ.นครปฐม

กลุ่มพนักงานออฟฟิศย่านสีลม

คุณเจี๊ยบและคุณเล็ก จาก กทม.


RATCHADAMNOEN DAILY

เหล่าพม่า

ถ้าชาติก่อน เป็นพม่า กลับมาเกิด จงไปเถิ ด จงไป อย่ า ได้ ข าด วั น ที่ ห้ า ไปชุ ม นุ ม รวมกลุ่ ม ญาติ ร ะ ลึ ก ช า ติ ภ พ เ ก่ า ที่ เ ผ า ไ ฟ

มาชุมนุม

: พีค่ นดี (P.Khondee)

ถ้าแค้นเคือง เมืองไทย ในชาติก่อน คงรุ่ ม ร้ อ น อยากรบ ในภพใหม่ เ กิ ด ช า ติ นี้ เ สี ย ที ที่ เ ป็ น ไ ท ย เคยบ้ า งไหม ทำ � อะไร ให้ บ้า นเมื อ ง

“เราชนะการสูร้ บมาหลายครัง้ แล้ว เราใกล้ทจ่ี ะชนะสงคราม เรา ทำ�ให้ไทยเฉยเป็นไทยกล้าใส่ใจปัญหาของประเทศ เราทำ�ให้เยาวชน นิสติ นักศึกษาของเราสนใจเรือ่ งของบ้านเมือง แทนทีจ่ ะสนุกไปวันๆ เรามีจ�ำ นวนคนเข้ามาชุมนุมเป็นจำ�นวน มาก ทัง้ ในแง่จ�ำ นวนคนชุมนุมโดยรวม และจำ�นวนกลุม่ ต่างๆทีห่ ลากหลาย มี น้�ำ ใจไมตรีชมุ นุมร่วมกันอย่างมีวนิ ยั ด้วย ความรักและสามัคคี” ดร.เสรี วงษ์มณฑา แนวร่วม กปปส. 2คนร้ายยิงถล่มรถ-ไม้ฟาด

ต่อจากหน้า 1

วานนี้ (4 เม.ย.) ผูส้ อื่ ข่าวรายงานว่า ได้เกิดเหตุคนร้ายจำ�นวน 2 คนใช้ ไม้เบสบอลทุบ และใช้ปนื ลูกโม่ .38 ยิงใส่รถยนต์ของ น.ส.พัทชนันท์ หลี ล้วน อายุ 26 ปี จนได้รบั บาดเจ็บ ระหว่างขับรถยนต์ไปขายของทีบ่ ริเวณ หน้าวัดแคมป์สน ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ โดยหลังก่อเหตุ คนร้ายได้ขับกระบะโตโยต้าสีดำ� หลบหนีไป โดย น.ส.พัทชนันท์ หรือ น้องนัท เคยตกเป็นข่าวโด่งดัง เมื่อครั้งบุกเข้าไปเป่านกหวีดใส่ น.ส.ยิ่ง ลักษณ์ ชินวัตร รักษาการนายกรัฐมนตรี ในระหว่างการลงพื้นที่ อ.เขา ค้อ จ.เพชรบูรณ์ เมื่อช่วงเดือน ธ.ค.ปีที่แล้ว และเคยขึ้นเวที กปปส.ที่ เวทีราชดำ�เนิน เพือ่ รับรางวัลนกหวีดทองคำ�จาก นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. ภายหลังเกิดเหตุการณ์ น.ส.พัทธนันท์ พร้อมเพือ่ นสาวได้เข้าให้การกับ ร.ต.ต.สงัด กุมภาพันธ์ พนักงานสอบสวน สภ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ โดย ระบุว่า ช่วงเกิดเหตุเธอกำ�ลังนั่งอยู่ภายในรถปิกอัพ เพื่อรอเปิดแผงขาย ของตลาดนัด จากนั้น 2 คนร้าย ได้เข้ามาที่รถ คนแรกสวมเสื้อสีขาวใช้ ไม้เบสบอลทุบทีป่ า้ ยทะเบียน และฝากระโปรงรถก่อนทีจ่ ะทุบกระจกหน้า และกระจกข้างคนขับตรงจุดทีต่ นนัง่ อยู่ จนกระจกข้างแตก คนร้ายจึงทุบ ทีต่ น้ แขนด้านขวาของตนจนได้รบั บาดเจ็บ ขณะทีค่ นร้ายสวมเสือ้ ดำ�อีกคน ใช้อาวุธปืนหน้าฝากระโปรงรถ ก่อนมายิงที่ประตูด้านข้างรวม 4 นัด ทั้ง ยังใช้ปนื มาจ่อทีศ่ รี ษะตนอีก แต่มกี ารห้ามปรามจากคนร้ายทีส่ วมเสือ้ ขาว แล้วทั้งสองก็ได้พากันหลบหนีโดยใช้รถปิกอัพสีดำ�เป็นพาหนะ ท่ามกลาง ความตืน่ ตะลึงของชาวบ้าน และเจ้าของร้านค้าทีร่ อเปิดแผงขายของเช่นกัน “สาเหตุมาจากเรือ่ งเป่านกหวีดแน่นอน คงไม่ใช่ประเด็นอืน่ เพราะไม่ใช่ คนในพื้นที่ และไม่เคยขัดแย้งกับใครมาก่อน หลังเหตุการณ์เป่านกหวีด แล้วได้หลบไปอาศัยใน กทม. เพราะทนการข่มขู่ไม่ไหว” น.ส.พัทชนันท์ กล่าวยืนยัน น.ส.พัทชนันท์เปิดเผยด้วยว่า ตนเพิ่งกลับมาที่เขาค้อได้เพียง 3 วัน เท่านั้น เชื่อคนร้ายคงมุ่งเอาชีวิต ไม่ใช่แต่ข่มขู่ แต่สถานที่เกิดเหตุมี คนพลุกพล่านเกินไป หลังจากนี้วางแผนไว้ว่า จะหลบออกนอกพื้นที่ อีกครั้ง เพราะไม่แน่ใจเรื่องความปลอดภัย และไม่เชื่อว่า ตำ�รวจจะให้ ความคุ้มครองได้

ปลืม้ ขรก.ขานรับตลอดสัปดาห์

ต่อจากหน้า 1

วานนี้ (4 เม.ย.) นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ โฆษก กปปส.แถลงถึงภาพ รวมความเคลือ่ นไหวตลอดช่วงสัปดาห์ทผี่ า่ นมาว่า เราได้มโี อกาสไปเยีย่ ม สถานทีร่ าชการ ได้แก่ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กระทรวงการคลัง ธนาคาร แห่งประเทศไทย กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงศึกษาธิการนั้น เห็นว่าการเคลื่อนไหวของ กปปส.ได้รับการตอบรับจากข้าราชการเป็น อย่างดี โดยเฉพาะที่ธนาคารแห่งประเทศไทย มีข้าราชการออกมาร่วม รับประทานนอาหาร และร่วมพูดจารับฟังความคิดเห็นจากมวลชน ขณะที่ กระทรวงศึกษาธิการได้เปิดโอกาสให้ผชู้ มุ นุมส่งตัวแทนเข้าไปพูดคุยเจรจา ภายใน ซึ่งชัดเจนว่าเราได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี “การเคลื่อนไหวทั้ง 4 วัน ทำ�ให้พี่น้องข้าราชการมีความมั่นใจมาก ขึ้น และหลังจากนี้ต่อไปเราจะเรียกร้องให้ข้าราชการออกมายืนเคียงข้าง ประชาชน เลิกรับใช้ระบอบทักษิณ และรัฐบาลหุ่นเชิดทักษิณ” นายเอก นัฏ ระบุ โฆษก กปปส.กล่าวด้วยว่า สำ�หรับกำ�หนดการในวันที่ 5 เม.ย.นี้ กปปส. จะเชิญตัวแทน กปปส.ทั่วประเทศมาประชุมพร้อมกันที่โดม 4 บริเวณ เต็นท์จุฬาฯ ตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป เพื่อเป็นการทำ�ความเข้าใจ ซักซ้อมมาตรการต่างๆกับ กปปส.ต่างจังหวัดและต่างประเทศ เพือ่ เป็นการ เตรียมพร้อมการชุมนุมใหญ่ที่เกิดขึ้นต่อไป ซึ่งการเคลื่อนไหวที่ผ่านมา แม้จะได้รับการสนับสนุนจากประชาชนทั่วประเทศ แต่ยังคงมุ่งเป้าอยู่ใน กทม. ดังนัน้ จากนีต้ อ่ ไปเราจะมีการเคลือ่ นไหวโดยเกือ้ หนุนกัน เพือ่ ให้การ เคลื่อนไหวมีพลังมากขึ้น โดยในช่วงเวลา 10.00 น. นายสุเทพ เทือก สุบรรณ เลขาธิการ กปปส.จะบรรยายพิเศษเกีย่ วกับสถานการณ์บา้ นเมือง ในปัจจุบนั นอกจากนี้ จะมีแกนนำ�คนอืน่ ทีจ่ ะร่วมบรรยายถึงแนวทางการ เคลือ่ นไหวต่อไปอีกด้วย จากนัน้ ในเวลา 15.00 น.นายสุเทพจะมีการมอบ หมายภารกิจหน้าที่ให้ กปปส.แต่ละจังหวัดไปดำ�เนินการต่อไป “เราจะประชุมอยูใ่ นทีต่ งั้ โดยจะไม่เคลือ่ นไหวนอกสถานที่ เพือ่ ป้องกัน การยัว่ ยุ และเพือ่ ไม่ให้เกิดการปะทะกันระหว่างมวลชน กปปส.และ นปช. ที่มีการนัดชุมนุมในวันเดียวกัน ดังนั้นหากเกิดอะไรขึ้น กปปส.ขอยืนยัน

ว่า กปปส.ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง” นายเอกนัฏ กล่าว โฆษก กปปส.ยังกล่าวอีกว่า ตนขอตั้งข้อสังเกตุถึงการนัดชุมนุมของ กลุ่ม นปช.ที่ถนนอักษะ โดยเชื่อว่าจะเป็นปัญหา และตนต้องการให้แกน นำ� นปช.ออกมาชี้แจงเรื่องนี้ เพราะ นปช.ประกาศจะใช้ถนนอักษะเป็น สถานทีจ่ ดั กิจกรรม แต่จากการตรวจสอบพบว่า ในพืน้ ทีเ่ ดียวกันจะมีการ จัดงานหนึ่งใจให้ประชาชน โดยมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อม หญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งได้มีการประชาสัมพันธ์ ไว้ล่วงหน้าแล้ว ดังนั้น ตนขอถามแกนนำ� นปช.ว่าการที่ประกาศใช้ถนน ดังกล่าวมีความเหมาะสมหรือไม่ และอยากให้แกนนำ� นปช.ออกมาชี้แจง เรือ่ งนีใ้ ห้ชดั เจนว่ามีเจตนาอะไร ต้องการยกยอดผูท้ มี่ าร่วมงานไปรวมกับ ผู้ชุมนุมหรือไม่ “การที่ นปช.ประเมินผูช้ มุ นุมว่าจะมาร่วมชุมนุมถึง 5 แสนคนนัน้ เห็น ว่าไม่เป็นความจริง ถ้าคำ�นวนพืน้ ทีจ่ ริงไม่เพียงพอจุคนถึง 5 แสนคนอย่าง แน่นอน ซึ่งจากการที่ผมประเมินนั้นเห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวสามารถจุคนได้ มากที่สุดประมาณ 1 แสนคนเท่านั้น” นายเอกนัฏ กล่าว

เปิดใจรับกปปส.

ต่อจากหน้า 1

วานนี้ (4 เม.ย.) ผูส้ อื่ ข่าวรายงานว่า บรรยากาศการชุมนุมกลุม่ กปปส. ช่วงเช้าเป็นไปอย่างคึกคักเช่นเดิม ผู้ชุมนุมที่ปักหลักพักค้างคืนตื่นขึ้นมา ทำ�ภารกิจส่วนตัวเพื่อเตรียมตัวเดินทางออกไปร่วมเคลื่อนขบวนรณรงค์ กับแกนนำ� โดยในเวลา 10.00 น. นายชุมพล จุลใส นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ นายสกลธี ภัททิยกุล และนายณัฐพล ทีปสุวรรณ แกนนำ� กปปส. ขึน้ รถปราศรัยติดเครือ่ งขยายเสียงนำ�ขบวนผูช้ มุ นุมทีเ่ ดินทางโดย รถชนิดต่างๆ ออกจากพื้นที่สวนลุมพินี ขณะที่ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวอยูด่ า้ นหน้าขบวน ก่อนจะ เดินทางถึงหน้าอาคารหอประชุมคุรสุ ภา กระทรวงศึกษาธิการ เพือ่ เชิญชวน ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการออกมาร่วมต่อสู้กับ กปปส. เมื่อขบวนมาถึงประตูทางเข้าหอประชุมคุรุสภา ก็มีข้าราชการบางส่วน รอต้อนรับเป่านกหวีด อยู่ก่อนแล้ว ซึ่งนายสุเทพ ได้ทักทายข้าราชการ ร่วมถ่ายรูปและรับเงินบริจาค โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ชื่นมื่น นอกจากนี้ยังนำ�น้ำ�ดื่มมาแจกจ่ายให้ผู้ชุมนุมด้วย ขณะที่บนรถปราศรัย แกนนำ�สลับกันขึน้ ปราศรัยต่อเนือ่ ง ขณะทีน่ ายชินวรณ์ บุญยเกียรติ อดีต รมว.ศึกษาธิการ และนายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ อดีต รมช.ศึกษาธิการ เป็น แกนนำ� กปปส. พูดคุยกับคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ที่นำ�โดย นายศุภกร วงศ์ปราชญ์ รองปลัดกระทรวง จากนั้นเวลา 11.20น. นายศุภกรพร้อมผู้บริหารกระทรวงฯ เชิญแกน นำ� กปปส. เข้ามายังอาคารหอประชุมคุรุสภา เพื่อพูดคุยซึ่งมีการเตรียม โต๊ะไว้อย่างเรียบร้อย พร้อมกับบริการ กาแฟ น้ำ�ดื่มและขนมให้แกนนำ� กปปส. ทัง้ นี้ นายสุเทพ กล่าวกับผูบ้ ริหารกระทรวงศึกษาธิการว่า การเดิน สายพบข้าราชการเพื่ออธิบายสถานการณ์การเมือง และชี้แจงเจตนารมณ์ การต่อสู้ที่ข้าราชการมีความสำ�คัญมากจะช่วยให้เกิดการปฏิรูปประเทศ ก่อนเลือกตั้ง โดยที่ผ่านมาถือว่า รัฐบาลชุดนี้ขาดความชอบธรรม เพราะ ไม่เคารพกฏหมายและเคารพศาลและองค์กรอิสระ ทั้งที่เป็นรัฐบาลที่ ต้องทำ�หน้าที่บังคับใช้กฏหมายดูแลประเทศ แต่กลับไม่เคารพกฏหมาย นอกจากนั้น ยังเอาอำ�นาจที่ตนอ้างมาจาการเลือกตั้งไปใช้ในการหาผล ประโยชน์ที่ทุจริต จึงต้องร่วมกันต่อต้านขึ้นมาให้เกิดการปฏิรูป โดยเริ่ม จากการปฏิรปู การเลือกตัง้ เพือ่ ป้องกันไม่ให้คนโกงเข้ามาอีก ทีผ่ า่ นมา มี การใช้อำ�นาจเงิน เข้ามาซื้อเสียงและครอบงำ�การเมืองและข้าราชการสร้าง ปัญหาให้กับประเทศโดยรวม นายสุเทพ กล่าวด้วยว่า ในการชุมนุมมากว่า 5 เดือนเศษ มีคนมา ร่วมจำ�นวนมาก ซึ่งชี้ให้ว่า มีคนไม่เอารัฐบาลในระบอบทักษิณจำ�นวน มาก และหลังจากนีเ้ ชือ่ ว่าคณะกรรมการป้องกันและปรายปรามการทุจริต แห่งชาติ (ป.ป.ช.) จะชี้มูลความผิด น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รักษาการ นายกรัฐมนตรี รวมทั้งเชื่อว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยกรณีแต่งตั้งโยก ย้าย นายถวิล เปลี่ยนศรี เลขาธิการ สมช.ว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์กระทำ�การ ขัดรัฐธรรมนูญ เพราะมีคำ�สั่งศาลปกครองสูงสุดมีคำ�สั่งเรื่องนี้ไว้แล้ว “จุดชี้แพ้ช้ีชนะอยู่ที่การตัดสินใจของข้าราชการ หากตัดสินใจได้เร็ว ทุกอย่างจะจบเร็ว โดยขอให้ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศ รวมตัวกันต่อสู้กับบประชาชน และเชื่อว่าภายในสิ้นเดือนนี้จะจบเกม” นายสุเทพ ระบุ ภายหลังจากการพูดคุยกับผุบ้ ริหารระดับสูงของกระทรวง นายสุเทพได้

พักรับประทานอาหารกลางวันข้างรัว้ บริเวณประตูครุ สุ ภา หลังรับประทาน อาหารเสร็จ นายสุเทพได้ขนึ้ ปราศรัยชีแ้ จงเหตุผลการชุมนุมกับข้าราชการ พนักงาน ของกระทรวงศึกษาธิการ ออกมาต้อนรับและฟังการปราศรัย จำ�นวนมาก บริเวณประตูคุรุสภาด้วยว่า เราปล่อยระบอบทักษิณไว้ต่อไป ไม่ได้ เพราะไม่ฟังเสียงประชาชน และทำ�ทุกอย่างเพื่อประโยชน์ส่วนตน เหมือนรัฐบาลปัจจุบัน ที่นำ�อำ�นาจของประชาชนไปแสวงหาอำ�นาจโดยไม่ ชอบและอย่างไม่เคยมีมาก่อน โดยเฉพาะการทุจริตคอรัปชั่น การทำ�ลาย ระบบราชการ และการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เอื้อประโยชน์กับรัฐบาลปัจจุบัน นอกจากนีน้ ายสุเทพ ยังกล่าวปราศรัยโจมตี โครงการรัฐบาลปัจจุบนั เช่น โครงการรับจำ�นำ�ข้าว เงินกู้ 2.2ล้านล้านบาท การบริหารจัดการน้ำ� 3.5 แสนล้านบาทด้วย จากนัน้ นายสุเทพได้น�ำ ขบวนเคลือ่ นไปยังเวทีการชุมนุมของ เครือข่าย นักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท.) บริเวณสะพานชมัยมรุเชฐ ข้างทำ�เนียบรัฐบาล โดยได้ร่วมหารือกับแกนนำ� คปท. ก่อนที่จะขึ้นเวที ปราศรัยว่า ในช่วงหลังๆนี้ กปปส.ไปไหน ต้องใช้วิธีเลียนแบบ คปท. คือ ไม่บอกล่วงหน้า หวังว่าจะเก็บไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเหตุการณ์ซุ่มยิง ขบวน คปท. เป็นความเจ็บปวดที่สุด ซึ่งได้หารือกับนายนิติธร ล้ำ�เหลือ ที่ปรึกษา คปท. และนายอุทัย ยอดมณี ผู้ประสานงาน คปท. แล้วว่า กปปส. จะช่วยเหลือลูกสาวของ ส.อ.วสันต์ คำ�วงศ์ การ์ด คปท. ที่เสีย ชีวติ จากเหตุการณ์ซมุ่ ยิง โดยจะนำ�เงินที่ กปปส.ได้ตงั้ กองทุน เพือ่ ให้เป็น ทุนการศึกษา จำ�นวน 2 ล้านบาท และวันที่ 5 เม.ย. แกนนำ� กปปส.จะ เป็นเจ้าภาพพิธีสวดอภิธรรมศพ “เราได้ลงทุน ลงแรงมาก เสียเลือดเสียเนื้อ เราจะไม่ยอมถอยหลัง แม้แต่ก้าวเดียว ผมได้หารือกับทนายนกเขาว่า สัปดาห์หน้าจะไปหา ข้าราชการที่กระทรวงอื่นๆด้วยกัน ไปหาแบบมีอัธยาศัย ไมตรีจริงๆ และเรายืนยันว่า ต้องการปฏิรูปให้ได้ก่อนถึงจะมีการเลือกตั้ง จึงขอชวน ข้าราชการ ตำ�รวจ และพลเรือนด้วย หากวันไหนที่ทหารตัดสินใจ ออก มายืนข้างประชาชน วันนัน้ จะเป็นวันทีเ่ ราประกาศชัยชนะได้อย่างดี” นาย สุเทพ กล่าว เลขาธิการ กปปส. กล่าวว่า การต่อสูค้ รัง้ นีช้ ยั ชนะจะเป็นของประชาชน แน่นอน จากการพูดคุยกับข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งฝ่ายนั้น ก็ยอมรับความคิดอ่านของเรา มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ไปบอกกล่าวกับ ข้าราชการของเขา และหากวันไหนกระทรวงศึกษาฯ ประกาศตัวมายืนข้าง พวกเรา นัน่ คือเราจะมีขา้ ราชการครึง่ ประเทศมาเป็นพวก เพราะข้าราชการ กระทรวงศึกษา มีจำ�นวนมาก “เรามีเจตนารมย์แน่วแน่ ว่าจะต่อสู้จนกว่าชัยชนะเป็นของประชาชน และยืนยันว่าขวัญกำ�ลังใจทุกคนยังคึกคักทุกวัน ช่วงนี้ใกล้ยกสุดท้าย แล้ว พวกเราต้องหนักแน่น ตัดสินใจให้ดี ขอให้อดทน มองข้ามเรื่อง เล็ก ยึดประโยชน์ชาติและแผ่นดินเป็นสำ�คัญ มั่นใจว่าสู้มาขนาดนี้แล้ว ชัยชนะเป็นของประชาชนแน่นอน โดยมี 2 ช่วงจังหวะเวลา คือ คณะ กรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูลความผิด น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยว่า น.ส.ยิง่ ลักษณ์จะต้องพ้นจากตำ�แหน่ง สำ�หรับวันที่ 5 เม.ย.นี้ ได้ประกาศ นัดหมาย กปปส. ทุกจังหวัด ให้ร่วมประชุม เพื่อกำ�หนดวันเผด็จศึก “ เลขาธิการ กปปส. กล่าว

หลวงปูฯ่ รณรงค์ลา่ รายชือ่

ต่อจากหน้า 1

วานนี้ (4 เม.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลวงปู่พุทธะอิสระ แกนนำ� กปปส.เวทีแจ้งวัฒนะ ได้นำ�มวลชนเดินทางด้วยขบวนรถกว่า 30 คัน ไปยัง สนามหลวง ก่อนนำ�ผู้ชุมนุมลงเดินเท้า แจกใบลงชื่อสนับสนุน การออกกฎหมายจัดตั้งสภาพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ สภาศีล ธรรมคุณธรรมแห่งชาติ และสภาชาวนาและเกษตรกรแห่งประเทศไทย นอกจากนี้ ยังทำ�แบบฟอร์มสนับสนุนหนังสือชี้แจงชาวต่างชาติ ให้เข้าใจ ถึงเจตนารมณ์ของมวลมหาประชาชน จุ ดแรกได้ แวะเข้ าไปในมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ด้ า นหน้ า คณะ นิตศิ าสตร์ หลวงปูพ่ ทุ ธะอิสระ ได้กล่าวปราศัยกับคณาจารย์และนักศึกษา ให้รว่ มลงชือ่ สนับสนุนการจัดตัง้ ทัง้ 3 สภา และขับไล่ น.ส.ยิง่ ลักษณ์ ชิน วัตร รักษาการนายกรัฐมนตรี ที่หมดความชอบธรรมที่จะรักษาการต่อไป ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาและคณาจารย์จำ�นวนมาก ต่อมาหลวงปู่พุทธะอิสระได้เดินเท้าไปที่บ้านพระอาทิตย์ ตามที่ นาย สนธิ ลิม้ ทองกุล กีตแกนนำ�พัธมิตรประชาชนเพือ่ ประชาธิปไตยได้นมิ นต์ ฉันเพลไว้ ก่อนจะเดินทางต่อไปที่สี่แยกคอกวัว ศาลเจ้าพ่อเสือ และเสา ชิงช้า โดยมีประชาชนมารับแบบฟอร์มสนับสนุนการจัดตั้ง 3 สภากว่า 20,000 ชุด จนเอกสารที่เตรียมมาหมดเกลี้ยง เมือ่ เสร็จสิน้ ภารกิจ หลวงปูพ่ ทุ ธะอิสระได้น�ำ มวลชนเดินทางกลับมายัง เวทีแจ้งวัฒนะ เมื่อเวลา 14.00 น. จากนั้นได้ขึ้นเวทีกล่าวขอบคุณมวล มหาประชาชนที่ร่วมเดินทางไปในครั้งนี้ และยังได้รับความสนใจจาก ประชาชน ที่ให้การสนับสนุนแผนแม่บททั้ง 3 สภา และวันนี้ดีใจที่ชาว ต่างชาติให้ความสนใจ และร่วมขบวนเป่านกหวีดร่วมกับเราด้วย พร้อม กล่าวว่า ในวันที่ 5 เม.ย.จะเดินทางไปรณรงค์ที่ย่านสีลม สยามดิสคัฟเว อรี่ ก่อนจะเข้าร่วมประชุม กปปส.ทั่วประเทศ ที่สวนลุมพินี กับ นายสุ เทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. ต่อไป

ช่วยเหลือผูบ้ าดเจ็บ-เสียชีวติ

และกองทุนเด็กกำ�พร้า

ธนาคารกรุงเทพ ชือ่ บัญชี ธีราภา พร้อมพันธุ์ กระแสรายวัน เลขที่ 876-300-2758

เหมื อ นพม่ า มาบุ ก ทุ ก ทุ ก ปี ม า ชุ ม นุ ม ทุ ก ที่ มี แ ต่ เ รื่ อ ง ไม่ ทำ � นุ บำ � รุ ง ความรุ่ ง เรื อ ง สร้างแต่ความ แค้นเคือง เรือ่ งร้อนใจ

เป่านกหวีด

วันนี้ก็ถึงวันชุมนุมใหญ่ของทั้งมวลมหา ประชาชน และทัง้ นปช.แล้วนะครับ คาด การณ์วา่ นปช.ก็คงน่าจะมากันมาก เพราะได้ มีการเตรียมการจัดตัง้ กันอย่างเต็มที่ และ เป็นหมากทางออกของสถานการณ์เพลีย่ ง พล้�ำ ทีท่ างระบอบทักษิณได้วางไว้ ที่หลายคนกังวลหวั่นใจก็คือเรื่องความ รุนแรง และการเคลือ่ นขบวนมาชนกัน แต่ ส่วนตัวผมคิดว่าในรอบนีน้ า่ จะยังไม่เกิดขึน้ เพราะทางคนเสือ้ แดงเค้าก็บอกว่าเป็นการ มาแสดงพลัง 3 วัน แล้วจะมาอีกหลัง สงกรานต์ ก็ถอื เป็นโชคดีของคนไทยทีป่ นี จ้ี ะได้เล่นน้�ำ สงกรานต์อย่างปกติเสียที หลังจากทีค่ นเสือ้ แดงออกมาแล้วทำ�ให้ไม่มสี งกรานต์ไป 2 ปี ในปี 2552 และ 2553 แต่มาคราวนีเ้ ขาคงจะวัดกำ�ลัง วัดคน ว่า ใครพาคนมาได้เท่าไหร่บา้ ง และเบิกใบเสร็จ กับนายใหญ่ซง่ึ ก็คงให้ไม่อน้ั เหมือนกันหาก ผลงานเข้าตา ทีว่ า่ จะมาอีกทีหลังสงกรานต์ คราวนัน้ แหละครับทีน่ า่ กังวล เพราะหากคำ� ตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ และการชีม้ ลู ความผิดของป.ป.ช. ออกมาไม่ตรงใจ คราว นีแ้ ก๊งนีก้ จ็ ะมาก่อความวุน่ วายเป็นแน่ น่ากังวลกับการแถลงของจตุพร พรหม พันธุ์ ทีเ่ หมารวมเอาองค์กรอิสระทัง้ หมด เป็น ‘เครือข่ายอำ�มาตยาธิปไตย’ และให้ คนเสือ้ แดงต่อต้าน ทัง้ ศาลรัฐธรรมนูญ , ป.ป.ช., กกต. ,ผูต้ รวจการแผ่นดิน , คณะ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ,สตง. ฯลฯ รวมถึงกระบวนการยุตธิ รรม ศาลต่างๆ ทีเ่ ขา กล่าวหามาโดยตลอด ถ้ามององค์กรเหล่า นีเ้ ป็นศัตรูแล้ว เห็นทีประเทศจะเดินต่อไป ได้ยากครับ เพราะถ้าคนเสือ้ แดงไม่ยดึ หลัก อะไรเลย กฎหมายก็ไม่ยอมรับ ยอมรับแต่ กฎกู กติกากู องค์กรทีเ่ กีย่ วข้องก็ไม่สามารถ แตะต้องตรวจสอบรัฐบาลของคนเสือ้ แดงได้ คำ�ตัดสินออกมาก็ไม่เอา ไม่ยึดถือปฏิบัติ ความวุน่ วายปัน่ ป่วนเห็นทีจะเกิดขึน้ เป็นแน่ ยิ่งบวกเอาประสบการณ์ท่ปี ระเทศไทย เคยได้รบั จากคนเสือ้ แดงแล้วหล่ะก็ ยิง่ น่า หวาดหวัน่ เป็นทวีคณ ู หนำ�ซ้�ำ เหล่าแกนนำ�ก็ รูด้ วี า่ ทำ�ในแนวทางแบบนี้ สร้างความวุน่ วาย ปลุกระดมความรุนแรง แล้วจะได้ดบิ ได้ดี อาจเป็นถึงรัฐมนตรีแบบทีณ ่ ฐั วุฒทิ �ำ มาแล้ว แต่ขนาดณัฐวุฒทิ เ่ี ป็นรัฐมนตรีอยูข่ ณะนีย้ งั เป็นแค่เลขาฯนปช. แล้วประธานอย่างจตุพร หล่ะ รอบหน้าไม่ถงึ นายกรัฐมนตรีเลยหรือ อีกทรรศนะของคนเสือ้ แดงในการแถลง ข่าวเมื่อวานนี้ คือทรรศนะเกี่ยวกับทหาร โดยเฉพาะคำ �ให้ สัม ภาษณ์ ข องพลเอก ประยุทธ์ทเ่ี ป็นประเด็นมาสองสามวัน ส่วน หนึง่ อย่างนางธิดา มองว่าพลเอกประยุทธ์ เป็นพวกเดียวกับลุงกำ�นัน โดยกล่าวอ้างนำ� คำ�ปราศรัยของลุงกำ�นันเมื่อคืนมาตีความ แต่พอถึงคิวถัดไป หมอเหวงกลับแถลงให้ ปรบมือให้พลเอกประยุทธ์ซะงัน้ !?! แค่ในบ้านเดียวกันยังสับสนโหวงเหวงได้ ขนาดนี้ วันนีใ้ นการชุมนุมไม่รจู้ ะมีประเด็น อะไรพิเรนทร์ๆออกมาแบบการแบ่งแยก ประเทศอีกไหม!?! แสงธรรม ชุนชฎาธาร

ผูจ้ ด ั ทำ�หนังสือพิมพ์ราชดำ�เนินรายวัน : ผูอ ้ �ำ นวยการ เอกนัฏ พร้อมพันธุ์ุ โฆษกคณะกรรมการ กปปส. บรรณาธิการ : แสงธรรม ชุนชฎาธาร, สำ�นักงานอนุสาวรียป ์ ระชาธิปไตย ถนนราชดำ�เนิน กทม. โทร. 094 073 0850 ถึง 2 E-mail : ratchadamnoendaily@gmail.com ดาวน์โหลดฉบับดิจิตอลได้ที่ http://www.facebook.com/RatchadamnoenToday ราชดำ�เนินรายวัน

ราชดำเนินรายวัน 5 เม.ย. 2557  

หนังสือพิมพ์ราชดำเนินรายวัน https://www.facebook.com/RatchadamnoenToday

ราชดำเนินรายวัน 5 เม.ย. 2557  

หนังสือพิมพ์ราชดำเนินรายวัน https://www.facebook.com/RatchadamnoenToday

Advertisement