Page 1

RATCHADAMNOEN DAILY

ราชดำ�เนินรายวัน

ฉบับที่ 100 : วันที่ 3 เมษายน 2557

http://www.facebook.com/RatchadamnoenToday

โค่นระบอบทักษิณ ปฎิรูปประเทศไทย เพื่อประชาธิปไตยสมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

ชะตา“ปู”ใกล้ขาด มัน่ ใจได้แห้งตายคาเก้าอีแ้ น่ คาดหลังสงกรานต์มงี านใหญ่ ราชดำ�เนินรายวัน - เลขาธิการ กปปส.นำ�มวลชนถวายพระพร ชัยมงคลสมเด็จพระเทพฯเนือ่ งในวโรกาสวันพระราชสมภพ ก่อนชีแ้ จง เหตุเลือกกดดัน ก.คลัง ปลืม้ ขรก.ให้การต้อนรับชืน่ มืน่ ส่งสัญญาณ ร่วมภาคประชาชนต่อสูร้ ะบอบแม้ว ชีศ้ าล รธน.รับชีส้ ถานภาพ “ปู” ใกล้ ถึงบทสรุป บอกมวลชนเตรียมพร้อม ขีดเส้น 15 วันหลังจากนี้ ศาล นัดชีเ้ มือ่ ใดประกาศชุมนุมใหญ่ทนั ที คาดหลังสงกรานต์มงี านใหญ่รออยู่ เปรียบบอลไหลเข้าทางต้องซัดให้ตงุ ตาข่าย อ่านต่อหน้า 4

อ่านต่อหน้า 4

ชวนเลิกรับใช้ทรราชวันที2่ ตรึงก.คลัง-ส่งข้าวผ่านรัว้ สานสัมพันธ์กปปส.-ขรก.

ราชดำ�เนินรายวัน - “กำ�นันสุเทพ” นำ�มวลชน กปปส.ตรึงหน้ากระทรวงการคลัง ขรก.ร่วมต้อนรับอบอุม่ จีเ้ ลิกรับ ใช้รฐั บาลโจร เรียกร้องเปิดประตูสง่ ตัวแทนเข้าเจรจาปลัด แต่ไร้วแ่ี ววตัวแทนกระทรวงรับข้อเสนอ ทำ� ขรก.-ตร.ไม่มี ข้าวกลางวันกิน มวลชนแห่สง่ ข้าวกล่องผ่านรัว้ ให้ สานสัมพันธ์ กปปส.-ขรก. “สุเทพ” ลัน่ ข้าราชการตัดสินเร็วเท่าใด อ่านต่อหน้า 4 บ้านเมืองเสียหายน้อยลง ก่อนมอบสาส์นจากมวลมหาประชาชน

ศาลรธน.รับชีส้ ถานะ“ปู”

ฐานย้าย“ถวิล”มิชอบ คว่�ำ คำ�ร้อง“เหลิม”ใส่รา้ ยกปปส. ราชดำ�เนินรายวัน - คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ รับคำ�ร้องกลุม่ ส.ว.ให้ชส้ี ถานภาพนายกฯ “ยิง่ ลักษณ์” ไว้วนิ จิ ฉัย ฐานแทรกแซงย้าย “ถวิล เปลีย่ นศรี” พ้นเลขาฯ สมช. ระบุศาลมี อำ�นาจรับเหตุ ส.ว.เข้าชือ่ 1 ใน 10 ร้อง นอกจากนีย้ งั คว่�ำ คำ�ร้อง “เฉลิม” ผอ.ศรส.ขอให้สง่ั กปปส.ยุตกิ ารชุมนุมอ้างชุมนุมไม่สงบ พก อาวุธ ชีก้ ล่าวอ้างใส่รา้ ย ไม่เข้าหลักตามมาตรา 68 อ่านต่อหน้า 4

เคลือ่ นร่างวีรชน“ส.อ.วสันต์” แกนนำ�-มวลชนแน่นร่วมพิธี ฌาปนกิจส่งวิญญาณ7เมษาฯนี้ ราชดำ�เนินรายวัน - จัดขบวนรถยนต์ยง่ิ ใหญ่รบั ร่าง “ส.อ.วสันต์ คำ�วงศ์” การ์ดอาสาที่ เสียชีวติ จากเหตุเดรัจฉานลอบยิงบนทางด่วน แกนนำ� - ผูช้ มุ นุม คปท.แห่รว่ มพิธรี ดน้�ำ ศพ บรรยากาศสุดโศกเศร้า “อุทยั ” เป็นตัวแทนมอบเงินช่วยเหลือครอบครัว จัดพิธสี วดถึงวันที่ 6 เม.ย. ก่อนฌาปนกิจส่งวิญญาณวีรชน 7 เม.ย.นี้ อ่านต่อหน้า 4

รักข้ามรัว้ : เมือ่ วานนี้ (2 เม.ย.) ขณะทีม่ วลมหาประชาชนเดินทางไปเชิญชวนให้ขา้ ราชการกระทรวงการคลังเลิกรับใช้ระ บอบทักษิณ แต่กลับถูกสมุนรัฐบาลปืดประตู จนทำ�ให้ต�ำ รวจ และข้าราชการภายในกระทรวงออกมากินข้าวไม่ได้ จนในทีส่ ดุ นายชมุพล จุลไส พร้อมด้วยนายณัฏฐพงศ์ ทีปสุวรรณ ได้ปนี ขึน้ ไปบนประตู และยืน่ ส่งอาหารให้กบั กลุม่ ตำ�รวจ และข้าราชกา รในกระทรวงการคลัง

คาด2สัปดาห์“ปู”พบจุดจบ มองข้ามช้อตหานายกฯใหม่ อ่านต่อหน้า 3

ราชดำ�เนินรายวัน


กปปส.เยือนกระทรวงการคลัง ปลุก “ขาราชการ” เขารวมปฏิรูปประเทศ

สุดอาลัย วสันต คปท.

เครือขายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท.) เคลื่อนขบวนศพ ส.อ.วสันต คําวงษ การดที่ถูกคนรายลอบยิงเสียชีวิต จากโรงพยาบาลรามาธิบดี มุงหนาสูวัดโสมนัสราชวรวิหาร จากนั้นประกอบมีพิธีรดดน้ําศพ บรรยากาศเต็มไปดวยความโศกเศรา โดยมีนายนิติธร ล้ําเหลือ ที่ปรึกษา คปท. นายอุทัย ยอดมณี ผูประสานงาน คปท.แกนนํา แนวรวม และผูชุมนุมเขา รวมพิธี ทั้งนี้ พิธีฌาปนกิจศพ ส.อ.วสันต จะมีพิธีสวดพระอภิธรรมศพตั้งแตวันนี้ ถึงวันที่ 6 เม.ย. และมีกําหนดฌาปนกิจในวันที่ 7 เม.ย. เวลา 15.30 น.


เชิญรวมแสดงความคิดเห็นแนวทางปฏิรูปประเทศไดที่

www.reformthai.com

คาด2สัปดาห‘ปู’พบจุดจบ มองขามช็อตหานายกฯใหม SHARE ราชดำ�เนินรายวัน – “ส.ว.ไพบูลย์” มัน่ ใจไม่เกิน 2 สัปดาห์ ศาล รธน.วินจิ ฉัยปมตำ�แหน่ง “ยิง่ ลักษณ์” เสร็จ ชีไ้ ม่มสี บื พยาน-เรือ่ ง ไม่ซบั ซ้อน มองข้ามช้อตช่องทางสรรหานายกฯใหม่ จากนัน้ ครม.ระบอบแม้วหมดสภาพทันที พลิกแฟ้มพบ “ธีระชัย” เคย โพสเฟซบุค๊ หนุน ระบุค�ำ ร้องกลุม่ ส.ว.ส่ง “ปู” ร่วงเก้าอีเ้ ร็วกกว่า คีจ�ำ นำ�ข้าว เหตุไม่ตอ้ งมีขน้ ั ตอนถแดถแนให้เสียเวลา วานนี้ (2 เม.ย.) นายไพบูลย์ นิตติ ะวัน ส.ว.สรรหา ในฐานะผู้ ยืนคำ�ร้อง เปิดเผยภายหลังจากทีศ่ าลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ วินจิ ฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของ น.ส.ยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร ตาม รัฐธรรมนูญ มาตรา 182 (7) ประกอบมาตรา 268 หรือไม่ ว่า คาดว่าศาลรัฐธรรมนูญคงจะวินจิ ฉัยกรณีโยกย้าย นายถวิล เปลีย่ นศรี พ้นจากตำ�แหน่งเลขาธิการสภาความมัน่ คงแห่งชาติ (สมช.) ภายใน 2 สัปดาห์ เนือ่ งจากไม่ซบั ซ้อน และไม่ตอ้ งสอบ พยาน เพราะเป็นการพิจารณาตามข้อกฎหมายเป็นหลัก หลัง จากนัน้ หากมีค�ำ วินจิ ฉัยว่านายกรัฐมนตรีกระทำ�การโดยมิชอบ จะต้องพ้นจากการปฏิบตั หิ น้าทีท่ นั ที หลังจากนัน้ จะต้องเริม่ กระบวนการสรรหานายกรัฐมนตรี ซึง่ มองว่ามี 2 วิธี คือ การใช้อ�ำ นาจตามมาตรา 3 เพือ่ ดำ�เนิน การแต่งตัง้ นายกรัฐมนตรีคนใหม่ตามมาตรา 7 ภายใต้ รัฐธรรมนูญหรือเมือ่ ไม่มสี ภาผูแ้ ทนราษฎร วุฒสิ ภาสามารถทำ� หน้าทีแ่ ทนได้ตามทีร่ ฐั ธรรมนูญมาตรา 172 และ 173 อนุโลม ไว้ และเมือ่ ไม่มสี ภาผูแ้ ทนราษฎรทีจ่ ะคัดเลือกผูเ้ หมาะสมเข้า มาดำ�รงตำ�แหน่งนายกรัฐมนตรีตามทีร่ ฐั ธรรมนูญกำ�หนดไว้ ก็ เชือ่ ว่าจะเข้ามาตรา 7 ทีจ่ ะต้องมีกระบวนการสรรหาเพือ่ ให้ได้ มาซึง่ นายกรัฐมนตรีให้ได้ โดยนายกรัฐมนตรีทผ่ี า่ นการสรรหาครัง้ นี้ จะเป็นนายก รัฐมนตรีเฉพาะกาลทีม่ อี �ำ นาจเต็ม และสามารถปฏิบตั งิ านที่ คณะรัฐมตรี รักษาการ ทำ�ไม่ได้ ซึง่ งานทีส่ �ำ คัญคือการตอบรับ ข้อเรียกร้องของสังคมทีต่ อ้ งการการปปฏิรปู ประเทศ รวมทัง้ การแก้ไขปัญหาต่างๆทีค่ า้ งคาอยู่ เช่น โครงการรับจำ�นำ�ข้าว นายไพบูลย์ กล่าวต่อว่า ส่วนการทำ�หน้าทีข่ อง ครม.รักษา การ หาก น.ส.ยิง่ ลักษณ์ สิน้ สภาพจากตำ�แหน่งนายกรัฐมนตรี ไป รัฐธรรมนูญ ระบุวา่ ครม.รักษาการไม่จ�ำ เป็นต้องสิน้ สภาพ ตามไปด้วย ซึง่ ตามมาตรา 10 ครม.รักษาการสามารถทำ�งาน ไปพลางๆก่อน แต่ไม่สามารถหยุดยัง้ กระบวนการแต่งตัง้ นายก รัฐมนตรีเฉพาะกาลได้ และเมือ่ มีนายกรัฐมนตรีคนใหม่เข้ามา รับตำ�แหน่งก็สามารถดำ�เนินการให้ ครม.ชุดรักษาการพ้นจาก ตำ�แหน่งไปได้ เพือ่ แต่งตัง้ ครม.ชุดใหม่ ดังนัน้ การตัดสินของ ศาลรัฐธรรมนูญก็จะกระทบต่อ ครม.รักษาการด้วยแน่นนอน ทัง้ นีเ้ มือ่ วันที่ 25 มี.ค.ทีผ่ า่ นมา นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีต รมว.คลัง ได้โพสต์เฟซบุก๊ ระบุวา่ นายไพบูลย์ นิตติ ะวัน ส.ว. ระบุวา่ น.ส.ยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร และคณะรัฐมนตรีทง้ั คณะ อาจจะพ้นตำ�แหน่ง จากเรือ่ งของนายถวิล เปลีย่ นศรี เร็วกว่า เรือ่ งจำ�นำ�ข้าว ทัง้ นี้ กรณีการโยกย้ายนายถวิลนัน้ ศาลปกครอง

ได้ตดั สินแล้วว่าไม่ชอบ หากศาลรัฐธรรมนูญเห็นพ้องว่าเป็นการ ดำ�เนินการเพือ่ เอือ้ อำ�นวยประโยชน์ในการเลือ่ นตำ�แหน่งให้แก่ พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ ซึง่ เป็นญาติของนายกรัฐมนตรี ยิง่ ลักษณ์ ศาลรัฐธรรมนูญจะถือว่าเข้าข่ายมาตรา 268 จากการเปิดกฎหมายรัฐธรรมนูญ มาตรา 266 บังคับว่า “ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรต้องไม่ใช้สถานะหรือตำ�แหน่งการเป็น สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรเข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงเพือ่ ผล ประโยชน์ของตนเองของผูอ้ น่ื ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อม ในเรือ่ ง การบรรจุ แต่งตัง้ โยกย้าย โอน เลือ่ นตำ�แหน่ง และเลือ่ นเงิน เดือนของข้าราชการซึง่ มีต�ำ แหน่งหรือเงินเดือนประจำ�....” และ มาตรา 268 ทีร่ ะบุวา่ “นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะ กระทำ�การใดทีบ่ ญั ญัตไิ ว้ในมาตรา 266 มิได้ เว้นแต่เป็นการ กระทำ�ตามอำ�นาจหน้าทีใ่ นการบริหารราชการตามนโยบายทีไ่ ด้ แถลงต่อรัฐสภาหรือตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ “ขณะทีม่ าตรา 182 ระบุวา่ ”ความเป็นรัฐมนตรีสน้ิ สุดลงเฉพาะตัว เมือ่ ... (7) กระทำ� การอันต้องห้ามตามมาตรา 267 มาตรา 268 หรือมาตรา 269” ดังนัน้ หากศาลรัฐธรรมนูญชีข้ าดว่าการโยกย้ายนายถวิล เข้า ข่ายเป็นการกระทำ�อันต้องห้าม ตามมาตรา 268 เมือ่ ใด นายกฯ ยิง่ ลักษณ์จะพ้นตำ�แหน่งไปตามมาตรา 182 (7) ทันที ไม่ตอ้ งมี ขบวนการถอดถอนอีกแล้ว และเมือ่ ความเป็นนายกรัฐมนตรี ของน.ส.ยิง่ ลักษณ์สน้ิ สุดลง คณะรัฐมนตรีกจ็ ะพ้นตำ�แหน่งไป ทัง้ หมด ต้องมีการแต่ตง้ั นายกและคณะรัฐมนตรีชดุ ใหม่ทนั ที ขณะทีก่ รณีจ�ำ นำ�ข้าว ถึงแม้วา่ คณะกรรมการป้องกันและ ปราบกรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จะชีม้ ลู นายกฯยิง่ ลักษณ์ ก็จะยังไม่ท�ำ ให้พน้ จากตำ�แหน่ง เพียงแต่ตอ้ งหยุด ปฏิบตั หิ น้าที่ ดังนัน้ ในระหว่างนัน้ รองนายกรัฐมนตรีคนหนึง่ ก็สามารถปฏิบตั หิ น้าทีแ่ ทนไปพลางได้ โดยทีค่ วามเป็นนายก รัฐมนตรีจะสิน้ สุดลง ตาม 182 (8) ก็ตอ่ เมือ่ วุฒสิ ภา มีมติ ตามมาตรา 274 ให้ถอดถอนออกจากตำ�แหน่ง มาตรา 274 กำ�หนดให้มติถอดถอน ต้องมีคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามใน ห้าของจำ�นวนสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยูข่ องวุฒสิ ภา ระหว่างที่ ดำ�เนินการขัน้ ตอนถอดถอน คณะรัฐมนตรียงั อยูใ่ นตำ�แหน่งได้ เพราะความเป็นนายกรัฐมนตรีของน.ส.ยิง่ ลักษณ์ ยังไม่สน้ิ สุด จึงเห็นได้วา่ ขัน้ ตอนกว่าความเป็นนายกรัฐมนตรีจะสิน้ สุดลงได้ นัน้ จะใช้เวลาและน่าจะต้องรอให้มวี ฒ ุ สิ ภาชุดใหม่เสียก่อนด้วย

คุณยายกปปส.ชะอวดสุดเฮง

ถูกล็อตเตอรี5่ 0ล. นางรัตนา ศรีแก้ว อายุ 70 ปี เจ้าของร้าน “จักรรัตนา” เขต เทศบาลตำ�บลชะอวด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ตนถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำ�วันที่ 1 เม.ย. 2557 เป็นจำ�นวนเงิน 50 ล้านบาท โดยก่อนหน้านีต้ นและเพือ่ นบ้านไป ร่วมชุมนุมกับ กปปส. ทีก่ รุงเทพฯ แต่แวะช่วยงานบวชของเพือ่ น ที่ จ.นครปฐม มีชายขายล็อตเตอรีเ่ ข้ามา ตนจึงเลือกซือ้ เลข 866 อย่างไรก็ตามได้เดินทางกลับบ้านทีป่ กั ษ์ใต้กอ่ นเนือ่ งจากมีการ ปิดการจราจรเดินทางต่อไม่ได้ เมือ่ ผลสลากออกมาพบว่าตนถูก รางวัลก็ไปขึน้ รางวัล โดยเงินรางวัลทีไ่ ด้รบั จะเก็บเอาไว้ให้ลกู ทำ� ทุน และส่วนหนึง่ จะบริจาคให้กบั กำ�นันสุเทพ เทือกสุบรรณ

“ตอนที่เลือกเขาเพราะคิดว่าคนรวย ไม่โกง” “รวยแล้วไม่ โกง”แต่ตอนนี้ไม่เชื่อแล้ว เพราะเขาเป็นคนเปลี่ยนคนเชื่อนั้น จะหมด แถมยังโกงมากกว่าคนอื่น ๆ ตั้งแต่มีนักการเมืองมาอีก ด้วย อยากให้คนไทยออกมาช่วยปกป้องประเทศของเราด้วย กัน ถึงแม้วันนี้เราจะลำ�บาก เหนื่อยกับการต่อสู้ข้างถนน แต่ เชื่อว่าในวันข้าวหน้าลูกหลานเราจะสบาย”

“ระบอบทักษิณไม่เคยเห็นคนในจังหวัดภาคใต้เป็นคน ปล่อยให้ ใครก็ไม่รอู้ อกมาฆ่าพวกเราโดยทีไ่ ม่คดิ จะมีวธิ จี ดั การ ไม่เคยคิด แก้ปญ ั หา เพราะเขาถือว่าไม่ใช่ประชาชนของเขา ซึง่ ถ้าเป็นแบบ นีเ้ ขาก็ปกครองประเทศไม่ได้ ในเมือ่ ตัวเองยังรักแต่พวกพ้องและ ฐานเสียงของตัวเอง แบบนีจ้ ะเป็นประชาธิปไตยได้อย่างไร”

“พวกเรากำ�ลังปกป้องประชาธิปไตย ตัง้ แต่สมัยพันธมิตรฯ เราทำ�เพือ่ ปกป้องและส่งเสริมประชาธิปไตยทีแ่ ท้จริง ไม่ยอมรับการเลือกตัง้ ทีท่ จุ ริต และไม่ยอมรัฐบาลทีม่ าจากการทุจริตการเลือกตัง้ แต่ขณะทีฝ่ า่ ย นปช. ปกป้องการเลือกตัง้ ทีท่ จุ ริต อ้างมาตลอดว่ารัฐบาลมาจากเลือกตัง้ ทีม่ า จากเสียงข้างมากทีท่ จุ ริต สุดท้ายระบอบทักษิณจึงได้เสวยสุขบนภาษี ของประชาชน เพราะฉะนัน้ เราจึงต้องร่วมกันล้มล้างระบอบนีใ้ ห้ได้”

คุณราตรีและคุณรัตน์ จาก กทม.

คุณน้ำ�-คุณเอ๋และคุณดาว จาก จ.สงขลา

ชาวสวนยาง จาก จ.ชุมพร


RATCHADAMNOEN DAILY

ถ้าขลาด ก็หลีกไป

: กวีตสี าม

ผู้รักองค์ เหนือหัว ไม่กลัวตาย ช่วยหลีกทาง ไปที ถ้าขีข้ ลาด คุณวสันต์ คำ�วงศ์ ลงประกาศ มีหน้าที่ มีอำ�นาจ อย่าขลาดเขลา ปล่อยให้คนยิงกันกลางวันแสก อย่าหลอกเรา ให้หวัง และนัง่ เฉย ปล่อยให้ ไทย แตกแยก น่าแปลกไหม พวกผู้ร้าย ประกาศกล้า พิฆาติฆ่า ไม่สามารถ ทำ�อะไร ให้เกิดผล สูเ้ พือ่ ชาติ แม้ตอ้ งตาย ท่านอายไหม นานๆที ทำ�เป็นเผ็ด ด่าเช็ดเลย ปล่อยคนพาล ระราน ทหารไทย เหมือนบ้านเมือง สิน้ หมด กฎหมายตรา ให้ ผู้ ก ล้ า ขึ้ น มา ท้ า ผจญ ท่านสาบาน จะปกปัก รักษาไทย ดีอแต่พูด ดีแต่เอ่ย ไม่ทำ�ไร ปล่อยโจรยิง คนตาย มาหลายครา ทั่ ว พารา ต้ อ งระส่ำ � จำ � ใจทน ทรชน ปล้นแผ่นดิน ให้ส้ินไป ท่านทุ่มใจ สู้เพื่อพ่อ พอหรือยัง

อยากถามว่าข้าราชการขมขืน่ และอยากปลดแอกหรือไม่ ดังนัน้ วันนีจ้ งึ เป็น โอกาสทีด่ แี ล้วเพราะมีประชาชนออกมาต่อสูเ้ พือ่ ให้เกิดการปฏิรปู เป็นล้าน คน แต่หากข้าราชการคนใดทีไ่ ม่กล้าออกมาสูเ้ พราะกลัวว่าถ้าแพ้จะไม่มสี งิ่ ที่มารองรับนั้น ผมยืนยันเลยว่าการต่อสู้ครั้งนี้ไม่มีแพ้แน่นอน ทั้งนี้หาก พี่น้องข้าราชการกระทรวงการคลังตัดสินใจออกมาเร็วเท่าใดความเสีย หายของบ้านเมืองก็จะจบเร็วเท่านั้น จึงอยากให้ข้าราชการเก็บไปคิดและ ให้ตัดสินใจ และถ้าต้องการจะต่อสู้ร่วมกับประชาชนเราก็พร้อมอ้าแขน รับและจะสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กัน” นายสุเทพกล่าว นายสุเทพ กล่าวย้ำ�ด้วยว่า รัฐบาลชุดนี้ได้หมดความชอบธรรมลงแล้ว จึงไม่มคี วามจำ�เป็นใดทีพ่ นักงานและข้าราชการจะรับคำ�สัง่ และปฏิบตั งิ าน รับใช้รัฐบาลชุดนี้ จึงเรียกร้องให้ออกมายืนเคียงข้างประชาชน และร่วม กันเดินหน้าปฏิรูปประเทศให้แล้วเสร็จก่อนการเลือกตั้ง เพื่อคืนอำ�นาจ ประชาธิปไตยอันสมบูรณ์ให้กับสู่ประชาชน และหากแนวทางดังกล่าว ประสบความสำ�เร็จ กปปส. ก็ขอให้กระทรวงการคลังเตรียมเงินไว้จ่าย ให้กับชาวนาหลังโครงการรับจำ�นำ�ข้าวของรัฐบาลล้มเหลวในจำ�นวนเงิน 120,000 ล้านบาท กระทั่งเวลา 13.50 น.นายสุเทพ และแกนนำ� กปปส.ได้นำ�มวลชน เดินทางกลับโดยก่อนกลับได้มีการนำ�ริบบิ้นลายธงชาติ ดอกไม้ไปผูกไว้ ที่ประตูกระทรวงการคลังและได้สอดสาส์นจากมวลมหาประชาชนที่เรียก เอกนัฏ พร้อมพันธุ์ ร้องให้ข้าราชการเลิกรับใช้ระบอบทักษิณและเชิญชวนให้ออกมาร่วมสู้กับ โฆษก กปปส. ประชาชนไว้กับประตูด้วย ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าแกนนำ�และมวลชน กปปส.ได้เคลื่อนขบวน กลับโดยใช้ทางด่วนพระราม6 โดยมวลชนกลับมาถึงเวทีสวนลุมพินีใน โดยตั ง ้ ศพบำ � เพ็ ญ กุ ศ ลที ศ ่ าลา 4 โดยมี นายอุ ท ย ั ยอดมณี ผู ป ้ ระสาน เวลา14.30 น. ศาลรธน.รับชีส้ ถานะ“ปู” ต่อจากหน้า 1 วานนี้ (2 เม.ย.) นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำ�นักงานศาล งาน คปท. และกลุ่มผู้ชุมนุมช่วยกันตระเตรียมสถานที่ เพื่อประกอบพิธี รัฐธรรมนูญ เปิดเผยว่า ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์รบั คำ�ร้องทีป่ ระธาน ทางศาสนาพร้อมมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวคำ�วงศ์จำ�นวนหนึ่ง ก่อนที่ วุฒิสภา ส่งความเห็นของสมาชิกวุฒิสภาขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา คณะแกนนำ� คปท.ทั้งหมดจะเดินทางมาร่วมรดน้ำ�ศพ ส.อ.วสันต์ ใน ชะตา“ปู”ใกล้ขาด ต่อจากหน้า 1 วานนี้ (2 เม.ย.) เมื่อเวลา 20.30 น. ที่เวทีสวนลุมพินี นายสุเทพ วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 91 ว่า ความเป็นรัฐมนตรีของ น.ส.ยิ่ง เวลา 16.00 น. และร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมในเวลา 18.30 น. สำ�หรับพิธสี วดอภิธรรมธรรมศพ ส.อ.วสันต์ ทางครอบครัวจะประกอบ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. ได้นำ�แกนนำ�และมวลชนถวายพระพร ลักษณ์ ชินวัตร สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา 182 (7) ประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา 268 หรือไม่ จากกรณีศาลปกครองสูงสุด พิธีสวดพระอภิธรรมไปจนถึงวันที่ 6 เม.ย.และในวันที่ 7 เม.ย.จะทำ�การ ชัยมงคล เนือ่ งในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จากนั้นนายสุเทพ กล่าวปราศรัยช่วงหนึ่งเปิดเผยถึง มีคำ�พิพากษาให้คืนตำ�แหน่ง เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ฌาปนกิจศพในเวลา 15.30 น. สาเหตุที่นำ�มวลชนไปที่หน้ากระทรวงการคลังในวันนี้ว่า การที่เราต้องยก แก่นายถวิล เปลี่ยนศรี และนายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ว.สรรหา และคณะ ขบวนไปพบข้าราชการกระทรวงคลัง เพื่อหารือกับปลัดกระทรวงการคลัง รวม 28 คน เห็นว่าการที่นายกรัฐมนตรีโยกย้ายนายถวิลพ้นจากการเป็น อธิบดีกรมต่าง ๆ และผู้อำ�นวยการสำ�นักงบประมาณ เพื่อฝากการบ้าน เลขาธิการ สมช.นั้น ไม่ใช่เป็นการกระทำ�ตามอำ�นาจหน้าที่การบริหาร ชวนเลิกรับใช้ทรราชวันที2่ ต่อจากหน้า 1 วานนี้ (2 เม.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศการเคลื่อนขบวน ให้เตรียมจัดสรรงบประมาณ 1.2 แสนล้านบาท มาจ่ายหนี้ให้กับชาวนา ราชการตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภา แต่เป็นการใช้ตำ�แหน่งการเป็น นายกรัฐมนตรีเข้าไปแทรกแซงการเพื่อประโยชน์ของตนเอง เครือญาติ ปฏิบัติภารกิจพิเศษของกลุ่ม กปปส. เป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้า ซึง่ จากการสัมผัสกับข้าราชการกระทรวงการคลัง ทุกคนมีหวั ใจหลอมรวม พรรคเพื่อไทยที่นายกรัฐมนตรีสังกัด เข้าข่ายต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ ท่ามกลางแสงแดดที่ร้อนระอุ โดย นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กันคิดเพื่อประเทศชาติแล้ว จึงถือว่าเป็นวันแห่งความสำ�เร็จของการต่อสู้ กปปส.นำ�ขบวนมวลชนเคลื่อนที่เร็วออกจากพื้นที่การชุมนุมสวนลุมพินี วันที่ 3 เม.ย. เวลา 10.00 น. เราจะไปหาข้าราชการกระทรวงอื่นต่อไป มาตรา 268 ประกอบมาตรา 266(2) และ(3) ไว้พิจารณาวินิจฉัย “เนือ่ งจากเห็นว่ากรณีตามคำ�ร้องเป็นการยืน่ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 91 โดยไม่แจ้งจุดหมายปลายทาง ก่อนจะนำ�มวลชนมาปักหลักที่บริเวณหน้า จากนั้นจะไปหาข้าราชการตำ�รวจ และทหาร ด้วยหัวใจรักชาติแผ่นดิน ประกอบมาตรา 182 วรรคสาม ที่ให้ส.ว.จำ�นวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประตู 4 กระทรวงการคลัง เพื่อเรียก ด้วยความอหิงสาและอดทน เชื่อว่าตอนนี้เวลาของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชิน ของสมาชิกทัง้ หมดเท่าทีม่ อี ยูส่ ทิ ธิเข้าชือ่ ยืน่ คำ�ร้องต่อประธานวุฒสิ ภาเพือ่ ร้องให้ข้าราชการหยุดรับคำ�สั่งจากรัฐบาล ไม่ให้รับใช้ระบอบทักษิณ และ วัตร รักษาการนายกรัฐมนตรี เหลือน้อยลงแล้ว นายสุเทพ ยังได้กล่าวถึงกรณีที่ คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มี ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีที่ ออกมายืนเคียงข้างประชาชน ต่อสู้ร่วมกับ กปปส. ในการขับไล่รัฐบาล มติ ให้รับคำ�ร้องสถานภาพนายกรัฐมนตรีของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ กรณีการ น.ส.ยิ ง ่ ลั ก ษณ์ ชิ น วั ต ร มีการกระทำ�อันต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญสิ้นสุดลง จึงอยู่ในอำ�นาจที่ศาล โดย นายสุเทพ ได้ยนื ทักทายอยูห่ น้าประตูรวั้ มีขา้ ราชการจากกระทรวง โยกย้ายตำ�แหน่ง นายถวิล เปลี่ยนศรี พ้นจากตำ�แหน่งเลขาธิการสภาค รัฐธรรมนูญจะรับไว้วนิ จิ ฉัย โดยให้นายกรัฐมนตรี ยืน่ คำ�ชีแ้ จงแก้ขอ้ กล่าว หากลับมาภายใน 15 วันนับแต่วันได้รับสำ�เนาหนังสือ” นายเชาวนะ ระบุ การคลังเดินออกมาต้อนรับ ให้กำ�ลังใจ พร้อมร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก วามมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เข้าข่ายต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา 268 นายเชาวนะ เปิดเผยด้วยว่า นอกจากนีศ้ าลรัฐธรมนูญยังมีมติเอกฉันท์ ส่วนข้าราชการที่อยู่บนตึก ต่างโบกธงชาติ โบกมือทักทายเช่นกัน ขณะ ประกอบมาตรา 266(2) และ(3) ไว้พิจารณาวินิจฉัยด้วยว่า เชื่อว่าสมุน ไม่รับคำ�ร้องที่ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำ�รุง ในฐานะส่วนตัวและฐานะผู้อำ�นวย เดียวกัน บนรถขยายเสียง บรรดาแกนนำ� กปปส. สลับกันปราศรัยอย่าง บริวารของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ก็จะหาว่าศาลรังแก ใช้ระบบสองมาตรฐานอีก เพราะท่องอยูอ่ ย่างเดียวว่าอำ�นาจคือความถูกต้อง ทัง้ ทีค่ วามจริงแล้วศาล การศูนย์รักษาความสงบ (ศรส.) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตาม ต่อเนื่อง ทั้งนี้ จะไม่มีการนำ�มวลชนเข้าไปด้านใน ทัง้ นี้ นายสุเทพได้เรียกร้องให้เจ้าหน้าทีภ่ ายในอาคารเปิดประตูรวั้ เพือ่ ไม่เคยมีระบบสองมาตรฐาน เพราะตนเองก็เคยถูกองค์กรอิสระตรวจสอบ รัฐธรรมนูญมาตรา 68 ว่านายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. กับพวกรวม 54 คน กระทำ�การเพื่อล้มล้างการปกครองหรือกระทำ�การ แสดงสัญลักษณ์ของการเชือ่ มสัมพันธ์อนั ดีระหว่างประชาชนและข้าราชการ เช่นกัน อย่างไรก็ตาม โดยส่วนตัวแล้ว ตนเห็นว่าคดีนี้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ เพือ่ ให้ได้มาซึง่ อำ�นาจในการปกครองประเทศโดยวิถที างทีไ่ มได้บญ ั ญัตไิ ว้ และจะส่งตัวแทน กปปส. จำ�นวน 5 คนเข้าพบ นายรังสรรค์ ศรีวร ไม่รอดแน่นอน “รู้สึกดีใจที่ศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัยคดีนี้ อยากให้คอยดูว่านปช.จะ ศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน ในรัฐธรรมนูญหรือไม่ และขอให้ศาลสั่งระงับการชุมนุมดังกล่าว ออกโวยวายว่ าศาลรัฐธรรมนูญไม่มีอำ�นาจวินิจฉัย และสองมาตรฐาน” ครั ้ ง นี ้ พร้ อ มยื น ยั น ว่ า จะไม่ น ำ � ผู ้ ช ุ ม นุ ม บุ ก เข้ า ไปภายในกระทรวงการ “ศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่า ที่ ร.ต.อ.เฉลิมระบุตามคำ�ร้องว่านายสุเทพ เลขาธิการ กปปส.ระบุ กระทำ�การปิดเส้นทางจราจร จัดการชุมนุมในลักษณะดาวกระจายไปตาม คลังแต่อย่างใด นายสุเทพกล่าวต่อว่า ส่วนตัวเชื่อว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ต้องพ้นจาก นายสุเทพยังได้กล่าวขอบคุณข้าราชการกระทรวงการคลังที่ออกมา เส้นทางต่างๆ ยึดพืน้ ทีข่ องหน่วยงานราชการเพือ่ มิให้ขา้ ราชการเข้าทำ�งาน ขัดขวางการใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. ทำ�ร้ายร่างกายประชาชน เจ้า ต้อนรับและบริจาคเงินให้ กปปส. พร้อมเปิดเผยว่า เป็นครั้งแรกที่ถูก ตำ�แหน่ง ตายคาเก้าอี้ ตายคาสนามประชาธิปไตยอย่างที่เคยพูดอย่าง หน้าที่ตำ�รวจ เป็นการกล่าวอ้าง คำ�ร้องจึงไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กอดผ่านลูกกรง ชัดเจนว่าประตูขวางความรักเราไม่ได้ จึงขอตอบแทน แน่นอน และเชื่อว่ากลุ่ม นปช.จะก่อเหตุทันที จึงขอส่งสัญญาณถึง ของรัฐธรรมนูญมาตรา 68 วรรคหนึ่งที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับคำ�ร้องไว้ ด้วยการเลี้ยงอาหารกลางวัน เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนจาก ประชาชนทัว่ ประเทศ ขอให้เตรียมตัวไว้ ถ้าวันไหนศาลรัฐธรรมนูญตัดสิน พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 68 วรรคสองได้ และเมื่อไม่ กระทรวงการคลังเข้ามารับข้อเสนอและร่วมเจรจากับแกนนำ� กปปส. ส่ง เรื่องนี้ วันนั้นคือวันชุมนุมใหญ่ของมวลมหาประชาชน เชื่อว่าอีก 15 วัน รับคำ�ร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยแล้วคำ�ขออื่นก็ไม่จำ�เป็นต้องพิจารณา” นาย ผลให้เปิดประตูกระทรวงไม่ได้ ทำ�ให้ข้าราชการ และตำ�รวจที่อยู่ภายใน หลังจากนีศ้ าลรัฐธรรมนูญจะวินจิ ฉัยในคดีนี้ จึงขอให้ทกุ คนเตรียมตัวมา กระทรวงการคลังไม่สามารถออกมากินข้าวภายนอกกระทรวงได้ กลุ่มผู้ ชุมนุมด้วย นอกจากนีย้ งั มีคดีการทุจริตโครงการจำ�นำ�ข้าว หาก ป.ป.ช.ชี้ เชาวนะ กล่าวในที่สุด ชุมนุมจึงได้ส่งข้าวกล่องผ่อนช่องรั้วเหล็กเข้าไปให้ข้าราชการ และตำ�รวจ ว่าน.ส.ยิ่งลักษณ์ ผิด สมุนบริวารของคนพวกนี้เราต้องอาละวาดแน่นอน “ขอให้ทุกคนเตรียมตัวไว้ใน 15 วัน หลังสงกรานต์มีงานเข้าแน่นอน ขณะที่นายสุเทพ และแกนนำ� กปปส.เองก็ได้รับประทานอาหารด้านหน้า พวกเราเตรียมตัวไว้ได้ บ้านเมืองจะดำ�รงอยู่ได้ กฎเกณฑ์กติกาต้อง ของประตูกระทรวงการคลังเช่นกัน เคลือ่ นร่างวีรชน“ส.อ.วสันต์” ต่อจากหน้า 1 กระทั่งเวลา 13.00น. นายสุเทพกล่าวปราศรัยบนรถติดเครื่องขยาย ศักดิส์ ทิ ธิ์ ถ้าตัวเองทำ�ผิด แล้วถูกตัดสินว่าผิด จะออกมาอาละวาด อย่าง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำ�หรับความเคลื่อนไหวของเครือข่ายนักศึกษา ประชาชนประชาชนปฎิรปู ประเทศไทย (คปท.) บริเวณสะพานชมัยมรุเชฐ เสียงตอนหนึ่ง ว่า วันนี้มวลมหาประชาชนตั้งใจที่จะมาวันนี้เราตั้งใจมา นัน้ เรายอมไม่ได้ อีกกรณีหนึง่ ทีน่ างดอกไม้ตอ้ งเจอแน่ๆ คือคดีทจุ ริตจำ�นำ� ถนนพิษณุโลก ตลอดวันบรรยากาศการชุมนุมเป็นไปอย่างโศกเศร้า และ เชิญชวนข้าราชการกระทรวงการคลังให้เลิกรับใช้ระบอบทักษิณและจะมาบ ข้าว ถ้า ป.ป.ช.ชี้มูลว่าผิด พวกสมุนบริวารก็จะลุกขึ้นอาละวาดแน่นอน อาลัย ส.อ.วสันต์ คำ�วงศ์ การ์ดอาสา คปท. วัย 52 ปี ที่เสียชีวิตจากการ อกถึงการต่อสูข้ องมวลมหาประชาชน แต่นา่ เสียดายว่าเมือ่ เรามาถึงบรรดา ก็เป็นหน้าที่ของมวลมหาประชาชนจะต้องลุกขึ้นมาจัดการเช่นกัน ลูก ถูกซุ่มยิงขบวนรถ คปท.บนทางด่วนแจ้งวัฒนะ ช่วงวัดบัวขวัญ เมื่อวันที่ ลูกสมุนบริวารทรราชกลับปิดประตูไม่ให้ขา้ ราชการและประชาชนเข้าถึงกัน ฟุตบอลไหลมาเข้าทางเราแล้ว เตะให้เต็มทีเ่ ลย ต้องวอลเล่ยใ์ ห้ตงุ ตาข่าย” นายสุเทพ กล่าวอีกว่า ขอให้ทุกคนเตรียมเท้าเอาไว้ เกมจบในเดือนนี้ 1 เม.ย.ที่ผ่านมา ทางกลุ่มผู้ชุมนุมส่วนใหญ่ได้ร่วมกันแต่งชุดดำ�ไว้ทุกข์ แต่ภาพวันนีจ้ ะเป็นภาพประวัตศิ าสตร์ ว่า ถึงแม้มรี วั้ ขวางกัน้ แต่กก็ นั้ หัวใจ พร้อมกับตั้งขบวนรถยนต์เดินทางไปรับศพ ส.อ.วสันต์ ที่ รพ.รามาธิบดี ประชาชน และข้าราชการไม่ได้ ทั้งนี้ข้าราชการทุกฝ่ายไม่ว่าข้าราชการ แน่ๆ ครบ 6 เดือนพอดี ที่ผมเคยประกาศว่าเราจะชนะ น.ส.ยิ่งลักษณ์ โดยแกนนำ� คปท.ได้มีการหารืออย่างเคร่งเครียด ถึงความปลอดภัยใน พลเรือนตำ�รวจ ทหารนั้น เป็นลูกหลานของประชาชน ดังนั้นเราจึงเป็น ตายคาเขียงแน่นอน แต่ถา้ มีการชีว้ า่ น.ส.ยิง่ ลักษณ์ ถูก เราก็ยงั ไล่เหมือน พวกเดียวกันแต่คนที่เป็นศัตรูของเราคือพวกโกงชาติ ทุจริตคอร์รัปชั่น เดิม ไม่ตายด้วย ป.ป.ช. ศาลรัฐธรรมนูญ ก็ตายด้วยส้นเท้าของเรา จาก การเคลื่อนขบวนครั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำ�รอยอีก ต่อมาเวลา 11.00น. ขบวนรถ คปท.ได้เคลือ่ นขบวนมาถึง รพ.รามาธิบดี ใช้อ�ำ นาจข่มเหง ทำ�ร้ายประชาชนและข้าราชการ ดังนัน้ ประชาชนจึงลุกขึน้ นั้นเราเดินหน้าปฏิรูปประเทศ เพื่ออนาคตของลูกหลานทุกคน เพื่อรับศพ ส.อ.วสันต์ คำ�วงศ์ การ์ดอาสา คปท. โดยมี นายอมร อมร สู้ เพราะเราไม่อาจเห็นประเทศล่มจมจากระบอบทักษิณทีเ่ ข้ามายึดอำ�นาจ รัตนานนท์ โฆษกคปท. และนายกิตติชยั ใสสะอาด ทีป่ รึกษา คปท. และ บริหารราชการแผ่นดิน แล้วโกงชาติบา้ นเมืองได้อย่างไรก็ตามคนทีอ่ อกมา นายนัสเซอร์ ยีหมะ หัวหน้าการ์ด คปท. เป็นผู้นำ�มวลชน มารับศพร่วม ร่วมต่อสูก้ บั ตนไม่ได้ถกู จ้างมา แต่บางคนมีสวนยางบางคนมีธรุ กิจ แต่ทน กับครอบครัวของ ส.อ.วสันต์ คำ�วงศ์ ซึง่ ประกอบด้วย นางประภาพร กอ ไม่ได้จึงต้องทิ้งรายได้ ทิ้งบ้าน ทิ้งครอบครัว เสียสละออกมาต่อสู้เพื่อให้ ปู้ พี่สาว นางมาลี บุญจูง ภรรยา นายวรานนท์ คำ�วงศ์ บุตรชาย และ เกิดการปฏิรูป ข้าราชการควรดูตัวอย่างคนเหล่านี้ “ พีน่ อ้ งข้าราชการทัง้ หลายต่างเป็นคนมีความรูส้ งู มีโอกาสทีจ่ ะแสวงหา น.ส.วิชญา คำ�วงศ์ บุตรสาวของผูเ้ สียชีวติ ทีเ่ ดินทางมารับศพด้วยเช่นกัน ความร่ ำ�รวยในอาชีพอื่น แต่เลือกเป็นข้าราชการเพราะต้องการรับใช้แผ่น ธนาคารกรุงเทพ ชือ่ บัญชี ธีราภา พร้อมพันธุ์ ซึ่งตลอดเส้นทางการเคลื่อนศพ ส.อ.วสันต์ คำ�วงศ์ จาก รพ.รามาธิบดี ดิ น แต่ ใ นห้ ว งสิ บ ปี ท ผ ่ ี า ่ นมา ระบอบทั ก ษิ ณ มี อ � ำ นาจ ศั ก ดิ ศ ์ รี และกำ � ลั ง ใจ กระแสรายวัน เลขที่ ไปบำ�เพ็ญกุศลที่ วัดโสมนัสราชวรวิหาร ข้ า ราชการถู ก บั น ่ ทอนลงไม่ ม ร ี ะบบคุ ณ ธรรมในการโยกย้ า ยข้ า ราชการ ผม จากนั้นขบวนศพ ส.อ.วสันต์ คำ�วงศ์ ได้มาถึงวัดโสมนัสราชวรวิหาร

“ผมขอแสดงความเสียใจและขอไว้อาลัยให้กบั ดวงวิญญาณของ สิบเอกวสันต์ คำ�วงศ์ การ์ดคปท.ทีถ่ กู ซุม่ ยิงบนทางด่วน ส่วนตัวผม ผมรูส้ กึ อึดอัด คับแค้นใจกับการกระทำ�ครัง้ นีม้ าก บ้านเมืองเราเปรียบเสมือนเมืองทีไ่ ร้กฏหมาย โจรผูร้ า้ ยยิงผูบ้ ริสทุ ธิต์ ายกลายเป็น เรือ่ งธรรมดาไปแล้ว ครัง้ ทีแ่ ล้วมีผเู้ สียชีวติ แต่กลุม่ คนกลุม่ หนึง่ ได้แสดงอาการดีใจอย่างป่า เถือ่ นบนเวที รอบนีม้ หี ลักฐานชัดเจนครบถึงขัน้ โพสต์ขอ้ ความท้าทายเจ้าหน้าทีแ่ บบไม่เกรง กลัว แล้วได้ลงมือกระทำ�ตามนัน้ จริงๆ ผมโกรธจนคิดอะไรไม่ออก พอนึกขึน้ ได้อกี ที... นีแ่ หละคือเหตุผลสำ�คัญทีเ่ ราต้องสูม้ าจนถึงทุกวันนี้ สู้ กับระบอบชัว่ ร้ายทีท่ �ำ ลายประเทศไทย ทีใ่ กล้จะถึงจุดจบ ในเร็ววันนี้ เราจะปล่อยบ้านเมืองของเราเป็นแบบนีไ้ ว้ไม่ ได้ รัฐบาลเลวจะใช้อทิ ธิพลจงใจปล่อยให้คนเลวทำ�แบบนี้ ไม่ได้ ถ้ายังมีต�ำ รวจทีด่ อี ยู่ มันถึงเวลาแล้วทีท่ า่ นต้องออก มาจับตัวผูร้ า้ ยมาลงโทษโดยเร็วทีส่ ดุ ”

ช่วยเหลือผูบ้ าดเจ็บ-เสียชีวติ

และกองทุนเด็กกำ�พร้า 876-300-2758

เป่านกหวีด ผลที่ต ามมาจากการเลื อ กตั้ง ส.ว.ตามการ วิเคราะห์ของหลายๆฝ่ายก็เห็นตรงกันว่าคนใน เครือข่ายของระบอบทักษิณได้เข้ามาทำ�หน้าทีใ่ น สภาสูงกันอย่างมากมาย และยังมีอีกหลายคนที่ก็ยังไม่ร้วู ่าสุดท้ายจะ ตัดสินใจอย่างไร จะไปแอบอิง หรือถูกซือ้ ตัวซือ้ ใจไปอยูก่ บั ระบอบทักษิณหรือไม่กต็ อ้ งดูกนั ต่อไป ถือว่าเป็นเรือ่ งช่วยไม่ได้ เนือ่ งจากคนทีล่ งสมัคร เลือกตัง้ ส.ว.นัน้ ก็อาศัยฐานเสียงเดิมของตัวเองเครือญาติ-พรรคพวก ในการสร้างคะแนนเสียง ซึง่ จะจะถือว่าเป็นภาพสะท้อนหากมีการเลือกตัง้ ส.ส.ก็ได้ นี่ก็เป็นโจทย์ใหญ่โจทย์หนึ่งที่จำ�เป็นจะต้อง ปฏิรปู ประเทศ หรืออาจเป็นเพราะอีกฝ่ายอีกฝั่ง ที่ตรงข้าม ระบอบทักษิณ ไม่ได้มคี นลงสมัครเป็นส.ว.มาก เท่าใดนักก็เป็นได้ เพราะส่วนใหญ่กม็ งุ่ มัน่ โฟกัส กับการชุมนุมของมวลมหาประชาชน และหา ทางในการปฏิรปู ประเทศก่อนเลือกตัง้ ตัวเลือก ของประชาชนจึงไม่มาก ถูกคะแนนจัดตัง้ พวก มากลากไป อย่างที่เคยบอกไว้ว่าระบอบทักษิณเห็นความ สำ�คัญของการเลือกตัง้ ส.ว.ครัง้ นีม้ าก และทุม่ เต็ม ทีแ่ บบไม่อน้ั เพือ่ ครอบครองสภาสูง จึงมีโอกาสทีจ่ ะเห็นการซือ้ ตัว-ล็อบบีก้ นั อย่าง มากมายในการเลือกประธานวุฒิสภาที่จะมีข้นึ เพือ่ หวังวางคนมาสกัดการเสนอชือ่ นายกฯเฉพาะ เป็นการดักเกมและตัดไฟแต่ตน้ ลม นีจ่ งึ เป็นส่วน สำ�คัญทีส่ ดุ ทีต่ อ้ งจับตามอง แค่เห็นชือ่ ประธาน วุฒสิ ภาก็พอจะเห็นภาพแล้วว่าบ้านเมืองจะเดิน ต่อไปทางไหน อี ก เรื่อ งที่มีค วามสำ � คั ญไม่ แ พ้ กัน ก็ คือ การ ถอดถอนผูด้ �ำ รงตำ�แหน่งการเมือง ทีต่ อ้ งใช้เสียง ส.ว.ถึง 3 ใน 5 เสียง เรือ่ งนีเ้ มือ่ มองภาพพืน้ เพภูมหิ ลังของผูเ้ ข้ามาเป็นส.ว.เลือกตัง้ ในครัง้ นีแ้ ล้ว ก็ หวัน่ ใจว่าจะไม่มกี ารถอดถอนนักการเมืองเกิดขึน้ เป็นแน่ แต่เรือ่ งประธานวุฒสิ ภายังพอลุน้ แบบสูสี หน่อย การถอดถอนนักการเมืองนัน้ ก็มคี ดีส�ำ คัญๆที่ ป.ป.ช.ชีม้ ลู ความผิดอยูห่ ลายคน ทีเ่ ห็นๆเลยก็ คืออดีตประธานสภา กับอดีตประธานวุฒสิ ภา นอกเหนือจากนั้นก็เป็นส.ส.-ส.ว.ที่ลงมติแก้ รัฐธรรมนูญโดยมิชอบ ทีย่ งั ไม่ได้ถกู วินจิ ฉัย นอกเหนือจากนัน้ ก็เป็นกรณีทย่ี งั ไม่เกิด แต่ก็ จ่อแล้วจ่ออีก อย่างกรณีจ�ำ นำ�ข้าว และล่าสุดกับ การทีศ่ าลรัฐธรรมนูญรับคำ�ร้องกรณียง่ิ ลักษณ์ใช้ อำ�นาจหน้าทีโ่ ดยมิชอบโยกย้ายนายถวิล เปลีย่ น ศรี เลขาธิการ สมช. กรณีน้รี ะบอบทักษิณมีโอกาสสะเทือนซางได้ เร็วกว่ากรณีจำ�นำ�ข้าว ต้องดูว่าศาลจะวินิจฉัย อย่างไร แต่ความเห็นส่วนตัวของผมการกระทำ� ของยิง่ ลักษณ์มโี อกาสค่อนข้างมากทีจ่ ะเป็นการ เข้าไปแทรกแซงเพือ่ ประโยชน์ของตนเองและพวก พ้อง ซึง่ ขัดกับรัฐธรรมนูญ ยิง่ การตัดสินของศาล รัฐธรรมนูญก็ตอ้ งดูดว้ ยว่าศาลปกครองสูงสุดเองก็ มีค�ำ พิพากษาให้คนื ตำ�แหน่ง แก่นายถวิล เปลีย่ น ศรี แล้วด้วย รอดูวา่ ศาลจะตัดสินในแนวทางไหน จะหลุด จากตำ�แหน่งเลยหรือไม่ หรือเรือ่ งก็อาจจะส่งต่อ ไปถึงป.ป.ช. ในการชีม้ ลู ความผิด ซึง่ ถ้าป.ป.ช.ชี้ มูลความผิดยิ่งลักษณ์จะพ้นตำ�แหน่งรักษาการ นายกฯทันที ส่วนเรือ่ งถอดถอนจะตามมาทีหลังโดยวุฒสิ ภา แสงธรรม ชุนชฎาธาร

ผูจ้ ด ั ทำ�หนังสือพิมพ์ราชดำ�เนินรายวัน : ผูอ ้ �ำ นวยการ เอกนัฏ พร้อมพันธุ์ุ โฆษกคณะกรรมการ กปปส. บรรณาธิการ : แสงธรรม ชุนชฎาธาร, สำ�นักงานอนุสาวรียป ์ ระชาธิปไตย ถนนราชดำ�เนิน กทม. โทร. 094 073 0850 ถึง 2 E-mail : ratchadamnoendaily@gmail.com ดาวน์โหลดฉบับดิจิตอลได้ที่ http://www.facebook.com/RatchadamnoenToday ราชดำ�เนินรายวัน

ราชดำเนินรายวัน 3 เม.ย. 2557  

หนังสือพิมพ์ราชดำเนินรายวัน https://www.facebook.com/RatchadamnoenToday

ราชดำเนินรายวัน 3 เม.ย. 2557  

หนังสือพิมพ์ราชดำเนินรายวัน https://www.facebook.com/RatchadamnoenToday

Advertisement