Page 1

RATCHADAMNOEN DAILY

ราชดำ�เนินรายวัน

ฉบับที่ 85 : วันที่ 19 มีนาคม 2557

http://www.facebook.com/RatchadamnoenToday

โค่นระบอบทักษิณ ปฎิรูปประเทศไทย เพื่อประชาธิปไตยสมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

ชำ�แหละ“โจกแดง”

เปิดคลิปแฉ“ไอ้ต-ู่ ไอ้เต้น”ตัวขีข้ ลาด เชือ่ ปิดเกมเร็วหากนปช.ยกพลออกมา

ย้�ำ พร้อมเจรจา“ปู”ตัวต่อตัว-ถ่ายสด ราชดำ�เนินรายวัน - เลขาธิการ กปปส.เปิดคลิปย้อนศร “คางคก ตู”่ เสีย้ มให้แตกคอ ผบ.ทบ. จวกเป็นแกนนำ�ทำ�ตัวขีข้ ลาด สับ ชอบปลุกระดมสาวกให้ใช้ความรุนแรง ซัด “โจกแดง” ปราศรัย เหิมเกริม จน “ประยุทธ์” ต้องออกโรงฟ้องเอาผิด เหตุต�ำ รวจไม่ ทำ�หน้าที่ ฝากบอก “น้องปู” อ้อนวอน “พีแ่ ม้ว” ให้รเู้ รือ่ ง แล้ว ค่อยมาขอเจรจา ย้�ำ คุยเปิดเผยตัวต่อตัว-ถ่ายทอดสดเท่านัน้ เชือ่ หากศาล-ป.ป.ช.ตัดสินเป็นลบ นปช.ออกป่วนแน่ อ่านต่อหน้า 4 อ่านต่อหน้า 4

ไม่สนกลุม่ ชินฯฟ้องร้อยล้าน

ลุยตัดท่อน้�ำ เลีย้ งรัฐโจรต่อ เมินรัฐงัดกม.มัน่ คงฯคุม ราชดำ�เนินรายวัน - โฆษก กปปส.ระบุไม่สนถูกธุรกิจชินฯฟ้อง ร้อยล้าน ลัน่ ลุยกดดันตัดท่อน้�ำ เลีย้ งต่อ ฉะเอสซีฯอ้างเสียโอกาส ไม่เกีย่ วผูช้ มุ นุม เหตุนกั ลงทุนขาดความเชือ่ มัน่ ในตัวบริษทั เอง ชี้ รัฐโจรสลับใช้ กม.มัน่ คงไม่กระทบกลยุทธ์เคลือ่ นไหว อัด ศรส. ต้องชีแ้ จงทีผ่ า่ นมาใช้ความรุนแรงปราบมวลชนจนมีคนเจ็บ-ตาย อ่านต่อหน้า 4

“อิสสระ”บุกกองสลากฯ ไล่“ผอ.เด็กแม้ว”ล็อคเลข “4ขุนพล”นำ�ทัพเหยียบรังเสือ้ แดง

ราชดำ�เนินรายวัน - กปปส.คึกคักแต่เช้า แกนนำ�แยกนำ�มวลชนปฏิบตั ภิ ารกิจดาวกระจาย “อิสสระ” บุกกอง สลากฯ จีถ้ ามเลขล็อคตรงทะเบียนรถ “ปู” เรียกร้อง ผอ.กองสลากฯแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออก ด้าน “4 ขุนพล” นำ�ทีมไปเยีย่ มบ้าน “จารุพงศ์” ก่อนแวะหน้าหางอิมพีเรียลลาดพร้าวซึง่ เป็นถิน่ นปช.ด้วย สลับหน้า ปราศรัยเสือ้ แดงดุเดือด แต่ไร้เหตุรนุ แรง อ่านต่อหน้า 4

คปท.เยือนUN-ทบ. ยืน่ หนังสือแจงชาวโลก กระตุกสำ�นึกผบ.ทบ. ราชดำ�เนินรายวัน - “นิตธิ ร-อุทยั ” นำ�มวลชน คปท.ไปยืน่ หนังสือ “เลขาฯยูยน็ ” แจง รัฐบาลโจรนิยมความรุนแรง-ใช้อ�ำ นาจป่าเถือ่ นคุกคามคนเห็นต่าง สวดแกนนำ�แดงไม่เคารพ หลักประชาธิไตย ก่อนบุก ทบ.ปลุก ผบ.ทบ.ยืนข้างประชาชน อ่านต่อหน้า 4

จี้ปลดหมายจับ19แกนนำ� ถอนคำ�สัง่ เนรเทศ“สาธิต เซกัล” หลังยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ อ่านต่อหน้า 4

เหยียบจมูกเสือ้ แดง : 4 แม่ทพั หนุม่ “พุทธิพงษ์-สกลธี-ชุมพล-ณัฐพล” พร้อมมวลชนเดินทางไปยังด้านหน้าห้างสรรพสินค้า อิมพีเรียลลาดพร้าว เพือ่ ขอให้เจ้าของสถานทีย่ กเลิกให้ กลุม่ แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) หรือกลุม่ คนเสือ้ แดง เช่าสถานทีเ่ พราะเท่ากับว่าสนับสนุนแนวทางของ นปช. พร้อมกันนัน้ แกนนำ� กปปส.ยังได้ ปราศรัยโจมตี นายจตุ พร พรหมพันธุ์ ประธาน นปช. อย่างดุเดือด ราชดำ�เนินรายวัน


4 ขุนพล กปปส. “พุทธิพงษ์ ปุณณกันต์-ชุมพล จุลใส-ณัฎฐพล ทีปสุวรรณ-สกลธี ภัททิยกุล” แสดงพลังที่บ้านพักจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รมว.มหาดไทย ที่ซอยลาดพร้าว 19 ต่อด้วยอิมพีเรียลลาดพร้าว ที่ทำ�การ นปช. เรียกร้องหยุดแนวคิดแบ่งแยกประเทศ

บุกรังโจกแดง-รังจารุพงศ-กองสลาก อิสสระ สมชัย แกนนำ� กปปส. นำ�ทัพ กปปส. ลาดพร้าว ไปสำ�นักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อเรียกร้องหยุดทำ�งานรับใช้ระบอบทักษิณ พร้อม ให้สอบสวนหาคนผิดกรณีหวยล็อก และให้ ผอ.สำ�นักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลรับผิดชอบด้วยการลาออก

เก็บตกการเคลื่อนไหว

เครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท.) ไปยังสำ�นักงานสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ประจำ�ประเทศไทย เพื่อชี้แจงเหตุผลในการเคลื่อนไหว และฟ้องชาวโลกรัฐบาลใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุมที่มีแต่สองมือเปล่า ต่อจากนั้นไปยังกองทัพบก โดยได้นำ�ป้ายที่มีข้อความของ พล.อ.กฤษณ์ สีวะรา ที่ระบุว่า “ทหารเรายืนอยู่บนเกียรติอันสูงส่ง ที่ประชาชนคนไทยหวังเป็นที่พึ่งขั้นสุดท้ายของเขา” มาติดไว้ที่ด้านล่างของป้าย และเรียกร้อง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ. หยุดรับใช้รัฐบาล

หลังจาก “ลูกนัท” ธนัท ธนากิจอำ�นวย ทายาทโนเบิล เป่านกหวีดไล่กิตติรัตน์ ณ ระนอง ที่สนามฟุตบอลโปโลสปอร์ตคลับ ถูกคนเอาระเบิดมาวางขู่ที่หน้าบริษัทเมื่อเช้า แต่เจ้าตัวเปิดใจว่าไม่กลัว จะหยุดเป่านกหวีดก็ต่อเมื่อ กปปส. ต้องชนะ

มโนราห์รุ่งรัตน์ เรืองทอง แห่งนครศรีธรรมราช ร่ายรำ�บนเวที คปท.

หยอง ลูกหยี ทึ่ง ส่องพระจากคอสุริยะใส กตะศิลา

การประกวดลูกทุ่งไทยหัวใจ กปปส. ครั้งที่ 2

โสภณ องค์การ ขนนำ�ไปมอบ ที่ครัวพระอาจารย์ชัยณรงค์ ที่แจ้งวัฒนะ

นางรำ� วงกันตรึมจากจังหวัดสุรินทร์


คุณตาวัย87สูงวัยใจถึง

SHARE

ตอสูก ชู าติกบั มวลมหาประชาชน

เจ้าหน้าทีข่ อง กปปส. ได้ออกสำ�รวจชีวติ ความเป็นอยูข่ องผูช้ มุ นุมบางส่วนทีป่ กั หลักพักค้างในช่วงกลางวัน ระหว่างนัน้ ได้พบกับคุณตาวิรชั ศรีทพิ ย์พณาราช วัย 87 ปี เดินทางมาจาก อ.เมืองฯ จ.กระบี่ ปัจจุบนั ร่วมต่อสูก้ บั มวล มหาประชาชน ปักหลักพักค้างอยูใ่ นเต๊นท์ทน่ี อน ภายในพืน้ ทีก่ ารชุมนุมของ กปปส. เวทีสวนลุมพินี จากการพูดคุยกับคุณตาวิรชั เบือ้ งต้นสุขภาพไม่คอ่ ยแข็งแรง แต่ยนื หยัดต่อสูม้ า 3 เดือนแล้ว นอกจากนี้ ยังได้พบกับคุณยายจาก จ.กระบี่ วัย 82 ปี โดยคุณยายกล่าวว่าสูม้ าตัง้ แต่เวทีราชดำ�เนิน คุณยายขนมาหมดเลย ตัง้ แต่ ลูก หลาน เหลน เเละโหลนอายุ 1 ขวบ มาช่วยลุงกำ�นันขับไล่ระบอบทักษิณ และปฏิรปู ประ เทศไทยก่อนการเลือกตัง้ ขอคาราวะในหัวใจนักสู้ “สูงวัยใจถึง” ทุกคน...

“อยากมาช่วยชาติ รัฐบาลชุดนี้ดูแลประชาชนแบบ สองมาตรฐาน แม้กระทั่งชาวนาที่เป็นฐานเสียงของเขา เขายังโกงได้ แล้วจะมานับอะไรกับคนใต้ ที่รัฐบาลไม่เคยเหลียวแลเลย” ชาวสวนยาง จ.สุราษฏร์ธานี

“นโยบายของรัฐบาลชุดนีย้ ่ำ�แย่มาก ๆ เป็นแนวคิด เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับตัวเองทั้งสิ้น อย่าง โครงการรถยนต์คันแรก ที่รัฐบาลควรที่จะพัฒนา ถนนหนทาง ให้ดูดีกว่านี้ แต่กลับไปเพิ่มปริมาณรถยนต์ เพื่อที่พวกพ้องจะได้กำ�ไรจากการขายรถ”

“เข้ามาจากต่างจังหวัดมาค้าขายใน กทม.กว่า 20 ปี แล้ว แต่พอรัฐบาลชุดนี้เข้ามา เศรษฐกิจตกต่ำ� อย่างมาก แถมรัฐบาลยังไม่เคยยอมรับความผิด ของตัวเองเลย และไม่เคยคิดที่จะแก้ปัญหาให้ประชาชน มีแต่คิดให้ตระกูลชินวัตรทั้งนั้น”

ข้าราชการทหาร จาก จ.ระยอง และครอบครัว

พี่เอ๋ พ่อค้า กับลูกสาว


RATCHADAMNOEN DAILY

หน้าที่

องค์กรอิสระ : พีค่ นดี (P.khondee)

เหล่าองค์กร อิสระ ใช่พระเอก ทำ�หน้าที่ ดีกว่า หาคนผิด ไม่อาจเสก คนกาง จากทางไหน อย่าช่วยปิด คิดเลีย่ ง ไร้เดียงสา มี ใครพร้อม ยอมท่าน ไม่หวัน่ ใจ ปล่อยคนผิด ให้มสี ทิ ธิ์ จะพูดจา มี ฝ่ า ยใด จริ ง ใจ เจรจา มาต่ อ รอง ราคา ไม่ น่ า ดู

ใครซือ้ เสียง อย่ารีรอ ต้องชีผ้ ดิ ใครทุจริต อย่าปล่อยตา น่าอดสู ใครปลุกปั่น มวลชน อย่าทนดู ใครมาขู่ ต้ อ งสู้ อย่ า ดู ด าย

“ทักษิณนึกว่าศัตรูของตนคือมวลมหาประชาชนที่ กปปส.เป็นผูน้ �ำ ทีม่ จี �ำ นวนเพียงหยิบมือ และทีต่ นกับ สมุนอาจใช้ก�ำ ลังปราบปรามได้ ทักษิณไม่ตระหนักว่า แท้จริงประชาชนคนไทยทัง้ ประเทศจำ�นวนหลายสิบล้าน คนต่างหาก ทีต่ นและสมุนกำ�ลังเผชิญอยู”่ พล.ต.อ.วศิษฐ เดชกุญชร อดีตรองอธิบดีกรมตำ�รวจ ไม่สนกลุม่ ชินฯฟ้องร้อยล้าน

ต่อจากหน้า 1

รัฐบาล และการปฏิรปู ประเทศไทยทีค่ รอบคลุมทัง้ ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อความเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ซึ่งสาเหตุมาจาก รัฐบาลเป็นหุ่นเชิดของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี มุ่ง หาทางให้ พ.ต.ท.ทักษิณ พ้นผิดโดยการออกกฎหมายนิรโทษกรรม และ ใช้นโยบายประชานิยมหลอกกลวงประชาชน ซึ่งเต็มไปด้วยการทุจริต คอรัปชั่น นอกจากนี้ รัฐบาลได้ปฏิเสธคำ�ตัดสินของศาลยุติธรรม ปล่อย ปะละเลยให้มกี ารดูหมิน่ สถาบันพระมหากษัตริย์ รูเ้ ห็นเป็นใจกับกองกำ�ลัง ติดอาวุธ คุกคามเอาชีวิตคนที่มีความเห็นต่าง เป็นรัฐที่มาจากพรรคพวก ใช้ความรุนแรงในการล้มรัฐบาลเมื่อปี 2552-2553 รวมถึงรู้เห็นเป็นใจใน การแบ่งแยกประเทศ ไม่เคารพหลักประชาธิปไตย อ้างเสียงข้างมาก ถือ เป็นเผด็จการเสียงข้างมาก นายอุทัย กล่าวอีกว่า จากเหตุผลข้างต้นทำ�ให้รัฐบาลหมดความชอบ ธรรมแล้ว ประชาชนจึงมีเป้าหมายสำ�คัญ คือ การปฏิรูปในเรื่องการ ลดบทบาทของนักการเมือง โดยให้ประชาชนทุกวิชาชีพ ทุกหมู่เหล่าได้ มีส่วนร่วมในการจัดการอำ�นาจบริหารประเทศ โดยผู้ชุมนุมได้ออกมา เคลื่อนไหวทำ�การประท้วงโดยสันติวิธีไม่มีความรุนแรง ทั้งนี้ ประชาชน เพียงต้องการให้สหประชาชาติและประชาคมโลกทำ�ตามหน้าที่ในการร่วม ส่งเสริมประชาธิปไตยที่แท้จริงและยืนเคียงข้างประชาชนเท่านั้น ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า เวลา 11.00 น. ขบวน คปท. ได้เคลื่อนไป ปักหลักที่หน้ากองบัญชาการกองทัพบก ถ.ราชดำ�เนินนอก จากนั้นได้นำ� ป้ายที่มีข้อความของ พล.อ.กฤษณ์ สีวะรา ที่ระบุว่า “ทหารเรายืนอยู่บน เกียรติอันสูงส่ง ที่ประชาชนคนไทยหวังเป็นที่พึ่งขั้นสุดท้ายของเขา” ซึ่ง ตามที่เคยปรากฎในคลิป พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ ได้พูดถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก อ่านข้อความนี้ มาติดไว้ที่ด้านล่างของป้ายกองทัพบก โดยนายอุทัย ได้ เรียกร้องให้ พล.อ.ประยุทธ์ หยุดรับใช้รัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ก่อนจะ นำ�มวลชนกลับที่ตั้ง

วานนี้ (18 มี.ค.) นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ โฆษก กปปส.กล่าวถึงกรณี ที่บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) ยื่นฟ้อง นายสุ เทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. กับพวกรวม 13 คน เป็นจำ�เลย เรื่องกระทำ�ละเมิดจากกรณีที่นำ�ผู้ชุมนุม กปปส.ปิดล้อมอาคารชินวัตร 3 เมื่อวันที่ 20 ก.พ.ที่ผ่านมา พร้อมเรียกค่าเสียหายกว่า 110 ล้านบาทว่า แม้จะมีการฟ้องร้องแต่ศาลแพ่งยังไม่ไต่สวน ดังนั้นเราจะเคลื่อนไหวต่อ ไปและคิดว่าไม่จำ�เป็นต้องชี้แจงอะไร แต่ขอให้เป็นไปตามกระบวนการ ยุติธรรม ทั้งนี้ยืนยันว่าการดำ�เนินการของเรายึดหลักสันติ เปิดเผย ปราศจากอาวุธ ส่วนที่ทางบริษัทบริษัทดังกล่าวอ้างว่า แกนนำ� กปปส.พา ผู้ชุมนุมไปปิดอาคารส่งผลให้บริษัทเสียโอกาสทางธุรกิจ ลูกค้าขาดความ เชื่อมั่นนั้น ผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้เกิดจากการที่เราใช้ความรุนแรง ตามที่ถูกกล่าวหา แต่เกิดจากประชาชนขาดความเชื่อมั่นธุรกิจดังกล่าว นายเอกนัฏยังได้กล่าวถึงข้อเสนอโรดแมปการเจรจาของ 6 องค์กรตาม รัฐธรรมนูญว่า เชื่อว่าทุกองค์กรหวังดีต่อประเทศ ซึ่ง กปปส.ก็เคารพการ ตัดสินใจ หาก 6 องค์กรจะเดินหน้าก็หวังว่าจะไม่กระทบกับหน้าที่ที่ต้อง ทำ� แต่ กปปส.ยืนยันจะเดินหน้าเคลื่อนไหวเพื่อผลักดันให้เกิดการปฏิรูป ก่อนเลือกตั้ง และการเจรจานายสุเทพก็ได้ยื่นข้อเสนอแล้วว่าต้องเจรจา ตัวต่อตัวกับ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รักษาการนายกรัฐมนตรีเท่านั้น ไม่ จำ�เป็นต้องไปหาคนกลาง ส่วนกรณีที่รัฐบาลประกาศยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และเปลี่ยนมาเป็น เป็น พ.ร.บ.ความมั่นคงแทนนั้น โฆษก กปปส.กล่าวว่า ถือว่าไม่มีผล ต่อการชุมนุมของ กปปส. รวมถึงการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์แต่อย่าง ใด แม้ว่าที่ผ่านมารัฐบาลจะดำ�เนินการใดๆเพื่อควบคุมผู้ชุมนุม โดยอ้าง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน แต่ศาลเพ่งได้มีคำ�สั่งคุ้มครอง เนื่องจากเห็นว่า การชุมนุม อย่างสงบ สันติ ปราศจากอาวุธ และเป็นการแสดงออกของประชาชนตาม รัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ที่ผ่านมารัฐบาลก็ไม่พยายามจะดำ�เนินการตามคำ�สั่ง คุ้มครองของศาลเพ่ง ขณะเดียวกันกลับตั้งศูนย์รักษาความสงบ (ศรส.) และสั่งการให้ส่งเจ้าหน้าที่ 60,000 นายเข้าควบคุมกลุ่มผู้ชุมนุม โดย “อิสสระ” บุกกองสลากฯ ต่อจากหน้า 1 ระหว่างที่มีการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มีการใช้กำ�ลังเข่นฆ่าผู้ชุมนุม วานนี้ (18 มี.ค.) บรรยากาศการชุมนุมกลุ่ม กปปส.สวนลุมพินี ช่วง และเกิดเหตุบานปลายมีประชาชนผูบ้ ริสทุ ธิเ์ สียชีวติ รายวัน รวมทัง้ รัฐบาล เช้าเป็นไปอย่างคึกคัก ผู้ชุมนุมเตรียมตัวเดินทางออกไปร่วมชุมนุมกับ ก็ไม่สามารถติดตามจับกุมตัวผู้กระทำ�ผิดมาได้แม้แต่รายเดียว แกนนำ�คนต่างๆ โดยรวมกันทีล่ านพระบรมราชานุสาวรียพ์ ระบาทสมเด็จ พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 และแบ่งเป็น 2 ขบวน คือ 1.นาย จีป้ ลดหมายจับ 19 แกนนำ� ต่อจากหน้า 1 อิสสระ สมชัย แกนนำ� กปปส.นำ�ผู้ชุมนุมไปที่กองสลากกินแบ่งรัฐบาล วานนี้ (18 มี.ค.) นายถาวร เสนเนียม แกนนำ� กปปส.เปิดเผยว่า การที่ เพื่อไปทวงถามถึงกรณีที่สลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดวันที่ 16 มี.ค. ออก รัฐบาลประกาศยกเลิกใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ย่อมส่งผลให้คดีตา่ งๆทีเ่ ป็นความ 531404 โดยเลข 404 ตรงกับทะเบียนรถยนต์ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ผิดในข้อหาการชุมนุมเกิน 5 คน ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ที่ ศรส.ประกาศใช้ รักษาการนายกรัฐมนตรี ซึง่ มีความสงสัยว่า จะมีการล็อกผลการออกสลาก ก็จะหมดไป และการออกหมายจับแกนนำ� กปปส. 19 คนก็จะสิน้ สภาพไป โดนายนายอิสสระระบุว่า การเดินทางมาครั้งนี้ มาขอความร่วมมือให้ ด้วยโดยปริยาย ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการตีความข้อกฎหมาย กปปส. เจ้าหน้าทีห่ ยุดทำ�งาน เพราะทีผ่ า่ นมามีปญ ั หาทุจริตค่อนข้างมาก ตัง้ แต่การ ก็จะส่งทนายความไปยื่นคำ�ร้องต่อศาลอาญาเพื่อให้เพิกถอนหมายจับดัง จำ�หน่ายสลากเกินราคา ซึง่ สามารถแจ้งเจ้าหน้าทีจ่ บั ได้เลย แต่ต�ำ รวจก็ไม่ กล่าว ซึ่ง ศรส.ในฐานะเป็นผู้ทำ�หน้าที่ยื่นคำ�ร้องขอออกหมายจับ ก็ควร เคยดำ�เนินการจับกุม ซึ่งปัญหาดังกล่าวถือเป็นปัญหาใหญ่ นอกจากนั้น ยืน่ คำ�ร้องเพิกถอนต่อศาลอาญา เพราะตามขัน้ ตอนผูก้ ระทำ�ให้มปี ญ ั หากับ ยังมีการแต่งตั้งคนใกล้ชิดของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร มาเป็น ผอ.กอง ประชาชน คือ ฝ่ายรัฐต้องดำ�เนินการ แต่หากไม่พวกตนก็จะยื่นคำ�ร้อง สลาก เพื่อเข้ามาล็อกหวย เอง เช่นเดียวกับการเนรเทศ นายสาธิต เซกัล นายกสมาคมนักธุรกิจ หลังจากนี้ไป ขอเชิญข้าราชการกองสลาก กลับบ้านหยุดรับใช้ระบอบ ไทย-อินเดีย ที่ ศรส.ใช้อำ�นาจตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ก็ต้องหมดไปเช่นกัน ทักษิณ หากไม่กลับจะขอเข้าตรวจสอบพื้นที่ และตัดน้ำ�ตัดไฟ ถามว่า นายถาวร ยังได้กล่าวถึงกรณีที่ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผูบ้ ญ ั ชาการ วันนี้คนกองสลากอยู่อย่างไร ถึงปล่อยให้โกงอย่างนี้ ต้องถามว่า ที่คิด ตำ�รวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ระบุวา่ จะหารือกับทหารเพือ่ ให้ถอนกำ�ลังทหารที่ บอกว่า “ช่วยราษฏเสริมรัฐ ดำ�รงค์ความยุติธรรม” ไม่ทราบยุติธรรม ตัง้ บังเกอร์บางจุดและให้ต�ำ รวจตัง้ ด่านตรวจแทนว่า ไม่ทราบว่าด่านตรรวจ ตรงไหน เพราะมีการขายเกินราคามาตลอด สำ�หรับปัญหาการโกงกินที่ ที่จะตั้งขึ้นเพื่ออะไร หรือตั้งเพื่อให้คนร้ายเข้ามาปาระเบิดใส่ผู้ชุมนุมหรือ เกิดขึ้น ตนอยากเรียกร้องให้ พล.ต.ต.อรรถกฤษณ์ ธารีฉัตร ผอ.กอง เพราะความพยายามให้ทหารถอนกำ�ลังออกไป จะเกิดความไม่ปลอดภัย สลาก ลาออกไป ให้หาคนอื่นที่มีความรู้ความสามารถ มาทำ�งานแทน ต่อผู้ร่วมชุมนุม ดังนั้นจึงต้องให้ทหารรักษาความปลอดภัยก่อน เพราะ เพื่อแก้ปัญหาการโกง และอย่าบอกว่าไม่มีการล็อกเลข หากไม่มี “กลม การที่ทหารตั้งบังเกอร์ถือเป็นการดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนที่เป็น บางกรวย” คงไม่ติดคุก จึงเรียกร้องให้กองสลากตั้งคณะกรรมการ เข้า หน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอยู่แล้ว มาตรวจสอบเอาผิดให้ชัดเจน ขณะที่ขบวนที่ 2 นำ�โดย นายชุมพล จุลใส นายพุทธิพงษ์ ปุณณ คปท.เยือน UN-ทบ. ต่อจากหน้า 1 กันต์ นายสกลธี ภัทธิยกุล และนายณัฐพล ทีปสุวรรณ นำ�ผู้ชุมุนมไป วานนี้ (18 มี.ค.) เวลา 09.00 น. มวลชนเครือข่ายนักศึกษาประชาชน ยังหน้าบ้านพักของนายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รักษาการ รมว.มหาดไทย ปฏิรูปประเทศไทย (ที่ปรึกษา คปท.)นำ�โดย นายนิติฑี นายอุทัย ยอด และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย เพื่อแสดงสัญลักษณ์ โดยมีการนำ�แผ่นป้ายที่ มณี ผู้ประสานงาน คปท. จัดขบวนมวลชน รถเครื่องขยายเสียง เดิน มีข้อเรียกร้องให้ยุติการรับใช้ระบอบทักษิณ พร้อมประกาศการมาครั้งนี้ ขบวนจากแยกนางเลิ้งมาที่สำ�นักงานองค์การสหประชาชาติ(ยูเอ็น) ถนน เนื่องจาก นายจารุพงศ์ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ได้ขึ้นเวทีปราศรัย ราชดำ�เนินนอก เพื่อยื่นหนังสือถึงนายบัน คี มูน เลขาธิการยูเอ็น โดย ของกลุ่ม นปช. และปราศรัยในเชิงสนับสนุนการแบ่งแยกดินแดน ทาง จะชี้แจงถึงความเสียหายที่รัฐบาลนี้ได้ทำ�กับประชาชน พร้อมนำ�ไผู้บาด กปปส.จึงนำ�มวลชนมาแสดงสัญลักษณ์ว่า ไม่เห็นด้วยกับการกระทำ�ดัง เจ็บและญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองใน 2-3 เดือน กล่าว ทั้งนี้การเคลื่อนขบวนครั้งนี้มีการถ่สายทอดสดกลับให้มวลชน ที่ผ่านมา มาร่วมขบวนด้วย และจะไปยื่นหนังสือด้านในยูเอ็นกับ ผ่าน กปปส.ที่เวทีสวนลุมพินีได้ติดตามสถานการณ์ด้วย นายยู คาโนสุเอะ เจ้าหน้าที่สิทธิมนุษยชน สำ�นักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อ ต่อมาทางแกนนำ�ได้น�ำ ผูช้ มุ นุมเคลือ่ นไปยังจุดหมายต่อไป ทีห่ า้ งสรรพ สิทธิมนุษยชนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สินค้าอิมพีเรียล เวิลด์ ลาดพร้าว สถานที่แถลงข่าวประจำ�วันของกลุ่ม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอุทัยได้อ่านแถลงที่ยื่นต่อ เลขาฯยูเอ็นว่า แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) โดยผู้สื่อข่าว คปท.ว่า ขอชีแ้ จงเหตุผลทีป่ ระชาชนต้องออกมาเรียกร้องและขับไล่รฐั บาล รายงานว่า ทั้งนายพุทธิพงษ์ และนายชุมพล ต่างปราศรัยโจมตี นายจตุ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เพราะต้องการความรับผิดชอบต่อการกระทำ�ของ พร พรหมพันธุ์ ประธาน นปช.และกลุ่ม นปช. อย่างดุเดือดพร้อมเรียก

เรื่องสำ�คัญ ต้องฟัน ไม่รอช้า เห็นคนโกง ไม่สอย ปล่อยให้ผา่ น อย่าช่วยโจร เจรจา ท้ากฎหมาย กระบวนการ ค่อยคืบคลาน นานหนักหนา จะให้โจร ได้ประโยชน์ หรือโทษตาย จงหยุ ด ช่ ว ย โจรยื้ อ ซื้ อ เวลา ใครที่ทำ� เสียหาย มาหลายครา แล้วช่วยรีบ ลงอาญา มหาโจร

ร้องให้เจ้าของสถานที่อิมพีเรียล เวิลด์ ให้หยุดสนับสนุนกลุ่ม นปช.ใน การให้เช่าสถานที่ เพราะเท่ากับว่าสนับสนุนแนวทางของ นปช. โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างดุเดือด อย่างไรก็ตามตลอดการปฏิบัติ ภารกิจการเคลื่อนขบวน ไม่มีเหตุการณ์รุนแรงใดๆ เกิดขึ้น แม้จะมี การปะทะคารมระหว่างฝ่าย กปปส. และฝ่ายสนับสนุนกลุ่ม นปช. เล็ก น้อยก็ตาม

ชำ�แหละ“โจกแดง”

ต่อจากหน้า 1

วานนี้ (18 มี.ค.) เวลา 20.00 น. ที่เวทีสวนลุมพินี นายสุเทพ เทือก สุบรรณ เลขาธิการ กปปส.ได้ขนึ้ ปราศรัยโดยกล่าวช่วงหนึง่ ถึงกรณีที่ นาย จตุพร พรหมพันธุ์ ประธาน นปช. ออกมาให้ข้อมูลเท็จ ด้วยการพาดพิง นายสุเทพมีความขัดแย้งกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ. เนือ่ งจาก นายสุเทพนำ�บัญชีรายชื่อทหารที่เข้ากระชับพื้นที่เมื่อเหตุการณ์สลายการ ชุมนุมปี 2553 ไปให้นายธาริต เพ็งดิตถ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ (ดี เอสไอ) ดำ�เนินคดีว่า กรณีเสียชีวิตในปี 2553 ส่วนใหญ่เป็นการเสียชีวิต จากการทีม่ กี องกำ�ลังคนชุดดำ�ทีเ่ ป็นผูก้ อ่ การร้ายใช้อาวุธสงครามเข้าโจมตี ทีต่ งั้ ของทหาร และเมือ่ เสียชีวติ เจ้าหน้าทีท่ หารไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือ ได้ เพราะผู้เสียชีวิตอยู่ในกลุ่ม นปช. การได้รายชื่อมาจากการสืบสวน สอบสวนของเจ้าหน้าที่ทั้งสิ้น ยกเว้นวันที่ 10 เม.ย.53 บริเวณถนราชดำ� เนิน วันนั้นเจ้าหน้าที่ขอคืนพื้นที่ ไม่ได้ใช้กำ�ลังปราบปรามกลุ่มผู้ชุมนุม แต่ถกู คนติดอาวุธ ปนอยูใ่ นผูช้ มุ นุมและยิงอาวุธสงครามใส่เจ้าหน้าทีท่ หาร จากนั้นนายสุเทพได้นำ�คลิปเหตุการณ์กระชับพื้นที่วันที่ 10 เม.ย.53 บริเวณแยกคอกวัว นำ�มาเผยแพร่ให้ผชู้ มุ นุมเห็นถึงข้อเท็จจริงซึง่ ตรงข้าม กับสิง่ ทีน่ ายจตุพรกล่าวอ้าง เนือ่ งจากในเหตุการณ์จริงปรากฎผูช้ มุ นุมเสือ้ แดงกล่าวถึงกองกำ�ลังชุดดำ�ได้เข้ามาช่วยและยิงใส่ทหาร รวมทั้งยังได้นำ� คลิปเหตุการณ์ที่นายจตุพร และนายณัฐวุฒิประกาศยุติการชุมนุม โดยมี เสียงปืนทำ�ให้แกนนำ�รีบหนีลงจากเวทีสะท้อนถึงความขีข้ ลาด นอกจากนัน้ ยังนำ�คลิปการปราศรัยของนายจตุพรทีป่ ลุกระดมให้ประชาชนไปล้อมศาลา กลาง หากทหารเข้ายึดให้ใช้ดุลพินิจกันเองจะทำ�อะไรกัน นายสุเทพเปิดเผยว่า สาเหตุทตี่ อ้ งนำ�คลิปเหล่านีม้ าเผยแพร่อกี ครัง้ เพือ่ ต้องการให้มวลชนรับทราบว่า ในสถานการณ์ที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์กำ�ลังจน แต้ม คนเหล่านี้กำ�ลังเลือกที่จะใช้ความรุนแรงกับบ้านเมือง แต่อย่างไร ก็ตามในส่วนของการชุมนุมมวลมหาประชาชนจะต่อสู้อย่างคนดี สันติ อหิงสา ไม่ตอ้ งการเห็นประเทศไทยเกิดสงครามกลางเมือง มีความย่อยยับ ซึ่งต่างจากการชุมนุมของ นปช. เพราะตอนนั้นรัฐบาลไม่ได้กระทำ�การทุ จริตคอร์รปั ชัน่ ไม่ได้มกี ารออกกฎหมายละเมิดรัฐธรรมนูญ แต่พวกแกน นำ� นปช.ปลุกระดมให้ประชาชนออกมาปกป้อง พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร “การชุมนุมของ นปช.มีการนำ�อาวุธออกมาด้วย ทั้งหมดนี้มีหลักฐาน มากมาย ได้ให้เจ้าหน้าทีส่ อบสวนตามแยกแยะใครทำ�ผิดตรงไหน พวกผม เป็นรัฐบาลไม่เคยใช้อ�ำ นาจรัฐไปกดขีร่ งั แก ว่ากันตามหลักฐาน ส่งฟ้องศาล ดำ�เนินคดี 24 คน และทีม่ าหน้าสลอนตอนนีถ้ กู ดำ�เนินคดีกนั หมด แต่ได้ รับประกันตัวออกมา ยังมาคิดอ่านสร้างความรุนแรงอีก” นายสุเทพ ระบุ เลขาธิการ กปปส.กล่าวด้วยว่า บรรดาแกนนำ� นปช.ปลุกระดมให้ ประชาชนมาช่วย พ.ต.ท.ทักษิณ คราวนั้น โดยพยายามใช้วาทกรรมด้วย การชีใ้ ห้สงั คมแบ่งชนชัน้ อ้างว่ามีอ�ำ มาตย์ ซึง่ ตนยังไม่รเู้ ลยว่าสังคมไทยมี การแบ่งชนชั้น ก็มาเกิดขึ้นจากวาทกรรมของคนเหล่านี้ พอมาวันนี้ นาย ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ แกนนำ� นปช.ที่เป็น รักษาการ รมช.พาณิชย์ และนาย จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รักษาการ รมว.มหาดไทยและหัวหน้าพรรคเพื่อ ไทย ทั้งคู่เป็นถึงรัฐมนตรี แต่ปราศรัยปลุกระดมให้ประชาชนนำ�อาวุธ มาปะทะกับประชาชนด้วยกันเอง แต่ไม่เคยมีเจ้าหน้าที่ตำ�รวจดำ�เนินคดี กับบุคคลทั้งสอง ขณะเดียวกันนายวุฒิพงศ์ กชธรรมคุณ หรือนายโกตี๋ แกนนำ�คนเสือ้ แดงปทุมธานีออกอากาศวิทยุชมุ ชนปลุกระดมให้เตรียมนำ� อาวุธเข้าโจมตีกองทัพ เตรียมปล้นสะดมยึดตูเ้ อทีเอ็ม ตำ�รวจก็ไม่ท�ำ อะไร นายสุเทพ กล่าวด้วยว่า พวกเราออกมาทำ�หน้าที่พลเมืองดี แต่ถ้าพวก มันบังอาจนำ�กองกำ�ลังติดอาวุธออกมาทำ�ให้พวกเรากลัว ขอบอกว่า เราเอา พี่น้องกลับบ้านซึ่งไม่ได้หมายความว่ากลัวพวกนี้ แต่เมื่อพวกมันจะแบ่ง แยกประเทศ ตั้งรัฐบาลพลัดถิ่น คนมีหน้าที่ดูแลบ้านเมืองเขามี ในเมื่อ พล.อ.ประยุทธ์ ออกมารับผิดชอบต่อบ้านเมืองด้วยการแจ้งความดำ�เนิน คดีกับคนพวกนี้ เพราะตำ�รวจไม่ทำ�หน้าที่ ปรากฎว่า คนพวกนี้โกรธเป็น ฟืนเป็นไฟต่อ พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวหาว่าสมคบกับนายสุเทพ ซึง่ ไม่ใช่เลย เพราะถ้าจะให้ พล.อ.ประยุทธ์ ดำ�เนินการคนเดียวก็ท�ำ ได้อยูแ่ ล้ว แต่พวก เราไม่ต้องการให้มีการรัฐประหาร “สถานการณ์งวดเข้ามาเต็มทีแล้ว เมื่อใดก็ตามที่ศาลหรือ ป.ป.ช.มีคำ� ตัดสิน แล้วไม่ถกู ใจยิง่ ลักษณ์และทักษิณ ถ้าพวกมันบังอาจเหิมเกริม ยก กำ�ลังก่อเหตุร้าย จบแน่นอน ผมถึงอยากภาวนาให้คางคกออกมาเร็วๆ พวกเราจะได้กลับบ้านสักที ขอให้ออกมาจริงๆเถอะ อย่ากระทืบโครมแล้ว วิ่งหนีเหมือนภาพยุติการชุมนุมเมื่อปี 53” นายสุเทพ กล่าว นอกจากนี้นายสุเทพยังได้กล่าวถึงข้อเสนอของ 6 องค์กรอิสระที่ให้ แต่ละฝ่ายตั้งคนกลางเพื่อเจรจาว่า ขอบอกรัฐบาลถ้าไม่เข้าตาจนๆ ไม่มี ทางเจรจา ตนจึงได้ประกาศถ้าเจรจาไม่ต้องเอาคนกลางอย่างนายบัน คีมูน เลขาธิการสหประชาชาติมา ขอแค่ให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ไปคุยกับ พ.ต.ท.ทักษิณให้รู้เรื่อง ตกลงกันให้เรียบร้อย มาขึ้นเวทีถ่ายทอดสด ตน จะขอเป็นตัวแทนเจรจาเองอย่างเปิดเผย “ผมประกาศเลยว่า จะเจรจาด้วย ต่อหน้าประชาชนทั้งประเทศ ไม่ เกี่ยงงอนเลย ตรงไหนก็ได้ ถ้าเป็นอย่างอื่นไม่เจรจา” นายสุเทพ กล่าว

ช่วยเหลือผูบ้ าดเจ็บ-เสียชีวติ

และกองทุนเด็กกำ�พร้า

ธนาคารกรุงเทพ ชือ่ บัญชี ธีราภา พร้อมพันธุ์ กระแสรายวัน เลขที่ 876-300-2758

เป่านกหวีด ในขณะที่ท่วั โลกยังมึนงงสงสัยว่าเครื่องบิน มาเลเซีย เที่ยวบิน MH370 หายไปไหน? ในประเทศไทยก็ยังมึนงงสงสัยเหมือนกันว่า สถานการณ์บา้ นเมืองจะเป็นอย่างไรต่อไป? ข้อเสนอของ 6 องค์กรอิสระทีอ่ อกมานัน้ ก็ได้ วิเคราะห์กนั ไปแล้วว่าน่าจะฟาวล์มากกว่า โดยตัวของรักษาการนายกฯนางยิง่ ลักษณ์กอ็ อก มาบอกว่าไม่สง่ คนร่วมเจรจา โดยอ้างว่ากปปส.ก็ ไม่สง่ แล้วรัฐบาลจะส่งไปทำ�ไมกัน เรือ่ งนีค้ งต้องย้อนไปดูตอนที่ ‘กำ�นันสุเทพ’ ขอ ให้ ‘นางยิง่ ลักษณ์’ ไปเจรจากันตัวต่อตัวออก โทรทัศน์ทกุ ช่องใครเป็นคนปฏิเสธไป ดังนัน้ ทางของการเจรจานัน้ ดูตบี ตันเต็มที จึง ต้องไปดูเรือ่ งของสถานการณ์วา่ จะขับเคลือ่ นไป ทางไหน ด้านระบอบทักษิณเองก็หวังว่าในช่วงชุลมุนเช่น นีก้ พ็ ยายามผลักดันการเลือกตัง้ ให้บรรลุผลให้ได้ แล้วก็หวังว่าองค์กรอิสระต่างๆจะไม่ชม้ี ลู ความผิด ของคนในรัฐบาลในหลายต่อหลายกรณี หรือไม่ก็ มีผลตัดสินหรือวินจิ ฉัยหลังจากทีส่ ามารถเปิดสภา ได้แล้วเสร็จ มีส.ส.ถึงร้อยละ 95 ของสภา โดย หมากทีน่ �ำ มากดดันให้เรือ่ งนีล้ ลุ ว่ งได้คอื นำ�นปช. ออกมาข่มขู่ ส่วนหากเกิดอุบตั เิ หตุขน้ึ กับตัวนายกฯก็มรี อง นายกฯนายสุรพงษ์ โตวิจกั ษณ์ชยั กุล ‘ขอเป็น พระเอก’ นัง่ ตำ�แหน่งนายกฯรักษาการตัวสำ�รอง การออกมาประกาศตั วในลั ก ษณะนี้ก็เ พื่อ เป็นการส่งสัญญาณบอกว่า ‘ยังไงก็ฆ่าพวกข้า ไม่ตายหรอก’ ยิง่ ลักษณ์ไป ก็ยงั เหลือคนอืน่ ขึน้ มาแทน พยายามจะบอกว่าการจะให้พน้ ทัง้ องค์ คณะรัฐมนตรีและเกิดสุญญากาศทางการเมือง นัน้ เกิดขึน้ ได้ยาก แต่ทง้ั นีท้ ง้ั นัน้ ก็ตอ้ งดูขอ้ กฎหมายกันอีกที นอกนั้นทางระบอบทักษิณก็ยังได้วางกำ�ลัง สำ�คัญผ่านทางพิธกี รรมเลือกตัง้ สว. ฝากทายาท อสูรลงสมัครรับเลือกตัง้ ในหลายต่อหลายพืน้ ที่ งานนีม้ หี วังสาดกระสุนหมดแม็ก เพราะการครอบ ครองวุฒสิ ภาเป็นความปรารถนาอย่างยิง่ ยวดของ ระบอบทักษิณมานานแล้ว ตัง้ แต่สมัยสร้างสภา ทาสขึน้ มาเพือ่ อำ�นวยความสะดวกแก่ตนเองใน หลายต่อหลายเรือ่ ง ยิง่ สว.เลือกตัง้ ครัง้ นีจ้ ะดำ�รง ตำ�แหน่งอยูไ่ ปถึง 6 ปี ยิง่ ให้ความสำ�คัญนำ�มาเป็น ‘หมากลับ’ คอยช่วยเหลือเวลานักการเมืองคนใด โดยถอดถอน และตัง้ เป้าสานต่อในการสรรหา องค์กรอิสระให้เป็นพรรคพวกของตน เมือ่ นัน้ ก็จะ ได้กนิ รวบประเทศไทยแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเสียที เลือกตัง้ สว.ในวันที่ 30 มีนาคมนี้ จึงเป็นเรือ่ ง ทีต่ อ้ งจับตาเป็นอย่างยิง่ วัดกำ�ลังกันไป เพราะ ‘กำ�นัน’ เองก็บอกให้มวลมหาประชาชนเลือกคนที่ ตรงข้ามกับระบอบทักษิณ ลองดูซวิ า่ จะสูก้ บั พลัง M(Money) ของทักษิณได้หรือไม่ แต่ศกึ ใหญ่ทร่ี อระบอบทักษิณอยูค่ อื คดีตา่ งๆที่ อยูใ่ นขัน้ ตอนการพิจารณาขององค์กรอิสระ ทัง้ ศาลรัฐธรรมนูญ ทั้งปปช. มีท้งั เรื่องจำ�นำ�ข้าว เลือกตัง้ โมฆะ สถานการณ์เป็นรักษาการพ้นไป หรือยัง และเรือ่ งล่าสุดทีป่ .ป.ช. มีมติรบั เรือ่ งร้อง เรียนยิง่ ลักษณ์ในฐานะรักษาการนายกฯ ละเลย ปล่อย นปช.ปราศรัยยัว่ ยุ ทีโ่ คราช มีเนือ้ หา ให้เกิดความรุนแรง ให้มกี องกำ�ลังของกลุม่ คน เสือ้ แดง ข่มขูอ่ งค์กรอิสระ ศาล ยุยงให้ยกเลิก รัฐธรรมนูญแห่ง 2550 และทีส่ �ำ คัญให้มกี ารแบ่ง แยกราชอาณาจักรไทย จึงถือเป็นการละเว้น หน้าที่ เพือ่ ให้เกิดความเสียหายกับประเทศชาติ ประชาชน ขณะทีย่ ง่ิ ลักษณ์ ไม่ด�ำ เนินการใดใด จึงเป็นการละเว้นการปฏิบตั หิ น้าที่ งานนีจ้ ะหาเครือ่ งบินเจอก่อน หรือ สถานการณ์ บ้านเมืองของประเทศไทยจะกระจ่างก่อน ...ก็ไม่รู้ สินะ แสงธรรม ชุนชฎาธาร

ผูจ้ ด ั ทำ�หนังสือพิมพ์ราชดำ�เนินรายวัน : ผูอ ้ �ำ นวยการ เอกนัฏ พร้อมพันธุ์ุ โฆษกคณะกรรมการ กปปส. บรรณาธิการ : แสงธรรม ชุนชฎาธาร, สำ�นักงานอนุสาวรียป ์ ระชาธิปไตย ถนนราชดำ�เนิน กทม. โทร. 094 073 0850 ถึง 2 E-mail : ratchadamnoendaily@gmail.com ดาวน์โหลดฉบับดิจิตอลได้ที่ http://www.facebook.com/RatchadamnoenToday ราชดำ�เนินรายวัน

ราชดำเนินรายวัน 19 มี.ค. 2557  

หนังสือพิมพ์ราชดำเนินรายวัน https://www.facebook.com/RatchadamnoenToday

Advertisement