Page 1

RATCHADAMNOEN DAILY

ราชดำ�เนินรายวัน

ฉบับที่ 84 : วันที่ 18 มีนาคม 2557

http://www.facebook.com/RatchadamnoenToday

โค่นระบอบทักษิณ ปฎิรูปประเทศไทย เพื่อประชาธิปไตยสมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

ขอบคุณ6องค์กร ชีห้ วังดีขอ้ เสนอ-เจรจาเป็นไปไม่ได้ เชือ่ “แม้ว”หวงอำ�นาจจนนาทีสดุ ท้าย จวก“คางคกตู”่ สามหาวท้าทายท๊อปบูต๊ ราชดำ�เนินรายวัน - เลขาธิการ กปปส.เมินชงชือ่ คนกลางตามข้อ เสนอ 6 องค์กร เชือ่ การเจรจาไม่เกิด เหตุ “ทักษิณ-ยิง่ ลักษณ์” หวงอำ�นาจสูจ้ นนาทีสดุ ท้าย หากพ่ายหมดรูปค่อยมาอ้อนขอคุย แนะผูน้ �ำ องค์กรอิสระอย่าเหนือ่ ยเปล่าเลย ย้�ำ ต้องถอนรากถอรโคน ทรราชเพือ่ ความสงบสุข ก่อนชำ�แหละ “คางคกตู”่ เละเทะ จวก โกหกสารพัดใส่รา้ ย ผบ.ทบ. เตือนระวังท๊อปบูต๊ กระแทกปาก ยุ ส่งให้สามหาวทุกวัน อ่านต่อหน้า 4

ย้ำ�พร้อมเจรจาทุกฝ่าย หากปฏิรปู ก่อนเลือกตัง้

แนะ6องค์กรสางงานตัวเอง

ราชดำ�เนินรายวัน - โฆษก กปปส. ไม่เชือ่ โรดแมป 6 องค์กรเป็นประโยชน์ ปัดส่งชือ่ คนกลางร่วมแนวทาง ชีไ้ ม่ได้ เป็นฝ่ายเสนอเจรจาตัง้ แต่ตน้ ย้�ำ ปฏิรปู ก่อนการเลือกตัง้ ถึงจะคุยด้วย ฝากทุก องค์กรกลับไปทำ�งานตามหน้าทีต่ วั เอง ดีกว่า เน้น ป.ป.ช.สะสางคดีโกงให้ อ่านต่อหน้า 3 เสร็จโดยเร็ว

อ่านต่อหน้า 4

คปท.บุกสภาฯยืน่ หนังสือ

จี“้ นิคม-อนันต์”ยุตทิ �ำ หน้าที่

ขีดเส้น7วันต้องมีค�ำ ตอบ

ราชดำ�เนินรายวัน - มวลชน คปท.เคลือ่ นสักการะพระบรมรูปทรงม้า ก่อนไปถวายพานพุม่ รัชกาลที่ 7 ที่ สภาฯ พกหนังสือยืน่ จี้ “นิคม – อนันต์” ปธ.-รองปธ.วุฒฯิ หยุดทำ�หน้าที่ ชีต้ อ้ งลุกจากเก้าอีเ้ หตุเป็น ส.ว.เลือก ตัง้ หมดวาระแล้ว พร้อมยืน่ อีกฉบับให้เลขาฯวุฒฯิ ทบทวนแนวทางทำ�งาน หลังเป็นคนชงให้ปธ.-รองปธ.วุฒฯิ ทำ� หน้าทีต่ อ่ สับไม่ใช่หน้าทีต่ คี วามรัฐธรรมนูญ แถมให้ทา้ ยโดยไม่ยอมตรวจสอบ ขีดเส้น 7 วันต้องได้ค�ำ ตอบ มิเช่นนัน้ จะขนแบริเออร์มาปิดตายทุกประตู อ่านต่อหน้า 4

เห็นพ้องสังคายนาสีกากี

ชูตร.ต้องอิสระจากการเมือง ราชดำ�เนินรายวัน - วงเสวนา Restart Thailand ครัง้ ที่ 4 สุดเข้มข้น ลุยสังคายนา ตำ�รวจ-กระบวนการยุติธรรม “สุเทพ” ฝากหาทางปฏิรูปวงการสีกากี แก้สัมพันธ์ไม่ดีกับ ประชาชน อดีตรอง ผบ.ตร.เปรยแก้แล้วหลายหนไม่ส�ำ เร็จ เปรียบเหมือนปรับคุณภาพสินค้า ผูกขาดให้ดขี น้ึ เสนอ 6 ทางรอด สตช. เน้นแก้ กม.ให้ปลอดการเมือง “คมสัน” แนะกระจาย อำ�นาจสูท่ อ้ งถิน่ ให้ภธู รมีอ�ำ นาจคานส่วนกลาง อ่านต่อหน้า 4

คปท.เยือนสภาฯ : มวลชนเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรปู ประเทศไทย(คปท.) นำ�โดยนายนิตธิ ร ล้�ำ เหลือ ทีป่ รึกษา คปท. นายอุทยั ยอดมณี ผูป้ ระสานงาน คปท. ถวายพานพุม่ สักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูห่ วั ที่ อาคารรัฐสภา พร้อมได้ยน่ื หนังสือ ถึงนายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒสิ ภา และนายอนันต์ อริยะชัยพาณิชย์ รองประธาน วุฒสิ ภา เพือ่ ขอให้หยุดทำ�หน้าที่ และยืน่ หนังสือถึงนางนรรัตน์ พิมเสน เลขาธิการวุฒสิ ภา เพือ่ ขอโต้แย้งและขอให้ทบทวนความ เห็น และแนวทางปฏิบตั ขิ องสำ�นักงานเลขาธิการวุฒสิ ภา

“ถาวร”ตอก“ธาริต”อวดโง่ใส่ร้าย แจงอบรมการ์ดปกป้องมวลชน ย้อนเหตุศรส.ไม่เคยจับคนร้ายได้ อ่านต่อหน้า 4

ราชดำ�เนินรายวัน


เวทีปฏิรูปประเทศไทยปฎิรูปโครงสรางตำ�รวจคึกคัก

เก็บตกการเคลื่อนไหว

คปท.นำ�มวลชนเคลื่อนขบวนไล่ “นิคม” พ้นเก้าอี้ประธาน วุฒิสภา พร้อมกดดันข้าราชการให้หยุดทำ�งานรับใช้รบ.ปู

การประกวดลูกทุ่งไทยหัวใจ กปปส. ครั้งที่ 1 ส่งประกวดจาก 6 หมู่บ้าน หาผู้ชนะเลิศรายสัปดาห์วันศุกร์นี้

เครือข่าย มหาวิทยาลัยขอนแก่นต้านระบอบทักษิณ มอบเงิน กปปส.ที่สวนลุมพินี

มโนราห์คาบเรือ และยกครก จาก จ.สงขลา และ นครศรีธรรมราช เรียกเสียงนกหวีดจากพี่น้องหน้าเวที

รวมพลคนครบุรี จัดเวทีปฏิรูปทุกวัน เคารพธงชาติร่วมกันหกโมงเย็น

เครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่นต้านระบอบทักษิณ

กปปส.ส่งเสริมสหกรณ์ ข้าราชการไทยหัวใจรักชาติ ขายเสื้อ เพื่อหารายได้ช่วยชาวนาและผู้ชุมนุมในแต่ละเวที

สาวกลุ่มนี้หลังแดนซ์กระจาย ขอถ่ายภาพร่วมน้องเมย์แห่งวงชิกเก้นแบนด์

ดาราดัง ใหม่ นัฏฐา ลอยด์, ดุ๊ก ภาณุเดช และมอริส เค พวกเขาออกมาร่วมสู้ตั้งแต่ช่วงแรก

พระจันทร์ทรงกลด เหนือเวที คปท. สะพานชมัยมรุเชษฐ์


วิพากษโรดแมปเจรจา เชื่อแคฝันเกิดจริงยาก หวง6องคกรเลนผิดบท ย้�ำ พรอมเจรจาทุกฝาย หากปฏิรูปกอนเลือกตั้ง แนะ6องคกรสางงานตัวเอง

ราชดำ�เนินรายวัน - โฆษก กปปส.รอแกนนำ�หารือก่อนมี ความชัดเจนส่งชือ่ คนกลางตามข้อเสนอ 6 องค์กรหรือไม่ ชีไ้ ม่ได้เป็นฝ่ายเสนอเจรจาตัง้ แต่ตน้ ย้�ำ ปฏิรปู ก่อนการเลือก ตัง้ ถึงจะคุยด้วย ฝากทุกองค์กรกลับไปทำ�งานตามหน้าที่ ด้วย เน้น ป.ป.ช.สะสางคดีโกงให้เสร็จโดยเร็ว วานนี้ (17 มี.ค.) นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ โฆษก กปปส.กล่าว ถึงกรณีท่ี 6 องค์กรตามรัฐธรรมนูญออกมาเสนอโรดแมปใน การเจรจา โดยมีขอ้ เสนอให้แต่ละฝ่ายทีเ่ ป็นคูข่ ดั แย้ง เสนอ คณะคนกลางในการเจรจาที่ท้งั สองฝ่ายยอมรับเพื่อรับฟังข้อ เสนอทุกฝ่ายมาสร้างข้อเสนอใหม่รวมทั้งทำ�หน้าที่จัดประชุม ระหว่างผู้มีอำ�นาจสูงสุดของทั้งสองฝ่ายเพื่อสร้างข้อยุติน้นั ว่า กปปส.ไม่ได้เป็นฝ่ายทีเ่ สนอให้มกี ารเจรจาตัง้ แต่ตน้ เพราะเรา มีจดุ ยืนชัดเจนว่าต้องการให้มกี ารปฏิรปู ก่อนการเลือกตัง้ และ พร้อมทีจ่ ะเจรจากับทุกฝ่าย หากการเจรจานำ�ไปสูเ่ ป้าหมายดัง กล่าวดังนัน้ จึงอยูท่ ด่ี ลุ ยพินจิ ของ กปปส.ทีจ่ ะเสนอชือ่ คนกลาง หรือไม่ หากเราเห็นว่าการเจรจาเป็นประโยชน์กอ็ าจจะส่งชือ่

SHARE

คนกลาง หรืออาจจะไม่สง่ ชือ่ คนกลางก็ได้ ซึง่ ก็ตอ้ งรอมติจาก แกนนำ�ก่อน แต่สว่ นตัวเห็นว่า กปปส.ไม่ได้เป็นฝ่ายทีเ่ สนอ ให้มกี ารเจรจาและเรามีเป้าหมายชัดเจน แต่ขอ้ เสนอของ 6 องค์กรนัน้ รูปแบบการเจรจาก็ยงั ไม่มคี วามชัดเจนไม่รวู้ า่ เจรจา แล้วมีเป้าหมายอะไร อย่างไรก็ตามหาก กปปส.จะไม่สง่ ชือ่ คนกลางก็พร้อมจะรับผิดชอบแต่ต้องถามว่าจะให้รับผิดชอบ อย่างไร เพราะ กปปส.เชือ่ ว่าการดำ�เนินการทุกวันนีก้ เ็ ป็นการ รับผิดชอบต่อสังคมแล้วเพราะคนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการ เคลือ่ นไหวของเรา “ขอขอบคุณ 6 องค์กรซึง่ เราเชือ่ ว่ามีความหวังดีตอ่ ประเทศ แต่ขอให้องค์กรตามรัฐธรรมนูญ ทำ�หน้าทีต่ ามรัฐธรรมนูญระบุ ไว้ อาทิ คณะกรรมการการเลือกตัง้ (กกต.) ทีต่ อ้ งดำ�เนินการ เรื่องการเลือกตั้งหรือคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ทีต่ อ้ งเดินหน้าตรวจสอบคดีตา่ งๆ โดยควรเร่งทำ�งานให้เร็วทีส่ ดุ ซึง่ เป็นงานทีส่ �ำ คัญมากกว่าการ มาเป็นคนกลางในการเจรจา” นายเอกนัฏ กล่าว

ราชดำ�เนินรายวัน – หลายฝ่ายวิพากษ์โรดแมปคนกลาง เจรจาหาทางออกประเทศฉบับ 6 องค์กรอิสระตาม รธน. “ตระกูล มีชยั ” ชีไ้ ด้แค่ฝนั ยากจะปฏิบตั จิ ริงได้ เหตุไม่มี กฎหมายรองรับ ยันไม่เห็นด้วยแนวทางนี้ “สุรยิ ะใส” เชือ่ สร้างปัญหามากกว่าทางสว่าง ระบุ “ยิง่ ลักษณ์” กำ�ลังจน ตรอกคดีทจุ ริต เจรจายอมความไม่ได้ ด้าน “อ.สมบัต”ิ ฟัน ธงเงือ่ นไข “กปปส.-รัฐโจร” ต่างกันฟ้ากับเหว ไม่สามารถ ปฏิบตั ติ ามได้ ไล่กลับไปทำ�งานตรวจสอบตามหน้าที่ ดีกว่า ออกมาเล่นการเมือง จากกรณีท่ี 6 องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเสนอแนวทาง จัดตัง้ คนกลาง เพือ่ ดำ�เนินการเจรจาไกล่เกลีย่ ความขัดแย้ง ทางการเมือง โดยให้ฝา่ ย กปปส.และรัฐบาลเสนอชือ่ บุคคลที่ เห็นสมควรฝ่ายละ 10 คนเข้ามาทำ�หน้าทีน่ น้ั ได้มเี สียงวิพากษ์ วิจารณ์ในวงกว้าง โดย นายตระกูล มีชยั อาจารย์รฐั ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย กล่าวว่าข้อเสนอขององค์กรอิสระเป็นเพียงแค่ ความฝัน และยากทีจ่ ะทำ�ให้เกิดการปฏิบตั ไิ ด้ เพราะข้อเสนอ ให้มีคนกลางเพื่อแก้ไขปัญหาทางการเมืองนั้นได้มองข้ามสิ่ง ทีเ่ ป็นปัญหาทีแ่ ท้จริงทางการเมือง แม้วา่ การเสนอคนกลาง เพือ่ เจรจาจะเป็นประเด็นหนึง่ ของวิธแี ก้ปญ ั หา แต่ตอ้ งไม่ใช่ เป็นการซุกปัญหาเดิมๆ ไว้ใต้พรมต่อไป ทัง้ นีต้ นไม่เห็นด้วยกับ แนวทางดังกล่าว “การทำ�หน้าที่ขององค์กรอิสระโดยปราศจากกฎหมาย ทีร่ บั รอง เชือ่ ว่าจะเกิดการไม่ยอมรับแน่นอน และทีส่ �ำ คัญ องค์กรอิสระจะถูกมองว่ากำ�ลังเล่นละคร และเพือ่ ให้ฝา่ ย กปปส.และ รัฐบาลรักษาการมีทางลงต่อปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ดังนัน้ หากองค์กรอิสระอยากช่วยแก้ปัญหาจริงควรดำ�เนินการตาม บทบาทและหน้าทีท่ ก่ี ฎหมายกำ�หนด” นายตระกูล กล่าว ด้าน นายสุรยิ ะใส กตะศิลา ผูป้ ระสานงานกลุม่ การเมือง

สีเขียว กล่าวว่า ตนยอมรับในเจตนาดีขององค์กรอิสระที่ ต้องการคลีค่ ลายวิกฤตทางการเมือง แต่ขอ้ เสนอเรือ่ งคนกลาง นัน้ อาจจะทำ�ได้ยาก และอาจทำ�ให้มปี ญ ั หาและคำ�ถามตามมา คือ 1.รายชือ่ ทีใ่ ห้แต่ละฝ่ายเสนอ หากไม่ตรงกันทุกๆ รอบที่ เสนอจะทำ�อย่างไร 2.หากได้รายชือ่ ทีต่ รงกันแล้วจะทำ�อย่างไร ใน 5 คนทีเ่ ป็นกรรมการคนกลางจะนำ�ประเด็นใดไปหารือ ร่วมกัน เพราะขณะนีต้ อ้ งยอมรับว่ารัฐบาลรักษาการกำ�ลังถูก กระบวนการยุตธิ รรมดำ�เนินการไต่สวน และองค์กรอิสระ เช่น ป.ป.ช. ได้ตรวจสอบใกล้แล้วเสร็จและเตรียมชีม้ ลู ความผิด น.ส.ยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร รักษาการนายกฯ ซึง่ ประเด็นความผิด ฐานทุจริตต่อหน้านีเ้ ป็นกรณีทเ่ี จรจายอมความไม่ได้ “ผมเข้าใจในความบริสทุ ธิใจขององค์กรอิสระ แต่ปญ ั หา การเมืองตอนนีไ้ ปไกลกว่าการเจรจากันแล้ว ดังนัน้ องค์กรอิส ระคววรกลับไปทำ�หน้าที่ตามที่กฎหมายกำ�หนดอย่างเข้มแข็ง ดีกว่าการออกมาแสดงบทบาททางการเมือง เพราะผมมองว่า เป็นการเปลืองตัว” นายสุรยิ ะใส กล่าว ขณะที่ นายสมบัติ ธำ�รงธัญวงศ์ อาจารย์คณะ รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิดา้ ) กล่าวว่า ยอมรับว่าไม่งา่ ยต่อการดำ�เนินการตามขององค์กร อิสระ เพราะหากพิจารณาจุดยืนของ กปปส. แล้วจะพบ เงือ่ นไขทีแ่ ตกต่างและรัฐบาลชุดปัจจุบนั ไม่สามารถปฏิบตั ติ าม ได้ ขณะทีร่ ฐั บาลก็มเี งือ่ นไขที่ กปปส.ไม่สามารถตกลงได้เช่น กัน อาทิ การปฏิรปู ก่อนการเลือกตัง้ หรือจัดการเลือกตัง้ ให้ เสร็จก่อนการปฏิรปู เป็นต้น นอกจากนัน้ แล้วการปฏิบตั ติ าม หรือไม่ปฏิบัติตามข้อเสนอขององค์กรอิสระไม่มีหลักประกัน ใดทีจ่ ะให้ขอ้ เสนอของแต่ละฝ่ายประสบความสำ�เร็จ ดังนัน้ ตน มองว่าองค์กรอิสระควรกลับไปทำ�บทบาทการตรวจสอบตาม ทีก่ ฎหมายกำ�หนด ไม่หวัน่ ต่อแรงกดดันใดๆ แทนการออกมา เล่นบทบาททางการเมือง

“เดินทางกับแฟนมาร่วมต่อสูก้ บั กปปส.ทุกอาทิตย์ รูส้ กึ ว่าข้อมูล ของผูป้ ราศรัยบทเวทีท�ำ ให้ประชาชนตาสว่างมากขึน้ ถึงตอนนี้ รัฐบาลในระบอบทักษิณตกอยูใ่ นสภาวะหลังพิงฝา จึงพยายาม ยือ้ เพือ่ ให้อ�ำ นาจยังอยูใ่ นมือตัวเอง ทัง้ ๆ ทีเ่ ขาก็รวู้ า่ ประชาชน ทัว่ ประเทศทีเ่ ขาเคยอ้างว่าเลือกเขาเข้ามาบริหารประเทศตอนนี้ รับรูห้ มดแล้วว่า ทุกคนโดนหักหลัง”

“ทุกคนในกลุม่ แนวคิดทางการเมืองเหมือน ๆ กันคือ ไม่ชอบคน ขีโ้ กงอย่าง พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร มาตัง้ แต่สมัยศึกษาอยูม่ ธั ยม ปลายด้วยซ้�ำ ไป ซึง่ ตอนนัน้ ก็เข้าร่วมกับกลุม่ พันธมิตรในฐานะ Young blood มาโดยตลอด เพราะคิดว่าหากเยาวชนเจ้าของ ประเทศอย่างพวกเราปล่อยให้ประเทศถูกทำ�ลายแบบนี้ ก็คงไม่ตอ้ ง หวังพึง่ คนอืน่ ให้ออกมาปกป้องชาติ”

“ถึงแม้จะเป็นคนเชียงใหม่โดยกำ�เนิด และทีน่ ถ่ี อื เป็นบานเสียง อันดับหนึง่ ของระบอบทักษิณ ครอบครัวก็เคยเลือกรัฐบาลชุดนี้ แต่ตอนนีร้ แู้ ล้วว่าคนตระกูลชินวัตรมีสนั ดานอย่างไร และก็ถอื เป็น ความผิดพลาดของเราทีเ่ คยเลือกเขาเข้ามาทำ�ร้ายคนไทยกันเอง จึงอยากจะออกมาชดเชยความผิดด้วยการขับไล่ระบอบทักษิณ ออกจากประเทศไทยของเรา”

คุณเตอร์-คุณมิว ประกอบธุรกิจส่วนตัว จาก อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

กลุ่มนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

คุณอาร์ตและคุณโบว์ นักศึกษาจาก จ.เชียงใหม่


ราชดำเนินรายวัน 18 มี.ค. 2557  

หนังสือพิมพ์ราชดำเนินรายวัน https://www.facebook.com/RatchadamnoenToday

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you