Page 1

RATCHADAMNOEN DAILY

ราชดำ�เนินรายวัน ไม่ ก ด ั กั บ หมา ไม่ตอบโต้พวกใจสัตว์

ฉบับที่ 77 : วันที่ 11 มีนาคม 2557

http://www.facebook.com/RatchadamnoenToday

โค่นระบอบทักษิณ ปฎิรูปประเทศไทย เพื่อประชาธิปไตยสมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

ชวนประชาชนหนุนหลังศาล แฉยุคตุลาการโดนขุมขูห่ นักสุด

ราชดำ�เนินรายวัน - เลขาธิการ กปปส.พอใจฟีดแบ็คเสวนาปฏิรปู วันแรก เชิญ ชวนประชาชนเข้าร่วมเวที ย้�ำ ต้องทำ�ทันที หาไม่ประเทศชาติจะยิง่ ย่�ำ แย่ แต่ถา้ มีระบอบ ทักษิณอยูไ่ ม่ส�ำ เร็จแน่ แนะจับตา “ยิง่ ลักษณ์” หาช่องพลิว้ ไม่คนื ตำ�แหน่ง “ถวิล” สัง่ ไล่เช็คชือ่ สมุนแม้วได้ดบี ก๊ิ รัฐวิสาหกิจ ตอกไม่ลดตัวคุย “เหลิม” เหตุเป็นแค่ขข้ี า้ ซัด ข่มขูใ่ ช้ความรุนแรง ระวังกรรมตามสนองปลุกคนไทยหนุนหลังศาลทีถ่ กู คุกคามหนัก ไม่หวัน่ M79 โผล่หลังบ้าน ลัน่ ไม่มตี กใจสูท้ ง้ั บ้าน ยันไม่แจ้งความ-ไม่ไว้ใจ ตร. จวกฝีมอื คนใจสัตว์ ไม่ตอบโต้ อ่านต่อหน้า 4

อ่านต่อหน้า 4

คิกออฟ“รีสตาร์ทไทยแลนด์”

ประเดิมหัวข้อแก้เหลือ่ มล้�ำ

นักวิชาการ-ผูร้ -ู้ ปชช.ร่วมคับคัง่ ราชดำ�เนินรายวัน - “กำ�นันสุเทพ” เปิดเวที “รีสตาร์ทไทยแลนด์ มวลมหาประชาชนเปลีย่ นประเทศไทย” ครัง้ ที่ 1 เดินหน้าร่างพิมพ์เขียวปฏิรปู ประเทศ ประเดิมหัวข้อแก้ความยากจน-ลดความเหลือ่ มล้�ำ คึกคัก ปชช. ร่วมงานคับคัง่ ขีดเส้น 2 สัปดาห์เป็นรูปร่าง เตรียมชงรัฐบาลใหม่ขบั เคลือ่ นให้เสร็จในปีครึง่ เปิดฟลอร์รว่ ม แสดงออกระดมความคิดเต็มที่ ไม่ผดิ คาดเสนอสังคายนาตำ�รวจเป็นอันดับแรก ด้าน โฆษก กปปส.ชวนคน ไทยร่วมวงปฏิรปู ก่อนนำ�ข้อเสนอส่งต่อสภาประชาชน อ่านต่อหน้า 3

ภารกิจกปปส.ประจำ�วัน แห่คนื ซิมAISถล่มธุรกิจชินฯ บุกศรส.จีค้ นื ตำ�แหน่ง“ถวิล”

ราชดำ�เนินรายวัน - กปปส.แบ่งมวลชนเคลือ่ นทำ�ภารกิจพิเศษ หลายเส้นทาง กลุม่ แรกไปตึกชินวัตร 2 คืนซิมการ์ดเครือข่ายเอไอ เอส อีกกลุม่ ไปกรมราชทัณฑ์ตรวจ ขรก. พบไม่มาทำ�งานตามสัญญา ก่อนนำ�พลเคลือ่ นปิดหน้า ศรส.จี้ “ยิง่ ลักษณ์” คืนตำ�แหน่ง “ถวิล” โดยพลัน พร้อมตะเพิด “ภราดร” ลาออก ขณะที่ ศรส.ส่งตัวแทน เจรจาขอ “แจ้งวัญนะ” รอบ 2 เผย “นิพทั ธ” ต่อรองขอนอนค้างพืน้ ที่ ชุมนุมคืนเดียว ทำ� “หลวงปูฯ่ ” เบือนหน้าหนี ก่อนเจรจาล่มในทีส่ ดุ อ่านต่อหน้า 4

ยิงM79บ้าน“ภรรยาสุเทพ”

เดชะบุญระเบิดไม่ท�ำ งาน

ตร.เชือ่ ไม่สร้างสถานการณ์

ราชดำ�เนินรายวัน - คนร้ายกระหน่�ำ M 79 สองลูกใส่บา้ น “ศรีสกุล พร้อมพันธุ”์ ภรรยา เลขาธิการ กปปส.ย่านพุทธมณฑลสาย 2 เคราะห์ดรี ะเบิดไม่ท�ำ งาน เจ้าหน้าทีร่ ดุ เข้าตรวจสอบ ฟันธงไม่ใช่สร้างสถานการณ์ หมายเอาถึงชีวติ ชีร้ ะเบิดเสือ่ มสภาพจนไม่ท�ำ งาน อ่านต่อหน้า 4

โพลล์ช2้ี ปียคุ “รบ.ปู”โกงหนัก การเมืองเอือ้ พวกพ้องอันดับ1 วิชามาร : วานนี้ (10 มี.ค.) มีผู้ไม่หวังดียิง M79 จำ�นวน 2 ลูก ใส่บา้ นพักของ นางศรีสกุล พร้อมพันธุ์ ภรรยา นาย สุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. ภายในซอยพุทธมณฑล สาย 2 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ แต่ระเบิดกลับไม่ ทำ�งาน ด้านตำ�รวจสันนิฐานเบื้องต้นคาดว่าไม่ใช่การสรา้งสถานการณ์อย่างแน่นอน

ระบบตรวจสอบมีปัญหา อ่านต่อหน้า 4

ราชดำ�เนินรายวัน


กปปส.ระดมสมองปฏิรปู ประเทศไทย

เก็บตกการเคลื่อนไหว

พิธีกรยามดึกของเวทีปทุมวัน สาระเพลินเกินเวลา กับ อ.ปิง, อี้-แทนคุณ จิตต์อิสระ และอาจารย์กบ

สำ�หรับพี่น้องที่มาปักหลักพักค้าง กางเต้นท์กลางสวนลุมพินี อย่าลืมมาทำ�บัตรที่หน้าหมู่บ้าน เพื่อความปลอดภัยนะ

ยูคิ เด็กน้อยวัย 5 ขวบ จำ�เนื้อหาการปราศรัยของลุงกำ�นันได้ทุกวัน

เธอเป็นใครเราไม่รู้จัก พิการแต่ตัว หัวใจเธอน่ากราบ

ควันหลงงานรำ�ลึกวีรชน สิกขมาตก็ออกบิณฑบาตรเช่นกัน

อาสาสมัครทางการแพทย์ ที่เวทีแจ้งวัฒนะ

กำ�ลังใจสู่ พลตรี น.พ.เหรียญทอง แน่นหนา ร.พ.มงกุฏวัฒนะ

ลุงเล็ก เจ้าของร้านป๊อปคอร์น ตัวจริงจากขอนแก่น ยกทีมมาร่วมรำ�ลึกวีรชน

สี่สาวหน่วยนารีพิฆาต 710 จาก คปท. สู่แจ้งวัฒนะ และ กคป.

กระเพาะปลาแสนอร่อย จากวัดป่าภูริทัตต์

เซ็ทนี้ชาวนาปลอมชัดๆ แต่อุดหนุนหมวกชาวนาไม่ขาดสาย


คิกออฟ“รีสตารทไทยแลนด”

ประเดิมหัวขอแกเหลื่อมล้ำ�

นักวิชาการ-ผูรู-ปชช.รวมคับคั่ง ราชดำ�เนินรายวัน – “กำ�นันสุเทพ” เปิดเวที “รีสตาร์ท ไทยแลนด์ มวลมหาประชาชนเปลีย่ นประเทศไทย” ครัง้ ที่ 1 เดินหน้าร่างพิมพ์เขียวปฏิรปู ประเทศ ประเดิมหัวข้อแก้ ความยากจน-ลดความเหลือ่ มล้�ำ คึกคัก ปชช.ร่วมงานคับคัง่ ขีดเส้น 2 สัปดาห์เป็นรูปร่าง เตรียมชงรัฐบาลใหม่ขบั เคลือ่ น ให้เสร็จในปีครึง่ เปิดฟลอร์รว่ มแสดงออกระดมความคิด เต็มที่ ไม่ผดิ คาดเสนอสังคายนาตำ�รวจเป็นอันดับแรก ด้าน โฆษก กปปส.ชวนคนไทยร่วมวงปฏิรปู ก่อนนำ�ข้อเสนอส่ง ต่อสภาประชาชน วานนี้ (10 มี.ค.) ทีศ่ นู ย์เยาวชนสวนลุมพินี กปปส.ได้จดั ในกิจกรรม “รีสตาร์ทไทยแลนด์ มวลมหาประชาชนเปลีย่ น ประเทศไทย” ซึง่ เป็นเวทีระดมความคิดเพือ่ การปฏิรปู ประเทศครัง้ ที่ 1 ภายใต้หวั ข้อ “แก้ความยากจน ลดความ เหลือ่ มล้�ำ สร้างสังคมเข้มแข็ง” โดยในช่วงเช้าจะเป็นการจัด เวทีสาธิตในการปฏิรปู ประเทศ ทีม่ นี ายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส.เป็นประธานพิธี พร้อมด้วยแกนนำ�และ วิทยากรทีม่ ชี อ่ื เสียงหลายคนเข้าร่วม โดย นายสุเทพ กล่าวเปิดงานตอนหนึง่ ว่า งานเสวนานี้ ถือเป็นการปฏิวตั คิ รัง้ แรก ทีม่ วลมหาประชาชนรวมใจกัน ทัง้ ประเทศ เพือ่ เสนอแนวทางในการปฏิรปู ประเทศ วันนี้ จึงเป็นวันประวัติศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวหน้า ซึง่ ประชาชนทุกภาคส่วน องค์กร และทุกสาขาอาชีพ มีมติ เอกฉันท์ทต่ี อ้ งการให้ประเทศไทยต้องได้รบั การปฏิรปู โดย งานนีถ้ อื เป็นการรวมรวมความคิดจากปราชญ์ ผูร้ ู้ นักวิชาการ ผูเ้ ชีย่ วชาญ ทีไ่ ด้ศกึ ษาวิจยั ปัญหาของประเทศ เพือ่ นำ�มาแลก เปลีย่ น และทำ�ให้ส�ำ เร็จ ชัดเจน ปฏิบตั ไิ ด้จริง เมือ่ มีรฐั บาลของ ประชาชน และทีบ่ างส่วนกังวลว่าจะทำ�เพียง 6 ข้อเท่านัน้ ซึง่ ยืนยันว่าจะทำ�ทุกเรือ่ ง แต่ทเ่ี ลือก 6 ข้อนี้ เพราะถือว่าจำ�เป็น เร่งด่วน บวกกับมีเวลาจำ�กัด เชือ่ ว่าภายใน 2 สัปดาห์นจ้ี ะ ได้ผลสรุปที่ทำ�ให้ประชาชนเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงปฏิรูป ประเทศไทย “เมือ่ ทำ� 6 ข้อสำ�เร็จ จากนัน้ จะส่งภารกิจให้รฐั บาลชุดใหม่ ทีม่ าจากากรเลือกตัง้ บริสทุ ธิย์ ตุ ธิ รรม มาจากการเลือกตัง้ ของ

ประชาชน โดยจะทำ�ให้เสร็จภายใน 1 - 1 ปีครึง่ ส่วนทีม่ กี ารตัง้ คำ�ถามว่าทำ�ไม ไม่ปฏิรปู เรือ่ งการศึกษาและพลังงาน จึงขอบอก ว่าเรือ่ งเหล่านีเ้ ป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งดำ�เนินการ แต่รฐั บาลนีเ้ ป็นรัฐบาล เฉพาะกาลมีเวลาหนึง่ ถึงหนึง่ ปีครึง่ เท่านัน้ จึงต้องทำ�ให้ปญ ั หา ความแตกต่างในบ้านเมืองลดลงไปก่อน” นายสุเทพ กล่าว ส่วนในช่วงบ่ายได้มกี ารจัดสัมมนาตามหัวข้อ “แก้ความยากจน ลดความเหลือ่ มล้�ำ สร้างสังคมเข้มแข็ง” โดย นพ.พลเดช ปิน่ ประทีป ประธานการจัดสัมมนากล่าวตอนหนึง่ ว่า เรือ่ งการปฏิรปู ต้องอาศัยมวลมหาประชาชน โดยยึด 3 ยุทธศาสตร์ใหญ่ คือ 1.สังคมไม่ทอดทิง้ กัน 2.สังคมเข้มแข็งและ 3.สังคมคุณธรรมซึง่ มี 3 กลุม่ ประชากรเป้าหมาย 1.คนยากจน 2.ผูด้ อ้ ยโอกาส และ 3.กลุม่ เปราะบางหมายถึงเด็ก เยาวชน สตรี ผูส้ งู อายุ ผูพ้ กิ ารนโยบายทัง้ หลายต้องไม่ตกหล่นกลุ่มคนเหล่านี้อย่างไรก็ตามสังคมที่เข้มแข็ง ต้องมาจากฐานไปสูย่ อด ฐานคือองค์กรชุมชนท้องถิน่ ต้องแข็งแรง ตัง้ แต่ฐาน ไปสูห่ น่วยงานสถาบันต่าง ๆ ส่วนด้านบนเป็นคุณธรรม ขณะทีร่ ะดับของการปฏิรปู มี 3 ระดับคือ ปฏิรปู ความสัมพันธ์ ปฏิรปู กฎหมายและปฏิรปู จิตสำ�นึกวิธคี ดิ หลังจากนัน้ นายประยงค์ ดอกลำ�ไย อภิปรายในประเด็น “นโยบายทีด่ นิ กับความเป็นธรรมทางสังคม” ว่า การถือครอง ทีด่ นิ หากถือครองไม่กค่ี น ก็จะมีปญ ั หาเรือ่ งทีอ่ ยูอ่ าศัย ทีท่ �ำ กินซึง่ ทีด่ นิ ประเทศไทยมีอยู่ 130 ล้านไร่ จากผลการศึกษาปี 2555 มี โฉนด 26 ล้านฉบับ มีผคู้ รอบครอง 15 ล้านคนทัว่ ประเทศ โดย คนทีม่ มี ากทีส่ ดุ 6 แสนกว่าไร่ ส่วนนักการเมืองทัง้ 2 พรรคใหญ่ มีทด่ี นิ คนละหลักพันไร่ ซึง่ ส.ส.ทัง้ สภามีมลู ค่าทีด่ นิ รวม 15,000 ล้านบาท ทัง้ นีถ้ า้ เอาทีด่ นิ 30 ล้านไร่มาให้ประชาชนทำ�กินก็จะมี รายได้ประมาณ 127,000 ล้านบาท แต่ทด่ี นิ ชาวนามีแค่ 29% ที่ ยังไม่จำ�นำ�ซึ่งพอชาวนาไม่มีท่ดี ินก็เป็นเหตุให้เข้ามากระจุกตัวใน เมืองโดยทางออกมี 3 เรือ่ งคือ ให้เกิดการกระจายทีด่ นิ ให้มกี ารเสีย ภาษีทด่ี นิ ในอัตราก้าวหน้ามีทด่ี นิ เยอะก็ตอ้ งจ่ายเยอะ และถ้าทีด่ นิ เยอะและไม่ได้ท�ำ ประโยชน์กต็ อ้ งจ่ายเพิม่ อีกและเอาภาษีทด่ี นิ ทีไ่ ด้ มาจัดตัง้ ธนาคารทีด่ นิ เพือ่ ให้คนชัน้ กลางและเกษตรกรเข้าถึงทีด่ นิ และให้มกี รรมสิทธิช์ มุ ชน ป้องกันไม่ให้มกี ารขายหรือหลุดไปทัง้ นี้ ต้องมีการออกกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง อาทิ พ.ร.บ.ภาษีทด่ี นิ อัตราก้าว

หน้าพ.ร.บ.ธนาคารทีด่ นิ พ.ร.บ.สิทธิชมุ ชนเป็นต้น ด้าน นพ.ชูชยั ศุภวงศ์ อภิปรายประเด็น “กองทุนยุตธิ รรม” ว่าจากการศึกษาพบว่าคนทีอ่ ยูใ่ นคุกประมาณ 5 หมืน่ คน ยัง ไม่รเู้ ลยว่าตนเองผิดหรือไม่ผดิ ซึง่ ในต่างประเทศให้ประกัน ตัวถ้าไม่มหี ลักฐานแต่ประเทศไทยต้องใช้เงินประกันตัว บาง คนไม่มเี งินก็ตอ้ งเข้าคุก ซึง่ แต่เดิมเรามีระเบียบกระทรวง การคลังช่วยเรื่องกองทุนยุติธรรมแก่ผู้ท่ีไม่มีค่าธรรมเนียม ค่าทนายความ ซึง่ แต่ละปี จะมีงบประมาณ 25 ล้านบาท เนื่องจากประเทศไทยถ้าไม่มีเงินประกันตัวก็ออกไม่ได้ซ่งึ เรา จะทำ�อย่างไรให้ความเหลือ่ มล้�ำ ลดลง เราจะใช้หลักความ สมานสามัคคีเป็นปึกแผ่นของสังคม อย่างกรณีตา่ งประเทศถ้า มีพฤติกรรมดี ก็ให้ประกันโดยทีไ่ ม่ตอ้ งใช้เงิน โดยมีแนวทาง ในการปฏิรปู คือ 1.ยกจากระเบียบกระทรวงเป็น พ.ร.บ.เพือ่ ให้กองทุนมีสถานะเป็นนิตบิ คุ คล 2.ขยายภารกิจการให้การ ช่วยเหลือครอบคลุมเรือ่ งการเยียวยาให้กบั ผูเ้ สียหาย 3.คณะ กรรมการกองทุนต้องมีสดั ส่วนของตัวแทนภาครัฐ นักวิชาการ และภาคประชาชนอย่างเท่าเทียม และ 4.มีแหล่งเงินได้อน่ื ๆ ต้องไม่พง่ึ พารายได้จากงบประมาณเพียงอย่างเดียว ขณะที่ น.ส.วิไลวรรณ แซ่เตีย อภิปรายในประเด็น “(ร่าง) พ.ร.บ.ประกันสังคมเพือ่ คุณภาพชีวติ แรงงานไทย” ว่า ประกัน สังคมมีขอ้ จำ�กันคุม้ ครองแค่ 12 ล้านคน อีกทัง้ ยังไม่ครอบคลุม ขณะที่การบริหารจัดการก็ยังขาดการมีส่วนร่วมของเครือข่าย ต่างๆ เช่นเรือ่ งการตรวจสอบ เรือ่ งสุขภาพยังมีขอ้ จำ�กัดกว่า บัตรทองโดยเฉพาะผูใ้ ช้แรงงานนอกระบบมีการจัดสวัสดิการไม่ เหมาะสมทัง้ นีส้ ง่ิ ทีต่ อ้ งปฏิรปู คือ 1.เราต้องการองค์กรอิสระตรวจ สอบได้จากผูท้ ม่ี สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกภาคส่วน 2.เรือ่ งโครงสร้างการ บริหารต้องให้เกิดความโปร่งใสคือให้มกี ารเลือกตัง้ บอร์ดบริหาร ประกันสังคม ส่วนคณะกรรมการเฉพาะควรมาจากการสรรหา เช่น แพทย์ 3.ข้อจำ�กัดให้ขยายไปทุกอาชีพทีแ่ รงงานนอกระบบ รัฐมีการจ่ายทีน่ อ้ ยกว่า 4.เรือ่ งสิทธิประโยชน์เช่น การบริการ ทางการแพทย์ ต้องไม่ก�ำ หนด 3 เดือนถึงใช้ได้ตอ้ งใช้ได้ทนั ที เมือ่ เป็นพนักงาน และ 5.ผูป้ ระกันตนต้องรับรูข้ า่ วสารสิทธิตา่ งๆ ระบบประกันสังคมเป็นพืน้ ฐานได้ ส่วน นางสุวฒ ั นา ศรีภริ มย์ อภิปรายประเด็น “พ.ร.บ.กองทุน การออมแห่งชาติพ.ศ.2554” ว่า กองทุนนีไ้ ด้เกิดขึน้ มานาน แล้วโดยในปัจจุบนั ได้มใี นประชาชนทุกสายอาชีพ แต่มปี ญ ั หา การว่างงานเพิม่ ขึน้ ดังนัน้ รัฐบาลจึงควรให้ความสำ�คัญและ ดูแลด้วยการนำ�เงินมาสมทบกองทุนให้มีความเท่าเทียมกัน ทัง้ นีเ้ รามี พ.ร.บ.กองทุนการออมแห่งชาติ ซึง่ จะเป็นเครือ่ งมือ ลดความเหลือ่ มล้�ำ สร้างความมัน่ คงให้ผใู้ ช้แรงงาน โดยเฉพาะ การมีระบบบำ�นาญสำ�หรับผูใ้ ช้แรงงานทีไ่ ม่มนี ายจ้าง โดยให้ รัฐบาลจ่ายเงินสมทบการออมให้คนเหล่านัน้ แทนนายจ้าง จึง จำ�เป็นต้องผลักดันให้เกิดกองทุนการออมแห่งชาติโดยเร็ว ต่อมา นายวันชัย บุญประชา อภิปรายประเด็น “กองทุน สลากกินแบ่งเพือ่ สังคมเข้มแข็ง” ว่า การปฏิรปู สลากเราก็ไป ศึกษาระบบมาเราต้องปฏิรปู ทัง้ สำ�นักงานกองสลาก ทัง้ เรือ่ ง สลากเกินราคา อย่างไรก็ตามเงินก้อนหนึง่ จากการขายสลากที่ นำ�เข้าไปสำ�นักงบประมาณปกติปหี นึง่ ประมาณ1.4 หมืน่ ล้าน บาทในหลายประเทศเงินก้อนนี้จะเข้าไปสู่ภาคประชาสังคม ให้ใช้ในการทำ�งานเพือ่ สังคมเพราะงบแผ่นดินปกติไม่ชว่ ยภาค ประชาสังคม เราจะเปลีย่ นสลากินแบ่งรัฐบาลเป็นสลากกิน แบ่งเพือ่ สังคม ผู้ส่ือข่าวรายงานว่าหลังจากจบการอภิปรายทุกหัวข้อวง เสวนาได้เปิดโอกาสให้ประชาชน ทีส่ นใจเข้าร่วมฟังการเสวนา ได้แสดงความคิด รวมทัง้ ข้อเสนอปฏิรปู จนกระทัง่ เวลา 16.30 น. ได้มกี ารปิดการเสวนา โดยนักวิชาการจะนำ�ผลสรุปในการ อภิปรายไปประมวลผล เพือ่ ทำ�เป็นข้อเสนอในการปฏิรปู และ จะนำ�เอาข้อเสนอทีไ่ ด้มาเปิดเผยบนเวทีปราศรัยต่อไป นอกจากนี้ ด้าน นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ โฆษก กปปส.กล่าว ว่า การจัดเสวนาครัง้ นี้ ถือว่าแตกต่างจากการจัดเสวนาๆทีผ่ า่ น มา เพราะไม่รวู้ า่ มีการพูดคุยอะไรกัน แต่ครัง้ นีป้ ระชาชนจะมี ส่วนร่วมออกความเห็นตัง้ แต่วนั แรกถึงวันสุดท้าย เพือ่ รวบรวม ข้อเสนอถึงสภาประชาชนทีจ่ ะตัง้ ขึน้ มาใหม่ ดังนัน้ อยาก เรียกร้องให้ประชาชนมาร่วมกันเพือ่ ปฏิรปู ประเทศ อย่างไรก็ ดี การเสวนาดังกล่าว ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทีเ่ ข้าร่วมฟัง การเสวนาได้แลกเปลีย่ นความคิดเห็น โดยประชาชนส่วนใหญ่ เสนอแนวคิดให้เกิดการปฏิรปู ตำ�รวจเป็นอันดับแรก ตามด้วย การดูแลประชาชนทีย่ ากจน

SHARE

“เราเป็นชาวนากันทัง้ ครอบครัว เลือกเขามา เพราะรัก ตอนนัน้ ใครว่าอะไรพรรคเพือ่ ไทยไม่ได้เลย แต่พอเลือกเขามาแล้ว กลับ ไม่ใส่ใจเรา ไม่จา่ ยเงินเรามาตัง้ แต่เดือนตุลาคม ปีทแ่ี ล้วเขาทำ�กับ เราแบบนี้ เราก็ไม่เอากับเขาแล้ว อยากให้ประเทศได้ปฏิรปู คน อ่างทองบ่นกันเยอะเวลาอยูท่ บ่ี า้ น แต่ไม่กล้าออกมาเพราะกลัว”

“เรารักชาติ ถ้ารัฐบาลชุดนีด้ อี ย่างทีพ่ ยายามโฆษณา คนคงไม่ ออกมาไล่เยอะขนาดนี้ ตอนนีเ้ รามองแต่ชยั ชนะ ไม่วา่ เขาจะยอม ลงจากตำ�แหน่งรักษาการหรือไม่กต็ าม แต่ประชาชนทีอ่ อกมา จำ�นวนมากขนาดนี้ ประเทศต้องได้รบั การปฏิรปู แน่นอน”

“มาร่วมกับ กปปส.เป็นประจำ� ไม่เห็นด้วยกับทุกอย่างทีร่ ฐั บาล นีท้ �ำ เหมือนทีก่ �ำ นันสุเทพว่า คือ โคตรโกง ทีผ่ า่ นมากว่า 10 ปี เราไม่เคยเลือกครอบครัวชินวัตร และวันนีเ้ ขาก็พสิ จู น์ให้เห็นว่า เราคิดถูก”

ครอบครัวเกษตรกรชาวนา จ.อ่างทอง

ข้าราชการบำ�นาญ และครอบครัว

เกษตรกรชาวสวนยาง จ.สุราษฎร์ธานี


ราชดำเนินรายวัน 11 มี.ค. 2557  
ราชดำเนินรายวัน 11 มี.ค. 2557  

หนังสือพิมพ์ราชดำเนินรายวัน https://www.facebook.com/RatchadamnoenToday

Advertisement