Page 1

RATCHADAMNOEN DAILY

ราชดำ�เนินรายวัน

ฉบับที่ 74 : วันที่ 8 มีนาคม 2557

http://www.facebook.com/RatchadamnoenToday

โค่นระบอบทักษิณ ปฎิรูปประเทศไทย เพื่อประชาธิปไตยสมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

ใกล้จดุ จบ“รบ.ปู” คดีจอ่ คิวเชือดเป็นหางว่าว

ยุตธิ รรมภิวฒ ั น์ขจัดระบอบแม้ว

มั่นใจอีกไม่นานพ้นอำ�นาจ ราชดำ�เนินรายวัน - เลขาธิการ กปปส.ยกคดีศาลคืนความเป็นธรรม “ถวิล” ชำ�แหละความอำ�มหิตตระกูลชินวัตร มุง่ แต่เอาญาติพน่ี อ้ งเป็นใหญ่ ไล่เรียงคดี จ่อคิวเชือด “ปู” เป็นหางว่าว มัน่ ใจอีกไม่นานพ้นอำ�นาจรักษาการนายกฯแน่ ดิน้ รนขยาดไหนก็ไม่รอดสันดอน แนะมวลชนจับตาวันทีศ่ าล รธน.ชีข้ าดให้ รัฐบาลสิน้ สภาพ อันธพาลเสือ้ แดงออกอาละวาดแน่ เตรียมเป่านกหวีดระดม พลครัง้ ใหญ่ไล่สง่ “รัฐบาลมารร้าย” อ่านต่อหน้า 4 อ่านต่อหน้า 4

ย้�ำ หลักฐานแดงแยกประเทศชัด

หน่าย“ธาริต”ไม่รบั คดีพเิ ศษ ยัน“แม้ว”ไม่เคยติดต่อเจรจา

ราชดำ�เนินรายวัน - โฆษก กปปส.ตอก “ธิดาแดง” ไม่เนียนแถไม่ เกีย่ วเสือ้ แดงแยกดินแดน โชว์หลักฐานเชือ่ มโยงเป็นขบวนการ มึน “ธาริ ต” อ้างไม่เข้าเกณฑ์ดเี อสไอไม่รบั คดีพเิ ศษ แต่ยดั ข้อหา กปปส. เชือ่ โดน ชักใย สับทำ�ตัวเป็นขีข้ า้ ระบอบแม้ว ยัน “ทักษิณ” ไม่เคยติดต่อเจรจา “สุเทพ” ย้�ำ เงือ่ นไขคุย “ปู” ตัวต่อตัว-เปิดเผยสาธารณะเท่านัน้ อ่านต่อหน้า 4

ยืน่ ตีความรัฐโจรหมดสภาพ เอาผิด“เหลิม”เนรเทศ“สาธิต” ชงจับขังจนกว่ายกเลิกคำ�สัง่ ราชดำ�เนินรายวัน - กปปส.ส่งทนายยืน่ ศาลรัฐธรรมนูญตีความสถานภาพรัฐบาล ชีเ้ ลือกตัง้ 2 ก.พ.โมฆะหรือไม่ ก่อน สัง่ การวุฒสิ ภาหาทางออกประเทศตาม รธน. พร้อมส่งยืน่ ศาลแพ่งเอาผิด “เหลิม” เซ็นต์เนรเทศ “สาธิต เซกัล” ขัดคำ�สัง่ ศาล ชีล้ ะเมิด 9 ข้อห้ามทีศ่ าลแพ่งเคยขีดไว้ ขอสัง่ ขัง ผอ.ศรส.จนกว่าจะยกเลิกคำ�สัง่ เนรเทศ อ่านต่อหน้า 4

“ถวิล”เฮ!!ศาลปค.พิพากษายืน

คืนเก้าอีเ้ ลขาฯสมช.ใน45วัน ส.ว.เล็งฟัน“ปู”ปมย้ายมิชอบ ราชดำ�เนินรายวัน - ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืน คืน ตำ�แหน่งเลขาธิการ สมช.ให้ “ถวิล เปลีย่ นศรี” ภายใน 45 วัน ชี้ “ยิง่ ลักษณ์” ใช้ดลุ พินจิ ขัดกฎหมาย เจ้าตัวเปิดใจสู้ 2 ปี 6 เดือน เพือ่ ความยุตธิ รรม ไม่หวังลาภยศสรรเสริญ โอดระบบอุปถัมภ์ ทำ�ลายระบบราชการ ด้าน “ส.ว.ไพบูลย์” เล็งยืน่ ปธ.วุฒฯิ ชงศาล รธน.สอยตกเก้าอีอ้ กี ข้อหา อ่านต่อหน้า 4

จนตรอกงัดวิชามารไม่เลิก โชว์หลักฐาน : วานนี้ (7 มี.ค.) นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ โฆษก กปปส.ได้แสดงหลักฐานการปิดเบือนชือ่ และตัวย่อของ สปป.ล้านนา ซึง่ หลักฐานดังกล่าวยังชีใ้ ห้เห็นว่ากลุม่ แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) มีสว่ นเกีย่ วข้อง กับขบวนการแบ่งแยกดินแดน สปป.ล้านนาด้วย

โรยตะปูสกัดขบวนหลวงปู่ฯ ยิงM79ใส่ผชู้ มุ นุมหน้าชินฯ3 อ่านต่อหน้า 4

ราชดำ�เนินรายวัน


ปฏิบตั กิ าร 4 ขุนพล กปปส. ทีก่ ระทรวงการคลัง-สน.ทองหลอ

เก็บตกการเคลื่อนไหว

หลวงปู่พุทธอิสระ นำ�ผู้ชุมนุมไปแจ้งความที่กองปราบเป็นวันที่สอง

หลวงปู่พุทธะอิสระ ได้นำ�เงินจำ�นวน 105,000 บาท ที่ได้จากการยกเลิกห้องพัก โรงแรม เอส ซี ปาร์ค บริจาคเข้าบัญชี “กองทุนช่วยเหลือชาวนา” กับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ผู้รักชาติขอนแก่นยื่นหนังสือผู้ว่าฯ ขอให้ตรวจสอบเรื่องการแบ่งแยกดินแดน

พี่น้องชาวเลย บุกปิดป้าย จะแบ่งแยกประเทศมิได้ที่หน้าศูนย์ราชการ

สุริยะใส กตะศิลา ท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่น จากพี่น้องกระบี่ที่จัดเวทีปราศรัยคู่ขนาน

คุณถ่ายเถาและเปรมิกา สุจริตกุล ออกแบบและผลิตเสื้อขายช่วยชาวนา

ครัวต่างๆ ที่สวนลุมพินีเยอะมาก ครัวสาวสาวสาวมีชาโบราณให้ดื่มฟรี

นิติธร ที่ปรึกษา คปท.รับมอบรูปพร้อมเงินบริจาคจากพี่น้อง กลุ่มสวดมนต์เพื่อชาติ อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

วง “นักดนตรีของพระราชา เดอะแชมเบอร์ออร์เครสตร้า” บรรเลงสุดฝีมือที่ คปท.

เสวนา “การปฏิรูปรัฐวิสาหกิจโทรคมนาคมและการไฟฟ้า” โดย อานุภาพ ถิระลาภ, ศิริชัย ไม้งาม ประธาน สร.กฟผ.


“รังสิตโพล”สำ�รวจแนวรวมกปปส.

85%เชื่อมั่นปฏิรูปประเทศสำ�เร็จ

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต โดย รศ.ดร. สังศิต พิรยิ ะรังสรรค์ และคณะได้ส�ำ รวจความคิดเห็นของ ผูเ้ ข้าร่วมการชุมนุม กปปส. ใน 6 เวที คือ เวทีปทุมวัน ราช ประสงค์ อโศก ลุมพินี และแจ้งวัฒนะ จำ�นวน 4,536 ตัวอย่าง ในระหว่างวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2557 โดยการเก็บข้อมูลวัน ละ 3 เวลา คือ เวลาสายๆ เวลาบ่าย และเวลาเย็น จากการสำ�รวจพบว่าผู้เข้าร่วมชุมนุมเป็นหญิงมากกว่าชาย คือ เป็นเพศหญิงร้อยละ 54 และเป็นเพศชายร้อยละ 46 ผูเ้ ข้า ร่วมการชุมนุมมีอายุระหว่าง 36-50 ปีมากทีส่ ดุ คิดเป็นร้อยละ 32 รองลงมามีอายุระหว่าง 23-35 ปี ร้อยละ 28 อายุระหว่าง 51-60 ปี ร้อยละ 23 มากกว่า 60 ปี ร้อยละ 9 และ 15-22 ปี ร้อยละ 7 ตัวเลขนีแ้ สดงให้เห็นว่าผูเ้ ข้าร่วมการชุมนุมส่วนใหญ่ อยูใ่ นวัยทำ�งาน คือ เป็นผูท้ ม่ี อี ายุระหว่าง 23-60 ปี สูงถึงร้อย ละ 83 ของผูเ้ ข้าร่วมการชุมนุมทัง้ หมด ผูเ้ ข้าร่วมการชุมนุมมีระดับการศึกษาค่อนข้างดีคอื สำ�เร็จการ ศึกษาระดับปริญญาตรีสงู ถึงร้อยละ 42 ปริญญาโทร้อยละ 7 และ ปริญญาเอกร้อยละ 1 รวมผูส้ �ำ เร็จการศึกษาตัง้ แต่ระดับปริญญา ตรีขน้ึ ไปเท่ากับร้อยละ 50 ของผูเ้ ข้าร่วมการชุมนุมทัง้ หมด ที่ เหลืออีกร้อยละ 50 มีตง้ั แต่ไม่เคยเข้าโรงเรียนจนถึง ปวส. ผูเ้ ข้าร่วมการชุมนุมเป็นเจ้าของธุรกิจและประกอบอาชีพส่วน ตัวสูงถึงร้อยละ 21 เป็นพนักงานเอกชนร้อยละ 18 รับจ้างร้อยละ 13 เกษตรกรร้อยละ 10 นักเรียน นักศึกษาร้อยละ 6 กลุม่ วิชาชีพ (แพทย์ วิศวกร อาจารย์ ฯลฯ) ร้อยละ 3 และอืน่ ๆ อีกร้อยละ 29 ผูเ้ ข้าร่วมการชุมนุมเป็นคนกรุงเทพฯ มากทีส่ ดุ สูงถึงร้อยละ 41 ถัด มาเป็นคนภาคใต้รอ้ ยละ 26 ปริมณฑล (นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร) ร้อยละ 11 ภาคอีสานร้อยละ 8 ภาค เหนือร้อยละ 6 ภาคกลางร้อยละ 5 และภาคตะวันออกร้อยละ 3 มูลเหตุจงู ใจให้คนเข้าร่วมการชุมนุมมากทีส่ ดุ คือ ไม่พอใจ ระบอบทักษิณร้อยละ 18.7 การออก พรบ.นิรโทษกรรมร้อย ละ 11.3 ไม่พอใจปัญหาคอร์รปั ชัน่ ร้อยละ 11.0 เห็นความไม่ เป็นธรรมในสังคมร้อยละ 9.5 นโยบายรับจำ�นำ�ข้าว และไม่ ชอบรัฐบาลยิง่ ลักษณ์รอ้ ยละ 9.3 เท่ากัน การออก พรบ.เงินกู้ 2 ล้านล้านบาทร้อยละ 8.5 ต้องการช่วยเหลือนายสุเทพ เทือก สุบรรณ ร้อยละ 7.8 โครงการบริหารจัดการน้�ำ ร้อยละ 7.3 ไม่ พอใจตำ�รวจร้อยละ 6.4 และอืน่ ๆ ร้อยละ 0.9 ข้อมูลนีแ้ สดงให้ เห็นว่ามีผ้ทู ่ไี ม่พอใจระบอบทักษิณเป็นทุนเดิมอยู่แล้วร้อยละ 18.7 แต่ไม่พอใจกับการบริหารงานของรัฐบาล น.ส.ยิง่ ลักษณ์ สูงถึงร้อยละ 72.6 และเห็นอกเห็นใจนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ทีเ่ ป็นหัวหอกในการต่อสูก้ บั ระบอบทักษิณร้อยละ 7.8 ข้อมูลข่าวสารทีผ่ เู้ ข้าร่วมการชุมนุมรับทราบก่อนเข้าร่วมกับ กปปส. มากทีส่ ดุ คือ ทีวรี อ้ ยละ 46.1 สือ่ ทางสังคม (เช่น SMS ไลน์ ทวิตเตอร์ อีเมลล์ ฯลฯ) ร้อยละ 16.7 จากคนในครอบครัว ร้อยละ 13.2 เพือ่ นร่วมงานร้อยละ 10.9 หนังสือพิมพ์รอ้ ยละ 7.4 วิทยุรอ้ ยละ 4.7 และอืน่ ๆ ร้อยละ 0.9 ทีวที ช่ี ว่ ยให้ขา่ วสาร แก่ผเู้ ข้าร่วมการชุมนุมมากทีส่ ดุ คือ บลูสกาย ร้อยละ 62 ช่อง 7 ร้อยละ 14.6 ASTV ร้อยละ 12.3 T-news ร้อยละ 6.4 Thai PBS ร้อยละ 2.8 และอืน่ ๆ รวมกันร้อยละ 2.2 ผูเ้ ข้าร่วมการชุมนุมรับทราบข่าวสารจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ มากทีส่ ดุ คิดเป็นร้อยละ 24.14 เดลินวิ ส์รอ้ ยละ 17.3 โพสต์ทู เดย์รอ้ ยละ 11.1 ไทยโพสต์รอ้ ยละ 9.8 คมชัดลึกร้อยละ 8.15 มติชนร้อยละ 7.34 และอืน่ ๆ ทีเ่ หลือรวมกันร้อยละ 22.18 ผูเ้ ข้าร่วมการชุมนุมรับทราบข่าวสารจากวิทยุ FM 101 มาก ทีส่ ดุ ร้อยละ 55.15 FM 92.25 ร้อยละ 19.3 วิทยุทอ้ งถิน่ ร้อย ละ 4.9 FM 97.75 ร้อยละ 4.63 FM 97.25 ร้อยละ 3.1 และ คลืน่ อืน่ ๆ รวมกันร้อยละ 12.9 หลังเข้าร่วมการชุมนุมแล้ว ผูช้ มุ นุมติดตามข่าวสารจากทีวี บลูสกายมากทีส่ ดุ ร้อยละ 63.2 ASTV ร้อยละ 10.9 และช่อง 7 ร้อยละ 9.1 อืน่ ๆ ทีเ่ หลือรวมกันร้อยละ 16.9 หนังสือพิมพ์ ทีผ่ ชู้ มุ นุมติดตามมากทีส่ ดุ คือ ไทยรัฐร้อยละ 25.3 เดลินวิ ส์ ร้อยละ 15.2 ไทยโพสต์รอ้ ยละ 13.8 โพสต์ทเู ดย์รอ้ ยละ 13.6 คลืน่ วิทยุทผ่ี ชู้ มุ นุมติดตามข่าวสารมากทีส่ ดุ คือ FM 101 ร้อย ละ 58.1 FM 92.25 ร้อยละ 19.9 FM 97.75 ร้อยละ 6.1 คลืน่

SHARE

ทีเ่ หลือรวมกันเท่ากับร้อยละ 15.9 ผูเ้ ข้าร่วมการชุมนุมเฉพาะเวลากลางคืน ซึง่ เป็นกลุม่ คนที่ ทำ�งานประจำ�มีจ�ำ นวนมากทีส่ ดุ ร้อยละ 41.3 ผูเ้ ข้าร่วมการ ชุมนุมทัง้ วันทัง้ คืน ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นผูท้ ม่ี าจากต่างจังหวัด ร้อยละ 38.1 และผูเ้ ข้าร่วมการชุมนุมเฉพาะกลางวัน ซึง่ มี ทั้งพนักงานที่เข้าร่วมหลังอาหารเที่ยงและส่วนหนึ่งเป็นผู้ ประกอบการและผูท้ เ่ี ป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวร้อยละ 20.6 ดัง นัน้ ผูเ้ ข้าร่วมส่วนใหญ่ทม่ี งี านประจำ�และอาศัยใน กทม. และ ปริมณฑลรวมกันอยูใ่ นราวร้อยละ 61.9 ผูเ้ ข้าร่วมการชุมนุ มตัง้ แต่เดือนตุลาคม 2556 เป็นต้นมาคิด เป็นร้อยละ 29.9 ตัง้ แต่เดือนพฤศจิกายน 2556 ร้อยละ 30.1 ตัง้ แต่เดือนธันวาคม 2556 ร้อยละ 21.2 ตัง้ แต่เดือนมกราคม 2557 ร้อยละ 14.5 และตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์ 2557 ร้อย ละ 4.3 ข้อมูลนีแ้ สดงให้เห็นว่าผูเ้ ข้าร่วมการชุมนุ มตัง้ แต่ตน้ คือเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน 2556 มีจ�ำ นวนรวมกันสูงถึง ร้อยละ 60 เพิม่ ขึน้ เป็นร้อยละ 81.2 ในเดือนธันวาคม 2556 และเพิม่ ขึน้ เป็นร้อยละ 95.7 ในเดือนมกราคม 2557 ส่วน ผู้เข้าร่วมการชุมนุมที่เป็นคนกลุ่มใหม่ในเดือนมกราคมและ กุมภาพันธ์ 2557 อยูใ่ นราวร้อยละ 18.8 ผูเ้ ข้าร่วมการชุมนุมมีความเชือ่ มัน่ ว่า กปปส. จะสามารถ ปฏิรปู ประเทศไทยได้ส�ำ เร็จสูงมากถึงร้อยละ 85 ไม่แน่ใจร้อย ละ 11.7 และไม่เชือ่ มัน่ มีเพียงร้อยละ 3.3 เท่านัน้ เหตุผลทีผ่ เู้ ข้า ร่วมการชุมนุมมีความเชือ่ มัน่ สูงมากมาจากการมีสว่ นร่วมในการ เคลือ่ นไหวร้อยละ 32.2 เชือ่ มัน่ ในตัวนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ร้อยละ 22.1 และเชือ่ มัน่ ในแกนนำ� กปปส. ร้อยละ 14.7 ส่วน เหตุผลอืน่ ๆ ทีเ่ หลือรวมกันร้อยละ 31 (เช่น เชือ่ ว่าความดีจะชนะ ความชัว่ เชือ่ มัน่ ว่ากฎหมายสามารถเอาผิดรัฐบาลได้ ฯลฯ) ดัง นัน้ เหตุผลทีผ่ เู้ ข้าร่วมการชุมนุมเชือ่ มัน่ ว่า กปปส. จะได้รบั ชัยชนะ มาจากการบริหารจัดการการชุมนุมและภาวะความเป็นความ เป็นผูน้ �ำ ของแกนนำ� กปปส. คิดเป็นร้อยละ 69 ผูเ้ ข้าร่วมการชุมนมทีเ่ ห็นด้วยกับแนวทางการปฏิบตั ขิ อง กปปส. ทัง้ หมดมีสงู ถึงร้อยละ 89 เห็นด้วยบางส่วนร้อยละ 10.6 (เช่น เฉพาะการปฏิรปู ประเทศไทย การปฏิรปู ก่อนเลือกตัง้ ขจัดระบอบ ทักษิณ การชุมนุมอย่างสันติและการต่อต้านการทุจริต ฯลฯ) และ ผูท้ ไ่ ี ม่เห็นด้วยมีนอ้ ยมากเพียงร้อยละ 1 (เช่น ไม่เห็นด้วยกับการปิด สถานทีร่ าชการ ปิดกรุงเทพฯ ขัดขวางการเลือกตัง้ ฯลฯ) ผูเ้ ข้าร่วมการชุมนุมมีความคาดหวังกับการเปลีย่ นแปลงมาก ทีส่ ดุ คือ การแก้ปญั หาการทุจริตร้อยละ 19.3 การแก้ไขปัญหา ความยากจนและลดความเหลือมล้�ำ ทางสังคมร้อยละ 16.5 ปฏิรปู ประเทศไทยร้อยละ 12.3 ปฏิรปู การศึกษาร้อยละ 6.4 ปฏิรปู ตำ�รวจและแก้ปญั หาค่าครองชีพร้อยละ 8.8 เท่ากัน การ แก้ปญั หาราคาพืชผลการเกษตรร้อยละ 8.7 ได้ ป.ต.ท. กลับคืน มาร้อยละ 8.5 การเลือกตัง้ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดร้อยละ 7 และ อืน่ ๆ ทีเ่ หลือรวมกันเท่ากับร้อยละ 20 (เช่น การสร้างความ สามัคคีของคนในชาติ การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ฯลฯ) สิง่ ทีผ่ ช้ ู มุ นุมชอบมากทีส่ ดุ ในการชุมนุมคือ ได้ชว่ ยเหลือชาติสงู ถึง ร้อยละ 40.4 ได้ความรูร้ อ้ ยละ 17.9 ชอบคุณสุเทพ เทือกสุบรรณ ร้อยละ 17.3 ชอบที่ กปปส. ต่อสูแ้ บบสันติ อหิงสา และไม่ใช้ความ รุนแรงร้อยละ 14.7 ชอบบรรยากาศการชุมนุม (เช่น อาหาร ดนตรี การแสดงบนเวที) ร้อยละ 8.3 และอืน่ ๆ ทีเ่ หลือร้อยละ 1.4 สิง่ ทีผ่ ชู้ มุ นุมกลัวมากทีส่ ดุ ในการชุมนุมคือ ไม่กลัวอะไรเลย สูงถึงร้อยละ 48.1 กลัวถูกลอบทำ�ร้าย ร้อยละ 36.4 กลัว กปปส. แพ้รอ้ ยละ 10.3 กลัวตำ�รวจร้อยละ 5.2 ตัวเลขนีแ้ สดง ให้เห็นถึงความตืน่ ตัวทางการเมืองของมวลชน กปปส. ทีส่ ว่ น ใหญ่พร้อมจะเสียสละชีวติ เพือ่ การต่อสูใ้ นครัง้ นีอ้ ย่างไม่ลงั เลใจ ซึง่ หากรวมผูไ้ ม่กลัวอะไรเลยเข้ากับผูท้ ก่ี ลัวว่า กปปส. จะแพ้ จึงต้องตัดสินเข้าร่วมการต่อสู้ ตัวเลขนีจ้ ะสูงถึงร้อยละ 58.4 กล่าวโดยสรุปผูท้ เ่ี ข้าร่วมการชุมนุมของ กปปส. หาก พิจารณาในแง่ของรายได้และการศึกษาแล้ว ส่วนใหญ่คอื คนชัน้ กลางทีม่ คี วามตืน่ ตัวทางการเมืองสูง ต้องการต่อสู้ กับปัญหาการทุจริตมากทีส่ ดุ และมีความเชือ่ มัน่ ในระดับสูง มากว่าจะได้รบั ชัยชนะในท้ายทีส่ ดุ

“เวลาว่างจะมาร่วมต่อสูก้ บั กปปส. ตลอด และก็ตอ่ สูก้ บั พันธมิตรมาตัง้ แต่ปี 49 คงไม่ตอ้ งถามถึงเหตุผลว่าทำ�ไมถึง เกลียดระบอบทักษิณ แต่พน้ื ฐานของตระกูลชินวัตรแข็งแกร่ง การจะต่อสูแ้ บบอารยะต้องอาศัยเวลา แต่เชือ่ ว่าคุณสุเทพน่าจะมี ไม้เด็ดเตรียมไว้แล้ว”

“ไม่ชอบทักษิณมาตัง้ แต่ยคุ พันธมิตร น้องชายเคยต่อสูจ้ นโดน แก๊สน้�ำ ตาขาขาดในเหตุการณ์สลายการชุมนุมปี 53 แต่ทกุ วัน นีก้ ย็ งั ต่อสูอ้ ยู่ เพราะหากเรายังปล่อยให้ทกั ษิณ และพวกพ้อง บริหารประเทศต่อไปลูกหลานเราคงไม่เหลืออะไรเลย ต้องกลาย เป็นทาสตระกูลเขา”

ครอบครัวเกื้อกูล กทม.

ครอบครัวจาก จ.สุราษฎร์ธานี

“ตัง้ แต่ทร่ี ฐั บาลพยายามออก พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ทำ�ให้เรารู้ ว่าระบอบทักษิณพยายามจะใช้อ�ำ นาจทีม่ อี ยูก่ ลับเข้ามาตักตวง หาประโยชน์ครัง้ ยิง่ ใหญ่ ทำ�ให้เราตัดสินใจลุกขึน้ สูก้ บั กลุม่ สาธารณสุขที่ จ.สงขลา มาตลอด” กลุ่มพนักงาน รพ.หาดใหญ่


ราชดำเนินรายวัน 8 มี.ค. 2557  

หนังสือพิมพ์ราชดำเนินรายวัน https://www.facebook.com/RatchadamnoenToday

Advertisement