Page 1

RATCHADAMNOEN DAILY

ราชดำ�เนินรายวัน

ฉบับที่ 71 : วันที่ 5 มีนาคม 2557

http://www.facebook.com/RatchadamnoenToday

โค่นระบอบทักษิณ ปฎิรูปประเทศไทย เพื่อประชาธิปไตยสมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

อัด“ปู”ให้ทา้ ยแดงเหิม

หนุนทหารทำ�หน้าที่ ขอเคียงข้างองค์กรอิสระ

อ่านต่อหน้า 4

สยามประชาภิวฒ ั น์ยก3เหตุผล

รัฐเถือ่ นสิน้ สภาพรักษาการ ปลุกปชช.ร่วมเป็น“ผูป้ กป้องรัฐ”

ราชดำ�เนินรายวัน - คณาจารย์ “กลุม่ สยามประชาภิวฒ ั น์” ออกแถลงการณ์ยก 3 เหตุผลชี้ “รัฐบาลยิง่ ลักษณ์” สิน้ สภาพรักษาการ “เปิดสภาฯไม่ได้-บริหารล้มเหลว-ปฏิปกั ษ์ รธน.” แถมเชือ่ มโยงแบ่งแยกประเทศ สับดือ้ อยูใ่ น อำ�นาจบ่มอุณหภูมเิ ข้าภาวะสงคราม ซัดอย่าริกล่าวอ้างประชาธิปไตยหากไม่เคารพกฎหมายสูงสุด ปลุกประชาชน ลุกขึน้ เป็น “ผูป้ กป้องรัฐและรัฐธรรมนูญ” อ่านต่อหน้า 3

ราชดำ�เนินรายวัน - เลขาธิการ กปปส.ซัดแดง เหิมแยกประเทศโจ่งครึม่ “ยิง่ ลักษณ์” กลับไม่ท�ำ อะไร แถมให้ทา้ ยอีกต่างหาก ชืม่ มทหารทำ�หน้าที่ ปกป้องชาติ ซัด ตร.ลูกเล่นทำ�ทีแจ้งความสถานเบา หวังอุม้ พวกกบฏแยกดินแดน ให้ก�ำ ลังศาล-องค์กร อิสระ หลังถูกสมุนรัฐโจรคุกคามหนัก สาปส่ง “ปู” พ้นตำ�แหน่งรักษาการ ยกคำ�ผูอ้ าวุโสชีห้ ลังเลือกตัง้ 30 วันเปิดสภาฯไม่ได้ หมดสิทธิน์ ง่ั ค่อมอำ�นาจ เล็ง ยืน่ ศาล รธน.ตีความสอยตกเก้าอี้ อ่านต่อหน้า 4

หนุนกองทัพเอาเรือ่ งแดงเต็มที่ สวด“ปู”ใส่รา้ ยทหาร2มาตรฐาน

เล็งยืน่ อุทรณ์ถอนกม.ฉุกเฉิน

ราชดำ�เนินรายวัน - โฆษก กปปส.สุดผิดหวังท่าที “ยิง่ ลักษณ์” หลัง เหน็บทหารเอาเรือ่ งเสือ้ แดงแยกดินแดนว่าสองมาตรฐาน สวดรัฐเถือ่ นนิง่ เฉยแถมให้ทา้ ย จ้องจับผิดแต่ กปปส.ทีช่ มุ นุมโดยสงบ ลัน่ หนุนกองทัพ เดินเครือ่ งเต็มที่ ด้าน “ถาวร” ระบุผเู้ สียหายสลายชุมนุมทีผ่ า่ นฟ้าฯจ่อ ยืน่ ฟ้อง “ยิง่ ลักษณ์-เฉลิม-อดุลย์-ธาริต-กวี-คัชชา” ฐานฆ่าผูอ้ น่ื โดย เจตนาเพิม่ อีกรวม 64 คดี เล็งยืน่ อุทธรณ์ศาลสัง่ เพิกถอน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เหตุกระทบภาคธุรกิจ ทำ�ต่างชาติหวาดกลัว อ่านต่อหน้า 4

4ทหารเสือบุกบ้านหรู“ธาริต” ผงะ!!คอมมานโดเล็งปืนใส่มวลชน หลวงปูฯ่ ไปสตช.จีจ้ บั “ปู”โกงชาวนา

ราชดำ�เนินรายวัน - 4 ทหารเสือ “ชุมพล-พุทธิพงษ์-ณัฏฐพล-สกลธี” เยีย่ มบ้านหรู “ขี้ ข้าธาริต” ทีเ่ มืองเอกเรียกร้องดำ�เนินคดีดว้ ยความเป็นธรรม รับแบ่งแยกแผ่นดินเป็นคดี พิเศษ ผงะ!!คอมมานโดถือเอ็ม 16 เดินว่อนเต็มบ้าน บางช่วงทำ�ท่าคล้ายเล็งมาทีม่ วลชน อีกด้าน “หลวงปูพ่ ทุ ธะอิสระ” ผนึกกลุม่ ชาวนาไป สตช.จีจ้ บั “ยิง่ ลักษณ์” พร้อมพวกฐาน ฉ้อโกง ก่อนเคลือ่ นให้ก�ำ ลังใจเวทีแนวร่วม แวะ กสทช.ร้องปิด “เอเชียอัพเดท” ชีพ้ ฤติกรรม ปลุกปัน่ ยุยงเกินรับได้ อ่านต่อหน้า 4

เยีย่ มบ้านธาริต : วานนี้ (4 มี.ค.) แกนนำ� กปปส. นำ�โดย นายชุมพล จุลใส นายพุทธิพงษ์ ปุณณกัณต์ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ และนายสกลธี ภัททิยกุล ได้น�ำ กลุม่ ผูช้ มุ นุมจากเวทีสวนลุมพินไี ปยังบ้านพัก นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรม สอบสวนคดีพเิ ศษ (ดีเอสไอ) ย่านรังสิต เมืองเอก จ.ปทุมธานี เพือ่ เรียกร้องให้ดเี อสไอนำ�คดีผกู้ ระทำ�ความผิดฐานขึน้ ป้าย สปป.ล้านนา เป็นคดีพเิ ศษ รวมถึงเรียกร้องให้นายธาริต ดำ�เนินคดีอย่างเป็นธรรมในคดีตา่ งๆทีผ่ า่ นมา

กปปสขอนแก่น-พิษณุโลก สุดทน แจ้งความเอาผิด“จารุพงศ์”ฐานกบฏ หลังปลุกระดมเสือ้ แดงแยกประเทศ อ่านต่อหน้า 4

ราชดำ�เนินรายวัน


นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. พร้อมด้วยแกนนำ�และคณะกรรมการ กปปส. นำ�ประชาชนร้องเพลงชาติและร่วมกันสวดมนต์เย็นอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับ ณ เวทีลุมพินี

บุกรัง‘ขีข้ า ธาริต’จีเ้ อาผิดแดง-เจอรังปืนเพียบ

หลวงปู่พุทธอิสระ แกนนำ� กปปส. เวทีแจ้งวัฒนะ เดินทางมายังเวทีการชุมนุมของ คปท. ที่บริเวณสะพานชมัยมรุเชฐ ได้กล่าวให้กำ�ลังใจและเล่าถึงการเคลื่อนไหว โดยมีนายนิติธร ล้ำ�เหลือ และนายอุทัย ยอดมณี เข้ากราบนมัสการและต้อนรับ

เก็บตกการเคลื่อนไหว

ถาวร เสนเนียม แกนนำ� กปปส. นำ�สื่อมวลชนดูการอบรมการ์ดอาสา ณ เวทีลีลาศ

อรรถวิชช์ สุวรรณภักดี ขึ้นเวทีปราศรัยพูดคุยกับพี่น้อง ชาวแจ้งวัฒนะ และกราบหลวงปู่พุทธะอิสระ

ทีมอาสาสมัครทางการแพทย์ ลุยงานดูแลพี่น้องตลอดเวลา

ทีมงานเบื้องหลัง ทั้งรับบริจาค ดูแลเกือบทุกเรื่อง

พี่น้องมุสลิม ทำ�โรตีแจกจ่ายพี่น้องผู้ชุมนุม

เจ้าแต้ม มาชุมนุมกับเจ้าของตั้งแต่สามเสน ราชดำ�เนิน ปทุมวัน และวันนี้มานอนพักที่สวนลุมพินี

พี่น้องที่ผ่านฟ้า เวทีกองทัพประชาชนเพื่อปฏิรูปประเทศไทย และกองทัพธรรม

ผู้ชุมนุมที่สวนลุมพินี ล้อมวงทานอาหารเย็นแบบเรียบง่าย

การประชันเพลงต่อเพลง ระหว่างวงร็อคชิกเก้นแบนด์ และวงประกายเพชร รำ�วงเวียนครก

พี่น้องนัว ทนายนกเขาก็นัว

คปท.ร่วมดูแล แบ่งปัน นำ�เสบียงมอบทหารรอบทำ�เนียบทุกจุด

หยอง ลูกหยี และไข่ จ๊กมก ร่วมให้ความบันเทิงที่เวที คปท.


SHARE สยามประชาภิวัฒนยก3เหตุผล รัฐเถื่อนสิ้นสภาพรักษาการ ปลุกปชช.รวมเป็น“ผูปกปองรัฐ”

ราชดำ�เนินรายวัน – คณาจารย์ “กลุม่ สยามประชาภิวฒ ั น์” ออกแถลงการณ์ยก 3 เหตุผลชี้ “รัฐบาลยิง่ ลักษณ์” สิน้ สภาพ รักษาการ “เปิดสภาฯไม่ได้-บริหารล้มเหลว-ปฏิปกั ษ์ รธน.” แถมเชือ่ มโยงแบ่งแยกประเทศ สับดือ้ อยูใ่ นอำ�นาจบ่มอุณหภูมิ เข้าภาวะสงคราม ซัดอย่าริกล่าวอ้างประชาธิปไตยหากไม่ เคารพกฎหมายสูงสุด ปลุกประชาชนลุกขึน้ เป็น “ผูป้ กป้องรัฐ และรัฐธรรมนูญ” วานนี้ (4 มี.ค.) กลุม่ สยามประชาภิวฒ ั น์ ได้ออกแถลงการณ์ เรือ่ ง “การสิน้ สุดลงของรัฐบาลรักษาการ น.ส.ยิง่ ลักษณ์ ชิน วัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงกลาโหม” โดยระบุวา่ ความแตกแยกขัดแย้งทางการเมืองในขณะนีก้ �ำ ลัง ขยับเข้าสู่ “ภาวะสงคราม’” ซึง่ เป็นภาวะทีฝ่ า่ ยหนึง่ ใช้กอง กำ�ลังติดอาวุธซุ่มโจมตีและทำ�ลายอีกฝ่ายหนึ่งที่ใช้การชุมนุม โดยสงบและปราศจากอาวุธ ถือหลักสันติ อหิงสา เป็นแนวทาง ในการต่อสู้ ภาวการณ์เช่นนีย้ อ่ มนำ�ไปสูค่ วามสูญเสียต่อชีวติ และร่างกายของผูบ้ ริสทุ ธ์ ไม่เว้นแม้กระทัง่ เด็กได้ตกเป็นเหยือ่ ทางการเมืองของผู้กระหายอำ�นาจแม้จะแลกด้วยชีวิตเลือด เนือ้ ของผูบ้ ริสทุ ธิ์ และยังไม่อาจคาดหมายได้วา่ จะมีผบู้ ริสทุ ธิ์ อีกกี่รายที่จะต้องพลีชีวิตเพื่อให้รักษาการนายกรัฐมนตรีท่ไี ม่ อาจกล่าวอ้างหลักประชาธิปไตยได้ ได้เสวยอำ�นาจอีกต่อไป ดังนัน้ กลุม่ สยามประชาภิวฒ ั น์เห็นว่า รัฐบาลภายใต้การนำ� ของรักษาการนายกฯยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร ได้สน้ิ สุดลงปราศจาก ฐานทีจ่ ะอ้างความชอบธรรมใดๆ ตามรัฐธรรมนูญได้อกี ต่อไป สืบเนือ่ งมาจาก 1.ความล้มเหลวของการเลือกตัง้ การเลือกตัง้ เมือ่ วันที่ 2 ก.พ. ทีไ่ ม่อาจนำ�ไปสูก่ ารเปิดสภาผูแ้ ทนราษฎรได้ ตามมาตรา 127 ของรัฐธรรมนูญ นอกจากนีย้ งั มีปญ ั หาว่าการ เลือกตัง้ ครัง้ นีน้ า่ จะขัดกับมาตรา 108 ของรัฐธรรมนูญ และ ปัญหาอืน่ ๆ อีกหลายประการ กล่าวโดยสรุป ฉันทานุมตั ขิ อง ประชาชนจากการเลือกตัง้ เมือ่ วันที่ 3 กรกฎาคม 2554 ทีส่ ง่ ผลให้จัดตั้งรัฐบาลนั้นย่อมสิ้นสุดลงเมื่อมีการยุบสภาผู้แทน ราษฎร และเพียงทำ�หน้าทีร่ กั ษาการเพือ่ รอสภาผูแ้ ทนราษฎร ชุดใหม่ในการเลือกผู้บริหารชุดใหม่ต่อไปเมื่อเป็นที่ประจักษ์ ชัดแล้วว่าการเลือกตัง้ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ไม่อาจบรรลุ ผลได้อย่างแน่แท้ การดำ�รงอยูข่ องรัฐบาลจึงมิอาจดำ�รงอยูไ่ ด้ อีกต่อไป 2.ความล้มเหลวของรัฐบาล รัฐบาลรักษาการภายใต้การนำ� ของนางสาวยิง่ ลักษณ์ อยูใ่ นภาวะล้มเหลวในการบริหารโดย สิน้ เชิง กล่าวคือ ก) ความล้มเหลวในการบริหารราชการแผ่นดิน

ข) ความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาให้กบั ชาวนาอันสืบ เนื่องจากโครงการรับจำ�นำ�ข้าวซึ่งเป็นนโยบายสำ�คัญของ พรรคเพือ่ ไทยจนนำ�ไปสูก่ ารฆ่าตัวตายและการเสียชีวติ จำ�นวน มากของชาวนาผู้ประสบเคราะห์กรรมจากนโยบายดังกล่าว ความล้มเหลวดังกล่าวสืบเนือ่ งมาจากการทุจริตในโครงการรับ จำ�นำ�ข้าวทีร่ ฐั บาลไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบได้ ค) ความล้มเหลวในการดูแลความสงบเรียบร้อยให้กบั ประชาชน โดยเฉพาะจากกองกำ�ลังทีล่ อบซุม่ โจมตีดว้ ยอาวุธ สงครามต่อผูบ้ ริสทุ ธิ์ ความเสียหายต่อผูบ้ ริสทุ ธ์คนแล้วคนเล่า นอกจากอำ�นาจฝ่ายรัฐบาลไม่สามารถปกป้องคุม้ ครองได้แล้ว การกระทำ�ทัง้ หลายเหล่านีน้ า่ เชือ่ ว่ามีความเกีย่ วข้องเชือ่ มโยง กับฝ่ายรัฐบาลโดยไม่อาจหลีกเลีย่ งได้ 3.ส่วนประกอบต่างๆ ของรัฐบาลกระทำ�การปฏิปกั ษ์ตอ่ รัฐธรรมนูญ เมือ่ รัฐบาลไม่อาจอาศัยความชอบธรรมจากการ เลือกตัง้ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ประกอบกับรัฐบาลไม่สามารถ ใช้อ�ำ นาจของฝ่ายบริหารในการสัง่ การใดๆ ได้ ตลอดทัง้ ศาล ได้มคี �ำ สัง่ ห้ามมิให้ ศูนย์รกั ษาความสงบ (ศรส.) ใช้อ�ำ นาจตาม ทีไ่ ด้ประกาศสถานการณ์ฉกุ เฉินได้อกี ต่อไป “องคาพยพของ รัฐบาล” จึงหันไปใช้กองกำ�ลังติดอาวุธทีเ่ คยใช้ได้ผลเมือ่ พ.ค. 53 เพือ่ ข่มขูค่ กุ คาม ผูช้ มุ นุมโดยสงบปราศอาวุธถือหลักสันติ อหิงสา จนนำ�มาสูก่ ารบาดเจ็บล้มตายของผูบ้ ริสทุ ธ์ คนแล้ว คนเล่า ไม่เว้นแม้แต่เด็กผูบ้ ริสทุ ธิท์ ไ่ี ม่เดียงสาจนล่าสุดมีการ เดินพลสวนสนามของ กองกำ�ลังอาสาสมัคร และต่อมามีการ รับสมัครอาสาสมัครโดยกล่าวอ้างว่าเพือ่ ปกป้องประชาธิปไตย ซึง่ การดำ�เนินการดังกล่าวมีความเชือ่ มโยงไปสู่ “การแบ่งแยก ประเทศ” เป็น “ประเทศอีสานล้านนา” นัน้ การกระทำ�ดัง กล่าวย่อมเป็นพฤติกรรมทีป่ ระจักษ์ชดั ว่าเป็นการกระทำ�ทีเ่ ป็น ปฏิปกั ษ์ตอ่ รัฐธรรมนูญจนไม่อาจยอมรับได้อกี ต่อไป ทัง้ นี้ จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น รัฐบาลรักษาการจึงสิน้ สภาพจากกระทำ � ของตนเองและองคาพยพของรั ฐ บาล โดยไม่อาจกล่าวอ้างรัฐธรรมนูญและหลักประชาธิปไตยได้ อีกต่อไป เพราะผูจ้ ะกล่าวอ้าง “รัฐธรรมนูญ” และ “หลัก ประชาธิปไตย” ได้นน้ั จะต้องไม่ใช่ “ผูท้ �ำ ลาย” และด้วย เหตุผลดังกล่าวนีเ้ อง สถาบันทางการเมืองเท่าทีเ่ หลืออยู่ และ ประชาชนชอบทีจ่ ะสถาปนา “ผูป้ กป้องรัฐและรัฐธรรมนูญ” ขึน้ ใหม่เพือ่ ธำ�รงความเป็น “ราชอาณาจักร” ทีม่ อิ าจแบ่งแยก ได้ และพิทกั ษ์ปกป้องรัฐธรรมนูญและการปกครองในระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเ์ ป็นประมุขสืบไปตราบชัว่ ลูกชัว่ หลานของสยามประเทศ

“ถึงเราจะเป็นคนเหนือทีเ่ ป็นฐานเสียงของระบอบทักษิณ แต่ เรามาทำ�งานที่ กทม.ก็เลยรับรูค้ วามเป็นจริงว่ารัฐบาลบริหาร กับประเทศนีอ้ ย่างไร และเราก็รวู้ า่ ระบอบทักษิณใช้เงินซือ้ ชาว เหนือให้เป็นคนของพวกเขา เพือ่ ทีจ่ ะได้เข้ามาโกงเรา”

“ออกมาร่วมต่อสูก้ บั กปปส. เพราะต้องการจะปฎิรปู ประเทศไทย เพราะตอนนีท้ กุ สาขาอาชีพ เดือดร้อนกันทัว่ ไปหมด มีเพียงครอบครัวชินวัตรตระกูลเดียวที่ ร่�ำ รวยมหาศาล โดยไม่ค�ำ นึงถึงประชาชนเลย”

“ระบอบทักษิณ คือ ระบอบทีท่ �ำ ร้ายประเทศไทยอย่างชัดเจน มากทีส่ ดุ ไม่วา่ จะเป็นการทุจริตในโครงการรับจำ�นำ�ข้าว และเรือ่ งหมิน่ สถาบัน ทีเ่ ราจะปล่อยให้ตระกูลนีม้ าทำ�ลายสถาบัน ทีเ่ ราเคารพไม่ได้”

พี่เอ๋-พีน่ ้ำ� ชาวจังหวัดลำ�ปาง

พี่แอ๋ว ข้าราชการ

กลุ่มพนักงานออฟฟิศย่านสาธร


ราชดำเนินรายวัน 5 มี.ค. 2557  

หนังสือพิมพ์ราชดำเนินรายวัน https://www.facebook.com/RatchadamnoenToday

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you