Page 1

RATCHADAMNOEN DAILY

ราชดำ�เนินรายวัน

ฉบับที่ 66 : วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 http://www.facebook.com/RatchadamnoenToday

โค่นระบอบทักษิณ ปฎิรูปประเทศไทย เพื่อประชาธิปไตยสมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

ท้า“ปู”เจรจาตัวต่อตัว ถ่ายทอดสดต่อหน้าสาธารณชน

แนะถาม“แม้ว”ก่อนค่อยมาตกลง ราชดำ�เนินรายวัน - มวลชนส่งสัญญาณเห็นพ้อง เลขาธิการ กปปส.ลัน่ พร้อมเจรจา “ยิง่ ลักษณ์” แบบเปิด เผย ยืน่ คำ�ขาดคุยตัวต่อตัวไม่มที มี งาน ถ่ายทอดสดทีวี ทุกช่อง ย้�ำ ไม่มกี ารต่อรอง ให้ลาออกจากรักษาการเท่านัน้ ปิดทางขอเอีย่ วปฏิรปู แนะปรึกษา “พีแ่ ม้ว” ให้ลงตัวก่อน ค่อยมาคุย ให้เวลาท่องสคริปต์ 10 วัน ฉะชอบพูดเป็น นางเอก แต่ท�ำ ตัวเหมือนนางมาร ปล่อยลิว่ ล้อออกมา พล่ามแย่งดินแดน อ่านต่อหน้า 4

อ่านต่อหน้า 4

แถลงการณ์อดีตปธ.รัฐสภา

แนะทางออกประเทศไทย หลังรัฐเถือ่ นหมดอำ�นาจ

ราชดำ�เนินรายวัน - “ดร.อาทิตย์” อดีตประธานรัฐสภา ชีช้ ดั รัฐบาลเถือ่ นหมดความชอบธรรมหลังวันที่ 3 มี.ค.นี้ เหตุตดิ ล็อคมาตรา 127 เปิดสภาฯไม่ได้ใน 30 วันหลังเลือกตัง้ พลิกปูมตัง้ แต่เข้ามามีอ�ำ นาจ นโยบาย เพือ่ ไทยทำ�ชาติปน่ ปี้ บิดเบือนเจตนารมณ์คนไทย ซ้�ำ ร้ายดือ้ ดึงเดินหน้าเลือกตัง้ เพิม่ ความขัดแย้ง จวกโกงจำ�นำ� ข้าวผิดพลาดใหญ่หลวง แนะต้องใช้มาตรา 7 แก้วกิ ฤติประเทศ กำ�หนดเลือกตัง้ ใน 2 ปี อ่านต่อหน้า 3

ชืน่ ชมบทบาท“อดุลย์”

ชีต้ ร.ไม่ใช่คขู่ ดั แย้งปชช. ลัน่ สูจ้ นตายไม่กลัวข่มขูร่ ายวัน

ราชดำ�เนินรายวัน - โฆษก กปปส.ชีน้ �ำ มวลชนเยือน สตช. สะท้อน สัมพันธไมตรี ปชช.-ตร. ระบุ “อดุลย์” วางตัวดีตา่ งจาก “เหลิม-ภราดร” ทีจ่ อ้ งกล่าวหาผูช้ มุ นุม เผย ผบ.ตร.สัง่ ระงับภารกิจหลังมีคนเจ็บ-ตายที่ ผ่านฟ้าฯ ฝากการบ้าน 5 ข้อถึง ตร. ห้าม “ขีข้ า้ ” ยุม่ ย่ามอีก เดินหน้าทำ� ภารกิจต่อเนือ่ ง ไม่หวัน่ ถูกคุกคามรายวัน เชือ่ ศพชายนิรนามห้อยนกหวีด ลอยน้�ำ แค่ลกู ไม้ให้มวลชนหวาดกลัว อ่านต่อหน้า 4

ขย่มท่อน้�ำ เลีย้ งชินฯต่อ กระชับสัมพันธ์หน่วยราชการ

ขรก.หยุดรับใช้ระบอบแม้ว

ราชดำ�เนินรายวัน - กปปส.เดินหน้ากดดัน-ตัดท่อน้�ำ เลีย้ งตระกูลชินฯต่อเนือ่ ง เวทีสลี มบุกจอง คอนโดหรู 2 โครงการย่านสุขมุ วิทของเอสซีแอสเสท ด้านเวทีปทุมวันส่งทีมงานกระชัมสัมพันธ์หลาย หน่วยงาน ก.วิทย์-อุตฯ-ต่างประเทศ ส่วน คปท.ตรวจราชการหลายแห่ง ขรก.ร่วมมือหยุดงานยาว 27 ก.พ.-7 มี.ค. ด้าน กปปส.แจ้งวัฒนะร่วมชาวนาจี้ อสส.ตามคดีโกงจำ�นำ�ข้าว อ่านต่อหน้า 4

“ยิง่ ลักษณ์”ติดภารกิจถางป่า ไม่รบั รัฐบาลโกง : เครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข นำ�โดย นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวง สาธารณสุข และนพ.สมศักดิ์ โล่หเ์ ลขา นายกแพทยสภา ยืน่ รายชือ่ 121,260 คน ต่อนายสุรชัย เลีย้ งบุญเลิศชัย รอง ประธานวุฒสิ ภา คนที่ 1 เพือ่ แสดงจุดยืนไม่ยอมรับรับรัฐบาลโกง และต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน่ พร้อมกับให้สมาชิกวุฒสิ ภา ทำ�หน้าทีเ่ ป็นสถาบันหลักทีพ่ ง่ึ ของประชาชนด้วย ทีร่ ฐั สภา

เบีย้ วรับข้อหาโกงจำ�นำ�ข้าว

เสื้อแดงเหิมเทปูนปิดตายปปช. อ่านต่อหน้า 4

ราชดำ�เนินรายวัน


นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส. ขึ้นปราศัยเวทีสีลม แยกศาลาแดง ในช่วงเที่ยงเป็นประจำ�

ความเคลือ่ นไหวในแวดวง กปปส.

กปปส. เวทีสวนลุมพินี เดินทางไปยังสำ�นักงานขายคอนโดมิเนียม SC Asset เพื่อตัดท่อน้ำ�เลี้ยงตระกูลชินวัตร หลวงปู่พุทธะอิสระ พร้อมด้วยเครือข่ายชาวนาไทย เดินทางมาที่สำ�นักงานอัยการสูงสุด หลังพบมีการเตะถ่วงคดีโกงจำ�นำ�ข้าว ด้านเวทีปทุมวันไปกระทรวงวิทยาศาสตร์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการต่างประเทศ เรียกร้องให้ข้าราชการหยุดงาน

เครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท.) เดินทางไปยัง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมสรรพสามิต กรมชลประทาน และกรมทางหลวง เพื่อเรียกร้องให้ข้าราชการหยุดงาน หยุดรับใช้ระบอบทักษิณ

เก็บตกการเคลื่อนไหว

ชาวโรงพยาบาลรามาธิบดี รวมพลังประกาศจุดยืน ไม่เอารัฐบาลโกงประชาชน

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เขตคันนายาว กทม. ไม่เอาคอรัปชัน ยุติความรุนแรงทุกรูปแบบ

ห้าโรงพยาบาลในจังหวัดตาก แม่สอด แม่ระมาด อุ้มผาง พบพระ ท่าสองยาง ประณามการใช้ความรุนแรง

โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ประณามการใช้ ความรุนแรง โปรดยุติการทำ�ร้ายประชาชนผู้บริสุทธิ์

นายก อบจ.สกลนคร-ประชาชนให้กำ�ลังใจ รพ.เต่างอย หลังแสดงพลังแต่งชุดดำ�ไว้อาลัยแล้วถูก นปช. ก่อม็อบขับไล่

โรงพยาบาลท่าลี่ จ.เลย ขอประณามการใช้ความรุนแรง

โรงพยาบาลแหลมฉบัง จ.ชลบุรี ขอประณามการใช้ความรุนแรง

โรงพยาบาลวังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ ขอประณามการใช้ความรุนแรง

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ร่วมต่อต้านการใช้ความรุนแรง

โรงพยาบาลพระพุทธบาท จ.สระบุรี ขอต่อต้านการใช้ความรุนแรง และการทุจริตคอร์รัปชั่น

สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา ประณามการใช้ความรุนแรง รัฐบาลต้องรับผิดชอบ

โรงพยาบาลหัวไทร จ.นครศรีธรรมราช ไม่เอารัฐบาลโกงประชาชน ประณามการใช้ความรุนแรง


SHARE

แถลงการณอดีตปธ.รัฐสภา

แนะทางออกประเทศไทย หลังรัฐเถื่อนหมดอำ�นาจ ราชดำ�เนินรายวัน – “ดร.อาทิตย์” อดีตประธานรัฐสภา ชี้ ชัดรัฐบาลเถือ่ นหมดความชอบธรรมหลังวันที่ 3 มี.ค.นี้ เหตุ ติดล็อคมาตรา 127 เปิดสภาฯไม่ได้ใน 30 วันหลังเลือกตัง้ พลิกปูมตัง้ แต่เข้ามามีอ�ำ นาจ นโยบายเพือ่ ไทยทำ�ชาติปน่ ปี้ บิดเบือนเจตนารมณ์คนไทย ซ้�ำ ร้ายดือ้ ดึงเดินหน้าเลือกตัง้ เพิม่ ความขัดแย้ง จวกโกงจำ�นำ�ข้าวผิดพลาดใหญ่หลวง แนะต้อง ใช้มาตรา 7 แก้วกิ ฤติประเทศ กำ�หนดเลือกตัง้ ใน 2 ปี วานนี้ (27 ก.พ.) ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย รังสิต ได้เขียนแถลงการณ์ตอ่ สถานการณ์การเมืองไทย โดยมี ใจความว่า พีน่ อ้ งประชาชนชาวไทยทุกท่าน บัดนีเ้ ป็นทีป่ รากฏ ชัดแล้วว่าความขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศที่ดำ�เนิน อยู่ ได้ขยายตัวเป็นวิกฤตของชาติ ซึง่ นำ�ไปสูค่ วามสูญเสียต่อ ชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชาชน ไม่เว้นแม้กระทัง่ เด็กทีไ่ ม่รู้ และไม่เกีย่ วข้องกับความขัดแย้ง ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และสังคมทัง้ ในระยะสัน้ และยาวอย่างรุนแรง และมีแนวโน้ม อันเป็นผลกระทบต่อความมัน่ คงและปลอดภัยของชาติ อาจ จะนำ�ประเทศไปสูร่ ฐั ทีล่ ม้ เหลว นับตัง้ แต่การเลือกตัง้ เมือ่ วันที่ 3 กรกฏาคม 2554 พรรคเพือ่ ไทยซึง่ ชนะการเลือกตัง้ ได้รว่ มมือกับพรรคการเมืองอืน่ ๆ รวม กันเป็นเสียงข้างมาก จนสามารถจัดตัง้ รัฐบาล โดยมีนางสาว ยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ภายหลังจากเข้ารับ ตำ�แหน่งก็เกิดวิกฤตการณ์น�ำ้ ท่วมครัง้ ใหญ่ของประเทศทีไ่ ม่เคย ปรากฏมาก่อน จนเกิดความสูญเสียทัง้ ชีวติ และทรัพย์สนิ ของ ประชาชน รวมทัง้ ทำ�ลายเศรษฐกิจของประเทศอย่างรุนแรง พร้อมกับรัฐบาลได้เร่งดำ�เนินนโยบายประชานิยมด้วยการ การนำ�เงินของชาติไปใช้อย่างสุรยุ่ สุรา่ ย ซึง่ หวังแต่เพียงให้เกิด ผลทางการเมืองทีจ่ ะมาค้�ำ จุนฐานะของรัฐบาลให้เข้มแข็งขึน้ ภายหลั ง จากนั้ น รั ฐ บาลก็ ยั ง ได้ บิ ด เบื อ นเจตนารมณ์ ท่ี ประชาชนได้มอบอำ�นาจให้ ด้วยการออกระเบียบชดเชยเงิน ซึง่ ส่อเจตนาไม่สจุ ริตเพือ่ ช่วยเหลือพวกพ้องตนทีส่ ญ ู เสียชีวติ จาก การชุมนุมทางการเมืองให้ได้รบั เงินชดเชยจำ�นวน 7,000,000 บาทต่อคน อันเป็นการขัดต่อระเบียบทัว่ ไปทีผ่ เู้ สียสละในการ ปฏิบตั หิ น้าที่ ไม่วา่ จะเป็นข้าราชการทหาร ข้าราชการตำ�รวจ และพลเรือน พึงจะได้รบั นอกจากนี้ยัง อ้ างเสี ย งส่ว นใหญ่ในรัฐ สภาออกพระราช บัญญัตนิ ริ โทษกรรม และดำ�เนินการเปลีย่ นแปลงพระราช บัญญัตดิ งั กล่าวเพือ่ ช่วยเหลือผูก้ ระทำ�ผิด โดยเฉพาะใน เหตุการณ์ความรุนแรงปี พ.ศ.2553ซึง่ ศาลได้มคี �ำ สัง่ ให้การ ชุมนุมในครัง้ นัน้ มิชอบด้วยรัฐธรรมนูญ รวมถึงการนิรโทษ กรรมที่ครอบคลุมถึงการลบล้างความผิดในคดีคอร์รัปชั่นข อง พันตำ�รวจโท ทักษิณ ชินวัตร นักโทษตามคำ�พิพากษาของ ศาล อันเป็นจุดเริม่ ต้นทีพ่ รรคการเมืองฝ่ายค้าน และประชาชน สาขาอาชีพต่างๆ ออกมาคัดค้านอย่างแข็งขัน จนกระทัง่ รัฐบาลและรัฐสภาที่อยู่ภายใต้การควบคุมของพรรคเพื่อไทย ต้องยกเลิกและถอนพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว แทนทีร่ ฐั บาลและรัฐสภาทีค่ วบคุมโดยพรรคเพือ่ ไทย จะ สนใจการแก้ ไขปั ญ หาความทุ ก ข์ ย ากและเดื อ ดร้ อ นของ ประชาชน กลับเร่งรีบผลักดันการดำ�เนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และกฏหมายการเลือกตัง้ สมาชิกวุฒสิ ภา ซึง่ มีผยู้ น่ื คัดค้านให้ ศาลรัฐธรรมนูญ จนศาลรัฐธรรมนูญได้มคี �ำ พิพากษาให้การ แก้ไขรัฐธรรมนูญ 2 ฉบับดังกล่าวมีสภาพขัดกับรัฐธรรมนูญ ทำ�ให้ประธานสภาผูแ้ ทนราษฏร สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฏรบาง ส่วน และสมาชิกวุฒสิ ภาบางส่วน รวมถึงนายจารุพงศ์ เรือง สุวรรณ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย และหัวหน้าพรรค

เพือ่ ไทยได้ออกมาแถลงการณ์อย่างเปิดเผยและเป็นทางการในการ ปฏิเสธคำ�พิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญ และไม่ยอมรับคำ�พิพาษา ดังกล่าวอันเป็นการปฏิเสธอำ�นาจที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญอย่าง ชัดเจ ในขณะทีว่ กิ ฤตทางการเมืองเกิดขึน้ ครัง้ แล้วครัง้ เล่า รัฐบาล นางสาวยิง่ ลักษณ์ ชินวัตรได้ใช้การยุบสภาให้เป็นทางออกของการ แก้ปญ ั หาวิกฤตการเมืองดังกล่าว เมือ่ เช้าวันที่ 9 ธันวาคม 2556 และประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มกี ารเลือกตัง้ ทัว่ ไปในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 เนือ่ งจากการเคลือ่ นไหวคัดค้าน ซึง่ มีผเู้ ข้าร่วมชุมนุมจำ�นวน มหาศาลอย่างทีไ่ ม่เคยปรากฎมาก่อนในประวัตศิ าสตร์ชาติไทย ที่ นำ�โดยคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศให้ เป็นประชาธิปไตยทีส่ มบูรณ์ อันมีพระมหากษัตริยท์ รงเป็นประมุข (กปปส.) ความมุง่ หวังทีร่ ฐั บาลจะสลายการชุมนุมไม่ประสบความ สำ�เร็จ เพราะประชาชนทุกหมูท่ กุ เหล่ามีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะให้รฐั บาล หลุดพ้นออกจากตำ�แหน่ง และเปิดทางให้มกี ารปฏิรปู ประเทศก่อน การเลือกตัง้ ภายหลังคณะกรรมการการเลือกตัง้ (กกต.) ซึง่ ได้รบั ความเห็น ชอบจากสมาชิกวุฒสิ ภาต้องรอวันประกาศโปรดเกล้าฯ ให้เป็นที่ เรียบร้อย และรับมอบงานต่อจาก กกต. ชุดเดิมทีห่ มดวาระ ภาย ใต้สถานการณ์ทางการเมืองทีพ่ รรคฝ่ายค้านประกาศไม่ลงสมัครรับ เลือกตัง้ และปัญหาการเมืองต่างๆทีด่ �ำ รงอยู่ ซึง่ คณะกรรมการการ เลือกตัง้ ชุดใหม่ได้ลงความเห็นว่าการเลือกตัง้ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 จะไม่สามารถบรรลุเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ จึงเสนอให้ รัฐบาลประกาศเลือ่ นการเลือกตัง้ ซึง่ เกิดเป็นความขัดแย้งระหว่าง รัฐบาล กับกกต. ดังนัน้ กกต. ได้ยน่ื ต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วนิ จิ ฉัยเลือ่ นการเลือก ตัง้ ซึง่ ศาลรัฐธรรมนูญได้มคี วามเห็นว่าสามารถเลือ่ นการเลือกตัง้ ได้ โดยความเห็นชอบร่วมกันของทัง้ 2 ฝ่าย แต่รฐั บาลยิง่ ลักษณ์ เป็นผูม้ อี �ำ นาจในการออกพระราชกฤษฎีกาการเลือกตัง้ ไม่เห็นชอบ กับการเลือ่ นการเลือกตัง้ เพราะต้องการให้มกี ารเลือกตัง้ ดำ�เนินต่อ ไป จนเป็นผลปรากฏว่าการเลือกตัง้ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 นัน้ ไม่ประสบผลสำ�เร็จและไม่สามารถประกาศผลการเลือกตัง้ สมาชิก สภาผูแ้ ทนราษฎรทัง้ 2 ระบบได้ อันเป็นชนวนของความขัดแย้ง ของพรรคเพือ่ ไทยกับ กกต. และยังสร้างปัญหาทางกฎหมายทัง้ ที่ บัญญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญ และกฎหมายเลือกตัง้ อีกเป็นจำ�นวนมาก จนถึงปัจจุบนั ก็ยงั ไม่มคี �ำ ตอบทีช่ ดั เจน อย่างไรก็ตามภาระหน้าทีข่ อง กกต. ซึง่ จะต้องจัดการเลือกตัง้ ให้ แล้วเสร็จเพือ่ จะได้มสี มาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรให้ครบจำ�นวน หรือ อย่างน้อย 95% เพือ่ สามารถเปิดการประชุมภายใน 30 วัน ตาม ทีบ่ ญ ั ญัตไิ ว้ในรัฐธรรมนูญ ซึง่ จะสิน้ สุดวันที่ 3 มีนาคม 2557 แต่ ในความเป็นจริงคือกกต. ก็ยงั ไม่สามารถประกาศผลสมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรทัง้ 2 ระบบได้ ย่อมถือว่าการเมืองในระบบรัฐสภาได้ ดำ�เนินมาสูท่ างตัน และการทีจ่ ะเลือกผูน้ �ำ รัฐบาลชุดใหม่ซง่ึ จำ�เป็น จะต้องเลือกมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้มาดำ�รงตำ�แน่ง นายกรัฐมนตรีกไ็ ม่สามารถปฏิบตั ติ ามรัฐธรรมนูญ มาตรา 171 ได้ ดังนั้นท่ามกลางวิกฤตทางการเมืองที่รุมเร้ารัฐบาลก็ยังมีปัญหา แทรกซ้อนทีเ่ ป็นความผิดพลาดทางนโยบายอย่างใหญ่หลวงในเรือ่ ง โครงการรับจำ�นำ�ข้าวของรัฐบาล โดยเฉพาะปัญหาทีเ่ กิดกับชาวนา ในประเด็นการไม่ได้รบั เงินค่าจำ�นำ�ข้าว ซึง่ เป็นจำ�นวนเงินมหาศาล จนสร้างความเดือดร้อนทุกข์ยากให้กบั ชาวนา และมีชาวนาจำ�นวน หนึง่ ต้องสังเวยชีวติ ไปกับโครงการรับจำ�นำ�ข้าวของรัฐบาล และมี การเคลือ่ นไหวเรียกร้องจากรัฐบาล ซึง่ รัฐบาลก็ไม่สามารถแก้ไข ปัญหานีไ้ ด้ ทัง้ ยังโยนความรับผิดชอบไปให้กบั ผูอ้ น่ื จนส่งผลกระ

ทบต่อเศรษฐกิจภาพลักษณ์ การค้า การลงทุนของประเทศ อย่างรุนแรง การดำ�เนินการของรัฐบาลยิง่ ลักษณ์ นอกจากจะไม่สามารถ แก้วกิ ฤตการณ์ได้ยงั ดำ�เนินการต่างๆทีก่ อ่ ให้เกิดวิกฤติซอ้ นวิกฤติ ด้วยการออกพระราชกำ�หนดภาวะฉุกเฉิน ซึง่ เป็นพระราช กำ�หนดทีร่ า้ ยแรง ส่งผลให้ธรุ กิจการท่องเทีย่ วต้องหยุดชะงักไป อันเกิดจากพระราชกำ�หนดดังกล่าว ไม่คมุ้ ครองบุคคลทีเ่ ข้ามา ท่องเทีย่ วในประเทศไทยทีเ่ กีย่ วกับการประกันภัย เป็นต้น เพราะเจตนาทีแ่ ท้จริงคือการมุง่ หวังทีจ่ ะใช้พระราชกำ�หนด เพือ่ เข้ามาควบคุม และสลายการชุมนุมของประชาชน โดยศาล แพ่งได้มคี �ำ วินจิ ฉัย เมือ่ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ว่าขัดกับหลัก สิทธิเสรีภาพประชาชนตามทีก่ ฎหมายรัฐธรรมนูญบัญญัติ ไว้จงึ ไม่สามารถดำ�เนินการได้ และยังไม่สามารถใช้เป็นเครือ่ งมือใน การจับกุมผูน้ �ำ ในการชุมนุมได้ ก่อให้เกิดเหตุการณ์การใช้อาวุธ สงครามเข้ามาข่มขูศ่ าล ซึง่ ไม่เคยเกิดขึน้ มาในประวัตศิ าสตร์ ประเทศไทย รวมถึงคนทีส่ นับสนุนรัฐบาลก็มพี ฤติกรรมข่มขู่ และหมิน่ ศาลอย่างเปิดเผย และคนภายในรัฐบาลได้ชกั นำ�ให้ผู้ สนับสนุนของตน ประกาศใช้ความรุนแรงเข้ามาทำ�ลายล้างผูท้ ่ี มีความเห็นต่างจากรัฐบาล ด้วนการจัดตัง้ กองกำ�ลังอาวุธ และ ประกาศจะให้มแี บ่งแยกดินแดน ทัง้ นีป้ รากฏชัดว่า นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ หัวหน้าพรรค เพือ่ ไทย และรักษาการ รมต. กระทรวงมหาดไทยได้เข้าร่วม และให้การสนับสนุน โดยพฤติกรรมดังกล่าวเหล่านีไ้ ม่อาจ กล่าวอ้างได้ดงั เช่นที่ นางสาวยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร ใช้อา้ งว่า เป็นการกระทำ�เพือ่ รักษาระบอบประชาธิปไตย ในทางตรงกัน ข้ามพฤติกรรมเช่นนีเ้ ป็นพฤติกรรมของบรรดาเผด็จการทีช่ อบ ใช้ความรุนแรง ในการข่มขูค่ กุ คามผูร้ กั ประชาธิปไตยทีแ่ ท้จริง ซึง่ ไม่ได้เป็นการดำ�เนินการภายใต้รฐั ธรรมนูญ ฉบับปัจจุบนั การดำ�เนินการของรัฐบาลชัว่ คราวของนางสาวยิง่ ลักษณ์ ชิน วัตรจึงหมดความชอบธรรม ทัง้ ทางกฎหมายและทางการเมือง ทีไ่ ด้ละเมิดรัฐธรรมนูญ และประพฤติผดิ มิชอบในโครงการรับ จำ�นำ�ข้าว เป็นรัฐบาลทรราชย์ พวกเรา ซึง่ ประกอบไปด้วย ประชาชนชนชาติตา่ งๆทุกสาขา อาชีพ ทัง้ พลเรือน ทหาร และตำ�รวจ ทีไ่ ด้รวมกัน ณ ทีน่ ้ี อัน เป็นเจตนาร่วมกันของคนทั้งชาติท่ตี ้องการขจัดภัยร้ายแรงที่ เกิดจากการกระทำ�ที่ผิดและปฏิเสธการดำ�รงอยู่ของรัฐบาล ของนางสาวยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร นับแต่นต้ี ลอดไป ดังนั้นประชาชนทุกหมู่เหล่านี้จึงมีความประสงค์ท่ีจะใช้ อำ � นาจอธิ ป ไตยของตนเองตามบทบั ญ ญั ติใ นรั ฐ ธรรมนู ญ มาตรา 3 พร้อมทัง้ เหตุสดุ วิสยั ตามมาตรา 127 ทีไ่ ม่สามารถเปิด การประชุมรัฐสภาครัง้ แรกได้ และมาตร171 ซึง่ ไม่อาจจัดหา สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฏรขึน้ มาดำ�รงตำ�แหน่งนายกรัฐมนตรีได้ ทัง้ นีจ้ งึ จำ�เป็นทีอ่ งค์พระประมุขของประเทศ จะต้องทรง วินจิ ฉัยเพือ่ แต่งตัง้ นายกรัฐมนตรีตามมาตรา 7 ขึน้ มาเพือ่ แก้ไข วิกฤตการณ์ทางการเมืองในขณะนี้ โดยอาศัยอำ�นาจประเพณี การปกครอง เมือ่ ครัง้ เกิดการเปลีย่ นแปลงการปกครอง 24 มิถนุ ายน 2475 และเหตุการณ์วนั ประชาธิปไตย 14 ตุลาคม 2516 อันเป็นประเพณีการปกครองตามนัยยะมาตรา 7 แห่ง รัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย 2550 โดยขอพระบรมรา ชานุญาตให้รองประธานวุฒสิ ภา เป็นผูร้ บั สนองพระบรม ราชโองการแต่งตัง้ นายกรัฐมนตรี เพือ่ แต่งตัง้ และบริหาร ประเทศเป็นการชัว่ คราว โดยให้รฐั บาลใหม่ด�ำ เนินการปฏิรปู ประเทศให้เป็นประชาธิปไตยทีส่ มบูรณ์ แก้ไขกฎระเบียบ และ จัดการเลือกตัง้ ขึน้ มาใหม่ภายใน 2 ปี

“เราออกมาเพือ่ ต้องการกูช้ าติจากคนโกง ไม่สนใจแก้ปญ ั หา ให้ประชาชน กระบวนการของรัฐไม่ท�ำ งาน รัฐบาลเอาเปรียบ ประชาชนทุกด้าน พวกเราต้องการปฏิรปู ก่อนการเลือกตัง้ อยาก ให้ประเทศเกิดความยุตธิ รรม กระบวนการของรัฐต้องทำ�งานเพือ่ ประชาชน ไม่รบั ใช้คนโกง อยากให้ลงุ กำ�นันสุเทพสูต้ อ่ ไป เราทุก คนพร้อมเป็นกำ�ลังเสริมให้ตลอดเวลา”

“พวกเราทุกคนทนไม่ไหวกับรัฐบาลชุดนีข้ า้ วของแพง แต่ราคา ยางตกต่�ำ ลงจากกิโลกรัมละ 100 กว่า ตอนนีเ้ หลือเพียงกิโลกรัม ละ 40 ประชาชนอยูต่ อ่ ไม่ไหวแล้วจึงต้องออกมา เพราะถ้าเรา อยูเ่ ฉยๆ ประเทศก็คงเป็นแบบนีไ้ ปตลอด เราทุกคนมาด้วยใจ ต่อให้ขม่ ขูเ่ ราทุกวิถที างเราก็ไม่หนีกลับบ้านก่อนอย่างแน่นอน ตราบใดทีร่ ฐั บาลชุดนีย้ งั อยูป่ ระชาชนก็ตอ้ งเดือดร้อนต่อไป”

“พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ล้างผิดให้คนโกง เป็นเรือ่ งทีเ่ รารับไม่ได้ ทำ�ให้ เราต้องออกมาร่วมชุมนุมกับกำ�นันสุเทพ เรารวมกลุม่ กันเองเพือ่ เดินทางมาร่วมชุมนุมกับ กปปส. และยังได้น�ำ เงินทีไ่ ด้จากการรับ บริจาคในชุมชนมามอบให้กบั ลุงกำ�นันอีกด้วย สิง่ ทีเ่ ราต้องการ อย่างเดียวคือ ขอให้ลงุ กำ�นันทำ�ให้รฐั บาลชุดนนีอ้ อกไปให้ส�ำ เร็จ เพือ่ อนาคตของลูกหลาน และประเทศของเราให้พน้ มือคนโกง”

แนวร่วม กปปส.ปากพะยูน จ.พัทลุง

แนวร่วม กปปส. อ.นาโยง จ.ตรัง

แนวร่วม กปปส.พะโต๊ะ จ.ชุมพร


RATCHADAMNOEN DAILY

สมุนยักษ์

สมุนมาร

: P.khondee (พีค่ นดี)

คลิป“มาร” เจอนกหวีด ถูกดีลที ในพริบตา คลิปหมิ่น พระราชา ยังคงคา ให้ตาเห็น พิสูจน์ ได้อย่างดี “ไอซีที” เขาทำ�เป็น คลิปใด อยากซ่อนเร้น เขาก็เล่น ได้ฉบั ไว

เสือสิงห์กระทิง“ยักษ์”หงุดหงิดนักให้หนักใจ เป็นคดี “ดีเอสไอ” ได้ทันใด ให้น่าห่วง ยกเป็น ท่านประมุข ใครอยากรุก ให้ชำ�้ ทรวง ไอ้ตง้ั มันจาบจ้วง หมิน่ ในหลวง ยังปล่อยไป

“ขอยืนยันอีกครัง้ “การเป่านกหวีด” ไม่ใช่ความรุนแรง เป็นเพียง ส่วนหนึง่ ของแนวทางอารยะขัดขืน (social sanction) เทียบ ไม่ได้เลยกับการเผาบ้านเผาเมือง, การแสดงความดีอกดีใจเมือ่ มี ผูเ้ สียชีวติ , การไปเผาโลงศพหน้าศาล, การเรียกร้องให้คนเอาปืน 10 ล้านกระบอกมาใช้ ขอย้�ำ ว่า เรายังยึดมัน่ ในแนวทางต่อสูอ้ ย่าง สันติ ไม่ใช้ความรุนแรง อาวุธเพียง 2 ชิน้ ทีม่ ี คือ นกหวีด และ เท้า ทีไ่ ว้เป่าและเดินเท่านัน้ ”

นางทยา ทีปสุวรรณ แกนนำ� กปปส.

ชืน่ ชมบทบาท “อดุลย์”

ต่อจากหน้า 1

วานนี้ (27 ก.พ.) นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ โฆษก กปปส.เปิดเผยถึง ปฏิบตั กิ ารนำ�มวลชนไปยังสำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ (สตช.) เพือ่ เรียกร้อง ให้ต�ำ รวจหาตัวผูก้ ระทำ�ผิดในกรณีเหตุรนุ แรงที่ จ.ตราด และเหตุระเบิดที่ บิ๊กซีราชดำ�ริ เมื่อวันที่ 26 ก.พ.ที่ผ่านมาว่า เราได้เห็นภาพสัมพันธไมตรี ระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่ตำ�รวจแล้ว ซึ่งมวลมหาประชาชนต้องขอ ขอบคุณ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร. สำ�หรับการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่าง เป็นธรรมในหลายครัง้ ทีผ่ า่ นมา เช่น กรณียอมรับว่าชายชุดดำ�ทีก่ ระทรวง แรงงานเป็นเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ ทั้งที่ฝ่ายการเมืองพยายามใส่ร้ายประชาชน เหตุการณ์หลายครั้ง ทาง พล.ต.อ.อดุลย์ ก็ไม่เคยด่วนสรุปกล่าวหา ประชาชน เหมือนอย่าง ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำ�รุง รักษาการ รมว.แรงงาน ในฐานะ ผอ.ศรส. หรือ พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร เลขาธิการ สมช. นายเอกนัฏ กล่าวอีกว่า ตนทราบมาว่าในปฏิบัติการสลายการชุมนุมที่ สะพานผ่านฟ้า เมือ่ ทราบว่ามีประชาชนและเจ้าหน้าทีบ่ าดเจ็บและเสียชีวติ ผบ.ตร.ก็ได้สั่งระงับภารกิจทันที รวมไปถึงการที่ พล.ต.อ.อดุลย์ ได้ออก มาบอกว่าจะเลิกรับคำ�สัง่ ของ ศรส.และปฏิบตั ติ ามคำ�สัง่ ศาลแพ่ง อย่างไร ก็ตาม ขอย้ำ�ว่าการต่อสู้ของประชาชน คือ ระหว่างประชาชนรักชาติและ รัฐบาลทรราช ซึง่ ใช้เจ้าหน้ารัฐเป็นเครือ่ งมือ ดังนัน้ จึงขอเรียกร้องตำ�รวจ ให้ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องประชาชน และจับกุมตัวผู้กระทำ�ผิดมาดำ�เนิน คดีตามกระบวนการยุติธรรม โดยไม่ต้องเกรงกลัวอิทธิพลทางการเมือง “เชื่อว่าองค์กรตำ�รวจ ยังมีตำ�รวจน้ำ�ดีอยู่ และมีตำ�รวจหลายท่าน สำ � นึ ก ต่ อ การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ และรั ก ษากฎหมายอย่ า งเคร่ ง ครั ด เช่ น พล.ต.อ.อดุลย์ ผบ.ตร. ซึ่งต้องขอบคุณ ที่ผ่านมาในการปฏิบัติการหลาย กรณี ได้ให้ข้อมูลเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เช่น กรณีชายชุดดำ�ปรากฏตัวบน ตึกกระทรวงแรงงาน ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ รวมถึงเหตุการณ์ต่างๆที่มี การปะทะ”นายเอกนัฏ กล่าว นายเอกนัฏ กล่าวอีกว่า การที่ พล.ต.อ.อดุลย์ออกมารับข้อเรียกร้อง จากประชาชนด้วยตนเอง ถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน เราจึงยินดีให้ร่วมมือและให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ ภายใต้คำ�สั่ง พล.ต.อ.อดุลย์ แต่ขอให้ใส่เครื่องแบบและไม่ติดอาวุธ ไม่ว่าจะเป็นการ ตรวจค้น หรือดูแลรักษาความปลอดภัยด้านต่างๆ ขอให้ประสานมาอย่าง เปิดเผย ทั้งนี้เพื่อพิสูจน์ความจริงใจของ พล.ต.อ.อดุลย์ โฆษก กปปส.ยังได้ยื่นข้อเรียกร้อง 5 ข้อไปถึง พล.ต.อ.อดุลย์ด้วยว่า 1.ขอให้ไม่นำ�ตำ�รวจที่เป็นคู่ขัดแย้ง เช่น พล.ต.อ.วรพงษ์ ชิวปรีชา มา ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับผู้ชุมนุม 2.ขอให้ยืนยันว่าจะปฏิหน้าที่ตามกฏหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่หวั่นอิทธิพลทางการเมือง 3.ขอให้เจ้าหน้าที่ตำ�รวจ ดูแลความปลอดภัยผู้ชุมนุมและองค์กรอิสระ 4.ขอให้ตำ�รวจเร่งจัดการ กับกองกำ�ลังติดอาวุธ และกระบวนการแบ่งแยกดินแดน และ 5.ขอให้ เจ้าหน้าที่ตำ�รวจ เร่งจับกุมผู้ก่อการร้ายในหลายเหตุการณ์ โดยเฉพาะ เหตุการณ์ที่ จ.ตราด และที่บิ๊กซีราชดำ�ริ อีกทั้งขอให้ พล.ต.อ.อดุลย์ เร่งตั้งคณะทำ�งานพิเศษ ตามข้อตกลงที่ให้ไว้ แล้วแจ้งความคืบหน้าให้ ประชาชน รับทราบเป็นระยะๆ นายเอกนัฏ กล่าวยืนยันด้วยว่า กปปส.จะไม่เจรจากับทางรัฐบาล ชุดนี้แน่นอน แต่ยินดีให้ความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ อาทิ สหประชาชาติ ส่วนจะดึงคนต่างประเทศเข้ามายุ่งเกี่ยวภายในประเทศ หรือไม่ เป็นหน้าที่ของกระทรวงต่างประเทศต้องตอบคำ�ถามในเรื่องดัง กล่าว สำ�หรับการปฏิบตั ภิ ารกิจของกลุม่ กปปส.ในแต่ละวันนัน้ เวทีตา่ งๆ ได้จดั ชุดเคลือ่ นทีเ่ ร็วเพือ่ เดินหน้ากดดันสถานทีร่ าชการ และกดดันท่อน้�ำ เลี้ยงกลุ่มธุรกิจในระบอบทักษิณเช่นเดิม สำ�หรับเวทีปทุมวันก็จะรับผิด ชอบเคลื่อนขบวนไปกระทรวงวิทยาศาสตร์ กระทรวงอุตสาหกรรม และ สรรพากรเขตต่างๆ ส่วนกรณีที่มีการพบศพชายนิรนามถูกยัดในกระสอบป่านและห้อย สัญลักษณ์นกหวีดพร้อมสายคล้องสีธงชาติลอยอยูใ่ นแม่น�ำ้ เจ้าพระยา ช่วง สะพานกรุงธน เมื่อวันที่ 26 ก.พ.ที่ผ่านนั้น นายเอกนัฏกล่าวว่า ตนไม่ ทราบว่าเป็นบุคคลที่เคยเข้ามาร่วมการชุมนุม กปปส.หรือไม่ แต่สิ่งที่เกิด ขึ้นนั้นเจ้าหน้าที่ตำ�รวจและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จ จริง อย่างไรก็ตามหากประเมินสิ่งที่เกิดขึ้น คือ เป็นความพยายามสร้าง ความหวาดกลัวให้กบั ประชาชนในการเข้าร่วมการชุมนุมของ กลุม่ กปปส. แต่ตนมั่นใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งกรณีสร้างความหวาดกลัวให้ประชาชน การ ยิงระเบิดเอ็ม 79 เข้ามาในพื้นที่ชุมนุม จะไม่กระทบต่อทิศทางการ เคลื่อนไหวตามที่ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส.ประกาศ ไว้ตั้งแต่ต้น และยืนยันจะสู้ไปจนตาย

ท้า“ปู”เจรจาตัวต่อตัว

ต่อจากหน้า 1

วานนี้ (27 ก.พ.) เมื่อเวลา 12.10 น. นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการ กปปส.ได้กล่าวปราศรัยบนเวทีสลี มตอนหนึง่ ว่า เรายังกระจาย กำ�ลังไปที่ต่างๆเพื่อตัดท่อน้ำ�เลี้ยงตระกูลชินวัตร และจะทำ�ต่อไปเรื่อยๆ เพราะเราตระหนักดีว่าคนพวกนี้ทำ�ธุรกิจโดยมีอำ�นาจทางการเมืองหนุน อยู่ และเวลาทำ�ธุรกิจก็มีการแอบอิงอำ�นาจของรัฐ และเอาเงินเหล่านี้ไป ซื้อผู้แทนซื้อเสียงประชาชน จากนั้นก็เข้ามาทุจริตคอร์รัปชั่นเพิ่มพูนให้

บริษัทรวยขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้ก็ยังต้องไปชัทดาวน์กระทรวงและหน่วย งานราชการ เพราะข้าราชการไม่อยากทำ�งานให้รัฐบาล นายสุเทพ กล่าวต่อว่า คนเสื้อแดงก็จะเอาอย่างเรากลับไปชัทดาวน์ องค์กรอิสระ ไปปิดสำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ที่กำ�ลังจะเอา น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รักษาการนายกรัฐมนตรี เข้าคุก และจะไปปิดสำ�นักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพราะ ไม่ยอมจัดเลือกตั้งให้คนของเขาได้ ส.ส.ครบ และที่ประกาศจะปิดศาล ก็ เพราะศาลห้ามไม่ให้พวกเขากระทำ�กับประชาชนแบบไม่ถกู ต้องอีก ซึง่ แตก ต่างกับการชัตดาวน์ของพวกเราชัดเจน “เชื่อว่าตอนนี้รัฐบาลร่อแร่แล้ว แม้ น.ส.ยิ่งลักษณ์จะสู้อยู่ แต่ในหัวใจ นัน้ กลัวแล้ว การที่ น.ส.ยิง่ ลักษณ์ไม่ได้ไปให้การกับ ป.ป.ช. นัน้ ก็เพือ่ ยือ้ เวลาออกไปอีก 15 วัน 30 วัน และยือ้ ต่อไปเรือ่ ยๆ เพือ่ ให้กลับมามีอ�ำ นาจ อีกครั้งและออกกฎหมายล้างผิดตัวเองทุกเรื่อง เชื่อว่าหาก ป.ป.ช.ตัดสิน ออกมาว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ผิด พวกเขาก็ไม่ยอมรับอีก” นายสุเทพ ระบุ เลขาธิการ กปปส.กล่าวด้วยว่า เมื่อวันที่ 26 ก.พ. น.ส.ยิ่งลักษณ์ก็ตี บทแตกออกมาน้ำ�ตาคลอเรียกร้องให้คนไทยสามัคคีกัน แต่กลุ่มคนเสื้อ แดงกลับขึ้นประกาศบนเวทีว่าจะจัดตั้งกองกำ�ลังติดอาวุธคิด จะใช้กำ�ลัง อาวุธมาต่อสู้ ในขณะที่พวกเราสู้แบบสงบ สันติ ไม่รุนแรงและยังคิดจะ แบ่งแยกประเทศ ทั้งที่การต่อสู้ของเรานั้นสู้เพื่อคนทั้งประเทศ และเราไม่ เคยคิดแบ่งแยกประเทศ ดังนัน้ การที่ น.ส.ยิง่ ลักษณ์ออกมาบอกว่าสามัคคี ทำ�ไมจึงมีการปลุกระดมเรือ่ งนี้ ซึง่ เป็นการพูดเหมือนนางเอก แต่ท�ำ เหมือน นางมาร และการที่ น.ส.ลักษณ์พูดว่ายืนอยู่บนหลักประชาธิปไตย แต่พอ มีอำ�นาจกลับไม่ฟังใครเลย อยากทำ�อะไรก็ทำ�ตามใจ “เรื่องการเจรจานั้นฟังดูดี แต่ผมเคยเจรจากับยิ่งลักษณ์แล้ว แต่ไม่รู้ เรื่องอะไรสักอย่าง และบอกแค่ว่าขอคิดดูก่อน ซึ่งผมไม่มีหน้าที่เจรจา ต่อรองกับยิ่งลักษณ์ เพราะผมแค่เอาความต้องการของประชาชนไปบอก เท่านัน้ หากมีคนโลกสวยทัง้ หลายอยากให้มกี ารเจรจา ผมก็จะยอมเจรจา ซึ่งก็ให้ตั้งวงกันกลางเวทีนี้เลย ไม่เจรจาลับ ต้องเจรจาแบบเปิดเผย มี แค่ผมกับ น.ส.ยิ่งลักษณ์ และถ่ายทอดทีวีทุกช่องเพื่อให้ประชาชนเห็นว่า เจรจากันเรื่องอะไร”เลขาธิการ กปปส.กล่าว ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อพูดถึงตรงนี้ นายสุเทพ ได้ขออนุญาตมวลชน ว่าจะสามารถเจรจาได้หรือไม่ ซึ่งมวลชนต่างตอบว่าได้พร้อมเป่านกหวีด จากนั้นนายสุเทพ กล่าวอีกว่า การเจรจานั้นไม่รู้ว่าจะต่อรองอะไร แต่ ตนก็ได้เตรียมตัวไว้แล้ว หากเขาเจรจาต่อรองว่า พ.ต.ท.ทักษิณ พีช่ ายเขา ต้องพ้นผิดไม่ติดคุกเราก็จะตอบ No หากเจรจาว่าจะเอาเงิน 4.6 หมื่น ล้านบาทที่ถูกยึดทรัพย์คืน เราก็ตอบ No แต่หาก น.ส.ยิ่งลักษณ์บอก ว่ายอมออกจากรักษาการเราก็ตอบ Yes และหาก น.ส.ยิ่งลักษณ์บอกว่า เห็นด้วยกับการปฏิรูป โดยให้พวกเราเอาพิมพ์เขียวให้พวกเขาไปปฏิรูป เองนั้น เราก็ตอบว่า No และหาก น.ส.ยิ่งลักษณ์บอกว่าหากไม่ยอมจะ แบ่งแยกประเทศ ตนก็จะตอบเลยว่า No เพราะเราไม่ยอมตายไปจะไม่มี หน้าไปพบบรรพบุรุษ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังการปราศรัยนายสุเทพได้ให้สัมภาษณ์ต่อ สื่อมวลชนอีกครั้ง โดยย้ำ�ว่าพร้อมที่จะเจรจานับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถ้า น.ส.ยิ่งลักษณ์มาเจรจากับตนตัวต่อตัว ไม่ต้องส่งตัวแทนมา ส่วนสถานที่ จะเป็นที่ไหนนั้นตนไม่ขัดข้อง แต่ถ้าไปเชียงราย ตนไม่ไปหรือถ้า น.ส.ยิ่ง ลักษณ์ไม่มั่นใจก็ขอให้ไปท่องสคริปต์มาก่อน 10 วัน หรือไม่เช่นนั้นก็ขอ ให้ไปเรียก พ.ต.ท.ทักษิณมาคุย โดยการพูดคุยต้องมีการถ่ายทอดสดผ่าน สถานีโทรทัศน์ทกุ ช่องเพือ่ ให้ประชาชนได้รบั ทราบ ส่วนทีว่ า่ จะเชิญใครมา เป็นพยานหรือไม่นั้นตนไม่ขัดข้อง แต่เห็นว่าไม่จำ�เป็นเพราะจะมีการพูด คุยกันอย่างเปิดเผยอยู่แล้ว จากนั้นเมื่อเวลา 19.10 น. นายสุเทพได้ขึ้นปราศรัยที่เวทีแยกปทุมวัน โดยกล่าวย้ำ�ว่า ก่อนหน้านี้ตนเคยบอกหลายครั้งเเล้วว่าจะไม่มีการเจรจา กับ น.ส.ยิง่ ลักษณ์ เพราะทีผ่ า่ นมาเคยทีม่ กี ารเจรจาจัดโดย ผบ.3 เหล่าทัพ ซึ่งตนเคยเสนอให้ออกไป เเต่ยิ่งลักษณ์กลับทำ�ซื่อถามกลับมาว่า “ทำ�ได้ หรือคะ มันทำ�ยังไงคะ” ตนก็เลยชีเ้ เจงเเละอธิบายในเรือ่ งของรัฐธรรมนูญ มาตรา 3 เพือ่ จะหาคนกลางทีย่ อมรับได้มาจัดตัง้ รัฐบาลประชาชนเเละสภา ของประชาชนมาปฎิรปู ยิง่ ลักษณ์กย็ งั ทำ�เป็นไม่รเู้ รือ่ งเหมือนเดิม เเละบอก ว่าตัวเองมาจากการเลือกตัง้ ซึง่ ตนปวดหัวมากทีต่ อ้ งคุยกับ น.ส.ยิง่ ลักษณ์ “ในเมื่อยิ่งลักษณ์ตัดสินใจไม่ได้เเละจะมาชวนเจรจาทำ�ไม เเละถ้าให้ ผมเลิกชุมนุม ถามว่าที่ผ่านมาหลายเดือนประชาชนจะมานอนกลางถนน ทำ�ไม ผมคิดว่ารัฐบาลแค่ซื้อเวลาเเละหวังฟลุก พวกโลกสวยทั้งหลายไม่ ต้องมาโจมตีอีกเเล้วนะว่า ผมไม่ยอมเจรจา ผมยอมเจรจาเเต่ต้องเปิด เผย เเต่คนพวกนี้กลับตั้งเงื่อนไว้เยอะ อยากฝากบอกสื่อมวลชนไปบอก ยิง่ ลักษณ์วา่ อยากจะเจรจาหรือไม่ ถ้าตัดสินใจไม่ได้กใ็ ห้ไปถามทักษิณมา ว่าจะเอาอย่างไร ผมก็จะตอบได้วา่ ตกลงหรือไม่ตกลง เพราะใจจริงเเล้วผม ไม่อยากเจรจาเพราะคนตระกูลนีไ้ ม่คดิ คำ�นึงถึงผลประโยชน์ประเทศ เเละ ถ้าหากยังไม่ยอมเเพ้เเละถึงนาทีสดุ ท้ายเมือ่ ไหร่ สิง่ เเรกทีจ่ ะทำ�เมือ่ ชนะคือ ยึดทรัพย์ตระกูลชินวัตรเเละขับไล่ออกนอกประเทศ” นายสุเทพ กล่าว ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากที่นายสุเทพประกาศพร้อมที่จะเจรจา นั้น น.ส.ยิ่งลักษณ์ได้ให้สัมภาษณ์ที่ จ.เชียงใหม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า ขอ

ได้เห็น ได้พิสูจน์ ใช่ว่าพูด เป็นเล่นไป ความจริง เขาทำ�ได้ แต่เลือกใช้ การนิง่ เฉย คนหมิน่ มหากษัตริย์ เขาแกล้งปัด แกล้งละเลย ไม่สอย ปล่อยให้เย้ย เพราะชมเชย แต่ ยักษ์ มาร

ถามกลับไปถึงนายสุเทพว่า จะหยุดชุมนุมเพื่อให้การเลือกตั้งสามารถ ดำ�เนินไปตามระบอบและกรอบของประชาธิปไตยก่อนได้หรือไม่ ทั้งนี้ ตนเห็นด้วยว่าเราควรจะใช้วิธีการพูดคุยกันรวม แต่ต้องกำ�หนดกรอบ และมีคำ�ถามกลับไปก่อน

ขย่มท่อน้�ำ เลีย้ งชินฯต่อ

ต่อจากหน้า 1

วานนี้ (27 ก.พ.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มวลชน กปปส.ยังคงดำ�เนิน ภารกิจกดดันและตัดท่อน้ำ�เลี้ยงธุรกิจในเครือข่ายตระกูลชินวัตร และ เยี่ยมเยือนหน่วยราชการต่างเพื่อกระชับสัมพันธ์ พร้อมขอความร่วมมือ ให้ข้าราชการพร้อมใจกันหยุดงาน เพื่อไม่รับใช้ระบอบทักษิณอีกต่อไป โดยมวลชน กปปส.ปทุมวันได้ เมื่อเวลา 10.00 น. มวลชน กปปส.เวทีสีลม ได้เคลื่อนขบวนไปยัง สำ�นักงานขายของคอนโดเดอะ เครท บริเวณ ซ.สุขมุ วิท 36 ในเครือบริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) โดยเมื่อมาถึงสำ�นักงาน ขายคอนโดได้ประกาศว่า ปิดทำ�การ ทางกลุม่ ผูช้ มุ นุมจึงได้ปราศรัยบนรถ ขยายเสียงโจมรัฐบาล จากนั้น จึงเคลื่อนมวลชนต่อไปที่โครงการคอนโด เดอะ เครท ซ.สุขุมวิท 49 อีกหรึ่งโครงการ โดยตัวแทนแกนนำ�ได้เจรจา กับ ผู้จัดการอาคารสำ�นักงานขายเป็นนิติบุคลที่จ้างเข้ามาดูแลอาคารของ บริษัท ทรู พร๊อพเพอตี้ เซอวิส จำ�กัดเบื้องต้น ผู้จัดการได้เปิดเผยว่า ห้องของคอนโดนัน้ ได้ขายไปหมดแล้ว และตัวผูจ้ ดั การก็ไม่มอี �ำ นาจในการ ทีจ่ ะปิดสำ�นักงาน ก่อนทีจ่ ะนำ�มวลชนกลับทีต่ งั้ ขณะทีอ่ กี ขบวนได้เคลือ่ น ขบวนโดยรถบัสและรถกระบะไปยังกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อเรียกร้อง ให้ข้าราชการหยุดทำ�งานรับใช้รัฐบาลและระบอบทักษิณด้วย ในส่วนของมวลชน กปปส.เวทีปทุมวัน ก็ได้เคลือ่ นไปเยีย่ มเยียนสถาน ที่ราชการหลายจุด อาทิ กระทรวงวิทยาศาสตร์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการต่างประเทศ และสรรพากรเขต เช่นเดียวกับ เครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท.) ที่นำ�โดย นายนิติธร ล้ำ�เหลือ ที่ปรึกษา คปท. และนายอุทัย ยอดมณี ผู้ ประสานงาน คปท. นำ�มวลชนจัดคาราวานรถยนต์เคลื่อนที่เร็ว ประกอบ ด้วย รถยนต์ รถเครือ่ งขยายเสียง และรถบัส จำ�นวนกว่า 10 คัน เคลือ่ น ขบวนจากสะพานชมัยมรุเชฐ ถ.พิษณุโลก ข้างทำ�เนียบรัฐบาล ไปตรวจ ราชการ กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ถ.พระราม 6 กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง ถ.นครไชยศรี กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถ.สามเสน และกรมทางหลวง กระทรวง คมนาคม เพือ่ ขอความร่วมมือข้าราชการให้หยุดปฏิบตั หิ น้าทีอ่ กี ครัง้ โดยให้ ปิดหน่วยงาน ตัง้ แต่วนั ที่ 27 ก.พ. - 7 มี.ค.โดยข้าราชการทุกหน่วยงานได้ ทยอยเก็บสัมภาระและออกจากพืน้ ทีต่ ามทีท่ างแกนนำ� คปท.ได้ประกาศขอ ความร่วมมือให้ออกจากพืน้ ทีโ่ ดยเร็ว โดยไม่มเี หตุรนุ แรงหรือวุน่ วายใดๆ ทางด้านมวลชน กปปส.แจ้งวัฒนะ ได้ร่วมกับกลุ่มชาวนาที่กระทรวง พาณิชย์ นำ�โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ แกนนำ� กปปส.แจ้งวัฒนะ และ นายระวี รุ่งเรือง ประธานเครือข่ายชาวนาไทย ได้เดินทางไปยังสำ�นักงาน อัยการสูงสุด เพื่อติดตามทวงถามการยื่นเรื่องร้องเรียนของชาวนา หลัง จากเมื่อวันที่ 10 ก.พ.ที่ผ่านมา เคยยื่นหนังสือขอให้อธิบดีอัยการช่วย ตรวจสอบการจ่ายเงินคืนให้กับชาวนาและปัญหาการทุจริตในโครงการ รับจำ�นำ�ข้าว รวมถึงให้ยึดทรัพย์ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รักษาการนายก รัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำ�เงินมาชดใช้ให้กับชาวนา และเรียกร้องให้ชว่ ยเหลือด้านกระบวนการยุตธิ รรมในการเรียกร้องค่าเสีย หายให้กับชาวนาโดยเร่งด่วนด้วย

“ยิง่ ลักษณ์”ติดภารกิจถางป่า

ต่อจากหน้า 1

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (27 ก.พ.) คณะกรรมการป้องกันและปราบ ปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้นัดหมายให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รักษา การนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) เข้ารับทราบข้อกล่าวหาว่า บริหารราชการผิดพลาด และปล่อย ให้มีการทุจริตในโครงการรับจำ�นำ�ข้าว อย่างไรก็ตามปรากฎว่า น.ส.ยิ่ง ลักษณ์ ได้เดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่ จ.เชียงราย - เชียงใหม่ ตั้งแต่เมื่อ วันที่ 25 ก.พ.ที่ผ่านมา จึงไม่ได้เดินทางมาตามนัดหมาย ซึ่งเป็นไปตาม ที่คาดการกันไว้ก่อนหน้านี้ โดย น.ส.ยิ่งลักษณ์ได้ให้สัมภาษณ์ที่ จ.เชียงใหม่ว่า ได้สอบถามที่ ปรึกษากฎหมายแล้ว ตามระเบียบสามารถส่งตัวแทนไปรับทราบข้อกล่าว หาได้ โดยมอบอำ�นาจให้ผู้อื่นไปแทน จากนั้นจึงจะเป็นขั้นตอนของการ ชีแ้ จง ซึง่ ตามข้อกฎหมาย น.ส.ยิง่ ลักษณ์จะต้องส่งคำ�ชีแ้ จง ป.ป.ช.ภายใน 15 วัน หรือตรงกับวันที่ 14 มี.ค.นี้ รายงานข่าวแจ้งว่า ที่บริเวณประตูทางเข้าออกบริเวณหน้าประตู 3 สำ�นักงาน ป.ป.ช. ด้านที่ติดกับสำ�นักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้มีกลุ่มผู้ ชุมนุม กวป.- นปช.นนทบุรี ซึ่งตั้งเวทีปราศรัยตั้งแต่เมื่อวันที่ 26 ก.พ.ที่ ผ่านมา ได้นำ�หินและทรายมาเทกองรวมกัน พร้อมถุงปูน และอิฐบล๊อก จำ�นวนมาก มาวางรวมกันไว้ เพือ่ เตรียมผสมและก่อกำ�แพงปิดขวางประตู ทางเข้าออกสำ�นักงาน ป.ป.ช.ถาวร ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในโลกออนไลน์อย่างเว็บไซต์เฟซบุ๊ค บนแฟนเพจ ต่างๆ อาทิ “กปปส.เยอรมัน” “Vote Thailand” เป็นต้น ได้มกี ารวิพากษ์ วิจารณ์ภาพของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ขณะถางป่า ระหว่างไปปฏิบัติภารกิจเป็น ประธานการประชุมเรื่องไฟ่ป่าและหมอกควัน และการเผชิญเหตุภัยแล้ง ที่จ.เชียงใหม่ โดยมีการตั้งคำ�ถามว่า เหตุใด น.ส.ยิ่งลักษณ์ จึงไม่ไปรับ ทราบข้อกล่าวหาต่อ ป.ป.ช.กรณีทจุ ริตโครงการรับจำ�นำ�ข้าว ทัง้ นีม้ ผี เู้ ข้ามา แสดงความคิดเห็นจำ�นวนมาก อาทิ ถางป่า “ภารกิจด่วน???ยิง่ ลักษ์ไม่ไป รับทราบข้อกล่าวหาของปปช. แต่ไปถางป่าแทน เออ ถ้าแยกไม่ออกว่าอัน ไหนสำ�คัญกว่ากันก็ไปเป็น E ลำ�ยองก็แล้วกัน” และ “ชาวนารออยู่ นายก มาถางป่า วันนี้ต้องมาฟังชี้มูลที่ ป.ป.ช นายกบอกมีภาระกิจคือถางป่า? ทำ�ไมเป็นคนแบบนี้วะ สงสารชาวนาวะ รอคำ�ตอบ รอเงิน แต่นายก มั่ว แต่เจีย๊ บอยู!่ !” และ “ถนัดนักเรือ่ งสร้างภาพ แต่ถา้ เรือ่ งการบริหารประเทศ หนูไม่รู้ ไม่ทราบ รู้อย่างเดียวว่า ดิฉ้านนน..มาจากการเลือกตั้งคร้าๆๆๆ”

เป่านกหวีด เมือ่ ไม่กว่ี นั มานีผ้ มได้เขียนถึงเรือ่ งการเจรจา มาช่วงนี้ ก็มกี ระแสเรือ่ งเจรจากลับมาอีก วันนัน้ ผมบอกว่าการเจรจากับ ‘คนผิด’ และ ‘ผิด คน’ ไม่สามารถบรรลุถงึ เป้าหมายของการเจรจาเพือ่ หา ทางออกได้ มาถึงเมือ่ วานนี้ ‘กำ�นันสุเทพ’ โยนลูกไปใส่ ‘ยิง่ ลักษณ์’ ว่าถ้าต้องการเจรจาก็จะเจรจาออกโทรทัศน์ทกุ ช่อง ตัว ต่อตัว ปรากฏว่าทาง ‘ยิง่ ลักษณ์’ กลับเป็นฝ่ายมือไม้ปน่ั ป่วน ทำ�อะไรไม่ถกู บอกให้ยตุ กิ ารชุมนุมก่อนบ้างล่ะ บอก เจรจาคนเดียวไม่ได้บา้ งล่ะ บอกให้เจรจาตามกรอบ รัฐธรรมนูญบ้างล่ะ บอกต้องมีกรอบทีต่ รงกันบ้างล่ะ ให้ ยูเอ็นมาเป็นตัวกลางบ้างหล่ะ พูดง่ายๆคือเตะลูกออกไปก่อน ยังไม่ยอมเจรจา ขอ ปรึกษาพีช่ ายก่อน เดีย๋ วผิดสคริปต์อกี ถือเป็นการเปลือยตัวเองต่อหน้าคนทัง้ ประเทศอีกครัง้ ว่าไม่ใช่คนตัดสินใจทีแ่ ท้จริง และไม่สามารถเจรจาได้ ต่อประเด็นต่างๆทีย่ ง่ิ ลักษณ์บา่ ยเบีย่ ง พอจะเห็นถึง ความจริงใจในการเจรจา และความมึนงงสับสนในตัว เองของเธอเป็นอย่างดี ให้ยตุ กิ ารชุมนุม - มึน : ถ้ายุตกิ ารชุมนุมแล้วจะ เจรจากันไปทำ�ไม ตรรกะง่ายๆเหมือนกัน ถ้ายิง่ ลักษณ์ ลาออก กำ�นันสุเทพก็คงไม่ไปเจรจากับยิง่ ลักษณ์เหมือน กัน เพราะปัจจัยทีท่ �ำ ให้ตอ้ งเจรจามันหมดไปแล้ว คูข่ ดั แย้งไม่คงอยูแ่ ล้ว เธอพูดอย่างนีอ้ อกมาได้ คงเพราะ เธอมึนจริงๆ เจรจาคนเดียวไม่ได้ - งง : ยิง่ ลักษณ์บอกว่า “ควร จะมีการพูดคุยกัน ‘หลายๆ คน’ น่าจะเป็นประโยชน์ มากกว่าเพราะว่าต้องมีผรู้ เู้ ข้ามาร่วมด้วย เนือ่ งจากตนเอง ไม่สามารถจะตัดสินใจแทน ‘คนทัง้ ประเทศได้’ เพราะมี ทัง้ เรือ่ งกฎกติกาและรายละเอียดต่างๆ” สรุปว่า ‘คนเดียว’ ตัดสินใจแทนคนทัง้ ประเทศไม่ได้ แต่ ‘หลายๆคน’ ตัดสินใจแทนคนทัง้ ประเทศได้งน้ั เรอ ะ? ถ้างัน้ ไม่ตอ้ งให้มาคุยกันทัง้ ประเทศเลยเหรอ? แล้ว ยังต้องการ ‘ผูร้ ’ู้ มาร่วมด้วย แสดงว่าต้องมีใครเป็น ‘ผู้ ไม่ร’ู้ เป็นแน่ พอออกมาบอกอย่างนีเ้ หล่าลิว่ ล้อก็รบี แสดงตน ‘พร้อม พงษ์’ บอกให้เจรจาในทางลับ ไม่ตอ้ งออกทีวี ‘จตุพร’ บอกให้มาเจรจากับตนเอง หรือณัฐวุฒิ อยากถามเหมือน กันว่าคุณเป็นใครหรือ ทำ�ไมจะต้องไปเจรจากับคุณ คุณ ตัดสินใจได้หรือ? เดีย๋ วมีโทรศัพท์เข้ามาก็ลม้ การเจรจา เหมือนคราวทีแ่ ล้วอีก ส่วนเรือ่ งการเจรจาทางลับนัน้ ความเห็นส่วนตัวของ ผมคิดว่าก็สามารถทำ�ได้ ถ้ายึดหลักของผลประโยชน์ ส่วนรวมเป็นทีต่ ง้ั ไม่ใช่มาเจรจาเรือ่ งผลประโยชน์สว่ น ตน แต่ทเ่ี ด็จพีแ่ ละบรรดาลิว่ ล้อออกมาพูดอย่างนีม้ นั ส่อ เจตนาชัดเจนว่ากลัวยิง่ ลักษณ์มาถูกต้อนออกทีวี เพราะ ไม่ได้มอี ะไรจะไปเจรจากับเขาได้เลย เหลีย่ มคูและความ เก๋าเกมมันผิดกันมาก เจรจาตามกรอบรัฐธรรมนูญ - สับสน : แน่นอน อยูแ่ ล้วว่าการเจรจาก็ตอ้ งอยูภ่ ายใต้รฐั ธรรมนูญอยูแ่ ล้ว เพราะคนไทยทุกคนก็ตอ้ งเคารพรัฐธรรมนูญ และผู้ ชุมนุมเขาก็ชดั เจนในเรือ่ งรัฐธรรมนูญ แต่เป็นพรรคพวก ของยิง่ ลักษณ์หรือเปล่าทีไ่ ม่เคารพรัฐธรรมนูญ และออก มาไม่ยอมรับคำ�ตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญก่อนหน้านี้ ต้องมีกรอบทีต่ รงกัน - แถ : เอิม่ มมม... คือ... ถ้าไม่ มาเจรจากันแล้วจะมีกรอบได้อย่างไร? เพราะมันชัดเจน อยูแ่ ล้วว่าคิดไม่เหมือนกัน เป็นคนละขัว้ เลย จะกำ�หนด กรอบก็ตอ้ งมาเจรจากัน รอบแรกอาจจะกำ�หนดกรอบ และรอบต่อไปมาคุยเรือ่ งรายละเอียดก็ท�ำ ได้ นีแ่ น่ใจ จริงๆนะว่าใช้สมองคิดก่อนทีจ่ ะพูดมา ให้ยเู อ็นมาเป็นตัวกลาง - เมา : อันนีย้ ง่ิ ลักษณ์ไม่ได้ คิด แต่เป็นเหล่าสมุนคิดมา ซึง่ ยูเอ็นเขาจะมารูเ้ รือ่ งบ้าน เราได้ดกี ว่าคนในบ้านเราได้ยงั ไง แล้วจะคุยกันภาษา ไหน อีกอย่างลืมไปหรือเปล่าว่าพีช่ ายของยิง่ ลักษณ์ เอง เคยบอกว่า ‘ยูเอ็นไม่ใช่พอ่ ’ หรือพอให้โครงการ น้�ำ กับเควอเตอร์ไป แล้วกลับมาจำ�ได้ทนั ทีวา่ ยูเอ็นคือ พ่อของตนเอง? ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็แสดงให้เห็นถึงความไม่จริงใจ ความไม่เข้าใจ และความหวาดกลัวการเจรจา ของยิง่ ลักษณ์และผองเพือ่ น สรุปว่ารอบนีก้ �ำ นันสุเทพชกเข้า เป้าอีกยกนึงแล้ว แสงธรรม ชุนชฎาธาร

ผูจ้ ด ั ทำ�หนังสือพิมพ์ราชดำ�เนินรายวัน : ผูอ ้ �ำ นวยการ เอกนัฏ พร้อมพันธุ์ุ โฆษกคณะกรรมการ กปปส. บรรณาธิการ : แสงธรรม ชุนชฎาธาร, สำ�นักงานอนุสาวรียป ์ ระชาธิปไตย ถนนราชดำ�เนิน กทม. โทร. 094 073 0850 ถึง 2 E-mail : ratchadamnoendaily@gmail.com ดาวน์โหลดฉบับดิจิตอลได้ที่ http://www.facebook.com/RatchadamnoenToday ราชดำ�เนินรายวัน

ราชดำเนินรายวัน 28 ก.พ. 2557  

หนังสือพิมพ์ราชดำเนินรายวัน https://www.facebook.com/RatchadamnoenToday