Page 1

RATCHADAMNOEN DAILY

ราชดำ�เนินรายวัน

ฉบับที่ 55 : วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 http://www.facebook.com/RatchadamnoenToday

โค่นระบอบทักษิณ ปฎิรูปประเทศไทย เพื่อประชาธิปไตยสมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

“กำ�นัน”ท้ารบ“แม้ว” สะกิดกลับไทยบัญชาการเอง ลัน่ ไม่ให้“ปู”เข้าทำ�เนียบฯอีก ราชดำ�เนินรายวัน - เลขาธิการ กปปส.ประกาศนำ�ทัพมวลมหา ประชาชนล้อมทำ�เนียบฯแต่เช้าตรู่ ลัน่ ไม่ให้ “ยิง่ ลักษณ์” เข้าทำ�เนีย บฯอีกตลอดชีวติ “เหลิม” เจอกันทีจ่ ดุ หมาย ใครไม่มาเป็นหมา แฉ “ทักษิณ” ทำ�มนต์ด�ำ ทีพ่ ม่า หมอดูบอกต้องยึดทำ�เนียบคืนให้ได้ใน สัปดาห์น้ี หาไม่จะหมดอนาคต พร้อมท้า “นายใหญ่” กลับไทยมา บัญชาการเอง หากไม่มาเป็นหน้าตัวเมีย เผยเตรียมมอบเงินสด 25 ล้านให้สภาทนายความ ใช้สคู้ ดีให้ชาวนา พร้อมกัน 2.2 ล้านมอบ ให้ 11 ครอบครัวชาวนาทีฆ่ า่ ตัวตายด้วย อ่านต่อหน้า 4

อ่านต่อหน้า 4

ชาวนาบุ ก สุ ว รรณภู ม ิ ข่มขูค่ กุ คามปชช. เกียร์วา่ งปล่อยเหตุรนุ แรงถี่ ประจานรัฐบาลโกง “เอกนัฏ”ฉะศรส.

ราชดำ�เนินรายวัน - โฆษก กปปส.จวก ศรส.คุกคามประชาชนศาล-องค์กรอิสระ หวังขยายผลเกิดความรุนแรง เพิกเฉยคดีฆา่ “สุ ทิน” - ปาระเบิดเวที กปปส. ย้�ำ “ทักษิณ” ตัวปัญหาทำ�ประเทศ แตกแยก หนุนชาวนาเรียกร้องสิทธิ์ จวก รบ.ไม่จริงใจแก้ปญ ั หา จีถ้ ามสัญญาเริม่ จ่ายหนี้ 17 ก.พ.นีจ้ ะครบ 1.3 แสนล้านเมือ่ ใด เหน็บแค่ขายผ้าเอาหน้ารอด อ่านต่อหน้า 4

เบีย้ วจ่ายเงินจำ�นำ�ข้าว

ราชดำ�เนินรายวัน - กลุม่ ชาวนาหน้ากระทรวงพาณิชย์ บุกไปสนามบินสุวรรณภูมิ ประจานรัฐบาลโคตรโกง ค้าง หนีจ้ �ำ นำ�ข้าว 1.3 แสนล้าน พร้อมแจกพันธุข์ า้ วชาวต่างชาติ สะท้อนปัญหารัฐบาลเบีย้ วหนี้ ประกาศระดมพลขอ คุย “ยิง่ ลักษณ์” ทีส่ �ำ นักงานปลัดกลาโหม หากไร้ทางออกใน 15 วันเตรียมเคลือ่ นไหวใหญ่ อ่านต่อหน้า 4

แฉธ.ออมสินปล่อยกู้ 9พันล. คนระดมถอนเงินสัง่ สอนรัฐ ราชดำ�เนินรายวัน - “ถาวร” ปูดแบงก์ออมสินไฟเขียว ธ.ก.ส.กู้ เพิม่ 9 พันล้านบาท อ้างเสริมสภาพคล่อง ทัง้ ที่ ธ.ก.ส.ไม่มปี ญ ั หา ชีซ้ กิ แซกเลีย่ งกฎหมายหวังอุม้ รัฐบาล มัน่ ใจขัด ม.181 แน่นอน ระบุการกูเ้ ป็นโมฆะ จวก ผอ.ออมสินคนในระบอบแม้ว ปล้น เงินเด็กให้รฐั บาลทรราช ด้าน “ยะใส” สับโครงการจำ�นำ�ข้าวสร้าง หายนะทุกระดับ แต่คนตระกูลชินฯได้ประโยชน์อฟู้ ู่ อ่านต่อหน้า 4

กปปส.ปรับกลยุทธ์ รัก-ยิม้ : ภาพกิจกรรมบอกรักประเทศไทยของเวทีราชประสงค์ ทีใ่ ห้จติ กรมาวาดภาพรอยยิม้ ของลุงกำ�นัน บนลายธงไตรรงค์ ซึง่ ก็สรา้งรอยยิม้ ให้กบั มวลชนแยกราชประสงค์ และผูท้ ไ่ี ด้พบเห็นไปตามๆกัน

จัดทีมพุง่ เป้า“ปู-ครม.”

อ่านต่อหน้า 3

ราชดำ�เนินรายวัน


การแสดงดนตรีจาก บางเขน แบนด์

สีสนั ปทุมวัน

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย แรงงานโรงงานสแตนเลย์ เวิร์ค ร้องเรียนรัฐบาลและกระทรวงแรงงาน ให้ช่วยเหลือหลังโรงงานปิดไม่จ่ายเงินให้พนักงาน

เก็บตกการเคลื่อนไหว

แกนนำ�กลุ่มชาวนา เดินทางมาสนามบินสุวรรณภูมิ บอกเล่า ความทุกข์ที่ไม่ได้รับเงินจากการขายข้าวแก่ชาวต่างชาติ

กปปส. นำ�โดยอิสสระ สมชัย นำ�มวลชนสวนลุมพินี ไปกางมุ้งนอนหน้าทำ�เนียบรัฐบาลเรียบร้อยโรงเรียน กปปส.

นพพล โกมารชุน ปรียานุช ปานประดับ ประกบคู่ อ.ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ที่เวทีแจ้งวัฒนะ

ทีม หมอ พยาบาล ร.พ.มงกุฎวัฒนะ พร้อมรับมือสถานการณ์ที่เวทีแจ้งวัฒนะ

นิติธร-อุทัย แกนนำ� คปท.แถลงข่าว ยืนยันไม่คืนพื้นที่ทำ�เนียบรัฐบาล

หลวงปู่พุทธะอิสระเจรจากับตำ�รวจผ่าน วีดีโอคอนเฟอเรนซ์ ยังไม่คืนพื้นที่ เพราะตำ�รวจยังไม่รับรองความปลอดภัย

ตกใจ นึกว่าแจ้งวัฒนะถูกตำ�รวจเข้าสลาย ที่แท้เข้าพ่นควันกำ�จัดยุงลาย

คปท. เพิ่มแนวแบริเออร์ หน้าทำ�เนียบรัฐบาล ฝั่งสะพานอรทัย ต้อนรับ “ยิ่งลักษณ์-เฉลิม” เข้าทำ�เนียบฯ

เจ เจตริน วรรธนะสิน ทักทายแฟนคลับ มวลมหาประชาชนที่เวทีอโศก

สินค้าใหม่ จากจุฬาฯ ประชาคม ชุดโปสเตอร์หลายแบบ นำ�รายได้ให้ กปปส. เต็นท์อยู่หน้า 7-11 อโศก

กราฟฟิตี้บรรจงพ่นสีสเปรย์ใบหน้าลุงกำ�นัน บนพื้นหลังธงชาติ ที่เวทีราชประสงค์


กปปส.ปรับกลยุทธ

SHARE

จัดทีมพุงเปา“ปู-ครม.”

วานนี้ (16 ก.พ.) นายวิทยา แก้วภราดัย แกนนำ� กปปส. กล่าวว่า ตอนนี้ ร.ต.อ.เฉลิม อยูบ่ �ำ รุง รักษาการ รักษาการ รมว.แรงงาน ในฐานะ ผอ.ศรส.ประกาศจะทำ�ทุกวิธใี ห้ น.ส.ยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร รักษาการนายกรัฐมนตรี สามารถเข้าไปทำ�งาน ในทำ�เนียบรัฐบาลได้ตามปกติ ทัง้ นี้ แกนนำ� กปปส.มีการ ประชุมหารือกันมีการเสนอว่า ในสัปดาห์หน้านี้ จะมีปฎิบตั ิ การส่งชุดเคลือ่ นทีเ่ ร็ว ติดตามบุคคลสำ�คัญของรัฐบาล ตาม ทีเ่ คย กปปส.ประกาศไว้กอ่ นหน้าที่ โดยแบ่งออก 2 ส่วน คือ 1.ส่งคนติดตามตัวบุคคลใน ศรส.และ 2.ส่งคนติดตาม ตัว น.ส.ยิง่ ลักษณ์ และ ครม.เพราะทีผ่ า่ นมารัฐบาลไม่มกี าร แสดงออกถึงความรับผิดชอบ กับความผิดพลาดของการ บริหาร “จะให้รสู้ กึ ถึงการทีม่ คี นมาประกบติดตามตัวอยูต่ ลอดเวลา เหมือนอย่างทีร่ ฐั บาลส่งคนมาติดตามแกนนำ� กปปส.โดยเริม่ ในวันที่ 17 ก.พ.นี้ จะส่งมวลชนไปเยีย่ ม ศรส.และอีกส่วนไป เยีย่ ม น.ส.ยิง่ ลักษณ์ ทีส่ �ำ นักปลัดกระทรวงกลาโหมเพือ่ ให้บท เรียนกับรัฐบาล แต่ยนื ยันว่าไม่ใช่การตามล่า” นายวิทยา กล่าว ทัง้ นี้ นายวิทยา กล่าวอีกว่าตนทราบจากเพือ่ นตำ�รวจว่า มี

การส่งบุคคลไม่หวังดีเข้ามาแอบแฝงก่อกวนในพืน้ ทีช่ มุ นุมเวที ราชประสงค์ จึงต้องนำ�มวลชนไปเยีย่ มเยือนเพือ่ ให้ก�ำ ลังใจ และร่วมกิจกรรม ทัง้ นีเ้ มือ่ แน่ใจว่าเหตุการณ์ทกุ อย่างจะเป็น ไปด้วยความเรียบร้อย ก็จะเดินทางกลับมาทีเ่ วทีสลี มตามเดิม นายวิทยา กล่าวอีกว่า ส่วนกรณี นายสนธิญาณ ชืน่ ฤทัยใน ธรรม หนึง่ ในแกนนำ� กปปส.ทีศ่ าลอาญาอนุญาตให้ประกัน ตัวชัว่ คราว ทำ�ให้เกิดความไม่พอใจของ นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ (ดีเอสไอ) แสดงให้เห็นว่า รัฐบาล น.ส.ยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร รักษาการนายฯ เป็นเผด็จการแบบ เบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้ว และต้องการแทรกแซงอำ�นาจยุตกิ รรม เป็นพฤติกรรมทีเ่ ลวร้ายรุนแรงที่ ไม่เคยเกิดขึน้ มากก่อนในยุค เผด็จการทีผ่ า่ นมาในโลกนี้ เพราะทีผ่ า่ นมารัฐบาลสามารถ ควบคุมกระบวนการของดีเอสไอ พนักงานสอบสวน และ อัยการได้จนหมดสิน้ แต่ยงั ไม่ควบคุมกระบวนการยุตธิ รรมได้ เมือ่ องค์กรเหล่านี้ ทำ�งานขัดแข้งกับความรูส้ กึ ของตัวเอง จะ ทำ�การคุกคามข่มขูต่ อ่ ต้าน จนนำ�ไปสูม่ คี นร้ายก่อเหตุโดยตรง องค์กรต่างๆ ดังนัน้ พฤติกรรมคุกคามกระบวนยุตธิ รรมแบนนี้ ต้องให้ทว่ั โลกประณามถึงความชัว่ ร้ายของระบอบทักษิณ

CARTOON

“เราทนรัฐบาลชุดนีไ้ ม่ได้ พฤติกรรมทีแ่ สดงออกมาเหมือน เป็นคนทีไ่ ม่มหี วั ใจ ไม่มจี ติ สำ�นึก ทุจริตโกงกินชาติแผ่นดิน อยากให้ไล่รฐั บาลชุดนีอ้ อกไป หรืออย่างน้อยก็ขอให้มจี ติ สำ�นึก ขึน้ มาบ้างหลังจากได้เห็นคนออกมาชุมนุมเยอะขนาดนี้ และก็อยากให้มวลชน กปปส. สูๆ้ และใจเย็นๆ เพราะสุดท้ายแล้วธรรมมะต้องชนะอธรรม”

“อยากให้มกี ารปฏิรปู ให้มกี ารเปลีย่ นแปลง เนือ่ งจากปัจจุบนั มี การทุจริตคอร์รปั ชัน่ โกงกินอย่างเห็นได้ชดั และระบบการบริหาร ราชการแผ่นดินในปัจจุบนั ก็ไม่สามารถทีจ่ ะทำ�อะไรกับเขาได้ดงั นัน้ จึงต้องมีการเปลีย่ นแปลง และอยากให้ผชู้ มุ นุมทุกคนอย่าท้อ จนกว่าจะมีการเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้ ”

“รัฐบาลชุดนีม้ กี ารโกงกินชาติ โกงกินประชาชน เอาสมบัตขิ องประเทศ ชาติไปเป็นสมบัตขิ องตัวเอง และรัฐบาลทีด่ ตี อ้ งทำ�เพือ่ ประชาชน ไม่ใช้ ทำ�เพือ่ ตัวเอง และในอนาคตก็อยากเห็นการปฏิรปู ให้กฎหมายมีความ เข้มข้น การทุจริตคอร์รปั ชัน่ ต้องหมดไป และการบริหารราชการต้อง ตรวจสอบได้ และโอกาสนีก้ ข็ อให้ผชู้ มุ นุมต้องอดทุน ธรรมะต้องชนะ อธรรม คนดีตอ้ งอดทนเพราะชนชัว่ หน้าด้านเหลือเกิน”

กลุ่มเพื่อนๆ ที่พบกันในที่ชุมนุม

กลุ่มเพื่อนๆ ที่พบกันในที่ชุมนุม

แนวร่วม กปปส. จากเยาวราช


ราชดำเนินรายวัน 17 ก.พ. 2557  

หนังสือพิมพ์ราชดำเนินรายวัน https://www.facebook.com/RatchadamnoenToday

Advertisement