Issuu on Google+

RATCHADAMNOEN DAILY

ราชดำ�เนินรายวัน

ฉบับที่ 55 : วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 http://www.facebook.com/RatchadamnoenToday

โค่นระบอบทักษิณ ปฎิรูปประเทศไทย เพื่อประชาธิปไตยสมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

“กำ�นัน”ท้ารบ“แม้ว” สะกิดกลับไทยบัญชาการเอง ลัน่ ไม่ให้“ปู”เข้าทำ�เนียบฯอีก ราชดำ�เนินรายวัน - เลขาธิการ กปปส.ประกาศนำ�ทัพมวลมหา ประชาชนล้อมทำ�เนียบฯแต่เช้าตรู่ ลัน่ ไม่ให้ “ยิง่ ลักษณ์” เข้าทำ�เนีย บฯอีกตลอดชีวติ “เหลิม” เจอกันทีจ่ ดุ หมาย ใครไม่มาเป็นหมา แฉ “ทักษิณ” ทำ�มนต์ด�ำ ทีพ่ ม่า หมอดูบอกต้องยึดทำ�เนียบคืนให้ได้ใน สัปดาห์น้ี หาไม่จะหมดอนาคต พร้อมท้า “นายใหญ่” กลับไทยมา บัญชาการเอง หากไม่มาเป็นหน้าตัวเมีย เผยเตรียมมอบเงินสด 25 ล้านให้สภาทนายความ ใช้สคู้ ดีให้ชาวนา พร้อมกัน 2.2 ล้านมอบ ให้ 11 ครอบครัวชาวนาทีฆ่ า่ ตัวตายด้วย อ่านต่อหน้า 4

อ่านต่อหน้า 4

ชาวนาบุ ก สุ ว รรณภู ม ิ ข่มขูค่ กุ คามปชช. เกียร์วา่ งปล่อยเหตุรนุ แรงถี่ ประจานรัฐบาลโกง “เอกนัฏ”ฉะศรส.

ราชดำ�เนินรายวัน - โฆษก กปปส.จวก ศรส.คุกคามประชาชนศาล-องค์กรอิสระ หวังขยายผลเกิดความรุนแรง เพิกเฉยคดีฆา่ “สุ ทิน” - ปาระเบิดเวที กปปส. ย้�ำ “ทักษิณ” ตัวปัญหาทำ�ประเทศ แตกแยก หนุนชาวนาเรียกร้องสิทธิ์ จวก รบ.ไม่จริงใจแก้ปญ ั หา จีถ้ ามสัญญาเริม่ จ่ายหนี้ 17 ก.พ.นีจ้ ะครบ 1.3 แสนล้านเมือ่ ใด เหน็บแค่ขายผ้าเอาหน้ารอด อ่านต่อหน้า 4

เบีย้ วจ่ายเงินจำ�นำ�ข้าว

ราชดำ�เนินรายวัน - กลุม่ ชาวนาหน้ากระทรวงพาณิชย์ บุกไปสนามบินสุวรรณภูมิ ประจานรัฐบาลโคตรโกง ค้าง หนีจ้ �ำ นำ�ข้าว 1.3 แสนล้าน พร้อมแจกพันธุข์ า้ วชาวต่างชาติ สะท้อนปัญหารัฐบาลเบีย้ วหนี้ ประกาศระดมพลขอ คุย “ยิง่ ลักษณ์” ทีส่ �ำ นักงานปลัดกลาโหม หากไร้ทางออกใน 15 วันเตรียมเคลือ่ นไหวใหญ่ อ่านต่อหน้า 4

แฉธ.ออมสินปล่อยกู้ 9พันล. คนระดมถอนเงินสัง่ สอนรัฐ ราชดำ�เนินรายวัน - “ถาวร” ปูดแบงก์ออมสินไฟเขียว ธ.ก.ส.กู้ เพิม่ 9 พันล้านบาท อ้างเสริมสภาพคล่อง ทัง้ ที่ ธ.ก.ส.ไม่มปี ญ ั หา ชีซ้ กิ แซกเลีย่ งกฎหมายหวังอุม้ รัฐบาล มัน่ ใจขัด ม.181 แน่นอน ระบุการกูเ้ ป็นโมฆะ จวก ผอ.ออมสินคนในระบอบแม้ว ปล้น เงินเด็กให้รฐั บาลทรราช ด้าน “ยะใส” สับโครงการจำ�นำ�ข้าวสร้าง หายนะทุกระดับ แต่คนตระกูลชินฯได้ประโยชน์อฟู้ ู่ อ่านต่อหน้า 4

กปปส.ปรับกลยุทธ์ รัก-ยิม้ : ภาพกิจกรรมบอกรักประเทศไทยของเวทีราชประสงค์ ทีใ่ ห้จติ กรมาวาดภาพรอยยิม้ ของลุงกำ�นัน บนลายธงไตรรงค์ ซึง่ ก็สรา้งรอยยิม้ ให้กบั มวลชนแยกราชประสงค์ และผูท้ ไ่ี ด้พบเห็นไปตามๆกัน

จัดทีมพุง่ เป้า“ปู-ครม.”

อ่านต่อหน้า 3

ราชดำ�เนินรายวัน


การแสดงดนตรีจาก บางเขน แบนด์

สีสนั ปทุมวัน

คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย แรงงานโรงงานสแตนเลย์ เวิร์ค ร้องเรียนรัฐบาลและกระทรวงแรงงาน ให้ช่วยเหลือหลังโรงงานปิดไม่จ่ายเงินให้พนักงาน

เก็บตกการเคลื่อนไหว

แกนนำ�กลุ่มชาวนา เดินทางมาสนามบินสุวรรณภูมิ บอกเล่า ความทุกข์ที่ไม่ได้รับเงินจากการขายข้าวแก่ชาวต่างชาติ

กปปส. นำ�โดยอิสสระ สมชัย นำ�มวลชนสวนลุมพินี ไปกางมุ้งนอนหน้าทำ�เนียบรัฐบาลเรียบร้อยโรงเรียน กปปส.

นพพล โกมารชุน ปรียานุช ปานประดับ ประกบคู่ อ.ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ที่เวทีแจ้งวัฒนะ

ทีม หมอ พยาบาล ร.พ.มงกุฎวัฒนะ พร้อมรับมือสถานการณ์ที่เวทีแจ้งวัฒนะ

นิติธร-อุทัย แกนนำ� คปท.แถลงข่าว ยืนยันไม่คืนพื้นที่ทำ�เนียบรัฐบาล

หลวงปู่พุทธะอิสระเจรจากับตำ�รวจผ่าน วีดีโอคอนเฟอเรนซ์ ยังไม่คืนพื้นที่ เพราะตำ�รวจยังไม่รับรองความปลอดภัย

ตกใจ นึกว่าแจ้งวัฒนะถูกตำ�รวจเข้าสลาย ที่แท้เข้าพ่นควันกำ�จัดยุงลาย

คปท. เพิ่มแนวแบริเออร์ หน้าทำ�เนียบรัฐบาล ฝั่งสะพานอรทัย ต้อนรับ “ยิ่งลักษณ์-เฉลิม” เข้าทำ�เนียบฯ

เจ เจตริน วรรธนะสิน ทักทายแฟนคลับ มวลมหาประชาชนที่เวทีอโศก

สินค้าใหม่ จากจุฬาฯ ประชาคม ชุดโปสเตอร์หลายแบบ นำ�รายได้ให้ กปปส. เต็นท์อยู่หน้า 7-11 อโศก

กราฟฟิตี้บรรจงพ่นสีสเปรย์ใบหน้าลุงกำ�นัน บนพื้นหลังธงชาติ ที่เวทีราชประสงค์


กปปส.ปรับกลยุทธ

SHARE

จัดทีมพุงเปา“ปู-ครม.”

วานนี้ (16 ก.พ.) นายวิทยา แก้วภราดัย แกนนำ� กปปส. กล่าวว่า ตอนนี้ ร.ต.อ.เฉลิม อยูบ่ �ำ รุง รักษาการ รักษาการ รมว.แรงงาน ในฐานะ ผอ.ศรส.ประกาศจะทำ�ทุกวิธใี ห้ น.ส.ยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร รักษาการนายกรัฐมนตรี สามารถเข้าไปทำ�งาน ในทำ�เนียบรัฐบาลได้ตามปกติ ทัง้ นี้ แกนนำ� กปปส.มีการ ประชุมหารือกันมีการเสนอว่า ในสัปดาห์หน้านี้ จะมีปฎิบตั ิ การส่งชุดเคลือ่ นทีเ่ ร็ว ติดตามบุคคลสำ�คัญของรัฐบาล ตาม ทีเ่ คย กปปส.ประกาศไว้กอ่ นหน้าที่ โดยแบ่งออก 2 ส่วน คือ 1.ส่งคนติดตามตัวบุคคลใน ศรส.และ 2.ส่งคนติดตาม ตัว น.ส.ยิง่ ลักษณ์ และ ครม.เพราะทีผ่ า่ นมารัฐบาลไม่มกี าร แสดงออกถึงความรับผิดชอบ กับความผิดพลาดของการ บริหาร “จะให้รสู้ กึ ถึงการทีม่ คี นมาประกบติดตามตัวอยูต่ ลอดเวลา เหมือนอย่างทีร่ ฐั บาลส่งคนมาติดตามแกนนำ� กปปส.โดยเริม่ ในวันที่ 17 ก.พ.นี้ จะส่งมวลชนไปเยีย่ ม ศรส.และอีกส่วนไป เยีย่ ม น.ส.ยิง่ ลักษณ์ ทีส่ �ำ นักปลัดกระทรวงกลาโหมเพือ่ ให้บท เรียนกับรัฐบาล แต่ยนื ยันว่าไม่ใช่การตามล่า” นายวิทยา กล่าว ทัง้ นี้ นายวิทยา กล่าวอีกว่าตนทราบจากเพือ่ นตำ�รวจว่า มี

การส่งบุคคลไม่หวังดีเข้ามาแอบแฝงก่อกวนในพืน้ ทีช่ มุ นุมเวที ราชประสงค์ จึงต้องนำ�มวลชนไปเยีย่ มเยือนเพือ่ ให้ก�ำ ลังใจ และร่วมกิจกรรม ทัง้ นีเ้ มือ่ แน่ใจว่าเหตุการณ์ทกุ อย่างจะเป็น ไปด้วยความเรียบร้อย ก็จะเดินทางกลับมาทีเ่ วทีสลี มตามเดิม นายวิทยา กล่าวอีกว่า ส่วนกรณี นายสนธิญาณ ชืน่ ฤทัยใน ธรรม หนึง่ ในแกนนำ� กปปส.ทีศ่ าลอาญาอนุญาตให้ประกัน ตัวชัว่ คราว ทำ�ให้เกิดความไม่พอใจของ นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ (ดีเอสไอ) แสดงให้เห็นว่า รัฐบาล น.ส.ยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร รักษาการนายฯ เป็นเผด็จการแบบ เบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้ว และต้องการแทรกแซงอำ�นาจยุตกิ รรม เป็นพฤติกรรมทีเ่ ลวร้ายรุนแรงที่ ไม่เคยเกิดขึน้ มากก่อนในยุค เผด็จการทีผ่ า่ นมาในโลกนี้ เพราะทีผ่ า่ นมารัฐบาลสามารถ ควบคุมกระบวนการของดีเอสไอ พนักงานสอบสวน และ อัยการได้จนหมดสิน้ แต่ยงั ไม่ควบคุมกระบวนการยุตธิ รรมได้ เมือ่ องค์กรเหล่านี้ ทำ�งานขัดแข้งกับความรูส้ กึ ของตัวเอง จะ ทำ�การคุกคามข่มขูต่ อ่ ต้าน จนนำ�ไปสูม่ คี นร้ายก่อเหตุโดยตรง องค์กรต่างๆ ดังนัน้ พฤติกรรมคุกคามกระบวนยุตธิ รรมแบนนี้ ต้องให้ทว่ั โลกประณามถึงความชัว่ ร้ายของระบอบทักษิณ

CARTOON

“เราทนรัฐบาลชุดนีไ้ ม่ได้ พฤติกรรมทีแ่ สดงออกมาเหมือน เป็นคนทีไ่ ม่มหี วั ใจ ไม่มจี ติ สำ�นึก ทุจริตโกงกินชาติแผ่นดิน อยากให้ไล่รฐั บาลชุดนีอ้ อกไป หรืออย่างน้อยก็ขอให้มจี ติ สำ�นึก ขึน้ มาบ้างหลังจากได้เห็นคนออกมาชุมนุมเยอะขนาดนี้ และก็อยากให้มวลชน กปปส. สูๆ้ และใจเย็นๆ เพราะสุดท้ายแล้วธรรมมะต้องชนะอธรรม”

“อยากให้มกี ารปฏิรปู ให้มกี ารเปลีย่ นแปลง เนือ่ งจากปัจจุบนั มี การทุจริตคอร์รปั ชัน่ โกงกินอย่างเห็นได้ชดั และระบบการบริหาร ราชการแผ่นดินในปัจจุบนั ก็ไม่สามารถทีจ่ ะทำ�อะไรกับเขาได้ดงั นัน้ จึงต้องมีการเปลีย่ นแปลง และอยากให้ผชู้ มุ นุมทุกคนอย่าท้อ จนกว่���จะมีการเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้ ”

“รัฐบาลชุดนีม้ กี ารโกงกินชาติ โกงกินประชาชน เอาสมบัตขิ องประเทศ ชาติไปเป็นสมบัตขิ องตัวเอง และรัฐบาลทีด่ ตี อ้ งทำ�เพือ่ ประชาชน ไม่ใช้ ทำ�เพือ่ ตัวเอง และในอนาคตก็อยากเห็นการปฏิรปู ให้กฎหมายมีความ เข้มข้น การทุจริตคอร์รปั ชัน่ ต้องหมดไป และการบริหารราชการต้อง ตรวจสอบได้ และโอกาสนีก้ ข็ อให้ผชู้ มุ นุมต้องอดทุน ธรรมะต้องชนะ อธรรม คนดีตอ้ งอดทนเพราะชนชัว่ หน้าด้านเหลือเกิน”

กลุ่มเพื่อนๆ ที่พบกันในที่ชุมนุม

กลุ่มเพื่อนๆ ที่พบกันในที่ชุมนุม

แนวร่วม กปปส. จากเยาวราชราชดำเนินรายวัน 17 ก.พ. 2557