Page 1

RATCHADAMNOEN DAILY

ราชดำ�เนินรายวัน

ฉบับที่ 45 : วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 http://www.facebook.com/RatchadamnoenToday

แจกฟรี ห้ามซือ้ ขาย

โค่นระบอบทักษิณ ปฎิรูปประเทศไทย เพื่อประชาธิปไตยสมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

ประกาศเดิน2วัน หาทุนช่วยชาวนา10ล้าน

กำ�ลังใจ“สาธิต”ล้น ราชดำ�เนินรายวัน - เลขาธิการ กปปส.บอก “เหลิม” เก่งแต่ ตบทรัพย์ หลังทำ�ฮึม่ เล่นงานคนหนุนมวลมหาประชาชน ยก “สาธิต เซกัล” จิตใจจงรักภักดี แม้เป็นต่างด้าว ลัน่ ปชช. ชนะเมือ่ ใดยกเลิกคำ�สัง่ เนรเทศ จวก “เฉลิม” อ่านกฎหมาย ไม่แตก สมควรคืนปริญญาเอกให้ ม.รามฯ ด้าน “สาธิต เซ กัล” กำ�ลังใจล้น 21 ราชนิกลู พร้อมด้วยองค์กรอืน่ ๆแห่มอบ ดอกไม้ เจ้าตัวย้อน ศรส.ขึน้ เวทีเทิดทูนสถาบันฯผิดตรงไหน เชือ่ พระสยามเทวาธิราชจะช่วยไม่ให้ถกู เนรเทศ ด้านผุช้ มุ นุม น้�ำ ตาคลอ ตะโกนลัน่ จะช่วยปกป้องเต็มที่ อ่านต่อหน้า 4

อ่านต่อหน้า 4

“หม่อมอุย๋ ”ออกโรงกระทุง้ โพลชีค้ นไทย55% น“ปู”ไขก๊อก รัฐบาลลาออกรักษาการ หนุ เปิ ด ทางรั ฐ บาลคนกลาง ชี้อยู่ต่อทำ�ลายชาติป่นปี้แน่ ราชดำ�เนินรายวัน - “ม.ร.ว.ปรีดยิ าธร” ร่อนจดหมายเปิดผนึกจี้ “ยิง่ ลักษณ์” ลาออก สับเละบริหารประเทศล้ม เหลว ชำ�แหละฉากสุดท้ายนโยบายประชานิยม ตอกย้�ำ จำ�นำ�ข้าวนำ�ชาติดง่ิ เหว แนะสารภาพชาวนารัฐถังแตกไม่มี เงินจ่าย เปิดทางรัฐบาลคนกลางมาแก้ปญ ั หา เตือน หากยังหวงอำ�นาจยิง่ ทำ�เศรษฐกิจทรุดหนัก ฝากบอก “ปู” ดู พลังมวลมหาประชาชน ชีถ้ า้ เป็นประเทศอืน่ ลาออกไปนานแล้ว อ่านต่อหน้า 4

ราชดำ�เนินรายวัน - “นิดา้ โพล”เปิดผลสำ�รวจซ้�ำ เติมรัฐบาลอีก แรง ชีค้ นใช้สทิ ธิไม่ถงึ ครึง่ ส่วนใหญ่เบือ่ หน่ายการเมือง กว่า 60% เชือ่ 2 ก.พ.โมฆะแน่ อีกกว่า 56% เชียร์ “ยิง่ ลักษณ์” ลงจาก เก้าอี้ เปิดโอกาส รบ.คนกลางมานำ�ชาติพน้ วิกฤติ อ่านต่อหน้า 4

จับโกหก“ยิง่ ลักษณ์”

ถังแตกเบีย้ วหนีแ้ ต่โยนบาปคนอืน่ ราชดำ�เนินรายวัน - โฆษก กปปส.จับโกหก “ยิง่ ลักษณ์” แหลใส่ชาวนา แฉผลัดจ่ายเงินมา 7 หนแล้ว วอนอย่ามัวแต่โทษคนอืน่ หนุนชาวนาเคลือ่ นไหวให้สดุ ซอย-ทวงเงินให้ได้ ระบุคกิ ออฟร่างพิมพ์เขียวปฏิรปู จัด สานพลังสูป่ ฏิรปู 8 ก.พ.จัดเสวนาให้ตวั แทนทุกอาชีพร่ว มกำ�หนดทิศทาง อ่านต่อหน้า 4

หาทางออก : เมือ่ วันที่ 6 ก.พ.57 เวทีแยกปทุมวัน จัดรายการ “มองทะลุชวี ติ ชาวนา หาทางออกจำ�นำ�ข้าว” เชิญผูแ้ ทนชาวนา ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากความล้มเหลวของโครงการจำ�นำ�ข้าวของ “รัฐบาลยิง่ ลักษณ์” ขึน้ มาพูดคุยและสะท้อนปัญหาทีไ่ ด้รบั บน เวที โดยมี คุณเพชร ขันจันทา ชาวนาจาก จ.อุบลราชธานี ทายาทนักสู้ บุตรคนสุดท้ายในจำ�นวน 11 คนของยายไฮ ขันจัน ทา ร่วมรายการด้วย

ซัดรัฐชิง่ แจงปมพรก.ฉุกเฉิน ถ่ ว งเวลาละเมิ ด สิ ท ธิ ป ชช. อ่านต่อหน้า 4

ราชดำ�เนินรายวัน


กำ�ลังใจลน นักธุรกิจอินเดียหัวใจไทย “สาธิต เซกัล”

ลุงแขกรักชาติ นักธุรกิจสีลม

สาธิต เซกัล เกิดเมื่อวันที่ 14 เมษายน 2501 ที่กรุง เดลี ประเทศอินเดีย เป็นชาวไทยเชื้อสายอินเดียจากรัฐ ปัญจาบ จบการศึกษาจากวิทยาลัย Hansraj มหาวิทยา ลัยเดลี ประเทศอินเดีย มีพี่น้องทั้งหมด 4 คน ทุกคนได้ สัญชาติไทยทั้งหมด แต่สาธิตยังคงถือสัญชาติอินเดียอยู่ เข้ามาลงทุนในไทยนานกว่า 50 ปี ในธุรกิจสิ่งพิมพ์ เคยทำ�งานหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ถือเป็นผู้ที่คร่ำ� หวอดในวงการสิ่งพิมพ์ของไทย เขาทำ�งานเป็นที่ปรึกษา สิ่งพิมพ์ โฆษณา และสื่อต่างๆ และเคยดำ�รงตำ�แหน่ง ประธานหอการค้าอินเดีย-ไทย หอการค้าไทย-อิสราเอล และประธานสมาคมนักธุรกิจอินเดีย-ไทย

สาธิต เปิดเผยว่า ทุกครั้งที่ไปเจรจากับอินเดีย ตนเอง มักจะนั่งอยู่ฝั่งไทย คอยเจรจาปกป้องผลประโยชน์ของ ไทยมาโดยตลอด ซึ่งในระหว่างที่ดำ�รงตำ�แหน่งนั้น การ ค้าของไทยและอินเดียเพิ่มขึ้นจาก 1,000 ล้านบาทเป็น 10,000 ล้านบาท นอกจากนี้ สาธิต เซกัล ยังเคยเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรี ในรัฐบาลกว่า 6 สมัย นับตั้งแต่รัฐบาลของนายชวน หลีกภัย, รัฐบาลของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เรื่อยมา จนถึงรัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ปัจจุบันเป็น นายกสมาคมธุรกิจอินเดียไทย และประธานชมรมนัก ธุรกิจสีลม

เก็บตกการเคลื่อนไหว

วันนี้ กปปส. ไปเชิญชวนข้าราชการ กรมส่งเสริมการเกษตรปิดสำ�นักงาน

น.พ.รวี มาศมาดล นำ�ทีม กคป.ไปรัฐสภา ยื่นหนังสือเรื่องพลังงาน ส.ว.นำ�ทีมรับ

กลุ่มชาวไทยในนิวยอร์กและออสเตรเลีย เดินทางมาคารวะหลวงปู่พุทธะอิสระ

คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา และอดีต ส.ว.สราวุธ นิยมทรัพย์ เยี่ยมเวที คปท.

กปปส.พังงา เฝ้ารถตู้ตำ�รวจ ไม่ให้มาสมทบกำ�ลังที่กรุงเทพฯ

กปปส. ชุมพร และประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกันปิดไม่ให้ตำ�รวจ ขึ้น กทม. ที่บริเวณด่าน อ.ปะทิว จ.ชุมพร

วินมอเตอร์ไซค์ที่สะพานชมัยมรุเชษฐ์ ขอลายเซ็น อ๊อด คีรีบูน

Chicken Band เดินสายแทบทุกเวที คนฟังแดนซ์กระจาย

ชาวนาไปทวงเงินจำ�นำ�ข้าวแต่ล้มเหลว รัฐบาลโยนรองปลัดกระทรวงพาณิชย์รับหน้า


จดหมายเปดผนึกจาก“หมอมอุย”ถึง“นายกฯปู” หมายเหตุ – เมือ่ วันที่ 6 ก.พ.57 ม.ร.ว.ปรีดยิ าธร เทว กุล อดีตรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง การคลัง และอดีตผูว้ า่ การธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้เขียนจดหมายเปิดผนึกถึง น.ส.ยิง่ ลักษณ์ ชิน วัตร รักษาการนายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม หลัง มีปญ ั หาเรือ่ งโครงการรับจำ�นำ�ข้าว และไม่สามารถ บริหารประเทศให้กา้ วหน้าต่อไปได้ พร้อมเรียกร้องให้ ตัดสินใจลาออกจากการเป็นรัฐบาลรักษาการ สำ�หรับ จดหมายเปิดผนึกฉบับดังกล่าว โดยมีเนือ้ หาดังนี้

6 กุมภาพันธ์ 2557 เรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี (ยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร) ตามทีร่ ฐั บาลของ ฯพณฯ ทำ�หน้าทีร่ กั ษาการบริหาร ประเทศมาตัง้ แต่วนั ที่ 9 ธันวาคม 2556 ปรากฏว่าในช่วง ของการเป็นรัฐบาลรักษาการ รัฐบาลของ ฯพณฯ ไม่สามารถ ปฏิบตั ภิ ารกิจทีส่ �ำ คัญๆ ให้ลลุ ว่ งไปได้มาโดยตลอด ประการแรก รัฐบาลของ ฯพณฯ ไม่สามารถจ่ายเงินในการ รับจำ�นำ�ข้าวให้แก่ชาวนาได้ตามเงือ่ นไขทีร่ ฐั บาลของ ฯพณฯ ประกาศเป็นนโยบายไว้ ปล่อยให้ชาวนาจำ�นวนมากทีน่ �ำ ข้าว มาจำ�นำ�ต้องรอรับเงินเป็นเวลานานจนเกิดความทุกข์ร้อนกัน ทัว่ ไป ทัง้ นีเ้ พราะรัฐบาลของ ฯพณฯ ไม่สามารถจัดหาเงินมา ให้ธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ใช้ในการรับ จำ�นำ�ข้าวตามทีไ่ ด้วางแผนไว้ รัฐบาลของ ฯพณฯ ได้ก�ำ หนดวงเงินทีจ่ ะใช้ในการรับจำ�นำ� ข้าวในปีการผลิต 2556/57 ไว้จ�ำ นวน 270,000 ล้านบาท โดย มีแผนทีจ่ ะให้ ธกส. ออกพันธบัตรกูเ้ งินโดยมีกระทรวงการ คลังค้�ำ ประกันในวงเงิน 140,000 ล้านบาท และกำ�หนดทีจ่ ะ ขายข้าวทีไ่ ด้จากการรับจำ�นำ�ข้าวในปีกอ่ นเพือ่ นำ�เงินมาคืนให้ ธกส. อีก 130,000 ล้านบาท เพือ่ ใช้ในโครงการนี้ แต่ปรากฏว่า ตัง้ แต่เดือนตุลาคม 2556 ทีป่ ระกาศแผนออกมาจนถึงวันทีย่ บุ สภา กระทรวงการคลังไม่ได้ด�ำ เนินการให้ ธกส. ออกพันธบัตร กูเ้ งินจำ�นวน 140,000 ล้านบาทตามทีก่ �ำ หนดไว้เลย ส่วนการขายข้าวเพือ่ ส่งเงินคืนให้ ธกส. นัน้ ในระยะเวลา 3 เดือนทีผ่ า่ นมา กระทรวงพาณิชย์ขายข้าวได้เงินส่ง ธกส.เพียง 40,000 ล้านบาท ซึง่ น้อยกว่า 130,000 ล้านบาททีต่ ง้ั ใจไว้ มาก ความล่าช้าของกระทรวงการคลังในการจัดการให้ ธกส. ออกพันธบัตร และการทีก่ ระทรวงพาณิชย์ไม่มคี วามสามารถ เพียงพอในการขายข้าวนีเ้ อง มีผลให้ ธกส. ขาดเงินสำ�หรับใช้ รับจำ�นำ�ข้าว เป็นความล้มเหลวในการดำ�เนินนโยบายสำ�คัญ ของรัฐบาล ทีเ่ กิดจากความบกพร่องของรัฐบาลของ ฯพณฯ เองโดยแท้ ประการทีส่ อง เมือ่ กลางเดือนตุลาคมรัฐบาลของ ฯพณฯ โดยกระทรวงพลังงานประกาศให้มีโครงการผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อขายให้แก่การไฟฟ้านครหลวงและ การไฟฟ้าภูมภิ าค โดยเชิญชวนให้เอกชนลงทุนติดตัง้ Solar Cell บนหลังคาบ้าน หรือ หลังคาอาคารธุรกิจ ซึง่ ปรากฏว่ามี เอกชนจำ�นวนมากกว่า 1,000 หลังคาเรือน และบริษทั ธุรกิจ มากกว่า 200 แห่งตกลงเข้าร่วมโครงการ จนได้ท�ำ สัญญาขาย ไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฯ เรียบร้อยแล้ว บัดนีเ้ อกชนได้ลงทุนติดตัง้ Solar Cell บนหลังคาเสร็จแล้ว เป็นส่วนใหญ่และพร้อมที่จะเชื่อมต่อเพื่อขายไฟฟ้าเข้าเครือ ข่ายของการไฟฟ้าฯ แต่ปรากฏว่ากรมโรงงานอุตสาหกรรม ระบุว่าการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาของ อาคารบ้านเรือนต่างๆ เข้าข่ายว่าเป็นการประกอบการโรงงาน อุตสาหกรรมประเภทหนึ่งซึ่งต้องได้รับใบอนุญาตโรงงานที่ เรียกว่า รง.4 เสียก่อนจึงจะผลิตไฟฟ้าเพือ่ ขายได้ เห็นได้ชดั ว่า กระทรวงอุตสาหกรรมมิได้สนใจทีจ่ ะให้ความร่วมมือแก่ กระทรวงพลังงานเลยทัง้ ๆ ทีอ่ ยูใ่ นรัฐบาลของ ฯพณฯ ด้วยกัน ความขัดแย้งดังกล่าวนีน้ า่ จะแก้ไขให้หมดไปได้โดยไม่ยาก แต่ รัฐบาลของ ฯพณฯ ก็ไม่สามารถขจัดปัญหาให้หมดไปได้ เป็น ความล้มเหลวอีกเรือ่ งหนึง่ ของรัฐบาลของ ฯพณฯ แม้จะเป็น

เรือ่ งทีท่ �ำ ได้ไม่ยากเลย ประการทีส่ าม เมือ่ วันที่ 25 ธันวาคม 2556 ฯพณฯ ในฐานะ นายกรัฐมนตรี ได้แถลงว่า พร้อมทีจ่ ะออกคำ�สัง่ นายกรัฐมนตรี เพือ่ ให้ประชาชนเลือกตัวแทนของสาขาอาชีพต่างๆ เข้าร่วม กันเป็นสภาปฏิรปู ประเทศไทย ด้วยความตัง้ ใจทีจ่ ะสนองตอบ ความต้องการของกลุ่มผู้ประท้วงที่เรียกร้องให้มีสภาประชาชน เพือ่ ทำ�การปฏิรปู ประเทศ แต่ปรากฏว่า องค์กรเอกชนต่างๆ ทุก องค์กรไม่ให้ความร่วมมือ เนือ่ งจากไม่เชือ่ ว่า รัฐบาลจะสนับสนุน ให้มกี ารปฏิรปู อย่างจริงจัง ต่างก็กลัวว่า รัฐบาลจะมีวาระซ่อนเร้น กลุม่ ผูป้ ระท้วงก็ปฏิเสธความหวังดีของรัฐบาลทันที ด้วยไม่ไว้ใจว่า รัฐบาลจะทำ�อย่างจริงใจ เป็นข้อพิสจู น์ให้เห็นว่า ประชาชนหมูม่ าก และองค์กรเอกชนต่างๆ ไม่มคี วามเชือ่ ถือและศรัทธาในตัว ฯพณฯ และในรัฐบาลของ ฯพณฯ เลย คนยังต้องการให้มกี ารปฏิรปู ประเทศ แต่มขี อ้ แม้วา่ กระบวนการ จัดตัง้ สภาปฏิรปู และการเลือกสรรตัวแทนจะต้องเริม่ จากคนกลาง ทีป่ ระชาชนเชือ่ ถือ ซึง่ จะต้องไม่ใช่รฐั บาลของ ฯพณฯ การที่ ฯพณฯ และรัฐบาลของ ฯพณฯ ไม่ได้รบความเชือ่ ถือศรัทธาจากประชาชน หมูม่ ากเช่นนี้ เป็นผลจากการกระทำ�ของ ฯพณฯ และรัฐบาลของ ฯพณฯ เองทีไ่ ม่ได้บริหารประเทศชาติอย่างดีพอ ละเลยทีจ่ ะแก้ ปัญหาของประเทศชาติ รวมทัง้ ละเลยทีจ่ ะกำ�จัดและป้องกันการ ฉ้อราษฎร์บงั หลวงทีเ่ กิดขึน้ แล้วและมีโอกาสทีจ่ ะเกิดขึน้ ต่อไป ตัวอย่างทีเ่ ห็นได้ชดั ก็คอื โครงการจำ�นำ�ข้าว ซึง่ ก่อให้เกิดความเสีย หายต่องบประมาณของชาติเป็นจำ�นวนสูงมาก เมือ่ คณะกรรมการ ปิดบัญชีโครงการรับจำ�นำ�ข้าวเหลือกตามนโยบายของรัฐซึง่ ทีป่ ระชุม คณะรัฐมนตรีแต่งตัง้ ขึน้ สรุปผลการปิดบัญชีเสนอต่อ ฯพณฯ ว่า โครงการดังกล่าวมีผลขาดทุนมากกว่าแสนล้านบาท และเมือ่ ผู้ เชีย่ วชาญภาคเอกชนอีกหลายคนได้ชว่ ยให้ขอ้ มูลและประมาณการ เพิม่ เติมจนครบถ้วนว่า ยอดขาดทุนในทีส่ ดุ เมือ่ ขายข้าวหมดจะเพิม่ เป็นหลายแสนล้าน พร้อมกับชีใ้ ห้เห็นช่องโหว่ของโครงการทีเ่ ปิด โอกาสให้มกี ารฉ้อราษฎร์บงั หลวงในจำ�นวนสูงมากเช่นกัน ปรากฏว่า แทนที่ ฯพณฯ และรัฐบาลของ ฯพณฯ จะนำ�ข้อมูลทีไ่ ด้ รับไปพินจิ พิจารณา และหาข้อเท็จจริงเพิม่ เติมเพือ่ ให้รแู้ น่ชดั ในเรือ่ ง ขนาดของความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ และในเรือ่ งการฉ้อราษฏร์บงั หลวง ทีโ่ จษขานกันทัว่ ไป รัฐบาลของ ฯพณฯ กลับปลดบุคคลทีท่ �ำ หน้าที่ ประธานคณะอนุกรรมการปิดบัญชีฯ ซึง่ เป็นผูเ้ ปิดเผยความเสียหาย

จำ�นวนสูงดังกล่าว ออกจากภาระหน้าทีเ่ พือ่ ให้เรือ่ งเงียบไป นอกจากนีร้ ฐั บาลของ ฯพณฯ ท่านยังออกมาโต้แย้งด้วยการให้ ข้อมูลทีบ่ ดิ เบือนแก่ประชาชน ไม่ยอมทบทวนโครงการเพือ่ หาวิธี ใหม่ทจ่ี ะช่วยเหลือชาวนาโดยไม่เกิดความเสียหายมากเกินไปดังที่ เกิดขึน้ แล้ว แต่กลับดึงดันใช้วธิ กี ารรับจำ�นำ�แบบเดิมในฤดูกาลถัด ไป โดยไม่ค�ำ นึงถึงผลเสียหายทางการเงินอันใหญ่หลวงทีจ่ ะตามมา และไม่สนใจว่า โครงการดังกล่าวเปิดโอกาสให้มกี ารฉ้อราษฎร์บงั หลวงมากเพียงใด เป็นการบริหารประเทศในลักษณะทีล่ แุ ก่อ�ำ นาจ อย่างยิง่ ไม่สนใจฟังเสียงทักท้วงของผูใ้ ดเลย จึงเป็นสาเหตุทท่ี �ำ ให้ ประชาชนหมูม่ าก และองค์กรเอกชนทีส่ �ำ คัญหมดความเชือ่ ถือ และศรัทธาในตัว ฯพณฯ และในรัฐบาลของ ฯพณฯ การขาดความเชือ่ ถือและศรัทธาในรัฐบาลของ ฯพณฯ มีผลให้ รัฐบาลของ ฯพณฯ ไม่สามารถบริหารประเทศให้กา้ วหน้าต่อไปได้ ดังเป็นที่ปรากฏแล้วว่าประชาชนจำ�นวนมากสงสัยว่าจะมีการฉ้อ ราษฎร์บงั หลวงในทุกๆ โครงการทีร่ ฐั บาลของ ฯพณฯ ริเริม่ ไม่วา่ จะ เป็นเรือ่ งโครงการบริหารจัดการน้�ำ หรือโครงการปรับปรุงโครงสร้าง พืน้ ฐานทัง้ ประเทศมูลค่า 2,000,000 ล้านบาท การขาดความเชือ่ ถือ และศรัทธาในรัฐบาลของ ฯพณฯ นีเ้ องเป็นอุปสรรคสำ�คัญทีท่ �ำ ให้ โครงการต่างๆ ทีร่ องรับความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจเกิดขึน้ ได้ยาก ไม่วา่ รัฐบาลของ ฯพณฯ จะชีแ้ จงอย่างไรประชาชนหมูม่ ากก็ยงั เชือ่ ว่า จะมีการฉ้อราษฏร์บงั หลวงในโครงการเหล่านี้ รัฐบาลที่ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายของตนเองให้ลุล่วง ไปได้ เช่น ในกรณีนโยบายรับจำ�นำ�ข้าวและนโยบายผลิตไฟฟ้า จากพลังงานแสงอาทิตย์ รัฐบาลทีป่ ระชาชนหมูม่ ากและองค์กร เอกชนขาดความศรัทธาไม่เชือ่ ถือว่า มีความจริงใจและไม่ยอมร่วม มือในการริเริ่มของรัฐบาลแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่สนองตอบการเรียก ร้องของประชาชนหมูม่ ากก็ตาม รัฐบาลทีไ่ ม่สนใจในเรือ่ งทีก่ �ำ ลัง เกิดความเสียหายทางการเงินของประเทศชาติอย่างใหญ่หลวง ปฏิเสธทีจ่ ะค้นหาความจริงในเรือ่ งการฉ้อราษฎร์บงั หลวง และ ดำ�เนินนโยบายที่เสียหายนั้นต่อไปโดยไม่นำ�พาต่อความรู้สึกของ ประชาชน ทำ�ให้ประชาชนหมดศรัทธา ตัง้ ข้อสงสัยว่าจะมีการ ฉ้อราษฎร์บงั หลวงในทุกๆ โครงการทีร่ ฐั บาลริเริม่ และแสดงให้ เห็นชัดด้วยการประท้วงอย่างโจ่งแจ้งว่า ไม่ตอ้ งการให้รฐั บาลนัน้ บริหารประเทศอีกต่อไป ถือได้วา่ เป็นรัฐบาลทีล่ ม้ เหลว ไม่อยูใ่ น สถานะทีจ่ ะบริหารประเทศชาติให้กา้ วหน้าไปได้อกี แล้ว ถ้าจำ�เป็น

ต้องรักษาการเพื่อรอให้เลือกตั้งเสร็จสมบูรณ์จนสามารถตั้ง รัฐบาลใหม่ได้ในระยะเวลาสัน้ ๆ ก็คงจะไม่มผี ลเสียต่อประเทศ ชาติมากนัก แต่ผลการเลือกตัง้ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ทผ่ี า่ นมา แสดงให้ เห็นแล้วว่าเป็นการเลือกตัง้ ทีไ่ ม่เรียบร้อยเป็นอย่างมาก กลุม่ ผู้ประท้วงขัดขวางได้สำ�เร็จหลายช่องทางเริ่มตั้งแต่ขัดขวาง หลายช่องทางเริม่ ตัง้ แต่ขดั ขวางการรับสมัครรับเลือกตัง้ การ เก็บกักบัตรเลือกตัง้ จนถึงการปิดล้อมหน่วยเลือกตัง้ ผลการ เลือกตั้งจึงได้จำ�นวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่มากพอที่จะ เปิดประชุม และไม่สามารถจัดตัง้ รัฐบาลใหม่ทม่ี อี �ำ นาจเต็มเข้า มาบริหารประเทศได้จ�ำ เป็นต้องมีการเลือกตัง้ เพิม่ เติมสำ�หรับ ส่วนทีข่ าดอยู่ จากลักษณะของการประท้วงทีผ่ า่ นมา เชือ่ ได้วา่ การเลือกตัง้ เพิม่ เติมคงจะยืดเยือ้ ไปอีกนานด้วยเหตุผลสองประการ ประการแรก ประชาชนทีอ่ อกมาประท้วงจำ�นวนมากได้แสดง เจตนารมณ์แล้วว่า ไม่ตอ้ งการให้รฐั บาลจากพรรคการเมืองที่ ฯพณฯ สังกัดอยูก่ ลับเข้ามาบริหารประเทศอีก ย่อมจะตามขัด ขวางการเลือกตัง้ ในลักษณะเดิมหรือในรูปแบบใหม่ไปเรือ่ ยๆ ทีส่ อง การเลือกตัง้ เพิม่ เติมทีจ่ ะมีขน้ึ สำ�หรับเขตและหน่วย เลือกตัง้ ทีย่ งั ขาดอยู่ ซึง่ รวมถึง 28 เขตเลือกตัง้ ทีไ่ ม่สามารถ รับสมัครได้ตง้ั แต่แรกนัน้ ก็ยงั มีความเสีย่ งสูงทีอ่ าจถูกศาล รัฐธรรมนูญ หรือศาลปกครองสัง่ ให้การเลือกตัง้ ทัง้ หมดเป็น โมฆะ เนือ่ งจากกฎหมายเลือกตัง้ กำ�หนดให้การเลือกตัง้ ทุกเขต ต้องกระทำ�พร้อมกัน เพือ่ ให้ผลการเลือกตัง้ เป็นไปอย่างเทีย่ ง ธรรม ยกเว้นในกรณีสดุ วิสยั เช่น ในกรณีทห่ี น่วยเลือกตัง้ ถูกปิด ล้อม เป็นต้น หากการเลือกตัง้ ถูกศาลสัง่ ให้เป็นโมฆะทัง้ หมด ก็ ต้องเริม่ กันใหม่ซง่ึ จะใช้เวลานานอีกเพียงใดไม่มผี ใู้ ดคาดเดาได้ ในสถานการณ์ท่เี หตุการณ์จะยืดเยื้อจนไม่มีกำ�หนดแน่ชัด เช่นนี้ หากรัฐบาลของ ฯพณฯ ซึง่ ถือได้วา่ เป็นรัฐบาลทีล่ ม้ เหลวแล้ว เลือกทีจ่ ะเป็นรัฐบาลรักษาการต่อไป การประท้วง ก็นา่ จะรุนแรงขึน้ เนือ่ งจากประชาชนจำ�นวนมากไม่พอใจทีจ่ ะ ให้ ฯพณฯ และรัฐบาลของ ฯพณฯ บริหารประเทศต่อไปอีก สถานการณ์เช่นนีห้ ากปล่อยไว้นานไป รังแต่จะทำ�ให้เกิดความ เสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศรุนแรงขึน้ ธุรกิจท่องเทีย่ ว จะซบเซาลงไปอีก การลงทุนในโครงการต่างๆ เพือ่ รองรับการ ขยายตัวของเศรษฐกิจเกิดขึ้นไม่ได้เพราะประชาชนไม่ไว้ใจ ว่าจะไม่มกี ารโกงกิน ความเชือ่ มัน่ ของนักลงทุนเอกชนทัง้ ใน ประเทศและจากต่างประเทศจะตกต่�ำ ลงจนถึงขัน้ ทีห่ ยุดลงทุน เศรษฐกิจจะชะลอตัวลงเป็นอย่างมากจนอาจไม่ขยายตัวเลย อัตราการว่างงานทีเ่ ริม่ สูงขึน้ จะเพิม่ มากขึน้ ไปอีก และทีส่ �ำ คัญ ประชาชนจะรูส้ กึ สิน้ หวัง จนอาจเกิดความรุนแรงขึน้ มากกว่า ทีผ่ า่ นมาแล้วได้ แต่ถา้ ฯพณฯ และรัฐบาลของฯพณฯ เห็นแก่ประโยชน์ ของประเทศชาติเป็นสำ�คัญ ตัดสินใจลาออกจากการเป็น รัฐบาลรักษาการ ซึง่ สามารถทำ�ได้ตามครรลองของระบอบ ประชาธิปไตย เมือ่ ไม่สามารถบริหารประเทศให้กา้ วหน้า ต่อไปได้ โดยรัฐธรรมนูญปัจจุบนั มีชอ่ งทางทีจ่ ะให้มกี ารแต่ง ตัง้ คนกลางเข้ามาบริหารบ้านเมืองต่อไปได้ ผูป้ ระท้วงก็จะ หยุดประท้วงทันที กิจการต่างๆ ในบ้านเมืองจะดำ�เนินได้ ตามปกติทง้ั งานของราชการและธุรกิจเอกชน รัฐบาลใหม่ท่ี มีอำ�นาจเต็มจะสามารถเดินหน้าโครงการที่เป็นประโยชน์แก่ ประเทศชาติและประชาชนได้ทนั ที รัฐบาลใหม่ทม่ี คี นกลาง ซึง่ ประชาชนยอมรับย่อมสามารถดึงดูดตัวแทนประชาชนจาก ทุกภาคส่วนให้เข้ามาร่วมกันหาทางปฏิรปู ประเทศอย่างได้ผล เมื่อเหตุการณ์คืนสู่ความสงบแล้วกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุก ประเภทก็จะดำ�เนินได้ตามปกติ การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ จะกลับคืนมาและก้าวหน้าต่อไปได้อย่างราบรืน่ ผู้บริหารประเทศที่ดีเมื่อถึงจุดหนึ่งก็จะต้องตัดสินใจเพื่อ ประเทศชาติ ผมหวังว่าจดหมายเปิดผนึกของผมฉบับนีจ้ ะช่วย ให้ ฯพณฯ ตัดสินใจเพือ่ หยุดยัง้ ความเสียหายทีเ่ กิดแก่ประเทศ ชาติได้เสียที ขอแสดงความนับถือ (ม.ร.ว.ปรีดยิ าธร เทวกุล)

“รัฐบาลชุดปัจจุบนั มีการคอร์รปั ชัน่ เป็นอย่างมาก และการบริหารงาน ถูกครอบงำ�โดยระบอบทักษิณ ทำ�ให้การบริหารงาน ไม่ใช้ประชาธิปไตย อย่างเต็มรูปแบบแล้ว และเมือ่ การเสร็จสิน้ แล้ว ก็อยากให้มกี าร เปลีย่ นแปลงให้ระบอบนีอ้ อกไป ไม่ใช้การบริหารงานเพียงกลุม่ คน ในกลุม่ ของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีเท่านัน้ อยากให้ ยกเลิกการผูกขาดทางการเมือง และให้คนทีจ่ ะเข้ามาบริหารงานประเทศ เป็นทีย่ อมรับของคนทัง้ ประเทศไม่ใช้ของฝัง่ ไหนฝัง่ หนึง่ เหมือนเช่นทุกวันนี”้

“อยากให้มกี ารปฏิรปู ประเทศ ให้กฎหมายมีความเข้มข้นมากขึน้ เพือ่ ป้องกัน ไม่ให้คนกล้ากระทำ�ความผิดอีก อย่างเช่นทุกวันนีท้ น่ี กั การเมืองกล้าทุจริต เพราะคิดว่า หากมีคดีกส็ ามารถวิง่ เต้นได้ แต่ถา้ กฎหมายแรงนักการเมืองก็ จะไม่กระทำ�ผิด และจะร่วมชุมนุมจนกว่าจะชนะ เห็นว่าตอนนี้ ประชาชน มีความสามัคคีกนั มากขึน้ เนือ่ งจากมีผเู้ ข้าร่วมชุมนุมเป็นจำ�นวนมาก และ ออกไปใช้สทิ ธิเ์ ลือกตัง้ น้อย ก็แสดงให้เห็นว่าประชาชนอยากให้ประเทศมีการ เปลีย่ นแปลงเพือ่ ให้ประเทศมีความเจริญก้าวหน้ามากขึน้ ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา”

“มาร่วมชุมนุมเพราะอยากติดตามความคืบหน้าของการชุมนุม กปปส. และมาเป็นกำ�ลังใจให้กับมวลชนของ กปปส. เพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลง และพวกเราก็ไม่ชอบรัฐบาลชุดนี้ที่ไม่จริงใจในการบริหารประเทศ และใช้ เงินภาษีของเราโดยผลประโยชน์ไม่ตกถึงประชาชน เช่นโครงการรับจำ�นำ� ข้าวที่ไม่ใช้การทำ�เพื่อผลประโยชน์ส่วนร่วม แต่เป็นการทำ�เพื่อพวกพ้อง หลังจากนี้ก็อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงให้ตระกูล “ชินวัตร” ออกไปจาก การเมืองไทย ให้มีนักการเมืองรุ่นใหม่ที่ไม่คดโกงเข้ามาและก็อยากให้คนใน สังคมไม่ยอมรับการทุจริตคอร์รัปชั่น”

พนักงานบริษัทเอกชน ย่านประตูน้ำ�

กลุ่มเพื่อนๆ จากย่านทองหล่อ

น้องๆ นักศึกษาจาก “รั้วจามจุรี” จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย


ราชดำเนินรายวัน 7 ก.พ. 2557  

หนังสือพิมพ์ราชดำเนินรายวัน https://www.facebook.com/RatchadamnoenToday

Advertisement