__MAIN_TEXT__

Page 1

AÑO2019|NOVI E MBRE-DI CI E MBRE|WWW. P ANORAMANOT I CI AS . COM

E B I C E R E U Q S Í A LP E EI

T T A M AM GI CAS TE MAL E T A U SG ONE CI TRADI

D A D I V ENNA QUENOS DE P ARAE NE LF UT URO

LATECNO L OGI A


W W W. PANORAMANOTI CI AS. COM DI RECTORI O DI RECTORA KARLASOLÓRZANO COORDI NADORA MARI AMÉNDEZ MERCADEO LI SETH ALVI ZUREZ REDACCI ÓN ANNELMEDI NA CRI STI NAMÉRI DA DI SEÑO JORGELUI SCULAJ AY


TEMACENTRAL 4.

E LP AI SQUERE CI BE ALEJ ANDROGI AMMATTEI Al e j andr o Gi ammat t e i ,qui e n as umi r ás u c ar go e ne ne r ode2020c omopr e s i de nt e del aRe públ i c a,t i e ne gr ande sr e t os as í c omoe ls e gui mi e nt odel aspr ome s asde c ampaña. Gi ammat t ei pr omet i ó que l uc har á c ont r a“ l ac or r upc i ón,l a vi ol enc i a yel des empl eo” , y “ r ec ons t r ui r a Guat emal a” . Segúni nf or medel a ONU.Las oc i edad guat emal t ec a mues t r aunel evadoni vel dec onfli c t i vi dad, ac aus adel adefic i ent e admi ni s t r ac i ón de s er vi c i os , l a i mpuni dad, l af al t adec er t ez aj ur í di c ade l at i er r a,l a expl ot ac i ón i nc ons ul t a de r ec ur s os nat ur al es y l a f al t a de apl i c ac i óndel Conveni o169del aOI Tas í c omo porl ospr obl emases t r uc t ur al es nor es uel t os . Guat emal a pr es ent a al t os gr ados de vi ol enc i aei ns egur i dad,c onal t ast as as de homi c i di os y f emi c i di os , del i t os c ont r a l a i nt egr i dad f í s i c a de l as per s onasyc ont r al apr opi edad.

Lac r i mi nal i dad esr es ul t ado deun l ar go pr oc es o de debi l i t ami ent oi ns t i t uc i onal , mar gi nac i ón y des i gual dad. El des mant el ami ent o de l as es t r uc t ur as es t at al esqueej er c í anl avi ol enc i adur ant e elc onfli c t oar mado,c r eóunvac í oqueel Es t adonohapodi dos us t i t ui r , enbenefic i o degr upospar al el osdepoderyelc r i men or gani z ado. Por ot r a par t e,l as pobl ac i ones de l a di ver s i dads exualyl asper s onasvi vi endo c on VI H enf r ent an un al t o gr ado de es t i gma y di s c r i mi nac i ón, as íc omo vi ol ac i ones f r ec uent es de s us der ec hos humanosl oc ualesunobs t ác ul opar ael ej er c i c i o de s usder ec hosys u ac c es oa s er vi c i osl egal esydes al ud. Uno del ospr obl emasc ent r al esdelpaí s r adi c aenquel amayor í adel apobl ac i ón es t á exc l ui da de poder ej er c er s us der ec hos , s i endo l os gr upos más af ec t ados por es t as i t uac i ón l os ni ños , ni ñas y adol es c ent es ,l as muj er es ,l os puebl os i ndí genas y l as per s onas que vi venenelár ear ur al .

AÑO2019|NOVI E MBRE-DI CI E MBRE|WWW. P ANORAMANOT I CI AS . COM


TEMACENTRAL

5.

ElI ns t i t ut oCent r oamer i c anodeEs t udi os Fi s c al esas egur aqueelunoporc i ent ode l oshabi t ant esmásr i c osde Guat emal a s umanel 40porc i ent odel osi ngr es osde l osmáspobr esyquees t ades i gual dad s oc i alpr i vades er vi c i oses enc i al esc omo agua pot abl e, s al ud y el ec t r i c i dad es pec i al ment eal osi ndí genas .

Ac el er arelc r ec i mi ent os er ác r uc i alpar a l ogr arl osobj et i voss oc i al esamedi anoy l ar gopl az odelpaí s .Sibi enl asr ef or mas depol í t i c asenf avordel asper s onasde es c as os r ec ur s os podr í an gener ar mej or as mar gi nal es ,s e nec es i t a un c ambi oenelc r ec i mi ent oec onómi c o. I mpul s ares ec r ec i mi ent odepender áde r ef or masc ont i nuaspar a movi l i z aruna mayori nver s i ón pr i vadaygener armás i ngr es os par a financ i ar i mpor t ant es i nver s i onesen i nf r aes t r uc t ur a yc api t al humano. La i nver s i ón públ i c a es es enc i alpar a al c anz arl osobj et i vosde des ar r ol l o de Guat emal a,per os i guees t andol i mi t ada debi doal af al t ader ec ur s os .Dadoque l os i ngr es os del gobi er no c ent r al pr omedi ar onun11porc i ent odelPI B.El pr i nc i paldes af í ofis c aldeGuat emal aes l a nec es i dad de r ec audar i ngr es os adi c i onal es par a financ i ar pr oyec t os c l avedei nver s i ónpúbl i c a.

Di ver s os es t udi os de l a Comi s i ón Ec onómi c a par a Amér i c a Lat i na y el Car i be as ever an que l os paí s es más des i gual es t i enden a mos t r arun peor des empeño ec onómi c o y a t ener mayor es pr obl emas par a r educ i rl a pobr ez a por l af al t a de c apac i dad de c ons umoydeopor t uni dadesdeempl eo ei nver s i ón. Elr et o par aelgobi er no nos ol os er á mej or arl asc ondi c i onesdes egur i dad y gener ar empl eo par a c ont ener l a mi gr ac i ón, s i no t ambi én dec i di r s i c ont i núaodamar c haat r ásal ac uer dode t er c erpaí ss egur oquefir móGuat emal a c on Es t adosUni dos ,s u pr i nc i pals oc i o ec onómi c o.

Ot r osdes af í osc adavezmási mpor t ant es par a Guat emal a s on f or t al ec er l a gober nanz a,aument arl ar endi c i ón de c uent asy l a par t i c i pac i ón c i udadana y mej or arl osni vel esdes egur i dadpúbl i c a. Los al t os ni vel es de del i nc uenc i a y vi ol enc i ar epr es ent an enor mes c os t os humanosyec onómi c ospar aelpaí s .

AÑO2019|NOVI E MBRE-DI CI E MBRE|WWW. P ANORAMANOT I CI AS . COM


PL UMAI NVI TADA 6.

ESTAMOS AL A

EXPECTATI VA Por :Li c.JoséLui sLópez

A medi da que l os dí as t r anscur r en,l os guat emal t ecos ( as) esper amos que el nuevo gobi er no del doct or Al ej andr o Gi ammat t ei ,l e de un gi r o di f er ent eal as pol í t i cas ur gent es y f avor abl es,par a un puebl o que ci f r ado l asesper anzasen un cambi o.

Susf unci onar i osdeben de devol ver l e al puebl o,l a confianza,puesexi st e mucha desconfianzaenvi r t uddequesi empr eha habi do mal asexper i enci ascon aquel l os que han l l egado a l os mi ni st er i os, secr et ar i as, di r ecci ones gener al es, sól o par aesqui l marl asar casdelEst ado.

Noesyaposi bl equesi gamosconpol í t i cas er r át i casyde«par ches»,elpuebl omer ece unmej ordest i no. Nos hemos quedado a l a zaga en compar aci ón aot r ospaí ses,porelsi st ema si empr econser vador ,dear r i esgar nosal os cambi os.

Elpuebl o de Guat emal a ya no puede esper armás,eselmoment odecami nar porelcami nocor r ect o,yanoescuest i ón de «i deol ogí as» si no de enf r ent ar l a si t uaci ón con r esponsabi l i dad,decor oy amorporest at i er r aquenosvi onacer . Somos una naci ón r i ca con r ecur sos nat ur al es ext r aor di nar i os,per o nos ha hecho f al t al a di sci pl i na,el cor aj e de r eal i zar un esquema di f er ent e a l o t r adi ci onal .

Abr i rnuevosmer cadoscon ot r ospaí ses,y r omper con l o t r adi ci onal ment e est abl eci do,eselr et odelnuevogobi er no,a par t i rdel2020. amorgener alporf al t adeempl eo Hayuncl y opor t uni dades, hay i nsegur i dad, enf er medad y mucha hambr una,en un puebl ocansadodet ant ament i r ayengaño. Eldoct orGi ammat t eit i eneensusmanos, l a posi bi l i daddecambi arl ascosaspar abi en.

Elnuevogobi er nodeldoct orGi ammat t ei , debe de demost r ar l e a un puebl o har t ament e desconfiado, que no es cuest i ón de der echas e i zqui er das pol í t i cament ehabl ando,sonl oshechosy l a act i t ud honr ada,l o que hace que l os puebl ospr ogr esen. . .

AÑO2019|NOVI E MBRE-DI CI E MBRE|WWW. P ANORAMANOT I CI AS . COM


EMPRESAS 8.

MOTOROL A CONL OMÁSRECI ENTE: MOTOROL AONEMACROYL AS NUEVASGENERACI ONESDEMOTOGY MOTOE

La mi si ón de Mot or ol a como mar ca es of r ecerl ai nnovaci ón que r eal ment el e i mpor t a a nuest r os consumi dor es.Por est a r azón, l anzamos al mer cado smar t phonescon l at ecnol ogí a que más buscan: bat er í as de l ar ga dur aci ón, excel ent e desempeño, f unci ones i nnovador asdecámar aynuest r af ami l i a de pr oduct osmási cóni ca con un nuevo di señoyunsi st emaavanzadopar at omar f ot ogr af í asyvi deos.Mot or ol apr esent asu nuevopor t af ol i ogl obal ment e,yelmi smo dí aaquíenGuat emal a, conell anzami ent o delmot or ol aone macr o,mot o g8 pl us, oe6pl usymot oe6pl ay. m ot WAL MARTYBACCREDOMATI CA CONSOL I DADESFUERZOPORL AS PYMES

MCDONAL D’ SEVOL UCI ONAL ACAJI TA FEL I Z CONOPCI ONESMÁSBAL ANCEADAS PARABRI NDARL ESONRI SASATODOS McDonal d’ s cont i núa ut i l i zando su posi ci ón en elmer cado par agener arun i mpact o posi t i vo en l as comuni dades y l ogr ar#UnFut ur oMej or .Esporest o,que evol uci ona elmenú de l a Caj i t a Fel i z i ncl uyendo más f r ut as y veget al es,así como menos gr asas,sodi o y azúcar es añadi dos. De est af or ma,of r ece opci ones conmenosde600cal or í asi nt egr adaspor di f er ent esgr uposdeal i ment os,pensando si empr e en el bal ance nut r i ci onal r ecomendado por l a Or gani zaci ón Mundi alpar al aSal udpar ani ñosde6a1 2 años.

Wal mar tde Méxi co y Cent r oamér i ca en Guat emal ayBACCr edomat i cfir mar onun conveni odecooper aci ón quebenefici aa l asPymespr oveedor asdel acadenayque f or man par t e de l os pr ogr amas “ Una mano par a cr ecer ”y “ Ti er r a Fér t i l ” .El acuer do per mi t i r áal as Pymes t ener oduct osfinanci er osy mayoracceso a pr benefici osenf ocadosensusnecesi dades.

AÑO2019|NOVI E MBRE-DI CI E MBRE|WWW. P ANORAMANOT I CI AS . COM


EMPRESAS 9.

FUNDACI ÓNAZTECAREAL I ZA PREMI ACI ÓN “ QUEVI VANNUESTROSL AGOSDE GUATEMAL A” Por novena ocasi ón Fundaci ón Azt eca Guat emal a en conj unt o con i nst i t uci ones pr i vadas y públ i cas, pr omueve una conci enci a soci alecol ógi ca en l a ni ñez y j uvent ud delpaí scon una campaña par a r esguar darl asbel l ezasnat ur al es. Enest aedi ci ónpar t i ci par onmásde1 48mi l di buj osel abor adosporni ñosyj óvenesque sesumar onalpr oyect oconelcompr omi so de r eflej ar a t r avés de una expr esi ón ar t í st i casumensaj e. MEJORSAL UDYNUTRI CI ÓNPARAL AS FAMI L I ASDEGUATEMAL A

CocaCol aFEMSAyFundaci ónFEMSA,en al i anzacon Fundaci ón cont r aelHambr e Guat emal a, han i mpul sado l a pr áct i ca de l act anci a mat er na t empr ana,excl usi va y ópt i ma al canzando a más de 1 8, 000 f ami l i as con ni ños menor es de 5 años, apl i cando pr i nci pi os que asegur an un desar r ol l oópt i moenelbebé.Tambi énse hapr ovi st odei nsumost écni cosamásde 1 , 800 hogar es guat emal t ecos par a f aci l i t ar l es elacceso y di sponi bi l i dad de al i ment osnut r i t i vosa t r avés deuna pr oducci ón agr í col a sost eni bl e con enf oqueor gáni co. Por el l o, el pr oyect o Muj er es Empoder adas,que se ha i mpl ement ado en comuni dadesdeQui ché,Al t aVer apaz y Huehuet enango, ha l ogr ado l l evar apr endi zaj et écni coyvi venci aladi f er ent es hogar esensui di omal ocal . PANDORAABRESUNUEVATI ENDAEN PRADERACONCEPCI ÓN PANDORA se acer ca mása suscl i ent es consusher mosasyel egant escol ecci ones de j oyer í a,con l a aper t ur a de su nueva t i enda ubi cada en elCent r o Comer ci al Pr ader a Concepci ón, Pr i mer Ni vel ,Local 1 37 esuspuer t asenGuat emal a PANDORAabr en 201 7, con una pr opuest af r esca, i nnovador a y de al t a cal i dadquehacaut i vadoasuscl i ent es.

AÑO2019|NOVI E MBRE-DI CI E MBRE|WWW. P ANORAMANOT I CI AS . COM


EMPRESAS 1 0. REVI STAFAROEMPRESARI AL

Se r eal i zó l a edi ci ón númer o 4 de l a r evi st a “ Far o Empr esar i al ” del Cent r o Por t al es, del aUni ver si dadMar i anoGál vez, con un cont eni do de act ual i dad e i nnovadort i t ul ado “IN TELIGEN CIA EMOCI ONAL EN LA GESTI ON EMPRESARI AL” .Est e pr oyect o est uvo a car godel osest udi ant esdesext oci cl ode l acl asedeMer cadot ecni aI I . Lar evi st aesunapubl i caci ónanualyt i ene como obj et i vo enr i quecer l os conoci mi ent osdel osest udi ant esat r avés dedi ver sosar t í cul os,escr i t osporexper t os pr of esi onal es en l as Ci enci as de Admi ni st r aci óndeEmpr esas

L GYL ACURACAO PRESENTANL A NUEVAL AVADORATURBOWASH3D LG El ect r oni cs en conj unt o con La Cur acao l anzar on al mer cado guat emal t eco,l as nuevas l avador as de Car gaSuper i orLG,con t ecnol ogí aSmar t Thi nQ™ que br i ndan l a posi bi l i dad de cont r ol ar y moni t or ear l al avador a de maner ar emot adesdesucel ul ar . Las l avador as Tur boWash 3D hacen posi bl eell avadoenmenosde40mi nut os, gr aci as a l a pot ent et ecnol ogí a Wave For ceyelenj uagueJet Spr ay, queel evanl a cal i dad en ell avado en t i empo r ecor dy que a l a vez per mi t en ahor r ar agua y ener gí asi nsacr i ficarsur endi mi ent o.

AÑO2019|NOVI E MBRE-DI CI E MBRE|WWW. P ANORAMANOT I CI AS . COM


CUL TURA 1 1 .

ELFOTÓGRAFOCARL OSL ÓPEZAYERDI PRESENTAELL I BRO

“ HACI ANUESTRASRAÍ CES” La r ecopi l aci ón de hi st or i as f ami l i ar es pl asmadasen i mágenes, t i ene como r esul t ado l a edi ci ón de su pr i merLi br o Fot ogr áfico denomi nado “ #haci anuest r asr ai ces” , conunasel ecci ón de f ot ogr af í asi nédi t asque muest r an l a di ver si dad ét ni ca guat emal t eca ( 22 de el l as de or i genmaya,l a et ni a gar í f una, xi ncay l adi naomest i za) . El f ot ógr af o guat emal t eco Car l os López Ayer dihafinal i zadosupr oyect of ot ogr áfico “ #haci anuest r asr ai ces” , a t r avés del cual , r ecor r i ó gr an par t e de nuest r o paí s par a document arf ot ogr áficament el as25 et ni as que conf or man l a soci edad guat emal t eca, yconel l o, eldi ar i ovi vi rdel as f ami l i as y sus cul t ur as,r ealr eflej o de l a mul t i cul t ur al i dadydi ver si dadét ni ca, l oque per mi t e pr omoverl ar i queza cul t ur aldel paí syl ai dent i daddenaci ón.

Ell i br ot i eneuncost odeQ375yest ar áa l avent aenl i br er í aSophos;unpor cent aj e del asvent asdelmi smoser ádest i nadoa l a Or gani zaci ón COELI ( Cent r o Ocupaci onalEspeci alLabor alI nt egr al ) que pr omueve l a i ncl usi ón soci al , br i ndando y f or mando,a t r avés de un pr ogr amade capaci t aci ón,aj óvenescon necesi dadesespeci al es,quel uegopasan af or marpar t e de l af uer za l abor aldel paí s.

AÑO2019|NOVI E MBRE-DI CI E MBRE|WWW. P ANORAMANOT I CI AS . COM


CUL TURA 1 2. “ Con l a edi ci ón de mi Li br o “ #haci anuest r asr ai ces” ,pr et endopl asmar hi st or i as de vi da, emoci ones, sent i mi ent os, i di omas, vest i ment a, r i queza gast r onómi ca, cost umbr es y t r adi ci ones;asícomor et osydesaf í osdel di ar i o vi vi r de gr upos f ami l i ar es que per t enecen a l as di f er ent es et ni as de Guat emal a,evi denci andonuest r ar i queza cul t ur aly l ai mpor t anci a de val or ary di gni ficar a cada et ni a guat emal t eca gener ador a de nuest r as r aí ces, t r ascendi endo a nuevas gener aci ones” coment óLópezAyer di .

“ Dur ant e mi r ecor r i do porGuat emal a,he podi do document arelval orét ni co del paí s,l ar i queza delambi ent ef ami l i ar ,l a al egr í a de vi vi rde l os guat emal t ecos y f r agment os de l a vi da cot i di ana, moment os espont áneos, úni cos e i r r epet i bl es”punt ual i zóLópezAyer di . a conocermás det al l es sobr e Li br o, Par pueden segui ra Car l osLópezAyer dien Facebook @l opezayer di e I nst agr am @l opezayer dio bi en buscarelHasht ag: #haci anuest r asr ai ces Par a conocer más sobr e el f ot ógr af o Car l osLópezAyer di ,puedevi si t ar : ht t p: / / www. l opezayer di . com ht t p: / / www. f acebook. com/ l opezayer di ht t p: / / www. i nst agr am. com/ l opezayer di Cel ul ar :( 502)52002933

AÑO2019|NOVI E MBRE-DI CI E MBRE|WWW. P ANORAMANOT I CI AS . COM


ANÁL I SI S

POBREZAEXTREMAEN GUATEMAL AAUMENTÓEN L OSÚL TI MOSAÑOS

1 3.

En Guat emal a l a pobr eza ext r ema s e ha i ncr ement ado enl ugarder educi r s e de18a9 porci ent o ent r e1998al2014,es t aaument ó al 23porci ent o. Loant er i or sedi oa conocerdur ant e el f or or eal i zado por Or gani zaci ón de l as Naci onesUni das( ONU)enGuat emal a,con mot i vodel os74añosdesuf undaci ón. Lapobr eza mul t i di mensi onal esmedi da másal l ádel osi ngr esosdel acanast abási ca quei ncl uyeaspect oscomo:l avi vi enda,l as l i ber t ades yaccesoaser vi ci os,porl oque l adi st r i buci óndel ar i quezaaf ect asi et ede cada1 0per sonas

Lapobr ezasedebeamúl t i pl escausas,es f al t adeopor t uni dades accesoaser vi ci os de educaci ón, sal ud , saneami ent o, nut r i ci ón ,f al t a de acceso a r ecur sos financi er os,acceso al at i er r a,f al t ade mer cadosa financi ami ent o.Esun gr an esf uer zo que t i ene elpaí spar a abor dar est apr obl emát i ca”i ndi caRebeca Ar i as coor di nador a r esi dent e delsi st ema de Naci onesUni das. Comopar t edel ai mpl ement aci ón del a Agenda2030yl osobj et i vosdedesar r ol l o sost eni bl e en Guat emal a se ha i ni ci ado en l af or mul aci ón deun nuevoMar code Cooper aci ón par apr omoverelacceso de l asper sonasexcl ui das oen si t uaci ón de vul ner abi l i dadaser vi ci ospúbl i cosbási cos yunsi st emade pr ot ecci ónsoci al . Dado l osal t osni vel esde pobr eza que t i eneGuat emal a quet i enecer cadel60 porci ent odel apobl aci ónenpobr eza.

AÑO2019|NOVI E MBRE-DI CI E MBRE|WWW. P ANORAMANOT I CI AS . COM


TECNOL OGÍ A 1 4.

¿QUÉNOSDEPARA

EN ELFUTURO LA TECNOLOGÍ A?

Qué t ecnol ogí aser ál aque i nfluenci e nuest r o dí aadí aen un f ut ur o bast ant e pr óxi mo. Mi cr osof thael abor adounal i st acon avancest ecnol ógi cosquecambi ar án nuest r asvi das pr óxi mament e.Al gunosdeel l osyaseest ánt r abaj andoenl aact ual i dad. Aquít i enessul i st adeavancest ecnol ógi cosat enerencuent a:

SANI TARI OSSI N AL CANTARI L L ADO Losi nodor osno habí an si do r enovadosen si gl os.Hast aahor a. Bi l lGat eshadeci di doi nnovarenelcampo del ossani t ar i os,di señandouni nodor osi n necesi dad de al cant ar i l l ado.Elr et r et e no necesi t a agua,no est á conect adoni ngún si st ema de al cant ar i l l ado,y es capaz de t r ansf or mar l os desechoshumanos en f er t i l i zant es.

L ADESTREZADE L OSROBOTS

La ut i l i zaci ón de r obot spar a mej or ar l as t ar eas di ar i as se est á i mpl ement ando en casi t odos l os ámbi t os posi bl es,l os aer opuer t os ya di sponen de r obot sque apar can sol o l osvehí cul os.


ENDOSCOPI AVÍ A CÁPSUL A La endoscopi a capsul ar es un pr ocedi mi ent o que ut i l i za una cámar a i nal ámbr i ca di mi nut a, al oj ada en una pí l dor a,par at omarf ot ogr af í as delt r act o di gest i vo.Laendoscopi acapsul arayudaa l os médi cos a ver dent r o deli nt est i no del gado,una zona a l a que no se puede accedercon f aci l i dad con unaendoscopi a mást r adi ci onal .

VACUNASCONTRA ELCÁNCER Lasvacunasf unci onancomof or made i nmuni zaci ón,ali gualquel asvacunas comunes. Se l ocal i zan l os neo ant í genosoant í genost umor al espar a, con susmol écul as,cr earun per filde l ascél ul ast umor al es.

CARNESI NTÉTI CA El pr oceso de cr eaci ón de car ne si nt ét i ca es,cur i osament e,si mpl e.La car ne est á hecha de cél ul as madr e bovi nas,queseext r aendelani malcon una bi opsi a.Una vez r ecogi das,se al i ment anycr í anenell abor at or i opar a quecr ezcanyf or ment ej i domuscul ar .


Tr a d i c i o n e s g u a t e m a l t e c a s e n Na v i d a d

Lasf est i vi dadesdel24y25dedi ci embr een Guat emal a son muy si gni ficat i vas, son f echas l l enas de cul t ur a, t r adi ci ón y pr i nci pal ment e de convi venci a y uni ón f ami l i ar . Desdepr i nci pi osdedi ci embr el asf ami l i as se r eúnen par al ospr epar at i vosde est as f est i vi dades,l a el abor aci ón del ar bol i t o navi deño,l aconst r ucci óndenaci mi ent osy r eci bi rl ast r adi ci onal esposadas. Aunque l a decor aci ón t i ene aspect os si mi l ar es a l os que se ut i l i zan a ni vel mundi al ,en nuest r o paí s son un poco di f er ent es,comoporej empl ol aut i l i zaci ón del ar gosl azosdemanzani l l a,l aut i l i zaci ón de musgo, gal l i t os, l as t r adi ci onal es chi chi t as,hoj asdepacaya,pi no,ent r eot r os ador nos nat ur al es, l as t r adi ci onal es pascuasyl osnaci mi ent ossedecor an con aser r í ndedi ver soscol or es.

POSADAS

Lasposadassei ni ci anel1 5dedi ci embr ey t er mi nan el23delmi smo mes.Consi st en enl af abr i caci óndeunapequeñaanda,que esl l evada a cuest asporun det er mi nado gr upo de per sonas,en l a que se col ocan i mágenes de Mar í a y José vest i dos de per egr i nos. Las posadas pueden ser or gani zadas por her mandades cat ól i cas, i gl esi as o par t i cul ar es.Una de l as más i mpor t ant es es el uso de sonaj as pr ehi spáni cas o chi nchi nes y l os capar azonesdet or t uga. ¿Cómosur gi er onl asposadas?Enelsi gl o1 8 el Sant o Her mano Pedr o hací a una pr ocesi ón con l ai magen de un ni ño Di os adent r o delconvent o de San Fr anci sco, despuésl asacóal acal l eyasíseext endi ól a t r adi ci ón. NACI MI ENTOS En Guat emal a, l a t r adi ci ón de l os naci mi ent os,semant i ene.Sonmuchosl os hogar es que conf ecci onan ver dader as obr as de ar t e, en conmemor aci ón del naci mi ent odeJesús,t r adi ci ónquet uvosu or i gen en Eur opa.Los naci mi ent os han r eflej adomej orqueni ngunaot r aexpr esi ón ar t í st i ca,l asi deas,l ossent i mi ent osygr ado decul t ur ar el i gi osadel osguat emal t ecos.

AÑO2019|NOVI E MBRE-DI CI E MBRE|WWW. P ANORAMANOT I CI AS . COM


¿Dedóndevi eneest ael abor aci ón?Cobr ó i mpor t anci aenelsi gl o1 8cuandogober nó enEspañaCar l osTer cer o,qui enhabí asi do r ey de Nápol es, I t al i a, donde l os naci mi ent os son espect acul ar es. La naci onal i zaci ón de est at r adi ci ón dest aca por que elnaci mi ent o guat emal t eco est á hecho par a most r arl a devoci ón haci al a figur adelNi ñoJesús. Tamal esyelponche La comi da no puede f al t ar par a l a t empor ada. En l as f ami l i as es común encont r aruna di et a basada en ponche y t amal es,l oscual eshay dul cesy sal ados. Toda una t r adi ci ón en l a cul t ur a cul i nar i a delpaí s. POSADAS Loscohet i l l osyot r osar t ef act osabasede pól vor a son comunes par a l as cel ebr aci onesdefindeaño.EnGuat emal a al al l egadadel amedi anocheel24y31de di ci embr e elpaí s es pr áct i cament e un pol vor í n con elsoni dodeexpl osi onesyel ol orcar act er í st i co.

CONVI VI OS Dur ant eelmesdedi ci embr el osconvi vi os f ami l i ar esyen l osl ugar esdet r abaj oson popul ar es,l asi nvi t aci onesnuncaf al t an y en muchosl ugar esseor gani zal aúl t i ma fiest adelañocada31demescon fiest as quel l eganalamanecer .

I NTERCAMBI ODEREGAL OS

NOHAYNI EVEPEROELFRÍ OES PARECI DO

Eli nt er cambi oder egal oescomún en l os l ugar es de t r abaj o y hogar es guat emal t ecos dur ant e el mes de di ci embr e,l a pecul i aract i vi dad se r eal i za conunadi námi caqueseconocecomo" El ami gosecr et o" .

Elcl i maenGuat emal adur ant eelmesde di ci embr eespecul i ar ,nocaeni evecomo en Eur opa o Est ados Uni dos per ol as t emper at ur as l l egan a l os 7 gr ados, i ncl usoenQuet zal t enangoelt er mómet r o mar cahast al os5gr adosbaj ocer ol oque hace amanecer esl l enosde escar cha en l ascal l es.

Escr i t opor : Web BancoI ndust r i al

AÑO2019|NOVI E MBRE-DI CI E MBRE|WWW. P ANORAMANOT I CI AS . COM


ACTI VI DADESEN ELCENTRO CULTURAL

“ MI GUELÁNGELASTURI AS”DI CI EMBRE201 9


Profile for ratanas123456 ratanas

Revista Panorama Noviembre Diciembre 2019  

Revista Panorama Noviembre Diciembre 2019  

Advertisement