Page 1

RBHraCaNacRkkm<úCa Cati sasna RBHmhakSRt

c,ab; sþIBI

cracrN_pøÚveKak


matika

c,ab; sþIBIcracrN_pøÚveKak

CMBkU TI maRta maRta maRta maRta maRta

1 1 2 3 4 5

³ ³ ³ ³ ³ ³

CMBkU TI maRta maRta maRta CMBkU TI maRta maRta maRta maRta maRta

2 6 7 8 3 9 10 11 12 13

³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³

maRta 14 ³ maRta 15 ³

TMBr½ bTb,BaØtþiTUeTA>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>3 visalPaB >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>3 eKalbMNg >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>3 kareKarBbTb,BaØtþic,ab;cracrN_ >>>>>>>>3 karRbkan;sþaM>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>3 karkMNt;ny i mn½yénBaküEdleRbIkgúñ c,ab; cracrN_>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>4 sBaØacracrN_ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>8 sBaØacracrN_ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>8 sBaØabBa¢arbs;Pñak;garcracrN_>>>>>>>>>>>>9 lMdab;GaTiPaB énsBaØacracrN_>>>>>>>>>>>9 GñkebIkbryanCMniH >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>11 l½kçx½NÐénGñkebIkbryanynþ>>>>>>>>>>>>11 kareRbIR)as;RTUgpøÚv>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>12 kareRbIR)as;KnøgpøÚv>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>13 karQb;enAeBlePøIgRkhm>>>>>>>>>>>>>>14 karebIkbrRtg;pøÚvrgVg;mUl pøÚvmanexOn b¤manrUbsMNakenAelIRTUgpøÚv>>>>>>>>>>>>>14 karebIkbrTnÞwmKña nigebIkbrkat;k,ÜndEgð epSg²>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>14 karseNþagyanCMniH>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>14 i


maRta maRta maRta maRta maRta maRta maRta maRta maRta maRta maRta maRta CMBkU TI maRta maRta maRta

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 4 28 29 30

³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³ ³

maRta 31 ³ CMBkU TI maRta maRta maRta CMBkU TI maRta

5 ³ 32 ³ 33 ³ 34 ³ 6 ³ 35 ³

kEnøgrfynþRkugQb;>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>15 el,ÓnebIkbrsRmab;yanCMniH>>>>>>>>>>>>>16 karbnßyel,ÓnyanCMniH>>>>>>>>>>>>>>>>>>18 karrkSaTukcenøaHsuvtßiPaB>>>>>>>>>>>>>>>>19 karECg>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 20 kareCos>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 23 karkMNt;siT§iGaTiPaBenApøÚvRbsBV>>>>>>>>24 karqøgkat;pøÚvrfePøIg>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>27 karQb; nigkarctenAelIpøÚvfñl;>>>>>>>> 28 karebIkTVaryanCMniH>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>31 karbþÚrTisényanCMniH>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 31 krNImanefμIreCIgqøgkat;>>>>>>>>>>>>>>>> 33 kareRbIePøIg nigsUrs½BÞyanCMniH>>>>>>>>>35 kareRbIR)as;ePøIgsBaØayanCMniH>>>>>>>>>> 35 kareRbIR)as;sUrs½BÞyanCMniH>>>>>>>>>>>>>39 kareRbIePøgI sBaØa nigsBaØasUrs½By Þ an Biess>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>40 karhambMBak;ePøIgbMPøW b¤ePøIglMGrepSg² >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>41 efμIreCIg nigGñkCiH b¤GñkdwkstV>>>>>>>>>>42 efμrI eCIg nigGñkGUs b¤Gkñ rujreTHéd>>>>>>42 k,ÜndEgðepSg²>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 43 GñkCiH b¤dwkstV>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 43 krNImaneRKaHfñak;cracrN_>>>>>>>>>>>>>> 45 smtßkic©rbs;nKr)alcracrN_>>>>>>>>>> 45 ii


maRta 36 ³ GñkebIkbr b¤GñkeRbIR)as;pøÚvEdlBak;B½n§ nwgeRKaHfñak;cracrN_>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>45 maRta 37 ³ eRKaHfñak;cracrN_bNþal[xUcxatEtsmÖar³ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 46 maRta 38 ³ eRKaHfñak;cracrN_bNþal[rgrbYs b¤)at;bg;CIvit >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 46 maRta 39 ³ eRKaHfñak;cracrN_EdlPaKImçagCaPñak;gar TUt b¤ebskkmμTUt>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 47 CMBkU TI 7 ³ karRKb;RKgyan nigkardwkCBa¢Ún>>>>>>> 48 maRta 40 ³ RbePTb½NÑebIkbryanynþ>>>>>>>>>>>>>>> 48 maRta 41 ³ l½kçx½NÐb½NÑebIkbr>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 49 maRta 42 ³ suBlPaBénb½NÑebIkbr>>>>>>>>>>>>>>>>> 51 maRta 43 ³ BinÞúénb½NÑebIkbr>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 52 maRta 44 ³ krNIEdlBak;B½n§nwgb½NÑBinÞú>>>>>>>>>>>> 55 maRta 45 ³ b½NÑebIkbrsRmab;CnbreTs>>>>>>>>>>>> 56 maRta 46 ³ karRKb;RKgsalabeRgonebIkbryanynþ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 57 maRta 47 ³ karpþl;pøakelx nigb½NÑsmÁal;yanynþ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 58 maRta 48 ³ karRtYtBinitülkçNbec©keTsyanynþ>>>59 maRta 49 ³ karRKb;RKgyandæanCYsCul nigEkécñ temøIgyanynþ>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>61 maRta 50 ³ kareFVIGaCIvkmμdwkCBa¢Ún>>>>>>>>>>>>>>>>>>>61

iii


maRta 51 ³ suBlPaBénlixitGnuBaØateFVIGaCIvkmμ dwkCBa¢Ún>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>62 maRta 52 ³ sMNMulixitsMrab;eFVIGaCIvkmμdwkCBa¢Ún>>>>> 62 maRta 53 ³ karerobcMpÞúkTMnij nigmnusS>>>>>>>>>>> 63 maRta 54 ³ karkMritTm¶n; nigTMhMyandwkCBa¢Ún TMnij>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 64 maRta 55 ³ R)ak;éføesva nigR)ak;Bin½y>>>>>>>>>>>>>> 67 CMBkU TI 8 ³ KN³kmμaFikarCatisuvtßiPaBcracrN_ pøÚveKak>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>68 maRta 56 ³ smasPaB nigtYnaTIParkic©énK>s>c>K >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 68 maRta 57 ³ fvikaedayELkrbs; K>s>c>K>>>>>>>>>> 68 CMBkU TI 9 ³ smtßkic©rbs;m®nþInKr)alcracrN_ pøÚveKak>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>69 maRta 58 ³ m®nþIGnuvtþc,ab;cracrN_>>>>>>>>>>>>>>>>>>>69 maRta 59 ³ siT§ibþwgtva:rbs;CnRbRBwtþbTelμIs>>>>>>>>70 maRta 60 ³ karXat;yanCMniHedIm,IRtYtBinitü>>>>>>>>>>70 maRta 61 ³ kardkBüÜrTukb½NÑebIkbr>>>>>>>>>>>>>>>>> 70 maRta 62 ³ karXat;xøÜnGñkebIkbr nigyanCMniH>>>>>>71 maRta 63 ³ karbBa¢nÚ sMNeuM rOgeRKaHfñak;cracrN_ eTAtulakar>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>71 maRta 64 ³ karpþnÞaeTasBin½yGnþrkaN_>>>>>>>>>>>>> 72 maRta 65 ³ karTukCaemaX³ b¤BüÜrTukb½NÑebIkbr>>>>72 maRta 66 ³ krNIXat;yanCMniH edIm,IeFVIkarpakBin½y >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>73 iv


maRta 67 ³ krNIXat;yanCMniH nigerobcMsMNMuerOg bBa¢ÚneTAtulakar>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>74 maRta 68 ³ smtßkic©erobcMEbbbTkt;RtaGegát nig Bin½ybTelμIscracrN_>>>>>>>>>>>>>>>>>>75 CMBkU 10 ³ eTasb,BaØtþi>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>76 maRta 69 ³ karTTYlxusRtUvTaMgEpñkRBhμTNÐ nig rdæb,evNI rbs;GñkebIkbr>>>>>>>>>>>>>>>76 maRta 70 ³ karTTYlxusRtUvEpñkrdæb,evNIrbs;kmμsTi ki§ r b¤GñkRKb;RKgyanCMniH>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>76 maRta 71 ³ bTelμIs nigGMeBIelμIscracrN_>>>>>>>>> 76 maRta 72 ³ krNIm®nþI b¤Pñak;garnKr)alcracrN_ eRbIsiT§iGMNacrMelaP>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>77 maRta 73 ³ krNIb½NÑebIkbrRtUvBüÜrTuk b¤TukCaemaX³ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 78 maRta 74 ³ krNIebIkbryanEdlKμanb½NÑebIkbr b¤ b½NeÑ bIkbrRtUvBüÜrTuk b¤Tku CaemaX³>>>>>>78 maRta 75 ³ krNIraraMgdl;karXat;yanCMniH>>>>>>>>>>78 maRta 76 ³ krNIebIkbryanCMniHkñúgeBlRsvwg>>>>>> 79 maRta 77 ³ krNIeRbIR)as;ÉksarEkøgkøay >>>>>>>>> 79 maRta 78 ³ kareRbIR)as;meFüa)ayNamYyCa]bsKÁ dl;cracrN_saFarN³>>>>>>>>>>>>>>>>>>>79 maRta 79 ³ krNIeRbIR)as;yanCMniHKμanb½NÑsmÁal; yan nigpøakelx>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 79

v


maRta 80 ³ krNIbgá[manrbYsedayGectna bNþal[GsmtßPaBkargar>>>>>>>>>>>>>80 maRta 81 ³ krNIbgá[manrbYsedayGectnabNþal [BikarGcié®nþy_>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>80 maRta 82 ³ krNIbgá[søab;edayGectna>>>>>>>>>>>>81 maRta 83 ³ krNIbgá[manrbYs Bikar b¤søab;eday ectna>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>82 maRta 84 ³ karpÞúkTm¶n;elIskRmitkMNt;>>>>>>>>>>>>>82 maRta 85 ³ krNIekμgGayuticCag6qñaMedIrrehtrhUt elIpøÚvfñl;>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>83 maRta 86 ³ krNIElgstVciBa©wm[edIrrehtrhUt elIpøÚvfñl;>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>83 maRta 87 ³ kardak;Bin½yrdæ)alcMeBaHm®nþIraCkar>>>>83 maRta 88 ³ bTlhu>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>84 maRta 89 ³ karRBman>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>88 maRta 90 ³ kareCosputBIbNþwgGaCJa>>>>>>>>>>>>>>>>>88 CMBkU TI 11 ³ Gnþrb,BaØtþi >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>89 maRta 91 ³ karbþÚrBIpøakelxrdæ nKr)al nigexmrPUminÞ mkpøakelxÉkCn>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>89 maRta 92 ³ karGnuvtþn_eTasb,BaØtþi >>>>>>>>>>>>>>>>>>89 maRta 93 ³ karGnuvtþn_cMNucTI7 nigcMNucTI8 énmaRta9>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>89 maRta 94 ³ karGnuvtþn_maRta43 nigmaRta44>>>>>>>>89 CMBkU TI 12 ³ Gvsanþb,BaØtþi>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>90 maRta 95 ³ karTukCanirakrN_>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>90 vi


CMBUkTI 1

bTb,BaØtþiTUeTA maRta 1>c,ab;sBIþ cI racrN_pvÚø eKakenH manvisalPaBRKbdNþb; ral; kareFVcI racrN_elIpvÚø fñle; nAkñgú RBHraCaNacRkkm<Cú a . maRta 2>c,ab;enH maneKalbMNg ³ -rkSasNþab;Fañ b; suvtßPi aBkñgú kareFVcI racrN_enAelI pøÚvfñl; EdlebIk[eFVIcracrN_CasaFarN³TUTaMg RBHraCaNacRkkm<úCa -karBarGayuCIvitmnusS stV nigkarBarbrisßan -Tb;sáat;karb:HBal;suxPaBmnusS nigkarxUcxat RTBüsm,tþri dæ nigÉkCn -Tb; s á a t; k arRbRBw t þ b Telμ I s EdlbNþ a lmkBI kareRbIR)as;pøÚvfñl;. maRta 3>GñkeRbIR)as;pvÚø fñl; RtUveKarB[)anRtwmRtUvtambTb,BaØtiþ EdlmanEcgkñúgc,ab;enH . maRta 4>karebI k bryanCM n i H RKb; R bePTkñ ú g RBHraCaNacRk km<úCa RtUvRbkan;sþaMCanic© . 3


RKb;yanCMniHEdlmanclnaenAelIpøÚvfñl; RtUvEtmanGñk ebIkbr . maRta 5>edIm,IGnuvtþc,ab;cracrN_enH BaküxageRkamRtUvkMNt; niymn½y dUcteTA ³ -Baküfa pøÚvfñl; ehAkat;fa pøÚvKWCaTMhMTaMgmUlén RTUgpøÚv rYmCamYyCaypøÚv b¤cieB©IampøÚv -Baküfa RTUgpøÚv KWCaEpñkmYyénpøÚv TuksRmab;yan CMnHi RKb;RbePTeFVcI racrN_ -Baküfa CaypøvÚ KWCaEpñksgxagénRTUgpøvÚ EdlenAeRkA TIRbCMCu nehIyGacctyanCMniHenATIenaH)ankñúgkrNIcaM)ac; -Baküfa cieBa©ImpøÚv KWCaCaypøÚvenAkñúgTIRbCMuCnEdl erobcMTuksRmab;efμIreCIgeFVIdMeNIr b:uEnþminGacctyanCMniH enATIenaH)aneT -Baküfa KnøgpøÚv KWCacMENkmYyénRTUgpøÚvx½NÐeday KMns U dac;² b¤KMnUsbgðÚttambeNþayRTUgpøÚvEdlmanTTwgRKb; RKan;Gac[yanCMniHRKb;RbePTeFVIcracrN_)anmYyCYr

4


-Baküfa TIRbCMCu n KWCaTIkEnøgEdlmanGKar b¤eKhdæan sg;Cit²KñaehIypøÚvecj b¤cUlenATIenaHmandak;pøaksBaØa eQμaHTIRbCMuCnsmÁal;karcUl b¤eQμaHTIRbCMuCn Edlman KMnUsbnÞat;RTUgBN’RkhmsmÁal;karecjBITRI bCMCu ntamdgpøvÚ nigmanmnusSeFVcI racrN_qøgkat;eTAmkeRcIn -Baküfa pøÚvRbsBV KWCaTIkEnøgRbsBVénpøÚvBIrb¤eRcIn EdlmanépÞrabEtmYy nigminkMNt;méuM nG½kSrbs;RTUgpøvÚ eLIy. pøÚvRbsBVGacmanragCa +, X, T, Y b¤rgVg;mUlCaedIm -Baküfa pøvÚ rgVgm; l U KWCaTIkEnøgRbsBVénpøvÚ BIr b¤eRcIn ehIyEdlenAcMkNþalmanexOn rUbsMNak b¤vmi anepSg²nig manRTUgpøvÚ ÉkTisB½TC§ vuM j i edaymansBaØaRBYjR)ab;Ts i cracrN_ -Baküfa pøvÚ saFarN³ KWCapøvÚ sRmab;ebIk[eFVcI racrN_ TUeTACasaFarN³ -Baküfa pøÚvÉkCn KWCapøÚvksagedayÉkCn Edl EckecjCaBIrRbePTdUcxageRkam ³ k-pøvÚ ÉkCnebIk[eFVcI racrN_CasaFarN³ KWCa pøÚvebIk[eFVIcracrN_TUeTA Edl)ansagsg; b¤CYsCuledayÉkCntamkic©snüaCamYyrdæ. x-pø Ú v ÉkCnmi n ebI k [eFV I c racrN_ C asaFarN³ KW C aRckpø Ú v sRmab; b Rmu g Tu k beRmI k argarkñ ú g TIbrievNNamYy dUcCaRckeKhdæan eragcRk shRKas GKar b¤TIlanbrievNepSg² .

5


-Baküfa pøÚvlM KWCapøÚvdIEdltP¢ab;BIpøÚvCati b¤pøÚv extþ eq<aHeTAPUmi b¤XMuenACnbT -Baküfa Qb; KWCakarenAes¶óményanCMniHelIRTUgpøÚv mYyry³ eBlcaM)ac;EdlmanGñkebIkbrsßti enACab;ngw cgátÚ b¤Ek,ryanCMniHxøÜn edIm,I[GñkdMeNIr b¤yanCMniHdéTeTot qøgkat; b¤edIm,IEGbxagdak;TMnij b¤GñkdMeNIreLIgcuH -Baküfa ct KWkarTuk[yanCMnHi enAes¶ómkñgú ry³eBl yUr b¤qab;EdlGñkebIkbrGacedIrecalyanCMniHrbs;xøÜn)an -Baküfa GñkebIkbr KWCaGñkbBa¢ayanCMniHKitTaMgGñk CiHstV GñkdwkstV nigGñkbrstVenAelIpøÚv -Baküfa yanCMnHi KWCayansRmab;dkw mnusS b¤TnM j i enAelIpøÚv b¤sRmab;seNþag b¤RtUveKseNþag -Baküfa yanynþ KWCayanEdleFVcI racrN_ eday ma:snIu enAelIpvÚø dUcCaeTacRkyanynþ RtIcRkyanynþ rfynþ Rtak;T½r nigyanynþúb,krN_ -Baküfa yanynþbú ,krN_ KWCayanynþBei ssEdl man]bkrN_ eRKÓgcRkbMBak;bEnßmedayKμanpÞúkmnusS b¤ KμanpÞkú TMnj i enAeRkAkab‘nÍ dUcCarfynþlaysImu g: t; _ b¤rfynþ sRmab;beRmIkargarsagsg; pøÚv s<an CaedIm -Baküfa GñkeRbIR)as;pvÚø KWCaGñkebIkbryan nigGñk efμIreCIg EdleFVIdMeNIrenAelIpøÚv -Baküfa Tm¶nT; eTrbs;yan KWCaTm¶nr; bs;yanEdlKμan mnusS b¤KμanTMnij b:uEnþmaneRbg\n§n³sRmab;pþl;[yan man]bkrN_CYsCul nigkg;bRmug 6


-Baküfa Tm¶n;pÞúkGtibrmarbs;yan KWCaplbUkTm¶n; pÞkú mnusS nigTm¶np; kúÞ TMnj i EdlkMNt;edayeragcRkplit yan -Baküfa Tm¶n;srubGtibrmarbs;yan KWCaplbUk srubTm¶n;TeTrbs;yanCamYynwgTm¶n;pÞúkGtibrmarbs;yan. ebIsni CayanmanseNþag Tm¶ns ; rubGtibrmarbs;yan KWCa plbUkénTm¶ns ; rubGtibrmarbs;yannImYy² -Baküfa Tm¶n;srubGnuBaØatGtibrmarbs;yan KWCa plbUkTm¶n;TeTrbs;yanCamYynwgTm¶n;pÞúkmnusS nigTm¶n; pÞúkTMnij. ebIsinCayanmanseNþagTm¶ns ; rubGnuBaØatGti brmarbs;yan KWCaplbUkénTm¶ns ; rubGtibrmarbs;yannImy Y ² -Baküfa Tm¶n;srubCak;Esþgrbs;yan KWCaplbUk Tm¶n;TeTrbs;yanCamYynwgTm¶n;pÞúkmnusS nigTm¶n;pÞúkTMnij Cak;Esþg -Baküfa rWum:k KWCayansRmab;f<k;CamYyrfynþ -Baküfa sWmIrWum:k KWCayansRmab;f<k;Cab;nwgk,al rfynþseNþag.

7


CMBUkTI 2

sBaØacracrN_

maRta 6>sBaØacracrN_rYmmanpøaksBaØacracrN_enAtampøÚv ePøgI sBaØacracrN_ KMns U sBaØacracrN_enAelIpvÚø sBaØabBa¢a rbs;Pñak;garcracrN_ nigsBaØaepSg²eTot . pøaksBaØacracrN_ ePøgI sBaØacracrN_ nigKMns U sBaØa cracrN_ enAelIpøÚvRtUverobcMCaRbB½n§Tak;TgsIucgVak;KñaCa hUrEhenAtamkEnøgmansar³RbeyaCn_EdleFVI[GñkeRbIR)as; pøÚvgayRsYlemIleXIj . sBaØ a eRKaHfñ a k; e nAtamdgpø Ú v Edlmanlkç N ³mi n Gcié®nþy_ RtUvdak;kgúñ cm¶aysmRsblμmRKb;RKan;tamRbePTpøvÚ cMNat;fñak;pøÚv nigsßanPaBpøÚvEdlGaceFVI[GñkebIkbrman sμartIRbugRby½tñCamun)an . hambiTRkdas b¤rbs;epSg²eTot b¤Ks U vasenAelIpaø k sBaØa b¤eRbIR)as;TRmpøaksBaØa b¤enAelIsmÖar³GVIepSg²eTot EdleRbIR)as;sRmab;sBaØacracrN_EdlCaehtueFVI[Gñk ebIkbrminGacemIleXIjsBaØacracrN_c,as;)anl¥ b¤yl; xøwmsarsBaØacracrN_min)anRtwmRtUv b¤eFVI[GñkebIkbr caMgEPñk . rUbPaB nigxømw sarsþBI s I BaØacracrN_pvÚø eKak RtUvkMNt; enAkñgú Rbkasrbs;RksYgsaFarNkar nigdwkCBa¢nÚ .

8


maRta 7>sBaØ a bBa¢ a rbs; P ñ a k; g arcracrN_ manGtß n ½ y dU c xageRkam ³ - édsþaMelIkeLIgelI)atédlaeTAmuxEbreTArk yanCM n i H EdleFV I c lnamkrkPñ a k; g arcracrN_ C asBaØ a [ RbugeRbobQb; elIkElgEtGñkebIkbrNaEdlminGacQb; edaysuvtßiPaBRKb;RKan; GacbnþdMeNIreTAeTot)an - édTaMgBIr b¤édmYysn§wgtambeNþaysμa man n½yfabBaÄb;cracrN_ényanEdlmanclnamkBImuxPñak;gar b¤mkBIeRkayxñgPñak;gar - kñúgkayvikardEdlenH yanCMniHTaMgLayEdl mkBIxageqVg b¤BxI agsþaPM añ k;gar RtUvGnuBaØat[qøgkat; - Pñak;garcracrN_kan;cegáógePøIgRkhm b¤dMbg ePøIgRkhm cg¥úldak;yanCMniHNamYymann½yfa bBaÄb; cracrN_yanEdlRtUvcg¥úlcMenaH - Pñak;garnKr)alcracrN_ GaceRbIkEBa©CMnYy kñúgkareFVIsBaØacracrN_xagelI . maRta 8>lMdab;siT§iGaTiPaBRtUv)ankMNt;;dUcteTA ³ 1-pøaksBaØacracrN_ mansiT§iGaTiPaBelIbT b,BaØtþicracrN_ . 2-ePøIgsBaØacracrN_ mansiT§iGaTiPaBelIpøak sBaØacracrN_ . 9


3-sBaØabBa¢arbs;Pñak;garcracrN_ mansiT§i GaTiPaBelIePøIgsBaØacracrN_ KMnUssBaØacracrN_enAelI RTUgpøvÚ pøaksBaØacracrN_enAtamdgpøvÚ nigbTb,BaØtciþ racrN_ TaMgLay .

10


CMBkU TI 3

GñkebIkbryanCMnHi maRta 9>RKb;Gkñ ebIkbryanynþRKb;RbePT RtUvGnuvtþnvU viFankar dUcxageRkam ³ 1-GñkebIkbryanynþEdlmanTMhMsuILaMgcab;BI 49sg; T I E m: R tKU b eLI g eTA RtU v manb½ N Ñ e bI k brtamRbePT yanynþ . 2-enAeBlebIkbryanCMniH GñkebIkbrRtUvman sμartIRbugRby½tñCab;Canic© ehIysßitkñúgsßanPaBEdlGac eFVIskmμPaBebIkbr)any:agRsYl nigqab;rh½sCaBiess lT§PaBénkareFVIclnaminRtUv[mankarrMxaneLIy. ham pÞkú GñkdMeNIr TMnj i b¤vtßeú pSg² EdlnaM[)aMgEPñkGñkebIkbr. 3-GñkebIkbr nigGñkdMeNIrEdlCiHenAekAGIxagmux énrfynþ RtUvBak;ExSRkvat;suvtßiPaBCadac;xat . 4-GñkebIkbreTacRkyanynþ RtIcRkyanynþ nig eTacRkyanynþseNþagrWmu k: RtUvBak;mkY karBarsuvtßPi aB . 5-hampÞúkmnusS b¤TMnijBImuxGñkebIkbr . 6-hamekμgGayueRkam 10qñaM GgÁy ú enAekAGIxagmux énrfynþ edayKμanmnusScas;GgÁúyCamYy b¤nigKμanBak;ExS Rkvat;suvtßiPaB . 7-TarkGayutci Cag 10Ex RtUvdak;kgúñ ekAGIsRmab; Tarkedk nigmanExSRkva:ts ; vu tßPi aBcgEp¥kekAGIenH[Cab;eTA nwgekAGIeRkayénrfynþ. 11


8-kumarmanGayucab;BI 10Ex eTA4qñaM RtUvGgÁy ú kñ ú g ekAGI s Rmab; k u m arEdlmanExSRkva: t ; s u v tß i P aBcgEp¥ k ekAGIenH[Cab;eTAnwgekAGIeRkayénrfynþ. 9-hameFVI[rMxandl;Gñkrs;enACab;tamdgpøÚv nigGñkeRbIR)as;pøÚv . 10-hamBisaCatiRsvwgEdlmanGRtaCatiGakul cab;BI 0/25 mIlRI kamkñgú mYylIRtxül; b¤cab;BI 0/5 Rkamkñgú mYylIRtQameLIgeTA . 11-hamebI k bryanEdlmankg; R cva: k ; E dk pÞal;elIRTUgpøÚv . yanCMniHRbePTenH RtUvdwktamyanEdl manRbePTkg;ekAs‘U . 12-hameRbITUrs½BÞenAeBlkMBugebIkbryanynþ. TUrs½BÞGaceRbIR)as;)an ebIman]bkrN_P¢ab;TMnak;TMng b¤RtUv Qb;yanynþedIm,IeRbITUrs½BÞ . maRta 10>enAelIRTUgpøÚvEdlmanTiscracrN_BIr ehIyEdlKμan KMns U sBaØaEbgEckTiscracrN_ GñkebIkbrRtUveRbIR)as;Bak; kNþalRTUgpøÚvEpñkxagsþaM edayebIkbrekokeTAxagsþaM . enAelIRTUgpøÚvÉkTis EdlKμanKMnUssBaØaEbgEck KnøgpøvÚ GñkebIkbrRtUvebIkbrekokeTAxagsþaeM lIkElgEtRtUv karbt;eqVg . GñkebIkbrGaceRbIR)as;RTUgpøvÚ xageqVg)anenAeBl ECg b¤Qb; . edayELk enAkñgú TIRbCMCu nkareRbIR)as;RTUgpøÚvRtUv kMNt;edayRbkasRksYgsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún . 12


maRta 11>enAelIKnøgpøÚvtRmUvsRmab;yanCMniHRbePTNamYy GñkebIkbryanCMniHRbePTdéT minRtUvebIkbrcUlkñúgKnøg enHeT elIkElgEtRtUvcakecj b¤cUleTAkñúgKnøgpøÚvrbs; xøÜn . enAelIRTUgpøÚvEdlmanTiscracrN_BIrehIymanKMnUs EbgEckRTUgpøvÚ GñkebIkbrRtUvRbkan;ykcMENkpøvÚ xagsþaM . enAelIRTUgpøÚvÉkTisEdlmanKnøgpøÚvBIr b¤eRcInGñk ebIkbrRtUvRbkan;ykKnøgpøÚvxagsþaMbMput . kñúgkrNIman cracrN_ceg¥ótxøaMg GñkebIkbrGacebIkbr)anelIRKb;Knøg pøÚv . enAelIRTUgpøÚvEdlmanTiscracrN_BIrpÞúyKña ehIy enAelIcMENkpøÚvénTisnImYy²EdlmanKnøgpøÚvBIr b¤eRcIn GñkebIkbrRtUvRbkan;ykKnøgpøÚvxagsþaMbMput. kñúgkrNI mancracrN_ceg¥ótxøaMg GñkebIkbrGacebIkbr)anelIRKb; KnøgpøÚvtamTiscracrN_ . kñúgkrNImancracrN_ceg¥ótxøaMg dUcmanEcgenA vaküx½N3 Ð nigvaküx½N4Ð xagelI yanCMnHi enAkñgú KnøgNamYy elOnCagyanCMniHenAkñú gKnøgNamY yeTotmi ncat;TukCa karECgeLIy. cMeBaHGñkebIkbryanEdlmanTm¶n;srubelIs BI3/5etan RtUvRbkan;ykKnøgpøvÚ xagsþaCM anic© elIkElgman karbt;eqVg b¤enAeBlECgGaceRbIR)as;KnøgpøvÚ epSgeTot)an . edayELkenAkñgú TIRbCMCu n kareRbIR)as;RTUgpøvÚ RtUvkMNt;eday RbkasRksYgsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún . 13


maRta 12>enAeBlePøgI sBaØacracrN_beBa©jBnøBW N’elOgCasBaØa [RbugRby½tñeRtomQb; b¤ecjdMeNIreTAmux BN’ébtgCa sBaØaGnuBaØat[yanCMniHecjdMeNIr BN’RkhmKWCasBaØa Xat;[Qb; . enAeBlePøIgsBaØacracrN_beBa©jBnøWRkhmKWCasBaØa Xat;[Qb; GñkebIkbrRtUvQb;enAmuxExSbnÞat;KnM s U Cab;BN’ skat;TTwgRTUgpøvÚ b¤mxu KMns U sRmab;efμrI eCIgqøgkat; . ebIKaμ n ]bsKÁenAxagmux yanCMnHi xagsþabM pM tu Gacbt;saþ )M anenARtg; cMNucePøIgRkhmNa EdlmansBaØaGnuBaØatbt;sþaM . maRta 13>GñkebIkbrRtUvvagtamsþaMéd enARKb;rgVg;mUl b¤exOn EbgEckRTUgpøÚvEdlCa]bsKÁénclnaRtg;eTAmuxrbs;yan CMnHi elIkElgEtmankMNt;pÞúy . maRta 14>GñkebIkbrminRtUvebIkbrTnÞwmKñaenAelIRTUgpøÚv b¤Knøg pøvÚ EtmYy)aneT. GñkebIkbrminRtUvebIkbrkat;k,ÜneyaFab¤k,Ün nKr)al b¤k,ÜndEgðCaCYrepSg² . maRta 15>EbbbTénkarseNþagRtUvGnuvtþtambBaØtdiþ cU xageRkam ³

14


-cMeBaHkarf<k;seNþagyanCMniH GñkebIkbrRtUveRbI ExSkab b¤dgEdk b¤]bkrN_sRmab;fk< E; dlFanaCab;maMl¥ nig gayRsYlkñgú karbt;Ebn -hamGñkebIkbreRbIExSseNþagcMeBaHyanEdlmanTm¶n; srubelIsBI5etaneLIgeTA -hamGñkebIkbr seNþagyanelIsBImy Y eRKÓg b¤seNþag yan EdlmanseNþagruWm:k b¤sWmIrWum:k -hamseNþageTacRkyan b¤eTacRkyanynþ -hamGñkebIkbrseNþagrfynþRKb;RbePTEdlman GñkdMeNIrenAkñúgenaH eRkABIGñkkan;cgáÚt -rfynþEdlmanseNþagrWum:k b¤sWmIrWum:kRtUvmansBaØa RtIekaNsm)atEdlmankB©ak;caMgBnøWBN’elOgBIr dak;enA kagrfynþxagmuxGmsgxagpøakelx . bec©keTsénkarf<k;seNþagrWum:k b¤sWmIrWum:k nigkar edaHrWum:k b¤smW rI muW k: ecjBIrfynþ b¤k,alrfynþ RtUvkMNt; edayRbkasrbs;RksYgsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún . maRta 16>enAkEnøgrfynþRkugQb;enAkñúgTIRbCMuCn GñkebIkbr yanCMniHRbePTepSgBIrfynþRkug RtUvbnßyel,Ón ehIyebI caM)ac;RtUvQb; edIm,ITuk[rfynþRkugecjcUl b¤Qb;)an edaygayRsYl .

15


maRta 17>el,ÓnebIkbryanCMniHRtUvkMNt;taml½kçx½NÐ dUcman EcgxageRkamenH ³ 1-el,ÓnebIkbrsRmab;yanCMniHTUeTA ³ k-enAkñúgTIRbCuMCn ³ - GñkebIkbrRtUveRbIel,ÓnGtibrma 30KILÚEm:Rt kñúgmYyem:ag cMeBaHeTacRkyanynþ nigRtIcRkyanynþ . - GñkebIkbrRtUveRbIel,ÓnGtibrma 40KILÚEm:Rt kñúgmYyem:ag cMeBaHrfynþRKb;RbePT . x-enAeRkATIRbCuMCn ³ GñkebIkbrRtUveRbIel,ÓnGtibrma 90KILEÚ m:Rtkñgú mYyem:ag cMeBaHyanynþRKb;RbePT elIkElgEtyandwkCBa¢nÚ TMnj i Edl manTm¶ns ; rubGtibrmaelIsBI 3/5etan RtUvkMNt;el,ÓnGtibrma Rtwm 70KILÚEm:RtkñúgmYyem:ag nigyanEdlmanseNþagrumW k: RtUvkMNt;el,ÓnGtibrmaRtwm 60KILÚEm:RtkñúgmYyem:ag . 2-el,ÓnebIkbrsRmab;yanCMnHi dwkvtßFú atumaneRKaHfñak;³ k-enAkñúgTIRbCuMCn ³ -GñkebIkbreTacRkyanynþ nigRtIcRkyanynþ RtUveRbIel,ÓnGtibrma 30KILÚEm:RtkñúgmYyem:ag . -GñkebIkbrrfynþ RtUveRbIel,ÓnGtibrma 40KILEÚ m:Rt kñúgmYyem:ag .

16


x-enAeRkATIRbCuMCn ³ GñkebIkbrRtUveRbIel,ÓnGtibrma 70KILÚEm:RtkñúgmYy em:ag cMeBaHyanynþEdlmanTm¶n;srubGtibrmaminelIsBI 3/5etan nigelIsBI3/5etan cMeBaHrfynþeRbIR)as;RbB½n§ RhVagM Tb;ngw PaBKaMgkg; . el,ÓnGtibrmaRtUvkMNt;Rtwm 60KILÚEm:RtkñúgmYyem:ag cMeBaHyanEdlmanTm¶n;srubGtibrmaelIs3/5etan Edl KμanRbB½n§RhVaMgTb;nwgPaBKaMgkg; . 3-el,ÓnsRmab;yanynþebIkbrelIpøÚvynþbf ³ k-enAkñúgtMbn;RbCuMCn ³ GñkebIkbryanynþRKb;RbePT RtUveRbIel,ÓnGtibrma 60 KILÚEm:RtkñúgmYyem:ag . x-enAeRkAtMbn;RbCuMCn ³ GñkebIkbrRtUveRbIel,ÓnGtibrma 100KILÚEm:Rtkñúg mYyem:ag cMeBaHyanynþRKb;RbePT elIkElgEtyandwkCBa¢nÚ TMnj i EdlmanTm¶ns ; rubGtibrmaelIsBI 3/5etan RtUvkMNt; el,ÓnGtibrmaRtwm 80KILÚEm:RtkñúgmYyem:ag nigyanEdl manseNþagrumW k: RtUvkMNt;el,ÓnGtibrmaRtwm 70KILEÚ m:Rtkñgú mYyem:ag . 4-el,ÓnebIkbrsRmab;yanCMniH mansiT§iGaTiPaB ³ bTb,BaØtEiþ dlmanEcgkñgú cMNcu TI1 cMNcu TI2 nig cMNucTI3énmaRtaenH minGnuvtþceM BaHGñkebIkbryanynþk,Ün nKr)al k,ÜneyaFa kgGavuFhtß yanynþBnøt;GKÁiP½y yanynþse®gÁaHrbs;mnÞIreBTü nigyanynþxøHeTotEdlbnøW sUrs½BÞ ePøgI sBaØa BiessenAeBlkMBgu bMeBjParkice© LIy . 17


GñkebIkbrminRtUveRbIel,ÓnyWtxusRbRktI edayKμanmUl ehtuRtwmRtUv EdleFV[ I rMxandl;yanCMnHi déTeToteT. GñkebIkbr EdleRbIel,ÓnyWt RtUvebIkbrEGbeTAxagsþaM edIm,ITku [GñkebIkbr EdleRbIel,ÓnelOnECgBIxageqVgéd)anedaygayRsYl . GñkebIkbrNaEdlRtUvbgçMcitþbnßyel,Ón[yWtxus RbRktI RtUv[dMNwgdl;GñkebIkbrepSgeTotedayeRbIePøIg sBaØaGasnñ ehIyRtUvebIkbrEGbeTAxagsþaMbMputénRTUgpøÚv . maRta 18>kñgú RKb;krNIGkñ ebIkbrRtUvm©as;karelIel,ÓnebIkbrrbs; xøÜnCanic© ehIyRtUvebIkbrkñúgel,ÓnsmRsbeTAtamsNæan PUmisa®sþ sPaBpøÚv sßanPaBGakasFatu sPaBcracrN_ sßanPaByan nigkarpÞúkrbs;yan edIm,IGacbBaÄb;yan )anTan;eBlevla nigedayKμaneRKaHfñak; . GñkebIkbrRtUvbnßyel,Ón kñúgkrNIdUcxageRkam ³ 1-enAeBleCosKña enAelIpøÚvceg¥ót . 2-enAeBleCos b¤ECgrfynþdwkCBa¢ÚnGñkdMeNIr b¤rfynþdwkCBa¢ÚnkumarEdlkMBugQb;dak;GñkdMeNIr b¤kmu areLIgcuH . 3-eBleTACitdl;sa< n b¤Cti dl;pvÚø rfePøgI qøgkat; . 4-enAeBlGakasFatumni l¥ EdlminGacemIleXIj )anq¶ay nigc,as; .

18


5-enAeBlbþÚrTiscracrN_ . 6-enARtg;pvÚø bt; pøvÚ ekag pøvÚ rGil pøvÚ RbsBV b¤rgVg; mUl . 7-enAeBlCitdl;TYlx<s; b¤eBlcuHcMeNat. 8-enAeBleCos b¤ECgk,ÜnyankMBugQb; b¤enA eBleCos b¤ECgk,ÜndEgðepSg² . 9-enAeBlmanvtßúRceggRcgag b¤manpÞHsg;eRcIn ekokCab;RTUgpøÚv . 10-kñúgRKb;krNI EdlmanpøaksBaØa[bnßyel,Ón b¤ sBaØaeRKaHfñak; . 11-kalNamanyanCMniHrbs;nKr)al eyaFa b¤ GavuFhtß yanBnøtG; KÁPi y ½ yanse®gÁaHrbs;mnÞrI eBTü nigyanynþ Edlmanbnøs W rU s½BÞ b¤ePøgI sBaØa GñkeRbIR)as;pøÚvTaMgGs;RtUvbnßyel,Ón ehIyebIk EGbmkxagsþaM ebIcaM)ac;RtUvQb;enAekonbMputEdl GaceFVeI TA)an edIm,IsRmYlpøvÚ [yanTaMgenH eFVdI eM NIr eTAmuxedaysuvtßiPaB. 12-enAkEnøgmansalaeronEdlmanTItaMgsßitenAEk,r pøÚvminelIsBI50Em:Rt. maRta 19>yanCMniHmYyEdleFVIcracrN_enABIeRkayyanCMniH mYyepSgeTot RtUvrkSaTukcenøaHsuvtßPi aBRKb;RKan; edIm,IeCos vagkarb:HTgÁic enAeBlEdlyanCMniHxagmuxbnßyel,Ón b¤Qb;edayécdnü . RtUvrkSa[kan;EtEvgcenøaHsuvtßPi aBenH 19


enAeBlEdlel,Ónyankan;EtelOn. enAeRkATIRbCMCu n yanCMnHi TaMgLayEdlmanTm¶ns ; rubGtibrmaelIsBI 3/5etan b¤man beNþayyanEvgelIsBI 7Em:RtebIkbrbnþKñakñúgel,ÓndUcKña cm¶aycenøaHBIyanmYyeTAyanmYy RtUvXøatKñaya:gtic 50 Em:Rt . maRta 20>kñúgkarECg GñkebIkbrRtUvGnuvtþdUcxageRkam ³ 1-GñkebIkbryanCMnHi RKb;RbePT RtUvECgKñaenAxageqVg . b:uEnþGñkebIkbrGacECgxagsþaM)an ebIsinCaGñkebIkbryan EdlRtUveKECgenaH )annwgkMBgu eFVs I BaØabþrÚ TisxageqVg ehIy Qb; b¤eRtomedIm,Ibt;eqVg . 2-munnwgECg GñkebIkbrRtUvdwgc,as;fa karECgenH \tbNþal[maneRKaHfñak;GVIeLIy edayRtUvGnuvtþdUcxag eRkam ³ k-eXIjc,as;fa enAxagmuxKμan]bsKÁehIyGacbr cUleTAkñgú crnþcracrN_RbRktIvj i )anenAeBlECgrYc edayminrMxan dl;kareFVcI racrN_rbs;GñkdéTeLIy . x-KμanGñkebIkbryanCMnHi NamYy EdlenABIeRkayxønÜ cab;epþmI sMuECgxøÜn . K-Kμan[sBaØasMuECgyanepSgeTot BIGñkebIkbryan CMniHxagmuxxøÜn . X-RtUvdwgc,as;fa el,ÓnsmamaRt rvagyanTaMgBIrGac [ECgkñúgry³eBlxøIbMput)an . 20


g-RtÚveFVIsBaØasMuECg edayeRbIsBaØabþÚrTisxageqVg ehIykñúgkrNIcaM)ac; RtUveRbIbEnßmePøIgkUthVaqøas;KñaenA eBlyb; b¤suIepøenAeBléf¶ elIkElgEtkñúgTIRbCMuCn Edl kareRbIR)as;suIepøsMuECgRtUvhamXat; . c-RtUvdwgc,as;fa GñkebIkbryanCMnHi xageRkay nig xagmux )andwgGMBIkarsMuECgrbs;xøÜnehIy . 3-GñkebIkbryanxagmuxenAeBldwgfayanxageRkay sMEu Cg RtUvBinti ücMENkpøvÚ xagmuxxønÜ ebIKaμ n]bsKÁGeIV T RtUv[ sBaØabþÚrTisxagsþaM b¤elIkédeqVgeLIgelIbt;eTAsþaM nigbnßy el,ÓnEGbeTAxagsþaM CasBaØa[GñkebIkbryanxageRkayEdl sMuECgdwgfa GacECg)an . kñúgkrNIGñkebIkbrxagmuxBinitüeXIjfa enAcMENkpøvÚ xagmuxxøÜnminTMenr b¤man]bsKÁ RtUveFVIsBaØabþÚrTisxageqVg b¤latédeqVgsn§wgRtg;eTAxageRkACasBaØa[dwgfa karECg BMuTan;GaceFVIeTA)aneT . 4-enAeBlECg RtUvbegánI el,Ón nigTukcenøaHXøatBIKañ ya:gtic 1Em:Rt . 5-enAelIRTUgpøÚvKμanKMnUsbgðÚt GñkebIkbryanGac ECg edayeRbIR)as;RTUgpøÚvmYycMehogeTot)an luHRtaEt TegVeI nHmineFV[ I maneRKaHfñak; b¤rxM andl;yanEdlebIkbrpÞy ú nwgTisrbs;xøÜn . 6-enAeBlECgput GñkebIkbrRtUveFVIsBaØabþÚrTisxag sþavM j i edIm,I[dMNgw faxønÜ RtUvcUlkñgú crnþcracrN_rbs;xnÜø vij. 21


7-kñúgkrNIRTUgpøÚv manKnøgpøÚveRcIntamTiscracrN_ EtmYysRmab;TisedAepSgKña yansßitenAKnøgNamYyebIkbr elOnCagyanenAKnøgNamYyeTot mincat;TukCakarECg eLIy . hamECgKña enAkñúgkrNIxageRkam ³ - ECgKñaCabICYr ¬ECgelIrfynþEdlkMBugECgKña¦ - enAkEnøgmansBaØahamECg - enARtg;pvÚø ekag b¤pvÚø eLIgTYl elIkElgEtkarECg enHGacTuk[EpñkRTUgpøÚvxageqVg KMnUsbgðÚtkNþal enATMenr)an - enACit b¤Rtg;pøÚvbt; pøÚvExVg pøÚvrGil - enARtg;kMBUlpøÚvecat pøÚvtUcceg¥ót b¤pøÚvdak;sBaØa bnßyel,Ón - enAelIs<an b¤eBlcuHcMeNat - enAkEnøgkardæan - enACit b¤Rtg;kMNat;pøÚv EdlTuksRmab;efμIreCIg qøgkat; - enApøÚveRkams<an b¤pøÚvkñúgrUg - enAeBlemIleXIjminc,as; dUcCaeBlePøógxøaMg b¤cHu G½BxÞ øaMg b¤dIhuyxøaMg - enACit b¤Rtg;pøÚvfñl;kat;pøÚvrfePøIgEdlKμanr)aMg - enAelIpøÚvEdlmanTwklic .

22


maRta 21>kñúgkareCos ³ 1-GñkebIkbryanCMniHRKb;RbePT RtUveCosKñaeday Rbkan;sþaMéderog²xøÜn . 2-enAmuneBleCosKña GñkebIkbrTaMgsgxag RtUv eCOCak;fa kareCosKñaenHminbNþal[maneRKaHfñak;GeIV LIy . 3-edIm,IeCosKña GñkebIkbrRtUvEGbxagsþaMéderog²xøÜn edayTukpøÚvTMenrenAeqVgédrbs;xøÜn[)anFMbMputEdlGaceFVI eTA)an . 4-eBleCosKñaenAelIpøÚvceg¥ót b¤enAelIpøÚvEdlGac maneRKaHfñak; GñkebIkbrRtUvbnßyel,Ónerog²xønÜ . kñgú krNI caM)ac;yanCMnHi TaMgBIrRtUvQb; ehIyebICayanCMniHRbePT dUcKña yanCMniHNacg;eTAmun RtUveFVs I BaØasMpu vÚø edayelIkéd b¤edaysIuepøenAeBléf¶ b¤eRbIePøIghVakUtCasBaØaenAeBlyb; ehIyrg;caMyanCMniHEdlmkBImuxbeBa©jsBaØ a yl; R Bm[ eTAmuneTIbeFVIdMeNIreTA)an . b:uEnþebIsinCayanRbePTxusKña GñkebIkbryanFunFMRtUvTukpøÚv[yanEdlmanTMhMtUcCagyan rbs;xøÜneFVIdMeNIreTAmun . 5-eBleCosKñ a enAelI p ø Ú v tU c Edlbr)anyanCM n i H EtmYy ehIymankEnøgmYyEdlGaceCosKña)anyanCMniH NaEdlmkdl;kEnøgenHmun RtUvQb;rg;caMenAkEnøgenHedIm,I Tuk[yanCMnHi mYyeToteCos)anRsYl . 6-kñúgkrNIRTUgpøÚvceg¥ót minGaceCosKña)an ehIy caM)ac;manyanNamY y RtU v fyeRkay RtU v Gnu v tþ d U c xag eRkam ³ k-cMeBaHyanCMniHRbePTdUcKña yanCMniHNacg;eTA mun RtUveFVs I BaØasMpu vÚø ehIyRtUvmankaryl;RBmfyeRkayBIyan 23


mYyeTot . x-cMeBaHyanKμanseNþag nigyanmanseNþag yan KμanseNþagRtUvfyeRkay . K-cMeBaHyanFunRsal nigFunF¶n; yanFunRsalRtUvfy eRkay . X-cMeBaHrfynþdkw TMnj i nigrfynþdkw GñkdMeNIr rfynþ dwkTMnijRtUvfyeRkay . 7-eBleCosKñaenAelIpøÚvecatehIyceg¥ót yanCMniH cuHcMeNatRtUvQb; edIm,ITku [yanCMnHi eLIgcMeNateTAmun . 8-kñgú kareCosKña yanCMnHi NaemIleXIj enAelIcEM Nk pøÚvrbs;xøÜnman]bsKÁ dUcCapøÚvxUc b¤manyanCMniHQb; es¶ómyanCMniHenaHRtU v Qb; e dI m ,I T u k [yanCM n i H mY y eTot eTAmun . 9-enAelIs<anceg¥ót EdlebIkbr)anEtrfynþmYy eRKOg rfynþFunFMRtUvTuksiT§i[rfynþFunRsaleTAmun . 10-muneBleCosKña enAeBlyb;eRkATIRbCMCu n ehIyKμan cegáógGKÁisnIyanCMniHTaMgBIr RtUvbiTePøIghVaehIyebIkePøIg kUtvij . maRta 22>karkMNt;sTi Gi§ aTiPaBenApøvÚ RbsBVdcU xageRkamenH ³ 1-RKb;Gkñ ebIkbrenAeBleTACitdl;pvÚø RbsBV RtUvbnßy el,Ón nigBinti üemIlclnacracrN_enAelIRTUgpøvÚ EdlxønÜ RtUvqøgkat;enaHehIyRtUveFVdI eM NIrqøgkat;edayRbugRby½tbñ pM tu ebIpvÚø xagmuxminRsLHl¥. kñgú krNIcaM)ac; RtUveFVs I BaØa[dMNgw 24


dl;GñkebIkbr EdlmkBIpøÚvepSgeTot edayeRbIsBaØasUrs½BÞ eBléf¶ nigeRbIePøgI sBaØakUthVaqøas;Kañ enAeBlyb;. enAelIpvÚø )at;siT§i GñkebIkbrRtUvebIkbrkñúgel,ÓnmYyEdlGacbBaÄb; yanxøÜn)an edIm,Ipþl;siT§idl;yanEdlenAelIpøÚvmansiT§i eTAmun. 2-eTaHCaenARtg;pøÚvRbsBV manePøIgsBaØacracrN_ BN’ébtg EdlGnuBaØat[eFVcI racrN_eTAmux)ank¾edayk¾Gkñ ebIkbrminRtUvebIkcUleTAkñúgpøÚvRbsBVeLIy ebIsinCaGMeBIenH GactRmUv[xøÜnbBaÄb;yanCMnHi enAkñgú pøvÚ RbsBVedaysarEtman cracrN_ceg¥ótxøaMg. kñúgkrNIEbbenH GñkebIkbrRtUvQb; enAmuxpøvÚ RbsBV edIm,Ik[ uM sÞHcracrN_yanEdlmkBITisepSg eTot . 3-enApøÚvRbsBVEdlKμansBaØasiT§iGaTiPaB GñkebIkbr RtUvTuksiT§i[GñkebIkbryanEdlmkBIsþaMrbs;xøÜneTAmun . buE: nþkgúñ krNIpvÚø RbsBVEbkCabIEdlKμansBaØasiT§iGaTiPaB Gñk ebIkbryanenApøÚvEdlcb;RtUvTuksiT§i[GñkebIkbryanenAelI pøÚvbnþeTAmun . 4-GñkebIkbrEdleTAdl;rgVgm; l U eTaHCaxønÜ sßti enAelI pøÚvRbePTNak¾edayRtUvpþl;siT§iGaTiPaB[GñkebIkbrEdl sßitenAkñúgRTUgpøÚvÉkTisRkvat;rgVg;mUlEdlmansBaØabgðaj TiseTAmun . 5-enAeBleTAdl;pøÚvRbsBVEdlmandak;sBaØasmÁal; siTGi§ aTiPaB GñkebIkbrRtUvTukpøÚv[yanCMniHEdlsßitenAelI pøÚvmansiT§iGaTiPaBeFVIdeM NIreTAmun ehIyGacqøgkat;pvÚø RbsBV enaH)an EtenAeBlNaEdlxønÜ eCOCak;faBMmu aneRKaHfñak;GeIV LIy . 25


6-enAeBleTAdl;pvÚø RbsBV Edlmandak;sBaØa {Qb;} GñkebIkbrRtUvQb;es¶óm enAmuxKMns U kat;TTwgRTUgpøvÚ edIm,ITku [yanCMnHi nigefμIreCIgEdlenAelIpøÚvmansiT§ieFVIdMeNIreTAmun ehIyGacqøgkat;pøÚvRbsBVenH EtenAeBlNaEdlxøÜneCO Cak;faBMmu aneRKaHfñak;GeIV LIy. 7-edayELkGñ k ebI k brRtU v EtTu k [yanCM n i H beRmI karrbs;nKr)al eyaFa GavuFhtß yanBnøt;GKÁiP½y b¤ yanse®gÁaHrbs;mnÞIreBTüEdlkMBugbMeBjParkic©eday[ sBaØasUrs½BÞ nigsBaØaePøgI Biess[dwgBIkarmkdl;rbs;xøÜn eTAmun . 8-yanCMniHEdlkMBugbMeBjParkic©dUcxageRkam man siT§iGaTiPaBtamlMdab;dUcteTA ³ -yanBnøt;GKÁiP½y -yanse®gÁaHrbs;mnÞIreBTü -yannKr)al eyaFa GavuFhtß b¤k,ÜnyanEdlman nKr)alcracrN_naMmux. 9-munnwgebIkbrecjBIpøÚvÉkCn EdlminebIk[eFVI cracrN_CasaFarN³ dUcCa BIRckeKhdæan eragcRk GKar b¤Tl I anepSg² GñkebIkbrRtUvmankarRbugRby½tñx<s;bMput nig RtUvTuksiT§iGaTiPaB[yanCMniH b¤GñkefμIreCIg EdlkMBugeFVI cracrN_elIpøÚvebIk[eFVIcracrN_CasaFarN³eTAmun. 10-GñkebIkbrecjmkBIpøÚvlM b¤pøÚvdI RtUvTuksiT§i[ GñkebIkbrelIpvÚø epSgeTot EdlminEmnCapøvÚ lM b¤pvÚø dIeTAmun. 11-enARtg;pøÚvRbsBV ebIRTUgpøÚvmYy manEckCaeRcIn KnøgpøvÚ ehIymanKnøgpøvÚ mYy b¤eRcInRtUvbRmugsRmab;yanCMnHi 26


RbePTxøHeFVIcracrN_ bTb,BaØtþisþIBIGaTiPaBcracrN_Edl manEcgkñúgmaRtaenH RtUvGnuvtþcMeBaHGñkebIkbrEdleFVI cracrN_enAelIKnøgpøvÚ RbePTenH elIkElgEtyanCMnHi Edl manEcgkñúgcMNucTI7 nigcMNucTI8. maRta 23>kñúgkarqøgkat;pøÚvrfePøIg ³ 1-GñkebIkbrRtUvmankarRbugRby½tñx<s; nigRtUvbnßy el,ÓnenAeBlCitdl;pøÚvrfePøIg . 2-GñkebIkbr minRtUvbryanCMniHrbs;xøÜnkat;pøÚvrfePøIg eLIy ebIdgw fayanCMnHi rbs;xnÜø manbBaðabec©keTs b¤saß nPaB cracrN_mni GnueRKaH GacRCuleTAnaM[sÞHenAkEnøgenaH . 3-enAkEnøgpøvÚ fñlk; at;pvÚø rfePøgI mandak;r)ar b¤r)aMg GñkebIkbrminRtUvbrcUleTATIenaH enAeBlEdlr)aMgenaHbiT b¤kBM gu biT b¤kBM gu ebIkeLIy . 4-enAkEnøgpøvÚ fñlk; at;pvÚø rfePøgI BMmu anr)ar b¤r)aMg b¤paø k sBaaØ b¤ePøgI sBaØaGVTI aMgGs; GñkebIkbrGacebIkbrkat;TeI naH )anluHRtaeCOCak;faBMumanrfePøIgNamYymkdl;eLIy . 5-enAkEnøgmanqμaM enARtg;pvÚø rfePøgI qøgkat; GñkebIkbr RtUvsþab;bBa¢aqμaMehIy minRtUvbgá[man]bsKÁdl;karbiT ebIkr)ar b¤r)aMgeLIy . 6-kalNamanrfePøgI mkCitdl;Gkñ eRbIR)as;pvÚø RKb;rUb RtUvQb;CabnÞan; edIm,ITku pøvÚ [rfePøgI eFVcI racrN_eTAmun. KgVal stVTaMgGs; RtUvrkviFITb;sáat;hVÚgstVBahn³ kMu[qøgkat;pøÚv rfePøIgCadac;xat . 27


7-kalNarfePøgI bnøs W BaØaCitmkdl;GñkebIkbrRKb;rbU RtU v Qb; y a: g ti c 2Em: R t BI r )aM g ehI y ebI K μ a nr)aM g minRtÚvQb;ticCag 5Em:Rt BIpøÚvrfePøIgeLIy . 8-kñúgkrNI EdlyanCMniHKaMgdMeNIr b¤hVÚgstVeFVI dMeNIrcUlmkRCuleTAelIpøÚvrfePøIg GñkebIkbr b¤KgValstV RtUvriHrkmeFüa)ayya:gNakM[ u manekItCa]bsKÁ dl;rfePøgI b¤ RtUv[dMNwgdl;Pñak;garTTYlxusRtUvpøÚvrfePøIgEdlenACit bMptu nUveRKaHfñak; EdlnwgGacekIteLIg)anenaH ebIsni CaxønÜ min GacbeBa©ós]bsKÁelIpøÚvrfePøIgedayxøÜnÉg)an . maRta 24>kúñgkarQb; nigkarct enAelIpøÚvfñl; ³ 1-RKb;yanCMnHi EdlQb; b¤ct minRtUvbgá[rMxandl; yanCMnHi epSg²eTot EdlkMBugeFVIcracrN_ . 2-enAkñúgTIRbCMuCn RKb;yanCMniH RtUvQb; b¤ctenA tamTisEdlxøÜnkMBugeFVIcracrN_ edayGnuvtþtambTb,BaØtþi dUcxageRkam ³ -cMeBaHRTUgpÚøvEdlmanTiscracrN_BIrRtUvct b¤Qb; xagsþaMtamTiscracrN_rbs;xøÜn -cMeBaHRTUgpøÚvÉkTis RtUvctb¤Qb;xagsþaM b¤xageqVg tamTiscracrN_elIkElgEtmanpøaksBaØapÞúy . 3-enAeRkATIRbCMCu n yanCMnHi RtUvct b¤Qb;stVBahn³ RtUvQb;eRkARTUgpøÚvebIGaceFVIeTA)an.ebIKμanTINaepSgeTot EdlGacct)aneRkABIRTUgpøvÚ eTenaHRtUvGnuvtþtambTb,BaØtiþ Edl manEcgkñúgcMNucTI2 énmaRtaenH . 28


4-enAeBlyb; b¤enAkEnøghamQb; b¤ct RKb;rfynþ nigrWum:kEdlxUcKaMg b¤RtUvbgçM[Qb; b¤ctenAelIRTUgpøÚv RtUv dak;sBaØaCadMNwgkñúgcm¶ayRKb;RKan;dl;GñkeRbIR)as;pøÚv epSgeTot . 5-enAkñgú TIRbCMCu n RKb;yanCMnHi RtUvQb; b¤ctdak;TnM j i b¤mnusSeLIgcuHenAcm¶ayminelIs 25sg;TIEm:RtBIEKmcieBa©Im pøvÚ nigya:gtic 5Em:RtBIpvÚø RbsBV b¤pvÚø bt; b¤pvÚø ekag nigcenøaH ya:gtic10Em:Rt BIpvÚø RbsBV b¤pvÚø bt; b¤pvÚø ekagénmhavifI . enAeRkATIRbCMuCn yanTaMgGs;RtUvQb; b¤ctya:gticbMput 10Em:RtBIpvÚø RbsBV b¤pvÚø bt; b¤pvÚø ekag . 6-kñgú karct muneBledIrq¶ayBIyanCMnHi rbs;xnÜø GñkebIkbr RtUvcab;®hVagM éd b¤manviFankarepSg² edIm,IkarBareRKaHfñak;Ca yfaehtu enAeBlEdlxøÜnGvtþman . 7-karct b¤Qb;yanCMnHi RtUvhamXat; kñgú krNIdcU xageRkam ³ - enAelIRTUgpøvÚ cieB©aI mpøvÚ EdlTukbRmug[efμrI eCIg nigkñúgcenøaHya:gtic 5Em:RtBImuxKMnUsqñÚtkat; TTwgRTUgpøvÚ sRmab; GñkefμrI eCIg b¤enAelIKnM s U enH - elIkEnøgbRmugTuksRmab;karQb; b¤ct ényan RbePTxøH - enAcenøaHEKmRTUgpøvÚ nigExSbnÞat;bgðtÚ ebIsni Ca enAcenøaHExSKMnUsbgðÚt nigyanctenHticCag 3Em:Rt EdlminGac[yanmYyepSgeTotbr)an eday\tqøgkat; b¤Can;elIExSKMnUsbgðÚt 29


- enACitbegÁalePøIgsBaØacracrN_ b¤pøaksBaØa cracrN_ EdleFV[ I )aMgEPñkGñkeRbIR)as;pvÚø minGac emIleXIjsBaØaacracrN_TaMgenH)aneT - enARKb;TkI EnøgEdlyanenH eFV[ I raMgsÞHdl;Rck cUlct b¤karQb;ényandéTeTot - enAelIsa< n elIpvÚø eRkams<an elIpvøÚ kñgú rUg elIpvÚø ecatxøagM elIpvÚø RbsBVelIpvÚø kat;rfePøgI elIpvÚø kñgú rgVg;mUl b¤pøÚvekagxøaMg EdlminGacemIlyan epSgeTotBIcm¶ay)an - enAcenøaHticCag 20Em:RtBImxu pøvÚ rfePøgI qøgkat; - enAcenøaHticCag 10Em:RtBImux nigBIeRkayTItMag bUmTwkrbs;yanBnøtG; KÁPi y ½ nigenAmuxsßanIyr_ bs;yan BnøtG; KÁiP½y - elIRckecjcUl énGKarsaFarN³ - enAmuxRckecj cUlpÞHÉkCn elIkElgEtyan rbs;ma© s;pÞH - CaBIrCYrTnÞwmKña - enAelIEKmRTUgpøÚvmçag ebIenAEKmmçageTot Edl QmmuxKñaCakEnøgTuksRmab;[yanCMniHct elIk ElgEtkñgú krNI EdlGacct)anTaMgsgxag - enAkEnøgEdlmansBaØahamQb; b¤hamct - enAelIRTUgpøÚvfñl;elIsBI 72em:ag - enAcenøaHticCag 10Em:RtBImux nigBIeRkaypøak sBaØakEnøgrbs;rfynþRkugQb; 30


- enAcenøaHticCag 1Em:RtBImux b¤BIeRkayrfynþ EdlQb; b¤ctbnþknÞúyKña - enACitpøÚvRbsBV b¤pøÚvbt; . maRta 25>karebIkTVaryanCMniHedIm,IcuH b¤eLIg eFVI)anEteBlNa Edlminbgá[maneRKaHfñak;dl;GñkdéTEdlkMBugeRbIR)as;pøÚv enaHeLIy nigRtUvmankarRbugRby½tñCab;Canic© CaBiess cMeBaHkarebIkTVarcuH b¤eLIgenATVarxageqVgyan . maRta 26>munnwgpøas;bþÚrTisedAényanrbs;xøÜn dUcCakñúgkar bt;eqVg b¤bt;sþaMeBlbþÚrKnøgpøÚv eBlEGbxagedIm,IQb; b¤ct GñkebIkbrRtUvbnßyel,Ón nigRtUveCOCak;Camunfa min bNþal[maneRKaHfñak; ehIyRtUv[sBaØaya:gc,as; nig RKb;RKan;CadMNgw dl;Gkñ déT EdlkMBgu eRbIR)as;pvÚø enaHEdr. muneBlecjdMeNIrBIcMNt GñkebIkbrRtUv[sBaØa y:agc,as; nigRKb;RKan;CadMNgw dl;Gkñ déTEdlkMBgu eRbIR)as; pøÚvenaH edayRtUveCOCak;fakarecjdMeNIrrbs;yanynþ KμanbNþal[maneRKaHfñak;dl;GñkdéTeLIy. elIkElgEtmanbBa¢arbs;nKr)alcracrN_ b¤KMnUs sBaØacracrN_enAelIRTUgpøvÚ kñgú karbt;eqVg bt;saþ M bt;RtLb; eRkay b¤fyeRkay GñkebIkbrRtUveKarBtamkarENnaMdUc xageRkam ³ 31


1-karbt;eqVg ³ - munnwgeFVkI arbt;eqVg RtUvRkeLkemIleRkaytamkBa©k; emIleRkay BiesstamkBa©kx; ageqVg edIm,I[dwgTItaMg nigclna cracrN_enABIxageRkay - RtUveFVs I BaØabþrÚ TiseTAxageqVg[)ancm¶ayRKb;RKan;BI kEnøgEdlRtUvbt; nigbnßyel,Ón ehIyebIKμan]bsKÁGVIeT RtUvebIkEGbKMnUsbgðÚtkNþalRTUgpøÚv - enAeBlerobnwgbt;eqVg RtUvemIleqVg sþaM nigemIl eqVgmþgeTotBiessemIlcracrN_yanmkBITispÞúy . ebIpøÚv TMenrRtUvbt;edayRbugRby½tñ BiesscMeBaHefμIreCIgEdlkMBug qøgkat; . ebIpøÚvminTMenrRtUvrg;caMedayTuk[GñkebIkbryan EdlmkBITispÞúy nigmkBITisxagsþaMeTAmun . - karbt;eqVgRtUveFVItamEbbesorsþaM KWbt;BIeRkay cracrN_yanmkBITs i pÞy ú elIkElgEtmankarENnaMBnI Kr)al cracrN_ . 2-karbt;sþaM ³ - munnwgeFVkI arbt;saþ M RtUvRkeLkemIltamkBa©ke; mIl eRkay BiesstamkBa©kx; agsþaM edIm,I[dwgTItaMg nigclna cracrN_yanenABIxageRkay - ebIKaμ n]bsKÁGeIV T RtUveFVs I BaØabþrÚ TisxagsþaM [)an cm¶ayRKb;RKan;BITIkEnøgEdlRtUvbt; nigbnßyel,Ón ehIy ebIkEGbmksþaM - enAeBlerobnwgbt;saþ M RtUvemIleqVg sþaM ehIyRtUv emIleRkaytamkBa© k ; x agsþ a M m þ g eTot CaBi e ssRtU v eCO Cak;faKμan]bsKÁenAxagsþaMEpñkxageRkayeLIy. ebITMenr 32


RtUvebIk[ekoksþaMbMputEdlGaceFVIeTA)an nigRtUvRbugRby½tñ cMeBaHefμIreCIgEdlkMBugqøgkat; . 3-karbt;RtLb;eRkay nigfyeRkay ³ - GñkebIkbrEdlmanbMNgbt;RtLb;eRkay b¤fy eRkayRtUveCOCak;faTegIeV nHmineFV[ I rMxanxøagM b¤bNþal[man eRKaHfñak;dl;GñkeRbIR)as;pøÚvepSgeToteLIy - cMeBaHkarebIkbrfyeRkay GñkebIkbrRtUvRbugRby½tñ ni g RkeLkemI l clnacracrN_ x ageRkayyanRKb; v i n aTI BiessmunnwgfyeRkay RtUvRbugRby½tñemIl[)ansBVRCug eRCay cMeBaHekμgtUc b¤stVtUc²enAxageRkay - hambt;RtLb;eRkay enAkúgñ krNIdcU xageRkam ³ - enACitpøÚvRbsBV b¤CitpøÚvkat;rfePøIg - enARtg;pvÚø ekagEdlGñkebIkbrminGacemIleXIjyan epSg²eTot)ankñúgcm¶ay 150Em:Rt - enACitdl;kMBUlx<s; nigcuHBIkMBUlx<s; - enAkEnøgEdlmansBaØahambt;RtLb;eRkay - enAelIRTUgpøÚvÉkTis . maRta 27>enAeBlmanefμ I r eCI g qø g kat; Gñ k ebI k brRtU v Gnu v tþ dUcxageRkam ³ 1-RKb;krNITaMgGs; GñkebIkbrRtUvEtQb;enAeBlefμrI eCIg kMBugqøgkat; b¤erobnwgqøgkat;enAkEnøgEdlmanKMnUssBaØa sRmab;efμIreCIgqøgkat; . 33


2-enARtg;kEnøgpøvÚ RbsBV b¤enACitekokpøvÚ RbsBV Gñk ebIkbrRtUvhamXat; kñúgkareFVI[Gak;xan b¤raMgsÞHdl;efμIr eCIgEdlkMBgu qøgkat;RTUgpøvÚ eTaHCaKμanKMns U sBaØasRmab;efμrI eCIgqøgkat;k¾eday . 3-kñúgkrNImanKMnUssBaØasRmab;efμIreCIgqøgkat;enA Rtg;pøÚvRbsBV EdlmanePøIgsBaØacracrN_ b¤manPñak;gar bBa¢acracrN_enATIenaH eTaHCamanePøIgBN’ébtg b¤man bBa¢aPñak;gar[eTAmuxk¾eday GñkebIkbrminRtUveFVI[rMxan b¤ eFVI[sÞHdl;efμIreCIgEdlkMBugqøgkat;enAelIKMnUssBaØaefμIr eCIgqøgkat;eLIy . cMeBaHGñkebIkbrEdlbt;cUlRTUgpøÚvepSg eTot ehIyenARTUgpøvÚ enaHmanefμrI eCIgkMBgu qøgkat; GñkebIkbr RtUvbnßyel,ÓnebIcaM)ac;RtUvQb; edIm,Ipþl;siT§i[efμIreCIgqøg kat;rYcral;sin . 4-kñúgkrNImanKMnUssBaØasRmab;efμIreCIgqøgkat;enA Rtg;pøÚvRbsBV EdlKμanePøIgsBaØacracrN_ b¤KμanPñak;gar bBa¢acracrN_enATIenaH GñkebIkbrRtUvbnßyel,Ón b¤ebI caM)ac;RtUvQb; edIm,Ipl þ s ; Ti [ i§ efμrI eCIgEdlkMBgu qøgkat; b¤erob nwgqøgkat;eTAmun .

34


CMBUkTI 4

kareRbIePøIg nig sUrs½BÞyanCMniH maRta 28>enAeBlyb; b¤eBléf¶ kalNaemIlmineXIjc,as; RKb;RKan; dUcCaenAeBlePøógxøagM cuHG½BÞ b¤qgø kat;pvÚø kñgú rUg GñkebIkbryanenAelIRTUgpøÚv RtUveRbIR)as;ePøIgsBaØa tam l½kçx½NÐdUcxageRkam ³ 1-kñúgkrNIkMBugebIkbryanynþ ³ k-ePøgI hVa ³ enAeBlyb; enAelIRTUgpøvÚ EdlKμanGKÁs i nI bMPWø CaTUeTARtUveRbIePøgI hVa edIm,IemIleTAmux[)anq¶ay EtRtUv RbugRby½tñkMu[rMxandl;cracrN_EdlmkBITispÞúy. hamebIkePøIghVaenAkñúgTIRkug b¤TIRbCMuCnEdlmanePøIg GKÁisnIbMPøWRKb;RKan; elIkElgEtkrNIeFVIsBaØasMuECg b¤sMu ebIkpøÚvedayeRbIqøas;KñaCamYyePøIgkUt . x-ePøgI kUt ³ RtUveRbIePøgI kUt kñgú krNIdcU xageRkam ³ - enAeBlyb; enAkñúgTIRbCMuCn nigeRkATIRbCMuCn EdlmanePøIgGKÁisnIbMPøWtampøÚv - enAeBlyb; enAeRkATIRbCMCu nEdlKμancegáógGKÁs i nI bMPtWø ampøvÚ kñgú krNIerobnwgeCosyanmYyepSgeTot nigenA eBlebIkbrBIeRkayCityanCMniHmYyeTot - enAeBléf¶ kalNaemIlminsUvc,as; edayGakasFatu minl¥ dUcCaenAeBlePøógxøaMg b¤cuHG½BÞ - ePøgI kUtGaceRbIR)as;qaø s;Kañ nwgePøgI hVaeFV[ I manBnøW PøwbEPøt² CasBaØaCMnYssuIepøenAeBléf¶ . 35


K-ePøgI TItaMg ³ enAeBlyb; kñgú TIRbCMCu n yanCMnHi TaM g LayEdlkM B u g ebI k brya: g ehacNas; k ¾ R tU v manePø I g TItaMgEdr edaymin)ac;eRbIePøIgkUt ebIsinCaRTUgpøÚvmanBnøW ePøIgGKÁisnIRKb;RKan;. ePIøgTItaMgenHeRbIR)as;sRmab;R)ab; vtþmanyan nigTMhy M andl;Gkñ eRbIR)as;pvÚø EdlemIlBImxu . X-ePøgI epSg²³ enAeBlyb; b¤enAeBléf¶Edlman GakasFatuminl¥minGacemIleTAmuxeXIjc,as; GñkebIkbr RtUveRbI ³ -ePøIgRkhm³ sRmab;R)ab;vtþmanényanCMniH nigTMhM TTwgyandl;GñkeRbIR)as;pøÚvEdlemIlBIeRkay -ePøgI bMPpWø aø kelx³ sRmab;[eKemIlelxsmÁal;yanCMniH eXIjc,as;BIxageRkay -ePøIgTTwgyan³ bgðajTMhMTTwgyan b¤bnÞúkRcegg Rcgagdl;GñkeRbIR)as;pøÚvepSgeTot -ePøIgsBaØabþÚrTis³ sRmab;R)ab;dMNwgdl;GñkeRbIR)as; pøÚvepSgeTot enAeBlbþÚrTiseTAeqVg b¤eTAsþaM -ePø I g sBaØ a fyeRkay³ sRmab; R )ab; d M N w g dl; G ñ k eRbIR)as;pøÚvenAxageRkay yanenAeBleFVIclnafyeRkay -ePøgI sþbú ³ sRmab;R)ab;dN M gw dl;Gkñ eRbIR)as;pvÚø xageRkay yan enAeBlCan; b¤cab;RhVagM edIm,Ibnßyel,Ón b¤bBaÄb;yan -ePøIgsBaØaGasnñ³ sRmab;R)ab;dMNwgdl;GñkeRbIR)as; pøvÚ epSgeTot nUveRKaHfñak;EdlGacekItmaneLIg dUcCaenAeBl GñkebIkbrRtUvbgçMcitþebIkbrkñúgel,ÓnyWt edaymUlehtuGUs seNþagrfynþxUc b¤pÞúkvtßúRceggRcgag nigenAeBlQb; b¤ctelIRTUgpøvÚ eRkATIRbCMCu n edaymUlehtuyanxUc b¤Cab; 36


Tak;TgnwgeRKaHfñak; b¤Føak;TMnijminGacelIkvij)anPøam². -ePøgI cuHG½BÞ ³ sRmab;eRbIenAeBlcuHG½BÞ b¤ePøógxøagM . ePøIgcuHG½BÞGaceRbIedIm,ICMnYsePøIgkUt b¤GaceRbIbEnßmelIePøIg kUt)an . 2-kñ ú g krNI k M B u g ebI k bryanEdlmi n Emnyanynþ GñkebIkbryanRbePTdUcxageRkam RtUvGnuvtþdUcteTAenH ³ -reTHGUsTajedaymnusS RtUvmanePøgI b¤kBa©kc; aMgBnøW BN’s b¤elOgdak;enAxagmux nigePøgI b¤kBa©kc; aMgBnøBW N’ RkhmmYydak;enAxageRkay. ePøIgTaMgBIrenHdak;enARCug QmnwgRTUgpøÚv -reTHGUsTajedaystV RtUvmanePøgI b¤kBa©kc; aMgBnøW BN’s b¤elOgBIrdak;enAxagmuxRCugsgxag nigRtUvmanePøgI b¤kBa©kc; aMgBnøBW N’RkhmBIrdak;enAxageRkay RCugsgxag - eTacRkyan nigRtIcRkyan RtUvmanePøgI b¤kBa©k; caMgBnøWBN’sya:gticmYyenAxagmux nigRtUvmanePøIg b¤ kBa© k ; c aM g Bnø W B N’ R khmya: g ti c mY y b¤ e Pø I g RkhmmY y enAxageRkay -rWum:kseNþagedaym:UtU b¤edaykg; RtUvmankBa©k; caMgBnøW b¤ePøgI BN’Rkhm BIrdak;enAxageRkayRCugsgxag -yanRbePTTaMgenHRtUvQb; b¤ctteRmobKñaenACit EKmbMputénRTUgpøÚv. 3-kñgú krNIQb; b¤ct yanynþenAelIRTUgpøvÚ EdlKμan ePøIgGKÁisnIsaFarN³bMPøW RtUveRbI ³ 37


-ePøIgTItaMg ³ sRmab;R)ab;dMNwgdl;GñkeRbIR)as;pøÚv EdlmkBIxagmuxdwgBIvtþmanyan nigTMhMTTwgyan -ePøIgRkhm ³ sRmab;R)ab;dMNwgdl;GñkeRbIR)as;pøÚv EdlmkBIxageRkaydwgBIvtþmanyan nigTMhMTTwgyan -ePøgI bMPpWø aø kelx ³ sRmab;[eKemIlelxsmÁal;yanCMnHi eXIjc,as;BIxageRkay . enATIRbCuMCn kareRbIR)as;ePIøgsBaØaEdl)anEcgkñúg vaküx½NÐenH mincaM)ac;eRbIR)as;eT ebImanePøIgGKÁisnIbMPøW tamRTUgpøvÚ ehIymanBnøRW Kb;RKan;Gac[GñkeRbIR)as;pvÚø emIlyan )anc,as;BIcm¶ayd¾smlμm. 4-kúgñ krNI ctrWmu k: b¤smW rI muW k: Edlpþac;ecjBIrfynþ RtUvctEGbcieBa©ImpøÚv b¤CaypøÚv ehIyRtUveRbIePøIgs b¤elOg mYyenAxagmux nigePøgI RkhmmYyenAxageRkay. ePøgI nImy Y ² RtUvdak;enARCugényan {RCugrWum:k} EdlQmmuxeTAnwg RTUgpøÚv EdlrWum:k b¤sWmIrWum:kteRmobKñatambeNþayenaH . enAkñgú TIRbCuCM n kareRbIR)as;ePøgI enHmincaM)ac;eT RbsinebI manePøIgGKÁisnIbMPøWtamRTUgpøÚvEdlmanBnøWRKb;RKan;Gac[ GñkeRbIR)as;pøÚvemIleXIjyanCMniHEdlctenAelIRTUgpøÚv BIcm¶aysmlμm)an . 5-kñúgkrNIyanCMniHRtUvbgçM[Qb; b¤ctenAelIRTUg pøÚvEdlGacbgáCa]bsKÁ b¤eRKaHfñak;cracrN_ dUcCaenA CitpøÚvRbsBV pøÚvbt; pøÚvekag pøÚvcuHTYl nigpøÚvkat;pøÚvrfePøgI edaymUlehtuyanxUcKaMg b¤Cab;Tak;Tni nwgeRKaHfñak;cracrN_ ehIyminGacrMkilyanecjBIRTUgpøÚv)anenaH GñkebIkbrRtUv R)ab;;dMNwgGMBI]bsKÁdl;GñkebIkbrepSgeTot edayeRbIePøIg 38


sBaØaGasnñ b¤dak;sBaØaRtIekaNy:agticcm¶ay 30Em:RtBI xageRkayyan . cMeBaHyanEdlmanTMnijFøak;elIRTUgpøÚv ehIyminGacelIkTMnj i )anPøam²enaH RtUveFVs I BaØaR)ab;dMNwg dl;GñkebIkbrepSgeTot edayeRbIsBaØaRtIekaN ni g ePø I g sBaØaGasnñRBmKña b¤ya:gehacNas;k¾eRbIsBaØaRtIekaN mYyenAcm¶ayya:gtic30Em:RtBITMnijenaH . 6- kñgú krNIyan beRmIkarnKr)al eyaFa GavuFhtß BnøtG; KÁPI y ½ yanse®gÁaHrbs;mnÞrI eBTüEdlkMBgu bMeBjParkic© GñkebIkbrmansiT§ieRbIR)as;ePøIgsBaØaBiess)anRKb;eBl evla . maRta 29>kareRbIR)as;sUrs½BÞyanCMniH RtUvGnuvtþdUcxageRkam ³ 1-kareRbIR)as;sBaØasUrs½BÞ {suIepø} RtUvGnuBaØat [eRbIR)as;EtenAeBléf¶ edIm,I[dMNwgdl;GñkeRbIR)as;pøÚv déTeTot edIm,IeCosvagnUveRKaHfñak;EdlGacekItmaneLIg Cayfaehtu . 2-enAeRkATIRbCMuCn sBaØasUrs½BÞenH RtUveRbIpgEdr sRmab;[dMNwgenAeBlsMuECg . 3-sBaØasUrs½BÞ RtUveRbIkñúgry³eBlxøI KWminyUrCag karcaM)ac;eLIy . 4-cab;BeI Bléf¶lci rhUtdl;éf¶rH kar[dMNgw eday sBaØasUrs½BÞRtUvCMnYsedaysBaØaePøIgkUthVaqøas;Kña . 5-enAeBlyb; kñgú TIRbCMCu n sBaØaePøgI kUt hVaqøas;Kañ GaceRbIpgEdrenAeBlsMuECg. 39


6-cMeBaHGñkñ ebIkbryanbeRmIkarnKr)al eyaFa GavuFhtß Bnøt;GKÁIP½y yanse®gÁaHrbs;mnÞIreBTüEdlkMBugbMeBj Parkic© mansiT§ieRbIR)as;sBaØasUrs½BÞBiess)anRKb;eBl evla . 7-hameRbIsIuepøxül;enAkñúgTIRkug TIRbCMuCn b¤enACit mnÞIreBTü . maRta 30>kareRbIePøIgsBaØa nigsUrs½BÞBiess RtUvGnuvtþdUc xageRkam ³ 1-ePøgI sBaØaBiess KWCaePøgI bEnßmmanCHBnøeW pøkbenÞar PøwbEPøt² vilCMuvijnigmaneRcInBN’ EdlmanGtßn½ydUc xageRkam ³ k-ePøIgsBaØaBiessBN’exov b¤RkhmRtUveRbIsRmab; EtyanEdlmansiT§iGaTiPaB dUcCayanbeRmIkarnKr)al eyaFa GavuFhtß Bnøt;GKÁIP½y nigse®gÁaHbnÞan; rbs; mnÞIreBTüenAeBlkMBugbMeBjParkic© edIm,I[dMNwgBIvtþman yandl;GñkeRbIR)as;pøÚvepSgeTot . x-ePøgI sBaØaBiessBN’elOgTMu RtUveRbIsRmab;Etyan beRmIkargarsaFarN³ dUcCayanlagsm¥atpøvÚ yanEfTaM CYsCulpøÚv nigyandwkCBa¢ÚnBiessEdlbMBak;ePøIgsBaØa BiessenH ehIyRtUvebIkbrkñúgel,ÓnyWt . 2-sBaØasUrs½BÞBiess KWCasBaØasUrs½BÞbEnßmEdl eRbI R )as; s Rmab; y anmansi T § i G aTi P aB dU c CayanbeRmI kargarnKr)al eyaFa GavuFhtß b¤Bnøt;GKÁIP½yEdlman 40


bEnßmsMeLgsIuEr:neraT× . cMENkÉyanse®gÁaHbnÞan;sRmab;; mnÞIreBTümanbEnßmsMeLgeraT× BIrdgeLIgcuH² . 3-enAeBlyanmansiTGi§ aTiPaB eRbIePøgI sBaØa nigsBaØa sUrs½BÞBiess GñkeRbIR)as;pøÚvepSgeTot RtUvbnßyel,Ón EGbxagsþaM b¤Qb;edIm,ITuk[yanTaMgenHECg eCos b¤qøg kat;edaygayRsYl . edayELkenAeBlkMBugbMeBjParkic© GñkebIkbryan mansiT§iGaTiPaBxagelIenH GacebIkbr ³ - b®Ba©asTisenAelIpøÚvÉkTis - enAeBlePøgI sBaØacracrN_ beBa©jBnøBW N’Rkhm - kñúgel,ÓnminkMNt; - edaymansiT§iGaTiPaBelIpøÚvRbsBV - kat; b¤Can;ExSKMnUsbgðÚtCab; . eTaHbIkñúgkrNINak¾eday GñkebIkbryanRbePTenH RtUvebIkbredayRbugRby½tñCanic© edIm,IeCosvageRKaHfñak; dl;GñkeRbIR)as;pøÚvepSgeTot nigRtUveKarBsBaØabBa¢aeday Pñak;garcracrN_Cadac;xat . maRta 31>karbMBak;sBaØasUrs½BÞ ePøgI bMPWø b¤ePøgI lMGrepSg²eTot eRkABIkarkMNt;lkçNbec©keTsrbs;yanCMniH RtUvham Xat; .

41


CMBUkTI 5

efμIreCIg nigGñkCiH b¤GñkdwkstV maRta 32>efμrI eCIg nigGñkGUs b¤Gkñ rujreTHédRtUveKarBePøgI sBaØa cracrN_ pøaksBaØacracrN_ b¤sBaØabBa¢arbs;Pñak;gar cracrN_ . efμIreCIg RtUvGnuvtþdUcxageRkam ³ 1-hameRbI R )as; R TU g pø Ú v ebI e nAsgxagRTU g pø Ú v man cieB©aI mpøvÚ b¤CaypøvÚ EdlCakEnøgbRmugTuk[efμrI eCIgeTAmk. 2-GnuBaØat[eRbIR)as;RTUgpøÚvebIcieBa©ImpøÚv b¤CaypøÚv KμanlT§PaB[efμIreCIgeRbIR)as;)an ehIyRtUvedIr[ekokCit cieB©IampøÚvtamTiscracrN_ . 3-RKb;efμIreCIgEdlmanbMNgqøgkat;RTUgpøÚv minRtUv QancUlRTUgpøÚvedayKμankarRbugRby½tñeLIy . efμIreCIgRtUv qøgkat;tamKMnUssBaØasRmab;efμIreCIg ebIsinCamanKMnUs sBaØasRmab;efμIreCIgenACitenaH . 4-enAkEnøgEdlmanKMnUssBaØasRmab;efμIreCIgqøg kat; ³ -efμ I r eCI g RtU v eKarBeFV I t ambBa¢ a Pñ a k; g arnKr)al cracrN_ b¤tamsBaØaePøIgsBaØacracrN_ -enAkEnøgEdlKμanePøIgsBaØacracrN_ b¤KμanPñak;gar nKr)alcracrN_bBa¢aeT efμrI eCIgmunnwgqøgkat;RTUgpøvÚ RtUv R)akdfakarqø g kat; e nHBM u b Nþ a l[maneRKaHfñ a k; G V I e LI y edayRbmaNKitdl;PaBemIlc,as;nvU cm¶ay nigel,Ónrbs; 42


yanEdlkMBugrt;elIRTUgpøÚv . 5-enAkEnøgEdlKμanKMns U sBaØasRmab;efμrI eCIgqøgkat; ³ -efμIreCIgmunnwgqøgkat;RTUgpøÚv RtUveCOCak;faTegVIenH GaceFVIeTA)anedayKμankarrMxancracrN_yan b¤eFVI[man eRKaHfñak;GVIeLIy -enAeBlqøgkat;RTUgpøvÚ hamefμrI eCIgqøgkat;kEnøgRbsBV énRTUgpøÚv.efμIreCIgRtUvqøgkat;tambnÞat;EkgénG½kSRTUgpøÚv nig hambEg¥bg¥g; b¤Qb;enAelIRTUgpøÚvebIsinKμankarcaM)ac;. 6-hamekμgGayutci Cag6qñaM edIrrehtrhUtelIpvÚø fñl; . 7-cMeBaHCnggwtEPñkTaMgBIr EdleFVIdMeNIrelIpøÚvfñl; nigqøgkat;pøÚvfñl;RtUvmanGñknaMpøÚv. maRta 33>k,Ü n dEgð e pSg²Edl)ankarGnu B aØ a tBI G aCJ a Frman smtßkic© ³ -RtUvEhenAEGbRTUgpøÚvxagsþaMtamTiscracrN_ ehIy RtUvTukRTUgpøÚvEpñkxageqVg[enATMenrTaMgRsug. -GacedIrEhCak,ÜnmanCaBIr bI b¤bnY CYr)anedayRbmaN dl;TTwgRTUgpøÚvehIyRtUveKarBbTbBa¢acracrN_ . -k,ÜndEgðRtUvkan;ePøIgBN’senAxagmux nigRtUvkan; ePøgI BN’RkhmenAxageRkayenAeBlyb; b¤eBléf¶ kalNa emIlmineXIjc,as;RKb;RKan; . maRta 34>GñkCiH b¤dwkstV RtUvGnuvtþdUcxageRkam ³ 43


1-GñkCiH dwk b¤brstVenAelIRTUgpøÚv minRtUvbgá[ man]bsKÁ b¤eRKaHfñak;dl;GñkeRbIR)as;pøÚvepSgeTot eday RtUvdak;cMnYnmnusSdwk[smRsbnwgcMnYnstVEdlGacbBa¢a stV[eTA b¤Qb;)anRKb;RKan; nigTan;eBlevla . 2-enAeBlyb; b¤ e Bléf¶ kalNaemI l mi n eXI j c,as; GñkdwkstVBahn³ RtUveRbIePøgI BN’senAxagmux nigBN’ RkhmenAxageRkay . 3-hamElgstV [edIrrehtrhUtelIpøÚvfñl; . 4-stVEdlQb;enAelIRTUgpøÚv minRtUvbgá[rMxandl; yanCMniHepSg²eTotEdlkMBugeFVIcracrN_ . 5-enAkñúgTIRbCMuCn GñkCiH dwk b¤brstVenAelIRTUgpøÚv RtUvQb;enAtamTisEdlxøÜnkMBugeFVIcracrN_ edayGnuvtþ dUcxageRkam ³ -cMeBaHRTUgpÚøvEdlmanTiscracrN_BIr RtUvQb;xag sþaMtamTiscracrN_rbs;xøÜn -cMeBaHRTUgpøvÚ ÉkTis RtUvQb;xagsþaM b¤xageqVgtamTis cracrN_elIkElgEtmanpøaksBaØapÞúy .

44


CMBUkTI 6

krNImaneRKaHfñak;cracrN_ maRta 35>RKb;krNIeRKaHfñak;cracrN_ Casmtßkci r© bs;nKr)al cracrN_ . enAral;krNIeRKaHfñak;cracrN_ nKr)alcracrN_ RtUvxitxM[Gs;smtßPaBedIm,I ³ 1-rkSasNþab;Fñab;saFarN³ enAkEnøgekItehtu . 2-cat;viFankarse®gÁaHCnrgeRKaHCabnÞan;. 3-cat;viFankarCMnaj RbmUlPsþútag nigB½t’man edIm,IeFVIkMNt;ehtusþIBIeRKaHfñak;cracrN_ . 4-rkSasnþisux[dl;RKb;PaKIBak;B½n§ . 5-kt;RtaGtþsBaØaN nigGasydæanrbs;RKb;PaKI Bak;B½n§ . 6-edaHRsayCemø a HEdlbNþ a lmkBI e RKaHfñ a k; cracrN_enaH RsbtambBaØtþiénc,ab;enH . maRta 36>kñúgkrNImaneRKaHfñak;cracrN_ GñkebIkbr b¤Gñk eRbIR)as;pøÚvRKb;rUbEdlBak;B½n§nwgeRKaHfñak; b¤GñkEdleXIj ehtukarN_enH RtUvGnuvtþdUcxageRkam ³ 1-bBaÄb;yanrbs;xøÜnCabnÞan; edaymineFVI[rMxan b¤bgá[maneRKaHfñak;dl;Gñkd¾éTeTot . 45


2-CUndMNwgCabnÞan;eTAGaCJaFrEdndI b¤nKr)al cracrN_ . 3-hameRbIhwgSa b¤bgáCemøaHrvagPaKIBak;B½n§ . 4-hamcakecjBIkEnøgekItehtumunkarRBmeRBógKña b¤KμankarGnuBaØtBInKr)alcracrN_ . maRta 37>ebIeRKaHfñak;ekIteLIgbNþal[xUcxatEtsmÖar³ PaKI TaMgBIrGacsRmYlKña)an edaymincaM)ac;sMuGnþraKmn_BIm®nþI nKr)alcracrN_eLIy . maRta 38>kñgú krNImanmnusSrgrbYs b¤)at;bg;CvI ti GñkebIkbr b¤GñkeRbIR)as;pøÚvRKb;rUbEdlBak;B½n§nwgeRKaHfñak; b¤GñkEdl eXIjehtukarN_enH RtUvGnuvtþdUcxageRkam ³ 1-RtUvpþlB; t½ m’ anCabnÞan;dl;GaCJaFrEdndI b¤nKr)al cracrN_EdlenACitkEnøgekItehtubMput. 2-RtUvcat;EcgCUnB½t’man b¤bBa¢ÚnCnrgeRKaHCabnÞan; eTAmnÞIreBTüEdlenACitkEnøgekItehtubMput . hamGñkman yanCMniHRKb;RbePTbdiesFeday\tsmehtunUvsMeNIrCYy se®gÁaHenH . 3-RtUvshkarCYyFana[mansnþisuxdl;RKb;P aKI Bak;B½n§ nigdl;kic©dMeNIrkarcracrN_TUeTAenACMuvijkEnøg ekItehtu . 46


4-RtU v eCosvageFV I [ mankarERbRbY l dl; T I k Enø g ekItehtu b¤[)at;dan b¤sñamEdlCaktþamanRbeyaCn_ dl;karEsVgrkGñkTTYlxusRtUvkñúgerOgeRKaHfñak; . 5-RtUvrg;caMenAnwgkEnøgekItehtu rhUtdl;Pñak;gar nKr)alcracrN_)anmkdl; . hamGñkbgáeRKaHfñak;cakecal kEnøgekItehtumnu )ankarGnuBaØatBIPañ k;garnKr)alcracrN_ . maRta 39>cMeBaHeRKaHfñak;cracrN_EdlPaKImçagCaPñak;garTUt b¤ebskkmμTUt Pñak;garnKr)alcracrN_RtUveFVIkMNt;ehtu nigr)aykarN_sBIþ eI RKaHfñak;enH epJeI TARksYgkarbreTs nig shRbtibtþikarGnþrCati edIm,Icat;Ecg[GñktMNagmkcUlrYm shkarCamYy Pñak;garnKr)alcracrN_ edIm,IBni ti ünigelIk viFankarsmRsb .

47


CMBUkTI 7

karRKb;RKgyan nig kardwkCBa¢Ún maRta 40>b½NÑebIkbrCati nigGnþrCatisRmab;yanynþRKb;RbePT RtUvecjedayRksYgsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún . RksYg mhaépÞ b¤RksYgkarBarCati RtUvecjb½NÑebIkbrsRmab; GñkebIkbryanynþBei ssbeRmICnM ajdUcCa rfeRkaH rfBas Edk rfynþbMBak;yueT§abkrN_ yanynþRbedj m:UtUkg;bI m:UtUEhrGm EdlCaRTBüsm,tþirdæ. b½NÑebIkbryanynþpøÚveKakénRBHraCaNacRkkm<úCa man 05RbePTdUcxageRkam ³ RbePT k ³ sRmab;eTacRkyanynþ nigRtIcRkyanynþ man ³ k 1-sRmab;eTacRkyanynþEdlmanTMhMsL uI aMg cab;B4I 9 dl; 125sg;TEI m:RtKU b . k 2-sRmab;eTacRkyanynþEdlmanTMhMsIuLaMg elIsBI 125sg;TIEm:RtKUb. - eTacRkyanynþmanseNþag nigRtIcRk yanynþ. RbePT x ³ sRmab;rfynþdkw GñkdMeNIrminelIsBI 09nak; edayKitTaMgGñkebIkbr . - rfynþdwkTMnijEdlmanTm¶n;srubGtibrma minelIsBI 3/5etan . 48


- rfynþkñúgRbePT xenH GacseNþag rWum:kEdlmanTm¶n;srubGtibrmaminelIsBI 0/75etan. RbePT K ³ sRmab;rfynþdkw TMnj i EdlmanTm¶ns ; rub GtibrmaelIsBI 3/5etan nigGacmanseNþagrWmu k: Edlman Tm¶n;srubGtibrmaminelIsBI 0/75etan . RbePT X³ sRmab;rfynþdwkGñkdMeNIr ³ X1 ³ sRmab;rfynþdkw GñkdMeNIrcab;BI 10nak; dl; 20nak;edayKitTaMgGñkebIkbr nigGacmanseNþagrW u m : k EdlmanTm¶n;srubGtibrmaminelIsBI 0/75etan . X2 ³ sRmab;rfynþdwkGñkdMeNIrelIsBI20nak; edayKitTaMgGñkebIkbr nigGacmanseNþagrWum:kEdlman Tm¶n;srubGtibrmaminelIsBI 0/75etan . RbePT g ³ sRmab;rfynþRbePT x K nig X man seNþagrWum:kEdlmanTm¶n;srubGtibrmaelIsBI 0/75etan RtUvEckCabIRbePT KW R bePT g¬x¦ RbePT g¬K¦ ni g RbePT g¬X¦ . maRta 41>l½kçx½NÐepSg²Tak;Tgnwgb½NÑebIkbr RtUvkMNt;dUc xageRkam ³ 1-Gñ k kan; b ½ N Ñ e bI k brRbePTNa RtU v ebI k bryanynþ RbePTenaH . cMeBaHCnBikarmansiT§iebIkbryanynþBiess ni g manb½ N Ñ e bI k brEdlmanlkç N ³Bi e sssRmab; E tCn Bikar . 49


2- Gñkkan;bN ½ eÑ bIkbr RtUvsMbu nþsBu lPaB[)anmuneBl kMNt; Edlb½NeÑ bIkbrGs;sBu lPaB . karmin)anmkbnþ suBlPaB RtUvTTYlkarBin½ytamc,ab;kMNt; . 3-GayuGñkebIkbrRtUvkMNt;tamRbePTb½NÑebIkbr dUcxageRkam ³ - Gayu16qñaMya:gtic cMeBaHRbePT k1 - Gayu18qñaMya:gtic cMeBaHRbePT k2 nig x - Gayu22qñaMya:gtic cMeBaHRbePT K nig X1 - Gayu24qñaMya:gtic cMeBaHRbePT X2 nig g 4-Gñkmanb½NRÑ bePT k2 GacebIkbryanynþRbePT k1 )an . 5-Gñkmanb½NÑRbePT x GacebIkbryanynþRbePT k1 yanynþksikmμ b¤yanynþbú ,krN_ Edlmanel,ÓnGtibrma mi n elI s BI 40KI L Ú E m: R tkñ ú g mY y ema: g Etmi n GacebI k br yanynþRbePT k2 b¤ K b¤ X1 b¤ X2 b¤ g)aneT . 6-cMeBaHGñkebIkbryanynþúb,krN_ Edlmanel,Ón Gti b rmaelI s BI 40KI L Ú E m: R tkñ ú g mY y ema: g RtU v manb½ N Ñ RbePT K . 7-edIm,ImansiTRi§ bLgykb½NeÑ bIkbrRbePT K RtUvman b½NÑebIkbrRbePT x b¤ X1 sin. 8-GñkebIkbryanynþRbePT K b¤ X1 b¤ X2 GacebIkbryanynþRbePT x )an. 9-Gñkmanb½NÑebIkbrRbePT K minGacebIkbryan ynþRbePT X2 )aneT b:Eu nþGkñ manb½NeÑ bIkbrRbePT X2 GacebIkbryanynþRbePT x b¤¤ K b¤ X1)an . 50


10-edIm,ImansiTRi§ bLgykb½NeÑ bIkbrRbePT X1 RtUv manb½NÑebIkbrRbePT x sin. 11-edIm,ImansiTRi§ bLgykb½NeÑ bIkbrRbePT X2 RtUv manb½NÑebIkbrRbePT x b¤ K b¤¤ X1sin. 12-edIm,ImansiT§iRbLgykb½NÑebIkbrRbePT g RtUv manb½NÑebIkbrRbePT x b¤ K b¤ X1 b¤ X2sin. 13-Gñkmanb½NeÑ bIkbrRbePT g GacmansiTi§ ebIkbr rfynþ s eNþ a grW u m : k EdlmanTm¶ n ; s ru b Gti b rmaelI s BI 0/75etan)aneTAtamRbePTb½NÑebIkbrdUcCa g¬x¦ b¤ g¬K¦ b¤ g¬X1¦ b¤ g¬X2¦ . maRta 42>ry³eBlsuBlPaBénb½NeÑ bIkbrmandUcxageRkam ³ 1-b½ N Ñ e bI k brRbePT k ni g x mansu B lPaB rhUtdl;Gñkkan;b½NÑebIkbrmanGayudl; 65qñaM b:uEnþRtUv Binti üsuxPaB nigBnüarb½NeÑ bIkbrkñgú ry³eBl 5qμañ mM gþ . 2-b½NÑebIkbrRbePT K X nig g mansuBlPaB ry³eBl3qñaM . GñkebIkbrRtUvBnüarsuBlPaBénb½NeÑ bIkbr rbs;xøÜnkñúgry³eBl3qñaMmþg bnÞab;BIkarBinitüsuxPaBEdl GnuBaØat[ebIkbr)an. 3-cab;BIGayu 65qñaMeLIgeTAGñkebIkbrEdleRbIR)as; b½NÑebIkbrRKb;RbePTRtUvRtYtBinitüsuxPaB 2qñaMmþg² rIÉ suBlPaBénb½NÑebIkbrRtUvBnüareBl 2qñaMmþg.

51


maRta 43>RKb;b½NÑebIkbrRtUvmanb½NÑBinÞúEdlmanBinÞúsrubcMnYn 12BinÞú ehIycMnYnBinÞúenHnwgRtUvkat;bnßyenAeBlRbRBwtþ bTelμIscracrN_ EdlmandUcxageRkam ³ k-RtUvkat;bnßy 1BinÞú ³ -minBak;ExSRkvat; b¤mYksuvtßiPaB -eRbIePøIghVaenAeBlCYbyanmkBITispÞúy -ebIkbrCan;tamExSKMnUsbgðÚtkNþalRTUgpøÚv -ebIkbrelIsel,ÓnkMNt;cab;BI 1 eTA 19KILEÚ m:Rt kñúgmYyema:g -ebIkbrenAeBlyb;edayKμanePøIgRKb;RKan; tam RbePTyanynþ -karpÞúkmnusSCiHelIskMNt; . x-RtUvkat;bnßy 2BinÞú ³ -ebI k brelI s el,ÓnkM N t; c ab; B I 20 eTA 29 KILÚEm:RtkñúgmYyema:g -ebIkbrbegáInel,Ón enAeBleKkMBugECgxøÜn -karbt;eqVg sþaMmin)anRtwmRtUv -karbt;RtLb;eRkay enAkEnøghamXat; -karmineKarBl½kçx½NÐénb½NÑebIkbr -karbt;eqVg sþaM b¤Qb;min)an[sBaØaCadMNwg -karECg b¤eCosmin)anRtwmRtUv -ebIkbredayKμanTukcenøaHsuvtßiPaBRtwmRtUv -ebIkbredayeFVsRbEhs eFV[ I rMxandl;Gkñ eRbIR)as; pøÚvdéTeTot 52


-min)an[sBaØaCadMNgw RtwmRtUvenAeBlecjdMeNIr -yanmanlkçNbec©keTsminRtwmRtUv -pÞúkTMnijmin)anRtwmRtUv -ctyanenAelIKMnUssRmab;efμIreCIgqøgkat; -Qb; b¤ctenAelIkEnøgKMnUstRmwmRTUgpøÚv -dak;ekμgGayueRkam 10qñaM[GgÁúyenAekAGIEpñk xagmuxénrfynþedayKμanmnusScas;GgÁúyCamYy -min)andak;ekμgGayueRkam 5qñaGM gÁy ú kñgú ekAGIBei ss sRmab;ekμgGgÁúy b¤edk. K-RtUvkat;bnßy 3BinÞú ³ -karQb; b¤ctenAkEnøgEdleRKaHfñak; -karECgEdlRbkbedayeRKaHfñak; -ebIkbrECgKñaenAkEnøghamXat; -karbþÚrTisKμan[sBaØaCadMNwg -ebIkbrqøgkat;KMnUsbgðÚtCab;kNþalRTUgpøÚv -ebIkbrelIsel,ÓnkMNt;cab;BI 30 eTA 39KILEÚ m:Rt kñúgmYyema:g -ebIkbrkñúgeBlmanGRtaCatiRsvwgcab;BI 0/25 eTA 0/39mIlIRkamkñúgmYylIRtxül; b¤cab;BI 0/5 eTA 0/79RkamkñúgmYylIRtQam -RbNaMgKñatampøÚvedayKμanc,ab;GnuBaaØt -kMhusénkarQb; b¤minpþl;siT§iGaTiPaBenAkEnøg efμIreCIgqøgkat; 53


-mineKarBePøIgsBaØacracrN_BN’Rkhm -mineKarBpøaksBaØaQb; b¤sBaØasiT§iGaTiPaB -mineKarBsBaØabBa¢acracrN_rbs;nKr)alcracrN_. X-RtUvkat;bnßy 4BinÞú ³ -ebIkbrelIsel,ÓnkMNt;cab;BI 40 eTA 49KILEÚ m:Rt kñúgmYyema:g -ebIkbrmineKarBsiT§iGaTiPaBenARtg;pøÚvRbsBV -karebIkbrTnÞwmKña -kareFVI[sÞHcrnþcracrN_ -min)anpþls ; Ti Gi§ aTiPaB[yanynþmansiTGi§ aTiPaB -TMnijFøak;BIelIyan -ebIkbrb®Ba©asTiscracrN_ -ebIkbrEdlRbkbedayeRKaHfñak;. g-RtUvkat;bnßy 6BinÞú ³ -ebIkbrelIsel,ÓnkMNt;cab;BI 50KILÚEm:Rtkñúg mYyema:geLIgeTA -ebIkbrkñúgeBlmanGRtaCatiRsvwgcab;BI 0/40 mIlIRkamkñúgmYylIRtxül; b¤cab;BI 0/8Rkamkñúg mYylIRtQameLIgeTA b¤man\T§iBleRKÓgejón -rt;eKcxøÜneBlmaneRKaHfñak;cracrN_ -kareRbI R )as; p ø a kelx ni g b½ N Ñ s mÁ a l; y anynþ Ekøgkøay

54


-ebIkbrxusc,ab;cracrN_ ehIybgá[manGñkrbYs edayGectna -ebIkbrxusc,ab;cracrN_ ehIybgá[manGñksøab; edayGectna kñgú krNIbN ½ eÑ bIkbrRtUvBüÜrTuk dUc manEcgkñúgcMNuc2>x énmaRta65 énc,ab;enH -kMhusénkareRbIR)as;b½NÑebIkbrCadEdl² -bdiesFmin[eFVIetsþCatiGakul b¤eRKÓgejón -rt;eKcBIm®nþInKr)alcracrN_ -pÞúkmnusSelITMnijEdlRbkbedayeRKaHfñak;. maRta 44>krNIEdlBak;B½n§nwgb½NÑBinÞú ³ -kñúgkrNIGs;BinÞú b½NÑebIkbrRtUvTukCaemaX³ -kñúgkrNIRbRBwtþbTelμIsmþg karkat;BinÞúminRtUv[ elIsBI 8BinÞúeLIy -kñúgkrNIBinÞúRtUv)ankat;bnßymYycMnYnehIy bu:Enþ bnÞ a b; B I r y³eBl 3qñ a M b nÞ a b; B I k ardkBi n Þ ú c u g eRkay Gñ k ebI k brmi n )aneFV I [ mankM h u s GV I m Y y EfmeTotedI m ,I [ kat; bnßyBinÞúenaH GñkebIkbrnwgRtUvTTYlb½NÑBinÞúfμIEdlmancMnYn 12 BinÞúedaysV½yRbvtþi -kñgú krNIBni )úÞ ankat;bnßymYycMnnY ehIy b:Eu nþGkñ ebIkbr cg;begánI BineúÞ LIgvij RtUveFVkI areronbMbn: ry³eBl 2éf¶ Edl erobcMeLIgedayRksYgsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún. -kñúgkareronenHBinÞúGacekIneLIg4BinÞú b:uEnþminGnuBaaØt [cMnYnBinÞúsrubelIsBI 11BinÞúeLIy . GñkebIkbrGaceron 55


begáInBinÞúkñúgcenøaHeBlya:gtic 2qñaM . -kñgú krNIbN ½ eÑ bIkbrRtUvTukCaemaX³edaykarkat;bnßy BinGúÞ s; GñkebIkbrRtUveron nigRbLgykb½NeÑ bIkbrCafμeI LIg vijkñúgry³eBl6Exedayqøgkat;karRtYtBinitüsuxPaB -kñúgkrNIb½NÑebIkbrRtUvTukCaemaX³edayGñkebIk brbgá[manGñkrgrbYsF¶n;F¶r b¤søab;edayGectna GñkebIk brGaceron nigRbLgykb½NÑebIkbrCafμIeLIgvijya:gtic 5qñaM eRkayBIkarbgá[maneRKaHfñak; edayqøgkat;karRtYt BinitüsuxPaB . TRmg;EbbbT énkarecjb½NÑBinÞúsRmab;b½NÑebIkbr RtUvkMNt;edayRbkasRksYgsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún . maRta 45>elIkElgEtmankic©RBmeRBóg b¤sn§isBaØaGnþrCati TTYlsÁal;b½NÑebIkbreTAvijeTAmkCaeTVrPaKI b¤BhuPaKI CamYyRBHraCaNacRkkm<úCa CnbreTsEdlCaCnGenþaRbevsn_Rsbc,ab;EdlmanbMNgebIkbrelIpøÚvfñl;kñúgRBHraCa NacRkkm<úCa RtUvmanb½NÑebIkbrrbs;km<úCatammeFüa)ay BIrya:g³ 1-RtUvRbLgykb½NeÑ bIkbrdUcRbCaBlrdæExμrEdr . 2-RtUvykb½NÑebIkbrrbs;RbeTsxøÜn mkbþÚrykb½NÑ ebIkbrExμredaydak;BaküsMeu nARksYgsaFarNkar nigdwkCBa¢nÚ nigRtUvbMeBjl½kçx½NÐ dUcxageRkam ³ k-RtUvmanlixti qøgEdn nigTidaæ karmansuBlPaB . x-b½NÑebIkbrRtUvmansuBlPaB. 56


K-manGasydæanc,as;las;edaymanesckþbI Ba¢ak;rbs; GaCJaFrmansmtßkic© . X-manlixti bBa¢ak;kaysm,Ta nig)anrs;enAkñgú RbeTs km<úCaya:gtic 6Ex. g-kñgú krNIbN ½ eÑ bIkbrminsresrCaGkSrGg;eKøs b¤)araMg RtUvEtbkERbCaPasaGg;eKøs b¤)araMgedaymankarbBa¢ak;TTYl sÁal;BIsßanTUt b¤kugs‘ulrbs;xøÜn b¤sßab½nmansmtßkic© . suBlPaBb½NÑebIkbrrbs;CnbreTs EdlRtUv)anbþÚr mkb½NeÑ bIkbrrbs;km<Cú a manry³eBl 1qñaM . cMeBaHsuBlPaB b½NÑebIkbrrbs;CnbreTsEdl)anRbLgCab;manry³eBl dUcKñanwgCnCatiExμrEdr . kñgú krNIbN ½ eÑ bIkbrCatirbs;CnbreTs Gs;sBu lPaB samIxnÜø RtUveFVkI arRbLgTaMgRTwsIþ TaMgkarGnuvtþn_ édcgáÚteLIgvij . CnbreTsEdlmanb½NÑebIkbrRbePT K X nig g mi n Gacbþ Ú r ykb½ N Ñ e bI k brrbs; k m< ú C aRbePT K X b¤ g )aneLIy b:Eu nþGacbþrÚ yk b½NeÑ bIkbrRbePT k b¤ x)an. maRta 46>RKb;salabeRgonebIkbr RtUvmanlixti GnuBaØateFVGI aCIvkmμ beRgonebIkbrnigRtUvsßitenAeRkamkarRKb;RKg nigRtYtBinitü rbs;RksYgsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún . RKb;RKUbgðat;enAsalabeRgónebIkbr RtUvmanviBaØabnb½Rt bBa¢ak;smtßPaB Edlecj[edayRksYgsaFarNkar nig dwkCBa¢nÚ . RksYgsaFarNkar nigdwkCBa¢nÚ RtUvecjRbkas 57


GMBInItiviFIénkarecjb½NÑebIkbr kareFVIGaCIvkmμsalabeRgon ebIkbr l½kxç N ½ RÐ bLgykviBaØabnb½RtbBa¢ak;smtßPaBrbs;RKU bgðat; nigkmμviFIsikSaenAsalabeRgonebIkbryanynþ . kñúgkrNIcaM)ac; RksYgmhaépÞmansiT§iRtYtBinitüRKb; salaeronebIkbrÉkCnTaMgGs;. maRta 47>RKb;yanynþ nigrWum:k b¤sWmIrWum:kmanTm¶n;srubelIsBI 750KRk munnwgdak;[eFVIcracrN_elIpøÚvfñl; RtUvcuHbBa¢Ikar sMbu N ½ s Ñ mÁal;yanynþ nigmanBak;paø kelx enARksYgsaFarNkar nigdwkCBa¢nÚ . yanynþEdlBMTu an;cHu bBa¢kI arsMbu N ½ s Ñ mÁal; nig KμanBak;pøakelx RtUvpÞúkelIyanEdlmanpøakelx enAeBl eFVIcracrN_ . RKb;rfynþ eTacRkyanynþ RtIcRkyanynþ nigeRKOg cRkEdlCaRTBüsm,tþri bs;rdæsRmab;beRmIkarsnþs i xu Cati sNþab; Fñab;sgÁm nigkarBarCatienAsmrPUmRi Kb;RKgedayRksYgmhaépÞ b¤RksYgkarBarCatiRtUvcuHbBa¢Íkar pþl;b½NÑsmÁal;yanynþ edayRksYgmhaépÞ b¤RksYgkarBarCati. RksYgsaFarNkar nigdwkCBa¢nÚ RtUvpþlb; Ba¢s I tiß y i anynþ RKb;RbePTEdl)ancuHbBa¢kI arsMbu N ½ s Ñ mÁal;yanynþ mkRksYg mhaépÞmYys)þah_mþg. RksYgmhaépÞ nigRksYgkarBarCati k¾RtUvpþlB; t½ m’ anGMBI cMnYnrfynþ eTacRkyanynþ RtIcRkyanynþ b¤eRKÓgcRk CaRTBüsm,tþirbs;rdæ eRkamkarRKb;RKgrbs;xøÜnCUneTARksYg saFarNkar nigdwkCBa¢Ún mYys)þah_mþg. 58


karcuHbBa¢IyanCMniH nigkarecjpøakelxsmÁal;yan CMniH RtUvkMNt;edayGnuRkwtü. maRta 48>RKb;yanynþ rWmu k: sWmrI muW k: eTacRkyanynþ b¤RtIcRk yanynþEdleFVIcracrN_elIpøÚvfñl; RtUvmanviBaØabnb½RtRtYt Binti ülkçNbec©keTsyanCMnHi ecjedayRksYgsaFarNkar nigdwkCBa¢nÚ b¤Rkúmh‘nu EdlmankarGnuBaØatBIRksYgsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún. suBlPaBénviBaØabnb½RtRtYtBinitülkçNbec©keTs yanynþ RtUvkMNt;dUcxageRkam ³ 1-rfynþFuneTscrN_fμIEdlminTan;eRbIR)as; RtUvmk TTYlykviBaØabnb½RtRtYtBinti ülkçNbec©keTsyanynþelIk TI1EdlmansuBlPaB 4qña.M bnÞab;mkRtÚvmkeFVkI arRtYtBinti ü lkçNbec©keTserogral; 2qñaMmþg. 2-rfynþFnu eTscrN_cas; Edl)aneRbIR)as;rcY ehIy RtUvmkeFVIkarRtYtBinitülkçNbec©keTserogral; 2qñaMmþg. 3-rfynþfeIμ FVGI aCIvkmμdkw GñkdMeNIrdwkTMnj i nigrfynþ-ú b,krN_fμIEdlminTan;eRbIR)as;RtUvmkTTYlykviBaØabnb½Rt RtYtBinti ülkçNbec©keTsyanynþelIkTI1 EdlmansuBlPaB 2qña.M bnÞab;mkRtUvmkeFVkI arRtYtBinti ülkçNbec©keTs erogral; 1qñamM þg . 4-rfynþcas;eFVGI aCIvkmμdkw GñkdMeNIrdwkTMnj i nigrfynþ-ú b,krN_cas; Edl)aneRbIR)as;rcY ehIy RtUvmkeFVkI arRtYtBinti ü lkçNbec©keTserogral; 1qñaMmþg. 59


5-rumW k: fμI nigsWmrI muW k: fμEI dlminTan;eRbIR)as; RtUvmkTTYl ykviBaØabnb½RtRtYtBinitülkçNbec©keTsyanynþEdlman suBlPaB2qña.M bnÞab;mkRtUvmkeFVkI arRtYtBinti ülkçNbec©keTs erogral;1qñaMmþg . 6-rumW k: cas; nigsWmrI muW k: cas;Edl)aneRbIR)as;rcY ehIy RtUvmkeFVIkarRtYtBinitülkçNbec©keTserogral;1qñaMmþg . 7-RKb;yanynþ rumW k: nigsWmrI muW k: EdleTIb)anEkéqñkgúñ RbeTsrYc munnwgeFVIkarcuHbBa¢Ipþl;pøakelx nigb½NÑsmÁal; yanynþ RtUvmkeFVIkarRtYtBinitülkçNbec©keTsCamunsin bnÞab;mkRtUveFVkI arRtYtBinti ülkçNbec©keTserogral;1qñamM gþ . 8-eTacRkyanynþ nigRtIcRkyanynþfμIEdlminTan; eRbIR)as;RtUvmkTTYlykviBaØabnb½RtRtUtBinitülkçNbec©keTsyanynþ EdlmansuBlPaB4qñaM. bnÞab;mkRtUvmk eFVIkarRtYtBinitülkçNbec©keTserogral;2qñaMmþg. 9-eTacRkyanynþ nigRtIcRkyanynþcas;Edl)aneRbI R)as;rcY ehIy RtUvmkeFVkI arRtYtBinti ülkçNbec©keTsyanynþ Caerogral;2qñaMmþg . 10-rumW k: eTacRkyanynþ RtUvmkeFVkI arRtYtBinti ülkçN bec©keTserogral;2qñaMmþg. karkMNt;lkçNbec©keTsyanCMnHi nigkarRtYtBinti ü lkçNbec©keTsyanCMnHi RKb;RbePT RtUvkMNt;edayRbkas rbs;RksYgsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún.

60


maRta 49>RKb;yandæanCYsCulyanynþ nigyandæanEkécñtemøIg yanynþ RtUvmanlixti GnuBaØat[eFVGI aCIvkmμEdlecj[eday RksYgsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún nigkñúgkrNIcaM)ac;RtUvman karRtYtBinitüBIRksYgmhaépÞ. TRmg;EbbbTénkarecjlixti GnuBaØateFVGI aCIvkmμyandæan CYsCul nigyandæanEkécñyanynþ RBmTaMgbTdæanbec©keTs Ekécñyanynþ RtUvkMNt;edayGnuRkwtü. maRta 50>karRKb;RKgkardwkCBa¢Ún RtUvkMNt;dUcxageRkam³ 1-RKb;Rkumh‘nu eFVGI aCIvkmμdkw CBa¢nÚ kñgú RbeTs b¤qgø Edn nigPñak;garpþle; svadwkCBa¢nÚ ÉktþEbb b¤BhuEbb RtUvmanlixti GnuBaØat[eFVIGaCIvkmμEdlecjedayRksYgsaFarNkar nig dwkCBa¢Ún. 2-EbbbTénkarRKb;RKgGaCIvkrdwkCBa¢Ún nigGñkpþl; esvadwkCBa¢Ún RtUvkMNt;edayGnuRkwtü. 3-karRKb;RKgkardwkCBa¢nÚ TMnj i nigGñkdMeNIrRtUvkMNt; edayGnuRkwtü. 4-kardwkCBa¢nÚ TMnj i maneRKaHfñak; nigTMnj i gayxUcKuNPaB RtUvkMNt;edayGnuRkwtü. 5-kics © nüadwkCBa¢nÚ TMnj i b¤Gkñ dMeNIrtampøvÚ eKak RtUvman Ecgkñúgc,ab;mYyedayELk. 6-kardwkCBa¢ÚnGnþrCatitampøÚveKak RtUvGnuvtþtamkic© RBmeRBógGnþrCati enAeBlRBHraCaNacRkkm<úCa )ancUl CaPaKI. 61


maRta 51>RKb;rfynþ rWmu k: b¤smW rI muW k: EdleFVGI aCIvkmμdkw CBa¢nÚ TMnj i nigGñkdMeNIr RtUvmanlixti GnuBaØat[eFVGI aCIvkmμEdlecjeday RksYgsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún. lixti GnuBaØat[yanynþeFVGI aCIvkmμdkw CBa¢nÚ mansuBl PaBmYyqña.M m©as;yanynþRtUvmkbnþsBu lPaBmYyqñamM gþ ² ebI yWty:avnwgRtUvBin½y. RksYgsaFarNkar nigdwkCBa¢ÚnRtUv ecjRbkasENnaMlm¥itGMBIkarpþl;lixitGnuBaØat[eFVIGaCIv kmμdwkCBa¢Ún. maRta 52>enAeBlkMBgu eFVs I kmμPaBGaCIvkmμdkw CBa¢nÚ meFüa)ay dwkCBa¢ÚnnImYy²RtUvmanlixitsñam Edlecj[edayRksYg saFarNkar nigdwkCBa¢Ún nigRksYgBak;B½n§epSg²eTot dUcxageRkam ³ k- b½NÑsmÁal;yanynþ nigpøakelx. x- b½NÑebIkbrRtwmRtUvtamRbePTyanynþ. K- viBaØabnb½RtRtYtBinti ülkçNbec©keTsyanynþ. X- lixitGnuBaØat[yanynþeFVIGaCIvkmμdwkCBa¢Ún. g- lixitGnuBaØat[eFVIGaCIvkmμdwkCBa¢Ún. c- lixti Fanara:br; gecjedayRkumh‘nu Fanara:br; g. q- lixitGnuBaØatepSg²ecjedaysßab½nmansmtßkic© epSg²eTot.

62


maRta 53>karerobcMpkúÞ TMnj i nigmnusS RtUvGnuvtþdcU xageRkam ³ 1-karpÞúkTMnijelIyanCMniH RtUverobcM[RtwmRtUvedIm,I karBar ³ - karbgáeRKaHfñak;dl;mnusS b¤eFV[ I xUcRTBüsm,tþi saFarN³ b¤ÉkCn edaykarGUs b¤Faø k;tampøvÚ - kar)aMgEPñkGñkebIkbr b¤kareFV[ I Gn;fy nUvlMngw yan nigkarebIkbryan - karbgá[mansMeLg b¤karbegánI FUlI b¤kareFV[ I rMxan epSg²eTotEdlGaceCosvag)an - kareFV[ I )aMgePøgI sþbú ePøgI sBaØabþrÚ Tis kBa©kc; aMg BnøW nigpøakelxyanynþ. 2-RKb;]bkrN_karBarbEnßmdUcCaExSnILgú ExSkabRcva:k; nigkRmalsMBt;tg; EdleRbIR)as;sRmab;suvtßiPaB b¤karBar TMnijRtUvRKb nigcg[)anCab;l¥. 3-RKb;krNIénkarpÞkú eQIhbu‘ b¤vtßeú pSg²eTot Edlman beNþayEvg bnÞkú enaHminRtUv[lUthYsBIEKmxagmuxyan nig minRtUv[hYsBIEKmxageRkayényancMnnY 3Em:Rt b¤Faø k;Gs U dIeLIy. 4-ebIsni CabnÞkú RtUvlUthYs 1Em:RtBIEKmxageRkayyan eBléf¶RtUvcgRkNat;BN’Rkhm eBlyb;RtUvdak;kBa©k;caMg BnøWBN’RkhmenAcugbnÞúk. cMeBaHTTwgbnÞúkminRtUv[elIs hYsBIEKmTTwgyan ehIykm<sm; ni RtUv[hYselIsBIdbM l U yan EdleragcRkplityankMNt;eLIy elIkElgEtrfynþpkúÞ mnusS cMnnY GtibrmaRtwm 20nak; ehIyEdlGacpÞkú TMnj i km<sG; tibrma 63


Rtwm 0/50Em:RtBIelIdMbUl nigRtUvmaneCIgTRm b¤rnaMgcab; P¢ab;dMbUlya:grwgmaM. 5-kñgú krNIpkúÞ TMnj i eRKaHfñak;RtUverobcMTku dak; b¤evcx©b; [mansuvtßiPaBl¥ ehIyRtUvsresreQμaHRbePT nigbiTpøak sBaØasmÁal;vtßúeRKaHfñak;enaH . 6-bec©keTspÞúk evcx©b;TMnij RtUvkMNt;edayRbkas RksYgsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún . 7-kardwkCBa¢ÚnmnusSRtUvmanekAGIGgÁúy b¤manbgáan; éd b¤Rbdab;etagQrrwgmaM ehIyRtUv[manpasuxPaBl¥ . karpÞúkmnusSRtUvhamXat; dUcxageRkam ³ - hampÞkú mnusSelIsBIcnM nY kEnøgGgÁy ú EdlkMNt; edayeragcRkplityan b¤kMNt;edayRksYg saFarNkar nigdwkCBa¢Ún - hampÞúkmnusSenAelIdMbUlkab‘Ín b¤dMbUlrfynþ - hametagBImux BIeRkay b¤BIcMehogrfynþ - hampÞúkmnusSenAelIrWum:k b¤sWmIrWum:k - hampÞúkvtßúEdlmankøinGaRkk; b¤manCatiBulkñúg rfynþdwkmnusS. maRta 54>karpÞkú TMnj i elIrfynþ rWmu k: b¤smW rI muW k: minRtUv[elIsTm¶n; Gtibrmasgáte; lIePøA nigTm¶ns ; rubGtibrmarbs;yanEdlkMNt; edayeragcRkplityaneLIy nigminRtUvelIsTm¶n;GnuBaØat dUcxageRkam ³ 64


1-karkRmitTm¶n;Gtibrmasgát;elIePøArfynþ rWum:k b¤ sWmIrWum:kRtUvkMNt;Rtwm ³ - 6etan sRmab;ePøAeTal Edlmankg;2 sßitenA EpñkcgáÚtrfynþ - 11etan sRmab;ePøAePøaH Edlmankg;4 sßitenA EpñkcgáÚtrfynþ - 10etan sRmab;ePøAeTal Edlmankg;4 - 19etan sRmab;ePøAePøaH Edlmankg;8 - 24etan sRmab;ePøA3CitKñaEdlmankg;12. 2-karkRmitTm¶n;srubGnuBaØatGtibrmarbs;rfynþRtUv kMNt;Rtwm ³ - 16etan sRmab;rfynþEdlmanePøA2 KWePøAeTal Epñkxagmuxrfynþ Edlmankg;2 nigePøAeTal xageRkayrfynþEdlmankg;4 - 25etan sRmab;rfynþEdlmanePøA3 KWePøAeTal Epñkxagmuxrfynþ Edlmankg;2; nigePøAePøaHEpñk xageRkayrfynþEdlmankg;8 - 30etan sRmab;rfynþEdlmanePøA4 KWePøAePøaH Epñkxagmuxrfynþ Edlmankg;4 nigePøAePøaHEpñk xageRkayrfynþEdlmankg;8. 3-karkRmitTm¶n;srubGnuBaØatGtibrmarbs;rfynþ seNþagrWum:kRtUvkMNt;Rtwm ³ - 35etan sRmab;rfynþseNþagrWum:kEdlmanePøA 4 KWePøAeTalEpñkxagmuxrfynþ Edlmankg;2 ePøAeTalEpñkxageRkayrfynþEdlmankg;4 ePøAeTal 65


EpñkxagmuxrWum:kEdlmankg;4 nigePøAeTalEpñk xageRkayrWum:k Edlmankg;4 - 40etan sRmab;rfynþseNþagrWum:kEdlmanePøA cab;BI 5eLIgeTA. 4-karkRmitTm¶n;srubGnuBaØatGtibrmarbs;rfynþ seNþagsWmIrWum:kRtUvkMNt;Rtwm ³ - 35etan sRmab;rfynþseNþagsWmrI muW k: Edlman ePøA4 KWePøAeTalEpñkxagmuxrfynþEdlmankg;2 ePøAeTal EpñkxageRkayrfynþEdlmankg;4 nig ePøAePøaHEpñkxageRkaysWmIrWum:kEdlmankg;8 - 40etansRmab;rfynþseNþagsWmIrWum:k Edlman ePøAcab;BI5eLIgeTA. cMeBaHTm¶n;rfynþ nigrfynþseNþagrWum:k b¤sWmIrWum:k EdlKμanEcgenAkñgú cMNcu xagelIenH RtUvsMl u xi ti GnuBaØatBiess BIRksYgsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún. enAeBlqøgkat;sa< n RKb;Gkñ ebIkbrrfynþ rfynþseNþag rWmu k: b¤smW rI muW k: RtUveKarBtamTm¶ns ; rubGnuBaØatGtibrmaEdl kMNt;kñúgpøaksBaØadak;taMgenABImuxs<an. cMeBaHTMhrM fynþ nigrfynþseNþagrWmu k: b¤smW rI muW k: Edl KμanbnÞúk RtUvkMNt;dUcxageRkam ³ - RbEvgTTwgGtibrmaminRtUv[elIsBI 2/50Em:Rt elIkElgEtyanynþbú krN_ minRtUv[elIsBI3Em:Rt - RbEvgkm<sG; tibrmaminRtUv[elIsBI 4/20Em:Rt 66


- RbEvgbeNþayGtibrmaénrfynþnImYy²minRtUv [elIsBI 12/20Em:Rt - RbEvgbeNþayGtibrmaénrfynþEdlmanseNþag sWmIrWum:knImYy² minRtUv[elIsBI 16Em:Rt - RbEvgbeNþayGtibrmaénrfynþEdlmanseNþag rWum:knImYy² minRtUv[elIsBI 18Em:Rt. bTdæanbec©keTssþIBITMhM nigTm¶n;yanCMniHepSgeTot RtUvkMNt;edayRbkasRksYgsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún. maRta 55>karbg;R)ak;sRmab;éføesvaecjb½NeÑ bIkbr b½Ns Ñ mÁal; pøakelx RtYtBinti ülkçNbec©keTs niglixti GnuBaØat[yan ynþeFVGI aCIvkmμ R)ak;Bni y ½ kñgú karyWtya:vepSg² nigesvaepSg² RtUvkMNt;edayRbkasrYmrbs;RksYgesdækci © nighirBaØvtßú nig RksYgsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún.

67


CMBUkTI 8

KN³kmμaFikarCatisuvtßiPaBcracrN_pøÚveKak maRta 56>RtUvbegáItKN³kmμaFikarCatisuvtßiPaBcracrN_pøÚveKak EdlmanParkics © RmbsRmYl RbmUlkmøagM nigbegánI kics © hkar rvagRksYgsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún RksYgBak;B½n§epSg² smaKmGñkdwkCBa¢Ún GgÁkareRkArdæaPi)al nigGgÁkarÉkCn epSgeTot edIm,Icat;viFankarkat;bnßyeRKaHfñak;cracrN_kñúg TisedAkarBarGayuCIvitRbCaCn karkarBarkarxUcxatRTBü sm,tþri dæ ÉkCn nigFana[)anrwgmaMnvU snþs i xu sNþab;Fañ b; nigsuvtßiPaBcracrN_pøÚveKakenAtampøÚvfñl;. smasPaB tYnaTIParkic© nigkarerobcM nigkarRbRBwtþ eTAénKN³kmμaFikarCatisuvtßiPaBcracrN_pøÚveKak RtUvkMNt; edayGnuRkwtü. maRta 57>KN³kmμaFikarCatisuvtßiPaBcracrN_pøÚveKak RtUvman fvikaedayELkEdlCa]bsm<½n§rbs;RksYgsaFarNkar nig dwkCBa¢Ún nigfvikarbs;édKUsuvtßiPaBpøÚveKaksRmab;eRbIR)as; elIviFankarkat;bnßyeRKaHfñak;cracrN_.

68


CMBUkTI 9

smtßkic©rbs;m®nþIGnuvtþc,ab;cracrN_pøÚveKak maRta 58>m®nþIGnuvtþc,ab;cracrN_manBIrRkumKW GgÁPaBnKr)al cracrN_ nigRkumRtYtBinitücRmuH³ 1-GgÁPaBnKr)al EdlTTYlbnÞúkerobcMsNþab;Fñab; suvtßiPaBcracrN_manParkic©³ - cat;EcgcracrN_[mansNþab;Fñab;l¥ - tamdan l,at nigBinitüGMeBIelμIsnwgbTb,BaØtþi cracrN_ - eFVrI )aykarN_sBIþ s I PaBkarN_sNþab;Fañ b;cracrN_ bTelμs I cracrN_ nigeRKaHfñak;cracrN_ EdlekIt maneLIg - eFVIkarBin½yCaR)ak;cMeBaHbTlhuEdlRtUvpþnÞa eTasBin½yGnþrkarN_ - sRmuHsRmYlkñúgkrNIeRKaHfñak;cracrN_ dUcman EcgkñúgmaRta64 - RtYtBinti ü nigkt;RtadMeNIrehtuenAeBlmaneRKaHfñak; cracrN_ kñúgkrNIcaM)ac;eFVIkardkhUtCabeNþaH GasnñnUvb½NÑebIkbr nigXat;yanCMniHtammaRta 61 maRta65 nigmaRta66 - eFVIkMNt;ehtuedaymanP¢ab;CamYynUvsMNMuerOg bBa¢ÚneTAtulakar kñúgkrNIkMNt;edayc,ab;enH. 69


2-RkumRtYtBinitücRmuHEdlmanm®nþIRksYgsaFarNkar nigdwkCBa¢nÚ nigRksYgBak;Bn½ m§ anParkicR© tYtBinti üelIbTelμs I cracrN_kñúgkrNIcaM)ac;. tYnaTIParkic©rbs;RkumRtYtBinitü cRmuH RtUvkMNt;edayGnuRkwtü. maRta 59>CnRbRBwtbþ Telμs I mansiTbi§ gwþ tva:eTAtulakar kñgú krNI EdlxøÜnekItTukçminsuxcitþ cMeBaHesckþIseRmcminRtwmRtUv GMBIkarBin½yelIbTelμIsenaH. maRta 60>-

kñúgkarXat;yanCMniHedIm,IRtYtBinitü nKr)alcracrN_RtUv GnuvtþedayeCosvagkareFVI[sÞHcracrN_ b¤bgá[maneRKaH fñak;cracrN_. maRta 61>m®nþInKr)alcracrN_mansiT§idkb½NÑebIkbrBüÜrTuk kñgú ry³eBlminelIsBI 1Exya:gyUrKitTaMgkardkBinEúÞ dlman EcgkñúgmaRta43énc,ab;enH cMeBaHbTelμIsNamYy dUcxag eRkam³ 1-ebIkbrxusTiscracrN_ b¤ebIkbrtamTiscracrN_ Edlmandak;sBaØahamXat;. 2-ebIkbredayel,ÓnelIs 40KILÚEm:RtkñúgmYyema:g BIel,ÓnEdl)ankMNt;kñúgc,ab;enH. 3- mineKarBsiT§iGaTiPaB. 70


4-mineKarBpøaksBaØaQb; b¤ePøgI sBaØacracrN_BN’Rkhm b¤BN’RkhmPøwbEPøt². 5-ebIkbryanEdlmankg;Rcva:kE; dkpÞal;enAelIpvøÚ fñl; RkalekAs‘U. m®nþInKr)alcracrN_ minRtUvdkhUtb½NÑsmÁal;yan ynþ b¤bN ½ eÑ bIkbr enAkñgú krNIEdlBMmu anEcgkñgú c,ab;enHeLIy. maRta 62>kñúgkrNImaneRKaHfñak;cracrN_GaRs½yeTAtamkrNI nImy Y ²enaH karXat;yanCMnHi karXat;xnÜø GñkebIkbredIm,IsaksYr B½tm’ annigeFVkI N M t;ehtukt;Rta Casmtßkci r© bs;m®nþnI Kr)al cracrN_enAkEnøgekItehtu. kñgú krNIGkñ ebIkbrsßti enAeRkam \T§Bi lCatiRsvwg b¤eRKÓgejón m®nþnI Kr)alyutFiþ m’EpñkcracrN_ RtUvRbKl;Parkic©enHCUnmnÞIreBTüBinitünigecjlixitbBa¢ak; GRtaCatiRsvwg b¤eRKÓgejón edIm,IPa¢ b;CamYykMNt;ehtueRKaHfñak; eTAtulakar. maRta 63>bTelμIscracrN_EdlRtUvpþnÞaeTasCab;Bn§naKar nig pþnaÞ eTasBiny ½ CaR)ak; Casmtßkci r© bs;tl u akar. kñgú krNIenH m®nþInKr)alcracrN_enAextþRkug RtUvbBa¢ÚntamzananuRkm eTAsalaCRmHkþIénkEnøgekItehtunUvkMNt;ehtuerobrab;BI ehtukarN_ edayRtUvP¢ab;CamYynUvcemøIyrbs;GñkebIkbr nig GñkrgeRKaH b¤cemøy I rbs;sakSIEdleFVeI LIgedaym®nþnI Kr)al cracrN_. sMNeMu rOgEdlRbmUl)anmkenHKb,ImanB½tm’ anc,as; las;RKb;RKan;edIm,IbBa¢ÚneTAtulakar . 71


maRta 64>bTelμIscracrN_EdlmanlkçN³CabTlhuEdlRtUv pþnaÞ eTasBiny ½ GnþrkarN_Casmtßkci r© bs;m®nþnI Kr)alcracrN_. m®nþInKr)alcracrN_mansiT§isRmuHsRmYlkñúgkrNImaneRKaH fñak;EdlbNþal[sgEtsMNgxUcxat. ebIsinCakarsRmuH sRmYlmin)anseRmc m®nþnI Kr)alcracrN_ RtUvbBa¢nÚ sMNuM erOgenHeTAtulakar. maRta 65>m®nþInKr)alcracrN_RtUverobcMsMNMuEbbbTbþwgeTA tulakarcMeBaHRKb;GñkebIkbrEdlRbRBwtþbTelμIscracrN_ edIm,ITukb½NÑebIkbrCaemaX³ b¤RtUvBüÜrTukb½NÑebIkbrmYy ry³eBl dUcxageRkam³ 1-karBüÜrTukb½NÑebIkbrkñúgry³eBlminelIsBI1qñaM edayKitTaMgkardkBinúÞ dUcmanEcgkñgú maRta43 énc,ab;enH ³ k-ebIkbrenAeBlRsvwgEdlmanGRtaCatiGakulcab;BI 0/40mI l I R kamkñ ú g mY y lI R txül; b¤ c ab; B I 0/8Rkamkñ ú g mYylIRtQameLIgeTA b¤stiß eRkam\T§Bi leRKÓgejón b¤RbEkk minRBm[eKeFVIkarBinitüGRtaCatiGakul b¤eRKÓgejón. x-rt;eKcxøÜnenAeBlbgá[maneRKaHfñak;cracrN_. K-minRBmeKarBtambBa¢aXat;yanCMnHi b¤RbEkkminRBm [RtYtBinitüyanCMniH. X-eRbIR)as;pøakelx b½NÑsmÁal;yanCMniH b¤lixit EkøgkøayedIm,IeFVIcracrN_. 72


2-Rbkasb½NÑebIkbrCaemaX³ b¤BüÜrTukkñúgry³eBl minelIs2qñaeM dayKitTaMgkardkBinúÞ dUcmanEcgkñgú maRta43 énc,ab;enH ³ k-ebIkbrmineKarBc,ab;cracrN_ ehIybgá[mnusSman rbYsF¶n;F¶redayGectna. x-ebIkbrmineKarBc,ab;cracrN_ ehIybgá[mnusSsøab; edayGectna . kñúgkrNIGñkebIkbrRbRBwtþbTelμIs EdlmanEcgkñúg cMNcu 1 nig2 xagelIenH RbFanGgÁPaBnKr)alcracrN_ extþ-Rkug mansiTs i§ eRmcBüÜrb½NeÑ bIkbrEdlmanry³eBlrhUt dl;1qñaeM dIm,Irg;caMtl u akarvinci y ½ä .enAeBltulakarseRmcerOg kþICasßaBrrYcehIy esckþIseRmcxagelIRtUvCMnYsedayesckþI seRmcrbs;salRkm b¤saldIka . maRta 66>m®nþnI Kr)alcracrN_ RtUvXat;yanCMnHi min[eFVcI racrN_ b¤XaMgTukyanynþrhUteBlbg;R)ak;Bin½y edIm,IeFVIkarBin½y eTAtamkrNIEdlGñkebIkbr)anRbRBwteþ lμs I nwgbTb,BaØticþ racrN_ dUcxageRkam³ 1-yanCMniHEdlGñkebIkbrkMBugsßitenAkñúgPaBRsvwg edaymanGRtaCatiGakulcab;BI 0/25mIlIRkamkñúgmYylIRt xül; b¤cab;BI 0/5RkamkñúgmYylIRtQameLIgeTA b¤sßitenA eRkam\T§iBléneRKÓgejón. 2-yanCMnHi EdlGñkebIkbrRbEkkminRBm[eKRtYtBinti ü GRtaCatiGakul b¤eRKÓgejón. 73


3-yanCMnHi EdlpÞkú TMnj i b¤mnusShYskRmitkMNt; . 4-yanCMniHEdlGñkebIkbrKμanb½NÑebIkbr b¤manb½NÑ ebIkbrminRtwmRtUvtamRbePTyanCMniH. 5-yanCMniHEdlmanlkçNbec©keTsminRKb;RKan; Gacbgá[maneRKaHfñak;cracrN_. 6-yanCMniHEdlbeBa©jEpSgxøaMg b¤sMeLgxøaMgelIsBI sþgd; arkMNt;eFV[ I rMxandl;Gkñ eRbIR)as;pvÚø epSgeTot b¤Gkñ Edl rs;enACab;dgpøÚvfñl;. 7-yanCMniHEdleFVIcracrN_ edayKμanpøakelx nig b½Ns Ñ mÁal;yanynþ b¤lxi ti GnuBaØatepSg²edIm,IeFVcI racrN_. 8-yanCMnHi EdlpÞkú TMnj i b¤Gkñ dMeNIrnaM[)aMg b¤eTIs ETgdl;GñkebIkbr. 9-yanCMnHi EdlcteFV[ I rMxan b¤naM[maneRKaHfñak;dl; yandéT. 10-yanCMniHEdlctecalenAelIRTUgpøÚvkñúgTIRbCMuCn elIsBI 72ema:g. 11-kñgú krNIyanynþmni )ancUlRtYtBinti ülkçNbec©k eTstameBlkMNt; b¤mni )anCYsCulyan tameBlkMNt;rbs; RksYgsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún. maRta 67>m®nþInKr)alcracrN_ RtUvXat;yanCMniHEdlbgá eRKaHfñak;cracrN_Tku nigerobcMsN M euM rOgbBa¢nÚ eTAtulakaredIm,I eFVkI arvinci y ½ä cMeBaHGñkebIkbrEdl)anRbRBwtbþ Telμs I cracrN_ dUcxageRkam³ 74


1-yanCMniHEdlBak;B½n§nwgeRKaHfñak;cracrN_. 2-yanCMniHEdlmanpøakelx b¤b½NÑsmÁal;yanynþ b¤lixitGnuBaØatEkøgkøay. 3-yanCMniHEdlpÞúkTMnij b¤mnusShYskRmitkMNt; Tm¶n; ehIyeFVI[xUcehdæarcnasm½<n§pøÚv s<anCak;Esþg. maRta 68>smtßkic©erobcMEbbbTBinitüGegátkt;RtabTelμIs man dUcxageRkam ³ 1-EbbbTénkarBinti üGegátkt;RtabTelμs I kareRbIR)as; esovePAmanKl;bBa¢I nigkareFVIkMNt;ehtueRKaHfñak;cracrN_ nigbBa¢Únlixit b¤sMNMuÉksareTAsmtßkic©bnÞab;RtUvkMNt; edayRbkasrYmrbs;RksYgmhaépÞ RksYgyutþiFm’ nigRksYg saFarNkar nigdwkCBa¢Ún . 2-EbbbTénkarbg;R)ak;Bin½y karRKb;RKgbgáan;éd bg;R)ak;Bin½y nigkarRKb;RKgR)ak;cMNUl)anmkBIkarBin½y RtUvkMNt;edayRbkasrYmrbs;RksYgmhaépÞ RksYgesdækic© nighirBaØvtßú nigRksYgsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún .

75


CMBUkTI 10 eTasb,BaØtþi

maRta 69>Gñ k ebI k brGacRtU v TTY l xu s RtU v TaM g Epñ k RBhμ T NÐ TaMgEpñkrdæb,evNIcMeBaH bTelμIsEdlxøÜn)anRbRBwtþkñúgkar ebIkbryanCMniH. karrMelaPelIragkay kity iþ s esckþéI føfrÚñ nigsmtßkci © rbs;Pañ k;garnKr)alcracrN_ EdlkMBgu bMeBjParkic© RtUvTTYl eTastamc,ab;. maRta 70>kmμsiT§ikr b¤GñkRKb;RKgyanCMniHRKb;RbePT RtUvTTYl xusRtUvEpñkrdæb,evNI kñúgkrNImaneRKaHfñak;bNþal[man karxUcxatEdlbgáeLIgedayyanCMniHEdlxøÜnmanCakmμsiT§i b¤RKb;RKg. maRta 71>RKb;bTelμIscracrN_RtUvbBa¢ÚneTAtulakar elIkElg EtbTelμIsmanlkçN³CabTlhu EdlRtUvpþnÞaeTasBin½y GnþrkarN_ b¤krNIEdlmanEcgkñgú maRta64 b¤GeM BIelμs I Edl RtUvTTYlkarRBman.

76


maRta 72>m®nþI b¤Pañ k;garnKr)alTTYlbnÞkú sNþab;Fañ b;cracrN_ Na EdleRbIsiT§iGMNacedayrMelaPkñúgkardkhUtykb½NÑ ebIkbr pøakelx b½NÑsmÁal;yan b¤Xat;Tukyanrbs; GñkebIkbrRtUvpþnÞaeTasdak;Bn§naKarBI R)aMmYy¬6¦éf¶ eTA ¬mYy1¦Ex b¤¼nigBiny ½ CaR)ak;BI BIrmWnu R)aMBan;¬25>000¦erol eTAémÖmWun¬200>000¦erol. kñúgkrNIEdlmankarxUcxat b¤)at;bg;EpñkNamYyén yan bNþalmkBIkarXat;Tuk GgÁPaBsamIuRtUvTTYlxusRtUv kñgú karsgkarxUcxatenaH. RbsinebIkRmiténkarbMBankrNIy kic©rbs;m®nþI b¤Pñak;garTTYlbnÞúksNþab;Fñab;cracrN_kñúgkar beBa©ósnUvlT§plmanPaBF¶nF; r¶ enaHGgÁPaBGacTamTarsMNg BIm®nþI b¤Pñak;garenaH)an . RtUvpþnÞaeTasdak;Bn§naKarBI mYy¬1¦qñaM eTA bI¬3¦qñaM b¤¼nigBiny ½ CaR)ak; BI BIrlan ¬2>000>000¦erol eTAR)aMmy Y lan¬6>000>000¦erol cMeBaHm®nþI b¤Pañ k;garTTYlbnÞkú sNþab;Fñab;cracrN_NaEdl ³ -bgçMTarR)ak;Bin½yminRtwmRtUvtamc,ab;kMNt; -TTYlR)ak;edaykareRbIR)as;k,alesovePAsRmab;Bni y ½ EdlmanKl;bBa¢mI ni RtwmRtUv b¤edayminecjbgáan;édR)ak;Bin½y [GñkebIkbrEdlRtUvBin½y. -RtUvpþnÞaeTasdak;Bn§naKarBI mYy¬1¦qñaM eTAbI¬3¦qñaM b¤¼nigBiny ½ CaR)ak;BI BIrlan¬2>000>000¦erol eTAR)aMmy Y lan¬6>000>000¦erol cMeBaHm®nþIraCkar b¤buKÁlikEdl eFVIkargarpÞal; b¤mansmtßkic© b¤manParkic© EdleFVIkargar 77


kñgú karRKb;RKgsalaebIkbr b¤kargarecjb½NeÑ bIkbr b¤kargar cuHbBa¢kI arecjb½Ns Ñ mÁal;yanynþ ehIyEdl)anRbRBwtpþ y úÞ nwgmaRta40 b¤maRta48 énc,ab;enH. maRta 73>kñgú krNIbN ½ eÑ bIkbrRtUvBüÜrTuk b¤Tku CaemaX³ ehIysamIu xønÜ minRBmRbKl;bN ½ eÑ bIkbrtameBlkMNt; RtUvpþnaÞ eTasdak; Bn§naKarBI mYy¬1¦éf¶ eTAR)aM¬5¦éf¶ b¤¼nigBin½yCaR)ak; BIR)aMBan;¬5>000¦erol eTABIrmWunR)aMBan;¬25>000¦erol. maRta 74>CnNaebIkbryanedayKμanb½NeÑ bIkbr b¤kgúñ ry³eBl Edlb½NeÑ bIkbrRtUv)andkhUtBüÜrTuk b¤Tku CaemaX³ RtUvpþnaÞ eTasdak;Bn§naKarBIR)aMmYy¬6¦éf¶ eTAmYy¬1¦ Ex b¤¼nig Bin½yCaR)ak;BI BIrmWunR)aMBan;¬25>000¦erol eTAémÖmWun ¬200>000¦erol . maRta 75>CnNararaMgdl;karXat;yanCMnHi b¤mni RBmbBaÄb;yan CMniHtamkarbBa¢arbs;nKr)almansmtßkic© b¤RbEkkminRBm [eFVkI arRtYtBinti üepÞógpÞat;yan b¤RbEkkminRBmdak;xnÜø [eFVI etsþBni ti üCatiGakul b¤eRKÓgejón RtUvpþnaÞ eTasdak;Bn§naKar BIR)aMmYy¬6¦éf¶ eTAmYy¬1¦Ex b¤¼nigBin½yCaR)ak;BI BIrmWun R)aMBan; ¬25>000¦erol eTAémÖmWun ¬200>000¦erol. 78


maRta 76>CnNaebIkbryanCMniHenAeBlEdlxøÜnsßitenAkñúgPaB RsvwgedaymanCatiGakulcab;BI 0/40mIlIRkamkñúgmYylIRt xül; b¤cab;BI 0/8 Rkamkñgú mYylIRtQameLIgeTARtUvpþnaÞ eTas dak;Bn§naKarBI R)aMmy Y ¬6¦éf¶ eTAR)aMmy Y ¬6¦Ex b¤¼nig Bin½y CaR)ak; B I BI r mW u n R)aM B an; ¬ 25>000¦erol eTAmY y lan ¬1>000>000¦erol. maRta 77>CnNa)aneRbIR)as;bN ½ eÑ bIkbr b½Ns Ñ mÁal;yan pøak elxsmÁal;yan b¤lixitGnuBaØatepSg²edaydwgfaCavtßúEkøg køay nigCnEkøgb½NeÑ bIkbr b½Ns Ñ mÁal;yan b¤lxi ti GnuBaØat epSg²edIm,IcracryanRtUvpþnÞaeTasdak;Bn§naKarBI BIr¬2¦qñaM eTA R)aM ¬ 5¦qñ a M b¤ ¼ ni g pþ n Þ a eTasBi n ½ y CaR)ak; B I b Y n lan ¬4>000>000¦erol eTAdb;lan¬10>000>000¦erol. maRta 78>CnNa)aneRbIR)as;meFüa)ayNamYy edIm,ICa]bsKÁ dl;cracrN_saFarNRtUvpþnaÞ eTasdak;Bn§naKar BImy Y ¬1¦Ex eTAmYy¬1¦qñaM b¤¼nigpþnaÞ eTasBiny ½ CaR)ak;BI émÖmnuW ¬200>000¦ erol eTABIrlan¬2>000>000¦erol. maRta 79>CnNaeRbIR)as;yanCMnHi edayKμanb½Ns Ñ mÁal;yan nig KμanpøakelxsmÁal;yan RtUvpþnaÞ eTasdak;Bn§naKarBI R)aMmy Y ¬6¦éf¶ eTAmYy¬1¦Ex b¤¼nigpþnÞaeTas Bin½yCaR)ak;BI BIrmWun R)aMBan;¬25>000¦erol eTAémÖmWun ¬200>000¦erol . 79


maRta 80>CnNaebIkbrbgá[manrbYsdl;GñkdéTedayGectna ehIybNþal[manGsmtßPaBeFVIkargaresμI b¤elIsBI R)aMbI ¬8¦éf¶ RtU v pþ n Þ a eTasdak; B n§ n aKarBI R )aM m Y y ¬6¦éf¶ eTA mYy¬1¦qñaM b¤¼nigpþnÞaeTasBin½yCaR)ak;BIBIrmWunR)aMBan; ¬25>000¦erol eTA BIrlan¬2>000>000¦erol . RtUvpþnaÞ eTasdl;kRmitGtibrmakñgú krNIEdlkarRbRBwtþ bTelμIssßitkñúgsßanPaBNamYykñúgcMeNamsßanPaBdUcxag eRkam ³ k-ebIkbredayKμanb½NÑebIkbr b¤manb½NÑebIkbr Et minRtwmRtUvtamkarkMNt;. x-sßti kñgú sßanPaBRsvwg edaymanGRtaCatiGakulcab; BI 0/40mIlRI kamkñgú mYylIRtxül; b¤cab;BI 0/80Rkamkñgú mYy lIRtQameLIgeTA. K-bNþal[manrbYsmnusSeRcInnak;. X-rt;eKcxøÜnBIkEnøgekItehtukñúgeKalbMNgeKcevs BIkarTTYlxusRtUv. maRta 81>CnNaebIkbrbgá[manrbYsdl;Gkñ déT bNþal[Bikar Gcié®nþye_ dayGectnaRtUvpþnaÞ eTasdak;Bn§naKarBI mYy¬1¦qñaM eTAbI ¬ 3¦qñ a M b¤ ¼ ni g pþ n Þ a eTasBi n ½ y CaR)ak; B I BI r lan ¬2>000>000¦erol eTAR)aMmYylan¬6>000>000¦erol. RtUvpþnaÞ eTasdl;kRmitGtibrma kñgú krNIEdlkarRbRBwtþ bTelμs I sßti kñgú sßanPaBNamYykñgú cMeNamsßanPaBdUcxageRkam ³ 80


k-ebIkbredayKμanb½NeÑ bIkbr b¤manb½NeÑ bIkbr Etmin RtwmRtUvtamkarkMNt;. x-sßti kñgú sßanPaBRsvwg edaymanGRtaCatiGakulcab; BI0/40mIlIRkamkñúgmYylIRtxül; b¤cab;BI 0/80RkamkñúgmYy lIRtQameLIgeTA. K-bNþal[manrbYsmnusSeRcInnak; . X-rt;eKcxøÜnBIkEnøgekItehtukñúgeKalbMNgeKcevs BIkarTTYlxusRtUv. maRta 82>CnNaebIkbredaybgá[søab;dl;GñkdéTedayGectna RtUvpþnÞaeTasdak;Bn§naKarBImYy¬1¦qñaM eTAbI¬3¦qñaM b¤¼nig pþnÞaeTasBin½yCaR)ak;BI BIrlan¬2>000>000¦erol eTA R)aMmYylan¬6>000>000¦erol. RtUvpþnaÞ eTasdl;kRmitGtibrma kñgú krNIEdlkarRbRBwtþ bTelμIssßitkñúgsßanPaBNamYykñúgcMeNamsßanPaBdUcxag eRkam ³ k-ebIkbredayKμanb½NeÑ bIkbr b¤manb½NeÑ bIkbr Etmin RtwmRtUvtamkarkMNt;. x-sßti kñgú sßanPaBRsvwg edaymanGRtaCatiGakulcab;BI 0/40mIlRI kamkñgú mYylIRtxül; b¤cab;BI 0/80Rkamkñgú mYylIRt QameLIgeTA. K-bNþal[mansøab;mnusSeRcInnak;. X-rt;eKcxøÜnBIkEnøgekItehtukñúgeKalbMNgeKcevs BIkarTTYlxusRtUv. 81


maRta 83>CnNaebIkbrbgá[GñkdéTmanrbYs Bikar b¤søab;edayectna RtUvpþnÞaeTastamc,ab;RBhμTNÐCaFrman. maRta 84>karpÞkú Tm¶nG; tibrmaénePøA nigTm¶ns ; rubGtibrmayanynþ dwkCBa¢nÚ Edlelμs I kRmitkMNt; RtUvTTYlTNÐkmμdcU xageRkam ³ 1-minelIs 5° RtUveFVIkarRBmanCalaylkç½N_GkSr edayminBin½y . 2-elIsBI5° eTA10° RtUv³ k-Bin½yCaR)ak;cMnYn db;mWun¬100>000¦erolkñúgmYy etan. x-erITMnijecj nigXat;yanCMniHcMnYndb;¬10¦éf¶. K-dkb½NÑebIkbr BüÜrTukcMnYndb;¬10¦éf¶. 3-elIsBI10° eTA20° RtUv³ k-Bin½yCaR)ak;cMnYn émÖmWun¬200>000¦erolkñúgmYy etan. x-erITMnijecj nigXat;yanCMniHcMnYnmYy¬1¦Ex. K-dkb½NÑebIkbrBüÜrTukcMnYn R)aMmYy¬6¦Ex. 4-elIsBI20° RtUv³ k-Bin½yCaR)ak;cMnYn samsibmWun¬300>000¦erol kñúgmYyetan. x-erITMnijecj nigXat;yanCMniHcMnYnmYy¬1¦qñaM. K-dkb½NÑebIkbrBüÜrTukcMnYnBIr¬2¦qñaM. 82


kñgú krNImanGMeBIelμs I elIkarpÞkú Tm¶ns ; rub EfmTaMgGMeBI elμIselIkarpÞúkTm¶n;GtibrmaénePøAenaH RtUveFVIkarpakBin½y TaMgBIrkrNI. kñúgkrNIminragcal karBin½yRtUveTVKuN nigbBaÄb; GaCIvkmμdkw CBa¢nÚ rbs;Rkumh‘nu cMnnY mYy¬1¦qña.M m©as;yanynþ RtUvTTYlxusRtUvelIkarelIkdak;TnM j i nigbg;éføQl Üñ kEnøgTuk dak;EfTaMTMnij nigyanCMniHrbs;xøÜn. TNÐkmμxagelImni EmnCa]bsKÁdl;kardak;TNÐkmμ[sg karxUcxat EdlRtUvseRmcedaytulakareLIy enAkñúgkrNI EdlmankarxUcxatehdæarcnasm<½n§Cak;Esþg bNþalmkBII karpÞúkelIsTm¶n;kMritkMNt;. maRta 85>CnCaGaNaBüa)albeNþay[ekμgmanGayuticCag 6qñaM edIrrehtrhUtelIpvÚø fñl; bNþal[maneRKaHfñak;cracrN_ RtUvTTYlxusRtUvEpñkrdæb,evNI. maRta 86>CnElgstVEdlxøÜnciBa©wm [edIrrehtrhUtelIpøÚvfñl; bNþal[maneRKaHfñak;cracrN_ RtUvTTYlxusRtUvEpñkrdæb,evNI. maRta 87>-

m®nþIraCkarEdlmin)anGnuvtþtammaRta énc,ab;enH RtUvTTYlTNÐkmμ tamc,ab;rdæ)al. 83

47


maRta 88>bTlhuman 4fñak; KittamcMnnY TwkR)ak;Bni y ½ GnþrkarN_ edayKitTaMg kardkBinÞú dUcmanEcgkñúgmaRta43énc,ab;enH tamkRmitdUcxageRkam³ 1-bTlhufñak;elx 1³ k-ebIkbredayeRbIsBaØasUrs½BÞ minRtwmRtUvtambTb,BaØt.iþ x-ebIkbredayminBak;ExSRkvat;karBar b¤mYkkarBar suvtßiPaB . K-ebIkbrdak;ekμgGayuticCag10qñaMCiHenAekAGIxagmux rfynþedayKμanmnusScas;karBar b¤ngi edayKμanBak;ExSRkva:t; suvtßiPaB. X-GMeBIelμIsnwgcMNucTI7 nigcMNucTI8 énmaRta9. g-Qb; b¤ctedayrMelaP b¤rMxan. c-ebIkbredaykugT½rel,Ón mindMeNIrkar. q-ebIkbrhYsel,ÓnkMNt; cab;BI1eTA 19KILÚEm:Rt kñúgmYyema:g. C-eRbIR)as;TUrs½BÞKμan]bkrN_P¢ab;TMnak;TMngenAeBl kMBugebIkbr. Q-GMeBIelμIsnwgmaRta15. bTelμs I xagelIenH RtUvpþnaÞ eTasBiny ½ CaR)ak;tamRbePT yanynþ dUcxageRkam ³ -eTacRk b¤RtIcRkyanynþcMnYnR)ak; bIBan;¬3>000¦ erol -yanynþFunRsalcMnYnR)ak; R)aMBan;¬5>000¦erol -yanynþFunF¶n;cMnYnR)ak; mYymWun10>000¦erol . 84


2-bTlhufñak;elx 2 ³ k-karpÞkú TMnj i EdlmanRbEvgTTwg beNþay b¤km<sx; s u bTb,BaØtþic,ab;enH. x-karpÞúkTMnijminRtwmRtUv tamlkçN³bec©keTs. K-GMeBIelμs I Tak;TgkarerobcMdak;taMgePøgI nigePøgI sBaØa ényanCMniHminRtwmRtUvtamlkçN³bec©keTs. X-GMeBIelμIsTak;Tgnwgma:sIunEdlbeBa©jsemøgxøaMg b¤EpSgeRcIn . g-GMeBIelμs I Tak;TgnwgkarerobcMtak;EtgbriFanebIkbr. c-ebIkbrhYsel,ÓnkMNt;cab;BI20 eTA 29KILÚEm:Rt kñúgmYyem:ag. bTelμs I xagelIenH RtUvpþnaÞ eTasBiny ½ CaR)ak;tamRbePT yanynþ dUcxageRkam ³ -eTacRkyanynþ b¤RtIcRkyanynþcMnYnR)ak; bYnBan; ¬4>000¦erol -yanynþFunRsalcMnYnR)ak; R)aMbIBan;¬8>000¦erol -yanynþFunF¶n;cMnYnR)ak; mYymWunR)aMBan;¬15>000¦ erol. 3-bTlhufñak;elx 3³ k-ebIkbrxusTisEdltRmUv[eFVcI racrN_ b¤ebIkbrCan; KMnUsbgðÚtkNþalRTUgpøÚv. x-ebIkbrhYsel,ÓnkMNt;cab;B3 I 0 eTA39KILEÚ m:Rtkñgú mYyem:ag. K-GMeBIelμIsTak;TgnwgkareCos nigkarECg. X-GMeBIelμIsTak;TgnwgGaTiPaBenApøÚvRbsBV. 85


g-GMeBIelμIsTak;TgnwgkareRbIR)as;ePøIg nigePøIgsBaØa ényanCMniH. c-ebIkbrmineKarBePøIgsBaØacracrN_BN’Rkhmb¤ RkhmPøwbEPøt². q-ebIkbrmineKarBpøaksBaØahamXat;. C-minragcaledayRbRBwtþdEdlnUvGMeBIelμIssþIBIkar Qb; b¤ct. Q-eRbIR)as;sm,kkg;mni RtwmRtUv tambTb,BaØtciþ ,ab;. j-ebIkbredayBMumanlixitRtYtBinitülkçNbec©keTs yan . d-ebIkbredayBMumanlixitGnuBaØateFVIGaCIvkmμ. z-mineKarBsBaØabBa¢acracrN_ rbs;Pañ k;garnKr)al cracrN_. bTelμs I xagelIenH RtUvpþnaÞ eTasBiny ½ CaR)ak;tamRbePT yanynþ dUcxageRkam³ -eTacRkyanynþ b¤RtIcRkyanynþcMnYnR)ak; R)aMBan; ¬5>000¦erol -yanynþFunRsalcMnYnR)ak; mYymWun¬10>000¦erol -yanynþFunF¶n;cMnYnR)ak; BIrmWun¬20>000¦erol. 4-bTlhufñak;elx4³ k-ebIkbredayeRbIR)as;bN ½ eÑ bIkbr minRtwmRtUvtamRbePT yanCMniH. x-ebIkbryanEdlmankg;Rcva:k;EdkpÞal;enAelIRTUg pøÚvfñl;RkalekAs‘U. K-ebIkbrhYsel,ÓnkMNt;cab;BI 40KILEÚ m:Rtkñgú mYy ema:geLIgeTA. 86


X-eRbIR)as;paø kelxsmÁal;yanEdlrcnaxusBIlkçN³ edIm b¤rlubelx b¤)ak;pøak)at;elx. g-ebIkbredayeRbIb½NÑebIkbrhYssuBlPaB. c-ebIkbrmineKarBtamlkçxNÐsxu PaBEdltRmUv[Bak; Ev:nta. q-ebIkbredaymanGRtaCatiGakulcab;B0I /25 eTA0/39 mIlIRkamkñúgmYylIRtxül; b¤cab;BI0/5 eTA0/79Rkamkñúg mYylIRtQam. C-karbt;eqVg b¤saþ M minRtwmRtUvtambTb,BaØtéiþ nc,ab;enH. Q-[mnusSCiHelIyan b¤rmuW k: EdlkMBgu seNþag eRkABI GñkebIkbr. j-pÞúkmnusSelIscMnYnkMNt;. d-erobcMcat;Ecg b¤RbNaMgyanedayKμankarGnuBaØat elIpøÚvsRmab;eFVIcracrN_CasaFarN³. bTelμs I xagelIenH RtUvBiny ½ CaR)ak;tamRbePTyanynþ dUcxageRkam ³ -eTacRkyanynþ b¤RtIcRkyanynþcnM nY R)ak;R)aMmy Y Ban; ¬6>000¦erol -yanynþFnu RsalcMnnY R)ak; mYymWnu BIrBan;¬12>000¦ erol -yanynþFunF¶n;cMnYnR)ak; BIrmWunR)aMBan;¬25>000¦ erol. kñgú krNIEdlCnelμs I min)anbg;R)ak;Bni y ½ kñgú ry³eBl 30éf¶KitBIéf¶Edl)anTTYlb½NÑBin½ycMnYnTwkR)ak;Bin½yenH nwgRtUvtemøgI CaBIrdgebIelIsBI 60éf¶ cMnnY énR)ak;Bni y ½ nwgRtUv 87


temøgI CabIdg. ebIptu ry³eBl 90éf¶ m®nþnI Kr)alcracrN_ RtUverobcMsMNMuÉksarbBa¢ÚneTAtulakar. maRta 89>ral;GeM BIelμs I nwgbTb,BaØtciþ racrN_ EdlBMmu anEcgkñgú maRta88xagelInwgRtUveFVIkarRBman. maRta 90>cMeBaHeTasEdlCaBin½yGnþrkarN_ GacGnuBaØat[Gñk RbRBwtþelμIseCosputBIbNþwgGaCJa)an.

88


CMBUkTI 11 Gnþrb,BaØtþi

maRta 91>yanynþCakmμsiT§irbs;ÉkCnEdl)anBak;pøakelxrdæ nKr)al nigexmrPUmni Þ RtUveFVEI bbbTsMbu rÚþ BIpaø kelxrdæ nKr)al nigexmrPUminÞmkpøakelxÉkCn[)ancb;sBVRKb;kgñú ry³eBl mYyqñaM Kitcab;BIéf¶Edlc,ab;enHcUlCaFrman . maRta 92>CMBkU TI 10 sþBI eI Tasb,BaØtRiþ tUvcab;GnuvtþR)aMmy Y ¬6¦Ex eRkayeBlc,ab;enHcUlCaFrmanelIkElgEtbTb,BaØtþiman EcgkñúgmaRta77 maRta79 nigmaRta84énc,ab;enH. maRta 93>bTb,BaØtEiþ dlmanEcgkñgú cMNcu TI7 nigTI8 énmaRta9 CMBUkTI3 énc,ab;enH RtUvcab;GnuvtþR)aM¬5¦qñaM eRkayeBl c,ab;enHcUlCaFrman. maRta 94>bTb,BaØtEiþ dlmanEcgkñgú maRta43 nigmaRta44 CMBkU TI7 énc,ab;enH RtUvcab;GnuvtþR)aM¬5¦qñaM eRkayeBlc,ab;enHcUl CaFrman.

89


90


esckþIRBagc,ab;cracrN_pøÚveKak RtYtBinitüeday ³ 1> Ék]tþm s‘un can;ful rdæm®nþIRksYgsaFarNkarnigdwkCBa¢Ún 2> Ék]tþm RtaM GIuvtwk rdæelxaFikarRksYgsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún 3> Ék]tþm CMu eGok rdæelxaFikarRksYgsaFarNkar nigdwkCBa¢Ún 4> Ék]tþm hIu esaPa rdæelxaFikarRksYgyutþiFm’

smasPaBénRkumkargar tak;EtgesckþIRBagc,ab;cracrN_pøÚveKak 1> Ék]tþm Gwug CunhYr GKÁnayk énGKÁnaykdæandwkCBa¢Ún 2> elak Ekv savin RbFannaykdæandwkCBa¢ÚnpøÚveKak 3> elak RBab c½nÞvibul mRnþIRsavRCavc,ab; nigbec©keTs -Gnum½tedayGgÁRbCMuKN³rdæmRnþI éf¶TI23 ExFñÚ qñaM2005 -rdæsPaGnum½t éf¶TI20 ExFñÚ qñaM2006 -RBwT§sPa yl;RBmRsbtamTRmg; nigKtic,ab;enH éf¶TI16 Exmkra qñaM2007 -RBHraCRkm Rbkas[eRbI éf¶TI08 ExkumÖ³ qñaM2007 91


shkare)aHBum<pSayeday

KN³kmμaFikarCatisvu tßPi aBcracrN_pvÚø eKak

GgÁkarCnBikarGnþrCatiEblhSik

eRkamCMnYy]btßmÖBI

shKmn_GrW bu:

RbCaCnCb:nu

qñaM 2007 hamlk;

shRbtibtþki arGPivDÆn_EblhSik

New traffic law-Khmer  

New traffic law-Khmer

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you