Page 1

c,ab; sþIBI sB¢aati


ns¼rkm¼1096¼30

RBHraCRkm

eyIg RBH)ansemþc neratþm sIhnu vrμ½n raChirvgS ]PetasuCati visuTi§BgS GKÁmhabursrtn_ nikeratþm FmμikmharaCaFiraC brmnaf brmbBiRt RBHecARkumkm<úCaFibtI *****************

-)aneXIjrdæFmμnuBaØénRBHraCaNacRkkm<úCa -)aneXIjRBHraCRkwtü cuHéf¶TI 24 Ex kBaØa qñaM 1993 sþIBIkarEtgtaMg naykrdæm®nþITI1 nignaykrdæm®nþITI2 -)aneXIjRBHraCRkwtücuHéf¶TI 01 Ex vicäika qñaM 1993 sþIBIkarEtgtaMg raCrdæaPi)alkm<úCa -)aneXIjRBHraCRkmelx02 ns>94 cuHéf¶TI 20 Ex kBaØa qñaM 1994 sþIBIkarerobcM nigkarRbRBwtþeTAénKN³rdæm®nþI -)aneXIjRBHraCRkwtüelx ns>rkt>1094>83 cuHéf¶TI 24 Ex tula qñaM 1994 sþIBIkarEksMrYlsmasPaBraCrdæaPi)alkm<úCa -)aneXIjRBHraCRkwtüelx ns>rkt>1094>90 cuHéf¶TI 31 Ex tula qñaM 1994 sþIBIkarEksMrYlsmasPaBraCrdæaPi)alkm<úCa -)aneXIjRBHraCRkmelx ns>rkm>0196>08 cuHéf¶TI 24 Ex tula qñaM 1996 sþIBIkarbegáItRksYgmhaépÞ -tamesckþIRkabbgÁMTYlesñIsMuGMBIsemþcnaykrdæm®nþITaMgBIr nigGMBIshrdæm®nþIRksYgmhaépÞ RbkaseGayeRbI


c,ab;sþIBI sB¢aati EdlrdæsPa)anGnum½tkalBIéf¶TI 20 Ex sIha qñaM 1996 nasm½yRbCMuvisamBaØ nItikal TI1 EdlmanesckþITaMgRsugdUcteTA ³ CMBUkTI 1 bTbBaØtiþTUeTA maRta 1>c,ab;enHmaneKaledAkMNt;sB¢aatiExμr cMeBaHCnEdlbMeBjlkçxNÐénc,ab;enHEdlrs;enAelITwkdIén RBHraCaNacRkkm<úCa b¤enAbreTs . maRta 2>CnNamansB¢aatiExμr CaRbCaBlrdæExμr . RbCaBlrdæExμrminGacRtUv)andksB¢aati nireTs b¤cab;bB¢ÚanxøÜneTA[RbeTseRkANamYyeLIy elIk ElgEtmankic©RBmeRBogCamYyKñaeTAvijeTAmk . maRta 3>RbCaBlrdæExμr EdlkMBugrs;enAÉbreTs ³ 1-RtUv)anrdæKaMBartamRKb;meFüa)aykarTUt 2-minGac)at;bg;sB¢aatiedayÉgÉg . CMBUkTI 2 sB¢aatiExμrBIkMeNIt maRta 4>1-RtUv)ansB¢aatiExμr eTaHbIekItenATINak¾eday ³ -kUnmanxan;søaEdlekItmkBI«Buk b¤mþaymansB¢aatiExμr b¤ -kUn\txan;søaEdlekItmkBI«Buk b¤mþaymansB¢aatiExμrTTYlsÁal; b¤ -kUnEdl«Buk mþayminTTYlsÁal; kalebItulakar)anecjsalRkmfa kUnenaHBitCaekItBI«Buk b¤ mþayEdlmansB¢aatiExμr . 2-RtUv)ansB¢aatiExμr edayekItenAkñúgRBHraCaNacRkkm<úCa ³ k-kUnEdlekItBI«Buk nigmþaybreTs EdlekIt nigrs;enARsbc,ab;kñúgRBHraCaNacRkkm<úCa . x-kUnEdlekItBI«Buk mþayminsÁal; nigkUneTIbnwgekItEdleKerIs)anenAkñúgRBHraCaNacRkkm<úCa RtUv cat;TukfaekItenAkñúgRBHraCaNacRkkm<úCaEdr .


CMBUkTI 3 sB¢aatiExμredayGaBah’BiBah’ maRta 5>®sþI b¤bursEdlykbþI b¤RbBn§Exμr eday)anerobGaBah’BiBah’ GacTamTarsB¢aatiExμr)an luHNaEt®sþIb¤ bursenaHrs;enACamYyKñary³eBlbIqñaM eRkayeBlcuHsMbuRtGaBah’BiBah’ . EbbbT nignItiviFIénkarTamTarsB¢aatiExμr RtUvkMNt;edayGnuRkwtü . karpþl;sB¢aatiExμr tamkrNITamTarsB¢aati RtUvsMercedayRBHraCRkwtü . maRta 6>RbCaBlrdæExμrmin)at;sB¢aatiExμr edaysarkarerobGaBah’BiBah’CamYyCnbreTseT . CMBUkTI 4 sBaØatUbnIykmμ maRta 7>CnbreTsGacsMucUlsB¢aatiExμr)an edaysB¢aatUbnIykmμ . sB¢aatUbnIykmμminEmnCasiTi§rbs;GñksMueLIy KWCakarGnueRKaHrbs;RBHraCaNacRkkm<úCaEtb:ueNÑaH . eTaHkñúgRbkarNak¾eday BaküsMuenaHGacRtUvbdiesFecal)antamGMNacqnÞanusiTi§ . maRta 8>CnbreTsEdlGacsMusB¢aatUbnIykmμ)an RtUvbMeBjlkçxNÐdUcteTA ³ 1-manlixitbB¢aak;famanKMnitmaryaT nigsIlFm’l¥ Edlecj[edayemXMu b¤ecAsgáat;énTIlMenA rbs;xøÜn 2-manlixitefáaleTasbB¢aak;fa BMuEdlmaneTasBIbTRBhμTNÐNamYy 3-manlixitbB¢aak;fa CnenaHmanTIlMenAkñúgRBHraCaNacRkkm<úCa ehIysñak;enACab;cMnYnR)aMBIrqñaM edayKitBIéf¶Edl)anTTYlb½NÑsñak;enA Edlecj[kñúgRkbx½NÐénc,ab;sþIBIGenþaRbevsn_ 4-manTIlMenAkñúgRBHraCaNacRkkm<úCaenAeBldak;BaküsMusB¢aatUbnIykmμ 5-ecHniyayPasaExμr ecHGkSrExμr nigyl;dwgRbvtþisa®sþExμrxøH²ehIybgðajPsþútagc,as;faxøÜn Gacrs;enAkñúgsgÁmExμr)anedaysuxdum RBmTaMgTTYl)annUvTMenomTmøab; nigRbéBNIl¥rbs;Exμr . 6-manbBaØa nigkaysm,TaEdlminnaM[maneRKaHfñak; b¤naM[manbnÞúkdl;Cati . maRta 9>cMeBaHCnbreTsNaEdlekItkñúgRBHraCaNacRkkm<úCa ry³eBlsñak;Cab;cMnYn R)aMBIrqñaM dUcmanEcgkñúg


cMNucTI 3 maRta 8 énc,ab;enH RtUvbnßymkenAbIqñaMvij . maRta 10>cMeBaHCnbreTsNaEdl)anTTYlixitGnuBaØat[vinieyaKBIRkumRbwkSaGPivDÆn_km<úCa ehIyEdl)anGnuvtþ KMeragCak;EsþgcMNayTuncMnYncab;BI mYyBan;BIrryhasiblanerol ¬1>250>000>000erol¦ eLIgeTA ry³ eBlsñak;enAdUcmanEcgkñúgcMNucTI 3 maRta 8 énc,ab;enHRtUv)anelIkElg . maRta 11>cMeBaHCnbreTsNaEdlBMumanlixitGnuBaØatBIRkumRbwkSaGPivDÆn_km<úCa Et)anTTYlkarGnuBaØatRtwmRtUv tamc,ab;ehIyEdl)ancMNayTunvinieyaKcab;BIcMnnY mYyBan;BIrryhasiblanerol¬1>250>000>000erol¦ eLIgeTA ry³eBlsñak;enAEdlmanEcgkñúgcMNucTI 3 maRta 8 énc,ab;enHRtUv)anelIkElg . maRta 12>CnbreTsNaEdl)aneFVIGMeNayCaR)ak;dl;fvikaCaticab;BImYyBan;lanerol¬1>000>000>000erol¦ eLIgeTA sMrab;CaplRbeyaCn_dl;karsþa nigksagesdækic©énRBHraCaNacRkkm<úCa CnbreTsenaHGaceFVI BaküsMucUlsB¢aatiExμr)an kñúgkrNIEdlCnenaH)anbMeBjlkçxNÐdUcmanEcgkñúgcMNucTI1 TI2 TI5 nigTI6 maRta8 énc,ab;enH . maRta 13>CnbreTsEdl)anbgðajnUvPsþútagfa xøÜn)anpþl;KuNsm,tiþBiess b¤fVIédBiessGVImYyCaRbeyaCn_dl; RBHraCaNacRkkm<úCa GaceFVIBaküsMucUlsB¢aatiExμr)anedayBMucaM)ac;bMeBjlkçxNÐdUcmanEcgkñúgcMNucTI 3 maRta 8 énc,ab;enH . maRta 14>CnbreTsEdlmanshB½T§ b¤kUnEdlmanGayuticCag 18qñaM EdlmanbMNgsMusB¢aatiExμr GacsMusB¢aa tUbnIykmμCacegáamRKYsar . maRta 15>CnbreTsGacsMudUrpøas;eQμaHCaExμr)an . kñúgkrNIenHRtUvsresrbB¢aak;eQμaHenaHkñúgBaküsMusB¢aatUb nIykmμrbs;xøÜn . maRta 16>sB¢aatUbnIykmμEdlpþl;cMeBaHCnNamñak; RtUvsMercedayRBHraCRkwtü . EbbbT nignItiviFIénkarsMusB¢aatUbnIykmμ RtUvkMNt;edayGnuRkwtü .


maRta 17>CnEdl)anGnuBaØat[cUlCasB¢aatiExμr RtUveFVIsm,fenAcMeBaHmuxtulakarkMBUl . xøwmsarénsm,fenHmanEcgenAkñúgGnuRkwtü . CMBUkTI 5 kar)at;sB¢aatiExμr maRta 18>CnNaEdlmansB¢aatiExμrehIymanGayu 18qñaMy:agtic GacsMulHbg;sB¢aatiExμr)an kñúgkrNIEdlCn enaHmansB¢aatimYyepSgeTot nigedayKμankarbgçitbgçM . nItiviFI niglkçxNÐénkarsMulHbg;sB¢aati RtUvkMNt;edayGnuRkwtü . CMBUkTI 6 eTasb,BaØtiþ maRta 19>manEtRbCaBlrdæExμreT eTIbmansiTi§TTYl nigkan;kab;GtþsBaØaNb½NÑsB¢aatiExμr niglixitqøgEdnén RBHraCaNacRkkm<úCa . maRta 20>CnbreTsNa Edlkan;kab; nigeRbIR)as;GtþsBaØaNb½NÑsB¢aatiExμr b¤lixitqøgEdnénRBHraCaNacRk km<úCa RtUvpþnÞaeTasdak;Bn§naKarBI 5qñaM dl; 10qñaM . maRta 21>CnNaEdlEkøg eFVIkarekas lub sresrRtYt b¤[eKx©IekaslubsresreQμaHEkøgkøayenAkñúgGtþsBaØaN b½NÑsB¢aatiExμr b¤lixitqøgEdnénRBHraCaNacRkkm<úCa b¤mYyeRbIR)as;ÉksarTaMgenaH RtUvpþnÞaeTasdak;Bn§na KarBI 5qñaM dl; 10qñaM . maRta 22>m®nþI Pñak;garraCkar b¤CnNaEdlsmKMnit CYylak;)aMg b¤pþl;GtþsBaØab½NÑsB¢aatiExμr b¤lixitqøgEdn[ CnNamñak;EdlKμansB¢aatiExμr RtUvpþnÞaeTasdUcKña nigCnEdlkan;GtþsBaØab½NÑsB¢aatiExμr b¤lixitqøgEdneday xusc,ab; dUcmanEcgkñúgmaRta 20 nigmaRta 21 énc,ab;enH .


CMBUkTI 7 Gvsanb,BaØtiþ maRta 23>bTbBaØtiTaMgLayNa EdlpÞúy nigc,ab;enH RtUvTukCanirakrN_ . eFVIenAPñMeBjéf¶TI 09 Ex tula qñaM 1996 htßelxa neratþm sIhnu )anykesckþIRkabbgÁMTUlfVay )anbgÁMTUlfVay nigCMrabCUn sUmLayRBHhsþelxaRBHmhakSRt naykrdæm®nþITI1 naykrdæm®nþITI2 semþcnaykrdæm®nþITI1 nigTI2 shrdæm®nþIRksYgmhaépÞ htßelxa htßelxa htßelxa htßelxa neratþm rNb£Ti§ h‘un Esn s-exg yU hukRKI

ច្បាប់ស្តីពីសញ្ជាតិ  

ច្បាប់ស្តីពីសញ្ជាតិ

Advertisement