Page 1

LEDARSKAPSUTBILDNING

STRATEGISKT LEDARSKAP Specialyrkesexamen i ledarskap Ekenäs 26.1.2017

Specialyrkesexamen i ledarskap riktar sig till personer som arbetar som ledare, förmän eller med andra ledaruppgifter. Examen passar också för personer som jobbar med expertuppgifter eller leder projekt och processer. Ledare som utarbetar strategier, gör strategiska beslut och sedan tillsammans med sina medarbetare förverkligar företagets målsättningar får nya verktyg i sitt ledarskap. Studeranden kan representera såväl den privata som den offentliga sektorn.

Utbildningens mål

Pris

Målet är att utveckla det egna ledarskapet och organisationens verksamhet. Utbildningen ger dig verktyg som du kan använda i dina ledarskapsuppgifter, såsom att hantera din tidsanvändning och förbättra dina interaktionskunskaper.

Utbildningen kan finansieras antingen med statliga medel plus egen finansiering eller med läroavtal, då priset per studerande blir endast 58 €.

Olika sätt att påvisa yrkesskicklighet

Information om utbildningen

Yrkesskickligheten påvisas genom examensprestationer i dagliga arbetsuppgifter. Det väsentliga är att den kunskap som inhämtas i utbildningen på bästa möjliga sätt tillämpas i praktiken. Du planerar och leder ett utvecklingsprojekt där du utvecklar både dig själv och din organisation. I början av utbildningen kartläggs din kompetens och dina utvecklingsbehov. På basen av den personliga tillämpningen skräddarsyr vi en för dig lämplig kompetensstig.

Utbildningen sträcker sig över ca 2 år och är indelad i inlärning på arbetsplatsen, närstudiedagar och distansstudier. Utbildningen kan även avläggas som en delexamen, varmed studietiden är kortare. Utöver den inlärning som sker i det dagliga arbetet omfattar utbildningen ca 12 närstudiedagar samt distansuppgifter. I utbildningen ingår introduktion till förhandsuppgifter och distansarbete samt utbildning för arbetsplatshandledare och mentorer.

Anmälan och information: Katarina Björkell-Ahlgren 0400 711 566 katarina.bjorkell-ahlgren@rastor.fi

Carita Karhunen 040 621 2335 carita.karhunen@rastor.fi

www.rastor.fi/sv

HELSINGFORS Sturegatan 21 00510 Helsingfors

KUOPIO Microkatu 1 70210 Kuopio

ULEÅBORG Sepänkatu 20 90100 Oulu

TAMMERFORS Kalevantie 2 33100 Tammerfors

ÅBO Hampsspinnareg. 14 20100 Åbo


LEDARSKAPSUTBILDNING

Innehåll: EXAMENSDEL 1

EXAMENSDEL 2

ATT ARBETA SOM LEDARE

ATT LEDA PERSONAL

Verksamhetens grunder

Planering och ledning av ett projekt

• Utvärdering av nuläget • Uppföljning av verksamhetens utveckling • Kartläggning av egna egenskaper och förutsättningar

• Planering av ett utvecklingsprojekt, förverkligande, ledning och rapportering

Bedömning av personalresurser

Strategiprocessens begrepp och logik

• Strategin som mål för utvecklandet av personalen • Att bedöma strukturen, antalet, uppgifterna, arbetsfördelningen, ansvaret och kunnandet för personalen i sin enhet eller inom sitt ansvarsområde i förhållande till målen i strategin

• Egna ansvarsområdet i organisationen • Värdenormer • Utvecklingprogram för personliga strategier

Att leda sig själv

Ledning och utveckling av personalen

• Självkännedom • Ledning och utveckling av organisationen • Ledning av utvecklingsprojekt

• Personalens kunnande, belöning och arbetshälsa • Rekrytering • Uppgörande av en plan för personalens kompetensutveckling

Coachande lederskap

• Hur motivera, uppmuntra, ge feedback, uppmärksamma olikheter • Utveckla kunnande och att orka i arbetet • Personalresurser och arbetsgemenskap • Personalledning och ledningsteknik

ELLER ATT LEDA KUNDRELATIONER Planering och ledning av ett projekt

Arbetsgivarjuridik

• Arbetsförhållandet • Arbetsgivarens och arbetstagarens rättigheter och skyldigheter • Arbetslagstiftning och kollektivavtal

Ledning av ekonomin

• Att utveckla ekonomin och lönsamheten • Nyckeltal • Lönsamhet • Budgetering

HELSINGFORS Sturegatan 21 00510 Helsingfors

KUOPIO Microkatu 1 70210 Kuopio

ULEÅBORG Sepänkatu 20 90100 Oulu

• Planering av ett utvecklingsprojekt, förverkligande, ledning och rapportering

Bedöming av kundernas behov

• Kundernas behov • Olika marknads-, kund-, produkt- och konkurrensanalyser utifrån kundernas behov och de krav som kundrelationerna ställer

Ledning och utveckling av kundrelationer

• Den egna organisationens konkurrensfördelar och framgångsfaktorer • Att i utvecklingen av kundrelationer beakta de krav som organisationens strategi ställer • Kundlojalitet och engagemang samt hur de kan bedömas och mätas

TAMMERFORS Kalevantie 2 33100 Tammerfors

ÅBO Hampsspinnareg. 14 20100 Åbo

Strategiskt ledarskap, Ekenäs  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you