Page 1

ESIMIESTYÖ

HALUATKO KEHITTYÄ ESIMIEHENÄ? Anna meidän auttaa.

Työnjohto- ja esimiestyökoulutukset

OMISTAUTUNUT SINULLE


HYVÄKSI ESIMIEHEKSI KEHITYTÄÄN T

yön tuloksellisuus, oikeiden asioiden tekeminen ja työpaikan ilmapiiri ovat tulosta hyvin tehdystä esimies­ työstä alasta riippumatta. Esimiehenä kehittymisen suurin askel on olla liikkeessä. Tuulettaa ajatuksia, oppia uutta, inspiroitua ideoista ja keksiä uusia toimintatapoja. Tähän auttaa parhaiten koulutus. Se tuo potkua joskus arkiseen­ kin esimiestyöhön.

ammattitaidollaan. Koulutus auttaa ­esimiestä kehittämään ammatti­taitoaan, itsetuntemustaan ja itsevarmuuttaan.

Työyhteisössä esimies on avainasemassa ja vastuussa siitä, että toiminnalle asetut tavoitteet toteutuvat. Esimiestyössä painopiste on siirtynyt yksittäisen työ­ suorituksen valvonnasta kokonaisuuksien hallintaan. Ammattitaitoinen koulutus avartaa ja tuo uusia näkökulmia. Se myös antaa käytännönläheisiä työkaluja esimiestyöhön.

Rastorilla koulutetaan käytännönläheisiä esimiehiä. Koulutuksissamme kehität itseäsi ja yritystäsi. Ravistelemme vanhoja käsityksiä, annamme uusia ajatuksia ja autamme sinua löytämään omat vahvuutesi. Tarvitsetpa esimies­ työssäsi sitten prosessiosaamista, lähiesimiesvalmennusta tai vaikkapa erikoisammattitutkintoa, anna meidän auttaa.

Hyvä esimies johtaa joukkoja omalla esimerkillään, omalla asiantuntevalla

2

Rastorin työelämälähtöinen tapa kouluttaa auttaa esimiestä näkymään terveellä ylpeydellä omassa työyksikös­ sään. Samalla hän saa kyvyn nähdä mitä ympärillä tapahtuu ja vielä pidemmälle­ kin – tulevaisuuteen.

Tämän me osaamme.


SISÄLTÖ Lue lisää ja tutustu koulutus­portaisiimme!

12–32

päivää

Pitkäkestoiset koulutusohjelmat ja tutkinnot • Tekniikan erikoisammattitutkinto • Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto • Vartijan ammattitutkinto • Hissiasentajan ammattitutkinto • Varastoalan ammattitutkinto • Varastoalan erikoisammatti­ tutkinto • Työteknikon koulutusohjelma

6–10 p

äivää

Koulutusohjelmat • Tiimivastaavan valmennusohjelma • Turvallisuustekniikan valmennusohjelma • Tuottavuuden ja laadunhallinnan valmennusohjelma • Lähiesimiesvalmennus • Logistiikan valmennusohjelma • Oston valmennusohjelma • Nokkamies-valmennusohjelma • LVV-kuntotutkijan koulutusohjelma • Kiinteistötekniikan koulutusohjelma

3–4 pä

ivää

Valmennusohjelmat • KEPNER-TREGOE valmennus­ ohjelmat • ATS-ongelmanratkaisu • RESOLVE • Tilastollinen prosessinvalvonta (SPC)

1–2 pä iv

ää

Avoimet koulutuspäivät • Prosessien suunnittelu ja toteuttaminen • Prosessien ohjaus ja kehittäminen • Projektinhallinta • Turvallisuusalan sopimusjuridiikka • Kustannusten hallinta • Taloussuunnittelu • Logistiikka kilpailutekijänä • Laadunhallinta ja työympäristön kehittäminen

• Hankinta liiketoimintona • Muutososaamista projektinhallintaan • LEAN/5S • Sales for non-salespeople

3


Avoimet koulutuspäivät • Prosessien suunnittelu ja toteuttaminen • Prosessien ohjaus ja kehittäminen • Projektinhallinta • Turvallisuusalan sopimusjuridiikka • Kustannusten hallinta • Taloussuunnittelu

4

• Logistiikka kilpailutekijänä • Hankinta liiketoimintona • Laadunhallinta ja työympäristön kehittäminen • Muutososaamista projektinhallintaan • LEAN/5S • Sales for non-salespeople


Avoimet koulutuspäivät ovat tehokkaita täsmä­iskuja ajan­kohtaiseen aiheeseen. Koulutuspäivät sisältävät aiheesta riippuen mm. luento-osuuksia, case-harjoituksia ja ryhmätöitä. Asiakkaidemme mielestä koulutus­ päiviemme parasta antia ovat osallistavat menetelmät sekä vuorovaikutus asiantuntijoiden ja eri toimialoilla työskentelevien kollegoiden kesken. Avoimista koulutus­ päivistämme on mahdollista myös rakentaa yksilöllinen kehittymispolku omiin tai henkilöstösi tarpeisiin. Prosessien suunnittelu ja toteuttaminen Koulutuspäivän tavoitteena on, että osallistuja ymmärtää prosessinjoh­ tamisen periaatteet ja menetelmät sekä kehittää toiminnansuunnitte­ lua, ohjausta ja valvontaa. Päivän aikana syvennytään myös prosessin resurssien mitoittamiseen pitkällä aikavälillä. Tavoitteena on myös, että osallistuja ymmärtää elinkaariarvioinnin periaatteet ja menetelmät. Päivän keskeisiä aiheita ovat mm. • Prosessien johtaminen; suunnittelu, mitoittaminen ja toiminnan ohjaus. • Elinkaariajattelu ja -arviointi.

Prosessien ohjaus ja kehittäminen Päivän tavoitteena on tiedostaa oman vastuualueen prosessien vaikutukset organisaation kilpailukyvylle. Koulutuspäivän aikana käsitellään mm. toimintojen tehokkuuden ja tuloksellisuuden arviointia, mittaamista, seurantaa sekä kehittämistä. Lisäksi päivä antaa valmiudet prosessien kriittiseen tarkasteluun.

Turvallisuusalan sopimusjuridiikka Koulutuspäivän aikana perehdytään sopimusoikeuden peruskysymyk­ siin sopimuksen synnystä sen tulkitsemiseen ja muuttamiseen tai päättämiseen. Lisäksi päivän aikana syvennytään sopimuksien ehtoihin ja liitteisiin sekä salassapitosopimuksien kiemuroihin. Päivän aikana käydään läpi runsaasti käytännön esimerkkejä ja tehdään harjoituksia.

1–2 pä

Koulutuspäivän aikana tutustutaan projektinhallinnan prosessiin sekä sisäisten kehitysprojektien haasteisiin. Jälkimmäisissä menestyminen edellyttää tutuista tilaus-toimitus -projektikäytännöistä poikkeavaa teknistä projektinhallintaa sekä muutoksenhallinnan systemaattista soveltamista.

ivää

Projektinhallinta

5


Kustannusten hallinta Koulutuspäivän tavoitteena on ymmärtää organisaation päivittäisissä toiminnoissa syntyvät kustannustekijät sekä syventää osallistujan osaamista kustannuslaskennan hallinnassa ja tuloksen muodostumises­ sa. Lisäksi päivän aikana perehdytään oman toiminnan merkitykseen tuloksessa, kustannustietoisuuteen (ostot, toimintojen järjestäminen jne.), mittareihin sekä raportointiin ja raporttien analysointiin.

Talous - tulevan toiminnan suunnittelu Koulutuspäivän tavoitteena on, että osallistuja osaa suunnitella oman vastuualueensa toimintaa ottamalla huomioon kustannusten syntymi­ seen liittyvät tekijät. Lisäksi hän osaa seurata omaa toimintaansa, sen tehokkuutta ja tuottavuutta sekä selvittää eri vaihtoehtojen keskinäisen paremmuuden.

Logistiikka kilpailutekijänä Koulutuspäivä antaa valmiudet logistiikan kokonaisuuden hahmottami­ seen, suunnitteluun ja kehittämiseen. Saat valmiuksia kehittää yrityksen kilpailukykyä, toiminnan laatua ja toimitusvarmuutta. Lisäksi päivä sisältää ajankohtaista tietoa logistiikan ympäristöasioiden hallinnasta. 6


Hankinta liiketoimintona Koulutuspäivä antaa valmiuksia alati muuttuvan ja strategisesti merkit­ tävän tehtäväalueen menestyksekkääseen hoitamiseen. Lisäksi päivän aikana syvennät osaamistasi yrityksen ostotoiminnan tehokkuuden ja oston kokonaisuuden hallinnassa. Päivän keskeisiä teemoja ovat mm. • hankintatoimi osana tilaus- ja toimitusketjua sekä arvon luojana • hankintatoimen tavoitteet ja vastuut • hankintojen organisointi • suorat ja epäsuorat hankinnat • hankintatoimen kehittäminen

Laadunhallinta ja työympäristön kehittäminen Koulutuspäivän tavoitteena on ymmärtää laatuajattelu osana jokapäiväistä toimintaa. Opit prosessien hallintaa, laadun arviointia ja kehittämiseen liittyviä työkaluja sekä mittareita. Päivän aikana syvennät osaamistasi tunnistaa työympäristöön liittyviä, työturvallisuutta uh­ kaavia tekijöitä ja tilanteiden ennaltaehkäisyä työympäristössä. Lisäksi perehdyt myös organisaation ympäristömyönteisen toiminnan rooliin organisaation kilpailutekijänä. Päivän keskeisiä teemoja ovat mm. laadunvarmistuksen periaatteet sekä työturvallisuus ja elinkaariajattelu.

Muutososaamista projektinhallintaan (1+1 pv) Valmennuksessa perehdytään projektinhallinnan prosessiin sekä erityisesti sisäisten kehitysprojektien keskeisiin menestystekijöihin. Valmennuksessa keskitytään sekä tekniseen projektinhallintaan että kehitysprojektien muutoksenhallinnan haasteeseen - miten organisaatio saadaan hyväksymään ja omaksumaan muutos siten, että uusien toimintamallien hyödyt saavutettaisiin mahdollisimman nopeasti ja mahdollisimman pienin kustannuksin. Valmennuksessa opiskeltavia työkaluja ja menetelmiä sovelletaan alusta lähtien aktiivisesti omiin todellisiin kehitysprojekteihin. Valmen­ nus on tarkoitettu erityisesti projektipäällikkötyyppisissä tehtävissä toimiville henkilöille.

LEAN/5S (1-2 päivää)

Koulutuspäivän tavoitteena on lisätä tietoisuutta erilaisista myyn­ timahdollisuuksista sekä kasvattaa osallistujien itseluottamusta myyntimahdollisuustilanteissa. Lisäksi päivä antaa valmiudet hyödyntää myyntimahdollisuuksia niiden ilmaantuessa. Koulutuspäivä sopii erityi­ sesti asiantuntijoille ja asiakasrajapinnassa toimiville henkilöille, joiden päätehtävä ei ole myynti.

1–2 pä

Sales for non-salespeople

ivää

Yksipäiväisessä koulutuksessa perehdytään LEAN-filosofian keskeisiin ajatuksiin ja käsitteisiin. Päivän aikana perehdytään lisäksi 5Smenetelmään ja sen soveltamiseen. Kaksipäiväisessä toteutuksessa 5S-menetelmää opetellaan soveltamaan omaan työympäristöön.

7


Valmennusohjelmat • KEPNER-TREGOE valmennus­ohjelmat • ATS-ongelmanratkaisu • RESOLVE • Tilastollinen prosessinvalvonta (SPC)

8


Valmennukset ovat tiiviitä ja lyhytkestoisia ­kokonaisuuksia, jotka kehittävät erilaisia taitoja ja tarjoavat käytännönläheisiä ratkaisuja työelämän erilaisiin haasteisiin. Valmennusohjel­ mien avulla löydät uusia tapoja ratkoa ongelma­ tilanteita työpaikkasi arjessa ja opit tekemään fiksuja päätöksiä.

Kepner-Tregoe (KT) on tutkinut jo viiden vuosikymmenen ajan erilaisten pulmatilanteiden ratkomista sekä valmennuksen kautta tapahtuvaa oppimista. Tämän pohjalta KT on kehittänyt systemaattisia ongelman­ ratkaisumenetelmiä, jotka sekä nopeuttavat optimaalisen ratkaisun löytämistä että vähentävät kalliita virheliikkeitä. KT-menetelmät edesauttavat myös yksilöllisen osaamisen hyödyntämistä, konsensuksen ja sitoutumisen aikaansaamista sekä ristiriitojen ratkomista

3–4 pä iv

Vaikeiden ongelmien ratkomisessa ja tärkeiden päätösten tekemisessä ei voi aina luottaa ”parhaaseen arvaukseen ja sormien ristimiseen”. Toisinaan hyvätkin suunnitelmat rapautuvat kun toteutusvaiheessa ilmenee odottamattomia ongelmia. Erilaisen taustan omaavien henkilöiden voi olla myös vaikeaa yhdistää osaamistaan kokonaisuutta parhaiten hyödyttävällä tavalla.

ää

KEPNER-TREGOE valmennusohjelmat (3-4 päivää)

KT-valmennusohjelmat koostuvat metodiopetuksesta, esimerkeistä, harjoituksista, yhteiskeskusteluista sekä opitun soveltamisesta osallis­ tujien omiin työaiheisiin. Viimeksi mainittu on valmennusten keskeisiä elementtejä, ja se tarkoittaa todellisten pulmatilanteiden (esim. poikke­ amat) ratkomista valmennuksen yhteydessä.

9


10


ATS-ongelmanratkaisu ATS-valmennusohjelmassa Kepner-Tregoen ”ongelmanratkaisun ja päätöksenteon” menetelmät sekä itse valmennus on räätälöity vastaa­ maan teknisissä tuotantoympäristöissä koettuihin ongelmanratkaisun haasteisiin. ATS-valmennusohjelman yleisiä tavoitteita ovat mm.; • Ongelmien aiheuttamien kustannusten (aika, materiaalit, varaosat) sekä toistuvien ongelmien määrän väheneminen keskipitkällä ­aika­välillä • Kriittisten muutoshankkeiden aiheuttaminen ”tulipalonsammutuskustannusten” väheneminen • Yhteisen ”ongelmanratkaisukielen” luominen eri vastuualueiden välille ATS-valmennuksessa osallistujat oppivat; • erottamaan normaalivaihtelun aiheuttamat ongelmat erityissyy­ poikkeamista • tunnistamaan ja ymmärtämään mukautuvien toimenpiteiden ­merkityksen ja niihin liittyvät riskit • välttämään omien ”lempisyiden” johdosta tapahtuvia turhia muutostai korjaustoimenpiteitä • käyttämään järjestelmällistä lähestymistapaa poikkeamien ­analysointiin ja juuri syyn etsimiseen

3–4 pä iv

Resolve-valmennusohjelmassa Kepner-Tregoen ongelmanratkaisun ja päätöksenteon menetelmät sekä itse valmennus on räätälöity vastaa­ maan ICT-ympäristöissä sekä asiakastukiorganisaatioissa koettuihin ongelmanratkaisun haasteisiin. Resolve-valmennusohjelman yleisiä tavoitteita ovat mm. • Asiakastyytyväisyyden kasvattaminen • Asiakasongelmien ratkaisuajan lyhentäminen • Ongelmanratkaisukustannusten vähentäminen (esim. kustannus per tiketti) • Eskalaatioprosessin kehittäminen

ää

RESOLVE

Resolve-valmennusohjelma ja sen työkalut ovat yhteydessä myös ITIL:iin ja erityisesti ITIL:in Problem management -prosessiin, jossa KT:n Ongelma-analyysi on esitelty parhaana käytäntönä.

Tilastollinen prosessinvalvonta (SPC) SPC-valmennuksessa perehdytään tilastollisen prosessinvalvonnan keskeisiin käsitteisiin ja työkaluihin. Valmennuksessa perehdytään mm.; • Prosesseihin ja niiden kehittämiseen (jatkuva parantaminen) • Normaalivaihtelun käsitteeseen ja sen yhteyteen laadun tekemisessä • SPC:n sovelluskohteisiin • Mittaukseen ja mittausprosessiin • Valvontakortteihin ja niiden soveltamiseen 11


Koulutusohjelmat • Tiimivastaavan valmennusohjelma • Turvallisuustekniikan valmennus­ ohjelma • Tuottavuuden ja laadunhallinnan valmennusohjelma • Lähiesimiesvalmennus

12

• Logistiikan valmennusohjelma • Oston valmennusohjelma • Nokkamies-valmennusohjelma • LVV-kuntotutkijan koulutusohjelma • Kiinteistötekniikan koulutusohjelma


Koulutusohjelmat kehittävät ammattitaitoasi ja ­antavat arkeen sopivia ratkaisuja. Ne on ­suunniteltu esimies- ja asiantuntija-asemassa oleville ammattilaisille. Kehitä osaamistasi L ­ VV-kuntotutkijana, tiimivastaavana tai nokkamiehenä. Valmennamme ammattilaisia myös ­laadunhallinnan, logistiikan, ostojen, turvallisuus- ja kiinteistötekniikan parissa. Koulutusohjelmamme tekevät sinusta todellisen alasi asiantuntijan.

6–10 p

Toimitko tiiminvetäjänä tai vastaavana, kenties ilman esimiesasemaa? Silloin tiedät, että tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää monenlaisia tietoja ja taitoja. Toimit linkkinä esimiesten ja tiimiläisten välillä, ja työssäsi vaaditaan yhteistyötaitoja asiantuntijaosaamisen lisäksi. Osallistut edelleen tiimissä tehtävään työhön, ja tehtävässäsi vaaditaan erityisesti kykyä: • motivoida tiimin jäseniä • viestiä sekä tiimiläisten että esimiesten suuntaan • sopia erilaisista käytännön asioista eri tahojen kanssa • jakaa työtehtäviä ja huolehtia niiden toteuttamisesta • kehittää toimintaa jatkuvasti pienin askelin

äivää

Tiimivastaavan valmennusohjelma

Turvallisuustekniikan valmennusohjelma Valmennus antaa sinulle turvasuojaajana ja turvallisuusasiantuntijana valmiudet suunnitella ja toteuttaa tekniseen turvallisuusvalvontaan käytettäviä turvallisuusjärjestelmiä. Saat uusinta tietoa turvallisuusval­ vontaa säätelevästä lainsäädännöstä ja normistosta sekä valmiuksia parantaa yrityksesi kokonaisturvallisuutta, kilpailukykyä sekä toiminnan laatua ja toimitusvarmuutta. Turvallisuustekniikan valmennusohjelman tavoitteena on oppia ymmärtämään miten yrityksen kokonaisturvalli­ suutta ja turvallisuus toiminnan laatua voidaan kehittää turvallisuustek­ niikan keinoin vastaamaan toimintaympäristön riskeihin ja haasteisiin.

Tuottavuuden ja laadunhallinnan valmennusohjelma Laatuasiat ovat ajankohtaisempia kuin koskaan. Asiakkaat vaativat hyvää laatua, ja tieto huonoista kokemuksista leviää kulovalkean tavoin. Myös ympäristö- ja yhteiskuntavastuuasiat puhuttavat, niin yrityksiä kuin asiakkaitakin. Laadulla on monta ulottuvuutta. Kehitä omaa ja yrityksesi laatuajattelua kokonaisvaltaisesti osallistumalla laatuvastaa­ van valmennusohjelmaan. 13


Lähiesimiesvalmennus Lähiesimiesvalmennuksen tavoitteena on antaa työkaluja arjen työhön sekä valmiuksia alati muuttuvan ja strategisesti merkittävän tehtävä­ alueen menestyksekkääseen hoitamiseen. Valmennuksessa käytetään Human Synergisticsin “Minäkuva” ja “Sinäkuva” -360° arviota. Myös Työhyvinvointikortin suorittaminen kuuluu valmennuksen sisältöön.

Logistiikan valmennusohjelma Logistiikkaan liittyy sekä mahdollisuuksia että haasteita. Miten yritys voi kehittää materiaali- ja tietovirtojensa hallintaa mahdollisimman tehokkaiksi ja taloudellisiksi läpi koko ketjun aina asiakkaalle saakka? Miten logistiikkatoimintojen laatua ja luotettavuutta voidaan parantaa? Miten logistiikan ympäristövaikutukset pitäisi huomioida?

Oston valmennusohjelma Valmennuksen tavoitteena on ostajan ammattitaidon kehittäminen ja ostossa tarvittavan erityisosaamisen syventäminen. Kun oston rooli yrityksen logistisessa ketjussa kasvaa, niin oman toiminnan merki­ tyksen ymmärtäminen koko yrityksen toiminnassa ja kannattavuuden kehittämisessä kasvaa. Valmennusohjelma parantaa valmiuksia koko ajan muuttuvan, strategisesti merkittävän tehtäväalueen menestyk­ sekkääseen hoitamiseen. Valmennusohjelma antaa uusia eväitä myös 14


kokeneille ostajille kehittää ja kehittyä ostajan työssä. Valmennusohjel­ man painopisteinä ovat ostotoiminnan kokonaiskuvan hahmottaminen, ostotoimintaan vaikuttavat prosessit ja strategiat sekä toiminnan mittaaminen, tunnusluvut ja raportointi.

LVV-kuntotutkijan koulutusohjelma LVV-kuntotutkija -koulutuksen tavoitteena on tarjota osallistujalle valmiuksia: • määrittää putkiston nykyistä kuntoa ja arvioida uusinnan ajankohtaa • hallita kuntotutkimusmenetelmiä (mm. TV-kuvaus, uä-mittaus, ­endoskopia, radiograafiset menetelmät) • hallita vaihtoehtoisia saneerausmenetelmiä (mm. pinnoitus, sujutus, sukitus) • ymmärtää putkistojen materiaali- ja korroosiotekniikkaa • syventää osaamista talotekniikan järjestelmistä ja asennustekniikan historiasta • ymmärtää taloudelliset, toiminnalliset ja terveydelliset riskit sekä syventää tietoa hanke- ja toteutussuunnittelulle • laatia selkeä kuntotutkimusraportti ja pystyä esittämään tutkimuksen tulokset ymmärrettävästi tilaajalle, taloyhtiöiden hallitukselle jne. • osallistua LVV-kuntotutkijan pätevyys näyttöön (pätevyysvaatimukset ja hakeutuminen tarkemmin esitelty www.sulvi.fi ja www.fise.fi)

6–10 p

Toimitko rakennusalalla nokkamiehenä? Silloin tiedät, että tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää monenlaisia tietoja ja taitoja. Teknisen osaamisen lisäksi tehtävässä onnistuminen vaatii yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, sillä rooliisi kuuluu toimiminen linkkinä työnjohdon ja työntekijöiden välillä. Työskentelet mahdollisesti edelleen yhtenä tiimin jäsenenä uudessa roolissasi, mikä aiheuttaa omat haasteensa tehtävässä onnistumiselle.

äivää

Nokkamies-valmennusohjelma

Kiinteistötekniikan koulutusohjelma Kiinteistötekniikan koulutuksen tavoitteena on tarjota osallistujalle valmiuksia: • ottaa vastuu tavanomaisten kiinteistöjen sekä teollisuusrakennusten teknisen huollon suunnittelusta, johtamisesta ja toteutuksen valvonnasta • johtaa ja kehittää vastuualueensa toimintaa itsenäisesti ja tuloksellisesti • osallistua FISEn tenttiin ja pätevöityä energiatodistuksen antajaksi (pätevyysvaatimukset tarkemmin Ympäristöministeriön asetuksessa rakennuksen energiatodistuksesta 765/2007, 5 § ja hakeutuminen tarkemmin esitelty www.sulvi.fi ja www.fise.fi) 15


Pitkäkestoiset koulutusohjelmat ja tutkinnot • Tekniikan erikoisammattitutkinto • Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto • Vartijan ammattitutkinto

16

• Hissiasentajan ammattitutkinto • Varastoalan ammattitutkinto • Varastoalan erikoisammatti­tutkinto • Työteknikon koulutusohjelma


päivää 12–32

Rastorin pitkäkestoiset koulutukset ovat käytännön­ läheisiä ja ne räätälöidään aina asiakkaan tarpeista lähtien. Osaamiskartoituksen perusteella suunnittelemme koulutuksen, joka vastaa sekä yksilön että organisaation tulevaisuuden osaamistarpeisiin. Tämän perusteella ­jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen ­opiskelu- ja tutkinnon suorittamisen suunnitelma, jossa on huomioitu aikaisempi osaaminen, oppimis­ valmiudet sekä tämänhetkinen työ- ja elämäntilanne. Pitkä­kestoiset koulutukset valmistavat suorittamaan ­näyttö­tutkintojärjestelmään kuuluvan virallisen tutkinnon. Tekniikan erikoisammattitutkinto Tekniikan erikoisammattitutkinto on käytännönläheinen ja hyvin ­konkreettinen tutkintoon johtava esimieskoulutus. Tavoitteena on kehittää esimiestyöhön liittyviä valmiuksia. Koulutuksessa valmentau­ dutaan esimiestyön ja johtamisen eri osa-alueilla: strateginen johtami­ nen, omajohtajuus, projektinhallinta, talousjohtaminen, kustannusten hallinta, laadunhallinta, asiakasprosessit ja henkilöstöjohtaminen. Koulutuksen aikana tehdään kehittämisprojektityö, jossa osaamista ja ymmärrystä syvennetään joko prosessi-, henkilöstö-, asiakaspalvelu­ johtamisen tai ammatinharjoittajana toimimisen saralla.

Turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto Oletko jo turvallisuusalalla ja haluat kehittää omaa ammatillista osaamista? Koulutuksen aikana huomioidaan muun muassa yrityksen turvallisuustoiminta, siihen liittyvät säännökset ja riskienhallinta sekä oman että turvallisuutta tuottavan toisen sopimusosapuolen kannalta. Koulutuksessa huomioidaan myös viranomaistoiminnot, oikeus­järjestelmä ja sen rakenteet sekä perusoikeudet turvallisuusalan näkökulmasta tarkasteltuna. Koulutus pitää sisällään vastaavaksi hoitajaksi hyväksymisen edellytyksenä olevat koulutusvaatimukset.

Vartijan ammattitutkinto Työskenteletkö vartiointialalla tai onko turvallisuusala sinun tulevai­ suutesi? Syvennä ja kehitä turvallisuusalan osaamistasi suorittamalla Vartijan ammattitutkinto. Koulutuksen aikana käsitellään muun muassa alaa koskevaa lainsäädäntöä sekä työturvallisuuteen liittyviä asioita. Oleellisesti esille nousevat myös palo- ja pelastustoiminta sekä alan toiminnassa käytettävä tekniikka. Saat erityisesti työkaluja sekä asia­ kaspalveluun että arjen työssä toimimiseen.

Hissiasentajan ammattitutkinto Hissiasentajan ammattitutkinto mahdollistaa työnjohtopätevyyksien saamisen. Hissiasentajan ammattitutkinnon suorittaminen yhdistettynä 17


riittävään työkokemukseen ja sähköalan pohjakoulutukseen on vankka pohja työnjohdollisissa tehtävissä toimimiseen.

Varastoalan ammattitutkinto Tavoite opiskelijalle: Antaa kokonaiskuva logistiikan ja varastoinnin toiminnoista! Tavoite yrityksille: Mahdollistaa henkilöstön kehittymisen logistiikan ja varastotehtävien laaja-alaisiksi osaajiksi! Koulutusohjelma parantaa valmiuksia varastotoimintojen ja varastoinnin yksittäisten osa-alueiden sekä kokonaisuuden hallinnassa ja tilaus- ja toimitusketjun hahmottamisessa. Koulutus lisää ymmärrystä varastoinnin kustannus­ tekijöistä ja eri osa-alueiden vaikutuksista kilpailukyvyn kannalta. Lisäksi koulutus antaa valmiuksia esimiestyöskentelyyn ja sen kehittämiseen.

Varastoalan erikoisammattitutkinto Logistiikan kokonaisvaltainen hallinta on yrityksen toiminnan kannalta entistä keskeisempi kilpailutekijä. Varastoalan erikoisammattitutkinnon suorittanut hallitsee varastoprosessin työvaiheet ja organisoinnin sekä toiminnan johtamisen. Hänellä on laaja käsitys logistiikan kustannusra­ kenteesta ja varastotyön laatuun vaikuttavista tekijöistä sekä omista ja koko työpaikkansa henkilöstön mahdollisuuksista vaikuttaa positiivisesti yrityksen kannattavuuteen ja asiakastyytyväisyyteen.

Työteknikon koulutusohjelma Monipuolinen Työteknikon koulutusohjelma koostuu kolmesta osaalueesta: Esimiesosaamista monipuolisesti ja käytännönläheisesti kehittävästä Tekniikan erikoisammattitutkinnosta, matematiikka- ja fysiikkaosaamista kohottavista yleisaineopinnoista sekä teknistä osaa­ mista parantavista ammattiainelinjoista. Työteknikon koulutusohjelman suoritettuasi omaat hyvät valmiudet toimia laajojen asiakokonaisuuksien ymmärtämistä vaativissa tehtävis­ sä, kuten työnjohtajana, esimiehenä, työryhmän tai tiimin vetäjänä sekä asiantuntijana. Työteknikko-opintolinjat ovat Kiinteistötekniikka, Kivi- ja kaivosala, Kone- ja metallitekniikka, Kunnossapitotekniikka, Laatu- ja ympäristötekniikka, Logistiikka, LVI-tekniikka, LVV-kuntotutkija, Maan­ rakennus, Osto/hankintatoimi, Prosessitekniikka, Rakennustekniikka, Sähkötekniikka ja Turvallisuustekniikka. 18


KYLLÄ, HALUAN KEHITTYÄ ESIMIEHENÄ! Esimiehenä kehityt parhaiten, kun saat koulutuksesta uusia ajatuksia, testaat niitä omassa työssäsi ja saat siitä työyhteisöltäsi palautetta.

Tarkista koulutusten ajankohdat verkosta www.rastor.fi tai soita ja kysy lisää: 020 7798 300

19


OMISTAUTUNUT SINULLE

Rastorilla koulutetaan käytännönläheisiä osaajia. Koulutuksissamme kehität sekä itseäsi että yritystäsi. Ravistelemme vanhoja käsityksiä, annamme uusia ajatuksia ja autamme sinua löytämään omat vahvuutesi. Olemme luotettava kumppani koko monimuotoisen työurasi ajan. Yli 70 vuoden kokemuksella ja omistautuvalla asenteella.

ESIMIESTYÖ Eväitä henkilöiden johtamiseen, esimies­ työhön ja työnjohtoon.

JOHTAMINEN Valmiudet strategisen johtamisen eri osa-alueisiin, muutosjohtamiseen ja itsensä johtamiseen

MYYNTI JA ASIAKKUUDET Lisää myyntiä uusista ja nykyisistä asiakkaista

TUOTEKEHITYS JA KASVUYRITTÄJYYS Kasvua innovaatioiden ja uuden ajattelun kautta

TYÖYHTEISÖ JA OSAAMINEN Kun henkilöstö voi hyvin, organisaation kilpailukyky kasvaa

HELSINKI, Sturenkatu 21, 00510 Helsinki | KUOPIO, Microkatu 1, 70210 Kuopio OULU, Lentokatu 2, 90460 Oulunsalo | TAMPERE, Kalevantie 2, 33100 Tampere TURKU, Logomo, Köydenpunojankatu 14, 20100 Turku

www.rastor.fi

Esimiestyön koulutukset, Rastor  

HALUATKO KEHITTYÄ ESIMIEHENÄ? Anna meidän auttaa. Työn tuloksellisuus, oikeiden asioiden tekeminen ja työpaikan ilmapiiri ovat tulosta hyvin...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you