Page 1

SKELBÆKGADE , KØBENHAVN ATTRAKTIV OG CENTRAL BELIGGENHED


“Bebyggelsen ses som værende et attraktivt område for publikumsorienterende funktioner”

ATTRAKTIV OG CENTRAL BELIGGENHED

INDHOLD BÆREDYGTIGHED

side 04-05

BELIGGENHED

side 06-07

BEBYGGELSEN

side 08-13

AREALOVERSIGT

side 14-15

PLANDISPONERING

side 16-18

REFERENCER

side 19

Skelbækgade har en meget attraktiv og central beliggenhed. Området ligger stationsnært i forhold til både Hovedbanegården og Dybbølsbro Station, hvortil kommer en ny Metrostation i Stampesgade.

“På og omkring Vesterbro findes flere af Københavns store attraktioner”

“En passage, med levende byliv”

Den Hvide Kødby kan også fremover være en blandet kreativ og gastronomisk bydel, hvor designere, kunstnere, slagtere, cafeer og restauranter m.m. kan ligge side om side. Nybyggeri kan være med til at styrke området og tiltrække endnu flere mennesker til arbejdspladser og til området efter arbejdstid.

“Skelbækgade bliver en klassisk københavnsk gade”

“En helt særlig atmosfære og aktivitet, gør Den Hvide Kødby til en helt unik enklave i byen”

“Skelbækgade mødes i et knudepunkt populært kaldet Yrsas Plads”

“Et af Vesterbros små lokale grønne områder”

VELKOMMEN TIL

SKELBÆKGADE,

KØBENHAVN

[3]


BÆREDYGTIGHED VISION OG BÆREDYGTIG BYUDVIKLING GENERELT Tetris og Danielsen Architechture har i fællesskab med Center for Byudvikling udvalgt en række prioriteret bæredygtighedshensyn for byggeriet der skal være med til at løfte en forsat bydelsudvikling af Vesterbros tæt bebyggede byrum og byggeriets samhørighed til Den Hvide Kødby.

transportteknologier ligesom der vil blive etableret en god løsning på cykelparkering.

I byggeriet skabes der rum til erhverv med publikumsorienteret funktioner i stueetagen, hvor bylivet naturligt kan udfolde sig og spille sammen med Den Hvide Kødbys vision om, at blive et innovativt og kreativt område i København.

Der bliver integreret en lokal afledning af regnvand i byggeriet ved grønne Sedum belægninger på tagene af bygningerne, hvilket visuelt også vil være med til at løfte områdets grønne karakter.

TRAFIK OG PARKERING Der skabes en sammenkobling af ejendommens ubebyggede arealer og infrastruktur (pladser, haver og passager) for biler, cykler og fodgængere til Skelbækgade.

Den sociale mangfoldighed tilgodeses via: sç Boligbebyggelsen mod nord, hvor der etableres fælles haveanlægPassager og pladsdannelserne på ejendommen således, at man naturligt kan sive rundt om bygningerne. sç Passager og pladsdannelserne på ejendommen således, at man naturligt kan sive rundt om bygningerne. sç Fortsættelse af ”Kulturaksen” ned gennem ejendommen således, at ”Den Hvide Kødby” kobles sammen med ejendommen.

Skelbækgades vejprofil opgraderes, så der fremover kommer et tydeligere hierarki mellem bløde og tunge trafikanter. Der opføres et nyt parkeringsanlæg i konstruktion til brug for byggeriets brugere. Som del af ejendommens udvikling vil der blive undersøgt muligheden for etablering af parkeringszoner forbeholdt miljøvenlige

GRØNNE OG BLÅ OMRÅDER Ejendommens ubebyggede arealer styrkes via indarbejdelse af grønne strukturer og beplantning til forbedring af mikroklimaet på ejendommen.

del af dels ”Den Hvide Kødby” og dels den klassiske karré kultur på Vesterbro og understøtte de aktiviteter og visioner, som er for dette område. ERHVERV OG SERVICE Byggeriet og Den Hvide Kødby er et erhvervsområde og fastholdes som sådan fremover, hvilket også understøttes af byggeriets stationsnære beliggenhed til Metro og S-tog. Ved udvikling af byggeriets stueetage til publikumsorienteret funktioner vil dette understøtte og spille sammen med det eksisterende liv der er i Kødbyen.

SOCIAL MANGFOLDIGHED

BYENS RUM, LIV OG IDENTITET Skelbækgade 1 vil indgå som en integreret

Idet bygningerne på ejendommen udføres i flere bygningskroppe og tempi åbner dette op for en fleksibilitet der kan tilgodese både mindre og store virksomheder. ENERGI Byggeriernes kompakte disponering giver klare fordele med hensyn til minimering af energiforbrug. Dette kombinerede med valget af bygningskonstruktioner betyder at bygningerne vil blive fremtidssikret med hensyn til energiforbrug. Blandt andet kan der med mulig etablering af en simpel tagdækning over bygningernes atrium bidrages yderligere til en fornuftig energiramme på trods af bygningernes individuelle store arealer. [5]


N KULTURAKSEN

NYHAVN

BELIGGENHED

TOG LINIE HOVEDFÆRDSELSÅRE

VESTERBRO RÅDHUS PLADSEN

ATTRAKTIONER

På Vesterbro findes flere af Københavns store attraktioner af både kommerciel og oplevelsesmæssig karakter.

TIVOLI

GRUNDENS PLACERING

S

HOVEDBANEGÅRD

HAVNEBAD

I en vis udstrækning virker området som ”publikumsmagneter”. Der opstår et særligt bevægelsesmønster i den indre by, herunder Skelbækgade.

PLACERING

”I en vis udstrækning virker området som publikumsmagneter”

S

Skelbækgade mødes i et knudepunkt - populært kaldet “Yrsas Plads”. “Yrsas Plads” ligger på et toppunkt, og herfra er der direkte adgang til S-togs stationen Dybbølsbro. Vesterbro er en del af en udvikling, der har ramt alle byer i den vestlige verden, hvor byernes centrale dele langsomt bliver omdannet til kontorer, nye kultur- og oplevelsestilbud, boligområder osv. DEN HVIDE KØDBY

HAVNEBAD SHOPPING CENTER

Skelbækgade støder op til Søndre Boulevard og Halmtorvet der med sin boulevard karakter er et af de mest markante gaderum på Vesterbro. Efter at boulevarden mellem 2005 og 2007 er blevet byfornyet, er det et meget markant grønt rum.

21

TIL FODS:

MED OFFENTLIG TRANSPORT & BIL:

Hovedbanegård: 10 min.

Kastrup Lufthavn: 20 min.

Centrum: 10 min.

Hovedbanegård: 5 min. Centrum: 5 min.

[6]

Søndre Boulevard og Halmtorvet forbinder Hovedbanen i øst med Carlsberg i vest. Dybbølsbro er placeret, hvor Ingerslevsgade, Dybbølsgade og

Den Hvide Kødby har en lang historie, præget af både stor kontinuitet og store forandringer. Der har evnet at tilpasse sig ændringer i fødevareproduktion, -distribution og samfundets krav til området. Kødbyens bygninger er i dag fredet men er på mange områder i opbrud og på vej til at blive noget andet end det lukkede industriområde, det har været i næsten 100 år. Blandt andet

er området ”Den Brune Kødby” allerede blevet omdannet til kulturog fritidsområde med DGI-Byen og Øksnehallen.

”med sin boulevard karakter er et af de mest markante gaderum på Vesterbro” Den Hvide Kødby har stadig forbindelse til fødevareerhvervet. Sammen med områdets arkitektur og kulturhistorie er det med til at skabe en helt særlig atmosfære der gør Den Hvide Kødby til en helt unik enklave i byen. Det er tanken at der ikke skal være zoner for særlige anvendelser, men nye og gamle funktioner skal eksistere side om side. Det har betydet, at i takt med, at en del af områdets oprindelige virksomheder er forsvundet, er nye kreative erhverv og kontormiljøer flyttet ind.


VELKOMMEN TIL SKELBÆKGADE SKELBÆKGADE

Kørevejen indsnævres så der også bliver plads til beplantning, parkering og cykelsti. Materialemæssigt indgår Skelbækgade som en klassisk københavnsk gade med træbeplantning, københavnerfortov, asfalt og chaussésten.

BEBYGGELSEN Bebyggelsen består i hovedtræk af 2 nye bygningskarreer, som forskyder sig i forhold til hinanden. Dermed skaber en passage, som danner direkte forbindelse til Den Hvide Kødby. Bebyggelsen vil fremstå med etagespring fra 4 til 6 etager og med publikumsorienterende funktioner placeret i bebyggelsens nederste

etage med muligheder for butikker indenfor lavprisdagligvarer, caféer, restauranter og detailhandel i øvrigt. Bebyggelsen ses som værende et attraktivt område for publikumsorienterende funktioner idet der ”lukkes op” til funktionerne og de kreative zoner i ”Den Hvide Kødby”.

”Der vil blive anlagt et pladsrum mellem de to nye karreer” Derved vil erhvervsgrupper og undervisningsinstitutioner med evt. særlige behov og ønske om tilknytning til iværksættermiljøet / kreative zoner og finde mulighed for etablering i Københavns centrum. UDEAREALER Der vil blive anlagt et pladsrum mellem de to nye karreer, som vil forbinde Skelbækgade med den Hvide Kødby og dermed skabe en

passage, med levende byliv i form af udendørs caféer og restauranter, butiksliv og folk som ønsker at gå eller cykle en tur i området i de nye bæredygtige byrum.

”I karreernes indre gårdrum vil der ligeledes blive anlagt grønne arealer” Bagved karreerne ind mod Den Hvide Kødby vil der blive anlagt en grøn lommepark, som dermed også skaber et naturligt pusterum og grænse ind mod boligerne mod nord. Parken formes med bløde græsklædte bakker, med spredte træer. Stedet ses som en af Vesterbros små lokale grønne områder. I karreernes indre gårdrum vil der ligeledes blive anlagt grønne arealer, som skaber en naturlig passage gennem bygninger. Tanken er at gøre passagen gennem gårdrummene til en anden oplevelse, end den man har ved at gå udenom.

DEN HVIDE KØDBY SKELBÆKGADE

Skelbækgade vil blive omdannet, med anlæggelse af et bredere fortov på nordøstlig side af Skelbækgade. Der forbedrer mulighederne for solbeskinnet ophold foran den nye bebyggelse.

[9]


BYENS RUM, LIV OG IDENTITET BYGGEFELT KULTURAKSEN

Skelbækgade vil indgå som en integreret del af ”Den Hvide Kødby” og med sin klassiske karré struktur vil byggeriet understøtte de aktiviteter og visioner, som er for dette område.

CAFÉER, RESTAURANTER, GALLERIER, SHOPPING... Gourmet eller pølsevogn, cocktailbar eller bodega, designtøj eller dagligvareindkøb. Skelbækgade kan det hele. Følg de små perler af butikker, hold en pause på en café og planlæg aftenens begivenheder.

[ 11 ]


AREALOVERSIGT MODEL 1 (3 VOLUMER) 4 SAL

MODEL 2 (4 VOLUMER)

MODEL 3 (6 VOLUMER)

4 SAL

4 SAL

A1: 1.426 m2

AREAL MODEL 1:

A1: 1.426 m2

A: 1.426 m2

B: 1.692 m2

B: 1.692 m2

3 SAL

C: 621 m2

A: 2.060 m2

3 SAL A1: 1.078 m2

B: 1.049 m2 C: 621 m2

A: 982 m2

3 SAL

C: 621 m2

A1: 1.078 m2 B1: 543 m2

2 SAL

C: 1.785 m2

A: 2.060 m2

2 SAL A1: 1.078 m2

C: 1.785 m2

2 SAL A: 982 m2

C: 1.785 m2

1 SAL A: 903 m2

A1: 995 m2

C: 1.785 m2

1 SAL A: 903 m2

STUE ETAGE

C: 1.667 m2

A: 2.273 m2

STUE ETAGE A: 1.066 m2

C: 1.667 m2 A1: 1.207 m2

STUE ETAGE A: 1.066 m2

B: 1.981 m2

C: 2.232 m2

C1: 1.020 m2

C: 647 m2 A1: 1.207 m2 B1: 681 m2

B: 1.981 m2

C1: 1.364 m2

B: 1.300 m2

C: 2.232 m2

3.933 m2 5.784 m2 8.328 m2 8.090 m2

TOTAL AREAL: 26.135 m2

B: 973 m2

B: 1.471 m2

A (total) A.1 (total) B (total) C (total)

C: 720 m2

A1: 995 m2 B1: 498 m2

B: 1.471 m2

C1: 1.065 m2

B: 1.049 m2

B: 1.592 m2

A: 1.898 m2

AREAL MODEL 2: C: 720 m2

A1: 1.078 m2 B1: 543 m2

1 SAL

TOTAL AREAL: 26.135 m2

C1: 1.065 m2

B: 1.049 m2

A: 982 m2

B: 1.592 m2

9.717 m2 8.328 m2 8.090 m2

A: 982 m2

B: 1.592 m2

B: 1.592 m2

[ 14 ]

A (total) B (total) C (total)

B1: 643 m2

AREAL MODEL 3: A (total) A.1 (total) B (total) B.1 (total) C (total) C.1 (total)

3.933 m2 5.784 m2 5.420 m2 2.908 m2 3.576 m2 4.514 m2

TOTAL AREAL: 26.135 m2 C: 868 m2

[ 15 ]


PLANDISPONERINGER BYGNING B

A

A

Lejemål 4 Disp. areal 635 m2

B

+ 2.80

B

7 pers.

WB lounge

14 pers.

reception ventelounge

uformelt møde

møde

telefonrum kopi / print depot

telefonrum

Indgang/udgang

kaffebar

reception uformelt møde

Depot

Bar

kopi / print

12 pers

thekøkken

garderobe

back office

WB loung e

toiletter telefonrum

Holdlokale møde

Bad

+ 2.80

Toiletter

Indgang/udgang Holdlokale

Personalerum

Toiletter

+2.80

Depot

serverrum toiletter HCP toilet

Indgang/udgang

møderum 8 pers.

Lejemål 2 1100 m2

11 pers. kopi / print depot

garderobe

Omkl. dame

Bad

6 pers.

møde

arkiv

telefonrum

lounge

+3.40

lounge

Reception

Omkl. herre

serverrum

Toiletter

Lejemål 3 restaurant/café 915 m2

Holdlokale

Lejemål 1 1500 m2

Kontor

4 pers.

telefonrum Café/lounge Toilet

Køkken

6 pers.

Lejemål 2 Fitness 1630 m2

møde 6 pers.

kopi / print depot

thekøkken 12 pers.

reception

Indgang/udgang

WB lounge

Lejemål 3 690 m2 kopi / print depot back office

Lager

toiletter

garderobe

Affald Kompressor

HCP toilet depot

10 pers.

14 pers. kopi / print depot

telefonrum

ventelounge

WB lounge toiletter

Kontor Personalerum

uformelt møde

telefonrum

møderum

Teknik

Flaske indlv.

telefonrum

møderum

Kølerum

+ 4.15

4 pers.

møde

8 pers.

thekøkken

lounge

HCP toilet

Garderobe

Flugtvej

Toilet depot

Minilager

WB lounge møderum

4 pers.

Udgang møderum

Stueplan 1:500

6 pers.

2. sal, basis kontorindretning 1:500 Indgang

[ 16 ]

Lejemål 1 Dagligvarebutik 990 m2

[ 17 ]


PLANDISPONERINGER BYGNING A

REFERENCER

A

B

Grupperum

Kreative erhverv bringer liv til gamle nedbrudte industrikvarterer. Man kan finde dette populære fænomen i de fleste storbyer: Meatpacking district NY, 798 Beijing, Norra Sorgenfri Malmø, Den Hvide Kødby, og resultaterne taler for sig selv. ”Sammenstødet” mellem mennesker, kulturer og viden skaber attraktive og pulserende byrum, som tiltrækker alle slags typer.

Teorilokale 18 pers Te orilo ka

le

Holdlokale

Grupperum

Auditorium

Gang-/ siddebro

Auditorium

Atrium

Teorilokale 18 pers

Gang-/ siddebro Teorilokale 24 pers

Atrium

Teorilokale 24 pers

Holdlokale

Open learning

Atrium trapperum Holdlokale Toiletter Depot Garderobe

Printer/kopi rum Kursus lokale

Lejemål 1 Skole Etage 2200 m2

Rygerum

Toiletter

Computer lokale

WB lounge

2. Sal 1:500

[ 18 ]

I Den hvide kødby har det betydet, at i takt med, at en del af områdets oprindelige virksomheder er forsvundet, er nye kreative erhverv og kontormiljøer flyttet ind og på længere sigt er det tænkt at også boliger skal indgå i området.

[ 19 ]


PA GENSYN

Skelbækgade  

Præsentation af projekt

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you