Page 1

Белес

Áåëåñ

12-март, 2018-жыл Биздин сунуш - сизге киреше!

Баасы келишимдик баада

12-март, 2018-жыл №2 (187)

1

Жалал-Абад Айылдык Консультациялык кызматтын гезити

Сапаттуу көчөт сатып алыңыз!

Урматтуу окурман! ЖА АККда мөмөлүү бакдарактардын - алма, кокон гилас, өрүк, бадам, хурма, жүзүм, шабдалы көчөттөрү сатылат. Сурап билүү үчүн Мирланга чалыңыздар. Тел.: 0770 03 01 02.

Фитнес – айыл чарбада Бир күнү талаада кетмен чаап жүрсөм Бишкектен эжем коңгуроо кылып каяктасың деп сурады. - Фитнесте жүрөм дедим. Себеби эжем акча төлөп фитнеске барчу эле, үйүндө да велотренажеру, спорт залы бар. Мен да сыр бербей (сыра не производим) фитнестемин деп койдум (менде фитнес бесплатно эмеспи...). Мен жашаган Карача айылы – БазарКоргондун тоо этектеп кеткен жеринде жайгашкан. Арсланбап жана Кара-Үңкүр дарыясынан булак, мөңгү суулары айыл аралап агып өтөт. Саратан айларында да суу муздак, туптунук. "Эл башы болгуча суу башы бол" дегендей суу көйгөйү бизде болбогондуктан дыйканчылыкка ыңгайлуу айылга союз мезгилинде келин болуп келгенмин. Ошол мезгилде эл пахта, жүгөрү, буудай эле өстүрүшчү. Жашылчаны дээрлик жергиликтүү эл эккен эмес. Мен короого помидор менен баклажан эгип койдум.

2-бет Сизге керектүү кеңештер

Эгиним кой короонун ордунда эле помидор жүзүмдөй түйүп, кызгалдактай көз жоосун алып, баклажан да шагын ийип, узун-узун кара сыя ыраң болуп укмуш өстү.

3-бет Күнөсканада көчөт отургузуу

Коңшу-колоң келип таңыркашчу. Помидорду тааныйт, баклажанды эч ким билбейт экен. Кайын энем да тааныбайт, жанына барып чочулайт: - Ырас эле бул эмне? - дейт. Айылда жалгыз өзбек таажеңебиз бар эле. Ал бир күнү келип: -Ваай! Баклажан го? деген экен. Кайненем - шумдук.... бу балакатти ушул эле тааныды, "баклажан го" деди деп айтып берген эле. Азыркы мезгилде баклажанды баары таанып калышты. Эми болсо жашылча өстүргөнгө өтө кызыгып калдым. Дыйканчылык менин "хоббим", "больное местом", "фитнесим", "киреше булагым", "неберелерди эмгекке тарбиялоо" ыкмасы болуп калды. Фитнестин жардамы менен коон, пахта, шалы түрдүү жашылча өстүрөбүз. "Кантип фитнес кыласың?" дебейсиңерби. Күнүнө кеминде 3 км жол басам. Талаага барганда бакалажкага көк чай демдеп алам. Жөөккө түшкөндө чайды болу-

4-бет Аялдардан түзүлгөн топ

5-бет Брокколи капустасы

шунча алыска ыргытам (метание гранаты). Ыргыткан жерге жеткиче тер төгүп кете берем. Жеткенде кетмен сапка отуруп чай жутуп, смартфондон мобилдик интернетти жандырып, Жаркынбайдын, Бектемирдин, Акбалыктын, Дилярамдын бир эки жазгандарын окуп, мүмкүн болсо "коммент" жазып чайды кайра ыргытам. Чайга жетем деп кайра эле чаап кете бермей. Ошентип, менин фитнесим: метание, ходьба, велоспорт (суу караганда). Дыйканчылык, багбанчылык менен дүйнө базарына чыксак болот. Эң эле таза мөңгүнүн суусун ичкен, экологиялык жактан таза жерде өскөн мөмө-жемиш, жашылчалар дүйнөдө жогору бааланышы белгилүү болду. Бир гектар алма багы бар кыргызым ханга салам бербей жашаса болот. Учурда 30 сотых жерге бак тиктик. Дагы 30 сотых жерге бадам эксем деген ниетим бар. Кореяда кыргыз жаштары алма, курма, малина терип иштеп жүрүшөт. Бизде миңдеген гектар жерлер иштелбей, сууларыбыз коңшу мамлекеттерге агып кирип жатат. Миграцияны азайталы! Савринса СЫРГАТАЕВА Базар-Коргон району, Карача айылы.

7-бет Кыргызстанда балык чарбасы


Áåëåñ (Уландысы. Башталышы =тк=н санда)

ÏÈÊÈÐÎÂÊÀ (ê=÷=òòù êîòîðóï îòóðãóçóó). Ïèêèðîâêà æàø ê=÷=òò=ðäù áèð îðóíäàí ýêèí÷è îðóíãà ê=÷ùðùù. Áóë ñàïàòòóó ê=÷=ò =ñòùðùùíùí íåãèçè. Ê=÷=òò=ð òîïóðàêòàí ýòèÿòòûê ìåíåí æóëóíàò, àéðûê÷à òàìûð ñèñòåìàñûí àáàéëîî êåðåê. Îøîíó ìåíåí áèðãå îê òàìûðûí ÷ûì÷óó çàðûë, ошондо êàïòàë òàìûðëàðû æàêøû ==ð÷ùéò. Ïèêèðîâêà ù÷ùí ý\ =ð÷ùã=í, äåíè òàçà ê=÷=òò=ð òàíäàëàò. Ïèêèðîâêà êùí áùðê== êåçäå æå òùøò=í êèéèí æàñàëàò. Àáà ûðàéû æàêøû áîëñî, ïèêèðîâêàëàíãàí ê=÷=òò=ð 2-3 êùí ê=ë=ê=ä= êàðìàëàò. Ê=÷=òò=ðäùí òàìûðû æàêøû àëûøû ù÷ùí òåìïåðàòóðà êùíäùçù 200Ñ, òùíêùñùí 14-150Ñ áîëóøó øàðò. Ùé øàðòûíäà ê=÷=òò=ðäù àòàéûí

12-март, 2018-жыл

Парник жасоонун ыкмалары êуë¸êòîðãî (баштык) îòóðãóçóøàò. Ê=ï÷ùëùê ó÷óðäà êàãàç, ïîëèýòèëåí ïë¸íêà, æ=í=ê=é ñùòòùí ïàêåòòåðèí ïàéäàëàíûøàò. Êуë¸êòóí äèàìåòðè 8-12 ñì, áèéèêòèãè 10-12 ñì áîëóï æàñàëàò. Êуë¸êòîð ùð=í ñåáùù ù÷ùí äàÿðäàëãàí òîïóðàê àðàëàøìàñû ìåíåí òîëòóðóëàò. Êуë¸êêî ïèêèðîâêà æàñîîíóí àðòûê÷ûëûãû - ê=÷=òò=ð æàêøû òàìûð àëàò, æàêøû ==ð÷ùéò, ýðòå ì=ì=ã= êèðåò. Ê=÷=òò=ð ïàðíèêòå =ñòùðùëã=íä= àäåãåíäå ïë¸íêà êùíäùçù áèð íå÷å ñààòêà à÷ûëàò. Òûøêû òåìïåðàòóðà 15–200Ñ áîëóï êàëãàíäà êùí áîþ à÷ûê òóðàò. ʪתÒÒˉ ÀÇÛÊÒÀÍÄÛÐÓÓ Ïàðíèêòå ê=÷=òò=ð ÷ûêêàíäàí 10-12 êùíä=í êèéèí áèðèí÷è àçûê áåðèëåò. Ìèíåðàëäûê æåð ñåìèðòêè÷òåð: 10 ëèòð ñóóãà 5 ãð ñåëèòðà, 10 ëèòð ñóóãà 30-40 ãð ñóïåðôîñôàò, 10 ëèòð ñóóãà 10-12 ãð êàëèé òóçó ýðèòèëèï, ëåéêà ìåíåí ÷à÷ûëàò. ×à÷ûëûï áùòê=í ñî\ æàëáûðàêòàð êùéùï êåòïåñè ù÷ùí òàçà ñóó ìåíåí ê=÷=òò=ðäù æóóï êîþó

êåðåê. Ê=ï÷ùëùê ôåðìåðëåð êîøóì÷à àçûêòàíäûðóó ù÷ùí òîîêòóí êûãûí êîëäîíóøàò. Íåãèçãè ýðèòìå äàÿðäîî ù÷ùí áèð ÷àêà òîîêòóí êûãûíà ýêè ÷åëåê ñóó êóþëóï, 1 ñóòêà òóðàò. Àíäàí ñî\ îøîë ýðèòìåíè áèð ÷àêà ñóóãà 0,5 ëèòðäåí êîøóï, ñóãàðûëàò. ʪתÒÒ¯ ÒÀËÀÀÃÀ ОТУРГУЗУУГА ÄÀßÐÄÎÎ Äàÿð áîëãîí ê=÷=òò=ðäù ÷ûíûêòûðóó ù÷ùí 3-4 êùí êùíù-òùíù à÷ûê êàëòûðóó êåðåê. Ê=÷=òòù òàëààãà îòóðãóçóóíóí àëäûíäà 2-3 ñààò ìóðäà каныктырылып ñóó áåðèëåò. Àíäàí ñî\ ê=÷=òò=ðäù òàìûðûíäàãû ûëàéû ìåíåí ê=÷ùðùï, ÿщèêòåðãå ñàëûíàò. Ýãåðäå àñìàí ÷àéûòòàé à÷ûê áîëóï, êùí ûñûï êåòñå ÿщèêòåãè ê=÷=òò=ðäùí ùñòùí= êàäèìêè øàëûíûí ïàясûí ñóóëàï òàøòàï êîþëàò. Áóë ê=÷=òò=ðã= ê=ë=ê= áîëóï, ñîîëóòïàé êàðìàï òóðàò. Абдилхамид МАМАШУКУРОВ, ЖА АККнын «Менин кирешелùù чарбам» долбоорунун агроном-консультанты.

æàíà

Äyéíºäº ºëêºäº АКШда «Киндер-сюрприз» жегенге жана сатууга тыюу салынган

Д

үйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндө кичинекей балдар өзгөчө жактырып жеген «Киндерсюрприз» шоколадын АКШда жегенге жана сатууга тыюу салынган. Анткени, алар жей турган шоколадга оюнчуктун кошулганы туура эмес деп эсептешкендиктен,

аны сатууга жана жегенге тыюу салуу кадамына барышкан. Ал эле эмес, чек арадан «Киндер-сюрприз» алып өтүүгө аракет кылгандар мыйзам чегинде жоопкерчиликке тартылат. Ал эми биздин өлкөдө дагы деле пайдалануудабыз.

А

р бир элдин өзгөчөлүгү салтсанаа, үрп-адат, калыптанган жашоо мүнөзү болот. Анда керемет Күн чыгыш өлкөсү атыккан Жапониянын өзгөчөчө жашоо-тирилигин билип алгыңыз ашыктык кылбайт. Жапониянын тартип сакчылары - дүйнөдөгү эң таза жана чынчыл полицейлер. Кээ бир туристтердин майда тартип бузууларын кечирип да коюшат. Пара алуу деген булардын түшүнө да кирбейт. Жапон элинин эң эле жержебериңе жетип тилдегени, биздеги “акмак” менен “жинди” дегендей

К

ыргызстан жөнүндөгү төрт мүнөттүк бул видео автор тарткан 37 өлкө жөнүндөгү туристтик фильмдин катарына кирди. Таиланддык видеомейкер Пит Рожвунгсурия Кыргызстан жөнүндөгү видео роликти National Geographic, BBC жана Fubiz, баракчаларына жарыялаган. Өзүнүн жаңы тартылган видеосу жөнүндө киноматографист Sputnic Кыргызстан маалымат агентствосу менен ой бөлүшкөн. Роликтин аталышы “Кыргызстанда жашаңыз” – деп аталат. Ал Кыргызстан жөнүндө: “Кыргызстан – дүйнөдөгү таанымал өлкөлөрдөн эмес. Бирок бул мамлекет – Орто Азиядагы саякаттоо үчүн жакшы жана эң бир пайдалуу өлкөлөрдүн бири. Себеби Кыргызстандын табияты кооз жана бийик-бийик алатоолор, таза аба, туптунук таза сууларга бай.

Ñèçãå êåðåêò¿¿ С

êå¢åøòåð

издер менен жөнөкөй эле чайдын чамасын кандай пайдалуу иштетсе болоору жөнүндө сөз кылабыз. Чайдын чамасын жөн эле төгүп жибербей пайдалуу жолдорго иштетсек болот экен.

×àé ÷àìàñû: Чай чамасын гүлдүн идишине салып койсо, андагы топурактын нымдуулугу көпкө сакталат. Ошондой эле ал семирткич катары өбөлгө түзөт. Чаманы кургатып туруп жаткан керебетиңизди айланта сээп койсоңуз чиркей, бүргө жолобойт. Кийим салган баштыгыңызга кургак чаманы салып койсоңуз күбө түшпөйт. Чайдын чамасын кургатып коюп, мешке от жагуу үчүн отту тутандыргыч катары колдонсо да болот. Кургатылган чаманы көмүргө аралаштырып жакса, анын табы көпкө сакталат. Ар кандай айнек идиштер, күзгүлөр, терезелер кирдеп калган учурда чайдын чамасы чыланган суу менен сүртсө тез тазарып, туптунук болуп калат.

Кургатылган чайдын чамасын дааратканаларга төгүп, от коюп жиберсе, ар кандай жаман жыттар тез кетет. Жыттанып калган идиш-аяктарды азыраак чайдын чамасы салынган сууда он мүнөт кайнатса, жыты кетет. Кургатылган чайдын чамасын жаздыкка салып койсо, жаздыктар жыттанбайт жана жагымдуу жыт да пайда болот.

Үй ичинде кургатылган чайдын чамасын түтөтүп койсо, үйгө чиркей, чымын жолобойт. Түрдүү майда микробдор өлүп жок болот. Таза чай чамасына туз кошуп, жумуртка бышырса өтө даамдуу болот. Сарымсак, пияз жегенден кийин ооз жыттанып калса, кургак чайды чайнаган пайдалуу. Чайдын чамасы менен кирдеген идиш аяктарды, казанды, жыгач отургучтарды жууса, өңүнө чыгара жылтыратат.

Òóç: Урматтуу окурман балдарыбыздын ден соолугуна кош коңүл мамиле жасабайлы!

ЖАПОНИЯНЫН ӨЗГӨЧӨЛҮГҮ эле. Тилдеп жатканын сөздөрдү айтып жаткандагы үндүн өзгөрүүсүнөн же сөздөр арасындагы тыныгуудан, сөзгө жасалган басымдан байкоого болот. Жапон тилинде кат жазуунун бир эле учурда үч түрү бар: Канджи (иероглифтик система), Хирагана (жапон тилиндеги сөздөрдү муундап жазуучу система) жана Катакана (өтүнүч иретинде айтылган сөздөрдү муундап жазуучу система). Эми ушуну өздөштүрүп көрүңүз. Жапондор тамакты көп сөз кылышат. Тамактануу учурунда сөзсүз тамакты мактап туруу шарт. “Тамак даамдуу болуптур” деп бир канча жолу айтпасаңыз - бул сыйлабоонун белгиси. Жапон эли аябай чынчыл калк келет. Капчыгыңызды жоготуп ийсеңиз, таап алууңузга 90 пайыз кепилдик бар. Жапониядагы чөнтөк телефондорго атайын шашылыш билдирүүлөрдү эскертүүчү система орнотулган. Табигат кырсыктары болгон учурда жергиликтүү тургун-

2

дардын телефонуна сигнал келет. Кандай кырсык болгондугун жана кырсык учурунда өзүңүздү кантип алып жүрүү керек экендигин эскерткен СМС билдирүү да келет. Жапонияда өлүм жазасы азыркы күнгө чейин бар. Өлүм жазасын аткарууда көп учурда адилет министри өзү катышат. Жапон тилинде сөздөрдү сылык айтуунун, сылык кайрылуунун бир нече даражасы бар: жөнөкөй сөздөр, сый сөздөр, сылык сөздөр, абдан сылык сөздөр. Жапон айымдары маектешүүдө, пикир алышууда көбүнчө бирин-бири сыйлап кайрылышат. Ал эми эркектер кадимки күнүмдүк турмушунда колдонгон сөздөр менен эле маектешет. Токио - дүйнөдөгү эң коопсуз мегаполис. Алты жаштагы бала да коомдук транспортто өзү жалгыз жүрө берет. Бул элде биринчи мырзалар менен учурашып, мырзалар биринчи тейленет. Ресторанда да биринчи мырза тапшырык кылат, андан соң айым. Кыскасы, мырзалык сапат, жентельмендик деген нерсе жок.

Туздуу сууга чыланган чүпүрөккө сырды ороп туруп муздаткычка салып койсоңуз, сыр узак убакытка сакталат. Ичи май көмөчтанга текши кылып туз сээп, бир канча мүнөттөн соң жуусаңыз, май оңой кетип, ичи таза жуулат. Сүт ирип калбаш үчүн ага азыраак туз салып коюу жетиштүү. Тердеп, жыттанып кеткен бут кийимдин ичине туз сээп койсо, жагымсыз жыт жок болот. Сүлгүнү таза жууп-чайкагандан кийин туздуу сууга 15 мүнөт чыласаңыз, жупжумшак болуп калат.

Пияз, сарымсак, балык жыттанган колду туз менен сүртүп, андан соң самындап жуусаңыз, жагымсыз жыт калбайт. Бычакты өтө туздуу эмес сууга 30 мүнөт салып коюп, андан кийин гана курчутса, жакшы курчуйт жана көпкө мокобойт.

Êóìøåêåð: Нан, токочтор салынган идиштин түбүнө жука кылып шекер сээп койсоңуз, көпкө чейин катыбай жумшак сакталат. 1 литр жылуу сууга 3 аш кашык шекер, 2 аш кашык уксус кошосуз. Муну менен гүлдөрдү сугарсаңыз, курт түшпөйт жана топурагы семиз болуп, жалбырактары, гүлдөрү көпкө чейин соолубайт. Эгерде колуңуз май болуп калса, шекер менен сүртүңүз. Анткени ал майды оңой кетирет. Мештеги же очоктогу от жакшы күйбөй жатса, отко бир аз шекер сепсеңиз, ойдогудай күйө баштайт.

ДҮЙНӨНҮН 50 ӨЛКӨСҮНДӨ БОЛГОН ТУРИСТ КЫРГЫЗСТАН ТУУРАЛУУ РОЛИК ТАРТТЫ

Тоого эс алууга барганда табият койнунда түнкү жылдыздарды карап жатып эс алгың келиши күмөнсүз” – деп видеосун чечмеледи. Ошондой эле ал Sputnik Кыргызстан маалымат агентствосунун корреспондентине “санариптик көчмөн” мындай деп кошумчалаган: “Мен дүйнөнүн элүүгө чукул өлкөлөрүндө болдум, бирок

сиздердин өлкөңүз эң жакшы эсте калаарлык эскерүүлөрдү калтырды. Мен августтун аягына чейин республикада жүрдүм жана бул убакыт ичинде мен Соң-Көл, Ысык-Көл жана Ала-Көлгө барууга жетиштим. Ошондой эле табияты эң эле кооз Арстанбап жана Ошто болдум. Бирок Каракол жана Кажы-Сайга бара алган жокмун. Бардык жерлер өзүнө кооз жана таң калаарлык эле. Ар бири өзүнүн кооздугу менен кишини өзүнө тартып турат.” – дейт видеонун автору. Дизайнер и кинематографист Пит Рожвунгсурия Таиландда туулган. Ал дүйнө кезип саякаттайт жана туристтик видеороликтерди тартат. Маалыматтар интернет булактарынан алынды


Áåëåñ

12-март, 2018-жыл

Картошканын тарыхы К

АРТОШКА өсүмдүгү экинчи нан катары эсептелинип, дээрлик тамакаштын бардык түрүнө кошулуп даярдалат. Картошка ит жүзүмдөр уруусуна кирет, мекени Америка өлкөсү. Картошка Американы ачкан улуу саякатчы Христофор Колумб тарабынан алынып келинип, маданиятташтырылган. Испания, Франция, Италия, Греция мамлекеттерине таркалган картошканы элге тамак-аш катары кириши үчүн 100 жылдан ашуун убакыт өтөт. Италияда картошканы трюфели деп аташат. Трюфели – жер астында өскөн картошка түймөгүнө окшош козу карындын аталышы. Андан кийин анын атын «потатес» деп аташкан – бул картошка сыяктуу, бирок даамы ширин болгон Батат өсүмдүгүнүн аталышы. Кээде ширин картошка деп да коюшат. Кийин аны Россияда «тартофели» деп аташкан, кийинчерээк картофель деп аталып келет. Францияда ачарчылык мезгилинде (1800-жылдары) картошка азык катары пайдаланылып, миңдеген адамдарды өлүмдөн сактап калат. Франциялык аптекарь Пермантье «Картошка экинчи нан болушу мүмкүн» деген үчүн, анын аты тарыхта калат. Картошканын ботаникалык мүнөздөмөсүн үйрөнүп чыккан Швейцариялык аптекарь Боген «Solanum tuberosum eskulentum» деген мүнөздөмө берет. Бул дегени «ит жүзүмдөр уруусуна кирген, түймөгүн жесе боло турган өсүмдүк» дегенди түшүндүрөт. Орусчасы – «паслён клубненосный съедобный» деп аталат.

Картошканы Россияга Петр I Голландиядан алып келет жана аны эгүүнү буюрат. Картошканы эгишет, бирок кээ бир дыйкандар гүлү жок пайда болгон көк түймөктөрүн жеп алышып катуу ууланышат. Эл арасында бул өсүмдүк жана анын түймөгү абдан уулуу «шайтандын алмасы» дешип, картошка эгүүдөн баш тартышат. Бирок Петр I «Эгер ким картошка экпесе кулагын кесүү» жөнүндө буйрук берип, картошка эгүүгө элди мажбурлайт. Ошентип, картошка элде тамак катары пайдаланыла баштайт. Орто Азияга 1900-жылдары, ал эми Жалал-Абад, Ош өрөөнүнө 1910-1920-жылдары келип, эгиле баштаганы жөнүндө карыялардын жана илимпоздордун айткандары тастыктайт. Бүгүнкү күндө картошканын 200дөн ашуун түрдүү сорттору эгилет. Ал эми Перу өлкөсүндө 400дөн ашуун түрү өстүрүлөт. Картошканын биз пайдаланып жаткан түймөгү, ботаникалык тараптан алып караганда, түрү өзгөрүлгөн сабак болуп саналат. Же бул түймөк - тамыр эмес столондор деп аталат. Картошканын кадимки тамыры менен түймөк пайда кыла турган «Тамыр» өзүнүн көрүнүшү менен айырмаланат. Биз жеп жаткан түймөктү өтө кылдаттык менен карап көргөн адамга, анын көзөнөкчөлөрү спирал түрүндө жайгашып, томолок формада болуп калган сабактан айырмасы жоктугу байкалат.

Т

омат (помидор) эгилүүчү аянтка фосфордук, калийдик жана органикалык жер семирткичтердин жылдык өлчөмдөрү берилип, күздө айдалат. Эгерде айдоонун астында берилбей калса, жазда жерди малалоонун астында берилет. Органикалык жер семирткичтерге – жаныбарлардын кыгы, компост жана жашыл жер семирткичтер кирет. Органикалык жер семирткичтер өсүмдүк үчүн керек болгон бардык азык заттарды камтыйт. Топурактын асылдуулугун бир деңгээлде кармап туруу үчүн, ар жылы гектарына 7-10 т органикалык жер семирткичтерди берип туруу керек. Ал эми айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түшүмдүүлүгүн жогорулатуу үчүн ар 4 жылда 1 га жерге 30-40 т органикалык жер семирткичтерин чачышат. Азыркы мезгилде кыктын жетишпегендиги же аздыгы дыйкандарга белгилүү. Ошондуктан компост даярдоо жерди семиртүүдө эң чоң мааниге ээ. Фермер өзүнүн талаасындагы топурактын асылдуулугун билүү үчүн облустук Агрохимлабораториянын адистерине кайрыла алышат. Ал адистер фермердин талаасындагы топурактан атайын ыкма менен үлгү алышып, анализ жасап беришет. Фермер топурак анализинин жыйынтыктарына жараша кийинки жылы өзүнүн талаасына жетишпеген азык заттарды бере алат.

Талаага помидордун көчөтүн отургузуунун схемасы. Жерди тандоо. Жер тегизделгенден кийин жөөктөр тартылып, көчөт 5-7 см тереңдикте отургузулат. Көчөттү талаага салкын мезгилде (түштөн кийин) отургузуу керек, мүмкүн болушунча артынан тез суу коюлат же сугарылган жерге эгилет. Отургузуунун схемасы жердин шартына, климатка, сорттун өзгөчөлүгүнө жараша болот.

Картошканын көбөйтүү жолдору Картошка - түймөгү менен түймөктөн өсүп чыккан көчөттөрү менен, гүлдөп пайда болгон мөмөсүнүн ичинде жетилген уругу менен көбөйөт. Бирок, негизинен картошка түймөгү, кээде көчөтү менен өстүрүлөт. Ал эми уругу менен генетиктер жумуш жүргүзүшөт. Уругунан өстүрүлгөн картошка генетикалык жактан өзүнүн эски тегине окшоп дээрлик түшүм бербейт. Сакталып турган картошка түймөгү температурага байланыштуу «уйкудан» январь, февраль, март айларында «ойгонуп» өсө баштайт жана 20-30 см сабакча чыгарып калат. Апрель айларында ушул өскөн сабактарын 2-3 бүчүрү менен кесип, жерге отургузса аз да болсо 2-4 даана түймөктөн түшүм берет. Картошканын үрөнү сапаттуу болсо, талапка ылайык температурада сакталса өнүп кетпейт (-1+20). Картошканы эгүүгө 15-20 күн калганда яровизация (жарык, күндүн нуру тийбеген кургак үйдө, бир катар кылып жайып койсо, үрөн жашыл түскө киргенде бүчүрлөрү 0,5-1 см өнүп эгүүгө даяр болуп, өсүүсү да токтойт) жүргүзүш керек. Картошканы өстүрүү боюнча бүгүнкү күндө өтө көптөгөн илимий далилдер көп. Айтып өтсөк, Россия дыйкандары 1 сотых аянттан 1600 кг түшүм алышыптыр. Гезиттин кийинки санында – Ала-Бука районунда дыйкандын кантип мол түшүм алганын окуй аласыздар. Араббой ХАМДАМОВ, ЖА АККнын агрономконсультанты

Талааны эгүүгө даярдоо Көчөттү канчалык эрте талаага көчүрсө, ошончолук жакшы болот (бул томаттын кеч бышуучу сортторуна да тиешелүү). Талаага көчүрүү 1-майга чейин (күн өтө ысыганга чейин) жүргүзүлсө, томаттын өсүп-өрчүшүнө жакшы шарт түзүлөт! Жер семирткич берүү. Эгер топурак органикалык жер семирткичтерге бай болбосо, көчөткө талаага отургузулгандан кийин талапка ылайык жер семирткич берилет. Негизинен дыйкандар эки түрдүү азоттук жер семирткичтерди колдонушат. Алар: аммиак селитрасы (курамында 34% азот) жана мочевина (карбамид, курамында 46% азотту камтыйт). Азоттук жер семирткичтердин жылдык өлчөмү, томаттын өсүү фазаларына жараша төмөнкүдөй берилиши керек. Болжол менен гүлдөөнүн алдында - 150 кг/га Селитра, мөмө байлаар алдында – 250 кг/ га Селитра, 1-2-жыйноодон кийин 50 кг/га Селитра. Азот өсүмдүктүн боюнун өсүшүн жөнгө салат. Жетишсиздиги - түшүмдү төмөндөтөт. Ал эми ашык өлчөмдө берилсе илдеттерге жана зыянкечтерге туруксуз келет, түшүмүнүн сапаты начарлайт, адамдын ден соолугуна зыян.

Көчөт отургузуунун схемасы 1

Талаага гибрид көчөттү стаканчикте көчүрүү

45 см х 70 см

31 700 көчөт/га

2. Талаага ачык чаңдашуучу көчөттү (сорт) стаканчик- 40 см х 70 см те көчүрүү

35 700 көчөт/га

3. Талаага гибрид көчөттү көчүрүү

40 см х 70 см

35 700 көчөт/га

4. Талаага ачык чаңдашуучу көчөттү (сорт) көчүрүү

35 см х 70 см

40 800 көчөт/га

3

Күнөсканада жашылча көчөтүн отургузуу

Стканчикте өнүп чыккан бадыраңдын көчөтү 4 жалбырак чыкканда жерге көчүрүлөт. Урук үлүшүнөн чыккан алгачкы 2 жалбырактын үстү жагынан дагы 2 жалбырак чыгып, көчөттүн узундугу 7-8 см болгондон кийин отургузса, ал жакшы өрчүп кетет. Ал эми помидорду 6-8 жалбырак пайда болуп, көчөттүн узуну 15-20 смге жеткенде отургузса болот. Көчөттү отургузуш үчүн атайын жыгачтан ойгуч жасап алса, көчөт баткыдай уя болуп калат. Ал уячага суу куябыз да, бадыраңдын көчөтүн кагаз баштыгы (кулек) менен отургуза беребиз. Мында кагаз чирип кетип, бадыраңдын тамырына зака кетирбей отургузуп алууга жакшы шарт түзүлөт. Отургузгандан кийин да суу куябыз. Көчөттөрдү кечке жуук отургузса жакшы. Алгачкы 3 күн, өтө жоопкерчиликти талап кылат, күндө суу куюп туруу зарыл. Көчөткө суунун

Катар аралыктарды иштетүү жана сугаруу Ылайлуу топуракта жөөктүн эки жагын чаап жумшартуу жана отоо чөптөрдү жоготуу өтө маанилүү. Биринчи чабык дайыма отургузгандан кийин эки жума өткөндө, жаш көчөт тамыр алып өсө баштаганда башталат. Үч-төрт жумадан кийин экинчи чабык жүргүзүлөт. Ар бир сугаруудан кийн сөзсүз жумшартуу керек. Томаттын топурактагы нымдуулукка болгон талабы чоң жана анын жетишсиздиги түшүмдү төмөндөтөт. Сугаруунун оптималдуу болушу үчүн – мөмөнүн бышып жетилүүсүн бир аз тездетет, гүлүнүн төгүлүшүн азайтат, мөмө чоң болот жана түшүмдүүлүгү артат. Ал эми топуракта ашыкча нымдын болушу жана абанын жетишсиздиги тамыр илдеттерин пайда кылат. Томатты сугарууда топурактын нымдуулугу 70-80% болушу керек. Ал үчүн топуракты алаканга салып тоголоктоп, черткенде, ал оңой укаланып кетсе, ал нымдуулук 70%тен төмөн, тескрисинче болсо 70%тен жогору. Томат жетилгенге чейин 8-12 күндө бир сугарылат. Мөмө түйө баштаганда 5-7 күндө сугаруу керек. Массалык гүлдөөнү тездетүү үчүн сугаруунун мөөнөтүн узартуу керек. Бул учурда томатты 15 күндө бир сугаруу сунушталат.

Сугаруунун зарылдыгынын көрсөткүчү – жалбырак ток-жашыл түстө болуп, күндүн ысыгы тийгенде соолугансып калат. Томатты ар бир жолу сугарганда 500-900 м3/га суу берилет. Мульчалоо – жердин бетин ар кандай нерселер менен жабуу деген сөз. Мында көчөттөрдү эккенден мөмөсү бышканга чейин топуракта нымдуулукту, жылуулукту, отоо чөптөрдөн сактоо жана мөмөлөрүнүн жерге тийгенде чирип кетүүсүнөн сактайт. Биздин шартта дыйкандар мульчалоо түсү ак, кара пленкаларды, саманды, камышты колдонушат.

керек болгонун, топурак агара баштаганда билсек болот. Ошого карап суу берип турабыз. Алгач тамчылатып сугаруу системасын орнотобуз. Себеби шланганын ар бир тешикчесинин тушуна көчөт отургузабыз. Бадыраң менен помидорду теплицада жипке байлап, өйдө карап өсүүсүнө шарт түзөбүз. Ал үчүн алар кичине кезинде эле өйдө жагынан зым тартып, ар биринин тушунан жип түшүрүп коебуз. Бадыраң мурутчалары менен жипке өзү эле оролуп алат. Ал эми помидорду өзүбүз ороп турушубуз зарыл. Ар бир помидордун көчөтүнүн жанына жыгач казык орнотуп ошого жипти байлап коюу керек, эгер помидордун өзүнө байласак, көчөт сынып же үзүлүп кетиши мүмкүн. Бурмакан КАЧКЫНОВА ЖА АККнын консультанты

Бадыраңдын көчөтүн даярдоо

Жерди тандоо Бадыраң жери түз, күңгөй бет, чириндиге бай, азык заты жетиштүү, жеңил, борпоң топурактуу жерлерде өстүрүлөт. Мында деле томат сыяктуу топуракты даярдоо күздө жүргүзүлөт. Өсүмдүктөрдүн өлгөн калдыктары алынып салынып, 25-27 см тереңдикте казылат. Жазында отургузаар алдында жердеги нымдуулукту сактоо үчүн жана отоо чөптөрдү өлтүрүү максатында сөзсүз түрдө малалоо керек. Бадыраңды топуракка жылуулук жетиштүү болсо топуракка эле сээп, эртерээк түшүм алуу үчүн көчөт жолу менен өстүрүүгө болот. Көчөт менен өстүрүүдө эске ала турган нерсе, бадыраңдын тамырлары өтө назик, бир аз эле жабыркаса, өспөй куурап калат. Ошондуктан алардын көчөттөрүн ар түрдүү идиштерге (6 кабат гезиттен жасалган стакан, пленка стаканы, балмуздактын идиштери ж.б.) топурак аралашмасын толтуруп, 1-2 үрөн салып парниктерде же теплицаларда өстүрүүгө болот. Отургузуунун схемасы: 70 см х 140 см х 50 см – мында гектарына 14 000 көчөт батат. 70 см - эки көчөттүн катар аралыгы. 140-пушта (бадыраңдын сабактарына калтырылган аралык) 50 см – көчөттөрдүн аралыгы. Жылуулукка талабы. Бадыраң жылуулукту сүйгөн, эрте бышуучу өсүмдүк. Ал өсүп өнүгүү үчүн 26-280С, мөмөлөө үчүн 25350С жылуулук талап кылынат. Нымдуулукка талабы. Бадыраң нымдуулукка өтө талапкер, бирок аз норма менен бат-бат сугарууга муктаж. Нымдуулук көп болсо ар түрдүү илдеттер көп болот. Эртең менен кечинде жерге сиңирип сугарбай, аз өлчөм менен жөөктөргө чуркатып сугаруу керек. Топурактын нымдуулугу 8085% болуш керек. Сугаруунун саны климаттык шартка жараша болот. Азыкка болгон талабы. Бир тонна бадыраң алуу үчүн өсүмдүк топурактан 4,0 кг азот, 2,0 кг фосфор жана 5,0 кг калийди сиңирет. Ошондо жерге ар гектарга 20-40 т кыкты, 90-120 кг суперфосфат, 45-60 кг калийдин кычкылын берүү сунушталат. ЖА АКК


Áåëåñ

12-март, 2018-жыл

Чүй облусуна караштуу аялдардан түзүлгөн 3 өз ара жардамдашуу “ӨЖТ” тобу түзүлгөн. ▲«Келечек» тобунун орто фонду – 7000 сом болду, ▲«Аракет» тобу – 5000 сом, ▲«Үмүт» тобунун орто фонду – 17765 сомду түзөт. ӨЖТ мүчөлөрү ай сайын чогулуш өткөрүшөт жана ортолук фонд топтошот. ӨЖТлар суугат суу агуучу каналдын башы, ортосу жана аягынан топтолгон аялдар тобунан түзүлгөн. Аталган 3 топ өздөрүнчө бөлүнүп алышып, Суу Пайдалануучулар Ассоциациясынын (СПА), СОВПнын суу акыларын топтоого жардамдашканы жатабыз дешти. Аялдарды көчөлөргө бөлүштүргөнү жатабыз. Алар үймө-үй киришип, суу акысын топтоп, СПАга жардамдашып, айыл тургундарына сууну пайдалангандан кийин, акысын да төлөө керек экендигин түшүндүргөнү жатабыз, кийин түшүнүп, өздөрү төлөгөндү үйрөнүп калышат дешет. «Аракет» тобунун мүчөлөрү топтолушуп, 3-декабрь мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар күнүнө карата айылда жайгашкан 7 Саламатсызбы Дүйшөн мырза! Өзүңүз жөнүндө айта кетсеңиз. Мен 2002-жылы Кадамжай райондук суу чарба башкармалыгында мурап, инженер-гидротехник, суу бөлүмүнүн башчысы болуп эмгектендим. 2015-жылдан бери "Ак-Суу-Халмион" СПАсынын директору болуп иштеп келе жатам. Сиз жетектеген СПАнын ийгиликтери жөнүндө айтып берсеңиз. СПА 1998-жылы түптөлүп, ошол күндөн баштап суу пайдалануучуларды (СП) сугат суу менен камсыздап келе жатат. Жалпы эмгек жамаатынын саны – 16 кишиден турат. СПлардын саны – 3000ден ашуун. Жалпы каналдардын узундугу – 77,4 км. 2004-2006-жылдары БУУнун каржылоосу менен ал каналдардын көпчүлүгү толугу менен оңдоп-түзөөдөн өткөрүлгөн. 2013-жылы 50% өздүк салым жана демөөрчүлөрдүн жардамы менен эксковатор алынып, азыркы күндө каналдарды тазалоо жумуштары ийгиликтүү жүргүзүлүп жатат. Халмион Айылдык аймагында - 3080 га сугат аянты бар, 13 айыл камтылган. Ар бир жумуштун өйдөтөмөнү болот эмеспи, кандай кыйынчылыктарга дуушар болдуңуз? Эл менен иштешүү, СПАнын структурасын түшүнүү кыйын болду. Себеби, менде СПА боюнча толук маалымат жок болчу. Эл менен мамиле түзүп иштөө үчүн, дирекциянын курамындагы адистердин жардамы, көрсөтмөсү менен ийгиликке жетиштим. Суу чарба тармагында окуп жана иштегендигиме байланыштуу ишти алып кетүү кыйынга деле турган жок. Сиз СПАга директор болуп келгенден бери кандай өзгөчөлүктөрдү кийире алдыңыз? Бизде суунун тартыштыгына байланыштуу сугат сууну өз убагында элге жеткирүүдө суунун эсебин алуучу китепчелерин ачтык. Ал учурда сууну өлчөп берүүчү мобилдик суу ченегичтер менен иштөө болбоптур. Колдонулбай эле жаткан суу ченегичтерди оңдоп-түзөп ишке киргиздим. Суунун эсебин, карыздар, төлөмдөр, келишимдер компьютердеги базага киргизилди. Сугат сууну пайдаланууда дыйкандар менен

Аялдардан түзүлгөн топ

дүкөндүн ээлерин демөөрчүлүккө үндөшүп, ар биринен 300-400 сомдук азык-түлүк алышып, 14 пакет азык-түлүктү алардын үйлөрүнө жеткирип беришкен. ӨЖТнүн лидерлери кээ бир окуучулардын батпай калган жаңы-жылдык кийимдерин жууп-тазалап, колунда жок

үй-бүлөлөрдүн балдарына жаңы жылдын алдында таркатып беришкен. «Келечек» жана «Үмүт» топтору айыл тургундарынан таза, бирок, тар келип калган кийим-кечектерди топтошуп, аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө беришкен. ӨЖТлардын лидерлери Асылбаш айылынын тургуну Алиаскар Момоконов менен байланыш түзүп, натыйжада ал жигит демөөрчү болуп, 70 үйгө, 70 кап ун таркаткан. Ошол үй-бүлөлөрдүн үйлөрүн жылуулаганга жардам беришкен, топтун лидерлери 2-топтогу майып Карлыгач эженин үйүнө теплообменник коюлган. Айыл тургундары топтун мүчөлөрүнө аябай ыраа-

зычылыгын билдиришкен. Ушундай жакшы инсандардын көптүгү, кайрымдуулук иштерди байма-бай өткөрүп коомубуздагы жардамга муктаж замандаштарыбызга көңүл кош карабай жаңы жылдын алдында алардын көңүлүн көтөргөндүктөрү үчүн айыл тургундарынын ыраазычылыгы чексиз. Коом турмушундагы кескин өзгөрүүлөр жан дүйнөбүздү сандаган суроолорго кабылтып турган чакта, жардамга муктаж адамдарга аз да болсо көмөк көрсөтүп, бакыт тартуулаган инсандардын көп экени кубандырбай койбойт. Мындай иш-чаралар байма-бай өткөрүлүп турса, аны көрүп өсүп келе жаткан жаш муундарга жакшы үлгү болот. Анткени “Уядан эмнени көрсөң, учканда ошону аласың”- деген өтө таамай айтылган макал бекеринен айтылып калбаса керек.

Эл менен жакын болсоңийгиликтер сени күтөт!

4

к-Суу- Халмион" Суу Пайдалануучулар Ассоциациясынын (СПА) директору Дүйшөнбек ОРОЗБАЕВ менен болгон маек.

кандай иш-чараларды алып бардыңыздар? Сугат суунун натыйжалуу пайдалануунун ыкмаларын дыйкандарга атайын окуу уюштуруп, алардын түшүнүктөрүн арттырдык. Сугат жабдыктарын иштетүүдө аларга этияттык менен мамиле жасоону үйрөттүк. Ошол сугат суу жабдыктары элдин мүлкү экендигин айтып түшүндүрдүк. Элге керектүү, туура маалыматтар жеткирилгенден кийин СПАнын мураптарынын иши бир топ жеңилдеп, иштөөгө шарт жаралды. Ашар жолу менен оңдоп-түзөө иштери жүргүзүлүп жаткан учурда, эл өзүнүн эрки менен тазалоо жумуштарына жардам бере башташты. Суу бөлүштүрүүдө мураптарды угуп, аларга өздөрү көмөктөшө башташты. СПАнын иши жеңилдеши үчүн зондук аймактарды түзүп, зондук өкүлдөрдү жаңыдан шайладык. СПАнын күчү менен каналдарда бетондоо жумуштары болдубу?

«Сууну акыйкаттуу пайдалануу- бул туруктуу жамааттарды түзүүнүн негизи» долбоорунун алкагында жана бир нече бейөкмөт уюдар менен кызматташып, натыйжада – көптөгөн суу дарбазалары курулуп, бузулгандары ишке киргизилди. СПАнын ички каналдарынын көптөгөн жерлерин тазалап, бетондодук. Куур өтмөлөрдү калыбына келтирдик. Кичи каналдарга кичи дарыялардан кошумча сугат суусун ала баштадык. Мураптардын суу жеткирип берүүсү, дыйкандардын суу алуусу бир топ жеңилдеди. ЖА АКК менен биргеликте иштөө кандай жаңылыктарды берди? ЖА АКК менен 2016-жылдан бери кызматташып келе жатабыз. Биз үчүн ийгиликтер, жаңылыктар жаралды. Эл менен мамиле түзүп иштешүүнү үйрөндүк. СПАнын структурасы, андагы адистердин жана суу пайдалануучулардын укуктары жана милдеттери, сугат сууну пайдалануунун натыйжалуу

ыкмалары боюнча окуу-тренингдери өткөрүлдү. СПАнын башкаруу органдарына жана зондук өкүлдөрдүн лидерлерине аял кишилерди тартып, алардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейттик. Сугат жабдыктарын оңдоптүзөө боюнча чакан долбоор жаздык. Жалпы 6 чакан долбоор жазылып, анын ичинен жалпы чогулушта элдер 1 чакан долбоорду тандап алышты. Ошол долбоордун негизинде – Чимян кичи дарыясынан Комсомол каналына кошумча сугат суусу алынып келине турган шарт жаралды. Азыркы күндө 500 л/с суу алынып жатат, мында 1,500 га сугат аянты сугат суу менен камсыз болууда. Андан сырткары суу ченегичтерди, суу дарбазаларын оңдоо үчүн ширетүүчү аппарат берилди. Мында Айыл өкмөттүн акчалай салымы да болду. Элдер ашарга чыгып, бетондоо жумуштарына активдүү катышты. Суу пайдалануучулардын тизмесин түзүү, суунун эсебин алуу максатында заманбап компьютер жабдыктары берилди. Долбоордо иштеп, ички сезимиңде кандай өзгөрүүлөр болду? Мен мурда СПАда эркек кишилер гана иштеш керек, аялдар бул ишке назиктик кылат деп ойлочумун. Гендердик теңдештик боюнча тренингге катышкан соң бизде өз ара талкуу болду. Демек, бул жумушка аялдарды деле тартсак тетирисинче жумуш алдыга жылат экен. Учурда зондук өкүлдөргө, СПАнын кеңешинин курамына аял кишилерди тартып, жумушка алдык.

Айдай АШЫРОВА, "Аракет" тобунун лидери. Бир күнү адаттагыдай ЖалалАбад шаарына тренингге жөнөп калдым. Келинчегим сурады «эмне деген тренинг экен, эмне жөнүндө окуйсуңар» деп. Тренингден келгенден кийин келинчегиме гендер боюнча таркатма материалдарды бердим. Окуп алып, демек мен деле иштесем болот экен да. Үй-бүлөдө чечим чыгарууда экөөбүздүн тең бирдей укугубуз бар тура деп калды. Мен дагы анын оюн угуп, өз оюмду да ортого сала баштадым. Элдердин СПАнын жумушуна болгон мамилесинен иштесемби же иштебесемби деп жүрдүм эле. ЖА АКК өткөргөн окуулардан кийин эл менен биздин ортобузда байланыш түзүлдү. Өзүмө ишеним жана кызыгуу пайда болду. Эл да мага сый менен мамиле жасай баштады. Ошентип, СПАда калып мындан башка бейөкмөт уюмдар менен кызматташып, СПАнын инфраструктурасын жакшыруу үчүн, элге сугат сууну үзгүлтүксүз жана акыйкаттуу бөлүштүрүүгө аракет жасоодомун. «Мурда мураптар дыйкандарды көргөндө качышат эле, азыр эл менен тыгыз байланышып, алардын арыз-муңун угуп, биргеликте иштөөнү үйрөндүк. Эл СПА боюнча көп маалымат алгандыктан, бизге сый мамиледе боло башташты. Карызым барбы, жокпу төлөп коёюн деп СПАнын кеңсесине келип, келишимдерди өздөрү түзүшүп, суу кызматына болгон төлөмдөрдү бухгалтерияга убагында төлөп башташты. СПАнын башкаруу жана аткаруу органдарынын адистеринин билими артты. СПАнын кеңешинин курамы да жанданып, СПАга жардам берип иштеп жатышат. Дагы бир өзгөчөлүк – жесир аялдарды, аз камсыз болгон үйбүлөлөрдү эске алуу менен каналдан этегинде жашаган аялдарды жумушка тартып, СПАнын ишинин жеңилдешине шарттар түзүлдү. Эл менен иштеп, өзүн-өзү баалап көйгөйлөрдү чечүүнү, жалпы чогулуштарды өткөрүү тартибин, маалыматтарды таратууну үйрөндүк. Жогорудагы ийгиликтерге жетишкениме өзүмдүн кесиптештеримдин зор салымы бар деп эсептейм! Учурдан пайдаланып, «БУУнун-Аялдар» түзүмүнө, Финляндия өкмөтүнө жана ЖА АККнын адистерине ыраазычылык билдирем! Маектешкен Насипа МАМАСАЛИЕВА


Áåëåñ

12-март, 2018-жыл

Брокколи капустасынын өзгөчөлүктөрү Брокколи башка капусталардай эле жакшы жарыкты жана нымдуулукту сүйөт. Топурактагы нымдуулук-70% болушу оптималдуу болуп эсептелинет. Брокколи түстүү капустага караганда ысыкта да өзүн жакшы сезет, ошондой эле минус 7 градуска чейинки суукта да өсүмүн токтотпойт. Бирок эң ыңгайлуу 16 градустан 20 градуска чейинки температура болуп саналат. Брокколи борбордук бутакта гана эмес каптал бутактарында дагы түшүм байлоого жөндөмдүү. Брокколинин көчөттөрүн өстүрүү жана аларды ачык аянтка отургузуу Брокколи негизинен көчөт аркылуу өстүрүлөт. Ал эми теплицада түз өстүрүп алуу үчүн үрөндөрүн апрель айынын аягында, же май айынын башында себишет. Брокколинин көчөттөрү 5-6 даана жалбырак байлаган кезде ачык аянттагы топуракка отургузулат. Ал эми түз өстүрүүдө, бул капустанын түшүмүн кеч алуу үчүн анын үрөндөрүн май айынын башында ачык аянттагы топуракка себишет. Которуштуруп айдоо жана топуракка болгон талабы Брокколини картошкадан, буурчактардан жана сабизден кийин отургузуу туура болот. Эч качан чамгыр жана бардык капусталардан кийин жайгаштырууга болбойт. Азык заттарга бай борпоң топурактарда жакшы өсөт. Топурак күзүндө даярдалып, 1 гектарга 20 тонна чириген кык керектелет. Минералдык жер семирткичтер дагы айдоо алдында 300-400 кг суперфосфат, 80-100 кг хлордуу калий берилет. Ал эми аммиак селитрасы жазында өсүмдүк өнүп чыккандан кийин кошумча азыктандыруу катарында 2-3 жолу 50-100 кг 1 гектарга чачылат. ШПИНАТ – көп күчтү талап кылбаган өсүмдүк, бирок сапатту түшүм алуу үчүн ар кандай керектүү шарттарды аткаруу керек. Белгилеп кетүүчү нерсе шпинат майда үшүктөрдү көтөрө алат жана 3-4 градус жылуулукта дагы үрөндөрү өнүүгө жөндөмдүү. Бул өсүмдүккө көп жарыктын кереги жок, бирок жарыктын жетишсиздиги шпинаттын сапатына таасир берип, жалбырактарындагы аскорбин кислотасынын өлчөмү өтө аз санда болуп калат. Себилгенден өнүмдөр Күтүлүүчү түшүм чыкканга чейинки убакыт 3 метр квадрат 12-20 күн

2-5 кг

Шпинаттын жалбырактарынын жана сабактарынын пайдалуу касиеттери Шпинат– баалуу диета жашылчасы, айрыкча балдардын тамактануусу үчүн пайдалуу. Шпинаттын жалбырагында 10% кургак азык, 1,4% кант, 3,4% белок бар. Айрыкча анын баалуулугу С, В1, В2, Е, D2, P витаминдерге, каротин, туз, темир, калий жана фосфор сыяктуу элементтерге бай экендигинде. Тамакка жалбырактары колдонулат. Көпчүлүк убактарда кайнатылган түрдө колдонулат, бирок салат түрүндө пайдалануу көбүрөөк пайдалуу болуп саналат. Шпинат– эки үйлүү өсүмдүк. Эркек өсүмдүктөрдүн жалбырактары аз болуп эрте гүлдөп кетет. Энелик өсүмдүгүнүн түрү түшүмдүү болот. Кургакчыл жана ысык аба ырайында шпинат сапатын тез жоготот дагы,

Брокколи капустасын өстүрүүнүн агротехникасы Топуракты даярдоо жана көчөттөрдү отургузуу Көчөттөрдү отургузуунун схемасы: Чуңкурчалардын ортосу - 40 см, катар аралыктардын ортосу 50-60 см. Даярдалган топуракка чуңкурчалар (лунка) казылат. Эгер топуракка жер семирткичтер берилбесе ар бир чуңкурчага компост, чиритилген кык жана отундун күлү салынат. Ар бир көчөт кылдаттык менен чуңкурчаларга отургузулуп, сугарылат. Брокколи капустасын багуу Брокколинин жаш көчөттөрү жаңы жерде өсө баштагандан кийин, дайыма 4-5 жолу топуракты жумшартуу жана отоо чөптөрдү ар бир жумшартуудан кийин жок кылып турууну, өз убагында сугаруу жана кошумча азыктандырып турууну талап кылат. Сугаруу эки күндө бир жүргүзүлөт. Брокколи жакшы өсүшү үчүн топурактын 12-15 см тереңдиги дайыма нымдуулукта болушу керек.

Топуракка керектүү өлчөмдөгү кык жана башка жер семирткичтер берилгени менен, бул жашылча кошумча азыктандырууну өтө талап кылат. Жаңы жерде тамырланып өсө баштагандан кийин тооктун кыгы (птичий помет) менен (1кг кыкка 20 литр суу) азыктандырылат. Эки жумадан кийин бул иш чара кайталанат. Үчүнчү азыктандырууну гүлдөө алдында органикалык жер семирткичтерден Кыргыз Гумат же болбосо 10 литр сууга - 40 гр

суперфосфат, 20 гр аммиак селитрасы колдонулат. Кийинки азыктар борбордук кочанды кесип алгандан кийин берилет, себеби капустанын каптал бутактарынын тез өсүүсүнө шарт түзүш үчүн, 10 литр сууга-20 гр суперфосфат, 10 гр селитра берилет. Түшүмдү жыйноо жана сактоо Бул капустанын түшүмүн өткөрүп жибербей, майда кочандар жашыл кезинде

Брокколини капуста тукумуна кирген баардык зыянкечтер жана илдеттер зыянга учуратышат. Брокколинин илдеттери

Тамыр шишиги (кила капусты)

50-90 күн

гүлдөй турган сабактарды пайда кылып жиберет. Топуракка болгон талабы: Шпинат себилүүчү аянтты күздөн баштап даярдоо керек. Тандалган жер катуу шамал тийбеген, далдоо участок болушу керек. Шпинатка мурунку жылы 1 гектарга 20-30 тонна чиритилген кык, 15-20 тонна компост берилген, шору жок, структурасы жакшы сары топурактар жарайт. Жер семирткичтер: Органикалык жана минералдык жер семирткичтер күзүндө айдоонун алдына берилет. 1 гектарга 200-300 кг суперфосфат, 80-100 кг хлордуу калий чачылат. Азот элементинин ашыкча болушу коркунучтуу нитраттын топтолушуна алып келет. Ошондуктан өсүмдүк чоң жашыл жалбырактарды пайда кылуу үчүн фосфор, калий семирткичтерин кошумча

Тамыр кара бут (черная ножка)

Илдеттерге каршы күрөшүүнүн ыкмалары 1.Агротехникалык: Которуштуруп эгүүнү сактоо, сапаттуу үрөндөрдү себүү, күзгү айдоо, отоо чөптөрду жок кылуу.

Жалган ак кебер

2.Биологиялык: Биологиялык препараттарды пайдалануу (биолигнин, триходермин ж.б.) жыйноо керек. Түшүмдү жыйноо убактысы жаңыдан бутондор ачыла баштап, сары түстөгү гүлдөр пайда боло баштаган мезгил болуп саналат. Кечигип жыйналган жашылчанын даамы абдан начар болот. Биринчи борбордук бутак кесилип алынат (бутактын узундугу 10 см болгондо), андан кийин каптал бутактардагы түшүмдү күтүшөт. Тамак ашка сабактары дагы колдонулат, себеби анын уч жактары бутондор сыяктуу эле өтө даамдуу жана ширелүү болот. Түшүмдү жыйноону эртең менен эрте баштаган туура, себеби капустанын баштары күндүн ысык нуруна чалдыгып жабыркабашы керек. Жайында жыйналган капустанын түшүмү, көпкө сакталбайт. Бирок муздак жерде эки жумага чейин сактаса болот. Мүмкүнчүлүккө жараша дароо пайдаланууга же муздаткычка тоңдурууга коюу керек. Ал эми түшүмү кеч октябрь айында жыйналган брокколи муздаткычтарда, жер төлөлөрдө 0 градуста абдан жакшы сакталат.

3.Химиялык: Химикаттарды (фунгицидтер) пайдалануу. Брокколинин зыянкечтери Зыянкечтер менен күрөшүүнүн ыкмалары 1.Агротехникалык: Которуштуруп эгүүнү сактоо, сапаттуу үрөндөрдү себүү, күзгү айдоо, отоо чөптөрду Капуста жок кылуу. ак көпөлөгү 2.Биологиялык: Зыянкечтердин табигый душмандарын пайдалануу (энтомофагдар), эл кайда көчөт, трихограмма, алтын көз, бешик терметкич ж.б. 3.Химиялык: Химикаттарды (инсектицид) пайдалануу.

Шпинатты өстүрүүнүн агротехникасы Себилгенден түшүмгө чейинки убакыт

5

азыктандыруу катары берилиши керек. Топурактын оптималдуу нымдуулугу дайыма - 60% болуп турушу керек. Мындай шартта түшүмдүүлүк төмөндөбөй, эрте гүлдөп кетүүсүнө мүмкүнчүлүк бербейт. Себүү: Шпинатты ачык аянтка себүү ар кандай мезгилдерде, себилүүчү сортко жараша болот. Жайкы сорттор март айынын ортосунан май айынын аягына чейин; кышкы сорттор август жана дагы бир жолу сентябрь айында себилет. Өсүмдүктүн өсүүсүн жакшыртуу үчүн себээрден 2 күн мурда шпинаттын үрөнүн сууга чылап, андан кийин кайра кургатышат. Шпинатты себүү эрте жазда, мурда даярдалган аянтка себилет. Себүү ыкмасы жазы катар кылып (катар аралык 20-25 жана 40 см) жана ичке катар кылып, 2 см тереңдикте жайгаштырылат. Себилгенден кийин сөзсүз каткалоо жүргүзүү керек. Шпинатты багуу жана сактоо: Шпинатты багып өстүрүүдө убагында сугат суу менен кымсыз кылуу, отоо чөптөрдү жок кылуу, топуракты жумшартуу жана

кошумча азыктандыруу болуп саналат. Кошумча азыктандырууда органикалык семирткичтердин аралашмасы колдонулат. Алар тооктун кыгы, суу аралаштырылган чириген кык. Өсүмдүктү багууда суюлтуу жүргүзүлүп, жума сайын сугарылат. Ар бир сугат сайын топурак 6-8 см тереңдикте жумшартылып турулат. Мындан тышкары кошумча азот минералдык семирткичи менен (1 кг мочевина 1 квадрат метр жерге) азыктандырылат. Дайыма отоо чөптөр жок кылынып турушу керек. Түшүмдү жыйноо жана сактоо Шпинат – эрте бышуучу өсүмдүк, түшүмдү шпинаттын сабагы пайда болгондо эле баштай берсе болот. Шпинат узак убакытка сапаттуу болуп турушу үчүн, түшүмдү жыйноону эртең мененки, же кечки сааттарда жүргүзгөн туура. Өсүмдүктү жерден жулуп алат же болбосо эң ылдыйкы жалбырактын тушунан кыркып алышат. Жаңы өнүмдөр кайра пайда болушу үчүн, түшүмдү дайыма жыйноо керек керек. Шпинаттын жалбырактарын нымдуулук көп убактарда, шүүдүрүмдө, жаандан кийин жыйноого болбойт. Себеби нымдуу өсүмдүк бат бузулуп кетет. Күзүндө өстүрүлгөн шпинат жакшы сакталат. -1 градуста шпинат эки-үч айга чейин абдан жакшы сакталат.

Тоңдурулган шпинат боолонуп сакталат. Андан ары пайдалануунун алдында муздак сууга жуулса, өсүмдүк өзүнүн мурунку калыбындай абалга келет. Шпинатты тоңдурулган абалда сактоодо андагы каротиндин саны көбөйөт. Өсүмдүктү өстүрүүдө анын өзгөчөлүктөрүнө, өстүрүүнүн эрежелерин сактап, түшүмдү туура жыйноо, аны туура сактоо менен сапаттуу шпинат алууга болот. Шпинаттын зыянкечтери:

Огород үкүчөсү (совка)

Аюча (медведка)

Шпинаттын илдети: Күрөшүүнүн ыкмалары

Ак кебер (мучничтая роса) 1.Агротехникалык: Которуштуруп эгүүнү сактоо, сапаттуу үрөндөрдү себүү, күзү айдоо, отоо чөптөрдү жок кылуу.

2.Биологиялык: Зыянкечтердин табигый душмандарын пайдалануу (энтомофагдар), эл кайда көчөт, трихограмма, алтын көз, бешик терметкич ж.б. 3.Биологиялык: Биологиялык препараттарды пайдалануу (биолигнин, триходермин ж.б.) Платформа МААН, З. ТӨРӨБЕКОВ


Áåëåñ

Көчөтзар

(Уландысы. Башталышы өткөн санда)

СУГАРУУ Сугаруу жумушун өтө кылдаттык менен алып баруу керек. Сууну өтө мол коюу же тез-тез сугарып туруу көчөттөрдүн өсүүсүнө терс таасирин тийгизет. Жердин нымдуулугуна, кургап кетишине жараша суу азыраак коюлса, көчөт ошончолук кайракы болуу шартына ыңгайлашып барат. Деги эле кайракы багытындагы көчөткө сууну болушунча сейрек берүүгө умтулуу керек. Тактап айтканда, айына 1-2 жолу сугаруу зарыл. Питмоник жасоонун кадамдары: Жер тегиздиги: Жаан-чачындын суусу топтолбон жер; Топурактын асылдуулугу; Сугат суунун жакын болушу; Жарык режими; Отоо чөптөрдөн таза болушу; Тамыр зыянкечтеринин жок болушу тийиш. Участоктун жайгашкан жери: Шамалдын корголгон; Тегиз же жантайыңкылыгы 500 ка чейинки каптал беттер; Түштүк тарапты караган каптал беттерден башкасы; Грунттук суунун деңгээли төмөн; Кар эригенде жана жамгыр болгондо суу каптабоочу жер; Сугат сууга жакын болушу керек. Топурагы: Механикалык курамы боюнча жеңил же орточо; Асылдуулугу жогору; Топурактын кубаттулугу 50 см ден жогору; Тамыр зыянкечтердин жана илдеттердин жоктугу зарыл. Уругу менен көбөйтүү жана уруктарды даярдоо Уругу менен көбөйтүү өсүмдүктөрдү көбөйтүүнүн эң жеңил ыкмаларынын бири. Жогорку натыйжа алуу үчүн төмөндөгүлөргө көңүл буруубуз керек: Уруктун сапатына; Уруктун биоэкологиялык өзгөчөлүктөрүнө;

6

12-март, 2018-жыл

(питомник)

Уруктун сакталуу мөөнөтүнө. Уруктарды чогултуу: Уруктарды чогултуу ар бир түрдүн биологиялык өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен, толук бышкан мезгилде чогултулат. Уруктарды жакшы түшүм берген, мөмөлөрүнүн сапаты жогору жакшы өскөн дарактардан жыйноо керек. Чогултулган уруктар мөмөлүктөн ажыратылып, тазаланып, андан кийин кургак жерде сакталууга тийиш. Уруктун сапаты: Уруктун сапаты негизинен атайын лабораторияларда аныкталат. Уруктун сапаты канчалык жогору болсо, анын өсүп чыгуусу ошончолук жогору болот. Ал эми уруктун сапаты негизинен мөмөнүн толук бышуусунан жана дарактын абалынан да көз каранды болот. Уруктун сакталышы: Уруктун өсүп чыгуусу анын сакталышынан жана сактоо мөөнөтүнөн көз каранды. Кээ бир уруктар (тал, терек) 2 айдан, кээ бирлери (ийне жалбырактуулар) 3-жылдан кийин өсүп чыгуу жөндөмдүүлүгүн жоготот. Уруктарды себүүгө даярдоо: Көпчүлүк өсүмдүктөрдүн (дарак, бадал) уруктарын себүү алдында алдын ала даярдалат. Эгерде уруктарды себүү күзүндө жүргүзүлсө уруктарды жөн эле себүүгө болот. Ал эми жазында себиле турган уруктар сөзсүз түрдө алдын ала даярдалат. Уруктарды себүүгө даярдоо жолдору: Стратификация - жылуу жана муздак жайларда жүргүзүлөт. Себилүүчү урук таза жуулган

кум менен 1:3 катышында аралаштырылып, 3-50 температурада кармап, мезгил-мезгили менен нымдап турушат. Ал эми, сөөктүү породалардын уруктары атайын казылган траншеяларда 20-30 см калыңдыкта стратификациялашат. Стратификациянын узактыгы породанын биоэкологиялык өзгөчөлүктөрүнө жараша болот. Эгерде урук көп боло турган болсо, анда аларды төмөндөгүдөй траншеяларда стратификациялашат. Ал эми кээ бир породаларды, мисалы мистенин уруктарын жазында тездетилген ыкма менен даярдоого болот. Ал үчүн мистенин уругун 35-450 жылуу сууда 1 сутка кармап, андан кийин урукту суудан алып, таза абаны жана нымдуулукту жакшы өткөрүүчү материал менен ороп жылуу жерде сактоо керек. Урук мезгил мезгили менен нымдалып жана желдитилип турат. Мындай ыкма менен даярдалган уруктар 7-10 күндө өнүп чыгат. Тездетилген ыкма менен өрүктүн, жаңгактын жана бадамдын ж.б. уруктарын даярдоого болот. Бадамдын жана өрүктүн уруктарын жазында даярдыксыз эле уругун сөөгүнөн ажыратып, себүү да жакшы жыйынтык берет. Уруктарды себүүгө даярдоо ыкмалары: Скарификация - уруктун сырткы катуу кабыгын атайын механикалык жолдор менен жабыркатышат. Жыйынтыгында кабыктан суу урукка өтүп, уруктун өсүп чыгуусуна шарт түзүлөт. Ошпаривание. Мындай ыкма менен уругунун сырткы кабыктары катуу, негизинен чанактуулардын уруктары даярдалат. Урукту ысык сууда кармап, андан кийин себишет. Анткени жогорку температурада уруктун сыртындагы катуу кабык бузулуп, сууну ичкери өткөрөт.

жайкы

а

б тоңуучу

Уруктарды себүү:

в тоңбоочу Уруктардын үстү жыгач таарындысы (опилка) менен жабылат. Жазында уруктар өнүп чыкканга чейин отоо жумуштарын жүргүзүү керек.

Урук себилүүчү аянт терең айдалып, андан кийин урук себүүнүн астында тегизделет. Тегизделген жерде себилген урук бирдей тереңдикте, болжол менен уруктун өлчөмүнөн 3 эсе тереңдикте көмүлөт. Тереңдиктин бирдей болушу уруктун тегиз, бирдей убакта өсүп чыгуусуна шарт түзөт.

Өмүрбек КОЖОШЕВ, илимий кызматкер, Сонунбү ТЕМИРБАЕВА, кенже илимий кызматкер Улуттук илимдер академиясынын Жаңгакчылык жана мөмө өсүмдүктөр институту

Күзүндө уруктар даярдыксыз себилет. Ал эми жазында алдын ала даярдалган гана уруктарды себүү керек

Мөмөлүү дарактарды коргоо иш-чаралары Мөмөлүү дарактарды коргоо иш-чараларынын кадамдары:  Алдын алуучу (профилактикалык); Фитосанитардык; Коргоо жана күрөшүү (химиялык коргоо каражаттары). Фитосанитардык жана алдын алуучу (профилактикалык) ишчараларды жүргүзүүдө эрте жазда жана күзүндө дарактардын түбүн тегерете казып коюу керек. Негизги сабактарындагы куураган кабыктарын алып таштап, акиташ менен (10 л сууга 2 кг актиташ) акталат. Мында дарактардын кабыгын күндүн күйүүсүнөн жана кара рак, цитоспороз инфекциясынын кирип кетишинен сактайт.

Коргоо жана күрөшүү химиялык препараттарды колдонууда дарактар бүчүр ача элек маалга чейин эрте жазда колдонуу зарыл. Дарылоо 3 жылда бир жолу жүргүзүлөт. Колдонулуучу чаралардын убагы Өсүмдүктүн фазасы 1 Бүчүр ачылганга чейин

Календардык убагы 2

Төмөндө көрсөтүлгөн дарыларды ЖА АККнын облустук офисинен алсаңыздар болот. Мөмөлүү дарактарынын зыянкечтери менен химиялык жана механикалык күрөшүүнүн чаралары. Механикалык күрөшүү чаралары 3

Март ичи-апрель- Куураган жана ооруга дин башы. чалдыккан шактарын кыюу, тазалоо, түшпөй Дарактырдын ка- калган жалбырактарын б ы к т а р ы н д а г ы түшүрүү. з ы я н к еч т е рд и н Кабыгы сыйрылган шакжумуртк аларын тарын таңуу, акиташ межок кылуу үчүн. нен актоо.

Химиялык күрөшүү. Даярдалган дарынын сарпталышы кг/га же г/10 л суу 4 Нурелл-Д 1,5

Децис 0,5-1,10

Кандай зыянкечтерге колдонулат

Эскертүү

5

6

Калканчыктар, кабык Бардык бутактакемирүүчүлөр, алманын мөмө же- ры суу болгонго гичинин курту, мөмө шиш тумшугу, чейин чачуу өсүмдүк биттеринин жумурткалакерек ры, ак кебер, кара рак. Жогорудагы зыянкечтерге

«Окутуу, кеңеш берүү жана инновациялык борбору» коомдук фондунун китептеринен алынды.


Áåëåñ К

ыргызстанда көлмөлөр көп болбосо да атайын жасалма көлмөлөрдү уюштуруп балык өндүрүүгө болоору белгилүү. Кыргызстанда узундугу 4 миң кмден кем эмес - 23 дарыя, 10 чоң көл, 52 суу сактагыч, 1200дөн ашуун көлмөлөр (0,5-1 га) катталган. Балыкчылык Кыргызстанда 1965-жылдан бери өнүгүп, 1966-жылы Фрунзе мамлекеттик балык чарбасы, 1965-жылы Өзгөндө, 1975жылы Талас жана Сокулукта, 1988-жылы Сузакта, 1991жылы жасалма жол менен балыкчылыкты өркүндөтүү максатында Тоңдо, Караколдо балыкчылык завод уюштурулуп форель, осман, карп, ж.б. балыктары өндүрүлүүдө. Кыргызстанда өндүрүлүүчү балыктарды өзгөчөлүктөрү Кыргызстанда 50дөн ашуун балыктын түрү катталган. Алар бардык агын жана көлмөк сууларда жашай алат. Туздуу суудагы балыктар – деңиз балыгы, тузсуз сууда – дарыя балыгы деп аталат. Деңиз балыктарга караганда агын суудагы балыктар чыйрак болушат жана 2 метр бийиктикке чейин секирүүгө жөндөмдүү. Суунун агымына каршы сүзүүгө ылайыкташкан. Балык

12-март, 2018-жыл

Кыргызстанда балык чарбасы

суу астында кычкылтек менен дем алып жашоосун улантат. Оозу жана бакалоору (дем алуу органы) аркылуу сууну өткүрүп кычкылтек жок болсо өлүмгө дуушар болот. Суу астындагы – өсүмдүктөр – балык үчүн өтө баалуу, себеби алар – күндүн нурун кабыл алып балыктар үчүн кычкылтек бөлүп чыгарат жана баалуу тоют катары пайдаланат. Балыктар – тамактануусуна карап жырткыч жана жөнөкөй балыктар болуп бөлүнөт. Жырткыч балыктардын курч тиштери

(судак, форель) - алар кичине балыктарды, бакаларды жеп жашоо улантса, жөнөкөй балыктар – тиши жок болгондуктан - суу астындагы курт-кумурскалар, рак сымалдуулар жана чөптөр менен тоюттанат. Балыктардын өмүрү - түрүнө жараша ар түрдүү болот. Деңиз бычки балыгы 1 жыл болсо, Белуга, Волга дарыясында 100 жыл жашайт. Ысык-Көлдө - «Алабуга» 20 жыл, Суусамырда көк-чаар балыгы 15 жыл жашап тукум куучулук мезгили 5-6 жылга созулат.

Балык өстүрүүдө – жыл мезгилинин таасири да чоң – себеби кыш мезгилинде жашоосу чектелип тамак-аштын катышы азайып, кошумча салмак бербеген учурга туш болот. Кыргызстанда – сазан, форель балыктары жакшы өсөт, 70-90 см ге жетип, 8-10 жыл жашап 10 кг салмак берет. Балыкчылык чарбасын атайын жасалма көлдөрдү багуу менен киреше табууга болот. Балыктар муздак жана жылуу сууларда жашоочу мүнөзү менен да экиге бөлүнөт. Жылуулукту сүйгөндөр – сазан, карп, ак жана кара амур, толстолобик, судак, карась – өсүп өнүгүү мезгили күндүн ысыган мезгилине туш келет. Ал эми кышта алар суунун түбүнө кирип жан багат. Суукка чыдамдуулар – форель, сиг, пелядь – булар үчүн катуу аккан таза мөңгү суулары талап кылынат – бул суулар кычкылтекке бай. Жылуулукту сүйгөн балыктар суукка чыдамдуу балыктардын салыштырмалуу айырмасы булар икра

Пастереллёз Пастереллёз (Pasteurellosis) – былжыр челдерде жана өпкөдө шүүшүндүү сезгенүүлөдү пайда кылуучу септимеция түрүндө өтүүчү жугуштуу ылаң. Пастереллёз ылаңы дүйнөдө кеңири таралган, Кыргызстанда да кездешет. ЫЛАҢДАТКЫЧТАРЫ. Pasteurella multocida – грамм терс, спораларды пайда кылбаган, майда, узундугу 0,3-1,25 мкм, туурасы 0,25-0,5 мкм келген бактерия. Туруктуулугу көп жогору эмес. Кыкта, муздак сууда 3-4 жума, тарпта 4 айга чейин сакталат. Жогорку температураны да жакшы көтөрө албайт. 70-900С да 5-10 мүнөттө өлөт. ЭПИЗООТОЛОГИЯСЫ. Пастереллёз менен үй жана жапайы жаныбарлардын бардык түрлөрү, куштар ылаңдайт. Адамга да жугат. Тооктордо жана коёндордо ылаң эпизоотия түрүндө өтүп, бир кыйласын кыргынга учуратат. Башка малдарга караганда жылкы сейрек ылаңдайт. Бодо мал жана кой тукумуна, жашына, жынысына карабастан ылаңдайт. Бирок козуларда ылаң көбүрөөк кездешип, өпкөсүн дартка чалдыктырат. Ылаң жылдын бардык мезгилинде кездеше берет, көбүнчө туут убагында, эрте жазда козу-койлорду көбүрөөк ылаңдатат. Эгерде ушул мезгилде койлордун багуусу начар болсо, жем-чөп жетишпесе, ылаң эпизоотия түрүнө өтүшү мүмкүн. Инфекциянын козгогучунун булагы болуп ылаңдуу жана ылаңдап айыккан койлор эсептелет. Ылаңдап айыккан койлордун денесинде микроб бир жылга дейре күчүн жоготпостон сактала берет. Тумоолоткуч мындай малдардын дем алуу жолдорунда, мурунунда, кекиртегинде, өпкөсүндө жайланышат. Соо малдарга жем-чөп, суу, төшөлгө шаймандар аркылуу, негизинен дем алуу жана тамак сиңирүү органдары аркылуу кирет. Пастереллёзду канаттуулардын арасында таратууда алардын денесинде мителик кылуучу Dermanyssus gallinae Argas persicus кенелеринин ролу чоң. Кенелердин организминде ылаңдаткыч 60 күнгө чейин, кээде андан да көп убакытка чейин сакталат. Ылаңдуу куш короолордо пастереллаларды чычкандар жана келемиштер да таратышы мүмкүн.

ПАТОГЕНЕЗИ. Табигый шартта пастереллалар организмге респиратордук, алиментардык жолдор менен, кээде теридеги жаракаттар аркылуу кирет. Кирген жеринде пастереллалар көбөйөт, канга жана лимфага жетип септицемияны пайда кылат, көпчүлүк учурда 12-18 саатта – мындай жаныбарлар өлүмгө чалдыгат. Процесстин күчөшүнө пастереллалардын фагоцитозду кескин начарлатышы (толук эмес фагоцитоз), алардын уу заттарды пайда кылышы өбөлгө түзөт, натыйжада капиллярлар массалык түрдө жабыркайт. Ушул себептен теринин алдыңкы катмарларында жана булчуңдардын арасында шишиктер жана шүүшүндүү диатез пайда болот. Козгогучтун вируленттүүлүгү начар пастереллалар киргенде өнүкпөйт. Аларда ылаң жетилип же ууланып өтөт, козгогучтар кээ бир органдарда гана, көбүнчө өпкөдө жайланышып крупоздук же серозалуу-катардуу сезгенүүнү пайда кылат. Ылаң өтө тез же курч өткөндө крупоздук кагын өнүгө албайт, өпкө бир аз шишимик тартат жана гиперемияга чалдыгат. КЛИНИКАСЫ. Букма мезгил бир нече сааттан 2-3 күнгө чейин созулат. Бардык малдарда пастереллёз өтө, тез, курч жетилип өтөт. Бодо малда ылаң өтө тез өткөндө капилеттен денесинин температурасы 41-420С га чейин көтөрүлөт жана септикага кубулуштар пайда болот. Кээде мал клиникалык белгилер билинбестен эле өлүмгө учурайт. Байкалган клиникалык белгилерге жүрөктүн ишинин бузулушу жана ичинен кан өтүшү кирет. Ылаң курч өткөндө клиникалык белгилер айкын байкалат, өзгөчө жүрөктүн иштешинин бузулушу, септицемия, диарея, коньюктивит. Ылаңдуу мал көпчүлүк учурда 1-2 суткада өлөт. Козуларда кээ бирде өтө тез формада өтөт, клиникалык белгилери ачык байкалбайт, калтыратат этин ысытат, алын кетирип тез эле өлүмгө дуушарлантат. Ылаң тез формада өткөндө температурасы 41-420С га

чейин жогорулап, мындан 2-3 күн өткөндөн кийин чычкактайт. Көздүн жана ооздун былжыр челдери гиперемия болуп, катуу кызарып чыгат. Өпкөсүнүн дартка чалдыкканы байкалып, жөтөлө баштайт. Мурдунан ириң аралашкан суюктук агат, көздөрү чылпактап, сезгенет. Мындай козулар көпчүлүк убакта бир ордунан турбастан жатат, 1-2 күн ичинде өлүшү мүмкүн. Соолук койлордун өпкөсү сезгенип, кадимки кагынга айланат, дем алуусу кыйындап, мурдунан кан аралаш илешкек суюктук агат. Ылаңдаган кой көбүнчө бир ордунда турбастан, мойнун созуп же бир жагына кыйшайтып жатат. Мурдунан ириң агат, көздөрүнөн былжыр челдери сезгенет, катуу жөтөлөт, ичегилери сезгенет, астыңкы жаактын ортосу томпоюп шишип чыгат. Дарттын мындай тез формасында ылаң 2-5 суткага созулуп, аягы өлүм менен аяктайт. Ылаңдын күчөгөн формасында малдын өпкөсүнүн чели сезгенет, кырылдайт, тез-тез жөтөлөт. Тамак сиңирүү органдарынын да дартка чалдыкканы байкалат. Ылаң 3 жумага же андан да көпкө созулуп, мал тез арыктап өлүмгө дуушар болот. Коёндордо ылаң курч өтүп, дене табы көтөрүлөт, жогорку дем алуу жолдору жабыркайт (каңылжаары сезгенет, чүчкүрөт). Кээде ичи өтөт, ылаңдуу коен начарлагандан начарлап 1-2 күндө өлүмгө чалдыгат. Пастереллёз дайыма кездешип туруучу (стационардуу) коен формаларында ылаң күчөп өтөт. Коендор ринит, коньюктивит, диарея ириңдүү кагын жана теринин катмарларында абсцесстер пайда болот.

7

таштап көбөйүүгө жөндөмдүүлүгү төмөн. Ошондуктан аларды атайын балык чарба заводдордо жасалма жол менен инкубатордо өндүрөт. Дүйнөдө балык өстүрүүнүн – экстенсивдик, жарым интенсивдик жана интенсивдик түрү бар: Экстенсивдик ыкмада – көлмөдө багуу менен кошумча тоютсуз өз алдынча өстүрүп - бул ыкмада көп киреше алууга кыйын. Жарым интенсивдик – ыкмада аз болсо да кошумча тоют менен камсыздайт. Интенсивдүү ыкмада – тоюттандыруу ж.б. иш-чаралар толугу менен аткарылат жана системалаштырылган. Кыргызстандагы балыктын түрлөрү кара-чаар балык салмагы - 1,5 кг, узундугу – 50 см келип, Суусамыр, Жумгал, Чүй жана ЫсыкКөлдун тоо сууларында жашайт. Бул балыктын түрү форельге абдан окшош болот, кээде айырмалоо деле кыйынга турат. Икрасын катуу аккан суу агымдарга таштаганга жөндөмдүү келип май, сентябрь айларында - 4,5 миң ден жогору икра таштайт. Уландысы бар. Бахтияр НЕМАТИЛЛАЕВ, ЖА АККнын ветеринар-адиси,

ДАРЫЛОО. Ылаңдаган малды өзүнчө бөлүп дарылайт. Алардын булчуңуна күнүнө эки маал төмөнкү антибиотиктерди: тетрациклин, террамицин, биоициндерден ар бири 1000015000; эритромициндерден 7000-10000; стрептомицин, дибиомицин 20000 ТБ 1 кг тирүү массасын эсеп кылып куят. Сульфаниамид препараттарынын ичинен норсульфазол, дисульфан, этазолдун ар бирин малдын 1 кг тирүү массасына 2-4 мг эсеп менен күнүнө 3-4 жолу оозу аркылуу ичирет. Ылаң жаңы башталганда жогорудагы дарылар менен бир эле мезгилде геморрагиялык септицемияга каршы сары сууну козулардын булчуң этине 20-40 мл өлчөмдө куят. Ошондой эле симтоматикалык дарылоо да жүргүзүлөт. Койлордун булчуң этине кофеин саят, оозуна этил спиртинин 30%дуу эритмесин куят. Ал эми козуларга этил спиртинен 10-15 мл, оозу аркылуу күнүнө 2-3 жолу жөткүртүүчү дарыларды: хлордуу аммоний, кош көмүрдүү натрий 3 г өлчөмүндө берет. Төмөнкү диетикалык каражаттар да колдонулат: АБК, ПАБК, карын зили жана ар кандай дары чөптөрдүн кайнатмалары. Пастереллёзго каршы колдонулуучу сары суу курч өткөн ылаңдын башталышында гана жардам берет. Аны клиникалык белгилер жаңыдан билинген мезгилде булчуңга же венага профилактикалык ченемин эки эсеге көбөйтүп куят. Сыворотканы антибиотиктер, сульфаниламид препараттары менен айкалыштырып колдонсо натыйжасы жогору болот. Пастереллёз менен ылаңдаган канаттууларды дарылабайт. АЛДЫН АЛУУ ЖАНА КҮРӨШҮҮ ЧАРАЛАРЫ. Ылаң чыккан чарбага (бодо, кой) чектөө коюлат. Чектөөнүн шарты боюнча чарбадан сыртка мал чыгарылбайт. Чек коюу чарбадан мал ылаңдан арылгандан 14 күн өткөндөн кийин, короо сарайларда корутунду дезинфекция жүргүзүлүп алынат. Пастереллёз чыккан коен чарбаларга чектөө жарыяланып, катуу талап коюлат. Ылаңдаган коендор союлат, клеткаларды жана бөлмөлөрдү дезинфекциялайт. Бардык ылаңдан дени сак коендордун булчуңуна бир ирет террамицин же эки ирет биомицин куят. Андан 24 саат өткөндөн кийин 45 күндөн жогоркуларына 7 күндүк аралык менен эки жолу формолвакцина колдонот. Чектөө чарбадан 14 күндөн кийин алынат. Б. НЕМАТИЛЛАЕВ ЖА АККнын ветеринар-консультанты


Áåëåñ

12-март, 2018-жыл

8

Туураа тамактануу Капустанын боюнча конференция – пайдасы НЕПАЛ ӨЛКӨСҮНДӨ

Учурда базардан капустанын түрлөрүн, өзгөчө ак, кызыл, түстүү, пекин жана брокколи капустасын алып жаткандарды көрүүгө болот. Капустанын калориялуулугу аз болгону менен пайдалуулугу көп. Бизде эң көп тараганы - бул жөнөкөй ак капуста. Белокко бай бул капустанын курамында С, К, В, В1, В2, В6, К, РР жана U витаминдерин кезиктирүүгө болот. Мындан тышкары сүт кычкылы, калий, кальций, магний, фосфор, йод, темир жана каротинди кезиктирүүгө болот. Капуста нерв системаларын тынчтандыруу, баш ооруну басуу, уйкусуздукту жоготуу сыяктуу пайдалары көп бол-

гондуктан аны элдик медицинада рак ооруларына, шишик ооруларына жана ичеги ооруларын айыктырууда колдонуп келишкен. Элдик дарыгерлер капустанын ширесин бөйрөк, жүрөк ооруларына жана арыктоону каалагандарга сунушташкан. Ашказан жарасында бир стакан капустанын ширесине бир чай кашык таза балды аралаштырып бир күндө үч маал тамактанарга жарым же бир саат калганда ичүү керек. Бир ай тынымсыз ичүү сунушталат. Ашказан жарасын жана гастритти акырындык менен жок кылат.

КАПУСТАДАН ЖАСАЛГАН КОТЛЕТ

ЖА АККдан аталган долбоордун жетекчиси Махабат Караева жана БиоСервис коомдук фондунун жетекчиси Гулзада Кудайбердиева долбоордун өлкөбүздө аткарылышы боюнча кенен маалымат берип кетишти. Долбоордун консультанты Насипа Мамасалиева «Тоолуу аймактарда күнөсканада жашылчаларды өстүрүү» деген чакан долбоор боюнча ийгиликтүү баяндамасын презентациялап берди. Конференцияны улай ар өлкөдөн алынып келинген азык-түлүктөр көргөзмөгө коюлуп, ар өлкөнүн өзгөчөлүктөрүнө күбө болуп, мыкты тажрыйба алмашуулар болуп өттү. Долбоор боюнча түзүлгөн жумушчу топтун өкүлдөрү – долбоордун кийинки жылдардагы аткарылышы, туруктуулугу, элге жайылтылышы боюнча иш-пландарды түзүштү. Конференция жергиликтүү Непал элдик бийлери менен аяктады. Жалпы жаштарды келечекте туураа тамактанууну жайылтууга чакырып кетем!

Непал өлкөсүнүн Катманду шаарында 2018-жылдын 27-28-февраль күндөрү Тоолуу аймактарда тамактанууга багытталган айыл чарбасы боюнча 2-чи Эл аралык конференция болуп өттү.

Конференцияга Кыргызстан, Непал, Эфиопия, Пакистан, Перу өлкөлөрүнөн айылда кызмат көрсөтүүчүлөр, долбоордун жетекчилери, жергиликтүү фермерлер жалпысынан 150дөн ашуун адам келип катышты. Конференцияны ачуу үчүн Непал өлкөсүнүн айыл чарба жана саламаттыкты сактоо министрликтеринин өкүлдөрү келип долбоордун пайдалуулугун белгилеп, аны колдоп бир топ жумуштарды жасоо биздин милдетибиз деген ойпикирлерин айтышты. Мында «Тоолуу Агро-Экосистемаларда Азыктануу» долбоорунун алкагында иш жүргүзүп жаткан ар бир өлкөнүн айылда кызмат көрсөтүүчүлөрү өздөрүнүн чакан долбоорлорунун негизинде жетишилген ийгиликтери менен бөлүштү.

ëåñ Á åгезити Ãезиттин ээси: Æалал-Абад Айылдык Консультациялык кызматы

Насипа МАМАСАЛИЕВА

Башкы редактор: Күбөлүк № 000630 Базаркул АСАНБЕКОВ Нускасы 3300 Жасалгалаган: Айжамал Махмуд кызы Гезит 2000-жылдан бери чыгат

Капуста котлетинин рецепти өтө эле жөнөкөй, бирок өзгөчө жумшак жана даамдуу. Бул өзгөчө даамды капустадан даярдап даамын татып көрсөңүз, сиздин сүйүктүү тамак-аш тизмеңизге киришине шек жок. Капуста – 1,5 даана. Калемпир майда – дааПияз – 2 шт. мына жараша. Картошка – 2-3 даана. Көк чөп майда тууралТуз – даамына жараша. ган – 3-4 кашык. Манка – 3-4 кашык. Ун – 130 гр.

Даярдоо ыкмасы: 1.Капустаны майда кылып бычак менен туурайсыз болбосо атайын теркадан өткөрсөңүз болот. 2. Андан соң тууралган капустаны чоң казанга саласыз да кайнаган сууну тегиз кылып капустаны жапкыдай куясыз. Андан соң 1-1,5 саат капкагын жаап коесуз. 3. Пиязды майда, жука кылып туурайсыз. Эгер чоң болсо төрткө бөлүп туурайсыз. 4. Капустаны суудан бөлүп аласыз да өсүмдүк майына чоң отко кууруп аласыз, бир аз убакыт өткөндө отту азайтып 15-20 мүнөт тегиз аралаштырып кууруп аласыз. 5. Пиязды да өсүмдүк майына кууруп алабыз. 6. Картошканы чоң теркадан өткөрүп алабыз. 7. Чеснокту майда кылып туурап алабыз да, ага пиязды, көк чөптөрдү кошуп картошка менен аралаштырабыз. 8. Андан соң картошкага капустаны аз-аздан 3 бөлүп аралаштырып аласыз. 4 кашык манка унун кошуп тегиз кылып аралаштырабыз, аралашманын согу чыкканча. 9. Тузду, калемпирди кошуп аралаштырабыз. 10. Унду кошуп, анан котлеттин формасын кылып баштайсыз, эгер капуста котлети формасын кармабаса анда дагы манка унун кошосуз. 11. Бардык даяр болгон массаны котлет формасында жасап болгон соң, котлеттерди тапаказанга өсүмдүк майын куюп алып эки тарабын тең кызыл кылып кууруйсуз.

Котлет даяр болду. Тамагыңыз таттуу болсун!

Биздин дарек: Жалал-Абад шаары, Курманбек көчөсү 10, тел:(03722) 5-09-11, факс: 5-01-56, www.rasja.kg E-mail: rasja@rasja.kg Гезит Жалалабат АККнын компьютеринде терилип жана жасалгаланды. “ММКны колдоо боюнча борбор” фондунун басмаканасында басылды. Бишкек шаары, Горький көчөсү, 1-б. Буюртма № 436

Белес газетасынын март айындагы чыгарылышы  
Белес газетасынын март айындагы чыгарылышы  
Advertisement