Page 1

www.rashtriyaujala.com

Email: ne@rashtriyaujala.com

³fûEOXf (E³fÀfeAfSX)

Q`d³fIY

¦fb÷Y½ffSX, 6 A¢McX¶fSX 2011

SXf¿MXÑXe¹f ÀfaÀIYSX¯f

IbYLX £ffÀf W`X... Ad²fIY°f¸f °ff´f¸ff³f ³¹fc³f°f¸f °ff´f¸ff³f

AfdV½f³f ¸ffÀf Vfb¢»f ´fÃf, QVf¸fe, 2068 n n n

34 dOX¦fie 24 dOX¦fieX

U¿fÊ : 2, AaIY : 101 ´fÈ¿NX 8 Af¸faÂf¯f ¸fc»¹f 2.00 ÷Y´f¹fZ

ÀfZÔÀfZ¢Àf

Àfc¨fIYfaIY ¶feEÀfBÊX Àfc¨fIYfaIY E³fEÀfBÊX

Aaþ³fe ´fd¶»fIZYVf³Àf ´fif. d»f. IYf ´fiIYfVf³f

2

·ffSX°f ImY Àff±f Àf¸fÓfü°ff ´ffIY d½fSXfZ²fe ³fWeÔ : IYSXþBÊ

þ³f¸f°f

7

WûÔOf IYfSX IYf d³f¹ffÊ°f §fMXfE¦fe IaY´f³fe

Af¹fûªf³f

8

ÀfSXfÊRYf Àfû³ffX ¨ffaQe

27,280X ÷Y. (22 I`YSmXMX) 53,300 ÷Y. (´fid°f dIY¦fif.)

A³fbÀfcd¨f°f þfd°f Af¹ffZ¦f ³fZ dQ¹ff EÀfEÀf´fe IYfZ d¦fSXµX°ffSX IYSX³fZ IYf AfQZVf

¢¹ff McX-ªfe À´fZ¢MÑX¸f §fûMXf»fZ ¸fZÔ d¨fQa¶fSX¸f ´fSX ·fe IYfSÊX½ffBÊX IYe ªff³fe ¨ffdWXE?

„UÊ¢ Ÿ„UË¥ ¬ÃÊ Ÿ„UË¢

SXfª¹f IZY ´fbd»fÀf ¸fWXfd³fQZVfIY ³fZ IYWXf A·fe ³fWXeÔ d¸f»ff Af¹fû¦f IYf ´fÂf

A´f³fZ d½f¨ffSX ·fZþ³fZ IZY d»fE »fû¦fBX³f IYSmÔX

www.rashtriyaujala.com

Af½fV¹fIY Àfc¨f³ff Àfb²fe ´ffNXIYûÔ E½fa EªfZÔMXûÔ IYû IYû d½fªf¹f QVf¸fe IYe WXfdQÊIY Vfb·fIYf¸f³ffEaÜ BXÀf A½fÀfSX ´fSX dQ³ffaIY 6 A¢McX¶fSX 2011 IYû A½fIYfVf WXû³fZ IZY IYfSX¯f 7 A¢McX¶fSX IYf SXf¿MÑXe¹f CXªff»ff Àf¸ff¨ffSX ´fÂf IYf AaIY ´fiIYfdVf°f ³fWXeÔ WXû¦ffÜ 8 A¢McX¶fSX 2011 IYû Af´fIYf d´fi¹f Àf¸ff¨ffSX ´fÂf ´fb³f: Af´fIZY WXf±fûÔ ¸fZÔ WXû¦ffÜ Àfa´ffQIY

·fMÐXMX ImY §fSX IYe ÀfbSXÃff ¸fbAf¹f³ff IYfZ ¦fbþSXf°f ´fWbÔ¨fe E³fAfBÊXE AW¸fQf¶ffQÜ ³fZVf³f»f B³f½fZdÀMX¦fZdMX½f EþZÔÀfe (E³fAfBÊE) IYe MXe¸f ¦fbþSXf°f ImY d³f»fÔd¶f°f AfBÊ´feEÀf ARYÀfSX ÀfÔþe½f ·fMÐXMX ImY §fSX IYf ¸fbAf¹f³ff dIY¹ffÜ ½fWX A´f³fe dSX´ffZMXÊ ¦fÈW ¸fÔÂff»f¹f IYfZ ÀfüÔ´f QZ¦feÜ ¹fWX MXe¸f ¦fÈW ¸fÔÂff»f¹f ImY AfQZVf ´fSX AW¸fQf¶ffQ AfBÊX W`Ü BÀf MXe¸f ¸fZÔ ´fbd»fÀf ImY A»ff½ff E³fAfBÊE ImY Af»ff ARYÀfSX ·fe W`ÔÜ ¦füSX°f»f¶f W` dIY ¹fZ MXe¸fZÔ ßfe ·fMÐXMX IYe ´f°³fe IYe ÀfbSXÃff IYe ¸ffÔ¦f ImY ¶ffQ ·fZþe ¦fBÊ W`ÔÜ ¹fWX MXe¸f ·fMÐXMX IYe ÀfbSXÃff ÀfZ þbOÞZ Wf»ff°ffZÔ IYf A²¹f¹f³f IYSX dSX´ffZMXÊ ¦fÈW ¸fÔÂff»f¹f IYfZ ·fZþZ¦feÜ V½fZ°ff ·fMÐXMX ³fZ QfZ dQ³f ´fW»fZ ¦fÈW ¸fÔÂff»f¹f IYfZ d¨fMÐXNXe d»fJIYSX ÀfbSXÃff ¶fPÞf³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYe ±feÜ

dWaXOX³f E¹fSX¶fZÀf : ½ff¹fbÀfZ³ff dQ½fÀf IZY A½fÀfSX ´fS XdQ»»fe IZY d³fIYMX dÀ±f°f WX½ffBÊXAOÐXOZ IZY ¸f`Qf³f ´fSX XdSXdRY»f dOÑ»f IZY IYSX°f¶f dQ£ff°fZ ½ff¹fbÀf`d³fIY LXf¹ff : EªfZÔÀfe

»fJ³fDYÜ d´fL»fZ ¸fWe³ffZÔ CØfSX ´fiQZVf IYe SXfþ³fed°f ¸fZÔ ·fc¨ff»f »ff QZ³fZ ½ff»fZ ¦fü°f¸f¶fbð³f¦fSX (³ffZEOf) ªf³f´fQ ImY ·fMÐXMXf ´ffSXÀfü»f ¦ffÔ½f ¸fZÔ WbE IYfaO IYfZ »fZIYSX SXf¿MÑXe¹f A³fbÀfcd¨f°f þfd°f Af¹ffZ¦f ³fZ SXfª¹f ÀfSXIYfSX IYfZ ½fWfÔ ImY ½fdSX¿NX ´fbd»fÀf A²feÃfIY IYfZ d¦fSXµX°ffSX IYSX ´fZVf IYSX³fZ IYf AfQZVf dQ¹ff W`Ü Af¹ffZ¦f ImY A²¹fÃf AüSX ¶ffSXf¶fÔIYe ÀfZ IYfÔ¦fiZÀfe ÀffÔÀfQ ´fe.E»f.´fbd³f¹ff ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ·fMÐXMXf ´ffSXÀfü»f ¦ffÔ½f IYe Àff°f ¸fdW»ffAfZÔ ³fZ ´fbd»fÀf ´fSX ¶f»ff°IYfSX IYf AfSXfZ´f »f¦ff¹ff ±ffÜ BÀf ÀfÔ¶fÔ²f ¸fZÔ B³f ¸fdW»ffAfZÔ ³fZ

þÔIY RcYO ´fSX ³¹ff¹ff»f¹f Àf£°f Àf£°fe dQ»»fe CX©f ³¹ff¹ff»f¹f ³fZ IZÔYýi ÀfSXIYfSX IYû »f¦ffBÊX RYMXIYfSX ÀIcY»f AüSX IYf»fZªfûÔ IYe I`ÔYMXe³fûÔ ´fSX ªfaIY RcYOX ´fSX ´fid°f¶fa²f »f¦ff³fZ IYf d³fQZÊVf ÀfSXIYfSX õXfSXf dQE ¦fE WX»fRY³ff¸fZ ´fSX WXfBÊXIYûMÊX ³fZ ªf°ff¹ff AÀfa°fû¿f ³fBÊ dQ»»feÜ dQ»»fe C¨¨f ³¹ff¹ff»f¹f ³fZ ¶fb²f½ffSX IYfZ ImYÔQi ÀfSXIYfSX ÀfZ ¹fW Àfbd³fdV¨f°f IYSX³fZ ImY d»fE IYWf dIY ÀIYc»ffZÔ ½f IYfg»fZþfZÔ IYe I`YÔMXe³ffZÔ ¸fZÔ Vfe°f»f ´fZ¹ffZÔ ½f þÔIY RcYO ´fSX ´fc¯fÊ ´fid°f¶fÔ²f »f¦fZÜ ³¹ff¹ff²feVf E.ImY. ÀfeIYSXe ½f dÀfðf±fÊ ¸fÈQb»f IYe JÔO´feN ³fZ

ÀfSXIYfSXe W»fRY³ff¸fZ ¸fZÔ þÔIY RYcO ÀfZ À½ffÀ±¹f IYfZ J°fSXf À½feIYfSXZ þf³fZ ´fSX A´fiÀf³³f°ff þ°ff°fZ WbE IYWf dIY AQf»f°f dÀfRYÊ ¶ff°fZÔ ³fWeÔ ¨ffW°feܽfWX ¨ffW°fe W`Ô dIY ÀfSXIYfSX Vf`dÃfIY ÀfÔÀ±ff³ffZÔ ImY ³fþQeIY þÔIY RcYO IYe d¶fIiYe ½f Af´fcd°fÊ ´fSX ´fcSXe °fSXW ´fid°f¶fÔ²f Àfbd³fdV¨f°f IYSX³fZ ImY d»fE ´fi·ff½fe IYQ¸f CNfEÜ JÔO´feN ³fZ IYWf dIY ÀfSXIYfSX ³fZ

þfZ W»fRY³ff¸ff QfdJ»f dIY¹ff W`, CÀfÀfZ ½fWX ÀfÔ°fb¿MX ³fWeÔ W`ÔÜ JÔO´feN Vf`dÃfIY ÀfÔÀ±ff³ffZÔ ImY ³fþQeIY þÔIY RYcO ½f Vfe°f»f ´fZ¹ffZÔ IYe d¶fIiYe ´fSX ´fid°f¶fÔ²f »f¦ff³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYfZ »fZIYSX Qf¹fSX IYe ¦fBÊ ¹ffd¨fIYf ´fSX Àfb³f½ffBÊ IYSX SXWe ±feÜ ÀfSXIYfSX õXfSXf dQE ¦fE W»fRY³ff¸fZ ¸fZÔ IYWf ¦f¹ff W` dIY ImYÔQi ÀfSXIYfSX ³fZ Vf`dÃfIY ÀfÔÀ±ff³ffZÔ ¸fZÔ ÀfbSXdÃf°f ·ffZþ³f C´f»f¶²f IYSXf³fZ ImY dQVffd³fQZÊVf d³f²ffÊdSX°f IYSX³fZ ImY d»fE A³fb·f½fe EþZÔdÀf¹ffZÔ, ÀfÔ¦fN³ffZÔ ½f ÀfÔÀ±ff³ffZÔ ÀfZ ´fiÀ°ff½f Af¸fÔdÂf°f dIYE W`ÔÜ ¹fW W»fRY³ff¸ff 18 þb»ffBÊ IYfZ QfdJ»f dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ BÀfÀfZ ´fW»fZ ¸fb£¹f ³¹ff¹ff²feVf Qe´fIY d¸fßff ½f ³¹ff¹ff²feVf ÀfÔþe½f J³³ff

IYe JÔO´feN ImY Àf¸fÃf Qf¹fSX W»fRY³ff¸fZ ¸fZÔ À½ffÀ±¹f ¸fÔÂff»f¹f ³fZ IYWf ±ff dIY CÀf³fZ Àf·fe SXfª¹f ÀfSXIYfSXfZÔ ½f ÀfÔ§f VffdÀf°f ÃfZÂffZÔ IYfZ ÀIYc»ffZÔ ½f IYfg»fZþfZÔ IYe I`Y³MXe³fû ¸fZÔ Vfe°f»f ´fZ¹ffZÔ ½f þÔIY RYcO ´fSX ´fid°f¶fÔ²f »f¦ff³fZ ImY d»fE d³fQZÊVf þfSXe IYSX³fZ ImY d»fE IYWf W`Ü ³¹ff¹ff²feVf ÀfeIYSXe ³fZ IYWf dIY IZÔYýi ÀfSXIYfSX ³fZ d½fd·f³³f SXfª¹f ÀfSXIYfSXfZÔ IYfZ þÔIY RYcO ÀfZ WfZ³fZ ½ff»fZ Wfd³fIYfSXIY ´fi·ff½ffZÔ ImY Àf¸¶fÔ²f ¸fZÔ d»fJf ±ff »fZdIY³f BÀfÀfZ Àf¸fÀ¹ff IYf Àf¸ff²ff³f ³fWeÔ WbAf ¢X¹ffZÔdIY Vf`dÃfIY ÀfÔÀ±ff³ffZÔ ImY ³fþQeIY þÔIY RcYO IYe d¶fIiYe ´fSX ´fid°f¶fÔ²f ³fWeÔ »f¦ffÜ AQf»f°f ³fZ ImYÔQi ÀfSXIYfSX ÀfZ QfZ ³f½fÔ¶fSX °fIY EIY dSX´ffZMXÊ ´fZVf IYSX ¹fW ¶f°ff³fZ ImY d»fE IYWf W` dIY CÀf³fZ BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ¢X¹ff IYQ¸f CNfEÜ CÀf³fZ ImYÔQi ÀfSXIYfSX ÀfZ þÔIY RYcO ÀfZ VfSXeSX ´fSX WfZ³fZ ½ff»fZ Wfd³fIYfSXIY ´fi·ff½ffZÔ ImY Àf¸¶fÔ²f ¸fZÔ ¹fb½ff ´fePÞe IYfZ þf¦føYIY IYSX³fZ ImY d»fE IYWf W`Ü (EªfZÔÀfe)

ÀfÔ´fi¦f ´fSX Q¶ff½f ¶f³ffE¦fe ¨fb³ff½f ´fc½fÊ Qf¦f ²fû³fZ IYe IYûdVfVf AfO½ff¯fe IYe ¹ffÂff »fJ³fDYÜ

³fBÊX dQ»»feÜ

ÀfÔ½ffQQf°ff Àf¸¸fZ»f³f ¸fZÔ ¶f°ff¹ff dIY 38 dQ³ffZÔ ¸fZÔ ¹fW ¹ffÂff 23 SXfª¹ffZÔ AüSX ÀfÔÀfQ ImY Vfe°fIYf»fe³f ÀfÂf ¸fZÔ ImYÔQi ¨ffSX ImYÔQi VffdÀf°f ´fiQZVffZÔ ÀfZ WfZIYSX IYe ÀfÔ¹fb¢°f ´fi¦fd°fVfe»f ¦fN¶fÔ²f³f ¦fbþSXZ¦feÜ LW ¨fSX¯ffZa ¸fZÔ ´fcSXe WfZ³fZ ½ff»fe (ÀfÔ´fi¦f) ÀfSXIYfSX BÀf ¹ffÂff ImY ¶fe¨f ´fSX ·fi¿MXf¨ffSX AüSX ¸fZÔ dQ½ff»fe ImY Ad·f¹ff³f ¶fPÞ°fe ¸fWÔ¦ffBÊ ImY IYfSX¯f °fe³f dQ³f IYf 11 A¢McX¶fSX ÀfZ 20 ¸fbQÐQfZÔ ´fSX Q¶ff½f d½fßff¸f SXWZ¦ffÜ BÀf ¶f³ff³fZ ImY ¸fIYÀfQ ³f½fa¶fSX °fIY ªffSXe SXWZX¦fe QüSXf³f QZVf ImY ÀfZ ·ffSX°fe¹f þ³f°ff QcSXSXfþ B»ffIYfZÔ °fIY ¹fWX ¹ffÂff ´ffMXeÊ (·ffþ´ff) ImY ´fWbÔ¨f³fZ ImY d»fE ßfe ½fdS¿NX ³fZ°ff »ff»fIÈY¿¯f AfO½ff¯fe 11 AfO½ff¯fe ¶fe¨f ¶fe¨f ¸fZÔ W½ffBÊ ¸ff¦fÊ A¢XMXc¶fSX ÀfZ 20 ³f½fÔ¶fSX °fIY ÀfbVffÀf³f IYf ÀfWfSXf ·fe »fZÔ¦fZÜ ßfe IYb¸ffSX ³fZ AüSX À½f¨L SXfþ³fed°f ImY d»f¹fZ QZVf ¹ffÂff ImY d½fÀ°fÈ°f IYf¹fÊIiY¸f IYe ·fSX ¸fZÔ þ³f¨fZ°f³ff ¹ffÂff d³fIYf»fZÔ¦fZÜ þf³fIYfSXe QZ°fZ WbE ¶f°ff¹ff dIY ßfe ßfe AfO½ff¯fe IYe BÀf ¹ffÂff ImY AfO½ff¯fe IYe ¹ffÂff CØfSX´fiQZVf AüSX ÀfÔ¹ffZþIY A³fÔ°f IYb¸ffSX AüSX ÀfW d¶fWfSX IYe Àfe¸ff ´fSX dÀ±f°f ÀfÔ¹ffZþIY SXd½fVfÔIYSX ´fiÀffQ ³fZ EIY »ffZIY³ff¹fIY (Vû¿f ´fZªf 2 ´fSX)X

³f¸f³f

¶fZ¶fe IYe À½feMX À¸ffBX»f

15,792.41 (-72.45X) 4751.30 (-20.85X)

CØfSX ´fiQZVf ImY »ffZIYf¹fb¢°fY IYe þfÔ¨f dSX´ffZMXÊ ImY Af²ffSX ´fSX ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¸ff¹ff½f°fe ³fZ ¸ff²¹fd¸fIY dVfÃff ¸fÔÂfe SXÔ¦f³ff±f d¸fßf IYfZ ¸fÔdÂf¸fÔO»f ÀfZ ¶fJfÊÀ°f dIY¹ff °ffZ ¨f»f SXWe þfÔ¨f ´fSX ßf¸f ¸fÔÂfe ¶ffQVffW dÀfÔW IYfZ ·fe ¶ffWSX IYf SXfÀ°ff dQJf dQ¹ffÜ B³f QfZ³ffZÔ ImY ´fW»fZ Qb¦²f d½fIYfÀf AüSX ´fVfb´ff»f³f ¸fÔÂfe A½f²f´ff»f dÀfÔW AüSX ²f¸ffʱfÊ IYf¹fÊ SXfª¹f ¸fÔÂfe SXfþZVf dÂf´ffNe IYfZ »ffZIYf¹fb¢°f IYe þfÔ¨f dSX´ffZMXÊ ImY ¶ffQ ¸fÔdÂf¸fÔO»f ÀfZ ¶fJfÊÀ°f dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¸ff¹ff½f°fe ³fZ þfÔ¨f ImY §fZSXZ ¸fZÔ AfE ßf¸f ¸fÔÂfe ¶ffQVffW dÀfÔW IYfZ þfÔ¨f ´fcSXe WfZ³fZ °fIY ¸fÔÂfe ´fQ ÀfZ WMXf¹ff W`Ü ¶fWbþ³f Àf¸ffþ ´ffMXeÊ (¶fÀf´ff) ImY ´fiQZVf A²¹fÃf AüSX SXfª¹f ImY ÀfWIYfdSX°ff

½feSXfÔ¦f³ff Qb¦ffÊ ·ff·fe IYe þ¹f³°feX ´fSX d½fVfZ¿f

A´f³fZ £fc³f ÀfZ dIY¹ff ±ff ·f¦f°f dÀfaWX IYf d°f»fIY þü³f´fbSXÜ

A²¹fÃf ²fSX¸f dÀfÔW AüSX »føfe¶ffBÊ d¶fi¦fZO IYe A²¹fÃf ¸fÔþe°f IYüSX ³fZ ¶f°ff¹ff dIY CX³fImY d´f°ff À½f°f³Âf°ff IYe ¸fVff»f ±ff¸f³fZ ½ff»fZ Wf±f EIY ¶ffÔImY d¶fWfSXe ·fMÐXMX ±fZ þfZ B»ffWf¶ffQ IY»fZ¢XMÑZMX ¸fZÔ °fSXRY þWfÔ VfWeQZ Afþ¸f ·f¦f°f dÀfÔW, ¨f³QiVfZJSX ³ffdþSX ±fZÜ CX³fImY QfQf ¸fWZVf ´fiÀffQ ·f˜ AüSX AfþfQ AüSX SXfþ¦fbSX þ`ÀfZ IiYfÔd°fIYfdSX¹ffZÔ ImY ±fZ °ffZ ¨ff¨ff ´fÔdO°f dVf½f VfÔIYSX ·fMÐXMX ±fZÜ ½feSXfÔ¦f³ff Qb¦ffÊ QcÀfSXe °fSXRY ½feSXfÔ¦f³ff Qb¦ffÊ ·ff·fe IYe VffQe ¸fWf³f ªfª¶ff ·ff·fe ·fe ±feÔ dþ³WfZÔ³fZ ImY³Qie¹f Ii Y fÔ d °fIYfSX e ·f¦f½f°fe ¨fSX ¯ f EÀfZ¸¶f»fe ¸fZÔ ¶f¸f RmYÔIY³fZ þf SXWZ IiYfad°fIYfdSX¹fûÔ IYû SXfªfÀ±ff³f ÀfZ ¶ffZWSXf ImY Àff±f WbBÊ ±feÜ ½fW ·f¦f°f dÀfÔW ImY ¸ff±fZ ´fSX A´f³fZ WXd±f¹ffSX »ffIYSX QZ°fe ±feÔ Qb¦ffÊ CÀf Àf¸f¹f IiYfÔd°fIYfSXe ÀfÔ¦fN³f Jc³f ÀfZ d°f»fIY »f¦ff¹ff ±ffÜ dW³Qb À °ff³f ÀffZ V fd»fÀMX ·ff·fe Qb¦ffÊ ·ff·fe CØfSX ´fiQZVf ¸fZÔ dSX´fd¶»fIY³f EÀffZdÀf¹fZVf³f ImY IYüVff¸¶fe dþ»fZ ¸fZÔ VfWþfQ´fbSX ¦ffÔ½f ¸fZÔ EIY ¦fbþSXf°fe ´fi¨ffSX Àfd¨f½f ±fZÜ Qb¦ffÊ ·ff·fe A´f³fZ ´fd°f ßfe ¶ffZWSXf ¶fifÁ¸f¯f ´fdSX½ffSX ¸fZÔ Àff°f A¢McX¶fSX 1907 ¸fZÔ ´f`Qf WbBÊ ImY Àff±f d¸f»fIYSX IiYfÔd°fIYfdSX¹ffZÔ IYe WSX °fSXW ÀfZ ±feÔÜ Àff°f A¢Mcc¶fSX IYfZ C³fIYe 104½feÔ þ¹f³°fe W`Ü ¸fQQ IYSX°fe ±feaÜ SXf½fe ³fQe ImY °fMX ´fSX 28 ¸fBÊ dW³QbÀ°ff³f ÀffZVfd»fÀMX dSX´fd¶»fIY³f Af¸feÊ ImY 1930 IYfZ ¶f¸f ´fSXeÃf¯f ¸fZÔ (Vû¿f ´fZªf 2 ´fSX)X

¸fÔÂfe À½ff¸fe ´fiÀffQ ¸fü¹fÊ ³fZ CX´fSXû¢°f þf³fIYfSXe QeÜ ßfe ¸fü¹fÊ ³fZ IYWf dIY ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¸ff¹ff½f°fe ³fZ »ffZIYf¹fb¢°f IYe dSX´ffZMXÊ ImY ¶ffQ WMXfE ¦fE ´fc½fÊ Qb¦²f d½fIYfÀf AüSX

IYfSÊX½ffBÊX CX´fi IYe ¸fb£¹f¸faÂfe ³fZ ¶f£ffÊÀ°f dIYE Qû AüSX AfSXûd´f°f ¸faÂfe ´fVfb´ff»f³f ¸fÔÂfe A½f²f´ff»f dÀfÔW ¹ffQ½f, SXÔ¦f³ff±f d¸fßf AüSX ¶ffQVffW dÀfÔW ImY dJ»ffRY ¦fÔ·feSX dVfIYf¹f°ffZÔ IYe þfÔ¨f Àf°fIYÊ°ff Ad²f¿NXf³f ÀfZ IYSXf³fZ IYf d³f¯fʹf d»f¹ff W`Ü C³WfZÔ³fZ IYWf dIY

QfZ³ffZÔ ¸fÔdÂf¹ffZÔ IYfZ BÀfd»fE WMXf¹ff ¦f¹ff °ffdIY þfÔ¨f ´fi·ffd½f°f ³fWeÔ WfZ AüSX d½f´fÃfe ´ffdMXʹffZÔ IYfZ A³ff½fV¹fIY SXfþ³fed°f IYSX³fZ IYf ¸fbQÐQf ³fWeÔ d¸f»fZÜ C³WfZÔ³fZ IYWf dIY WMXfE ¦fE ¸fÔdÂf¹ffZÔ ³fZ Wf»ffÔdIY ¸fb£¹f¸fÔÂfe ÀfZ d¸f»fIYSX ¹fW ÀfRYfBÊ Qe W` dIY C³fImY d½fSXfZd²f¹ffZÔ ³fZ ÀffdþVf ImY °fW°f dVfIYf¹f°f IYe W` °ffdIY SXfþ³fed°fIY Ld½f IYfZ ²fcd¸f»f dIY¹ff þf ÀfImYÜ ßfe ¸fü¹fÊ ³fZ IYWf dIY WMXfE ¦fE ¸fÔdÂf¹ffZÔ IYfZ ÀffRY ¶f°ff dQ¹ff ¦f¹ff W` dIY ¹fdQ C¨¨f ³¹ff¹ff»f¹f ¸fZÔ C³fImY dJ»ffRY »f¦ffE ¦fE AfSXfZ´f ¦f»f°f Àffd¶f°f WfZ°fZ W`Ô X°ffZ C³WZÔ ¸fÔÂfe ´fQ ´fSX ½ff´fÀf d»f¹ff þf ÀfIY°ff W`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWf dIY ·ffSX°fe¹f (Vû¿f ´fZªf 2 ´fSX)

Af¹ffZ¦f IYfZ Vf´f±f ´fÂf ·fe dQ¹ff ±ffÜ ßfe ´fbd³f¹ff ³fZ IYWf dIY ¸fdW»ffAfZÔ ³fZ ¹fW ·fe IYWf ±ff dIY Àff¸f³fZ Af³fZ ´fSX ½fZ AfSXfZ´fe ´fbd»fÀf ½ff»ffZÔ IYfZ ´fW¨ff³f ÀfIY°fe W`ÔÜ ¸fdW»ffAfZÔ ³fZ A´f³fe dSX´ffZMXÊ d»fJZ þf³fZ IYe ¦fbWfSX À±ff³fe¹f ´fbd»fÀf ÀfZ »f¦ffBÊX ±fe »fZdIY³f C³fIYe dSX´ffZMXÊ ³fWeÔ d»fJe ¦fBÊX dþÀfImY ¶ffQ C³WfZÔ³fZ Af¹ffZ¦f ÀfZ Àf¸´fIYÊ Àff²ffÜ ßfe ´fbd³f¹ff ³fZ ¶f°ff¹ff dIY dVfIYf¹f°f d¸f»f³fZ ´fSX ¦fü°f¸f¶fbð³f¦fSX ImY ½fdS¿NX ´fbd»fÀf A²feÃfIY IYfZ Af¹ffZ¦f ImY Àf¸fÃf ´fZVf WfZ³fZ ImY d»fE ¨ffSX ¶ffSX ³ffZdMXÀf þfSXe dIY¹ff ¦f¹ff »fZdIY³f ½fW ´fZVf ³fWeÔ WbEÜ

BÀf ½fþW ÀfZ Af¹ffZ¦f IYfZ ¸fþ¶fcSX³f d¦fSXµX°ffSXe ½ffSXaMX þfSXe IYSX³ff ´fOÞfÜ ßfe ´fbd³f¹ff ³fZ ¶f°ff¹ff dIY A³fbÀfcd¨f°f þfd°f ÀfZ ÀfÔ¶fÔd²f°f dVfIYf¹f°ffZÔ IYe þfÔ¨f ImY QüSXf³f Af¹ffZ¦f IYfZ ·ffSX°fe¹f ÀfÔd½f²ff³f IYe ²ffSXf 338 ImY °fW°f dÀfd½f»f ³¹ff¹ff»f¹f IYf Ad²fIYfSX d¸f»f þf°ff W`Ü Af¹ffZ¦f ³fZ BÀfe Ad²fIYfSX ImY °fW°f d¦fSXµX°ffSXe ½ffSaMX þfSXe dIY¹ff W`Ü ½ffSXaMX ¸fZÔ ´fbd»fÀf ¸fWfd³fQZVfIY IYfZ AfQZVf dQ¹ff ¦f¹ff W` dIY ½fdSX¿NX ´fbd»fÀf A²feÃfIY IYfZ 24 A¢XMXc¶fSX IYfZ Af¹ffZ¦f ImY Àf¸fÃf ´fZVf dIY¹ff þfEÜ EIY Àf½ff»f ImY þ½ff¶f (Vû¿f ´fZªf 2 ´fSX)X

³ffZ¶fZ»f ´fbSXÀIYfSX d¸f»f³fZ IYfZ Àf¸fÓff ±ff ¸fþfIY I`Y³f¶fSXfÜ

½f¿fÊ 2011 ImY d»fE ·füd°fIYe IYf ³ffZ¶fZ»f ´fbSXÀIYfSX ´fif~ IYSX³fZ ½ff»fZ °fe³f ½f`Äffd³fIYfZÔ ¸fZÔ ÀfZ EIY A¸fZdSXIYe ¸fc»f ImY AfÀMÑZd»f¹ffBÊ ½f`Äffd³fIY ¶fif¹f³f dÀ¸f±f IYfZ þ¶f BÀf ´fbSXÀIYfSX ImY d»fE ¨fb³fZ þf³fZ IYe Àfc¨f³ff d¸f»fe °ffZ C³WZÔ BÀf ´fSX EIYQ¸f d½fV½ffÀf ³fWeÔ WbAf AüSX »f¦ff dIY IYfZBÊ LfÂf C³fImY Àff±f ¸fþfIY IYSX SXWf W`Ü °ffSXfaZ ¸fZÔ WfZ³fZ ½ff»fZ d½fÀRYfZMX kÀfb´fSX³ffZ½ffl ImY A²¹f¹f³f ImY þdSX¹fZ ¶fiÁ¸ffÔO ImY °½fdSX°f d½fÀ°ffSX ÀfÔ¶fÔ²fe SXWÀ¹f ÀfZ ´fQfÊ CNf³fZ ImY d»fE ³ffZ¶fZ»f ´fbSXÀIYfSX dQE þf³fZ ImY d»fE ¨f¹fd³f°f dÀ¸f±f ³fZ ÀfÔ½ffQQ°ffAfZÔ ÀfZ IYWf dIY ³ffZ¶fZ»f ´fbSXÀIYfSX dQE þf³fZ IYe RYfZ³f ´fSX Àfc¨f³ff d¸f»f³fZ ´fSX CX³WXûÔ³fZ ÀffZ¨ff dIY CX³fIZY LfÂffZÔ IYf À½fedOVf ·ff¿ff ¶ffZ»f³fZ IYf »fWþf IYfRYe A¨Lf WfZ ¦f¹ff W` AüSX ½fW CX³fÀfZ ¸fþfIY IYSX SXWZ W`ÔÜ ¹fW IYfRYe SXfZ¨fIY A³fb·f½f ±ffÜ Wf½fOÊ ¹fcd³f½fdÀfÊMXe ÀfZ ½f¿fÊ 1993 ¸fZÔ O¢XMXSXZMX IYe C´ffd²f WfdÀf»f IYSX ¨fbImY dÀ¸f±f AüSX A¸fZdSXIYf ImY ½f`Äffd³fIY

´fiÀf³³f°ff Àfc¨f³ff IYe ´fbd¿MX WXû³fZ ´fSX £fbVfe IZY IYfSX¯f IYfa´f³fZ »f¦fZ ±û ´f`SX

Àff»f ´f»fʸfbMXSX E½fÔ A¸fZdSXIYe ½f`Äffd³fIY EZO¸f SXeÀf IYfZ ÀfÔ¹fb¢°f øYX´f ÀfZ ·füd°fIYe IYf ³ffZ¶fZ»f ´fbSXÀIYfSX QZ³fZ IYe ¦f°f dQ½fÀf §ffZ¿f¯ff IYe ¦fBÊX ±feÜ dÀ¸f±f ½f¿fÊ 1995 ¸fZÔ A´f³fe AfÀMÑZd»f¹ffBÊ ´f°³fe ImY Àff±f AfÀMÑZd»f¹ff ¨f»fZ AfE AüSX ¹fWeÔ ImY ³ff¦fdSXIY ¶f³f ¦fEÜ ¹fWXfa SXWXIYSX ½fWX IYfRYe »fa¶fZ Àf¸f¹f ÀfZ A³fbÀfa²ff³f IYf¹fÊ ÀfZ ªfbOÞZX WbXE ±ûÜ ´fbSXÀIYfSXfZÔ IYe §ffZ¿f¯ff WfZ³fZ IYe J¶fSX d¸f»f³fZ ´fSX W¿fÊ d¸fdßf°f AfV¨f¹fÊ ImY Àff±f ßfe dÀ¸f±f ³fZ À±ff³fe¹f SXZdO¹ffZ ÀfZ IYWf dIY ½fWX ¶fWb°f C°ÀffdW°f W`ÔX AüSX AfV¨f¹fʨfdIY°f ·feÜ CX³WZÔX C°f³fe We JbVfe WfZ SXWe W` dþ°f³fe CX³fIZY ¶f¨¨ffZÔ ImY þ³¸f ImY Àf¸f¹f WbBÊ ±feÜ JbVfe ImY IYfSX¯f CX³fIZY ´f`SX IYfÔ´f SXWZ ±fZÜ (EªfZÔÀfe)

WX°¹ffSXû´fe IYfZ ¸ffSX³fZ AfE ¶fQ¸ffVf IYe ¸fbNX·ûOÞX ¸fZÔ ¸fü°f ¸fZSXNÜ

CØfSX ´fiQZVf ImY ¸fZSXN dþ»fZ ¸fZÔ ´fZVfe ÀfZ ½ff´fÀf »ffE þf SXWZ I`YQe ´fSX ¦ffZ»fe¶ffSXe IYSX W¸f»ff IYSX³fZ ½ff»fZ Wd±f¹ffSX¶fÔQ AÄff°f ¶fQ¸ffVf IYfZ ´fbd»fÀf ³fZ þ½ff¶fe IYfSX½ffBÊ ¸fZÔ ¸ffSX d¦fSXf¹ffÜ §fMX³ff JSXJüQf B»ffImY ¸fZÔ ¸fÔ¦f»f½ffSX IYfZ CÀf Àf¸f¹f WbBÊ þ¶f °fe³f ´fbd»fÀfIY¸feÊ EIY ½ffW³f ÀfZ QfZ I`YdQ¹ffZÔ-BÀ°fIYfSX AüSX AfdÀfRY IYfZ Wf´fbOÞ IYe À±ff³fe¹f AQf»f°f ÀfZ ´fZVfe ImY ¶ffQ dþ»ff IYfSXf¦ffSX »ff SXWZ ±fZÜ BXÀf QüSXf³f ´ffÔ¨f ¸ffZMXSXÀffBdIY»f Àf½ffSX Wd±f¹ffSX¶fÔQ ¶fQ¸ffVffZÔ ³fZ BÀ°fIYfSX IYfZ þf³f ÀfZ ¸ffSX³fZ IYe ³fe¹f°f ÀfZ CÀf ´fSX ¦ffZ»fe¶ffSXe VfbøY IYSX QeÜ ½fW W°¹ff ImY ´fi¹ffÀf ImY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ þZ»f ¸fZÔ ¶fÔQ W`Ü ´fbd»fÀf IYe þ½ff¶fe IYfSÊX½ffBÊ ¸fZÔ EIY ¶fQ¸ffVf ¸ffSXf ¦f¹ff þ¶fdIY CÀfImY Àff±fe ¶fQ¸ffVf ¸füImY ÀfZ RYSXfSX WfZ ¦fEÜ JSXJüQf ±ff³ff ´fi·ffSXe ·f¦f½f°f dÀfÔW ³fZ ÀfÔ½ffQQf°ffAfZÔ IYfZ ¶f°ff¹ff dIY ¸ffSXZ ¦fE ¶fQ¸ffVf IYe dRY»fWf»f ´fW¨ff³f ³fWeÔ WfZ ´ffBÊ W`Ü C³WfZÔ³fZ IYWf dIY ´fi±f¸f QÈ¿MX¹ff I`YQe ´fSX W¸f»ff ´fbSXf³fe SXÔdþVf IYf ¸ff¸f»ff ´fi°fe°f WfZ SXWf W`Ü (EªfZÔÀfe)


2

QZVf-d½fQZVf

³fûEOXf (E³fÀfeAfSX) ¦fb÷Y½ffSX, 6 A¢McX¶fSX 2011

·ffSX°f ImY Àff±f Àf¸fÓfü°ff ´ffIY d½fSXfZ²fe ³fWeÔ : IYSXþBÊ ³fBÊ dQ»»feÜ

ARY¦ffd³fÀ°ff³f ImY SXf¿MÑX´fd°f Wfd¸fQ IYSXþBÊ ³fZ ¶fb²f½ffSX IYfZ IYWf dIY ·ffSX°f ImY Àff±f WbAf SX¯f³fed°fIY ÀffÓfZQfSXe Àf¸fÓfü°ff dIYÀfe A³¹f QZVf IYfZ »fdÃf°f ³fWeÔ W` AüSX BÀfÀfZ ´ffdIYÀ°ff³f ImY Àff±f Àf¸¶fÔ²f JSXf¶f ³fWeÔ WfZÔ¦fZÜ ARY¦ffd³fÀ°ff³f IZY SXf¿MÑX´fd°f ³fZ ·ffSX°fARY¦ffd³fÀ°ff³f Àf¸¶fÔ²f d½f¿f¹f ´fSX Af¹ffZdþ°f EIY ½¹ff£¹ff³f ¸fZÔ IYWf dIY SX¯f³fed°fIY ÀffÓfZQfSXe Àf¸fÓfü°ff dIYÀfe SXf¿MÑX ¹ff SXf¿MÑX Àf¸fcW ImY dJ»ffRY

§fû¿f¯ff ´ffdIYÀ°ff³f IYû ªfbOÞX½ff AüSX ·ffSX°f IYû ¶f°ff¹ff ¶fOÞXf ·ffBÊX ·ffSX°f IYe Ãf¸f°ffAûÔ IYf »ff·f »fZ³fZ IZY d»fE dIY¹ff Àf¸fÓfü°ff

»fdÃf°f ³fWeÔ W`Ü ½¹ff£¹ff³f IYe A²¹fÃf°ff d½fQZVf

ARY¦ff³f ¸fZÔ ·ffSX°f IYfZ ¸f²¹fÀ±f ImY øY´f ¸fZÔ ³fWeÔ QZJ°ff A¸fZdSXIYf ½ffdVfÔ¦fMX³fÜ

Pfa¨fZ IYfZ ¸fc»¹f½ff³f ¸ff³f°fZ W`Ô AüSX W¸fZÔ BÀfZ þfSXe SXJ³ff ¨ffdWEÜ C³WfZÔ³fZ IYWf dIY ½ffdVfÔ¦fMX³f ·ffSX°f A¸fZdSXIYf ³fZ ·ffSX°f AüSX ARY¦ffd³fÀ°ff³f ImY AüSX ´ffdIYÀ°ff³f ImY ¶fe¨f Àf¸¶fÔ²ffZÔ ¸fZÔ Àfb²ffSX IYf ¶fe¨f SX¯f³fed°fIY ÀffÓfZQfSXe Àf¸fÓfü°fZ IYf À½ff¦f°f ·fe Àf¸f±fʳf IYSX°ff W`Ü ´fi½f¢°ff ³fZ IYWf dIY dIY¹ff W`, »fZdIY³f CÀf³fZ IYWf W` dIY ½fW A¸fZdSXIYf ³fZ QfZ³ffZÔ ÀfSXIYfSXfZÔ ImY ¶fe¨f WfZ SXWe ARY¦ffd³fÀ°ff³f ¸fZÔ VffÔd°f ´fidIiY¹ff ¸fZÔ ³fBÊ dQ»»fe ½ff°ffÊAfZÔ IYf þfZSXQfSX Àf¸f±fʳf dIY¹ff W`Ü IYfZ ¸f²¹fÀ±f ImY °füSX ´fSX ³fWeÔ QZJ°ff W`Ü ¹fW ´fcLZ þf³fZ ´fSX dIY ¢X¹ff ·ffSX°f ³fZ ³f½f¸¶fSX d½fQZVf d½f·ff¦f IYe ´fi½f¢°ff d½f¢XMXfZdSX¹ff ³fc»f`ÔO 2008 ImY ¸fb¸¶fBÊ W¸f»fZ ImY AfSXfZd´f¹ffZÔ IYfZ AüSX ÀfZ þ¶f ¸fÔ¦f»f½ffSX IYfZ ´fcLf ¦f¹ff Oe- IY¸´f³fe ImY ´fi¸fbJ QfDYQ ´fiVfaÀff dIY ¢X¹ff A¸fZdSXIYf, B¶fifdW¸f IYfZ IYf³fc³f ImY IYMX§fSXZ ARY¦ffd³fÀ°ff³f ¸fZÔ Àfb»fW ´fidIiY¹ff Qû³fûÔ QZVfûÔ IZY ¶fe¨f WbXE ¸fZÔ JOÞf IYSX³fZ ImY d»fE A¸fZdSXIYf ¸fZÔ ·ffSX°f IYe IYfZBÊ ·fcd¸fIYf Àf¸fÓfü°fZ IYf Àf¸f±fʳf ÀfZ ¸fQQ ¸ffÔ¦fe W`, Àfbßfe ³fc»f`ÔO ³fZ ¨ffW°ff W`, C³WfZÔ³fZ ÀfÔ½ffQQf°ffAfZÔ IYWf dIY ·ffSX°f AüSX ´ffdIYÀ°ff³f ·fe dIY¹ff ÀfZ IYWf dIY ½ffdVfÔ¦fMX³f ³fZ A´f³fe dõ´fÃfe¹f ¶ff°f¨fe°f IYfZ A¸fZdSXIYf-´ffdIYÀ°ff³f-ARY¦ffd³fÀ°ff³f ImY ¶fe¨f dRYSX ÀfZ VfbøY dIY¹ff W`, AüSX dRY»fWf»f ½fWX ½ff°ffÊ ImY dÂf´fÃfe¹f Pfa¨fZ IYfZ ¸fc»¹f½ff³f ¸ff³f°ff W` Àf¸fÓf°fe W`ÔX dIY ¹fW QfZ³ffZÔ QZVffZÔ ImY ¶fe¨f IYf AüSX BÀfZ þfSXe SXJ³fZ IYf Àf¸f±fʳf IYSX°ff W`Ü ¸ff¸f»ff W`Ü ·ffSX°f AüSX ARY¦ffd³fÀ°ff³f ImY ¶fe¨f BÀf °fSXW IYe J¶fSXZÔ AfBÊ W`Ô dIY ´ffdIYÀ°ff³f SX¯f³fed°fIY ÀffÓfZQfSXe AüSX ³¹fc dÀf»IY SXfZO ´fW»f ³fZ A´f³fe Àfe¸ff ImY ·fe°fSX Àf·fe Af°fÔIY½ffQe ¸fZÔ ·ffSX°f IYe Àf¸·ffd½f°f ÀffÓfZQfSXe ImY ¶ffSXZ ¸fZÔ AfBÊ ÀfÔ¦fN³ffZÔ, W¢IYf³fe ³fZMX½fIYÊ ÀfdW°f Àf·fe °ffd»f¶ff³f SX´fMXfZÔ IYf dþIiY IYSX°fZ WbE CX³WXfaZ³fZ IYWf dIY ¹fZ ¦fbMXfZÔ ImY Àff±f Àfb»fW ImY d»fE ¶ff°f¨fe°f Af¹ffZdþ°f QfZ³ffZÔ EZÀfe ¶ff°fZÔ W`Ô, dþ³fIYf W¸f ¶fWb°f À½ff¦f°f IYSX³fZ IYe ¹ffZþ³ff IYe §ffZ¿f¯ff IYe W`Ü BÀf ´fSX IYSX°fZ W`ÔÜ A¸fZdSXIYe d½fQZVf d½f·ff¦f IYe ´fi½f¢°ff ³fZ IYWf dIY Àfbßfe ³fc»f`ÔO ³fZ IYWf dIY ¸f²¹fÀ±f IYe ·fcd¸fIYf Àfb»fW IYfZ »fZIYSX W¸ffSXf ÷YJ ¹fW W` dIY ¹fdQ Af´f d³f·ff³fZ ImY Àf¸¶fÔ²f ¸fZÔ ½fWX ³fWeÔ Àf¸fÓf°fe dIY Àfb»fW ImY d»fE þf SXWZ W`Ô °ffZ Af´fIYfZ Àf¸¶fÔd²f°f CX³fIYf QZVf EZÀff ¨ffW°ff W`XÜ W¸f BÀf dÂf´fÃfe¹f ¸ff´fQÔOfZÔ IYfZ ´fcSXf IYSX³ff W`Ü (EªfZÔÀfe)

½f`Äffd³fIYfZÔ ³fZ JfZþZ ´fif¨fe³f°f¸f 12 Àfb´fSX³ffZ½ff CX´f»fd¶²f ´fȱ½fe IYf d³f¸ffʯf WXû³fZ IZY BXd°fWXfÀf ´fSX ´fOÞX ÀfIZY¦fe ³fBÊX SXûVf³fe

½ffdVfÔ¦fMX³fÜ

AÔ°fdSXÃf ½f`Äffd³fIYfZÔ ³fZ Àfb¶fføY Oe´f RYe»O ¸fZÔ 150 Àfb´fSX³ffZ½ff IYe JfZþ IYe W` dþÀf¸fZÔ ÀfZ 12 A°¹fÔ°f ´fif¨fe³f AüSX EIY QcÀfSXZ ÀfZ QcSX dÀ±f°f W`ÔÜ Àfb´fSX³ffZ½ff °ffSXfZÔ ImY d½fÀRYfZMX IYSX³fZ IYe EIY A½fÀ±ff W`Ü »füW °f°½ffZÔ ImY pfZ°f ImY A»ff½ff Àfb´fSX³ffZ½ff ´fȱ½fe ImY d³f¸ffʯf ImY Bd°fWfÀf ´fSX ³fBÊ SXfZVf³fe Of»fZ¦ffÜ °fZ»f A¶fe¶f d½fV½fd½fôf»f¹f (MXeE¹fc) ImY ½f`Äffd³fIY E½fÔ A²¹f¹f³f Q»f ImY ´fi¸fbJ Ofg³f ¸ffAfZþ, OfZ½fe ´ffZþfÔÀIYe AüSX AfZSX ¦fifCSX ³fZ IYWf dIY B³f JfZþfZÔ ÀfZ Àfb´fSX³ffZ½ff IYe ´fiIÈYd°f E½fÔ °f°½ffZÔ ImY d³f¸ffʯf ¸fZÔ C³fIYe ·fcd¸fIYf ImY ´fid°f Àf¸fÓf ¶fPÞZ¦feÜ MXeE¹fc ImY ¶f¹ff³f ImY A³fbÀffSX BÀf A²¹f¹f³f Q»f ¸fZÔ MXfZdIY¹ffZ d½fV½fd½fôf»f¹f AüSX ¹fcd³f½fdÀfÊMXe AfgRY I`Y»feRYfZd³fʹff ¶fIYÊ»fZ AüSX »ffSXZÔÀf ³fZVf³f»f »f`¶f ImY ½f`Äffd³fIY Vffd¸f»f W`ÔÜ Àfb´fSX³ffZ½ff ´fiIÈYd°f ImY d»fE °f°½f d³f¸ffʯf IYfSXJf³ff W`Ü d½fÀRYfZMX ImY QüSXf³f °f°½f °ffSXfZÔ ImY ¶fe¨f d¶fJSX þf°fZ W`Ô AüSX þWfÔ ´fSX ½fZ ³fE °ffSXfZÔ E½fÔ ¦fiWfZÔ ImY d³f¸ffʯf ImY d»fE IY¨¨fZ ¸ff»f IYf IYf¸f IYSX°fZ W`ÔÜ ßfe ¸ffAfZþ ³fZ IYWf dIY ¹fZ °f°½f ½fW ´fSX¸ff¯fb W`Ô dþ³fÀfZ ´fȱ½fe, VfSXeSX AüSX SX¢°f ¸fZÔ ´ffE þf³fZ ½ff»fZ »füW °f°½ffZÔ IYf d³f¸ffʯf WbAf W`Ü Àfb´fSX³ffZ½ff ImY A²¹f¹f³f ÀfZ ½f`Äffd³fIY ¶fiÁ¸ffaO ImY d³f¸ffʯf ImY d½f¿f¹f ¸fZÔ þf³fIYfSXe ´fif´°f IYSX ÀfIY°fZ W`ÔÜ (EªfZÔÀfe)

¶fQ»ff½f

¸fÔÂfe EÀf.E¸f. IÈY¿¯ff ³fZ IYeÜ ßfe IYSXþBÊ ³fZ IYWf dIY SX¯f³fed°fIY ÀffÓfZQfSXe ImY ´feLZ IYe ÀffZ¨f ·ffSX°f IYe Ãf¸f°ff ÀfZ »ff·f »fZ³fZ IYe W`, °ffdIY ·ffSX°f

W¸ffSXe ´fbd»fÀf, W¸ffSXZ d¨fdIY°ÀfIYfZÔ ½f d½fôfd±fʹffZÔ IYfZ ´fidVfdÃf°f IYSX ÀfImYÜ CX³WXûÔ³fZ ¹fW ·fe IYWf dIY SX¯f³fed°fIY ÀffÓfZQfSXe Àf¸fÓfü°fZ IYfZ QfZ QZVffZÔ ÀfZ Af¦fZ »fZ þf³fZ IYf BSXfQf ³f °ffZ ·ffSX°f IYf W` AüSX ³f ARY¦ffd³fÀ°ff³f IYfÜ ßfe IYSXþBÊ ÀfZ þ¶f ¹fW ´fcLf ¦f¹ff dIY ¢X¹ff ·ffSX°f ImY Àff±f WbE BÀf Àf¸fÓfü°fZ ÀfZ ´ffdIYÀ°ff³f ImY Àff±f Àf¸¶fÔ²f ´fi·ffd½f°f WfZÔ¦fZ °fû C³WfZÔ³fZ IYWf dIY ´ffdIYÀ°ff³f EIY þbOÞ½ff ·ffBÊ W`Ü ·ffSX°f ¶fOÞf ·ffBÊ W`Ü ¹fW Àf¸fÓfü°ff W¸ffSXZ ·ffBÊ ImY Àff±f W¸ffSXZ Àf¸¶fÔ²ffZÔ IYfZ ´fi·ffd½f°f ³fWeÔ IYSXZ¦ffÜ (EªfZÔÀfe)

¹fb½ffAfZÔ IYfZ Af°fÔIY½ffQ ÀfZ QcSX SXJ³fZ ¸fZÔ W¸ffSXe ¸fQQ IYSXZÔ : þSXQfSXe BÀ»ff¸ff¶ffQÜ ´ffdIYÀ°ff³fe SXf¿MÑX´fd°f AfdÀfRY A»fe þSXQfSXe ³fZ IYWf W` dIY C³fIYf QZVf ¹fb½ffAfZÔ IYfZ Af°fÔIY½ffQe ÀffZ¨f SXJ³fZ ½ff»ffZÔ ÀfZ QcSX SXJ³fZ ImY d»fE ¦fSXe¶fe AüSX A³¹f Afd±fÊIY d½f¿f¸f°ffAfZÔ ÀfZ C¶fSX³fZ ¸fZÔ ¸fQQ ¨ffW°ff W`Ü ßfe þSXQfSXe ³fZ d¶fiMXZ³f ImY ÀfWf¹fIY d½fQZVf ¸fÔÂfe O¦f»fÀf A»fZ¢XþZÔOSX ImY Àff±f ¸fb»ffIYf°f ImY QüSXf³f ¸fÔ¦f»f½ffSX IYfZ IYWf dIY ¦fSXe¶fe, A½fÀfSXfZÔ ImY A·ff½f AüSX A·ff½f IYe ·ff½f³ff C³f ¸fb£¹f IYfSX¯ffZÔ ¸fZÔ W`Ô, þfZ ¹fb½ffAfZÔ IYfZ Af°fÔIY½ffQ IYe AfZSX »fZ þf³fZ ¸fZÔ ¹ffZ¦fQf³f IYSX°fZ W`ÔÜ AÔ°fSXfÊ¿MÑXe¹f Àf¸fbQf¹f IYfZ ¨ffdWE dIY ½fW C³f Àf·fe QZVffZÔ IYe ¸fQQ IYSXZ þfZ Af°fÔIY½ffQe ÀffZ¨f IYfZ ¶fPÞf½ff QZ³fZ ½ff»fZ ¸fc»f IYfSX¯ffZÔ ÀfZ C¶fSX³fZ ImY d»fE þcÓf SXWZ W`ÔÜ ´ffdIYÀ°ff³f IZY SXf¿MÑX´fd°f ³fZ IYWf dIY ´ffdIYÀ°ff³f Af°fÔIY½ffQ ImY dJ»ffRY »fOÞfBÊ ¸fZÔ A´f³fe A´ffSX IbY¶ffÊd³f¹ffZÔ ImY d»fE Vff¶ffÀfe IYe C¸¸feQ SXJ°ff W`Ü C³WfZÔ³fZ IYWf dIY W¸f AÔ°fSXfÊ¿MÑXe¹f Àf¸fbQf¹f ÀfZ ¨ffW°fZ W`Ô dIY ½fW W¸ffSXZ ½¹ff´ffSX IYfZ ¸füIYf QZ AüSX ¹fb½ffAfZÔ ImY d»fE Afd±fÊIY A½fÀfSXfZÔ IYfZ °f`¹ffSX IYSX³fZ AüSX C³WZÔ Af°fÔIY½ffdQ¹ffZÔ ÀfZ QcSX SXJ³fZ ¸fZÔ W¸fZÔ ¸fQQ IYSXZÜ CX³WXûÔ³fZ IYWf dIY ´ffdIYÀ°ff³f ³fZ Af°fÔIY½ffQ ImY dJ»ffRY »fOÞfBÊ ¸fZÔ ·ffSXe IYe¸f°f ¨fbIYfBÊ W` AüSX Af°fÔIY½ffQ IYe Àf¸ffd´°f °fIY ¹fW BÀf ÀfÔ§f¿fÊ IYfZ þfSXe SXJ³fZ ImY d»fE ´fid°f¶fð W`Ü (EªfZÔÀfe)

ÀfÔ¹fböY SXf¿MXÑÜ

ImY ·fe°fSX d½f´fÃf ´fSX A´f³fe IYfSXʽffBÊ ³fWeÔ SXfZIY ´ff°fe W` °ffZ CÀfZ IYOÞZ ´fid°f¶fÔ²ffZÔ IYf Àff¸f³ff IYSX³ff ´fOÞ ÀfedSX¹ff ImY dJ»ffRY ´fid°f¶fÔ²ffZÔ IYe ¨fZ°ff½f³fe QZ³fZ ÀfIY°ff W`Ü BÀf ´fiÀ°ff½f IYfZ ¸fÔ¦f»f½ffSX QZSX Vff¸f 9-2 ½ff»fZ ÀfÔ¹fb¢°fY SXf¿MÑX ÀfbSXÃff ´fdSX¿fQ ImY EIY ´fiÀ°ff½f ´fSX ImY ¸f°f ÀfZ JfdSXþ IYSX dQ¹ff ¦f¹ffÜ ·ffSX°f ÀfdW°f ¨ffSX WbE ¸f°fQf³f ¸fZÔ ·ffSX°f ³fZ dWÀÀff ³fWeÔ d»f¹ffÜ ½f`ÀfZ BÀf ÀfQÀ¹ffZÔ ³fZ ¸f°fQf³f ¸fZÔ dWÀÀff ³fWeÔ d»f¹ffÜ ßfe ´fbSXe ³fZ ´fiÀ°ff½f IYfZ øYÀf AüSX ¨fe³f ³fZ A´f³fZ ½feMXfZ Ad²fIYfSX IYWf dIY ÀfedSX¹ff ImY §fMX³ffIiY¸f ÀfZ ·ffSX°f d¨fÔd°f°f W`, ImY þdSX¹fZ JfdSXþ IYSX dQ¹ff W`Ü þWfÔ dWÔÀff ¸fZÔ Àf`IYOÞfZÔ ³ff¦fdSXIYfZÔ AüSX ÀfbSXÃff IYd¸fʹffZÔ ÀfÔ¹fb¢°f SXf¿MÑX ¸fZÔ ·ffSX°f ImY À±ff¹fe ´fid°fd³fd²f WSXQe´f IYe ¸fü°f WfZ ¨fbIYe W`Ü W¸f WSX °fSXW IYe dWÔÀff IYe d³fÔQf ´fbSXe ³fZ ¸f°fQf³f ¸fZÔ dWÀÀff ³f »fZ³fZ IYe IYSX°fZ W`Ô, ¨ffWZ ½fW IYfZBÊ ·fe IYSX SXWf ¶f¨ff½f §ffZ¿f¯f IYSX°fZ WbE IYWf dIY ÀfbSXÃff WfZÜ CX³WXûÔ³fZ IYWf dIY ·ffSX°f ¸ff³f°ff W` ´fdSX¿fQ ImY Àf¸fÃf AfE BÀf ´fiÀ°ff½f ¸fZÔ dIY Àf·fe SXfª¹ffZÔ IYe ¹fW dþ¸¸fZQfSXe W` ¨fe³f AüSX øYÀf IZYX ´fid°f¶fÔ²ffZÔ IYe ¨fZ°ff½f³fe IYfZ »fZIYSX ½feMXû IZY IYfSX¯f ´fiÀ°ff½f dIY ½fZ A´f³fZ ³ff¦fdSXIYfZÔ ImY ¸füd»fIY W¸ffSXe d¨fÔ°ffAfZÔ ImY þ½ff¶f ³fWeÔ W`ÔÜ Ad²fIYfSXfZÔ IYf Àf¸¸ff³f IYSXZÔ, C³fIYe WbXAf £ffdSXªf CX³WXûÔ³fZ ¸f°fQf³f ÀfZ QcSX SXW³fZ ImY ·ffSX°f Cd¨f°f AfIYfÔÃffAfZÔ IYfZ ´fcSXf IYSXZÔ AüSX ImY d³f¯fʹf ´fSX IYWf dIY BÀf¸fZÔ ÀfedSX¹ffBÊ d½f´fÃf õfSXf C³fIYe dVfIYf¹f°ffZÔ IYfZ ´fiVffÀfd³fIY, SXfþ³fed°fIY, IYe ¦fBÊ dWÔÀff IYe d³fÔQf ³fWeÔ IYe ¦fBÊ W`Ü ³f °ffZ BÀf¸fZÔ Afd±fÊIY AüSX A³¹f C´ff¹ffZÔ ImY þdSX¹fZ QcSX IYSXZÔÜ ßfe d½f´fÃf ´fSX dWÔÀff °¹ff¦f IYSX ÀfedSX¹ffBÊ ´fiVffÀf³f ImY Àff±f ´fbSXe ³fZ IYWf dIY ¹fWeÔ ´fSX SXfª¹ffZÔ IYe ¹fW ·fe dþ¸¸fZQfSXe VffÔd°f´fc¯fÊ SXfþ³fed°fIY ´fidIiY¹ff ImY þdS¹fZ A´f³fe W` dIY ½fZ A´f³fZ ³ff¦fdSXIYfZÔ IYe Wd±f¹ffSX¶fÔQ Àf¸fcWfZÔ AüSX dVfIYf¹f°ffZÔ ImY Àf¸ff²ff³f IYe IYfZBÊ dþ¸¸fZQfSXe We Of»fe Af°fÔIY½ffdQ¹ffZÔ ÀfZ dWRYfþ°f IYSXZÔÜ þWfÔ þ³f°ff ImY ¦fBÊ W`Ü VffÔd°f´fc¯fÊ d½fSXfZ²f ´fiQVfʳf ImY Ad²fIYfSX IYf Àf¸¸ff³f ÀfÔ¹fb¢°f SXf¿MXÑ ÀfbSXÃff ´fdSX¿fQ ImY ¹fcSXfZ´fe¹f ÀfQÀ¹ffZÔ dIY¹ff þf³ff ¨ffdWE, ½fWeÔ SXf¿MÑX CÀf ÀfcSX°f ¸fZÔ Cd¨f°f õfSXf °f`¹ffSX AüSX A¸fZdSXIYf õfSXf Àf¸fd±fÊ°f ´fiÀ°ff½f ImY IYfSXʽffBÊ ·fe IYSX ÀfIY°fZ W`Ô, þ¶f Af°fÔIY½ffQe Àf¸fcW ¸fÀfüQZ ¸fZÔ BÀf ¶ff°f IYf dþIiY W` dIY ¹fdQ AÀfQ AüSX Wd±f¹ffSX¶fÔQ »ffZ¦f ÀfSXIYfSX AüSX A²ffZÀfÔSX¨f³ff ImY ÀfSXIYfSX, ´fiÀ°ff½f ImY ´ffdSX°f WfZ³fZ ImY ¶ffQ ÀfZ 30 dQ³ffZÔ dJ»ffRY dWÔÀff IYfZ AÔþf¸f QZ SXWZ WfZÔÜ (EªfZÔÀfe)

SXf¸f³f¦fSXe ¸fZÔ We SXf¸f»fe»ffAfZÔ IYf MXfZMXf ¸f¹ffÊQf ´fb÷YX¿ffZØf¸f ·f¦f½ff³f ßfeSXf¸f IYe ³f¦fSXe ImY øY´f ¸fZÔ d¨fSX´fdSXd¨f°f A¹ffZ²¹ff ¸fZÔ We SXf¸f»fe»ffAfZÔ IYf ¸fÔ¨f³f dÀf¸fMX°ff þf SXWf W`Ü SXf¸f»fe»ffAfZÔ ImY ¸fÔ¨f³f ImY ¶fþf¹f ¹fWfÔ IYf Af¸f ³ff¦fdSXIY JfÀfIYSX ³füþ½ff³f IYf ÷YÓff³f SXf¸f»fe»ff ImY ¶fþf¹f Qb¦ffÊ´fcþf IYe AfZSX ¶fPÞ SXWf W`Ü SXf¸f»fe»ff »ffZ¦f QZJ³ff ³fWeÔ ¨ffW°fZ ¹ff SXf¸f ImY AfQVffZË IYfZ ´fÀf³Q ³fWeÔ dIY¹ff þf SXWf W`Ü EZÀfe ¶ff°f ³fWeÔ W` ¶fd»IY ¹fWfÔ ImY þ³fÀff¸ff³¹f ÀfZ IYe ¦fBÊX ¶ff°f¨fe°f ÀfZ À´f¿MX WfZ°ff W` dIY SXf¸f»fe»ff ImY Af¹ffZþ³f ¸fZÔ IYfRYe dQ¢IY°ffZÔ IYf Àff¸f³ff IYSX³ff ´fOÞ°ff W` ªf¶fdIY Qb¦ffÊ´fcþf ¸fZÔ Àf¶f IYbL SXZOe¸fZO C´f»f¶²f WfZ þf°ff W`Ü SXf¸f»fe»ff ´faOf»ffZÔ ¸fZÔ ¶fQ»f-¶fQ»f IYSX Af¹ffZdþ°f WfZ³fZ ½ff»fZ IYf¹fÊIiY¸ffZÔ ¸fZÔ ¸f³ffZSXÔþ³f A´fZÃffIÈY°f ª¹ffQf WfZ þf°ff W` þ¶fdIY AfQVfÊ SXf¸f»fe»ffAfZÔ ImY ¸fÔ¨f³f ¸fZÔ ´fiÀfÔ¦f ¶fQ»f³fZ IYf ´fiV³f We ³fWeÔ CN°ff W`Ü Qb¦ffÊ´fcþf ´fi¨f»f³f ¶fPÞ³fZ ÀfZ ´fW»fZ A¹ffZ²¹ff E½fÔ CÀfImY AfÀf´ffÀf ImY ÃfZÂffZÔ ¸fZÔ SXf¸f»fe»ffAfZÔ IYe ²fc¸f ¸f¨fe SXW°fe ±fe »fZdIY³f A¶f ¶fQ»fe ´fdSXdÀ±fd°f¹ffZÔ ¸fZÔ Qb¦ffÊ´fcþf ImY ´faOf»ffZÔ ÀfZ °fZþ Af½ffþ ¸fZÔ

dÂf´fû»fe: ³f½f ´fidVfÃf¯f Àf¸ffSXûWX IZY QüSXf³f ªfV³f ¸f³ff°fZ ¦fQÐQfRYe d½fSXû²fe Q»f IZY Àf`d³fIYÜ

øYÀf ³fZ dQ»ff¹ff SXÃff Af´fcd°fÊ IYe AOÞ¨f³fZa QcSX IYSX³fZ IYf ·fSXfZÀff

»ffCOÀ´feIYSXfZÔ ÀfZ ¦fcÔþ³fZ ½ff»fZ ·fþ³ffZÔ ¸fZÔ SXf¸f»fe»ffAfZÔ IYe Af½ffþ Q¶f Àfe ¦fBÊX W`Ü ´fbd»fÀf Ad·f»fZJfZÔ ImY ¸fb°ffd¶fIY A¹ffZ²¹ff ¸fZÔ JfÀfIYSX BÀf ¶ffSX ¸ffÂf QfZ À±ff³ffZÔ ´fSX SXf¸f»fe»ff IYf Af¹ffZþ³f WfZ SXWf W` þ¶fdIY Qb¦ffÊ ´fid°f¸ffEa IYSXe¶f 300 À±ff³ffZÔ ´fSX À±ffd´f°f IYe ¦fBÊX W`ÔÜ ´fbd»fÀf ImY A³fbÀffSX A¹ffZ²¹ffR`Yþf¶ffQ ÃfZÂf ¸fZÔ IYSXe¶f AfN Àfü À±ff³ffZÔ ´fSX Qb¦ffÊ´fcþf IYf

d½f¸fb£f°ff Qb¦ffÊ ´fcªff IZY QüSXf³f ¶fªf³fZ ½ff»fe AfSX°fe ¸fZÔ Q¶f ¦fE SXf¸f»fe»ff IZY Àfa½ffQ Af¹ffZþ³f W` þ¶fdIY SXf¸f»fe»ffAfZÔ IYf ¸fÔ¨f³f ImY½f»f 18 À±ff³ffZÔ ´fSX WfZ SXWf W`Ü SXf¸f»fe»ffAfZÔ ImY ¸fÔ¨f³f À±f»ffZÔ ´fSX Af SXWe IY¸fe ImY ¶ffSXZ ¸fZÔ ImY³Qie¹f Qb¦ffÊ´fcþf E½fÔ SXf¸f»fe»ff Àf¸f³½f¹f Àfd¸fd°f ImY ÀfÔSXÃfIY E½fÔ ³f¦fSX´ffd»fIYf ´fdSX¿fQ R`Yþf¶ffQ ImY ´fc½fÊ A²¹fÃf d½fþ¹f ¦fb~f ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ¹fb½fIYfZÔ ¸fZÔ Qb¦ffÊ´fcþf ImY ´fid°f A¨ff³fIY ¶fPÞf AfIY¿fʯf BÀfIYf ¶fWb°f ¶fOÞf IYfSX¯f W`Ü C³WfZÔ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ¹fb½ffAfZÔ ¸fZÔ Qb¦ffÊ´fcþf ImY ´fid°f ¶fPÞ°fe »ffZIYd´fi¹f°ff IYf Af»f¸f ¹fW W` dIY IY·fe-IY·fe SXf¸f»fe»ff ¸fZÔ IY»ffIYfSXfZÔ IYe IY¸fe ´fO

þf°fe W`Ü Àfd¸fd°f ImY A²¹fÃf ¸f³ffZþ þf¹fÀf½ff»f ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ¸ffÔ AfdQVfd¢°f IYe VffZ·ff¹ffÂff °f±ff SXf¸f»fe»ff IYe SXf¸f ¶ffSXf°f ImY QüSXf³f ³f¦fSX ¸fZÔ ´fiVffÀf³f ÀfZ VfSXf¶f IYe QbIYf³ffZÔ IYfZ ¶f³Q IYSXf³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYe ¦fBÊX W`Ü C³WfZÔ³fZ ¶f°ff¹ff dIY BÀf ³f¦fSXe ¸fZÔ Af¸f°füSX ´fSX SXf¸f»fe»ffAfZÔ IYf ¸fÔ¨f³f IY¸f AüSX Qb¦ffÊ´fcþf IYf Af¹ffZþ³f ª¹ffQf WfZ SXWf W`Ü C³fIYf IYW³ff ±ff dIY SXf¸f»fe»ff IYf ¸fÔ¨f³f EIY We QVfʳf ´fSX ¸fÔ¨f³f IYSX³ff WfZ°ff W` þ¶fdIY Qb¦ffÊ´fcþf ¸fZÔ ¸f³ffZSXÔþ³f ImY Àff²f³f ÀfÔ¶fÔd²f°f IY¸fZMXe IYfZ A´f³fe Ãf¸f°ff A³fbÀffSX ¶fQ»f³fZ IYf ´fcSXf A½fÀfSX ´fif~ WfZ°ff W`Ü ³f¦fSX ¸fZÔ Qb¦ffÊ´fcþf IYe ²fc¸f ¸f¨fe WbBÊ W`Ü ´fcSXe A¹ffZ²¹ff ½f BÀfImY AfÀf´ffÀf ImY ÃfZÂf Qb¦ffʸf¹f WfZ ¦fE W`ÔÜ ³f½fSXfÂf ¸fZÔ ¹fWfÔ Qb¦ffÊ´fcþf ¸fWfZ°Àf½f IYfRYe ²fc¸f²ff¸f ÀfZ ¸f³ff¹ff þf SXWf W`Ü ³f¦fSX IYe ¨füIY E½fÔ ³ffIYf IYe Qb¦ffÊ´fcþf ¸fZÔ ¶f³fZ ´faOf»f »ffZ¦ffZÔ IYfZ AfIYd¿fÊ°f IYSX SXWZ W`ÔÜ Qb¦ffÊ´fcþf ImY ´fid°f ¶fPZÞ AfIY¿fʯf ImY ¶ff½fþcQ IYWeÔ-IYWeÔ þ³fÀff¸ff³¹f IYe ²½fd³f ´fiQc¿f¯f ÀfZ IYdN³ffBÊ ¸fWÀfcÀf ·fe WfZ°fZ QZJf þf ÀfIY°ff W`Ü ²½fd³f ´fiQc¿f¯f IYe Wf»f°f ½fWfÔ ª¹ffQf ¶fQ°fSX W` þWfÔ QfZ Qb¦ffÊ´fcþf Àfd¸fd°f ImY »ffCOÀ´feIYSX AfÀf´ffÀf »f¦ffE ¦fE W`Ô AüSX C³f¸fZÔ °fZþ ¶fþf³fZ IYe WfZOÞ VfbøYX WfZ (EªfZÔÀfe) ¦fBÊX W`Ü

LXf¹ff : EªfZÔÀfe

W¢IYf³fe ³fZMX½fIYÊ IYf IY¸ffÔOSX ¸ffSXf ¦f¹ff : ³ffMXfZ

¸ffÀIYfZ/³fBÊ dQ»»feÜ

A³fbøY´f ·ffSX°fe¹f BÔþed³f¹fSXfZÔ IYfZ 20 d½fd·f³³f IYfZÀfÊ ¸fZÔ QÃf IYSX³fZ ImY d»fE þb»ffBÊ 2011 ÀfZ IYf¹fÊIiY¸f øYÀf ³fZ ·ffSX°f IYfZ AfV½fÀ°f dIY¹ff W` dIY ½fW VfbøY WfZ ¨fbIYf W`Ü ¶ff°f¨fe°f ImY ¶ffQ øYÀf ImY SXÃff C´fIYSX¯ffZÔ ImY IY»f´fbþfZÔÊ IYe Af´fcd°fÊ ¸fZÔ Af³fZ SXÃff¸fÔÂfe ³fZ IYWf W` dIY ·ffSX°f AüSX øYÀf ImY ¶fe¨f ½ff»fe °f¸ff¸f ¶ff²fffAfZÔ IYfZ þ»Qe ÀfZ þ»Qe QcSX IYSX »fÔ¶fZ Àf¸f¹f ImY d»fE Àf`³¹f °fIY³feIYe ÀfW¹ffZ¦f ¶f³ffE »fZ¦ff AüSX BÀfImY d»fE EIY ÀfÔÀ±ff¦f°f ½¹f½fÀ±ff SXJ³fZ ¸fZÔ Af³fZ ½ff»fe Àf·fe ¦fÔ·feSX Àf¸fÀ¹ffAfZÔ IYfZ IYf¹f¸f IYe þfE¦feÜ W»f IYSX d»f¹ff ¦f¹ff W`Ü ßfe EÔMX³fe ³fZ IYWf dIY ·ffSX°f AüSX øYÀf ImY ¶fe¨f Àf`³¹f °fIY³feIYe d´fL»fZ ½f¿fÊ IYe ¶f`NIY ImY ¶ffQ QfZ³ffZÔ QZVf IYBÊ ÃfZÂffZÔ ÀfW¹ffZ¦f ´fSX ¦fdN°f AÔ°fSX ¸fZÔ Af¦fZ ¶fPZÞ W`ÔÜ C³WfZÔ³fZ IYWf dIY AfV½ffÀf³f ÀfSXIYfSXe¹f Af¹ffZ¦f IYe 11 ½feÔ ·ffSX°f, øYÀf IYfZ EIY ¶fZW°fSXe³f SXÃff C´fIYSX¯ffZÔ ImY ¶f`NIY ¸fZÔ SXÃff ¸fÔÂfe E.ImY. EÔMX³fe ³fZ Àff¸fdSXIY ÀffÓfZQfSX AüSX EIY ¶fZ»ff¦f PÔ¦f ÀfZ ·ffSX°f IYe ¹fW d¨fÔ°ff IY»f´fbþfZÔÊ IYe Af´fcd°fÊ ·fSXfZÀfZ¸fÔQ d¸fÂf ¸ff³f°ff W`Ü C³WfÔZ³fZ ´fiIYMX IYe dIY IYBÊ ¸ff¸f»ffZÔ ¸fZÔ SXÃff IYWf dIY W¸f BÀf d¸fÂf°ff IYe IYQi IYe ¶ff²ff WXû¦fe QcSX IY»f´fbþfZÔÊ IYe Af´fcd°fÊ ´fSXZVff³fe IYf IYSX°fZ W`Ô AüSX ·fd½f¿¹f ¸fZÔ BÀfZ AüSX Àf¶f¶f ¶f³f SXWe W`Ü C³WfZÔ³fZ ¶fWbQÐQZV¹fe¹f ´fdSX½fW³f ·fe ´fi¦ffPÞ ¶f³ff³ff ¨ffW°fZ W`ÔÜ d½f¸ff³f ImY d½fIYfÀf IYe ´fdSX¹ffZþ³ff IYe IYLbAf ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¸f³f¸ffZW³f dÀfÔW dQÀfÔ¶fSX ¸fZÔ ¸ffÀIYfZ ¨ff»f ´fSX ·fe ·ffSX°f IYe ³ffSXfþ¦fe ÀfZ øYÀfe ´fÃf IYfZ ¹ffÂff ´fSX Af³fZ ½ff»fZ W`Ô AüSX BÀf d»fWfþ ÀfZ ßfe A½f¦f°f IYSXf¹ffÜ ßfe EÔMX³fe ³fZ øYÀfe SXÃff ¸fÔÂfe EÔMX³fe IYe ¹fW ¹ffÂff EIY NfZÀf þ¸fe³f °f`¹ffSX IYSX³fZ A³ff°ffZ»fe ÀfZQcÊIYfZ½f ImY Àff±f ´fid°fd³fd²f¸fÔO»f À°fSX ¸fZÔ IYfSX¦fSX Àffd¶f°f WbBÊ W`Ü ´fSX¸ff¯fb ´f³fOb¶¶fe k³fZSX´ffl IYe ½ff°ffÊ ¸fZÔ d½f¸ff³f½ffWIY ´ffZ°f EOd¸fSX»f ¦ffZVfÊÐIYfZ½f ·ffSX°f IYfZ A¦f»fZ ¸fWe³fZ ImY ¸f²¹f °fIY QZ Qe þfE¦fe IYe A¦f»fZ Àff»f ImY AÔ°f °fIY Af´fcd°fÊ IYf ¸ff¸f»ff dþÀfZ ·ffSX°fe¹f ³füÀfZ³ff ¸fZÔ AfBÊE³fEÀf ¨fIiY ³ff¸f ÀfZ ·fe CNf¹ff AüSX ´ffÔ¨f½fe ´fePÞe ImY »fOÞfIYc d½f¸ff³ffZÔ Vffd¸f»f dIY¹ff þf³ff W`Ü ¹fW ´f³fOb¶¶fe 2008 ¸fZÔ ImY d½fIYfÀf IYe ´fdSX¹ffZþ³ff IYe Àf¸feÃff ·fe IYeÜ ·ffSX°f IYfZ d¸f»f³fe ±fe »fZdIY³f CÀf Àf¸f¹f BÀf ´fSX ¶f`NIY ¸fZÔ øYÀfe ´fÃf ³fZ ¶f°ff¹ff dIY BÀf ´fdSX¹ffZþ³ff WbE WfQÀfZ ¸fZÔ 20 øYÀfe ³füÀf`d³fIYfZÔ IYe ¸fü°f WfZ³fZ ÀfZ ImY d»fE AfSXÔd·fIY dOþfB³f Àf¸fÓfü°fZ IYe Vf°ffZÔÊ ImY Af´fcd°fÊ MX»f ¦fBÊ ±feÜ (EªfZÔÀfe)

McXþe À´fZ¢MÑX¸f §ffZMXf»ff ÀfbSXÃff ´fdSX¿fQ ¸fZÔ ÀfedSX¹ff ´fSX ¸f°fQf³f ÀfZ QcSX SXWf ·ffSX°f Àf½ffZʨ¨f ³¹ff¹ff»f¹f ¸fZÔ JbQ

¹fb½ff ½f¦fÊ IYe ÷Yd¨f ¸fZÔ Af¹ff ´fdSX½f°fʳf

A¹ffZ²¹ffÜ

ªfûVf

¶fWÀf IYSX³ff ¨ffW°fZ W`Ô SXfþf ¸f³fû¶f»f Af´fSXfd²fIY d½fV½ffÀf§ff°f ImY AfSXfZ´ffZÔ IYf þ½ff¶f Qf¹fSX IYSX³fZ ÀfZ dIY¹ff B³IYfSX

³fBÊ dQ»»feÜ

McXþe À´fZ¢XMѸf Af½fÔMX³f §ffZMXf»fZ ImY ´fi¸fbJ AfSXfZ´fe ´fc½fÊ ImYÔQie¹f QcSXÀfÔ¨ffSX ¸fÔÂfe E. SXfþf ³fZ d½fVfZ¿f AQf»f°f ¸fZÔ EIY Af½fZQ³f QZIYSX Àf½ffZʨ¨f ³¹ff¹ff»f¹f ¸fZÔ JbQ ¶fWÀf IYSX³fZ IYe A³fb¸fd°f ¸ffÔ¦fe W`Ü SXfþf ImY ½fIYe»f EÀf.þZ. AdSXÀMXfZMX»f ³fZ IYWf dIY C³fImY ¸fb½fd¢IY»f ³fZ Af½fZQ³f ¸fZÔ IYWf W` dIY IYBÊ EZÀfZ °f±¹f W`Ô, dþ³WZÔ ½fIYe»f ³fWeÔ þf³f°fZ, d»fWfþf ½fW À½f¹fÔ Àf½ffZʨ¨f ³¹ff¹ff»f¹f ¸fZÔ A´f³fe ¶ff°f ¶fZW°fSX °fSXeImY ÀfZ SXJ ´ffEÔ¦fZÜ ßfe AdSXÀMXfZMX»f ³fZ IYWf dIY ImYÔýie¹f þfÔ¨f ¶¹fcSXfZ (Àfe¶feAfBÊ) ImY d½fVfZ¿f ³¹ff¹ff²feVf AfZ.´fe. Àf`³fe ³fZ SXfþf ImY Af½fZQ³f ´fSX Àfb³f½ffBÊ ImY d»fE VfbIiY½ffSX IYf dQ³f °f¹f dIY¹ff W`Ü SXfþf McXþe §ffZMXf»fZ IYe þfÔ¨f IYe Àf½ffZʨ¨f ³¹ff¹ff»f¹f õfSXf d³f¦fSXf³fe ImY Àf½ff»f ´fSX ¶fWÀf IYSX³ff ¨ffW°fZ W`ÔÜ BÀfÀfZY ´fW»fZ SXfþf ImY ½fIYe»f ÀfbVfe»f IYb¸ffSX ³fZ Af´fSXfd²fIY d½fV½ffÀf§ff°f ImY AfSXfZ´ffZÔ IYf þ½ff¶f Qf¹fSX IYSX³fZ ÀfZ B³IYfSX IYSX dQ¹ff ±ffÜ C³WfZÔ³fZ Àfe¶feAfBÊ ÀfZ ´fcLf ±ff dIY BÀf §ffZMXf»fZ ¸fZÔ C³fImY dJ»ffRY þfÔ¨f ´fcSXe WfZ ¨fbIYe W` ¹ff ³fWeÔÜ Af´fSXfd²fIY d½fV½ffÀf§ff°f EIY ¦f`SXþ¸ff³f°fe A´fSXf²f W` AüSX BÀf¸fZÔ 10 ½f¿ffZË °fIY IYfSXf½ffÀf IYe Àfþf WfZ ÀfIY°fe W`Ü SXfþf ³fZ Af´fSXfd²fIY d½fV½ffÀf§ff°f ImY AfSXfZ´ffZÔ IYe A»f¦f ÀfZ Àfb³f½ffBÊ IYSX³fZ IYe ·fe A´fe»f IYe W`Ü Äff°f WfZ dIY Àfe¶feAfBÊ ³fZ McXþe §ffZMXf»fZ ImY Àf¸¶fÔ²f ¸fZÔ SXfþf, Qid½fOÞ ¸fb³fZÂf IYOÞ¦f¸f (OeE¸fImY) ÀffÔÀfQ IYd³f¸ffZÓfe AüSX IYBÊ QcSXÀfÔ¨ffSX IY¸´fd³f¹ffZÔ ImY Vfe¿fÊ Ad²fIYfdSX¹ffZÔ IYfZ d¦fSXµX°ffSX dIY¹ff W`Ü (EªfZÔÀfe)

QZJ°fZ SXWZ ³fe°feVf, 21 ¦ffZ»fe ·fe ³fWeÔ Qf¦f ÀfIYe d¶fWfSX ´fbd»fÀf ´fMX³ffÜ

´fÔ¨ff¹f°fe SXfª¹f ¸fÔÂfe ImY d³f²f³f ImY ¶ffQ ¶fÔQcIY IYe Àf»ff¸fe ImY QüSXf³f ´fbd»fÀf d¶fWfSX ImY ´fc½fÊ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ·ff¦f½f°f AüSX ÀfbSXÃff IYe ´ffZ»f Jb»f ¦fBÊÜ Óff AfþfQ ImY AÔd°f¸f ÀfÔÀIYfSX ¸fZÔ ¦füSX°f»f¶f W` dIY BÀf AfþfQ IYe Àf»ff¸fe QZ°fZ Àf¸f¹f d¶fWfSX ´fbd»fÀf IYe AÔd°f¸f d½fQfBÊ ¸fZÔ SXfª¹f ImY ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¶fÔQcIYfZÔ ÀfZ ¦ffZd»f¹ffÔ ³fWeÔ ¨f»f ÀfIYeÔÜ ³fe°feVf IbY¸ffSX, C´f ¸fb£¹f¸fÔÂfe ÀfbVfe»f d¶fWfSX ImY ¸fb£¹f¸fÔÂfe IbY¸ffSX ¸ffZQe AüSX d½fOaX¶f³ff ³fe°feVf IYb¸ffSX AüSX ÀfSXIYfSX ImY IYBÊ ¸fÔÂfe C³fImY ¸fÔdÂf¸fÔO»f ImY ¶faQcIYûÔ ¸fZÔ »f¦f ¨fbIYe W`X Vffd¸f»f ±fZ AüSX ¶fÔQcIYfZÔ Àff¸f³fZ AfþfQ IYfZ ªfa¦f AüSX dMÑX¦fSX ³fWXeÔ IYe Àf»ff¸fe QZIYSX ¶fÔQcIYfZÔ IYe Àf»ff¸fe SXfþIYe¹f Àf¸¸ff³f IYe Q¶f°fZ Qe þf³fe ±feÜ BÀf SXÀ¸f AQf¹f¦fe ·fe ´fcSXe ¸füImY ´fSX þ½ff³ffZÔ IYfZ 21 ¦ffZd»f¹ffÔ IYe þf³fe ±fe »fZdIY³f ¶fÔQcIY ³fZ Qf¦f³fe ±feÔ »fZdIY³f, dÀfRYÊ ¨ffSX We ¨f»f ´fbd»fÀf½ff»ffZÔ IYf Àff±f ³fWeÔ dQ¹ffÜ ´ffBËXÜ dþÀfImY ¶ffQ ´fbd»fÀf½ff»fZ ³fZ BÀfImY ¶ffQ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fe°feVf IbY¸ffSX §f¶fSXf IYSX ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¶f°ff¹ff dIY IYf ·fe ²f`¹fÊ þ½ff¶f QZ ¦f¹ffÜ ½fWX ·fe C³fIYe ¶fÔQcIY ÀfZ ¦ffZd»f¹ffÔ ³fWeÔ ¨f»f ´fMX³ff ImY d»fE SX½ff³ff WfZ ¦fEÜ SXWe W`Ü þf³fIYfSXfZÔ IYf IYW³ff W` dIY ´fbd»fÀf d¶fWfSX ´fbd»fÀf ´fSX AfNX IYSXfZOÞ ÀfZ dþ³f Wd±f¹ffSXfZÔ IYf BÀ°fZ¸ff»f IYSX SXWe ª¹ffQf IYe Af¶ffQe IYfZ ÀfbSXÃff QZ³fZ IYe W`Ü ½fZ Àff»ffZÔ ´fbSXf³fZ W`ÔÜ IYBÊ ¶fÔQcIYfZÔ ¸fZÔ dþ¸¸fZQfSXe W`Ü »fZdIY³f ¸f²fb¶f³fe ¸fZÔ þÔ¦f »f¦f ¦fBÊ W`Ü (EªfZÔÀfe)

IYf¶fb»fÜ ARY¦ffd³fÀ°ff³f ¸fZÔ VffÔd°f E½fÔ À±ffd¹f°½f ImY d»fE Af°fÔIY½ffdQ¹ffZÔ ÀfZ »f¦ff°ffSX »ffZWf »fZ SXWZ CØfSX AMX»ffÔdMXIY ÀfÔd²f ÀfÔ¦fN³f (³ffMXfZ) IZY ´ffdIYÀ°ff³f IYe Àfe¸ff ÀfZ ÀfMXZ ´fc½feÊ JfZÀ°f ´fifÔ°f ¸fZÔ W¢IYf³fe ³fZMX½fIYÊ IYf EIY ½fdSX¿NX IY¸ffÔOSX AüSX CÀfImY QfZ ÀfW¹ffZ¦fe EIY W½ffBÊ W¸f»fZ ¸fZÔ ¸ffSXZ ¦fE W`ÔÜ ³ffMXfZ IZY A³fbÀffSX dQ»ff½fSX ³ff¸f ¹fW Vf£Àf ARY¦ffd³fÀ°ff³f ¸fZÔ W¢IYf³fe ³fZMX½fIYÊ ImY IY·fe ¸fb£¹f IY¸ffÔOSX SXWZ Wfþe ¸f»fe Jf³f IYf ¸fb£¹f ÀfW¹ffZ¦fe ±ffÜ ³ffMXfZ ImY ³fZ°fÈ°½f ½ff»fZ AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f ÀfbSXÃff ÀfW¹ffZ¦f ¶f»f (AfBÊEÀfEERY) IYe AfZSX ÀfZ þfSXe EIY ¶f¹ff³f ImY A³fbÀffSX dQ»ff½fSX IYe ¸fü°f W¢IYf³fe ÀfÔ¦fN³f ImY d»fE EIY ¶fOf ÓfMXIYf W`Ü ³ffMXfZ IZY ´fi½f¢°ff ³fZ IYWf dIY dQ»ff½fSX d½fQZVfe Af°fÔIY½ffdQ¹ffZÔ IYfZ ARY¦ffd³fÀ°ff³f ¸fZÔ Af³fZ ¸fZÔ ¸fQQ IYSX°ff ±ff AüSX CÀfImY A»f IYf¹fQf ÀfZ ·fe ¦fWSXZ ÀfÔ¶fÔ²f ±fZÜ (EªfZÔÀfe)

´fi±f¸f ´fZþ IYf VfZ¿f A³fbÀfcd¨f°f þfd°f Af¹ffZ¦f ...

¸fZÔ ßfe ´fbd³f¹ff ³fZ IYWf dIY SXfª¹f ÀfSXIYfSX ¹ff CØfSX ´fiQZVf ´fbd»fÀf IYf ·ffSX°fe¹f ÀfÔd½f²ff³f ¸fZÔ þSXf Àff ·fe d½fV½ffÀf WfZ¦ff °ffZ ½fZ Af¹ffZ¦f ImY AfQZVf IYfZ ¸ff³fZÔ¦fZ AüSX ½fdS¿NX ´fbd»fÀf A²feÃfIY IYfZ d³f²ffÊdSX°f d°fd±f ´fSX ´fZVf IYSXZÔ¦fZÜ BÀf ÀfÔ¶fÔ²f ¸fZÔ ´fcLZ þf³fZ ´fSX SXfª¹f ImY ´fbd»fÀf ¸fWfd³fQZVfIY ¶fÈþ»ff»f ³fZ IYWf dIY C³WZÔ Af¹ffZ¦f IYe °fSXRY A·fe °fIY IYfZBÊ ´fÂf ³fWeÔ d¸f»ff W`Ü ´fÂf d¸f»f³fZ ´fSX CÀfIYf A²¹f¹f³f dIY¹ff þfE¦ff AüSX IYf³fc³fe SXf¹f ImY ¶ffQ We IYfZBÊ IYfSXʽffBÊ IYe þfE¦feÜ ¦füSX°f»f¶f W` dIY A´f³fe þ¸fe³f ImY Ad²f¦fiW¯f ImY d½fSXfZ²f ¸fZÔ Af³QfZ»f³fSX°f dIYÀff³ffZÔ AüSX ´fbd»fÀf ¸fZÔ Àff°f ¸fBÊ IYfZ WbE ÀfÔ§f¿fÊ ¸fZÔ QfZ ´fbd»fÀf ½ff»ffZÔ Àf¸fZ°f ¨ffSX »ffZ¦ffZÔ IYe ¸fÈ°¹fb WfZ ¦fBÊ ±fe AüSX 50 ÀfZ Ad²fIY »ffZ¦f §ff¹f»f WfZ ¦fE ±fZÜ §fMX³ff ImY ¶ffQ ·fMÐXMXf ´ffSXÀfü»f SXfþ³fed°f IYf ImY³Qi ¶f³f ¦f¹ff ±ffÜ ½fWfÔ IYfÔ¦fiZÀf ¸fWfÀfd¨f½f SXfWb»f ¦ffÔ²fe Àf¸fZ°f »f¦f·f¦f Àf·fe Q»ffZÔ ImY ¶fOZÞ ³fZ°ffAfZÔ ³fZ QüSXf dIY¹ff ±ffÜ (EªfZÔÀfe)

ÀfÔ´fi¦f ´fSX Q¶ff½f ...

þ¹f´fiIYfVf ³ffSXf¹f¯f IYe þ³¸f À±f»fe dÀf°ff¶f dQ¹ffSXf ÀfZ C³fImY þ³¸fdQ³f 11 A¢XMXc¶fSX IYfZ SX½ff³ff WfZ¦feÜ d¶fWfSX ImY ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fe°feVf IYb¸ffSX WSXe ÓfÔOe dQJfIYSX ¹ffÂff IYfZ SX½ff³ff IYSXZÔ¦fZÜ CÀfe dQ³f ´fMX³ff ¸fZÔ ´fW»fe SX`»fe WfZ¦fe dþÀf¸fZÔ »ffZIYÀf·ff ¸fZÔ d½f´fÃf IYe ³fZ°ff Àfb¿f¸ff À½fSXfþ, SXfª¹fÀf·ff ¸fZÔ d½f´fÃf ImY ³fZ°ff A÷Y¯f þZMX»fe, SXf¿MÑXe¹f þ³f°ffÔdÂfIY ¦fN¶fÔ²f³f ImY ÀfÔ¹ffZþIY VfSXQ ¹ffQ½f AüSX d¶fWfSX ImY C´f¸fb£¹f¸fÔÂfe ÀfbVfe»f IYb¸ffSX ¸ffZQe ·fe ¸füþcQ SXWZÔ¦fZÜ

¨fb³ff½f ´fc½fÊ Qf¦f ...

þ³f°ff ´ffMXeÊ ImY VffÀf³fIYf»f ImY SXfª¹f ¸f²¹f´fiQZVf, LØfeÀf¦fPÞ ¸fZÔ »ffZIYf¹fb¢°f IYe dSX´ffZMXÊ Af³fZ ImY ¶ffQ IYfZBÊ NfZÀf IYfSXʽffBÊ ³fWeÔ WbBÊ AüSX ¦fbþSXf°f ¸fZÔ °ffZ »ffZIYf¹fb¢°f IYe d³f¹fbd¢°f IYf ¸ff¸f»ff We ¸fbIYQ¸fZ¶ffþe ¸fZÔ RYÔÀf ¦f¹ff W`Ü C³WfZÔ³fZ IYWf dIY IYfÔ¦fiZÀf VffdÀf°f dQ»»fe ¸fZÔ ·fe »ffZIYf¹fb¢°f ³fZ QfZ ¸fÔdÂf¹ffZÔ ImY dJ»ffRY dSX´ffZMXÊ Qe »fZdIY³f ¸fb£¹f¸fÔÂfe Vfe»ff QedÃf°f ³fZ IYfZBÊ IYfSXʽffBÊ ³fWeÔ IYeÜ (EªfZÔÀfe)

A´f³fZ £fc³f ÀfZ ...

B³fImY ´fd°f ·f¦f½f°fe ¨fSX¯f ¶ffZWSXf VfWeQ WfZ ¦fEÜ ¸ffÂf °fZBÊÀf ½f¿fÊ IYe A½fÀ±ff ¸fZÔ ´fd°f ImY VfWeQ WfZ þf³fZ ImY ¶ffQ ·fe Qb¦ffÊ ·ff·fe ImY ÀffWÀf ¸fZÔ IYfZBÊ IY¸fe ³fWeÔ AfBÊXÜ ·f¦f°f dÀfÔW AüSX ¶fMXbImYV½fSX QØf þ¶f »ffWüSX ImY ImY³Qie¹f AÀfZ¸¶f»fe ¸fZÔ ¶f¸f RmYÔIY³fZ þf³fZ »f¦fZ °ffZ Qb¦ffÊ ·ff·fe ³fZ A´f³fZ ¶ffÔW ÀfZ Jc³f d³fIYf»fIYSX d°f»fIY »f¦ff¹ff AüSX C³WZÔ d½fQf dIY¹ff ±ffÜ Qb¦ffÊ ·ff·fe ¸fb£¹f øYX´f ÀfZ SXfþÀ±ff³f þfIYSX IiYfÔd°fIYfdSX¹ffZÔ ImY d»fE d´fÀ°fü»f »ff°fe ±feÔ AüSX CÀfZ IiYfÔd°fIYfdSX¹ffZÔ °fIY ´fWbÔ¨ff°fe ±feÔÜ BÀfImY d»fE C³WfZÔ³fZ SXfþÀ±ff³f AüSX IYf³f´fbSX ¸fZÔ d´fÀ°fü»f ¨f»ff³fZ IYe MÑZd³fÔ¦f ·fe »fe ±feÜ dþÀf d´fÀ°fü»f ÀfZ ¨f³QiVfZJSX AfþfQ ³fZ À½f¹fa IYfZ ¦ffZ»fe ¸ffSXe ±fe ½fW d´fÀ°fü»f ·fe C³WZÔ Qb¦ffÊ ·ff·fe ³fZ We CX³WZÔX »ffIYSX Qe ±feÜ Qb¦ffÊ ·ff·fe A´f³fZ Àff±fe IiYfÔd°fIYfdSX¹ffZÔ IYe VfWfQ°f ImY ¶ffQ AImY»fZ ´fOÞ ¦fBËX °ffZ A´f³fZ ´fbÂf Vf¨fe³Qi IYfZ dVfÃff dQ»ff³fZ ImY d»fE dQ»»fe ÀfZ »ffWüSX ¨f»fe ¦fBËX, ½fWfÔ C³WZÔ ´fbd»fÀf ³fZ d¦fSXµX°ffSX IYSX d»f¹ffÜ BÀf d¦fSXµX°ffSXe ImY QüSXf³f °fe³f ½f¿fÊ °fIY C³WZÔ ³fþSX¶f³Q SXJf ¦f¹ffÜ Qb¦ffÊ ·ff·fe IYe d¦fSXµX°ffSXe ½f dSXWfBÊ IYf dÀf»fdÀf»ff ½f¿fÊ 1931 ÀfZ 1935 °fIY ¨f»f°ff SXWfÜ Qb¦ffÊ ·ff·fe IYfÔ¦fiZÀf ¸fZÔ Vffd¸f»f WbBÊÔ AüSX ½f¿fÊ 1937 ¸fZÔ C³WZÔ dQ»»fe IYfÔ¦fiZÀf IYf A²¹fÃf ¶f³ff dQ¹ff ¦f¹ffÜ ½fW 14 A¢XMXc¶fSX 1999 IYfZ BÀf ÀfÔÀffSX ÀfZ W¸fZVff ImY d»fE ¨f»fe ¦fBËX Qb¦ffÊ ·ff·fe ³fZ AfþfQe ImY ¶ffQ »fJ³fDY ¸fZÔ »fJ³fDY ¸ffaMXZÀfSXe BaMXSX IYf»fZþ IYe À±ff´f³ff IYe ±feÜ (EªfZÔÀfe)


³ffZEOXf / dQ»»fe ÀffSX Àf¸ff¨ffSX °fe³f ¶f¨¨fûÔ IYe ¸ffa AfdVfIY IZY Àff±f RYSXfSX ³ffZEOXfÜ ÀfZ¢MXSX-20 IYû°f½ff»fe ´fbd»fÀf ¸fZÔ ¸fc»f øY´f ÀfZ IbYVfe³f¦fSX ¹fc´fe d³f½ffÀfe ½ffdWXQ AaÀffSXe ³fZ dÀfIYf¹f°f dIY W`X dIY CXÀfIYe ´f°³fe ¸fbd³fRY³fd³f¹fVf CXÀfe IZY ¦ffa½f ¸fZÔ SXWX³fZ ½ff»ûÔ WXfÀf³fZ³f AaÀffSXe IZY Àff±f RYSXfSX WXû ¦fBÊX W`XÜ ½fdWXQ AaÀffSXe ÀfZ¢MXSX-5 WXSXû»ff ¦ffa½f ¸fZÔ SXWX°ff W`XÜ ½fWX EIY IaY´f³fe ¸fZÔ IYf¸f IYSX°ff W`XÜ 3 AaIYMXc¶fSX IYû ªf¶f QZSX SXf°f ½fWX §fSX Af¹ff °fû ½fWX ³fQfSX°f ±feÜ ½ffdWXQ ³fZ ´fbd»fÀf IYû ¶f°ff¹ff W`X dIY CXÀfIYe ¶fe¶fe §fSX ¸fZÔ SX£û 26 WXªffSX øY´f¹fZÔ AüSX ¦fWX³fZ »fZIYSX A´f³fZ °fe³f ¶f¨¨fûÔ IYû §fSX ´fSX LXûOÞX RYSXfSX WXû ¦fBÊXÜ ´fbd»fÀf ³fZ ¸ff¸f»ff QªfÊ IYSX ªffa¨f VfbøY IYSX Qe W`XÜ

³fûEOXf (E³fÀfeAfSX) ¦fb÷Y½ffSX, 6 A¢McX¶fSX 2011

ªff³f»fZ½ff WXû SXWZX W`a d¶fªf»fe IZY £fb»fZ °ffSX ³fBÊ dQ»»feÜ

d¶fþ»fe ImY °ffSX Jb»fZ WfZ³fZ IYe ½fþW ÀfZ dQ»»fe ¸fZÔ °feÀf dÀfÔ°f¶fSX °fIY 31 »ffZ¦ffZÔ IYe ¸fü°f AüSX Àfü ÀfZ ª¹ffQf »ffZ¦f þ£¸fe WfZ ¨fbImY W`Ô, ´fSX ÀfSXIYfSX WfQÀffZÔ IYfZ SXfZIY³fZ ImY d»fE Àf¸f¹f SXW°fZ IYfZBÊ Àff±fÊIY ´fW»f ³fWeÔ IYSX SXWe W`Ü ´fbd»fÀf õfSXf dQ»»fe ÀfSXIYfSX IYfZ ·fZþZ ¦fE AfÔIYOÞfZÔ ÀfZ ¸ff»fc¸f WfZ°ff W` d½fd·f³³f IYfg»ffZd³f¹ffZÔ, ¶ffþfSXfZÔ AüSX QµX°fSXfZÔ ImY ´ffÀf ÀfZ ¦fbþSX SXWe WfBÊ AüSX »ffZ MXZÔVf³f »ffB³f WSX ¸fWe³fZ °fe³f ÀfZ Ad²fIY »ffZ¦ffZÔ IYe ¸fü°f IYf Àf¶f¶f ¶f³f SXWe W`Ü Wf»ffÔdIY ÀfSXIYfSX ³fZ IbYL þ¦fWfZÔ ´fSX d¶fþ»fe ImY °ffSXfZÔ ´fSX AÔOSX¦fifCÔO IYSX³fZ ImY d³f¯fʹf d»f¹ff W`, ´fSX WfQÀffZÔ IYfZ SXfZIY³fZ ImY d»fE dþ°f³fe þ»Qe AüSX ´fi·ff½fe IYfSXʽffBÊ IYe þøYSX°f W`, ½fW ³fWeÔ WfZ SXWe W`Ü

ImY½fe IZY LfÂffZÔ IYfZ ÀfQeÊ ¸fZÔ SXfW°f ¦f¸feÊ ¸fZÔ WfZ¦fe AfRY°f ³fBÊ dQ»»feÜ

IZÔYQie¹f d½fôf»f¹ffZÔ ¸fZÔ ´fPÞ³fZ ½ff»fZ ¶f¨¨ffZÔ IYfZ Af¦ff¸fe Vf`Ãfd¯fIY ÀfÂf ¸fZÔ þWfÔ IYOÞ-IYOÞf°fe NÔO ¸fZÔ §fSX ÀfZ ¶ffWSX d³fIY»f³fZ ÀfZ SXfW°f d¸f»fZ¦fe, ½fWeÔ C³fImY d»fE ¦fd¸fʹffÔ ´fSXZVff³fe IYf Àf¶f¶f ¶f³fZÔ¦feÜ QSXAÀf»f, IZÔYQie¹f d½fôf»f¹f ´fiVffÀf³f ³fZ ¦fd¸fʹffZÔ IYe LbdMXÐMX¹ffZÔ ¸fZÔ ·ffSX°f ImY IZÔYQie¹f R`YÀf»ff IYMXü°fe AüSX ÀfdQʹffZÔ d½fôf»f¹f EZÀfZ ¦fd¸fʹffaZ IYe LbXdMÐXMX¹ffaZ ¸faZ ÀIcY»ffZÔ IYe ßfZ¯fe ¸fZÔ IYe LbdMXÐMX¹ffZÔ ¸fÔZ IYMXü°fe E½fa ÀfdýʹfûÔ IYe Af°fZ W`ÔÜ ¶fPÞfZ°fSXe IYSX³fZ IYf Lb XMÐXMXe ¶fPÞXf³fZ IYe °f`¹ffSXe R`YÀf»ff dIY¹ff W`Ü ¶ffZOÊ AfgRY ¶ffZOÊ AfgRY ¦f½f³fÊSX ¦f½f³fÊSX ImY d³f¯fʹf ImY ³fZ BÀf ÀfÔ¶fÔ²f ¸fZÔ d³f¯fʹf dIY¹ff W` dIY A³fbÀffSX IZÔYQie¹f d½fôf»f¹ffZÔ ¸fZÔ Vf`Ãfd¯fIY ÀfÂf 2012-13 ¸fZÔ Àf¸fSX Vf`Ãfd¯fIY ÀfÂf 2012-13 ÀfZ ¦fd¸fʹffZÔ ÀMXZVf³f ÀIcY»ffZÔ ¸fZÔ ³fE dÀfÀMX¸f ImY °fW°f IYe LbdMXÐMX¹ffÔ 40 dQ³ffZÔ IYe WfZÔ¦feÜ ¹fW LbdMXÐMX¹ffÔ d¸f»fZÔ¦feÜ ¹fW EZÀfZ ÀIcY»f W`Ô LbdMXÐMX¹ffÔ ¸fBÊ ¸fWe³fZ ImY °feÀfSXZ WµX°fZ ÀfZ þWfÔ ÀfdQʹffÔ ½f ¦fd¸fʹffÔ QfZ³ffZÔ We °fSXW VfbøY WfZÔ¦fe AüSX þc³f AÔ°f °fIY IYf ¸füÀf¸f SXW°ff W`Ü CØfSX ½f QdÃf¯f þfSXe SXWZÔ¦feÜ (EªfZÔÀfe)

½f¿fÊ 2008 ImY ¶ffQ ÀfZ »f¦f·f¦f ´fi°¹fZIY ¸ffW Jb»fZ °ffSX IYe ½fþW ÀfZ »ffZ¦ffZÔ IYe ¸fü°f WfZ SXWe W`Ü ¦f°f ÀffZ¸f½ffSX IYfZ We °fb¦f»fIYf¶ffQ E¢XÀfMXZÔVf³f ¸fZÔ WfZdOʦf »f¦ff°fZ Àf¸f¹f WfBÊMXZÔVf³f »ffB³f IYe ¨f´fZMX ¸fZÔ Af³fZ ÀfZ QfZ ¸fþQcSXfZÔ IYe ¸fü°f WfZ ¦fBÊ ±feÜ B°f³ff We ³fWeÔ ¶fe°fZ dQ³ffZÔ ³¹fc AVffZIY ³f¦fSX ¸fZÔ §fSX »füMX SXWZ EIY ¨ffMXÊOÊ

ÀfOÞXIY WXfQÀfZ ¸fZÔ ¨ffSX ¦fa·feSX øY´f ÀfZ §ff¹f»f ³fûEOXf SXfCXÀfaÜ ³fûEOXf VfWXSX ¸fZÔ A»f¦f-A»f¦f ÀfOÞXIY WXfQÀfZ ¸fZÔ ¨ffSX »fû¦f ¦fa·feSX øY´f ÀfZ §ff¹f»f WXû ¦fEÜ ¨ffSXûÔ IYû A»f¦fA»f¦f d³fªfe AÀ´f°ff»f ¸fZÔ ·f°feÊ IYSXf¹ff ¦f¹ff W`XÜ ªfWXfa CX³fIYe WXf»f°f ³ffªfbIY ¶f°ffBÊX ªff SXWXe W`XÜ ÀfZ¢MXSX-20 IYfZ°f½ff»fe ÃûÂf ¸fZ ¶fe°fe SXf°f AÄff°f IYfSX ¨ff»fIY ³fZ ¶ffBIY Àf½ffSX Qû ½¹fd¢°f ¶fªfeSX AWX¸fQ Ea½f AÃf¹f Àf¢ÀfZ³ff IYû MX¢IYSX ¸ffSX QeÜ Qû³fûÔ IYfZ I`Y»ffÀf AÀ´f°ff»f ¸fZÔ ·f°feÊ IYSXf¹ff ¦f¹ff W`XÜ ªfWXfa CX³fIYe WXf»f°f ¦fa·feSX ¶f³fe W`XÜ ÀfZ¢MXSX-24 IYû°f½ff»fe ÃfZÂf ¸fZÔ Àf°feVf d³f½ffÀfe d³fNXSe ÀfOÞXIY Qb§fÊMX³ff ¸fZÔ §ff¹f»f WXû ¦fEÜ Àf°feVf IYû dÀf½ff»feIY AÀ´f°ff»f ¸fZÔ ·f°feÊ IYSX¹ff ¦f¹ff W`XÜ dÀ±f°fe ³ffªfbIY ¶f³fe W`Ü ½fWXe ÀfZ¢MXSX-58 ±ff³ff ÃûÂf ¸fZÔ dªf°fZÔQi °¹ff¦fe d³f½ffÀfe ¦ffdªf¹ff½ffQ IYû AÄff°f ½ffWX³f ³fZ MX¢IYSX ¸ffSX dQ¹ffÜ dªf³WZÔX RYûdMÊXÀf ¸fZÔ ·f°feÊ IYSX¹ff ¦f¹ff W`XÜ ªfWXfa CX³fIYe WXf»f°f ¦fa·feSX ¶f³fe WbXBÊX W`ÔÜ

EIYfÔCMXZÔMX IYe IYSXÔMX »f¦f³fZ ÀfZ ¸fü°f WfZ ¦fBÊ ±fe °ffZ BÀfÀfZ ´fW»fZ ¨ffÔQ³fe ¨füIY B»ffImY ¸fZÔ d¶fþ»fe ImY °ffSX d¦fSX³fZ ÀfZ ÀIcYMXSX ´fSX Àf½ffSX QfZ »ffZ¦ffZÔ IYfZ A´f³fe þf³f ¦fÔ½ff³fe ´fOÞe ±feÜ dþ³f B»ffIYfZÔ ¸fZÔ Àf¶fÀfZ ª¹ffQf WfQÀfZ WbE W`Ô C³f¸fZÔ ³fþRY¦fPÞ, ³ff¦f»ffZBÊ, À½føY´f ³f¦fSX, ¸ff»f½fe¹f ³f¦fSX, þfd¸f¹ff ³f¦fSX, õfSXIYf ½f QdÃf¯f dQ»»fe ImY IYBÊ B»ffImY Vffd¸f»f W`ÔÜ B³f¸fZÔ ·fe Àf¶fÀfZ ª¹ffQf WfQÀfZ dSXWf¹fVfe B»ffIYfZÔ ¸fZÔ WbE W`ÔÜ d³fþe IaY´fd³f¹ffZÔ ½f ´fbd»fÀf ÀfZ d¸f»fe dSX´ffZMXÊ ImY ¶ffQ dQ»»fe ÀfSXIYfSX ·fe B³f WfQÀffZÔ IYfZ À½feIYfSX IYSX SXWe W`Ü ÀfSXIYfSX IYf IYW³ff W` dIY þ»Q We A¶f IYBÊ B»ffIYfZÔ ¸fZÔ Jb»fZ °ffSXfZÔ IYfZ ·fcd¸f¦f°f dIY¹ff þfE¦ffÜ BÀfIYe ´fW»f IYSX°fZ WbE ¨ffÔQ³fe ¨füIY ¸fZÔ BÀf ´fiIYfSX IYe ´fdSX¹ffZþ³ff ImY d»fE ²f³fSXfdVf ·fe Af½fÔdMX°f IYSX Qe ¦fBÊ W`Ü(EªfZÔÀfe)

ªfZE³f¹fc ¸fZÔ LXfÂfÀfa§f ¨fb³ff½f IYû d¸f»fe WXSXe ÓfaOXe ³fBÊ dQ»»feÜ Àf½ffZʨ¨f ³¹ff¹ff»f¹f ImY AfQZVffZÔ ImY ¨f»f°fZ IYSXe¶f °fe³f Àff»ffZÔ ÀfZ ¶fÔQ ´fOÞe þZE³f¹fc LfÂfÀfÔ§f ¨fb³ff½f IYe ´fidIiY¹ff EIY ¶ffSX dRYSX VfbøY WfZ ¦fBÊ W`Ü Àf½ffZʨ¨f ³¹ff¹ff»f¹f IYe AfZSX ÀfZ þZE³f¹fc LfÂffZÔ ½f ¨fb³ff½f ³¹ff¹ff»f¹f ImY ¶fe¨f °f`¹ffSXe VfbøY WfZ ¨fbIYe ¸f²¹fÀ±f°ff IYSX SXWZ d´fL»fZ °fe³f Àff»fûÔ ÀfZ W`Ü ³fE Àf´°ffW ¸fZÔ ´fc½fÊ Àffgd»fdÀfMXSX ¶faQ ´fOÞXe W`X LXfÂfÀfa§f ¨fb³ff½f Àfd¸fd°f ³f dÀfRÊY ¦ffZ´ff»f Àfb¶fišf¯¹f¸f ÀfZ IZY ¦fNX³f IYe ´fidIiY¹ff °f`¹ffSX WfZ þfE¦fe WbBÊ ¶ff°f¨fe°f ImY ¶ffQ ¶fd»IY A´f³ff IYf¸f AfE ´ffÔ¨f AW¸f ÀfbÓff½ffZÔ IYfZ QZSX SXf°f ·fe VfbøY IYSX QZ¦feÜ d½fV½fd½fôf»f¹f IYe LfÂf d¶fSXfQSXe ³fZ ÀfÔ¹fb¢°f ÀfÔ§f¿fÊ Àfd¸fd°f ¸fZÔ Vffd¸f»f ·fe ¸f°fQf³f ImY þdSXE WSXe ÓfÔOe dQJf E¶fe½fe´fe IYf ´fid°fd³fd²f°½f IYSX SXWZ QeÜ ÀffImY°f ¶fWb¦fb¯ff ³fZ ¶f°ff¹ff dIY QZSX SXf°f A¶f ÀfÔ¹fb¢°f ÀfÔ§f¿fÊ Àfd¸fd°f ³fZ EIY °fIY ¨f»fe »fÔ¶fe ¨f¨ffÊ ImY ¶ffQ Àfd¸fd°f AfZSX I`Y¸´fÀf ¸fZÔ ¨fb³ff½f Àfd¸fd°f ImY ImY ´fiÀ°ff½f ´fSX þ¶f ¸f°fQf³f WbAf °ffZ ¦fN³f IYe ´fidIiY¹ff VfbøY IYSX Qe W` ½fWeÔ 670 LfÂffZÔ ³fZ ´fÃf ¸fZÔ °ffZ 185 ³fZ ³¹ff¹ff»f¹f ÀfZ SXfW°f ´ff³fZ ImY d»fE d½f´fÃf ¸fZÔ ¸f°fQf³f dIY¹ffÜ (EªfZÔÀfe)

Ad²fIYfdSX¹fûÔ ÀfZ d¸f»fZ dIYÀff³f Àfa§f¿fÊ Àfd¸fd°f IZY ÀfQÀ¹f

½ff°ffÊ

³fûEOXf, SXfCXÀfaÜ

³fûEOXf: ´fQfd²fIYfdSX¹fûÔ ÀfZ d¸f»f°fZ dIYÀff³f Àfa§f¿fÊ Àfd¸fd°f IZY IYf¹fÊIYØffÊÜ

LXf¹ff : SXfCXÀfa

ad½fªf¹fQVf¸fe IZY dQ³f Vff¸f IYû ¶faQ SXWZXa¦fZ ³fûEOXf IZY d½fd·f³³f ¸ff¦fÊ

Afþ QfZ´fWSX ¶ffQ ÀfZ ÀMXZdO¹f¸f ImY AfÀf´ffÀf ImY ¸ff¦fÊ ´fSX WfZ¦ff øYMX Of¹f½fþʳf ³ffZEOf, SXfCXÀfaÜ ³f½fSXfÂff ImY Àf¸ffd´°f AüSX SXf½f¯f, ¸fZ§f³ff±f AüSX IbaY·fIY¯fÊ ImY ´fb°f»ff QW³f ImY A½fÀfSX ´fSX ³ffZEOf ÀMXZdO¹f¸f ¸fZÔ C·fSX³fZ ½ff»fe ßfðf»fbAfZ IYe A´ffSX ·feOÞ IYfZ QZJ°fZ WbE ÀMXZdO¹f¸f IYfZ LbIYSX d³fIY»f³fZ ½ff»fe SXfZO ´fSX Af½ff¦f¸f³f ´fcSXe °fSXW ÀfZ ¶ffd²f°f IYSX dQ¹ff ¦f¹ff W`Ü ¹ffd³f dQ³ffÔIY 6 A¢XMXc¶fSX IYfZ QfZ´fWSX °fe³f ¶fþZ BÀf ¸ff¦fÊ ÀfZ øYMX Of¹f½fMXÊ IYSX dQ¹ff þfE¦ffÜ ½ffW³f ¨ff»fIY A¦fSX BÀf SXfÀ°fZ ÀfZ¢XMXSX 12-22 ¹ff dRYSX ¸ffZSX³ff ÀfZ ÀMXZdO¹f¸f IYe AfZSX ÀfZ Af SXWZ W` BÀf ¸ff¦fÊ IYf C´f¹ffZ¦f ³f IYSX ¹ff°ff¹ff°f d½f·ff¦f õfSXf þfSXe ½f`IYd»´fIY øYMX IYf ´fi¹ffZ¦f IYSXZÜ

A´f³fZ ½ffW³ffZ IYfZ B³f ¸ff¦ffZË ´fSX ³f »fZIYSX AfEa 1-ÀfZ¢MXSX- 12/22/56 ÀfZ ÀMXZdO¹f¸f IYe °fSXR IYf Af½ff¦f¸f³f ´fc¯fÊ°f: ¶f³Q SXWZ¦ffÜ 2- ÀMXZdO¹f¸f ÀfZ ÀfZ¢MXSX12/22/56 IYf Af½ff¦f¸f³f ´fc¯fÊ°f: ¶faQ SXWZ¦ffÜ 3- ÀMXZdO¹f¸f ¨füSXfWZ ÀfZ¢MXSX-21/25 ´fe½feAfSX IYf øYMX ´fc¯fÊ°f: ¶f³Q SXWZ¦ffÜ 4-ÀfZ¢MXSX- 10/21 d°fSXfWZ ÀfZ ÀMXZdO¹f¸f °fIY IYf Af½ff¦f¸f³f ´fc¯fÊ°f: ¶fÔQ SXWZ¦ffÜ 5-ÀfZ ¢ MX S X - 8/10/11/12 dVf½ff³fe RY³feʨfSX ¨füSXfWZ ÀfZ ÀMXZdO¹f¸f IYe °fSXR IYf Af½ff¦f¸f³f ´fc¯fÊ°f: ¶fÔQ SXWZ¦ffÜ 6-¸f`MÑfZ ¨füSXfWZ ÀfZ Àf`.-

12/22 IYe °fSXR ½ffW³ffaZ IYf Af½ff¦f¸f³f ¶fÔQ SXWZ¦ffÜ 7-ÀfZ¢MXSX-31/25 ¨füSXfWZ ÀfZ Àf`.-21/25 ´fe½feAfSX IYe °fSXR ½ffW³ffZa IYf Af½ff¦f¸f³f ¶fÔQ SXWZ¦ff Ü 8-E³fMXe´feÀfe ¨füSXfWZ ÀfZ Àf`.-12/22 IYe °fSXR ½ffW³ffZa IYf Af½ff¦f¸f³f ¶fÔQ SXWZ¦ffÜ 9- ÀfZ¢MXSX-22/23/57 d°fSXfWZ ÀfZ Àf`.-21/25 ´fe½feAfSX IYe °fSXR ½ffW³ffZa IYf Af½ff¦f¸f³f ¶fÔQ SXWZ¦ffÜ 10-ÀfZ¢MXSX-20/21/25/26 þ»f½ff¹fc d½fWfSX ¨füSXfWZ ÀfZ Àf`.-21/25 ´fe½feAfSX IYe °fSXR ½ffW³ffZ IYf Af½ff¦f¸f³f ¶fÔQ SXWZ¦ffÜ

¹ff°ff¹ff°f IYf Of¹f½fþʳf d³f¸³f ´fiIYfSX ÀfZ SXWZ¦ff

1- MXZ»feRYû³f E¢XÀf¨fZÔþ IYe °fSXR ÀfZ E³fMXe´feÀfe, d¦fÓffZO IYe °fSXR ÀfZ þf³fZ ½ff»fZ ¹ff°ff¹ff°f Àf`.-10/21 d°fSXfWZ ÀfZ þ»f½ff¹fb d½fWfSX ¨füSXfWZ ÀfZ d³fNfSXe WfZIYSX þf ÀfIZÔY¦fZÜ 2- ÀfZ¢MXSX-12/22/56 ÀfZ WfZIYSX ÀMXZdO¹f¸f þf³fZ ½ff»ff ¹ff°ff¹ff°f Àf`.-57 ¨füSXfWf d¦fÓffZOÞ, E³fMXe´feÀfe, 31/25 ¨füSXfWf WfZIYSX þf ÀfIZÔY¦fZÜ 3- ÀfZ¢MSX-12/22/56 ÀfZ dQ»»fe þf³fZ ½ff»ff ¹ff°ff¹ff°f Àf`.-56 ImY Àff¸f³fZ ÀfZ ÀfWfSXf IaY´f³fe Àf`.-11 ImY Àff¸f³fZ WfZIYSX ÓfbaO´fbSXf WfZ°fZ WbE A´f³fZ ¦f¯f°f½¹f À±f»f ´fSX þf ÀfIZÔY¦fZÜ

´fc¯fÊ øY´f ÀfZ ¶faQ SXfÀ°ff

1- E³fMXe´feÀfe ¨füSXfWZ ÀfZ Àf`.-33, 35,32 MXe ´½ffBÊMX ´fdIËY¦f IYWXfa WXû¦ff ÀMXZdO¹f¸f ´fSX ½ffW³ffaZ IYe ´ffdIËY¦f ½¹ff½fÀ±ff C¢°f ´f½fÊ Af³fZ ½ff»fZ ½ffW³ffZa IYe ´ffdIËY¦f ´fe½feAfSX AüSX EOfZ¶f ImY ¶fe¨f Jf»fe ´fOÞZ À±ff³f ´fSX WfZ¦feÜ

³fûEOXf dIYÀff³f Àfa§f¿fÊ Àfd¸fd°f IZY ´fQfd²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ ´fifd²fIYSX¯f IZY ¸fb£¹f IYf¹fÊ´ffd»fIY Ad²fIYfSXe ¶f»fd½faQSX IbY¸ffSX E½fa ªfZ´fe ¦fib´f IZY Ad²fIYfdSX¹fûÔ ÀfZ ¸fb»ffIYf IYSX dIYÀff³fûÔ IYe Àf¸fÀ¹ffAûÔ ÀfZ A½f¦f°f IYSXf¹ffÜ BXÀf ¸füIZY ´fSX °f¸ff¸f ¦ffa½fûÔ IZY dIYÀff³f ´fid°fd³fd²f ·fe ¸füªfcQ ±ûÜ ÀfeBÊXAû ³fZ dIYÀff³fûÔ IYe Àf¸fÀ¹ff ´fSX ¦fa·feSX°ff ´fc½fÊIY d½f¨ffSX IYSX Àf¸fÀ¹ffAûÔ IZY Vfe§fi d³fÀ°ffSX¯f Wb°fZ ªfZ´fe ¦fib´f IZY Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû A½fV¹fIY d³fQZÊVf dQE W`ÔXÜ dIYÀff³f Àfa§f¿fÊ Àfd¸fd°f IZY ´fi½f¢°ff ¸fWZXVf A¶ff³ff ³fZ ¶f°f¹ff W`X dIY 18 ¦ffa½f IYe Af¶ffQe £fÀfSXf ³f¸¶fSX IZY dWXÀff¶f ÀfZ LXfZOÞX IYSX Àfa§f¿fÊ Àfd¸fd°f IYû Àfc¨fe ÀfeBÊXAû ³fZ CX´f»f¶²f IYSXf Qe W`XÜ BÀf ½f°ffÊ ¸fZÔ ÀfeBÊAfZ Àf¸fZ°f ´fifd²fIYSX¯f ImY A³¹f ¸fb£¹f »fû¦f CX´fdÀ±f ±ûÜ

³fBÊ dQ»»feÜ

ÀfcJZ ¸fZ½fZ AüSX ¸fÀff»ffZÔ ImY ½¹ff´ffdSX¹ffZÔ ImY ´fid°fd³fd²f¸fÔO»f ³fZ d¶fIiYeIYSX Af¹fb¢°f SXfþZÔQi IbY¸ffSX ÀfZ ¸fb»ffIYf°f IYSX C³WZÔ A´f³fe Àf¸fÀ¹ffAfZÔ ÀfZ A½f¦f°f IYSXf¹ffÜ »fZdIY³f d¶fIiYeIYSX Af¹fb¢°f ÀfZ ½¹ff´ffdSX¹ffZÔ IYfZ SXfW°f ³fWeÔ d¸f»feÜ C³WZÔ IYWf ¦f¹ff dIY C³WZÔ dQ»»fe ¸fZÔ ¸ff»f Af³fZ IYe þf³fIYfSXe Afg³f»ffB³f d¶fIiYeIYSX d½f·ff¦f IYfZ QZ³fe WfZ¦feÜ ½¹ff´ffdSX¹ffZÔ ³fZ C³fÀfZ Qe½ff»fe °fIY ¸ffZW»f°f ¸ffÔ¦fe W`, dþÀfÀfZ dIY ³fE d³f¹f¸ffZÔ ÀfZ Àf·fe IYfZ A½f¦f°f IYSXf¹ff þf ÀfImYÜ d¶fIiYeIYSX d½f·ff¦f ImY BÀf AfQZVf ÀfZ ½¹ff´ffSXe ³ffJbVf W`Ô AüSX ½fW Af¦fZ IYe SX¯f³fed°f °f¹f IYSX³fZ ImY d»fE »f¦ff°ffSX ¶f`NIZÔY IYSX SXWZ W`ÔÜ d¶fIiYeIYSX d½f·ff¦f ³fZ A³¹f SXfª¹ffZÔ ÀfZ ¸ff»f ¸fÔ¦ff³fZ ½ff»fZ ½¹ff´ffdSX¹ffZÔ IYfZ d³fQZÊVf þfSXe dIY¹ff W` dIY ½fW BÀfIYe þf³fIYfSXe Afg³f»ffB³f QZÔÜ ¨ff½fOÞe ¶ffþfSX ImY ½¹ff´ffdSX¹ffZÔ IYf Ad²fIY°fSX

IYf¹fÊIiY¸f

³fûEOXf: BXÊVff³f BaXÀM¹fcMX AfgRY ¸f`³fZªf¸fZÔMX IZY õXfSXf IYSXfE ¦fE OXfaOXe¹ff ¸faZÔ ·ff¦f »fZ°fe ¹fb½f°fe¹ffa

d³f¶fÔ²f ´fid°f¹ffZd¦f°ff ¸fZÔ Vffd¸f»f WbXE 382 ´fid°f·ff¦fe ³fBÊ dQ»»feÜ SXf¿MÑXe¹f ´fif¯fe Côf³f (d¨fdOÞ¹ff§fSX) ¸fZÔ ¸f³ffE þf SXWZ ½f³¹f þe½f Àf~fW ImY QcÀfSXZ dQ³f ·fe LfÂffZÔ IYe JfÀfe ·feOÞ C¸fOÞeÜ ¹fWfÔ Af¹ffZdþ°f d³f¶fÔ²f ´fid°f¹ffZd¦f°ff ¸fZÔ 382 LfÂf-LfÂffAfZÔ ³fZ dWÀÀff d»f¹ffÜ Àf·fe ´fid°f·ffd¦f¹ffZÔ IYfZ ÀfdMXÊdRYImYMX dQ¹ff ¦f¹ffÜ d½fþZ°ff LfÂffZÔ IYfZ d¨fdOÞ¹ff§fSX ImY À±ff´f³ff dQ½fÀf ´fSX EIY ³f½fÔ¶fSX IYfZ ´fbSXÀIÈY°f dIY¹ff þfE¦ffÜ °fe³f A¢XMXc¶fSX ÀfZ VfbøY WbE ½f³¹f þe½f Àf´°ffW ImY ´fW»fZ dQ³f d¨fÂfIY»ff ´fid°f¹ffZd¦f°ff IYf Af¹ffZþ³f dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ BÀf¸fZÔ 875 ¶f¨¨ffZÔ ³fZ þf³f½fSXfZÔ ImY AfIY¿fÊIY d¨fÂf ¶f³ffE ±fZÜ QcÀfSXZ dQ³f Af¹ffZdþ°f d³f¶fÔ²f ´fid°f¹ffZd¦f°ff ¸fZÔ LfÂffZÔ ³fZ W¸fZÔ ½f³¹f þe½ffZÔ IYf ÀfÔSXÃf¯f ¢X¹ffZÔ IYSX³ff ¨ffdWE ½f ¦»ffZ¶f»f ½ffd¸f˦f AüSX ½f³¹fþe½f d½f¿f¹f ´fSX »fZJ d»fJZÜ ´fid°f¹ffZd¦f°ff ¸fZÔ dQ»»fe ½f E³fÀfeAfSX ImY d½fd·f³³f ÀIcY»ffZÔ ImY 382 LfÂffZÔ ³fZ dWÀÀff d»f¹ffÜ IYÃff ´ffÔ¨f ÀfZ AfN °fIY ImY LfÂffZÔ IYfZ ½f¦fÊ EIY °f±ff IYÃff ³fü ÀfZ 12 °fIY ImY LfÂffZÔ IYfZ ½f¦fÊ QfZ ¸fZÔ SXJf ¦f¹ff ±ffÜ (EªfZÔÀfe)

³fûEOXf, SXfCXÀfaÜ

¦¹ffSXWX ¸fWXe³fZ °fIY EIY ¸fdWX»ff SmX»f Ad²fIYfSXe IYû A´f³ff ¸fIYf³f SmÔXMX E¦fie¸fZÔMX ´fSX dIYSXf¹ff QZ³ff ¸fWa¦ff ´fOÞX ¦f¹ffÜ E¦fie¸fZÔMX IYe Àf¸f¹f Àfe¸ff Àf¸ff´°f WXû³fZ IZY ¶ffQ ¸fdWX»ff ³fZ IYBÊX ¶ffSX ¸fIYf³f £ff»fe IYSX³fZ IYû IYWXf »fZdIY³f dIYSXf¹fQfSX ªf¶fSX³f ¸fIYf³f IYû RYªfeÊ QÀ°ff½fZªf IZY õXfSXf IY¶ªff IYSX A´f³fZ ³ff¸f IYSXf d»fEÜ ¸fIYf³f £ff»fe IYSXf³fZ ´fSX A¶f ¸fdWX»ff SmX»f Ad²fIYSXe IYû §f¸fIYe Qe ªff SXWXe W`XÜ ¸f¸f»ff ÀfZ¢MXSX-58 IYû°f½ff»fe ´fbd»fÀf IYf W`XÜ ´fbd»fÀf ³fZ AfSXfd´f¹fûÔ IZY d£f»ffRY ²fû£ff²fOÞXe IYf ¸ff¸f»ff QªfÊ IYSX ªffa¨f VfbøY IYSX Qe W`Ü ¸fûd³fIYf ½f¸ffÊ ¸ff³fIY d½fWXfSX dQ»»fe IYe SXWX³fZ ½ff»fe W`XÜ ·ffSX°fe¹f SmX»f Àfd½fÊÀf ¸fZÔ ¸fûd³fIYf EIY ½fdSX¿NX Ad²fIYfSXe W`XÜ ³fûEOXf ÀfZ¢MXS-62 E-74 ¸fZÔ CX³fIYf ¸fIYf³f W`XÜ ¸fûd³fIYf ³fZ A´f³fe ¸fIYf³f EIY IaYÀ»fMZXÀfe IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ 1 A´fiZ»f 2010 IYû 11 ¸fWXe³fZ IZY d»fE SmÔXMX E¦fie¸fZÔMX ´fSX Àf°û³Qi dÀfaWX IYû dIYSXfE ´fSX dQ¹ff ±ffÜ IbYLXX ¸fdWX³fZ ¶ffQ Àf°fZ³Qi CXÀfe ¸fIYf³f ¸fZÔ EI ´fdSX½ffSX Vf»f`Vf, CX³fIYe ´f°³fe AüSX ¶f¨¨fûÔ IYû ·fe ´fZBaX¦f ¦fZiÀMX IZY øY´f ¸fZÔ SX£f d»f¹ffÜ

³fBÊ dQ»»feÜ

A¨Lf ¶¹ffþ QZ³fZ IYf ½ffQf IYSXImY A´f³fe IaY´f³fe ¸fZÔ d³f½fZVf IYSXfIYSX WþfSXfZÔ »ffZ¦ffZÔ IYfZ N¦f³fZ ImY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ AfSXfZ´fe d´f°ff ½f CÀfImY °fe³f ¶fZMXfZÔ ImY dJ»ffRY QþÊ ¸ff¸f»fZ IYfZ C¨¨f ³¹ff¹ff»f¹f ³fZ SXQQ IYSX³fZ ÀfZ B³IYfSX IYSX dQ¹ffÜ ³¹ff¹ff»f¹f ³fZ IYWf dIY AfSXfZd´f¹ffZÔ IYf IbYL d³f½fZVfIYfZÔ ÀfZ Àf¸fÓfü°ff WbAf W` þ¶fdIY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ WþfSXfZÔ d³f½fZVfIY ±fZÜ EZÀfZ ¸fZÔ BÀf Àf¸fÓfü°fZ ImY Af²ffSX ´fSX ¸ff¸f»ff SXQQ ³fWeÔ dIY¹ff þf ÀfIY°ffÜ AfSXfZd´f¹ffZÔ IYf IYW³ff ±ff dIY BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ dVfIYf¹f°f IYSX³fZ AfE d³f½fZVfIYfZÔ ÀfZ C³fIYf Àf¸fÓfü°ff WfZ ¦f¹ff W` AüSX C³fIYf ´f`Àff »füMXf dQ¹ff ¦f¹ff W`Ü BÀfd»fE C³fImY dJ»ffRY ½f¿fÊ 2004 ¸fZÔ QþÊ ²ffZJf²fOÞe ½f Af´fSXfd²fIY ¿fOйfÔÂf ImY ¸ff¸f»fZ IYfZ SXQQ IYSX dQ¹ff þfEÜ ³¹ff¹f¸fcd°fÊ ´fiQe´f ³fÔQSXfþfZ¦f ³fZ IYWf dIY ´fbd»fÀf ³fZ BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ °feÀf dVfIYf¹fIY°ffÊAfZÔ IYfZ ¦f½ffW ¶f³ff¹ff W`Ü BÀfIYf ¸f°f»f¶f ¹fW

Àf£°fe Xd¶fIiYeIYSX Af¹fb¢°f ÀfZ ½¹ff´ffdSX¹ffZÔ IYfZ ³fWXea d¸f»fe SXfWX°f ¸ffa¦fe Qe´ff½f»fe °fIY ¸fûWX»f°f, ³ffSXfªf WbXE ½¹ff´ffSXe

¸ff»f WdSX¹ff¯ff ImY IbaYO»fe (dþ»ff ÀffZ³fe´f°f) ImY IYfZ»OÀMXfZSX ¸fZÔ SXW°ff W`Ü C³WZÔ IYWf þf SXWf W` dIY þ`ÀfZ We IabYO»fe ÀfZ ¸ff»f dQ»»fe ImY d»fE ¨f»fZ BÀfIYe °fbSXÔ°f Afg³f»ffB³f þf³fIYfSXe d¶fIiYeIYSX d½f·ff¦f IYfZ QZÔÜ dQ»»fe dIYSXf³ff IY¸fZMXe ImY A²¹fÃf ´fiZ¸f ASXfZOÞf IYf IYW³ff W` dIY Ad²fIYfÔVf ½¹ff´ffSXe IaY´¹fcMXSX AüSX Afg³f»ffB³f dÀfÀMX¸f ImY ¶ffSXZ ¸fZÔ þf³fIYfSXe ³fWeÔ SXJ°fZÜ C³fIYf IYW³ff W` dIY ½¹ff´ffSXe ´fbSXf³fZ °fSXeImY ÀfZ A´f³ff ½¹f½fÀff¹f ¨f»ff SXWZ W`Ô, dþÀfÀfZ C³WZÔ ³fE dÀfÀMX¸f ¸fZÔ IYfRYe Àf¸fÀ¹ffEÔ Af SXWe W`ÔÜ(EªfZÔÀfe)

²fû£ff²fOÞXe RYªfeÊ QÀ°ff½fZªf ¶f³ff IY¸fSmX ´fSX dIY¹ff IY¶ªff ´fbd»fÀf ¸ff¸f»ff QªfÊ IYSX ªffa¨f ¸fZÔ ªfbMXe

¸f³fûdIY IYû CXÀf ´fdSX½ffSX IZY ¶ffSmX ¸fZa ´fcLX³fZ ´fSX Àf°fZÔ³Qi ³fZ CX³WZÔX IaY´f³fe IYf IY¸fʨffSXe ¶f°ff ²fû£û ¸fZÔ SX£ffÜ ¸fIYf³f IYf SmÔXMX Ed¦fi¸fZÔMX 28 RYSX½fSXe 2011 IYû Àf¸´ff°f WXû ¦f¹ffÜ IbYLX ¸fdWX³fZ ¶ffQ ªf¶f ¸fûd³fIYf dRYSX ¸fIYf³f £ff»fe IYS³fZ IYû IYWXe °ffZ Àf°fZ³Qi dÀfaWX ³fZ RYªfeÊ QÀ°ff½fZªf dQ£ff IYSX CXÀfIZY ¸fIYf³f IYû A´f³ff ¸fIYf³f ¶f°ff³fZ »f¦ffÜ IYfRYe IYûdVfVfû IZY ¶ffQ ·fe CX³f »fû¦fûÔ ³fZ ¸fIYf³f £ff»fe ³fWXea dIY¹ffÜ ªf¶f ·fe ½fWX CX³fÀfZ ¸fIYf³f £ff»fe IYSX³fZ IYû IYWX°fe W`ÔX °fû dIYSXf¹fQfSX ¦ff»fe AüSX ²f¸fIYe QZIYSX ·f¦ff QZ°fZ WX`Ü ¸fûd³fIYf ³fZ ÀfZ¢MXSX-58 IYû°f½ff»fe ´fbd»fÀf ¸fZÔ Àf°fZa³Qi AüSX Vü»fZVf IZY d£f»ffRY A´f³fZ ¸fIYf³f IYû RYªfeÊ Ad·f»fZ£f AüSX ²fû£f²fOÞXe ÀfZ ¸fIYf³f IY¶ªff IYSX³fZ IYf ¸ff¸f»ff QªfÊ IYSXf¹ff W`Ü

³fWXea ÷YIY SXWXf ¶fbbªfb¦fûË ´fSX A°¹ff¨ffS ³fûEOXf, SfCXÀfaÜ ³fûEOXf VfWXSX ¸fZÔ ´fifg´fMXeÊ IYû »fZIYSX ¶fZMXûÔ õXfSXf ¶fbªfb¦fûÔ ´fSX A°¹f¨ffSX ¶fPÞ°ff ªff SXWXf W`XÜ EIY ¶fbªfbʦfÊ ¸ffa ³û °fe³f ¶fZMXûa IYfZ A´f³fZ ªff¹fªffQ IYf dWXÀÀff ¶ffaMX dQ¹ff, dRYSX ·fe CX³fIYf »ff»f¨f IY¸f ³fWXea WbXAfÜ ¶fbPÞXf´fZ ¸fZÔ ¸ffa ³fZ A´f³fZ ÀfWXfSmX IZY d»fE BXIY»fü°fe ¶fZMXe IYû A´f³fZ §fSX ¶fb»ff¹ff °fû ¹fWX ¶ff°f Qû IY»f¹fb¦fe ¶fZMXûÔ IYû SXfVf ³fWXea AfBÊXÜ Qû³fûa ¶fZMXfZa ³fZ ¶fWX³f IYû ¶fZSXWX¸fe ÀfZ ´feMX IYSX §fSX ÀfZ ¶ffWXSX d³fIYf»f dQ¹ffÜ ¶fÀf »ff»f¨f W`X ¸ffa dIY CXÀf §fSX ´fSX dªfÀf ´fSX Qû³fûÔ ¶fZMZX IYe ¦faQe d³f¦ffWZa ´fOÞXe W`X Ü A¢ÀfSX ¸ffa ÀfZ QfZ³fûa ¶fZMZX ¶fZSXWX¸fe ÀfZ ´fZVf Af°fZ WX` AüSX CX³fIYf CX°´feOÞX³f IYSX°fZ W`XÜ Afdªfªf WXûIYSX ¸ffa ³fZ Qû³fû ¶fZMXû IZY d£f»ffRY ÀfZ¢MXSX-20 IYû°f½ff»fe ´fbd»fÀf ¸fZÔ dVfIYf¹f°f IYe W`XÜ 72 ½fd¿fʹff ¶fbªfb¦fÊ ¶feSX¸ff QZ½fe ³fûEOXf ÀfZ¢MXSX-5 IZY WXSXû»ff ¦ffa½f ¸fZ SXWX°fe W`XÜ BX³fIZY ´fd°f À½fd¦fʹf SX°f³f dÀfaWX IYf QZWXfa°f 2008 ¸fZa WXû ¦f¹ffÜ ¶feSXf¸ff QZ½fe IZY °fe³f ¶fZMZX Af`SX EIY ¶fZMXe W`XÜ

LXf¹ff : SXfCXÀfa

²ffZJf²fOÞe IZY AfSXû´fe ¶ff´f¶fZMXfZÔ ´fSX ¨f»fZ¦ff ¸fbIYQ¸ff

SmX»f Ad²fIYfSXe IZY ¸fIYf³f ´fS dIYSXf¹fZQfSX ³fZ dIY¹ff IY¶ªff

±fûIY ½¹ff´ffdSX¹fûÔ IYfZ QZ³fe WXû¦fe Afg³f»ffBXX³f ªff³fIYSe

3

WXfQÀff dÀf°f¸¶fSX °fIY 31 IYe ¸fü°f, Àfü ÀfZ ª¹ffQf §ff¹f»f ÀfbSXÃff ½¹f½fÀ±ff IYû ¶f³ffE SX£f³fZ IYf ÀfeE¸f ³fZ dQE d³fQZÊVf £fb»fZ °ffSXûÔ IYû ·fccd¸f¦f°f IYSX³fZ IYe ¶f³f SXWe W`X ¹fûªf³ff

³fWeÔ dIY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ dÀfRÊY °feÀf d³f½fZVfIY ±fZÜ AfSXfZ´f´fÂf ÀfZ ÀffRY þfdWSX WfZ SXWf W` dIY C³fIYe IaY´f³fe ¸fZÔ d³f½fZVf IYSX³fZ ½ff»fZ Àf`IYOÞfZÔ ³fWeÔ ¶fd»IY WþfSXfZÔ IYe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ d³f½fZVfIY ±fZÜ ½f`ÀfZ ·fe W¸ffSXZ QZVf ImY Af´fSXfd²fIY IYf³fc³f ImY A³fbÀffSX ÀfÔÄfZ¹f A´fSXf²f SXfª¹f ImY dJ»ffRY ¸ff³ff þf°ff W`Ü dþÀf¸fZÔ dVfIYf¹f°fIY°ffÊ dÀfRÊY ´fedOÞ°f WfZ°fZ W`Ü EZÀfZ ¸fZÔ ´fedOÞ°f ·f»fZ Àf¸fÓfü°ff IYSX »fZ ´fSXÔ°fb SXfª¹f CÀf ¸ff¸f»fZ IYfZ þfSXe SXJ ÀfIY°ff W`Ü (EªfZÔÀfe)

¸fdWX»ff OXf¢MXSX ÀfZ ¶ffBXIY Àf½ffSX ³fZ IYe ¶fQÀf»fcIYe ³ffZEOXf, SXfCXÀfaÜ ÀfZ¢MXSX-58 IYû°f½ff»fe ´fbd»fÀf ¸ûÔ ¸fdWX»ff OXf¢MXSX ³fZ EIY AÄff°f ¶ffBIY Àf½ffSX ¹fb½fIY IZY d£f»ffRY A´f³fZ Àff±f ¶fQÀf»fcIYe IYSX³fZ IYf ¸ff¸f»ff QªfÊ IYSXf¹ff W`XÜ AfSXû´f W`X dIY ¹fb½fIY ³fZ ¸fdWX»ff IYû ¦ff»fe ¦f»füªf IYSX CX³fIZY IYfSX IYf dVfVff RYûOÞX dQ¹ffÜ ´fbd»fÀf ³fZ ¶ffBIY ³fa¶fSX IZY Àff±f AÄff°f ¨ff»fIY IZY d£f»ffRY ¸ff¸f»ff QªfÊ dIY¹ff W`XÜ RYûdMÊXÀf AÀ´f°ff»f ¸fZÔ IYf¹fÊSX°f OXf¢MXSX ÀfSXe³f ³fûEOXf ÀfZ¢MXSX-55 E-122 ¸fZÔ SXWX°fe W`ÔXÜ ¶fe°û Vff¸f OXfg. ÀfSXe³f A´f³fe IYfSX ÀfZ RYûdMÊXÀf AÀ´f°ff»f ÀfZ A´f³fZ §fSX IZY d»fE d³fIY»fe ±feÜ ¸fb£¹f ¸ff¦fÊ ÀfZ ªf`ÀfZ WXe ½fWX ÀfZ¢MXSX-55 IYe ¦fZMX ¸fZÔ ´fi½fZVf IYe, °f·fe EIY ¶ffBXIY Àf½ffSX ¹fb½fIY ³fZ CX³fIZY IYfSX ¸fZÔ ªfûSXQfSX MX¢IYSX ¸ffSX QeÜ BXÀf ¶ff°f IYû »fZIYSX Qû³fû ÀfOÞXIY ´fSX CX°fSX WXû WaX¦ff¸ff VfcøY IYSX dQEÜ ¹fb½fIY ³fZ ÀfSXe³f IYû ¦faQe-¦faQe ¦ffd»f¹ffa QZ³fZ »f¦ffÜ Qû³fû IZY ¶fe¨f ¶ff°f BX°f³fe ¶fPÞX ¦fBÊX dIY ¹fb½fIY ³fZ A´f³fZ WZ»f¸fZMX ÀfZ OXfg¢MXSX ÀfSXe³f IZY IYfSX IZY VfeVû RYûOÞX ¶ffBXIY ÀfZ RYSXfSX WXû ¦f¹ffÜ OXgf¢MXSX ÀfSXe³f ³fZ °fbSaX°f ¶ffBXIY IYf ³fa¶fSX ³fûMX IYSX BXÀfIYe Àfc¨f³ff ÀfZ¢MXSX-58 IYû°f½ff»fe ´fbd»fÀf IYû QeÜ ´fbd»fÀf ³fZ ¶ffBIY Àf½ffSX IYû PbPÞX³fZ IYe IYûdVfVf IYe °f¶f °fIY ½fWX ·ff¦f d³fIY»ffÜ ´fbd»fÀf ¸ff¸f»ff QªfÊ IYSX ´fbd»fÀf ªffa¨f ¸fZÔ ªfcMX ¦fBXÊ W`XÜ

d½fªf¹fQVf¸fe IZY A½fÀfSX ´fSX A³³ff Àf¸f±fÊIY RcYIZÔY¦fZ ´fb°f»ff ³fûEOXf SXfCXÀfaÜ

´fi²ff³f¸faÂfe »ff»f¶fWXfQbSX VffÀÂfe IZY ´fbÂf E½fa ´fc½fÊ IZÔYýie¹f ¸faÂfe Ad³f»f VffÀÂfe, d½fªf¹fQVf¸fe IZY dQ³f A³³ff ·ffªf´ff dQ»»fe ´fi·ffSXe SXf¸fZV½fSX Àf¸f±fÊIYûË IZY ¶fe¨f SXf½f¯f ¸fZ§f³ff±f E½af ¨füSXdÀf¹ff E½af IYf¹fÊIiY¸f IZY A²¹fÃf IbaY·fIYSX¯f IYZ A»ff½ff ·fi¿MXf¨ffSX E½af OXfg. ¸fWZXVf Vf¸ffÊ E½fa A³¹f ¦f¯f¸ff³¹f Af°faIY½ffQ IYf ·fe ´fc°f»ff RcaYIYf ¸füªfcQ WXûa¦fZÜ ªffE¦ffÜ BXÀfe dQ³f SXf¸f SXfªf À±fd´f°f ´fiZÀf ½ff°ffÊ ¸fZÔ Àfd¸fd°f IZY A²¹fÃf WbXAf ±ff AüSX ¶fbSXfBÊX ´fSX A¨LXfBÊX IYe MXe. ¦fûd½f»f ³fZ ¶f°ff¹ff dIY QZVf ÀfZ ªfe°f WbXBÊX ±feÜ ·fi¿MXf¨ffSX AüSX Af°faIY½ffQ QWX³f ¹fWX £ffÀf IYû QcSX IYSX³fZ IZY d»fE WX¸f Af¹fûªf³f d½fªf¹fQVf¸fe ´fSX SXf½f¯f Af¸f AfQ¸fe ¸fZÔ ªff¦føYIY°ff Àf³ff°ff³f §f¸fÊ ¸fZ§f³ff±f E½fa IbaY·fIYSX¯f ´f`Qf IYSX³fZ IZY d»fE ´fWX»fe SXf¸f»fe»ff ¶ffSX BXÀf °fSXWX IYf Af¹fûªf³f IYf WXû¦ff Aa°f Àfd¸fd°f õXfSXf IYSX SXWZ WXa`Ü BX³f ´fb°f»fûÔ IYf ³fûEOXf ÀfZ¢MXSX-33 ´fiIYfVf AÀ´f°ff»f ¸fb£¹f CXQÐQZV¹f ·ffSX°f ¸fZÔ Vffad°f AüSX IZY d³fIYMX dIY¹ff ªffE¦ffÜ ¸fb£¹f ·fi¿MXf¨ffSX Àf¸ff´°f IYSX³ff W`XÜ MXe. E³f Ad°fd±f ¸fZÔ Vff¸f ´fb°f»ff QWX³f IZY ¨füSXdÀf¹ff ³fZ BXÀf A½fÀfSX ´fSX ³fûEOXf A½fÀfSX ´fSXX ·fi¿MXf¨ffSX d½fSXû²fe A³³ff ½ffdÀf¹fûÔ IYû ·ffSXe Àfa£¹ff ¸fZÔ CX´fdÀ±f°f WXªffSmX IZY ÀfWX¹fû¦fe ´fc½fÊ ´fi±f¸f WXû³fZ IYf d³f½fZQ³f dIY¹ffÜ Àfaªf¹f ¶ff»fe AfBÊX´feEÀf ¸fdWX»ff dIYSX³f ¶fZQe E½af ³fZ ´fid²fIYSX¯f ´fSX ´fÃf´ff°f IYf AfSû´f Àf¸ffdªfIY IYf¹fÊIY°ffÊ ¸f³fe¿f dÀfÀfüdQ¹ff »f¦ff°fZ WbXE IYWXf dIY ªfWXfa WXXªffSXûÔ IYe ¸füªfcQ WXûa¦fZÜ Àff±f WXe ·ffSX°f IZY ´fc½fÊ Àfa£¹ff ¸fZÔ ·f¢°f Af SXWZÔX W`XÜ


4

Àf¸´ffQIYe¹f

³fûEOXf (E³fÀfeAfSX) ¦fb÷Y½ffSX, 6 A¢McX¶fSX 2011

äÿÿ flÊÄUÿ

kVfSeX¹f°fl IZY ³ff¸f ´fSX ¸fbÀf»f¸ff³fûÔ IYf Vfû¿f¯f WXû°ff ¶f°ff SXWZX W`ÔX Qe³ff³ff±f d¸fßff

ªf»f ¸fZ a¸fZ§f IYf ªf»f Àf¶fÀfZ CXØf¸f WXû°ff W`XÜ ¶f»f ¸fZÔ A´f³ff ¶f»f Àf¶fÀfZ ßfZâX W`XÜ ³fZÂfðX IZY Àf¸ff³f °fZªf QcÀfSXf ³fWXeÔ W`X BXÀfe ´fiIYfSX AÖf IZY Àf¸ff³f d´fi¹f ½fÀ°fb ³fWXeÔ W`XÜ ¨ff¯f¢¹f

{

¶fQ»ff½f IYfZ À½feIYfSX ¢X¹ffZÔ ³fWeÔ IYSX°ff ¸fbdÀ»f¸f þ¦f°f

A³³ff IYe WbaIYfSX dRYSX ¶f³fe IYfa¦fiZÀf IYf dÀfSXQQÊ

Àf·fe ¸fþW¶f QZ°fZ W`Ô ¸ff³f½f°ff IYf ´f`¦ff¸f

·f¦f½ff³f ßfeIYÈ¿¯f ³fZ Aþ÷Y³f ÀfZ IYWf ±ff-¸f`Ô CÀfÀfZ ´fiZ¸f IYSX°ff WcÔ, þfZ Qe³f-QbdJ¹ffZÔ ImY ´fid°f IY÷Y¯ff IYe ·ff½f³ff SXJIYSX C³fÀfZ ´fiZ¸f IYSX°ff W` AüSX C³fIYe ÀfZ½ff IYSX°ff W`Ü BÊÀff ³fZ ·fe IYWf dIY þfZ A·ff½f¦fiÀ°f ÀfZ ´fiZ¸f IYSX°ff W`, CÀfIYe ÀfWf¹f°ff IYSX°ff W`, ¸f`Ô CÀfÀfZ ´fiZ¸f IYSX°ff WcÔÜ ASX¶f IYe EIY ´fbSXf³fe IY±ff W`Ü EIY SXf°f A¶fc ³fZ QZJf dIY EIY RYdSXV°ff IYbL d»fJ SXWf W`Ü CÀf³fZ RYdSXV°fZ ÀfZ ´fcLf-¢X¹ff d»fJ SXWZ WfZ? RYdSXV°fZ ³fZ IYWf- ¸f`Ô C³f »ffZ¦ffZÔ ImY ³ff¸f d»fJ SXWf WcÔ, þfZ BÊV½fSX ÀfZ ´fiZ¸f IYSX°fZ W`ÔÜ A¶fc ³fZ ´fcLf-¢X¹ff ¸fZSXf ³ff¸f BÀf Àfc¨fe ¸fZÔ W`? RYdSXV°fZ ³fZ IYWf-³fWeÔ, BÀf¸fZÔ °fb¸WfSXf ³ff¸f ³fWeÔ W`Ü A¶fc ³fZ IYWf-°fb¸f ¸fZSXf ³ff¸f CÀf Àfc¨fe ¸fZÔ d»fJ QfZ, þfZ BÊV½fSX ImY ¶fÔQfZÔ ÀfZ ´fiZ¸f IYSX°fZ W`ÔÜ RYdSXV°fZ ³fZ ³ff¸f d»fJ d»f¹ff AüSX ¦ff¹f¶f WfZ ¦f¹ffÜ A¦f»fe SXf°f RYdSXV°ff dRYSX Af¹ffÜ CÀf³fZ A¶fc IYfZ C³f »ffZ¦ffZÔ ImY ³ff¸f dQJfE, dþ³WZÔ BÊV½fSX ³fZ A´f³ff AfVfe½ffÊQ dQ¹ff ±ffÜ A¶fc ¹fW QZJIYSX Ófc¸f CNf dIY CÀfIYf ³ff¸f Àfc¨fe ¸fZÔ Àf¶fÀfZ DY´fSX ±ffÜ A¶fc IYfZ ¹fIYe³f WfZ ¦f¹ff dIY JbQf CÀfe ÀfZ ´fiZ¸f IYSX°ff W`, þfZ CÀfImY ¶fÔQfZÔ ÀfZ ´fiZ¸f IYSX°ff W`Ü JbQf IYfZ JbVf IYSX³fZ, CÀfIYf AfVfe½ffÊQ ´fif~ IYSX³fZ ImY d»fE CÀfImY ¶fÔQfZÔ IYe ¶fÀ°fe ÀfZ ¦fbþSX³ff ´fOÞ°ff W`Ü °fb»fÀfeQfÀfþe ³fZ ·fe IYWf W` dIY þfZ ·f¢°ffZÔ IYfZ Àf°ff°ff W`, CÀfZ ·f¦f½ff³f ImY IYfZ´f IYf ·ffþ³f ¶f³f³ff ´fOÞ°ff W`Ü A±ffÊ°f, Àf·fe ²f¸ffZË IYf ÀffSX ¹fW W` dIY BÊV½fSX ImY ¶fÔQfZÔ ÀfZ ´fiZ¸f IYSXfZÜ

½f

A

¸fZÔ þ¶f °fIY °ffd»f¶ff³fe SXfþ ±ff, °f¶f °fIY IbYSXf³f We C³fIYf ÀfÔd½f²ff³f ±ffÜ ½fW ·fe °ffd»f¶ff³fe Àf¸fÓf IYf IbYSXf³fÜ CÀfIYf þ`Àff d½fV»fZ¿f¯f ½fW IYSX°fZ W`ÔÜ AüSX W¸f Àf¶f þf³f°fZ W`Ô dIY °ffd»f¶ff³ffZÔ ImY SXfþ ¸fZÔ ´f°±fSX ¸ffSX-¸ffSX IYSX W°¹ff IYSX³fZ ½ff»fZ ³¹ff¹f ·fe dQE ¦fEÜ ´f°±fSX ¸ffSX IYSX W°¹ff ImY Àf¸ffSXfZW C°Àf½fe ¸fcO ¸fZÔ WfZ°fZ ±fZÜ MXZ»fed½fþ³f IYe QbIYf³fZÔ ¶fÔQ IYSX Qe ¦fBÊ ±feÔÜ C³WZÔ »fcMX d»f¹ff ¦f¹ff ±ffÜ AüSX°fZÔ IYf¸f ³fWeÔ IYSX ÀfIY°fe ±feÔÜ QµX°fSX ³fWeÔ þf ÀfIY°fe ±feÜ C³f ´fSX ¶fbIYfÊ ´fW³f³ff Ad³f½ff¹fÊ ±ffÜ 1400 Àff»f ´fW»fZ d»fJZ ¦fE IbYSXf³f ImY IYf³fc³ffZÔ IYf AÃfSXVf: ´ff»f³f IYSX³ff Afþ Qbd³f¹ff ·fSX ¸fZÔ ¸fbdVIY»f WfZ SXWf W` AüSX BÀ»ffd¸fIY IYMXÐMXSX°ff½ffQe ¹fWe ¨ffW°fZ W`ÔÜ ·ffSX°f þ`ÀfZ QZVf ¸fZÔ C³fIYe þbSXÊ°f QZdJE dIY ½fW Àf½ffZʨ¨f ³¹ff¹ff»f¹f IYe ³¹ff¹f ´fidIiY¹ff ¸fZÔ Afþ ·fe QJ»f QZ³ff ¨ffW°fZ W`ÔÜ A·fe d´fL»fZ ½f¿ffZË ¸fZÔ AüSX°ffZÔ IYfZ »fZIYSX EZÀfe EZÀfe §fMX³ffEÔ WbBÊ W`Ô þfZ W`SXf³f IYSX QZ°fe W`ÔÜ EIY ÀfÀfbSX ³fZ ´fbÂf½f²fc ÀfZ IYBÊ ¸fWe³ffZÔ °fIY ¶f»ff°IYfSX dIY¹ffÜ ´fbÂf½f²fc þ¶f A´f³fZ ´fd°f ImY Àff±f SXW³ff ¨ffW°fe ±fe °f¶f RY°f½ff Af ¦f¹ff dIY A¶f ½fW CÀfIYe ¸ffÔ WfZ ¦fBÊ W`Ü BÀfIYe BþfþÞ°f ³fWeÔ Qe þf ÀfIY°feÜ IYWf ¦f¹ff CÀfIYe ´f°³fe A¶f CÀfImY d»fE WSXf¸f WfZ ¦fBÊ W`Ü CÀfZ A´f³fe ´f°³fe IYfZ °f»ffIY QZ³fZ IYf AfQZVf WbAfÜ B²fSX W¸ffSXf QcÀfSXf ´fOÞfZÀfe SXfª¹f ¶ffÔ¦»ffQZVf ¶fZ¦f¸f Jfd»fQf dþ¹ff ImY SXfþ ¸fZÔ IYMXÐMXSX°ff½ffdQ¹ffZÔ IYf Àff±f WfZ³fZ ImY IYfSX¯f VfdSX¹f°f IYe °fSXRY °fZþe ÀfZ QüOÞ »f¦ff³fZ »f¦ffÜ þ¶f ¨fb³ff½f AfE °f¶f VfZJ WÀfe³ff IYfZ ·fe C³fImY Àff±f Àf¸fÓfü°ff IYSX³ff ´fOÞfÜ ¶ffÔ¦»ffQZVf ¸fZÔ ·fe ¸f²¹f¹fb¦fe³f VfdSX¹f°f ImY ´ff»f³f IYe IYNfZSX°ff ¶fPÞ°fe þf SXWe W`Ü B³f 1400 ½f¿ffZË ¸fZÔ Qbd³f¹ff ¶fQ»f ¦fBÊ W`Ü SXfþIYfþ ImY °fSXeImY ¶fQ»f ¦fE W`ÔÜ AüôfZd¦fIY IiYfÔd°f ÀfZ »fZIYSX ÀfÔ¨ffSX IiYfÔd°f¹ffÔ WfZ ¦fBÊ W`ÔÜ ´fiþf°fÔÂf IYe ´fSX¸´fSXfEÔ

¸fþ¶fc°f WfZ°fe þf SXWe W`ÔÜ ´fÔ±f-d³fSX´fZÃf°ff, »ffZIY°fÔÂf, À½f°fÔÂf°ff AüSX Àf¸ff³f°ff þ`Àfe ²ffSX¯ffEÔ ¸fþ¶fc°f WbBÊ W`ÔÜ þ¶fdIY IbYSXf³f ¸fZÔ »ffZIY°ffÔdÂfIY, ´fÔ±f-d³fSX´fZÃf°ff, ÀÂfe-´fb÷Y¿f Àf¸ff³f°ff þ`Àfe ²ffSX¯ffAfZÔ IYe IYfZBÊ ¦fbÔþfBVf ³fWeÔ W`Ü ª¹ffQf°fSX ¸fbdÀ»f¸f QZVffZÔ ¸fZÔ ¹ff °ffZ VfZJfZÔ IYf SXfþ W`, ¹ff °ff³ffVffWfZÔ IYfÜ þWfÔ-þWfÔ ·fe ¸fbdÀ»f¸f Af¶ffQe SXW°fe W`, ½fWfÔ-½fWfÔ VfdSX¹f°f IYf³fc³f ImY dIYÀfe ³f dIYÀfe dWÀÀfZ ÀfZ C³fIYf MXIYSXf½f À±ff³fe¹f Àf¸ffþ AüSX VffÀf³f ÀfZ WfZ°ff SXW°ff W`Ü ¹fWfÔ °fIY dIY ´fdV¨f¸fe ¹fcSXfZ´f ImY d½fIYdÀf°f QZVffZÔ ¸fZÔ ·fe ÀIcY»fe ¶f¨¨ffZÔ ImY ¹fc³feRYf¸fÊ °fIY IYfZ »fZIYSX A¢XÀfSX ´fZÔ¨f RaYÀff SXW°ff W`Ü BÔOfZ³fZdVf¹ff EIY ¸fbdÀ»f¸f QZVf W`Ü ½fWfÔ »ffZIY°fÔÂf W` »fZdIY³f VfdSX¹f°f IYf Af°fÔIY ¶fPÞ°ff ¨f»ff þf SXWf W`Ü ¶f¶fÊSX°ff, IYfZOÞfZÔ ÀfZ d´fMXfBÊ, Wf±f IYfMX QZ³ff AüSX°ffZÔ ImY Af³fZ-þf³fZ ´fSX ´ff¶fÔQe, d»f¶ffÀf IYe ´ff¶fÔQe A±ffÊ°f ·fc°fIYf»f IYe °fSXRY ¹ffÂff ¨ff»fc W`ÔÜ EIY d½fõf³f ³fZ (þIYf°ffÊ ´ffZÀMX, 18 dQÀf¸¶fSX, 2006) ¶fWb´f°³fe ´fi±ff ´fSX »fZJ d»fJf ±ffÜ BÀf¸fZÔ d»fJf ¦f¹ff dIY k¸f²¹f¹fb¦fe³f IbYSXf³f ImY A»f¦f-A»f¦f °fSXW ImY d½fV»fZ¿f¯f dIYE ¦fE W`ÔÜ AüSX ¹fW VfdSX¹f°f »ffg IYfZ ·fi¸f¦fiÀ°f ¶f³ff QZ°fZ W`ÔÜ B¯OfZ³fZdVf¹ff ¸fZÔ IbYSXf³f AüSX VfdSX¹f°f IYfZ Af²fbd³fIY þe½f³f ¸fZÔ »ff¦fc ³fWeÔ IYSX ÀfIY°fZÜ QcÀfSXZ ¸fbÀf»f¸ff³ffZÔ IYe °fSXW W¸f ·fe ¦fSXe¶ffZÔ AüSX A¸feSXfZÔ ImY ¶fe¨f ¶fPÞ°fe JfBÊ, ·fi¿MXf¨ffSX, AÀfdW¿¯fb°ff AüSX dWÔÀff ÀfZ d¨fÔd°f°f W`ÔÜ »fZdIY³f W¸f IbYSXf³f ¹ff dIYÀfe AüSX ²f¸fÊ ¦fiÔ±f IYfZ IYf³fc³f ¹ff ÀfÔd½f²ff³f ¶f³ff QZ³fZ ImY ´fÃf ¸fZÔ ³fWeÔ W`Ü Bd°fWfÀf ³fZ W¸fZÔ ¶ffSX-¶ffSX ¶f°ff¹ff W` dIY þ¶f-þ¶f ¸fþW¶f IYfZ IYf³fc³f ¶f³ffIYSX »ffZ¦ffZÔ IYfZ Qd¯O°f dIY¹ff þf°ff SXWf W`, CÀfÀfZ »ffZ¦f, Àf¸ffþ, ¶fZW°fSX ³fWeÔ ¶f³f þf°fZ, ¶fQ°fSX ¶f³f°fZ W`ÔÜl IY³ffOf IYe ÀfSXIYfSX ³fZ VfdSX¹f°f ´fSX Af²ffdSX°f ´fÔ¨ffMX IYfZ IY³ffOf ImY

QZVf IZY AaQSX AaQøY³fe Af°faIY Àf¶fÀfZ ¶fOÞXf £f°fSXf

RYf IYe dRYIiY IYSX EZ ³ffQf³f, ¸fbÀfe¶f°f Af³fZ ½ff»fe W`Ü °fZSXe ¶f¶ffÊdQ¹ffZÔ ImY ¸fdVf¶fSXZ W`Ô AfÀf¸ff³ffZÔ ¸fZÔÜ ³f ÀfÔ·f»ffZ¦fZ °ffZ d¸fMX þfAfZ¦fZ EZ dW³QfZÀf°ffÔ ½ff»ffZ, °fb¸WfSXe QfÀ°ffÔ ·fe ³f WfZ¦fe QfÀ°ff³ffZÔ ¸fZÔÜ EZÀfZ d¨fÔ°ffþ³fIY Vf¶Q dIYÀfe QZVf ¹ff Àf¸ffþ ImY Àf·¹f °f¶fImY ¸fZÔ °f¶f We C·fSX°fZ W`Ô þ¶f CÀfZ QZVf ImY IYf»f IYe ¦fd°f ¸fZÔ Af°fÔIY IYe ·f¹ff½fW°ff AüSX BSXf AfÀfbSXe ´fi½fÈdØf IYfZ QZVf ImY ·fe°fSX ÀfZ We ÀfØff AüSX Àf¸ffþ d½fSXfZd²f¹ffZÔ IYf ´fSXfZÃf Àf¸f±fʳf d¸f»fZÜ IY·fe dÀf¹ffÀf°f AüSX IY·fe IbYÀfeÊ ImY d»fEÜ QZVf IYe SXfþ²ff³fe dQ»»fe ¸fZÔ WfBIYfZMXÊ ImY ¶ffWSX Af°fÔIYe W¸f»fZ ImY ¶ffQ Af¦fSXf ¸fZÔ WbE d½fÀRYfZMX ³fZ QZVf ImY AÔQSX ´f³f´f SXWZ Af°fÔIY IYfZ »fZIYSX d¨fÔ°ff IYfZ AüSX ª¹ffQf ¦fÔ·feSX

IZY½f»f IÈY¿¯f ´f³f¦fûÂff ¶f³ff dQ¹ff W`Ü AfdJSX ¢X¹ffZÔ Àf¸ffþ ImY IbYL »ffZ¦f Af°fÔIY IYe SXfW ´fSX ¨f»f d³fIY»fZ W`Ô? BÀf d¨fÔ°ff IYe À½feIYfSXfZd¢°f Wf»f We ¸fZÔ ¦fÈW¸fÔÂfe ´fe. d¨fQÔ¶fSX¸f ·fe IYSX ¨fbImY W`ÔÜ ·ffSX°f ¸fZÔ BÀf °fSXW ImY Jc³fe Af°fÔIYe W¸f»ffZÔ IYe Àfc¨fe IYfRYe »fÔ¶fe W`Ü IY»f IYf Bd°fWfÀf QZVf ImY AÔQøY³fe ·ff¦ffZÔ ¸fZÔ BÀf Jc³fe JZ»f IYf Àf¶fÀfZ ¶fOÞf ¦f½ffW WfZ¦ff þfZ W¸ffSXZ Afþ ImY VffÀfIYfZÔ IYe SXf¿MÑX ImY ´fid°f IY¸fþfZSX dþ¸¸fZQfdSX¹ffZÔ AüSX Af°fÔIY ImY ´fid°f Ad³f¨Lf IYf We ´fdSX¨ff¹fIY WfZ¦ffÜ ¦fÈW¸fÔÂfe IYf ¹fW IYW³ff Cd¨f°f We W` dIY »f¦f·f¦f °feÀf Àff»f ÀfZ Af°fÔIY½ffQ ÀfZ þcÓf³fZ ImY ¶ff½fþcQ ·ffSX°f BÀfÀfZ d³f´fMX³fZ ImY d»fE ´fcSXe °fSXW °f`¹ffSX ³fWeÔ W`Ü ¦fÈW¸fÔÂfe ´fe. d¨fQÔ¶fSX¸f IYe BÀf À½feIYfSXfZd¢°f IYfZ þ¸¸fc-IYV¸feSX ¸fZÔ R`Y»fZ Af°fÔIY½ffQ ImY ÀfÔQ·fÊ ¸fZÔ ·fe d»f¹ff þf ÀfIY°ff W`Ü dþÀf °fSXW QZVf ImY A³fZIY ·ff¦ffZÔ ¸fZÔ WbE d½fÀRYfZMXfZÔ ImY °ffSX IYBÊ ¶ffSX þ¸¸fc-IYV¸feSX ÀfZ AfIYSX þbOÞ°fZ W`Ô CÀfÀfZ ¹fW IYW³ff ¦f»f°f WfZ¦ff dIY SXfª¹f ¸fZÔ Af°fÔIY½ffQ Àf¸ff´°f WfZ ¨fbIYf W`Ü dQ»»fe d½fÀRYfZMX ImY ÀfÔ¶fÔ²f ¸fZÔ dIYV°f½ffOÞ ÀfZ d½fôfd±fʹffZÔ IYe

IYSXf¨fe ¶f³ff Af°faIY IYf ³f¹ff dNXIYf³ff

´ffdIYÀ°ff³f ImY Wf»ff°f 100 ´fid°fVf°f ÀfWe WfZ³fZ IYe IYfZBÊ AQf»f°f ¸fZÔ IYSXf¨fe ¸fZÔ þfSXe Af°fÔIY½ffQ AüSX »fdÃf°f W°¹ffAfZÔ C¸¸feQ dQJfBÊ ³fWeÔ QZ°feÜ Af°¸f§ff°fe W¸f»ffZÔ IYe J¶fSXZÔ ´fW»fZ IYf ¸fbIYQ¸ff ·fe ¨f»f SXWf W`Ü ÀfSXIYfSX IYe AfZSX ÀfZ Qe ¦fBÊ RY»fÀ°fe³f AüSX ßfe»fÔIYf ÀfZ Af°fe ±feÔÜ °f¶f ¹fW ÀffZ¨ff þf°ff dSX´ffZMXÊ ¸fZÔ AQf»f°f IYfZ ¶f°ff¹ff ¦f¹ff W` dIY ImY½f»f EIY ¸fWe³fZ ±ff dIY I`YÀfZ »ffZ¦f QcÀfSXfZÔ IYfZ ¸ffSX³fZ ImY d»fE A´f³fe þf³f ·fe ¸fZÔ QZVf ImY Àf¶fÀfZ ¶fOÞZ VfWSX ¸fZÔ 600 »ffZ¦ffZÔ IYe W°¹ff IYe þf ¦fÔ½ff QZ°fZ W`ÔÜ A¶f Af°¸f§ff°fe W¸f»fZ ´ffdIYÀ°ff³f ¸fZÔ Af¸f ¶ff°f ¨fbIYe W`, dþÀf¸fZÔ 500 »ffZ¦ffZÔ IYe §ff°f »f¦ffIYSX W°¹ff IYe ¦fBÊ WfZ ¨fbImY W`ÔÜ ´ffdIYÀ°ff³f ImY Wf»ff°f EZÀfZ d¶f¦fOÞZ dIY »ffZ¦ffZÔ IYe W`Ü ¹fW ·fe ÀfSXIYfSXe dSX´ffZMXÊ W` dIY IYSXf¨fe ¸fZÔ IYBÊ ÃfZÂffZÔ IYfZ ÀffZ¨f ·fe ¶fQ»f ¦fBÊ AüSX þfZ ¶ff°f ½fZ dIYÀfe A³¹f ÀfZ Àf¸fÓf³ff d³fd¿fð ÃfZÂf ¶f³ff¹ff ¦f¹ff W`, þWfÔ ÀfbSXÃff EþZÔdÀf¹ffZÔ IYfZ ·fe ¨ffW°fZ ±fZ ½fW JbQ We Àf¸fÓf ¦fEÜ þ³f°ff Af°¸f§ff°fe W¸f»ffZÔ þf³fZ IYe A³fb¸fd°f ³fWeÔÜ IYSXf¨fe ¸fZÔ dþ°f³fZ ¦f`SX IYf³fc³fe IYe AfQe WfZ ¨fbIYe W`Ü A¶f °ffZ ¶ff°f B³f Af°¸f§ff°fe W¸f»ffZÔ Wd±f¹ffSX W`Ô C°f³fZ ¶ffIYe ´fcSXZ QZVf ¸fZÔ ³fWeÔ WfZÔ¦fZÜ 20 »ffJ »ffZ¦ffZÔ ÀfZ IYfRYe Af¦fZ d³fIY»f ¨fbIYe W`Ü Wf»ff°f B°f³fZ JSXf¶f WfZ ¨fbImY IYf ¸fbIYf¶f»ff IYSX³fZ ImY d»fE 3 »ffJ »ffZ¦ffZÔ IYfZ EIY Àff»f W`Ô dIY IYfZBÊ IY·fe ·fe dIYÀfe IYe þf³f »fZ ÀfIY°ff W`Ü þ¶f ¨ffWZ ImY AÔQSX Wd±f¹ffSXfZÔ ImY »ffBÀfZÔÀf dQE ¦fE W`ÔÜ IYSXf¨fe ´fSX dIYÀfe IYfZ ´fIYOÞfZ, A´fWSX¯f IYSXfZ AüSX ¦f»ff IYfMXIYSX Vf½f IYfZ ¸ffdRY¹ff IYf SXfþ W`Ü A¶f °ffZ »ffZ¦f BÀf VfWSX IYfZ QcÀfSXf Qb¶fBÊ ¶ffZSXZ ¸fZÔ ¶fÔQ IYSX dIYÀfe ½feSXf³f þ¦fW ´fSX LfZOÞ QfZÜ ´ffdIYÀ°ff³f IYW°fZ W`Ô AüSX ÀffSXe Qbd³f¹ff ¸fZÔ ¹fWfÔ ÀfZ Af´fSXZVf³f ¨f»f°ff SXWf IYf Àf¶fÀfZ ¶fOÞf VfWSX IYSXf¨fe ¦fbþSXZ QfZ QVfIYfZÔ ÀfZ ¶ffZSXZ ¸fZÔ ¶fÔQ W`Ü Àf¨f °ffZ ¹fZ W` dIY ´ffdIYÀ°ff³f IYe ÀfSXIYfSX ¸ffdRY¹ff °f°½ffZÔ »ffVffZÔ ImY VfWSX ÀfZ þf³ff þf°ff W`Ü VfWSX ¸fZÔ IYfZBÊ ³ff¦fdSXIY ImY Af¦fZ ¶fÔ²fIY ¶f³f IYSX SXW ¦fBÊ W`Ü IYSXf¨fe ¸fZÔ ¸ffdRY¹ff °f°½f ¦ff¹f¶f WfZ þf°ff W` °ffZ »ffZ¦f SXfÀ°fZ ´fSX ¶ffZSXf °f»ffVf IYSX°fZ W`Ô EIY °ff³ffVffW IYe ¸fZWSX¶ff³fe ÀfZ ´f»fZ-¶fPÞZÜ ¹fW Àf`d³fIY dIY Vf½f BÀf¸fZÔ ÀfZ We d¸f»f³ff W`Ü BÀf ½f¢°f MXfSX¦fZMXZO ¸fOÊSX IYf °ff³ffVffW þ³fSX»f dþ¹ff C»f WIY IYf 1980 IYf QüSX ±ff þ¶f C³WfZÔ³fZ A´f³fZ dJ»ffRY dÀfÔ²f ´fifÔ°f ¸fZÔ QüSX W`Ü IYfZBÊ B³f §fMX³ffAfZÔ IYfZ ¨f»f°fZ AfÔQfZ»f³f IYfZ SXfZIY³fZ ImY d»fE ´fcL³fZ ½ff»ff ³fWeÔ W`Ü A¦fSX IYfZBÊ B¶fifdWX¸f IbY·faSX ´fifÔ°f ¸fZÔ SXW³fZ ½ff»fZ »ffZ¦ffZÔ IYf ³f SXÔ¦fZ Wf±ffZÔ ´fIYOÞf ·fe ¦f¹ff °ffZ ½fW ·fe LcMX þf°ff W`Ü ´ffdIYÀ°ff³f ImY IYf³fc³f ¸fZÔ W°¹ffSXZ IYfZ dSXWfBÊ ImY½f»f ¶fÔMX½ffSXf IYSX dQ¹ff, ¶fd»IY EIY EZÀff Àf¸fcW JOÞf IYSX dQ»ff³fZ IYe ´fcSXe ½¹f½fÀ±ff W`Ü IYBÊ W°¹ffSXZ AQf»f°ffZÔ ÀfZ AfþfQ dQ¹ff dþÀfImY IYfSX¯f Afþ Wf»ff°f d¶f¦fOÞZ WbE W`ÔÜ ´ffdIYÀ°ff³f ¸fZÔ EIY ¶ff°f W¸fZVff IYWe þf°fe W` dIY QZVf IYe WbE AüSX C³WfZÔ³fZ dRYSX QþʳffZÔ Jc³f dIYEÜ ÀfSXIYfSX B³f W°¹ffSXfZÔ ImY ´feLZ JOÞe WfZ°fe W` AüSX ¹fW Àf¶f IYBÊ Àff»ffZÔ ÀfZ WfZ°ff ¨f»ff IYfZBÊ ·fe dÀf¹ffÀfe ´ffMXeÊ EZÀfe ³fWeÔ dþÀfIYf ÀfÔ¶fÔ²f ÀfZ³ff ÀfZ þbOÞf Af SXWf W`Ü ´ffdIYÀ°ff³f ImY Àf¶fÀfZ ¶fOÞZ VfWSX ¸fZÔ WþfSXfZÔ ³f WfZÜ QZVf IYe IYBÊ dÀf¹ffÀfe ´ffdMXʹffÔ EZÀfe W`Ô dþ³fIYfZ ÀfZ³ff Af°fÔIY½ffQe AüSX W°¹ffSXZ BÀf °fSXW dSXWfBÊ ´ff ¨fbImY W`ÔÜ ImY IZÔYQifZÔ A±f½ff ¸fb£¹ff»f¹f ¸fZÔ ¶f³ff¹ff ¦f¹ff W`Ü EIY °ff³ffVffW ´ffdIYÀ°ff³f ImY ´fifÔ°f dÀfÔ²f IYe SXfþ²ff³fe IYSXf¨fe ¸fZÔ 1977 IYe þ¶f A´f³fe IbYÀfeÊ ¶f¨ff³fZ ImY d»fE IbYL ·fe IYSX ÀfIY°ff W` °ffZ °ff³ffVffWe ImY ¶ffQ IY·fe ·fe Wf»ff°f A¨LZ ³fWeÔ SXWZÜ ½fWfÔ CÀfIYfZ ½fW IYf¸f IYSX³fZ ÀfZ ·fe IYfZBÊ ³fWeÔ SXfZIY ÀfIY°ff dþÀfÀfZ ¶fPÞ°fZ Af°fÔIY½ffQ AüSX MXfSX¦fZMXZO ¸fOÊSX IYfZ ¶fÔQ IYSX³fZ IYe QZVf IYe þOÞZÔ JfZJ»fe WfZIYSX SXW þfEÔ AüSX ´ffdIYÀ°ff³f ImY IYfZdVfVf We ³fWeÔ IYe þf°feÜ dWÔÀff IYe ½fþW ÀfZ ¦fÈW¸fÔÂfe Àf¶fÀfZ ¶fOÞZ VfWSX IYfZ dþÀf ´ffMXeÊ ³fZ ¶fÔ²fIY ¶f³ff SXJf W` ½fW SXW¸ff³f ¸fd»fIY ´fSX QZVf QbV¸f³fe IYf AfSXfZ´f ·fe »f¦f ¨fbIYf W`Ü ·fe þ³fSX»f dþ¹ff ³fZ ¶f³ffBÊÜ dRYSX þ³fSX»f ¸fbVfSXÊRY ³fZ CÀfIYf ¹fW AfSXfZ´f dIYÀfe AüSX ³fZ ³fWeÔ, dÀfÔ²f ImY ´fc½fÊ ¦fÈW¸fÔÂfe AüSX B°f³ff Àf¸f±fʳf dIY¹ff dIY Afþ dIYÀfe ImY d³f¹fÔÂf¯f ¸fZÔ IbYL ³fWeÔ ½fdS¿NX ³fZ°ff þbd»RYIYfSX d¸fþfÊ ³fZ »f¦ff¹ff W`Ü ´ffdIYÀ°ff³f ¸fZÔ SXWfÜ A¶f °ffZ Wf»f°f ¹fW W` dIY QZVf ImY Àf`d³fIY ´fi¸fbJ JbQ dþ³f ¸fbQQfZÔ ´fSX ¨f¨ffÊ W` C³f¸fZÔ IYSXf¨fe IYf Af°fÔIY½ffQ, dÀfÔ²f AfIYSX IYSXf¨fe ¸fZÔ ¶f`NIY »f¦ff°fZ W`Ô, »fZdIY³f Wf»ff°f IaYMÑfZ»f ¸fZÔ AfBÊ ¶fSXÀff°f IYe °f¶ffWe, þbd»RYIYfSX d¸fþfÊ IYf C´fSXf¢°f ³fWeÔ WfZ°fZÜ IYW°fZ °ffZ Àf¶f ¹fZ We W`Ô dIY IYSXf¨fe ³fWeÔ °ffZ ¶f¹ff³f Vffd¸f»f W`Ü IYSXf¨fe IYfZ QZVf IYf Afd±fÊIY IZÔYQi ·fe IYWf ´ffdIYÀ°ff³f ³fWeÔ, »fZdIY³f Àf¨f °ffZ ¹fW W` dIY IYSXf¨fe ¸fZÔ d´fL»fZ þf°ff W`Ü BÀf VfWSX ¸fZÔ IYBÊ Àff»ffZÔ ÀfZ þfZ dWÔÀff þfSXe W` CÀfIYf 25 ½f¿fûË ÀfZ d¶f¦fOÞZ Wf»ff°f ´fSX dIYÀfe ³fZ ²¹ff³f ´fi·ff½f ´fcSXZ QZVf ´fSX ´fOÞ°ff W`Ü ´ffdIYÀ°ff³f IYe Àf¶fÀfZ ¶fOÞZ ³fWeÔ dQ¹ffÜ

d¦fSXµX°ffSXe W`SXf³f IYSX QZ³fZ ½ff»fe W`Ü »f¦f°ff W` dIY BÀf SXfª¹f ¸fZÔ QZVf d½fSXfZ²fe °f°½ffZÔ IYe ´fIYOÞ Af°fÔIY½ffQ ÀfZ ¦fiÀ°f SXW³fZ ½ff»fZ ÃfZÂffZÔ ¸fZÔ ÀIcY»ffZÔ ´fSX ·fe W`, þWfÔ ÀfZ Af°fÔIYe þ¶f ¨ffWZÔ A¶ffZ²f dIYVffZSXfZÔ IYf ·fe BÀ°fZ¸ff»f IYSX ÀfIY°fZ W`ÔÜ Af°fÔIY½ffQe Af°fÔIY IYe Vf`»fe ¶fQ»f°fZ W`Ô Af°fÔIY IYe ¸ff³fdÀfIY°ff ³fWeÔÜ dIYV°f½ffOÞ ÀfZ QfZ ÀIcY»fe LfÂffZÔ IYe d¦fSXµX°ffSXe QZVfd½fSXfZ²fe AüSX Af°fÔIYe ¸ff³fdÀfIY°ff IYf We ´fdSX¨ff¹fIY W`Ü þ¶f Af°fÔIY AüSX QZVf d½fSXfZ²f IYe ¸ff³fdÀfIY°ff ½ff»fZ »ffZ¦f SXfª¹f ¸fZÔ ´fi¨fbSX ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ ¸füþcQ SXWZÔ¦fZ, °f¶f °fIY VffÔd°f AüSX Af°fÔIY½ffQ ImY SXfª¹f ÀfZ Jf°¸fZ IYf IYfZBÊ ·fe Qf½ff ·fSX¸ff³fZ ½ff»ff We WfZ¦ffÜ ½fÀ°fb°f: ¹fW SXfª¹f Af°fÔIY½ffQ IYf þ³fIY W`Ü ¹fWfÔ ÀfQ`½f Af°fÔIY½ffQ AüSX A»f¦ff½f½ffQ IYfZ ´fi°¹fÃf E½fÔ ´fSXfZÃf Àf¸f±fʳf WfdÀf»f W`Ü BÀf ÀfÔSXÃf¯f AüSX Àf¸f±fʳf ImY IYfSX¯f dÀf¹ffÀfe AüSX ¸fþW¶fe ·fe WfZ ÀfIY°fZ W`ÔÜ dÀf¹ffÀf°f IYe ¹fW ÀfcSX°fZWf»f We Af°fÔIY IYfZ ´f`Qf IYSX³fZ AüSX ´ff»f³fZ ½ff»fe W`Ü SXfª¹f ¸fZÔ EIY SXf¿MÑXe¹f dÀf¹ffÀfe ´ffMXeÊ ImY ³fZ°ff IYf ARYþ»f ¦fb÷Y IYe RYfÔÀfe ImY ´fiÀ°ff½f ´fSX ·fid¸f°f IYSX³fZ ½ff»fZ ¶f¹ff³f IYe ·fSX¸ff³fZ ½ff»fe ·ff¿ff QZJZÔÜ ¶f¹ff³f W`, W¸ffSXf EIY SXf¿MÑXe¹f Q»f W`Ü W¸f A´f³fZ ³fed°f¦f°f d³f¯fʹf ´fcSXZ QZVf IYfZ ²¹ff³f ¸fZÔ SXJIYSX IYSX°fZ W`ÔÜ ¹ffd³f ³f Àfe²fe WfÔ AüSX ³f We Àfe²fe ³ffÜ SXfª¹f ¸fZÔ IbYL dÀf¹ffÀfe ´ffdMXʹffÔ BÀf ¸fbQQZ ´fSX ¶ffZ»f³fZ ÀfZ ´fSXWZþ IYSX SXWe W`ÔÜ SXfª¹f IYe ÀfØff IY¶þf³fZ IYfZ Af°fbSX EIY ÃfZÂfe¹f Q»f IYe dRY»f½f¢°f ·ff½f³ff ¹fW »f¦f SXWe W` dIY ARYþ»f IYe ÀfþfE ¸fü°f IYfZ ¸ffRY IYSX³ff SXfª¹f ¸fZÔ IYV¸feSX Àf¸fÀ¹ff ImY Àf¸ff²ff³f »ff¹fIY ¸ffWü»f ¶f³ff³ff W`Ü ½fÀ°fb°f: ¸ffRYe IYf ´fiÀ°ff½f ÀfSXIYfSX ImY ¦f»fZ IYe RYfÔÀf ¶f³f°ff þf SXWf W`Ü ³fZIYfÔ AüSX IYfÔ¦fiZÀf IYf Wf»f ¹fW W` dIY A¦fSX §ffMXe ImY ½ffZMX IYfZ QZJZÔ °ffZ þ¸¸fc AüSX »fQÐQfJ IYf ½ffZMX Wf±f ÀfZ d³fIY»f þf°ff W`Ü Àf½ff»f ¹fW ·fe W` dIY AfdJSX ½fW IYü³f Àfe ¸fþ¶fcdSX¹ffÔ W`Ô dþ³fIYf SXfZ³ff Af°fÔIY½ffQ AüSX ·fi¿MXf¨ffSX þ`Àfe SXf¿MÑXe¹f Àf¸fÀ¹ffAfZÔ ImY Àf¸ff²ff³f ImY ¸fbQQfZÔ ´fSX SXfZ¹ff þf°ff W`?

21 Àff»f ´fc½fÊ Af°fÔIY½ffQ ImY ¨fSX¸ffZ°IY¿fÊ ´fSX ´fWbÔ¨f°fZ We IYV¸feSX §ffMXe ÀfZ IYV¸feSXe ´fÔdO°f Àf¸fbQf¹f IYfZ þ¸¸fc AüSX QZVf ImY QcÀfSXZ ·ff¦ffZÔ ¸fZÔ d½fÀ±ff´f³f ÓfZ»f³ff ´fOÞ SXWf W`Ü BÀfe AfVfÔIYf ImY ¨f»f°fZ We d½fÀ±ffd´f°f ´fÔdO°f SXfª¹f ¸fZÔ EIY A»f¦f WfZ¸f»f`ÔO IYe ¸ffÔ¦f IYSX°fZ AfE W`Ô þWfÔ d½fVfbð °füSX ´fSX ·ffSX°fe¹f ÀfÔd½f²ff³f »ff¦fc WfZÜ ¦fÈW¸fÔÂfe IYe À½feIYfSXfZd¢°f ÀfZ ¹fW ·fe þfdWSX W` dIY A¦fSX °feÀf Àff»f ´fc½fÊ W¸ffSXZ SXfþ³fZ°ffAfZÔ ¸fZÔ Af°fÔIY½ffQ ÀfZ d³f´fMX³fZ IYe Ad³f¨Lf AüSX ¶fWf³fZ¶ffþe IYe ´fi½fÈdØf IYe þ¦fW ¸fþ¶fc°f B¨LfVfd¢°f AüSX ÀfVf¢°f SXf¿MÑX½ffQ IYe ·ff½f³ff WfZ°fe °ffZ Afþ ·ffSX°f ¸fZÔ þ¦fW-þ¦fW Jc³fe JZ»f IYf d³fSXÔ°fSX dÀf»fdÀf»ff ³f ¨f»f°ffÜ ¹fW ¶ff°f W`SXf³f IYSX QZ³fZ ½ff»fe W` dIY EIY AfZSX ¦fÈW ¸fÔÂff»f¹f ÀfÔÀfQ ´fSX W¸f»fZ ImY AfSXfZ´ffZÔ ÀfZ d§fSXZ ARYþ»f ¦fb÷Y ImY ¸fbQQZ ´fSX Àf£°fe QVffÊ°ff ³fþSX Af SXWf W` ½fWeÔ þ¸¸fc-IYV¸feSX d½f²ff³fÀf·ff ¸fZÔ CÀfIYe ¸ffRYe ImY ´fiÀ°ff½f ´fSX ¨f¨ffÊ WfZ¦feÜ 1947 ¸fZÔ ´ffdIYÀ°ff³f õfSXf IY¶ffB»fe W¸f»fZ ImY ¶ffQ ´ffIY Ad²fIÈY°f IYV¸feSX IYfZ ´ffIY ImY IY¶þZ ÀfZ ¸fb¢°f IYSXf³fZ ½ff»fZ, BÀfZ þ¸¸fc-IYV¸feSX IYf dWÀÀff ¶f³ff³fZ ½ff»fZ ´fiÀ°ff½f ´fSX ¨f¨ffÊ ³fWeÔ WfZ ÀfIY°feÜ ¸ff»fc¸f WfZ dIY ·ffSX°fe¹f ÀfÔÀfQ ¸fZÔ BÀf AfVf¹f IYf EIY ´fiÀ°ff½f ´fW»fZ We ´ffdSX°f WfZ ¨fbIYf W`Ü EZÀfZ ¸fZÔ ¹fW Àf½ff»f ·fe W` dIY IYV¸feSX Àf¸fÀ¹ff AüSX Af°fÔIY½ffQ IYfZ »fZIYSX W¸ffSXe SX¯f³fed°f ¢X¹ff W`? BÀf Àf¸f¹f Af°fÔIY½ffQ SXf¿MÑXe¹f ÀfbSXÃff IYfZ ·ffSXe ¨fb³fü°fe QZ SXWf W`Ü IYV¸feSX We QZVf ¸fZÔ Af°fÔIY½ffQ IYf ¶fOÞf þ³fIY W`Ü ¹fW ¶ff°f A¶f ·ffSX°f ÀfSXIYfSX IYfZ Àf¸fÓf »fZ³fe ¨ffdWEÜ ³f We IZÔYQi AüSX ³f We SXfª¹f ÀfSXIYfSX A´f³fe dþ¸¸fZQfSXe IYfZ Àf¸fÓf SXWeÜ AfdJSX W¸ffSXZ SXfþ³fZ°ff IY¶f °fIY Àfe¸ff´ffSXe¹f Af°fÔIY½ffQ AüSX §fbÀf´f`N IYfZ dþ¸¸fZQfSX NWSXfIYSX A´f³fZ ³f`d°fIY AüSX SXf¿MÑXe¹f IY°fʽ¹f ÀfZ ¸fbÔW ¸ffZOÞ°fZ SXWZÔ¦fZÜ þ¶fdIY Àf¨¨ffBÊ ¹fW ·fe W` dIY QZVf IYfZ BÀf Àf¸f¹f Àf¶fÀfZ ª¹ffQf J°fSXf AÔQøY³fe Af°fÔIY½ffQ ÀfZ W`Ü

•Ê¡ ∑§Ê ßÁÄUÊ‚

d½fV½f Bd°fWfÀf ¸fZÔ LXWX A¢McX¶fSXX IYe ´fi¸fbJ §fMX³ffEÔ

6 A¢Mc¶fSX-1889 A¸fZdSXIYe Afd½f¿IYfSXIY ±ff¸fÀf A»½ff EOeÀf³f ³fZ þ³f°ff ImY Àf¸fÃf ´fW»fe ¶ffSX ¨f»fd¨fÂf IYe ´fiÀ°fbd°f IYeÜ 6 A¢Mc¶fSX-1908 AfdÀMѹff ³fZ ¶ffZdÀÂf¹ff WþZʦffZd½f³ff ´fSX IY¶þf dIY¹ffÜ 6 A¢Mc¶fSX-1949 ´fi²ff³f¸fÔÂfe þ½ffWSX»ff»f ³fZWøY ³fZ JOIY½fÀf»ff ¸fZÔ SXf¿MÑXe¹f SXÃff AIYfQ¸fe IYe À±ff´f³ff IYeÜ 6 A¢Mc¶fSX-1973 d¸fÀÂf AüSX ÀfedSX¹ff ³fZ BþSXf¹f»f ImY dJ»ffRY ¹fbð Vfb÷Y dIY¹ff dþÀfZ ¹ffZ¦f dIY´´fcSX ¹fbð ImY ³ff¸f ÀfZ þf³ff ¦f¹ffÜ 6 A¢Mc¶fSX-1976 ¶ffSX¶ffOfZÀf ÀfZ þ¸f`IYf þf SXWe E¹fSX ¢X¹fc¶ff IYe COÞf³f ÀfÔ£¹ff 455 ¶f¸f d½fÀµXMXfZ ImY ¶ffQ AMX»ffÔdMXIY ¸fWfÀff¦fSX ¸fZÔ Qb§fÊMX³ff¦fiÀ°f WbBÊÜ Àf·fe 73 ¹ffdÂf¹ffZÔ AüSX ¨ff»fIY Q»f IYe ¸fü°fÜ 6 A¢Mc¶fSX-1976 ¨fe³f ¸fZÔ k¦f`Ô¦f AfgRY RYfZSXl IYe d¦fSXµX°ffSXe ImY Àff±f We ÀffÔÀIÈYd°fIY IiYfÔd°f IYf AÔ°f WbAfÜ 6 A¢Mc¶fSX-1979 BÊÀffBÊ ²f¸fʦfb÷Y ´ffZ´f þf³f ´ff»f (dõ°fe¹f) A¸fZdSXIYf ImY QfZ Àfü ½f¿fÊ ImY Bd°fWfÀf ¸fZÔ ½WfBMX WfCÀf IYf QüSXf IYSX³fZ ½ff»fZ ´fW»fZ ´ffZ´f ¶f³fZÔÜ 6 A¢Mc¶fSX-1981 d¸fÀÂf ImY °f°IYf»fe³f SXf¿MÑX´fd°f A³f½fSX A»f ÀffQf°f IYe W°¹ffÜ

¸fbÀf»f¸ff³ffZÔ ImY d»fE LcMX QZ Qe W`Ü BÀfIYf d½fSXfZ²f ¸fbdÀ»f¸f IY³ffdO¹f³f IYfÔ¦fiZÀf ³fZ dIY¹ffÜ CÀfImY ´fi½f¢°ff °ffdSXIY RY°fW ³fZ ´ffdIYÀ°ff³f ImY kOZ»fe MXfB¸Àfl IYfZ ¶ff°f¨fe°f ¸fZÔ IYWf dIY ¸fþW¶fe ÀfdW¿¯fb°ff ImY ³ff¸f ´fSX ¸fbdÀ»f¸f Àf¸fbQf¹f IYfZ þfZ LcMX Qe ¦fBÊ W`, ½fW ·fZQ·ff½f¸fc»fIY W`Ü CÀf¸fZÔ þfd°f ·fZQ IYe ¦fÔ²f Af°fe W`Ü ½fW WfdVfE ´fSX ¨f»fZ þf SXWZ W`ÔÜ C³WfZÔ³fZ ¹fW ·fe IYWf W` dIY Qbd³f¹ff ·fSX ImY IYSXfZOÞfZÔ ¸fbÀf»f¸ff³f ¸fþW¶f ImY ³ff¸f ´fSX dþÀf °fSXW Àf°ffE þf SXWZ W`Ô, IY³ffOf ¸fZÔ ·fe ´fiIYfSXfÔ°fSX ÀfZ ½fWe WfZ SXWf W`Ü ¸fbdÀ»f¸f Àf¸ffþ ½fWfÔ ·fZQ·ff½f IYf dVfIYfSX WfZ SXWf W`, Àf¸ffþ ÀfZ A»f¦f ±f»f¦f ´fOÞ ¦f¹ff W`Ü AüSX ¹fW Àf¶f WfZ SXWf W` ¸fþW¶fe À½f°fÔÂf°ff ImY ³ff¸f ´fSXÜ ³ffBþedSX¹ff IYf ÀfÔd½f²ff³f IYW°ff W` dIY W¸f Àf¶f ´fW»fZ ³ffBþedSX¹f³f W`Ô AüSX dRYSX ¸fbÀf»f¸ff³f AüSX BÊÀffBÊÜ dRYSX ·fe CØfSXe ³ffBþedSX¹ff ImY ²f¸ffʳ²f »ffZ¦f IYW°fZ W`Ô dIY W¸f ¸fbÀf»f¸ff³f ´fW»fZ W`Ô ³ffBþedSX¹ffBÊ ¶ffQ ¸fZÔ AüSX BÀfd»fE W¸fZÔ WIY W` dIY W¸f VfdSX¹f°f ImY BÀ»ffd¸fIY IYf³fc³f ImY °fW°f ¨f»fZÔÜ CØfSXe ³ffBþedSX¹ff ³fZ BÀ»ff¸f IYfZ SXfþIYe¹f ¸fþW¶f §ffZd¿f°f IYSX dQ¹ff W`Ü BÀf °fSXW ³ffBþedSX¹ff ImY ´fÔ±f d³fSX´fZÃf SXfª¹f ImY AÔQSX EIY BÀ»ffd¸fIY SXfª¹f ·fe W`Ü ½fWfÔ VfdSX¹f°f IYf³fc³f IYe °fSXW Wf±f IYfMX QZ³fZ, ´f°±fSX ¸ffSX-¸ffSX IYSX þf³f »fZ³fZ þ`Àfe §fMX³ffEÔ IYf³fc³fe øY´f ÀfZ WfZ°fe SXW°fe W`ÔÜ ÀIcY»ffZÔ ¸fZÔ »fOÞImY Af¦fZ IYe ÀfeMXfZÔ ´fSX ¶f`N°fZ W`Ô AüSX »fOÞdIY¹ffÔ ´feLZ IYe ÀfeMXfZÔ ´fSXÜ ¶ffQ ¸fZÔ ½fW A»f¦f A»f¦f ÀIcY»ffZÔ ¸fZÔ ´fPÞ°fZ W`ÔÜ ÀÂfe AüSX ´fb÷Y¿f A´f³fZ A´f³fZ d³f²ffÊdSX°f ¶fÀffZÔ ¸fZÔ A»f¦f A»f¦f We ¶f`NZÔ¦fZÜ ÀÂfe AüSX ´fb÷Y¿f QfZ³ffZÔ A¦fSX ¸ffZMXSX ÀffBdIY»f ´fSX Àff±f Àff±f þf SXWZ WfZÔ °ffZ d¦fSXµX°ffSX IYSX d»fE þf°fZ W`ÔÜ IbYSXf³f d»fJZ þf³fZ ImY Àf¸f¹f ³f °ffZ ¶fÀfZÔ ±feÔ AüSX ³f ¸ffZMXSX ÀffBdIY»fZÔÜ þfdWSX W` VfdSX¹f°f ImY ³ff¸f ´fSX C³WZÔ Àf°ff¹ff þf SXWf W`Ü

{ {

³³ff WþfSXZ ³fZ EIY ¶ffSX dRYSX IYfÔ¦fiZÀf IYfZ ´fSXZVff³f IYSX dQ¹ff W`Ü ¸fÔ¦f»f½ffSX IYfZ C³WfZÔ³fZ IYWf dIY ¹fdQ ÀfÔÀfQ ImY Vfe°fIYf»fe³f ÀfÂf ¸fZÔ þ³f »ffZIY´ff»f d½f²fZ¹fIY ´ffdSX°f ³fWeÔ WbAf, °ffZ ½fW C³f ´ffÔ¨f SXfª¹ffZÔ ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf ImY dJ»ffRY ´fi¨ffSX IYSXZÔ¦fZ, þWfÔ A¦f»fZ ½f¿fÊ d½f²ff³fÀf·ff ¨fb³ff½f WfZ³fZ W`ÔÜ C³WfZÔ³fZ ¹fW ·fe IYWf dIY IYfÔ¦fiZÀf ³fZ ´fÂf d»fJIYSX þ³f »ffZIY´ff»f ImY ´fid°f ¹fdQ ´fid°f¶fð°ff ½¹f¢°f ³fWeÔ IYe, °ffZ dWÀffSX (WdSX¹ff¯ff) ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf ImY dJ»ffRY ¹ff °ffZ ½fZ þ³fÀf·ff IYSXZÔ¦fZ ¹ff dRYSX ¸f°fQf°ffAfZÔ ImY ´ffÀf ½fedO¹ffZ ÀfÔQZVf ·fZþZÔ¦fZ, dþÀf¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf IYfZ ½ffZMX ³f QZ³fZ IYe A´fe»f IYe þfE¦feÜ C»»fZJ³fe¹f W` dIY dWÀffSX ÀfÔÀfQe¹f ÀfeMX ´fSX C´f¨fb³ff½f W` AüSX ¸f°fQf³f 13 A¢XMXc¶fSX IYfZ We WfZ³ff W`Ü À½ff·ffd½fIY W` dIY A³³ff IYe BÀf §ffZ¿f¯ff ÀfZ IYfÔ¦fiZÀf ´fSXZVff³f WfZ CNe WfZ¦feÜ ½f`ÀfZ IYf³fc³f ¸fÔÂfe Àf»f¸ff³f JbVfeÊQ ³fZ ¹fW IYWIYSX dIY ÀfSXIYfSX Vfe°fIYf»fe³f ÀfÂf ¸fZÔ »ffZIY´ff»f IYf³fc³f »ffE¦fe AüSX QZVf IYf WSX ³ff¦fdSXIY dIYÀfe ImY ·fe dJ»ffRY ¹ff ´fÃf ¸fZÔ ¨fb³ff½f ´fi¨ffSX IYSX³fZ ImY d»fE À½f°fÔÂf W`, A³³ff ImY ¶f¹ff³f ImY ½fþ³f IYfZ W»IYf IYSX³fZ IYe IYfZdVfVf IYe W`, ¸f¦fSX QZVf þf³f°ff W` dIY IYfÔ¦fiZÀf W`SXf³f W`Ü QSXAÀf»f, IYfÔ¦fiZÀf ImY ´fi½f¢°ff SXfdVfQ A»½fe ³fZ þfZ IYbL IYWf, CÀf¸fZÔ C³fIYe ´ffMXeÊ IYe ¶fZ¨f`³fe We Óf»fIYe W`Ü A³³ff ImY ¶f¹ff³f IYfZ Qb·ffʦ¹f´fc¯fÊ °ffZ C³WfZÔ³fZ ´fW»fZ ÓfMXImY ¸fZÔ We ¶f°ff dQ¹ff, dRYSX IYfZSXf Af°¸fd½fV½ffÀf ´fiIYMX IYSX³fZ ImY d»fE ¹fW ·fe IYW dQ¹ff dIY A³³ff ImY d½fSXfZ²f ÀfZ IYfÔ¦fiZÀf ´fSX IYfZBÊ AÀfSX ³fWeÔ ´fOÞZ¦ffÜ þ¶fdIY, SXfþ³fed°f ImY þf³fIYfSXfZÔ IYf ¸ff³f³ff W` dIY dRY»fWf»f °ffZ A³³ff ¨f»f°fZdRYSX°fZ ½ffZMX ¶f`ÔIY ¶f³f ¦fE W`ÔÜ QZVf IYe ¹fb½ff ´fePÞe ´fSX °ffZ A³³ff IYf þfQc ¨f»f We SXWf W`, ·fi¿MXf¨ffSX ÀfZ Ãfb¶²f ³ff¦fdSXIYfZÔ IYf EIY ¶fOÞf ½f¦fÊ ·fe þfd°f-²f¸fÊ AüSX ÃfZÂf þ`Àfe Qe½ffSXfZÔ IYfZ °ffZOÞIYSX A³³ff ImY Àff±f JOÞf WfZ ¦f¹ff W`Ü EZÀfZ ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf °ffZ ´fSXZVff³f WfZ¦fe We, ¨f`³f IYe ³feÔQ ¶ffIYe SXfþ³fed°fIY ´ffdMXʹffZÔ IYe AfÔJfZÔ ÀfZ ·fe AfZÓf»f WfZ ¨fbIYe W`Ü ¹fW ¸fWþ ÀfÔ¹ffZ¦f ³fWeÔ W` dIY B²fSX A³³ff ³fZ IYWf dIY ½fZ þ»Qe We CØfSX´fiQZVf IYf QüSXf IYSXZÔ¦fZ AüSX ¨fb³ff½f ImY EZ³f ¸füImY ´fSX »fJ³fDY ¸fZÔ °fe³f dQ³f IYf A³fVf³f ·fe IYSXZÔ¦fZ, °ffZ C²fSX ÀfZ Àf¸ffþ½ffQe ´ffMXeÊ AüSX ¶fWbþ³f Àf¸ffþ ´ffMXeÊ IYf ·fe ¶f¹ff³f Af ¦f¹ff AüSX B³f QfZ³ffZÔ ²fbSX d½fSXfZ²fe ´ffdMXʹffZÔ IYfZ A³³ff IYe ³fe¹f°f ¸fZÔ We JfZMX ³fþSX Af³fZ »f¦ff? ·ffþ´ff þøYSX C°ÀffdW°f W`Ü CÀfIYf ¦fd¯f°f ¹fW W` dIY A³³ff ImY IYfÔ¦fiZÀf d½fSXfZ²f IYf SXfþ³fed°fIY RYf¹fQf AÔ°f ¸fZÔ CÀfZ We d¸f»fZ¦ff, »fZdIY³f BÀf ´fcSXZ ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ dQ»f¨fÀ´f ¶ff°f ¹fW W` dIY þ³f »ffZIY´ff»f ImY ´fÃf ¸fZÔ IYfZBÊ ³fWeÔ W`Ü IYfVf! ´ffdMXʹffÔ QZVf IYe ªf³f°ff IYe ¸fÔVff IYfZ ·fe Àf¸fÓf ´ff°feÔÜ IYfVf ½fZ ¸f°fQf°ffAûÔ IYû ½fûMX ¶f`aIY ³f ¸ff³fIYSX A´f³ff À½ff¸fe ¸ff³f »fZ°feÔ AüSX Af¸f ªf³f°ff IYe £fc³f-´fÀfe³fZ IYe IY¸ffBÊX ÀfZ A´f³fZ IYû¿f ·fSX³fZ IZY ¶fªff¹f CX³fIZY dWX°f ¸fZÔ £f¨fÊ IYS QZVf AüSX Af¸f ªf³f°ff IYf d½fIYfÀf IYSXX³fZ IYf ´fi¹ffÀf IYSX°feÔ °fû CX³WZÔX BXÀf ¶ff°f IYe d¨fa°ff WXe ³fWXeÔ SXWX°fe dIY ¨fb³ff½fûÔ ¸fZÔ DaYMX dIYÀf IYSX½fMX ¶f`NZX¦ffÜ

CQÐQZV¹f ÀffRY W` dIY ¸fbÀf»f¸ff³ffZÔ ImY ¸ff¸f»ffZÔ ¸fZÔ VfdSX¹f°f IYe ´fif±fd¸fIY°ff AüSX ½fdSX¿NX°ff SXWZÜ 18 þb»ffBÊ 2007 IYfZ kMXfB¸Àf AfgRY Bd¯O¹ff ¸fZÔ ¹fW ·fe IYWf ¦f¹ff ±ff dIY Àf½ffZʨ¨f AQf»f°f ImY R`YÀf»ffZÔ ¸fZÔ ¸fbdÀ»f¸f ¸fdW»ffAfZÔ ImY d»fE A³fZIY ¸ff¸f»ffZÔ ¸fZÔ ª¹ffQf Ad²fIYfSX dQE ¦fE W`ÔÜ VfdSX¹f°f IYf³fc³f IYf ¸ff¸f»ff Wf»f ¸fZÔ BÀ»ff¸ff¶ffQ IYe »ff»f ¸fdÀþQ ImY Jc³fe A²¹ff¹f ÀfZ ·fe þbOÞf W`Ü »ff»f ¸fdÀþQ ImY »ffZ¦ffZÔ ³fZ ¦f`SXÀfSXIYfSXe °füSX ´fSX VfdSX¹f°f IYfZ We »ff¦fc IYSX³fZ d»fE °fSXW °fSXW ImY IYQ¸f CNfE ±fZÜ dþ¸fÀfZÔ ¶¹fcMXe ´ff»fÊSX IYfZ ½fZV½ff½fÈd°f IYf AOXÐOXf ¶f°ffIYSX Àff°f ¨fe³fe ¸fdW»ffAfZÔ IYfZ A¦f½ff dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ

dJ»f ·ffSX°fe¹f ¸fbdÀ»f¸f ´fÀfʳf»f »ffg ¶ffZOÊ ³fZ IbYL Àff»f ´fW»fZ IYWf ±ff dIY Àf½ffZʨ¨f ³¹ff¹ff»f¹f ImY Wf»f ImY IbYL R`YÀf»ffZÔ ¸fZÔ ¸fbdÀ»f¸f ¸fdW»ffAfZÔ ImY °f»ffIY, VffQe AüSX ¸fZ³MXZ³fZÔÀf ImY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ þfZ R`YÀf»fZ dQE ¦fE, ½fW VfdSX¹f°f ImY BÀ»ffd¸fIY IYf³fc³ffZÔ ImY dJ»ffRY W` AüSX C³WZÔ Àf½ffZʨ¨f AQf»f°f IYfZ ½ff´fÀf »fZ »fZ³ff ¨ffdWEÜ ¸fbÀf»f¸ff³ffZÔ IYfZ ´fifZ°ÀffdW°f IYSX³ff ¨ffdWE dIY EZÀfZ ¸ff¸f»fZ ¹ff °ffZ VfdSX¹f°f AQf»f°ffZÔ ¸fZÔ »fZ þfEÔ ¹ff dRYSX QføY»f IYþf ¸fZÔÜ ¸fbÀf»f¸ff³f Àfe²fZ C³WZÔ ÀfSXIYfSXe AQf»f°ffZÔ ¸fZÔ ³f »fZ þfEÔÜ CQÐQZV¹f ÀffRY W` dIY ¸fbÀf»f¸ff³ffZÔ ImY ¸ff¸f»ffZÔ ¸fZÔ VfdSX¹f°f IYe ´fif±fd¸fIY°ff AüSX ½fdSX¿NX°ff SXWZÜ 18 þb»ffBÊ 2007 IYfZ kMXfB¸Àf AfgRY Bd¯O¹ffl ¸fZÔ ¹fW ·fe IYWf ¦f¹ff ±ff dIY Àf½ffZʨ¨f AQf»f°f ImY R`YÀf»ffZÔ ¸fZÔ ¸fbdÀ»f¸f ¸fdW»ffAfZÔ ImY d»fE A³fZIY ¸ff¸f»ffZÔ ¸fZÔ ª¹ffQf Ad²fIYfSX dQE ¦fE W`ÔÜ VfdSX¹f°f IYf³fc³f IYf ¸ff¸f»ff Wf»f ¸fZÔ BÀ»ff¸ff¶ffQ IYe »ff»f ¸fdÀþQ ImY Jc³fe A²¹ff¹f ÀfZ ·fe þbOÞf W`Ü »ff»f ¸fdÀþQ ImY »ffZ¦ffZÔ ³fZ ¦f`SX-ÀfSXIYfSXe °füSX ´fSX VfdSX¹f°f IYfZ We »ff¦fc IYSX³fZ d»fE °fSXW °fSXW ImY IYQ¸f CNfE ±fZÜ dþ¸fÀfZÔ ¶¹fcMXe ´ff»fÊSX IYfZ ½fZV½ff½fÈd°f IYf AOXÐOXf ¶f°ffIYSX Àff°f ¨fe³fe ¸fdW»ffAfZÔ IYfZ A¦f½ff dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ VfdSX¹f°f IYfZ »ff¦fc IYSX³fZ ImY d»fE We ÀfÔ¦fe°f ImY I`YÀfZMX ¶fZ¨f³fZ ½ff»fe QbIYf³ffZÔ ´fSX ·fe Lf´ff Of»ff ¦f¹ff ±ffÜ ´ffdIYÀ°ff³f EIY BÀ»ffd¸fIY QZVf W`Ü ½fWfÔ IYf ÀfÔd½f²ff³f BÀ»ffd¸fIY IYf³fc³ffZÔ ÀfZ ¶fWb°f Ad²fIY ´fi·ffd½f°f W`Ü dRYSX ·fe IYMXÐMXSX BÀ»ff¸f ImY ´f`SXfZIYfSX CÀfÀfZ ÀfÔ°fb¿MX ³fWeÔ W`Ô AüSX BÀfed»fE ½fW IYf³fc³f Wf±f ¸fZÔ »fZ »fZ°fZ W`ÔÜ BÀf Af»fZJ ¸fZÔ ¸f`Ô BÀ»ffd¸fIY þZWfQ IYe ¨f¨ffÊ ³fWeÔ IYøaY¦ffÜ Wf»ffÔdIY BÀ»ffd¸fIY þZWfQ IYe ´fiZSX¯ff ·fe VfdSX¹f°f We SXWe W`Ü ARY¦ffd³fÀ°ff³f

•◊Îà flÊáÊË

¦fe°ff-ÀffSX

´fSaX ¶fišf ´fSaX ²ff¸f ´fd½fÂfa ´fSX¸fa ·f½ff³fÐÜ ´fbøY¿fa Vffä°fa dQ½¹f¸ffdQQZ½f¸fªfa d½f·fb¸fÜÜ A±fÊ:- Aªfbʳf ³fZ IYWXf- Af´f ´fSX¸f ¶fišf W`ÔXÜ Af´fIYf d³f½ffÀf À±ff³f ´fSX¸f AüSX ´fd½fÂf W`XÜ ¢¹fûÔdIY Af´fÀfZ Àf¶f FYd¿fªf³f Àf³ff°f³f dQ½¹f´fbøY¿f AfdQ QZ½f¦f¯f CX°´fÖf WbXE W`ÔXÜ Àf¶f FYd¿fªf³f Af´fIYû Aªf³¸ff, Àf½fʽ¹ff´fIY IYWX°fZ W`ÔXÜ Af´f³fZ À½f¹fa EZÀff IYWXf W`X AüSX QZ½fd¿fÊ ³ffSXQ, FYd¿f QZ½f»f, ½¹ffÀf ·fe EZÀff IYWX°fZ W`ÔXÜ Àf½fʸfZ°fQc°fa ¸f³¹fZ ¹f³¸ffa ½fQdÀf IZYVf½fÜ ³f dWX °fZ ·f¦f½f³½¹fdöaY d½fQbQZʽff ³f Qf³f½ff:ÜÜ A±fÊ:- WZX IZYVf½f ªfû IbYLX Af´f³fZ ¸fbÓfZ IYWXf W`X ½fWX ¸f`Ô Àf°¹f ¸ff³f SXWXf WcaXÜ ´fSX¸ff°¸ff IZY ½¹fdöY°½f IYû ³f Qf³f½f ªff³f°fZ W`ÔX, ³f QZ½f°ffÜ

⁄UÊø∑§ Ãâÿ

¸fû¶ffBX»f RYfZ³f ÀfZ ³fWXea WXû°ff I`ÔYÀfSX

¸ffZ¶ffB»f RYfZ³f ImY ª¹ffQf BÀ°fZ¸ff»f AüSX ¶fiZ³f I`ÔYÀfSX ImY ¶fe¨f ÀfÔ¶fÔ²f IYfZ »fZIYSX IYBÊ VffZ²f WfZ ¨fbImY W`ÔÜ ª¹ffQf°fSX ImY ³f°feþZ ¹fWe SXWZ W`Ô dIY ª¹ffQf ¸ffZ¶ffB»f RYfZ³f BÀ°fZ¸ff»f IYSX³fZ ÀfZ BÀf ¶fe¸ffSXe IYf J°fSXf ¶fPÞ þf°ff W`Ü »fZdIY³f EIY ³fE VffZ²f IYf ³f°feþf B³f Àf¶f IYfZ ÓfbN»ff SXWf W`Ü BÀfImY ¸fb°ffd¶fIY ¸ffZ¶ffB»f W`ÔOÀfZMX ¶fiZ³f I`ÔYÀfSX ³fWeÔ ´f`Qf IYSX°fZ AüSX ³f We QfZ³ffZÔ IYf Af´fÀf ¸fZÔ IYfZBÊ dSXV°ff W`Ü »fÔQ³f ¸fZÔ EIY þ³fÊ»f ¸fZÔ d¶fidMXVf, A¸fZdSXIYe AüSX À½fedOVf Ofg¢XMXSXfZÔ IYe MXe¸f ³fZ EIY VffZ²f dIY¹ff W` dþÀfImY ¸fb°ffd¶fIY ¸ffZ¶ffB»f RYfZ³f ImY BÀ°fZ¸ff»f IYSX³fZ AüSX ¶fiZ³f MXйfc¸fSX ¸fZÔ IYfZBÊ ÀfÔ¶fÔ²f ³fWeÔ W`Ü dSXÀf¨fÊ ¸fZÔ EZÀff IYfZBÊ ´fi¸ff¯f ³fWeÔ d¸f»ff W` dþÀfÀfZ IYWf þfE dIY ¸ffZ¶ffB»f RYfZ³f IYe °fSXÔ¦ffZÔ ÀfZ I`ÔYÀfSX IYfZ ¶fPÞf½ff d¸f»f°ff W`Ü QfZ ¸fWe³fZ ´fW»fZ d½fV½f À½ffÀ±¹f ÀfÔ¦fN³f ImY Ofg¢XMXSXfZÔ ³fZ IYWf ±ff dIY ¸ffZ¶ffB»f RYfZ³f ImY BÀ°fZ¸ff»f ÀfZ ¶fiZ³f MXйfc¸fSX IYf J°fSXf W`Ü CÀf³fZ ¹fW Àf»ffW ·fe Qe ±fe dIY BÀfImY ª¹ffQf BÀ°fZ¸ff»f ImY ¶ffSXZ ¸fZÔ »ffZ¦ffZÔ IYfZ Af¦ffW ·fe dIY¹ff þfEÜ

¬Ê∆∑§Ê¥ ∑§ ¬òÊ

¦f`SX dþ¸¸fZQfSXf³ff ¶f¹ff³f

¸fWÔ¦ffBÊ, ·fi¿MXf¨ffSX °f±ff dSXV½f°fJfZSXe ÀfZ °ffZ QZVf ´fW»fZ We þcÓf SXWf ±ff CÀf ´fSX QZÀfe Af°fÔdIY¹ffZÔ °f±ff ¨fe³f IYe ¶fPÞ°fe §fbÀf´f`N ³fZ ¸fbÀfe¶f°f IYfZ AüSX ¶fPÞf dQ¹ffÜ QZVf ImY ¦fÈW¸fÔÂfe A²fcSXe °f`¹ffdSX¹ffZÔ IYe ¶ff°f IYWIYSX §fMX³ff ÀfZ A´f³ff ´f»»ff ´fW»fZ We ÓffOÞ ¨fbImY W`ÔÜ QZVf ImY Àf¶fÀfZ dþ¸¸fZQfSXf³ff ¸fÔÂff»f¹f ImY ¸fÔÂfe IYf EZÀff ¦f`SXdþ¸¸fZQfSXf³ff ¶f¹ff³f IY¸f d³fSXfVffþ³fIY ³fWeÔ W`Ü Àf½ff»f ¹fW W` dIY QfZ Àff»f ImY IYf¹fÊIYf»f AüSX ¸fbÔ¶fBÊ W¸f»fZ ImY ¶ff½fþcQ ·fe ¦fÈW¸fÔÂfe IYe °f`¹ffdSX¹ffÔ A²fcSXe W`Ô °ffZ ¢X¹ff ½fW ¶f¨fZ WbE IYf¹fÊIYf»f ¸fZÔ ´fcSXe WfZ ´ffEÔ¦fe? »ff»f¶fWfQbSX VffÀÂfe ³fZ Àf³f 1956 ¸fZÔ SXZ»f Qb§fÊMX³ff IYe ³f`d°fIY dþ¸¸fZQfSXe »fZ°fZ WbE A´f³fZ ´fQ ÀfZ BÀ°feRYf QZ dQ¹ff ±ffÜ ½fWeÔ EZÀfZ ·fe ³fZ°ff W`Ô þfZ QZVf ¸fZÔ ¶fOÞZ Af°fÔIYe W¸f»fZ ImY ¶ffQ ·fe A´f³fZ ´fQ ÀfZ d¨f´fImY WbE W`ÔÜ ¦fÈW¸fÔÂfe QZVf IYe ÀfbSXÃff ½¹f½fÀ±ff ¨ffIY-¨fü¶fÔQ ³fWeÔ IYSX ÀfIY°fZ °ffZ SXf¿MÑXdW°f ¸fZÔ ´fQ LfZOÞ ¢X¹ffZÔ ³fWeÔ QZ°fZ? ¨fa¨f»f dIYVfûSX WXf´fbOÞX

d½fVfZ¿ffd²fIYfSX IYf C»»fÔ§f³f

A³³ff WþfSXZ IYe MXe¸f ImY IbYL ÀfQÀ¹ffZÔ ´fSX IYd°f´f¹f ÀffÔÀfQ ¹fW AfSXfZ´f »f¦ff SXWZ W`Ô dIY C³fImY õfSXf ÀffÔÀfQfZÔ ImY d½fVfZ¿ffd²fIYfSXfZÔ IYf C»»fa§f³f WbAf W`Ü ½fÀ°fb°f: Ad²fIYfSX AüSX IY°fʽ¹f EIY We dÀf¢IZY ImY QfZ ´fW»fc W`Ô, EIY IYf Ad²fIYfSX À½f°f: We QcÀfSXZ IYf IY°fʽ¹f ¶f³f þf°ff W`Ü BÀfe ´fiIYfSX QcÀfSXZ IYf IY°fʽ¹f We CÀfIYf Ad²fIYfSX ¶f³f þf°ff W`Ü ´fiV³f ¹fWfÔ ´fSX ¹fZ CN°ff W` dIY EZÀff ¢X¹ff WfZ°ff W` dIY EIY IYfZ A´f³fe IY°fʽ¹f Àfe¸ff ÀfZ ¶ffWSX þfIYSX A³¹f ImY Ad²fIYfSXfZÔ IYf Ad°fIiY¸f¯f IYSX³ff ´fOÞ°ff W`, CØfSX ÀfSX»f W`, dIYÀfe ³fZ A´f³fZ IY°fʽ¹ffZÔ IYf ´ff»f³f ³fWeÔ dIY¹ff, dþÀfÀfZ EZÀfe dÀ±fd°f C°´f³³f WbBÊÜ A°f: ¹fdQ

W¸f dIYÀfe ´fSX ¹fZ AfSXfZ´f »f¦ff°fZ W`Ô dIY CÀf³fZ W¸ffSXZ Ad²fIYfSXfZÔ IYfZ »f»fIYfSXf W`, °ffZ ¹fZ QZJ³ff WfZ¦ff dIY ¢X¹ff W¸f ´fc½fÊ ¸fZÔ A´f³fZ IY°fʽ¹ffZÔ ImY ´ff»f³f ¸fZÔ Àfþ¦f SXWZ W`Ô? ¹fdQ SXWZ WfZ°fZ °ffZ Ad²fIYfSXfZÔ AüSX IY°fʽ¹ffZÔ IYe ¹fZ ¨fZ³f MXcMX³fZ ³f ´ff°feÜ Afa¨f»f ½f¸ffÊ ¦ffdªf¹ff¶ffQ

¹fZ A³¹ff¹f ¢X¹ffZÔ

dþ³f þfd°f¹ffZÔ ImY Àff±f °f°IYf»fe³f ½f¯fÊ ½¹f½fÀ±ff ImY °fW°f A³¹ff¹f WbAf W` C³WZÔ d½fVfZ¿f A½fÀfSX, Àfbd½f²ff AüSX ´fidVfÃf¯f QZIYSX C°±ff³f ¸fZÔ ´fif±fd¸fIY°ff QZ³ff Cd¨f°f W`, »fZdIY³f ¹ffZ¦¹f, ´fdSXßf¸fe AüSX ¸fZ²ff½fe LfÂffZÔ IYfZ ³füIYSXe ÀfZ BÀfd»fE ½fÔd¨f°f IYSX dQ¹ff þfE dIY C³WfZÔ³fZ A¸fbIY þfd°f ¸fZÔ þ³¸f d»f¹ff W` AüSX þfd°f d½fVfZ¿f ImY »ffZ¦ffZÔ IYfZ A¹ffZ¦¹f WfZ³fZ ImY ¶ff½fþcQ ´fÃf´ff°f ´fc¯fÊ PÔ¦f ÀfZ AfSXÃf¯f IYf »ff·f dQ¹ff þfE, ¹fW °ffZ A³¹ff¹f W`Ü EIY°ff ¨füWXf³f ³fBÊX dQ»»fe

¸ffZQe ImY Af»ffZ¨fIY

³fSXZ³Qi ¸ffZQe IYe d½fV½f½¹ff´fe »ffZIYd´fi¹f°ff ÀfZ þWfÔ QZVf Ad·f·fc°f W` ½fWeÔ IbYL »ffZ¦f ¸ffZQe ImY d½f÷Yð d½f¿f½f¸f³f IYSX SXWZ W`ÔÜ ½fZ ¸ffZQe IYfZ ¸fbdÀ»f¸f d½fSXfZ²fe ¶f°ff³ff ¨ffW°fZ W`Ô AüSX C³WZÔ MXfZ´fe ·fe ´fW³ff³ff ¨ffW°fZ W`ÔÜ ¹fZ ½fWe »ffZ¦f W`Ô þfZ WSX Àff»f 6 dQÀfÔ¶fSX IYfZ ¶ff¶fSX ImY A°¹ff¨ffSXfZÔ IYfZ ³¹ff¹fÀfÔ¦f°f NWSXf³fZ ImY d»fE ²fSX³ff QZ°fZ W`Ô AüSX ·ffSX°f IYfZ BÀ»ff¸fe SXf¿MÑX ¶f³ff³fZ IYf Àf´f³ff QZJ°fZ W` C³fImY dQ½ff À½f´³f ¸fZÔ ¸ffZQe þ`ÀfZ AdO¦f QZVf·f¢°f ¶ff²fIY W`ÔÜ BÀfd»fE C³fImY d½f÷Yð ½fZ ¸ffZ¨ffÊ JfZ»f SXWZ W`ÔÜ Àfaªf¹f £f³³ff ³fûEOXf


´fifQZdVfIYe

³fûEOXf (E³fÀfeAfSX) ¦fb÷Y½ffSX, 6 A¢McX¶fSX 2011

·ffþ´ff ImY d³fVff³fZ ´fSX A¶f ³fÀfe¸fbQÐQe³f dÀfQÐQeIYe d¸fþfÊ´fbSXÜX

´fiQZVf ImY ¨ffSX ¸fadÂf¹ffZÔ ´fSX »ffZIYf¹fb¢°f IYe ¦ffþ d¦fSX³fZ ImY ¶ffQ ·ffþ´ff ³fZ ´fiQZVf ImY »ffZIY d³f¸ffʯf ¸fÔÂfe ³fÀfe¸fbQÐQe³f dÀfQÐQeIYe IYfZ A¶f A´f³fZ d³fVff³fZ ´fSX »fZ d»f¹ff W`Ü ´ffMXeÊ ImY ´fiQZVf A²¹fÃf Àfc¹fÊ ´fi°ff´f VffWe ³fZ ´fÂfIYfSXfZÔ ÀfZ ¶ff°f¨fe°f IYSX°fZ WbE IYWf dIY ßfe dÀfQÐQeIYe ImY Àff±f We A³¹f EZÀfZ ¸fadÂf¹ffZÔ IYfZ ·fe »f´fZMX³fZ IYe °f`¹ffSXe IYe þf SXWe W` þfZ ·fi¿MXf¨ffSX ImY Qf¹fSXZ ¸fZÔ

d³fVff³ff ¨ffSX ¸fadÂf¹fûÔ IYe d½fQfBÊX IZY ¶ffQ ·ffªf´ff ³fZ ¶fÀf´ff IYû §ûSXf Af¹f ÀfZ Ad²fIY Àfa´fdØf IYf ¸ff¸f»ff »fZIYSX »fûIYf¹fb¢°f ÀfZ IYSmX¦fe dVfIYf¹f°f

W`ÔÜ C³WfZÔ³fZ IYWf dIY ßfe dÀfQÐQeIYe ImY d½f÷YXð Af¹f ÀfZ Ad²fIY Àfa´fdØf SXJ³fZ IYf d¨fMÐXNXf »ffZIYf¹fb¢°f ImY ´ffÀf dVfIYf¹f°f ImY øY´f ¸fZÔ Vfe§fi ´fZVf dIY¹ff þfE¦ffÜ C³WfZÔ³fZ AfSXfZ´f »f¦ff¹ff dIY ßfe dÀfQÐQeIYe ³fZ ¸fb£¹f¸fÔÂfe IYe VfW ´fSX A´f³fZ A²fe³f d½f·ff¦ffZÔ ÀfZ A´ffSX Àfa´fdØf þ¸ff IYe W`Ü

5

´f½fÊ

³fÀfe¸fbQÐQe³f dÀfQÐQeIYe ImY ´fbÂf ImY dJ»ffRY ¸fbIYQ¸ff

»fJ³fDYÜ ´fiQZVf ¸fZÔ dRYSXfZþf¶ffQ dþ»fZ ImY SXÀfc»f´fbSX ±ff³fZ ¸fZÔ I`Yd¶f³fZMX ¸fÔÂfe ³fÀfe¸fbQÐQe³f dÀfQÐQeIYe ImY ´fbÂf AfdÀfRY A»fe ImY dJ»ffRY ´fbd»fÀfIY¸feÊ ImY Àff±f ¸ffSX´feMX E½fÔ ²f¸fIYe QZ³fZ IYf ¸ff¸f»ff QþÊ dIY¹ff ¦f¹ff W`Ü ´fbd»fÀf ´fi½f¢°ff ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ßfe dÀfQÐQeIYe IYf ´fbÂf A´f³fZ d¸fÂf ImY Àff±f IYWeÔ þf SXWf ±ffÜ ³f¦f»ff¦fÔþ ¨füSXfWZ ImY ´ffÀf CÀf³fZ ¹ff°ff¹ff°f d³f¹f¸ffZÔ IYf C»»fÔ§f³f dIY¹ffÜ ¸fb£¹f AfSXÃfe Ad³f»f IYb¸ffSX ¦fü°f¸f ³fZ þ¶f CÀfZ MXfZIYf °ffZ CÀf³fZ C³WZÔ QZJ »fZ³fZ IYe ²f¸fIYe Qe AüSX C³fImY Àff±f ¶fQÀf»fcIYe IYeÜ BÀf dÀf»fdÀf»fZ ¸fZÔ AfdÀfRY ImY dJ»ffRY ·ffSX°fe¹f QaO ÀfdW°ff IYe ²ffSXf 186, 332, 353, 504 AüSX 506 ImY °fW°f SXÀfc»f´fbSX ±ff³fZ ¸fZÔ ¸fbIYQ¸ff QþÊ IYSXf¹ff ¦f¹ff W`Ü ¸ff¸f»fZ IYe Lf³f¶fe³f IYe þf SXWe W`Ü ·fi¿MXf¨ffSX IYf Af»f¸f ¹fW W` dIY C³fImY dþ»fZ ¸fZÔ CQЧffMX³f ImY ´fc½fÊ We ´fb»f ²½fÀ°f WfZ ¦f¹ffÜ C³WfZÔ³fZ IYWf dIY C³fIYe ´ffMXeÊ d½f²ff³fÀf·ff ¨fb³ff½f ¸fZÔ

·fi¿MXf¨ffSX IYfZ ¸fb£¹f ¸fbQÐQf ¶f³ffE¦fe AüSX ¸fadÂf¹ffZÔ IYe IYSX°fc°ffZÔ IYfZ þ³f°ff ImY ¶fe¨f »fZ þf¹ff þfE¦ffÜ (EªfZÔÀfe)

¸fûQe³f¦fSX: ·faOXfSmX ¸fZÔ ´fiÀffQ d½f°fdSX°f IYSX°fZ Àf¸ffªfÀfZ½fe ¸fc»f¨faQ ¦f¦fÊÜ

LXf¹ff : SXf¿MÑXe¹f CXªff»f

¹fb½fIY IYe BÊMXfZÔ ÀfZ IbY¨f»f IYSX A¶f ¶feE»fAû IYf WXf±f ¶fMXfEa¦fZ ¶feE»fE VfSXQ ´fcd¯fʸff ¸fWfZ°Àf½f ¶feE»fAû IYû d¸f»fZ¦fe d³f¸fʸf W°¹ff IYe °f`¹ffSXe ´fifSXÔ·f ¸fûQe³f¦fSX, SXfCXÀfaÜ

¸f±fbSXf, SXfCXÀfaÜ þ³f´fQ ¸fZÔ W°¹ffAfZÔ IYf QüSX ±f¸f³fZ IYf ³ff¸f ³fWeÔ »fZ SXWfÜ ´fbd»fÀf dIYÀfe ·fe §fMX³ff ImY Jb»ffÀfZ ¸fZÔ ÀfRY»f ³fWeÔ WfZ ´ff SXWeÜ ³ff¸fþQ §fMX³ffAfZÔ ¸fZÔ ·fe W°¹ffSXZ ´fbd»fÀf IYe ´fIYOÞ ÀfZ ¶ffWSX W`aÜ ¶fb²f½ffSX IYû dRYSX ±ff³ff þ¸fb³ff´ffSX ÃfZÂf ¸fZÔ EIY ¹fb½fIY IYe BÊMXfZÔ ÀfZ IYb¨f»fIYSX d³f¸fʸf W°¹ff IYSX Qe ¦fBÊ AüSX ³ff¸fþQ W°¹ffSXZ Vf½f IYfZ þÔ¦f»f ¸fZÔ We RZÔYIYIYSX RYSXfSX WXû ¦fEÜ ´fif°f: »ffZ¦ffZÔ IYfZ þf³fIYfSXe WfZ³fZ ´fSX ´fbd»fÀf IYfZ Àfc¨f³ff Qe ¦fBÊÜ ¸füImY ´fSX ´fWbÔ¨fe ´fbd»fÀf ³fZ Vf½f IYf ´fÔ¨f³ff¸ff ·fSX ´ffZÀMX¸ffMXʸf IZY d»fE ·fZþ dQ¹ffÜ þf³fIYfSXe ImY A³fbÀffSX ±ff³ff þ¸fb³ff´ffSX ÃfZÂf ImY ¦ffÔ½f OZ¦fSXf d³f½ffÀfe JZ¸f¨fÔQ

ÀffSX Àf¸ff¨ffSX »ffJfZÔ ÷Y´f¹fZ ImY Af·fc¿f¯f IYe »fcMX

¸f±fbSXfÜ ´fiQZVf ImY ¸f±fbSXf ¸fZÔ ÀfVfÀÂf ¶fQ¸ffVf ÀffZ³fZ ½f ¨ffÔQe ImY »ffJfZÔ ÷Y´f¹fZ IYe¸f°f ImY Af·fc¿f¯f »fcMXIYSX RYSXfSX WfZ ¦fEÜ ´fbd»fÀf ´fi½f¢°ff ImY A³fbÀffSX ¸fb±fSXf dSRYfBX³fSXe ÃfZÂf ÀfZ ¶fQ¸ffVf Af·fc¿f¯f ½¹f½fÀff¹fe SXf²ffSX¸f¯f ½f¸ffÊ ÀfZ IYSXe¶f 12 dIY»ffZ ¨ffÔQe AüSX 150 ¦fif¸f ÀffZ³fZ ImY Af·fc¿f¯f »fcMXIYSX RYSXfSX WfZ ¦fEÜ »fcMXZ ¦fE Af·fc¿f¯ffZÔ IYe IYe¸f°f AfN »ffJ ÀfZ Ad²fIY W`Ü BÀfImY A»ff½ff ¸f±fbSXf ³f¦fSX IYfZ°f½ff»fe ÃfZÂf ÀfZ Af·fc¿f¯f ½¹f½fÀff¹fe SXfWb»f A¦fi½ff»f IYf ¸fb³fe¸f 65 dIY»ffZ d¦f»fMX ImY Af·fc¿f¯f ÀfRYfBÊX ImY d»fE »fZIYSX þf SXWf ±ffÜ SXfÀ°fZ ¸fZÔ ¨ffSX ¶fQ¸ffVf ¨ffÔQe ImY Af·fc¿f¯f Àf¸fÓfIYSX C³WZÔ »fcMXIYSX RYSXfSX WfZ ¦fEÜ ´fbd»fÀf »fbMXZSXfZÔ IYe °f»ffVf IYSX SXWe W`Ü

¸fû¶ffBX»f ´fSX BX³ff¸f ¶f°ffX ¹fb½fIY IYû NX¦ff

¸fûQe³f¦fSÜ »ffX»f¨f BaÀff³f IYû Aa²ff ¶f³ff QZ°ff W`X AüSX BaXÀff³f IYe BXÀf dRY°fSX°f IYf RYf¹fQfX CXNXfX°fZ WbE EIY ¹fb½fIY IYû RYû³f ´fSX B³ff¸f d³fIYf»f³fZ IZY ³ff¸f ´fSX OXfIY õXfSXf ´ffÀfÊ»f ·ûªfIYSX ¹fb½fIY IYû NX¦f d»f¹ffÜ d½fªf¹f ³f¦fSX IYf»fû³fe d³f½ffÀfe BXÀ°fIYfSX IZY ¸fû¶ffBX»f ´fSXEIY ½¹fd¢°f IYf RYû³f Af¹ff AüSX CXÀfÀfZ B³ff¸f d³fIY»f³fZ IYe ¶ff°f IYWXeÜ CXÀf³fZ ´ffa¨f WXªffSX ÷Y´f¹fZ ³fIYQ AüSX EIY ¸fû¶ffB»f BX³ff¸f ¶f°ff¹ff AüSX ´ffÀfÊ»f IZY ´f©feÀf Àfü ´f¨ffÀf ÷Y´f¹fZ QZ³fZ IYû IYWXfÜ ¹fb½fIY ³fZ ÷Y´f¹fZ ·ûªf dQEÜ ¸fa¦f»f½ffSX IYû ´ffÀfÊ»f Af¹ff dªfÀfIYû £fû»f³fZ ´fSX ¸fû¶ffBX»f IYf £ff»fe ¶f¢Àff SmX°f ·fSXf WbXAf d¸f»ff, dªfÀfZ QZ£f ¹fb½fIY IZY WXûVf CXOÞX ¦fEÜ

¸fÔO»ff¹fb¢°f IZY d³fQZÊVf ´fSX WMX½ffE WfZdOÔʦÀf

¸f±fbSXfÜ ¸fÔO»ff¹fb¢°f A¸fÈ°f Ad·fþf°f IYe RYMXIYfSX JfIYSX ¨fZ°fZ d½f´fif ARYÀfSXfZÔ ³fZ ³f¦fSX ¸fdþÀMXZÑMX ImY Àff±f WfZdOÔʦÀf WMXfAfZ Ad·f¹ff³f ¨f»ff¹ffÜ Äff°f SXWZ dIY ¦f°f dQ³ffZÔ ¸f±fbSXf QüSXZ ´fSX AfE ßfeAd·fþf°f ³fZ SXf¿MXÑe¹f SXfþ¸ff¦fÊ ´fSX dÀ±f°f LMXeIYSXf d°fSXfWZ ½f AfÀf´ffÀf ImY ÃfZÂf ¸fZÔ »f¦fZ WfZdOÔʦÀf ´fSX ³ffSXfþ¦fe ½¹f¢°f IYSX°fZ WbE d½f´fif ImY ARYÀfSXfZÔ IYe ¢X»ffÀf »f¦ff¹feÜ

´fbÂf ´fcSX³f dÀfÔW IYf BÊMXfÔZ ÀfZ IbY¨f»ff Vf½f ´fif°f: Vfü¨f IYfZ d³fIY»fZ »ffZ¦ffZÔ ³fZ ¦ffÔ½f ImY d³fIYMX dÀ±f°f EIY ¶f¦fe¨fe ImY ´ffÀf ´fOÞf QZJf ¦fif¸fe¯ffZÔ ³fZ ¸fÈ°fIY ImY ´fdSXþ³ffZÔ IYfZ BÀfIYe þf³fIYfSXe QeÜ ´fdSXþ³ffZÔ IYe Àfc¨f³ff ´fSX ´fbd»fÀf ·fe ¸füImY ´fSX ´fWbÔ¨f ¦fBÊÜ ´fdSXþ³ffZÔ ImY A³fbÀffSX JZ¸f¨fÔýi ImY Àff±f SXf°f IYfZ SXÀfJf³f ³f¦fSXe d³f½ffÀfe AfZ¸f ´fbÂf NfIbYSX dÀfÔW °f±ff ¸fûW»»ff SXf¸f³f¦fSX d³f½ffÀfe Ad³f»f ´fbÂf SXfþZaýi E½fÔ ¦ffÔ½f OZ¦fSXf ImY We ·ff³fb ´fbÂf ·f¦f½ff³f dÀfÔW ³fZ d¸f»fIYSX QføY ´fe ±feÜ ÀfÔ·f½f W` QføY ´fe°fZ Àf¸f¹f dIYÀfe ¶ff°f IYfZ »fZIYSX Óf¦fOÞf WbAf dþÀf¸fZÔ B³f °fe³ffZÔ ³fZ JZ¸f¨fÔQ IYfZ BÊMXfZÔ ÀfZ IbY¨f»fIYSX CÀfIYe W°¹ff IYSX Qe AüSX Vf½f IYfZ ½fWeÔ RZÔYIYIYSX RYSXfSX WfZ ¦fEÜ

ff³¹f°ff ´fif´°f SXfªf³fed°fIY Q»f IZY IYf¹fÊIY°ffÊ A¶f ¨fb³ff½f Af¹fû¦f IZY ¶feE»fE (¶»ffIY »fZ¶f»f EªfZÔMX) IZY øY´f ¸fZÔ IYf¹fÊ IYSmXa¦fZÜ dVfÃfIYûÔ IZY Àff±f ¶»ffgIY E½fa °fWXÀfe»f d½f·ff¦f IZY °f¸ff¸f IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYe OÐX¹fcMXe »f¦ff³fZ IZY ¶ffQ ·fe ¸f°fQf³f ´fb³fSXeÃf¯f IYf IYf¸f ´fbSXf ³fWXeÔ WXû ´ff SXWXf W`XÜ dªfÀf IYfSX¯f ´fb³fSXeÃf¯f IZY IYf¹fÊ IYû »fZIYSX d½fSXû²f IZY °f¸ff¸f ¸ff¸f»fûÔ IYe dVfIYf¹f°f »fZIYSX »fû¦f °fWXÀfe»f ´fWbaX¨f SXWZ Wa`XÜ BX°f³ff WXe ³fWXe °f¸ff¸f SXfªf³fed°fIY ´ffMXeʹfûÔ ÀfZ ªfbOÞZX »fû¦f ·fe AfSXû´f »f¦ff SXWZ W`aXÜ ªff³fIYfSXe IZY ¸fb°ffd¶fIY A¶f BXÀf Àf¸fÀ¹ff IZY Àf¸ff²ff³f IZY d»fE ¨fb³ff½f Af¹fû¦f ³fZ ¸ff³¹f°ff ´fif´°f SXfªf³fed°fIY Q»fûÔ IZY IYf¹fÊIY°ffÊAûÔ ÀfZ ´fb³fSXeÃf¯f IYf¹fÊ IZY d»fE

´fWX»f SXfªf³fed°fIY Q»fûÔ IZY IYf¹fÊIY°ffÊ §fSX-§fSX ªffIYSX ¶f³f½ffEa¦fZ ½fûMSXIYfOÊX

ÀfWX¹fû¦f ¸ffa¦ff W`XÜ BX³f IYf¹fÊIY°ffÊAûÔ IYû Af¹fû¦f ³fZ ¶feE»fE IYe CX´ffd²f Qe W`XÜ ¶feE»fE EZÀfZ ½¹fd¢°f IYû ¶f³ff¹ff ªffE¦ff, ªfû A´f³fZ d³f½ffÀf À±ff³f ÀfZ Àfa¶fad²f°f ÃûÂf IYf ¸f°fQf°ff WXûÜ ªff³fIYfSXe IZY A³fbÀffSX ¶feE»fE ¶f³ff³fZ IYf Ad²fIYfSX ´ffMXeÊ IZY dªf»ff²¹fÃf IYû Àfüa´ff ¦f¹ff W`, ªfû A´f³fe ´ffMXeÊ IZY IYf¹fÊIY°ffÊAûÔ IYe Àfc¨fe °f`¹ffSX IYSX OXeE¸f A±f½ff EÀfOXeE¸f IZY ´ffÀf ´fiZd¿f°f IYSmX¦ffÜ ¶feE»fE A´f³ff d³f¹fbd¢°f ´fÂf Àfa¶fad²f°f ¶feE»fAû IYû Àfüa´fZ¦ffÜ °f°´fV¨ff°f ¶feE»fAû ¸f°fQf°ff Àfc¨fe IYe ¸fbdýi°f ´fid°f ¶feE»fE IYû QZ¦ffÜ ¶feE»fE A´f³fZ ÃûÂf ¸fZÔ Àf½fZÊ IYSX d³f½ffʨf³f d³f¹f¸ff½f»fe ¸fZÔ ³ff¸f ¶fPÞXf³fZ,

¸fb³fIYfQ IZY d½fSXû²f IYe Af¦f R`Y»fe ¸fûQe³f¦fS, SXfCXÀfaXÜ

ÀfSXIYfSX IZ Àf¸f±fÊIYûÔ YõXfS WXe ÀfSXIYfSX IZY ³fb¸ffBaQûÔ IYf ´fb»f°ff RcaYIZ ªff³fZ I f dÀf»fdÀf»ff ÷YIY³fZ IYf ³ff¸f ³fWXea »fZ SXWXf W`XÜ A¶f WXdÀ°f³ff´fbSX IZY d½f²ff¹fIY ¹fû¦fZVf ½f¸ffÊ ½f ¶fÀf´ff Àf¸f±fÊIYûÔ ³fZ ¸fb³fIYfQ IZY d£f»ffRY »ff¸f¶faQe °fZªf IYSX Qe W`XÜ BXÀfe IiY¸f ¸fZÔ VfWXSX ¸fZÔ SXfª¹f Àf·ff ÀffaÀfQ ¸fb³fIYfQ A»fe IYf ´fb°f»ff RcYaIYf ¦f¹ff AüSX ¸fb³fIYfQ WXMfXAû ¶fÀf´ff ¶f¨ffAû IZY ³ffSm »f¦ffEÜ ¶fÀf ÀM`aXOX IZY Àff¸f³fZ ¶fÀf´ff Àf¸fd±fÊ°f IYSXe¶f Qû Qªfʳf ÀfZ ·fe Ad²fIY Qd»f°f Àf¸ffªf IZY »fû¦fûÔ ³fZ EIYÂf WXûIYSX ¸fb³fIYfQ A»fe WXMXfXAû, ¶fÀf´ff ¶f¨ffAû IZY³ffSmX »f¦ff°fZ WbE ¸fb³fIYfQ IZY ´fb°f»fZ IYf QWX³f dIY¹ffÜ BXÀf QüSXf³f »fû¦fûÔ ³fZ ¸fb³fIYfQ IYû ´ffMXeÊ ÀfZ ¶ffWXSX IYSX³fZ IYe ¸ffa¦f IYe AüSX CX³WZÔX Qd»f°f d½fSXû²fe

WXÀ°f ´fbdÀ°fIYf

¸fûQe³f¦fSXÜ EÀfOXeE¸f d½fªfZÔQi dÀfaWX IYf IYWX³ff W`X dIY ¸f°fQf°ff ´fb³fSXeÃf¯f IYf¹fÊ IZY d»fE A¶f ¶feE»fAû IYû »fa¶fe ¨füOÞXe MZÑXd³fa¦f IYe Af½fV¹fIY°ff ³fWXeÔ W`XÜ ¨fb³ff½f Af¹fû¦f ³fZ ¶feE»fAû IYû MZÑXd³f¦f ÀfZ ¶f¨ff³fZ IZY d»fE WXÀ°f ´fbdÀ°fIYf °f`¹ffSX IYSXfBÊX W`Ü dªfÀf¸fZÔ ¶feE»fAû IYû Ad²fIYfSX E½fa IY°fʽ¹f Àfa¶fa²fe Àf·fe ªff³fIYfdSX¹ffa Qe ¦fBÊX W`aXÜ ¹fWX ´fbdÀ°fIYf ,Vfe§fi WXe ¶feE»fAû IYû Qe ªffE¦feÜ IYfMX³fZ, ÀfaVfû²f³f IYSX³fZ E½fa ´fid½fd¿MXX¹fûÔ IZY À±ff³ffa°fSX¯f IZY d»fE Af½fZQ³f ´fiÀ°fb°f IYSX³fZ IYf Ad²fIYfSX WXû¦ffÜ

WXû³fZ IYf AfSXû´f »f¦ff¹ffÜ »fû¦fûÔ IYf IYWX³ff ±ff dIY ¹fû¦fZVf ½f¸ffÊ IZY ¶fPÞ°fZ ªf³ff²ffSX IYû QZ£f°fZ

WbE ¸fb³fIYfQ A»fe ¶fÀf´ff Àfb´fie¸fû IYû ¦fb¸fSXfWX IYSX³fZ IYf IYf¸f IYSX SXWZX Wa`XÜ ¸ff¹ff½f°fe ÀfZ BXÀf ¸ff¸f»fZ IYe d³f¿´fÃf ªffa¨f IYSXf³fZ IYe ¸ffa¦f ·fe IYeÜ BXÀf ¸füIZY ´fSX Àfb·ff¿f ½f¸ffÊ, Àfb³fe»f IbY¸ffSX, WXSX´ff»f ªffMX½f, Àfaªf¹f ªffMX½f, ¶ff¶fc SXf¸f ªffMX½f, dªf°fZÔýi IbY¸ffSX AfdQ ¸füªfcQ SXWZÜ

¦ffÔ½fûÔ ¸fZÔ d½fIYfÀf IYf¹fÊ Vfe§fi IYSXfE¦fe dþ»ff ´fÔ¨ff¹f°f ¸f±fbSXf, SXfCXÀfaÜ

IYSXfZOÞ ÷Y´f¹fZ ImY d½fIYfÀf IYf¹fûË ImY d»fE MXZaOSX ´fif´°f dIYE þf ¨fbImY W`aÜ NZImYQfSXfZÔ IYfZ ½fIYÊ AfgOÊSX ¦fif¸fe¯f d½fIYfÀf ÃfZÂffZÔ ¸fZÔ d½fIYfÀf IYf¹fÊ þfSXe dIYE þf SXWZ W`ÔÜ Vfe§fi We IYf¸f VfbøY WfZ Àf¸f¹f¶fð °fSXeImY ÀfZ ´fc¯fÊ IYSXf³fZ E½fÔ SXfþÀ½f þfEa¦fZÜ ¦fif¸fe¯f ÃfZÂffZÔ ¸fZÔ ÀfOÞIY d³f¸ffʯf ½f d»fÔIY ½fÀfc»fe ¸fZÔ Vf°f´fid°fVf°f C´f»fd¶²f ¸ff¦fÊ E½fÔ dÀfÔ¨ffBÊ ³ffd»f¹ffÔ ½f d³f¯fʹf ´fif´°f IYSX³fZ IYf »fùf SXJf ¦f¹ff ´fif±fd¸fIY d½fôf»f¹ffZÔ IYe W`Ü 13½fZÔ d½fØfe¹f Af¹ffZ¦f ÀfZ ¨fWXfSXdQ½ffSXe E½fÔ ¦ffÔ½ffZÔ ÀfZ ¦fÔQZ NZXIZYQfSXûÔ IYfZ ½fIÊY ´fif´°f ²f³fSXfdVf ÀfZ WfZ³fZ ½ff»fZ AfgOÊXSX dIY¹ff ªffSXe ´ff³fe IYe d³fIYfÀfe ImY d»fE LfZMXed½fIYfÀf IYf¹fûË IYe Vfb÷YAf°f ·fe LfZMXe ´fbd»f¹ff þ`ÀfZ d³f¸ffʯf IYf¹fÊ Vfe§fi We IYSXf Qe þfE¦feÜ ¹fW IYW³ff W` dþ»ff dþ»ff ´fÔ¨ff¹f°f õfSXf IYSXfE þf°fZ Wa`Ü A´fSX ¸fb£¹f ´fÔ¨ff¹f°f ImY A´fSX ¸fb£¹f Ad²fIYfSXe AfSXEÀf Ad²fIYfSXe ¹ffQ½f ³fZ ¶f°ff¹ff NZImYQfSXfZÔ IYfZ ¹ffQ½f IYfÜ Àf¸f¹f¶fð °fSXeImY ÀfZ IYf¹fÊ ´fc¯fÊ IYSX³fZ E½fÔ VffÀf³f ßfe ¹ffQ½f ³fZ ¶f°ff¹ff dIY 13 ½fZa SXfª¹f d½fØfe¹f IYe ¸fÔVff ImY A³fbøY´f IYf¹fÊ IYSX³fZ ImY d³fQZÊVf dQE Af¹ffZ¦f ÀfZ ´fif´°f ²f³fSXfdVf ¸fZÔ ÀfZ IYSXe¶f °fe³f ¦fE W`aÜ

³f½fSXfdÂf ¸fWfZ°Àf½f ¸fZÔ LfÂffAfZÔ IYf OfÔdO¹ff SXWf AfIY¿fÊIY ¸f±fbSXf, SXfCXÀfaÜ Jþf³fe ¶fc¸fZÔÀf ´ffg»feMZd¢X³fIY IYf ³f½fSXfdÂf ¸fWfZ°Àf½f E½fÔ Qe´f¸ffd»fIYf C°Àf½f d½fd·f³³f ÀffÔÀIYÈd°fIY IYf¹fÊIiY¸ffZÔ ImY Àff±f WfZMX»f ¶fiþ½ffÀfe SXfg¹f»f ¸fZÔ Àfa´f³³f WbAfÜ IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ ÀfÔÀ±ff³f IYe LfÂffAfZÔ ³fZ AfIY¿fÊIY ÀffÔÀIYÈd°fIY IYf¹fÊIiY¸ffZÔ IYe SXÔ¦ffSXÔ¦f ´fiÀ°fbd°f ÀfZ QVfÊIYfZÔ IYfZ ·ff½f d½f·ffZSX IYSX dQ¹ffÜ IYf¹fÊIiY¸f IYf Vfb·ffSXÔ·f ¸fb£¹f Ad°fd±f d½f²ff¹fIY ´fiQe´f ¸ff±fbSX E½fÔ d½fdVf¿MX Ad°fd±f ßfe¸f°fe »f°ff ¦ffZ¹f»f õfSXf Qe´f ´fiªþ½f»f³f ÀfZ WbAfÜ ÀfÔÀ±ff³f IYe d³fQZVfIY E½fÔ ÀfÔÀ±ff´fIY dVf´fif SXfNe ImY A³fbÀffSX SXÔ¦ffZ»fe AüSX Qe¹ff ±ff»fe, Àfªþf ·fe AfIY¿fʯf IYf ImYaýi SXWeÜ ¦fSX¶ff ³fÈ°¹f E½fÔ ÀffÔÀIYÈd°fIY IYf¹fÊIiY¸ffZÔ IYe ´fiÀ°fbd°f ImY ¶ffQ LfÂffAfZÔ ¸fZÔ ÀfZ d¸fÀf ´ff»fe, d¸fÀf Of¹f³ffd¸fIY, d¸fÀf ¦fiZÀfRcY»f °f±ff d¸fÀf ´fÔ¢¨fbA»f IYf ·fe ¨f¹f³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ Àf·fe ¨f¹fd³f°f ´fid°f¹ffZ¦fe LfÂffAfZÔ IYfZ AfIY¿fÊIY ´fb÷YÀIYfSX ´fiQf³f IYSX³fZ ImY Àff±f We IYf¹fÊIiY¸f IYf Àf¸ff´f³f WbAfÜ

QZVf ¸fZÔ þWfÔ EIY AfZSX ¸fdW»ffAfZÔ IYfZ ¶fSXf¶fSXe IYf QþfÊ dQE þf³fZ IYe ½fIYf»f°f þfZS-XVffZSX ÀfZ IYe þf SXWe W`, ½fWeÔ QcÀfSXe AfZSX ´fiQZVf ¸fZÔ ¸fbþµXRYSX³f¦fSX ImY ³f½f¦fdN°f ´fi¶fbð³f¦fSX dþ»fZ ¸fZÔ ¦fbþÊSX Àf¸ffþ IYe ¸fWf´fÔ¨ff¹f°f ³fZ »fOÞdIY¹ffZÔ ImY þeÔÀf-MXfg´f ´fW³f³fZ °f±ff ¸ffZ¶ffB»f ImY ´fi¹ffZ¦f ´fSX ´ff¶fÔQe »f¦ff³fZ IYf RYSX¸ff³f þfSXe dIY¹ff W`Ü ´fÔ¨ff¹f°f ³fZ »fOÞdIY¹ffZÔ ´fSX þeÔÀf-MXfg´f ´fW³f³fZ AüSX ¸ffZ¶ffB³f RYfZ³f SXJ³fZ ´fSX ´ff¶fÔQe »f¦ff³fZ ImY Àff±f We VffQed½f½ffW ¸fZÔ OeþZ, ¶f`ÔO¶ffþZ °f±ff IYBÊ

E³fERYE»f IYf IÈYd¿f ´fidVfÃf¯f dVfd½fSX Àfa´f³³f ¸f±fbSXf, SXfCXÀfaÜ C´fi ´fÔdO°f Qe³fQ¹ff»f C´ff²¹ff¹f ´fVfb d¨fdIY°Àff d½fÄff³f d½fV½fd½fôf»f¹f E½fÔ ¦fü A³fbÀfÔ²ff³f ÀfÔÀ±ff³f ¸f±fbSXf ¸fZÔ Af¹ffZdþ°f ¸ffZ¶ffB»f RYdMXÊ»ffBþÀfÊ ¸ffg³feMXdSXÔ¦f dÀfÀMX¸f IYf °fÈ°fe¹f dQ½fÀfe¹f ´fidVfÃf¯f dVfd½fSX Àfa´f³³f WbAfÜ ³fZVf³f»f RYdMXÊ»ffBþÀfÊ d»fd¸fMXZO õfSXf Af¹ffZdþ°f BÀf ´fidVfÃf¯f dVfd½fSX ¸fZÔ ÀfWIYfdSX°ff ÀfZ þbOÞZ 108 IY¸fʨffdSX¹ffZÔ ³fZ ·ff¦f d»f¹ffÜ þ¶fdIY d³fþe ÃfZÂf ImY 208 »ffZ¦ffZÔ ³fZ ·ff¦f d»f¹ffÜ dþ³f¸fZÔ dIYÀff³f, JfQ ½¹ff´ffSXe °f±ff ¶ff¦f½ff³fe E½fÔ Af²fbd³fIY JZ°fe ÀfZ þbOÞZ »ffZ¦f Vffd¸f»f ±fZÜ ´fidVfÃf¯f dVfd½fSX ¸fZÔ ³fZVf³f»f RYdMXÊ»ffBþÀfÊ d»fd¸fMXZO ImY ¸ffImYÊdMXÔ¦f ¸f`³fZþSX ¸fWZaýi dÀfÔW, ÀfeEMX ImY IYÈ¿¯f ¸ffZW³f °f±ff E³fERYE»f ImY ½fdSX¿NX ´fi¶fÔ²fIY EÀf´fe dÀfÔW ÃfZÂfe¹f ´fi¶fÔ²fIY Af¦fSXf d½fþZaýi dÀfÔW ³fZ d½f¿f¹f ÀfZ ÀfÔ¶fÔd²f°f þf³fIYfSXe ´fiQf³f IYeÜ IYf¹fÊIiY¸f ImY IY³½fe³fSX ½fZMX³fSXe d½fV½fd½fôf»f¹f ImY Of. d½fþZaýi dÀfÔW ±fZÜ

d½f²ff¹fIY IYf dVf»ff³¹ffÀf Ad·f¹ff³f þfSXe ¸f±fbSXf, SXfCXÀfaÜ

ßfeIÈY¿¯f þ³¸fÀ±ff³f ÀfZ½ff ÀfÔÀ±ff³f ImY °f°½ff½f²ff³f ¸fZÔ ßfeIÈY¿¯f ÀfZ½ff ¸fÔO»f ImY ÀfW¹ffZ¦f ÀfZ Af¹ffZdþ°f WfZ³fZ ½ff»fZ VfSXQ ´fcd¯fʸff ¸fWfZ°Àf½f IYe °f`¹ffdSX¹ffÔ ´fifSXÔ·f IYSX Qe ¦fBÊX W`ÔÜ ÀfÔÀ±ff³f ImY ÀfÔ¹fb¢°f ¸fb£¹f Ad²fVff¿fe SXfþe½f ßfe½ffÀ°f½f ³fZ ¶f°ff¹ff dIY BÀf ½f¿fÊ VfSXQ ´fcd¯fʸff ¸fWfZ°Àf½f Af¦ff¸fe 11 A¢XMXc¶fSX IYfZ ¸f³ff¹ff þfE¦ffÜ ¹fW ¸fWfZ°Àf½f þ³¸fÀ±ff³f ÀfZ½ff ÀfÔÀ±ff³f õfSXf ¸f³ffE þf³fZ ½ff»fZ d½fd·f³³f ¸fWfZ°Àf½ffZÔ ¸fZÔ EIY d½fVfZ¿f À±ff³f SXJ°ff

»fOÞdIY¹ffZÔ ImY þeÔÀf MXfg´f ´fW³f³fZ ´fSX ´fid°f¶fÔ²f ´fi¶fbð³f¦fSXÜ

´fiQVfʳf QXd»f°fûÔ IYe ÀfSXIYfSX ¸fZÔ Qd»f°fûa ³fZ WXe RcYaIYf ´fb°f»ff

¸f±fbSXf, SXfCXÀfaÜ

A´f³fZ Àffd±f¹ffZÔ ÀfdW°f d½f²ff¹fIY ´fiQe´f ¸ff±fbSX E½fÔ VfWSX A²¹fÃf Afd¶fQ WbÀf`³f IYf ÀffRYf ´fW³ffIYSX d½f²ff¹fIY ´fiQe´f ¸ff±fbSX ³fZ ³f½f³fe°f ³f¦fSX À½ff¦f°f dIY¹ffÜ BÀfImY C´fSXfÔ°f d½f²ff¹fIY ´fiQe´f dÀ±f°f BadO¹f³f AfBdO¹f»f ´fd¶»fIY ÀIYc»f ½ff»fe ¸ff±fbSX ³fZ ¦fif¸f ¦f³fZVfSXf ¸fZÔ ³f¦f»ff ½ff»fe ´fbd»f¹ff ¦f»fe ¸fZÔ BÔMXSX»ffgdIYÔ¦f ÀfOÞIY IYf dVf»ff³¹ffÀf ÀfZ d¶fWfSXe þe ImY ¸fÔdQSX °fIY »f¦f·f¦f 300 ¸feMXSX dIY¹ffÜ C´fdÀ±f°f þ³fÀf¸fcW ³fZ ÀfeÀfe ÀfOÞIY IYf »ffZIYf´fʯf d½fIYfÀf d½f²ff¹fIY ´fiQe´f ¸ff±fbSX IYfZ dIY¹ff dþÀfIYe »ff¦f°f »f¦f·f¦f ²f³¹f½ffQ Äffd´f°f IYSX°fZ WbE IYWf ªf³f°ff IYe Àf¸fÀ¹ff IYû Àff°f »ffJ ÷Y´f¹fZ W`Ü À±ff³fe¹f dIY ¸f±fbSXf þ³f´fQ IYe SXfþ³fed°f ¸fZÔ QcSX IYSX³fZ IYe IYûdVfVf ³ff¦fdSXIYfZÔ ³fZ d½f²ff¹fIY ¸ff±fbSX IYf ½fW EIY¸ffÂf EZÀfZ þ³f´fid°fd³fd²f W`Ô ·ffSXe ´fb¿´f ½f¿ffÊ °f±ff RcY»f ¸ff»ff þfZ WSX ½f¦fÊ AüSX WSX þfd°f ImY »ffZ¦ffZÔ IYfZ Àf¸ff³f ´fW³ffIYSX ·f½¹f À½ff¦f°f dIY¹ffÜ BÀf A½fÀfSX ´fSX ·ff½f ÀfZ £¹ff»f SXJ°fZ W`Ô °f±ff C³fIYe d½f²ff¹fIY ´fiQe´f ¸ff±fbSX ³fZ C´fdÀ±f°f þ³fÀf¸fcW IYfZ þ³fÀf¸fÀ¹ffAfZÔ IYf d³fSXfIYSX¯f IYSXfIYSX þ³f°ff IYfZ ÀfÔ¶ffZd²f°f IYSX°fZ WbE IYWf dIY ¸fZSXZ õfSXf þfZ SXfW°f ´fiQf³f IYSX°fZ W`ÔÜ BÀf A½fÀfSX ´fSX Àffd¶fSX ³fZ d½fIYfÀf IYf¹fÊ dIYE þf SXWZ W`ÔÜ

°fSXW ImY ½¹fÔþ³f °f±ff ·ffSXe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ ¶ffSXfd°f¹ffZÔ IYfZ »fZ þf³fZ ´fSX ·fe ´fc¯fÊ ´fid°f¶fÔ²f »f¦ff³fZ IYf RYSX¸ff³f Àfb³ff¹ff W`Ü dþ»fZ ImY I`YSXf³ff ´fSX¦f³ff ÃfZÂf ImY ¦ffÔ½f OcÔOcJZOÞf ¸fZÔ ²f³f´ff»f ¨füWf³f IYe ¶f`NIY ¸fZÔ ¦fbþÊSX Àf¸ffþ ImY »ffZ¦ffZÔ IYe EIY ¸fWf´fÔ¨ff¹f°f IYf Af¹ffZþ³f dIY¹ff ¦f¹ff, dþÀf¸fZÔ ÃfZÂf ImY ¦ffÔ½f ¦fPÞeSXfOf, ¦f¦fZÔøY, ¦fPÞeSXf¸fIYüSX, ¦fPÞeV¹ff¸f °f±ff BÀÀffZ´fbSXMXe»f AfdQ ÀfZ dWaQc ¦fbþÊSX Àf¸ffþ ImY »ffZ¦ffZÔ ³fZ ·ff¦f d»f¹ffÜ ¸fWf´fÔ¨ff¹f°f ¸fZÔ Àf¸ffþ ¸fZÔ ½¹ff´°f IbYSXed°f¹ffZÔ IYfZ Àf¸ff´°f IYSX³fZ IYf AfÁ½ff³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ (EªfZÔÀfe)

W`Ü ¢X¹ffZÔdIY BÀf ¸fWfZ°Àf½f ¸fZÔ õf´fSX IYf»fe³f ´fSXÔ´fSXfAfZÔ ImY A³fbÀffSX ·f¢°ffZÔ õfSXf ¦fü¨ffSX¯f »fe»ff ImY ¸f²¹f d½fSXfþ¸ff³f ßfe d¦fdSXSXfþ IYfZ dQ½¹f L´´f³f·ffZ¦f Ad´fÊ°f dIYE þf°fZ W`ÔÜ BÀf VfSXQ ¸fWfZ°Àf½f IYe JfÀf d½fVfZ¿f°ff ¹fW ·fe W` dIY BÀfe dQ³f þ³¸fÀ±ff³f ´fdSXÀfSX ¸fZÔ dÀ±f°f NfIbYSX ImYVf½fQZ½f ImY AðÊSXfdÂf °fIY ·f¢°ffZÔ IYfZ dQ½¹f ¨fÔýi»ffZIY ¸fZÔ QVfʳf WfZ°fZ W`ÔÜ BÀf ¸fWfZ°Àf½f IYf d½fVfZ¿f AfIY¿fʯf ßfeIÈY¿¯f ¨f¶fc°fSXZ ´fSX d´fi¹ff-d´fi¹f°f¸f IYf QZSX SXfdÂf °fIY WfZ³fZ ½ff»ff ¸fWfSXfÀf ·fe W`Ü

¦»ffZ¶f»f AfgMXfZ ¸ffZ¶ffB»Àf VffZøY¸f IYf ·f½¹f Vfb·ffSXa·f A»fe¦fPÞ, SXfCXÀfaÜ ´fiZ¸f³f¦fSX EMXf¨fbÔ¦fe, d³fIYMX ±ff³ff ¦ffÔ²fe ´ffIYÊ dÀ±f°f ¦»ffZ¶f»f AfgMXfZ ¸ffZ¶ffB»Àf MXe½feEÀf VffZøY¸f IYf CQЧffMX³f ¸fb£¹f Ad°fd±f ¸f³ffZþ ¦fb´°ff EdSX¹ff ¸f`³fZþSX MXe½feEÀf ½f A´fc½fÊ ½f¸ffÊ EdSX¹ff ÀfZ»Àf ¸f`³fZþSX MXe½feEÀf ³fZ Àfa¹fb¢°f øY´f ÀfZ dIY¹ffÜ BÀf ·f½¹f CQЧffMX³f ¸fZÔ MXe½feEÀf ImY Oe»fSX ùQZVf ¦fb´°ff AüSX SX°³fZVf ¦fb´°ff ¸fb£¹f øY´f ÀfZ C´fdÀ±f°f ±fZÜ IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ d½fdVf¿MX Ad°fd±f ¨fü. ¸fWZaýi dÀfÔW þfMX½f d½f²ff¹fIY IYfZ»f A´f³fZ Àf¸f±fÊIYfZÔ ¸f³f½feSX, QZ½fZaýi dÀfÔW AfWcþf, ³füSXÔ¦fe»ff»f, SX¸fZVf´ff»f dÀfÔW, Nf. ¶faMXe dÀfÔW, Ofg ³fSmÔXýi dÀfÔW AfdQ ImY Àff±f CQЧffMX³f IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ Vffd¸f»f WbEÜ VffZøY¸f ImY ÀfÔ¨ff»fIY dþ°fZaýi SXfþ AüSX C³fImY Àf¸fÀ°f ´fdSX½ffS IZY »fû¦f CQЧffMX³f ¸fZÔ Vffd¸f»f WbEÜ BXÀf QüSXf³f Àf·fe ½¹fd¢°f¹ffZÔ IYfZ VffZøY¸f ÀfÔ¨ff»fIY IYe AfZSX ÀfZ ßfeIÈY¿¯f ·f¦f½ff³f IYe ´fid°f¸ff ·fZÔMX IYSX Àf¸¸ffd³f°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ BÀf CQЧffMX³f IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ SXfþe½f IYüdVfIY, Àf°¹f´fiIYfVf, ¦f¯fZVf IbY¸ffSX, IbY³ff»fSXfþ, IbY»fQe´fSXfþ, A³fbþSXfþ, Vfd³fSXfþ ±fZÜ

MÑXfaÀf´fûMÊX ³f¦fSX ¹fûªf³ff NaXOZX ¶fÀ°fZ ¸fZÔ ¸fûQe³f¦fSX, SXfCXÀfaÜ

E³fÀfeAfSX ÃûÂf IYe Aüôûd¦fIY ³f¦fSXe ¸fûQe³f¦fSX ¸fZÔ ³f¦fSX ¸fZÔ MÑXfaÀf´fûÊMX ¶f³ff³fZ IYe ¹fûªf³ff ½f¿fûË ÀfZ WX½ff ¸fZÔ WXe ´fOÞXe W`XÜ dªfÀf IYfSX¯f VfWXSX ¸fZÔ Qb§fÊMX³ffAûÔ IYf ¦fifRY ·fe ¶fPÞXf W`XÜ ¦füSX°f»f¶f WXû dIY ³f¦fSX ´ffd»fIYf ´fdSX¿fQÐ IYf ¦fNX³f ½f¿fÊ 1988 ¸fZÔ WbXAf ±ffÜ CXÀfÀfZ ´fWX»fZ ´ffd»fIYf IYe QZ£fSmX£f IYf IYf¹fÊ EÀfOXeE¸f IYe QZ£fSmX£f ¸fZÔ WbXAf IYSX°ff ±ffÜ 1988 ¸fZÔ Àf½fÊ´fi±f¸f ³f¦fSX ´ffd»fIYf IYf ¨fb³ff½f WbXAf dªfÀf¸fZÔ ´fa. SXf¸fAfÀfSmX Vf¸ffÊ ¨fZ¹fSX¸f`³f ¶f³fZÜ ´ffd»fIYf IZY ¶fûOÊX IZY ¦fNX³f IYfZ IYSXe¶f 22 ½f¿fÊ ÀfZ Ad²fIY IYf Àf¸f¹f WXû ¨fbIYf W`XÜ ¶fûOÊX IYe

Àfû³fZ IYe »faIYf IYf QWX³f ¸fûQe³f¦fSX, SXfCXÀfaÜ ¦fûd½faQ´fbSXe IYf»fû³fe ¸ûÔ ßfe SXf¸f»fe»ff ÀfZ½ff ÀfaÀ±ff³f MÑXÀMX IZY °f°½ff²ff³f ¸fZÔ ¨f»f SXWXZ SXf¸f»fe»ff IZ ¸fa¨f³f IZY QüSXf³f SXf½f¯f IYe Àfû³fZ IYe »faIYf IYf QWX³f SXf¸f ·f¢°f WX³fb¸ff³f ³fZ ªf»ffIYSX £ffIY IYSX dQ¹ffÜ SXf¸f»fe»ff IZY BXÀf ¸fa¨f³f IZY ¸füIZY ´fSX dVfSXIY°f IYSX³fZ ´fWbaX¨fZ SXf»fûQ IZY ´fiQZVf ¸fWXfÀfd¨f½f Vfb·ûÔýi IYüdVfIY ½f AfIYfVf Vf¸ffÊ ³fZ Àfa¹fb¢°f øY´f ÀfZ ¶f°füSX ¸fb£¹f Ad°fd±f dVfSXIY°f IYSX°fZ WbE IYWXf dIY ´fi·fb SXf¸f IZY AfQVfÊ Afªf ·fe ´fifÀfad¦fIY W`ÔX °f±ff ·fi¿MXf¨ffSX, A³¹ff¹f ½f A²f¸fÊ IZY d½f³ffVf IZY d»fE ßfeSXf¸f IZY AfQVfûË IYf A³fbIYSX¯f ªføYSXe W`XÜ

CXQfÀfe³f°ff 17 ½f¿fûË °fIY ´ffd»fIYf IZY ¨fZ¹fSX¸f`³f ´fQ ´fSX IYf¹fÊ IYSX³fZ IZY ¶ff½fªfcQ BXÀf AûSX ²¹ff³f ³fWXeÔ dQ¹ff

´fWX»fe ¶f`NXIY ¸fZÔ WXe ¶fûOÊX IZY ÀfQÀ¹fûÔ õXfSXf VfWXSX ¸fZÔ A³fZIY ¸fWX°½f´fc¯fÊ ´fiÀ°ff½fûÔ IZY Àff±f WXe MÑXfÀfa´fûMÊX ³f¦fSX ¶f³ff³fZ IYf ´fiÀ°ff½f ·fe ´ffÀf dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ ¦füSX IYSX³fZ ½ff»ff °f±¹f °fû ¹fWX W`X dIY SXf¸fAfÀfSmX Vf¸ffÊ ³fZ ´ffd»fIYf IZY ¨fZ¹fSX¸f`³f ´fQ ´fSX 17 ½f¿fûË °fIY SXfªf dIY¹ffÜ »fZdIY³f CX³WZÔX 17 ½f¿fûË ¸fZÔ BXÀf ´fiÀ°ff½f ´fSX A¸f»f IYSX³fZ IYe RbYÀfÊ°f

°fIY ³fWXea d¸f»feÜ ¶ff°f IYSmÔX A¦fSX WXfd»f¹ff ¨fZ¹fSX¸f`³f ´fa. ÀfbQZVf Vf¸ffÊ IYe °fû ´ffa¨f Àff»f IZY A´f³fZ IYf¹fÊIYf»f ¸fZÔ BX³f ¨fZ¹fSX¸f`³f ¸fWXûQ¹f ³f °fû IY·fe BXÀf ´fiÀ°ff½f IZY ¶ffSmXZ °fû ¶fûOÊX IZY ÀfQÀ¹fûÔ ÀfZ IY·fe ¨f¨ffÊ WXe ³fWXe IYeÜ ³f¦fSX ¸fZÔ ½f°fʸff³f ¸fZÔ IYSXe¶f 60 MÑXfaÀf´fûMÊX IaY´fd³f¹ffaX W`aXÜ MÑXfaÀf´fûMÊX ³f¦fSX ³f WXû³fZ IZY IYfSX¯f BX³f¸fZÔ ÀfZ Ad²fIY°fSX ½ffWX³f ÀfOÞXIYûÔ IZY dIY³ffSmX ´fSX WXe £fOÞZX WXû°fZ W`aXÜ SXf°f IZY QüSXf³f d¶fªf»fe ¦fb»f WXû³fZ ´fSX BX³f MÑXIYûÔ ÀfZ MXIYSXfIYSX Ad²fIY°fSX LXûMZX ½ffWX³f ¨ff»fIY Qb§fÊMX³ff ¦fiÀ°f WXû ªff°fZ Wa`XÜ ¹ffd³f VfWXSX ¸fZÔ MÑXfaÀf´fûMÊX ³f¦fSX IYe Af½fV¹fIY°ff IYû ¸fWXÀfcÀf IYSX³fZ IZY ¶ffQ ·fe ¹fWXfa IZY ªf³f´fid°fd³fd²f ¸fü³f W`XÜ

ªf»Qe VfbøY WXû¦ff WXûdO˦f WXMXfAû Ad·f¹ff³f ³fIZY»f WXûdO˦f IZY IYfSX¯f ¶fPÞX SXWXe Qb§fÊMX³ff

¸fûQe³f¦fS, SXfCXÀfaXÜ

A¶f QVfWXSXf IZY ¶ffQ ³f¦fSX ´ffd»fIYf ½f À±ff³fe¹f ´fbd»fÀf ´fiVffÀf³f IZY Àfa¹fb¢°f ´fi¹ffÀf ÀfZ A½f`²f WXûdOÊX¦f WMXfAû Ad·f¹ff³f ¨f»ff¹ff ªffE¦ffÜ ªff³fIYfSXe IZY ¸fb°ffd¶fIY d´fL»fZ IYfRYe dQ³fûÔ ÀfZ VfWXSX ¸fZÔ WXûdOÊX¦f IYe ·fSX¸ffSX Àfe Af ¦fBÊX W`XÜ BX°f³ff WXe ³fWXea VfWXSX IZY Ad°f½¹fÀ°f¸f SXfªf ¨füSXfWZX ´fSX °fû BX³f A½f`²f WXûÍOX¦f IYf BX°f³ff ¶fbSXf WXf»f W`X dIY ½fWXfa ÀfZ ´f`Q»f d³fIY»f³ff °fû »fû¦fûÔ IZY d»fE ¸fbÀfe¶f°f ¶f³f ¦f¹ff W`XÜ BX³f WXûdOÊX¦fûÔ IYe ½fªfWX ÀfZ ½fWXfa Qb§fÊMX³ffEa ·fe ¶fPÞX SXWXe W`ÔXÜ A½f`²f WXûdOÊX¦f WXMXfAû Ad·f¹ff³f IYe Vfb÷YAf°f QVfWXSXf IZY ¶ffQ IYSX³fZ IYe ªff³fIYfSXe QZ°fZ WbE EÀfOXeE¸f d¶fªfZÔýi dÀfaWX ³fZ ¶f°ff¹ff dIY VffÀf³f IZY AfQZVff³fbÀffSX A½f`²f WXûdOÊX¦f WXMXfE ªff³fZ IYe IYfSÊX½ffBÊX IYe ªff SXWXe W`XÜ BXÀf Ad·f¹ff³f ÀfZ ´fc½fÊ ´ffd»fIYf ´fiVffÀf³f IYû A½f¦f°f IYSXf dQ¹ff ¦f¹ff W`XÜ ´ffd»fIYf IZY Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû AfQZVf dQE ¦fE W`aX dIY ´ffd»fIYf ´fiVffÀf³f BXÀf Ad·f¹ff³f IZY d»fE °f`¹ffSX SXWZXaÜ


6

£fZ»f

³fûEOXf (E³fÀfeAfSX)

¦fb÷Y½ffSX, 6 A¢McX¶fSX 2011

½ff³fÊSX IYe AfÔ²fe ¸fZÔ COÞf Àfb´fSXdIaY¦Àf ÀfZ¸feRYfBX³f»f ¸fZÔ ´fWbaX¨ff ¸fbÔ¶fBÊ

¹fZ ¸ffSXf...

¨f`Ôd´f¹f³f »fe¦f MXнfaMXe-20 ÀfZ ¶ffWXSX WbXBÊX Àfb´fSXdIaY¦Àf ½ff³fÊSX ³fZ 69 ¦fZÔQ ¸fZÔ ¶f³ffE 135 SX³f ¨fZ³³fBÊÜ

AfZ´f³fSX OZd½fO ½ff³fÊSX (³ff¶ffQ 135) ImY ¶f»»û ÀfZ d³fIY»fe ¨füIYfZL¢IYfZÔ IYe AfÔ²fe ÀfZ AfÀMÑZd»f¹ff ImY ³¹fc ÀffC±f ½fZ»Àf ³fZ ¦f°f ¨f`Ôd´f¹f³f ¨fZ³³fBÊ Àfb´fSXdIYÔ¦Àf IYfZ ¨f`Ôd´f¹fÔÀf »fe¦f MX½fÔMXe-20 dIiYImYMX MXc³ffʸfZÔMX ¸fZÔ ¦fib´f-E ImY AÔd°f¸f »fe¦f ¸f`¨f ¸fZÔ 46 SX³f ÀfZ SXüÔQIYSX ÀfZ¸feRYfB³f»f ¸fZÔ þ¦fW ¶f³ff »feÜ ½ff³fÊSX ³fZ E¸f E d¨fQÔ¶fSX¸f ÀMXZdO¹f¸f ¸fZÔ ¸ffÂf 69 ¦fZÔQfZÔ ¸fZÔ 11 ¨füImY AüSX AfN L¢IZY COÞf°fZ WbE A´f³fe MXe¸f IYfZ d³f²ffÊdSX°f 20 AfZ½fSX ¸fZÔ 201 SX³f ImY d½fVff»f ÀIYfZSX °fIY ´fWbÔ¨ff dQ¹ffÜ ¨fZ³³fBÊ IYfZ ÀfZ¸feRYfB³f»f ¸fZÔ ´fWbÔ¨f³fZ ImY d»fE BÀf »fùf IYfZ 17 AfZ½fSX ¸fZÔ WfdÀf»f IYSX³ff ±ff »fZdIY³f MXe¸f 18.5 AfZ½fSX ¸fZÔ 155 SX³f ´fSX PZSX WfZ ¦fBÊÜ ³¹fc ÀffC±f ½fZ»Àf IYe MXe¸f LW

¶fZÔ¦f»fûøY: ³fûdIY¹ff MXнfaMXe-20 IZY QüSXf³f ½ffgdSX¹fSXÀf IZY ¦fZÔQ¶ff»f IZY d½føYðX VffgMX »f¦ff°fZ Àf¸fSmXÀMXSX IZY ¶f»»û¶ff»f dIiY¦f IZYÀf½fZMXSX AÔIYfZÔ ImY Àff±f ¦fib´f-E ¸fZÔ Vfe¿fÊ ´fSX SXWeÜ ´ffÔ¨f AÔIYfZÔ ImY Àff±f ¦fib´f ¸fZÔ QcÀfSXZ À±ff³f ´fSX SXWe ¸fbÔ¶fBÊ BÔdO¹fÔÀf IYe MXe¸f ÀfZ¸feRYfB³f»f ¸fZÔ ´fWbÔ¨f³fZ ¸fZÔ ÀfRY»f SXWeÜ ½fZÀMXBÔOeþ IYe dÂfd³fQfQ EÔO MXfZ¶fZ¦ffZ ¨ffSX AÔIYfZÔ ImY Àff±f °feÀfSXZ, QdÃf¯f ARiYeIYf IYe ImY´f IYfZ¶fSXfþ °fe³f AÔIYfZÔ ImY Àff±f ¨fü±fZ AüSX Àfb´fSXdIaY¦Àf IYe MXe¸f QfZ AÔIYfZÔ ImY Àff±f AÔd°f¸f À±ff³f ´fSX SXWeÜ ÀfZ¸feRYfB³f»f ¸fZÔ ¸fbÔ¶fBÊ BÔdO¹fÔÀf IYf ¸fbIYf¶f»ff VfbIiY½ffSX IYfZ ¶fZÔ¦f»fcSX ¸fZÔ ¦fib´f-¶fe ¸fZÔ ´fW»fZ À±ff³f ´fSX SXW³fZ ½ff»fe MXe¸f ÀfZ WfZ¦ff þ¶fdIY ³¹fc ÀffC±f ½fZ»Àf IYf Àff¸f³ff Vfd³f½ffSX IYfZ ¨fZ³³fBÊ ¸fZÔ ¦fib´f-¶fe IYe QcÀfSXZ ³fÔ¶fSX IYe MXe¸f ÀfZ WfZ¦ffÜ ½ff³fÊSX MXc³ffʸfZÔMX ¸fZÔ Vf°fIY ¶f³ff³fZ ½ff»fZ ´fW»fZ ¶f»»ûZ¶ffþ ¶f³f ¦fE AüSX C³fIYe MXe¸f MXc³ffʸfZÔMX ¸fZÔ 200 SX³f IYf ÀIYfZSX ´ffSX IYSX³fZ ½ff»fe QcÀfSXe MXe¸f ¶f³f ¦fBÊÜ ½ff³fÊSX ³fZ AImY»fZ We ¨fZ³³fBÊ ImY

¦fZÔQ¶ffþfZÔ IYe °fd¶f¹f°f ÀfZ ²fb³ffBÊ IYSX°fZ WbE ¸fZþ¶ff³f Àf¸f±fÊIYfZÔ IYfZ ÀfIY°fZ ¸fZÔ Of»f dQ¹ffÜ BÀf J°fSX³ffIY ¶f»»fZ¶ffþ ³fZ 69 ¦fZÔQfZÔ ¸fZÔ 11 ¨füImY AüSX AfN L¢IZY COÞf°fZ WbE ³ff¶ffQ 135 SX³f NfZImYÜ C³fIYe BÀf ´ffSXe ¸fZÔ 92 SX³f °ffZ dÀfRÊY ¨füIYfZÔ-L¢IYfZÔ ÀfZ ¶f³fZÜ ³¹fc ÀffC±f ½fZ»Àf ³fZ MXfÀf þe°fIYSX ´fW»fZ ¶f»»fZ¶ffþe IYSX³fZ IYf R`YÀf»ff dIY¹ff AüSX ½ff³fÊSX ³fZ VfZ³f ½ffMXÀf³f (21) ImY Àff±f AfZ´fd³fÔ¦f ÀffÓfZQfSXe ¸fZÔ 6.4 AfZ½fSX ¸fZÔ 54 SX³f þfZOÞZÜ ½ffMXÀf³f 19 ¦fZÔQfZÔ ¸fZÔ °fe³f ¨füIYfZÔ ImY ÀfWfSXZ 21 SX³f ¶f³ff³fZ ImY ¶ffQ AfSX AdV½f³f IYe ¦fZÔQ ´fSX d½fImYMXIYe´fSX ²ffZ³fe ImY Wf±ffZÔ »f´fImY ¦fEÜ ½ff³fÊSX ³fZ BÀfImY ¶ffQ ÀMXe½f³f dÀ¸f±f (31) ImY Àff±f QcÀfSXZ d½fImYMX ImY d»fE 10.5 AfZ½fSX ¸fZÔ 101 SX³f IYe ÀffÓfZQfSXe IYeÜ ½ff³fÊSX ³fZ dRYSX ¸ffZBþZþ WZ³fdSX¢XÀf (³fü) ImY Àff±f VfZ¿f ¶f¨fZ 2.3 AfZ½fSX ¸fZÔ 46 SX³f þfZOÞ Of»fZÜ (EªfZÔÀfe)

¶fMXÐMX AüSX AfdÀfRY IZY d£f»ffRY Aû»fad´fIY IZY dMXIYMX ´fSX Àf½ffSX WbE VfbøY WbXAf ¸fbIYQ¸ff QZ½fZ³ýiû, ¸f³fûªf ½f ªf¹f ·f¦f½ff³f Aªf¶f`ªff³f d½fV½f ¸fb¢IZY¶ffþe ´fid°f¹ffZd¦f°ff

»fÔQ³fÜ

³fBÊX dQ»»feÜ þfEÔMX dIY»fSX E»f QZ½fZ³QifZ dÀfÔW (49 dIY¦fif) SXf¿MÑX¸fÔO»f À½f¯fÊ d½fþZ°ff ¸f³ffZþ IbY¸ffSX (64 dIY¦fif) AüSX þ¹f ·f¦f½ff³f (60 dIY¦fif) ³fZ Aþ¶f`þf³f ImY ¶ffIcY ¸fZÔ ¨f»f SXWe d½fV½f ¸fb¢IZY¶ffþe ´fid°f¹ffZd¦f°ff ¸fZÔ þe°f WfdÀf»f IYSX »fÔQ³f AfZ»fÔd´fIY IYf dMXIYMX ´ff d»f¹ff þ¶fdIY EdVf¹ffBÊ JZ»ffZ ImY SXþ°f d½fþZ°ff dQ³fZVf IbY¸ffSX 81 dIY¦fif ½f¦fÊ ¸fZÔ ¶ffWSX WfZ ¦fEÜ ¸f³ffZþ ³fZ ´fie¢IYfMXÊSXRYfB³f»f ¸fZÔ ¶fZWQ IYOZÞ ÀfÔ§f¿fÊ ¸fZÔ ¨fe³f ImY dIaY¦f Wc IYfZ 17-15 ÀfZ ´fSXfdþ°f dIY¹ffÜ C³³feÀf ½f¿feʹf QZ½fZ³QifZ ³fZ A´f³ff Àf³fÀf³feJZþ ´fiQVfʳf þfSXe SXJ°fZ WbE Àff°f½feÔ ÀfeO B¢IYfOfZSX ImY IYf»ffZÊÀf ¢½fe´ffZ IYfZ 18-12 ÀfZ ²fc»f ¨fMXfIYSX éYfMXÊSXRYfB³f»f ¸fZÔ À±ff³f ¶f³ff d»f¹ff þ¶fdIY SXf¿MÑX¸fÔO»f JZ»ffZÔ ImY IYfÔÀ¹f ´fQIY d½fþZ°ff þ¹f ·f¦f½ff³f ³fZ BþSXf¹f»f ImY OZd½fO AfZd»f½fSX þfZEÀf IYfZ ¶ f Z W Q ³fþQeIYe ¸fbIYf¶f»fZ ¸fZÔ 3230 ÀfZ WSXf¹ffÜ þ¹f ·f¦f½ff³f AüSX þfZEÀf ImY ¶fe¨f ¸fbIYf¶f»ff IYfÔMXZ IYf SXWfÜ þ¹f ·f¦f½ff³f ³fZ ´fW»ff SXfCÔO 13-8 ÀfZ þe°ff »fZdIY³f QcÀfSXf SXfCÔO BþSXf¹f»fe ¸fb¢IZY¶ffþ ³fZ 10-7 ÀfZ þe°f d»f¹ffÜ BÀf Àf¸f¹f þ¹f ·f¦f½ff³f 2018 ÀfZ Af¦fZ ±fZÜ °feÀfSXZ SXfCÔO ¸fZÔ ¸fbIYf¶f»ff ¶fWb°f We ÀfÔ§f¿fÊ´fc¯fÊ SXWf AüSX ¹fW SXfCÔO 12-12 IYe ¶fSXf¶fSXe ´fSX LcMXfÜ »fZdIY³f þ¹f·f¦f½ff³f ³fZ QfZ AÔIYfZÔ ImY AÔ°fSX ÀfZ AfZ»fÔd´fIY dMXIYMX ´ff d»f¹ffÜ »fZdIY³f dQ³fZVf AfÀMÑZd»f¹ff ImY OZd³f¹f»f OÔIY³f Wc´fSX ÀfZ 7-16 ÀfZ ´fSXfdþ°f WfZIYSX ÀfZ ¶ffWSX WfZ ¦fEÜ dQ³fZVf IYf BÀf WfSX

´fie¢IYfMXÊSXRYfB³f»f SXfCOaX ¸f³ffZþ ³fZ ¨fe³f ImY dIaY¦f Wc IYfZ 1715 ÀfZ dIY¹ff ´fSXfdþ°f QZ½fZ³Qiû ³fZ IYf»fûÊÀf ¢½fe´ffZ IYfZ 1812 ÀfZ ²fc»f ¨fMXfBÊX X ¸f³fûªf ³fZ þfZEÀf ³fþQeIYe ¸fbIYf¶f»fZ ¸fZÔ 32-30 ÀfZ Qe ¸ff°f ImY Àff±f We BÀf d½fV½f ¨f`Ôd´f¹f³fdVf´f ÀfZ AfZ»fÔd´fIY dMXIYMX ´ff³fZ IYf Àf´f³ff MXcMX ¦f¹ffÜ ½fW d½fV½f ¨f`Ôd´f¹f³fdVf´f ÀfZ ¶ffWSX WfZ³fZ ½ff»fZ ¨fü±fZ ·ffSX°fe¹f ¸fb¢IZY¶ffþ ¶f³f ¦fEÜ BÀfÀfZ ´fW»fZ d½fþZ³QSX IbY¸ffSX, ´fSX¸fþe°f Àf¸ffZMXf AüSX ÀfbSXÔþ¹f dÀfÔW A´f³fZ ¸fbIYf¶f»fZ WfSX ¨fbImY ±fZÜ d½fV½f ¨f`Ôd´f¹f³fdVf´f ¸fZÔ 49 dIY¦fif ÀfZ 81 dIY¦fif ½f¦ffZË °fIY Vfe¿fÊ QÀf ¸fb¢IZY¶ffþ AüSX 91 dIY¦fif °f±ff BÀfÀfZ Ad²fIY ·ffSX½f¦fÊ ImY LW Vfe¿fÊ ¸fb¢IZY¶ffþ »fÔQ³f AfZ»fÔd´fIY ImY d»fE ¢½ff»feRYfBÊ IYSXZÔ¦fZÜ ¸f³ffZþ ³fZ ¨fe³fe ¸fb¢IZY¶ffþ ImY dJ»ffRY IYOÞf ÀfÔ§f¿fÊ dIY¹ff AüSX A´f³fZ IYfCÔMXSX ´fÔ¨ffZÔ ImY Q¸f ´fSX ½fW dIaY¦f Wc IYfZ ¸ff°f QZ³fZ ¸fZÔ IYf¸f¹ff¶f SXWZÜ WdSX¹ff¯f½fe ¸fb¢IZY¶ffþ ´fW»fZ SXfCÔO ¸fZÔ 3-6 ÀfZ ´feLZ ±ffÜ »fZdIY³f C³WfZÔ³fZ QcÀfSXZ SXfCÔO ¸fZÔ 7-5 ÀfZ þe°f WfdÀf»f IYSX°fZ WbE ÀIYfZSX 10-11 IYSX dQ¹ffÜ d³f¯ffʹfIY SXfCÔO ¸fZÔ ·ffSX°fe¹f ¸fb¢IZY¶ffþ ³fZ °ff¶fOÞ°ffZOÞ ´fiWfSX IYSX°fZ WbE Àff°f AÔIY ¶fMXfZSXZ AüSX ¸fbIYf¶f»ff A´f³fZ ³ff¸f IYSX d»f¹ffÜ (EªfZÔÀfe)

¦f°f ½f¿fÊ ¹fWfÔ »ffOÊÐÀf MXZÀMX ImY QüSXf³f À´ffMX dRYd¢XÀfÔ¦f IYSX³fZ ImY AfSXfZ´f ¸fZÔ d³f»fÔd¶f°f dIYE ¦fE ´ffdIYÀ°ff³fe dIiYImYMXSXfZÔ Àf»f¸ff³f ¶fMXÐMX AüSX ¸ffZW¸¸fQ AfdÀfRY ImY dJ»ffRY AQf»f°f ¸fZÔ ¸fbIYQ¸ff VfbøY WfZ ¦f¹ffÜ d¶fiMXZ³f IYe ´fiZÀf EÀffZdÀfEVf³f ³fZ J¶fSX Qe W` dIY BÀf ¸ff¸f»fZ IYe Àfb³f½ffBÊ EIY þcSXe IYSX SXWe W` AüSX BÀf¸fZÔ Q»fe»ffZÔ IYf QüSX VfbøY WfZ ¨fbIYf W`Ü ³¹ff¹ff²feVf ³fZ ÀfÔ½ffQQf°ffAfZÔ IYfZ ¶f°ff¹ff dIY ÀffC±f½ffIÊY IiYfC³f IYfZMXÊ ¸fZÔ ¨f»f SXWZ ¸fbIYQ¸fZ ¸fZÔ MÑf¹f»f ImY QüSXf³f dJ»ffdOÞ¹ffZÔ IYfZ kdMX½fMXSXl IYf BÀ°fZ¸ff»f IYSX³fZ IYe Bþfþ°f WfZ¦feÜ ¹fW ÀfÔ·ff½f³ff þ°ffBÊ W` dIY ¸fbIYQ¸ff ¨ffSX Àf~fW °fIY dJÔ¨f ÀfIY°ff W`Ü dJ»ffdO¹ffZÔ ImY Àff±f-Àff±f C³fImY EþZÔMX ¸fþWSX ¸ffdþQ ImY dJ»ffRY ·fe ¸fbIYQ¸ff ¨f»ff¹ff þf SXWf W`Ü AfSXfZ´f Àffd¶f°f WfZ³fZ ´fSX dJ»ffdOÞ¹ffZÔ IYfZ Ad²fIY ÀfZ Ad²fIY Àff°f Àff»f AüSX EþZÔMX IYfZ QfZ Àff»f IYe Àfþf Àfb³ffBÊX þf ÀfIY°fe W`Ü ¸ffdþQ ´fSX AfSXfZ´f W` dIY CÀf³fZ ´ffdIYÀ°ff³f AüSX BÔ¦»f`ÔO ImY ¶fe¨f »ffOÊÐÀf ¸fZÔ ¦f°f A¦fÀ°f ¸fZÔ ¨fü±fZ MXZÀMX ImY QüSXf³f AfdÀfRY

A´fSXf²f Qû³fû ´fSX »ffOÊÐXÀf MZXÀMX IZY QüSXf³f À´ffMX dRYd¢Àfa¦f IYSX³fZ IYf AfSXû´f ¨ffSX Àf´°ffWX °fIY ¸fbIYQ¸ff ¨f»f³fZ IYe CX¸¸feQ AüSX ¸ffZW¸¸fQ Afd¸fSX ÀfZ ³ffZ ¶ff»f RZÔYIY½ff³fZ AüSX C³WZÔ BÀfImY E½fþ ¸fZÔ ´f`Àff QZ³fZ ImY d»fE dIYÀfe °feÀfSXe ´ffMXeÊ ÀfZ OZP »ffJ ´ffCÔO IYe SXfdVf »fe ±feÜ (EªfZÔÀfe)

£fb»fZ d½f¨ffSXûÔ ½ff»fe ªfe½f³fÀff±fe IYe °f»ffVf ¸fZÔ ¹fb½fSXfªf

³fBÊ dQ»»feÜ ·ffSX°fe¹f dIiYImYMX MXe¸f ImY WSXRY³f¸fü»ff dJ»ffOÞe ¹fb½fSXfþ dÀfÔW VffQe IYfZ »fZIYSX þ»Q¶ffþe ¸fZÔ ³fWeÔ W`ÔÜ 29 ½f¿feʹf ¹fb½fSXfþ ³fZ IYWf W` dIY ½fW dIYÀfe Jb»fZ dQ¸ff¦f IYe Àf¸fÓfQfSX þe½f³fÀff±fe ImY d¸f»f³fZ °fIY BÔ°fþfSX IYSX³ff ¨ffW°fZ W`ÔÜ ¹fb½fSXfþ ³fZ IYWf dIY ½fW EZÀfe dIYÀfe »fOÞIYe ÀfZ VffQe ³fWeÔ IYSX³ff ¨ffW°fZ, þfZ C³fIYe »ffZIYd´fi¹f°ff ImY IYfSX¯f C³fIYe AfZSX AfIYd¿fÊ°f WfZÜ ¹fb½fSXfþ ³fZ ¹fZ °f¸ff¸f ¶ff°fZÔ A´f³fe IYd±f°f ´fiZd¸fIYf AüSX Ad·f³fZÂfe ´fied°f dþÔMXf ImY MXZ»fed½fþ³f IYf¹fÊIiY¸f ¢X»ffZþ A´f EÔO ´fÀfʳf»f d½fQ ´feþZO ¸fZÔ IYWeÜ ¹fb½fSXfþ ³fZ IYWf dIY ¸fbÓfZ EZÀfe þe½f³fÀff±fe IYe °f»ffVf W` þfZ Jb»fZ dQ¸ff¦f IYe WfZÜ ¸f`Ô ¨ffW°ff WcÔ dIY ¸fZSXe þe½f³fÀff±fe ¸fZSXZ CÀf (EªfZÔÀfe) ¸ffWü»f IYfZ Àf¸fÓfZ, dþÀfÀfZ ¸f`Ô Af¹ff WcÔÜ

LXf¹ff : EªfZÔÀfe

d¶f³ff OeAfSXEÀf ImY WfZ ÀfIY°fe W` ·ffSX°f-BÔ¦»f`ÔO ÀfeSXeþ d½fSXû²f BaXRiYf SmXOX I`Y¸fSmX A·fe °fIY ³fWXeÔ d¸f»fZ ¶feÀfeÀfeAfBÊX IYû 14 A¢McX¶fSX ÀfZ VfbøY WXû SXWXf W`X ½f³fOZX ÀfedSXªf ¸fbÔ¶fBÊÜ AÔ ° fSXSXf¿MÑ X e¹f dIiYImYMX ´fdSX¿fQ (AfBÊ À feÀfe) ³fZ ·f»fZ We À f · f e AÔ ° fSX S X f ¿MÑ X e ¹f EIYdQ½fÀfe¹f AüSX MXZÀMX ¸f`¨ffZÔ ¸fZÔ AÔ´ff¹fSX d³f¯fʹf Àf¸feÃff ´fi¯ff»fe (OeAfSXEÀf) IYfZ Ad³f½ff¹fÊ IYSX dQ¹ff WfZ »fZdIY³f BÀf ¶ff°f IYe Àfb¦f¶fb¦ffWMX °fZþ WfZ ¦fBÊX W` dIY ·ffSX°f AüSX BÔ¦»f`ÔO ImY ¶fe¨f 14 A¢XMXc¶fSX ÀfZ VfbøY WfZ³fZ ½ff»fe ½f³fOZ ÀfeSXeþ d¶f³ff OeAfSXEÀf ImY JZ»fe þf ÀfIY°fe W`Ü ·ffSX°fe¹f dIiYImYMX IaYMÑfZ»f ¶ffZOÊ (¶feÀfeÀfeAfBÊ) ³fZ W¸fZVff ÀfZ OeAfSXEÀf ´fSX Af´fdØf IYe W` AüSX ¶ffZOÊ ImY ³fE A²¹fÃf E³f ßfed³f½ffÀf³f

BaXd¦»fVf MXe¸f IYfZ ³fWeÔ ¸ff»fc¸f dIYÀfÀfZ WfZ¦ff A·¹ffÀf ¸f`¨f

·ffSX°f ÀfZ ´ffÔ¨f ½f³fOZ IYe ÀfeSXeþ ImY d»fE W`QSXf¶ffQ ´fWbÔ¨f ¨fbIYe BÔ¦»f`ÔO MXe¸f ´fi¶fÔ²f³f IYfZ A¶f °fIY ¹fW ¸ff»fc¸f ³fWeÔ W` dIY CÀfZ Vfd³f½ffSX IYfZ WfZ³fZ ½ff»fZ A·¹ffÀf ¸f`¨f ¸fZÔ dIYÀf MXe¸f ImY dJ»ffRY JZ»f³ff W`Ü BÔ¦»f`ÔO MXe¸f ImY IYf¹fʽffWIY IYfZ¨f dSX¨fOÊ Wf»Àf»f ³fZ d¶fidMXVf ¸fedO¹ff IYfZ ¶f°ff¹ff dIY MXe¸f IYfZ A¶f °fIY BÀf ¶ffSXZ ¸fZÔ IYfZBÊ Àfc¨f³ff ³fWeÔ d¸f»fe W`Ü C³WfZÔ³fZ IYWf dIY W¸fZÔ ³fWeÔ ¸ff»fc¸f ¨f»f ´ff SXWf W` dIY dIYÀf MXe¸f ImY

dJ»ffRY W¸f A·¹ffÀf ¸f`¨f ¸fZÔ JZ»fZÔ¦fZÜ ª¹ffQf°fSX ·ffSX°fe¹f dJ»ffOÞe B³f dQ³ffZÔ ¨f`Ôd´f¹fÔÀf »fe¦f MX½fZÔMXe-20 ¹ff BÊSXf³fe MÑfRYe dIiYImYMX MXc³ffʸfZÔMXfZÔ ¸fZÔ ½¹fÀ°f W`Ô AüSX IYBÊ ¨ffZdMX»f WfZIYSX dIiYImYMX ¸f`Qf³f ÀfZ QcSX W`ÔÜ EZÀfZ ¸fZÔ BÔ¦»f`ÔO IYe AfVfÔIYf W` dIY CÀfZ A·¹ffÀf ImY d»fE QfZ¹f¸f QþZÊ IYe MXe¸f d¸f»fZ¦feÜ BÔ¦»f`ÔO IYe MXe¸f ImY Àff±f ¸fb£¹f IYfZ¨f EÔOe µX»ff½fSX IYÔ²fZ IYe ¨ffZMX AüSX ¶f»»ûZ¶ffþe IYfZ¨f ¦fifW¸f ¦fc¨f IY»ffBÊ ¸fZÔ ¨ffZMX ImY IYfSX¯f ·ffSX°f ³fWeÔ Af ÀfImY W`ÔÜ µ»f½ffSX IYe W`QSXf¶ffQ ´fWbÔ¨f³fZ IYe ÀfÔ·ff½f³ff W`Ü

³fZ ´fQ ÀfÔ·ff»f°fZ We ÀfÔImY°f dQE ±fZ dIY BÀf Ad³f½ff¹fÊ°ff IYfZ J°¸f IYSX³fZ ImY d»fE AfBÊÀfeÀfe IYfZ ¸f³ff³fZ IYe IYfZdVfVf IYe þfE¦feÜ A¶f BÀf ¶ff°f IYe ÀfÔ·ff½f³ff ¶fPÞ°fe dQJ SXWe W`Ü ¶ffZOÊ ÀfZ þbOÞZ ÀfcÂffZÔ IYf IYW³ff W` OeAfSXEÀf ¸fZÔ BÀ°fZ¸ff»f WfZ³fZ ½ff»fe WfMX À´ffMX °fIY³feIY ImY d»fE þøYSXe BÔRiYf SXZO I`Y¸fSXZ A¶f °fIY

¶feÀfeÀfeAfBÊ IYfZ ³fWeÔ d¸f»f ´ffE W`Ô dþÀf IYfSX¯f BÀf °fIY³feIY ImY BÀ°fZ¸ff»f IYe ÀfÔ·ff½f³ff ¶fWb°f IY¸f ¶f¨f SXWe W`Ü Wf»f ¸fZÔ BÔ¦»f`ÔO QüSXZ ´fSX ¦fBÊX ·ffSX°fe¹f MXe¸f IYfZ ½fWfÔ OeAfSXEÀf ImY °fW°f IYBÊ d½f½ffQfÀ´fQ R`YÀf»ffZÔ IYf dVfIYfSX WfZ³ff ´fOÞf ±ffÜ ÀfMXeIY°ff ´fSX dRYSX ÀfZ IYBÊ Àf½ff»f JOZÞ WbE AüSX QfZ¶ffSXf ¶fWÀf dLOÞ ¦fBÊXÜ (EªfZÔÀfe)

³fBÊX dQ»»feÜ

SXfZÔþ³f ÀffZPÞe ³fZ À½f¯fÊ þe°ff, SX¨ff Bd°fWfÀf ³fBÊX dQ»»feÜ

Qbd³f¹ff ImY ³fÔ¶fSX EIY O¶f»f MÑ`´f d³fVff³fZ¶ffþ ·ffSX°f ImY SXfZÔþ³f ÀffZPe ³fZ ÀfÔ¹fb¢°f ASX¶f A¸feSXf°f (¹fcEBÊ) ImY A»f AfBʳf ¸fZÔ d½fV½f IY´f RYfB³f»fÀf ¸fZÔ AfZ»fÔd´fIY ´fQIY d½fþZ°ff ¨fe³f ImY d¶f³f¹fbAf³f Wc IYfZ MXfBʶfiZIY ¸fZÔ ´fSXfdþ°f IYSX A´f³ff dJ°ff¶f ¶fSXIYSXfSX SXJfÜ ÀffZPe BÀf °fSXW d½fV½fIY´f RYfB³f»fÀf IYf dJ°ff¶f ¶fSXIYSXfSX SXJ³fZ ½ff»fZ ´fW»fZ ·ffSX°fe¹f d³fVff³fZ¶ffþ ¶f³f ¦fE W`aÜ C³WfZÔ³fZ ¢½ff»feRYfBÔ¦f ¸fZÔ 142 AüSX RYfB³f»f ¸fZÔ 45 IYf ÀIYfZSX dIY¹ff AüSX IbY»f 187 AÔIYfZÔ ImY Àff±f À½f¯fÊ ´fQIY þe°f d»f¹ffÜ ÀffZPe ³fZ d¶f³f¹fbAf³f IYfZ MXfBʶfiZIY ¸fZÔ ´fSXfdþ°f dIY¹ffÜ øYÀf ImY d½f°ff»fe RYfZIYe½f ³fZ IYfÔÀ¹f ´fQIY þe°ffÜ A´f³ff dJ°ff¶f ¶fSXIYSXfSX SXJ³fZ ImY ¶ffQ ÀffZPe ³fZ IYWf dIY dIYÀfe ¦f`SX AfZ»fÔd´fIY ½f¿fÊ ¸fZÔ ¹fW Àf¶fÀfZ ¸fW°½f´fc¯fÊ MXc³ffʸfZÔMX W` AüSX A´f³ff dJ°ff¶f ¶fSXIYSXfSX SXJ³ff d³fdV¨f°f øY´f

ªfe°f d¶f³f¹fbAf³f Wc IYfZ MXfBʶfiZIY ¸fZÔ dIY¹ff ´fSXfdþ°f »f¦ff°ffSX QcÀfSXe ¶ffSX ¶f³fZ d½fV½f d½fªfZ°ff

ÀfZ ¸fZSXZ d»fE ÀfbJQ W`Ü RYfB³f»f ¸fZÔ C°fSX°fZ Àf¸f¹f ¸f`Ô WcÔ ÀfZ QfZ AÔIY d´fLOÞf WbAf ±ff AüSX ¸fbÓfZ ¸ff»fc¸f ±ff dIY ¹fW IYfRYe ³fþQeIYe ¸fbIYf¶f»ff WfZ¦ffÜ C³WfZÔ³fZ IYWf dIY Wc ³fZ Vfb÷YAf°f ¸fZÔ IbYL d³fVff³fZ ¨fcImYÜ ¸f`Ô³fZ ·fe A´f³ff AfdJSXe MXfSX¦fZMX ¨fcIYf

»fZdIY³f MXfBʶfiZIY ¸fZÔ ¸f`Ô³fZ þfZSXQfSX ½ff´fÀfe IYSX°fZ WbE À½f¯fÊ ´fQIY þe°f d»f¹ffÜ ¹fW ½f¿fÊ IYf AfdJSXe MXc³ffʸfZÔMX ±ff dþÀfImY ¸fbÓfZ ¶fZ°ff¶fe ÀfZ BÔ°fþfSX ±ffÜ BÀf MXc³ffʸfZÔMX IYf RYf¸fZÊMX ½fWe W` þfZ A¦f»fZ ½f¿fÊ AfZ»fÔd´fIY ¸fZÔ WfZ¦ffÜ ÀffZPe ³fZ IYWf dIY MXfSX¦fZMX IYfRYe Àf£°f ±fZ AüSX W¸fZÔ d³fVff³ff »f¦ff°fZ Àf¸f¹f IYfRYe Àff½f²ff³fe ¶fSX°f³fe ´fOÞ SXWe ±feÜ MXfSX¦fZMX IYfZ CÀfImY ÀfZÔMXSX ¸fZÔ dWMX IYSX³fZ ÀfZ We ¶ff°f ¶f³f°fe ±feÜ ¸fbÓfZ C¸¸feQ W` dIY AfZ»fÔd´fIY ¸fZÔ ¢X»fZ ¶fOÊ ¸fZÔ Àfb²ffSX dIY¹ff þfE¦ff ¢X¹ffZÔdIY EZÀfZ ´fid°fd¿NX°f MXc³ffʸfZÔMX ¸fZÔ B°f³ff IY¸f ÀIYfZSX WfZ³ff dIYÀfe ·fe d³fVff³fZ¶ffþ IYfZ W°ffZ°ÀffdW°f IYSX ÀfIY°ff W`Ü d½fV½f SX`ÔdIaY¦f ¸fZÔ ¨ffZMXe ImY ·ffSX°fe¹f d³fVff³fZ¶ffþ ³fZ 50-50 IYe ¢½ff»feRYfBÔ¦f °fe³f ÀfeSXeþ ¸fZÔ 48, 49 AüSX 45 ImY ÀIYfZSX IYSX°fZ WbE IbY»f 142 AÔIY ¶f³ffE þ¶fdIY d¶f³f¹fbAf³f ³fZ 48, 49 AüSX 47 ImY Àff±f IbY»f 144 IYf ÀIYfZSX dIY¹ffÜ (EªfZÔÀfe)

dSXIYfOÊX A°faSX ÀfZ Vû¿f ·ffSX°f ³fZ ªfe°fe BÊXSXf³fe MXÑfRYe §fSXZ»fc Wf»ff°f ÀfZ RYf¹fQf d¸f»f³fZ RY°fZWX ´fiÄff³f AûÓff IYe dRYSXIYe ¸fZÔ RaYÀff SXfªfÀ±ff³f Vû¿f ·ffSX°f MXe¸f ³fZ ¶f³ff¹ff ±ff 618 SX³f 404 ´fSX PXZSX WbXBÊX SXfªfÀ±ff³f IYe MXe¸f

þ¹f´fbSXÜ ¶ffEÔ Wf±f ImY dÀ´f³fSX ´fiÄff³f AfZÓff IYe A¦fbAfBÊ ¸fZÔ ¦fZÔQ¶ffþfZÔ ImY Q¸fQfSX ´fiQVfʳf IYe ¶fQü»f°f VfZ¿f ·ffSX°f ³fZ SX¯fþe ¨f`Ôd´f¹f³f SXfþÀ±ff³f IYfZ dSXIYfOÊ 404 SX³f ImY AÔ°fSX ÀfZ WSXfIYSX ´fid°fd¿NX°f BÊSXf³fe MÑfRYe þe°f »feÜ BÊSXf³fe MÑfRYe ¸fZÔ SX³ffZÔ ImY d»fWfþ ÀfZ A¶f

°fIY IYe Àf¶fÀfZ ¶fOÞe þe°f W`Ü VfZ¿f ·ffSX°f ³fZ SXfþÀ±ff³f ImY Àff¸f³fZ 618 SX³f IYf ³ff¸fb¸fdIY³f »fùf SXJf ±ff dþÀfIYf ´feLf IYSX°fZ WbE SX¯fþe ¨f`Ôd´f¹f³f MXe¸f 73.2 AfZ½fSX ¸fZÔ 213 SX³f ´fSX dÀf¸fMX ¦fBÊXÜ AfZÓff ³fZ ¶fZW°fSXe³f ¦fZÔQ¶ffþe IYSX°fZ WbE 22.2 AfZ½fSX ¸fZÔ 60 SX³f QZIYSX ¨ffSX d½fImYMX WfdÀf»f dIYEÜ C³WfZÔ³fZ ¸f`¨f ¸fZÔ IbY»f 146 SX³f QZIYSX ³fü

d½fImYMX WfdÀf»f dIYEÜ °fZþ ¦fZÔQ¶ffþ C¸fZVf

¹ffQ½f ³fZ AfN AfZ½fSX ¸fZÔ 14 SX³f ´fSX QfZ

d½fImYMX AüSX ¹fb½ff »fZ¦f dÀ´f³fSX SXfWb»f Vf¸ffÊ ³fZ 14 AfZ½fSX ¸fZÔ 49 SX³f ´fSX QfZ d½fImYMX d»fEÜ AfSX d½f³f¹f IbY¸ffSX AüSX ½f÷Y¯f ESXfZ³f IYfZ EIY-EIY d½fImYMX d¸f»ffÜ SXfþÀ±ff³f ImY d»fE QcÀfSXe ´ffSXe ¸fZÔ AfN½fZÔ ³fÔ¶fSX ImY ¶f»»fZ¶ffþ ¸f²fbSX JÂfe ³fZ 98 ¦fZÔQfZÔ ¸fZÔ ³fü ¨füIYfZÔ IYe ¸fQQ ÀfZ Àf½ffÊd²fIY 53 SX³f ¶f³ffE þ¶fdIY AfZ´f³fSX AfIYfVf ¨ffZ´fOÞf ³fZ 26, SXdV¸fSXÔþ³f ´fSXeQf ³fZ 37 AüSX AVffZIY ¸fe³ffdSX¹ff ³fZ 21 SX³f IYf ¹ffZ¦fQf³f dQ¹ffÜ BÀfÀfZ ´fW»fZ BÊSXf³fe MÑfRYe ¸fZÔ SX³ffZÔ ImY d»fWfþ ÀfZ Àf¶fÀfZ ¶fOÞe þe°f IYf dSXIYfOÊ ·fe VfZ¿f ·ffSX°f ImY We ³ff¸f ±ff dþÀf³fZ ¦f°f ½f¿fÊ þ¹f´fbSX ¸fZÔ We ¸fbÔ¶fBÊ IYfZ 361 SX³f ÀfZ ´fSXfdþ°f dIY¹ff ±ffÜ VfZ¿f ·ffSX°f ³fZ BÀf °fSXW 20½feÔ ¶ffSX BÊSXf³fe MÑfRYe IY¶þf þ¸ff d»f¹ffÜ VfZ¿f ·ffSX°f ³fZ A´f³fe ´fW»fe ´ffSXe ¸fZÔ 663 SX³f ¶f³ffE ±fZ þ¶fdIY SXfþÀ±ff³f 400 SX³f We ¶f³ff ÀfIYf ±ffÜ (EªfZÔÀfe)

IYe C¸¸feQ : IYfd°fÊImY¹f³f

·fSXûÀff ·ffSX°f IYû ¶fZWX°fSX À±ff³f QZ³fZ IYf ´fi¹ffÀf IYSmÔX¦fZ ³ffSXf¹f¯f

¨fZ³³fBÊÜ

·ffSX°f ImY ´fW»fZ RYf¸fcÊ»ff ½f³f SXZÀfSX ³ffSXf¹f¯f IYfd°fÊImY¹f³f ³fZ IYWf W` dIY QZVf ¸fZÔ ´fW»fe ¶ffSX Af¹ffZdþ°f WfZ SXWe RYf¸fcÊ»ff ½f³f SXZÀf ¸fZÔ C³WZÔ §fSXZ»fc IYf ´fdSXdÀ±fd°f¹ffZÔ IYf »ff·f d¸f»f³fZ IYe C¸¸feQ W`Ü ¦fiZMXSX ³ffZEOf ¸fZÔ 30 A¢XMXc¶fSX IYfZ WfZ³fZ ½ff»fe SXZÀf ImY ¶ffSXZ ¸fZÔ ³ffSXf¹f¯f ³fZ ¶fZWQ ÀffRY¦ffZBÊ ÀfZ IYWf dIY IYfZBÊ ¶fWb°f ¶fOÞf ½ffQf IYSX³ff C³fImY d»fE BÀf Àf¸f¹f Cd¨f°f ³fWeÔ WfZ¦ff »fZdIY³f MXe¸f IYfZ ¶fZW°fSX À±ff³f dQ»ff³fZ ImY d»fE ½fW ´fcSXe IYfZdVfVf IYSXZÔ¦fZÜ IYfd°fÊImY¹f³f ³fZ IYWf dIY W¸ffSXe IYfZdVfVf WfZ¦fe dIY dRYd³fdVfÔ¦f ¸fþ¶fc°f IYe þfE AüSX C¸¸feQ W` dIY §fSXZ»fc QVfÊIYfZÔ IYf ½¹ff´fIY Àf¸f±fʳf W¸ffSXZ IYf¸f AfE¦ffÜ W¸f A´f³fe Ãf¸f°ff ÀfZ ·fe ¶fZW°fSX ´fiQVfʳf IYSX þfEÔÜ C³WfZÔ³fZ IYWf dIY ¹fW ½ffQf IYSX³ff W¸fZVff WIYeIY°f ÀfZ ´fSXZ WfZ¦ff dIY ¦fiZMXSX ³ffZEOf ¸fZÔ W¸f We Àf¶fÀfZ Af¦fZ SXW³fZ ½ff»fZ W`ÔÜ(EªfZÔÀfe)


½¹ff´ffSX

³fûEOXf (E³fÀfeAfSX) ¦fb÷Y½ffSX, 6 A¢McX¶fSX 2011

³fBÊX IYfSX

¸faQe IYe ªff»f ¸fZÔ RaYÀf SXWXf A¸fZdSXIYf ½ffdVfÔ¦fMX³fÜ

¶fPÞ°fe ¶fZSXfZþ¦ffSXe AüSX Af½ffÀfe¹f ÃfZÂf ImY ÀfÔIYMX ÀfZ A¸fZdSXIYf IYe A±fʽ¹f½fÀ±ff EIY ¶ffSX dRYSX Afd±fÊIY ¸fÔQe IYe AfZSX ¶fPÞ SXWe W`Ü A¸fZdSXIYf ImY ´fi¸fbJ A±fÊVffdÀÂf¹ffZÔ ³fZ A¸fZdSXIYe A±fʽ¹f½fÀ±ff ImY QcÀfSXe ¸fÔQe ¸fZÔ RYÔÀf³fZ IYe AfVfÔIYf ½¹f¢°f IYSX°fZ WbE IYWf W` dIY BÀf¸fZÔ ¹fcSXfZ´f IYf ÀfSXIYfSXe FYX¯f ÀfÔIYMX kAf¦f ¸fZÔ §fel IYf IYf¸f IYSXZ¦ffÜ A¸fZdSXIYf ImY ImYÔýie¹f ¶f`ÔIY RmYO dSXþ½fÊ ImY A²¹fÃf ¶fZ³f ¶fSX³ff³fImY ³fZ IYWf W` dIY A±fʽ¹f½fÀ±ff ¸fZÔ Àfb²ffSX ImY d»fE dIYE þf SXWZ Àfb²ffSX ²½fÀ°f WfZ SXWZ W`Ô AüSX C³fIYf A´fZdÃf°f ´fdSX¯ff¸f ³fWeÔ Af SXWZ W`ÔÜ ¶ffþfSX IYf A²¹f¹f³f IYSX³fZ ½ff»fe A¸fZdSXIYe d½fØfe¹f ÀfÔÀ±ff ¦ffZ»O¸f`³f Àf`Àf ³fZ IYWf dIY A¸fZdSXIYe A±fʽ¹f½fÀ±ff ¸fÔQe ImY

d½fRY»f°ff A¸fZdSXIYe IYe d½fIYfÀf QSX EIY ´fid°fVf°f ÀfZ ·fe IY¸f A±fʽ¹f½fÀ±ff ¸fZÔ Àfb²ffSX IZY ´fi¹ffÀf IZY ´fdSX¯ff¸f ³fIYfSXf°¸fIY ¹fcSXû´f IZY ÀfSXIYfSX FY¯f ÀfaIYMX ÀfZ A¸fZdSXIYf IYû °f¦fOÞXf ÓfMXIYf Af½ffÀf ÃûÂf IYe IYe¸f°fûÔ ¸fZÔ d¦fSXf½fMX »f¦ff°ffSX ªffSXe

IYSXfSX ´fSX JOÞe W`Ü BIYfZ³ffZd¸fIY ÀffBdIY»f dSXÀf¨fÊ BÔÀMXeMX¹fcMX ³fZ IYWf dIY A¸fZdSXIYe A±fʽ¹f½fÀ±ff QcÀfSXe ¸fÔQe ImY AfZSX dRYÀf»f SXWe W`Ü ßfe ¶fSX³ff³fImY

°¹fûWXfSXe Àfeªf³f ¸fZÔ ²ff°fb ¶ffªffSX ³fSX¸f ³fBÊX dQ»»feÜ

AÔ°fSXfÊ¿MÑXe¹f À°fSX ´fSX ´fe»fe ²ff°fb ImY ·ff½f 1600.00 Ofg»fSX ´fid°f AüÔÀf ÀfZ ³fe¨fZ C°fSX³fZ ÀfZ dQ»»fe ÀfSXfÊRYf ¶ffþfSX ¸fZÔ ¨ffÔQe 2,000 ÷Y´f¹fZ »fbPÞIY°fZ WbE 51,000 ÷Y´f¹fZ ´fid°f dIY»ffZ ´fSX þf dMXIYe AüSX ÀffZ³ff 800 ÷Y´f¹fZ dRYÀf»fIYSX 26,440 ÷Y´f¹fZ ´fid°f QÀf ¦fif¸f ´fSX QþÊ dIY¹ff ¦f¹ffÜ ÀffZ³fZ ImY AÔ°fSXfÊ¿MÑXe¹f IYfSXfZ¶ffSX ¸fZÔ ¸fÔQe IYf ÷YJ SXWfÜ ½f`dV½fIY ¶ffþfSXfZÔ ¸fZÔ C±f»f-´fb±f»f IYf QüSX þfSXe W` dþÀfÀfZ d³f½fZVfIYfZÔ ³fZ Àf°fIYÊ°ff IYf ÷YJ A´f³ff¹ff W`Ü »fÔQ³f ¸fZÔ IYfSXfZ¶ffSX ImY QüSXf³f ÀffZ³fZ ImY ·ff½f 1599.70 Ofg»fSX ´fid°f AüÔÀf °fIY C°fSX ¦fEÜ Wf»ffÔdIY ¶ffQ BÀfImY ·ff½f 1600.00 Ofg»fSX ´fid°f AüÔÀf ´fSX SXWZÜ d´fL»fZ IYfSXfZ¶ffSXe dQ½fÀf ¸fZÔ ³¹fc¹ffIYÊ ¸fZÔ ÀffZ³fZ ImY Qf¸f 1619.92 Ofg»fSX ´fid°f AüÔÀf ´fSX QþÊ dIYE ¦fE ±fZÜ A¸fZdSXIYf ¸fZÔ ÀffZ³fZ IYf ½ff¹fQf 1601.50 Ofg»fSX ´fid°f AüÔÀf ´fSX ¶ffZ»ff ¦f¹ffÜ IYfSXfZ¶ffdSX¹ffZÔ IYf IYW³ff W` dIY ¹fc³ff³f IYf FYX¯f ÀfÔIYMX Àfb»fÓf³fZ ImY IYfZBÊ AfÀffSX ³fWeÔ W`Ü A¸fZdSXIYf ¸fZÔ QcÀfSXe ¸fÔQe IYe AfVfÔIYf þ°ffBÊ ¦fBÊX W`Ü BÀfÀfZ d³f½fZVfIYfZÔ IYf ·fSXfZÀff d¦fSXf½fMX MXcMX SXWf W`Ü ¶ffþfSX ¸fZÔ §f¶fSXfWMX IYf ¸ffWü»f Àfû³ff IZY Aa°fSXSXf¿MÑe¹f W`Ü ÀfSXfÊRYf IYfSXfZ¶ffSX ¸fZÔ ¸fb³ffRYf½fÀfc»fe ·fe QZJe þf SXWe W`Ü ¨ffÔQe ImY IYfSXfZ¶ffSX ¸fZÔ IYfSXû¶ffSX ¸fZÔ ¸faQe IYf °fZþe SXWeÜ IYfSXfZ¶ffSX ImY QüSXf³f ¨ffÔQe ImY ÷Y£f Qf¸f 28.60 Ofg»fSX ´fid°f AüÔÀf °fIY ¦fEÜ Wf»ffÔdIY ¶ffQ ¸fZÔ BÀfIYf IYfSXfZ¶ffSX 29.45 ½f`dV½fIY ¶ffþfSXfZÔ ¸fZÔ Ofg»fSX ´fid°f AüÔÀf ´fSX QþÊ dIY¹ff ¦f¹ffÜ C±f»f-´fb±f»f IYf QüSX À±ff³fe¹f ÀfSXfÊRYf ¶ffþfSX ¸fZÔ QfZ³ffZÔ IYe¸f°fe þfSXe ²ff°fbAfZÔ ¸fZÔ d¦fSXf½fMX SXWeÜ IYfSXfZ¶ffSX ImY QüSXf³f ÀffZ³fZ ImY ·ff½f 27,240 ÷Y´f¹fZ ÀfZ ¨ffÔQe 2000 ÷Y´f¹fZ 800 ÷Y´f¹fZ d¦fSXIYSX 26,440 ÷Y´f¹fZ ´fid°f »fbPÞIYe, ÀffZ³ff 800 QÀf ¦fif¸f ¶ffZ»fZ ¦fEÜ ¨ffÔQe IYf IYfSXfZ¶ffSX 53,000 ÷Y´f¹fZ ÀfZ 2,000 ÷Y´f¹fZ »fbPÞIY IYSX ÷Y´f¹fZ dRYÀf»ff 51 WþfSX ÷Y´f¹fZ ´fid°f dIY»ffZ SXW ¦f¹ffÜ ¸ffÔ¦f §fMX³fZ ÀfZ IYfSXfZ¶ffSX ImY QüSXf³f dÀf¢IYf d»f½ff»fe AüSX d¶fIY½ff»fe ¸fZÔ 60006000 ÷Y´f¹fZ d¦fSXIYSX 57,000-58,000 ÷Y´f¹fZ ´fid°f Àf`ÔIYOÞf SXW ¦fEÜ d¦f³³fe ImY Qf¸ffZÔ 200 ÷Y´f¹fZ IYe ¸fÔQe SXWe AüSX ¹fW 21,800 ÷Y´f¹fZ ´fid°f SXW ¦fBÊXÜ IYfSXfZ¶ffdSX¹ffZÔ IYf IYW³ff W` dIY ¶ffþfSX ¦fifWIYe ¸fÔQe W`Ü (EªfZÔÀfe)

³fZ EIY ¶f¹ff³f ¸fZÔ IYWf W` dIY A±fʽ¹f½fÀ±ff ¸fZÔ Àfb²ffSX ImY d»fE dIYE ¦fE C´ff¹f ÀfRY»f ³fWeÔ WfZ SXWZ AüSX Afd±fÊIY dÀ±fd°f ¶fQ°fSX WfZ SXWe W`Ü C³WfZÔ³fZ IYWf dIY ¶f`ÔIY A±fʽ¹f½fÀ±ff IYfZ WSX Wf»f°f ¸fZÔ ÀfW¹ffZ¦f QZ°ff SXWZ¦ffÜ ¦ffZ»O¸f`³f Àf`Àf ³fZ IYWf W` dIY ¹fcSXfZ´f ImY ÀfSXIYfSXe FYX¯f ÀfÔIYMX ÀfZ A¸fZdSXIYf IYfZ °f¦fOÞf ÓfMXIYf »f¦fZ¦ff AüSX Afd±fÊIY ¦fd°fd½fd²f¹ffÔ §fMX þfEa¦feÜ ¹fcSXfZ´f ¸fZÔ FYX¯f ÀfÔIYMX ÀfZ A¸fZdSXIYf ¸fZÔ

QZVf ImY Àf¶fÀfZ ¶fOÞZ ¶f`ÔIY ·ffSX°fe¹f ÀMXZMX ¶f`ÔIY IYe SXZdMXÔ¦f §fMXfE þf³fZ IYe ¸ffSX §fSXZ»fc VfZ¹fSX ¶ffþfSX ´fSX ¶fb²f½ffSX IYû ·fe ´fOÞe AüSX ¹fW »f¦ff°ffSX ¨fü±fZ dQ³f d¦fSXf½fMX ImY Àff±f 20 ¸fWe³fZ ImY ³¹fc³f°f¸f À°fSX ´fSX ´fWbÔ¨f ¦f¹ffÜ d½fQZVfe ¶ffþfSX ImY d¸f»fZþb»fZ SXW³fZ ImY ¶fe¨f ÀMXZMX ¶f`ÔIY ImY Àff±f We ¶f`ÔdIYÔ¦f Àf¸fcW IYe IYÔ´fd³f¹ffZÔ AüSX dSX»ff¹fÔÀf BÔOÀMÑeþ ImY d¶fIY½ff»fe ImY Q¶ff½f ¸fZÔ WfZ³fZ ÀfZ ¶feEÀfBÊ IYf ÀfZÔÀfZ¢XÀf 72.45 AÔIY »fbPÞIY IYSX 15792.41 AÔIY ´fSX AüSX ³fZVf³f»f ÀMXfgIY E¢XÀf¨fZÔþ IYf d³fµXMeX 20.85 AÔIY dRYXÀf»fIYSX 4751.30 AÔIY ´fSX Af ¦f¹ffÜ

Wf»ffÔdIY ßfe ¨fü²fSXe IYe §ffZ¿f¯ff ImY ¶ff½fþcQ ÀMXZMX ¶f`ÔIY ImY VfZ¹fSX ¸fZÔ d¶fIY½ff»fe þfSXe SXWe AüSX ¹fW ÀfZÔÀfZ¢XÀf ¸fZÔ d¦fSXf½fMX IYf ³fZ°fÈ°½f IYSX°fZ WbE ¨ffSX ´fid°fVf°f dRYXÀf»f ¦f¹ffÜ ¶f`ÔI`Y¢XÀf ¸fZÔ Vffd¸f»f 14 d½fØfe¹f IYÔ´fd³f¹ffZÔ ImY VfZ¹fSXfZÔ ¸fZÔ ÀfZ 13 d¦fSXf½fMX ¸fZÔ AüSX EIY ¸ffÂf ¶fPÞ°f ¶f³ff³fZ ¸fZÔ ÀfRYX»f SXWfÜ EdVf¹ffBÊ ¶ffþfSXfZÔ ImY °fZþe ¸fZÔ SXW³fZ ÀfZ ´fifSXÔ·f ¸fZÔ ¶feEÀfBÊ ImY ÀfZÔÀfZ¢XÀf ¸fZÔ IYfSXfZ¶ffSX 103 AÔIYfZÔ IYe CLf»f ImY Àff±f 15967.2 AÔIY ´fSX VfbøY WbAfÜ BÀfImY ¶ffQ d»f½ff»fe ImY þfZSX ÀfZ 16 WþfSX ImY ¸f³ffZ½f`Äffd³fIY À°fSX IYfZ ´ffSX IYSX°fZ WbE 16044.91 AÔIY ´fSX ´fWbÔ¨f ¦f¹ff »fZdIY³f BÀfe ¶fe¨f ßfe ¨fü²fSXe IYe ´fiZÀf½ff°ffÊ VfbøY WbBÊX AüSX d¶fIY½ff»fe IYf

´fcÔþe IYe C´f»f¶²f°ff §fMXZ¦fe AüSX ´fcÔþe ¸fWa¦fe WfZ þfE¦feÜ BÀfImY A»ff½ff ¹fcSXfZ´f IYfZ A¸fZdSXIYf IYf d³f¹ffÊ°f ·fe §fMXZ¦ffÜ BÀfIYf ½ffÀ°fd½fIY AÀfSX A¦f»fZ ½f¿fÊ IYe ´fW»fe d°f¸ffWe ¸fZÔ dQJfBÊ QZ¦ffÜ dSXÀf¨fÊ BÔÀMXeMX¹fcMX ³fZ IYWf W` dIY A±fʽ¹f½fÀ±ff CÀf dÀ±fd°f °fIY ´fWbÔ¨f ¨fbIYe W` þWfÔ ½ff´fÀfe ÀfÔ·f½f ³fWeÔ W`Ü BÀfd»fE A±fʽ¹f½fÀ±ff IYe ¸fQQ IYSX³fe WfZ¦feÜ A¸fZdSXIYf ¸fZÔ Af½ffÀf ÃfZÂf ¸fZÔ IYe¸f°fZÔ °fZþe ÀfZ d¦fSX SXWe W`Ü IYe¸f°fZÔ »f¦f·f¦f ´ffÔ¨f ½f¿fÊ ImY ³¹fc³f°f¸f À°fSX ´fSX W`Ü QcÀfSXe AfZSX »ffZ¦ffZÔ IYe Af¸fQ³fe ¹ff °ffZ §fMX SXWe W` ¹ff dÀ±fSX WfZ ¦fBÊX W`Ü QfZ³ffZÔ À°fSX ´fSX Àfb²ffSX IYf IYfZBÊ ÀfÔImY°f ³fWeÔ dQJ SXWf W`Ü A¸fZdSXIYe A±fʽ¹f½fÀ±ff IYe d½fIYfÀf QSX EIY ´fid°fVf°f ÀfZ ·fe IY¸f ¨f»f SXWe W`Ü ¶fZSXfZþ¦ffSXe IYf À°fSX d´fL»fZ IYBÊ ¸fWe³ffZÔ ÀfZ ³fü ´fid°fVf°f ÀfZ DY´fSX ¶f³ff WbAf W`Ü RmYO ¶f`ÔIY A°¹fd²fIY CQfSX ¸füdýiIY ³fed°f A´f³ffE WbE W`ÔÜ (EªfZÔÀfe)

¸fba¶fBÊX: SXfg»Àf SXû¹fÀfe IaY´f³fe IYe ³fBÊX IYfSX IZY Àff±f ´fûªf QZ°fea ¸fdWX»ff ¸ffgOX»fÜ

LXf¹ff : EªfZÔÀfe

²ff³f IYe Af½fIY 3.39 »ffJ MX³f °fIY ´fWbÔ¨fe ·fZ»f IYfZ d¸f»ff 1320 ¸fZ¦ff½ffMX ´fÔþf¶f IYSXZ¦ff 2500 IYSXfZOÞ ÷Y´f¹fZ IZY ¨ff½f»f IYf d³f¹ffÊ°f

¨fÔOe¦fPÞÜ

WdSX¹ff¯ff IYe ¸fÔdO¹ffZÔ ¸fZÔ ¨ff»fc ²ff³f Àfeþ³f ImY ´ffÔ¨f½fZÔ dQ³f ¸fa¦f»f½ffSX °fIY ²ff³f IYe Af½fIY 3.39 »ffJ MX³f °fIY ´fWbÔ¨f ¦fBÊXÜ Jfô E½fÔ Af´fcd°fÊ ¸fÔÂfe ¸fWZaýi ´fi°ff´f dÀfÔW ³fZ ²ff³f IYe IbY»f Af½fIY ImY ¶ffSXZ ¸fZÔ d½fÀ°fÈ°f þf³fIYfSXe QZ°fZ WbE ¶f°ff¹ff dIY IbYøYÃfZÂf dþ»fZ ¸fZÔ Àf½ffÊd²fIY 1.48 »ffJ MX³f ÀfZ Ad²fIY IYSX³ff»f dþ»fZ ¸fZÔ 81057 MX³f, AÔ¶ff»ff 40.681 MX³f, I`Y±f»f dþ»fZ ¸fZÔ 4.681 MX³f AüSX dþ»ff ¹f¸fb³ff³f¦fSX ¸fZÔ 19.478 MX³f ²ff³f IYe Af½fIY WbBÊ W`Ü ßfe dÀfÔW ImY A³fbÀffSX ²ff³f IYe IbY»f Af½fIY ¸fZÔ ÀfZ °fe³f »ffJ 25 WþfSX MX³f ÀfZ Ad²fIY

¨faOe¦fPÞÜ

²ff³f IYe JSXeQ LW ÀfSXIYfSXe JSXeQ EþZdÀf¹ffZÔ AüSX VfZ¿f d¸f»f ¸ffd»fIYfZÔ ³fZ IYeÜ Jfô E½fÔ Af´fcd°fÊ d½f·ff¦f ³fZ 1.32 »ffJ MX³f ²ff³f, W`RmYO ³fZ 99549 MX³f, WdSX¹ff¯ff IÈYd¿f CôfZ¦f ³fZ 49,747 MX³f, IYf³R`YO 25,407 MX³f °f±ff WdSX¹ff¯ff ·faOfSX d³f¦f¸f 17,898 MX³f ²ff³f IYe JSXeQ IYeÜ (EªfZÔÀfe)

Jd³fþ ´fiÀfÔÀIYSX¯f Àf¸¸fZ»f³f 20 A¢XMXc¶fSX ÀfZ CQ¹f´fbSX ¸fZÔ CQ¹f´fbSXÜ

SXfþÀ±ff³f ImY ´fidÀfð ´f¹fMXʳf À±f»f CQ¹f´fbSX ¸fZÔ 20 A¢XMXc¶fSX ÀfZ 12½ffÔ Aa°fSXfÊ¿MÑXe¹f Jd³fþ ´fiÀfÔÀIYSX¯f ´fiüôfZd¦fIY Àf¸¸fZ»f³f Af¹ffZdþ°f dIY¹ff þfE¦ffÜ ·ffSX°f ¸fZÔ IYfSXfZ¶ffSX IYSX³fZ ½ff»fZ d¶fidMXVf ½fZQfa°ff Àf¸fcW IYe IYÔ´f³fe dWaQbÀ°ff³f dþÔIY d»fd¸fMXZO ImY ¸fb£¹f ´fdSX¨ff»f³f Ad²fIYfSXe AdJ»fZVf þfZVfe ³fZ ¶f°ff¹ff dIY BÀf Àf¸¸fZ»f³f IYf Af¹ffZþ³f BadO¹f³f BÔÀMXeMXйfcMX AfgRY d¸f³fSX»f BÔþed³f¹fÀfÊ (AfBÊAfBÊE¸fBÊ) ImY Àff±f d¸f»fIYSX dIY¹ff þfE¦ffÜ C³WfZÔ³fZ ¶f°ff¹ff dIY °fe³f dQ³f °fIY ¨f»f³fZ ½ff»fZ BÀf Àf¸¸fZ»f³f ¸fZÔ Jd³fþ

¶f`NXIY AfBÊXAfBÊXE¸fBÊX IZY Àff±f d¸f»fIYSX dIY¹ff ªff SXWXf W`X BXÀf Àf¸¸fZ»f³f IYf Af¹fûªf³f

ÀfÔÀff²f³ffZÔ ImY C´f¹ffZ¦f °f±ff A´fdVf¿MX ´fi¶fÔ²f³f ´fSX d½f¨ffS-d½f¸fVfÊ dIY¹ff þfE¦ffÜ Àf¸¸fZ»f³f ¸fZÔ QZVf-d½fQZVf ImY 500 ÀfZ Ad²fIY d½fVfZ¿fÄf ·ff¦f »fZa¦fZÜ Àf¸¸fZ»f³f ¸fZÔ »füW ²ff°fbAfZÔ E½fÔ AüôfZd¦fIY Jd³fþfZÔ ImY Wf»f ¸fZÔ WbE °fIY³feIYe d½fIYfÀf ´fSX ·fe d½f¨ffSXd½f¸fVfÊ WfZ¦ffÜ d´fL»fZ ½f¿fÊ ¹fW Àf¸¸fZ»f³f þ¸fVfZQ´fbSX ¸fZÔ WbAf ±ffÜ

»f¦ff°ffSX ¨fü±û dQ³f ¶ffªffSX ¸faZ d¦fSXf½fM ¸fbÔ¶fBÊÜ

7

WX°ffVff ÀfZÔÀfZ¢XÀf 72 AÔIY AüSX d³fµXMXe 21 AÔIY ³fe¨fZ

Q¶ff½f ¶f³f³fZ »f¦ffÜ EdVf¹ffBÊ ¶ffþfSX ·fe d¦fSXf½fMX ¸fZÔ SXWZ dþÀfÀfZ ÀfZÔÀfZ¢XÀf 15760.53 AÔIY ImY ³¹fc³f°f¸f À°fSX °fIY »fbPÞIY ¦f¹ffÜ AfdJSX ¸fZÔ d´fL»fZ dQ½fÀf ImY 15864.86 AÔIY IYe °fb»f³ff ¸fZÔ 72.45 AÔIY A±ffÊ°f 0.46 AÔIY d¦fSXIYSX ¹fW QfZ RYSX½fSXe 2010 ImY ¶ffQ ImY ³¹fc³f°f¸f À°fSX 15792.41 AÔIY ´fSX SXWfÜ E³fEÀfBÊ ImY d³fµXMXe ¸fZÔ 19 AÔIYfZa IYe ¶fPÞ°f ImY Àff±f 4791.30 AÔIY ´fSX IYfSXfZ¶ffSX VfbøY WbAfÜ d»f½ff»fe ImY ¶f»f ´fSX ¹fW 4827.80 AÔIY ImY C¨¨f°f¸f

À°fSX °fIY ¦f¹ff »fZdIY³f d¶fIY½ff»fe IYe ¸ffSX ÀfZ 4741 AÔIY ImY ³¹fc³f°f¸f À°fSX °fIY »fbPÞIY ¦f¹ffÜ AÔ°f ¸fZÔ d´fL»fZ dQ½fÀf ImY 4772.15 AÔIY IYe °fb»f³ff ¸fZÔ 0.44 ´fid°fVf°f A±ffÊ°f 20.85 AÔIY »fbPÞIY IYSX 4751.30 AÔIY ´fSX SXWfÜ ¶feEÀfBÊ IYf d¸fOI`Y´f 0.97 ´fid°fVf°f A±ffÊ°f 57.35 AÔIY dRYÀf»fIYSX 5878.83 AÔIY ´fSX AüSX À¸ffg»fI`Y´f 0.90 RYeÀfQe A±ffÊ°f 60.03 AÔIY d¦fSXIYSX 6644.90 AÔIY ´fSX SXWfÜ ¶feEÀfBÊ ¸fZÔ IbY»f 2,855 IYÔ´fd³f¹ffZÔ ImY VfZ¹fSXfZÔ ¸fZÔ IYfSXfZ¶ffSX WbAf dþ³f¸fZÔ ÀfZ 1086 ¶fPÞ°f ¸fZÔ AüSX 1642 d¦fSXf½fMX ¸fZÔ þ¶fdIY 127 d´fL»fZ dQ½fÀf ´fSX dMXImY SXWZÜ (EªfZÔÀfe)

´fÔþf¶f ¨ff»fc d½fØf ½f¿fÊ (201112) ImY QüSXf³f 2500 IYSXfZOÞ ÷Y´f¹fZ IYf 10 »ffJ MX³f ¦f`SX ¶ffÀf¸f°fe ¨ff½f»f d³f¹ffÊ°f IYSXZ¦ffÜ Wf»f We ¸fZÔ ImYÔýi ÀfSXIYfSX õfSXf d³fþe ÃfZÂf IYfZ ¦f`SX ¶ffÀf¸f°fe ¨ff½f»f ImY d³f¹ffÊ°f IYe A³fb¸fd°f dQE þf³fZ ImY ¶ffQ SXfª¹f ÀfSXIYfSX ³fZ ¹fW IYQ¸f CNf¹ff W`Ü ImYÔýie¹f ·fÔOfSX ¸fZÔ SXfª¹f IYe ·ff¦feQfSXe ImY A³fbÀffSX ¹fW A³fb¸fd°f Qe ¦fBÊ W`Ü

´feEEEÀf IYf IYfSXfZ¶ffSX 1.8 ASX¶f Ofg»fSX ´fSX

´fÔþf¶f ImY Jfô E½fÔ Af´fcd°fÊ ¸fÔÂfe AfQZVf ´fi°ff´f dÀfÔW I`YSXfZÔ ³fZ ¶fb²f½ffSX IYfZ ¶f°ff¹ff dIY ½¹ff´ffdSX¹ffZÔ õfSXf SXfª¹f ¸fZÔ ¦f`SX ¶ffÀf¸f°fe ²ff³f IYe JSXeQ Vfb»IY ¸fb¢°f IYSX³fZ IYf d³f¯fʹf SXfª¹f ¸fÔdÂf¸fÔO»f ³fZ d»f¹ff W`Ü CX³WXûÔ³fZ IYWf dIY JSXeRY ImY ¸füÀf¸f ¸fZÔ QZVf ÀfZ d³f¹ffÊ°f WfZ³fZ ½ff»fZ 20 »ffJ MX³f ¨ff½f»f ImY A»ff½ff ´fÔþf¶f 2500 IYSXfZOÞ ÷Y´f¹fZ ¸fc»¹f ImY 10 »ffJ MX³f ¦f`SX ¶ffÀf¸f°fe ¨ff½f»f IYf d³f¹ffÊ°f IYSXZ¦ffÜ (EªfZÔÀfe)

½ffdVfÔ¦fMX³fÜ

A¸fZdSXIYf IYe ´fi¸fbJ ½¹ff´ffdSXIY ´fdÂfIYf kRYf¨fcʳfl ImY A³fbÀffSX, ·ffSX°f ImY AfBÊÀfeAfBÊÀfeAfBÊ ¶f`ÔIY IYe ´fi¸fbJ ¨fÔQf IYfZ¨fSX ¶fWb°f ¸fW°½ffIYfÔÃfe W`Ô AüSX C³WfZÔ³fZ AfBÊÀfeAfBÊÀfeAfBÊ IYfZ A¦f»fZ 10 ½f¿fûË ¸fZÔ Vfe¿fÊ 20 ½f`dV½fIY ¶f`ÔIYfZÔ ¸fZÔ Vffd¸f»f IYSXf³fZ IYf »fùf SXJf W`Ü ´fdÂfIYf ³fZ IYWf

³fBÊX dQ»»fe: BX»fZ¢MÑXfd³fIY ¸fûMXSXÀffBXdIY»f ªfe³fe¹fÀf IYû »ffa¨f IYSX°fZ »fûdWX¹ff ¸fûMXÀfÊ IZY ÀfeBÊXAû A¹fb¿f »fûdWX¹ffÜX LXf¹ff : EªfZÔÀfe

³fBÊX dQ»»feÜ ÀfSXIYfSXe IYÔ´f³fe ·ffSX°f W`½fe B»fZd¢XMÑIY»Àf d»fd¸fMXZO (·fZ»f) IYfZ ¸f²¹f ´fiQZVf ¸fZÔ 1,320 ¸fZ¦ff½ffMX IYf Àfb´fSXdIiYdMXIY»f ±f¸fÊ»f °ff´f d½fôb°f ÀfÔ¹fÔÂf À±ffd´f°f IYSX³fZ IYf AfgOÊSX d¸f»ff W`Ü ·fZ»f ImY EIY ´fi½f¢°ff ³fZ ¶f°ff¹ff dIY Q`d³fIY ·ffÀIYSX ¦fib´f IYe Oe¶fe ´ff½fSX IYÔ´f³fe IYe AfZSX ÀfZ ¸f²¹f ´fiQZVf ImY dÀfÔ¦fSXü»fe dþ»fZ ImY ¦ffZSX¦fe ¦ffÔ½f ¸fZÔ ¹fW ÀfÔ¹fÔÂf »f¦ff³fZ IYf 3,783 IYSXfZOÞ ÷Y´f¹fZ IYf AfgOÊSX d¸f»ff W`Ü IYfZ¹f»ff

Af²ffdSX°f BÀf ÀfÔ¹fÔÂf ¸fZÔ 660 ¸fZ¦ff½ffMX IYe QfZ ¹fcd³fMX WfZÔ¦feÜ Q`d³fIY ·ffÀIYSX ¦fib´f IYe AfZSX ÀfZ ·fZ»f IYfZ ¹fW QcÀfSXf AfgOÊSX d¸f»ff W`Ü IYÔ´f³fe BÀf ¦fib´f ImY d»fE LØfeÀf¦fPÞ ¸fZÔ 1,200 ¸fZ¦ff½ffMX IYe °ff´f d½fôb°f ´fdSX¹ffZþ³ff IYfZ À±ffd´f°f IYSX³fZ IYf IYf¸f IYSX SXWe W`Ü ´fi½f¢°ff ³fZ IYWf dIY B³f AfOÊSXfZÔ ÀfZ ·ffSX°fe¹f ´fdSXdÀ±fd°f AüSX IYfZ¹f»fZ ImY A³fbIcY»f Àfb´fSX dIiYdMXIY»f °ff´f d½fôb°f ´fdSX¹ffZþ³ffEÔ »f¦ff³fZ ImY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ·fZ»f ImY A¦fi¯fe À±ff³f IYfZ AüSX ¸fþ¶fc°fe d¸f»fe W`Ü (EªfZÔÀfe)

WûÔOf IYfSX IYf d³f¹ffÊ°f §fMXfE¦fe IaY´f³fe

³fBÊX dQ»»feÜ

MXfZ¢X¹ffZÜ

IYa´¹fcMXdSaX¦f AüSX A³¹f ÀfÔ¶fð ÀfZ½ffEÔ C´f»f¶²f IYSXf³fZ ½ff»fZ ÀffgµXMX½fZ¹fSX ´»fZMXRYf¸fÊ Eþ E Àfd½fÊÀf (´feEEEÀf) IYf ½f`dV½fIY IYfSXfZ¶ffSX ½f¿fÊ 2015 °fIY EIY ASX¶f 80 IYSXfZOÞ Ofg»fSX °fIY ´fWbÔ¨f þfE¦ff þ¶fdIY d´fL»fZ ½f¿fÊ ¹fW 51 IYSXfZOÞ 24 »ffJ Ofg»fSX QþÊ dIY¹ff ¦f¹ff W`Ü ¶ffþfSX IYf A²¹f¹f³f IYSX³fZ ½ff»fe ÀfÔÀ±ff ¦ffMXʳfSX ³fZ þfSXe EIY dSX´ffZMXÊ ¸fZÔ ¶f°ff¹ff W` dIY ´feEEEÀf IYf IYfSXfZ¶ffSX °fZþe ÀfZ ¶fPÞ SXWf W`Ü ¸füþcQf ½f¿fÊ ¸fZÔ ¹fW 70 IYSXfZOÞ 70 »ffJ Ofg»fSX °fIY ´fWbÔ¨f ÀfIY°ff W`Ü ¶ffþfSX ¸fZÔ ¢X»ffCO IYa´¹fcdMXÔ¦f ImY °fe³f °fIY³feIY C´f»f¶f²f W`aÜ B³f¸fZÔ ´feEEEÀf ¸f²¹f¸f ßfZ¯fe IYf W` dþÀfIYe ¶ffþfSX ¸fZÔ Àf½ffÊd²fIY ¸ffÔ¦f W`Ü (EªfZÔÀfe)

IYfSX ¶f³ff³fZ ½ff»fe Qbd³f¹ff IYe ´fi¸fbJ IYÔ´f³fe WûÔOf ¸ffZMXSX IYÔ´f³fe ¹fZ³f IYe ¸fþ¶fc°fe AüSX À±ff³fe¹fIYSX¯f ÀfZ d³f´fMX³fZ ImY d»fE A¦f»fZ QÀf ½f¿fÊ ImY QüSXf³f þf´ff³f ÀfZ ½ffW³ffZÔ IYf d³f¹ffÊ°f 50 ´fid°fVf°f §fMXf QZ¦feÜ WûÔOf ImY ¸fb£¹f IYf¹fÊIYfSXe Ad²fIYfSXe °ffIYf³ffZ¶fc BÊ°ffZ ³fZ À±ff³fe¹f Àf¸ff¨ffSX ´fÂf (AÀffWe) ¸fZÔ ´fiIYfdVf°f EIY ÀffÃff°IYfSX ¸fZÔ IYWf W` dIY IYÔ´f³fe IYe ¹ffZþ³ff 80 ÀfZ 90 ´fid°fVf°f ½ffW³f d½fV½f ¸fZÔ A³fZIY À±ff³ffZÔ ´fSX À±ff³fe¹f À°fSX ´fSX ¶f³ff³fZ AüSX ¶fZ¨f³fZ IYe W`Ü IYÔ´f³fe IYf IYW³ff W` dIY BÀfÀfZ IYe¸f°ffZÔ ¸fZÔ dÀ±fSX°ff ¶f³fe SXW°fe W` AüSX ¸fbýif d½fd³f¸f¹f IYf ´fi·ff½f IY¸f ÀfZ IY¸f WfZ°ff W`Ü C³WfZÔ³fZ IYWf

d³f¯fʹf IYfSX IYe d¶fIiYe §fMX³fZ IZY CX´fSXfa°f dIY¹ff R`YÀf»ff

dIY A¦f»fZ QÀf Àff»f ¸fZÔ þf´ff³f ÀfZ ½ffW³ffZÔ IYf d³f¹ffÊ°f 50 RYeÀfQe IY¸f IYSX³ff BÀfe ½¹ff´fIY ¹ffZþ³ff IYf dWÀÀff W`Ü C³WfZÔ³fZ IYWf dIY þf´ff³f ¸fZÔ IYfSXfZÔ IYe §fMX°fe d¶fIiYe IYfZ QZJ°fZ WbE IYÔ´f³fe 660 ÀfeÀfe IYe IYfSX ¶f³ff³fZ ´fSX þfZSX QZ¦fe

AüSX §fSXZ»fc À°fSX ´fSX Àff»ff³ff QÀf »ffJ IYfSXZÔ ¶fZ¨f³fZ IYf À°fSX ¶f³ffE SXJ³fZ IYf ´fi¹ffÀf IYSXZ¦feÜ d´fL»fZ ½f¿fÊ ImY QüSXf³f þf´ff³f ¸fZÔ IbY»f 35 »ffJ 70 WþfSX IYfSXZÔ ¶fZ¨fe ¦fBÊX, dþÀf¸fZÔ ÀfZ ³fü »ffJ 10 WþfSX WûÔOf IYe ±feÜ IYÔ´f³fe IZY ´fi½f¢°ff ³fZ IYWf dIY À´ffZMXÊ ¹fcdMXd»fMXe ½ffW³f ÀfeAfS½fe A¸fZdSXIYf ¸fZÔ ª¹ffQf ¶f³ff¹ff þfE¦ff dþÀfÀfZ ¹fZ³f IYe ¸fþ¶fc°fe ImY ´fi·ff½f IYfZ IY¸f dIY¹ff þf ÀfImYÜ (EªfZÔÀfe)

Jfô °fZ»ffZÔ IYe Af½fIY d³f½fZVfIYfZÔ IYfZ §f¶fSXf³fZ IYe ÀfZ ¶ffªffSX ¸faQf þøYSX°f ³fWeÔ : ¨fü²fSXe ³fBÊX dQ»»feÜ

½ff¹fQf IYfSXfZ¶ffSX ¸fZÔ ³fe¨fZ IYf ÀfdIYÊMX »f¦f³fZ ÀfZ dQ»»fe ±ffZIY dþÔÀf ¶ffþfSX ¸fZÔ ¨f³fZ ImY ·ff½f 3030 ÷Y´f¹fZ ´fid°f d¢½fÔMX»f °fIY »fbPÞIY ¦fE þ¶fdIY §fSXZ»fc À°fSX ´fSX d°f»fW³f IYe ´f`Qf½ffSX ¶fPÞ³fZ AüSX d½fQZVffZÔ ¸fZÔ °fZþe ImY Àf¸ff¨ffSX Af³fZ ImY ¶fe¨f Jfô °fZ»ffZÔ ¸fZÔ §fMX ¶fPÞ SXWeÜ Af½fIY ¶fPÞ³fZ ÀfZ ¦fZWac AüSX ¨fe³fe ¸fZÔ dÀ±fSX°ff QZJe ¦fBÊXÜ °fZ»f d°f»fW³f: Jfô °fZ»ffZÔ ImY d½fQZVfe ¶ffþfSXfZÔ ÀfZ °fZþe SXWeÜ ¸f»fZdVf¹ff ¸fZÔ ¶fbSXÀff ¸f»fZdVf¹ff OZdSX½fZdMX½Àf E¢XÀf¨fZÔþ

¸fZÔ ´ff¸f Af¹f»f IYf ½ff¹fQf 0.25 ´fid°fVf°f ¨fPÞIYSX 2817 dSXd¦fMX ´fid°f MX³f ¶ffZ»ff ¦f¹ffÜ A¸fZdSXIYf ImY dVfIYf¦ffZ ¶ffZOÊ AfgRY MÑZO ¸fZÔ ÀffZ¹ff IYf ½ff¹fQf 0.92 ´fid°fVf°f ¨fPÞIYSX 11.70 Ofg»fSX ´fid°f ¶fbVf`»f SXWfÜ §fSXZ»fc À°fSX ´fSX d°f»fW³f IYf SXIY¶ff ¶fPÞ³fZ IYe ÀfÔ·ff½f³ff ÀfZ °fZ»f d°f»fW³f ImY ¶ffþfSX ´fSX Q¶ff½f ¶fPÞ SXWf W`Ü BÀfImY A»ff½ff ¸f²¹f·ffSX°f ImY ¶ffþfSXfZÔ ¸fZÔ ÀffZ¹ff IYe ³fBÊX RYÀf»f Af SXWe W`Ü À±ff³fe¹f ¶ffþfSX ¸fZÔ ¸ff»f IYe Af½fIY WfZ SXWe W` AüSX ¸ff»f IYe C´f»f¶²f°ff ¶fPÞ SXWe W`Ü ¶ffþfSX ¸fZÔ ¦fifWIYe ·fe ³fWeÔ W`Ü (EªfZÔÀfe)

AfBÊÀfeAfBÊÀfeAfBÊ IYfZ Vfe¿fÊ ´fSX »ff³fZ IYf ´fi¹ffÀf

Af¦ffªf

ÀfÔ¹fÔÂf IYf AfgOÊSX

W` dIY ÀfWe Àf¸f¹f ´fSX Àff½f²ff³fe ¶fSX°f°fZ WbE IYfZ¨fSX ³fZ d½fØfe¹f ÀfÔIYMX IYe CÀf ´fcSXe A½fd²f ImY QüSXf³f AfBÊÀfeAfBÊÀfeAfBÊ IYf IbYVf»f°ff ImY Àff±f ¸ff¦fÊQVfʳf dIY¹ff, dþÀf d½fØfe¹f ÀfÔIYMX ³fZ Qbd³f¹ff ·fSX ¸fZÔ ´fid°fõÔõe ¶f`ÔIYfZÔ IYfZ ´fÔ¦fb ¶f³ff dQ¹ff ±ffÜ ´fdÂfIYf IZY A³fbÀffSX, ·ffSX°f IYf Àf¶fÀfZ ¶fOÞf d³fþe ¶f`ÔIY AfBÊÀfeAfBÊÀfeAfBÊ EIY ¶ffSX dRYSX CÀf QZVf ¸fZÔ ½fÈdð ImY ¸fþ¶fc°f ¸ff¦fÊ ´fSX W`, þWfÔ ¶f`ÔdIYÔ¦f »ff·fIYfSXe CôfZ¦f W` þfZ ¶fPÞ SXWZ ¸f²¹f ½f¦fÊ ÀfZ »ff·f IY¸ff°ff W`Ü BÀf °fSXW ¶f`ÔIY IYe IbY»f Àfa´fdØf dRY»fWf»f 91 ASX¶f Ofg»fSX WfZ ¦fBÊ W`,

þ¶fdIY EIY QVfIY ´fW»fZ IbY»f Àfa´fdØf 21 ASX¶f Ofg»fSX ±feÜ RYf¨fcʳf ³fZ d»fJf W` dIY ¨faQf IYfZ¨fSX (49) ³fZ ³f ImY½f»f Ad²fIY þfZdJ¸f »fZIYSX IYfSXfZ¶ffSX IYf d½fÀ°ffSX dIY¹ff W`, ¶fd»IY ·fSXfZÀfZ¸fÔQ C´f·ffZ¢°ffAfZÔ IYf EIY Af²ffSX JOÞf IYSX AüSX ³fE ¦fifWIYfZÔ IYfZ IiZYdOMX IYfOÊ ½f ½¹fd¢°f¦f°f FY¯f ImY A½¹f½fdÀ±f°f d½f´f¯f³f ÀfZ QcSX SXW IYSX ·feÜ RYfg¨fcʳf ³fZ IYWf W` dIY d³fÀÀfÔQZW ·ffSX°f ImY Àf¸f¦fi d½fIYfÀf ³fZ AfBÊÀfeAfBÊÀfeAfBÊ IYe ÀfRY»f°ff ¸fZÔ ¸fþ¶fc°f ¹ffZ¦fQf³f dIY¹ff W`Ü »fZdIY³f IYfZ¨fSX ImY½f»f ·ffSX°f ImY ·fSXfZÀfZ ³fWeÔ W`ÔÜ ´fdÂfIYf ³fZ d»fJf W` dIY AfBÊÀfeAfBÊÀfeAfBÊ ¸fZÔ »ff·f ´fSX JfÀf þfZSX QZ°fZ WbE IYfZ¨fSX AfBÊÀfeAfBÊÀfeAfBÊ IYfZ 10 ½f¿fûË ImY AÔQSX Qbd³f¹ff ImY 20 Vfe¿fÊ ¶f`ÔIYfZÔ ¸fZÔ Vffd¸f»f IYSXf³fZ ImY ÀfÔIY»´f ImY Àff±f A³fbVffdÀf°f d½fÀ°ffSX IYe EIY ¹ffZþ³ff IYfZ dIiY¹ffd³½f°f IYSX³fZ ¸fZÔ »f¦fe WbBÊ W`ÔÜ (EªfZÔÀfe)

¸fbÔ¶fBÊÜ

ÀffJ d³f²ffÊSX¯f IYSX³fZ ½ff»fe EþZÔÀfe ¸fcOeþ õfSXf SXZdMXÔ¦f §fMXfE þf³fZ ÀfZ VfZ¹fSX ¸fZÔ WfZ SXWe d¦fSXf½fMX ImY ¶fe¨f QZVf ImY Àf¶fÀfZ ¶fOZÞ ¶f`ÔIY ·ffSX°fe¹f ÀMXZMX ¶f`ÔIY (EÀf¶feAfBÊ) IZY Ad²fIYfSXe ³fZ IYWf dIY BÀf ½f¿fÊ dQÀfÔ¶fSX ¹ff ¸ff¨fÊ 2012 °fIY ÀfSXIYfSX ÀfZ QÀf WþfSX IYSXfZOÞ ÷Y´f¹fZ d¸f»f³fZ IYe ÀfÔ·ff½f³ff W`Ü ¶f`ÔIY ImY A²¹fÃf ´fi°fe´f ¨fü²fSXe ³fZ ¸fcOeþ õfSXf SXZdMXÔ¦f IYfZ Àfe ¸ffB³fÀf ÀfZ §fMXfIYSX Oe ´»fÀf dIYE þf³fZ ´fSX ¹fWfÔ ´fÂfIYfSXfZÔ ÀfZ ¨f¨ffÊ ¸fZÔ ´fid°fdIiY¹ff ½¹f¢°f IYSX°fZ WbE IYWf dIY ¨fe³f ImY IYBÊ ¶fOÞZ ¶f`ÔIYfZÔ IYe ·fe ¹fWe SXZdMXÔ¦f W` AüSX BÀfIYfZ »fZIYSX d³f½fZVfIYfZÔ IYfZ §f¶fSXf³fZ IYe Af½fV¹fIY°ff W`Ü C³WfZÔ³fZ IYWf dIY ¹fW SXZdMXÔ¦f ¸fc»f øY´f ÀfZ ´fi±f¸f ßfZ¯fe ´fcÔþe IYfZ »fZIYSX W` AüSX BÀf ½f¿fÊ ImY AÔ°f ¹ff ¸ff¨fÊ 2012 °fIY ÀfSXIYfSX ImY ¶f`ÔIY ¸fZÔ QÀf WþfSX IYSXfZOÞ ÷Y´f¹fZ d³f½fZVf IYSX³fZ IYe ÀfÔ·ff½f³ff W`Ü C³WfZÔ³fZ IYWf dIY A¦f»fZ ´ffÔ¨f ½f¿ffZË ¸fZÔ ¶f`ÔIY IYfZ ÀfSXIYfSX ÀfZ 14,000 IYSXfZOÞ ÷Y´f¹fZ ÀfZ »fZIYSX 21,000 IYSXfZOÞ ÷Y´f¹fZ IYe Af½fV¹fIY°ff WfZ¦fe AüSX ¨ff»fc d½fØf ½f¿fÊ ¸fZÔ 3,000 IYSXfZOÞ ÷Y´f¹fZ ÀfZ »fZIYSX QÀf WþfSX IYSXfZOÞ ÷Y´f¹fZ °fIY ÀfSXIYfSX IYe AfZSX ÀfZ d¸f»f³fZ ´fSX ¶f`ÔIY IYe dÀ±fd°f ¶fZW°fSX WfZ þfE¦feÜ C³WfZÔ³fZ IYWf dIY ÀfSXIYfSX IYe AfZSX ÀfZ ´fcÔþe d³f½fZVf LfZMXZ VfZ¹fSX²ffSXIYfZÔ IYe ·ff¦feQfSXe ImY Àff±f We ¶f`ÔIY ´fdSX¨ff»f³f ÀfZ C´f»f¶²f WfZ³fZ ½ff»fe Ad°fVfZ¿f SXfdVf ´fSX d³f·fÊSX IYSX°ff W`Ü ßfe ¨fü²fSXe ³fZ

AfV½ffÀf³f °f°IYf»f ¶¹ffþ QSXZÔ ¶fPÞf³fZ IYe Af½fV¹fIY°ff ³fWeÔ °feÀfSXe d°f¸ffWe ¸fZÔ ¦f`SX d³f¿´ffdQ°f ´fdSXÀfÔ´fdØf¹ffZÔ ¸fZÔ WXû¦ff BþfRYXf IYWf dIY °f°IYf»f ¶¹ffþ QSXZÔ ¶fPÞf³fZ IYe Af½fV¹fIY°ff ³fWeÔ W` ¢X¹ffZÔdIY ¸ffdþʳf A·fe ¶fZW°fSX W`Ü C³WfZÔ³fZ IYWf dIY ¹fdQ ¶¹ffþ QSXaZ ¶fPÞfBÊX þfEa¦fe °ffZ EÀf¶feAfBÊ ´fid°fÀ´f²feÊ ¶f`ÔIY ³fWeÔ SXW þfE¦ffÜ C»»fZJ³fe¹f W` dIY dSXþ½fÊ ¶f`ÔIY ³fZ ¶fPÞ°fe ¸fWÔ¦ffBÊ IYfZ d³f¹fadÂf°f IYSX³fZ ImY CQÐQZV¹f ÀfZ ¦f°f 16 dÀf°fÔ¶fSX IYfZ SXZ´ffZ AüSX dSX½fÀfÊ SXZ´ffZ ¸fZÔ EIY ¨fü±ffBÊ ´fid°fVf°f IYe ¶fPÞfZ°fSXe IYe ±fe dþÀfImY ¶ffQ ÀfZ A¶f °fIY IYBÊ ¶f`ÔIY ¶¹ffþ AüSX þ¸ff QSXfZÔ ¸fZÔ ½fÈdð IYSX ¨fbImY W`ÔÜ ¸fcOeþ ³fZ EÀf¶feAfBÊ ImY IY¸fþfZSX ½ffd¿fÊIY ´fdSX¯ff¸ffZÔ, §fMX°fe ´fcÔþe AüSX ¦f`SX d³f¿´ffdQ°f ´fdSXÀfÔ´fdØf¹ffÔ ¶fPÞ³fZ ImY ¸fQÐQZ³fþSX ¶f`ÔIY IYe SXZdMXÔ¦f kÀfe ¸ffB³fÀfl ÀfZ §fMXfIYSX kOe ´»fÀfl IYSX Qe W`Ü þc³f ¸fZÔ Àf¸ff´°f d°f¸ffWe ¸fZÔ ¶f`ÔIY IYe ¦f`SX d³f¿´ffdQ°f ´fdSXÀfÔ´fdØf¹ffÔ °fe³f ½f¿fÊ ImY C¨¨f°f¸f À°fSX ´fSX 3.52 ´fid°fVf°f ´fSX ´fWbÔ¨f ¦fBÊX ±feÜ


8

¶f¨f´f³f

³fûEOXf (E³fÀfeAfSX) ¦fb÷Y½ffSX, 6 A¢McX¶fSX 2011

SXfþf ³fZ ´fcLf, k¶fÔQdSX¹ff ³fZ ´fcSXe §fMX³ff SXfªff IYû ¶f°ffBÊXÜ ·f`ÔÀf ¸f`Ô³fZ ¶fifÁ¸f¯f IYfZ Qe, CÀf³fZ ¸fbÓfZ A´f³ff ¶f¨¨ff dQ¹ff, ¶f¨¨ff ¸f`Ô³fZ °fbÓfIYfZ dQ¹ff, A¶f ¹fZ ´fZOÞ ¸fZSXf WfZ¦ff, ¶ffZ»fZÔ?l SXfþf ³fZ WÔÀfIYSX IYWf, k°fb¸f EIY ³fZIY AüSX A¨Le ¶fÔQdSX¹ff WfZÜ Afþ ÀfZ ¹fZ ÀffSXf ¶f¦fe¨ff °fb¸WfSXf W`Ü Jc¶f JfAfZ-d´fAfZ AüSX ¸füþ IYSXfZÜl AüSX ¶fÔQdSX¹ff SXfþf ImY ¶f¦fe¨fZ ¸fZÔ NfN ÀfZ SXW³fZ »f¦feÜ IYfZ WÔÀfIYSX QfZ SXfZMXe QZ QeÜ SXfZMXe »fZIYSX ¶fÔQdSX¹ff Af¦fZ ¨f»f ´fOÞeÜ Af¦fZ CÀfZ

¶ff»f IYWXf³fe EIY ´fZOÞ ´fSX EIY ¶fÔQdSX¹ff SXW°fe ±feÜ ½fW ¶fOÞe ³fZIY AüSX CQfSX ±feÜ ´fZOÞ ImY ´ffÀf EIY IYbdMX¹ff ±feÜ ½fWeÔ EIY ¶fbdPÞ¹ff SXW°fe ±feÜ ½fW ¶fbdPÞ¹ff ¶fWb°f ¦fSXe¶f ±feÜ EIY dQ³f CÀfImY ´ffÀf ¨fc»WZ ImY d»fE »fIYOÞe ³fWeÔ ±fe, °ffZ ½fW IYf¦fþ þ»ffIYSX SXfZdMX¹ffÔ ¶f³ff³fZ »f¦feÜ IYf¦fþ ¶ffSX-¶ffSX ¶fbÓf þf°fZ AüSX ¶fbdPÞ¹ff IYe SXfZMXe IY¨¨fe We SXW þf°feÜ ´fZOÞ ´fSX ¶f`Ne ¶fÔQdSX¹ff ¹fW QZJ SXWe ±feÜ ½fW ·ff¦fIYSX MXf»f ´fSX ¦fBÊ AüSX IYbL »fIYdOÞ¹ffÔ CNf »ffBÊÜ CÀf³fZ »fIYdOÞ¹ffÔ ¶fbdPÞ¹ff IYfZ QZ QeÔÜ þ¶f ¶fbdPÞ¹ff IYe SXfZdMX¹ffÔ Jc¶f RYc»f³fZ »f¦feÔ, °ffZ ¶fÔQdSX¹ff SXfZdMX¹ffZÔ ImY ¨ffSXfZÔ °fSXRY ³ff¨f³fZ »f¦feÜ ¶fcPÞe ³fZ ´fcLf -kE ¶fÔQdSX¹ff, °fc ¸fZSXe SXfZMXe ´fSX ¢X¹ffZÔ ³ff¨f SXWe W`?l ¶fÔQdSX¹ff ¶ffZ»fe kE Q`¹ff, ¸f`Ô MXf»f ´fZ ¦fBÊ, MXf»f ÀfZ »fIYOÞe »ffBÊ, »fIYOÞe ¸f`Ô³fZ °fbÓfIYfZ Qe, °fc³fZ CÀfIYe SXfZMXe ¶f³ffBÊ, A¶f °fc ¸fbÓfZ SXfZMXe ³fWeÔ QZ¦fe?l ¶fcPÞe ³fZ ¶fÔQdSX¹ff

Qc²f½ff»fZ ³fZ CÀfZ EIY ·f`ÔÀf IYe SXÀÀfe ±f¸ff QeÜ ¶fÔQdSX¹ff ·f`ÔÀf ´fSX ¶f`NIYSX Af¦fZ ¨f»f ´fOÞeÜ Af¦fZ CÀfZ EIY ¶fifÁ¸f¯f IYf ´fdSX½ffSX d¸f»ffÜ CÀfImY ¶fWb°f ¶f¨¨fZ ±fZ AüSX ½fZ Qc²f ImY d»fE SXfZ SXWZ ±fZÜ ¶fÔQdSX¹ff ³fZ CÀfZ A´f³fe ·f`ÔÀf QZ QeÜ Qc²f ´feIYSX ¶f¨¨fZ ¨fb´f WfZ ¦fEÜ

EIY IYb ¸ WfSX d¸f»ffÜ CÀfIYf ¶f¨¨ff SXfZMXe ImY d»fE SXfZ SXWf ±ff ¸f¦fSX IYb¸WfSX IYf EIY ·fe ¸fMXIYf ³fWeÔ d¶fIYf ±ff, °ffZ SXfZMXe IYWfÔ ÀfZ Af°feÔ? ¶fÔQdSX¹ff ³fZ IYb¸WfSX ÀfZ ¶f¨¨fZ ImY SXfZ³fZ IYf IYfSX¯f ´fcLf AüSX CÀfZ QfZ

SILVERTONE PRINTING & PACKAGING PVT. LTD Computer & Office Stationery,printing Stationery, Copier Paper, Ribbon, INKJET, Cartridge, Tonner Certridge etc

C-216, IInd Floor, Office : 0120-2555444 Sector-10, Mobile: 9891825286 Noida Pankaj Tyagi

SXfZdMX¹ffÔ QZ QeÔÜ A¶f ¶fÔQdSX¹ff IYb¸WfSX ImY ¸fMXImY ´fSX ³ff¨f³fZ »f¦feÜ IYb¸WfSX ³fZ ´fcLf, kEZ ¶fÔQdSX¹ff, °fc ¸fZSXZ ¸fMXImY ´fSX ¢X¹ffZÔ ³ff¨f SXWe W`?l ¶fÔQdSX¹ff ¶ffZ»fe, kE Q`¹ff, ¸f`Ô MXf»f ´fZ ¦fBÊ, MXf»f ÀfZ »fIYOÞe »ffBÊ, »fIYOÞe ¸f`Ô³fZ ¶fcPÞe IYfZ Qe, ¶fcPÞe ³fZ CÀfIYe SXfZMXe ¶f³ffBÊ, SXfZMXe ¸f`Ô³fZ °fbÓfZ Qe, A¶f °fc ¸fbÓfZ EIY ¸fMXIYf ³fWeÔ QZ¦ff?l IYb¸WfSX ³fZ WÔÀfIYSX ¶fÔQdSX¹ff IYfZ EIY ¸fMXIYf QZ dQ¹ffÜ ¸fMXIYf »fZIYSX ½fW Af¦fZ ¨f»f ´fOÞeÜ Af¦fZ EIY Qc²f½ff»ff dÀfSX ´fSX Wf±f dMXIYfE ¶f`Nf ±ffÜ CÀfIYe ·f`ÔÀfZÔ ´ffÀf JOÞe ±feÔÜ ¶fÔQdSX¹ff ³fZ CÀfIYe CQfÀfe IYf IYfSX¯f ´fcLf, °ffZ ½fW ¶ffZ»ff, k¢X¹ff ¶f°ffDYÔ, ¸f`Ô ·f`ÔÀffZÔ IYfZ °ffZ »fZ Af¹ff WcÔ ¸f¦fSX Qc²f d³fIYf»f³fZ IYf ¶f°fʳf °ffZ §fSX ´fSX We ·fc»f Af¹ff WcÔÜ A¶f I`YÀfZ Qc²f d³fIYf»fcÔ AüSX I`YÀfZ ¶fZ¨fcÔ?l ¶fÔQdSX¹ff ¶ffZ»fe, k¶fÀf B°f³fe Àfe ¶ff°f? »ffZ ¸fZSXf ¸fMXIYf »fZ »ffZÜl Qc²f½ff»fZ ³fZ JbVfe ÀfZ ¸fMXIYf »fZ d»f¹ffÜ ½fW A·fe Qc²f d³fIYf»f We SXWf ±ff dIY ¶fÔQdSX¹ff CÀfIYe ·f`ÔÀf ´fSX ³ff¨f³fZ »f¦feÜ Qc²f½ff»ff ¶ffZ»ff, kE ¶fÔQdSX¹ff, °fc ¸fZSXe ·f`ÔÀf ´fSX ¢X¹ffZÔ ³ff¨f SXWe W` SXZ?l ¶fÔQdSX¹ff ¶ffZ»fe, kE Q`¹ff, ¸f`Ô MXf»f ´fZ ¦fBÊ, MXf»f ´fZ ÀfZ »fIYOÞe »ffBÊ, »fIYOÞe ¸f`Ô³fZ ¶fcPÞe IYfZ Qe, ¶fcPÞe ³fZ CÀfIYe SXfZMXe ¶f³ffBÊ, SXfZMXe ¸f`Ô³fZ IYb¸WfSX IYfZ Qe, IYb¸WfSX ³fZ ¸fbÓfIYfZ ¸fMXIYf dQ¹ff, ¸fMXIYf ¸f`Ô³fZ °fbÓfIYfZ dQ¹ff, °fc ¸fbÓfZ A´f³fe ·f`ÔÀf ³f

QZ¦ffÜl Qc²f ½ff»ff ÀffZ¨f ¸fZÔ ´fOÞ ¦f¹ffÜ ¶fÔQdSX¹ff ¶ffZ»fe, k³fWeÔ °ffZ ¸fZSXf ¸fMXIYf ½ff´fÀf IYSXÜl Qc²f½ff»fZ ³fZ CÀfZ EIY ·f`ÔÀf IYe SXÀÀfe ±f¸ff QeÜ ¶fÔQdSX¹ff ·f`ÔÀf ´fSX ¶f`NIYSX Af¦fZ ¨f»f ´fOÞeÜ Af¦fZ CÀfZ EIY ¶fifÁ¸f¯f IYf ´fdSX½ffSX d¸f»ffÜ CÀfImY ¶fWb°f ¶f¨¨fZ ±fZ AüSX ½fZ Qc²f ImY d»fE SXfZ SXWZ ±fZÜ ¶fÔQdSX¹ff ³fZ CÀfZ A´f³fe ·f`ÔÀf QZ QeÜ Qc²f ´feIYSX ¶f¨¨fZ ¨fb´f WfZ ¦fEÜ A¶f ¶fÔQdSX¹ff ¶f¨¨ffZÔ ImY ¨ffSXfZÔ AfZSX ³ff¨f³fZ »f¦feÜ ¶fifÁ¸f¯f ¶ffZ»ff, kE ¶fÔQdSX¹ff, ¸fZSXZ ¶f¨¨ffZÔ ´fZ ¢X¹ffZÔ ³ff¨f SXWe W`?l ¶fÔQdSX¹ff ¶ffZ»fe, ´fbSXf³fe ´fcSXe §fMX³ff ¶f°ffBÊXÜ ¶fifÁ¸f¯f ½f`ÀfZ We A´f³fe ¦fSXe¶fe ÀfZ ´fSXZVff³f ±ff, CÀf³fZ A´f³fZ Àf¶fÀfZ LfZMXZ ¶f¨¨fZ IYfZ CÀfZ dQ dQ¹ffÜ ¶f¨¨fZ IYfZ IYÔ²fZ ´fSX »fZIYSX ¶fÔQdSX¹ff ¨f»f°fZ-¨f»f°fZ SXfþf ImY ¶f¦fe¨fZ ¸fZÔ ´fWbÔ¨feÜ ½fWfÔ SXfþf-SXf³fe d¨fÔ°ff ¸fZÔ Oc¶fZ WbE ¶f`NZ ±fZÜ ¶fÔQdSX¹ff ³fZ C³fÀfZ d¨fÔ°ff IYf IYfSX¯f ´fcLf, °ffZ ½fZ ¶ffZ»fZ, kW¸ffSXe IYfZBÊ ÀfÔ°ff³f ³fWeÔ W`Ü BÀfd»fE W¸f QbJe W`ÔÜl kASXZ, BÀf¸fZÔ QbJe WfZ³fZ ½ff»fe ¢X¹ff ¶ff°f W`? ¸fZSXZ ´ffÀf EIY ¶f¨¨ff W`Ü °fb¸f BÀfZ SXJ »ffZÜl SXf³fe ³fZ ¶f¨¨ff »fZ d»f¹ffÜ A¶f ¶fÔQdSX¹ff EIY Af¸f ImY ´fZOÞ ImY ¨ffSXfZÔ AfZSX ³ff¨f³fZ »f¦feÜ SXfþf ³fZ ´fcLf, k¶fÔQdSX¹ff ³fZ ´fcSXe §fMX³ff SXfªff IYû ¶f°ffBÊXÜ ·f`ÔÀf ¸f`Ô³fZ ¶fifÁ¸f¯f IYfZ Qe, CÀf³fZ ¸fbÓfZ A´f³ff ¶f¨¨ff dQ¹ff, ¶f¨¨ff ¸f`Ô³fZ °fbÓfIYfZ dQ¹ff, A¶f ¹fZ ´fZOÞ ¸fZSXf WfZ¦ff, ¶ffZ»fZÔ?l SXfþf ³fZ WÔÀfIYSX IYWf, k°fb¸f EIY ³fZIY AüSX A¨Le ¶fÔQdSX¹ff WfZÜ Afþ ÀfZ ¹fZ ÀffSXf ¶f¦fe¨ff °fb¸WfSXf W`Ü Jc¶f JfAfZ-d´fAfZ AüSX ¸füþ IYSXfZÜl AüSX ¶fÔQdSX¹ff SXfþf ImY ¶f¦fe¨fZ ¸fZÔ NfN ÀfZ SXW³fZ »f¦feÜ

»ffZIYIY±ff:

³fZIYe IYf RY»f ´fbSXf³fe AüSX ´fSXJe WbBÊ IYWf½f°f W` dIY Qf³fQf³fZ ´fSX Jf³fZ ½ff»fZ IYf ³ff¸f d»fJf WfZ°ff W`Ü ÀfZN þe IYfZ ¹fIYe³f ³fWeÔ Af¹ff, ÀffZ Àff²fc ÀfZ ¶fWÀf IYSX ¶f`NZÜ QZJfZ, ³f°feþf ¢X¹ff WbAfÜ EIY ÀfZN þe AfÔ¦f³f ¸fZÔ ¶f`NZ IYbL Qf³fZ ¨f¶ff SXWZ ±fZÜ °f·fe EIY Àff²fc C²fSX ÀfZ d³fIY»ffÜ CÀf³fZ ÀfZNþe ÀfZ IYWf -kIYbL d·fÃff d¸f»f þfEÜl ÀfZNe þe ¶ffZ»fZkþfAfZ-þfAfZÜl Àff²fc ¶ffZ»ff - k·fcJf WcÔÜ Jf³fZ ImY d»fE IYbL Qf³fZ We QZ QfZÜl ÀfZN þe ¶ffZ»fZ, kQf³fZ ¸fbµX°f ¸fZÔ ³fWeÔ d¸f»f°fZÜ ¶f¨f þfEÔ¦fZ, °ffZ QZ QcÔ¦ffÜl Àff²fc ¶ffZ»ff, kEIY ½¹fdöY Àf·fe Qf³fZ I`YÀfZ Jf ÀfIY°ff W`? Qf³fZ-Qf³fZ ´fSX Jf³fZ ½ff»fZ IYf ³ff¸f d»fJf WfZ°ff W`Ül ¹fW Àfb³fIYSX ÀfZNþe IYfZ IiYfZ²f Af ¦f¹ffÜ ½fZ ¶ffZ»fZ,kA´f³fZ Af´fIYfZ ¶fWb°f We Äff³fe Àf¸fÓf°fZ WfZÜ B²fSX ¸fZSXZ Wf±f ¸fZÔ ´fIYOÞZ BÀf Qf³fZ IYfZ QZJfZ AüSX ¶f°ffAfZ dIY BÀf ´fSX dIYÀfIYf ³ff¸f d»fJf W`?l Àff²fc ³fZ ¸fbÀIYSXf°fZ WbE IYWf, kBÀf ´fSX IYüE IYf ³ff¸f d»fJf W`Ü ¹fW Qf³ff CÀfe IYf AfWfSX W`Ül ÀfZN þe ¶ffZ»fZ, kQZJfZ ¸f`Ô BÀfZ Jf þfDYÔ¦ffÜ IYWfÔ W` °fb¸WfSXf IYüAf?l EZÀff IYW°fZ WbE ÀfZN þe ³fZ ½fW Qf³ff ¸fbÔW ¸fZÔ

¶fZ¶fe IYe À½feMX À¸ffB»f

VffW ¶fb»f¶fb»f d´fi¹f ¶f¨¨ffZÔ, BÀf ¶ffSX W¸f Af´fIYfZ EIY ¶fZWQ Àfb³QSX d¨fdO¹ff ImY ¶ffSXZ ¸fZÔ Af´fIYfZ ¶f°ff³fZ þf SXWZ W`ÔÜ BÀfZ VffW ¶fb»f¶fb»f ImY ³ff¸f ÀfZ þf³ff þf°ff W`Ü AÔ¦fiZþe ¸fZÔ BÀfIYf IYfg¸f³f ³ff¸f ´f`SXfOfBþ µX»ffBÊI`Y¨fSX W`Ü þ`Àff ³ff¸f ½f`Àfe We Àfb³QSX W` ¹fW d¨fdO¹ffÜ BÀfIYf AfIYfSX ¶fb»f¶fb»f þ`Àff WfZ°ff W`Ü ³fSX ´f`SXfOfBþ µX»ffBÊImY¨fSX ¨ffaQe ImY ÀfZ ÀfRmYQ SXÔ¦f IYf WfZ°ff W`, AüSX CÀfImY ÀfSX ´fSX IYf»fZ SXÔ¦f IYe IY»fÔ¦fe WfZ°fe W` AüSX QfZ »f¸¶fZ dSX¶f³f þ`ÀfZ ´fcÔL ImY ´fÔJ WfZ°fZ W`Ô, þfZ dIY CÀfIYe COÞf³f ImY Àf¸f¹f »fWSXf°fZ WbE ¶fWb°f Jc¶fÀfcSX°f »f¦f°fZ W`ÔÜ ¸ffQf ´f`SXfOfBþ µX»ffBÊImY¨fSX

W»ImY »ff»f-·fcSXZ SXÔ¦f IYe WfZ°fe W` ³fe¨fZ IYf ²fO Àf»fZMXeÀfRmYQ WfZ°ff W`Ü AüSX VfZ¿f AfIYfSX ¸fZÔ ½fW ¶fb»f¶fb»f ImY Àf¸ff³f We WfZ°fe W` ´fSX A´f³fZ ³fSX IYe °fSXW »f¸¶fe dSX¶f³f ³fb¸ff ´fcÔL ¸ffQf ´f`SXfOfBþ µX»ffBÊImY¨fSX ImY ³fWeÔ WfZ°fe W`Ü ´fcSXZ ·ffSX°f ¸fZÔ ´ff¹ff þf³fZ ½ff»ff ¹fW ´fÃfe ¸ff³f½f Af¶ffQe ImY AfÀf´ffÀf Lf¹ffQfSX §f³fZ ´fZOfZÔ ½ff»fZ ´ffIYfZÊ, þÔ¦f»ffZÔ ¸fZÔ dQJfBÊ QZ°ff W`Ü ª¹ffQf°fSX ¹fW ´fÃfe þfZOZÞ ÀfZ SXW°ff W`Ü ³fSX ´f`SXfOfBþ µX»ffBÊImY¨fSX þ¶f CO°ff W` °f¶f CÀfImY Àfb³QSX »f¸¶fZ ÀfRmYQ dSX¶f³f ³fb¸ff ´fÔJ »fWSXf°fZ-RYWSXf°fZ W`Ô °ffZ ½fW ¨fÔ¨f»f ´fSXe IYe °fSXW »f¦f°ff W`,

IYWf³fe: Qf³f-Qf³fZ ´fSX d»fJf Wû°ff W`X ³ff¸f

Of»ff, ´fSX ½fW ¸fbÔW ¸fZÔ ³f þfIYSX C³fIYe ³ffIY ¸fZÔ §fbÀf ¦f¹ffÜ ÀfZNþe IYe ÀffÔÀf ÷YIY ¦fBÊÜ »ffZ¦f BIY™f WfZ ¦fEÜ C³WZÔ ½f`ô þe ImY ´ffÀf »fZ ¦fEÜ ½f`ô þe ³fZ RYüSX³f d¨f¸fMXe ÀfZ ÀfZN þe IYe ³ffIY ¸fZÔ RYÔÀff Qf³ff d³fIYf»f dQ¹ff AüSX ´ffÀf We RmYÔIY dQ¹ffÜ °f·fe EIY IYüAf Af¹ff AüSX ½fW Qf³ff ¨ffZÔ¨f ¸fZÔ Q¶ffIYSX COÞ

¶fb»f¶fb»f þ`ÀfZ AfIYfSX IYe »ff»f-·fcSXe ¸ffQf CÀfImY Àf¸ff³ff³°fSX CO°fe W`, °ffZ ½fW QÈV¹f ¶fOf AQ·fc°f AüSX À½ffd¦fÊIY WfZ°ff W`Ü CÀfIYf d´fi¹f ·ffZþ³f ¸f¨LSX, ¸fd¢XJ¹ffa, IYeOZ AfdQ W`ÔÜ BÀfIYe Af½ffþ IYIYÊVf ¨feʨ¹fc þ`Àfe WfZ°fe W`Ü BÀfIYf ³feO³f Àf¸f¹f RYSX½fSXe ÀfZ þb»ffBÊ ¸ffW ¸fZÔ WfZ°ff W`Ü BÀfIYf §ffZÔÀf»ff EIY ´fcSXe °fSXW §ffÀf AüSX SXZVffZÔ ÀfZ ¶fb³ff WbAf IY´f ³fb¸ff AfIYfSX IYf WfZ°ff W`Ü dþÀf¸fZÔ ¹fW ¶ffWSX ÀfZ þf»ffZÔ þ`Àff ´»ffÀMXSX Àff »f¦ff QZ°ff W`Ü BÀfIYf §ffZÔÀf»ff ´fZO IYe IYfZMXSX ¸fZÔ WfZ°ff W` ¹ff ¸fþ¶fc°f QfZ ÀfZ ¨ffSX ¸feMXSX CÔ¨fe MXW³fe ´fSX MXa¦ff SXW°ff W`Ü ¹fW d¨fdOÞ¹ff EIY ¶ffSX ¸fZÔ °fe³f ÀfZ ¨ffSX AOZÞ QZ°fe W`, þfZ dIY ´fe»ff ´f³f d»f¹fZ ¦fb»ff¶fe SXÔ¦f ImY WfZ°fZ W`Ô dþÀf ´fSX »ff»f-·fcSXZ ²f¶¶fZ WfZ°fZ W`ÔÜ ³fSX AüSX ¸ffQf QfZ³ffZÔ d¸f»f IYSX AOZÞ ÀfZ³fZ ÀfZ »fZIYSX ¶f¨¨fZ d³fIY»f³fZ °fIY Àff±f-Àff±f SXW°fZ W`ÔÜ dIY³°fb ª¹ffQf°fSX dþ¸¸fZQfSXe ¸ffQf d³f·ff°fe W`Ü Af´f³fZ A´f³fZ §fSX ImY AfÀf-´ffÀf ¹ff d´fIYd³fIY À´ffgMXÐÀf ¹ff §f³fZ Lf¹ffQfSX ´fZOÞfZÔ ½ff»fZ ´ffIYfZÔÊ ¸fZÔ BÀfZ QZJf W`? °ffZ d»fJ³ff ¢X¹ff ½fW QÈV¹f AQ·fc°f ³fWeÔ ±ff?

ÀfbÔQSX°ff IYf AÀf»fe ¸f°f»f¶f

EIY ¸ffÔ IYfZ A´f³fZ ³f½fþf°f IYfZ QZJ³fZ IYe dIY°f³fe C°ÀfbIY°ff WfZ°fe W`, ½f`Àfe We C°ÀfbIY°ff A÷Yd¯f¸ff IYfZ ·fe WfZ SXWe ±feÜ »fZdIY³f ³fÀfÊ ³fZ þ`ÀfZ We CÀfIYe ¦ffZQ ¸fZÔ ¶f¨¨ff SXJf CÀfIYf dQ»f ²fIY ÀfZ SXW ¦f¹ffÜ ¢¹fûÔdIY ¶f¨¨fZ ImY IYf³f We ³fWeÔ ±fZÜ J`SX, CÀf³fZ AüSX CÀfImY ´fd°f ³fZ BÀfZ d³f¹fd°f ¸ff³f IYSX À½feIYfSX IYSX d»f¹ffÜ Àf¸f¹f ¶fe°f°ff ¦f¹ffÜ ¹fW ´f°ff ¨f»ff dIY ¶f¨¨ff Àfb³f °ffZ ÀfIY°ff W` »fZdIY³f CÀfImY IYf³f IYf ¶ffWSXe dWÀÀff ³fWeÔ W`ÔÜ ¶f¨¨ff ´fPÞfBÊd»fJfBÊ ¸fZÔ ¶fWb°f °fZþ ±ff dRYSX ·fe »ffZ¦f CÀfIYf ¶fWb°f ¸fþfIY COÞf°fZ ±fZÜ ½fW ´fSXZVff³f SXW°ff ±ffÜ d´f°ff A´f³fZ ¶fZMXZ ImY Àff±f d¨fdIY°ÀfIYfZÔ ImY ¨fæYSX IYfMX°ffÜ AfdJSX EIY dQ³f ¸fZW³f°f SXÔ¦f »ffBÊ EIY d¨fdIY°ÀfIY ³fZ IYWf dIY BÀf Àf¸fÀ¹ff IYf W»f W`Ü CÀf³fZ IYWf A¦fSX IYfZBÊ A´f³fZ IYf³f QZ°ff W` °ffZ ¸f`Ô C³WZÔ Af´fImY ¶fZMXZ ImY IYf³ffZÔ IYe þ¦fW »f¦ff QcÔ¦ffÜ IYf³f IYe °f»ffVf AfSXÔ·f WbBÊÜ AfdJSX IYBÊ ¸fWe³ffZÔ ImY ¶ffQ d´f°ff ³fZ ¶fZMXZ ÀfZ IYWf dIY ½fW AÀ´f°ff»f ¨f»f³fZ ImY d»fE °f`¹ffSX WfZ þfEÜ CÀfZ IYf³f QZ³fZ ½ff»ff d¸f»f ¦f¹ff W` AüSX Afg´fSXZVf³f ÀfRY»f SXWfÜ ¶f¨¨fZ ImY IYf³f »f¦f ¦fE A¶f CÀfIYe Jc¶fÀfcSX°fe ´fdSX´fc¯fÊ WfZ ¦fBÊÜ ½fW A¢XÀfSX A´f³fZ d´f°ff ÀfZ ´fcL°ff dIY ½fW IYü³f W` dþÀf³fZ CÀfIYf þe½f³f ¶fQ»f dQ¹ffÜ »fZdIY³f d´f°ff IYW°fZ dIY Qf³f QZ³fZ ½ff»fZ IYe Vf°fÊ W` dIY CÀfZ ¹fW ¶ff°f ³f ¶f°ffBÊ þfEÜ ½föY ¶fe°f°ff ¦f¹ffÜ ¶fZMXf ¶fWb°f ¶fOÞf ½f`Äffd³fIY ¶f³f ¦f¹ffÜ ¶fbPÞf´fZ ³fZ CÀfIYe ¸ffÔ Le³f »fe AüSX d´f°ff ·fe ¸fÈ°¹fbVf`¹ff ´fSX ±ffÜ d´f°ff ³fZ EIY dQ³f ¶fZMXZ ÀfZ IYWf dIY A¶f ¸f`Ô ·fe EIY dQ³f ¦fbþSX þfDYÔ¦ff °ffZ °fb¸WfSXZ ¸f³f ¸fZÔ ¹fW Àf½ff»f W¸fZVff ¶f³ff SXWZ¦ff dIY °fb¸WZÔ IYf³f dIYÀf³fZ dQE? ¶fZMXf ¹fZ °fb¸WfSXe ¸ffÔ A÷Yd¯f¸ff ImY IYf³f W`ÔÜ CÀfImY §f³fZ ¶ff»ffZÔ ImY IYfSX¯f °fb¸f IY·fe þf³f We ³fWeÔ ´ffE dIY CÀfImY IYf³f ³fWeÔ W`Ü ¶fZMXZ IYe AfÔJ ÀfZ AfÔÀfc ¶fW ¨f»fZÜ

¦f¹ffÜ Àff²fc ·fe CÀf Àf¸f¹f ½fWeÔ ´fSX ±ffÜ ½fW ¶ffZ»ff -kQZJfZ, CÀf Qf³fZ ´fSX IYüE IYf We ³ff¸f d»fJf ±ffÜl ÀfZN þe IYe AIY»f dNIYf³fZ Af ¦fBÊÜ C³WfZÔ³fZ Àff²fc ÀfZ ¸ffRYe ¸ffÔ¦fe AüSX A´f³fZ §fSX »fZ þfIYSX AfQSX´fc½fÊIY ·ffZþ³f IYSXf¹ffÜ

¶f¨¨ffZÔ IYe À½fÀ±f AüSX ¸ffZWIY ¸fbÀIYf³f C³fImY ¸fþ¶fc°f AüSX ÀfZW°f¸fÔQ QfÔ°ffZÔ IYf ´fi¸ff¯f W`Ü W¸ffSXZ QZVf ¸fZÔ ÀIYc»f þf³fZ ½ff»fZ 65 ´fid°fVf°f ¶f¨¨ffZÔ ImY QfÔ°ffZÔ ¸fZÔ ÀfOÞ³f ´ffBÊ þf°fe W`Ü ¶f¨f´f³f ¸fZÔ IYe ¦fBÊ BÀf A³fQZJe IYf ´fdSX¯ff¸f ½f¹fÀIY WfZ³fZ ´fSX ·fe ·fb¦f°f³ff ´fOÞ°ff W`Ü I`YSXeþ ¹ff QfÔ°ffZÔ ¸fZÔ ÀfOÞ³f IYe Vfb÷YAf°f ¶f¨¨fZ ImY ´fW»ff QfÔ°f d³fIY»f³fZ ImY Àff±f We WfZ þf°fe W`Ü ´fW»ff QfÔ°f d³fIY»f³fZ ImY Àff±f We ¦fe»fZ IY´fOÞZ ÀfZ SXfZþ ÀffRY dIY¹ff þf³ff ¨ffdWEÜ þ¶f IYbL AüSX QfÔ°f d³fIY»f AfEÔ °ffZ ¶fWb°f We ÀffgµXMX AüSX LfZMXZ ¶fiVf ÀfZ ÀffRY-ÀfRYfBÊ IYe þf ÀfIY°fe W`Ü ¶f¨¨fZ W¸fZVff dIYÀfe SXfZ»f ¸ffgO»f IYe °f»ffVf ¸fZÔ SXW°fZ W`ÔÜ BÀfd»fE E ¶f¨¨fZ ImY SXfZ»f ¸ffgO»f Af´f JbQ WfZ ÀfIY°fZ W`ÔÜ ¶f¨¨ffZÔ ImY Àff±f JbQ ·fe ¶fiVf IYSXZÔÜ WSX L: ¸fWe³fZ ¸fZÔ ¶f¨¨ffZÔ IYfZ OZÔdMXÀMX ImY ´ffÀf »fZ þfEÔÜ

◊Ò‚‚¸ •¢¡ŸË ¬Áé‹∑§‡Êã‚ ¬˝Ê. Á‹. ∑§ Á‹∞ ◊ÈŒ˝∑§, ¬˝∑§Ê‡Ê∑§ ÁŸ◊¸‡Ê àÿÊªË Ÿ ÖÿÊÁà Á¬˝¢≈U‚¸ ߸-~y ‚Ä≈U⁄U-{ ŸÊ∞«UÊ, ªÊÒÃ◊’ÈfŸª⁄U ‚ ¿¬flÊ∑§⁄U ’Ë-zx, ‚Ä≈U⁄U-z|, ŸÊ∞«UÊ ‚ ¬˝∑§ÊÁ‡Êà Á∑§ÿÊ– ¬˝’¢äÊ ‚¢¬ÊŒ∑§— ‚ÈŸË‹ ©U¬ÊäÿÊÿ, ‚¢¬ÊŒ∑§— ÁŸ◊¸‡Ê àÿʪË, (‚◊ÊøÊ⁄U øÿŸ ∑§ Á‹∞ ¬Ë.•Ê⁄U.’Ë.∞Ä≈U ∑§ ÄUà Á¡ê◊ŒÊ⁄U), «UÊ∑§ ¬¢¡ËÿŸ ‚¢ÅÿÊ — UP/GBD -134/2011-13 •Ê⁄U.∞Ÿ.•Ê߸. Ÿ¢’⁄U— UPHIN/2010/33011 , »§ÊŸ— ÆvwÆ-yxzw|||, „UÒÀ¬‹Êߟ Ÿ— }}ÆÆyyv~yy, »Ò§Ä‚—ÆvwÆ-yxzw||}– Website : www.rashtriyaujala.com, Email:- editor@rashtriyaujala.com, ne@rashtriyaujala.com

06 oct 2011  

epaper,rashtriyaujala,ajayguipta

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you