Page 1

www.rashtriyaujala.com

Email: ne@rashtriyaujala.com

³fûEOXf (E³fÀfeAfSX)

Q`d³fIY

¶fb²f½ffSX, 3 A¦fÀ°f 2011

SXf¿MÑXe¹f ÀfaÀIYSX¯f

IbYLX £ffÀf W`X... Ad²fIY°f¸f °ff´f¸ff³f ³¹fc³f°f¸f °ff´f¸ff³f

ßff½f¯f ¸ffÀf, Vfb¢»f ´fÃf,¨f°fb±feÊ, 2068 n n n

42.5 dOX¦fie 32.2 dOX¦fieX

U¿fÊ : 2, AaIY : 41 ´fÈ¿NXX 8 Af¸faÂf¯f ¸fc»¹f 2.00 ÷Y´f¹fZ

ÀfZÔÀfZ¢Àf

Àfc¨fIYfaIY ¶feEÀfBÊX Àfc¨fIYfaIY E³fEÀfBÊX

18,109.89 (-204.44X) 5,456.55 (+ 60.25X)

Aaþ³fe ´fd¶»fIZYVf³Àf ´fif. d»f. IYf ´fiIYfVf³f

2

¦fQÐQfRYe IYfZ þ³fÀf¸´fIÊY ´fZVfZ½fSXfZÔ IYe þøYSX°f

¸f¸f°ff Vf¸ffÊ ¶f³feÔ E³fÀfeOX¶»¹fc IYe A²¹fÃf

SXÀffZBÊ ¦f`Àf ´fSX ´fi°¹fÃf Àfd¶ÀfOe Vfe§fi : ´fi¯f½f

³fBÊ dQ»»feÜ ImYÔQie¹f d½fØf ¸fÔÂfe ´fi¯f½f ¸fbJþeÊ ³fZ IYWf W`X dIY ÀfSXIYfSX Vfe§fi We SXÀffZBÊ ¦f`Àf ´fSX ´fi°¹fÃf Àfd¶ÀfOe ½¹f½fÀ±ff VfbøY IYSXZ¦feÜ ¸fbJþeÊ ³fZ A´f³fZ IYf¹ffÊ»f¹f ImY ¶ffWSX ÀfÔ½ffQQf°ffAfZÔ ÀfZ IYWf dIY BÀfImY d»fE þ»Q We EIY ´ff¹f»fMX ´fdSX¹ffZþ³ff VfbøY IYe þfE¦feÜ

8

¸ff¹ff ³fZ LXûOÞXf ¸fb£¹f¸faÂfe Af½ffÀf, AMXIY»fZÔ °fZªf

dÀfd½f»f ÀfûÀff¹fMXe ³fZ dQ»»fe ÀfZ ¶ffWXSX A³fVf³f IYSX³fZ ÀfZ dIY¹ff BX³IYfSXY ³fBÊX dQ»»feÜ

À±ff³ffZÔ VfWeQe ´ffIYÊ, SXfþ§ffM, ¶ffZMX ¢»f¶f, þÔ°fSX-¸fÔ°fSX AüSX SXf¸f»fe»ff ¸f`Qf³f dIYÀfe EIY À±ff³f ´fSX A³fVf³f IYe A³fb¸fd°f QZ³fZ IYf Af¦fiW dIY¹ff þfE¦ffÜ dQ»»fe ´fbd»fÀf ³fZ ªfa°fSX-¸fa°fSX ´fSX A³fVf³f IYe BXªffªf°f ³fWXeÔ Qe W`XÜ CX²fSX, A³³ff AüSX C³fIYe MXe¸f

»fûIY´ff»f d½f²û¹fIY ´fSX AfaQû»f³f °fe½fi IYSX³fZ IYf ¸f³f ¨fbIYe Àf¸ffªfÀfZ½fe A³³ff WXªffSmX IYe MXe¸f ³fZ ¹fWX ÀffRY IYSX dQ¹ff dIY 16 A¦fÀ°f ÀfZ VfbøY WXû³fZ ½ff»fZ A³fVf³f IZY d»fE dQ»»fe ÀfZ ¶ffWXSX IYûBÊX ªf¦fWX ¸faªfcSX ³fWXeÔÜ ßfe WXªffSmX IZY ³fªfQeIYe ASXd½faQ IZYªfSXe½ff»f ³fZ IYWf dIY dÀfd½f»f ÀffZÀff¹fMXe IYe °fSXRY ÀfZ dQ»»fe ´fbd»fÀf IYfZ EIY AüSX ´fÂf ·fZþIYSX ´ffÔ¨f

¦fb÷Y½ffSX IYû ´fZVf WXû¦ff »fûIY´ff»f d½f²û¹fIY ³fBÊ dQ»»feÜ

·fi¿MXf¨ffSX ImY dJ»ffRY ¶fWb´fi°fedÃf°f °f±ff d½f½ffQfÀ´fQ »ffZIY´ff»f d½f²fZ¹fIY ¦fb÷Y½ffSX IYfZ »ffZIYÀf·ff ¸fZÔ ´fZVf WfZ¦ffÜ ImYÔQie¹f ÀfÔÀfQe¹f IYf¹fÊ ¸fÔÂfe ´f½f³f IbY¸ffSX ¶fÔÀf»f ³fZ ¸fÔ¦f»f½ffSX IYfZ BÀfIYe þf³fIYfSXe QeÜ ÀfÔÀfQ ImY ¶ffWSX ÀfÔ½ffQQf°ffAfZÔ ÀfZ ¶ff°f¨fe°f ¸fZÔ ßfe ¶fÔÀf»f ³fZ IYWf dIY »ffZIY´ff»f d½f²fZ¹fIY ¦fb÷Y½ffSX IYfZ »ffZIYÀf·ff ¸fZÔ ´fZVf dIY¹ff þfE¦ffÜ BÀf ¶ffSXZ ¸fZÔ ³ffZdMXÀf ´fW»fZ We dQ¹ff ªff ¨fbIYf W`X, »fZdIY³f ´fidIiY¹ff d½f²fZ¹fIY IYfZ »fZIYSX IbYL d³fdV¨f°f ÀffaÀfQûÔ IYû ¶fb²f½ffSX IYû Af½fV¹fIY°ffEÔ ±feÔ, dþÀfIYe ½fþW ÀfZ BÀfIYe »fûIY´ff»f d½f²û¹fIY IYe ´fid°f A¶f °fIY ÀfQÀ¹ffZÔ ImY ¶fe¨f d½f°fdSX°f ³fWeÔ IYe ¦fBÊÜ ÀfQÀ¹ffZÔ IYfZ BÀfIYe ´fid°f ¶fb²f½ffSX IYfZ Qe ªffE¦fe ´fid°f Qe þfE¦feÜ C³WfZÔ³fZ IYWf dIY Àf·fe ´ffdMXʹffÔ d½f²fZ¹fIY IYfZ þ»Q ÀfZ þ»Q ´fZVf IYSX³fZ ImY ´fÃf ¸fZÔ W`ÔÜ ¨f¨ffÊ ÀfZ QfZ dQ³f ´fW»fZ d½f²fZ¹fIY ImY ¸fÀfüQZ ImY A²¹f¹f³f ImY d»fE ÀfQÀ¹ffZÔ IYfZ BÀfIYe ´fid°f QZ³fZ Àfa¶fÔ²fe ´fif½f²ff³f ´fSX LcMX ImY d»fE ÀfSXIYfSX ³fZ »ffZIYÀf·ff A²¹fÃf IYfZ ´fÂf d»fJf W`Ü

ImY ÀfQÀ¹f A³fVf³f IYe A´f³fe ¹ffZþ³ff ´fSX AdO¦f W`aÜ ßfe ImYþSXe½ff»f ³fZ ÀfÔ½ffQQf°ffAfZÔ IYfZ ¹fW þf³fIYfSXe QeÜ ßfe WþfSXZ IYe A¦fb½ffBÊ ¸fZÔ Àff¸ffdþIY IYf¹fÊIY°ffÊAfZÔ IYe ´fi¸fbJ Ad²f½f¢°ff VffÔd°f ·fc¿f¯f ImY ³ffZEOf dÀ±f°f Af½ffÀf ´fSX IYfZSX IY¸fZMXe IYe ¶f`NIY ImY ¶ffQ ßfe ImYþSXe½ff»f ³fZ ¶f°ff¹ff dIY dQ»»fe ´fbd»fÀf ÀfZ EIY ´fÂf d¸f»ff W` dþÀf¸fZÔ þÔ°fSX-¸fÔ°fSX ´fSX A³fVf³f ImY d»fE A³fb¸fd°f QZ³fZ ÀfZ ¸f³ff dIYE þf³fZ IYf C»»fZJ W`Ü CX³WXfZÔ³fZ IYWf dIY dQ»»fe ´fbd»fÀf ³fZ A³fb¸fd°f ³fWeÔ QZ³fZ ImY QfZ IYfSX¯f d¦f³ffE W`ÔÜ EIY °ffZ ´fbd»fÀf ³fZ Ad³fdV¨f°fIYf»fe³f C´f½ffÀf IYe ´fdSX·ff¿ff ¶f°ff³fZ AüSX CX´f½ffÀf IYe A½fd²f ¶f°ff³fZ IYû IYWXf W`XÜ QcÀfSXf dQ»»fe ´fbd»fÀf ³fZ ´fcLf W` dIY þÔ°fSX¸fÔ°fSX ´fSX A³³ff WþfSXZ ImY Àff±f Af¸fSX¯f A³fVf³f ´fSX dIY°f³fZ »ffZ¦f Vffd¸f»f WfZÔ¦fZÜ C³WfZÔ³fZ IYWf dIY dÀfd½f»f ÀffZÀff¹fMXe ImY (Vû¿f ´fZªf 2 ´fSX)

»f£f³fDYÜ CXØfSX ´fiQZVf IYe ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¸ff¹ff½f°fe ³fZ ÀfSXIYfSXe d³f½ffÀf IYfZ LfZOÞIYSX CÀf ¶fÔ¦f»fZ ¸fZÔ ¨f»fe ¦fBÊX W`ÔX þfZ C³WZÔ ´fc½fÊ ¸fb£¹f¸fÔÂfe IYe W`dÀf¹f°f ÀfZ d¸f»ff ±ffÜ ¸fb£¹f¸faÂfe IZY BXÀf IYQ¸f ÀfZ ´fiQZVf ¸fZÔ SXfªf³fed°fIY AMXIY»fZÔ °fZªf WXû ¦fBÊX W`ÔXÜ þf³fIYfSXe ImY ¸fb°ffd¶fIY, ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¸ff¹ff½f°fe A´f³fZ ´fbSXf³fZ ¶fÔ¦f»fZ 13 ¸ff»f E½f³¹fc ¸fZÔ ¨f»fe ¦fBÊX W`ÔXÜ ÀfcÂffZÔ ImY ¸fb°ffd¶fIY, Af³fZ ½ff»fZ d½f²ff³fÀf·ff ¨fb³ff½f ImY ¸fQÐQZ³fþSX ¸ff¹ff½f°fe ³fZ A´f³fZ ·ff¦¹fVff»fe ¶fÔ¦f»fZ IYf BÀ°fZ¸ff»f VfbøY IYSX dQ¹ff W`Ü ¸ff³fÀfc³f ÀfÂf ÀfZ 72 §fÔMXZ ´fW»fZ ¸ff¹ff½f°fe ImY BÀf IYQ¸f IYfZ WSX IYfZBÊ A´f³fZ ³fþdSX¹fZ ÀfZ QZJ SXWf W`Ü IYfZBÊ IYW SXWf W` dIY ¹fW MXfZMXIYf W`, °ffZ ´fiQZVf IYfÔ¦fiZÀf A²¹fÃf SXe°ff ¶fWb¦fb¯ff þfZVfe IYf IYW³ff W` dIY ¸fb£¹f¸fÔÂfe ImY dQ¸ff¦f ¸fZÔ ¢X¹ff ¨f»f SXWf WfZ°ff W` IYfZBÊ ³fWeÔ þf³f°ffÜ

ÀfaÀfQ ¸fZÔ ¸ff³fÀfc³f ÀfÂf

¸fWaX¦ffBÊX ´fSX ¨f¨ffÊ IYû ¶f³fe ÀfWX¸fd°f ³fBÊX dQ»»feÜ

Àf¸ff²ff³f ÀfSXIYfSX AüSX d½f´fÃf ¸fÔW¦ffBÊ ½f AfÔ°fdSXIY ÀfbSXÃff ´fSX ¨f¨ffÊ IYû °f`¹ffSX IYBÊX ¸fbQÐQûÔ ´fSX ¶fWXÀf IYû »fZIYSX ´fiV³fIYf»f ·fe ¨fPÞXf WaX¦ff¸fZ IYe ·ûÔMX

ÀfSXIYfSX AüSX d½f´fÃf ImY ¶fe¨f ÀfÔÀfQ IYfZ Àfb¨fføY øY´f ÀfZ ¨f»ff³fZ ImY d»fE ÀfW¸fd°f ¶f³f ¦fBÊ W` dþÀfImY °fW°f »ffZIYÀf·ff AüSX SXfª¹fÀf·ff ¸fZÔ ¸f°f d½f·ffþ³f ImY ´fif½f²ff³f ½ff»fZ d³f¹f¸ffZÔ ImY °fW°f IiY¸fVf: ¸fWÔ¦ffBÊ AüSX AfÔ°fdSXIY ÀfbSXÃff ´fSX ¨f¨ffÊ WfZ¦feÜ ·ffþ´ff ´fi½f¢°ff Àf`¹fQ VffW³f½ffþ WbÀf`³f ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ¸fWÔ¦ffBÊ ImY ¸fbQÐQZ ´fSX »ffZIYÀf·ff ¸fZÔ d³f¹f¸f 184 AüSX AfÔ°fdSXIY ÀfbSXÃff ImY ¶ffSXZ ¸fZÔ SXfª¹fÀf·ff ¸fZÔ d³f¹f¸f 167 ImY °fW°f ¨f¨ffÊ WfZ¦feÜ ¹fW ÀfW¸fd°f ImYÔQie¹f ÀfÔÀfQe¹f (Vû¿f ´fZªf 2 ´fSX)

kQZVf IYe BXªªf°f ¶f¨ff³fZ IYû ½fedO¹ffZIYfg³f ³fZ þf»fÀffþe dQ¹ff IY»f¸ffOÞXe IYf Àff±fk ÀfZ d»f¹ff »ffBÀfZÔÀf : ¶f»f½ff ³fBÊ dQ»»feÜ

SXf¿MÑX¸faOX»f £û»fûÔ IZY J¨fûË ´fSX AfBÊ I`Y¦f dSX´ffZMXÊ ¸fZÔ Af¹ffZþ³f Àfd¸fd°f ImY ´fc½fÊ ¨fZ¹fSX¸f`³f ÀfbSXZVf IY»f¸ffOÞe IYe d³f¹fbd¢°f ´fSX ´fi²ff³f¸faÂfe IYf¹ffÊ»f¹f (´feE¸fAfZ) ´fSX d³fVff³ff Àff²fZ þf³fZ ImY EIY dQ³f ¶ffQ ´feE¸fAû ³fZ BÀf d³f¹fbd¢°f ImY d»fE SXfªf¦f ÀfSXIYfSX IYfZ dþ¸¸fZQfSX ¶f°ff¹ff W`Ü ´feE¸fAû SXfþ¦f VffÀf³f IYfZ »f´fZMX°fZ WbE ÀfRYfBÊ Qe dIY CÀfImY ´ffÀf SXf¿MÑX¸fÔO»f JZ»f IYf Af¹ffZþ³f SXQÐQ IYSX³fZ A±f½ff ÀfbSXZVf IY»ff¸ffOÞe IYfZ Àff±f »fZIYSX Af¦fZ ¶fPÞ³fZ ImY QfZ We d½fIY»´f

AfSXû´f IY»f¸ffOXÞe IYe d³f¹fbd¢°f IZY d»fE SXfªf¦f IYû ¶f°ff¹ff dªf¸¸fZQfSX X

AfQVfÊ ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ Àfe¶feAfBÊX IYû »f°ffOÞX ¸fbÔ¶fBÊÜ

³fBÊX dQ»»fe : dQ»»fe ¸fZÔ ´fü²fSXû´f¯f IYf¹fÊIiY¸f IZY °fWX°f SXf¿MÑX´fd°f ´fid°f·ff ´ffdMX»f IYû ·ûÔaMXÀ½f÷Y´f ´fü²ff ·ûÔMX IYSX°feÔ dQ»»fe IYe ¸fb£¹f¸faÂfe Vfe»ff QedÃf°fÜ LXf¹ff : EªfZÔÀfe

¶fa¶fBÊ C¨¨f ³¹ff¹ff»f¹f ³fZ d½f½ffdQ°f AfQVfÊ Af½ffÀf ¸ff¸f»fZ IYe ¦ff¹f¶f WbBÊX RYfB»ffZÔ ImY ÀfÔ¶fÔ²f ¸fZÔ Àfe¶feAfBÊ IYe ²fe¸fe ¦fd°f ÀfZ ¨f»f SXWe þfÔ¨f ´fSX »f°ffOÞ »f¦ff°fZ WbE ¶fb²f½ffSX °fIY þ½ff¶f QZ³fZ IYf AfQZVf dQ¹ff W`Ü JÔO´feN ImY ³¹ff¹ff²feVf SXÔþ³ff QZÀffBÊ AüSX ³¹ff¹ff²feVf AfSX½fe ¸ffZSXZ ³fZ Àfb³f½ffBÊ IYSX°fZ WbE Àfe¶feAfBÊ IYfZ RYMXIYfSX »f¦ff¹ff AüSX IYWf dIY ¹fW EIY ¶fWb°f ¦fÔ·feSX ¸ff¸f»ff W` BÀfd»fE BÀf¸fZÔ IYfZBÊ ³fSX¸fe ³fWeÔ ¶fSX°fe þf³fe ¨ffdWEÜ AQf»f°f ³fZ Af¦fZ dMX´´f¯fe IYSX°fZ WbE IYWf dIY dÀfRYÊ LfZMXZ Ad²fIYfdSX¹ffZÔ IYfZ d¦fSXµX°ffSX dIY¹ff »fZdIY³f BÀf¸fZÔ ¶fOÞZ Ad²fIYfdSX¹ffZÔ ImY IYf¹fÊ IYfZ ³fþSXAÔQfþ ³fWXeÔ dIY¹ff ªff³ff ¨ffdWXEÜ

±fZÜ AüSX QZVf IYe Bªþ°f IYe Jfd°fSX CÀf³fZ QcÀfSXZ d½fIY»´f IYfZ ¨fb³ffÜ BXÀf ¸ff¸f»fZ IYû ³f¹ff SaX¦f QZ°fZ WbXE IZÔYQie¹f JZ»f ¸fÔÂfe Aþ¹f ¸ffIY³f ³fZ B³f JZ»ffZÔ ImY ¸fc»f QÀ°ff½fZþfZÔ ÀfZ LZOÞLfOÞ ImY AfSXfZ´ffZÔ IYe þ¶fQÊÀ°f ¦fb¦f»fe Of»fIYSX d½f´fÃfe SXfþ¦f IYfZ We »f´fZMXZ ¸fZÔ »fZ d»f¹ffÜ ÀfÔÀfQ ImY ¸ff³fÀfc³f ÀfÂf ImY QcÀfSXZ dQ³f d½f´fÃfe ´ffdMXʹffÔ ÀfSXIYfSX IYfZ SXf¿MÑX¸fÔO»f JZ»f §ffZMXf»fZ ´fSX ÀfSXIYfSX IYfZ §fZSX³fZ IYe °f`¹ffSXe ¸fZÔ ±fe dIY °f·fe ¸ffIY³f ³fZ À½f°f: ÀfÔÄff³f ÀfZ EIY ¶f¹ff³f »ffZIYÀf·ff ¸fZÔ ´fZVfIYSX IYWf dIY ¸fBÊ 2003 (Vû¿f ´fZªf 2 ´fSX)

³fBÊ dQ»»feÜ

ImY d»fE »fÔ¶fe IY°ffSX IYfZ RYfÔQ IYSX þ»Q¶ffþe dQJfBÊÜ À½ff³f MXZ»feIYfg¸f ImY ´fi¸ffZMXSX ¶f»f½ff ImY ½fIYe»f ¸fþeQ ¸fZ¸f³f VffdWQ CÀ¸ff³f ¶f»f½ff ³fZ ³fZ ImYÔQie¹f þfÔ¨f ¶¹fcSXfZ (Àfe¶feAfBÊ) ½fedO¹ffZIYfg³f ImY IYe d½fVfZ¿f ¨fZ¹fSX¸f`³f ½fZ¯fb¦ffZ´ff»f AQf»f°f ¸fZÔ IYWf AfSXû´f ²fc°f ´fSX ·fe AfSXfZ´f ½fZ¯fb¦fû´ff»f ²fc°f RYªfeÊ dIY ²fc°f ³fZ »f¦ff¹ff dIY C³WfZÔ³fZ SXfþIbY¸ffSX ²fc°f IYf AfBÊX IYfOÊX ¶f³f½ff IYSX ´fW¨ff³f RYþeÊ °fSXeImY ÀfZ ÀffÔÀfQ ´fÂf SXfªff IZY IYSXe¶f Af¹ffX ´fiÀ°fb°f dIY¹ff ±ff, SXfþIbY¸ffSX ²fc°f IYf AfBÊ IYfOÊ WfdÀf»f þfZ C³fImY ·ffBÊ dIY¹ff AüSX ÀfÔ¨ffSX ¸fÔÂff»f¹f ¸fZÔ SXfþf AüSX ÀfÔÀfQ ÀfQÀ¹f W`Ô °f±ff ÀfÔÀfQ IYe ÀfZ IYSXe¶fe ¶f³ffBÊÜ ¶fIYü»f ¶f»f½ff IbYL QcSXÀfÔ¨ffSX Àfd¸fd°f ¸fZÔ ·fe ÀfQÀ¹f ²fc°f ³fZ McX-þe »ffBÀfZÔÀf WfdÀf»f IYSX³fZ W`ÔÜ ¸fZ¸f³f ³fZ ³¹ff¹ff²feVf AfZ´fe Àf`³fe IYe d½fVfZ¿f AQf»f°f ¸fZÔ IYWf dIY BÀfImY IYfSX¯f C³WZÔ ¸fW°½f d¸f»ff AüSX ½fW QcSXÀfÔ¨ffSX d½f·ff¦f ¸fZÔ ´fW»fZ ´fi½fZVf IYSX ¦fE AüSX C³WZÔ »ffBÀfZÔÀf d¸f»f ¦f¹ffÜ ¸fZ¸f³f ³fZ Àf½ff»f dIY¹ff dIY AfdJSX Àfe¶feAfBÊ ²fc°f IYe ·fcd¸fIYf IYe þfÔ¨f ¢X¹ffZÔ ³fWeÔ IYSX SXWe W`Ü

IY³ffÊMXIY ÀfaIYMX

³fWXeÔ ¶f³f³ff ¨ffWX°ff Àfb´fSX ÀfeE¸f : ¹fZdQ¹fbSX´´ff ¶fZÔ¦f»fbøYÜ

AÀf¸faªfÀf ³fE ¸fb£¹f¸faÂfe IYû »fZIYSX dÀf¹ffÀfe WX»f¨f»f ¶fSXIYSXfSX

IY³ffÊMXIY ¸fZÔ ÀfØfføYPÞ ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ (·ffþ´ff) ImY ¶fe¨f ³fE ¸fb£¹f¸fÔÂfe ImY ³ff¸f IYfZ »fZIYSX ÀfØff ÀfÔ§f¿fÊ IYfRYe °fZþ WfZ ¦f¹ff W`Ü d³f½f°fʸff³f ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¶feEÀf ¹fZdQ¹fbSX´´ff ³fZ IYWXf dIY ½fWX IYûBÊX kÀfb´fSX ¸fb£¹f¸faÂfel ³fWXeÔ ¶f³f³ff ¨ffWX°fZ AüSX A´f³fZ ¨fWZX°fZ IYû ¸fb£¹f¸faÂfe ¶f³ff³fZ IYf CX³fIYf IYûBÊX d³fªfe EªfZÔOXf ³fWXea W`XÜ Àff±f WXe A½f`²f £f³f³f ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ »fûIYf¹fb¢°f IYe dSX´fûMÊX IZY d£f»ffRY ßfe ¹fbdQ¹fbSX´´ff ³fZ ¸fa¦f»f½ffSX IYû CX¨¨f ³¹ff¹ff»f¹f IYf QSX½ffªff £fMX£fMXf¹ffÜ ßfe ¹fZdQ¹fbSX´´ff þWfÔ ÀffÔÀfQ þe½fe ÀfQf³fÔQ ¦füOÞf IYfZ A´f³ff CØfSXfd²fIYfSXe ¶f³f°fZ WbE QZJ³ff ¨ffW°fZ W`Ô, ½fWeÔ A³fÔ°f IbY¸ffSX IYf JZ¸ff SXfª¹f ImY ¦fif¸fe¯f d½fIYfÀf ¸fÔÂfe þ¦fQeVf VfZMÐXMXfSX IYfZ ³f¹ff ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¶f³ff³ff ¨ffW°ff W`Ü ßfe VfZMÐXMXfSX ³fZ ¸fedO¹ff ImY Àff¸f³fZ Jb»fZAf¸f ¸fb£¹f¸fÔÂfe (Vû¿f ´fZªf 2 ´fSX)

ÀMZÔXMX ³fZ QcSX dIY¹ff dSXÀMZX³fûdÀfÀf IYf £f°fSXf: OXfg. »ff»f

ùQ¹f IYe ¶ffBÊX´ffÀf ÀfªfÊSXe A±f½ff Eadªf¹fû´»ffÀMXe IZY ¶ffQ ùQ¹f IYe SX¢°f ²f¸fd³f¹fûÔ IZY Qû¶ffSXf ¶faQ WXû³fZ ¹ff CX³f¸fZÔ ÷YIYf½fMX CX°´f³³f WXû³fZ IYe AfVfaIYf ¶f³fe SXWX°fe

23,470X ÷Y. (22 I`YSmXMX) 58,000 ÷Y. (´fid°f dIY¦fif.)

McX-ªfe À´fZ¢MÑX¸f ¸ff¸f»ff

·ûÔMX

³fûEOXfÜ

Àfû³ffX ¨ffaQe

ÀfÔÀIÈYd°f AüSX SXfZ¸ffÔ¨f IYf IZÔYýi ´fû£fSXf

dQ»»fe ´fbd»fÀf AüSX MXe¸f A³³ff ¸fZÔ NX³fe

ÀffSX Àf¸ff¨ffSX

³fBÊX dQ»»feÜ SXfþÀ±ff³f ÀfZ IYfÔ¦fiZÀf IYe ³fZ°ff ¸f¸f°ff Vf¸ffÊ SXf¿MÑXe¹f ¸fdW»ff Af¹ffZ¦f IYe ³fBÊX A²¹fÃf ¶f³f ¦fBÊX W`ÔÜ ¸f¸f°ff Vf¸ffÊ ³fZ ßfe¸f°fe d¦fdSXþf ½¹ffÀf IYf À±ff³f d»f¹ff W` dþ³WfZa³fZ BÀf A´fi`»f ¸fZÔ ¹fW ´fQ LfZOÞ dQ¹ff ±ffÜ ßfe¸f°fe ½¹ffÀf ImY °fe³f-°fe³f ½f¿fÊ IYf IYf¹fÊIYf»f QfZ ¶ffSX ´fcSXf IYSX³fZ ImY ¶ffQ ¹ffÀf¸fe³f A¶fSXfSX IYfZ E³fÀfeO¶»¹fc IYf IYf¹fʽffWIY A²¹fÃf ¶f³ff¹ff ¦f¹ff ±ffÜ

7

A¸fZdSXIYe d½fd³f¸ffʯf IYe ½fÈdð QSX ²fe¸fe

ÀfSXfÊRYf

W`XÜ »fZdIY³f Aü¿fd²f »fZd´f°f ÀMZÔXMX IYe ¸fQQ ÀfZ A¶f ¹fWX AfVfaIYf IYfRYe WXQ °fIY QcSX WXû ¦f¹fe W`XÜ ³fûEOXf dÀ±f°f ¸fZMXÑû WXfdÀ´fMX»Àf EaOX WXfMÊ BaXÀMXeMÐX¹fcMX IZY d³fQZVfIY Àfb´fidÀfðX ùQ¹f SXû¦f d¨fdIY°ÀfIY ´fQиf·fc¿f¯f OXfg. ´fb÷Y¿fûØf¸f »ff»f IYf IYWX³ff W`X dIY Qbd³f¹ff ·fSX ¸fZÔ IYBÊX A²¹f¹f³fûÔ ¸fZÔ Aü¿fd²f »fZd´f°f ÀMZÔXMX IYû IYfSX¦fSX E½fa ÀfbSXdÃf°f ´ffE ªff³fZ IZY ¶ffQ A¸fZdSXIYf, ¹fcSXû´fe¹f QZVfûÔ AüSX ·ffSX°f ªf`ÀfZ d½fIYfÀfVfe»f QZVfûÔ ¸fZÔ CX³fIYf °fZªfe ÀfZ BXÀ°fZ¸ff»f WXû³fZ »f¦ff W`XÜ WXf»f IZY dQ³fûÔ BXÀf ÀMZÔXMXû IYe IYe¸f°fûÔ ¸fZÔ ·fe IYfRYe d¦fSXf½fMX AfBÊX W`XÜ A³fZIY A²¹f¹f³fûÔ Aü¿fd²f »fZd´f°f ÀMZÔXMX IZY Ad²fIY IYfSX¦fSX E½fa ÀfbSXdÃf°f ´ffE ªff³fZ IZY ¶ffQ Qbd³f¹ff IZY d½fd·f³³f QZVfûÔ ¸fZÔ ¶faQ SX¢°f ²f¸fd³f¹fûÔ IYû £fû»f³fZ IZY d»fE Eadªf¹fû´»ffÀMXe IZY QüSXf³f Aü¿fd²f »fZd´f°f ÀMZÔXMX IYf ½¹ff´fIY ´f`¸ff³fZ ´fSX BXÀ°fZ¸ff»f WXû³fZ »f¦ff W`XÜ Aü¿fd²f

»fZd´f°f ÀMZÔXMX IYû ÀffBXRYSX A±f½ff MX¢ÀfÀf ·fe IYWXf ªff°ff W`XÜ ¸fZMÑû ¦fbi´f AfgRY WXfdÀ´fMX»Àf Àf¸fcWX IZY ¨fZ¹fSX¸f`³f OXfg. ´fb÷Y¿fûØf¸f »ff»f ¶f°ff°fZ W`ÔX dIY ÀMZÔXMX ²ff°fb IYe ªff»fe³fb¸ff Mйfc¶f WXû°fe W`X dªfÀfZ Eadªf¹fû´»ffÀMXe IYe ¸fQQ ÀfZ ùQ¹f IYe ¶faQ ²f¸fd³f¹fûÔ IYû £fû»f³fZ IZY ¶ffQ ½fWXeÔ ´fSX WX¸fZVff IZY d»fE LXûOÞX dQ¹ff ªff°ff W`X °ffdIY ²f¸fd³f¹ffa Qû¶ffSXf ³fWXeÔ dÀfIbYOÞZXÜ Àff¸ff³¹f ÀMZÔXMX ÀfZ Aü¿fd²f »fZd´f°f ÀMZÔXMX BXÀf A±fÊ ¸fZÔ d·f³³f W`X dIY CXÀf ´fSX S`X´ff¸ffBXdÀf³f (dSXÀMZX³fûdÀfÀf) A±f½ff MZX¢Àfû»f ³ff¸fIY Aü¿fd²f IYe ´fSX°f ¨fPÞXe WXû°fe W`XÜ ÀMZÔXMX ÀfZ ²feSmX-²feSmX ¹fWX Aü¿fd²f d³fIY»f°fe SXWX°fe W`X AüSX ½fWXfa ³fE DY°fIYûÔ IYû ¶f³f³fZ ¹ff IYfg»fZÀMXÑf»f ªf¸ff ³fWXeÔ WXû³fZ QZ°fe W`XÜ A²¹f¹f³fûÔ ÀfZ ´ff¹ff ¦f¹ff W`X dIY ³fE ÀMZÔXMX ÀfZ ùQ¹f IYe SX¢°f ²f¸fd³f¹fûÔ IZY Qû¶ffSXf ¶faQ WXû³fZ (dSXÀMZX³fûdÀfÀf) IYe AfVfaIYf IYSXe¶f Qû-

d°fWXfBÊX §fMX ªff°fe W`XÜ ÀffBXRYSX ÀMZÔXMX ÀMZX³f»fZÀf ÀMXe»f IYf ªff»fe³fb¸ff ¹faÂf WXû°ff W`X dªfÀf¸fZÔ ´fid°f ½f¦fÊ ÀfZÔMXe¸feMXSX ¸fZÔ 140 ¸ffBXIiYû¦fif¸f S`X´ff¸ffBÀfe³f WXû°fe W`XÜ MZX¢ÀfÀf ÀMZÔXMX ´fSX MZX¢Àfû»f Q½ff IYe ´fSX°f WXû°fe W`XÜ ÀMaXMX ¸fZÔ »f¦fe Q½ff IYûdVfIYfAûÔ ¸fZÔ ½fÈdðX IYû SXûIY°fe W`XÜ OXfg. ¶fe.Àfe. SXf¹f A½ffOXeÊ OXfg. »ff»f ¶f°ff°fZ W`ÔX dIY Aü¿fd²f »fZd´f°f ÀMZÔXMX EIY ÀfZ OZXPÞX ¸ffWX °fIY d³f¹fadÂf°f °fSXeIZY ÀfZ ²fe¸fe ¦fd°f ÀfZ S`X´ff¸ffBXdÀf³f A±f½ff MZX¢Àfû»f LXûOÞX°ff W`X AüSX ½fWXfa ³fBÊX IYûdVfIYfAûÔ IYû ¶f³f³fZ ³fWXeÔ QZ°ff W`XÜ BXÀf °fSXWX ÀfZ dSXÀMZX³fûdÀfÀf IYe AfVfaIYf §fMX°fe W`XÜ ¹fWX Q½ffBÊX IYûdVfIYfAûÔ IYe Ad°fdSX¢°f ½fÈdðX IYû ·fe SXûIY°fe W`X AüSX IYûdVfIYfAûÔ IYû ³f¿MX ³fWXeÔ IYSX°fe W`XÜ ·ffSX°f ¸fZÔ Aü¿fd²f »fZd´f°f ÀMZÔXMX IZY Qf¸f ¸fZÔ IYfRYe d¦fSXf½fMX WXû³fZ IYe Àfa·ff½f³ff W`XÜ ùQ¹f SXû¦fûÔ IZY Af´fSmXVf³f ¶f¦f`SX CX´f¨ffSX IYe

A³fZIY °fIY³feIYûÔ IYû d½fIYdÀf°f IYSX³fZ ½ff»fZ OXfg. »ff»f IZY A³fbÀffSX BXÀf Àf¸f¹f IYBÊX °fSXWX IZY ÀMZÔXMX CX´f»f¶²f W`XÜ BXÀfZ EIY LXûMZX ÀfZ ¦fb¶¶ffSmX ´fSX SX£f IYSX ²f¸f³fe ¸fZÔ ÀfaIYSmX ¹ff ªf¸ff½f IZY À±ff³f °fIY ´fWbaX¨ff IYSX RbY»ff dQ¹ff ªff°ff W`XÜ A¸fZdSXIYf ¸fZÔ ¶faQ SX¢°f ²f¸fd³f¹fûÔ IYû £fû»f³fZ IZY d»fE WXSX Àff»f AfNX »ff£f Eadªf¹fû´»ffÀMXe WXû°fe W`XÜ A³fb¸ff³f°f: 15 ÀfZ 30 ´fid°fVf°f ¸fSXeªfûÔ Eadªf¹fû´»ffÀMXe ÀfZ £fû»fe ¦fBÊX ²f¸fd³f¹ffa Qû¶ffSXf ¶faQ WXû ªff°fe W`ÔXÜ BXÀf dÀ±fd°f IYû dSXÀMZX³fûdÀfÀf IYWXf ªff°ff W`XÜ BXÀfIZY EIY Àff»f ¶ffQ ¸fSXeªf IYe ªff³f ¶f¨ff³fZ IZY d»fE Eadªf¹fû´»ffÀMXe ¹ff ¶ffBÊX´ffÀf ÀfªfÊSXe IYSX³fZ IYe ªf÷YSX°f ´fOÞX ªff°fe W`X »fZdIY³f ÀMZÔXMX AüSX £ffÀf °füSX ´fSX Aü¿fd²f »fZd´f°f ÀMZÔXMX IZY BXÀ°fZ¸ff»f IYe ¶fQü»f°f ²f¸fd³f¹fûÔ ¸fZÔ Qû¶ffSXf A½fSXû²f IYe AfVfaIYf ³fWXeÔ IZY ¶fSXf¶fSX SXWX ¦fBÊX W`XÜ A¸fZdSIYf ¸fZÔ ÀffBXdSX¹fÀf ÀMXOXe (Vû¿f ´fZªf 3 ´fSX)

¨ff`. ßfe dSXÀff»f dÀfaWX ½f¸ffÊ ´fifZ. IYf»fe¨fSX¯f ½f¸ffÊ SXf¸f´fiIYfVf ½f¸ffÊ

d¸f¦f-21 Qb§fÊMX³ff¦fiÀ°f ´ff¹f»fMX IYe ¸fü°f ¶feIYf³fZSXÜ

·ffSX°fe¹f ½ff¹fbÀfZ³ff IYf »fOÞfIYc d½f¸ff³f d¸f¦f-21 SXfþÀ±ff³f ImY ¶feIYf³fZSX ImY ³ff»f EZ¹fSX¶fZÀf ´fSX Qb§fÊMX³ff¦fiÀ°f WfZ ¦f¹ff, dþÀf¸fZÔ ´ff¹f»fMX IYe ¸fü°f WfZ ¦fBÊXÜ ´fbd»fÀf A²feÃfIY Ofg. W¶fe¶f Jf³f ¦füSXf³f ³fZ ¶f°ff¹ff dIY d½f¸ff³f d¸f¦f-21 d³f¹fd¸f°f ´fidVfÃf¯f COÞf³f ´fSX ±ff AüSX ¸fa¦f»f½ffSX IYSXe¶f 11.45 ¶fþZ C°fSX°fZ Àf¸f¹f E¹fSX¶fZÀf ´fdSXÀfSX ¸fZÔ We °fIY³feIYe JSXf¶fe ImY IYfSX¯f Qb§fÊMX³ff¦fiÀ°f WfZ ¦f¹ffÜ C³WfZÔ³fZ ¶f°ff¹ff dIY Qb§fÊMX³ff ÀfZ ´fW»fZ µX»ffBËX¦f AfgdRYÀfSX E½fÔ ´ff¹f»fMX E¸fEÀf d´f»»fBÊ ³fZ d½f¸ff³f ÀfZ d³fIY»f³fZ IYf ´fi¹ffÀf dIY¹ff »fZdIY³f ½fW ÀfRY»f ³fWea WfZ ÀfImY AüSX C³fIYe ¸füImY ´fSX We ¸fü°f WfZ ¦fBÊXÜ d½f¸ff³f IYf ¸f»f¶ff IYSXe¶f EIY dIY»ffZ¸feMXSX ÃfZÂf ¸fZÔ R`Y»f ¦f¹ff °f±ff CÀfIYf EIY ´fdW¹ff SXf¿MÑXe¹f SXfþ¸ff¦fÊ ´fSX ´fOÞf d¸f»ffÜ C³WfZÔ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ½ff¹fb ÀfZ³ff ImY °fIY³feIYe d½fVfZ¿fÄffZÔ IYf þfÔ¨f Q»f ¸füImY ´fSX ´fWbÔ¨f ¦f¹ff W`Ü

¸ffZ³fc ª½f`»fÀfÊ (¶fWX»ffZ»f´fbSX ½ff»fZ)

ßfe »føfe Af·fc¿f¯f IZY³Qi WX¸ffSXZ ¹fWXfa ´fSX WXSX ´fiIYfS IZY ÀffZ³fZ ½f ¨ffaQe IZY Af·fc¿f¯f ¶f³ff¹fZÔ ½f ¸fSX¸¸f°f dIY¹fZ þf°fZ WX`ÔÜ

¦ffa½f - ¶fWXSXf¸f´fbSX, d³f¹fSX : AfQVfÊ ´fd¶»fIY ÀIcY»f, dþ»ff ¦ffdþ¹ff¶ffQ Ph.: 9818371177, 9891371177


2

³fûEOXf (E³fÀfeAfSX) ¶fb²f½ffSX, 3 A¦fÀ°f 2011

Af°¸f§ff°fe ¶f¸f W¸f»fZ ¸fZÔ ¨ffSX IYe ¸fü°f

IbaYQbþÜ ARY¦ffd³fÀ°ff³f ImY IbaYQbþ ¸fZÔ °fe³f Af°¸f§ff°fe W¸f»ff½fSXfZÔ ³fZ d½fQZdVf¹ffZÔ ¸fZ »ffZIYd´fi¹f ¦fZÀMXWfCÀf IYfZ d³fVff³ff ¶f³ff¹ff dþÀf¸fZÔ ¨ffSX ARY¦ff³f ÀfbSXÃff IYd¸fʹffZÔ IYe ¸fü°f WfZ ¦f¹fe AüSX QÀf A³¹f §ff¹f»f WfZ ¦fEÜ ´fbd»fÀf ImY EIY ½fdS¿NX Ad²fIYfSXe A¶Qb»f SXW¸ff³f ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ´fW»fZ W¸f»ff½fSX ³fZ ¦fZÀMXWfCÀf ImY QSX½ffþZ ´fSX EIY ¶f¸f »f¦fe IYfSX IYfZ JOÞf IYSX dQ¹ff AüSX QfZ W¸f»ff½fSX Af¦fZ ¶fPÞ ¦fEÜ dþ³WZÔ ½fWfÔ ¸füþcQ ÀfbSXÃff IYd¸fʹffZÔ ³fZ SXfZIY³fZ IYe IYfZdVfVf IYeÜ ±ffZOÞe QZSX ¶ffQ Af°fÔIY½ffdQ¹ffZÔ ³fZ ½fWfÔ ²f¸ffIYf IYSX dQ¹ffÜ

·ffSX°fe¹f ¨f`³f»f IYfZ ³fWeÔ dQ¹ff »ffBÀfZÔÀf BÀ»ff¸ff¶ffQÜ EIY ´ffdIYÀ°ff³fe ¸fÔÂfe ³fZ À´f¿MX dIY¹ff W` dIY dIYÀfe ·ffSX°fe¹f A±f½ff ·ffSX°fe¹f Àff¸f¦fie ´fSXfZÀf³fZ ½ff»fZ MXZ»fed½fþ³f ¨f`³f»f IYfZ IYfZBÊ »ffBÀfZÔÀf ³fWeÔ dQ¹ff ¦f¹ff W`Ü Àfc¨f³ff E½fÔ ´fiÀffSX¯f ¸fÔÂfe dRYSXQüÀf AfdVfIY E½ff³f ³fZ ÀffZ¸f½ffSX IYfZ ³fZVf³f»f EÀfZ¸¶f»fe IYfZ Àfcd¨f°f dIY¹ff dIY ´ffdIYÀ°ff³f B»fZ¢XMÑfgd³fIY ¸fedO¹ff d³f¹ff¸fIY ´fifd²fIYSX¯f (´feBÊE¸fAfSXE) ³fZ ·ffSX°fe¹f ¹ff ·ffSX°fe¹f Àff¸f¦fie ´fSXfZÀf³fZ ½ff»fZ ¨f`³f»f IYfZ IYfZBÊ »ffBÀfZÔÀf ³fWeÔ dQ¹ff W`Ü EÀffZdÀfEMXZO ´fiZÀf AfgRY ´ffdIYÀ°ff³f ImY ¸fb°ffd¶fIY dRYSXQüÀf ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ½f°fʸff³f ¸fZÔ 23 d³fþe ¸f³ffZSXÔþ³f C´f¦fiW MXe½fe ¨f`³f»f ·ffSX°fe¹f IYf¹fÊIiY¸ffZÔ IYf ´fiÀffSX¯f IYSX SXWZ W`ÔÜ

ÀfedSX¹ff ´fSX Àf`³¹f IYfSXʽffBÊ ImY ´fÃf ¸fZÔ ³fWeÔ A¸fZdSXIYf A¸fZdSXIYe ÀfZ³ff ImY ª½ffBÔMX ¨feRY AfRY ÀMXfRY EOd¸fSX»f ¸ffBIY ¸fb»fZ³f ³fZ ÀfedSX¹ff ¸fZÔ ÀfbSXÃff ¶f»ffZÔ õfSXf ´fiQVfʳfIYfdSX¹ffZÔ ImY dJ»ffRY IYe þf SXWe IYfSXʽffBÊ ´fSX °f°IYf»f SXfZIY »f¦ff³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYSX°fZ WbE IYWf dIY A¸fZdSXIYf BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ IcYMX³fed°fIY ´fi¹ffÀffZÔ ÀfZ B°fSX øYXJ A´f³ff³fZ ImY ´fÃf ¸fZÔ ³fWeÔ W`Ü BSXfIY IYe ¸füþcQf dÀ±fd°f IYf þf¹fþf »fZ³fZ AfE EOd¸fSX»f ¸fb»fZ³f ³fZ ÀfÔ½ffQQf°ffAfZÔ ImY Àf½ff»f ImY þ½ff¶f ¸fZÔ IYWf dIY ÀfedSX¹ff ¸fZÔ dWÔÀff ´fSX °f°IYf»f

SXfZIY »f¦ffBÊX þfEÜ Wf»ffÔdIY C³WfZÔ³fZ BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ A¸fZdSXIYf ImY Àfe²fZ °füSX ´fSX Vffd¸f»f WfZ³fZ IYe ÀfÔ·ff½f³ff ÀfZ B³IYfSX dIY¹ffÜ EOd¸fSX»f ¸fb»fZ³f ³fZ IYWf dIY W¸f SXfþ³fed°fIY AüSX IcYMX³fed°fIY ´fi¹ffÀffZÔ ImY þdSXE ÀfedSX¹ff ¸fZÔ ´fiQVfʳfIYfdSX¹ffZÔ ImY dJ»ffRY

þ¸¸fc-IYV¸feSX ¸fZÔ VfWeQ WbXAf d·faO IYf þ½ff³f d·fÔOÜ

þ¸¸fc IYV¸feSX ImY IbY´f½ffOÞf ÃfZÂf ¸fZÔ Wf»f We ¸fZÔ Af°fÔIY½ffdQ¹ffZÔ ÀfZ »ffZWf »fZ°fZ WbE VfWeQ WbE ¸f²¹f´fiQZVf ImY ¨fÔ¶f»f ÀfÔ·ff¦f ImY d·fÔO dþ»fZ ImY EIY þ½ff³f IYf ´ffd±fʽf QZW CÀfImY ¦fÈW ¦ffÔ½f ¶fÓffBÊ ¦ffÔ½f »ff¹ff ¦f¹ffÜ C»»fZJ³fe¹f W` dIY þ¸¸fc IYV¸feSX ImY IbY´f½ffOÞf ÃfZÂf ¸fZÔ 30 þb»ffBÊ IYe SXf°f IYfZ Af°fÔIY½ffdQ¹ffZÔ ÀfZ »ffZWf »fZ°fZ WbE d·fÔO dþ»fZ ImY ¶fÓffBÊ ¦ffÔ½f d³f½ffÀfe Àf°¹fZÔQi dÀfÔW SXfþf½f°f VfWeQ WfZ ¦f¹ff ±ffÜ VfWeQ þ½ff³f IYf ´ffd±fʽf QZW Àfb¶fW C³fImY ¦fÈW ¦ffÔ½f ¶fÓffBÊ »ff¹ff ¦f¹ffÜ þWfÔ WþfSXfZÔ »ffZ¦ffZÔ ³fZ VfWeQ

¦fQÐQfRYe IYfZ þ³fÀf¸´fIÊY ´fZVfZ½fSXfZÔ IYe þøYSX°f »fÔQ³fÜ »fed¶f¹ffBÊ VffÀfIY ¸fbA¸¸ffSX ¦fQÐQfRYe Vff¹fQ A´f³fZ þe½f³f ImY Àf¶fÀfZ IYdN³f QüSX ÀfZ ¦fbþSX SXWZ W`ÔÜ C³WZÔ A¸fZdSXIYf AüSX d¶fiMXZ³f ¸fZÔ A´f³fe Ld½f Àfb²ffSX³fZ ImY d»fE IbYVf»f þ³fÀf¸´fIÊY ´fZVfZ½fSXfZÔ IYe Af½fV¹fIY°ff W`Ü Àf¸ff¨ffSX ´fÂf OZ»fe ¸fZ»f ¸fZÔ ´fiIYfdVf°f SX´fMX ImY A³fbÀffSX, ¦fQÐQfRYe QZVf ImY ¶ffWSX A´f³ff ´fÃf ´fiÀ°fb°f IYSX³fZ ImY d»fE ´feAfSX EþZÔdÀf¹ffZÔ IYe ¸fQQ »fZ³ff ¨ffW°fZ W`ÔÜ ¹fôd´f ´feAfSX IYf ¹fW IYf¸f Àf¶fÀfZ IYdN³f WfZ¦ff, dRYSX ·fe

£füRY ´fiQVfʳfIYfdSX¹ffZÔ ´fSX MX`ÔIYfZÔ AüSX ¸fVfe³f¦f³ffZÔ IYf Jb»fZ Af¸f BÀ°fZ¸ff»f IYSX SXWe W` ÀfZ³ff

¶f¦fQfQÜ

¦fQÐQfRYe ³fZ ³¹fc¹ffIÊY AüSX »fÔQ³f ¸fZÔ þ³f Àf¸´fIÊY IY¸´fd³f¹ffZÔ IYe ÀfZ½ffEÔ ¸ffÔ¦fe W`Ü »fed¶f¹ff ImY Àfc¨f³ff ¸fÔÂff»f¹f ³fZ C¸¸feQ½ffSXfZÔ IYe °f»ffVf ImY d»fE þfSXe dIYE ¦fE EIY BʸfZ»f ¸fZÔ ¹fW ·fe IYWf W` dIY CØfSX AMX»ffÔdMXIY ÀfÔd²f ÀfÔ¦fN³f (³ffMXfZ) ImY W¸f»fZ, EIY ´fe.AfSX. W¸f»fZ ImY IYfSX¯f WbE W`ÔÜ (EªfZÔÀfe)

ÓfOÞX´f ¦fÀ°f IZY QüSXf³f Af°fÔIY½ffdQ¹ffZÔ ÀfZ ¸fbNX·ûOÞX ¸fZÔ »f¦fe ¦fû»fe

þ½ff³f IYfZ Aßfb´fcdSX°f ßfðfÔþd»f QeÜ C´f ´fbd»fÀf A²feÃfIY AVffZIY ·ffSXõfþ ³fZ ¶f°ff¹ff dIY SXfþf½f°f ÀfZ³ff IYe 19 SXfþ´fc°f SXZþe¸fZÔMX ¸fZÔ ´fQÀ±f WfZIYSX IbY´f½ffOÞf ¸fZÔ °f`³ff°f ±ffÜ ÀfZ³ff IYe MXbIYOÞe IbY´f½ffOÞf B»ffImY ¸fZÔ 30 þb»ffBÊ IYe SXf°f IYfZ Àfd¨f˦f IYSX SXWe ±feÜ BÀfe QüSXf³f ½fWfÔ dL´fZ Af°fÔIY½ffdQ¹ffZÔ ÀfZ ¸fbN·fZOÞ WfZ ¦fBÊÜ dþÀf¸fZÔ Af°fÔIY½ffdQ¹ffZÔ IYe ¦ffZ»fe »f¦f³fZ ÀfZ ½fW VfWeQ WfZ (EªfZÔÀfe) ¦f¹ffÜ

ßfe E¸f Àfe þfZVfe IZÔYQie¹f ´fi°¹fÃf IYSX ¶ffZOÊ (Àfe¶feOeMXe) ImY A²¹fÃf ¶f³ff¹fZ ¦fE W`ÔÜ Afd²fIYfdSXIY þf³fIYfSXe ImY A³fbÀffSX ßfe þfZVfe ³fZ A´f³ff IYf¹fÊ·ffSX ¦fiW¯f dIY¹ffÜ CX³fIYe ßfZ¿NX IYf¹fÊ IZY d»fE ·ffSX°fe¹f SXfþÀ½f ÀfZ½ff (AfBÊAfSXEÀf) ImY 1974 ¶f`¨f ImY Ad²fIYSXe ßfe þfZVfe BÀfÀfZ ´fW»fZ CØfSXfJÔO ¸fZÔ Af¹fIYSX d½f·ff¦f ImY ¸fb£¹f Af¹fb¢°f ±fZÜ CX³fIYû AfBÊAfSXEÀf ImY 1975 ¶f`¨f ImY ½fdSX¿NX Ad²fIYfSXe ImY ¸ff²f½f³f ³ff¹fSX Àfe¶feOeMXe ¸fZÔ ÀfQÀ¹f ImY øY´f ¸fZÔ Vffd¸f»f dIYE ¦fE W`ÔÜ (EªfZÔÀfe)

³fBÊX dQ»»feÜ

Àf`³f ªfû³Àf: »ffgÀf EZ³fdªf»ff ¸fZÔ °fe±fÊ ¹ffÂff IZY QüSXf³f IYûÀMXf SXfBXIY³f IYe A²¹fÃf ´fiÀfa°ff IYe ¸fbýi ¸faZ »füSXf d¨f³fd¨f»ffÜ LXf¹ff : EªfZÔÀfe

SXZ»f½fZ ÀMXZVf³f ´fSX §faMXûa SXWf AfSXfZd´f¹ffZÔ IYe þ¸ff³f°f AþeÊ JfdSXþ ³f¢XÀfd»f¹ffZÔ IYf IY¶þf ³fBÊ dQ»»feÜ

dQ»»fe C¨¨f ³¹ff¹ff»f¹f ³fZ ¸fÔ¦f»f½ffSX IYfZ SXf¿MÑX¸fÔO»f JZ»ffZÔ ImY Af¹ffZþ³f ¸fZÔ Ad³f¹fd¸f°f°ff ¶fSX°f³fZ IYe AfSXfZ´fe QfZ ´fifB½fZMX IaY´fd³f¹ffZÔ ImY °fe³f ´fifZ¸ffZMXSXfZÔ IYe AÔ°fdSX¸f þ¸ff³f°f ¹ffd¨fIYf JfdSXþ IYSX Qe W`Ü °fe³ffZÔ Ad²fIYfSXe dRY»fWf»f RYSXfSX W`ÔÜ RYSXeQf¶ffQ IYe IaY´f³fe þZ¸f BÔMXSX³fZVf³f»f ImY Ad³f»f IbY¸ffSX ¸fQf³f AüSX ´fb÷Y¿ffZØf¸f QfÀf °f±ff W`QSXf¶ffQ IYe IaY´f³fe EImYAfSX IYÔÀfMÑ¢XVfÔÀf ImY E. IYÈ¿¯ff ¸fBÊ ¸fZÔ AfSXfZ´f ´fÂf QfdJ»f dIYE þf³fZ ImY ¶ffQ ÀfZ RYSXfSX ¶f°ffE þf SXWZ W`ÔÜ

³¹ff¹ff²feVf ¸fb¢°ff ¦fb~f ³fZ BÀf Àfa¶fÔ²f ¸fZÔ A´f³ff R`YÀf»ff Àfb³ff°fZ WbE IYWf dIY °fe³ffZÔ

LXf³f¶fe³f Ad³f¹fd¸f°f°ff ¶fSX°f³fZ IYe AfSXû´fe Qû IaY´fd³f¹fûÔ IZY °fe³f ´fi¸fûMXS dRY»fWXf»f RYSXfSXX »ffZ¦ffZÔ IYe Ad¦fi¸f þ¸ff³f°f IYe ¹ffd¨fIYf SXQÐQ IYSX Qe ¦fBÊ W`Ü Àfe¶feAfBÊ ³fZ A´f³fZ AfSXfZ´f ´fÂf ¸fZÔ B³f QfZ IaY´fd³f¹ffZÔ ÀfdW°f Af¹ffZþ³f Àfd¸fd°f ImY A²¹fÃf ÀfbSXZVf IY»f¸ffOÞe AüSX ¸fWfÀfd¨f½f »fd»f°f ·f³ffZMX AüSX ³fü »ffZ¦ffZÔ IYfZ AfSXfZ´fe ¶f³ff¹ff W`Ü IY»f¸ffOÞe, ·f³ffZMX AüSX Af¹ffZþ³f Àfd¸fd°f

ImY IYBÊ A³¹f Ad²fIYfSXe BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ þZ»f ¸fZÔ ¶fÔQ W`ÔÜ ¸fQf³f ³fZ JbQ IYfZ ¶fbþb¦fÊ AüSX IYBÊ þf³f»fZ½ff ¶fe¸ffdSX¹ffZÔ ÀfZ ¦fiÀ°f IYSXfSX QZ°fZ WbE þ¸ff³f°f IYe AþeÊ Qe ±feÜ ¸fQf³f AüSX Af¹ffÊ dÀ½fÀf MXfBd¸fÔ¦f IaY´f³fe ImY ´fid°fd³fd²f W`Ô, dþÀf³fZ JZ»ffZÔ ImY QüSXf³f MXfBd¸fÔ¦f, ÀIYfZdSXÔ¦f AüSX dSXþ»MX ´fi¯ff»fe »f¦ff³fZ IYf IYf¸f þZ¸f BÔMXSX³fZVf³f»f IYfZ dQ¹ff ±ffÜ dÀ½fÀf IaY´f³fe ³fZ WfdÀf»f dIY¹ff ±ff »fZdIY³f CÀf³fZ AfCMXÀffZdÀfʦf ImY þdS¹fZ ·ffSX°fe¹f IaY´f³fe ÀfZ IYf¸f IYSX½ff¹ff AüSX 95 IYSXfZOÞ ÷Y´f¹fZ IYe¸f°f ImY IYf¸f ImY ¶fQ»fZ Af¹ffZþ³f Àfd¸fd°f ÀfZ 140 IYSXfZOÞ ÷Y´f¹fZ IYe Ad²fIY (EªfZÔÀfe) SXfdVf ½fÀfc»feÜ

³fBÊX dQ»»feÜ

d½fQZVffZÔ ¸fZÔ þfIYSX ´fPÞ³fZ ½ff»fZ ·ffSX°fe¹f LfÂffZÔ IYe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ WSX ½f¿fÊ BþfRYf WfZ SXWf W`Ü ¢X¹ffZÔ dIY ½fWfÔ ÀfZ À³ff°fIY IYSX³fZ ½ff»fZ LfÂffZÔ IYe °f³f£½ffW ·ffSX°fe¹f LfÂffZÔ ÀfZ LW ¦fb³ff ÀfZ 12 ¦fb³ff Ad²fIY W`Ü ·ffSX°fe¹f CôfZ¦f ´fdSXÀfÔ§f (ÀfeAfBÊAfBÊ) õfSXf Af¹ffZdþ°f Àf¸ffSXfZW ¸fZÔ AfÀMÑZd»f¹ff ÀfSXIYfSX õfSXf þfSXe EIY dSX´ffZMÊX ImY A³fbÀffSX ½f¿fÊ 2005 ¸fZÔ d½fQZVf þf IYSX ´fPÞ³fZ ½ff»fZ LfÂffZÔ IYe ÀfÔ£¹ff 129503 ±fe þfZ dIY 2010 ¸fZÔ ¶fPÞIYSX 168712 WfZ ¦f¹fe °f±ff 2015 ¸fZÔ ¹fW ÀfÔ£¹ff ¶fPÞIYSX 208699 WfZ³fZ IYe C¸¸feQ W`Ü °f±ff 2025 °fIY ¹fW ÀfÔ£¹ff ¶fPÞIYSX 302220 WfZ³fZ IYe C¸¸feQ W`Ü ÀfeAfBÊAfBÊ ³fZ AfÀMÑZd»f¹ff ImY dVfÃff ¸fÔÂfe dIiYÀf B½ff³Àf ImY ·ffSX°f Af¦f¸f³f ´fSX ¹fW Àf¸ffSXfZW Af¹ffZdþ°f dIY¹ff ±ffÜ AfÀMÑZd»f¹ff ¸fZÔ ·ffSX°fe¹f C¨¨f dVfÃff IYe ·ff¦feQfSXe Vfe¿fÊIY ÀfZ þfSXe BÀf dSX´ffZMXÊ ImY A³fbÀffSX

¨fZ³³fBÊÜ

¶f°ff¹ff dIY I`Y¦f IYe ¸fÀfüQf dSX´ffZMXÊ ¦ffZ´f³fe¹f W`Ü dSX´ffZMÊX ImY ÀfÔ¶fÔ²f ¸fZÔ Ad²fIYfdSX¹ffZÔ ³fZ EIY ¶f`NIY ¸fZÔ d½f¨ffSX dIY¹ff IÈY¿¯ff ¦ffZQf½fSXe ¶fZdÀf³f ¸fZÔ °fZ»f JÔO W`Ü I`Y¦f IYe AfZSX ÀfZ þfZ Àf½ff»f ¸fZÔ ¦f`Àf d³f²ffÊSX¯f ¸fZÔ IYd±f°f CNf¹fZ ¦fE W`Ô ¸fÔÂff»f¹f ³fZ C³fIYf ªf¶ff¶f Ad³f¹fd¸f°ffAfZÔ IYe AfZSX BVffSXf IYSX³fZ þ½ff¶f QZ dQ¹ff W`Ü ¸fWXf»fZ£ffIYfSX ³fZ ¸ffa¦ff ½ff»fe d³f¹fÔÂfIY E½fÔ ¸fWf»fZJfIYfSX ßfe dÀfÔW ¸fÀfüQf dSX´ffZMXÊ IYf ÀfSXIYfSX ÀfZ ¶¹fûSXf /I`Y¦f/ IYe ¸fÀfüQf dSX´ffZMXÊ ImY ¶ffSXZ ¸fZÔ IYfZBÊ ¶¹ffZSXf ³fWeÔ dQ¹ffÜ C³WfZÔ³fZ IYBÊ ÀfQÀ¹ffZÔ ³fZ SXfª¹fÀf·ff ¸fZÔ ÀfSXIYfSX ÀfZ IYWf dIY I`Y¦f IYe dSX´ffZMXÊ IYf ¶¹ffZSXf ¸ffÔ¦ffÜ A·fe ImY½f»f ¸fÀfüQf Af¹ff W`Ü C³WfZÔ³fZ IYWf dIY AÔd°f¸f ´fZMÑfZd»f¹f¸f E½fÔ ´fifIÈYd°fIY ¦f`Àf SXfª¹f¸fÔÂfe AfSX´feE³f dSX´ffZMÊX ¸fZÔ ´fdSX½f°fʳf WfZ ÀfIY°fZ W`Ô BÀfd»fE A·fe BÀf ÀfÔ¶fÔ²f dÀfÔW ³fZ d½fd·f³³f ÀfQÀ¹ffZÔ ImY ´fiV³ffZÔ ImY d»fdJ°f CØfSX ¸fZÔ ¸fZÔ IYfZBÊ dMX´´f¯fe ³fWeÔ IYe þf ÀfIY°fe W`Ü (EªfZÔÀfe)

°fÔÂf-¸fÔÂf AüSX ¹fÔÂf ImY þdSXE dIYÀ¸f°f ¨f¸fIYf³fZ IYf Qf½ff IYSX³fZ ½ff»fZ d½fÄff´f³ffZÔ IYf MXZ»fed½fþ³f ¨f`³f»ffZÔ ´fSX ´fiÀffSX¯f SXfZIY³fZ ImY d»fE IYf³fc³f ¶f³ff³fZ IYf ÀfSXIYfSX IYf IYfZBÊ BSXfQf ³fWeÔ W`Ü Àfc¨f³ff E½fÔ ´fiÀffSX¯f SXfª¹f¸fÔÂfe Àfe E¸f þMXbAf ³fZ »ffZIYÀf·ff ¸fZÔ EIY Àf½ff»f ImY d»fdJ°f þ½ff¶f ¸fZÔ À½feIYfSX dIY¹ff dIY BÀf °fSXW ImY 80 ÀfZ ª¹ffQf ¸ff¸f»fZ ¸fÔÂff»f¹f IYe þf³fIYfSXe ¸fZÔ »ffE ¦fE W`ÔÜ »fZdIY³f C³WfZÔ³fZ IYWf dIY BÀf °fSXW ImY d½fÄff´f³ffZÔ IYf ´fiÀffSX¯f SXfZIY³fZ ImY d»fE IYf³fc³f ¶f³ff³fZ IYf ÀfSXIYfSX IYf dRY»fWf»f IYfZBÊ BSXfQf ³fWeÔ W`Ü ßfe

AfQZVf d½fÄff´f³ffZÔ ImY ´fiÀffSX¯f ImY d»fE ÀfSXIYfSX IYe A³fb¸fd°f ³fWea

þMXbAf ³fZ IYWf dIY d³fþe MXZ»fed½fþ³f ¨f`³f»ffZÔ IYfZ d½fÄff´f³ffZÔ ImY ´fiÀffSX¯f ImY d»fE ÀfSXIYfSX IYe A³fb¸fd°f ³fWeÔ »fZ³fe WfZ°feÜ »fZdIY³f B³f ¨f`³f»ffZÔ ´fSX ´fiÀffdSX°f IYf¹fÊœY¸ffZÔ AüSX d½fÄff´f³ffZÔ IYfZ ImY¶f»f MXZ»fed½fþ³f IYf³fc³f AüSX CÀfImY °fSXW ¶f³ffE ¦fE d³f¹f¸ffZÔ ImY A³fbøY´f WfZ³ff ¨ffdWEÜ C³WfZÔ³fZ IYWf dIY d½fÄff´f³f ÀfÔdW°ff ImY °fW°f dIYÀfe C°´ffQ ImY EZÀfZ ¨f¸f°IYfSXe ¹ff Ad°f³f`Àfd¦fÊIY ¦fb¯ffZÔ IYf ¶fJf³f ³fWeÔ dIY¹ff þf ÀfIY°ff dþ³WZÔ Àffd¶f°f IYSX³ff IYdN³f WfZÜ (EªfZÔÀfe)

²ff½ff ¶ffZ»f dQ¹ff AüSX ÀMXZVf³f ´fi¶fÔ²fIY þ½ffWSX SXf¸f IYfZ ¶fÔ²fIY ¶f³ff C³fImY d¶fWfSX ImY AüSXÔ¦ff¶ffQ dþ»fZ ImY Àff±f ¸ffSX´feMX IYeÜ ¶fOÞIYe Àf»f`¹ff SXZ»f½fZ ÀMXZVf³f IYfZ BÀf QüSXf³f ³f¢XÀf»fe SXZ»f½fZ ÀMXZVf³f ÀfÔdQ¦²f ³f¢XÀfd»f¹ffZÔ ´fSX C°´ff°f ¶faQ ³fZ ÀffZ¸f½ffSX IYe QZSX ¸f¨ff°fZ SXWZÜ SXf°f IYSXe¶f QfZ ÀfZ ÀffZ³f³f¦fSX-¶fSX½ffOeW SXZ»fJÔO BÀfe IiY¸f ¸fZÔ PfBÊ §fÔMXZ °fIY A´f³fZ SXZ»ffZÔ IYf ´fdSX¨ff»f³f SXWXf N´´f BÀfIYe Àfc¨f³ff IY¶þZ ¸fZÔ SXJfÜ ´fbd»fÀf IYfZ BÀf ½fþW ÀfZ ÀffZ³f³f¦fSX-¶fSX½ffOeW »f¦f ¦fBÊÜ ¶fføY³f °f±ff ³f½fe³f¦fSX ±ff³ff SXZ»fJÔO ´fSX PfBÊ §fÔMXZ °fIY SXZ»ffZÔ IYf ´fbd»fÀf SXZ»f½fZ ÀMXZVf³f ´fSX ´fWbÔ¨fe ´fSXÔ°fb ´fdSX¨ff»f³f ´fcSXe °fSXW N´´f SXWfÜ ´fbd»fÀf °f¶f °fIY ³f¢XÀf»fe ¨f»fZ ¦fE ±fZÜ SXZ»f½fZ ImY A³fbÀffSX ¸fb¦f»fÀfSXf¹f SXZ»f ¸fÔO»f ImY ImY EIY Ad²fIYfSXe ImY ¸fb°ffd¶fIY BÀf ¶fOÞIYe Àf»f`¹ff SXZ»f½fZ ÀMXZVf³f ´fSX SXf°f §fMX³ff ImY ¶ffQ SXZ»f ´fdSX¨ff»f³f SXfZIY (EªfZÔÀfe) IYSXe¶f 12 ¶fþZ 50-60 ³f¢XÀfd»f¹ffZÔ ³fZ dQ¹ff ¦f¹ff ±ffÜ

dVfÃff ·ffSX°fe¹f LfÂffZÔ ÀfZ ª¹ffQf °f³f£½ffW d¸f»f°fe W`X d½fQZVf ÀfZ ´fPÞX IYSX AfE LXfÂfûÔ IYûÜ 85 ´fid°fVf°f LfÂf A¸fZdSXIYf, d¶fiMXZ³f AüSX AfÀMÑZd»f¹ff þf°fZ W`ÔÜ Àfc¨f³ff ´fiüôfZd¦fIYe, ´fi¶fÔ²f³f, d½fÄff³f E½fÔ BÔþed³f¹fdSXÔ¦f IYe ´fPÞfBÊ IZY d»fE ªff°fZ W`X LXfÂfÜ

IYSXe¶f 85 ´fid°fVf°f LfÂf A¸fZdSXIYf, d¶fiMXZ³f AüSX AfÀMÑZd»f¹ff þf°fZ W`ÔÜ B³f¸fZÔ ÀfZ 53 ´fid°fVf°f LfÂf A¸fZdSXIYf, 16 ´fid°fVf°f LfÂf AfÀMÑZd»f¹ff AüSX 15 ´fid°fVf°f LfÂf d¶fiMXZ³f þf°fZ W`ÔÜ dSX´ffZMXÊ ImY A³fbÀffSX ·ffSX°f ¸fZÔ IYfZBÊ LfÂf À³ff°fIY IYSX°ff W` °ffZ CÀfIYe Àff»ff³ff °f³f£½ffW 5200 Of»fSX WfZ°fe W` þ¶fdIY

A¸fZdSXIYf ¹ff AfÀMÑZd»f¹ff ¸fZÔ dO¦fie »fZ³fZ ´fSX IiY¸fVf ¶fPÞIYSX 94700 WfZ ¦f¹fe 12001-02 ¸fZÔ 62000 Of»fSX 13000 ´füÔO °f±ff 41750 Of»fSX AfÀMÑZd»f¹ff þf³fZ ½ff»fZ LfÂffZÔ IYe ÀfÔ£¹ff 9000 WfZ°fe W` dSX´ffZMXÊ ImY A³fbÀffSX A¸fZdSXIYf d¶fiMXZ³f AüSX ±fe þfZ 2009-10 ¸fZÔ ¶fPÞIYSX 28000 WfZ ¦f¹feÜ AfÀMÑZd»f¹ff ImY ¶ffQ VfZ¿f LfÂf þ¸fʳfe, IY³ffOf, d¶fiMXZ³f ¸fZÔ ¹fW ÀfÔ£¹ff 7500 ÀfZ ¶fPÞIYSX 25900 WfZ °f±ff dÀfÔ¦ff´fbSX þf°fZ W`ÔÜ ¦f¹feÜ dSX´ffZMXÊ ImY A³fÀffSX 2005 ¸fZÔ AfÀMÑZd»f¹ff ¹fZ LfÂf ¸fb£¹ff°f Àfc¨f³ff ´fiüôfZd¦fIYe, ´fi¶fÔ²f³f, þf³fZ ½ff»fZ ·ffSX°fe¹f LfÂffZÔ IYe ÀfÔ£¹ff ¶fPÞIYSX d½fÄff³f E½fÔ BÔþed³f¹fdSXÔ¦f IYe ´fPÞfBÊ ImY d»fE þf°fZ 56000 WfZ þf³fZ IYe C¸¸feQ W`Ü (EªfZÔÀfe) W`ÔÜ dSX´ffZMXÊ ImY A³fbÀffSX 71 ´fid°fVf°f LfÂf À³ff°fIYfZØfSX IYe ´fPÞfBÊ ImY d»fE d½fQZVf þf°fZ W`ÔÜ IYf¹fÊ ¸fÔÂfe ´f½f³f IbY¸ffSX ¶fÔÀf»f IYe »ffZIYÀf·ff ¸fZÔ d½f´fÃf IYe ³fZ°ff dSX´ffZMXÊ ImY A³fbÀffSX Àfb¿f¸ff À½fSXfþ AüSX SXfª¹fÀf·ff ¸fZÔ d½f´fÃf ImY ³fZ°ff A÷Y¯f þZMX»fe ImY 2001-02 ¸fZÔ ¶fe¨f WbBÊ ¶ff°f¨fe°f ¸fZÔ ¶f³feÜ d½f´fÃf ³fZ ·fi¿MXf¨ffSX AüSX ¸fWÔ¦ffBÊ ImY A¸fZdSXIYf þf³fZ ¸fbQÐQfZÔ ´fSX ÀfÔÀfQ ImY ¸ff³fÀfc³f ÀfÂf ¸fZÔ ¸f°fQf³f ImY ´fif½f²ff³f ½ff»fZ ½ff»fZ LfÂffZÔ IYe d³f¹f¸ffZÔ ImY °fW°f ¨f¨ffÊ IYSXf³fZ IYe ¸ffÔ¦f ±fe AüSX BÀf ´fSX ÀfSXIYfSX ImY ÀfÔ£¹ff 67000 ±fe Àff±f þfSXe ¦fd°fSXfZ²f ImY IYfSX¯f ÀfÔÀfQ ImY QfZ³ffaZ ÀfQ³ffZÔ ¸fZÔ ¸fa¦f»f½ffSX þfZ 2009-10 ¸fZÔ

°fd¸f»f³ffOb IYe SXfþ²ff³fe ¨f³³fBÊ ¸fZÔ A½f`²f ÷Y´f ÀfZ þ¸fe³f IY¶þf³fZ ImY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ Qid½fO ¸fb³fZÂf IY¿f¦f¸f (Qi¸fbIY) ImY ´fc½fÊ d½f²ff¹fIY ¶fe. SXÔ¦f³ff±f³f IYfZ ´fbd»fÀf ³fZ ´fbSXÀff½f»fIY¸f dÀ±f°f C³fImY d³f½ffÀf ÀfZÔ d¦fSXµX°ffSX IYSX d»f¹ffÜ ßfe SXÔ¦f³ff±f³f Qi¸fbIY ImY °feÀfSXZ EZÀfZ ½fdSX¿NX ³fZ°ff W`Ü dþ³WZÔ A½f`²f °fSXeImY ÀfZ þ¸fe³f IY¶þf³fZ ImY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ d¦fSXµX°ffSX dIY¹ff ¦f¹ff W`Ü BÀfImY ´fW»fZ d¦fSXµX°ffSX dIYE ¦fE ´fi¸fbJ ³fZ°ffAfZÔ ¸fZÔ ´fc½fÊ ¸fÔÂfe

AfSXû´fe ´fc½fÊ ¸fÔÂfe ½feSXf´ffÔOe EÀf. AøY¸fb¦f¸f, d½f²ff¹fIY þZ. A³f¶fÓf¦f³f °f±ff ´ffZMXMcX ÀfbSXZVf E½fÔ AMX`IY ´ffÔOe ·fe d¦fSXµ°ffSX

½feSXf´ffÔOe EÀf. AøY¸fb¦f¸f, d½f²ff¹fIY þZ. A³f¶fÓf¦f³f °f±ff IZÔYQie¹f ¸fÔÂfe E¸f.ImY. A»ffd¦fdSX ImY d³fIYMX ÀfW¹ffZ¦fe ´ffZMXMcX ÀfbSXZVf E½fÔ AMX`IY ´ffÔOe Vffd¸f»f W`ÔÜ SXfª¹f ¸fZÔ ÀfØfføYPÞ A³³ffQi¸fbIY ÀfSXIYfSX þ¸fe³f ´fSX A½f`²f IY¶þZ ImY ¸ff¸f»ffZÔ IYfZ »fZIYSX Af¸f ³ff¦fdSXIYfZÔ ÀfZ

d¸f»fe dVfIYf¹f°ffZÔ ImY Af²ffSX ´fSX ¹fW IYfSXʽffBÊ IYSX SXWe W`Ü B³f dVfIYf¹f°ffZÔ ¸fZÔ IYWf ¦f¹ff W` dIY ÀfØff ¸fZÔ SXW³fZ ImY QüSXf³f Qi¸fbIY ³fZ°ffAfZÔ ³fZ C³fIYe þ¸fe³ffZÔ ´fSX ¶f»f´fc½fÊIY IY¶þf IYSX d»f¹ff ±ffÜ SXfª¹f ÀfSXIYfSX B³f ´fedOÞ°ffZÔ IYe dVfIYf¹f°ffZÔ ´fSX IYfSXʽffBÊ IYSX³fZ ImY Àff±f We Wd±f¹ff »fe ¦fBÊ þ¸fe³f C³WZÔ ½ff´fÀf dQ»ff³fZ ImY d»fE IYQ¸f CNf SXWe W`Ü SXfª¹f ÀfSXIYfSX IYfZ d½fd·f³³f dWÀÀffZÔ ÀfZ ¨ffSX WþfSX ÀfZ Ad²fIY dVfIYf¹f°fZÔ d¸f»fe W`ÔÜ ÀfSXIYfSX ³fZ B³f dVfIYf¹f°ffZÔ ImY ¸fQÐQZ³fþSX ¸ff¸f»ffZÔ IYfZ d³f´fMXf³fZ ImY d»fE Àf·fe dþ»ffZÔ ¸fZÔ d½fVfZ¿f (EªfZÔÀfe) ´fiIYfZ¿NX À±ffd´f°f dIYE W`ÔÜ

°fÔÂf-¸fÔÂf IZY d½fÄff´f³ffZÔ ´fSX £fûªf þe½ffV¸fd½fQfZÔ ³fZ ´fÃfe³fb¸ff ´fif¨fe³f Of¹f³ffÀffZSX IYf þe½ffV¸f PcÔPf SXfZIY ImY d»fE IYf³fc³f ³fWeÔ ¨fe³f ¸fZÔ d¸f»ff Qbd³f¹ff IYf Àf¶fÀfZ ´fbSXf³ff ´fÃfe ³fBÊ dQ»»feÜ

AüSXÔ¦ff¶ffQÜ

d½fQZVf ¸fZÔ ´fPÞ³fZ ½ff»fZ LfÂffZÔ IYe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ BXªffRYf

·fcd¸f ²ffZJf²fOÞe ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ´fc½fÊ Qi¸fbIY d½f²ff¹fIY d¦fSXµX°ffSX

IÈY¿¯ff ¦ffZQf½fSXe ¶fZdÀf³f ¸ff¸f»ff

I`Y¦f IYe ¸fÀfüQf dSX´ffZMÊX ´fSX ÀfSXIYfSX ¸fü³f

þfSXe dWÔÀff IYfZ SXfZIY³fZ ImY ´fÃf ¸fZÔ W`ÔÜ »fZdIY³f W¸f Àfe²fZ °füSX ´fSX BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZa ³fWeÔ Vffd¸f»f WfZÔ¦fZÜ BÀfIYf ¸f°f»f¶f W` dIY A¸fZdSXIYf ÀfedSX¹ff ´fSX Àf`³¹f IYfSXʽffBÊ IYSX³fZ ImY ´fÃf ¸fZÔ ³fWeÔ W`Ü ¦f°f QfZ dQ³ffZÔ ÀfZ ÀfedSX¹ffBÊ SXf¿MÑX´fd°f ¶fVfSX A»f AÀfQ ImY d³fQZÊVf ´fSX ÀfZ³ff W¸ff VfWSX ¸fZÔ ´fiQVfʳfIYfdSX¹ffZÔ ´fSX MX`ÔIYfZÔ AüSX ¸fVfe³f¦f³ffZÔ IYf Jb»fZ Af¸f BÀ°fZ¸ff»f IYSX SXWe W` dþÀf¸fZÔ IYSXe¶f 150 »ffZ¦f ¸ffSXZ þf ¨fbImY W`ÔÜ ¹fZ »ffZ¦f ßfe AÀfQ ImY ÀfØff ÀfZ WMX³fZ AüSX ÀfedSX¹ff ¸fZÔ ´fid°fd³fd²f »ffZIY°fÔÂf IYe À±ff´f³ff IYe ¸ffÔ¦f IYSX SXWZ W`ÔÜ (EªfZÔÀfe)

SXf¿MÑX¸faOX»f £û»f §fûMXf»ff

E¸fÀfe þfZVfe ¶f³fZ Àfe¶feOeMXe ImY ´fi¸fbJ ³fBÊX dQ»»feÜ

¹ffÂff

QZVf-d½fQZVf

¶fedþÔ¦fÜ

¨fe³f ImY þe½ffV¸fd½fQfZÔ ³fZ ´fÃfe³fb¸ff ´fif¨fe³f Of¹f³ffÀffZSX IYf EIY EZÀff þe½ffV¸f PcÔP d³fIYf»ff W` dþÀfZ Qbd³f¹ff IYf ´fi±f¸f ´fÃfe WfZ³fZ IYf Qf½ff dIY¹ff þf SXWf W`Ü A¦fSX ¨fe³fe ½f`Äffd³fIYfZÔ IYf ¹fW Qf½ff ÀfWe Àffd¶f°f WfZ°ff W` °ffZ ¹fW A¶f °fIY d½fV½f IYf Àf¶fÀfZ ´fbSXf³ff ´fÃfe ¸ff³fZ þf³fZ ½ff»ff þ¸fʳfe ImY (AfIÊY¹ffZ´f`MÑ¢XÀf) IYfZ IYWeÔ ´feLZ LfZOÞ QZ¦ffÜ d¶fidMXVf d½fÄff³f ´fdÂfIYf (³fZ¨fS) ImY °ffþf AÔIY ¸fZÔ ´fiIYfdVf°f Af»fZJ ¸fZÔ ¨fe³f ImY þe½ffV¸fd½fQfZÔ ³fZ ¶f°ff¹ff W` dIY ¸fb¦feÊ ImY AfIYfSX IYf ¹fW Of¹f³ffÀffZSX 15.5 IYSXfZOÞ ½f¿fÊ ´fbSXf³ff W`Ü ½f`Äffd³fIYfZÔ ³fZ BÀfZ (dVf¹ffAfZMXZÔd¦fAf ÓfZÔ¦fe) IYf ³ff¸f dQ¹ff W`Ü BÀf þe½ffV¸f IYfZ ¹fWfÔ ImY (d»f¹ffAfZd³fÔ¦f) ´fifÔ°f ¸fZÔ JfZþf ¦f¹ffÜ BÀf ´fifÔ°f ¸fZÔ ´fW»fZ ·fe ´fif¨fe³f IYf»f ImY þe½ffV¸f d¸f»f°fZ SXWZ W`ÔÜ

A³fû£ff ¸fb¦feÊ ImY AfIYfSX IYf ¹fWX Of¹f³ffÀffZSX 15.5 IYSXfZOÞ ½f¿fÊ W`X ´fbSXf³ff dVf¹ffAfZMXZÔd¦fAf IYf ¹fW þe½ffV¸f AfIÊY¹ffZ´f`MÑ¢XÀf ´fÃfe ImY þe½ffV¸f ÀfZ ·fe ´f¨ffÀf »ffJ ½f¿fÊ ´fbSXf³ff W`Ü ½f`Äffd³fIYfZÔ IYfZ ¹fW þe½ffV¸f ´f°±fSX IYe EIY dÀf»f ¸fZÔ Q¶ff WbAf d¸f»ffÜ

´f°±fSX ´fSX EZÀfZ d³fVff³f ·fe ÀffRY QZJZ þf ÀfIY°fZ W`Ô dþÀf¸fZÔ BÀf ´fÃfe ImY ´fÔJ ·fe WfZ³fZ ImY ÀfÔImY°f W`ÔÜ BÀf Of¹f³ffÀffZSX øY´fe ´fÃfe ImY d¸f»f³fZ ´fSX ½f`Äffd³fIYfZÔ IYe ¸füþcQf Àf¸f¹f IYe ´fdÃf¹ffZÔ IYfZ »fZIYSX ½f`Äffd³fIYfZÔ IYf ½fW dÀfðfÔ°f ²fcd¸f»f WfZ°ff þf SXWf W` dþÀf¸fZÔ IYWf ¦f¹ff ±ff dIY Af²fbd³fIY ´fÃfe IYf d½fIYfÀf Of¹f³ffÀffZSX ÀfZ We WbAf WfZ¦ffÜ Wf»ffÔdIY ¹fW JfZþ BÀf ±¹ffZSXe IYfZ ´fcSXe °fSXW ÀfZ JfdSXþ ³fWeÔ IYSX°fe W` »fZdIY³f BÀf ÃfZÂf ¸fZÔ ³fE VffZ²ffZÔ ImY ´fi½fZVf õfSX JfZ»f QZ°fe W`Ü BÀf Of¹f³ffÀffZSX IYe øY´fSXZJf Àfe²fZ-Àfe²fZ ´fdÃf¹ffZÔ ÀfZ ³fWeÔ d¸f»f°fe W` »fZdIY³f AfIÊY¹ffZ´f`MÑ¢XÀf ÀfZ IYfRYe d¸f»f°fe þb»f°fe W`Ü d¶fidMXVf ´fif¯fe½fÄff³fe ¨ff»ÀfÊ OfSXd½f³f ³fZ 1859 ¸fZÔ A´f³fe ´fbÀ°fIY (þe½f¦f¯ffZÔ IYe C°´fdØf) ¸fZÔ Of¹f³ffÀffZSXfZÔ ImY ³f¿MX WfZ þf³fZ IYe MXcMXe IYOÞe IYfZ þfZOÞ°fZ WbE ¶f°ff¹ff ±ff dIY ´fdÃf¹ffZÔ IYf d½fIYfÀf þøYSX (EªfZÔÀfe) Of¹f³ffÀffZSXfZÔ ÀfZ WbAf WfZ¦ffÜ

´fi±f¸f ´fZþ IYf VfZ¿f

¸fWaX¦ffBÊX ´fSX ¨f¨ffÊ ...

IYû IYfZBÊ IYf¸fIYfþ ³fWe WfZ ÀfIYf ±ffÜ BÀf ¶fe¨f ÀfcÂffZÔ ³fZ ¶f°ff¹ff dIY BÀf ¦fd°fSXfZ²f IYfZ Àf¸ff~ IYSX³fZ ImY d»fE ÀfSXIYfSX ÀfZ IYe ¦fBÊ ´fW»f ImY °fW°f ßfe ¶fÔÀf»f ³fZ QfZ³ffZÔ ÀfQ³ffZÔ ImY d½f´fÃf ImY ³fZ°ffAfZÔ ImY Àff±f IYBÊ QüSX IYe ¶ff°f¨fe°f IYe AüSX ¸fa¦f»f½ffSX QfZ´fWSX ¶ffQ QfZ³ffZÔ ImY ¶fe¨f ÀfÔÀfQ IYfZ Àfb¨fføY øY´f ÀfZ ¨f»ff³fZ ImY d»fE ¶f³fZ RYf¸fcÊ»fZ ImY °fW°f »ffZIYÀf·ff ¸fZÔ ¸fWÔ¦ffBÊ AüSX SXfª¹fÀf·ff ¸fZÔ AfÔ°fdSXIY ÀfbSXÃff ´fSX ¨f¨ffÊ IYSXf³fZ ´fSX ÀfW¸fd°f ¶f³f ¦fBÊÜ BXÀfÀfZ ´fWX»fZ ¸fWÔ¦ffBÊ, ·fi¿MXf¨ffSX AüSX ·fcd¸f Ad²f¦fiW¯f ImY ¸fbQÐQZ ´fSX ´fiV³fIYf»f ·fe d½f´fÃfe Q»ffZÔ ImY WÔ¦ff¸fZ IYe ·fZÔMX ¨fPÞ ¦f¹ffÜ (EªfZÔÀfe)

dQ»»fe ´fbd»fÀf AüSX ...

ÀfQÀ¹ffZÔ IYfZ ¹fdQ ´fdSX½fW³f IYf Af½ff¦f¸f³f ÀfWþ WfZ °ffZ þÔ°fS-¸fÔ°fSX ImY °fe³f dIY»ffZ¸feMXSX ImY Qf¹fSXZ ¸fZÔ IYWeÔ ·fe A³fVf³f IYe A³fb¸fd°f d¸f»f³fZ ´fSX IYfZBÊ Af´fdØf ³fWeÔ WfZ¦feÜ CX³WXûÔ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ¶f`NIY ImY QüSXf³f ¹fW ·fe d³f¯fʹf dIY¹ff ¦f¹ff dIY ßfe WþfSXZ Àf·fe ÀffÔÀfQfZÔ IYfZ A´fe»f þfSXe IYSX ¹fW Af¦fiW IYSXZÔ¦fZ dIY IZYd¶f³fZMX ³fZ dþÀf »ffZIY´ff»f d½f²fZ¹fIY IYfZ ¸fÔþcSXe Qe W` CÀfZ ÀfÔÀfQ ¸fZÔ ´fZVf dIYE þf³fZ ´fSX d½fSXfZ²f dIY¹ff þfEÜ ÀffÔÀfQfZÔ IYfZ ßfe A³³ff IYe °fSXRY ÀfZ A´fe»f IYf ¹fW ´fÂf ¸fa¦f»f½ffSX Vff¸f °fIY ·fZþ dQ¹ff þfE¦ffÜ (EªfZÔÀfe)

kQZVf IYe BXªªf°f...

¸fZÔ °f`¹ffSX dIYE ¦fE ¸fc»f ¶ffZ»fe QÀ°ff½fZþfZÔ ¸fZÔ CÀfe ½f¿fÊ dÀf°fÔ¶fSX °fIY d¶f³ff IYfZBÊ IYfSX¯f ¶f°ffE ¶fQ»ff½f dIYE ¦fE AüSX B³f ¶fQ»ff½ffZÔ ImY IYfSX¯f ·ffSX°fe¹f AfZ»fÔd´fIY ÀfÔ§f (AfBÊAfZE) ImY °f°IYf»fe³f A²¹fÃf ÀfbSXZVf IY»f¸ffOÞe ImY SXf¿MÑX¸fÔO»f JZ»f Af¹ffZþ³f Àfd¸fd°f IYf A²¹fÃf ¶f³f³fZ IYf SXfÀ°ff ÀffRY WfZ ¦f¹ffÜ ßfe ¸ffIY³f ³fZ IYWf dIY ¸fc»f QÀ°ff½fZþfZÔ ImY A³fbÀffSX Af¹ffZþ³f Àfd¸fd°f ImY A²¹fÃf ImY øY´f ¸fZÔ ÀfSXIYfSX õfSXf ³ffd¸f°f ½¹fd¢°f IYfZ ¨fb³ff þf³ff ±ff »fZdIY³f QÀ°ff½fZþfZÔ ÀfZ IYe ¦fBÊX LZOÞLfOÞ ¸fZÔ kÀfSXIYfSX õfSXf ³ffd¸f°fl ÀfÔQ·fÊ IYfZ WMXf dQ¹ff ¦f¹ffÜ BÀfImY ¶ffQ AfBÊAfZE ³fZ ³f½fÔ¶fSX ¸fZÔ We A´f³fZ A²¹fÃf IY»f¸ffOÞe IYfZ Af¹ffZþ³f Àfd¸fd°f IYf A²¹fÃf ¶f³ff dQ¹ff AüSX ÀffSXZ Ad²fIYfSX C³WZÔ ÀfüÔ´f dQEÜ IY»f¸ffOÞe IYe d³f¹fbd¢°fYImY ÀfÔ¶fÔ²f ¸fZÔ A´f³fe ÀfSXIYfSX IYe ¸fþ¶fcSXe þ°ff°fZ WbE £û»f ¸faÂfe ³fZ IYWf dIY ¶ff°f Af¦fZ ¶fPÞ þf³fZ ´fSX ÀfSXIYfSX IZY ´ffÀf QfZ We d½fIY»´f ±fZÜ ¹ff °ffZ, þ`Àfe ·fe ½¹f½fÀ±ff ¶f³fe, CÀfImY A³fbÀffSX ½fWX Af¦fZ JZ»ffZÔ ImY Af¹ffZþ³f IYfZ ÀfW¹ffZ¦f QZ°fZ SXWZÔ ¹ff dRYSX Af¹ffZþ³f ÀfZ Wf±f JeÔ¨f »fZÔÜ (EªfZÔÀfe)

³fWXeÔ ¶f³f³ff ¨ffWX°ff...

´fQ ´fSX A´f³ff Qf½ff NfZIY°fZ WbE IYWf ±ff dIY ½fW A´f³fZ Àf¸f±fÊIYfZÔ IYe B¨Lf ImY A³fbøY´f ¹fW dþ¸¸fZQfSXe CNf³fZ IYfZ °f`¹ffSX W`ÔÜ »fZdIY³f IY³ffÊMXIY ImY ·fe°fSX ·ffþ´ff ´fSX ¶fZWQ ¸fþ¶fc°f ´fIYOÞ SXJ³fZ ½ff»fZ ßfe ¹fZdQ¹fbSX´´ff IYe ´fÀfÔQ ¸ff³fZ þf SXWZ ßfe ¦füOÞf IYfZ ¸ff°f QZ ´ff³ff C³fImY d»fE AfÀff³f ³fWeÔ WfZ¦ffÜ A´f³fZ ´fÀfaQ IYf ¸fb£¹f¸faÂfe ¶f³ff³fZ IYe ¶ff°f ´fSX ßfe ¹fZQ¹fbSX´´ff ³fZ B³f IYQ¸ffZÔ IYfZ kÀfb´fSX ¸fb£¹f¸fÔÂfel ¶f³f³fZ IYe IYfZdVfVf ¸ff³f³fZ ÀfZ B³IYfSX IYSX°fZ WbE IYWf dIY C³fIYf IYfZBÊ d³fþe EþZÔOf ³fWeÔ W`Ü C³WfZÔ³fZ ÀfÔ½ffQQf°ffAfZÔ ÀfZ IYWf dIY CX³WZÔX Àfb´fSX ¸fb£¹f¸fÔÂfe ¶f³f³fZ IYe IYfZBÊ þøYSX°f ³fWeÔ W`Ü BXÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ Àf·fe EIYþbMX W`Ô AüSX ´ffMXeÊ »ffB³f ImY dWÀff¶f ÀfZ IYf¸f IYSXZÔ¦fZÜ


³ffZEOXf / dQ»»fe

ÀffSX Àf¸ff¨ffSX ¹fb½fIY ³fZ IYe Af°¸fWX°¹ff

³fûEOXfÜ ³fûEOXf ÀfZ¢MXSX-22 ¸fZ EIY ¹fb½fIY ³fZ QZSX SXf°f ªfWXSXe»fe Q½ff £ffIYSX Af°¸fWX°¹ff IYSX d»f¹ffÜ ¸ff¸f»ff ÀfZ¢MXSX IYû°f½ff»fe 20 ÃûÂf IYf W`XÜ ´fbd»fÀf ³fZ Vf½f IYû ´fûÀMX¸ffMÊX¸f IZY d»fE ·ûªf dQ¹ff W`XÜ ªff³fIYfSXe IZY ¸fb°ffd¶fIY, A°fb»f ·fMXÐMX ÀfZZ¢MXSX22 d³f½ffÀfe ³fZ QZSX SXf°f °f³ff½f ¸fZÔ AfIYSX ªfWXSXe»fe ´fQf±fÊ £ff »feÜ Af³f³f RYf³f³f ¸fZa §fSX ½ff»fûÔ ³fZ CXÀfZ I`Y»ffVf AÀ´f°ff»f ¸fZÔ ·f°feÊ IYSXf¹ffÜ ªfWXfa CX´f¨ffSX IZY QüSXf³f ¸fa¦f»f½ffSX IYû CXÀfIYe ¸fü°f WXû ¦fBÊXÜ §fSX ½ff»fûÔ IZY A³fbÀffSX, A°fb»f IbYLX dQ³ffZa ÀfZ ½fWX ¸f³ffdÀfIY °f³ff½f ¸fZÔ ±ffÜ BXÀfe IYfSX¯f CXÀf³fZ Af°¸fWX°¹ff IYSX d»f¹ffÜ

Qc²f ImY MX`ÔIYSX ÀfZ MXIYSXf IYSX Q¸´fd°f IYe ¸fü°f

¦ffdþ¹ff¶ffQÜ ±ff³ff d½fþ¹f³f¦fSX ÃfZÂf ¸fZÔ ¸fa¦f»f½ffSX Àfb¶fW ÀffBdIY»f ´fSX A´f³fe OйfcMXe ImY d»fE þf SXWZ EIY Q¸´fdØf IYfZ Qc²f ÀfZ ·fSXZ MX`ÔIYSX ³fZ IbY¨f»f dQ¹ff dþÀfÀfZ C³fIYe ¸füImY ´fSX We ¸fü°f WfZ ¦fBÊÜ QfZ³ffZÔ ´fi°ff´f d½fWfSX E ¶»ffgIY ImY SXW³fZ ½ff»fZ ±fZÜ C³fImY ³ff¸f ´¹ffSXZ»ff»f °f±ff VfdVf W`Ü Qc²f ÀfZ ·fSXZ MX`aIYSX ³fZ C³WZÔ ¶fWSXf¸f´fbSX ¸fQSX OZ¹fSXe ImY ´ffÀf IbY¨f»f dQ¹ffÜ §fMX³ff ImY ¶ffQ MX`ÔIYSX IYf ¨ff»fIY ¸füImY ÀfZ RYSXXfSX WfZ ¦f¹ffÜ Àfc¨f³ff d¸f»f³fZ ´fSX ¸füImY ´fSX ´fWba¨fe ´fbd»fÀf ³fZ QfZ³ffZÔ ImY Vf½f IYfZ ´ffZÀMX¸ffgMXʸf ImY d»fE ·fZþ dQ¹ffÜ

³f¦fSXf¹fb¢°f ³fZ dQE ·f½f³fX IYSX AfSXfZd´f°f IZY d³fQZÊVf

¦ffdþ¹ff¶ffQÜ ³f¦fSX Af¹fb¢°f ¶fÀfÔ°f »ff»f ³fZ ³f¦fSX Àfe¸ff ImY Aa°f¦fÊ°f Af³fZ ½ff»fZ Af½ffÀfe¹f ½f ¦f`SX Af½ffÀfe¹f ·f½f³ffZÔ, dþ³f¸fZÔ ½¹f½fÀffd¹fIY ·f½f³f ·fe Vffd¸f»f W`Ô, ´fSX IYSX AfSXfZd´f°f-´fdSX½fd°fÊ°f IYSX³fZ ImY d³fQZÊVf ÃfZÂfe¹f Ad²fIYfdSX¹ffZÔ ½f IYSX A²feÃfIY IYfZ dQE W`ÔÜ C³WfZÔ³fZ Àff±f We EZÀfZ ·f½f³f À½ffd¸f¹ffZÔ ÀfZ A´fe»f ·fe IYe W` dIY ½fW A´f³fZ ·f½f³f ´fSX IYSX AfSXfZd´f°f IYSX½ffIYSX »ff·f CNfEÔÜ

¹fb½f°fe ³fZ dIY¹ff Af°¸fQfW IYf ´fi¹ffÀf

¦ffdþ¹ff¶ffQÜ ±ff³ff ÀffdW¶ff¶ffQ ÃfZÂf ¸fZÔ EIY ¹fb½f°fe ´fc³f¸f ´fMXZ»f ImY õfSXf ´fbd»fÀf IYe IYf¹fÊ´fi¯ff»fe ÀfZ Ãfb¶²f WfZIYSX A´f³fZ DY´fSX d¸fMÐXMXe IYf °fZ»f Of»f IYSX Af°¸fQfW IYf ´fi¹ffÀf dIY¹ff ¦f¹ffÜ EÀfEÀf´fe SX§fb¶feSX »ff»f ³fZ Qû¿fe ´fbd»fÀf IY¸fʨffdSX¹ffZÔ IYfZ d³f»fad¶f°f IYSX dQ¹ff W`Ü ¹fb½f°fe ´fc³f¸f ³fZ Vff»fe¸ffS ¦ffOʳf d³f½ffÀfe ¸fWZ³Qi ´fiþf´fd°f ´fSX AfSXfZ´f »f¦ff°fZ WbE CÀfImY dJ»ffR ¸fbIYQ¸ff QþÊ IYSXf¹ff ±ffÜ

³fûEOXf (E³fÀfeAfSX) ¶fb²f½ffSX, 3 A¦fÀ°f 2011

Qcd¿f°f ªf»f ´fe³fZ IYû ¸fªf¶fcSX SXfªf²ff³fe½ffÀfe

A´fWSX¯f ImY ¶ffQ W°¹ff ¦ffdþ¹ff¶ffQÜ »ffZ³fe IYfZ°f½ff»fe ÃfZÂf ¸fZÔ MXe»ff ¸ffZW»»fZ ¸fZÔ SXW³fZ ½ff»fZ ÀIiY`´f ½¹ff´ffSXe þfdIYSX ´fbÂf ¶ff¶fcQÐQe³f ¦f°f 16 þc³f ÀfZ »ff´f°ff ±ffÜ ´fbd»fÀf ³fZ 22 þc³f IYfZ ¦fb¸fVfbQ¦fe ¸fZÔ dSX´ffZMXÊ QþÊ IYe ±feÜ ´fdSX½ffSX ImY »ffZ¦ffZÔ IYe dVfIYf¹f°f ´fSX EÀfEÀf´fe ImY WÀ°fÃfZ´f ImY ¶ffQ ´fbd»fÀf ³fZ AfSXfZd´f¹ffZÔ IYfZ ´fIYOÞ IYS ´fcL°ffL IYe °ffZ C³fIYe d³fVff³fQZWe ´fSX þfdIYSX IYf Vf½f »ffZ³fe BÔMXSX IYf»fZþ ImY ´feLZ Jf»fe ´fOÞZ EIY ´»ffgMX ÀfZ ¶fSXf¸fQ WbAf W`ÔÜ A´fSXfd²f¹ffZÔ ³fZ þfdIYSX ImY Vf½f ImY IYBÊ MXbIYOÞZ IYSXImY CÀfZ EIY ¶ffZSXZ ¸fZÔ ·fSXIYSX þ¸fe³f ¸fZÔ ¦fOÐXPXf JfZQIYSX Q¶ff dQ¹ff ±ffÜ ´fbd»fÀf ³fZ ¸fÈ°fIY ½¹ff´ffSXe ImY ·f°feþZ ÀfdW°f BÀf W°¹ffIYfaO ¸fZÔ Vffd¸f»f QfZ »ffZ¦ffZÔ IYfZ d¦fSXµ°ffSX dIY¹ff W`Ü C³fIYf EIY Àff±fe RYSXfSX W`Ô ´fbd»fÀf CÀfIYe °f»ffVf IYSX SXWe W`Ü

A½f»fûIY³f

¸ff³f½ffd²fIYfSX Af¹ffZ¦f ³fZ dQ»»fe þ»f ¶ffZOÊ IYfZ ·fZªff ³ffZdMXÀf AfQZVf ¨ffSX Àf´°ffWX IZY AaQSX ªf½ff¶f QZ ¶fûOÊX

³fBÊ dQ»»feÜ d´fLX»fZ dQ³fûÔ ¸fedO¹ff ¸fZÔ dSX´ffZMXfZË AfBÊ ±fe dIY dQ»»fe ³f¦fSX d³f¦f¸f AüSX dQ»»fe þ»f ¶ffZOÊ ImY õXfSXf IYSXfE ¦fE Àf½fZÊÃf¯f IYWf ¦f¹ff ±ff dIY SXfªf²ff³fe IZY 200 ÃfZÂffZÔ ¸fZÔ 67 ¶fOÞe ´ffB´f»ffB³ffZÔ ¸fZÔ QSXfSX AfBÊ WbBÊ W` dþÀfÀfZ ´fe³fZ ImY ´ff³fe IYe ´ffB´f»ffB³ffZÔ ¸fZÔ Àfe½fSX IYf ´ff³fe d¸f»f SXWf W`Ü BÀf dSX´fûMÊ IYû ¦fa·feSX°ff ÀfZ »fZ°fZ WbXE SXf¿MÑXe¹f ¸ff³f½ffd²fIYfSX Af¹ffZ¦f ³fZ dQ»»fe þ»f ¶ffZOÊ IYfZ ³ffZdMXÀf þfSXe IYSX BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ¨ffSX Àf´°ffW IZY A³QSX þ½ff¶f QZ³fZ IYfZ IYWf W`Ü Af¹ffZ¦f õXfSXf þfSXe ½f¢°f½¹f ¸fZÔ IYWf ¦f¹ff W` dIY ¹fdQ ¸fedO¹ff dSX´ffZMXfZÔÊ ¸fZÔ

AfE °f±¹f ÀfWe W`Ô °ffZ ¹fW »ffZ¦ffZÔ ImY À½ffÀ±¹f ImY Ad²fIYfSX IYf ¦fÔ·feSX C»»fÔ§f³f W`Ü Af¹ffZ¦f ³fZ BÀf ¸ff¸f»fZ IYfZ ¦fÔ·feSX°ff ÀfZ »fZ°fZ WbE dQ»»fe þ»f ¶ffZOÊ ImY A²¹fÃf ÀfZ ¨ffSX Àf´°ffW ¸fZÔ dSX´ffZMXÊ QZ³fZ AüSX ¹fW ¶f°ff³fZ ImY d»fE IYWf W` dIY CÀf³fZ À½f¨L ´fZ¹fþ»f IYe Af´fcd°fÊ ImY d»fE ¢X¹ff IYQ¸f CNfE W`ÔÜ dSX´ffZMXÊ ¸fZÔ ¹fW ·fe AfSXfZ´f »f¦ff¹ff ¦f¹ff W` dIY Qcd¿f°f ´ff³fe IYe Af´fcd°fÊ ÀfZ d½fd·f³³f þ»fþd³f°f ¶fe¸ffdSX¹ffZÔ IYf J°fSXf ¶fP ¦f¹ff W`Ü (EªfZÔÀfe)

´f¨¨feÀf ´fZMXe VfSXf¶f ¶fSXf¸fQ, Qû d¦fSXµ°ffSX dQ»»fe ¸fZÔ ÀfbSXÃff þfÔ¨f °fZþ ³fûEOXf, SXfCXÀfaÜ

A¶fIYfSXe d½f·ff¦f IYe MXe¸f ³fZ AfZ£f»ff ¶f`SXfªf ¨füSXfWXZ ÀfZ Qû »fû¦fûÔ IYû A½f`²f VfSXf¶f IZY Àff±f d¦fSXµ°ffSX dIY¹ff W`XÜ BX³fIZY ´ffÀf ÀfZ 25 ´fZMXe VfSXf¶f ½f EIY IYfSX ¶fSXf¸fQ dIY¹ff ¦f¹ff W`XÜ ªff³fIYfSXe IZY ¸fb°ffd¶fIY, d½fV½f ÀfbaQSX d³f½ffÀfe RYSXeQf¶ffQ ½f QZVfSXfªf d³f½ffÀfe VffWXQSXf dQ»»fe IZY SXWX³fZ ½ff»fZ W`XÜ QZSX SXf°f Qû³fûa A´f³fe RYûOÊX AfBXIYf³f IYfSX ÀfZ dQ»»fe ÀfZ ³fûEOXf IYe °fSXRY Af SXWZX ±ûÜ QZSX SXf°f dªf»ff A¶fIYfSXe Ad²fIYfSXe ¸fWZÔýi ´ff»f ½f BX³fÀ´fZ¢MXSX IY¯fbSZÔýi dÀfaWX ³fZ ¸fb£f½feSX IYe Àfc¨f³ff ´fSX SXf°f IYSXe¶f 10 ½fªfZ Qû³fûÔ °fÀIYSXûÔ IYû Aû£f»ff ¶f`SXfªf IZY ´ffÀf ¨fZdIaY¦f IZY QüSXf³f d¦fSXµ°ffS IYSX d»f¹ffÜ Qû³fûa °fÀIYSXûa IZY ´ffÀf ÀfZ 25 ´fZMXe A½f`²f VfSXf¶f ¶fSf¸fQ dIY¹ff ¦f¹ff W`XÜ ¸fa¦f»f½ffSX Àfb½fWX A¶fIYfSXe d½f·ff¦f ³fZ Qû³fûa ÀfZ ´fbLX°ffLX IYSXIZY ÀfZ¢MXSX IYfZ°f½ff»fe 39 ´fbd»fÀf IYû Àfüa´f dQ¹ffÜ ´fbd»fÀf ³fZ Qû³ffZa AfSXûd´f¹fûÔ IZY d£f»ffRY ¸fbIYQ¸ff QªfÊ IYSX ªfZ»f ·ûªf dQ¹ff WX`Ü ÀfcÂfûa IZY A³fbÀffSX, ¹fZ Qû³fûa °fÀIYSX VfSXf¶f IYû Q³fIYüSX ¸fZa »fZ ªffIYSX ¶fZ¨ff IYSX°fZ ±ûÜ

³fBÊ dQ»»feÜ

IYf dSXIYfOÊ SXJ³fZ »f¦fe W`Ü ¸fb£¹f Àf¸ffSXfZW À±f»f »ff»f dIY»fZ ImY ¨ffSXfZÔ °fSXRY A·fe ÀfZ We À½f°fÔÂf°ff dQ½fÀf ImY ¸fQÐQZ³fþSX SXfþ²ff³fe ´fWSXZQfSXe ¶fPÞf Qe ¦fBÊ W`Ü dQ»»fe ´fbd»fÀf ImY dQ»»fe ¸fZÔ ÀfbSXÃff þfÔ¨f °fZþ IYSX Qe ¦fBÊ W`Ü EIY ½fdSX¿NX Ad²fIYfSXe ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ÀfbSXÃff ImY³Qie¹f ¦fÈW ¸fÔÂff»f¹f ³fZ dQ»»fe ´fbd»fÀf þfÔ¨f °fZþ IYSX Qe ¦fBÊ W` °f±ff JbdRY¹ff °fÔÂffZÔ ÀfdW°f d½fd·f³³f SXfª¹ffZÔ IYfZ Àf°fIYÊ°ff ¶fSX°f³fZ ImY ImY ÀfÔQZVffZÔ IYe d³fSXÔ°fSX Àf¸feÃff IYe þf SXWe W`Ü d»fE ´fSXf¸fVfÊ þfSXe IYSX À½f°fÔÂf°ff dQ½fÀf ImY Wf»ffÔdIY C³WfZÔ³fZ ¹fW ·fe IYWf dIY EZÀfe ¸fQÐQZ³fþSX Af°fÔIY½ffQe ½¹f½fÀ±ff À½f°fÔÂf°ff Àf°fIÊY°ff dWÔÀff IYe AfVfÔIYf þ°ffBÊ dQ½fÀf ÀfZ EIY W`Ü ¦fÈW ¸fÔÂfe ¸fadQSXûÔ, ¸fdÀªfQûÔ ,¶fÀfAOÐXOXûÔ ½f ´fJ½ffOZÞ ´fW»fZ ´fe.d¨fQ¸¶fSX¸f ³fZ d´fLX»fZ ´fif¹f: WSX ½f¿fÊ IYe A³¹f Àfa½fZQ³fVfe»f ªf¦fWXûÔ ´fSX dQ³f ´fÂfIYfSXfZÔ ÀfZ ¨f¨ffÊ ¸fZÔ þf°fe W`Ü °ffdIY °fZªf IYSX Qe ¦fBÊ W`X ¨füIYÀfe X BÀf AfVf¹f IYe þf³fIYfSXe ÀfbSXÃff ¸fZÔ IYfZBÊ ¨fcIY Qe ±feÜ dQ»»fe ´fbd»fÀf ³fZ W½ffBÊ AOÐXOXZ, ¸fZMÑfZ ³fWeÔ SXW þfEÜ C³WfZÔ³fZ ¹fW ·fe IYWf dIY ÀMXZVf³ffZÔ, ¶fÀf AOÐXOXfZÔ, ´fÔ¨f°ffSXf WfZMX»ffZÔ, dQ»»fe IYe ÀfbSXÃff ¨ffIY ¨fü¶fÔQ IYSX³fZ ImY d»fE ¸fÔdQSXfZÔ, ¸fdÀþQfZÔ, ¦fb÷YõfSXfZÔ, ÀfSXIYfSXe QµX°fSXfZÔ Àfe¸ff½f°feÊ CØfSX ´fiQZVf ImY ¦ffdþ¹ff¶ffQ AüSX °f±ff ·feOÞ·ffOÞ ½ff»fZ À±ff³ffZÔ ´fSX ¨füIYÀfe °fZþ ¦fü°f¸f¶fbð ³f¦fSX °f±ff WdSX¹ff¯ff ImY RYSXeQf¶ffQ IYSX Qe W`Ü BÀfImY Àff±f We SXfþ²ff³fe ImY AüSX ¦fbOÞ¦ffÔ½f dþ»ffZÔ IYe ´fbd»fÀf ÀfZ ·fe Àf¸´fIYÊ ÀfÔ½fZQ³fVfe»f À±ff³ffZÔ ´fSX WSX Af³fZ-þf³fZ ½ff»ffZÔ dIY¹ff ¦f¹ff W`Ü (EªfZÔÀfe)

³fü½feÔ ¸fadªf»f ÀfZ d¦fSXIYSX ¸fªfQcSX IYe ¸fü°f ³fûEOX,SXfCXÀfaÜ

ªfZ´fe ¦fib´f IZY d³f¸ffʯff²fe³f d¶d»OXa¦f ¸faZ IYf¸f IYSX SXWZX Qû ¸fªfQcSXûÔ IZY d¦fSX³fZ ÀfZ EIY IYe ¸fü°f WXû ¦fBÊX, ªf¶fIYe CXÀfIYf QcÀfSXf §ff¹f»f WXû ¦f¹ffÜ QfZ³fûa ¸fªfQcSX d¶fd»OaX¦f IYe ³fü½fea ¸fadªf»f ´fSX IYf¸f IYSX SXWZX ±ûÜ Þ ªff³fIYfSXe IZY ¸fb°ffd¶fIY, Af»f¸f A»fe ½f SXRYeIY ¸fc»f øY´f ÀfZ ´fdV¨f¸f ¶fa¦ff»f IZY d³f½ffÀfe W`XÜ ³fûEOXf ÀfZ¢MXSX-128 IYe ªfZ´fe

³fûEOXf : ´fQfd²fIYfdSX¹fûÔ IZY Àff±f Aüôûd¦fIY ÃûÂf ÀfZ¢MXSX 5 ½f 9 IYe Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYf A½f»fûIY³f IYSX°fZ ³fûEOXf ´fifd²fIYSX¯f IZY BaXªfed³f¹fSX BX³f ¨feRY ¹ffQ½f dÀfaWX Ü LXf¹ff : SXfáÑXe¹f CXªff»ff

Àfü ÀfZ ª¹ffQf W°¹ffEÔ IYSX³fZ ½ff»ff ¶fQ¸ffVf d¦fSX µ °ffSX À½f°fÔÂf°ff dQ½fÀf ImY ¸fQÐQZ³fþSX

IYaÀfMÑX¢Àf³f IaY´f³fe ¸faZ ¹fWX Qû³fûa IYf¸f IYSX°fZ W`XaÜ Xd³f¸ffʯff²fe³f d¶fd»OaX¦f IZY ³fü½feÔ ¸faªfe»f ´fSX AWX¸fQ AüSX SXRYe IY¸fSX ¸fZÔ SXÀÀfe ¶ffa²f IYSX IYf¸f IYSX SXWZX ±ûÜ IY¸fSX IYe SXÀÀfe MbMX³fZ ÀfZ AWX¸fQA»fe AüSX SXRYe ³fü½feÔ ¸faªfe»f ÀfZ ³fe¨fZ d¦fSX ¦fEÜ AWX¸fA»fe IYe ¸füIZY ´fSX WXe ¸ff`°f WXû ¦fBÊXÜ SXRYeI A»fe §ff¹f»f WXû ¦f¹ffÜ §fMX³ff IYe Àfc¨f³ff ´fbd»fÀf IZY ¶ffQ ¸füIZY ´fSX ´fWbaX¨fe ´fbd»fÀf ³fZ Vf½f IYû ´fûÀMX¸ffMÊX¸f IZY d»fE ·ûªf dQ¹ff W`XÜ ´fbd»fÀf ¸ff¸f»fZ IYe ªffa¨f IYSX SXWXe W`XÜ

¦ffdþ¹ff¶ffQ, SXfCXÀfaÜ

þ³f´fQ IYe ´fbd»fÀf ³fZ ÀfÔ¹fb¢°f øY´f ÀfZ ´fi¹ffÀf IYSX°fZ WbE EÀfEÀf´fe SX§fb½feSX »ff»f ImY d³fQZÊVf³f ¸fZÔ EIY EZÀfZ ¶fQ¸ffVf IYfZ d¦fSXµ°ffSX dIY¹ff W`, þfZ Àfü ÀfZ ª¹ffQf »ffZ¦ffZÔ IYe W°¹ffEÔ IYSX ¨fbIYf W` AüSX A·fe ·fe CÀfIYe d»fÀMX ¸fZÔ 24 »ffZ¦ffZÔ ImY ³ff¸f Vffd¸f»f W`Ô B³f¸fZÔ IbYL ³ff¸f C³f ´fbd»fÀf ½ff»ffZÔ ImY Vffd¸f»f W`Ô þfZ CÀfZ ´fW»fZ ´fIYOÞ IYSX þZ»f d·fþ½ff ¨fbImY W`ÔÜ BÀf d»fÀMX ¸fZÔ ÀfZ EIY ³ffZEOf ¸fZÔ CÀfImY d³fVff³fZ ´fSX ±ff, dþÀfIYfZ ¸ffSX³fZ ÀfZ ´fW»fZ We ´fbd»fÀf ³fZ CÀfZ Q¶ffZ¨f d»f¹ffÜ CÀfIYfZ EIY IYSXfZOÞ 20 »ffJ IYe Àfb´ffSXe d¸f»f³fZ ½ff»fe ±fe, »fZdIY³f CÀfÀfZ ´fW»fZ We ½fW ´fbd»fÀf IYe d¦fSXµ°f ¸fZÔ Af ¦f¹ffÜ A»f¦f-A»f¦f ±ff³ff ÃfZÂffZÔ ÀfZ BÀfImY DY´fSX IbY»f d¸f»ffIYSX 50 WþfSX IYf B³ff¸f §ffZd¿f°f W`Ü ´fbd»fÀf ³fZ IbY»f ´ffÔ¨f »ffZ¦ffZÔ IYfZ d¦fSXµ°ffSX dIY¹ff W`Ü EÀfEÀf´fe ³fZ ¶f°ff¹ff dIY EÀfAfZþe ImY Ad³f»f IY´fSX½ff³f ImY ³fZ°fÈ°½f ¸fZÔ ¶f³fe MXe¸f ¸fZÔ ±ff³ff d»fÔIY

SXfZO °f±ff A³¹f ±ff³ffZÔ IYe ´fbd»fÀf ·fe BÀf MXe¸f ¸fZÔ Vffd¸f»f ±feÜ ¹fW MXe¸f B³ff¸fe ¶fQ¸ffVf þfZ¦fZ³Qi CRÊ þ¦¦fc ´fW»f½ff³f IYe °f»ffVf ¸fZÔ ±fe, °f·fe Àfc¨f³ff ImY Af²ffSX ´fSX ½ffW³ffZÔ IYe °f»ffVfe ImY QüSXf³f ±ff³ff d»fÔIY SXfZO ÃfZÂf ¸fZÔ ¶feIYf³fZSX ImY ´ffÀf SXfdÂf ¸fZÔ »f¦f·f¦f 9.30 ´fSX ¸fbN·fZOÞ ImY ¶ffQ ´fbd»fÀf 50 WþfSX ImY B³ff¸fe ¶fQ¸ffVf IYXfZ d¦fSXµ°ffSX IYSX³fZ ¸fZÔ ÀfRY»f SXWeÜ

d¦fSXµ°f ¸fZÔ WX°¹ffSXf QfZ Qþʳf »fû¦f ±fZ CÀfImY d³fVff³fZ ´fS X BÀf ´fSX ¦ffdþ¹ff¶ffQ, WdSX¹ff¯ff °f±ff dQ»»fe ¸fZÔ »f¦f·f¦f °fe³f Qþʳf ¸fbIYQ¸fZÔ QþÊ W`ÔÜ CÀfIYe ´f°³fe ¦ffÔ½f IYe ´fi²ff³f W` °f±ff Af´fSXfd²fIY §fMX³ffAfZÔ ÀfZ CÀf³fZ IYfRYe ²f³f þfZOÞ SXJf W`Ü ½fW JbQ ·fe ¨fb³ff½f »fOÞ³fZ IYe dRYSXfIY ¸fZÔ ±ffÜ CÀfImY Àff±f ´fIYOÞZ ¦fE ¨ffSX A³¹f ¶fQ¸ffVffZÔ ¸fZÔ ÀfZ QfZ ·fe B³ff¸fe ¶fQ¸ffVf

³fBÊ dQ»»feÜ

·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ (·ffþ´ff) ³fZ ¦fbOÞ¦ffÔ½f ImY C»ff½ffÀf ¦ffÔ½f ¸fZÔ ÀfSXIYfSX õfSXf ´fÔ¨ff¹f°f IYe þ¸fe³f IYfZ ¦f»f°f °fSXeImY ÀfZ SXfþe½f ¦ffÔ²fe ³¹ffÀf AüSX EIY Of¢XMXSX IYfZ Af½fÔdMX°f IYSX³fZ IYfZ ¦fÔ·feSX ¸ff¸f»ff ¶f°ff°fZ WbE IYWf W` dIY IYfÔ¦fiZÀf CØfSX ´fiQZVf ImY ·fMÐXMXf ´fSXÀfü»f AüSX C»ff½ffÀf ImY ¶ffSXZ ¸fZÔ QfZWSXf ¸ff´fQÔO ³fWeÔ A´f³ff ÀfIY°feÜ SXfª¹fÀf·ff ¸fZÔ d½f´fÃf ImY ³fZ°ff A÷Y¯f þZMX»fe ³fZ EIY ÀfÔ½ffQQf°ff Àf¸¸fZ»f³f ¸fZÔ IYWf dIY IYfÔ¦fiZÀf IYfZ ¹fW À´f¿MX IYSX³ff

¸ffa¦f Àf¨¨ffBÊ IYf ´f°ff »f¦ffIYSX Qûd¿f¹fûÔ IZY dJ»ffRY WXû IYfSÊX½ffBÊ

WfZ¦ff dIY dþÀf ³¹ffÀf IYfZ þ¸fe³f Af½fÔdMX°f IYe ¦fBÊ W` CÀf¸fZÔ IYü³f »ffZ¦f Vffd¸f»f W`ÔÜ C³WfZÔ³fZ IYWf dIY ¹fW ·fe Jb»ffÀff dIY¹ff þf³ff ¨ffdWE dIY Of¢XMXSX IYfZ þ¸fe³f Af½fÔdMX°f IYSX³fZ IYf ¢X¹ff Af²ffSX W`Ü BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ Àf¨¨ffBÊ IYf ´f°ff »f¦ffIYSX QfZd¿f¹ffZÔ ImY dJ»ffRY IYfSXʽffBÊ IYe þf³fe ¨ffdWEÜ ¸fedO¹ff dSX´ffZMXÊ ÀfZ ´f°ff ¨f»ff W` dIY ÀfSXIYfSX ³fZ C»ff½ffÀf ¸fZÔ ´fÔ¨ff¹f°f IYe Vff¸f»ff°f

þ¸fe³f ÀfdW°f 1400 EIYOÞ ·fcd¸f ImY Ad²f¦fiW¯f ImY d»fE QRYf ¨ffSX ImY °fW°f ³ffZdMXÀf þfSXe dIYE ±fZ AüSX ´fcSXe þ¸fe³f IYe Ad²f¦fiW¯f ´fidIiY¹ff ´fcSXe WfZ³fZ ÀfZ ´fW»fZ We BÀf¸fZÔ ÀfZ 300 ÀfZ 350 EIYOÞ þ¸fe³f SXfþe½f ¦ffÔ²fe ÀfWf¹f°ff±fÊ ³¹ffÀf AüSX Of. E¨f E¸f ´fiZ¸f Àf¨fQZ½ff IYfZ »feþ ´fSX QZ QeÜ B°f³ff We ³fWeÔ Ad²f¦fiW¯f IYe ´fidIiY¹ff ´fcSXe WfZ³fZ ÀfZ ´fW»fZ We BÀfZ Ad²f¦fiW¯f ÀfZ dSX»feþ IYSX Qe ¦fBÊÜ BÀfImY A»ff½ff IbYL þ¸fe³f d¶f»OSXfZÔ ImY d»fE ·fe dSX»feþ IYe ¦fBÊÜ ¸fedO¹ff dSX´ffZMXÊ ImY A³fbÀffSX ¦ffÔ½f ½ff»ffZÔ ³fZ BÀfImY dJ»ffRY ´fÔþf¶f WdSX¹ff¯ff C¨¨f ³¹ff¹ff»f¹f ¸fZÔ ¹ffd¨fIYf Qf¹fSX IYeÜ (EªfZÔÀfe)

EIY dQ³f ¸fZÔ 18 »ffJ ÀfZ Ad²fIYX ¸fZMÑfZ ¹ffÂfe

¶fWXf»fe ´fÂf

dSXIYfOÊX õXfSXIYf-³fûEOXf »ffB³f ´fSX dIY¹ff Àf¶fÀfZ Ad²fIY »fû¦fûÔ ³fZ ÀfRYSX

³fBÊ dQ»»feÜ

³fûEOXf : ÀfZ¢MXSX 71 IZYY·fcÀ½ffd¸f¹fûÔ IYû ´fifd²fIYSX¯f õXfSXf SXQÐQ dIYE ¦fE ·fb£f¯OXûÔ IYf ¶fWXf»fe ´fÂf ÀfüÔ´f°fZ ¶fÀf´ff ´fi°¹ffÀfe ßf½f¯f IbY¸ffSX Vf¸ffÊ ½f Ad²fIYfSXe AfSX.¶fe. ½f¸fʳfÜ LXf¹ff : SXfáÑXe¹f CXªff»ff

dIYÀff³ffZÔ IYe Àf¸fÀ¹ffAfZÔ ImY d³fÀ°ffSX¯f IYû ´fifd²fIYSX¯f ³fZ dQ¹ff ´fÂf ³ffZEOf, SXfCXÀfaÜ

d´fL»fZ ¸ffW 30 þb»ffBÊ IYfZ ÀffÔÀfQ ÀfbSXZ³Qi ³ff¦fSX ImY ³fZ°fÈ°½f ¸fZÔ dIYÀff³f ÀfÔ§f¿fÊ Àfd¸fd°f ImY ´fQfd²fIYfdSX¹ffZÔ E½fÔ ³ffZEOf ImY ¦fif¸f ´fi²ff³ffZÔ ImY Àff±f VffÀf³f IYe AfZSX ÀfZ þ¹f½feSX dÀfÔW, ¸fÔÂfe C.´fi ÀfSXIYfSX E½fÔ ´fifd²fIYSX¯f ImY Ad²fIYfdSX¹ffZÔ ImY õfSXf ³ffZEOf ImY IÈY¿fIYfZÔ IYe d½fd·f³³f Àf¸fÀ¹ffAfZÔ ImY Àf¸ff²ff³f IZY ¶ffSmX ¸fZÔ ½ff°ffÊ IYe ¦fBÊÜ BÀf QüSXf³f þfZ d³f¯fʹf d»fE ¦fE ¹ff ´fifd²fIYSX¯f IYe AfZSX ÀfZ þfZ AfV½ffÀf³f dQE ¦fE C³fIYf ÀfÔdÃf´°f d½f½fSX¯f EIY ´fÂf ImY ¸ff²¹f¸f ÀfZ ÀffÔÀfQ, ÀfÔ§f¿fÊ Àfd¸fd°f E½fÔ ¦fif¸f ´fi²ff³ffZÔ IYfZ ·fZþf W`Ü dIYÀff³f ÀfÔ§f¿fÊ Àfd¸fd°f ³fZ d»fdJ°f ¸fZÔ AfV½ffÀf³f

W`ÔÜ 10 ½feÔ ¢X»ffÀf RmY»f þ¦¦fc ·ffOÞZ ´fSX W°¹ffEa IYSX°ff ±ffÜ IYBÊ ¶ffSX ½fW JbQ W°¹ff IYSX°ff ±ff AüSX IYBÊ ¶ffSX ½fW QcÀfSXfZÔ ÀfZ IYSXf°ff ±ffÜ ½fW 1996 ÀfZ A´fSXf²f IYSX SXWf W` Àf¶fÀfZ ´fW»fZ CÀf³fZ dQ»»fe ImY ¦ffZIbY»f´fbSX d³f½ffÀfe WÔÀf IbY¸ffSX þ`³f IYe Àfb´ffSXe »fZIYSX W°¹ff IYe ±feÜ BÀfImY ¶ffQ ½fWX »f¦ff°ffSX WX°¹ffEa IYSX°ff ¦f¹ffÜ BÀfImY ´ffÀf ÀfZ þfZ d´fÀMX»f d¸f»fe W` CÀfÀfZ ¹fW IYBÊ A´fSXf²f IYSX ¨fbIYf W`Ü BÀfImY ´ffÀf A´fSXf²f Im ´f`ÀfZ ÀfZ JSXeQe ¦fBÊ IYBÊ »f¦þSXe ¦ffdOÞ¹ffÔ ·fe W`aÜ ´fbd»fÀf ³fZ BÀfImY ´ffÀf ÀfZ EIY A»MXfZ IYfSX, EIY ½f`¦f³f AfSX, EIY BÔd¦»fVf d´fÀMX»f ¸fZO B³f BMX»fe, EIY °f¸fÔ¨ff 315 ¶ffZSX IYf , °fe³f ¨ffIcY, °f±ff ·ffSXe ¸ffÂff ¸fZÔ JfZJ IYfSX°fcÀf ¶fSXf¸fQ dIYE W`ÔÜ EÀfEÀf´fe ³fZ ¶f°ff¹ff dIY BÀfIYe Àf¸´fdØf IYe þfÔ¨f IYSXfBÊ þfE¦feÜ A´fSXf²f ÀfZ AdþÊ°f ²f³f IYe IbYIYeÊ IYe þfE¦feÜ dþ³f »ffZ¦ffZÔ ³fZ Àfb´ffSXe QZIYSX W°¹ffEÔ IYSXfBÊ W`Ô C³fIYfZ ·fe d¨fd³Á°f dIY¹ff þf SXWf W`Ü C³fImY dJ»ffR ·fe IYfSÊX½ffBÊ IYe þfE¦feÜ

QfZWSXf ¸ff´fQÔO A´f³ff SXWe W`X IYfÔ¦fiZÀf: ·ffþ´ff

¸fSXeþ ¶f³fIYSX AfE ¶fQ¸ffVffZÔ ³fZ IYe »fcMX

¦ffdþ¹ff¶ffQÜ ±ff³ff ÀffdW¶ff¶ffQ ÃfZÂf ¸fZÔ Vff»fe¸ffSX ¦ffOʳf ¸fZÔ ¸fIYf³f ³fa¶fSX ¶fe 117 ´fSX Ofg. Àfb³fe»f ¦f¦fÊ ImY ¹fWfÔ Af²ff Qþʳf ÀfZ Ad²fIY Wd±f¹ffSX¶fÔQ ¶fQ¸ffVffZÔ ³fZ §fSX½ff»ffZÔ IYfZ ¶fa²fIY ¶f³ff IYSX þ¸fIYSX »fcMX´ffMX IYeÜ ¶fQ¸ffVf §fSX ¸fZÔ SXJZ 50 WþfSX ÷Y´f¹fZ ³fIYQ ImY A»ff½ff »ffJfZÔ ÷Y´f¹fZ IYe ª½f`»fSXe °f±ff QfZ ¸ffZ¶ffB»f E½fa A³¹f IYe¸f°fe Àff¸ff³f »fcMX IYSX RYSXfSX WfZ ¦fEÜ

3

d¸f»f³fZ IYe þf³fIYfSXe QeÜ ½f°fʸff³f ¦fif¸fe¯f Af¶ffQe ImY À½føY´f IYfZ ¸ff³¹f°ff QZ°fZ WbE CÀfZ d³f¹fd¸f°f/½¹f½fdÀ±f°f dIY¹ff þfE °f±ff ´fifd²fIYSX¯f IYe ³fed°f ImY A³fbÀffSX C³WZÔ C³fIYe Ad²f¦fidW°f ·fcd¸f ImY Àff´fZÃf ´ffa¨f ´fid°fVf°f ¹ff Àff°f ´fid°fVf°f d½fIYdÀf°f ·fcJaO Af½ffÀfe¹f ´fi¹ffZþ³f WZ°fb Af¶fÔdMX°f dIYE þf³fZ IYe ¸ffÔ¦f Aüd¨f°¹f´fc¯fÊ W`Ü BÀf Àf¸fÀ¹ff ImY Àf¸ff²ff³f ImY d»fE °f±ff IÈY¿fIYfZÔ IYe C´fSXfZ¢°f ¸ffÔ¦f IYfZ ´fc¯fÊ IYSX³fZ ImY d»fE ´fi·ff½fe IYfSÊX½ffBÊ IZY d»fE ÀfW¸f°f W`Ü ´fifd²fIYSX¯f õfSXf ¨fSX¯f¶fð °fSXeImY ÀfZ IYf¹fʹffZþ³ff ¶f³ffIYSX Ad·f¹ff³f ImY °fW°f Af¦ff¸fe °fe³f ¸ffW ¸fZÔ BÀf Àf¸fÀ¹ff ImY d³fSXfIYSX¯f WZ°fb ´fi·ff½fe IYfSXʽffBÊ Àfbd³fdV¨f°f IYSX³fZ IYf R`YÀf»ff dIY¹ff W`XÜ

dQ»»fe ¸fZMÑfZ ¸fZÔ ÀfRYSX IYSX³fZ ½ff»fZ ¹ffdÂf¹ffZÔ IYe ÀfÔ£¹ff dQ³ffZÔ-dQ³f ¶fPÞ SXWe W` AüSX ÀffZ¸f½ffSX IYfZ Àf·fe d´fL»fZ dSXIYfOfZË IYfZ °ffZOÞ°fZ WbE ¸fZMÑfZ ¸fZÔ 18 »ffJ ÀfZ ·fe Ad²fIY ¹ffdÂf¹ffZÔ ³fZ ÀfRYSX dIY¹ffÜ dQ»»fe ¸fZMÑfZ ImY ´fi½f¢°ff ³fZ ¶f°ff¹ff dIY 25 þb»ffBÊ IYfZ ¸fZMÑfZ ¸fZÔ 17.5 »ffJ ÀfZ ·fe Ad²fIY ¹ffdÂf¹ffZÔ ³fZ ÀfRYSX dIY¹ff ±ff þfZ EIY dSXIYfOÊ ±ffÜ EIY A¦fÀ°f ¹ff³fe ÀffZ¸f½ffSX IYfZ ¸fZMÑfZ ³fZ ¹fW dSXIYfOÊ ·fe °ffZOÞ dQ¹ff AüSX BÀf¸fZÔ 18 »ffJ 30 WþfSX 944 »ffZ¦ffZÔ ³fZ ÀfRYSX dIY¹ffÜ C³WfZÔ³fZ IYWf dIY d´fL»fZ QfZ ¸fWe³fZ ÀfZ ¸fZMÑfZ ¹ffdÂf¹ffZÔ IYe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ d³fSXÔ°fSX ½fÈdð WfZ SXWe W`Ü ´fi½f¢°ff ³fZ IYWf dIY ¸fBÊ °fIY IYf¹fÊ dQ½fÀffZÔ ¸fZÔ ¸fZMÑfZ ¹ffdÂf¹ffZÔ IYe AüÀf°f³f ÀfÔ£¹ff 15.5 »ffJ ±fe þfZ A¶f ¶fPÞIYSX 17 »ffJ WfZ ¦fBÊ W`Ü ÀffZ¸f½ffSX IYfZ õfSXIYf³ffZEOf »ffB³f ´fSX Àf¶fÀfZ Ad²fIY Àff°f »ffJ 33

WþfSX 715 ¹ffdÂf¹ffZÔ ³fZ ÀfRYSX dIY¹ffÜ þWfÔ¦feSX ´fbSXe-

¦fbOÞ¦ffÔ½f »ffB³f ´fSX LXWX »ffJ 41 WþfSX 115 °f±ff dSXNf»ff-dQ»fVffQ ¦ffOʳf »ffB³f ´fSX Qû »ffJ 98 WþfSX 76 »ffZ¦ffZÔ ³fZ ÀfRYSX dIY¹ffÜ d´fL»fZ LW ¸fWe³fZ ImY QüSXf³f ¸fZMÑfZ ImY ¹ffdÂf¹ffZÔ IYe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ PfBÊ »ffJ IYe ¶fPÞfZ°fSXe WbBÊ W`Ü ¶ffSXfJÔ¶ff SXfZO, ¸fÔOe WfDYÀf, SXfþZ³Qi ´»fZÀf, ¸ffZW³f EÀMXZMX, ³ffZEOf ÀfZ¢XMXSX 16, ImY³Qie¹f Àfd¨f½ff»f¹f, ´fMXZ»f ¨füIY, d½fV½fd½fôf»f¹f, CôfZ¦f ·f½f³f, °feÀf WþfSXe AüSX ¦ffOʳf EÀMXZMX ¸fZMÑfZ ÀMXZVf³f ÀfZ ¨fPÞ³fZ ½ff»fZ ¹ffdÂf¹ffZÔ IYe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ A¨Lf JfÀff BþfRYf WbAf W`Ü A·fe dQ»»fe ¸fZMÑfZ ImY ³fZMX½fIYÊ ¸fZÔ LW »ffB³fZÔ W`Ô dþ³f´fSX 200 MÑZ³fZÔ ¨f»f SXWe W`ÔÜ B³f¸fZÔ ÀfZ 69 LW IYfZ¨f IYe W`ÔÜ (EªfZÔÀfe)

´fi±f¸f ´fÈ¿NXX IYf Vû¿f ...

ÀMZÔXMX ³fZ QcSX dIY¹ff... ³ff¸fIY EIY A²¹f¹f³f IZY °fWX°f EIY WXªffSX 58 ¸fSXeªfûÔ ÀfZ IbYLX IYû Aü¿fd²f »fZd´f°f ÀMZÔXMX AüSX IbYLX IYû ´fSaX´fSXf¦f°f d¶f³ff Aü¿fd²f ½ff»fZ ÀMZÔXMX dQE ¦fEÜ BX³f ¸fSXeªfûÔ IYe ²f¸fd³f¹fûÔ ¸fZÔ 15 ÀfZ 30 d¸f»fe¸feMXSX »fa¶ffBÊX IZY °f±ff 5 ÀfZ 35 d¸f»fe¸feMXSX ¸fûMXfBÊX IZY A½fSXû²f ±ûÜ ÀMZÔXMX ´fi°¹fûSXûd´f°f dIYE ªff³fZ IZY IbYLX Àf~fWX ¶ffQ °fIY Qû³fûÔ °fSXWX IZY ¸fSXeªfûÔ ¸fZÔ EIY WXe °fSXWX IZY ´fdSX¯ff¸f ´ffE ¦fE »fZdIY³f ³fü ¸ffWX IZY ¶ffQ Àff¸ff³¹f ÀMZÔXMX »fZ³fZ ½ff»fZ ¸fSXeªfûÔ ¸fZÔ dSXÀMZX³fûdÀfÀf IYe QSX 36.3 ´fid°fVf°f ªf¶fdIY Aü¿fd²f »fZd´f°f ÀMZÔXMX »fZ³fZ ½ff»fZ ¸fSXeªfûÔ ¹fWX QSX 89 ´fid°fVf°f ´ffBÊX ¦fBÊXÜ Àff¸ff³¹f ÀMZÔXMX ½ff»fZ ¸fSXeªfûÔ ¸fZÔ Eadªf¹fû´»ffÀMXe ¶ffBÊX´ffÀf ÀfªfÊSXe E½fa dQ»f IZY QüSmX IYe d¸f»fe-ªfb»fe ´fb³fSXf½fÈdØf IYe QSX 88 ´fid°fVf°f °f±ff Aü¿fd²f »fZd´f°f ÀMZÔXMX ½ff»fZ ¸fSXeªfûÔ ¸fZÔ ¹fWX QSX ¸ffÂf 21 ´fid°fVf°f ´ffBÊX ¦fBÊXÜ Àf¶fÀfZ Ad²fIY Eadªf¹fû´»ffÀMXe E½fa ÀMZÔXdMaX¦f IYSX³fZ IYf ßfZ¹f WXfdÀf»f IYSX³fZ IZY d»fE BaXdOX¹f³f ¸fZdOXIY»f EÀfûdÀfEVf³f IYe AûSX ÀfZ Àf¸¸ffd³f°f OXfg. »ff»f IZY A³fbÀffSX dªf³f ¸fSXeªfûÔ IYû ÀffBXSXûd»f¸fÀf A±f½ff ÀMXe»f ÀfZ E»fªfeÊ W`X CX³f¸fZÔ ÀffBXRYSX ¹ff MZX¢ÀfÀf ÀMZÔXMX ³fWXeÔ ´fi°¹ffSXûd´f°f dIYE ªff³fZ ¨ffdWXEÜ AÀfIZY A»ff½ff CX³f »fû¦fûÔ ¸fZÔ ·fe Aü¿fd²f »fZd´f°f ÀMZÔXMX IZY BXÀ°fZ¸ff»f ¸fZÔ Àff½f²ff³fe ¶fSX°fe ªff³fe ¨ffdWXE dªf³WZÔX WXf»f ¸fZÔ dQ»f IYe ÀfªfÊSXe WbXBÊX W`X A±f½ff ªfû ¸fdWX»ffEa Af³fZ ½ff»fZ dQ³fûÔ ¸fZÔ ¦f·fʲffSX¯f IYSX³fZ ½ff»fe W`ÔX AüSX ªfû A´f³fZ dVfVfb IYû À°f³f´ff³f IYSXf SXWXe W`ÔXÜ ùQ¹f SXû¦fûÔ IZY Af´fSmXVf³f ¶f¦f`SX CX´f¨ffSX IYe A³fZIY °fIY³feIYûÔ IYû d½fIYdÀf°f IYSX³fZ ½ff»fZ OXfg. »ff»f ³fZ ¶f°ff¹ff dIY Eadªf¹fû´»ffÀMXe, ÀMZÔXMX E½fa S`X´ff¸ffBXdÀf³f »fZd´f°f ÀMZÔXMX IYû ¸fWX°½f´fc¯fÊ d¨fdIY°ÀfIYe¹f CX´f»fd¶²f¹ffa ¶f°ff°fZ WbXE IYWX°fZ W`ÔX dIY BX³f °fIY³feIYûÔ IZY Afg´fSmXVf³f IYe °fb»f³ff ¸fZÔ IYBÊX RYf¹fQZ W`ÔXÜ Àf¶fÀfZ ¶fOÞXf RYf¹fQf °fû ¹fWXe W`X dIY C³f¸fZÔ ¨feSX-RYfOÞX IYSX³fZ IYe ªføYSX°f ³fWXeÔ ´fOÞX°fe W`XÜ ¸fSXeªf IYû E³fZdÀ±fdÀf¹ff AfdQ QZIYSX ¶fZWXûVf ³fWXeÔ IYSX³ff ´fOÞX°ff °f±ff Afg´fSmXVf³f IYe °fb»f³ff ¸fZÔ BXÀf¸fZÔ ¶fWbX°f IY¸f Àf¸f¹f (Af²ff ÀfZ EIY §faMXf) »f¦f°ff W`XÜ BXÀf IYfSX¯f ¸fSXeªf ªf»Qe À½ffÀ±¹f »ff·f IYSX°ff W`XÜ ¸fSXeªf IYû ÀfaIiY¸f¯f WXû³fZ °f±ff ¸fü°f WXû³fZ IYe AfVfaIYf Afg´fSmXVf³f IYe °fb»f³ff ¸fZÔ ¶fWbX°f IY¸f WXû°fe W`XÜ ¸fSXeªf IYû QcÀfSmX WXe dQ³f AÀ´f°ff»f ÀfZ LbXMÐXMXe Qe ªff ÀfIY°fe W`XÜ BXÀf Àf¸f¹f IZY½f»f ¶f`»fc³f A±f½ff Eadªf¹fû´»ffÀMXe IZY ªfdSX¹fZ 75 ´fid°fVf°f SXûd¦f¹fûÔ IYf BX»ffªf WXû ÀfIY°ff W`X ªf¶fdIY Eadªf¹fû´»ffÀMXe IZY Àff±f ÀMZÔXMX IYf ´fi¹fû¦f IYSX³fZ ´fSX 90 ´fid°fVf°f SXûd¦f¹fûÔ IYf BX»ffªf Àfa·f½f WXû ¦f¹ff W`XÜ OXfg. ´fb÷Y¿fûØf¸f »ff»f IZY A³fbÀffSX ¸f²fb¸fZWX IZY ¸fSXeªfûÔ ¹ff CX³f ¸fSXeªfûÔ IYe dªf³fIYe EIY ÀfZ Ad²fIY ²f¸fd³f¹fûÔ ¸fZÔ ÷YIYf½fMX W`X ¹ff dªf³fIYe ²f¸f³fe ¸fZÔ ªf¸ff½f IYf ÃûÂf ¶fWbX°f »fa¶ff W`X CX³fIYf BX»ffªf ·fe Aü¿fd²f »fZd´f°f ÀMZÔXMX ÀfZ WXû ÀfIY°ff W`X ªf¶fdIY ´fWX»fZ BX³fIYe ªff³f ¶f¨ff³fZ IZY d»fE ùQ¹f IYe ÀfªfÊSXe IYSX³fe ´fOÞX°fe ±feÜ ·ffSX°fe¹f »fû¦fûÔ IYe ²f¸fd³f¹ffa ´fdV¨f¸fe QZVfûÔ IZY »fû¦fûÔ IYe °fb»f³ff ¸fZÔ ÀfaIYSXe WXû°fe W`X AüSX ¹fWXfa IZY »fû¦fûÔ ¸fZÔ ¸fWbX¸fZWX IYf ´fiIYû´f ·fe Ad²fIY WXû°ff W` dªfÀfIZY IYfSX¯f ¹fWfa IZY »fû¦fûÔ IYe ²f¸fd³f¹fûÔ ¸fZÔ ±fûOÞXf Àff ·fe A½fSXû²f WXû³fZ ´fSX ²f¸fd³f¹ffa ¶»ffgIY WXû ªff°fe W`Ô °f±ff ²f¸fd³f¹fûÔ IYû £fû»f³fZ IZY ¶ffQ ·fe CX³f¸fZÔ Qû¶ffSXf ¶»ffgIY WXû³fZ IYe AfVfaIYf Ad²fIY WXû°fe W`Ü EZÀfZ ¸fZÔ Aü¿fd²f »fZd´f°f ÀMZÔXMX ·ffSX°fe¹fûÔ IZY d»fE d½fVû¿f °füSX ´fSX »ff·fQf¹fIY Àffd¶f°f WXû ÀfIY°ff W`XÜ

dªf»ff AÀ´f°ff»f IYû d¸f»ff ´f`±ffZ»ffgdªfÀMX ³ffZEOXf, SXfCXÀfaÜ »fa¶fZ ASXÀfZ dªf»ff AÀ´f°ff»f ¸fZÔ £ff»fe ´fOÞZX ´f`±fû»ffgdªfÀMX IZY ´fQ ´fSX Afd£fSXIYfSX VffÀf³f ³fZ °f`³ff°fe IYSX Qe W`XÜ ³fûEOXf ÀfZ¢MXSX-30 dÀ±f°f ³f½f d³fd¸fÊ°f dªf»ff AÀ´f°ff»f ¸fZa ´fiQZVf ÀfSXIYfSX ³fZ ùQ¹ff¸fa³fe ³f½ffd³f¹ff IYû °f`³ff°f dIY¹ff W`X Ü ¦füSX°f»f¶f W` dIY d´fL»fZ EIY ¶f¿fÊ ÀfZ dªf»ff AÀ´f°ff»f ¸fZa IYûBÊX ´f`±fû»ffgdªfÀMX °f`³ff°f ³fWXeÔ ±ffÜ dªfÀf IYfSX¯fX ÀfZ AÀ´f°ff»f ¸fZa CX´f¨ffSX IYSXf³fZ IZY d»fE Af³fZ ½ff»fZ ¸fSXeXªfûa IYû IYfRYe ´fSmXVff³fe IYf Àff¸f³ff IYSX³ff ´fOÞ°ff ±ffÜ SXûd¦f¹fûÔ IYû CX´f¨ffSX IZY QüSXf³f ´f`±fû»ffgdªfIY»f ªffa¨f IYSXf³fZ IZY d»fE d³fªfe ´f`±fû»ffgªfe ¸fZÔ ªff³ff ´fOÞX°ff ±ff ªfWXfa CX³WZÔX Ad²fIY ²f³f ·fe QZ³ff ´fOÞX°ff ±ffÜX


4

Àf¸´ffQIYe¹f

³fûEOXf (E³fÀfeAfSX) ¶fb²f½ffSX, 3 A¦fÀ°f 2011

äÿÿ flÊÄUÿ

SXf¿MÑX´fd°f IYe ¦fû½ff ¹ffÂff IZY QüSXf³f ÀfSXIYfSXe IYû¿f ÀfZ dIYE ¦fE £f¨fÊ ´fSX ´fiV³f £fOÞXf IYSX SXWZX W`Xa A°fb»f ¨füWXf³f

{

d½f¿¯fb ·f¦f½ff³f IYû »føfe IYf ´fd°f IYWXf ¦f¹ff W`XÜ A¦fSX ½fWX ¸f`»fZ ½fÀÂf ²ffSX¯f IYSX³fZ »f¦fZ, Qfa°f ÀffRY ³f SX£ûÔ, ¶fWbX°f ·fûªf³f IYSmÔX, IYMbX ½f¨f³f ¶fû»fZÔ, Àfc¹fûÊQ¹f, Àfc¹ffÊÀ°f IZY Àf¸f¹f Àfû¹fZ SXWZÔX, °fû ·fe »føfe CX³fIYû LXûOÞX QZ¦feÜ °f¶f Àff²ffSX¯f ¸f³fb¿¹f IYe °fû ¶ff°f WXe ¢¹ff W`XÜ ¨ff¯f¢¹f

·ffªf´ff ³fZ ¹fZdQ¹fbSX´´ff IYû WXMXfIYSX IYfa¦fiZÀf IYû §ûSXf

IY

E

dSX

AüSX BÀf¸fZÔ °fÀ½feSX ³fWeÔ »fe þf ÀfIY°feÜ BÀfd»fE Àf·fe ´fÂfIYfSXfZÔ IYfZ ´fW»fZ We SXf¿MÑX´fd°f ImY §fZSXZ ÀfZ QcSX SXW³fZ IYe dWQf¹f°f Qe ¦fBÊ ±feÜ ÀfSXIYfSXe ´fi°ffOÞ³ff ImY dVfIYfSX ASXd½f³Q °fZÔ¦fÀfZ IYW°fZ W`Ô dIY ·ffSX°f ImY AÔQSX IYfZBÊ Àf¸fbQi °fMX d³fþe ³fWeÔ W`Ü ¸ff³f³fe¹f SXf¿MÑX´fd°f ´fid°f·ff ´ffdMX»f dþÀf ¦ffZ½ff ImY ¶fZ³ffgd»f¸f °fMX ´fSX ¶ffZdMXÔ¦f AüSX SXZ°f ´fSX ¨f»f³fZ IYf Af³f³Q »fZ SXWeÔ ±feÔ, ÀfbSXÃff IYe QÈd¿MX ÀfZ W¸f RYfZMXfZ ´fÂfIYfSXfZÔ IYfZ CÀfÀfZ 200 ¸feMXSX IYe QcSXe ´fSX JOÞf dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ »fZdIY³f ¹fW dQ»f¨fÀ´f W` dIY ¹fWe IYf³fc³f C³WfZÔ³fZ ¦ffZSXe ¨f¸fOÞe ½ff»fZ d½fQZVfe Àf`»ffd³f¹ffZÔ ´fSX »ff¦fc ³fWeÔ dIY¹ffÜ ½fZ Àf¶f C³fImY AfÀf-´ffÀf ¸füþcQ ±fZÜ ¢X¹ff SXf¿MÑX´fd°f IYfZ W¸fÀfZ J°fSXf WfZ ÀfIY°ff ±ff AüSX C³f ¦ffZSXe ¨f¸fOÞe ½ff»ffZÔ ÀfZ IYfZBÊ J°fSXf ³fWeÔ WfZ ÀfIY°ff ±ff? ¢X¹ff W¸f BÀf ¶ff°f IYfZ ·fc»f ¦fE dIY OZd½fO WZO»fe ·fe MXcdSXÀMX ½feþf »fZIYSX ·ffSX°f Af¹ff ±ff AüSX CÀf³fZ ¸fb¸¶fBÊ ¸fZÔ Af°fÔIYe W¸f»fZ IYe ¹ffZþ³ff ¶f³ffBÊ ±feÜ ¦ffZ½ff ´fÂfIYfSX ÀfÔ§f ImY A²¹fÃf SXfþd°f»fIY ³ff¹fIY ÀfZ þ¶f BÀf ¸fbQÐQZ ´fSX ¶ff°f WbBÊ °ffZ C³WfZÔ³fZ BÀf ´fbSXf³fZ ¸ff¸f»fZ IYfZ ¹ffQ IYSX°fZ WbE ¶fWb°f ÀffRY¦ffZBÊ ÀfZ IYWf dIY W¸ffSXf ´fÃf ´fifSXÔ·f ÀfZ We ÀffRY W`, ¹fdQ IYfZBÊ ´fÂfIYfSX SXf¿MÑX´fd°f IYe °fÀ½feSX Àf¸fbQi °fMX þ`Àfe Àff½fÊþd³fIY þ¦fW ´fSX »fZ°ff W` °ffZ BÀf¸fZÔ dIYÀfe IYfZ Af´fdØf ³fWeÔ WfZ³fe ¨ffdWEÜ RYfZMXfZ ´fÂfIYfSX A´f³fe ³füIYSXe IYSX SXWZ W`ÔÜ SXf¿MÑX´fd°f ¦ffZ½ff ¸fZÔ W`Ô AüSX ½fZ Àf¸fbQi °fMX ´fSX AfBË, ¹fW EIY J¶fSX W`, dþÀfIYfZ »fZIYSX EIY Af¸f ¦ffZ½ff IZY ³ff¦fdSXIYûÔ ¸fZÔ C°ÀfbIY°ff W`Ü BÀf þf³fIYfSXe IYfZ W¸f °fÀ½feSX ImY ¸ff²¹f¸f ÀfZ Ad²fIY ¸fbIY¸¸f»f °fSXeImY ÀfZ A´f³fZ ´ffNIYfZÔ ImY ¶fe¨f ´fWbÔ¨ff ÀfIY°fZ W`ÔÜ ßfe ³ff¹fIY IYW°fZ W`Ô dIY Àf¸fbQi °fMX °ffZ EIY Àff½fÊþd³fIY þ¦fW W`, ¹fWfÔ °fÀ½feSX »fZ³fZ IYf W¸fZÔ WIY W`Ü SXf¿MÑX´fd°f °ffZ EIY

BÀf ¸fcJÊ°ff IZY ¶ffSmX ¸fZÔ ¢¹ff IYWZX

IY ·f½¹f °fÀf½feSX ÀfWþ W»f¨f»f ´f`Qf IYSX°fe W`Ü kVffZ»fZl ÀfSXIYfSXe RaYO IYe ¸fQQ ÀfZ ¶f³f³fZ ½ff»fe IY»ff dRY»¸f ÀfZ W¸fZVff ª¹ffQf ÀfbdJʹffÔ ¶fMXfZSX³fZ ¸fZÔ IYf¸f¹ff¶f SXWZ¦fe, »fZdIY³f EIY Àff¸ff³¹f ¶fþMX IYe dRY»¸f IYe þdMX»f°ffAfZÔ AüSX Qf½f´fZÔ¨f ÀfZ ·fe ¶fWb°f IbYL ÀfeJf þf ÀfIY°ff W`Ü Qbd³f¹ff IYe Àf¶fÀfZ ¨fd¨fÊ°f ´fZÔdMXÔ¦f ¸ffZ³ffd»fÀff ·fe EIY LfZMXZ ÀfZ I`Y³f½ffÀf ´fSX ÀffIYfSX WbBÊ ±feÜ SXfþ³fed°f IYfZ IY»ff ÀfZ ¶fZW°fSX CÀfZ SX¨f³fZ ½ff»fZ IY»ffIYfSX ¹ff dVf»´fIYfSX ÀfZ þfZOÞIYSX QZJ ÀfIY°fZ W`ÔÜ »ffZIY°ffÔdÂfIY SXfþ³fed°f IYe QfZ ²fbSXe W`ÔÜ ÀfØff IYf Qf¹fSXf AüSX Af¸f AfQ¸fe °fIY ´fWbÔ¨fÜ ´fi²ff³f¸fÔÂfe

IYüVf»f IbY¸ffSX ¸f³f¸ffZW³f dÀfÔW EIY Af¸f AfQ¸fe ¸fZÔ ¶fWb°f C°ÀffW ³fWeÔ þ¦ff ´ff°fZÜ ½fZ A´f³fe Af½ffþ IYfZ DaY¨ff ³fWeÔ IYSX°fZ, þ¶fdIY »ffZIYd´fi¹f°ff ³ffMXIYe¹f°ff IYe ¸ffÔ¦f IYSX°fe W`Ü »fZdIY³f ½fZ A´f³fZ VffÔ°f AüSX Àfü¸¹f AÔQfþ ¸fZÔ ·fe »f¦ff°ffSX BÀf d¸f±fIY ´fSX ¨ffZMX IYSX°fZ SXW°fZ W`Ô dIY ½fZ ÀfØff IYe SXfþ³fed°f ¸fZÔ ³füdÀfdJ¹fZ W`ÔÜ ¹fc´feE ImY BÀf QcÀfSXZ IYf¹fÊIYf»f ¸fZÔ ÀfØff IYf ¦fd¯f°f IYfÔ¦fiZÀf AüSX C³fImY ÀfW¹ffZd¦f¹ffZÔ ImY ¶fe¨f dJÔ¨feÔ ¦fÔN¶fÔ²f³f IYe »fIYeSX ´fSX We ³fWeÔ ¨f»f°ffÜ IYfÔ¦fiZÀf ³fZ A´f³fZ ÀfW¹ffZd¦f¹ffZÔ IYfZ IYSXe¶fIYSXe¶f WfdVf¹fZ ´fSX Of»f dQ¹ff W`Ü A¶f ¹fWfÔ ¸f³f¸ffZW³f dÀfÔW AüSX ÀffZd³f¹ff ¦ffÔ²fe IYe Vf¢X»f ¸fZÔ °ffIY°f QfZ ²fib½ffZÔ ¸fZÔ dÀf¸fMXe W`Ü B³f QfZ³ffZÔ ImY Af´fÀfe °ff»f¸fZ»f ¸fZÔ We ÀfØff IYf ¦fd¯f°f Vf¢X»f »fZ°ff W`Ü ¹fZ QfZ³ffZÔ °ff»f¸fZ»f ÀfZ IYf¸f IYSX°fZ W`Ô, ½fSX³ff ¹fW PfÔ¨ff ¨fSX¸fSXf ÀfIY°ff W`Ü »fZdIY³f ¹fWeÔ QfZ³ffZÔ AfZSX ÀfZ EIY °f³ff½f IYf ´fi·ff½f ¶fSXf¶fSX ¶f³ff SXW°ff W`Ü JfÀf °füSX ÀfZ CÀf ½f¢°f, þ¶f ½fW A»f¦fA»f¦f SXfÀ°ffZÔ ÀfZ EIY We R`YÀf»fZ ´fSX ´fWbÔ¨f³fZ ¸fZÔ þbMXZ WfZ°fZ W`ÔÜ A±f½ff C³f °fSXeIYfZÔ IYf ³ff´f-°fü»f, dþÀfImY þdSX¹fZ ½fZ A´f³ff ´fi·ff½f ¶fPÞf³fZ IYe IYfZdVfVf IYSX°fZ W`ÔÜ BÀf ´fW»fc IYfZ ¶fJc¶fe ²¹ff³f SXJ°fZ WbE dIY C³fImY Àf¸feIYSX¯ffZÔ ImY dJÔ¨ff½f ÀfZ ·fSXf ¹fW °ffSX MXcMX ³f þfEÜ ´fi²ff³f¸fÔÂfe

¶ff¶ff IYe ½ff´fÀfe ¹fû¦f ½¹fa¦¹f

A

Àf»f ¸fZÔ ¶fWÀf °ffZ BÀf ¸fbQÐQZ ´fSX WfZ³fe ¨ffdWE dIY Vfe¿fÊ ÀfÔ½f`²ffd³fIY ´fQ ´fSX ¶f`NZ ½¹fd¢°f ImY d»fE ½¹fd¢°f¦f°f þe½f³f AüSX Àff½fÊþd³fIY þe½f³f IYe ¸fWe³f-Àfe RYfÔIY ¸fZÔ AÔ°fSX I`YÀfZ dIYE þfE, »fZdIY³f SXf¿MÑX´fd°f ´fid°f·ff QZ½fe dÀfÔW ´ffdMX»f ImY IYf¹ffÊ»f¹f IYe ¨fb´´fe ³fZ ¶fWÀf IYfZ QcÀfSXe dQVff ¸fZÔ ¸ffZOÞ dQ¹ff W`Ü ¨fb´´fe °ffZ ¦ffZ½ff ÀfSXIYfSX ¸fZÔ ·fe W`Ü ¦ffZ½ff ImY EdSXÀf SXfgOdSX¢XÀf ³fZ Wf»f We ¸fZÔ ¦ffZ½ff ÀfSXIYfSX AüSX ·ffSX°f ÀfSXIYfSX IYfZ d¨fMXÐNXe d»fJe W`, »fZdIY³f ½fWfÔ A·fe ·fe ¸fü³f ´fÀfSXf WbAf W`Ü EdSXÀf SXfgOdSX¢XÀf IYf Àf½ff»f ImY½f»f B°f³ff ·fSX W` dIY SXf¿MÑX´fd°f IYf ¦ffZ½ff QüSXf A¦fSX d³fþe ±ff, °ffZ AfdJSX ÀfSXIYfSXe Jþf³fZ IYfZ BÀf d³fþe ¹ffÂff ImY d»fE ¢X¹ffZÔ »fbMXf¹ff ¦f¹ff? AüSX A¦fSX QüSXf ÀfSXIYfSXe ±ff °ffZ ÀfSXIYfSX ½fW IYf¸f ¢X¹ffZÔ ³fWeÔ ¶f°ff°fe, dþÀfImY d»fE SXf¿MÑX´fd°f ´fid°f·ff QZ½fe dÀfÔW ´ffdMX»f IYfZ A´f³fZ ´fcSXZ IbY³f¶fZ ImY Àff±f ¦ffZ½ff Af³ff ´fOÞf? ÀfSXIYfSXZÔ Af¸f þ³f°ff IYfZ ¦fb¸fSXfW IYSX³fZ IYf IYf¸f ¢X¹ffZÔ IYSX°fe W`Ô? ¸ff¸f»ff BÀfe Àff»f þ³f½fSXe ¸fWe³fZ IYf W`, þ¶f SXf¿MÑX´fd°f ¦ffZ½ff AfBÊ ±feÔÜ CÀf Àf¸f¹f °fe³f RYfZMXfZ ´fÂfIYfSXfZÔ ³fZ ¦ffZ½ff ImY °fMX ´fSX C³fIYe °fÀ½feSX »feÜ RYfZMXfZ ´fÂfIYfSXfZÔ ³fZ SXf¿MÑX´fd°f IYe °fÀ½feSX CÀf Àf¸f¹f »feÔ þ¶f ½fW EIY SXÔ¦fe³f ÀffOÞe ¸fZÔ ¶fZ³ffCd»f¸f Àf¸fbQi °fMX ´fSX ¶f`Ne WbBÊ ±feÔÜ C³fImY ´ffÀf ÀfZ EIY d½fQZVfe þfZOÞf °f`SXfIYe IYe ´ffZVffIY ¸fZÔ ½fWfÔ ÀfZ ¦fbþSX SXWf ±ffÜ ¹fW °fÀ½feSX A¦f»fZ We dQ³f À±ff³fe¹f AJ¶ffSXfZÔ ¸fZÔ ´fiIYfdVf°f ·fe WbBÊÜ °fÀ½feSX L´f³fZ ImY ¶ffQ ¸fO¦ffÔ½f ´fbd»fÀf ³fZ °fe³f RYfZMXfZ ´fÂfIYfSXfZÔ IYfZ ±ff³fZ ¸fZÔ °f»f¶f dIY¹ffÜ ¹fW °fe³f ´fÂfIYfSX ±fZ¦f¦f³fQe´f VfZ»fQZIYSX, ÀffZB÷Y IbY¸ffSX ´fÔ°f AüSX ASXd½f³Q °fZÔ¦fÀfZÜ ASXd½f³Q ImY A³fbÀffSX ´fbd»fÀf ³fZ C³WZÔ ¶f°ff¹ff dIY ¹fW ¸fWf¸fdW¸f SXf¿MÑX´fd°f IYe d³fþe ¹ffÂff W`

XMX³fÊ AfgRY Àfb´fSX¸f`³f-À´ffBOSX¸f`³f ÀfZ »fZIYSX QfZ¶ffSXfl ImY Àff±f RYSXWf³f A£°fSX IYe ½ff´fÀfe, ¹ff³fe kdSXMX³fÊ AfgRY l½f`»f±feRYl °fIY QZJ-´fPÞ ½ff´fÀfe °f·fe þ¶f ´fi¸ffZVf³f þøYSXeÜ EIY AüSX ¨fZ»ff »ff¹ff AfBMX¸f ³fÔ¶fSX ImY Àff±f SX½fe³ff ¨fbImY ±fZ ¶ff¶ffÜ IbYL Àf¸fÓf ³fWeÔ Af SXWf ±ff, ¦fþ¶f ImY IY³µX¹fcªO ±fZÜ °f·fe ¨fZ»fZ ³fZ EIY IYfgd¸f¢XÀf MXÔO³f AüSX þSXe³f Jf³f IYe ½ff´fÀfeÜ ¶ff¶ff IYfZ A´f³fZ ¨fZ»ffZÔ IYe dRY»¸fe ´fid°f·ff IYf ´f°ff »ffIYSX Qe, ¨ff¨ff ¨fü²fSXe IYeÜ ¶f¨f´f³f ¸fZÔ ¶ff¶ff IYe RmY½fSXZMXÜ k¨ff¨ff ¨fü²fSXe AüSX SXfIYf IYe ½ff´fÀfelÜ ´fW»fe ¶ffSX ´f°ff ¨f»f SXWf ±ff, ´fW»fZ AfBdO¹fZ ³fZ ÓfMX ÀfZ k½ff´fÀfel Vf¶Q ´fSX ¶ff¶ff IYe AfJZÔ dNNIY ¦fBË, þ¸f ¦fBË, ¦fb»ffMXe ¸ffSXe ¢X¹ffZÔ ³ff EIY AfÀ±ff¸f¹f dRY»¸fe ¨f`³f»f »f¦fZ Wf±f EIY We ÀffÔÀf ¸fZÔ ´fcSXe IYfgd¸f¢XÀf ´fPÞ Of»feÜ dRYSX »ffÔ¨f IYSX dQ¹ff þfEÜ dRYSX RYüSX³f ´fifB¸f »fùf ´fSX ¹fcÀffZ¨ff, Àff»ff SXfIYf ·fe »f¦f°ff W` IYfZBÊ ³ff IYfZBÊ °ffZ ¹ffZ¦ff MX³fÊ d»f¹ff, ¶ffZ»fZ ¶ff¶ff—ASXZ IYfZBÊ ÀfÔÀIÈYd°f-ÀffdW°¹fþf³f°ff WfZ¦ffÜ ¶ff¶ff ImY dQ¸ff¦f ¸fZÔ RYüSX³f EIY ³fE ¹ffZ¦ff Àf¸ffþ ÀfZ þbOÞe dSXÀf¨fÊ ·fe QfZ¦fZ ¹ff dRY»¸fe IYWfd³f¹ffÔ IYf AfBdO¹ff Af¹ff k½ff´fÀfe ¹ffZ¦fflÜ Àfb³ff°fZ SXWfZ¦fZÜ d¸f³fMXfZÔ ÀfZ BÔ°fþfSX-SX°f ÀffdWd°¹fIY ´fid°f·ff ¶fSX¶fÀf We °f¸ff¸f ´fSXZVffd³f¹ffZÔ ImY ¶fe¨f ·fe Ãf¯f ·fSX IYf ²f³fe EIY ¨fZ»ff RYüSX³f ¢X¹fc °ffZOÞIYSX IcYQf, ¶ff¶ffImY d»fE ¸fbÀIYSXf CNZ ¶ff¶ff, ¸ff³ffZ °fe³f Àff»f ÀfZ ÀfZ»fSXe Af´fImY d»fE QfZ dIY°ff¶f »ff¹ff WcÔ, IÈYV³f ¨fÔQSX IYf kEIY ¶fPÞ³fZ IYf ½fZMX IYSX SXWZ »ffZ¦ffZÔ IYfZ dIYÀfe ³fZ A´fi`»f RcY»f ¦f²fZ IYe ½ff´fÀfel AüSX WdSXVfÔIYSX ´fSXÀffBÊ IYf k¶ffSXf°f IYe ¸fZÔ ÀfZ»fSXe ¶fPÞ³fZ IYe J¶fSX Àfb³ff Qe WfZ IYf»´fd³fIY JbVfeÜ ½ff´fÀfelÜ SXfþ³fed°fIY d½fÄff³f ÀfZ E¸fE AüSX À´ffZMXÊÀf ImY ´fSX BÔÀff³f IYfZ Àf¶fÀfZ ª¹ffQf ÀfWfSXf BÀfe IYf d¸f»f°ff W` VfüIYe³f SXf¸f´fi°ff´f RYüSX³f ¶ffZ»fZ- IbYL MXfgd´fIY ¸fZSXZ ´ffÀf dþÔQ¦fe ¸fZÔÜ ½ff´fÀfe IYSX³ff ·fe W`Ô, ¸ff¹ff½f°fe IYe ¹fc´fe ¸fZÔ ªf¹fa°f IbY¸ffSX kAIZY»ffl dIY°f³ff ¸fbdVIY»f W`, ¶ff¶ff IYfZ ½ff´fÀfe, A¸¸ff IYe °fd¸f»f³ffOb ¸fZÔ A¶f ´f°ff ¨f»ff W`Ü C¸ff ·ffSX°fe, ½ff´fÀfe, þÀf½fÔ°f dÀfÔW IYe ¦ffZd½fÔQf¨ff¹fÊ ÀfZ »fZIYSX SXfWb»f SXfg¹f °fIY BÀf ´feOÞf ÀfZ ¶feþZ´fe ¸fZÔ ½ff´fÀfe, Afþ¸f Jf³f IYe Àf´ff ¸fZÔ ½ff´fÀfe, dIY°f³ff °fOÞ´fZ W`Ô, ¶ff¶ff IYfZ A¶f þfIYSX ¸fWÀfcÀf WbAf W`Ü AfBÊ´feE»f ¸fZÔ ÀfüSX·f ¦ffÔ¦fb»fe IYe ½ff´fÀfe AfdQ-AfdQÜ ½f`ÀfZ ·fe ¶»f`IY ¸f³fe IYe ½ff´fÀfe ¸fZÔ ·fe ¹fZ ¹ffZ¦ff Vff¹fQ A³fVf³f ´fSX ½ff´fÀfe ´fSX A³³ff IYe Vf°ffZË ÀfZ AfW°f ¶ff¶ff IYf¸f Af þfEÜ ¶ff¶ff ³fZ °f¹f IYSX d»f¹ff W` dIY A¶f ³fZ ¹fZ °ffZ °f¹f IYSX We d»f¹ff dIY A¶f C³fIYe ½ff´fÀfe °ffZ ¶ff´fÀfe ¹ffZ¦ff IYfZ BÊþfQ IYSXImY We ¸ff³fZÔ¦fZÜ WfZ¦fe ³fWeÔ ¢X¹ffZÔ ³ff B°f³fe Àf¶f dSXÀf¨fÊ ImY Àff±f IbYL IYfZBÊ IYfZSX-IYÀfSX ³fWeÔ LfZOZÔ¦fZÜ BÀfImY d»fE ¨ffWZ ¹füd¦fIY dIiY¹ffAfZÔ IYfZ þfZOÞIYSX EIY k½ff´fÀfe ¹ffZ¦ffl ¶f³ff dIY°f³ff ·fe A²¹f¹f³f IYSX³ff ´fOÞZ, ¨fZ»fZ ·fe dSXÀf¨fÊ IYf¹fÊ ¸fZÔ d»f¹ff þfEÜ A¶f ¨fZ»fZ WSX RYe»O ImY ½ff´fÀfe ¹ffZ¦¹f °f»»fe³f W`ÔÜ EIY ¨fZ»fZ ³fZ EIY AfMXeÊIY»f PcÔP IYSX dQ¹ff, C¸¸feQ½ffSXfZÔ IYe Àfc¨fe °f`¹ffSX IYSX³fZ ¸fZÔ »f¦fZ ±fZ—SXfWb»f kWfgSXSX dRY»¸f ÀfZ d¸f¸ffZW IYe ½ff´fÀfel, AfZW! A¦f»fe ¶ffSX SXfg¹f, ¦ffZd½fÔQf¨ff¹fÊ, E SXfþf, ¸fb»ff¹f¸f dÀfÔW, ¹fc´fe ¸fZÔ ÀfZ ¨fZ»ffZÔ IYe ¢½ffd»fdRYImYVf³f ·fe dRY¢XÀf IYSX³fe ´fOÞZ¦fe, IYfÔ¦fiZÀf, E¸f´fe ¸fZÔ dQd¦½fþ¹f dÀfÔW, ¶f¨¨f³f-¸fb»ff¹f¸f °f·fe A´ffgBÔMX IYSXZÔ¦fZÜ I`Y¸´f ¸fZÔ A¸fSX dÀfÔW, d¶f¦f ¶ffgÀf ¸fZÔ dVf»´ff VfZMXÐMXe, ¶fOÞZ J`SX QcÀfSXe »ffB³f ¸fZÔ ±ff, kIYü³f ¶f³fZ¦ff IYSXfZOÞ´fd°f ÀfZ ´fSXQZ ´fSX IYdSXV¸ff IY´fcSX, þZ ´fe QØff, ´fied°f dþÔMXf, SXf³fe MXe½fe ´fSX d¶f¦f ½fe IYe ½ff´fÀfelÜ EIY »ff¹ff SXfþ MXc ImY ¸fbJþeÊ, BSXRYf³f ´fNf³f, ¸fü. I`YRY, d¶fWfSX ¸fZÔ SXfþQ, ¶ffQ ¸fOÊSX IYe ·fe Àfe¢½f»f ImY Àff±f ·fMXMX I`Y¸´f IYe IYfZ»fIYf°ff ¸fZÔ IY¸¹fbd³fÀMX, IY»¹ff¯f dÀfÔW ¶ffQ ¸fZÔ ¶ff¶ff ½ff´fÀfeÜ EIY WfBMXZIY ¨fZ»ff °fe³f IYfg¸f³f AfBdO¹ffþ IYfZ ImY IYSXe¶fe IbYL ¸fedO¹ff ½ff»ffZÔ ImY ³ff¸f ·fe þbOÞ³fZ ±fZÜ WfZ d¸f»f IYSX »ff¹ff- dMXнfMXSX ´fSX kSXZOel ImY Àff±f Àf»f¸ff³f ÀfIY°ff W` 15 A¦fÀ°f °fIY C³fIYe ·fe ²f¸ffImYQfSX ½ff´fÀfe AüSX kSXf ½f³fl ImY VffW÷YJ AüSX kdþÔQ¦fe ³ff d¸f»fZ¦fe IYf IYfZBÊ ¹ffZ¦f ¶f³f þfEÜ

IYf¹ffÊ»f¹f ¸fZÔ ´fi¸fbJ Àfd¨f½f ImY °füSX ´fSX ´fb»fIY ¨fMXþeÊ IYe d³f¹fbd¢°f EIY ¶fZW°fSXe³f CQfWSX¯f W`Ü ¨fMXþeÊ QfZ³ffZÔ ImY Àff±f IYf¸f IYSX ÀfIY°fZ W`Ô, »fZdIY³f ¸fc»f øY´f ÀfZ C³fIYe d³f¿NXf ÀffZd³f¹ff ¦ffÔ²fe ImY ´fid°f W`Ü C³WZÔ MXeImY ³ff¹fSX IYe þ¦fW ¹fW dþ¸¸fZQfSXe ÀfüÔ´fe ¦fBÊX W`Ü Af°¸fd½fV½ffÀf AüSX Àfü¸¹f°ff ÀfZ A´f³fZ IYf¸f IYfZ AÔþf¸f QZ³fZ ¸fZÔ ¸fWfSX°f þ`Àfe IYBÊ ½fþWZÔ ±feÔ, dþÀfImY ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¶fZWQ IYf¹f»f ±fZÜ BÀfe ImY ¨f»f°fZ 2004 ¸fZÔ C³WZÔ ¹fW ´fQ ·ffSX ÀfüÔ´ff ¦f¹ff, »fZdIY³f BÀf¸fZÔ ·fe Àf¶fÀfZ AW¸f ½fþW ±fe ³ff¹fSX IYf ´fi²ff³f¸fÔÂfe ImY ´fid°f ´fc¯fÊ Àf¸f´fʯfÜ EZÀfZ ¸fZÔ Ofg. dÀfÔW dIYÀf °fSXeImY ÀfZ BÀf ¶fQ»ff½f IYfZ d³f´fMXZÔ¦fZÜ C³WfZÔ³fZ ¨fMXþeÊ IYfZ d³f¹fb¢°f dIY¹ff W` AüSX ³ff¹fSX IYfZ ´fQfZ³³fd°f Qe W`Ü SX`ÔIY ÀfØff IYf ¸fc»f W`Ü EIY SXfª¹f ¸fÔÂfe ImY ¶fSXf¶fSX W`dÀf¹f°f SXJ³fZ ½ff»fZ ³ff¹fSX A¶f ¨fMXþeÊ ÀfZ DY´fSXe ´ff¹fQf³f ´fSX W`Ô AüSX ´fifZMXfZIYfg»f ImY °fW°f ·fe ½fZ ´fi²ff³f¸fÔÂfe IYf¹ffÊ»f¹f ¸fZÔ WbBÊ BÀf SXfþ³fed°fIY d³f¹fbd¢°f IYe ¶fSXf¶fSXe ´fSX SXWZÔ¦fZÜ Ofg dÀfÔW ³fZ EIY °fSXW ÀfZ IiYfZEZVf¹ff IYfZ ¦fÔ½ffIYSX ¹fc¦ffZÀ»ffd½f¹ff ´fSX IY¶þf dIY¹ff W`Ü BÀf ÀfØff ÀfÔ§f¿fÊ ¸fZÔ ´fbSXf³fZ ¹fcSXfZ´f IYe C´f¸ff ¶fZWQ ÀfMXeIY ¶f`N°fe W`Ü QSXAÀf»f, Af´fIYe ¶fOÞe-ÀfZ-¶fOÞe ¹ffZ¦¹f°ff IYf Bd¸°fWf³f ¹fbð ImY QüSXf³f B°f³ff ³fWeÔ WfZ°ff dþ°f³ff ¹fbð ImY ¶ffQ WfZ³fZ ½ff»fZ ÃfZÂfe¹f ¸ffZ»f·ff½f ¸fZÔÜ ¹fc´feE IYf QcÀfSXf IYf¹fÊIYf»f A¶f A´f³fZ d³f¯ffʹfIY QüSX ¸fZÔ QfdJ»f WfZ SXWf W`Ü 2012 ¹fW °f¹f IYSXZ¦ff dIY ¹fc´feE ¶fPÞ°ff SXWZ¦ff ¹ff ·fSX·fSXfIYSX PW³fZ »f¦fZ¦ffÜ ¹fW BÀf ¶ff°f ´fSX dMXIYf W` dIY CÀfIYf EþZÔOf SXfþ³fed°f ImY ¦f½f³fZÊÀf ÀfZ °f¹f WfZ¦ff ¹ff ¦f½f³fZÊÀf IYe SXfþ³fed°f ÀfZÜ Ofg dÀfÔW d³fdV¨f°f °füSX ´fSX ´fW»fZ SXfÀ°fZ IYfZ ¨fb³fZÔ¦fZÜ ÀffZd³f¹ff ¦ffÔ²fe QcÀfSXZ SXfÀ°fZ IYfZÜ ³¹fcd¢X»f ¹fSX Oe»f ImY QüSXf³f Ofg dÀfÔW ³fZ ¹fW dQJf¹ff ±ff dIY ½fZ Aü´f¨ffdSXIY d½f´fÃf ImY Àff¸f³fZ §fbMX³fZ ³fWeÔ MXZIY°fZÜ BÀf ¶ffSX A¶f ½fW ¹fWe ÀfÔQZVf A³fü´f¨ffdSXIY d½f´fÃf IYfZ QZ SXWZ W`ÔÜ dIYÀfe ·fe dÀfÀMX¸f ImY Oe³fE ÀfcÂf °fIY Af´f CÀfImY LfZMXZ-LfZMXZ dWÀÀfZ ÀfZ ·fe CÀfe °fSXW ´fWbÔ¨f ÀfIY°fZ W`Ô, þ`ÀfZ CÀfIYe

¶fOÞZ-ÀfZ-¶fOÞZ JfImY ÀfZÜ 19 Àff»f ImY Àf¶þe d½fIiZY°ff RYJøYQÐQe³f IYe IYWf³fe W¸fZÔ ³¹ff¹f ½¹f½fÀ±ff IYfZ ½f`ÀfZ We Àf¸fÓf³fZ IYfZ ¶ff²¹f IYSX°fe W`, dþÀf °fSXW 2þe §ffZMXf»fZ ¸fZÔ AfSXfZd´f¹ffZÔ IYfZ þ¸ff³f°f QZ³fZ ÀfZ ¸f³ff IYSX³ffÜ Àfe¶feAfBÊ C³WZÔ Àf»ffJfZÔ ImY ´feLZ Of»f³fZ ImY d»fE ¹fW °fIÊY QZ°fe W` dIY ¹fZ AfSXfZ´fe Àf¶fc°ffZÔ ImY Àff±f LZOÞLfOÞ IYSX ÀfIY°fZ W`ÔÜ Àf·fe Àf¶fc°f AQf»f°f ImY Àff¸f³fZ SXJZ þf ¨fbImY W`Ô, »fZdIY³f C³WZÔ þ¸ff³f°f ÀfZ B³fIYfSX IYSX dQ¹ff ¦f¹ff W`Ü ¢X¹ffZÔ? BÀfIYf IYfZBÊ þ½ff¶f AQf»f°f ImY ´ffÀf ³fWeÔ W`Ü IYW ÀfIY°fZ W`Ô, þþ ÀfZ þ½ff¶f ³fWeÔ ¸ffÔ¦ff þf ÀfIY°ffÜ dQ»»fe ´fbd»fÀf ³fZ d´fL»fZ Àff»f A¦fÀ°f ¸fZÔ AfZJ»ff ¸fÔOe ÀfZ RYJøYQÐQe³f IYfZ dWSXfÀf°f ¸fZÔ d»f¹ffÜ ´fbd»fÀf ³fZ ¹fW IYfSXʽffBÊ CÀf dVfIYf¹f°fIY°ffÊ ImY AfSXfZ´f ´fSX IYe dIY RYJøYQÐQe³f ³fZ CÀfIYe þZ¶f ÀfZ 200 ÷Y´f¹fZ AüSX EMXeE¸f IYfOÊ ¨ffZSXe dIY¹ff W`Ü RYJøYQÐQe³f ³fZ JbQ IYfZ ¶fZIYÀfcSX ¶f°ff¹ffÜ dQ»»fe ´fbd»fÀf ³fZ CÀf ´fSX ¨ffZSXe IYf AfSXfZ´f »f¦ff¹ffÜ ³f°feþ°f³f CÀfZ d°fWfOÞ þZ»f ¸fZÔ Of»f dQ¹ff AüSX ¸fdþÀMÑZMX ³fZ CÀfZ þ¸ff³f°f QZ³fZ ÀfZ B³fIYfSX IYSX dQ¹ffÜ 9 ¸fWe³fZ ¶ffQ CÀfZ þ¸ff³f°f ´fSX LfZOÞ³fZ IYf Wb¢X¸f dQ¹ff ¶fVf°fZÊ ½fW QÀf WþfSX ÷Y´f¹fZ IYf ¸fb¨f»fIYf QZ ÀfImYÜ ½fW EZÀff ³fWeÔ IYSX ÀfIYf AüSX þþ ³fZ CÀfZ ½ff´fÀf þZ»f ·fZþ dQ¹ffÜ Af£fdSX I`YÀfZ QfZ Àfü ÷Y´f¹fZ ¨fbSXf³fZ IYfZ ¶fZ¨f`³f EIY dIYVffZSX QÀf WþfSX ÷Y´f¹fZ IYf ¸fb¨f»fIYf ·fSX ÀfIY°ff ±ffÜ QfZ Àfü ÷Y´f¹fZ ¨fbSXf³fZ ImY d»fE Ad²fIY°f¸f Àfþf °fe³f ¸fWe³fZ IYe W`Ü Afd£fSX ¢X¹ffZÔ ´fbd»fÀf ³fZ ¸fdþÀMÑZMX ImY Àff±f d¸f»fIYSX CÀfZ EIY Àff»f þZ»f ¸fZÔ SXJfÜ W¸ffSXe AQf»f°ffZÔ ¸fZÔ SXfZþf³ff EZÀfZ Àf`IYOÞfZÔ Àf½ff»f d¶f³ff þ½ff¶f ImY SXW þf°fZ W`ÔÜ RYJøYQÐQe³f ³fZ BÀf A³¹ff¹f IYf A´f³fZ °fSXeImY ÀfZ ¶fZW°fSXe³f þ½ff¶f dQ¹ffÜ CÀf³fZ A´f³ff IYÀfcSX ¸ff³f d»f¹ff AüSX BÀfImY ¶ffQ ½fW AfþfQ ±ffÜ ¢X¹ffZÔdIY ½fW A´f³fZ kþb¸fÊl ImY ¶fQ»fZ ¸fZÔ ¨ffSX ¦fb³ff Àfþf ´ff ¨fbIYf ±ffÜ CÀfIYf AÀf»fe A´fSXf²f W` ¦fSXe¶feÜ »ffZIY°fÔÂf ¸ffÔ¦f IYSX°ff W` dIY W¸f A´f³fZ d³f¹f¸ffZÔ ImY Àff±f A´f³fZ dþÔQ¦fe dþEa, »fZdIY³f ¹fW ¹fZ ·fe ¸ffÔ¦f IYSX°ff W` þøYSX°f ´fOÞ³fZ ´fSX W¸f BÀf °fSXW IYe ¸fcJÊ°ffAfZÔ IYfZ ¶fQ»f QZÔÜ

•Ê¡ ∑§Ê ßÁÄUÊ‚

d½fV½f Bd°fWfÀf ¸fZÔ °fe³f A¦fÀ°f IYe ´fi¸fbJ §fMX³ffEÔ 3 ªfb»ffBÊX- 1492 ¸fWf³f ³ffd½fIY IYfZ»f¸¶fÀf À´fZ³f ImY ´ff»ffZÀf ÀfZ ·ffSX°f IYe JfZþ ImY d»fE SX½ff³ff WbAfÜ 3 ªfb»ffBÊX- 1780 d¶fidMXVf I`Y´MX³f ¶fibÀf ³fZ ¦½ffd»f¹fSX ´fSX IY¶þf dIY¹ffÜ 3 ªfb»ffBÊX- 1860 ³¹fcþe»f`ÔO ¸fZÔ dõ°fe¹f ¸ffAfZSXe ¹fbð Vfb÷YÜ 3 ªfb»ffBÊX- 1886 SXf¿MÑXIYd½f ¸f`d±f»feVfSX¯f ¦fb´°f IYf þ³¸fÜ 3 ªfb»ffBÊX- 1914 ´fi±f¸f d½fV½f ¹fbð ¸fZÔ þ¸fʳfe ³fZ ¶fZd»þ¹f¸f ´fSX W¸f»ff ¶ffZ»ff AüSX RiYfÔÀf ImY dJ»ffRY ¹fbð IYe §ffZ¿f¯ff IYeÜ 3 ªfb»ffBÊX- 1916 ¸fWf³f Vff¹fSX VfIYe»f ¶fQf¹fcÔ³fe IYf þ³¸fÜ 3 ªfb»ffBÊX- 1934 EOfZ»RY dWMX»fSX þ¸fʳfe IYf VffÀfIY ¶f³ffÜ

»ffZIYÀfZ½fIY W`Ô, BÀf ¶ff°f ¸fZÔ C³WZÔ ·fe ´fSXZVff³fe ³fWeÔ WfZ³fe ¨ffdWEÜ A¶f ¹fW Àf½ff»f dIYÀfe ImY ¸f³f ¸fZÔ Af ÀfIY°ff W` dIY »f¦f·f¦f Àff°f ¸fWe³fZ ´fW»fZ ¦fbþSX ¨fbIYe BÀf §fMX³ff IYf B°f³fZ dQ³ffZÔ ¶ffQ EIY ¶ffSX dRYSX dþIiY ¢X¹ffZÔ Af¹ff? BÀfIYf dþIiY Af¹ff ¦ffZ½ff C¨¨f ³¹ff¹ff»f¹f ImY ½fdSX¿NX Ad²f½f¢°ff EdSXÀf SXfgOdSX¢XÀf IYe ½fþW ÀfZ, dþ³WfZÔ³fZ Àfc¨f³ff ImY Ad²fIYfSX ImY A³°f¦fÊ°f IbYL ¸fW°½f´fc¯fÊ þf³fIYfSXe þbMXfBÊÜ °fe³f ÀfZ LW þ³f½fSXe °fIY SXf¿MÑX´fd°f ´fid°f·ff QZ½fe dÀfÔW ´ffdMX»f IYe dþÀf ¦ffZ½ff ¹ffÂff IYfZ ÀfSXIYfSXe ÀfcÂffZÔ ³fZ ´fcSXe °fSXW ÀfZ d³fþe ¹ffÂff ¶f°ff¹ff ±ff, SXfgOdSX¢XÀf IYfZ Àfc¨f³ff ImY Ad²fIYfSX ÀfZ d¸f»fe þf³fIYfSXe ImY A³fbÀffSX ¹fW ´fcSXe °fSXW ÀfZ ÀfSXIYfSXe J¨fZÊ ´fSX WbBÊ ÀfSXIYfSXe ¹ffÂff ±feÜ ¦ffZ½ff ÀfSXIYfSX ImY ´fifZMXfZIYfg»f d½f·ff¦f ÀfZ d¸f»fe þf³fIYfSXe ImY A³fbÀffSX d½f·ff¦f ³fZ SXf¿MÑX´fd°f ´fid°f·ff QZ½fe dÀfÔW ´ffdMX»f IYe ¨ffSX dQ³ffZÔ IYe ¦ffZ½ff ¹ffÂff ´fSX IbY»f ¨füQW »ffJ, ANfSXW WþfSX, Àff°f Àfü ¶fWØfSX ÷Y´f¹fZ J¨fÊ dIY¹ff W`ÔÜ BÀf¸fZÔ ´ffa¨f þ³f½fSXe IYe Vff¸f SXf¿MÑX´fd°f ImY Àf¸¸ff³f ¸fZÔ SXfª¹f´ff»f Ofg. EÀfEÀf dÀf³²fb ImY §fSX ´fSX Af¹ffZdþ°f SXfdÂf ·ffZþ IYf J¨fÊ Vffd¸f»f ³fWeÔ W`Ü ½fdSX¿NX Ad²f½f¢°ff EdSXÀf SXfgOdSX¢XÀf IYfZ d¸f»fe þf³fIYfSXe ImY A³fbÀffSX BÀf QüSXZ ¸fZÔ SXf¿MÑX´fd°f A´f³fZ ´fd°f QZ½fedÀfÔW VfZJf½f°f, A´f³fe ¶fZMXe ª¹ffZd°f SXfNfZSX, ´ffZ°fe ½fZdQIYf SXfNüSX AüSX 36 A³¹f IY¸fʨffdSX¹ffZÔ ImY Àff±f AfBË ±feÔÜ BÀf ¹ffÂff ¸fZÔ °fe³f »ffJ, ¶feÀf WþfSX, QfZ Àfü ´f¨ffÀf ÷Y´f¹fZ dÀfOfOZ Oe ¦ffZ½ff ¸fZÔ ÷YImY »ffZ¦ffZÔ ´fSX AüSX EIY »ffJ, C³°feÀf WþfSX, ³fü Àfü ´f³QiW ÷Y´f¹fZ IYf J¨fÊ BÔMXSX³fZVf³f»f ÀfZ³MXSX ¸fZÔ ÷YImY »ffZ¦ffZÔ ´fSX dIY¹ff ¦f¹ffÜ ¦ffZ½ff ´f¹fÊMX³f d½fIYfÀf d½f·ff¦f ÀfZ dIYSXfE ´fSX d»fE ¦fE ½ffW³ffZÔ ´fSX LW »ffJ, °fZBÊÀf WþfSX, EIY Àfü AMXÐNXfÀfe ÷Y´f¹fZ J¨fÊ dIYE ¦fEÜ ¨ffSX

þ³f½fSXe IYfZ QfZ »ffJ, EIY WþfSX, QfZ Àfü ¶feÀf ÷Y´f¹fZ IYf J¨fÊ Jf³fZ-´fe³fZ AüSX ¶fZ³ffgd»f¸f °fMX §fc¸f³fZ ´fSX J¨fÊ dIY¹ff ¦f¹ffÜ LXWX þ³f½fSXe IYfZ dQ³f IYf Jf³ff ¸fb£¹f¸fÔÂfe dQ¦f¸¶fSX IYf¸f°f IYe °fSXRY ÀfZ ±ff, þfZ dÀfOfOZ Oe, ¦ffZ½ff ¸fZÔ SXf¿MÑX´fd°f ´fid°f·ff QZ½fe dÀfÔW ´ffdMX»f ImY Àf¸¸ff³f ¸fZÔ SXJf ¦f¹ff ±ffÜ BÀf ´fSX EIY »ffJ, C³³feÀf WþfSX, ³fü Àfü d³f³¹ff³f½fZ ÷Y´f¹fZ IYf J¨fÊ Af¹ffÜ ½fWeÔ ¶feÀf WþfSX ÷Y´f¹fZ IYf J¨fÊ ¶ffZMX ´fSX §fc¸f³fZ ¸fZÔ, ´ffSXf ÀfZd»fÔ¦f AüSX þZMX ÀIYeMX ´fSX Af¹ffÜ dþÀfIYf Af¹ffZþ³f SXf¿MÑX´fd°f ImY d»fE We dIY¹ff ¦f¹ffÜ þfZ RcY»f C³WZÔ ·fZÔMX À½f÷Y´f dQE ¦fE, ½fZ ¨fü½ffd»fÀf Àfü ÷Y´f¹fZ ImY ±fZÜ ¹fdQ SXf¿MÑX´fd°f ÀfSXIYfSXe IYf¸fIYfþ ÀfZ ¦ffZ½ff AfBË ±feÔ °ffZ dIYÀfe IYfZ ¢X¹ff E°fSXfþ WfZ ÀfIY°ff W` »fZdIY³f Ad²f½f¢°ff EdSXÀf SXfgOdSX¢XÀf ÀfÃf¸f Ad²fIYfdSX¹ffZÔ ÀfZ B°f³fe þf³fIYfSXe ¨ffW°fZ W`Ô dIY ¹fdQ SXf¿MÑX´fd°f ¹fWfÔ d³fþe ¹ffÂff IYe þ¦fW ÀfSXIYfSXe ¹ffÂff ´fSX ±feÔ °ffZ C³fIYf ¦ffZ½ff ¸fZÔ ¨ffSX dQ³ffZÔ IYf ÀfSXIYfSXe IYf¸f ¢X¹ff ±ff? SXfª¹f ImY SXfþIYfZ¿f ÀfZ J¨fÊ WbE ´f`ÀfZ-´f`ÀfZ IYe þ½ff¶fQZWe °f¹f WfZ³fe ¨ffdWEÜ »ffZ¦ffZÔ IYe ¦ffPÞe IY¸ffBÊ ÀfZ BIYMXÐNXf dIYE ¦fE ´f`ÀfZ IYf BÀf °fSXW Àff½fÊþd³fIY Qb÷Y´f¹ffZ¦f ¶fÔQ WfZ³ff ¨ffdWEÜ SXf¿MÑX´fd°f IYe ¦ffZ½ff ¹ffÂff ´fSX EIY LfZMXe Àfe þf³fIYfSXe C´f»f¶²f IYSXf QedþE dIY ¹fdQ ½fZ ¹fWfÔ d³fþe ¹ffÂff IYe þ¦fW ÀfSXIYfSXe ¹ffÂff ´fSX ±feÔ °ffZ ¨ffSX dQ³ffZÔ °fIY ½fZ dIYÀf ÀfSXIYfSXe IYf¸f ÀfZ ¦ffZ½ff ¸fZÔ ±feÔ? ¢X¹ff ÀfÃf¸f Ad²fIYfSXe ¹fW þf³fIYfSXe Àff½fÊþd³fIY IYSX ÀfIY°fZ W`Ô? þfdWSX W`, C³fImY BÀf Àf½ff»f ´fSX Àf¶f °fSXRY ¨fb´´fe W`Ü BXÀf §fMX³ff ÀfZ ´f°ff ¨f»f°ff W`X dIY QZVf IZY CX©f ´fQûÔ ´fSX ¶f`NZX »fû¦f dIYÀf °fSXWX ªf³f°ff IYe ¦ffPÞXe IY¸ffBÊX IYû EZVfûAfSXf¸f ¸fZÔ CXOÞXf SXWZ W`ÔXÜ

{ {

³fÊfMXIY IZY ¸fb£¹f¸fa{e ´fQ ÀfZ ¶feEÀf ¹fZdQ¹fbSX´´ff IZY °¹ff¦f´fÂf IZY ¶ffQ IYfa¦fiZÀf IZY BÀf AfSXû´f IYe WXUf d³fIYÕX ¦fBÊ dIY ¸fb£¹f dU´fÃfe ´ffMXeÊ ³fZ A´f³fZ Qf¦fe ¸fb£¹f¸faÂfe IZY dJÕXfRY IYûBÊ IYfSXUÊfBÊ ³fWXea IYeÜ CÀf³fZ ¹fZdQ¹fbSX´´ff ÀfZ °¹ff¦f´fÂf »fZIYSX ¹fc´feE ÀfSXIYfSX IYfZ ¨fb³fü°fe QZ Qe dIY ½fWX ·fe dQ»»fe ¸fZÔ »fûIYf¹fb¢°f IYe dSX´fûMÊX IZY Af²ffSX ´fSX IYfSÊX½ffBÊX IYSmXÜ ¶fWXSXWXfÕX ¹fZdQ¹fbSX´´ff ´fSX °¹ff¦f´fÂf IYf Q¶ffU ¶f³ffIYSX ·ffþ´ff ³fZ IY¸f ÀfZ IY¸f SXfª¹f´ffÕX WXaÀfSXfþ ·ffSXõfþ IYe QbIYf³f ³fWXea ¨f¸fIY³fZ Qe, BÀfIYf Qb:J CX³WXZa þøYSX WXû¦ffÜ IZYaQie¹f ¦fÈWX ¸faÂffÕX¹f IYû ·fe ¸ff±ff´f¨¨fe IYSX³fZ IYf þû AUÀfSX d¸fÕX°ff, UWX CXÀfIZY WXf±f ÀfZ dRYÀfÕX ¦f¹ffÜ ÕXZdIY³f ·ffþ´ff ¹fZdQ¹fbSX´´ff IYû B°f³fZ dQ³fûa °fIY dÀfRYÊ BÀfdÕXE þeU³f Qf³f QZ°fe SXWXe WX` dIY ¹fdQ AfSXEÀfEÀf IZY BÀf dUV½fÀ°f ³fZ°ff IYû WXMXf¹ff ¦f¹ff °fû QdÃf¯f ·ffSX°f IZY EIY¸ffÂf SXfª¹f ¸fZa ´fWXÕXe ¶ffSX ¶f³fe ÀfSXIYfSX ÕXb´°f WXû þfE¦feÜ QSXAÀfÕX ·ffþ´ff ³fZ°fÈ°U IZY IYWX³fZ ´fSX °fû ¹fZdQ¹fbSX´´ff WXMXZ ·fe ³fWXea, UWX °fû AfSXEÀfEÀf IZY IYWX³fZ ´fSX °¹ff¦f´fÂf QZ³fZ IZY dÕXE ÀfWX¸f°f WXbEÜ CX³WXZa ¸fb£¹f¸faÂfe ¶f³ff¹ff °fû ·ffþ´ff IZY Vfe¿fÊ ³fZ°ffAûa ³fZ dIY³°fb A¶f °fIY °f¸ff¸f AfSXû´fûa IZY ¶ffUþcQ UZ dÀfRÊY BÀfdÕXE ¶f¨fZ SXWXZ ¢¹fûadIY AfSXEÀfEÀf ³fWXea ¨ffWX°ff ±ff dIY UZ ´fQ ÀfZ WXMXZaÜ ·ffþ´ff ³fZ°fÈ°U AfSXEÀfEÀf IZY Àff¸f³fZ ³f°f¸fÀ°fIY SXWX°ff WX`Ü ·ffþ´ff IZY BÀfe IY¸fþûSXe IYf RYf¹fQf AfSXEÀfEÀf ·fe CXNXf SXWXf WX` AüSX UWX A´f³fZ ´fi¨ffSXIYûa IYû ·ffþ´ff ¸fZa ´fi¸fbJ ´fQûa ´fSX d³f¹fböY IYSXf°ff WX`Ü ¹fZ ´fQfd²fIYfSXe ·ffþ´ff IYf ·fÕXf IY¸f A´f³fZ ·fÕXZ IYe d¨f³°ff ª¹ffQf IYSX SXWXZ WX`aÜ B³f ´fid°fd³fd²f¹fûa ÀfZ ·ffþ´ff IYf þû ´fi°¹fÃf AüSX A´fi°¹fÃf ³fbIYÀff³f WXû SXWXf WX` UWX °fû þ¦fþfdWXSX WX`Ü IYfSX¯f dIY ·ffþ´ff IZY AÕXfUf AfSXEÀfEÀf IZY dþ°f³fZ ·fe ´fiIY»´f WX`a UZ Àf·fe ÀfZUf ÀfZ Àfa¶fa²fe WX`aÜ CX³WXZa ÕX¦f°ff WX` dIY CX³fIYf EIY A³fb¿ffad¦fIY Àfa¦fNX³f ·ffþ´ff WX` dþÀf¸fZa ÕXf·f AüSX ÷Y°f¶ff Qû³fûa WX`aÜ BÀfedÕXE AfSXEÀfEÀf IZY ÕXû¦fûÔ ³fZ A´f³fZ Àfa¦fNX³f ´fSX IY¸f AüSX ·ffþ´ff ´fSX ª¹ffQf ²¹ff³f QZ³ff VfbøY IYSX dQ¹ff WX`Ü BÀfedÕXE AfþIYÕX AfSXEÀfEÀf IZY ³fZ°ff ·ffþ´ff IZY dÕXE ´fc¯fIYÊfdÕXIY AüSX Àfa§f IYf¹fÊ IZY dÕXE AaVfIYfdÕXIY WXû ¦fE WX`aÜ Vff¹fQ IY¸f »fû¦fûÔ IYû ´f°ff WXû¦ff dIY þ¶f OXfg. V¹ff¸ff´fiÀffQ ¸fbJþÊe ³fZWXøY ¸fadÂf´fdSX¿fQ ÀfZ °¹ff¦f´fÂf QZIYSX dWX³Qc dU¨ffSX²ffSXf ´fi²ff³f EIY ³fBÊ SXfþ³fed°fIY ´ffMXÊe IZY ¦fNX³f IZY dÕXE °f°IYfÕXe³f ÀfSXÀfa§f ¨ffÕXIY ÀfQfdVfU ¸ff²fU ¦fûÕXUÕXIYSX IZY ´ffÀf ¦fE °fû CX³WXûa³fZ OXfg. ¸fbJþeÊ IYû A´f³fZ Qû ÀU¹faÀfZUIYûa ÀU¦feʹf Qe³fQ¹ffÕX CX´ff²¹ff¹f AüSX AMXÕX d¶fWXfSXe Ufþ´fZ¹fe IYû Àfüa´f°fZ WXbE IYWXf ±ff dIY Af´f B³WXea Qû ¶fLOÞXûa ÀfZ IYf¸f ¨fÕXfBE AüSX JbQ A´f³fe ´ffMXÊe IYf I`YOXSX JOÞXf IYedþEÜ OXfg. ¸fbJþeÊ ³fZ Àfa§f IZY Qû³fûa ÀU¹faÀfZUIYûa ÀfZ ´ffMXeÊ ¦fNX³f dIY¹ff AüSX CX³fIZY QZWXfa°f IZY ¶ffQ ´fadOX°f Qe³fQ¹ffÕX CX´ff²¹ff¹f WXe ·ffSX°fe¹f þ³fÀfa§f IZY A²¹fÃf ¶f³fZ ±fZÜ ¦fb÷Y þe IZY Qû³fûa ¶fLOÞXûa IYe ¸fcÕX dU¨ffSX²ffSXf °fû Àfa§f WXe ±fe dIY³°fb CX³WXûa³fZ þ³fÀfa§f ¸fZa Vffd¸fÕX WXû³fZ IZY dÕXE AfSXEÀfEÀf IZY ¶f`þ IYe þøYSX°f ³fWXea Àf¸fÓfeÜ CX³WXûÔ³fZ Àfa§f ÀfZ U`¨ffdSXIY dUdL³³f°ff IY·fe ·fe ³fWXea WXû³fZ Qe dIY³°fb þ³fÀfa§f AüSX ·ffþ´ff IYû Àfa§f IYf ¸fûWX°ffþ ·fe ³fWXea ¶f³f³fZ dQ¹ffÜ ½f¿fÊ 1985 IZY ¶ffQ ÀfZ ÕX¦ff°ffSX ·ffþ´ff JbQ IYû Àfa§f ´fSX d³f·fÊSX ¶f³ff°fe ¦fBÊÜ ¹fWXe IYfSX¯f WX` dIY ·ffþ´ff IZY ´ffÀf Afþ IYûBÊ ·fe EZÀff ¹fbUf Àfa¦fNX³f ³fWXea WX` dIY UWX ´ffMXÊe IZY dÕXE IYf¹fÊIY°fÊf ´f`Qf IYSX ÀfIZYÜ ´fcSXe °fSXWX AdJÕX ·ffSX°fe¹f ´fdSX¿fQ ´fSX d³f·fÊSX SXWX°ff WX` AüSX dUôf±feÊ ´fdSX¿fQ AfSXEÀfEÀf IYe dUôf±feÊ VffJf WX`Ü AMXÕX þe ³fZ ·ffSX°fe¹f þ³f°ff dUôf±feÊ ¸fû¨ffÊ (¶feþZUeE¸f) IYf ¦fNX³f dIY¹ff ±ff dIY³°fb A²¹fÃf ¶f³f°fZ WXe ÕXfÕXIÈY¿¯f AfOXUf¯fe ³fZ ´fWXÕXf IYf¸f dIY¹ff dIY ·ffþ´ff IZY BÀf Àfa¦fNX³f IYû ·fa¦f IYSX dQ¹ffÜ B°f³ff WXe ³fWXea ½f¿fÊ 1985 ÀfZ dRYSX Àfa§f IZY ´fid°fd³fd²f¹fûa IYû ·ffþ´ff ¸fZa UdSX¿NX ´fQfd²fIYfSXe ¶f³ff³fZ IYe ´fi±ff VfbøY WXû ¦fBÊÜ AMXÕX þe ³fZ ·ffþ´ff IYû Af°¸fd³f·fÊSX ¶f³ff³fZ IZY dÕXE þû ·fe ¹fûþ³ffEa VfbøY IYe ±fea UZ Àf·fe À±fd¦f°f IYSX Qe ¦fBÊaÜ BÀfedÕXE þû Àfa§f ´fWXÕXZ ·ffþ´ff IYû ÀfÕXfWX QZ°ff ±ff A¶f UWX AfQZVf QZ°ff WX`Ü ´fWXÕXZ Àfa§f IYe ÀfÕXfWX ¸ff³f³ff ¹ff ³f ¸ff³f³ff ·ffþ´ff ³fZ°ffAûa IZY dÕXE ¶ff²¹fIYfSXe ³fWXea WXû°ff ±ff dIY³°fb A¶f AfQZVf ¸ff³f³ff Ad³fUf¹fÊ WXû ¦f¹ff WX`Ü dQ»f¨fÀ´f ¶ff°f ¹fWX WX` dIY ´fWXÕXZ Àfa§f IZY þû ³fZ°ff þ³fÀfa§f AüSX ·ffþ´ff IZY Àff±f ÀfWX¹fû¦f IYSX°fZ ±fZ UZ ³f dÀfRÊY Bʸff³fQfSX, Àf¸fd´fÊ°f, d³f¿NXfUf³f EUa IY¸fÊNX ±fZ ¶fd»IY RYf¹fQZ IYe ´fSXUfWX ·fe ³fWXea IYSX°fZ ±fZÜ ÕXZdIY³f Afþ WXfÕX°f ¹fWX WX` dIY ·ffþ´ff IYf WXSX ¸fb£¹f¸faÂfe AüSX ¸faÂfe Àfa§f IZY dIYÀfe ³f dIYÀfe ´fQfd²fIYfSXe IYf IÈY´ff´ffÂf WX` BÀfÀfZ °fû À´f¿MX WXû°ff þf SXWXf WX` dIY ÀfSXÀfa§f ¨ffÕXIY WXe ·ffþ´ff IYf AÀfÕXe ´fi¸fbJ WXû°ff WX`Ü ¹fdQ ¹fZdQ¹fbSX´´ff ¨ffWX°fZ °fû A´f³fZ ÀfbVffÀf³f ÀfZ ´ffMXÊe IYf ·fdU¿¹f ³f dÀfRÊY IY³fÊfMXIY ¸fZa ¶fd»IY Afa²fi ´fiQZVf ¸fZa ·fe CXªþUÕX IYSX ÀfIY°fZ ±fZÜ ¹fdQ U¿fûÊa ÀfZ SXfª¹f ¸fZa WXû°fe SXWXe AU`²f J³f³f ´fSX IY³fÊfMXIY ¸fZa SXûIY ÕX¦ff°fZ °fû Afa²fi ´fiQZVf ¸fZa ·fe WXOÞXIY¸´f ¸f¨f°ff AüSX ·ffþ´ff IYe þ¸fe³f °f`¹ffSX WXû°feÜ dIY³°fb ¹fZdQ¹fbSX´´ff A´f³fZ d³fþe ÀUf±fÊ ¸fZa dÕX´°f ±fZ BÀfdÕXE CX³WXZa ´ffMXeÊ AüSX SXfª¹f IZY þ³f°ff IYe IYûBÊ d¨f³°ff ³fWXea WXbBÊÜ

¦ffZ½ff ´fÂfIYfSX ÀfÔ§f ImY A²¹fÃf SXfþd°f»fIY ³ff¹fIY ÀfZ þ¶f BÀf ¸fbQÐQZ ´fSX ¶ff°f WbBÊ °ffZ C³WfZÔ³fZ BÀf ´fbSXf³fZ ¸ff¸f»fZ IYfZ ¹ffQ IYSX°fZ WbE ¶fWb°f ÀffRY¦ffZBÊ ÀfZ IYWf dIY W¸ffSXf ´fÃf ´fifSXÔ·f ÀfZ We ÀffRY W`, ¹fdQ IYfZBÊ ´fÂfIYfSX SXf¿MÑX´fd°fþe IYe °fÀ½feSX Àf¸fbQi °fMX þ`Àfe Àff½fÊþd³fIY þ¦fW ´fSX »fZ°ff W` °ffZ BÀf¸fZÔ dIYÀfe IYfZ Af´fdØf ³fWeÔ WfZ³fe ¨ffdWEÜ RYfZMXfZ ´fÂfIYfSX A´f³fe ³füIYSXe IYSX SXWZ W`ÔÜ SXf¿MÑX´fd°fþe ¦ffZ½ff ¸fZÔ W`Ô AüSX ½fZ Àf¸fbQi °fMX ´fSX AfBË, ¹fW EIY J¶fSX W`, dþÀfIYfZ »fZIYSX EIY Af¸f ¦ffZ½ff ½ff»fZ ¸fZÔ C°ÀfbIY°ff W`Ü BÀf þf³fIYfSXe IYfZ W¸f °fÀ½feSX ImY ¸ff²¹f¸f ÀfZ Ad²fIY ¸fbIY¸¸f»f °fdSXImY ÀfZ A´f³fZ ´ffNIYfZÔ ImY ¶fe¨f ´fWbÔ¨ff ÀfIY°fZ W`ÔÜ

SXf¿MÑX´fd°f IYe ¹ffÂff d³fþe ±fe ¹ff ÀfSXIYfSXe

•◊Îà flÊáÊË

¦fe°ff-ÀffSX

´ff±fÊ ³f`½fZWX ³ff¸fbÂf d½f³ffVfÀ°fÀ¹f d½fô°fZÜ ³f dWX IY»¹ff¯fIÈY°¹fIYdV¨fQÐQ¦b fÊd°fa °ff°f ¦f¨LXd°fÜÜ A±fÊ:-WXZ Aªfbʳf CXÀf ´fbøY¿f IYf ³f °fû BXÀf »fûIY ¸fZÔ, ³f ´fSX»fûIY ¸fZÔ (³f ½f°fʸff³f ¸fZÔ, ³f WXû³fZ½ff»fZ ªf³¸f ¸fZÔ) ³ffVf WXû°ff W`, ¢¹fûÔdIY WZX d´fi¹f Vfb·f IY¸fÊ IYSX³fZ½ff»ff Qb¦fÊd°f IYû ´fif´°f ³fWeÔ WXû°ffÜ ´fif´¹f ´fb¯¹fIÈY°ffa »fûIY³fbd¿f°½ffa VffV½f°fû: Àf¸ff:Ü Vfb¨fe³f ßfe¸f°ffa ¦fZWXZ ¹fû¦f·fi¿MXûd·fªff¹f°fZÜÜ A±fÊ:-¹fû¦f·fi¿MX (WXû³fZ ´fSX ·fe EZÀff) ½¹fd¢°f CX³f »fûIYfaZ (ªf³¸fûÔ) IYû ªfû ´fb¯¹fIY¸fÊ IYSX³fZ½ff»ffZÔ IYû ´fif´°f WXû°f IYSX°ff W`X AüSX CX³f¸fZÔ d¨fSXIYf»f °fIY ½ffÀf IYSXIZY ßfZ¿NX ½¹fd¢°f¹ffZÔ IZY §fSXûÔ ¸fZa ªf³¸f »fZ°ff W`XÜ

⁄UÊø∑§ Ãâÿ ¸fIYOÞe ImY þf»f ÀfZ ´»ffdÀMXIY ÀfþÊSXe

þ¸fʳfe ¸fZÔ EZÀfe dSXÀf¨fÊ WfZ SXWe W`, dþÀfÀfZ ¸fIYOÞe ImY þf»f ÀfZ ´»ffdÀMXIY ÀfþÊSXe IYe þfE¦feÜ W³ffZ½fSX ImY ¸fZdOIY»f IYfg»fZþ ¸fZÔ dIiYÀMXe³ff A»¸fZd»fÔ¦f ¸fIYdOÞ¹ffZÔ ´fSX VffZ²f IYSX SXWe W`ÔÜ ¹fWfÔ þf»f AfIYfSX ¸fZÔ d½fVff»f W`ÔÜ WSX þf»f AüÀf°f³f EIY ¸feMXSX »f¸¶ff W` AüSX WSX þf»f ImY ¶fe¨f Af´fIYfZ EIY ¸fIYOÞe ¶f`Ne dQJZ¦fe, þfZ Af´fIYe W±fZ»fe dþ°f³fe ¶fOÞe W`Ü dIiYÀMXe³ff ¶f°ff°fe W`Ô dIY W¸f B³f ¸fIYdOÞ¹ffZÔ IYfZ dÀf´f ¹ff ÀfbB¹ffZÔ ImY ÀfWfSXZ C³WZÔ EIY IY¸´fiZÀfSX ÀfZ IbYL BÀf °fSXW þfZOÞ QZ°fZ W`Ô dIY C³fImY ´f`SX IY¸´fiZÀfSX ImY ¨ffSXfZÔ °fSXRY R`Y»f þfEa AüSX C³fIYf ´fZMX IY¸´fiZÀfSX ÀfZ d¨f´fIYf SXWZÜ ½fZ ´f`SX We dW»ff ÀfIY°fe W`Ô, VfSXeSX ³fWeÔÜ ¹fZ ²ff¦fZ IYfRYe ¸fþ¶fc°f WfZ°fZ W`Ô, BÀfed»fE A¶f B³WZÔ ´»ffdÀMXIY ÀfþÊSXe ¸fZÔ ·fe IYf¸f ¸fZÔ »ff¹ff þf SXWf W`Ü d¢X»fd³fIY RYfgSX ´»ffdÀMXIY ÀfþÊSXe ImY d³fQZVfIY ´fifZRmYÀfSX ´fZMXSX RYü¦MX BÀfImY RYf¹fQfZÔ ImY ¶ffSXZ ¸fZÔ ¶f°ff°fZ W`Ô, ¹fZ SXZVfZ ¶fZWQ ¸fþ¶fc°f WfZ°fZ W`Ô AüSX B³fIYe DY´fSXe Àf°fW ¶fWb°f d¨fIY³fe WfZ°fe W`Ü

¬Ê∆∑§Ê¥ ∑§ ¬òÊ ³fZ°ff IYe ´fPÞfBÊ

¹fW d¶fWfSX IYe SXfþ³fed°f IYf »fZMXZÀMX Àfe³f W`Ü ³fZ°ff »ffZ¦f Jc¶f ´fPÞ SXWZ W`ÔÜ ´fPÞ³fZ IYe PZSX ÀffSXe Àff¸f¦fie W`Ü °fSXW-°fSXW IYe ´fPÞfBÊ W`Ü IbYL ½f`ÀfZ ³fZ°ff ·fe ´fPÞ SXWZ W`Ô, dþ³fIYf d»fJf-´fPÞe ÀfZ Vff¹fQ We IY·fe ½ffÀ°ff ±ffÜ IbYL ³fE ´fPÞfIYc dQJZ W`ÔÜ WfZ¸f½fIÊY IYf ¶fZþfZOÞ QüSX W`Ü ¶fOÞe A¨Le ¶ff°f W`Ü d¶fWfSX ImY d»fE ¶fOÞZ A¨LZ ÀfÔImY°f W`ÔÜ ASXZ, þ¶f Àf¶f IbYL ¶fQ»ff½f ImY SXfÀ°fZ ´fSX W` °ffZ ³fZ°ff IYe d»fJf-´fPÞe IYf ¸ffZ¨ffÊ ¢X¹ffZÔ ALc°ff SXWZ¦ff? ³fZ°ffAfZÔ IYe ´fPÞfBÊd»fJfBÊ ImY PZSX ÀffSXZ ³f¸fc³fZ W`ÔÜ ´fW»fZ EZÀff ³fWeÔ ±ffÜ ´fbSXf³fe ¶ff°f W`Ü ¦füSX RYSX¸ffEÔÜ SXfþ³fed°fIY ¦fd»f¹ffSXZ ¸fZÔ d»fJf-´fPÞe ÀfZ þbOÞe EIY IYWf½f°f Jc¶f ´fi¨fd»f°f ±fe-Jf°ff ³f ¶fWe, ImYÀfSXe þfZ IYWZÔ ÀfWeÜ ImYÀfSXe þe, ¹ff³fe ²ffIYOÞ IYfÔ¦fiZÀfe ³fZ°ffÜ C³fIYf þ¸ff³ff ±ffÜ C³fÀfZ þbOÞe ¹fW »ffB³f ¶fWb°f dQ³f °fIY BÀf ¶ff°f IYf ·fe ´fi°feIY SXWe dIY ³fZ°ffAfZÔ IYf ´fPÞ³fZ-d»fJ³fZ ÀfZ ¶fWb°f ½ffÀ°ff ³fWeÔ WfZ°ff W`Ü AaVf ·ffSXõXfªf CXØfSX ´fiQZVf

¸f³f °ffZ ¨fÔ¦ff W`, IYNü°fe ¸fZÔ We IbYL ´fÔ¦ff W`

A´f³fZ IYd»f¹fb¦fe A½f°ffSX ¸fZÔ ¦fÔ¦ff ¸f`¹ff ·fe °ffZ ±ffZOÞe Àfe WfBÊ-´fifZRYfB»f WfZ ¦fBÊ W`Ô Vff¹fQÜ ´fW»fZ °ffZ Àf¶fIYfZ A´f³fZ ´ff½f³f Àffd³³f²¹f ¸fZÔ »fZIYSX C³fImY ´ff´ffZÔ IYfZ ¸fÀf»f-¸fÀf»f IYSX ²ffZ QZ°fe ±feÔ, »fZdIY³f A¶f þ¶f IYfZBÊ ¸fbÓf þ`Àff ³fSXf²f¸f dQJfDY °f¸ffVfZ ImY d»fE þ`ÀfZ-°f`ÀfZ þf ·fe ´fWbÔ¨f°ff W` °ffZ ¦fÔ¦fZ ¸ff°ff ·fe QcSX ÀfZ We Vf¢X»f QZJIYSX A´ffÔ¹fMX¸fZÔMX I`ÔYÀf»f IYf Wb¢X¸f Àfb³ff QZ°fe W`ÔÜ A¶f þ¶f ÀffÃff°f ¦fÔ¦ff ¸f`¹ff ³fZ We VfSX¯f ¸fZÔ »fZ³fZ ÀfZ ¸f³ff IYSX dQ¹ff °ffZ dRYSX IYfZdVfVf IYe þf°fe W`

IYNü°fe ¸fZÔ ¦fÔ¦ff QZJ³fZ IYeÜ ¸f¦fSX ½ffZ ·fe °f¶f dQJZ, þ¶f ¸f³f IYe IYfd»fJ IYfZ ²ffZIYSX CÀfZ ²f½f»f-½fd¯fÊ°f dIY¹ff þfEÜ »fZdIY³f AfþIY»f ImY »ffZ¦ffZÔ IYe B°f³fe AüIYf°f IYWfÔ! BÀfd»fE þ¶f CÀf¸fZÔ ·fe ¦fÔ¦ff ³f dQJZ °ffZ dRYSX »f¦f°ff W` dIY ¸f³f °ffZ ¨fÔ¦ff W`, IYNü°fe ¸fZÔ We IbYL ´fÔ¦ff W`! AfµXMXSX-Afg»f BÔÀff³f þfZ NWSXfÜ Àf¨f ImY AfBʳfZ ¸fZÔ IY·fe A´f³fe ÀfcSX°f °ffZ QZJ³fe We ³fWeÔÜ ¶fÀf AfBʳff þZ¶f ¸fZÔ AüSX IYfZBÊ ·fe dQJf, °ffZ »f¦f°ff W` CÀfZ dQJf³fZÜ SXd½f ´fSXfVfSX ³fûEOXf

´f`Àff d¸f»fZ °ffZ Àf¶f þf¹fþ

Àf³f 1980 ÀfZ »fZIYSX Àf³f 2010 °fIY IYe A½fd²f ¸fZÔ EIY IYSXfZOÞ ÀfZ ·fe ª¹ffQf IY³¹ff ·fib¯ffZÔ IYe W°¹ff IYSX Qe ¦fBÊÜ Àf¸ffþ ¸fZÔ ÀfÔ´f³³f ´fdSX½ffSXfZÔ ¸fZÔ ¹fdQ ´fW»fe ÀfÔ°ff³f »fOÞIYe WfZ °ffZ QcÀfSXe ÀfÔ°ff³f ImY øY´f ¸fZÔ ´fid°f 1000 »fOÞIYfZÔ ´fSX °fIYSXe¶f³f 700 »fOÞdIY¹ffÔ We þ³¸f »fZ SXWe W`Ô ¹fW AfIYOÞf A´f³fZ Af´f ¸fZÔ ¶fZWQ Qb:JQ W`Ü EIY ¸fVfWcSX ´fdÂfIYf ImY A³fbÀffSX ·ffSX°fe¹f Àf¸ffþ ¸fZÔ þ³¸f ÀfZ ´fW»fZ We W°¹ff IYe dVfIYfSX WfZ SXWeÔ ¶fZdMX¹ffÔ, Àff¸ff³¹f°f: dVfdÃf°f AüSX ÀfÔ´f³³f §fSXfZÔ IYe We ª¹ffQf W`ÔÜ BÀfImY d»fE C³WZÔ Af²fbd³fIY ¸fZdOIY»f Àfbd½f²ffAfZÔ IYf »ff·f ·fe AfÀff³fe ÀfZ d¸f»f þf°ff W` Afþ ·fe QZVf ¸fZÔ IYBÊ EZÀfZ SXfª¹f W`Ô þWfÔ d»fÔ¦f ´fSXeÃf¯f Af¸f ¶ff°f W`, C´fi IYe SXfþ²ff³fe ·fe BÀfÀfZ ALc°fe ³fWeÔ W`Ü ¶ffWSX ¶ffZOÊ »f¦ff WfZ¦ff ·fib¯f ´fSXeÃf¯f A´fSXf²f W` AÔQSX °fe³f ÀfZ ¨ffSX ¦fb³fe RYeÀf ½fÀfc»f IYSXImY Àf¶f þf¹fþ WfZ þf°ff W`Ü EZÀff °f¶f W` þ¶fdIY ´fiQZVf IYe ¸fb£¹ff EIY ¸fdW»ff W`ÔÜ ÀfSXIYfSX IYfZ ¨ffdWE dIY IY³¹ff ·fib¯f W°¹ff ÀfÔ¶fÔ²fe IYf³fc³ffZÔ IYf Àf£°fe ÀfZ ´ff»f³f IYSXfE AüSX BÀfImY d»fE QfZd¿f¹ffZÔ ImY dJ»ffRY Àf£°f IYfSXʽffBÊ WfZÜ SXfWbX»f Àf¨fQZ½ff CXØfSX ´fiQZVf


´fifQZdVfIYe

³fûEOXf (E³fÀfeAfSX) ¶fb²f½ffSX, 3 A¦fÀ°f 2011

´fi²ff³ff¨ff¹fÊ ³fZ LXfÂfûÔ IYû ´feMXf °fe³f WbXE AÀ´f°ff»f ¸fZÔ ·f°feÊ W`X½ffd³f¹f°f „ dIY°ff¶f ³fWXeÔ »fZIYSX Af³fZ ½ff»fZX LXfÂfûÔ ÐIYfZ ´feMXfX „ ´fdSXªf³fûÔ ³fZ IYSXf¹ff ´fi²ff³ff¨ff¹fÊ IZY d£f»ffRY ¸ff¸f»ff QªfÊ

¶fWSXfB¨fÜ

´fiQZVf ImY ¶fWSXfB¨f dþ»fZ ImY EIY ÀfSXIYfSXe ÀIcY»f ImY ´fi²ff³ff¨ff¹fÊ ´fSX °fe³f LfÂffZÔ IYfZ ¶fbSXe °fSXW ´feMX³fZ IYf AfSXfZ´f W`, dþÀfImY IYfSX¯f C³WZÔ AÀ´f°ff»f ¸fZÔ ·f°feÊ IYSXf³ff ´fOÞfÜ ¶f°ff¹ff þf°ff W` dIY C³WfZÔ³fZ B³f LfÂffZÔ IYe d´fMXfBÊ dIY°ff¶fZÔ ³fWeÔ »ff³fZ ImY IYfSX¯f IYeÜ §fMX³ff IYe þfÔ¨f ImY AfQZVf dQE ¦fE W`ÔÜ ´fbd»fÀf ImY A³fbÀffSX, WSXQe ±ff³ff ÃfZÂf ImY ¦ffZ´f¨fÔQ´fbSX ´fif±fd¸fIY

ÀffSX Àf¸ff¨ffSX ´fc½fÊ Àf`d³fIYfZÔ ³fZ IYe ÀfeMXfZÔ IYe ¸ffÔ¦f

»fJ³fDYÜ ´fiQZVf IYfÔ¦fiZÀf IY¸fZMXe ImY ´fc½fÊ SXÃffIY¸feÊ d½f·ff¦f ³fZ ´fiQZVf ¸fZÔ d½f²ff³fÀf·ff ¨fb³ff½f ¸fZÔ QÀf ÀfeMXfZÔ IYe ¸ffÔ¦f IYe W`Ü ´fc½fÊ Àf`d³fIY d½f·ff¦f ImY A²¹fÃf E¹fSX ¸ffVfÊ»f .ÀfZ½ffd³f½fÈØf. AVffZIY ¦ffZ¹f»f ³fZ ÀfÔ½ffQQf°ffAfZÔ IYû ¶f°ff¹ff dIY C³WfZÔ³fZ ´ffMXeÊ WfBÊIY¸ff³f ÀfZ CØfSX ´fiQZVf d½f²ff³fÀf·ff ¨fb³ff½f ¸fZÔ QÀf ÀfeMXZ ´fc½fÊ Àf`d³fIYfZÔ IYfZ QZ³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYe W`Ü C³WfZÔ³fZ IYWf dIY BÀf ÀfÔ¶fÔ²f ¸fZÔ ´fiQZVf A²¹fÃf SXe°ff ¶fWb¦fb¯ff þfZVfe °f±ff CØfSX ´fiQZVf ImY ´fi·ffSXe dQd¦½fþ¹f dÀfÔW IYe AfZSX ÀfZ ÀfIYfSXf°¸fIY ´fid°fdIiY¹ff d¸f»fe W`Ü ´fc½fÊ Àf`d³fIY VffJf ³fZ ¶fWSXfB¨f, ¸fDY, Aa¶fZOIYSX³f¦fSX, ¶fÀ°fe, ¶ffSXf¶fÔIYe, »fJ³fDY, WSXQfZBÊ, SX¸ff¶ffBʳf¦fS, IYf³f´fbSX, Àfb»°ff³f´fbSX °f±ff Àfe°ff´fbSX dþ»ffZÔ ¸fZÔ ÀfeMXZÔ ´fc½fÊ SXÃffIYd¸fʹffZÔ ImY d»fE AfSXdÃf°f IYSX³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYe W`Ü

SXZ»f »ffB³f ÀfZX d¸f»fZ QfZ Àff²fbAfZÔ ImY Vf½f

¸fbSXfQf¶ffQÜ ´fiQZVf ¸fZÔ ¸fbSXfQf¶ffQ VfWSX ImY dÀfd½f»f »ffB³f ÃfZÂf ¸fZÔ SXZ»f½fZ »ffB³f ImY d³fIYMX Àff²fbAfZÔ ImY QfZ Vf½f ´fOÞZ d¸f»fZÜ ´fbd»fÀf ´fi½f¢°ff ³fZ ¶f°ff¹ff dIY dÀfd½f»f »ffB³f B»ffImY ¸fZÔ SXZ»f½fZ »ffB³f ImY ´ffÀf QfZ ½fÈð Àff²fbAfZÔ ImY Vf½f ´fOZÞ WfZ³fZ IYe Àfc¨f³ff d¸f»feÜ ´fbd»fÀf ³fZ QfZ³ffZÔ Vf½f ´ffZÀMX¸ffMXʸf ImY d»fE ·fZþ dQEÜ C³fImY VfSXeSX ´fSX IYfZBÊ ¨ffZMX IYf d³fVff³f ³fWeÔ W`Ü C³WfZÔ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ´ffZÀMX¸ffMXʸf dSX´ffZMXÊ ImY ¶ffQ We ¸fü°f ImY IYfSX¯f IYf ´f°ff ¨f»f ÀfImY¦ffÜ

¹fb½fIY ÀfZ ¸ffa¦fe ´ffa¨f »ff£f IYe SaX¦fQfSXe

¸fbþµXRYSX³f¦fSXÜ ÀfCQe ASX¶f ÀfZ ¸fbþµXRYSX³f¦fSX AfE EIY ¹fb½fIY IYfZ ¶fQ¸ffVffZÔ ³fZ ´ffÔ¨f »ffJ ÷Y´f¹fZ IYe SXÔ¦fQfSXe ³fWeÔ QZ³fZ ´fSX ´fdSXþ³ffZÔ IYe W°¹ff IYSX³fZ IYe ²f¸fIYe Qe W`Ü ´fbd»fÀf ImY A³fbÀffS,X ³fBÊ ¸faOe IYfZ°f½ff»fe ÃfZÂf ImY ¶ff¦¦ffZ ½ff»fe d³f½ffÀfe A¶Qb»f SXW¸ff³f IYBÊ ½f¿fûË ÀfZ ÀfDYQe ASX¶f ¸fZÔ ³füIYSXe IYSX SXWf W`Ü Wf»f We ¸fZÔ ½fW §fSX Af¹ff W`Ü ¦ffÔ½f ImY ¸fbÀ°fIYe¸f VffdWQ ½f þWfÔ¦feSX ³fZ RYfZ³f IYSX d½fQZVf ¸fZÔ IY¸ffE ²f³f ¸fZÔ ÀfZ ´ffÔ¨f »ffJ ÷Y´f¹fZ QZ³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYeÜ ÷YX´f¹fZ ³fWeÔ QZ³fZ ´fSX ´fdSX½ffSX IYfZ þf³f ÀfZ ¸ffSX³fZ IYe ²f¸fIYe Qe W`Ü

¸fªf¶fcSXe

d½fôf»f¹f ¸fZÔ ´fi²ff³ff¨ff¹fÊ AfVfe¿f Vfb¢X»ff ³fZ ´ffÔ¨f½feÔ IYÃff ImY °fe³f LfÂffZÔ IYe ÀffZ¸f½ffSX IYfZ OÔOZ ÀfZ ¶fbSXe °fSXW

d´fMXfBÊ IYSX QeÜ C³fIYe ³ffSXfþ¦fe IYf IYfSX¯f ¹fW ±ff dIY LfÂf dIY°ff¶fZÔ »fZIYSX ÀIcY»f ³fWeÔ ´fWbÔ¨fZ ±fZÜ §ff¹f»f LfÂffZÔ IYfZ

AÀ´f°ff»f ¸fZÔ ·f°feÊ IYSXf¹ff ¦f¹ff W`Ü dRY»fWf»f C³fIYe dÀ±fd°f Àff¸ff³¹f W`Ü ¹fW ¸ff¸f»ff ¸fÔ¦f»f½ffSX IYfZ ´fiIYfVf ¸fZÔ Af¹ff, þ¶f LfÂffZÔ ImY ´fdSXþ³ffZÔ ³fZ ´fbd»fÀf A²feÃfIY ÀfZ d¸f»fIYSX BÀfIYe dVfIYf¹f°f QþÊ IYSXfBÊ AüSX AfSXfZ´fe ´fi²ff³ff¨ff¹fÊ ImY dJ»ffRY IYfSXʽffBÊ IYe ¸ffÔ¦f IYeÜ WSXQe ±ff³ff ´fi·ffSXe d¦fdSX dÀfÔW ³fZ ¸fÔ¦f»f½ffSX IYfZ ¶f°ff¹ff, ´fbd»fÀf A²feÃfIY ImY d³fQZÊVf ´fSX §fMX³ff IYe þfÔ¨f ImY d»fE EIY ´fbd»fÀf MXe¸f ¦fdN°f IYSX Qe ¦fBÊ W`Ü þfÔ¨f ¸fZÔ QfZ¿fe ´ff³fZ ´fSX IYfSÊX½ffBÊX IYe ªffE¦feÜ (EªfZÔÀfe)

¶fQ¸ffVf 21 »ffJ ÷Y´f¹fZ »fcMXIYSX RYSXfSX

CX°Àf½f

»fJ³fDYÜ ´fiQZVf IYe SXfþ²ff³fe »fJ³fDY Àf¸fZ°f SXfª¹f ¸fZÔ WbBÊ QfZ A³¹f »fcMX IYe §fMX³ffAfZÔ ¸fZÔ »fbMXZSXZ IYSXe¶f 21 »ffJ ÷Y´f¹fZ »fcMXIYSX RYSXfSX WfZ ¦fEÜ SXfª¹f ImY d½fVfZ¿f ´fbd»fÀf ¸fWfd³fQZVfIY, IYf³fc³f ½¹f½fÀ±ff, ¶fÈþ»ff»f ³fZ ¶f°ff¹ff dIY »fJ³fDY ImY ¦ffþe´fbSX ÃfZÂf ¸fZÔ dW³QbÀ°ff³f E¹fSXfZ³ffdMX¢XÀf d»fd¸fMZXOX IYf¹ffÊ»f¹f ImY d³fIYMX ´feE³f¶fe ¶f`ÔIY ImY EMXeE¸f ¸fZÔ SXJ³fZ ImY d»fE AMX`¨fe ¸fZÔ 17 »ffJ ÷Y´f¹fZ »fZIYSX þf SXWZ I`ÔYMXe³fIY¸feÊ ÀfZ ¸ffZMXSXÀffBXdIY»f Àf½ffSX QfZ ¶fQ¸ffVf dSX½ff»½fSX dQJfIYSX ³ffZMXfZÔ ·fSXe AMX`¨fe »fcMXIYSX RYSXfSX WfZ ¦fEÜ C³WfZÔ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ¸fZSXN ¸fWf³f¦fSX ImY dÀfd½f»f »ffB³f B»ffImY ¸fZÔ QfZ »fbMXZSXZ EIY Af·fc¿f¯f ½¹f½fÀff¹feX ´fQ¸f ´fiIYfVf ImY ¸fb³fe¸f ÀfZ QfZ »ffJ ÷Y´f¹fZ »fcMXIYSX ·ff¦f ¦fEÜ

¸fbSXfQf¶ffQ: SX¸fªff³f IYf ¸fWXe³ff VfbøY WXû°fZ WXe RY»fûÔ ¶ffªffSX ¸fZÔ ¶fPÞX ¦fBÊX £fªfcSX AüSX A³¹f RY»fûÔ IYe £fSXeQQfSXeÜ

½fÔVf½ffQ IYfZ ¶fPÞf½ff QZ SXWXe W`X ´fiQZVf ¸fZÔ Qd»f°fûÔ ´fSX ¶fPÞXf A°¹ff¨ffS IYfa¦fiZÀf : ´fiQe´f »fJ³fDYÜ

Q»f ÀfZ AfE ³fZ°ffAfZÔ IYfZ IYfZBÊ Àf¸¸ff³f ³fWea dQ¹ff þf SXWf W`Ü C³WfZÔ³fZ AfSXfZ´f »f¦ff¹ff dIY d´fL»fZ »ffZIYÀf·ff ¨fb³ff½f ¸fZÔ A´f³ff Q»f IYfÔ¦fiZÀf ImY ½fdS¿NX ³fZ°ff A´f³fZ Qf¸ffQ, ·ffBÊ, LfZOÞIYSX IYfÔ¦fiZÀf ¸fZÔ Vffd¸f»f WbE ·ff·fe Àf¸fZ°f A³¹f ´fdSX½ffSX ½ff»ffZÔ AfSXû´f ½fdSX¿NX ³fZ°ff ´fiQe´f ßfe½ffÀ°f½f ³fZ IYfZ À±ffd´f°f IYSX³fZ ¸fZÔ »f¦fZ W`ÔÜ AfSXfZ´f »f¦ff¹ff W` dIY IYfÔ¦fiZÀf ¸fZÔ ªf`ÀfZ IYfa¦fiZÀf AüSX Q»fûÔ C³WfZÔ³fZ AfSXfZ´f »f¦ff¹ff dIY ½ff¹fQf dJ»ffRYe ImY Àff±f We ÀfZ AfE ³fZ°ffAûÔ IYû IYfÔ¦fiZÀf ¸fWfÀfd¨f½f dQd¦½fþ¹f ½fÔVf½ffQ IYfZ þ¶fSXQÀ°f ¶fPÞf½ff Àf¸¸ff³f QZ³fZ IYf ½ff¹fQf dÀfÔW A´f³fZ Qf¸ffQ, SXe°ff ¶fWb¦fb¯ff dQ¹ff þf SXWf W`Ü þfZVfe A´f³fZ ·ffBÊ-·ff·fe, ´fc½fÊ ·fc»f ¦fBÊX WXû CX³WXûÔ³fZ IYWf dIY C³fImY ´fiQZVf A²¹fÃf þ¦fQad¶fIYf ´ff»f Àff±f A´f³ffQ»f ImY IYBÊ ½fdSX¿NX ³fZ°ff IYfÔ¦fiZÀf ¸fZÔ A´f³fZ ¶fZMXZ-Àf»f¸ff³f JbVfeÊQ A´f³fe ´f°³fe Vffd¸f»f WbE ±fZÜ C³fÀfZ IYfÔ¦fiZÀf ¸fZÔ Cd¨f°f Àf¸¸ff³f þRYSXA»fe ³fIY½fe A´f³fZ ´fbÂf AfSX´feE³f dÀfÔW QZ³fZ IYf ½ff¹fQf dIY¹ff ¦f¹ff ±ff, »fZdIY³f IYfÔ¦fiZÀf A´f³fe ¸ffÔ AüSX ÀfÔþ¹f dÀfÔW A´f³fe ´f°³fe IYfZ WfBÊIY¸ff³f A´f³fZ ½ff¹fQf ÀfZ ¸fbIYSX ¦f¹ffÜ A´f³ff ¶fPÞf³fZ ¸fZÔ »f¦fZ W`ÔÜ (EªfZÔÀfe)

WXf´fbOXÞ, SXfCXÀfaÜ ³ffSXe QWXZþ CX³¸fc»f³f ÀfaÀ±ff IYe Af¹ffZdþ°f ¶f`NIY IYfZ Àfa¶ffZd²f°f IYSX°fZ

WXbE ÀfaÀ±ff IYe ´fiQZVf A²¹fÃf A»fIYf d³f¸f ³fZ IYWXf dIY ¸ff¹ff½f°fe ÀfSXIYfSXe IYWX³fZ IYfZ °ffZ Qd»f°ffZÔ IYe ÀfSXIYfSX WX`, »fZdIY³f BÀf ÀfSXIYfSX ¸fZÔ

°fWXÀfe»f dQ½fÀf ¸fZÔX 11 dVfIYf¹f°fûÔ IYf d³fÀ°ffSX¯f

IYfCÔdÀfd»fÔ¦f ÀfZ ·fSXe þfEÔ¦fe ¶feEO IYe ÀfeMXZÔ

WXf´fbOXÞ, SXfCXÀfaÜ

»fJ³fDYÜ

°fWXÀfe»f IZY Àf·ff¦ffSX IYÃf ¸fZÔ CX´fdþ»ffd²fIYfSXe IYe A²¹fÃf°ff ¸faZ °fWXÀfe»f dQ½fÀf IYf Af¹ffZþ³f R`YÀf»ff dIY¹ff ¦f¹ffÜ dþÀf¸fZÔ ¸ff`IZY ´fSX AfBÊ 89 CX´fdªf»ffd²f dVfIYf¹f°ffZÔ ¸fZÔ ÀfZ 11 IYfSXe ³fZ dVfIYf¹f°ffZÔ IYf d³fÀ°ffSX¯f »fû¦ffZÔ IYe CX³fIZY õfSXf dIY¹ff ¦f¹ffÜ Àf¸fÀ¹ffAûÔ VfZ¿f Àf¸fÀ¹ffAfaZÔ IYfZ Àfa¶fad²f°f Ad²fIYfdSX¹ffZÔ IYû ¦füSX ÀfZ Àfb³ff IYfZ EIY Àf´°ffWX ¸fZÔ d³fÀ°ffSX¯f IYSX³fZ IZY d³fQZÊVf dQEÜ VffÀf³f IZY d³fQZÊVf ´fSX ´fi°¹fZIY IZY ´fi±f¸f ¸fa¦f»f½ffSX ½f °feÀfSXZ ¸fa¦f»f½ffSX IYfZ °fWXÀfe»f dQ½fÀf IYf Af¹ffZþ³f dIY¹ff þf°ff WX`Ü dþÀf¸fZÔ Ad²fIYfSXe¦f¯f »ffZ¦ffZÔa IYe dVfIYf¹f°f Àfb³fIYSX CX³fIYf d³fÀ°ffSX¯f IYSX°fZ WX`Ü ¸fa¦f»f½ffSX IYfZ °fWXÀfe»f IZY Àf·ff¦ffSX IYÃf ¸fZÔ CX´fdþ»ffd²fIYfSXe ´fb¿´ff QZ½fSXfSX IYe A²¹fÃf°ff

¶feEO ÀfÂf 2011-12 IYe Àf·fe ÀfeMXZÔ IYfCÔdÀfd»fÔ¦f ÀfZ We ·fSXe þfEÔ¦fe AüSX dõ°fe¹f IYfCÔdÀfd»fÔ¦f ImY ¶ffQ ´ffÔ¨f-´ffÔ¨f WþfSX LfÂffZÔ ImY ´fc»f ¶f³ffIYSX dS¢°f ÀfeMXfZÔ ´fSX ´fi½fZVf dQ¹ff þfE¦ffÜ ´fiQZVf ImY C¨¨f dVfÃff Àfd¨f½f A½f³feVf IbY¸ffSX A½fÀ±fe ³fZ ¹fW þf³fIYfSXe QZ°fZ WbE ¶f°ff¹ff dIY ´fW»fe IYfCÔdÀfd»fÔ¦f ImY ¶ffQ Jf»fe ÀfeMXfZÔ ´fSX ´fi½fZVf ImY d»fE °fe³f ÀfZ Àff°f A¦fÀ°f °fIY WfZ³fZ ½ff»fe dõ°fe¹f IYfCÔdÀfd»fÔ¦f ImY ¶ffQ dSX¢°f ÀfeMXfZÔ ImY Af²ffSX ´fSX ´ffÔ¨f WþfSX LfÂffZÔ IYf ´fc»f ¶f³ff³fZ ImY d»fE AfN A¦fÀ°f IYfZ d½fÄff´f³f ´fiIYfdVf°f IYSXf¹ff þfE¦ffÜ BÀfImY ¶ffQ ´fc»f ¸fZÔ ´ffÔ¨f WþfSX LfÂf ´fÔþeIÈY°f dIYE þfEÔ¦fZ AüSX C³WZÔ ¸fZdSXMX ImY A½fSXfZWe IiY¸f ¸fZÔ ½¹f½fdÀ±f°f dIY¹ff þfE¦ffÜ C³WfZÔ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ´fÔþeIÈY°f LfÂffZÔ ÀfZ 13 A¦fÀ°f °fIY ¹fW d»fJ½ffIYSX d»f¹ff þfE¦ffÜ (EªfZÔÀfe)

¸fZÔ Af¹ffZdþ°f °fWXÀfe»f ¸fZÔ dQ½fÀf ¸faZ CX³fIZY Àf¸fÃf ¦ffa½f ²ff`»ff³ff d³f½ffÀfe d¶fþZaQi ³fZ SXfVf³f OXe»fSX ´fSX SXfVf³f IYe IYf»ff ¶ffþfSXe IYSX³fZ,¸ffZWX»»ff IYfZNe ¦fZMX d³f½ffÀfe ³fBʸfbQÐQe³f ³fZ Àfe½fSX ´ffB´f »ffB³f ÀfZ ¸f»f¶ff WXMX½ff³fZ, IYSXe¸f ´fbSXf d³f½ffÀfe A³f½fSXe ³fZ QWXZþ IYf ¸fbIYQ¸ff QþÊ IYSXf³fZ, ²ff`»ff³ff

5

¸f³fe¿f ³fZ d½fôb°f £fa·ff »f¦f½ff³fZ, ¦ffa½f WXÀf³f´fbSX ¦fþZ³Qi dÀfaWX ³fZ ¸fadQSX IZY SXfÀ°fZ IYfZ IY¶þf ¸fb¢°f IYSXf³fZ, d½f²f½ff-½fÈîf ´fZÔVf³f AfdQ IYe SXWXeÜ BÀf A½fÀfSX ´fSX CX´fdþ»ffd²fIYfSXe ´fb¿´ff QZ½fSXfSX, OXfg. ½fZQ, ÀfWXf¹fI Y¶fZdÀfIY dVfÃff Ad²fIYfSXe dþ°fZaQi dÀfaWX, ¦fþZaýi dÀfaWX CX´fdÀ±f°f ±ûÜ

Qd»f°ffZÔ ´fS X A°¹ff¨ffSX ¶fPXÞ SXWXZ WXa`Ü CX³WXfZÔ³fZ IYWXf dIY ´fiQZVf ÀfSXIYfSX ¸fZÔ ´fbd»fÀf ´fiVffÀf³f ·fi¿MXX WXfZ ¦f¹ff WX`Ü ¹fb½fd°f¹ffaZ ½f ¶fd¨¨f¹ffZÔ IZY Àff±f Qb¿IY¸fÊ IYe §fMX³ffEa ´fid°fdQ³f ¶fPXÞ°fe þf SXWXe WX`Ü ÀfaÀ±ff IZY ´fQfd²fIYfdSX¹ffaZÔ ½f IYf¹fÊIYØffÊAfZÔ ³fZ EÀfEÀf´fe ÀfZ ¸ffa¦f IYSX°fZ WXbE IYWXf dIY ·fi¿MX ´fbd»fÀfIYd¸fʹffZÔ ½f Ad²fIYfdSX¹ffZÔ IZY d£f»ffRY Vfe§fi IYf¹fʽffWXe IYSXZÔÜ A³¹f±ff ÀfaÀ±ff ¦ffa½f ³ff³fBÊ ½f ´fedOXÞ°f ´fÃf IYfZ Àff±f »fZIYSX ¦fPXÞ ¸fbSXfQf¶ffQ WXfB½fZ ´fSX þf¸f »f¦ffIYSX ´fiQVfʳf IYSXZÔ¦fZÜ BÀf ¸ff`IZY ´fSX ÀfbSXZaýi ¦fb´°ff, d³fd°f³f ¦f¦fÊ, d³fd²f Vf¸ffÊ, Aþ¹f IbY¸ffSX, ·fSX°f »ff»f Vf¸ffÊ, SXWXeVf AWX¸fQ, VffSXQf AfdQ CX´fdÀ±f°f ±fZÜ

LXf¹ff : EªfZÔÀfe

ÀfØff¸fQ ¸fZÔ Af¸f AfQ¸fe IYe A³fQZ£fe IYSX SXWXe ÀfSXIYfSX : ¦fü°f¸f WXf´fbOXÞ, SXfCXÀfaÜ CXØfSX ´fiQZVf ¹fb½ff IYfa¦fiZÀf IZY ´fiQZVf Àfd¨f½f Ad½f³ffVf ¦ff`°f¸f IYd½f ³f¦fSX dÀ±f°f A´f³fZ Af½ffÀf ´fSX ÃfZÂf ½ffdÀf¹ffZa IYe Àf¸fÀ¹ffEa Àfb³feÜ Ad½f³ffVf ¦ff`°f¸f ³fZ ´fiQZVf ÀfSXIYfSX ´fSX AfSXfZ´f »f¦ff¹ff dIY ÀfSXIYfSX ÀfØff IZY ³fVfZ ¸fZÔ Af¸f AfQ¸fe IYe A³fQZ£fe IYSX SXWXe WX`Ü ¦ffa½ffZÔ ¸fZÔ »ffZ¦f ¶fe¸ffSX ´fOXÞZ WX` dþÀfIZY ¶ffQ ·fe À½ffÀ±¹f d½f·ff¦f ½f ´fiVffÀf³f ³feÔQ ÀfZ ³fWXeÔ þf¦ff WX`Ü CX³WXfZÔ³fZ IYWXf dIY ¦fif¸fe¯f ÃfZÂf ¸fZÔ AÀ´f°ff»f WXe ³fWXeÔ WX`Ü IYWXeÔ WX` °ffZ ½fWXfa d¨fdIY°ÀfIY °f`³ff°f ³fWXeÔ WX`Ü Af`SX þWXfa d¨fdIY°ÀfIY WX` ½fWXfa CX´f¨ffSX IZY CX´fIYSX¯f ³fWXeÔ WX`Ü ßfe ¦ff`°f¸f ³fZ IYWXf dIY ´fiQZVf IYe þ³f°ff IYfZ d¶fþ»fe, ´ff³fe AfdQ Àf¸fÀ¹ffAfZÔ ÀfZ IZY½f»f IYfa¦fiZÀf WXe d³fþf°f dQ»ff ÀfIY°fe WX`Ü BÀf A½fÀfSX ´fSX SX½feVf Vf¸ffÊ, WXZ¸fa°f d¸fßff, »fd»f°f dÀfaWX, ¸ffZd¶f³f AaÀffSXe, ASXd½f³Q °¹ff¦fe, Àfaþ¹f ¦fWX»ff`°f AfdQ CX´fdÀ±f°f ±fZÜ

»fcMX´ffMX IYS³fZ ½ff»fZ °fe³f ¶fQ¸ffVf Q¶fû¨û ¸fûQe³f¦fSX, SXfCXÀfaÜ À±ff³fe¹f ´fbd»fÀf IZY WXf±f EIY ¶fOÞXe ÀfRY»f°ff W`X »f¦fe W` dªfÀf¸fZÔ ³f¦fSX ½f AfÀf´ffÀf IZY ÃûÂfûÔ ¸fZÔ IYSXe¶f EIY Qªfʳf »fcMX IYe ½ffSXQf°fûÔ IYf £fb»ffÀff WbXAf W`XÜ ´fbd»fÀf ³fZ BX³f »fbMZXSXûÔ IZY ´ffÀf ÀfZ »ff£ffaZ ÷Y´f¹fZ IZY ½ffWX³f, Af·fc¿f¯f ½f WXd±f¹ffSX ¶fSXf¸fQ IYSX³fZ IYf Qf½ff dIY¹ff W`XÜ ´fbd»fÀf IZY A³fbÀffSX ¶fe°fe SXf°f ¸fb£fd¶fSX AüSX Àfd½fÊ»ffaÀf ÀfZ ´fif´°f ªff³fIYfSXe ´fSX IYfSÊX½ffBÊX IYSX §ûSXf¶faQe IYe AüSX °fe³f »fû¦fûÔ IYû ²fSXQ¶fû¨ffÜ ´fbd»fÀf ³û °fe³fûÔ ¶fQ¸ffVfûÔ ÀfZ IYû°f½ff»fe ¸fZÔ »ffIYSX IYOXÞfBÊX ÀfZ ´fcLX°ffLX IYe dªfÀf¸ûÔ ¶fQ¸ffVfûÔ IZY BXÀf d¦fSXûWX IYû ·fûªf´fbSX ±ff³ff ÃûÂf ¸fZÔ QªfÊ ´ff¹ff ¦f¹ffÜ ³f¦fSX AüSX AfÀf´ffÀf IZY ÃûÂf ¸fZÔ d´fL»fZ dQ³fûÔ EIY IZY ¶ffQ EIY WbXBÊX »fcMX AüSX ¨fûSXe IYe ½ffSXQf°fûÔ ¸fZÔ BXÀfe d¦fSXûWX IYf WXf±f ±ffÜ ´fbd»fÀf ³fZ BX³f ¶fQ¸ffVfûÔ IZY ´ffÀf ÀfZ »fcMXe ¦fBÊX

¸fûMXSXÀffBdIY»f, Àfû³fZ IYe ¨fZ³f ½f Wd±f¹ffSX ¶fSXf¸fQ dIYE W`ÔXÜ ´fIYOÞZX ¦fE ¶fQ¸ffVfûÔ ¸fZa Aªfe°f d³f½ffÀfe ·fûªf´fbSX, Qe´fIY d³f½ffÀfe ·fc´fZ³Qi´fbSe ½f ¸f¢£f³f d³f½ffÀfe »faIYf´fbSXe ¸fûQe³f¦fSX W`XÜ IYû°f½ff»fe ´fi·ffSXe ¸f³fe¿f Àf¢ÀfZ³ff ³fZ ¶f°ff¹ff dIY BXÀf ¦f`Ô¦f IYe d¦fSXµ°ffSXe ÀfZ ÃûÂf ¸fZÔ WXû SXWXe »fcMX AüSX ¨fûSXe IYe ½ffSXQf°fûÔ ¸fZÔ IY¸fe AfE¦feÜ

°fMX¶fa²f McXMX³fZ ÀfZ ÃûÂf ¸fZÔ ¸f¨ff WXfWXfIYfSX ³fE LXfÂfûÔ IZY À½ff¦f°f ¸fZÔ Àf¸ffSXûWX IYf Af¹fûªf³f »fJ³fDYÜ

´fiQZVf ¸fZÔ J°fSXZ ImY d³fVff³f ImY DY´fSX ¶fW SXWe §ff§fSXf ³fQe ImY °fZþ ¶fWf½f ÀfZ Ed»¦f³f-¨fSXÀffSXe °fMX¶fÔ²f MXcMX³fZ ImY ¶ffQ AfÀf´ffÀf ImY 50 ÀfZ ª¹ffQf ¦ffa½ffZÔ ¸fZÔ WfWfIYfSX ¸f¨f ¦f¹ff W`Ü ´fiVffÀf³f ´fi·ffd½f°f »ffZ¦ffZÔ IYfZ ÀfbSXdÃf°f À±ff³ffZÔ ´fSX »fZ þf SXWf W`Ü ÀfSXIYfSX ³fZ BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ dÀfÔ¨ffBÊ d½f·ff¦f ImY ´ffÔ¨f Ad·f¹fÔ°ffAfZÔ IYfZ d³f»fad¶f°f IYSX dQ¹ff W`Ü ½fWeÔ, ¸füÀf¸f d½f·ff¦f ³fZ Af³fZ ½ff»fZ dQ³ffZÔ ¸fZÔ CØfSX ´fiQZVf ImY ª¹ffQf°fSX dWÀÀffZÔ ¸fZÔ °fZþ ¶ffdSXVf IYf QüSX þfSXe IYSX³fZ IYe Àfa·ff½f³ff þ°ffBÊ W`, dþÀfÀfZ »ffZ¦ffZÔ IYe

IYfSÊX½ffBÊX „ dÀfa¨ffBÊX d½f·ff¦f IZY Ad·f¹fa°ffAûÔ IYû dIY¹ff d³f»fad¶f°f „ ´fiVffÀfd³fIY Ad²fIYfdSX¹fûÔ ³fZ ¶ffPÞX IYe AfVfaIYf ½ff»fZ ÃûÂfûÔ ¸fZÔ OXf»ff OZXSXf

¸fbdVIY»fZÔ AüSX ¶fPÞ ÀfIY°fe W`ÔÜ ¶ffSXf¶fÔIYe ¸fZÔ §ff§fSXf ³fQe ´fSX ¶f³ff Ed»¦f³f-¨fSXÀffSXe °fMX¶fÔ²f AüSX ¶ffQ ¸fZÔ CÀfIYf dSXÔ¦f ¶ffÔ²f MXcMX þf³fZ ÀfZ ´ff³fe °fZþ ¦fd°f ÀfZ ¶ffSXf¶fÔIYe ImY ¦ffÔ½ffZÔ AüSX Àfe¸ff½f°feÊ ¦ffZaOf dþ»fZ ImY ¦ffÔ½ffZÔ IYe °fSXRY ¶fPÞ SXWf W`Ü ¶ffSXf¶fÔIYe ImY A´fSX

dþ»ffd²fIYfSXe (d½fØf) QZ½fZÔQi ´ffÔOZ ³fZ ¸fÔ¦f»f½ffSX IYfZ ¶f°ff¹ff dIY Ed»¦f³f¨fSXÀffSXe °fMX¶fÔ²f MXcMX³fZ ÀfZ ¶ffSXf¶fÔIYe ImY Àff°f ¦ffÔ½f ´fi·ffd½f°f WbE W`ÔÜ ¨fcÔdIY °fMX¶fÔ²f d¶f»IbY»f ¦ffZ¯Of dþ»fZ IYe Àfe¸ff ´fSX dÀ±f°f W`, BÀfd»fE ¶ffPÞ IYf ´ff³fe ¦ffZÔOf ImY ¦ffÔ½ffZÔ ¸fZÔ ·fe ´fi½fZVf IYSX SXWf W`Ü ´ffÔOZ ³fZ IYWf dIY A¶f °fIY IYSXe¶f 14,000 ´fi·ffd½f°f »ffZ¦ffZÔ IYfZ ÀfbSXdÃf°f À±ff³ffZÔ ´fSX »fZ þf¹ff ¦f¹ff W`Ü ´fi·ffd½f°f B»ffIYfZÔ ¸fZÔ »ffZ¦ffZÔ IYfZ dIYÀfe °fSXW IYe ¸fbdVIY»f ³f WfZ, BÀfImY d»fE ´fiVffÀfd³fIY Ad²fIYfSXe AüSX ´fifÔ°fe¹f ÀfVfÀÂf ¶f»f (´feEÀfe) ImY þ½ff³ffZÔ IYfZ ³ff½ffZÔ ImY Àff±f SXfW°f IYf¹fÊ ¸fZÔ »f¦ff¹ff ¦f¹ff W`Ü (EªfZÔÀfe)

WXf´fbOXÞ, SXfCXÀfaÜ

·f¦f½f°fe BaÀMXeMXйfcMX AfgRY MXZ¢³ffZ»ffgþe EaOX ÀffBaÀf ¦ffdþ¹ff¶ffQ E½fa þZE¸fEÀf ¦fbi´f AfgRY BaÀMXeMÐX¹fcVf³f WXf´fbOXÞ ¸fZÔ ³f½f ´fi½fZdVf°f LfÂf E½fa LfÂffAfZÔ IYf À½ff¦f°f Àf¸ffSXfZWX IYfg»fZþ ´fdSXÀfSX ¸fZÔ Af¹ffZdþ°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ À½ff¦f°f Àf¸ffSXfZWX IYf Vfb·ffSXa·f ¸fb£¹f Ad°fd±f ÀffZÀffBMXe IYZ A²¹fÃf WXaÀfSXfþ dÀfaWX»f ³fZ Qe´f ´fiªþ½fd»f°f IYSX dIY¹ffÜ IYf¹fÊIiY¸f IYf Àfa¨ff»f³f IYSX°fZ WXbE IYfg»fZþ IZY d³fQZVfIY OXfg. Qe´fIY ·f»»ff E½fa OXfg. ¸f³ffZþ IbY¸ffSX A¦fi½ff»f ³fZ Àfa¹fb¢°f øY´f ÀfZ IYfg»fZþ

¸fZa ¶feMXZIY, ¶feAfIÊY, E¸f¶feE, ¶fe¶feE, ¶feÀfeE AfdQ d½f¿f¹ffZÔ IYe þf³fIYfSXe QeÜ Àf¸ffSXfZWX ¸fZÔ CX´fdÀ±f°f ÀffZÀff¹fMXe IZY CX´ff²¹fÃf ¸ffZWX³f

¦fSXe¶fûÔ IZY ÀfSXIYfSX ¸fZÔ ¶fQWXf»f W`ÔX ¦fSXe¶f

¸fWbAf IYf »ffMXf JfIYSX dþÔQf W`Ô ½f³f½ffÀfe

¶ffÔQfÜ

´fiQZVf ¸fZÔ ¶ffÔQf þ³f´fQ ImY RY°fZW¦fÔþ B»ffImY ImY Àf`IYOÞfZÔ ½f³f½ffÀfe ¸fWbAf ImY RcY»f ½f þÔ¦f»fe »fIYOÞe ImY ·fSXfZÀfZ dþÔQf W`Ô, ¢X¹ffZÔdIY ¹fWfÔ °fIY ´fWbÔ¨f³fZ ÀfZ ´fW»fZ Àf·fe ÀfSXIYfSXe ¹ffZþ³ffEÔ Q¸f °ffZOÞ QZ°fe W`ÔÜ ·fcJ AüSX ¶fZ¶fÀfe ImY ¨f»f°fZ »ffZ¦f ¸fWbAf IYf »ffMXf JfIYSX ´fZMX IYe Af¦f ¶fbÓff°fZ W`ÔÜ ¶ffÔQf þ³f´fQ IYe ³fSX`³fe d½fIYfÀf JÔO IYe 4200 IYe þ³fÀfÔ£¹ff ½ff»fe ¦fif¸f ´fÔ¨ff¹f°f OPÞ½ff¸ff³f´fbSX ImY ¸fþSXZ ¦ffZ¶fSXe ¦ffZOÞSXf¸f´fbSX, ¸f½ffÀfe OZSXf, d¶f»ffdSX¹ff¸fN AfdQ ¦¹ffSXW ¸fþSXfZÔ

¸fZÔ 805 IYe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ J`SX¦fSX, ¸f½ffÀfe, ¸f½f`¹ff ½f IYfZ»f ½f³f½ffÀfe ´fedPÞ¹ffZÔ ÀfZ Af¶ffQ W`ÔÜ ·fcJ AüSX ¶fZ½fÀfe IYf AÔQfþf BÀfe ÀfZ »f¦ff¹ff þf ÀfIY°ff W` dIY ¹fZ »ffZ¦f ¸fWbAf ImY RcY»f ÀfZ ¶f³ff »ffMXf JfIYSX dþÔQf W`ÔÜ ½f³f Àfa´fQf ´fSX ´ff¶fÔQe »f¦f þf³fZ ÀfZ ½f³fIYd¸fʹffZÔ IYe IÈY´ff ´fSX ¹fZ dÀfRÊY þÔ¦f»f IYe ÀfcJe »fIYOÞe ¶fe³fIYSX ´fOÞfZÀf ImY IYÀ¶ffZÔ ¸fZÔ ¶fZ¨f³fZ ImY ¶ffQ SXfZþ¸fSXfÊ IYe ¨feþZÔ (°fZ»f, ³f¸fIY, Àff¦f-·ffþe) JSXeQ°fZ W`ÔÜ SXfª¹f ÀfSXIYfSX ³fZ B³f ½f³f½ffdÀf¹ffZÔ IYfZ A³fbÀfcd¨f°f þfd°f IYf QþfÊ dQ¹ff W`, þ¶fdIY ¹fZ ASXÀfZ ÀfZ þ³fþfd°f IYf QþfÊ ´ff³fZ IYe »fOÞfBÊ »fOÞ SXWZ W`ÔÜ Àf·fe ½f³f½ffdÀf¹ffZÔ IYfZ OZPÞ ÀfZ QfZ ¶fe§fZ IÈYd¿f ·fcd¸f

¶fQWXf»fe „ ÀfSXIYfSXe ¹ffZþ³ffEÔ RY°fZW¦fÔþ ´fWbaX¨f³fZ ´fWX»fZ °ffZOÞ QZ°fe Q¸f „ ¹fWXfa ³f IYûBÊX ÀfOÞXIY W` AüSX ³f WXe d¶fªf»fe

´fMXÐMXZ ´fSX d¸f»fe WbBÊ W`Ü B³f ¸fþSXfZÔ °fIY ´fWbÔ¨f³fZ ImY d»fE ³f SXfÀ°ff W` AüSX ³f We IYfZBÊ ÀfOÞIYÜ d¶fþ»fe-´ff³fe IYe °ffZ ¨f¨ffÊ IYSX³ff We ¶fZIYfSX W`Ü IYbL W`ÔO´f¸´f »f¦fZ W`Ô, þfZ ¶fZIYfSX WfZ ¨fbImY W`ÔÜ »ffZ¦f °fe³f dIY¸fe IYe QcSXe ¸fZÔ ¶fW SXWZ

¸f²¹f ´fiQZVf IYe ÀfSXWQ ImY IYO`»fe ³ff»ff ÀfZ ¶fSXÀff°fe ´ff³fe »ffIYSX ´fe SXWZ W`ÔÜ E³fþeAfZ ´fi·ff°f Àfd¸fd°f ImY ´fi¹ffÀf ÀfZ EIY ´fif±fd¸fIY d½fôf»f¹f °ffZ ¶f³ff, »fZdIY³f OI`Y°ffZÔ ImY OSX ÀfZ A¶f °fIY BÀfIYf °ff»ff ³fWeÔ Jb»ff W`Ü IYÃff AfN ´ffÀf SXf¸f¦fSXe¶f Àf¶fÀfZ ª¹ffQf ´fPÞf-d»fJf ½f³f½ffÀfe W`Ü ½fW ¶f°ff°ff W` dIY ¦fBÀf B»ffImY ¸fZÔ Àf¸fÀ¹ffAfZÔ IYf Aa¶ffSX »f¦ff W`Ü IYfZBÊ ·fe ÀfSXIYfSXe Àfbd½f²ff ¸fbW`¹ff ³fWeÔ W`Ü »ffZ¦ffZÔ IYfZ þÔ¦f»fe þf³f½fSXfZÔ IYe ·ffÔd°f dþÔQ¦fe ¦fbþfSX³fe ´fOÞ SXWe W`Ü ·fbJ¸fSXe IYf Af»f¸f ¹fW W` dIY »ffZ¦f ¸fWbAf ImY RcY»f ÀfZ ¶f³ff »ffMXf ½f OfZ·fSXe JfIYSX dþÔQf W`ÔÜ ¦ffZ¶fSXe ¦ffZOÞSXf¸f´fbSX ImY

¦fb»ff¶f ßfe½ffÀf IYf IYW³ff W` dIY A¶fIYe ¶ffSX Àf·fe ½f³f½ffdÀf¹ffZÔ ³fZ »ff¸f¶fÔQ WfZIYSX VffÔd°f QZ½fe IYfZ ´fi²ff³f ¨fb³ff W`, »fZdIY³f A³f´fPÞ WfZ³fZ IYe ½fþW ÀfZ ½fW ·fe IbYL ³fWeÔ IYSX ´ff SXWe W`ÔÜ Q¶fÔ¦f ½f OI`Y°f IY¸feVf³f ImY d»fE ´fSXZVff³f IYSX°fZ W`ÔÜ IYSXe¶f QÀf Àff»f ÀfZ EIY Àfü BÔdQSXf Af½ffÀffZÔ IYf ´fiÀ°ff½f »fad¶f°f W`Ü 70 Àff»f IYe ½fÈðf ²ffZdJ¹ff ¹ffQ½f IYf IYW³ff IYf IYW³ff W` dIY CÀf³fZ OZPÞ Àff»f ÀfZ EIY AQQ W`ÔO´f¸´f ImY d»fE Ad²fIYfdSX¹ffZÔ IYe OйffZPÞe ImY IYBÊ ¨f¢IYSX IYfMXZ, ´fSX ³fWeÔ »f¦ffÜ ´ffÀf ÀfZ d³fIY»fZ ¦fÔQZ ³ff»ff ¸fZÔ ¦fOÐPÞf JfZQIYSX ´ff³fe ´fe°fZ W`ÔÜ (EªfZÔÀfe)

dÀfaWX»f, ¸fWXfdÀf¨f½f Baþed³f¹fSX §f³fV¹ff¸fQfÀf, Àfd¨f½f SXfIZYVf dÀfaWX»f, IYfZ¿ff²¹fÃf þZE¸fE¸f, ¶fiþ dIYVffZSX ¦ffZ¹f»f, E³fE³f Qc¶fZ,

OXf¹fSXZ¢MXSX EIZY ¸fb£fþeÊ, þZE¸fEÀf Àf¸fcWX IZY OXe³f EIZYOXd¸fIY OXfg. IZYIZY Vf¸ffÊ, ´f½f³f ¨ff`²fSXe, CX¸fZVf Vf¸ffÊ, IYf³fc³fe Àf»ffWXIYfSX SXfþ´ff»f dÀfaWX dVfVff`dQ¹ff, SXdþÀMXÑfSX SXfþe½f IbY¸ffSX °fZ½fd°f¹ff E½fa QfZ³ffZÔ IYfg»fZþ IZY A²¹ff´fIYfZÔ ³fZ ³f½f ´fi½fZdVf°f LfÂf LfÂffAfZÔ IYfZ ¶f²ffBÊ QeÜ Àf·fe LfÂffZÔ IYfZ ÀffZÀff¹fMXe IYe AfZSX ÀfZ LfÂf½fÈdØf ´fiQf³f IYSX³fZ IYe §ffZ¿f¯ff IYe ¦fBÊXÜ CX³WXfZÔ³fZ IYWXf dIY þfZ LfÂf ¸fWXf¸ff¹ff d½fV½fd½fôf»f¹f ¸fZÔ EIY ÀfZ ¶feÀf½fZÔ À±ff³f °f±ff A´f³fe IYÃff ¸fZÔ 100 ´fid°fVf°f CX´fdÀ±fd°f QþÊ IYSXfE¦ff CXÀfIYf A¦f»fZ ½f¿fÊ IYf Àfa´fc¯fÊ Vf`Ãfd¯fIY Vfb»IY ¸ffRY SXWXZ¦ffÜ

IYf¹fÊIY°ffÊAûÔ ³fZ IYe ´fi°¹ffVfe §ffZd¿f°f IYSX³fZ IYe ¸ffÔ¦f »fJ³fDYÜ ÀfØff÷YPÞ ¶fÀf´ff °f±ff Àf´ff IYe °fþÊ ´fSX ·ffªf´ff ½f IYfÔ¦fiZÀf ImY I`YOSX ³fZ CXØfSX ´fiQZVf d½f²ff³fÀf·ff ImY A¦f»fZ ¨fb³ff½f ImY d»fE þ»Q ÀfZ þ»Q ´fi°¹ffVfe §ffZd¿f°f IYSX³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYe W`Ü ¶fÀf´ff °f±ff Àf´ff IYfRYe Àf¸f¹f ´fW»fZ We d½f²ff³fÀf·ff ¨fb³ff½f ImY Ad²fIYfÔVf ´fi°¹ffdVf¹ffZÔ IYe §ffZ¿f¯ff IYSX ¨fbImY W`ÔÜ B³f QfZ Q»ffZÔ IYfZ QZJIYSX ·ffþ´ff ½f IYfÔ¦fiZÀf ImY I`YOSX ³fZ ·fe

A´f³fZ-A´f³fZ ³fZ°fÈ°½f ´fSX Q¶ff½f ¶f³ff³ff VfbøY IYSX dQ¹ff W` dIY ½fZ ·fe þ»Q We A´f³fZ ´fi°¹ffVfe °f¹f IYSX »fZÔÜ ÀfÔImY°f W` dIY QfZ³ffZÔ Q»ffZÔ ³fZ BÀf ´fSX IYf¹fÊ ·fe VfbøYYIYSX dQ¹ff W` AüSX ÀfÔ·f½f°f: BÀf ¸ffW ImY AÔ°f °fIY ´fi°¹ffdVf¹ffZÔ IYe Àfc¨fe þfSXe IYe þfE¦feÜ IYfÔ¦fiZÀf ÀfcÂffZÔ ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ½fW IZÔYQie¹f ³fZ°fÈ°½f IYe ¦fN¶fÔ²f³f ³fed°f IYf BÔ°fþfSX IYSX SXWZ W`Ô dþÀfImY ¶ffQ ´fi°¹ffdVf¹ffZÔ ImY ¶ffSXZ ¸fZÔ AÔd°f¸f R`YÀf»ff d»f¹ff þfE¦ffÜ (EªfZÔÀfe)


6

£fZ»f

³fûEOXf (E³fÀfeAfSX) ¶fb²f½ffSX, 3 A¦fÀ°f 2011

³f¶faSX EIY IZY °ffþ ´fSX £f°fSXf »fOÞXJOÞX°ff dÀfaWXfÀf³f A¶f EIY ·fe ¸f`¨f WfSmX °fû Vfe¿fÊ ÀfZ WXû ªffEa¦fZ A´fQÀ±f

»f¦ff°ffSX dIiYImYMX JZ»f³fZ IYf ³fbIYÀff³f WfZ SXWf W` : ²ffZ³fe

³ffdMXÔ§f¸fÜ d½fV½f IYe ³fÔ¶fSX EIY MXe¸f ·ffSX°f IYfZ ÀffZ¸f½ffSX IYfZ BÔ¦»f`ÔO ÀfZ QcÀfSXZ dIiYImYMX MXZÀMX ImY ¨fü±fZ dQ³f We 319 SX³f IYe dSXIYfOÊ ´fSXfþ¹f IYf Àff¸f³ff IYSX³ff ´fOÞf AüSX ÀfeSXeþ ¸fZÔ 0-2 ÀfZ d´fLOÞ³fZ ImY ¶ffQ CÀfIYf °ffþ J°fSXZ ¸fZÔ ´fOÞ ¦f¹ff W`Ü BÔ¦»f`ÔO ³fZ BÀf þe°f ImY Àff±f We ¨ffSX ¸f`¨ffZÔ IYe ÀfeSXeþ ¸fZÔ 2-0 IYe ¶fPÞ°f ¶f³ff »fe W` AüSX ¹fdQ ½fW BÀf IYf¸f¹ff¶fe IYfZ A¦fSX ÀfeSXeþ ImY AÔ°f °fIY ¶fSXIYSXfSX SXJ°ff W` A±f½ff A´f³fe IYf¸f¹ff¶fe ¸fZÔ EIY AüSX þe°f þfZOÞ »fZ°ff W` °ffZ ½fW ·ffSX°f IYfZ A´fQÀ±f IYSX MXZÀMX SX`ÔdIYÔ¦f ¸fZÔ ´fW»fZ ³fÔ¶fSX ´fSX Af þfE¦ffÜ BÔ¦»f`ÔO ¹fdQ ¶fd¸f˧f¸f ¸fZÔ 10 A¦fÀ°f ÀfZ VfbøY WfZ³fZ ½ff»ff °feÀfSXf MXZÀMX þe°f þf°ff W` °ffZ ½fW ¶fd¸f˧f¸f ¸fZÔ We Qbd³f¹ff IYe ³fÔ¶fSX EIY MXe¸f ¶f³f

»fÔQ³fÜ

þfE¦ffÜ dRYSX ¨ffWZ ·ffSX°f AfZ½f»f ¸fZÔ ¨fü±ff MXZÀMX ¢X¹ffZÔ ³f þe°f »fZÜ ·ffSX°fe¹f MXe¸f IYfZ A´f³ff ³fÔ¶fSX ½f³f °ffþ ¶f¨ff³fZ ImY d»fE VfZ¿f QfZ MXZÀMX ¸f`¨ffZÔ ¸fZÔ

ÀfZ ¹ff °ffZ QfZ³ffZÔ þe°f³fZ WfZÔ¦fZ A±f½ffX EIY IYû þe°f³ff AüSX QcÀfSmX IYû OÑf SXJ³ff WfZ¦ffÜ MXe¸f SX`ÔdIYÔ¦f ¸fZÔ WSX ÀfeSXeþ IYe Àf¸ffd´°f ImY ¶ffQ ³fBÊ

¦f¯f³ff IYe þf°fe W` »fZdIY³f BÀf ¶ff°f IYf ´f°ff °feÀfSXZ MXZÀMX IYe Àf¸ffd´°f ImY ¶ffQ We ¨f»f þfE¦ff dIY ·ffSX°f ³fÔ¶fSX EIY SXW°ff W` ¹ff ³fWeÔÜ(EªfZÔÀfe)

Àfd¨f³f IZY ´fi¹ffÀfûÔ ÀfZ d¸f»ff ¶fZ»f IYfZ þe½f³fQf³f

BÔ¦»f`ÔO ImY dJ»ffRY QcÀfSXZ MXZÀMX ¸f`¨f ImY QüSXf³f ¶f»»fZ¶ffþ B¹ff³f ¶fZ»f ImY SX³fAfCMX IYe A´fe»f ½ff´fÀf »fZIYSX JZ»f ·ff½f³ff IYf ´fdSX¨f¹f QZ³fZ ImY d»fE ·ffSX°fe¹f IY´°ff³f ¸fWZÔQi dÀfÔW ²ffZ³fe IYe ·f»fZ We Jc¶f ½ffW½ffWe WfZ SXWe WfZ »fZdIY³f BÔ¦»f`ÔO IYe ¸fedO¹ff dSX´ffZMXÊ ImY A³fbÀffSX ¸ffÀMXSX ¶»ffÀMXSX Àfd¨f³f °fZÔQb»fIYSX ImY WÀ°fÃfZ´f ImY IYfSX¯f We ¶fZ»f IYfZ ¹fW þe½f³fQf³f d¸f»ffÜ kQ OZ»fe ¸fZ»fl ³fZ ¶f°ff¹ff dIY BÔ¦»f`ÔO ImY IY´°ff³f EÔOѹfc ÀMÑfÀf AüSX IYfZ¨f EÔOe µX»ff½fSX þ¶f ¨ff¹fIYf»f ImY QüSXf³f ²ffZ³fe ÀfZ d¸f»fZ ±fZ °ffZ ·ffSX°fe¹f IY´°ff³f ³fZ ¶fZ»f ImY AfCMX WfZ³fZ IYe

A´fe»f ½ff´fÀf »fZ³fZ IYf C³fIYf d³f½fZQ³f ¸ff³f³fZ ÀfZ B³IYfSX IYSX dQ¹ff ±ffÜ Àf¸ff¨ffSX ´fÂf ³fZ IYWf ·ffSX°fe¹f IY´°ff³f ImY ùQ¹f ´fdSX½f°fʳf ImY ´feLZ Àfd¨f³f IYe AW¸f ·fcd¸fIYf ±fe AüSX C³WfZÔ³fZ We ¨ff¹fIYf»f ÀfZ ´fW»fZ d½f½ffQfÀ´fQ øY´f ÀfZ AfCMX WbE ¶fZ»f IYfZ ½ff´fÀf ¶fb»ff³fZ IYfZ IYWfÜ kQ OZ»fe ¸fZ»fl ³fZ EIY ÀfcÂf ImY W½ff»fZ ÀfZ IYWf ²ffZ³fe ÀfZ ¸f`Qf³f ´fSX °fe³f ¶ffSX ´fcLf ¦f¹ff ±ff dIY ¢X¹ff ½fW ¶fZ»f ImY SX³fAfCMX WfZ³fZ IYe A´fe»f IYSX SXWZ W`Ô °ffZ C³WfZÔ³fZ WSX ¶ffSX kWfÔl IYWf ±ffÜ CÀfImY ¶ffQ µX»ff½fSX AüSX ÀMÑfÀf, ²ffZ³fe AüSX ·ffSX°fe¹f IYfZ¨f OÔIY³f µX»fZ¨fSX ÀfZ d¸f»f³fZ ¦fEÜ CÀf Àf¸f¹f ·fe ²ffZ³fe A´f³ff R`YÀf»ff ¶fQ»f³fZ IYfZ SXfþe ³fWeÔ WbE »fZdIY³f C³WfZÔ³fZ Àfd¨f³f ImY IYW³fZ ´fSX

¶fZ»f ImY SX³fAfCMX IYe A´fe»f ½ff´fÀf »fZ »feÜ Àf¸ff¨ffSX ´fÂf ³fZ A´f³fe dSX´ffZMXÊ ¸fZÔ d»fJf Àfd¨f³f ¸fWf³f dIiYImYMXSX W`Ô AüSX MXe¸f BÔdO¹ff ¸fZÔ WSX IYfZBÊ C³fIYe ¶ff°f ¸ff³f°ff W`Ü BÀf¸fZÔ IYfZBÊ W`SXf³fe IYe ¶ff°f ³fWeÔ W` dIY C³WfZÔ³fZ A´fe»f ½ff´fÀf »fZ³fZ ImY d»fE Àf¶fIYfZ ¸f³ff d»f¹ffÜ Àfd¨f³f þf³f°fZ ±fZ dIY ¶fZ»f IYfZ SX³fAfCMX QZ³fZ ImY ¢X¹ff ´fi·ff½f WfZ ÀfIY°fZ W`ÔÜ BÀfÀfZ QfZ³ffZÔ MXe¸ffZÔ ImY ¶fe¨f IYf ¸ffWü»f JSXf¶f WfZ þf°ffÜ Àfd¨f³f IYfZ ·ffSX°fe¹f MXe¸f IYf Àf¶fÀfZ ´fi·ff½fVff»fe dJ»ffOÞe ¶f°ff°fZ WbE Àf¸ff¨ffSX ´fÂf ³fZ d»fJf Àfd¨f³f ImY IYW³fZ ´fSX ²ffZ³fe ³fZ d¶f³ff IbYL ÀffZ¨fZ A´f³ff R`YÀf»ff ¶fQ»f dQ¹ff AüSX dRYSX MXe¸f BÔdO¹ff ImY A³¹f dJ»ffdOÞ¹ffZÔ ³fZ ·fe °fbSXÔ°f BÀf (EªfZÔÀfe) R`YÀf»fZ IYfZ ¸ff³f d»f¹ffÜ

³ffdMXÔ§f¸fÜ MXe¸f BÔdO¹ff ImY IY´°ff³f ¸fWZ³Qi dÀfÔW ²ffZ³fe ³fZ BÔ¦»f`ÔO ÀfZ QcÀfSXZ dIiYImYMX MXZÀMX ¸fZÔ ÀffZ¸f½ffSX IYfZ 319 SX³f IYe Vf¸fʳffIY ´fSXfþ¹f ÓfZ»f³fZ ImY ¶ffQ À½feIYfSX IYSX d»f¹ff dIY MXe¸f IYfZ »f¦ff°ffSX JZ»f³fZ IYf ³fbIYÀff³f WfZ SXWf W`Ü

²ffZ³fe ³fZ IYWf ½fZ ½fZÀMXBÔOeþ ImY ¶ffQ ¶fWb°f IY¸f AÔ°fSXf»f ¸fZÔ QcÀfSXe ÀfeSXeþ JZ»f SXWZ W`Ô dþÀfIYf AÀfSX dJ»ffdOÞ¹ffZÔ ´fSX dQJfBÊ QZ SXWf W`Ü CX³WZÔX QfZ ÀfeSXeþ ImY ¶fe¨f ¸fZÔ d¶f»IbY»f ·fe AÔ°fSXf»f ³fWeÔ d¸f»f ´ff¹ff dþÀfImY IYfSX¯f ½fZ ÀfÔ§f¿fÊ IYSX SXWZ W`ÔÜ dIYÀfe ·fe ¸f`¨f ¸fZÔ þe°f ImY d»fE ¶fOÞf ÀIYfZSX JOÞf IYSX³ff þøYSXe WfZ°ff W` »fZdIY³f ½fZ EZÀff IYSX³fZ ¸fZÔ ±ffZOÞf ´feLZ SXW ¦fEÜ ½fZÀMXBÔOeþ QüSXZ ¸fZÔ ·fe ½fZ Ad²fIY SX³f ³fWeÔ ¶f³ff ´ffE ±fZÜ MXe¸f BadOX¹ff IYû ¶f»»fZ¶ffþe ¸fZÔ Àfb²ffSX IYe þøYSX°f W`Ü QcÀfSXZ MXZÀMX ¸fZÔ ·ffSX°fe¹f ¦fZÔQ¶ffþfZÔ IYe °feÀfSXZ dQ³f þ¸fIYSX WbBÊ d´fMXfBÊ ImY ¶ffSXZ ¸fZÔ ²ffZ³fe ³fZ IYWf ·ffSX°fe¹f ¦fZÔQ¶ffþ ±fIY ¦fE ±fZ »fZdIY³f C³fImY ¶f»»fZ¶ffþfZÔ ³fZ ·fe IYfRYe Vff³fQfSX VffMX JZ»fZÜ MXe¸f BadOX¹ff IZY d»fE ¹fW ¶fOÞe d¨fÔ°ff IYe ¶ff°f W` dIY ½fZ 300 SX³f ³fWeÔ ¶f³ff ´ff SXWZ W`ÔÜ þWeSX Jf³f A·¹ffÀf IYSX SXWZ W`Ô »fZdIY³f CX³WZÔX ´fcSXe °fSXW ³fWeÔ ´f°ff dIY ½fW dIY°f³fZ dRYMX W`ÔÜ ¨ffZMXZÔ JZ»f IYf dWÀÀff W`Ô »fZdIY³f þ¶f Af´f °fe³f ¦fZÔQ¶ffþfZÔ °fIY Àfed¸f°f SXW þf°fZ W`Ô °ffZ ¦fZÔQ¶ffþfZÔ IYfZ IYfRYe ¶ffZÓf CNf³ff ´fO°ff W`Ü ½fZ d½fVfZ¿fÄf AfZ´f³fSX ImY d¶f³ff ¸f`Qf³f ¸fZÔ C°fSXZÜ ¹fWfÔ AfZ´f³fSXfZÔ ImY d»fE SX³f ¶f³ff³ff AfÀff³f ³fWeÔ W` »fZdIY³f AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f MXe¸f WfZ³fZ ImY ³ff°fZ Af´f IYfZBÊ ¶fWf³ff ³fWeÔ ¶f³ff ÀfIY°fZÜ CX³WXûÔ³fZ B³f QfZ³ffZÔ MXZÀMXfZÔ ¸fZÔ A´f³fe WfSX ÀfZ IYfRYe IbYL ÀfeJ³fZ IYfZ d¸f»ff W`Ü A´f³fe RYf¸fÊ IYfZ d¨fÔ°ffþ³fIY ¶f°ff°fZ WbE ²ffZ³fe ³fZ IYWf Af´f MXe¸f ImY »feOSX W`Ô °ffZ Af´fIYfZ ¸f`Qf³f ¸fZÔ A¨Lf ´fiQVfʳf IYSX³fZ IYe þøYSX°f W` »fZdIY³f ¹fdQ Af´f A´f³fe °f`¹ffdSX¹ffZÔ IYfZ QZJZÔ AüSX ¹fdQ ½fZ ÀfWe dQVff ¸fZÔ W`Ô °ffZ RYf¸fÊ A´f³fZ Af´f Af þfE¦feÜ ·ffSX°fe¹f IY´°ff³f ³fZ VfZ¿f QfZ MXZÀMXfZÔ ¸fZÔ ½ff´fÀfe IYf ½ffQf IYSX°fZ WbE IYWf Af´fIYfZ JbQ ¸fZÔ AüSX A´f³fe MXe¸f ¸fZÔ d½fV½ffÀf WfZ³ff ¨ffdWEÜ ½fZ ½ff´fÀfe IYSX³fZ IYe Ãf¸f°ff SXJ°fZ W`ÔÜ B¹ff³f ¶fZ»f ImY SX³fAfCMX ´fiIYSX¯f ´fSX ²ffZ³fe ³fZ IYWf CX³WZÔX A´f³fZ AÔQSX ÀfZ A¨Lf ¸fWÀfcÀf ³fWeÔ WfZ SXWf ±ffÜ þ¶f Af´fIYfZ IYfZBÊ ¨feþ dQ»f ÀfZ A¨Le ¸fWÀfcÀf ³f WfZ SXWe WfZ °ffZ dRYSX d³f¹f¸f AüSX JZ»f ·ff½f³ff IYfZBÊ ¸ff¹f³fZ ³fWeÔ SXJ°feÜ ¹fWe ÀffZ¨fIYSX ¨ff¹fIYf»f ImY ¶ffQ ¶fZ»f IYfZ ¸f`Qf³f ¸fZÔ ½ff´fÀf ¶fb»ff³fZ IYf R`YÀf»ff dIY¹ffÜ

kdIiYImYMX IYfZ ¸fþfIY ¶f³ff³fZ ÀfZ SXfZImYÔ SXf¿MÑX´fd°fl °feÀfSmX MZXÀMX ¸fZÔ Bad¦»fVf ¦fZÔQ¶ffªfûÔ IYf ¨fIiY½¹fcWX °fûOÞXZÔ¦fZ ½feøY IYSXf¨feÜ

´fc½fÊ ´ffdIYÀ°ff³fe IY´°ff³f VffdWQ AfRYSXeQe ³fZ A´f³fZ QZVf ImY SXf¿MÑX´fd°f AfdÀfRY A»fe þSXQfSXe ÀfZ ¦fbþfdSXVf IYe W` dIY ½fW QZVf ¸fZÔ dIiYImYMX IYfZ ¸fþfIY ¶f³f³fZ ÀfZ SXfZIY³fZ ImY d»fE Af½fV¹fIY IYQ¸f CNfEÔÜ

AfSXû´f BÀ°feRYf QZÔ ¶fMÐXMX

AfRYSXeQe ³fZ EIY d³fªfeX ¨f`³f»f ´fSX dQJfE ¦fE EIY MXfIY VffZ ¸fZÔ IYWf ¹fdQ ´ffdIYÀ°ff³f dIiYImYMX ¶ffZOÊ (´feÀfe¶fe) C³WZÔ EIY A¹ffZ¦¹f IY´°ff³f §ffZd¿f°f IYSX°ff W` °ffZ ¶ffZOÊ ImY A²¹fÃf Eþfþ ¶fMÐXMX IYfZ ·fe A´f³fZ ´fQ ÀfZ BÀ°feRYf QZ QZ³ff ¨ffdWEÜ ¶fMÐXMX ³fZ We CX³WZÔX IYSXe¶f OZP ½f¿fÊ °fIY ´ffdIYÀ°ff³fe MXe¸f IYf IY´°ff³f ¶f³ffE

SXJf AüSX ¹fdQ A¶f ¹fW IYWf þf°ff W` dIY AfRYSXeQe IY´°ff³f ¶f³f³fZ ImY ¹ffZ¦¹f ³fWeÔ W` °ffZ BÀf ¦f»f°fe ImY d»fE A²¹fÃf ·fe C°f³fZ We dþ¸¸fZQfSX W`Ô AüSX C³WZÔ ·fe A´f³fZ ´fQ ÀfZ BÀ°feRYf QZ QZ³ff ¨ffdWEÜ ½fWX SXf¿MÑX´fd°f þSXQfSXe ÀfZ A´fe»f IYSX°fZ W`Ô dIY ½fW ´ffdIYÀ°ff³fe dIiYImYMX ¸fZÔ þfZ IbYL ·fe ¦f»f°f WfZ SXWf W` CÀfImY dJ»ffRY IYfSXʽffBÊ IYSXZÔ AüSX BÀf JZ»f IYfZ EIY ¸fþfIY ¶f³f³fZ ÀfZ SXfZImYÔÜ CX³WûÔ³fZ W¸fZVff MXe¸f IYfZ Àff±f »fZIYSX ¨f»f³fZ AüSX OÑZdÀfÔ¦f øY´f ¸fZÔ A¨Lf ¸ffWü»f ¶f³ffE SXJ³fZ IYe IYfZdVfVf IYe AüSX BÀfe ½fþW ÀfZ CX³fIYe MXe¸f A¨Lf ´fiQVfʳf IYSX SXWe ±feÜ CX³WZÔX »f¦ff ±ff dIY d½fV½fIY´f ¸fZÔ MXe¸f ImY ´fiQVfʳf ImY ¶ffQ ½fWX Àf¶fIYZ WeSXfZ ¶f³f ¦fE W`Ô »fZdIY³f ¶ffZOÊ ³fZ CX³WZÔX þeSXfZ (EªfZÔÀfe) ¶f³ff dQ¹ffÜ

WfSX ImY ¶ffQ WSX·fþ³f AüSX µX»fZ¨fSX ´fSX CNZ Àf½ff»f

³fBÊ dQ»»feÜ BÔ¦»f`ÔO ImY dJ»ffRY Vfb÷YAf°fe QfZ³ffZÔ MXZÀMX ¸f`¨ffZÔ ¸fZÔ MXe¸f BÔdO¹ff IYe IYSXfSXe dVfIYÀ°f ImY ¶ffQ IbYL ´fc½fÊ ·ffSX°fe¹f dJ»ffdOÞ¹ffZÔ ³fZ MXe¸f ¸fZÔ AfRY dÀ´f³fSX WSX·fþ³f dÀfÔW IYe C´f¹ffZd¦f°ff AüSX IYfZ¨f OÔIY³f µX»fZ¨fSX IYe d³f¹fbd¢°f ´fSX Àf½ff»f CNf³fZ VfbøY IYSX dQE W`ÔÜ MXe¸f BÔdO¹ff ImY ´fc½fÊ IY´°ff³f d¶fVf³f dÀfÔW ¶fZQe ³fZ ·ffSX°f IYe BÀf Wf»f°f ImY d»fE JSXf¶f RYf¸fÊ ¸fZÔ ¨f»f SXWZ dJ»ffdOÞ¹ffZÔ IYfZ dþ¸¸fZQfSX NWSXf°fZ WbE IYWf WSX·fþ³f dÀfÔW ³fZ »ffOÊÐÀf MXZÀMX ¸fZÔ 218 SX³f QZIYSX ¸ffÂf EIY d½fImYMX d»f¹ff AüSX MÑZÔMX d¶fiþ ¸fZÔ ´fW»fe ´ffSXe ¸fZÔ C³WfZÔ³fZ 22 SX³f QZIYSX °fZþ ¦fZÔQ¶ffþ ÀMXbAMXÊ ¶fifO ImY øY´f ¸fZÔ ¸ffÂf EIY d½fImYMX d»f¹ff þ¶fdIY QcÀfSXe ´ffSXe ¸fZÔ 47 SX³f dQE »fZdIY³f EIY ·fe d½fImYMX

C³fImY Wf±f ³fWeÔ Af¹ffÜ ¶fZQe ³fZ IYWf QfZ³ffZÔ MXZÀMX ¸f`¨ffZÔ ¸fZÔ ·fªþe IYf ´fiQVfʳf QZJIYSX ÀffRY ´f°ff ¨f»f°ff W` dIY ½fW RYf¸fÊ ¸fZÔ ³fWeÔ W`Ô »fZdIY³f C³fÀfZ EZÀff IYW³fZ IYf IYfZBÊ RYf¹fQf ³fWeÔ W` ¢X¹ffZÔdIY ½fZ IYBÊ ½f¿ffZË ÀfZ »f¦ff°ffSX C³fÀfZ ¹fWe ¶ff°f IYW SXWZ W`ÔÜ ½f¿fÊ 1966 ÀfZ 1979 °fIY ImY A´f³fZ IYdSX¹fSX ImY QüSXf³f 67 MXZÀMX ¸f`¨ffZÔ ¸fZÔ 266 d½fImYMX »fZ³fZ ½ff»fZ ¶fZQe ³fZ IYWf ·fªþe IYe ¦fZÔQ¶ffþe ¸fZÔ IYfZBÊ dMÑIY We ³fWeÔ W` þfZ dIYÀfe ·fe AfRY dÀ´f³fSX ImY d»fE Àf¶fÀfZ þøYSXe WfZ°ff W`Ü dÀfRYÊ ¸f`Qf³f ImY 22 ¦fþ ¸fZÔ We ¦fZÔQ RmYÔIY³ff ¸fW°½f´fc¯fÊ ³fWeÔ ¶fd»IY CÀfÀfZ ´fW»fZ BÀfIYf JfIYf dQ¸ff¦f ¸fZÔ JeÔ¨ff þf°ff W`Ü WSX·fþ³f IYfZ §fSXZ»fc dIiYImYMX ¸fZÔ JZ»f³ff ¨ffdWE °ffdIY ½fW A´f³fZ ´fbSXf³fZ RYf¸fÊ ¸fZÔ ½ff´fÀf Af ÀfImYÔÜ 10 A¦fÀ°f ÀfZ ¶fd¸f˧f¸f ¸fZÔ BÔ¦»f`ÔO ImY dJ»ffRY WfZ³fZ ½ff»fZ °feÀfSXZ MXZÀMX ImY d»fE MXe¸f BÔdO¹ff ¸fZÔ C³fIYe þ¦fW »fZ¦f dÀ´f³fSX Ad¸f°f d¸fßff ¹ff °fZþ ¦fZÔQ¶ffþ ¸fb³ffRY ´fMXZ»f IYfZ Vffd¸f»f dIY¹ff þf³ff ¨ffdWEÜ C³WfZÔ³fZ IYWf ¹fdQ Af´f Àfed³f¹fSX dJ»ffOÞe W`Ô AüSX Af´fIYfZ ¸fWÀfcÀf WfZ°ff W` dIY Af´fIYf ´fiQVfʳf Af´fImY ¸ff³fIYfZÔ ImY A³fbøY´f ³fWeÔ W` °ffZ Af´fIYfZ JbQ ¹fW ¶ff°f ¸ff³f³fe ¨ffdWEÜ CX³WZÔX »f¦f°ff W` dIY WSX·fþ³f IYfZ C³fIYe ´fidÀfðe ImY IYfSX¯f AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f dIiYImYMX ¸fZÔ IYfRYe ¸füIYf dQ¹ff þf ¨fbIYf W`Ü C³f¸fZÔ Af°¸fd½fV½ffÀf IYe ·ffSXe IY¸fe W` AüSX A¶f C³WZÔ B°f³ff ÀfWfSXf QZ³fZ IYe þøYSX°f ³fWeÔÜ MXe¸f BÔdO¹ff ¸fZÔ WSX·fþ³f IYf Àf¸f¹f J°¸f WfZ ¦f¹ff W` AüSX C³fIYe þ¦fW d¸fßff AüSX ´fMXZ»f ¸fZÔ ÀfZ dIYÀfe EIY IYfZ ¨fb³f³fZ IYe þøYSX°f W`Ü ´fc½fÊ IY´°ff³f ¶fZQe ImY ÀfbSX ¸fZÔ ÀfbSX d¸f»ff°fZ WbE ´fc½fÊ AfZ´f³fSX AÔVfb¸f³f ¦ff¹fIY½ffOÞ ³fZ IYWf þ¶f Af´fIYe ¸ff³fdÀfIY A½fÀ±ff ÀfWe ³fWeÔ WfZ °ffZ BÀfIYf ´fi·ff½f Af´fImY ´fiQVfʳf ´fSX ·fe ´fOÞ°ff W`Ü BÀf ÀfeSXeþ ¸fZÔ WSX·fþ³f EIY AfRY dÀ´f³fSX IYe °fSXW ¦fZÔQ¶ffþe ³fWeÔ IYSX SXWZ AüSX C³fIYe ¦fZÔQ¶ffþe ¸fZÔ °fIY³feIYe Jfd¸f¹ffÔ W`ÔÜ (EªfZÔÀfe)

MÑZÔMX d¶fiþÜ ·ffSX°f ¨ffSX ¸f`¨ffZÔ IYe ÀfeSXeþ ¸fZÔ d³fSXfVffþ³fIY ´fiQVfʳf IYSX°fZ WbE BÔ¦»f`ÔO ÀfZ 0-2 ÀfZ d´fLOÞ ¦f¹ff W` AüSX A¶f CÀfZ A´f³ff °ffþ ¶f¨ff³fZ ImY d»fE ·ffSX°fe¹f dIiYImYMX ImY (Q¶fÔ¦f) IYWZ þf³fZ ½ff»fZ d½fÀRYfZMXIY AfZ´f³fSX ½feSXZÔQi ÀfW½ff¦f IYf ÀfWfSXf SXW ¦f¹ff W`Ü »ffOÊÐÀf AüSX MÑZÔMX d¶fiþ ¸fZÔ IiY¸fVf: 196 AüSX 319 SX³f IYe ·ffSXe ´fSXfþ¹ffZÔ ¸fZÔ BÔ¦»f`ÔO ImY °fZþ ¦fZÔQ¶ffþ ·ffSX°fe¹f ¶f»»fZ¶ffþfZÔ ´fSX ¶fbSXe °fSXW Wf½fe SXWZÜ BÔd¦»fVf °fZþ ¦fZÔQ¶ffþfZÔ ImY ¨fIiY½¹fcW IYfZ °ffZOÞ³fZ ImY d»fE ·ffSX°f IYfZ EZÀfZ ¹ffZðf IYe þøYSX°f W` þfZ ¶fZJüRY ¶f»»fZ¶ffþe IYSX C³fImY dQ»ffZÔ ¸fZÔ OSX ´f`Qf IYSX ÀfImYÜ ÀfW½ff¦f ¹fW IYf¸f ¶fJc¶fe IYSX

½ff´fÀfe ÀfWX½ff¦f ³fZ MÑZÔXMX d¶fiªf ¸fZÔ WXe NXûIYf ±ff IYdSX¹fSX IYf ´fWX»ff Vf°fIY

ÀfIY°fZ W`ÔÜ ÀfW½ff¦f ·ffSX°fe¹f MXe¸f ÀfZ þbOÞ SXWZ W`Ô AüSX ½fW VfZ¿f QfZ MXZÀMXfZÔ ¸fZÔ ·ffSX°fe¹f AfZ´fd³fÔ¦f IYe dþ¸¸fZQfSXe Àf¸·ff»fZÔ¦fZÜ ·ffSX°fe¹f IYfZ¨f OÔIY³f µX»fZ¨fSX ³fZ ÀfÔImY°f dQ¹ff W` dIY ÀfW½ff¦f Eþ¶fÀMX³f ¸fZÔ °feÀfSXZ MXZÀMX ¸fZÔ ¦fü°f¸f ¦fÔ·feSX ImY Àff±f AfZ´fd³fÔ¦f IYSX³fZ C°fSX ÀfIY°fZ W`ÔÜ BÀf ¶fe¨f ·ffSX°fe¹f IY´°ff³f ¸fWZÔQi dÀfÔW ²ffZ³fe ³fZ ÀfÔImY°f dQ¹ff dIY ÀfW½ff¦f AüSX ¦fÔ·feSX IYe þfZOÞe ³ff±fʸ´fMX³f ¸fZÔ ³ff±fʸ´fMX³fVff¹fSX ImY dJ»ffRY QfZ dQ½fÀfe¹f A·¹ffÀf ¸f`¨f ¸fZÔ C°fSX ÀfIY°fe W`Ü ¦fÔ·feSX A´f³fZ ¶ffEÔ IYÔ²fZ IYe ¨ffZMX ÀfZ °fZþe ÀfZ C¶fSX

MXe¸f ImY ¶fZW°fSX ´fiQVfʳf ÀfZ d¸f»fe þe°f : ÀMÑfÀf ³ffdMXÔ§f¸fÜ ´fW»fe ´ffSXe ¸fZÔ d´fLOÞ³fZ ImY ¶ffQ ·ffSX°f IYfZ QcÀfSXZ dIiYImYMX MXZÀMX ¸fZÔ 319 SX³f ÀfZ WSXfIYSX EIY ³f¹ff d½fV½f dSXIYfOÊ ¶f³ff³fZ ½ff»fe BÔ¦»f`ÔO IYe MXe¸f ImY IY´°ff³f EÔOѹfc ÀMÑfÀf ³fZ IYWf W` dIY »f¦ff°ffSX QfZ ¸f`¨ffZÔ ¸fZÔ dJ»ffdOÞ¹ffZÔ ImY ¶fZW°fSX ´fiQVfʳf IYe ¶fQü»f°f MXe¸f BÀf ¸fbIYf¸f ´fSX ´fWbÔ¨fe W`Ü Qbd³f¹ff IYe ³fÔ¶fSX EIY MXe¸f ·ffSX°f ImY dJ»ffRY »f¦ff°ffSX QcÀfSXf ¸f`¨f þe°f³fZ ImY ¶ffQ ÀMÑfÀf ³fZ IYWf B³f QfZ ¸f`¨ffZÔ ¸fZÔ dJ»ffdOÞ¹ffZÔ ³fZ ¶fZWQ »ffþ½ff¶f ´fiQVfʳf dIY¹ff W`Ü MXe¸f ³fZ

AfZ´f³fSX ImY øY´f ¸fZÔ A´f³ff ´fW»ff Vf°fIY MÑZÔMX d¶fiþ ¸fZÔ We ¶f³ff¹ff ±ffÜ Wf»ffÔdIY ½fW 2007 ImY QüSXZ ¸fZÔ ³fWeÔ JZ»f ´ffEÜ ÀfW½ff¦f IYa²fZ IYe ¨ffZMX ImY IYfSX¯f ½fZÀMXBÔOeþ ImY QüSXZ ÀfZ ¶ffWSX SXWZ ±fZ »fZdIY³f SXf¿MÑXe¹f ¨f¹f³fIY°ffÊAfZÔ ³fZ BÔ¦»f`ÔO QüSXZ ImY d»fE C³WZÔ ·ffSX°fe¹f MXe¸f ¸fZÔ Vffd¸f»f dIY¹ff ±ffÜ ÀfW½ff¦f ´fW»fZ QfZ MXZÀMXfZÔ ¸fZÔ ³fWeÔ JZ»fZ ±fZ °ffdIY C³WZÔ A´f³fe IYÔ²fZ IYe ÀfþÊSXe ImY ¶ffQ C¶fSX³fZ ImY d»fE ´fcSXf Àf¸f¹f d¸f»f þfEÜ d½fÀRYfZMXIY ¶f»»fZ¶ffþe ImY ´fi¹ff¹f ¸ff³fZ þf³fZ ½ff»fZ ÀfW½ff¦f IYe A³fb´fdÀ±fd°f ¸fZÔ ·ffSX°f ³fZ AfZ´fd³fÔ¦f ¸fZÔ °fe³f A»f¦f-A»f¦f þfZdOÞ¹ffZÔ IYfZ Afþ¸ff¹ffÜ °fd¸f»f³ffOb ImY ¸fbSX»fe d½fþ¹f AüSX Ad·f³f½f ¸fbIYbÔQ ³fZ ½fZÀMXBÔOeþ QüSXZ ¸fZÔ AfZ´fd³fÔ¦f IYe ±feÜ (EªfZÔÀfe)

SXWZ W`ÔÜ ÀfW½ff¦f ³fZ 2002 ImY BÔ¦»f`ÔO QüSXZ ¸fZÔ

¸fbIYf¶f»ff

´fiVfaÀff ¶fZ»f IYû ½f´fÀf ¶fb»ffIYSX ²fû³fe ³fZ JZ»f ·ff½f³ff IYf dQ¹ff ´fdSX¨f¹f

BÀf WµX°fZ þfZ IYfSX³ff¸ff dIY¹ff W`, CÀf ´fSX CX³WZÔX ¶fWb°f ¦f½fÊ W`Ü CX³WûÔ³fZ ¶fifO AüSX À½ff³f ÀfZ ImY½f»f C³fIYf À½ff·ffd½fIY JZ»f JZ»f°fZ SXW³fZ IYfZ IYWf ±ffÜ ¶fZ»f A´f³fZ þe½f³f ImY Àf½fÊßfZ¿NX RYf¸fÊ ¸fZÔ W`ÔÜ C³WfZÔ³fZ »ffþ½ff¶f ´ffSXe JZ»feÜ d´fL»fZ QfZ MXZÀMX ¸fZÔ Ba¦»f`ÔOX ³fZ þfZ ´fiQVfʳf dIY¹ff W` CÀfÀfZ ¸f³ffZ¶f»f IYfRYe DYÔ¨ff WfZ (EªfZÔÀfe) ¦f¹ff W`Ü

¸fZOZXd»f³f: AaOXSX-20 RbYMX¶ff»f ½f»OÊXIY´f ¸fZÔ d·fOÞX°fZ Ba¦»f`ÔOX ½f AªfÊZÔMXe³ff IZY dJ»ffOÞXeÜ

LXf¹ff : EªfZÔÀfe

Qid½fOÞ ½fX Àfd¨f³f IYfZ LfZOÞ A³¹f ·ffSX°fe¹f SX`ÔdIYÔ¦f ¸fZÔ d¦fSXZ S`ÔXdIYa¦f Vff³fQfSX 159 SX³f ¶f³ff³fZ ½ff»fZ ¶fZ»f WbXE MXf´f RYfB½f ¸fZÔ Vffd¸f»f

Qb¶fBÊÜ

·ffSX°f IYe BÔ¦»f`ÔO QüSXZ ¸fZÔ »f¦ff°ffSX QfZ ´fSXfþ¹ffZÔ IYf AÀfSX ·ffSX°fe¹f dJ»ffdOÞ¹ffZÔ IYe SX`ÔdIYÔ¦f ´fSX ·fe dQJfBÊ QZ³fZ »f¦ff W` AüSX SXfWb»f Qid½fOÞ °f±ff Àfd¨f³f °fZÔQb»fIYSX IYfZ LfZOÞIYSX A³¹f ·ffSX°fe¹ffZÔ IYe SX`ÔdIYÔ¦f ¸fZÔ d¦fSXf½fMX AfBÊ W`Ü ·ffSX°f ³fZ MÑZÔMX d¶fiþ ¸fZÔ QcÀfSXf MXZÀMX Àfû¸f½ffSX IYû 319 ImY d½fVff»f AÔ°fSX ÀfZ ¦fÔ½ff¹ff AüSX ½fW ÀfeSXeþ ¸fZÔ 02 ÀfZ d´fLOÞ ¦f¹ffÜ BÀf MXZÀMX ¸fZÔ ·ffSX°f IYe ´fW»fe ´ffSXe ¸fZÔ Vff³fQfSX Vf°fIY ¶f³ff³fZ ½ff»fZ Qid½fOÞ ¨ffSX À±ff³f IYf Àfb²ffSX IYSX 11½feÔ ´ffZdþVf³f ´fSX ´fWbÔ¨f ¦fE W`Ô þ¶fdIY Àfd¨f³f EIY À±ff³f ImY Àfb²ffSX ImY Àff±f °feÀfSXZ ³fÔ¶fSX Af ¦fE W`ÔÜ 2007 ¸fZÔ BÔ¦»f`ÔO ImY dJ»ffRY ·ffSX°f IYe AfdJSXe MXZÀMX ÀfeSXeþ ImY

¶ffQ ÀfZ Qid½fOÞ IYe ¹fW Àf½fÊßfZ¿NX SX`ÔdIYÔ¦f W`Ü MXZÀMX

¶f»»fZ¶ffþe SX`ÔdIYÔ¦f ¸fZÔ MXf´f MXZ³f ¸fZÔ BÀf Àf¸f¹f °fe³f ·ffSX°fe¹f ¶f»»fZ¶ffþ ¸füþcQ W`ÔÜ Àfd¨f³f EIY À±ff³f ImY Àfb²ffSX ImY Àff±f °feÀfSXZ À±ff³f ´fSX W`Ô þ¶fdIY ½fe ½fe EÀf »føf¯f QfZ À±ff³f d¦fSXIYSX ³fü½fZÔ ´fSX ´fWbÔ¨f ¦fE W`ÔÜ ½feSXZÔQi ÀfW½ff¦f QÀf½fZÔ ³fÔ¶fSX ´fSX W`ÔÜ ¦fZÔQ¶ffþe ¸fZÔ °fZþ ¦fZÔQ¶ffþ BÊVffÔ°f Vf¸ffÊ EIY À±ff³f ImY ³fbIYÀff³f ImY Àff±f AfN½fZÔ ³fÔ¶fSX ´fSX Af ¦fE W`ÔÜ QcÀfSXZ MXZÀMX ¸fZÔ Vff³fQfSX 159 SX³f ¶f³ff³fZ ½ff»fZ BÔ¦»f`ÔO ImY ¶f»»fZ¶ffþ B¹ff³f ¶fZ»f MXf´f ´ffÔ¨f ¶f»»fZ¶ffþfZÔ ¸fZÔ Vffd¸f»f WfZ ¦fE W`ÔÜ BÀfe MXZÀMX ¸fZÔ A´f³fZ ¶fZW°fSXe³f Af»fSXfCÔO ´fiQVfʳf ÀfZ ÀMXbAMXÊ

¶fifO Af»fSXfCÔOÀfÊ IYe SX`ÔdIYÔ¦f ¸fZÔ °feÀfSXZ ³fÔ¶fSX ¸fZÔ ´fWbÔ¨f ¦fE W`Ô AüSX ¸f`¨f ¸fZÔ 76 SX³f ´fSX AfN d½fImYMX »fZ³fZ IYe ¶fQü»f°f ½fW ¦fZÔQ¶ffþe SX`ÔdIYÔ¦f ¸fZÔ Àff°f½fZÔ À±ff³f ´fSX ´fWbÔ¨f ¦fE W`ÔÜ LW MXZÀMXfZÔ ¸fZÔ A´f³ff ¨fü±ff Vf°fIY ¶f³ff³fZ ½ff»fZ ¶fZ»f ³fZ A´f³fZ IYdSX¹fSX IYe Àf½fÊßfZ¿NX SXZdMXÔ¦f WfdÀf»f IYSX »fe W` AüSX ½fW W¸f½f°f³f þfZ³ff±f³f MÑfMX ÀfZ dÀfRYÊ 16 SXZdMXÔ¦f AÔIY ´feLZ W`ÔÜ MÑfMX QfZ À±ff³f dJÀfIYIYSX ¨fü±fZ À±ff³f ´fSX Af ¦fE W`ÔÜ ¶fifO ³fZ 44½fZÔ AüSX ¶fiZÀf³f³f ³fZ 75½fZÔ À±ff³f ´fSX ´fWbÔ¨fIYSX A´f³fe Àf½fÊßfZ¿NX ¶f»»fZ¶ffþe SXZdMXÔ¦f WfdÀf»f IYSX »fe W`Ü ¨ffSX ´ffdSX¹ffZÔ ¸fZÔ dÀfRYÊ 20 SX³f ¶f³ff³fZ ImY IYfSX¯f E»fZÀMXZ¹fSX IbYIY 11½fZÔ ³fÔ¶fSX ´fSX ´fWbÔ¨f ¦fE W`ÔÜ MÑZÔMX d¶fiþ MXZÀMX ¸fZÔ A´f³fZ IYdSX¹fSX ¸fZÔ ´fW»fe ¶ffSX ´ffÔ¨f d½fImYMX »fZ³fZ ½ff»fZ ¶fiZÀf³f³f ¦fZÔQ¶ffþe Àfc¨fe ¸fZÔ 25½fZÔ À±ff³f ´fSX ´fWbÔ¨f ¦fE W`Ô Ü (EªfZÔÀfe)


½¹ff´ffSX

³fûEOXf (E³fÀfeAfSX) ¶fb²f½ffSX, 3 A¦fÀ°f 2011

7

¸fWa¦ffBÊX SXûIY³fZ IYûX Àf£°f ¸füdýiIY ³fed°f þøYSXe À½feIYfSXûd¢°f

d½fVffJf´fMÐXMX³f¸fÜ

·ffSX°fe¹f dSXþ½fÊ ¶f`ÔIY ³fZ Àf£°f ¸füdýiIY ³fed°f IYe ½fIYf»f°f IYSX°fZ WbE IYWf W` dIY þ¶f °fIY ¸fWa¦ffBÊX IYf¶fc ¸fZÔ ³fWeÔ Af°fe °f¶f °fIY ³fed°f¦f°f QSXfZÔ ¸fZÔ ½fÈdð þfSXe SXWZ¦fe ·f»fZ We BÀfÀfZ Afd±fÊIY d½fIYfÀf IbYL Àf¸f¹f ImY d»fE ²fe¸ff ¢X¹ffZÔ ³f ´fOÞ þfEÜ AfSX¶feAfBÊ ImY ¦f½f³fÊSX Ofg. Oe Àfb¶¶ffSXf½f ³fZ d½fVffJf´fØf³f¸f ¸fZÔ EIY d³fþe ´fi¶fÔ²f³f ÀIYc»f ¸fZÔ Af¹ffZdþ°f IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ IYWf dIY »ffZ¦f

ÀffSX Àf¸ff¨ffSX E¸fÀfe þfZVfe ¶f³fZ Àfe¶feOeMXe ImY ´fi¸fbJ

³fBÊX dQ»»feÜ E¸fÀfe þfZVfe ImYaýie¹f ´fi°¹fÃf IYSX ¶ffZOÊ (Àfe¶feOeMXe) ImY A²¹fÃf ¶f³ffE ¦fE W`ÔÜ Afd²fIYfdSXIY þf³fIYfSXe ImY A³fbÀffSX ßfe þfZVfe ³fZ Àfû¸f½ffSX IYû A´f³ff IYf¹fÊ·ffSX ¦fiW¯f dIY¹ffÜ ·ffSX°fe¹f SXfþÀ½f ÀfZ½ff (AfBÊAfSXEÀf) ImY 1974 ¶f`¨f ImY Ad²fIYSXe ßfe þfZVfe BÀfÀfZ ´fW»fZ CØfSXfJÔO ¸fZÔ Af¹fIYSX d½f·ff¦f ImY ¸fb£¹f Af¹fb¢°f ±fZÜ ½fW Af¹fIYSX d½f·ff¦f ¸fZÔ IYBÊ ¸fW°½f´fc¯fÊ ´fQfZÔ ´fSX SXW ¨fbImY W`ÔÜ AfBÊAfSXEÀf ImY 1975 ¶f`¨f ImY ½fdSX¿XNX Ad²fIYfSXe ImY ¸ff²f½f³f ³ff¹fSX Àfe¶feOeMXe ¸fZÔ ÀfQÀ¹f ImY øY´f ¸fZÔ Vffd¸f»f dIYE ¦fE W`ÔÜ

AQf³fe »f¦ffE¦fe ÀfüSX DYþfÊ ÀfÔ¹fÂf

³ff¦f´fbSXÜ d¶fþ»fe ÃfZÂf IYe A¦fi¯fe IYÔ´f³fe AQf³fe ´ff½fSX 1000 IYSXfZOÞ IYe »ff¦f°f ÀfZ ¦fbþSXf°f ImY ³ffd»f¹ff ¸fZÔ ÀfüSX DYþfÊ ÀfÔ¹faÂf »f¦ffE¦feÜ IYÔ´f³fe ImY ¸fcÔQOÞf dÀ±f°f d¶fþ»fe ÀfÔ¹faÂf ImY ´fi¸fbJ ½fZQ´fiIYfVf þfZVfe ³fZ ÀfÔ½ffQQf°ffAfZÔ IYfZ ¶f°ff¹ff dIY 100 ¸fZ¦ff½ffMX Ãf¸f°ff ½ff»ff ¹fW ÀfÔ¹faÂf QZVf ¸fZÔ ¸füþcQ ÀfüSX DYþfÊ ÀfÔ¹faÂffZÔ ImY ¸fbIYf¶f»fZ IYfRYe ¶fOÞf WfZ¦ffÜ ÀfÔ¹faÂf »f¦ff³fZ IYf IYf¸f QfZ ¨fSX¯ffZÔ ¸fZÔ ´fcSXf dIY¹ff þfE¦ffÜ ßfe þfZVfe ³fZ IYWf dIY ´fW»fZ ¨fSX¯f ImY °fW°f BÀf ½f¿fÊ ³f½fa¶fSX °fIY 40 ¸fZ¦ff½ffMX d¶fþ»fe IYf C°´ffQ³f WfZ¦ff þ¶fdIY QcÀfSXZ ¨fSX¯f ImY °fW°f ½f¿fÊ 2012 °fIY 60 ¸fZ¦ff½ffMX d¶fþ»fe ¶f³ffBÊX þfE¦feÜ ÀfÔ¹fÔÂf »f¦ff³fZ ImY d»fE ´fW»fZ ¨fSX¯f ImY °fW°f 600 EIYOÞ ·fcd¸f IYf Ad²f¦fiW¯f dIY¹ff ¦f¹ff W`Ü

´feBÊÀfe IYSXZ¦fe Qf»ffZÔ IYf Af¹ff°f

¸fbÔ¶fBÊÜ Àff½fÊþd³fIY ÃfZÂf IYe IYÔ´f³fe ´feBÊÀfe d»fd¸fMXZO QÀf WþfSX MX³f Qf»ffZÔ IYf Af¹ff°f IYSXZ¦feÜ IYÔ´f³fe ³fZ ¶f°ff¹ff dIY Af¦ff¸fe A¦fÀ°f ÀfZ dÀf°fa¶fSX ¸fWe³fZ ¸fZÔ IY³ffOf ÀfZ QÀf WþfSX MX³f Qf»ffZÔ IYf Af¹ff°f dIY¹ff þfE¦ffÜ IaY´f³fe ³fZ Àff±f We ¨ffSX WþfSX MX³f COÞQ °f±ff ¨ffSX WþfSX MX³f ¨f³fZ IYf ¸¹ffÔ¸ffS, AfgÀMÑZd»f¹ff ¹ff °fÔþfd³f¹ff ÀfZ Af¹ff°f IYSX³fZ ImY d»fE ·fe d³fd½fQf þfSXe IYe W`Ü d³fd½fQf ·fSX³fZ IYe AfdJSXe °ffSXeJ AfN A¦fÀ°f W`Ü

d¶fIY½ff»fe IZY Q¶ff½f ¸fZÔ d¦fSXf Vû¹fSX ¶ffªffSX ¸fbÔ¶fBÊÜ

½f`dV½fIY A±fʽ¹f½fÀ±ff ImY A¸fZdSXIYe ÀfÔIYMX ÀfZ ´fi·ffd½f°f WfZ³fZ °f±ff ¸fWa¦ffBÊX IYe ¸ffSX ÀfZ §fSXZ»fc Afd±fÊIY d½fIYfÀf ²fe¸ff ´fOÞ³fZ IYe AfVfaIYfAfZÔ ÀfZ d§fSXZ d³f½fZVfIYfZÔ IYe °ff¶fOÞ°ffZOÞ d¶fIY½ff»fe ÀfZ VfZ¹fSX ¶ffþfSX ¸fa¦f»f½ffSX IYû IYSXe¶f ´ffÔ¨f Àf´°ffW ImY ³¹fc³f°f¸f À°fSX ´fSX ¶fÔQ WbEÜ ¶fa¶fBÊX VfZ¹fSX ¶ffþfSX ¶feEÀfBÊ d»fd¸fMXZO IYf ÀfÔ½fZQe Àfc¨fIYfÔIY (ÀfZÔÀfZ¢XÀf) 204.44 AÔIY ³fe¨fZ 18109.89 AÔIY ´fSX AüSX ³fZVf³f»f ÀMXfgIY E¢XÀf¨fZÔþ ·fi¸f (E³fEÀfBÊ) IYf d³fµXMXe 60.25 AaIY IY¸fþfZSX WfZIYSX 5456.55 AaIY ´fSX SXWfÜ „ A¸fZdSXIYe °fZ»f E½fa ¦f`Àf ½f¦fÊ IYfZ LfZOÞIYSX ¶feEÀfBÊ A±fʽ¹f½fÀ±ff ³fZ °fûOÞXe Àf¸fcW ImY A³¹f Àf·fe ½f¦fÊ »ff»f d³fVff³f ¶ffªffSX IYe IY¸fSX ´fSX SXWZÜ ¶ffþfSX ¸fZÔ d¦fSXf½fMX IYe A¦fb½ffBÊ „ ½f`dV½fIY ¶ffªffSXûÔ ¸fZÔ dSX¹f»fMXe AüSX ²ff°fb ½f¦fÊ ImY VfZ¹fSXfZÔ ³fZ IYeÜ ¨fü°fSXRYf d¦fSXf½fMX LfZMXe AüSX ¸fÓfü»fe IYÔ´fd³f¹ffZÔ IYf IYSXfZ¶ffSX SXWXe ·fe IYfRYXe ³fbIYÀff³f ¸fZÔ SXWf dþÀfÀfZ „ A¸fZdSXIYf AüSX ¹fcSXû´f ¶feEÀfBÊ IYf d¸fOI`Y´f 106.02 AÔIY ³fe¨fZ 6807.83 AÔIY ´fSX AüSX À¸ffg»fI`Y´f IZY ¶ffªffSXûÔ ¸fZÔ ·fe 120.23 AaIY §fMXIYSX 8163.65 AÔIY SXWXe d¦fSXf½fMX ´fSX SXWfÜ ¶feEÀfBÊ ¸fZÔ IbY»f 2965 „ ÀfZÔÀfZ¢XÀf 204 AaIY IYÔ´fd³f¹ffZÔ ImY VfZ¹fSXfZÔ ¸fZÔ IYfSXfZ¶ffSX WbAf dþÀf¸fZÔ ÀfZ 856 ¸fb³ffRZY ¸fZÔ AüSX 2008 AüSX d³fµXMXe 60 ³fbIYÀff³f ¸fZÔ SXWeÔ ¶ffIYe 101 ¸fZÔ IYfZBÊ AÔIY ³fe¨fZ ¶fQ»ff½f ³fWeÔ WbAfÜ ÀfZÔÀfZ¢XÀf IYSXe¶f 30 AaIY IY¸fþfZSXe ImY Àff±f 18283.55 AaIY ´fSX Jb»f³fZ ImY ¶ffQ BÀfÀfZ DY´fSX ³fWeÔ CNf AüSX EIY Àf¸f¹f 18037.87 AaIY ImY ³fe¨fZ °fIY þfIYSX AfdJSX ¸fZÔ Àfû¸f½ffSX ImY 18314.33 AaIY IYe °fb»f³ff ¸fZÔ 1.12 ´fid°fVf°f ³fe¨fZ 18109.89 AaIY ´fSX ¶fÔQ WbAfÜ d³fµXMXe ³fZ IYSXe¶f 24 AaIY IYe d¦fSXf½fMX ImY Àff±f 5493.20 AaIY ´fSX Vfb÷YAf°f IYeÜ ¶fe¨f ¸fZÔ ¹fW 5496.30 AÔIY DY´fSX AüSX 5433.65 AaIY ³fe¨fZ SXWIYSX 5456.55 AaIY ´fSX ¶fÔQ WbAfÜ (EªfZÔÀfe)

E¨fEÀf¶feÀfe IYSXZ¦ff ´f©feÀf WXªffSX ³füIYdSX¹ffZÔ IYe IYMXü°fe »fÔQ³fÜ E¨fEÀf¶feÀfe ¶f`ÔIY ½f¿fÊ 2013 °fIY Qbd³f¹ff·fSX ¸fZÔ 25,000 ³füIYdSX¹fûÔ IYe IYMXü°fe IYSXZ¦ffÜ BÀf Àff»f ImY Vfb÷YAf°fe LW ¸fWe³ffZÔ ¸fZÔ BÀf ¶f`ÔIY IYf ´fiQVfʳf A¨Lf SXW³fZ ImY ¶ff½fþcQ ¹fW d³f¯fʹf d»f¹ff ¦f¹ff W`Ü Àff»f 2011 ImY ´fW»fZ LW ¸fWe³ffZÔ ¸fZÔ ¶f`ÔIY IYfZ 11.5 ASX¶f Ofg»fSX IYf ´fc½fÊ-IYSX »ff·f WbAf W`Ü BÀf¸fZÔ Àff»f QSX Àff»f °fe³f ´fid°fVf°f IYe ½fÈdð WfZ SXWe W`Ü BÀf¸fZÔ Àff»f 2010 ImY AfdJSX ImY LW ¸fWe³ffZÔ IYe °fb»f³ff ¸fZÔ 45

´fid°fVf°f IYe ½fÈdð WbBÊ W`Ü E¨fEÀf¶feÀfe ³fZ BÀf Àff»f IYe Vfb÷YAf°f ¸fZÔ IYWf ±ff dIY ½fW »ffd°f³f A¸fZdSXIYf, A¸fZdSXIYf, d¶fiMXZ³f, RiYfÔÀf AüSX ¸f²¹f ´fc½fÊ ¸fZÔ 5,000 ³füIYdSX¹ffZÔ IYe IYMXü°fe IYSXZ¦ffÜ E¨fEÀf¶feÀfe ImY ÀfeBÊAfZ ÀMXcAMXÊ ¦fbd»f½fSX IYf IYW³ff W` dIY ³füIYdSX¹ffZÔ ¸fZÔ AüSX ·fe IYMXü°fe WfZ¦feÜ C³fImY A³fb¸ff³f ImY ¸fb°ffd¶fIY Àff»f 2013 ImY AÔ°f °fIY 25,000 ³füIYdSX¹ffZÔ IYe IYMXü°fe WfZ¦feÜ Qbd³f¹ff·fSX ÀfZ E¨fEÀf¶feÀfe IYe ³füIYdSX¹ffZÔ ¸fZÔ IbY»f 10 ´fid°fVf°f °fIY IYe IYMXü°fe WfZ¦feÜ (EªfZÔÀfe)

„ ²f³fe QZVfûÔ IZY d»fE IYªfÊ ÀfaIYMX ¶f³f SXWXf „ „ „

¸fbÀfe¶f°f CX·fSX°fe WbXBÊX A±fʽ¹f½fÀ±ff ÓfZ»f SXWXe W`X ¸fWa¦ffBÊX AfSX¶feAfBÊX IZY CX´ff¹fûÔ ÀfZ ¸fWXRcYªf SXWXe §fSmX»fc A±fʽ¹f½fÀ±ff Qe§fÊIYf»fe³f Afd±fÊIY d½fIYfÀf IZY d»fE SmX´fû QSX ¸fZÔ ¶fPÞXûØfSXe ªføYSXe

A¢XÀfSX BÀf ¶ff°f IYf °ff³ff QZ°fZ W`Ô dIY AfSX¶feAfBÊ ¸fWa¦ffBÊX SXfZIY³fZ ImY ³ff¸f ´fSX ³fed°f¦f°f QSXfZÔ SXZ´ffZ AüSX dSX½fÀfÊ SXZ´ffZ ¸fZÔ

¶fþfþ AfgMXfZ IYe d¶fIiYe ¶fPÞe

¶fPÞfZ°fSXe IYSXImY Afd±fÊIY d½fIYfÀf IYfZ ²fe¸ff IYSX SXWf W` »fZdIY³f ¸f`Ô ¹fW ¶f°ff³ff ¨ffW°ff WcÔ dIY Qe§fÊIYf»fe³f Afd±fÊIY d½fIYfÀf Àfbd³fdV¨f°f IYSX³fZ ImY d»fE ¹fW ¶fZWQ þøYSXe W`Ü C³WfZÔ³fZ IYWf dIY §fSXZ»fc A±fʽ¹f½fÀ±ff AfSX¶feAfBÊ ImY C´ff¹ffZÔ IYe ½fþW ÀfZ We ½f`dV½fIY Afd±fÊIY ¸fÔQe ÀfZ ¸fWRcYªf SXW ÀfIYeÜ Afd±fÊIY d½fIYfÀf QSX ¶fe°fZ ½f¿fÊ þWfÔ 8.5 ´fid°fVf°f ImY À°fSX ´fSX ±fe BÀf Àff»f ¸fWa¦ffBÊX ImY IYfSX¯f ±ffZOÞe IY¸fþfZSX SXW ÀfIY°fe W`Ü EZÀfZ ¸fZÔ ¸fWa¦ffBÊX IYfZ IYf¶fc IYSX³fZ ImY d»fE ³fed°f¦f°f QSXfZa ¸fZÔ ¶fPÞfZ°fSXe dIYÀfe °fSXW ·fe ¦f»f°f ³fWeÔ W`Ü C³WfZÔ³fZ IYWf dIY ¸fWa¦ffBÊX Jfôf³³ffZÔ, B˲f³f °f±ff A³¹f IY¸ffZdOMXe IYe DaY¨fe IYe¸f°ffZÔ AüSX ¸ffÔ¦f °f±ff ´ffdSXßfd¸fIY ¸fZÔ ½fÈdð ImY IYfSX¯f ¶fPÞ SXWe W`Ü Jfôf³³ffZÔ IYe IYe¸f°fZÔ ¶fPÞ³fZ ImY ´feLZ ¦fif¸fe¯f Af¶ffQe IYe Af¸fQ³fe ¸fZÔ Àfb²ffSX AüSX C³fIYe Jf³f ´ff³f IYe AfQ°ffZÔ ¸fZÔ Af SXWf °fZþ ¶fQ»ff½f W`Ü AfSX¶feAfBÊ ´fi¸fbJ ³fZ IYWf dIY B˲f³f IYe

IYe¸f°fZÔ AÔ°fSXfÊ¿MÑXe¹f ¶ffþfSXfZÔ ÀfZ d³f²ffÊdSX°f WfZ SXWe W`ÔÜ EZÀfZ ¸fZÔ ¸fWa¦ffBÊX ImY IYfSX¯f »f¦ff°ffSX ¶f³fZ WbE W`ÔÜ AfSX¶feAfBÊ IYfZ B³fImY IbY´fi·ff½ffZÔ ÀfZ A±fʽ¹f½fÀ±ff IYfZ WSX Wf»f ¸fZÔ ¶f¨ff³ff W`Ü C³WfZÔ³fZ IYWf dIY ²f³fe QZVffZÔ ImY d»fE þWfÔ IYþÊ ÀfÔIYMX EIY ¸fbÀfe¶f°f ¶f³f SXWf W` ½fWeÔ C·fSX°fe WbBÊX A±fʽ¹f½fÀ±ffEÔ ¶fZIYf¶fc ¸fWa¦ffBÊX IYe ¸ffSX ÓfZ»f SXWe W`ÔÜ B³f Àf·fe QZVffZÔ ImY ImYaýie¹f ¶f`ÔIY BÀfImY d»fE ³fed°f¦f°f QSXfZÔ ¸fZÔ ¶fPÞfZ°fSXe ImY C´ff¹f We A´f³ff SXWZ W`ÔÜ C³WfZÔ³fZ QZVf IYe ¶f`ÔdIYa¦f ´fi¯ff»fe IYe ¸fþ¶fc°fe IYf dþIiY IYSX°fZ WbE IYWf dIY QZVf ImY ¶f`ÔIY A³¹f QZVffZÔ ImY ¶f`ÔIYfaZ ImY Àf¸ff³f þfZdJ¸f ½ff»fe ´fdSXÀfÔ´fdØf¹ffZÔ ImY ÀfÔþf»f ¸fZÔ ³fWeÔ RaYÀfZ W`Ô dRYSX ·fe ½f`dV½fIY Afd±fÊIY ÀfÔIYMX ÀfZ Àf¶fIY »fZ³ff þøYSXe W`Ü BÀfImY d»fE ½¹ff´ffSX AÀfÔ°fb»f³f IYfZ J°¸f IYSX³fZ AüSX ½f`dV½fIY À°fSX ´fSX Afd±fÊIY Àfb²ffSXfZÔ IZY d»fE ³fBÊX ´fW»f IYe Af½fV¹fIY°ff W`Ü AfSX¶feAfBÊ ¶fe°fZ ½f¿fÊ ¸ff¨fÊ ImY ¶ffQ ÀfZ A¶f°fIY ³fed°f¦f°f QSXfZÔ ¸fZÔ ¦¹ffSXW ¶ffSX ¶fPÞfZ°fSXe IYSX ¨fbIYf W`Ü (EªfZÔÀfe)

MXfMXf ³fZ C°ffSXf AfdSX¹ff IYf ³f¹ff ¸ffgO»f

³fBÊX dQ»»feÜ

´fi¦fd°f McX ½WXe»f OXÑfBX½f IZY Àff±f Àf·fe ¸ffgOX»f ÀfOÞXIYûÔ ´fSX

³fBÊX dQ»»feÜ

Qb´fdW¹ff E½fÔ d°f´fdW¹ff ½ffW³f ¶f³ff³fZ ½ff»fe QZVf IYe ´fi¸fbJ IYÔ´f³f ¶fþfþ AfgMXfZ ³fZ þb»ffBÊ 2011 ¸fZÔ IbY»f d¸f»ffIYSX °fe³f »ffJ 63 WþfSX 712 ½ffW³ffZÔ IYe d¶fIiYe IYe þfZ d´fL»fZ ½f¿fÊ IYe Àf¸ff³f A½fd²f ¸fZÔ °fe³f »ffJ 18 WþfSX 415 ½ffW³ffZÔ IYe °fb»f³ff ¸fZÔ 14 ´fid°fVf°f Ad²fIY W`Ü Qb´fdW¹ff ¶f³ff³fZ ½ff»fe QZVf IYe QcÀfSXe ¶fOÞe BÀf IYÔ´f³fe IZY ´fi½f¢°ff ³fZ ¶f°ff¹ff dIY BÀf ½f¿fÊ þb»ffBÊ ¸fZÔ CÀf³fZ °fe³f »ffJ 18 WþfSX 95 ¸ffZMXSXÀffBdIY»ffZÔ IYe d¶fIiYe IYe þfZ þb»ffBÊ 2010 ¸fZÔ QfZ »ffJ 79 WþfSX 781 ¸ffZMXSXÀffBdIY»ffZÔ IYe °fb»f³ff ¸fZÔ 14 ´fid°fVf°f Ad²fIY W`Ü (EªfZÔÀfe)

½ffW³f ¶f³ff³fZ ½ff»fe QZVf IYe A¦fi¯fe IYÔ´f³fe MXfMXf ¸ffZMXÀfÊ ³fZ ÀfZOf³f ßfZ¯fe IYe »f¢XþSXe IiYfgÀfAfZ½fSX IYfSX AfdSX¹ff IYf MXc ½We»f OÑfB½f ¸ffgO»f ¸fa¦f»f½ffSX IYû ´fZVf dIY¹ff dþÀfIYe dQ»»fe ¸fZÔ E¢XÀf VffZ øY¸f IYe¸f°f 11.61 »ffJ ÷Y´f¹fZ ÀfZ »fZIYSX 14.26 »ffJ ÷Y´f¹fZ ImY ¶fe¨f W`Ü IYÔ´f³fe ImY ·ffSX°fe¹f ´fdSX¨ff»f³f ImY ´fi¶fÔ²f d³fQZVfIY ´feE¸f °fZ»fÔ¦f ³fZ ¹fWfÔ BÀf IYfSX IYfZ ´fZVf IYSX³fZ ImY ¸füImY ´fSX ´fÂfIYfSXfZÔ IYfZ ¶f°ff¹ff dIY À´ffZMXÊ ¹fcdMXd»fMXe ½ffW³f kEÀf¹fc½fel þ`ÀfZ dQJ³fZ AüSX »f¢XþSXe IYfSXfZÔ IYe °fSXW AfSXf¸fQf¹fIY AfdSX¹ff IYfZ A¢XMXc¶fSX

2010 ¸fZÔ RiYe ½We»f OÑfB½f ¸ffgO»f ´fZVf dIY¹ff ¦f¹ff ±ff AüSX A¶f MXc ½We»f OÑfB½f ¸ffgO»f ImY Àff±f We BÀfImY Àf·fe ¸ffgO»f ÀfOÞIYfZÔ ´fSX Af ¦fE W`aÜ C³WfZÔ³fZ

¶f°ff¹ff dIY BÀf¸fZÔ ·fe 2.2 »feMXSX Of¹fSXZ¢XMX BÔþZ¢XVf³f IYf¸f³f SXZ»f kdOIYfZSXl BÔþ³f W` AüSX RiYe ½We»f AfdSX¹ff ImY Àf·fe ¦fb¯f ¸füþcQ W`aÜ

A´fi`»f-þb»ffBÊ ¸fZÔ IYfgRYe d³f¹ffÊ°f ¶fPÞf ³fBÊX dQ»»feÜ þfZSXQfSX ½f`dV½fIY ¸ffÔ¦f AüSX AÔ°fSXfÊ¿MÑXe¹f ¶ffþfSXfZÔ ¸fZÔ DYÔ¨fe IYe¸f°ffZÔ IYe ¶fQü»f°f ¨ff»fc d½fØf ½f¿fÊ ImY ´fW»fZ ¨ffSX ¸ffW ImY QüSXf³f IYfgRYe IYf d³f¹ffÊ°f d´fL»fZ ½f¿fÊ IYe BÀfe A½fd²f IYe °fb»f³ff ¸fZÔ 38 ´fid°fVf°f ¶fPÞIYSX 1 »ffJ 45 WþfSX 505 MX³f ´fSX ´fWbÔ¨f ¦f¹ffÜ QZVf ÀfZ ¸fb£¹f°f: BMX»fe, þ¸fʳfe, ¶fZd»þ¹f¸f, À´fZ³f AüSX øYÀf ¸fWfÀfÔ§f IYfZ IYfgRYe IYf d³f¹ffÊ°f dIY¹ff þf°ff W`Ü ·ffSX°fe¹f IYfgRYe ¶ffZOÊ IYe °fSXRY ÀfZ þfSXe AfÔIYOÞfZÔ ImY A³fbÀffSX A´fi`»f-þb»ffBÊ 2010 ¸fZÔ IYfgRYe IYf d³f¹ffÊ°f EIY »ffJ ´ffÔ¨f WþfSX 345 MX³f SXWf ±ffÜ AfÔIYOÞfZÔ ImY ¸fb°ffd¶fIY ¸fc»¹ff³fbÀffSX IYfgRYe IYf d³f¹ffÊ°f ´fW»fZ ImY 1031 IYSXfZOÞ ÷Y´f¹fZ ImY ¸fbIYf¶f»fZ 1977 IYSXfZOÞ ÷Y´f¹fZ SXWfÜ QZVf ¸fZÔ BÀf ½f¿fÊ IYfgRYe IYf

C°´ffQ³f þfZSXQfSX SXWf W` BÀfd»fE d³f¹ffÊ°f IYe ¸ffÔ¦f AfÀff³fe ÀfZ ´fcSe IYe þf SXWe W`Ü IYfgRYe IYf C°´ffQ³f d´fL»fZ Àff»f °fe³f »ffJ QfZ WþfSX MX³f ImY ¸fbIYf¶f»fZ °fe³f »ffJ 22 WþfSX 250 MX³f SXW³fZ IYf A³fb¸ff³f W`Ü IYfgRYe ¶ffZOÊ IYf IYW³ff W` dIY d½fV½f ¶ffþfSX

¸fZÔ IYfgRYe ImY Qf¸f °ffZ DYÔ¨fZ W`a WeÔ, ¶fifþe»f AüSX IYfZ»fÔd¶f¹ff ÀfZ Af´fcd°fÊ-¸ffÔ¦f ImY ¶fe¨f IYfRYe AÔ°fSX W` AüSX BÀfIYf RYf¹fQf ·ffSX°fe¹f d³f¹ffÊ°fIYfZÔ IYfZ d¸f»f SXWf W`Ü A´fi`»f-þb»ffBÊ 2011 ImY QüSXf³f EIY MX³f IYfgRYe ImY ¶fQ»fZ AüÀf°f³f EIY »ffJ 35 WþfSX 897 ÷Y´f¹fZ ´fif´°f WbE W`ÔÜ d´fL»fZ Àff»f ¹fW 97 WþfSX 922 ÷Y´f¹fZ ´fid°f MX³f ±ffÜ ¨ff»fc IYfgRYe ½f¿fÊ ImY ´fW»fZ QÀf ¸ffW ImY QüSXf³f IbY»f IYfgRYe d³f¹ffÊ°f ´fW»fZ IYe BÀfe A½fd²f ImY QfZ »ffJ 20 WþfSX 358 MX³f ÀfZ ¶fPÞIYSX °fe³f »ffJ 11 WþfSX 798 MX³f ´fSX ´fWbÔ¨f ¦f¹ffÜ (EªfZÔÀfe)

d³fSXfVffþ³fIY ³fWeÔ W` 8.2 ´fid°fVf°f d½fIYfÀf IYe QSX : ´fi¯f½f ³fBÊ dQ»»feÜ ´fi²ff³f¸fÔÂfe IYe Afd±fÊIY Àf»ffWIYfSX ´fdSX¿fQ õfSXf ¸füþcQf IYfSXfZ¶ffSXe Àff»f ¸fZÔ Afd±fÊIY d½fIYfÀf IYe QSX 8.2 ´fid°fVf°f SXW³fZ IYf A³fb¸ff³f þ°ff³fZ ImY EIY dQ³f ¶ffQ ImYÔýie¹f d½fØf ¸fÔÂfe ´fi¯f½f ¸fbJþeÊ ³fZ IYWf dIY ½f`dV½fIY dÀ±fd°f IYfZ QZJ°fZ WbE ¹fW QSX d³fSXfVffþ³fIY ³fWeÔ W`Ü ßfe ¸fbJþeÊ ³fZ A´f³fZ IYf¹ffÊ»f¹f ImY ¶ffWSX ÀfÔ½ffQQf°ffAfZÔ ÀfZ IYWf dIY A¸fZdSXIYf AüSX ¹fcSXfZ´f ImY ¸fÔQe ÀfZ ¶ffWSX d³fIY»f³fZ IYe ²fe¸fe SXµX°ffSX IYfZ QZJ°fZ WbE 8.2 RYeÀfQe IYe d½fIYfÀf QSX d³fSXfVffþ³fIY ³fWeÔ W`Ü Àfe. SXÔ¦fSXfþ³f IYe A²¹fÃf°ff ½ff»fZ Afd±fÊIY Àf»ffWIYfSX ´fdSX¿fQ ³fZ ÀffZ¸f½ffSX IYfZ Afd±fÊIY d½fIYfÀf IYe QSX »f¦f·f¦f ³fü RYeÀfQe SXW³fZ ImY ¶fþMXe¹f A³fb¸ff³f ¸fZÔ Àfb²ffSX IYSX°fZ WbE BÀfImY 8.2 RYeÀfQe SXW³fZ IYe Àfa·ff½f³ff þ°ffBÊ ±feÜ ßfe ¸fbJþeÊ ³fZ Wf»ffÔdIY d½fØfe¹f AüSX SXfþÀ½f §ffMXf »fùf ´fcSXf WfZ þf³fZ IYe AfVff þ°ffBÊÜ

MXeÀfeEÀf IYSXZ¦fe IZYSX»f ¸fZÔ d³f½fZVf

A¸fZdSXIYe d½fd³f¸ffʯf IYe ½fÈdð QSX ²fe¸fe

d°føY½f³fÔ°f´fbSX¸fÜ ImYSX»f ÀfSXIYfSX AüSX Àfc¨f³ff ´fiüôfZd¦fIYe ÃfZÂf IYe ´fi¸fbJ IYÔ´f³fe MXfMXf IYÔÀf»fMXZÔÀfe Àfd½fÊÀfZÀf (MXeÀfeEÀf) ³fZ IYfZd¨¨f ImY BÔRYû´ffIYÊ ¸fZÔ d½fVfZ¿f Afd±fÊIY ÃfZÂf d½fIYfÀf ImYaýi À±ffd´f°f IYSX³fZ, ½f`dV½fIY ´fidVfÃf¯f AIYfQ¸fe AüSX Af²fbd³fIY ÀffgµXMX½fZ¹fSX ÀfZþ ´fdSXÀfSX ¶f³ff³fZ ImY d»fE EIY ÀfW¸fd°f ´fÂf ´fSX WÀ°ffÃfSX dIYE W`ÔÜ ¸fb£¹f¸fÔÂfe C¸¸f³f ¨ffÔOe IYe C´fdÀ±fd°f ¸fZÔ ÀfSXIYfSX IYe AfZSX ÀfZ CôfZ¦f E½fÔ AfBÊMXe ImY ¸fb£¹f Àfd¨f½f MXe ¶ff»ffIÈY¿¯f³f AüSX MXeÀfeEÀf ImY ¸fb£¹f IYf¹fÊIYfSXe Ad²fIYfSXe E³f ¨fÔQiVfZJSX³f ³fZ WÀ°ffÃfSX dIYEÜ (EªfZÔÀfe)

³¹fc¹ffgIYÊÜ

³fWXeÔ ´fcSXf WbXAf E¹fSX BÔdO¹ff IYf ÀMXfSX E»ff¹faÀfX ¸fZÔ Vffd¸f»f WXû³fZ IYf Àf´f³ff Ad³fdV¨f°f°ff AüSX IY¸fþfZSX AfÔIYOÞfZÔ ¸fbÔ¶fBÊÜ Àff½fÊþd³fIY ÃfZÂf IYe d½f¸ff³f³f IYÔ´f³fe E¹fSX BÔdO¹ff IYf AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f d½f¸ff³f³f IYÔ´fd³f¹ffZÔ ImY Àf¸fcW ¸fZÔ Vffd¸f»f WfZ³fZ IYf Àf´f³ff dRYX»fWf»f ±f¸f ¦f¹ff W`Ü ÀfØffBÀf AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f d½f¸ff³f³f IYÔ´fd³f¹ffZÔ ImY Àf¸fcW ¸fZÔ Vffd¸f»f WfZ³fZ ImY d»fE IbYL ³¹fc³f°f¸f Vf°fûË IYfZ ´fcSXf IYSX³fZ IYe Af½fV¹fIY°ff WfZ°fe W` dþÀfZ ´fcSXf IYSX³fZ ¸fZÔ E¹fSX BÔdO¹ff AÀf¸f±fÊ SXWe W`Ü ÀMXfSX E»ff¹faÀf IYf ¦fN³f 1997 ¸fZÔ dIY¹ff ¦f¹ff ±ff dþÀf¸fZÔ 27

Àf¸fÀ¹ff „ Afd±fÊIY ÀfaIYMX ÀfZ ªfcÓf SXWXe W`X E¹fSX BaXdOX¹ff „ 26 ·ffSX°fe¹f ¶f`ÔIYûÔ ÀfZ IYSX SXWXe W`X d½fØfe¹f ÀfWXf¹f°ff IYe A´fe»f „ d´fL»fZ d½fØfe¹f ½f¿fÊ ¸fZÔ IaY´f³fe IYû EIY ASX¶f OXfg»fSX IYf §ffMXf

AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f d½f¸ff³f³f IYÔ´fd³f¹ffÔ Vffd¸f»f W`Ô dþÀf¸fZÔ E¹fSX IY³ffOf, dÀfÔ¦ff´fbSX E¹fSX»ffBaÀf, »fbRY±ffÔÀff °f±ff ±ffBÊ E¹fSX½fZþ ´fi¸fbJ W`ÔÜ ÀMXfSX E»ff¹fÔÀf ImY ´ffÀf ½f°fʸff³f ¸fZÔ ¨ffSX WþfSX ÀfZ Ad²fIY W½ffBÊ þWfþ W`Ô °f±ff ¹fW 185 QZVffZÔ IYfZ W½ffBÊ ÀfZ½ffEÔ ¸fbW`¹ff IYSXf SXWe W`Ü ÀMXfSX E»ff¹faÀf ³fZ IYWXf dIY E¹fSX BÔdO¹ff BÀf AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f Àf¸fcW ¸fZÔ Vffd¸f»f WfZ³fZ ImY d»fE þøYSXe ³¹fc³f°f¸f Vf°fûË IYfZ dRYX»fWf»f ´fcSXf IYSX³fZ ¸fZÔ AÀf¸f±fÊ W` dþÀf´fSX

dQÀfÔ¶fSX 2007 ¸fZÔ ·ffSX°fe¹f d½f¸ff³f³f IYÔ´f³fe ³fZ ÀfW¸fd°f Qe ±feÜ E¹fSX BÔdO¹ff »fÔ¶fZ Àf¸f¹f ÀfZ ÀMXfSX E»ff¹fÔÀf IYf dWÀÀff ¶f³f³fZ IYf ´fi¹ffÀf IYSX SXWf W` dþÀfÀfZ CÀfZ AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f À°fSX ´fSX A´f³fe d½f¸ff³f³f ÀfZ½ffAfZÔ IYfZ AüSX ¸fþ¶fc°fe QZ³fZ ¸fZÔ ¸fQQ d¸f»f ÀfIY°fe ±feÜ »fZdIY³f ½f¿fÊ 2007 ¸fZÔ A³¹f d½f¸ff³f³f IYÔ´f³fe IYf BÔdO¹f³f E¹fSX»ffBaÀf ImY Àff±f d½f»f¹f WfZ³fZ ImY ¶ffQ ÀfZ We IYÔ´f³fe ³fZ »ff·f ³fWeÔ IY¸ff¹ff W` °f±ff E¹fSX BÔdO¹ff »f¦ff°ffSX IYÔ´f³fe ImY ´fb³f¦fÊN³f °f±ff ¨ffSX ASX¶f Ofg»fSX ImY FYX¯f IYfZ ¨fbIYf³fZ ImY d»fE 26 ·ffSX°fe¹f ¶f`ÔIYfZÔ ÀfZ d½fØfe¹f ÀfWf¹f°ff IYe A´fe»f IYSX SXWf W`Ü (EªfZÔÀfe)

C³WfZÔ³fZ ¶f°ff¹ff dIY BÀfImY °fe³f ¸ffgO»f ´fZVf dIYE ¦fE dþ³f¸fZÔ AfdSX¹ff ´fiZÀMXeþ, AfdSX¹ff ´»f`þSX AüSX AfdSX¹ff ´¹ffZSX Vffd¸f»f W`Ü BÀf ¸füImY ´fSX IYÔ´f³fe ImY ¹ffÂfe ½ffW³f IYfSXfZ¶ffSX ImY C´ff²¹fÃf AfSX SXf¸fIÈY¿¯f³f ³fZ ¶f°ff¹ff dIY dQ»»fe ¸fZÔ AfdSX¹ff ´¹ffZSX IYe IYe¸f°f 11.61 »ffJ ÷Y´f¹fZ, AfdSX¹ff ´»f`þSX IYe 12.61 »ffJ ÷Y´f¹fZ AüSX AfdSX¹ff ´fiZÀMXeþ IYe IYe¸f°f 14.26 »ffJ ÷Y´f¹fZ W`Ü ¹fW IYfSX QZVf ImY 85 VfWSXfZÔ ¸fZÔ IYÔ´f³fe ImY 150 VffZ øY¸f ¸fZÔ C´f»f¶²f W`Ü (EªfZÔÀfe)

ÀfZ ½ff»f ÀMÑeMX ¸fZÔ d¦fSXf½fMX ³fBÊ dQ»»feÜ

IYþÊ Àfe¸ff IYfZ ¶fPÞf³fZ ImY d»fE WfZ³fZ ½ff»fZ ¸f°fQf³f ´fSX Ad³fdV¨f°f°ff AüSX IY¸fþfZSX d½fd³f¸ffʯf AfÔIYOÞfZÔ ImY IYfSX¯f A¸fZdSXIYe VfZ¹fSX ¶ffþfSXfZÔ (½ff»f ÀMÑeMX) ¸fZÔ ÀffZ¸f½ffSX IYfZ d¦fSXf½fMX QþÊ IYe ¦fBÊÜ ´fi¸fbJ Àfc¨fIYfÔIY EÀfEÔO´fe 500 ¸fZÔ »f¦ff°ffSX LNZ dQ³f d¦fSXf½fMX QþÊ IYe ¦fBÊÜ IYþÊ Àfe¸ff ´fSX dSX´fd¶»fIY³f AüSX OZ¸ffZIZiYMX ´ffdMXʹffZÔ ¸fZÔ SXd½f½ffSX SXf°f WbBÊ ÀfW¸fd°f ImY ¶ffSXZ ¸fZÔ SXf¿MÑX´fd°f ¶fSXfIY AfZ¶ff¸ff õfSXf §ffZ¿f¯ff dIYE þf³fZ ImY IYfSX¯f Wf»ffÔdIY Vfb÷YAf°fe IYfSXfZ¶ffSX ¸fZÔ VfZ¹fSX ¶ffþfSXfZÔ ¸fZÔ EIY RYeÀfQe ÀfZ

Ad²fIY IYe °fZþe AfBÊ, »fZdIY³f ÀffZ¸f½ffSX IYfZ WfZ³fZ ½ff»fZ ¸f°fQf³f ´fSX LfBÊ Ad³fdV¨f°f°ff ImY IYfSX¯f ¶ffþfSX Jb»f³fZ ImY 10 d¸f³fMX ImY ¶ffQ We VfZ¹fSX ¶ffþfSX IYf C°ÀffW °fbSXÔ°f NÔOf WfZ ¦f¹ffÜ d½fd³f¸ffʯf ÃfZÂf ImY IY¸fþfZSX AfÔIYOÞfZÔ ³fZ ·fe ÀffZ¸f½ffSX IYfZ d¦fSXf½fMX ¸fZÔ ·fcd¸fIYf d³f·ffBÊÜ Af´fcd°fÊ ´fi¶fÔ²f³f ÀfÔÀ±ff³f ImY ¸fb°ffd¶fIY þb»ffBÊ ¸ffW ImY d»fE d½fd³f¸ffʯf ÃfZÂf IYf Àfc¨fIYfÔIY 4.4 RYeÀfQe d¦fSXf½fMX ImY Àff±f 50.9 RYeÀfQe QþÊ dIY¹ff ¦f¹ff, þfZ þb»ffBÊ 2009 ImY ¶ffQ Àf½ffÊd²fIY IY¸fþfZSX AfÔIYOÞf W`Ü ´fi¸fbJ AÔ°fSXfÊ¿MÑXe¹f ¸fbýifAfZÔ IYe °fb»f³ff ¸fZÔ Ofg»fSX IYe dÀ±fd°f ¸fZÔ C°ffSX-¨fPÞf½f ¶f³ff SXWfÜ

A¸fZdSXIYf ¸fZÔ d½fd³f¸ffʯf ÃfZÂf IYe ½fÈdð QSX þb»ffBÊ ¸fZÔ ²fe¸fe SXWeÜ BÀf A½fd²f ImY QüSXf³f d½fd³f¸ffʯf ÃfZÂf ImY d½fÀ°ffSX IYe QSX QfZ Àff»ffZÔ ¸fZÔ Àf¶fÀfZ IY¸fþfZSX SXWeÜ ¹fW þf³fIYfSXe A¸fZdSXIYe Af´fcd°fÊ ´fi¶fÔ²f³f ÀfÔÀ±ff³f (AfBÊEÀfE¸f) õfSXf ÀffZ¸f½ffSX IYfZ þfSXe WbE AfaIYOÞZ ÀfZ Àff¸f³fZ AfBÊ W`Ü Àf¸ff¨ffSX EþZÔÀfe BÊERYBÊ ImY A³fbÀffSX, AfBÊEÀfE¸f õfSXf d½fd³f¸ffʯf ¦fd°fd½fd²f ImY AfaIY»f³f ImY d»fE °f`¹ffSX dIY¹ff ¦f¹ff Àfc¨fIYfÔIY þb»ffBÊ ¸fZÔ 50.9 ´fid°fVf°f ´fSX ±ffÜ ¹fW ½f¿fÊ 2009 ÀfZ »fZIYSX A¶f °fIY IYf Àf¶fÀfZ d³f¸³f À°fSX W`Ü ¹fW AfaIYOÞf þc³f ImY 55.3 ´fid°fVf°f ImY À°fSX ÀfZ ·fe IY¸f W`Ü þc³f ImY BÀf AfaIYOÞZ ³fZ d½fV»fZ¿fIYfZÔ IYfZ ÀfbJQ AfV¨f¹fÊ ´fiQf³f dIY¹ff ±ff, ¢X¹ffZÔdIY ¨ffSX ¸fWe³fZ ImY QüSXf³f ´fW»fe ¶ffSX Àfc¨fIYfÔIY IYf À°fSX ¶fPÞf ±ffÜ d½fVfZ¿fÄffZÔ ³fZ þb»ffBÊ IYe d¦fSXf½fMX IYfZ AÀfWþ IYSXfSX dQ¹ff W`, ¢X¹ffZÔdIY 50 ImY DY´fSX IYf IYfZBÊ IYfZBÊ AfaIYOÞf BÀf ÃfZÂf ¸fZÔ Àff¸ff³¹f ½fÈdð IYf ÀfÔImY°f IYSX°ff W`, »fZdIY³f BÀfImY ³fe¨fZ IYf AfaIYOÞf Q¶ff½f IYf ÀfÔImY°f QZ°ff W`Ü AfBÊEÀfE¸f IYe ¸f`³¹fbR`Y¢¨fdSXÔ¦f d¶fþ³fZÀf Àf½fZÊ IY¸fZMXe ImY A²¹fÃf ¶fiZO»fe Wfg»fIYfg¸¶f ³fZ IYWf dIY ¸fc»¹f ½fÈdð ¸fZÔ SXfW°f ImY ¶ff½fþcQ, IYBÊ dMX´´fd¯f¹ffÔ A»´f A½fd²f ImY d»fE §fSXZ»fc ¸ffÔ¦f ¸fZÔ ¸fÔQe IYf ÀfÔImY°f IYSX°fe W`ÔÜ


8

´f¹fÊMX³f

³fûEOXf (E³fÀfeAfSX) ¶fb²f½ffSX, 3 A¦fÀ°f 2011

QVfʳfe¹f

ÀfÔÀIÈYd°f AüSX SXfZ¸ffÔ¨f IYf IZÔYýi

´fû£fSXf

d´f³f ½f`»fe: ²fSX°fe ´fSX SX¨fe ¦fBÊX Jc¶fÀfcSX°f ¦fþ»f

dWÔ

Qe ImY EIY ½fdSX¿N IYd½f ³fZ d»fJf W` ¶fRÊ ¸fZÔ ¸fþf W`, ¶fRÊ ¸fZÔ Àfþf ·fe W`, EZÀff ·f»ff I`YÀfZ WfZ ÀfIY°ff W` dIY Àfþf-¸fþf QfZ³ffZÔ We Àff±f-Àff±f d¸f»fZÔÜ ¹fIYe³f ³fWeÔ WfZ°ff ³f, »fZdIY³f þ¶f W¸f A´f³fZ QZVf ImY dW¸f ´fiQZVf dW¸ff¨f»f ImY Àfe¸ffÔ°f dþ»fZ »ffWü»f À´fed°f ¸fZÔ A½fdÀ±f°f QZVf ImY ÀfbÔQSX°f¸f SXf¿MÑe¹f Côf³f d´f³f ½f`»fe ¸fZÔ ´fWbÔ¨f°fZ W`Ô, °ffZ ¹fWfÔ W¸fZÔ ¹fWX QfZ³ffZÔ ¨feþZÔ d¸f»f°fe W`ÔÜ ½f¿fÊ ImY AfN ¸fWe³fZ °fIY Àfþf ImY Àf¸ff³f ¶fRÊ IYe ¸ffZMXe ¨ffQSX AüSX ¸fþZ ImY øY´f ¸fZÔ ¹fWeÔ ImY AQзfc°f ½f³¹f þe½f-þ³°fb W`ÔÜ dIY³³füSX ´fiQZVf ImY BÀf Vff³fQfSX SXf¿MÑe¹f Côf³f IYe DaY¨fe ´f½fÊ°f ßfZd¯f¹ffÔ ´fSX °ffZ »f¦f·f¦f ´fcSXZ ½f¿fÊ We ¶fRÊ ´fOÞe SXW°fe W`Ü dIYÔ°fb §ffMXe ¸fZÔ »f¦f·f¦f ¨ffSX ¸fWe³fZ IYf A´fZÃffIÈY°f IbYL IY¸f ÀfQÊ ¸füÀf¸f ¹fWfÔ ImY ½f³¹f þe½f AüSX ½f³fÀ´fd°f¹ffZÔ IYfZ ´f³f´ff°ff W`Ü BÀf °fSXW ¹fWfÔ IYf d½fd½f²f°ff ·fSXf ÀfÔÀffSX ²fSX°fe ´fSX SX¨fe dIYÀfe Jc¶fÀfcSX°f ¦fþ»f ÀfZ IY¸f ´fi°fe°f ³fWeÔ WfZ°fe W`Ü d´f³f ½f`»fe ¸fZÔ ¶fRYeÊ»ff Àf³³ffMXf W` °ffZ E¢X»ffÔ¨f ImY d¦fSX³fZ IYf VffZSX ·feÜ »f¦f·f¦f 675 ½f¦fÊ dIY»ffZ¸feMXSX ÃfZÂfRY»f ¸fZÔ ´fÀfSXf ¹fW SXf¿MÑe¹f Côf³f Àf¸fbýi °f»f ÀfZ 3,700 ¸feMXSX ÀfZ 6,600 ¸feMXSX IYe DYÔ¨ffBÊ ´fSX dÀ±f°f W`Ü ¹fWfÔ IYe ·fü¦ffZd»fIY ´fdSXdÀ±fd°f¹ffÔ þ¸¸fc, IYV¸feSX ImY »fQÐQfJ ÃfZÂf ÀfZ ¶fWb°f IbYL ¸fZ»f Jf°fe W`ÔÜ þ`ÀfZ

Vfb¿IY SXZd¦fÀ°ff³fe ´f½fÊ°f ßfZd¯f¹ff, þfZ ¹fWfÔ IY¸f ½f¿ffÊ WfZ³fZ IYf Àf¶fc°f QZ°fe W`Ô, AüSX Vfc³¹f ÀfZ ³fe¨fZ ImY °ff´f¸ff³f ´fSX C¦f³fZ ½ff»fe A»f¦f dIYÀ¸f IYe ½f³fÀ´fd°f¹ffÔ E½fÔ þe½f-ªf³°fb þfZ ¹fWfÔ EIY A»f¦f ´fiIYfSX IYf ¸ffWü»f ÀfÈdþ°f IYSX°fZ W`ÔÜ ÀfdQʹffZÔ ¸fZÔ ¹fWfÔ IYf °ff´f¸ff³f Vfc³¹f ÀfZ »f¦f·f¦f 30 dO¦fie ÀfZd»Àf»f¹f °fIY d¦fSX þf°ff W`Ü þ³f½fSXe RYSX½fSXe ¹fWfÔ Àf½ffÊd²fIY ¶fRYfʶffSXe ½ff»fZ dQ³f WfZ°fZ W`ÔÜ A´fi`»f A´fZÃffIÈY°f IYbL ¦f¸fÊ ¸fWe³ff WfZ°ff W` ¢X¹ffZÔdIY °f¶f ¹fWfÔ IYf °ff´f¸ff³f Vfc³¹f ÀfZ QÀf dO¦fie ÀfZd»Àf¹fÀf ³fe¨fZ °fIY Af þf°ff

dW d»fE WfZ°fe W`Ü

´f¹fÊMX³f IYe QÈdá ÀfZ ·fe d´f³f ½f`»fe IYf A´f³ff ·fSX´fcSX ¸fW°½f W`Ü QSXAÀf»f ´f¹fÊMXIYfZÔ ImY d»fE ¹fWfÔ SXf¿MÑe¹f Côf³f ImY A»ff½ff À´fed°f §ffMXe ImY ¶füð ¸fNfZÔ AüSX ¹fWfÔ d³f½ffdÀf°f þ³fþfd°f¹ffZÔ IYf SXW³f-ÀfW³f ½f C³fIYe ÀfÔÀIÈYd°f AfIY¿fʯf IYf ´fi¸fbJ IZÔYýi d¶fÔQb WfZ°fe W`Ü ¹fWfÔ ImY ¶füð ¸fNfZÔ ¸fZÔ »ff¸ffAfZÔ AüSX LfZ¸ffZÔ IYfZ ²¹ff³f½fÀ±ff ¸fZÔ QZJ³ff EIY A³fcNZ A³fb·f½f ÀfZ ¦fbþSX³ff W`Ü OfZ¦fSXe þ³fþfd°f ImY Àfe²fZ-ÀffQZ »ffZ¦f A´f³fe ²fSX°fe ´fSX AfE Ad°fd±f¹ffZÔ IYf À½ff¦f°f Àf°IYfSX IYSX³fZ ¸fZÔ IYfZBÊ IYÀfSX ³fWeÔ LfZOÞ°fZ W`ÔÜ

ImY

SX»f ImY °fMX ÀfZ 200 ¸fe»f QcSX ASX¶f Àff¦fSX ¸fZÔ 27 õe´ffZÔ ImY Àf¸fcW IYfZ Àff¸fcdWIY øY´f ÀfZ »fÃfõe´f ImY ³ff¸f ÀfZ þf³ff þf°ff W`Ü »fZdIY³f »fÃfõe´f ImY ¸ffÂf 10õe´ffZÔ ´fSX We ¸f³fb¿¹f SXW°fZ W`ÔÜ B³f õe´ffZÔ ´fSX dIYÀfe ´fiIYfSX IYf CôfZ¦f ³fWeÔ W` AüSX ¹fWfÔ Q`d³fIY C´f¹ffZ¦f IYe ÀffSXe Àff¸f¦fie QcÀfSXZ ´fiQZVffZÔ ÀfZ Af°fe W`Ü 32½f¦fÊ dIY¸fe ÃfZÂf ¸fZÔ R`Y»ff ¹fW õe´f ´fiIÈYd°f ´fiZd¸f¹ffZÔ ImY d»fE À½f¦fÊ ¸ff³ff þf°ff W`Ü Àf¸fbQi IYe »fWSXfZÔ IYf VffZSX AüSX ³ffdSX¹f»f ImY ´fZOÞfZÔ ÀfZ MXIYSXfIYSX »füMX°fe W½ffEÔ, IÈYdÂf¸f VffZSXVfSXf¶fZ ÀfZ QcSX ¹fWfÔ ImY Vffa°f »f`¦fc³f AüSX ²fc´f ¸fZÔ ¨f¸fIY°fe ¹fWfÔ IYf Àf¸fbýie ¶fe¨f ´f¹fÊMXIYfZÔ ImY dQ»ffZdQ¸ff¦f ´fSX ¹ffQ¦ffSX Lf´f LfZOÞ°fe W`ÔÜ Af´f

¹fWfÔ Àf¸fbQie þe½f³f ÀfZ ³fþQeIY ÀfZ øY-¶f-øY WfZ ÀfIY°fZ W`Ü ´ff³fe ImY JZ»f ¸fZÔ ÷Yd¨f SXJ³fZ ½ff»fZ þ`ÀfZ ÀIcY¶ff OfBd½fÔ¦f AüSX À³ffZIÊYd»fÔ¦f ImY AfIY¿fʯf ¸fZÔ ¶fWb°f ÀfZ ´f¹fÊMXIY ¹fWfÔ JeÔ¨fZ ¨f»fZ Af°fZ W`ÔÜ ¹fW ·ffSX°f IYf Àf¶fÀfZ LfZMXf IZÔYýi VffdÀf°f ´fiQZVf WfZ³fZ ImY ¶ff½fþcQ ´f¹fÊMX³f ImY d»fWfþ ÀfZ Àf¶fÀfZ »ffZIYd´fi¹f W`Ü IY½fSXØfe: ¹fW »fÃfõe´f IYe SXfþ²ff³fe W` AüSX ¹fWfÔ We BÀf ´fiQZVf IYf ´fiVffÀfd³fIY ¸fb£¹ff»f¹f W`Ü IY½fSXØfe ¸fZÔ ³füIYf¹f³f IYf ¸fþf d»f¹ff þf ÀfIY°ff W`Ü Àf¸fbýi ImY dIY³ffSXZ SXZ°f ´fSX »fZMXIYSX ²fc´f ÀfZÔIY³ff ´f¹fÊMXIYfZÔ IYfZ ¹fWfÔ ¶fWb°f ·ff°ff W`Ü Af´f þf¸f³ff±f ¸fdÀþQ þfIYSX »fIYOÞe ´fSX IYe ¦fBÊ ¶fZW°fSXe³f ³f¢IYfVfe IYf ³f¸fc³ff QZJ ÀfIY°fZ W`Ü Àf¸fbýi ¸fZÔ Àf`SX IYf »fb°R CNf³fZ ImY d»fE ¹fWfÔ OfZÔ¦fe AüSX ´ffg»f ³ff½f dIYSXfE ´fSX C´f»f¶²f W`ÔÜ IY»f´fZ³fe Computer & Office ¹fW À±ff³f A´f³fe Stationery,printing ÀfbÔQSX°ff AüSX

W`Ü þ³f½fSXe RYSXX½fSXe ¸fZÔ ¹fWfÔ PfBÊ ÀfZ °fe³f RbYMX ¶fRÊ °ffZ »f¦f·f¦f SXfZþ We ´fOÞ°fe W`Ü À±ff³fe¹f OfZ¦fSXe þ³fþfd°f ImY »ffZ¦ffZÔ ImY A³fbÀffSX IY·fe-IY·fe ¶fRÊ IYe ¹fW ¸ffZMXfBÊ ´ffÔ¨f ÀfZ AfN RbYMX °fIY þf ´fWbÔ¨f°fe W`Ü

½f³¹f þe½f

d´f³f ½f`»fe SXf¿MÑe¹f Côf³f IYe ´fW¨ff³f ¹fWfÔ ´ffE þf³fZ ½ff»fZ AQзfc°f þe½f AfBʶf`¢XÀf ÀfZ WfZ°fe W`Ü ´ffa¨f ÀfZ 16 °fIY IYe ÀfÔ£¹ff ImY ÓfbaOÞ ¸fZÔ d½f¨fSX³fZ ½ff»fZ BÀf þe½f IYe Vf¢X»f IbYLXIbYL QZÀfe ¶fIYSXZ ¹ff þÔ¦f»fe ·fZOÞ ÀfZ d¸f»f°fe þb»f°fe W`Ü BÀfImY dÀfSX ´fSX ¦ffZ»ffBÊ d»fE WbE JbSXQbSXZ ÀfeÔ¦f AüSX ¨fZWSXZ ´fSX W»IYe Àfe QfPÞe ·fe WfZ°fe W`Ü BÀfIYe ´fcÔL ¶fWb°f ¸ffZMXe WfZ°fe W`Ü AfBʶf`¢XÀf IYe Jf»f ·fcSXZ IY°±fBÊ AüSX »ff»f SXÔ¦f IYf d¸fßf¯f

´f¹fÊMX³f

´f¹fÊMX³f IYe QÈdá ÀfZ ·fe d´f³f ½f`»fe IYf A´f³ff ·fSX´fcSX ¸fW°½f W`Ü QSXAÀf»f ´f¹fÊMXIYfZÔ ImY d»fE ¹fWfÔ SXf¿MÑe¹f Côf³f ImY A»ff½ff À´fed°f §ffMXe ImY ¶füð ¸fNfZÔ AüSX ¹fWfÔ d³f½ffdÀf°f þ³fþfd°f¹ffZÔ IYf SXW³f-ÀfW³f ½f C³fIYe ÀfÔÀIÈYd°f AfIY¿fʯf IYf ´fi¸fbJ IZÔYýi d¶fÔQb WfZ°fe W`Ü ¶füð ¸fNfZÔ ¸fZÔ »ff¸ffAfZÔ AüSX LfZ¸ffZÔ IYfZ ²¹ff³f½fÀ±ff ¸fZÔ QZJ³ff EIY A³fcNZ A³fb·f½f ÀfZ ¦fbþSX³ff W`Ü OfZ¦fSXe þ³fþfd°f ImY Àfe²fZÀffQZ »ffZ¦f A´f³fe ²fSX°fe ´fSX AfE Ad°fd±f¹ffZÔ IYf À½ff¦f°f.Àf°IYfSX IYSX³fZ ¸fZÔ IYfZBÊ IYÀfSX ³fWeÔ LfZOÞ°fZ W`ÔÜ QZVfed½fQZVfe ´f¹fÊMXIY ¹fWfÔ AfIYSX ¹fWfÔ IYe QZÀfe d¶fÀfSX IYfZ ´fe³ff ³fWeÔ ·fc»f°fZ W`ÔÜ ÀfZ¶f ImY ¶ff¦f, þfZ Af¸f°füSX ´fSX A¢XMXc¶fSX ImY ¸fWe³fZ ¸fZÔ Àfb³fWSXZ-´fe»fZ AüSX »ff»f SXÔ¦f ImY ÀfZ¶f ImY ¦fb¨LfZÔ ÀfZ »fQ þf°fZ W`Ô, QZJ³ff ´f¹fÊMXIYfZÔ IYe JfÀf ¸ffÔ¦f WfZ°fe W`Ü OfZ¦fSXe þ³fþfd°f ImY »ffZ¦f Af¸f°füSX ´fSX dQÀfÔ¶fSX ImY AfSXÔ·f ¸fZÔ Ad²fIY ¶fRÊY¶ffSXe ImY QüSXf³f Àf¸f»ffÔ¦f ¦ffÔ½f AüSX QcÀfSXZ d³f¨f»fZ B»ffIYfZÔ IYe °fSXR IYc¨f IYSX þf°f W`Ô AüSX ´fif¹føY ¨ffSX ¸fWe³fZ ¶ffQ ¸ff¨fÊ A´fi`»f ImY ¸f²¹f ¸fZÔ ½ff´fÀf A´f³fZ §fSXfZÔ IYfZ »füMX þf°fZ W`ÔÜ

»fÃfõe´f ´fiZd¸f¹ffZÔ ImY d»fE À½f¦fÊ

d°f»f¢IY¸f ½f d´fMXÐMXe ³ff¸fIY LfZMXZ MXf´fbAfZÔ ImY d»fE ´fidÀfð W`Ü IY»f´fZ³fe ImY CØfSX ¸fZÔ ¨fZdSX¹f¸f

³ff¸f IYf Àfc³fÀff³f MXf´fc ·fe IYfRYe »ffZIYd´fi¹f W`Ü 279½f¦fÊ dIY¸fe ImY ÃfZÂf ¸fZÔ R`Y»fZ IY»f´fZ³fe IYfZ

d½fVff»f AüSX C±f»fZ »f`¦fc³f ³fZ ¨ffSXfZÔ AfZSX ÀfZ §fZSX SXJf W`Ü d¸f³feIYfg¹f: ¹fW EIY ¨faýifIYfSX MXf´fc W` AüSX ¸ff»fQe´f ImY Àf¶fÀfZ d³fIYMX dÀ±f°f W`Ü 106dIY¸fe »fa¶ff d¸f³feIYfg¹f »fÃfõe´f IYf QcÀfSXf Àf¶fÀfZ ¶fOÞf MXf´fc W`Ü ¸ff»fQed´f³f ÀfÔÀIÈYd°f d¸f³feIYfg¹f IYfZ EIY d½fdVfá ´fW¨ff³f QZ°fe W`ÔÜ ¹fWfÔ IYf »ffBMXWfCÀf Àf¶fÀfZ Ad²fIY ´fidÀfð W`ÔÜ BÀf »ffBMXWfCÀf IYfZ AÔ¦fiZþfZÔ ³fZ ¶f³f½ff¹ff ±ffÜ ½f°fʸff³f ¸fZÔ ¹fWfÔ WSX Àf¸f¹f d°fSXÔ¦ff »fWSXf°ff SXW°ff W`Ü d¸f³feIYfg¹f IYe MXc³ff I`Yd³fÔ¦f R`Y¢XMXSXe MXc³ff dRYdVfÔ¦f IYf ´fi¸fbJ IZÔYýi W`Ü BÀfImY A»ff½ff ¹fWfÔ IYf »ff½ff ³fÈ°¹f ·fe IYfRYe ´fidÀfð W`Ü »ff½ff ´fbøY¿ffZÔ IYf ³fÈ°¹f W` dþÀf¸fZ OѸf IYe ²fb³ffZÔ ´fSX ³ff¨ff þf°ff W`Ü

SILVERTONE PRINTING & PACKAGING PVT. LTD

Stationery, Copier Paper, Ribbon, INKJET, Cartridge, Tonner Certridge etc

Pankaj Tyagi

Office : 0120 - 2555444 Mobile: 9891825286

C-216, IInd Floor, Sector-10, Noida

ßfe CX´fQZVff³Q ¸fWXfSXfªf ªfe ßfe Af³f³Q´fbSX Afßf¸f(¸f.´fi.)

Af¹fb½fZÊdQIY ½f ¹fc³ff³fe d¨fdIY°Àff»f¹f

SXfªf½f`ô ¶fWXfQbSX dÀfaW ¸fû: 09810392554

ÀÂfe ½f ´fbøY¿f IZY WXSX ´fiIYfSX IZY ¸fªfûÊ ªf`ÀfZ ÀffaÀf, Q¸ff,£ffaÀfe ¶fb£ffSX,A»fÀfSX,´f±fSXe,¶f¶ffÀfeSX,d¸f¦feÊ, ¦fdNX¹ff ¶ff¹f, ¦fb´°f SXû¦f, d³f:Àf³°ff³f AfdQ IYf ¦ffSX³MXe ÀfZ BÊX»ffªf dIY¹ff ªff°ff W`XÜ Àf¸f¹f: Àfb¶fWX 7 ÀfZ Qû,12 ¶fªfZ °f±ff Vff¸f 5 ÀfZ 8 ¶fªfZ °fIY ¸f.³f. 4,£f`SXf°fe ³f¦fSX, OXf»fe IYe IYûNXe IZY ´feLZX d³f¹fSX Qe´fIY OZXSXe d°f¦fOXe SXûOX, ¶ff¦fc ¶ffBÊX´ffÀf, d½fªf¹f³f¦fSX, ¦ff.¶ffQ

½f

»OÊX WZdSXMXZþ ÀffBMX IYW»ff³fZ ½ff»fZ JþbSXfWfZÔ IYe Àf`SX IYf ¸fþf We IbYL AüSX W`Ü 10½feÔ Vf°ff¶Qe ¸fZÔ ¨fÔQZ»f SXfþfAfZÔ õfSXf ¶f³f½ffE ¸fÔdQSXfZÔ ImY d»fE ´fi£¹ff°f ¹fW À±f»f d½fQZVfe ´f¹fMXÊIYfZÔ IYfZ ·fe Jc¶f »fb·ff°ff W`Ü ¹fWfÔ 22 Jc¶fÀfcSX°f ¸fÔdQSX W`Ô dþ³f ´fSX °fSXfVfe ¦fBÊ ¸fcd°fʹffÔ °f°IYf»fe³f IYf»f IYe ¹ffQZÔ °ffþf IYSXf°fe W`ÔÜ dQ»»fe Af¦fSXf ¦½ffd»f¹fSX IYe ¶fÀf ÀfZ½ff ImY þdSXE Af´f ´fW»fZ ¦½ffd»f¹fSX AüSX dRYSX JþbSXfWfZ ´fWbÔ¨f ÀfIY°fZ W`ÔÜ

QZJ³fZ ¹ffZ¦¹f þ¦fWZÔ

SXf³fZW RYfg»Àf. ¹fW JþbSXfWfZÔ ÀfZ 19 dIY¸fe QcSX W`Ô AüSX ¹fWfÔ ½ffZdMXÔ¦f IYe ·fe Àfbd½f²ff W`Ü ImY³f ÀfZÔ¨fbSXe. JþbSXfWfZÔ ÀfZ 22 dIY¸fe QcSX dÀ±f°f ¹fW ÀfZÔ¨fbSXe §fdOÞ¹ff»ffZÔ IYf d³f½ffÀf À±ff³f IYWf þf

¸ff»f¹f IYe °fSXfBÊ ¸fZÔ ¹fW AQзfb°f ÓfSX³ff ¶fÀff ´ffZJSXf ³fZ´ff»f IYf ´fi¸fbJ ´f¹fÊMXIY ¸f²¹f ´ffZJSXf VfWSX ÀfZ À±f»f W`Ü ¹fdQ IYfN¸ffÔOc Qû dIY¸fe. QcSX W`Ü BÀf ³fZ´ff»f IYe SXfþ³fed°fIY SXfþ²ff³fe W`, °ffZ ´ffZJSXf ÓfSX³fZ IYf ´ff³fe Àfe²fZ ÀfÔÀIÈYd°f AüSX SXfZ¸ffÔ¨f IYf IZÔYýiÜ ´ffZJSXf ³fZ´ff»f ImY EIY ´f°f»fe Àfe ³fWSX ¸fVfWcSX MÑ`dIYÔ¦f AüSX SXfgdµMXÔ¦f ¸fZÔ d¦fSX°ff W`Ü ¸ff³ff À±f»ffZÔ IYe AfZSX þf³fZ IYf õfSX W`Ü BÀf VfWSX ¸fZÔ Àff»f ·fSX þf°ff W` dIY BÀf ³fWSX MÑ`dIYÔ¦f AüSX SXfgdµMXÔ¦f ImY VfüIYe³ffZÔ IYf °ff°ff »f¦ff SXW°ff ¸fZÔ d¦fSX OZd½fO ³ff¸f ImY W`Ü IYfN¸ffÔOc ÀfZ 200 EIY ´f¹fÊMXIY IYe ¸fÈ°¹fb dIY¸fe.´fdV¨f¸f ¸fZÔ dÀ±f°f ´ffZJSXf IYfN¸ffÔOc ImY ¶ffQ WfZ ¦fBÊ ±feÜ C³WeÔ IYe Àf`»ffd³f¹ffZÔ IYe ´fW»fe ´fÀfÔQ W`Ü ³fZ´ff»f ImY BÀf À½f¦fÊ ¸fZÔ ¹ffQ ¸fZÔ ´ffZJSXf ImY §fc¸f³fZ-dRYSX³fZ ImY d»fE A³fZIY »ffZ¦ffZÔ ³fZ BÀf ÓfSX³fZ þ¦fWZÔ W`ÔÜ µ¹fc¶ff Ófe»f:-1.5 dIY¸fe. IYf ³ff¸f OZd½fO ÓfSX³ff »fÔ¶fe ¹fW Ófe»f ³fZ´ff»f IYe SXJfÜ QcÀfSXe Àf¶fÀfZ ¶fOÞe Ófe»f W`Ü BÀf Ófe»f ÀfZ ´fWfOÞfZÔ IYf ¶fWb°f IYe ÀfbÔQSX QÈV¹f dQJfBÊ ´fOÞ°ff W`Ü Ófe»f ImY VffÔ°f ´ff³fe ¸fZÔ ´fWfdOÞ¹ffZÔ IYe ´fSXLfBÊ IYe Jc¶fÀfcSX°f LMXf QZJ°fZ We ¶f³f°fe W`Ü Ófe»f IYe ÀfbÔQSX°ff IYf Af³fÔQ CNf³fZ ImY Àff±f-Àff±f Jf³fZ IYf ¸fþf ·fe ¹fWfÔ d»f¹ff þf ÀfIY°ff W`Ü ¹fWfÔ ´fSX ¶ffZdMXÔ¦f IYf ·fe A´f³ff We ¸fþf W`Ü Ófe»f ImY dIY³ffSZX ¶f³fZ WfZMX»f ½f ¦fZÀMX WfCÀf ´ffSXÔ´fdSXIY Vf`»fe ¸fZÔ W`Ô, þfZ BÀf þ¦fW IYe Jc¶fÀfcSX°fe IYfZ AüSX ·fe ¶fPÞf QZ°fZ W`ÔÜ A³³f´fc¯ffÊ ´f½fÊ°f ßfÈÔJ»ff:-´ffZJSXf IYf Àf¶fÀfZ ´fi¸fbJ AfIY¿fʯf A³³f´fc¯ffÊ ´f½fÊ°f ßfÈÔJ»ff W`Ü ´fdV¨f¸f ÀfZ ´fc½fÊ °fIY R`Y»fe BÀf ´f½fÊ°f¸ff»ff ¸fZÔ Vffd¸f»f ´fi¸fbJ ´f½fÊ°f W`Ô: ²fü»ffd¦fSXe, A³³f´fc¯ffÊ, dRYVf MXZ»fÜ Àfb¶fW ImY Àf¸f¹f BÀfIYe ÀfbÔQSX°ff QZJ°fZ We ¶f³f°fe W`Ü ÀfcSXþ IYe dIYSX¯fZÔ þ¶f ´fWfOÞ IYe ¨ffZdMX¹ffZÔ ´fSX ´fOÞ°fe W`Ô, °f¶f EZÀff »f¦f°ff W` ¸ff³ffZ dIYÀfe ³fZ ÀffZ³ff d¶fJZSX dQ¹ff WfZÜ dRYVfMXZ»f ´fWfOÞ Af´fIYfZ Àfb´fi·ff°f IYW°ff ´fi°fe°f WfZ°ff W`Ü ¶fZ¦³ffÀf AüSX øY´ff Ófe»f:-´ffZJSXf IYf ³ff¸f ´ffZJSXe Vf¶Q ´fSX SXJf ¦f¹ff W` dþÀfIYf ³fZ´ff»fe ¸fZÔ A±fÊ W` Ófe»fÜ ´ffZJSXf ¸fZÔ IbY»f AfN Ófe»f W`Ô dþ³f¸fZÔ ÀfZ ¶fZ¦³ffÀf AüSX øY´ff Ófe»f ·fe W`ÔÜ ¹fWX Ófe»f ´ffZJSXf ÀfZ IYSXe¶f 15 dIY¸fe. QcSX W`Ô, »fZdIY³f ¹fWfÔ ImY VffÔ°f ¸ffWü»f ¸fZÔ AfSXf¸f IYSX³ff Àf`»ffd³f¹ffZÔ IYfZ ¶fWb°f »fb·ff°ff W`Ü ¹fWfÔ ´fSX ¶ffZdMXÔ¦f AüSX dRYdVfÔIY IYf Af³fÔQ CNf¹ff þf ÀfIY°ff W`Ü ¶fZ¦³fÀf ¶fþfSX ¸fZÔ Af´f ´fWfOÞe JSXeQfSXe IYf ¸fþf »fZ ÀfIY°fZ W`ÔÜ ÀfZ°fe ¸fÔOIYe:- ÀfZ°fe ¸fÔOÞIYe AüSX ÀfZ°fe §ffMXe ´ffZJSXf ImY QfZ A³¹f ´f¹fÊMXIY À±f»f W`ÔÜ ÀfZ°fe ¸fÔOÞIYe VfWSX ImY ¶fe¨f ¸fZÔ ÀfZ ¶fW°fe W` AüSX IYBÊ þ¦fW °ffZ ´fcSXe °fSXW þ¸fe³f ImY AÔQSX We A´f³ff ÀfRYSX °f¹f IYSX°fe W`Ü ´ffZJSXf ¸fZÔ ¹fW ²ffSX¯ff ´fi¨fd»f°f W` dIY ´ffZJSXf IYe ´fcSXe ·fcd¸f ÀfZ°fe ³fQe ¸fZÔ °f`SX°fe W`Ü ¸fWZÔýi ¦fbRYf:-¸fWZÔýi ¦fbRYf ¸f²¹f ´ffZJSXf ÀfZ IYSXe¶f 10 dIY¸fe. QcSX W`Ü ¹fW ´fifIÈYd°fIY À±ff³f ÀfZ°fe ³fQe ImY dIY³ffSX ¶fMXb»fZ¨fÀfÊ ¦ffÔ½f ImY ´ffÀf dÀ±f°f W`Ü BÀf ¦fbRYf ¸fZÔ ¨f¸f¦ffQOÞfZÔ IYe ÀfÔ£¹ff B°f³fe Ad²fIY W` dIY À±ff³fe¹f »ffZ¦ffZÔ ImY ¶fe¨f ¹fW ¨f¸f¦ffQOÞ ¦fbRYf ImY ³ff¸f ÀfZ þf³fe þf°fe W`Ü BÀf ¦fbRYf ¸fZÔ SXfZVf³fe ¶fWb°f IY¸f Af°fe W`Ü BÀfd»fE MXfg¨fÊ »fZIYSX We AfEÔÜ OZd½fÀf RYfg»Àf:- ¹fW AQзfb°f ÓfSX³ff ¸f²¹f ´ffZJSXf VfWSX ÀfZ Qû dIY¸fe. QcSX W`Ü BÀf ÓfSX³fZ IYf ´ff³fe Àfe²fZ EIY ´f°f»fe Àfe ³fWSX ¸fZÔ d¦fSX°ff W`Ü ¸ff³ff þf°ff W` dIY BÀf ³fWSX ¸fZÔ d¦fSX OZd½fO ³ff¸f ImY EIY ´f¹fÊMXIY IYe ¸fÈ°¹fb WfZ ¦fBÊ ±feÜ C³WeÔ IYe ¹ffQ ¸fZÔ ´ffZJSXf ImY »ffZ¦ffZÔ ³fZ BÀf ÓfSX³fZ IYf ³ff¸f OZd½fO ÓfSX³ff SXJfÜ

JbþSXfWfZ £ffÀf Afa³fQ IYe A³fb·fcd°f ÀfIY°ff W`Ü ´f³³ff ³fZVf³f»f ´ffIYÊ . ´fifþZ¢XMX MXfB¦fSX ÀfZ þbOÞf WbAf ¹fW A·¹ffSX¯¹f 543 dIY»ffZ ¸ feMXSX ImY Qf¹fSXZ ¸fZÔ R`Y»ff

WbAf W`Ü ¹fWfÔ ¶ff§f, ´f`Ô±fSX, ·ff»fc þÔ¦f»fe ·f`ÔÀf À´ffgMXZO dWSX³f, IYf»fZ dWSX³f AfdQ ´ffE þf°fZ W`ÔÜ ´ffÔO½f RYfg»Àf, JþbSXfWfZÔ ÀfZ 34 dIY¸fe IYe QcSXe ´fSX dÀ±f°f ¹fW IYMXfZSXZ ImY AfIYfSX IYe §ffMXe W`Ü ImY³f dSX½fSX »ffgþ, I`Yd´fÔ¦f À´fZÀf ½f ¶ffZdMXÔ¦f Àfbd½f²ff C´f»f¶²f IYSXf³fZ ½ff»fe ¹fW »ffgþ, JþbSXfWfZÔ ÀfZ 24 dIY¸fe IYe QcSXe ´fSX dÀ±f°f W`Ü

◊Ò‚‚¸ •¢¡ŸË ¬Áé‹∑§‡Êã‚ ¬˝Ê. Á‹. ∑§ Á‹∞ ◊ÈŒ˝∑§, ¬˝∑§Ê‡Ê∑§ ÁŸ◊¸‡Ê àÿÊªË Ÿ ÖÿÊÁà Á¬˝¢≈U‚¸ ߸-~y ‚Ä≈U⁄U-{ ŸÊ∞«UÊ, ªÊÒÃ◊’ÈfŸª⁄U ‚ ¿¬flÊ∑§⁄U ’Ë-zx, ‚Ä≈U⁄U-z|, ŸÊ∞«UÊ ‚ ¬˝∑§ÊÁ‡Êà Á∑§ÿÊ– ¬˝’¢äÊ ‚¢¬ÊŒ∑§— ‚ÈŸË‹ ©U¬ÊäÿÊÿ, ‚¢¬ÊŒ∑§— ÁŸ◊¸‡Ê àÿʪË, (‚◊ÊøÊ⁄U øÿŸ ∑§ Á‹∞ ¬Ë.•Ê⁄U.’Ë.∞Ä≈U ∑§ ÄUà Á¡ê◊ŒÊ⁄U), «UÊ∑§ ¬¢¡ËÿŸ ‚¢ÅÿÊ — UP/GBD -134/2011-13 •Ê⁄U.∞Ÿ.•Ê߸. Ÿ¢’⁄U— UPHIN/2010/33011 , »§ÊŸ— ÆvwÆ-yxzw|||, „UÒÀ¬‹Êߟ Ÿ— }}ÆÆyyv~yy, »Ò§Ä‚—ÆvwÆ-yxzw||}– Website : www.rashtriyaujala.com, Email:- editor@rashtriyaujala.com, ne@rashtriyaujala.com

03August2011  

epaper rashtriyaujala

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you