Page 1

www.rashtriyaujala.com

Email: ne@rashtriyaujala.com

³fûEOXf (E³fÀfeAfSX)

Q`d³fIY

¸fa¦f»f½ffSX, 26 A´fi`»f 2011

SXfáÑXe¹f ÀfaÀIYSX¯f

IbYLX £ffÀf W`X... Ad²fIY°f¸f °ff´f¸ff³f ³¹fc³f°f¸f °ff´f¸ff³f

½f`Vff£f ¸ffÀf, IÈY¿¯f ´fÃf, 9, 2068 n n n

39.5 dOX¦fie 23.6 dOX¦fieX

U¿fÊ : 1, AaIY : 301 ´fÈâX 8 Af¸faÂf¯f ¸fc»¹f 2.00 ÷Y´fE

ÀfZÔÀfZ¢Àf

Àfc¨fIYfaIY ¶feEÀfBÊX Àfc¨fIYfaIY E³fEÀfBÊX

Aaþ³fe ´fd¶»fIZYVf³Àf ´fif. d»f. IYf ´fiIYfVf³f

5

6

½ffSXf¯fÀfe ´fWbaX¨fe ÀfaÀIÈYd°f E¢Àf´fiZÀf

Afªf IZY ¸f`¨f

Àfa¶fû²f³f

d½fVû¿fÄf ¶fnZ¶ffªf IZY °füSX ´fSX MXe¸f ¸fZÔ ½ff´fÀfe IZY BX¨LbXIY W`ÔX IYf¸fSXf³f

8

³fBÊX dQ»»feÜ

OZX¹fSX OZXd½f»Àf V/S SXfg¹f»f ¨f`»fZÔªfÀfÊ ¶f`Ô¦f»fûSX

Àf¸f¹f: 8-00 Àff¹fa

ÀffSX Àf¸ff¨ffSX dWÀffSX °f±ff ¦fbOÞ¦ffÔ½f Àf½ffÊd²fIY ¦f¸fÊ

¨fÔOe¦fPÞÜ ´fdV¨f¸ffZØfSX ÃfZÂf ¸fZÔ ¦f¸feÊ ImY °fZ½fSX °feJZ WfZ³fZ ImY Àff±f Ad²fIY°f¸f °ff´f¸ff³f 41 dO¦fie IYfZ ´ffSX IYSX ¦f¹ffÜ ¸f`Qf³fe B»ffImY ¸fZÔ dWÀffSX Àf½ffÊd²fIY ¦f¸fÊ AüSX dW¸ff¨f»f ¸fZÔ dVf¸f»ff IYf °ff´f¸ff³f Àff¸ff³¹f ÀfZ LW dO¦fie Ad²fIY SXWfÜ dWÀffSX ¸fZÔ Ad²fIY°f¸f °ff´f¸ff³f 41 dO¦fie IYfZ ´ffSX IYSX ¦f¹ffÜ ¦fbO¦ffÔ½f ¸fZÔ 41 dO¦fie ÀfZ Ad²fIY, IYSX³ff»f 40 dO¦fie, ³ffSX³fü»f 38 dO¦fie, AÔ¶ff»ff 39dO¦fie, SXfZW°fIY 40 dO¦fie, d·f½ff³fe 40 dO¦fie °fIY ´fWbÔ¨f ¦f¹ffÜ ¨fÔOe¦fP ¸fZÔ Ad²fIY°f¸f °ff´f¸ff³f 38 .6 dO¦fie, A¸fÈ°fÀfSX 40.6 dO¦fie, »fbd²f¹ff³ff 40.6 dO¦fie AüSX ´fdMX¹ff»ff 40.5 dO¦fie SXWfÜ ßfe³f¦fSX ¸fZÔ °ff´f¸ff³f 28.2 dO¦fie.þ¸¸fc 37.9 dO¦fie SXWfÜ dW¸ff¨f»f ´fiQZVf ¸fZÔ ¦f¸feÊ ImY °fZ½fSX ¶fPÞ°fZ We dVf¸f»ff ¸fZÔ 26 dO¦fie, ¸fÔOe ¸fZÔ 34 dO¦fie, ÀfbÔQSX³f¦fSX ¸fZÔ 34 dO¦fie, ²f¸fÊVff»ff ¸fZÔ 31 dO¦fie, ·fbÔ°fSX ¸fZÔ 32 dO¦fie, ³ffW³f ¸fZÔ 33 dO¦fie, DY³ff ¸fZÔ 39 dO¦fie, ÀffZ»f³f ¸fZÔ 31 dO¦fie, IY»´ff ¸fZÔ 22 dO¦fie °ff´f¸ff³f SXWfÜ ¸füÀf¸f IYf¹ffÊ»f¹f ImY A³fbÀffSX A¦f»fZ ¨fü¶feÀf §fÔMXfZÔ ImY QüSXf³f »ffZ¦ffZÔ IYfZ °fZþ ¦f¸feÊ IYf Àff¸f³ff IYSX³ff ´fOÞZ¦ffÜ

EÀfAfBÊMXe ³fZ AÔd°f¸f dSX´ffZMXÊ ÀfüÔ´fe

³fBÊX dQ»»feÜ ¦fbþSXf°f QÔ¦ffZÔ ¸fZÔ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fSXZ³Qi ¸ffZQe E½fÔ 61 A³¹f IYe ·fcd¸fIYf IYe þfÔ¨f ImY d»fE C¨¨f°f¸f ³¹ff¹ff»f¹f õfSXf ¦fdN°f d½fVfZ¿f þfÔ¨f Q»f (EÀfAfBÊMXe) ³fZ Àfû¸f½ffSX IYû A´f³fe AÔd°f¸f þfÔ¨f dSX´ffZMXÊ ÀfüÔ´f QeÜ IZÔYQie¹f þfÔ¨f ¶¹fcSXfZ (Àfe¶feAfBÊ) ImY ´fc½fÊ d³fQZVfIY OfW. AfSX ImY SXf§f½f³f IYe A²¹fÃf°ff ½ff»fZ EÀfAfBÊMXe ³fZ ³¹ff¹f¸fcd°fÊ Oe ImY þ`³f E½fÔ E¨f E»f QØfc IYe JÔO´feN IYfZ Àfe»f¶fÔQ d»fRYfRmY ¸fZÔ AÔd°f¸f dSX´ffZMXÊ ÀfüÔ´fe, dþÀf ´fSX 27 A´fi`»f IYfZ Àfb³f½ffBÊ WfZ¦feÜ EÀfAfBÊMXe dSX´ffZMXÊ ¸fZÔ BÀf ¶ff°f IYfZ »fZIYSX ·fe dÀfRYfdSXVfZÔ WfZÔ¦fe dIY ½f¿fÊ 2002 ¸fZÔ WbE ¦fbþSXf°f QÔ¦ffZÔ ImY dVfIYfSX IYfÔ¦fiZÀf ImY ´fc½fÊ ÀffÔÀfQ EWÀff³f þfRYSXe IYe ´f°³fe þfdIY¹ff þfRYSXe IYe dVfIYf¹f°f ´fSX Af¦fZ þfÔ¨f WfZ ¹ff ³fWeÔÜ

þ³f¸f°f

¢¹ff »fûIY´ff»f d¶f»f QZVf IYû §fb³f IYe °fSXWX ¨ffMX SXWZX ·fi¿MXf¨ffSX IYû £f°¸f IYSX³fZ ¸fZÔ ÀfWXf¹fIY WXû ÀfIZY¦ff?

„UÊ¢ Ÿ„UË¥ ¬ÃÊ Ÿ„UË¢

³fBÊX dQ»»fe : Af¸feÊ IY¸ffaOXÀfÊ IYfaRiZÔYÀf IZY QüSXf³f ±f»f ÀfZ³ff IZY Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû Àfa¶fûd²f°f IYSX°fZ ªf³fSX»f ½fe.IZY. dÀfaWXÜ

LXf¹ff : EªfZÔÀfe

ÀfSXfÊRYf Àfû³ffX ¨ffaQe

22,060X ÷Y. (999.9) 68,600 ÷Y. (22 I`YSmXMX)

R`YVf³f ¸fZÔ Af¹ff BXÀ»ff¸fe MX¨f

IYf»fZ ²f³f ÀfZ ªfbOÞZX ¸ff¸f»fûÔ IZY d»fEX Àfd¸fd°f ¦fdNX°f

19,584 (+ 212.92X) 5,875.50 (+ 64.05X)

¸fZSXN ¸fZÔ dWÔÀff ImY ¶ffQ °f³ff½f ¸fZSXNÜ

IZÔYQi ÀfSXIYfSX ³fZ Àfû¸f½ffSX IYû C¨¨f°f¸f ³¹ff¹ff»f¹f IYfZ A½f¦f°f IYSXf¹ff dIY d½fQZVfe ¶f`ÔIYfZÔ ¸fZÔ þ¸ff IYf»fZ ²f³f ÀfZ þbOÞZ ¸ff¸f»ffZÔ IYe þfÔ¨f IYfZ Àf¸fd³½f°f IYSX³fZ E½fÔ d³f¦fSXf³fe SXJ³fZ ImY d»fE C¨¨ffd²fIYfSX ´fif~ ¶fWbd½f·ff¦fe¹f Àfd¸fd°f IYf ¦fN³f dIY¹ff ¦f¹ff W`Ü Àffgd»fdÀfMXSX þ³fSX»f ¦ffZ´ff»f Àfb¶fiÁ¸f¯¹f¸f ³fZ ³¹ff¹f¸fcd°fÊ ¶fe. ÀfbQVfʳf SXZOÐXOXe E½fÔ ³¹ff¹f¸fcd°fÊ EÀfEÀf d³fªªfSX IYe JÔO´feN IYfZ ¶f°ff¹ff dIY BÀf Àfd¸fd°f IYe A²¹fÃf°ff SXfþÀ½f d½f·ff¦f ImY Àfd¨f½f IYSXZÔ¦fZÜ ßfe Àfb¶fiÁ¸f¯¹f¸f ³fZ ¶f°ff¹ff dIY (Vû¿f ´fZªf 2 ´fSX)

QbIYf³ffZÔ ¸fZÔ Af¦f »f¦ff QeÜ BÀfImY A»ff½ff ·feOÞ ³fZ ´fbd»fÀf ¨füdIY¹ffZÔ IYfZ ·fe Af¦f ImY W½ff»fZ IYSX dQ¹ffÜ ´fiVffÀf³f ³fZ CØfSX ´fiQZVf ImY ¸fZSXN ¸fZÔ SXd½f½ffSX SXf°f EIY Àf¸fbQf¹f ImY dÀ±fd°f IYfZ QZJ°fZ WbE EWd°f¹ff°f³f Àfû¸f½ffSX IYû VfWSX ImY »ffZ¦ffZÔ ³fZ VfWSX ImY EIY ²ffd¸fÊIY À±f»f ¸fZÔ þ¶fSX³f ´fi½fZVf Àf·fe ÀfSXIYfSXe °f±ff d³fþe ÀIYc»ffZÔ IYfZ ¶fÔQ SXJ³fZ ImY IYSXImY IYd±f°f °füSX ´fSX ½fWfÔ ImY ²f¸fʦfb÷Y IYe d´fMXfBÊ IYSX AfQZVf dQE W`aÜ ´fbd»fÀf ImY A³fbÀffSX ·feOÞ ³fZ ´fbd»fÀf ´fSX Qe, ²ffd¸fÊIY ´fbÀ°fIY þ»ff Qe dþÀfÀfZ ·fe ´f±fSXf½f dIY¹ff dþÀfImY IYfSX¯f CX³¸ffQ C¦fi ·feOÞ ImY IYBÊ þ¦fW Af¦fþ³fe Ad°fdSX¢°f dþ»ff ¸fdþÀMÑZMX AüSX AüSX ¦ffZ»fe¶ffSXe IYSX³fZ ImY ¶ffQ VfWSX EIY ²ffd¸fÊIY À±f»f ¸fZÔ ªf¶fSX³f ´fbd»fÀf A²feÃfIY (³f¦fSX) °f±ff A³¹f ¸fZÔ °f³ff½f IYf ¸ffWü»f W`Ü ´fbd»fÀf ³fZ Ad²fIYfSXe ·fe §ff¹f»f WfZ ¦fEÜ Wf»ff°f ´fi½fZVf IYSX ²f¸fʦfb÷Y IYe ¶f°ff¹ff dIY ²ffd¸fÊIY ´fbÀ°fIY IYfZ ´fSX IYf¶fc ´ff³fZ ImY d»fE °½fdSX°f d´fMXfBÊX IYf ¸ff¸f»ff ³fbIYÀff³f ´fWbÔ¨ff³fZ °f±ff ²f¸fʦfb÷Y ÀfZ IYf¹fʶf»f (AfSXEERY) IYe EIY ¸ffSX´feMX IYSX³fZ ÀfZ dWÔÀfIY WbE »ffZ¦ffZÔ ImY IYBÊ þ¦fW IaY´f³fe °f±ff ´feEÀfe IYe LW IaY´fd³f¹ffÔ °f`³ff°f IYe ¦fBÊ W`ÔÜ Af¦fþ³fe IYSX³fZ ImY ¶ffQ A¶f ·fe B»ffImY ¸fZÔ °f³ff½f IYf ´fbd»fÀf ImY A³fbÀffSX ·feOÞ ³fZ BÀf ¶fe¨f ¦ffZ»fe¶ffSXe ·fe IYeÜ ¸ffWü»f W`Ü dÀ±fd°f CÀf Àf¸f¹f d¶f¦fOÞe þ¶f QfZ³fûÔ Àfa´fiQf¹ffZÔ dWÔÀff ImY IYfSX¯f B³f dQ³ffZÔ ¹fWfÔ ¨f»f SXWZ ³fü¨f³Qe ¸fZ»fZ ¸fZÔ ImY »ffZ¦f ÀfOÞIYfZÔ ´fSX C°fSX AfEÜ C¦fi ·feOÞ ³fZ BÀf ¶fe¨f ·f¦fQOÞ ¸f¨f ¦fBÊXÜ »fcMX ImY OSX ÀfZ IYBÊ QbIYf³fQfSX A´f³ff °fe³f ¶fÀffZÔ ImY A»ff½ff A³¹f IYBÊ ½ffW³ffZÔ °f±ff IYSXe¶f 100 Àf¸ff³f Àf¸fZMX IYSX QZSX SXf°f We ¸fZ»fZ (Vû¿f ´fZªf 2 ´fSX)

§fûMXf»fûÔ IZY AfSXûd´f¹fûÔ ´fSX IYÀff dVfaIYªff McX-þe À´fZ¢MÑX¸f ¸ff¸f»ff

SXf¿MÑX¸faOX»f £û»f §fûMXf»ff

³fBÊX dQ»»feÜ

Afd£fSXIYfSX d¦fSXµX°ffSX WXû WXe ¦fE IY»f¸ffOÞe

¦f¹ffÜ Àfe¶feAfBÊ IYe MXe¸f ³fZ Wf»f We ¸fZÔ »fÔQ³f ¸fZÔ ¢½fe³f ¶fZMX³f dSX»fZ ImY ÀfÔ¶fÔ²f ¸fZÔ ½fWfÔ ImY IbYL »ffZ¦ffZÔ ÀfZ ´fcL°ffL IYe ¶fWb¨fd¨fÊ°f SXf¿MÑX¸fÔO»f JZ»f §ffZMXf»ff ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ IZÔYQie¹f ±fe °f±ff IbYL QÀ°ff½fZþ ¶fSXf¸fQ IYSX³fZ ¸fZÔ ÀfRY»f°ff ´ffBÊ ±feÜ þfÔ¨f ¶¹fcSû (Àfe¶feAfBÊ) ³fZ Àfû¸f½ffSX Àfe¶feAfBÊ ³fZ ßfe IY»f¸ffOÞe IYfZ ¦f°f IYfSX½ffBÊX IYû Af¹ffZþ³f Àfd¸fd°f ImY ´fc½fÊ A²¹fÃf 15 A´fi`»f IYfZ þfÔ¨f Q»f ImY Àf¸fÃf IYfa¦fiZÀf ÀfZ ·fe d³f»fad¶f°f ÀfbSXZVf IY»f¸ffOÞe IYfZ d¦fSXµX°ffSX IYSX ´fZVf WfZ³fZ ImY d»fE IYWf ±ff dIY³°fb QZVf d»f¹ffÜ Àfe¶feAfBÊ ÀfcÂffZÔ ³fZ ¹fWfÔ BÀf ÀfZ ¶ffWSX SXW³fZ ImY IYfSX¯f ½fW d³f²ffÊdSX°f dIYE ¦fE ÀfbSmXVf AfVf¹f IYe þf³fIYfSXe QeÜ C³WZÔ ¢½feÔÀf Àf¸f¹f ´fSX ´fZVf ³fWeÔ WfZ ´ffE ±fZÜ þfÔ¨f ¶fZMX³f dSX»fZ ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ d¦fSXµX°ffSX dIY¹ff ¦f¹ff W`Ü BXÀfIZY °fbSaX°f Q»f BÀfÀfZ ´fW»fZ ßfe IY»f¸ffOÞe ÀfZ IYBÊ ¶ffSX ´fcL°ffL IYSX ¶ffQ IYfa¦fiZÀf ³fZ CX³WZÔX ´ffMXeÊ ÀfZ d³f»fad¶f°f IYSX³fZ IYe §fû¿f¯ff ¨fbIYe W` °f±ff C³fImY dNIYf³ffZÔ ´fSX Lf´fZ ¸ffSX ¨fbIYe W`Ü ·fe IYSX QeÜ SXf¿MÑX¸fÔO»f JZ»f SXfþ²ff³fe dQ»»fe ¸fZÔ ¦f°f ½f¿fÊ °fe³f ÀfZ 14 Àfb¶fW 10 ¶fþIYSX 45 d¸f³fMX ´fSX Àfe¶feAfBÊ ¸fb£¹ff»f¹f A¢XMXc¶fSX IYfZ WbAf ±ffÜ Àfe¶feAfBÊ JZ»f Af¹ffZþ³f ÀfZ þbOÞZ ´fWbÔ¨fZÜ ´fifSXÔd·fIY ´fcL°ffL ImY ¶ffQ C³WZÔ d¦fSXµX°ffSX IYSX d»f¹ff IYf¹fûË ¸fZÔ ·fi¿MXf¨ffSX IYe ·fe þfÔ¨f IYSX SXWe W`Ü (EªfZÔÀfe)

³fBÊ dQ»»feÜ

IY÷Y¯ffd³fd²f IYe ´fbÂfe IZY d½f÷YðX ¨ffªfÊVfeMXX

IY÷Y¯ffd³fd²f IYe ´f°³fe Q¹ff»fb A¸¸f»f IYf ³ff¸f ³fWeÔ W`Ü ¨ffþÊVfeMX ¸fZÔ IYX»ffB¦f³fSX MXe½fe ImY E¸fOe VfSXQ IbY¸ffSX AüSX McX-þe À´fZ¢XMѸf §ffZMXf»ff ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ Àfe¶feAfBÊ ³fZ ´fc½fÊ QcSXÀfÔ¨ffSX ¸fÔÂfe E.SXfþf IYf ³ff¸f ·fe Vffd¸f»f W`Ü VfSXQ ÀffZ¸f½ffSX IYfZ QcÀfSXe ¨ffþÊVfeÊMX ´fZVf IbY¸ffSX IYfZ ÀfW ÀffdþVfIY°ffÊ ¶f°ff¹ff dVfIaYªff IYSX QeÜ Àfe¶feAfBÊ ³fZ ´fdMX¹ff»ff ¦f¹ff W` þ¶fdIY SXfþf ´fSX §fcÀf »fZ³fZ IYf Q¹ff»fb A¸¸f»f IYf ³ff¸f WfCÀf IYfZMXÊ ¸fZÔ ¨ffþÊVfeMX ´fZVf IYeÜ AfSXfZ´f »f¦ff¹ff ¦f¹ff W`Ü BÀfImY A»ff½ff BXÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ªffa¨f EªfZÔÀfe ³fZ ³fWXeÔ, E. SXfªff IYf ³ff¸f ·fe dÀf³fZ¹fb¦f AüSX IbYÀfZ¦ffÔ½f IaY´fd³f¹ffZÔ ÀfZ °fd¸f»f³ffOb ImY ¸fb£¹f¸fÔÂfe E¸f. þbOÞZ IYSXe¸f ¸ffZSXf³fe AüSX AfdÀfRY Vffd¸f»f IY÷Y¯ffd³fd²f IYe ´fbÂfe IYd³f¸ffZÓfe ¶f»f½ff IYf ·fe ¨ffþÊVfeMX ¸fZÔ ³ff¸f W`Ü ÀfdW°f ´ffÔ¨f AüSX ½¹fd¢°f¹ffZÔ IYfZ McX-þe À´fZ¢XMѸf Af½fÔMX³f C³f ´fSX §fcÀf QZ³fZ IYf AfSXfZ´f W`Ü ´fc½fÊ MXZd»fIYfg¸f ¸fÔÂfe E. ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ÀfW-AfSXfZ´fe ¶f³ff¹ffÜ BXÀf¸fZÔ IYd³f¸ffZÓfe IYfZ ÀfW SXfþf, C³fImY ÀfW¹ffZ¦fe ÀffdQIY ¶ffVff, AüSX Oe¶fe dSX¹f»MXe ÀffdþVfIY°ffÊ ¶f°ff¹ff ¦f¹ff W`Ü À´fZVf»f Àfe¶feAfBÊ þþ AfZ´fe ImY VffdWQ ¶f»f½ff ³fZ OeE¸fImY ImY ¨f`³f»f IYX»ffB¦f³fSX MXe½fe Àf`³fe IYe AQf»f°f ¸fZÔ QfdJ»f IYe ¦fBÊ ¨ffþÊVfeMX ¸fZÔ °fIY 200 IYSXûOÞ ÷Y´f¹fZ ´fWbÔ¨ff¹fZ (Vû¿f ´fZªf 2 ´fSX)

þ¹ff ´fSX IYf³fc³fe IYfSXʽffBÊ Àfa·f½f: IY÷Y¯ffd³fd²f ¨fZ³³fBÊÜ °fd¸f»f³ffOb ImY ¸fb£¹f¸fÔÂfe E¸f IY÷Y¯ffd³fd²f ³fZ IYWf dIY ½fW ARYX½ffW µX»f`f³fZ AüSX C³fImY Q»f Qid½fOÞ ¸fb³fZÂf IY¿f¦f¸f ImY dJ»ffRY Qb¿´fi¨ffSX IYSX³fZ ImY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ AdJ»f ·ffSX°fe¹f A³³ff Qid½fO ¸fb³fZÂf IY¿f¦f¸f IYe ³fZ°ff þZ. þ¹f»fd»f°ff ImY dJ»ffRY ¸ff³fWfd³f IYf ¸fbIYQ¸ff Qf¹fSX IYSX ÀfIY°fZ W`ÔÜ ßfe IY÷Y¯ffd³fd²f ³fZ ÀfÔ½ffQQf°ffAfZÔ ÀfZ ¹fWfÔ ¶ff°f¨fe°f ¸fZÔ IYWf dIY Àfbßfe þ¹f»fd»f°ff BÀf °fSXW ImY Qb¿´fi¨ffSX IYf ÀfWfSXf »fZIYSX »ffZ¦ffZÔ IYfZ ¦fb¸fSXfW IYSX³fZ IYe IYfZdVfVf IYSX SXWe W`ÔÜ C»»fZJ³fe¹f W` dIY Àfbßfe þ¹f»fd»f°ff ³fZ ¨fb³ff½f Af¹ffZ¦f ¸fZÔ dVfIYf¹f°f IYSX AfSXfZ´f »f¦ff¹ff W` dIY ÀfØfføYPÞ Qi¸fbIY ÀfSXIYfSX IYBÊ ¸fW°½f´fc¯fÊ ÀfSXIYfSXe d½f·ff¦ffZÔ IYfZ ´fbSXf³fZ Àfd¨f½ff»f¹f ÀfZ ³fE d½f²ff³fÀf·ff ´fdSXÀfSX ¸fZÔ »fZ þf³fZ IYe AfOÞ ¸fZÔ ¶fWb°f Àfe ¸fW°½f´fc¯fÊ RYfBX»ffZÔ IYfZ ³f¿MX IYSX³fZ ¸fZÔ »f¦fe WbBÊ W`Ü

QZVf-d½fQZVf ¸fZÔ Àf°¹f A¶f Vfe»ff IYe d¦fSXµ°ffSXe IYe ¸ffa¦f Àfb´fie¸f IYûMÊX ÀfZ °f»f½ffSX ÀffBËX IYfZ ßfðfÔþd»f Qa´fd°f IYû SXfWX°f ³fBÊ dQ»»feÜ

´fbMÐXMXf´f±feÊ /IbYAf»ff»fa´fbSÜ

Af²¹ffd°¸fIY ¦fb÷Y Àf°¹f ÀffBËX ¶ff¶ff IYfZ QZVf-d½fQZVf ¸fZÔ ßfðfÔþd»f QZ³fZ ½ff»ffZÔ IYf °ffÔ°ff »f¦ff WbAf W`Ü ·ffSX°fe¹f dIiYImYMX MXe¸f ImY ¸fWf³f ¶f»»fZ¶ffþ Àfd¨f³f °fZÔQb»fIYSX ³fZ ÀffZ¸f½ffSX IYfZ C³WZÔ Aßfb´fc¯fÊ ßfðfÔþd»f Ad´fÊ°f IYeÜ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¸f³f¸ffZW³f dÀfÔW AüSX IYfÔ¦fiZÀf A²¹fÃf ÀffZd³f¹ff ¦ffÔ²fe ¸fÔ¦f»f½ffSX Vff¸f IYfZ ´fbMÐXMXf´f±feÊ ´fWbÔ¨fZÔ¦fZÜ C²fSX, ¸f»fZdVf¹ff ¸fZÔ IYBÊ À±ff³ffZÔ ´fSX ÀffBËX ¶ff¶ff IYfZ ßfðfÔþd»f QZ³fZ ImY d»fE Àf·ffEÔ Aad°f¸f QVfʳf Af¹ffZdþ°f IYe ¦fBËXÜ ßfe SXZOÐXOXe ³fZ IYWf dIY ßfðf»fbAfZÔ IYfZ Afªf ´fbMÐXMXf´f±feÊ ´fWbaX¨fZÔ¦fZ ¦f»f½ffSX Vff¸f LW ¶fþZ °fIY ¸f³f¸fûWX³f dÀfaWX ½f Àfûd³f¹ff ¦ffa²fe ¸fÔ¶ff¶ff ImY QVfʳf IYe A³fb¸fd°f ÀffBËX IZY Vf½f IYû QZ£f Àfd¨f³f IZY WfZ¦feÜ ¶ff¶ff IYf ´ffd±fʽf VfSXeSX SXd½f½ffSX Vff¸f LW ¶fþZ ÀfZ We Afa£fûÔ ÀfZ d³fIY»fZ AfaÀfc ´fiVffÔd°f d³f»f¹f¸f ImY ÀffBÊ IbY»f½fÔ°f Wfg»f ¸fZÔ SXJf WbAf W`Ü ¸ffÀMXSX-¶»ffÀMXSX °fZÔQb»fIYSX, ´f°³fe AÔþ»fe AüSX d¸fÂf ½fe.¨ff¸fbÔOZV½fSX³ff±f ImY Àff±f ¶ff¶ff IYfZ ßfðfÔþd»f QZ³fZ ´fWbÔ¨fZÜ ½fW Àf°¹f ÀffBËX ¶ff¶ff ImY ´ffd±fʽf VfSXeSX ImY ´ffÀf ¶f`NZ ±fZÜ ¶ff¶ff ImY A³f³¹f ·f¢°f SXWZ Àfd¨f³f IYe AfÔJfZÔ ÀfZ ´fif±fʳff ImY QüSXf³f AfÔÀfc L»fIY AfEÜ

·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ (·ffþ´ff) ³fZ SXf¿MÑX¸fÔO»f JZ»f §ffZMXf»fZ ¸fZÔ Af¹ffZþ³f Àfd¸fd°f ImY ´fc½fÊ A²¹fÃf ÀfbSXZVf IY»f¸ffOe IYe d¦fSXµX°ffSXe IYfZ QZSX ÀfZ CNf¹ff ¦f¹ff IYQ¸f ¶f°ff°fZ WbE VfbÔ¦f»fc Àfd¸fd°f IYe dSX´ffZMXÊ ImY Af²ffSX ´fSX dQ»»fe IYe ¸fb£¹f¸fÔÂfe Vfe»ff QedÃf°f AüSX »ffZ¦ffZÔ ImY dJ»ffRY ·fe °f°IYf»f IYfSXʽffBÊ IYSX³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYe W`Ü ·ffªf´ff ³fZ BÀf ¸ff¸f»fZ IYe þfÔ¨f ImY Qf¹fSXZ ¸fZÔ ´fi²ff³f¸fÔÂfe IYf¹ffÊ»f¹f IYfZ ·fe »ff³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYe W`Ü ´ffMXeÊ ImY SXf¿MÑXe¹f ¸fWfÀfd¨f½f d½fþ¹f ¦ffZ¹f»f ³fZ ÀfÔ½ffQQf°ff Àf¸¸fZ»f³f ¸fZÔ SXf¿MÑX¸fÔO»f JZ»f Af¹ffZþ³f ÀfZ þbOÞe Ad³f¹fd¸f°f°ffAfZÔ ImY dÀf»fdÀf»fZ ¸fZÔ ßfe IY»f¸ffOe IYe d¦fSXµX°ffSXe ´fSX IYWf dIY ÀfSXIYfSX ³fZ ¹fW IYQ¸f CNf³fZ ¸fZÔ ¶fWb°f QZSX IYSX QeÜ C³WfZÔ³fZ IYWf dIY BÀfÀfZ »f¦f°ff W` dIY ÀfSXIYfSX IYfSXʽffBÊ IYSX ·fe SXWe W` AüSX ³fWeÔ ·fe IYSX SXWe W`Ü

VffÔd°f ·fc¿f¯f ÀfZ ÀfÔ¶fÔd²f°f ÀfeOe ÀfÔQZWþ³fIY ³fBÊX dQ»»feÜ

Àff¸ffdþIY IYf¹fÊIY°ffÊ À½ff¸fe Ad¦³f½fZVf ³fZ ´fc½fÊ d½fd²f ¸fÔÂfe AüSX »ffZIY´ff»f d½f²fZ¹fIY ´fiføY´f Àfd¸fd°f ImY ÀfW A²¹fÃf VffÔd°f ·fc¿f¯f IYfZ AfSXfZ´ffZÔ ImY IYMX§fSXZ ¸fZÔ JOÞf A´f³fZ d½f¨ffSX ·fZþ³fZ IZY d»fE IYSX³fZ ½ff»fe ÀfeOe IYfZ ÀfÔQZWXfÀ´fQ ¶f°ff°fZ WbE Àfû¸f½ffSX IYû »fû¦fBX³f IYSmÔX IYWf dIY ¹fW »ffZIY´ff»f d½f²fZ¹fIY IYfZ °f`¹ffSX IYSX³fZ IYe www.rashtriyaujala.com ´fidIiY¹ff IYfZ ¶ffd²f°f IYSX³fZ IYe IYfZdVfVf W`Ü EIY MXZ»fed½fþ³f ¨f`³f»f ImY IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ ¨ff`. ßfe dSXÀff»f dÀfaWX ½f¸ffÊ ÀffÃff°IYfSX IZY ´fifZ. IYf»fe¨fSX¯f ½f¸ffÊ QüSXf³f À½ff¸fe SXf¸f´fiIYfVf ½f¸ffÊ (¶fWX»ffZ»f´fbSX ½ff»fZ) Ad¦³f½fZVf ³fZ IYWf dIY »fû¦f BÀf ßfe »føfe Af·fc¿f¯f IZY³Qi ÀfeOe IYfZ ´fcSXe WX¸ffSXZ ¹fWXfa ´fSX WXSX ´fiIYfS IZY ÀffZ³fZ ½f ¨ffaQe IZY Àf¨¨ffBÊ ¸ff³f SXWZ Af·fc¿f¯f ¶f³ff¹fZÔ ½f ¸fSX¸¸f°f dIY¹fZ þf°fZ WX`ÔÜ W`ÔÜ ½fZ IYW SXWZ W`ÔX ¦ffa½f - ¶fWXSXf¸f´fbSX, d³f¹fSX : AfQVfÊ dIY ¹fW ÀfeOe RYþeÊ W`Ü BÀf ÀfeOe IYû ´fd¶»fIY ÀIcY»f, dþ»ff ¦ffdþ¹ff¶ffQ ¶f³ff³fZ ½ff»ff IYü³f Ph.: 9818371177, 9891371177

¸ffZ³fc ª½f`»fÀfÊ

ÀfSXIYfSX A¶f ·fe VfbÔ¦f»fc Àfd¸fd°f IYe dSX´ffZMXÊ ImY Af²ffSX ´fSX IYfSXʽffBÊ ³fWeÔ IYSX SXWe W` dþÀfÀfZ BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ dþ¸¸fZQfSX NWSXfE ¦fE A³¹f »ffZ¦f Jb»fZ Af¸f §fc¸f SXWZ W`ÔÜ C³WfZÔ³fZ ¸ffÔ¦f IYe dIY ImY½f»f ßfe IY»f¸ffOe IYfZ d¦fSXµX°ffSX dIYE þf³fZ ÀfZ IYbL ³fWeÔ WfZ³ff þf³ff BÀf ¸ff¸f»fZ ÀfZ

¸ffa¦f ·ffªf´ff ³fZ ´fi²ff³f¸faÂfe IYf¹ffÊ»f¹f IYû ·fe ªffa¨f IZY Qf¹fSmX ¸fZÔ »ff³fZ IYû IYWXf þbOÞZ A³¹f »ffZ¦ffZÔ IYfZ ·fe d¦fSXµX°ffSX dIY¹ff þf³ff ¨ffdWEÜ C³WfZÔ³fZ IYWf dIY ßfe¸f°fe QedÃf°f IYfZ ¹ff °ffZ BÀ°feRYf QZ QZ³ff ¨ffdWE ¹ff C³WZÔ d¦fSXµX°ffSX IYSX d»f¹ff þf³ff ¨ffdWEÜ BÀfImY A»ff½ff °f°IYf»fe³f JZ»f ¸fÔÂfe E¸f. EÀf.d¦f»f AüSX VfWSXe d½fIYfÀf ¸fÔÂfe EÀf. þ¹f´ff»f SXZOÐXOXe °f±ff JZ»f Af¹ffZþ³f ÀfZ þbOÞZ A³¹f d³fIYf¹ffZÔ ImY ´fi¸fbJfZÔ ImY dJ»ffRY

·fe °fbSXÔ°f IYfSXʽffBÊ IYe þf³fe ¨ffdWEÜ C³WfZÔ³fZ IYWf dIY VfbÔ¦f»fc Àfd¸fd°f IYe dSX´ffZMXÊ ¦fÈW ¸fÔÂff»f¹f ·fZþ Qe ¦fBÊ W` AüSX IYfSXʽffBÊ ¸fZÔ ÀffdþVf³f QZSX IYe þf SXWe W`Ü C³WfZÔ³fZ IYWf dIY ßfe IY»f¸ffOe IYfZ ·ffSX°fe¹f AfZ»fÔd´fIY ÀfÔ§f (AfBÊAfZE) ImY A²¹fÃf ´fQ ÀfZ ·fe °fbSXÔ°f WMXf¹ff þf³ff ¨ffdWEÜ ßfe ¦ffZ¹f»f ³fZ IYWf dIY VfbÔ¦f»fc Àfd¸fd°f IYe dSX´ffZMXÊ ¸fZÔ dþ³f »ffZ¦ffZÔ IYfZ QfZ¿fe NWSXf¹ff ¦f¹ff W` C³fIYe ÀfÔ´fdØf IYbIYÊ IYSXImY ·fi¿MXf¨ffSX IYe SXfdVf IYfZ ½fÀfc»ff þf³ff ¨ffdWEÜ C³WfZÔ³fZ IYWf dIY ¹fW Àf¶f Bʸff³fQfSX IYWZ þf³fZ ½ff»fZ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ImY VffÀf³fIYf»f ¸fZÔ WfZ SXWf W`Ü ·ffþ´ff ³fZ°ff ³fZ IYWf dIY B³f JZ»ffZÔ ¸fZÔ dþ°f³ff J¨fÊ WbAf W` CÀfIYf »fZJf-þfZJf ½fZ¶fÀffBMX ´fSX Of»ff þf³ff ¨ffdWEÜ BÀfÀfZ ´fW»fZ ´ffMXeÊ ImY ´fi½f¢°ff VffW³f½ffþ WbÀf`³f ³fZ IYWf ±ff dIY BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ¶fOÞe-¶fOÞe ¸fLd»f¹ffÔ d»f´°f W`Ô ßfe IY»f¸ffOe °ffZ ImY½f»f CÀfIYe EIY IYOÞe W`ÔÜ

³fBXÊ dQ»»feÜ

¸ff¸f»ff VfbøY IYSX³fZ IYf d³f¨f»fe AQf»f°f IYf R`YÀf»ff A½f`²f W`Ü ßfe C¨¨f°f¸f ³¹ff¹ff»f¹f ³fZ ³ffZEOf ImY Àff»½fZ ³fZ IYWf dIY ¢X»ffZþSX dSX´ffZMXÊ ImY ¶fWb¨fd¨fÊ°f Af÷Yd¿f-WZ¸fSXfþ W°¹ffIYfÔO ¶ffQ d³f¨f»fe AQf»f°f õfSXf ÀfÔÄff³f ¸ff¸f»fZ IYe Àfb³f½ffBÊ d»fE þf³fZ IYf IYfZBÊ Àfû¸f½ffSX IYû 12 ½f`²ffd³fIY Aüd¨f°¹f þb»ffBÊ °fIY ImY d»fE ³fWeÔ W`Ü ³¹ff¹ff»f¹f ³fZ À±fd¦f°f IYSX QeÜ A¦f»fe Àfb³f½ffBÊ ImY Af÷Yd¿f ImY d´f°ff Ofg. d»fE 12 þb»ffBÊ IYe SXfþZVf °f»f½ffSX AüSX °ffSXeJ d³f²ffÊdSX°f AfQZVf ¸ffÔ ³fb´fcSX °f»f½ffSX IYe IYSX°fZ WbE IYWf dIY AfZSX ÀfZ ¸ff¸f»fZ IYe ½fW CÀf dQ³f Af÷Yd¿f WZ¸fSXfþ ´f`SX½fe IYSX SXWZ ½fdS¿NX W°¹ffIYfÔO ¸ff¸f»fZ IYe ¸fdþÀMÑZMX õfSXf ÀfÔÄff³f Ad²f½f¢°ff WSXeVf »fZ³fZ IYe ½f`²ffd³fIY°ff Àfb³f½ffBÊ À±fd¦f°f Àff»½fZ ³fZ ³¹ff¹f¸fcd°fÊ ´fSX d½f¨ffSX IYSXZ¦ffÜ ¶fe. ÀfbQVfʳf SXZOÐXOXe IYe A²¹fÃf°ff ³¹ff¹ff»f¹f IYe Àfû¸f½ffSX IYe Àfb³f½ffBÊ ½ff»fe QfZ ÀfQÀ¹fe¹f JÔO´feN ImY Àf¸fÃf ImY ´fdSX¯ff¸fÀ½f÷Y´f °f»f½ffSX QÔ´fd°f ImY Q»fe»f Qe dIY IZÔYQie¹f þfÔ¨f ¶¹fcSXfZ dJ»ffRY ¦ffdþ¹ff¶ffQ IYe d³f¨f»fe (Àfe¶feAfBÊ) IYe ¢X»ffZþSX dSX´ffZMXÊ ImY AQf»f°f ¸fZÔ 27 A´fi`»f IYfZ WfZ³fZ ½ff»fe ¶ff½fþcQ C³fImY ¸fb½fd¢IY»f ImY dJ»ffRY Àfb³f½ffBÊ ´fSX SXfZIY þfSXe SXWZ¦feÜ

WdSX´fbSX ¸fZÔ ³fWXeÔ »f¦f³fZ QZÔ¦fZ ´fSX¸ff¯fb ÀfÔ¹fÔÂf ¸f¸f°ff ¶f³fªfeÊ ³fZ EIY ¨f`³f»f IYû dQE BaXMXSX½¹fc ¸fZÔ IYe §fû¿f¯ff IYfZ»fIYf°ffÜ

AfSXû´f »fûIY´ff»f d½f²û¹fIY IYû °f`¹ffSX IYSX³fZ IYe ´fidIiY¹ff IYû ¶ffd²f°f IYSX³fZ IYe IYûdVfVf ¶f°ff¹ff W` ¹fW IYfZBÊ ³fWeÔ þf³f°ff AüSX ³f We ½fW Àff¸f³fZ Af SXWf W`Ü CÀf³fZ ¹fW ÀfeOe ½f¿fÊ 2006 ¸fZÔ ¢X¹ffZÔ ¶f³ffBÊÜ BÀf ¿fOÞ¹fÔÂf ImY ´feLZ ¸fIYÀfQ ¢X¹ff ±ffÜ ¦füSX°f»f¶f W` dIY BÀf d½f½ffQfÀ´fQ ÀfeOe ¸fZÔ IYd±f°f °füSX ´fSX ßfe ·fc¿f¯f IYe Af½ffþ W` AüSX ½fW Àf¸ffþ½ffQe ´ffMXeÊ ImY A²¹fÃf ¸fb»ff¹f¸f dÀfÔW ¹ffQ½f °f±ff SXfª¹fÀf·ff ÀfQÀ¹f A¸fSX dÀfÔW ÀfZ ¹fW IYW°fZ ´ffE ¦fE W`Ô dIY dIYÀfe ³¹ff¹ff²feVf IYfZ ¨ffSX IYSXfZOÞ ÷Y´f¹fZ ¸fZÔ JSXeQf þf ÀfIY°ff W`Ü

°fȯf¸fc»f IYfÔ¦fiZÀf IYe A²¹fÃf ¸f¸f°ff ¶f³fþeÊ ³fZ IYWf W` dIY ´fdV¨f¸f ¶fÔ¦ff»f d½f²ff³fÀf·ff ¨fb³ff½ffZÔ ¸fZÔ C³fIYe ´ffMXeÊ AüSX IYfÔ¦fiZÀf ImY ¦fN¶fÔ²f³f ImY d½fþ¹fe WfZ³fZ ´fSX WdSX´fbSX ¸fZÔ ´fSX¸ff¯fb ÀfÔ¹fÔÂf AüSX ³f¹ff¨ffSX ¸fZÔ SXfÀff¹fd³fIY C°´ffQ³f ImYÔQi IYe À±ff´f³ff ³fWeÔ WfZ¦feÜ Àfbßfe ¶f³fþeÊ ³fZ ¶fe°fe SXf°f EIY MXZ»fed½fþ³f ¨f`³f»f IYfZ dQE ÀffÃff°IYfSX ¸fZÔ IYWf dIY °fȯf¸fc»f

AüSX IYfÔ¦fiZÀf IYe ¦fN¶fÔ²f³f ÀfSXIYfSX ¶f³f³fZ ´fSX B³f QfZ³ffZÔ ´fdSX¹ffZþ³ffAfZÔ ImY A¸f»f ´fSX SXfZIY »f¦ff Qe þfE¦feÜ C³WfZÔ³fZ IYWf dIY Àf§f³f Af¶ffQe ½ff»ff ÃfZÂf WfZ³fZ ImY IYfSX¯f WdSX´fbSX ¸fZÔ ´fSX¸ff¯fb ÀfÔ¹fÔÂf »f¦ff³ff Cd¨f°f ³fWeÔ W`Ô þ¶fdIY ³f¹ff¨ffSX ImY ´f¹ffʽfSX¯f AüSX þ»f ÀfÔ¦fiW¯f ÃfZÂf IYfZ WfZ³fZ ½ff»fZ ³fbIYÀff³f IYe AfVfÔIYf ImY ¨f»f°fZ ½fWfÔ ´fSX SXfÀff¹fd³fIY C°´ffQ³f ImYÔQi IYe À±ff´f³ff ³fWeÔ IYe þf ÀfIY°fe W`Ü C³WfZÔ³fZ ³f¹ff¨ffSX ¸fZÔ ´f¹ffʽfSX¯f A³fbIYc»f CôfZ¦ffZÔ IYe À±ff´f³ff IYe ½fIYf»f°f IYSX°fZ WbE IYWf dIY °fȯf¸fc»f IYfÔ¦fiZÀf ¦fN¶fÔ²f³f ³fZ ´fW»fZ ÀfZ We BÀfIYf ¸f³f ¶f³ff¹ff WbAf W` AüSX ÀfØff ¸fZÔ Af³fZ ´fSX BÀfIYfZ dIiY¹ffd³½f°f ·fe IYSXZ¦ffÜ C³WfZÔ³fZ IYWf dIY CX³fIYe ´ffMXeÊ IYÈd¿f AüSX CôfZ¦f QfZ³ffZÔ We ÃfZÂffZÔ IYf d½fIYfÀf ¨ffW°fe W`, »fZdIY³f »ffZ¦ffZÔ A±f½ff ´f¹ffʽfSX¯f IYfZ

³fbIYÀff³f WfZ³fZ ´fSX B³f¸fZÔ ÀfZ QfZ³ffZÔ We ÃfZÂffZÔ ¸fZÔ Af¦fZ ³fWeÔ ¶fPÞZX¦feÜ ´fdV¨f¸f ¶fÔ¦ff»f IYe ½ff¸f ¸ffZ¨ffÊ ÀfSXIYfSX ImY dJ»ffRY JbQ IYBÊ ¶ffSX ¶fÔQ AüSX WOÞ°ff»f IYf Af¹ffZþ³f IYSX ¨fbIYeÔ Àfbßfe ¶f³fþeÊ ³fZ ÀfØff ¸fZÔ Af³fZ ´fSX ¶fÔQ ImY dJ»ffRY Àf£°f IYf³fc³f ¶f³ff³fZ IYe ¶ff°f ·fe IYWeÜ C³WfZÔ³fZ IYWf dIY ¶fÔQ, ÀfOÞIY A½f÷Yð IYSX³fZ AüSX MÑZ³ffZÔ ImY Af½ff¦f¸f³f ¸fZÔ ¶ff²ff ´fWbÔ¨ff³fZ ÀfZ Afd±fÊIY d½fIYfÀf ´fSX ´fid°fIYc»f AÀfSX ´fOÞ°ff W`Ü C³WfZÔ³fZ IYWf dIY SXfþ²ff³fe IYfZ»fIYf°ff ImY ¸f²¹f ¸fZÔ dÀ±f°f ¸fZMÑfZ ¨f`³f»f ´fSX SXfþ³fed°fIY Àf·ffAfZÔ ImY Af¹ffZþ³f ´fSX ´ff¶fÔQe »f¦ffBÊX þfE¦fe AüSX ImY½f»f VfWeQ ¸fe³ffSX ¸f`Qf³f ´fSX We EZÀfe Àf·ffEÔ WfZ ÀfImYÔ¦feÜ BÀfImY d»fE ·fe Af¹ffZþIYfZÔ IYfZ 15 dQ³f ´fW»fZ ÀfSXIYfSX ImY ´ffÀf Af½fZQ³f IYSX³ff WfZ¦ffÜ


2

QZVf-d½fQZVf

³fûEOXf (E³fÀfeAfSX) ¸fa¦f»f½ffSX, 26 A´fi`»f 2011

¦fQÐQfRYe ImY ´fdSXÀfSX ´fSX ³ffMXfZ IYf dRYSX W¸f»ff dWaXÀff

dÂf´ffZ»feÜ

»fed¶f¹ffBÊ VffÀfIY IY³fÊ»f ¸fbA¸¸fSX ¦fQÐQfRYe IYe SXfþ²ff³fe dÂf´ffZ»fe dÀ±f°f ´fdSXÀfSX IYe B¸ffSX°fZÔ CØfSX AMX»ffÔdMXIY ÀfÔd²f ÀfÔ¦fN³f (³ffMXfZ) ImY W½ffBÊ W¸f»fZ ¸fZÔ ¶fbSXe °fSXW Ãfd°f¦fiÀ°f WfZ ¦fBÊ W`ÔÜ ½fZ¶fÀffBMX ¶fe¶feÀfe OfgMX IYfZ OfgMX ¹fcImY ImY A³fbÀffSX ¦fQÐQfRYe ImY ¶ff¶f A»f-Aþedþ¹ff ´fdSXÀfSX IYfZ ÀffZ¸f½ffSX °fOÞImY d³fVff³ff ¶f³ffIYSX d¸fÀffB»ffZÔ ÀfZ IY¸f ÀfZ IY¸f QfZ ²f¸ffImY dIYE

ÀffSX Àf¸ff¨ffSX AfBÊX´feE»f ¸fZÔ ÀfMÐXMXf »f¦ff³fZ ½ff»fZ d¦fSXµX°ffSX

IYSX³ff»f (WdSX¹ff¯ff)Ü WdSX¹ff¯ff ´fbd»fÀf ³fZ BÔdO¹f³f ´fied¸f¹fSX »fe¦f (AfBÊ´feE»f) ImY ¸f`¨ffZÔ IYfZ »fZIYSX ÀfMXÐMXf »f¦ff³fZ ½ff»fZ ´ffÔ¨f ÀfMÐXMZX¶ffþfZÔ IYfZ d¦fSXµX°ffSX IYSX EIY d¦fSXfZW IYf ´fQfÊRYfVf dIY¹ff W`Ü EIY ´fbd»fÀf Ad²fIYfSXe ³fZ ¶f°ff¹ff dIY AfBÊ´feE»f ImY ¸f`¨ffZÔ ´fSX ÀfMÐXMXf »f¦ff³fZ ½ff»fZ d¦fSXfZW ¸fZÔ SXfþe½f IbY¸ffSX, ·fSX°f IbY¸ffSX, ¦fb»ff¶f dÀfÔW, Àfd¨f³f AüSX SXÔþ³f IbY¸ffSX Vffd¸f»f ±fZÜ ´fbd»fÀf d³fSXeÃfIY ÀfÔþe½f ¸fd»fIY ³fZ ÀfÔ½ffQQf°ffAfZÔ IYfZ ¶f°ff¹ff dIY C³WZÔ EIY §fSX ÀfZ d¦fSXµX°ffSX dIY¹ff W`Ü C³fImY ´ffÀf ÀfZ 60 ¸ffZ¶ffB»f RYfZ³f, 11 IY¸´¹fcMXSX C´fIYSX¯f, QfZ MXZ»fed½fþ³f, 11 ¸ffZ¶ffB»f RYfZ³f ¨ffþÊSX ¶fSXf¸fQ dIY¹ff ¦f¹ff W`Ü

¸fZWQe WÀf³f ImY ³ff¸f ´fSX µX»ffBÊAfZ½fSX

IYSXf¨feÜ ´fi£¹ff°f ¦fþ»f ¦ff¹fIY ¸fZWQe WÀf³f ImY Àf¸¸ff³f ¸fZÔ ¹fWfÔ EIY µX»ffBÊAfZ½fSX AüSX EIY ´ffIYÊ IYfZ C³fIYf ³ff¸f dQ¹ff ¦f¹ff W`Ü IYSXf¨fe ImY dþ»ff Àf¸f³½f¹f Ad²fIYfSXe ¸fbW¸¸fQ WbÀf`³f ÀfBÊQ IYW°fZ W`Ô dIY ¦fþ»ffZÔ IYe Qbd³f¹ff ImY VfWÔVffW ¸fZWQe WÀf³f ImY VffÀÂfe¹f ÀfÔ¦fe°f ¸fZÔ A·fc°f´fc½fÊ ¹ffZ¦fQf³f ImY d»fE EIY µX»ffBÊAfZ½fSX AüSX ´ffIYÊ IYf ³ff¸f C³fImY ³ff¸f ´fSX SXJf ¦f¹ff W`Ü

kRYfB»fZÔ ³f¿MX IYSXf SXWe OeE¸fImY ÀfSXIYfSXl

¨fZ³³fBÊÜ °fd¸f»f³ffOb IYe d½f´fÃfe ´ffMXeÊ Afg»f BÔdO¹ff A³³ff Qid½fOÞ ¸fb³fZÂf IYOÞ¦f¸f (EAfBÊEOeE¸fImY) ³fZ SXd½f½ffSX IYfZ ÀfØfføYPÞ Qid½fOÞ ¸fb³fZÂf IYOÞ¦f¸f (OeE¸fImY) ÀfSXIYfSX ´fSX AfSXfZ´f »f¦ff¹ff dIY ½fW IYBÊ d½f·ff¦ffZÔ IYfZ RYfZMXÊ ÀfZÔMX þfgþÊ ÀfZ ³fE d½f²ff³fÀf·ff ·f½f³f ¸fZÔ À±ff³ffÔ°fdSX°f dIYE þf³fZ ImY œY¸f ¸fZÔ ¸fW°½f´fc¯fÊ RYfB»ffZÔ IYfZ ³fá IYSX½ff SXWe W`Ü EAfBÊEOeE¸fImY ³fZ d³f½ffʨf³f Af¹ffZ¦f ¸fZÔ Qe ¦fBÊ dVfIYf¹f°f IYe ´fid°f¹ffÔ ¹fWfÔ ¸fedO¹ff IYfZ þfSXe dIY¹ff dþÀf¸fZÔ ´ffMXeÊ ³fZ d½f·ff¦ffZÔ IYfZ ³fE d½f²ff³fÀf·ff ·f½f³f ¸fZÔ À±ff³ffÔ°fdSX°f dIYE þf³fZ ImY IiY¸f ¸fZÔ ¸fW°½f´fc¯fÊ RYfB»ffZÔ IYfZ ³f¿MX dIYE þf³fZ IYf dþIiY IYSX°fZ WbE Af¹ffZ¦f ÀfZ SXfª¹f ÀfSXIYfSX IYfZ Àf¸fbd¨f°f d³fQZÊVf QZ³fZ °f±ff RYfB»ffZÔ IYe dWRYfþ°f ImY d»fE ImYÔQie¹f ÀfbSXÃff ¶f»ffZÔ IYfZ °f`³ff°f IYSX³fZ IYf A³fbSXfZ²f dIY¹ff W`Ü

dSXWXf¹fVfe BX»ffIYûÔ ¸fZÔ LXWX ³ff¦fdSXIYfZÔ IYe ¸fü°f

¦fEÜ B³fImY RYüSX³f ¶ffQ °fe³f MXZ»fed½fþ³f ¨f`³f»ffZÔ IYf ´fiÀffSX¯f ¶fÔQ WfZ ¦f¹ffÜ VfWSX ImY ·fe°fSXe AüSX dSXWf¹fVfe À±ff³ffZÔ ´fSX W¸f»ffZÔ ¸fZÔ IY¸f ÀfZ IY¸f LW »ffZ¦f ¸ffSXZ ¦fE W`ÔÜ ¹fZ dÂf´ffZ»fe ¸fZÔ WbE A¶f °fIY ImY Àf¶fÀfZ Vfd¢°fVff»fe d½fÀRYfZMX W`ÔÜ Àf¸fÓff þf°ff W` dIY ¹fZ Ãfd°f¦fiÀ°f B¸ffSX°fZ ½fWeÔ W` þWfÔ ¦fQÐQfRYe ³fZ Wf»f We ¸fZÔ ARYieIYe ÀfÔ§f VffÔd°f d¸fVf³f IYe ¸fZþ¶ff³fe IYe ±feÜ J¶fSXfZÔ

VfZJ ¸ffZW¸¸fQ A»f-Àf»fe¸f A»f-Àff¶ff ³fZ BÀf ¸fWe³fZ ImY VfbøY ¸fZÔ IYWf ±ff dIY ASX¶f A¸feSXf°f IYb½f`°f ³fZ SXd½f½ffSX IYfZ »fed¶f¹ff ImY d½f´fÃfe IYfZ RiYfÔÀf, IY°fSX AüSX BMX»fe IYe °fSXW We Àf¸fcW IYfZ IYSXe¶f 18 IYSXfZOÞ Ofg»fSX QZ³fZ IYfZ »fed¶f¹ff ImY d½f´fÃfe Àf¸fcW IYfZ þ³f°ff ImY ½f`²f IYWfÜ »fed¶f¹ffBÊ d½f´fÃfe Q»f AÀ±ff¹fe SXf¿MÑXe¹f ´fid°fd³fd²f ImY øY´f ¸fZÔ ¸ff³¹f°ff ´fiQf³f IYSX³fe ´fdSX¿fQ (MXeE³fÀfe) ImY A²¹fÃf ¨ffdWEÜ þ»fe»f ³fZ IYb½f`°f õfSXf ÀfWXf¹f°ff ¸fbÀ°fRYf A¶Qb»f þ»fe»f IYe »fed¶f¹ff ImY d½fQifZWe Àf¸fcW IYfZ »fed¶f¹ffBÊX d½f´fÃfe Q»f Afd²fIYfdSXIY °füSX ´fSX ¸ff³¹f°ff IYb½f`°f ImY VffÀfIY ÀfZ ¸fb»ffIYf°f ImY ¶ffQ ¹fW §ffZ¿f¯ff WbBÊÜ IZY A²¹fÃf IYe §fû¿f¯ff ´fiQf³f IYSX³fZ ImY ¶ffSXZ ¸fZÔ IYfZBÊ Àf¸ff¨ffSX EþZÔÀfe dÀf³WbAf ImY þf³fIYfSXe ³fWeÔ QeÜ BÀf ¶fe¨f A³fbÀffSX IYb½f`°f ImY QüSXZ ´fSX AfE þ»fe»f ³fZ IYWf ¦fQÐQfRYe ImY ÀfbSXÃff¶f»ffZÔ ImY dJ»ffRY ³ffMXfZ ImY dIY BÀf SXfdVf ÀfZ ´fdSX¿fQ ImY IY¸fʨffdSX¹ffZÔ IYfZ W½ffBÊ W¸f»ffZÔ ImY ¶ff½fþcQ ÀfSXIYfSXe ÀfbSXÃff ¶f»f °f³f£½ffW Qe þfE¦feÜ IYb½f`°f ImY d½fQZVf ¸fÔÂfe d½fQifZdW¹ffZÔ ´fSX »f¦ff°ffSX ¦ffZ»ff¶ffSXe IYSX SXWZ W`ÔÜ

BÀ»ff¸ff¶ffQÜ ´ffdIYÀ°ff³f IYe ÀfbSXÃff ImY d»fE Àf¶fÀfZ ¶fOÞf J°fSXf Af°fÔIY½ffQ W` AüSX BÀfÀfZ d³f´fMX³fZ ImY d»fE ¹fdQ ¶fWbAf¹ff¸fe SX¯f³fed°f ³fWeÔ ¶f³ffBÊ ¦fBÊ °ffZ QZVf dÀ±fSX°ff IYf¹f¸f ³fWeÔ WfZ ÀfImY¦feÜ ¹fW SXf¹f ´ffdIYÀ°ff³f ImY EIY ¸fb£¹f Àf¸ff¨ffSX ´fÂf ³fZ þfdWSX IYe W`Ü Àf¸ff¨ffSX ´fÂf kOfg³fl ³fZ A´f³fZ »f¨fSX Àf¸´ffQIYe¹f ¸fZÔ d»fJf W` dIY ´ffdIYÀ°ff³f ImY Af°faIY ÀfZ ÀfZ³ff ´fi¸fbJ þ³fSX»f AVfRYfIY ´fSX½fZþ d³f´fMX³fZ IYû IY¹ff³fe õfSXf ´ffdIYÀ°ff³f Àf`³¹f AIYfQ¸fe ¸fZÔ dQE ¦fE ·ff¿f¯f IYf I`YOMXfZÔ ´fSX EIY ¶ffSX ³fWeÔ ¶f³fe dRYSX ¹fW »ff·fIYfSXe ´fi·ff½f ¶f³ff dIY QZVf IYe IYûBÊX ¶fWbXAf¹ff¸fe AfÔ°fdSXIY ÀfbSXÃff ImY d»fE ´fi¸fbJ J°fSXf Af°fÔIY½ffQ We W`Ü IY¹ff³fe ³fZ IYWf ±ff dIY SX¯f³fed°f Af°fÔIY½ffdQ¹ffZÔ IYe IY¸fSX MXcMX ¨fbIYe W`Ü Af°fÔIY½ffQ ImY dJ»ffRY »fOÞfBÊ ¸fZÔ QZVf IYe ÀfRY»f°ff IYf dþIiY IYSX°fZ WbE IY¹ff³fe ³fZ BÀf ¶ff°f ´fSX þfZSX dQ¹ff dIY QZVf ImY d»fE ½ffÀ°fd½fIY J°fSXf ¢X¹ff W`Ü (EªfZÔÀfe)

¨fe³f IYe SXfþ²ff³fe ¶fedþÔ¦f ImY QdÃf¯fe B»ffImY ¸fZÔ EIY B¸ffSX°f ¸fZÔ Af¦f »f¦f³fZ ÀfZ IY¸f ÀfZ IY¸f 17 »ffZ¦ffZÔ IYe ¸fü°f WfZ ¦fBÊ AüSX 24 §ff¹f»f WfZ ¦fEÜ Àf¸ff¨ffSX EþZÔÀfe dÀf³WbAf ³fZ ´fbd»fÀf ImY W½ff»fZ ÀfZ ¶f°ff¹ff dIY SXd½f½ffSX SXf°f QfZ ¶fþZ Af¦f »f¦feÜ IYSXe¶f 200 Ad¦³fVf¸f³fIY¸feÊ AüSX 27 Q¸fIY»f ½ffW³ffZÔ ³fZ IYSXe¶f EIY §fÔMXZ ¸fZÔ Af¦f ¶fbÓff¹ffÜ dSX´ffZMXÊ ImY A³fbÀffSX Ofd¢XÀfÔ¦f dþ»fZ ImY dþ¹ffZ¦ffÔ¦f VfWSX ¸fZÔ EIY ¨ffSX ¸fÔdþ»ff B¸ffSX°f ¸fZÔ Af¦f »f¦feÜ ´fifSXd¸·fIY Lff³f¶fe³f ¸fZÔ ¶f°ff¹ff ¦f¹ff W` dIY B¸ffSX°f IYe ´fW»fe ¸fÔdþ»f ´fSX IY´fOÞZ IYe EIY QbIYf³f ÀfZ Af¦f ·fOÞIYeÜ (EªfZÔÀfe)

AÀ´f°ff»f ¸fZÔ ·f°feÊ WXûÔ¦fZ WbXÀ³fe ¸fb¶ffSXIY

IbY½f`°f dÀfMXeÜ

d½fSXû²f

¶fedþÔ¦fÜ

¸fZÔ IYWf ¦f¹ff W` dIY »fed¶f¹ffBÊ MXZ»fed½fþ³f, þ¸ffdWdSX¹ff AüSX Vf¶ffd¶f¹ff MXe½fe ÀMXZVf³ffZÔ IYf ´fiÀffSX¯f ²f¸ffIYfZÔ ImY ¶ffQ IY¸f ÀfZ IY¸f Af²fZ §fÔMXZ °fIY ÷YIYf SXWfÜ BÀfÀfZ ´fW»fZ SXd½f½ffSX IYfZ ¦fQÐQfRYe ImY ½fRYfQfSX ÀfbSXÃff ¶f»ffZÔ ³fZ ´fdV¨f¸fe VfWSX d¸fÀfSXf°ff ´fSX ¶f¸f¶ffSXe IYeÜ þ¶fdIY BÀfÀfZ ´fW»fZ ÀfSXIYfSXe ÀfbSXÃff ¶f»ffZÔ ³fZ §ffZ¿f¯ff IYe ±fe dIY À±ff³fe¹f IY¶ff¹f»fe ³fZ°ffAfZÔ IYfZ d½fQifZdW¹ffZÔ ÀfZ ¶ff°f¨fe°f IYf A½fÀfSX QZ³fZ ImY d»fE ½fZ W¸f»fZ SXfZIY SXWZ W`ÔÜ d¶f¹ff ImY d½fQZVf C´f ¸fÔÂfe Jfd»fQ I`Y¸f ³fZ IYWf ±ff dIY ÀfZ³ff BÀf ¸fÀf»fZ IYfZ À±ff³fe¹f IY¶ff¹fd»f¹ffZÔ IYfZ VffÔd°f´fc½fÊIY d³f´fMXf³fZ IYf A½fÀfSX QZ³fZ ImY d»fE A´f³fe IYfSXʽffBÊ SXfZIY SXWe W`Ü

d½fQifZdW¹ffZÔ IYfZ ANXfSXWX IYSXfZOÞ Ofg»fSX QZ¦ff IYb½f`°f

k´ffdIYÀ°ff³f IYe ÀfbSXÃff ¸fZÔ Af°fÔIY½ffQ Àf¶fÀfZ ¶fOÞf J°fSXfl

B¸ffSX°f ¸fZÔ »f¦fe Af¦f, 17 ¸fSXZ

¹f¸f³f : ÀfSXIYfSX d½fSXû²fe ´fiQVfʳf IYû d½fRY»f IYSX³fZ IZY d»fE d½fýiûdWX¹fûÔ ´fSX ´ff³fe IYe ¶fûLXfSX IYSX°fe ´fbd»fÀfÜ

ÀffBËX ³¹ffÀf IYe ¶f`NIY AÔd°f¸f ÀfÔÀIYfSX ¶ffQ

¸ffÀIYfZÜ

W`QSXf¶ffQÜ

d¸fp ImY ÀfSXIYfSXe ½fIYe»f ³fZ SXd½f½ffSX IYfZ ´fc½fÊ SXf¿MÑX´fd°f WbÀ³fe ¸fb¶ffSXIY IYfZ SXfþ²ff³fe IYfdWSXf IYe þZ»f ImY EIY AÀ´f°ff»f ¸fZÔ À±ff³ffÔ°fdSX°f IYSX³fZ IYf AfQZVf dQ¹ff W`Ü ¸fb¶ffSXIY ÀfZ ·fiáf¨ffSX AüSX A³¹f ¸ff¸f»ffZÔ ¸fZÔ ´fcL°ffL WfZ³fZ ½ff»fe W`Ü ÀfSXIYfSXe EþZÔÀfe E¸fBÊE³fE ImY ¸fb°ffd¶fIY EIY ¶f¹ff³f ¸fZÔ IYWf ¦f¹ff W` dIY ÀfSXIYfSXe ½fIYe»f ³fZ AfÔ°fdSXIY ¸fÔÂff»f¹f IYfZ ´fc½fÊ SXf¿MÑX´fd°f WbÀ³fe ¸fb¶ffSXIY IYfZ °ffZSXfW þZ»f ImY ¸ffþSXf AÀ´f°ff»f ¸fZÔ À±ff³ffÔ°fdSX°f IYSX³fZ IYf AfQZVf dQ¹ff W`Ü (EªfZÔÀfe)

Àf°¹f ÀffBËX ¶ff¶ff IYf AÔd°f¸f ÀfÔÀIYfSX WfZ³fZ ImY ¶ffQ ¶fb²f½ffSX IYfZ ßfe Àf°¹f ÀffBËX ImYÔQie¹f ³¹ffÀf IYe ¶f`NIY WfZ¦fe, dþÀf¸fZÔ IYbL ¸fW°½f´fc¯fÊ d³f¯fʹf d»fE þfEÔ¦fZÜ ¶ff¶ff ImY d³f²f³f ÀfZ C³fImY 40,000 IYSXfZOÞ ÷Y´f¹fZ IYe¸f°f ImY Àff¸fifª¹f ´fSX Àf½ff»f CN JOÞf WbAf W`Ü ÀffBËX ¶ff¶ff ImY d³f²f³f ImY ¶ffQ A¶f ³¹ffÀf ¹fW °f¹f IYSXZ¦ff dIY BÀfIYe ¦fd°fd½fd²f¹ffZÔ IYfZ I`YÀfZ Af¦fZ ¶fPÞf¹ff þfE AüSX BÀfIYf ³fZ°fÈ°½f dIYÀfZ IYSX³ff ¨ffdWE, ¢X¹ffZÔdIY ¶ff¶ff ³fZ ´fi°¹fÃf °füSX ´fSX dIYÀfe IYfZ ·fe A´f³ff CØfSXfd²fIYfSXe ³fWeÔ ³ffd¸f°f dIY¹ff W`Ü ¹fW ¶f`NIY EZÀfZ Àf¸f¹f ¸fZÔ WfZ¦fe, þ¶f ³¹ffÀf ImY IYbL ÀfQÀ¹ffZÔ AüSX ¶ff¶ff ImY dSXV°fZQfSXfZÔ ImY ¶fe¨f d½f½ffQ IYe J¶fSXZÔ AfBÊ

ÀfaVf¹f ¨ff»feÀf WXªffSX IYSXûOÞX IZY Àff¸fifª¹f ´fSX CXNXf Àf½ff»f

W`ÔÜ ³¹ffÀf BÀf ¶ffSXZ ¸fZÔ ·fe d³f¯fʹf »fZ ÀfIY°ff W` dIY ¢X¹ff ¶ff¶ff ImY d³fþe ÀfZ½fIY Àf°¹fþe°f IYfZ ³¹ffÀf ¸fZÔ Vffd¸f»f dIY¹ff þfE ¹ff ³fWeÔÜ ¶ff¶ff ImY d³f²f³f ImY ¶ffQ ÀfZ We ´fbMÐXMXf´f±feÊ ¸fZÔ ¹fW ARY½ffW COÞ SXWe W` dIY ¶ff¶ff Àf°¹fþe°f IYfZ ³¹ffÀf IYf ´fi¸fbJ ¶f³ffE þf³fZ Àf¸¶fÔ²fe EIY B¨Lf´fÂf LfZOÞ ¦fE W`ÔÜ IYWf þf°ff W` dIY ¶ff¶ff ³fZ d´fL»fZ ½f¿fÊ IYWf ±ff dIY Àf°¹fþe°f IYfZ ³¹ffÀf ¸fZÔ ´fi¸fbJ dþ¸¸fZQfSXe Qe þf³fe ¨ffdWEÜ ´fiVffÔd°f d³f»f¹f¸f ImY IYSXe¶fe ÀfcÂffZÔ ImY A³fbÀffSX, ¹fôd´f ¨fZIY ´fSX WÀ°ffÃfSX IYSX³fZ IYf Ad²fIYfSX ³¹ffÀf ImY ÀfQÀ¹f

ARY¦ffd³fÀ°ff³f ¸fZÔ ¸fü°f IYf °ffaOX½f ªffSXe IYf¶fb»fÜ ARY¦ffd³fÀ°ff³f ¸fZÔ d´fL»fZ ¸fWe³fZ ¸fZÔ Af°fÔIY½ffQ ÀfZ ¦fiÀ°f B»ffIYfZÔ ¸fZÔ °ffd»f¶ff³f Af°fÔIY½ffdQ¹ffZÔ, ³ff¦fdSXIYfZÔ AüSX ´fbd»fÀfIYd¸fʹffZÔ ÀfdW°f IY¸f ÀfZ IY¸f 487 »ffZ¦f ¸ffSXZ ¦fEÜ Àf¸ff¨ffSX EþZÔÀfe SX¢°f´ff°f dÀf³WbAf ³fZ QZVf ImY d´fL»fZ EIY ¦fÈW ¸fÔÂfe þ¸ffSXfBÊ ¸fWXe³fZ ¸fZÔ ¶fVffSXe ImY W½ff»fZ ÀfZ ¶f°ff¹ff dIY d´fL»fZ ¸ffSmX ¦fE EIY ¸fWe³fZ ¸fZÔ IYSXe¶f 487 »fû¦f 325 °ffd»f¶ff³f Af°fÔIY½ffQe, 83 ³ff¦fdSXIY AüSX 79 ´fbd»fÀfIY¸feÊ ¸ffSXZ ¦fEÜ ¶fVffSXe ³fZ EIY Àff~fdWIY ÀfÔ½ffQQf°ff Àf¸¸fZ»f³f ¸fZÔ ¶f°ff¹ff dIY ARY¦ffd³fÀ°ff³f ImY ½ffd¿fÊIY I`Y»fZÔOSX ImY ´fW»fZ ¸fWe³fZ (W¸ff»f)

ARY¦ffd³fÀ°ff³f IYe þZ»f ImÀfZY ´fbd»fÀf476C´f´fiI`¸fbJYQeVfZSRYSX fS IYf¶fb»fÜ X VffW ¹fcÀfbRYþB

ARY¦ffd³fÀ°ff³f ImY IYÔ²ffSX VfWSX IYe EIY þZ»f ÀfZ 476 I`YQe ÀffZ¸f½ffSX °fOÞImY ÀfbSXÔ¦f ImY SXfÀ°fZ RYSXfSX WfZ ¦fEÜ ¹fW þf³fIYfSXe EIY Ad²fIYfSXe ³fZ QeÜ IYÔ²ffSX ImY ¸fZ¹fSX ¦fb»ff¸f QÀ°f¦feSX ³fZ Àf¸ff¨ffSX EþZÔÀfe dÀf³WbAf IYfZ ¶f°ff¹ff, ¦fIYSXe¶f 476 I`YQe Àfû¸f½ffSX Àfb¶fW IYÔ²ffSX þZ»f ÀfZ RYSXfSX WfZ ¦fEÜ C³WfZÔ³fZ ¹fW ·fe À½feIYfSX dIY¹ff dIY I`YdQ¹ffZÔ ³fZ ÀfbSXÔ¦f JfZQIYSX ¶ffWSX þf³fZ IYf SXfÀ°ff ¶f³ff¹ff ±ffÜ IYÔ²ffSX ¸fZÔ Af°fÔIY½ffdQ¹ffZÔ ImY BVffSXZ ´fSX W¸f»fZ, Af°¸f§ff°fe ¶f¸f¶ffSXe, C³³f°f d½fÀRYfZMXIY C´fIYSX¯ffZÔ ÀfZ d½fÀRYfZMX ÀfdW°f 440 d½f³ffVfIYfSXe W¸f»fZ QþÊ dIYE ¦fEÜ C³WfZÔ³fZ ¶f°ff¹ff dIY B°f³fe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ »ffZ¦f 21 ¸ff¨fÊ

³fZ ¶f°ff¹ff dIY A¶f °fIY AfN I`YdQ¹ffZÔ IYfZ QfZ¶ffSXf ´fIYOÞ³fZ ¸fZÔ IYf¸f¹ff¶fe d¸f»fe W`Ü C²fSX, JbQ IYfZ °ffd»f¶ff³fe Af°fÔIY½ffdQ¹ffZÔ IYf ´fi½f¢°ff ¶f°ff³fZ ½ff»fZ IYfSXe ¹fcÀfbRY AW¸fQe ³fZ Qf½ff dIY¹ff W` dIY 500 ÀfZ ª¹ffQf °ffd»f¶ff³fe ¶fÔ²fIY þZ»f ÀfZ RYSXfSX WfZ ¦fEÜ C³WfZÔ³fZ RYSXfSX WfZ³fZ ImY d»fE þZ»f ¸fZÔ 360 ¸feMXSX »f¸¶fe ÀfbSXÔ¦f JfZQe ±feÜ AW¸fQe ³fZ EIY AÄff°f À±ff³f ÀfZ ¸fedO¹ff IYfZ ¶f°ff¹ff dIY 106 IY¸ffÔOSXfZÔ ÀfdW°f 541 Af°fÔIY½ffQe RYSXfSX WfZ ¦fEÜ

ÀfZ 20 A´fi`»f ImY ¶fe¨f ¸ffSXZ ¦fEÜ BÀf QüSXf³f IYb»f 260 ³ff¦fdSXIY, 207 ´fbd»fÀfIY¸feÊ AüSX 65 Af°fÔIY½ffQe §ff¹f»f WbEÜ (EªfZÔÀfe)

EÀf´feAfZ IYe d³f¹fbd¢°f ´fSX IZÔYýi ÀfedSX¹ff ¸fZÔ ´fiQVfʳfIYfdSX¹ffZÔ ´fSX ¦ffZ»fe¶ffSXe ÀfSXIYfSX IYe dJÔ¨ffBÊ ³fBÊ dQ»»feÜ

ImY d»fE ¶f³ff¹ff ¦f¹ff ±ffÜ ÀfÔd½f²ff³f ImY d³f¸ffʯf ImY ¶ffQ ·fe ¢X¹ff BÀf Ad²fd³f¹f¸f IYe IYfZBÊ ½f`²f°ff Àf½ffZʨ¨f ³¹ff¹ff»f¹f ³fZ LØfeÀf¦fPÞ ImY ³f¢XÀf»f SXW ¦fBÊ W`? AQf»f°f ³fZ d¶f³ff dIYÀfe þ½ff¶fQZWe ´fi·ffd½f°f dþ»ffZÔ ¸fZÔ d½fVfZ¿f ´fbd»fÀf Ad²fIYfdSX¹ffZÔ ImY EÀf´feAfZ IYe d³f¹fbd¢°fY´fSX Àf½ff»f CNf°fZ WbE (EÀf´feAfZ) IYe d³f¹fbd¢°f ´fcLf dIY ¹fW IYWfÔ °fIY IYf³fc³f RYMXIYfSX AüSX C³WZÔ Wd±f¹ffSX ¸fbW`¹ff Àf¸¸f°f W`? AQf»f°f ³fZ ¹fW IYSXf³fZ IYfZ þf¹fþ NWSXf³fZ ImY Àf½fûʨ¨f ³¹ff¹ff»f¹f ³fZ IYe ´fid°fdIiY¹ff LØfeÀf¦fPÞ ImY d»fE ´fbd»fÀf Ad²fd³f¹f¸f, ³f¢XÀf»f ´fi·ffd½f°f QÔ°fZ½ffOÞf ¸fZÔ ÀfSXIYfSX IYe d£fa¨ffBÊX 1861 IYe Q»fe»f dQE þf³fZ EÀf´feAfZ AüSX ³f¢XÀfd»f¹ffZÔ ImY ´fSX ÀffZ¸f½ffSX IYfZ EIY ¶ffSX dRYSX ImYÔQi AüSX dJ»ffRY °f±ffIYd±f°f Àf»f½ff þbOc¸f AfÔQfZ»f³f IYfZ LØfeÀf¦fPÞ ÀfSXIYfSX IYe dJÔ¨ffBÊ IYeÜ ´fid°f¶fÔd²f°f IYSX³fZ IYe ¹ffd¨fIYf ´fSX Àfb³f½ffBÊ ImY ³¹ff¹ff²feVf ¶fe. ÀfbQVfʳf SXZOÐXOXe AüSX QüSXf³f QeÜ EÀf´feAfZ IYfZ ·fb¦f°ff³f IYSX³fZ ImY d»fE ³¹ff¹ff²feVf EÀf. EÀf. d³fªþSX IYe JÔO´feN ³fZ SXfª¹f ÀfSXIYfSX IYfZ d½fØfe¹f ÀfWf¹f°ff ¸fbW`¹ff IYSXf³fZ IYWf dIY ¹fW Ad²fd³f¹f¸f C´fd³f½fZVf½ffQe ´fbd»fÀf ´fSX ImYÔQi ÀfSXIYfSX IYe dJÔ¨ffBÊ IYe ¦fBÊXÜ (EªfZÔÀfe)

Qd¸fVIYÜ

ÀfedSX¹ff IYe ÀfZ³ff õfSXf OZSXf VfWSX ¸fZÔ ÀfSXIYfSX d½fSXfZ²fe ´fiQVfʳfIYfdSX¹ffZÔ ´fSX ÀffZ¸f½ffSX IYfZ ¦ffZ»fe¶ffSXe dIYE þf³fZ AüSX BÀf¸fZÔ »ffZ¦ffZÔ ImY W°ffW°f WfZ³fZ IYe A´fb¿MX J¶fSX W`Ü ½fZ¶fÀffBMX ¶fe¶feÀfe OfgMX IYfZ OfgMX ¹fcImY ImY A³fbÀffSX ´ffÔ¨f WµX°fZ ´fW»fZ ÀfZ ÀfSXIYfSX d½fSXfZ²fe ´fiQVfʳfIYfdSX¹ffZÔ IYf ¦fPÞ ¶f³fZ OZSXf ¸fZÔ ÀfbSXÃffIY¸feÊ Àf·fe dQVffAfZÔ ¸fZÔ ¦ffZ»fe¶ffSXe IYSX SXWZ W`ÔÜ ÀfZ³ff ¶f£°fSX¶fÔQ ¦ffdOÞ¹ffZÔ AüSX MX`ÔIYfZÔ IYe AfOÞ ¸fZÔ ¹fWfÔ QfdJ»f WbBÊ W`Ü BÀfÀfZ ´fW»fZ QZVf ImY A³¹f dWÀÀffZÔ ¸fZÔ ·fe ´fiQVfʳfIYfdSX¹ffZÔ IYfZ d¦fSXµX°ffSX IYSX³fZ AüSX C³f ´fSX IYfSXʽffBÊ dIYE þf³fZ IYe J¶fSXZÔ AfBÊ ±feÔÜ d¶fþ»fe AüSX MXZ»feRYfZ³f IY³fZ¢XVf³f IYfMX dQE ¦fE

d½fSXû²f OZXSXf ¸fZÔ ³ff¦fdSXIYûÔ IYf ÀfSXIYfSX d½fSXû²fe ´fiQVfʳf ªffSXe

W`ÔÜ EIY À±ff³fe¹f ³ff¦fdSXIY ³fZ A»fþþeSXf IYfZ ¶f°ff¹ff dIY A¶f °fIY ´ffÔ¨f »ffZ¦f ¸ffSXZ þf ¨fbImY W`ÔÜ d½fQZVfe ´fÂfIYfSXfZÔ IYfZ QZVf ¸fZÔ QfdJ»f WfZ³fZ ÀfZ SXfZIYf þf SXWf W`Ü dþÀfIYe ½fþW ÀfZ J¶fSX IYe ´fbdá IYSX³ff ¸fbdVIY»f WfZ SXWf W`Ü Qd¸fVIY ImY Ofg¸ff C´f³f¦fSX ¸fZÔ ·fe ÀffZ¸f½ffSX IYfZ ÀfbSXÃff ¶f»ffZÔ õfSXf ¦ffZ»fe¶ffSXe dIYE þf³fZ AüSX A³fZIY IYfZ d¦fSXµX°ffSX dIYE þf³fZ IYe J¶fSX W`Ü ´fiQVfʳfIYfSXe d´fL»fZ ¸fWe³fZ SXfþ³fed°fIY Àfb²ffSXfZÔ IYe ¸ffÔ¦f IYSX SXWZ ±fZ »fZdIY³f A¶f ½fZ SXf¿MÑX´fd°f ¶fVfSX A»f AÀfQ IYfZ WMXfE þf³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYSX SXWZ W`ÔÜ (EªfZÔÀfe)

d¨fQa¶fSX¸f ³fZ ·fMÐXMX ImY ¶f¹ff³f £fûªf ¸fdÀ°f¿IY Àfa¶fa²fe d¨fdIY°Àff ¸fZÔ IiYfad°fIYfSXe IYQ¸f IYf dIY¹ff À½ff¦f°f IYÈdÂf¸f ¸fdÀ°f¿IY IYfZdVfIYf IYf d³f¸ffʯf IYfZ»fIYf°ffÜ

ImYÔQie¹f ¦fÈW ¸fÔÂfe ´fe.d¨fQ¸¶fSX¸f ³fZ ÀffZ¸f½ffSX IYfZ ·ffSX°fe¹f ´fbd»fÀf ÀfZ½ff (AfBÊ´feEÀf) ImY ½fdSX¿NX Ad²fIYfSXe ÀfÔþe½f ·fMÐXMX ImY CÀf ¶f¹ff³f IYf À½ff¦f°f dIY¹ff, dþÀf¸fZÔ C³WfZÔ³fZ ¦fbþSXf°f ImY ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸ffZQe IYfZ 2002 ImY Àff¸´fiQfd¹fIY QÔ¦fZ ImY d»fE dþ¸¸fZQfSX NWSXf¹ff W`Ü d¨fQ¸¶fSX¸f ³fZ IYWf dIY C³WZÔ BÀf ¶ff°f IYe JbVfe W` dIY »ffZ¦f ¸fWÀfcÀf IYe WbBÊ ¶ff°f IYfZ IYW³fZ IYfZ °f`¹ffSX W`ÔÜ C³WfZÔ³fZ IYWf dIY BÀf °fSXW ImY AfSXfZ´f IYbL Àf¸f¹f ÀfZ ½ff°ff½fSX¯f ¸fZÔ °f`SX SXWZ W`ÔÜ d¨fQ¸¶fSX¸f ³fZ ¹fWfÔ ÀfÔ½ffQQf°ffAfZÔ ÀfZ IYWf dIY ¹fZ AfSXfZ´f ¹ff ¹fZ ¶f¹ff³f

IYbL Àf¸f¹f ÀfZ ½ff°ff½fSX¯f ¸fZÔ °f`SX SXWZ W`ÔÜ »fZdIY³f A¶f þfIYSX »ffZ¦ffZÔ ³fZ B³f AfSXfZ´ffZÔ IYfZ Àff½fÊþd³fIY IYSX³fZ IYf ÀffWÀf dQJf¹ff W`Ü d¨fQ¸¶fSX¸f ³fZ IYWf dIY ·fMÐXMX ImY A³fbÀffSX, C³WfZÔ³fZ ´fW»fZ We d½fVfZ¿f þfÔ¨f Q»f (EÀfAfBÊMXe) ImY Àff¸f³fZ ¹fZ ¶f¹ff³f dQE ±fZ, »fZdIY³f BÀfZ ¦f¸·feSX°ff ÀfZ ³fWeÔ d»f¹ff ¦f¹ffÜ d¨fQ¸¶fSX¸f ³fZ IYWf dIY CX³WXûÔ³fZ ´fPÞf W` dIY ·ffSX°fe¹f ´fiVffÀfd³fIY ÀfZ½ff (AfBÊEEÀf) ImY EIY AüSX Ad²fIYfSXe ³fZ BÀf °fSXW IYf EIY ¶f¹ff³f dQ¹ff W`Ü »fZdIY³f þfZ ·fe ½¹fd¢°fY ¦fbþSXf°f ¸fZÔ §fMX SXWe §fMX³ffAfZÔ ´fSX ¶fSXf¶fSX ³fþSX SXJZ WbE W`, CÀfZ ´f°ff W` dIY IYBÊ ÀffSXZ »ffZ¦f Àf¨f ¶ffZ»f³ff ¨ffW°fZ ±fZ »fZdIY³f ½fZ Àf¨f ¶ffZ»f³fZ ÀfZ OSXZ WbE ±fZÜ (EªfZÔÀfe)

ÀfSXfWX³fe¹f °fadÂfIYf IYe °fSXWX IYf¸f IYSX³fZ ½ff»fe d½fVû¿f ÀfdIÊYMX °f`¹ffSX

½ffdVfÔ¦fMX³fÜ

½f`Äffd³fIYfZÔ ³fZ ´fW»fe ¶ffSX ¸fdÀ°f¿IY IYfZdVfIYf IYe °fSXW IYf¹fÊ IYSX³fZ ½ff»fe IYÈdÂf¸f ´fi¯ff»fe IYf d³f¸ffʯf dIY¹ff W`Ü ¹fW EIY ´fiIYfSX IYf °fÔdÂfIYfAfZÔ ImY ¶fe¨f IYf þfZOÞ W`, dþÀfÀfZ WfZIYSX d½fd·f³³f °fSXÔ¦f ¹ff SXfÀff¹fd³fIY ÀfÔQZVf EIY °fÔdÂfIYf ÀfZ WfZIYSX QcÀfSXZ °fIY ¦fbþSX°fZ W`ÔÜ ½f`Äffd³fIYfZÔ ³fZ BÀfe þfZOÞ IYf d³f¸ffʯf dIY¹ff W`Ü BÀfZ Àff²ffSX¯f °füSX ´fSX ¸fdÀ°f¿IY IYfZdVfIYf IYWf þf ÀfIY°ff W`Ü ¹fcd³f½fdÀfÊMXe AfgRY ÀffCQ³fÊ I`Y»feRYfZd³fʹff d½fMX¶feÊ ÀIYc»f AfgRY BÔþed³f¹fdSXÔ¦f ImY ´fifZRmYÀfSX Ed»fÀf ´ffIYÊSX AüSX ¨ffZÔ¦f½fc Ófc ³fZ IYÈdÂf¸f IYfZdVfIYf IYf d³f¸ffʯf IYSX³fZ ImY d»fE °fÔdÂfIYfAfZÔ IYfZ þfZOÞ³fZ ½ff»fe dOþfB³f IYfZ ³f`³ffZMXZ¢X³ffZ»ffgþe ImY Àff±f þfZOÞfÜ ´ffIYÊSX 2006 ÀfZ IYÈdÂf¸f ¸fdÀ°f¿IY ¶f³ff³fZ IYe dQVff ¸fZÔ IYf¸f IYSX SXWe W`ÔÜ C³WfZÔ³fZ IYWf dIY ½fZ BÀf Àf½ff»f IYf þ½ff¶f QZ³ff

LXf¹ff : EªfZÔÀfe

¨ffW°fZ ±fZ dIY ¢X¹ff Af´f EZÀfe ÀfdIYÊMX IYf d³f¸ffʯf IYSX ÀfIY°fZ W`Ô, þfZ °fÔdÂfIYf IYe °fSXW IYf¸f IYSX ÀfImYÜ A¦f»ff Àf½ff»f AüSX ·fe Ad²fIY þdMX»f WfZ³fZ ½ff»ff W`Ü ½fZ B³f ÀfdIYÊMX IYf C´f¹ffZ¦f IYSX ¸fdÀ°f¿IY IYf

´fid°føY´f I`YÀfZ ¶f³ff ÀfIY°fZ W`Ô, dþÀf¸fZÔ 100 ASX¶f °fÔdÂfIYfEÔ W`Ô AüSX dþÀf¸fZÔ WSX °fÔdÂfIYf ¸fZÔ 10,000 þfZOÞ (¸fdÀ°f¿IY IYfZdVfIYfEÔ) WfZ°fe W`Ô? ´ffIYÊSX ³fZ IYWf dIY A·fe ¸fdÀ°f¿IY ImY dIYÀfe ·fe ´fiIYfSX ImY ´fid°føY´f IYf ½ffÀ°f½f ¸fZÔ d½fIYfÀf WfZ³fZ ¸fZÔ QVfIYfZÔ »f¦f þfEÔ¦fZÜ ´ffIYÊSX ImY ¸fb°ffd¶fIY ¸ff³f½f ¸fdÀ°f¿IY IYe JfdÀf¹f°f W` dIY ½fW »f¦ff°ffSX ³fBÊ °fÔdÂfIYfAfZÔ IYf d³f¸ffʯf IYSX°ff SXW°ff W` AüSX C³fImY Af´fÀf ¸fZÔ þbOÞ³fZ IYe ´fidIiY¹ff ¨f»f°fe SXW°fe W`Ü EIY IYÈdÂf¸f ¸fdÀ°f¿IY ¸fZÔ BÀf ´fidIiY¹ff IYfZ Àf¸·f½f ¶f³ff³ff IYfRYe IYdN³f IYf¹fÊ WfZ¦ffÜ BÀf JfZþ IYf C´f¹ffZ¦f ¸fdÀ°f¿IY ÀfZ Àf¸¶fÔd²f°f IYBÊ °fSXW IYe d¨fdIY°Àff ¸fZÔ dIY¹ff þf ÀfIY°ff W`Ü (EªfZÔÀfe)

ImY.¨fIiY½f°feÊ ImY ´ffÀf ±ff, »fZdIY³f C³WZÔ BÀf Ad²fIYfSX ImY C´f¹ffZ¦f IYf A½fÀfSX IY·fe ³fWeÔ d¸f»ffÜ QZVf AüSX QZVf ImY ¶ffWSX ³¹ffÀf IYe Àf·fe ¦fd°fd½fd²f¹ffZÔ ImY d»fE ImY½f»f ¶ff¶ff IYe A³fb¸fd°f ´fSX We ²f³fSXfdVf þfSXe WfZ°fe ±feÜ ¶ff¶ff ImY ·f°feþZ AfSX.þZ.SX°³ffIYSX ³¹ffÀf ImY EIY ¸ffÂf ÀfQÀ¹f W`Ô, þfZ ÀffBÊ ¶ff¶ff ImY ´fdSX½ffSX ÀfZ W`ÔÜ J¶fSX W` dIY ½fW d½fØfe¹f ¸ff¸f»ffZÔ ¸fZÔ Ad²fIY Ad²fIYfSX ¨ffW°fZ W`ÔÜ ³¹ffÀf ImY ÀfQÀ¹ffZÔ ¸fZÔ ¨fIiY½f°feÊ AüSX SX°³ffIYSX ImY A»ff½ff Àf½ffZʨ¨f ³¹ff¹ff»f¹f ImY ´fc½fÊ ´fi²ff³f ³¹ff¹ff²feVf ´fe.E³f.·f¦f½f°fe, ´fc½fÊ ¸fb£¹f Àf°fIYÊ°ff Af¹fb¢°fY EÀf.½fe.d¦fdSX, ¨ffMXÊOÊ EIYfCÔMXZÔMX ½f Cô¸fe BÔQc»ff»f VffW, MXe½feEÀf ¸ffZMXÀfÊ ImY ½fZ¯fb ßfed³f½ffÀf³f Vffd¸f»f W`ÔÜ (EªfZÔÀfe)

½feSX´´f³f IYe d½f²f½ff IY³ffÊMXIY ¸fZÔ dSXWf ¶fZÔ¦f»fbøYÜ

93 ImY ¶fe¨f ½feSX´´f³f ImY W¸f»fZ ImY d»fE ¨ffSX ¸ff¸f»ffZÔ ¸fZÔ AfSXfZ´fe ¶f³ff¹ff ´fbd»fÀf ¸fbN·fZOÞ ¸fZÔ ¸ffSXZ ¦fE þÔ¦f»fe ±ffÜ ´ffÔ¨f½ffÔ ¸ff¸f»ff EIY ½f³f »fbMXZSXZ ½feSX´´f³f IYe d½f²f½ff ¸fb±fb»føfe Ad²fIYfSXe IYe W°¹ff ÀfZ þbOÞf ±ffÜ C³f IYfZ ÀffZ¸f½ffSX IYfZ IY³ffÊMXIY ¸fZÔ C³fImY ´fSX A´f³fZ ´fd°f IYfZ A´fSXf²f ImY d»fE dJ»ffRY ¨f»f SXWZ Àf·fe ´ffÔ¨f ¸ff¸f»ffZÔ CIYÀff³fZ IYf AfSXfZ´f ±ffÜ C³fÀfZ þbOÞZ ÀfZ ¶fSXe IYSX dQ¹ff ¦f¹ffÜ BÀfImY Àff±f Àf·fe ¸ff¸f»ffZÔ IYe Àfb³f½ffBÊ °fd¸f»f³ffOb We ½fW þZ»f ÀfZ IYe Àfe¸ff ÀfZ ÀfMXZ SXfWX°f dSXWf WfZ ¦fBÊÔÜ ¨f¸fSXfþ³f¦fSX IYe IY³ffÊMXIY ¸fZÔ ¨f»f SXWZX Àf·fe AQf»f°f ¸fZÔ WbBÊ Wf»ffÔdIY BÀfImY °fbSXÔ°f ¶ffQ C³WZÔ ±feÜ AQf»f°f ³fZ ´ffa¨f ¸ff¸f»fûÔ ¸fZÔ ¶fSXe °fd¸f»f³ffOb ´fbd»fÀf 20 A´fi`»f IYfZ ¨ffSX ¸ff¸f»fûÔ ¸fZÔ ¶f³ff¹ff ±ff ¸fb±fb»føfe IYfZ ³fZ d¦fSXµX°ffSX IYSX AfSXû´fe d»f¹ff, þWfÔ C³fImY AfdJSXe ¸ff¸f»fZ ÀfZ dJ»ffRY EIY ¶fSXe IYSX dQ¹ffÜ ¸ff¸f»ff »fd¸¶f°f ±ffÜ ¸fb±fb»føfe IYfZ ¹fW 1993 ¸fZÔ ½feSX´´f³f õfSXf LW °fd¸f»f³ffOb ImY BSXfZO dþ»fZ ¸fZÔ ´fbd»fÀfIYd¸fʹffZÔ IYe W°¹ff ÀfZ þbOÞf ¦ffZ¶fe¨fZdØf´f»f¹f¸f »fZ þf¹ff ¦f¹ff W`Ü ¸ff¸f»ff ±ffÜ d¦fSXµX°ffSXe ImY ¶ffQ ÀfZ ½fW ¸fb±fb»føfe IYfZ ³f½f¸¶fSX, 2008 ¸fZÔ ¸f`ÀfcSX þZ»f ¸fZÔ ¶fÔQ ±feÔ, »fZdIY³f d´fL»fZ d¦fSXµX°ffSX dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ IY³ffÊMXIY Àff»f ³f½f¸¶fSX ¸fZÔ C³WZÔ ÀfbSXÃff ImY ´fbd»fÀf ³fZ C³WZÔ ´fbd»fÀfIYd¸fʹffZÔ ´fSX AüSX d»fWfþ ÀfZ ¶fZÔ¦f»fbøY þZ»f À±ff³ffÔ°fdSX°f ¸ff»fZ ¸fWfQZV½fSXf ½f³f ÃfZÂf ¸fZÔ 1991- dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ (EªfZÔÀfe)

´fi±f¸f ´fZþ IYf VfZ¿f ¸fZSXN ¸fZÔ dWÔÀff ...

ÀfZ ½ff´fÀf ¨f»fZ ¦fEÜ SXf¿MÑXe¹f SXfþ²ff³fe ÃfZÂf ImY ¹fWfÔ °f`³ff°f Ad°fdSX¢°f ´fbd»fÀf ¸fWfd³fQZVfIY ¦fbSX¶f¨f³f »ff»f ³fZ Àfû¸f½ffSX IYû ¶f°ff¹ff dIY dÀ±fd°f A¶f ´fcSXe °fSXW d³f¹fÔÂf¯f ¸fZÔ W`Ü »fZdIY³f EWd°f¹ff°f ImY °füSX ´fSX ÀfÔ½fZQ³fVfe»f ÃfZÂffZÔ ¸fZÔ ÀfbSXÃff ¶f»ffZÔ IYfZ °f`³ff°f IYSX dQ¹ff ¦f¹ff W`Ü C³WfZÔ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ²f¸fʦfb÷Y ÀfZ ¸ffSX´feMX ImY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ÃfZÂf ImY ´ffÔ¨f ¹fb½fIYfZÔ ´fSX ¸ff¸f»ff QþÊ IYSX d»f¹ff ¦f¹ff W`Ü ¸fZSXN ImY ¸fÔO»ff¹fb¢°f ·fb½f³fZVf IbY¸ffSX ³fZ ¶f°ff¹ff dIY dÀ±fd°f IbYL d³f¹fÔÂf¯f ¸fZÔ W`Ü C³WfZÔ³fZ IYWf dIY VfWSX IYfZ Àffa´fiQfd¹fIY°ff IYe Af¦f ¸fZÔ ÓffZÔIY³fZ ½ff»ffZÔ ImY Àff±f Àf£°fe ÀfZ d³f¶fMXf þfE¦ffÜ C³WfZÔ³fZ »ffZ¦ffZÔ ÀfZ ¹fW A´fe»f ·fe IYe W` dIY ½fZ ARY½ffWfZÔ ´fSX ¹fIYe³f ³f IYSXZÔÜ (EªfZÔÀfe)

IYf»fZ ²f³f ÀfZZX ...

Àfd¸fd°f ¸fZÔ dSXþ½fÊ ¶f`ÔIY ImY C´f ¦f½f³fÊSX, JbdRY¹ff ¶¹fcSXfZ (AfBʶfe) ImY d³fQZVfIY, IZÔYQie¹f þfÔ¨f ¶¹fcSXfZ (Àfe¶feAfBÊ) ImY d³fQZVfIY, ´fi½f°fʳf d³fQZVff»f¹f ImY d³fQZVfIY, IZÔYQie¹f ´fi°¹fÃf IYSX ¶ffZOÊ ImY A²¹fÃf AüSX ³ffSXIYfZdMX¢XÀf d³f¹fÔÂf¯f ¶¹fcSXfZ ImY ¸fWfd³fQZVfIY IYfZ ·fe Vffd¸f»f dIY¹ff þfE¦ffÜ Àffgd»fdÀfMXSX þ³fSX»f ³fZ IYWf dIY ¹fW Àfd¸fd°f ImY½f»f ´fb¯fZ ImY ½¹ff´ffSXe WÀf³f A»fe Jf³f ¹ff þ¸fʳfe ImY ¶f`ÔIYfZÔ ¸fZÔ d½fQZVfe ²f³f þ¸ff IYSXf³fZ ½ff»ffZÔ ImY dJ»ffRY We þfÔ¨f IYe d³f¦fSXf³fe ³fWeÔ IYSXZ¦fe, ¶fd»IY Àf·fe ÀfÔ¶fÔd²f°f ¸ff¸f»ffZÔ ImY d»fE ½¹ff´fIY þfÔ¨f IYf þdSX¹ff WfZ¦feÜ ³¹ff¹ff»f¹f þf³fZ ¸ff³fZ IYf³fc³fd½fQ SXf¸f þZN¸f»ff³fe E½fÔ A³¹f IYe ¹ffd¨fIYfAfZÔ IYe Àfb³f½ffBÊ IYSX SXWf W`Ü ¹ffd¨fIYfIY°ffÊAfZÔ ³fZ d½fQZVfe ¶f`ÔIYfZÔ ¸fZÔ þ¸ff IYf»fZ ²f³f IYfZ ½ff´fÀf »ff³fZ ImY d»fE ÀfSXIYfSX IYfZ d³fQZÊVf QZ³fZ IYe ¸ffÔ¦f IYe W`Ü (EªfZÔÀfe)

IY÷Y¯ffd³fd²f IYe ´fbÂfe ...

þf³fZ IYf AfSXfZ´f W`Ü IYd³f¸ffZÓfe, Q¹ff»fb A¸¸f»f AüSX VfSXQ IbY¸ffSX IY»ffB¦f³fSX MXe½fe ImY ¸ffd»fIY W`ÔÜ BÀf ¨f`³f»f ¸fZÔ IYd³f¸ffZÓfe IYf 20 ´fid°fVf°f, Q¹ff»fb IYf 60 ´fid°fVf°f AüSX VfSXQ IbY¸ffSX IYf 20 ´fid°fVf°f dWÀÀff W`Ü BÀfÀfZ ´fW»fZ Àfe¶feAfBÊ ³fZ d½fVfZ¿f IYfZMXÊ IYfZ ¶f°ff¹ff ±ff dIY VffdWQ ¶f»f½ff ImY SXfÀ°fZ IY»ffB¦f³fSX MXe½fe ImY Jf°fZ ¸fZÔ 200 IYSXfZOÞ ÷Y´f¹fZ IYe SXIY¸f ´fWbÔ¨feÜ Àfe¶feAfBÊ ³fZ IYWf ±ff dIY ¹fW ´f`Àff Oe¶fe dSX¹f»MXe ¦fib´f IYe IaY´f³fe IbYÀfZ¦ffÔ½f RciYMXÐÀf d»fd¸fMXZO AüSX dÀf³fZ¹fb¦f dRY»¸Àf d»fd¸fMXZO ImY þdS¹fZ IY»ffB¦f³fSX MXe½fe °fIY ´fWbÔ¨ffÜ Àfe¶feAfBÊ ³fZ 2 A´fi`»f IYfZ ´fW»fe ¨ffþÊVfeMX Qf¹fSX IYe ±feÜ BÀf¸fZÔ 9 »ffZ¦ffZÔ ImY ³ff¸f Vffd¸f»f dIYE ¦fE ±fZÜ (EªfZÔÀfe)


³ffZEOXf / dQ»»fe

ÀffSX Àf¸ff¨ffSX ´f°³fe IYe WX°¹ff IYSX³fZ IYf AfSXû´fe d¦fSXµX°ffSX

³fBÊ dQ»»feÜ ³fü ¸ffW ´fW»fZ A´f³fe ´f°³fe IYe IYd±f°f °füSX ´fSX W°¹ff IYSX³fZ ImY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ AfSXfZ´fe 21 ½f¿feʹf ¹fb½fIY IYfZ d¦fSXµX°ffSX dIY¹ff ¦f¹ff W`Ü ´fbd»fÀf IZY A³fbÀffSX ¶f°ff¹ff dIY ³ffÔ¦f»ffZBÊ ImY ¨fÔ¨f»f ´ffIYÊ ¸fZÔ SXWX³fZ ½ff»fZ SXd½f dÀfÔW ³fZ A´f³fe ´f°³fe ImY ¨fdSXÂf ´fSX VfIY WfZ³fZ ImY IYfSX¯f ³fü ¸fWe³fZ ´fW»fZ CÀfIYe IYd±f°f °füSX ´fSX W°¹ff IYSX Qe ±feÜ ½fWX d´fL»fZ IYBÊ ¸ffW ÀfZ RYSXfSX ±ffÜ CXÀfZ ¸fb£fd¶fSX ÀfZ d¸f»fe Àfc¨f³ff ImY Af²ffSX ´fSX d¦fSXµX°ffSX dIY¹ff ¦f¹ffÜ

EIY »ffJ ¸fZÔ IYfSX IYf ½feAfBÊ´fe ³fÔ¶fSX

³fBÊ dQ»»feÜ dQ»»fe ¸fZÔ IYfSXfZÔ ImY d»fE ½feAfBÊ´fe ³fÔ¶fSX »fZ³fZ ´fSX A¶f þZ¶f ª¹ffQf Pe»fe IYSX³fe ´fOÞ ÀfIY°fe W`Ü MÑfÔÀf´ffZMXÊ d½f·ff¦f EZÀff dÀfÀMX¸f °f`¹ffSX IYSX³fZ þf SXWf W`, dþÀfImY °fW°f ½feAfBÊ´fe ³fÔ¶fSX ImY d»fE 50 WþfSX ÷Y´f¹fZ ÀfZ »fZIYSX EIY »ffJ ÷Y´f¹fZ °fIY ¨fbIY°ff IYSX³fZ WfZÔ¦fZÜ A¶f MÑfÔÀf´ffZMXÊ d½f·ff¦f ³fZ þfZ ´fiÀ°ff½f °f`¹ffSX dIY¹ff W`, CÀfImY °fW°f ½feAfBÊ´fe ³fÔ¶fSXfZÔ IYfZ A»f¦fA»f¦f ßfZd¯f¹ffZÔ ¸fZÔ ¶ffÔMXf þfE¦ffÜ EIY »ffJ ÷Y´f¹fZ ½ff»fZ ½feAfBÊ´fe ³fÔ¶fSXfZÔ IYe ßfZ¯fe ¸fZÔ 1 ÀfZ »fZIYSX 9 AüSX 786 IYfZ Vffd¸f»f dIY¹ff ¦f¹ff W`Ü ¹fZ ³fÔ¶fSX ´fW»fZ AfAfZ, ´fW»fZ ´ffAfZ ImY Af²ffSX ´fSX dQE þfEÔ¦fZÜ QcÀfSXe ßfZ¯fe ¸fZÔ 11 ÀfZ »fZIYSX 99 °fIY ImY ³fÔ¶fSX Vffd¸f»f dIYE ¦fE W`ÔÜ

³fûEOXf (E³fÀfeAfSX) ¸fa¦f»f½ffSX, 26 A´fi`»f 2011

°fÔÂf-¸fÔÂf ImY ¨f¢IYSX ¸fZÔ ¸fdW»ff ³fZ ¶f¨¨fZ IYfZ ´ff³fe ¸fZÔ RZÔYIYf ³fBÊ dQ»»fe, SXfCXÀfaÜ

´fbd»fÀf ³fZ ·f»fÀ½ff OZ¹fSXe B»ffImY ¸fZÔ OZPÞ ½f¿fÊ ImY EIY ¶f¨¨fZ IYfZ ´ff³fe ¸fZÔ RmYÔIY³fZ ImY AfSXfZ´f ¸fZÔ EIY ¸fdW»ff IYfZ d¦fSXµX°ffSX dIY¹ff W`Ü ¶f°ff¹ff þf°ff W` dIY °fÔÂf-¸fÔÂf ImY ¸ff²¹f¸f ÀfZX ½fW IYf»fe ¸ffÔ IYfZ ´fiÀf³³f IYSX³ff ¨ffW°fe ±feÜ ´fbd»fÀf ImY A³fbÀffSX Vfe»ff LW ½f¿fÊ ÀfZ A´f³fZ ´fd°f ÀfZ A»f¦f WfZIYSX ·f»fÀ½ff OZ¹fSXe ImY þZþZ IYfg»ffZ³fe B»ffImY ¸fZÔ A´f³fZ 14 ½f¿feʹf ¶fZMXZ ImY Àff±f SXW°fe ±feÜ ¶f°ff¹ff þf°ff W` dIY ½fW °fÔÂf-¸fÔÂf ImY ¨f¢IYSX ¸fZÔ SXW°fe ±fe AüSX ¶f¨¨fZ IYe ¶fd»f QZIYSX ¸ffÔ IYf»fe IYfZ JbVf IYSX³ff ¨ffW°fe ±feÜ

Aa²fd½fV½ffÀf

·f»fÀ½ff OZX¹fSXe BX»ffIZY IYf ¸ff¸f»ff IYf»fe ¸ffa IYû £fbVf IYSX³ff ¨ffWX°fe ±fe AfSXû´fe BÀfe ¨f¢IYSX ¸fZÔ ½fW SXd½f½ffSX SXf°f IYSXe¶f QÀf ¶fþZ B»ffImY ¸fZÔ We SXW³fZ ½ff»fZ IY¸f»fZVf ImY §fSX ´fWbÔ¨feÜ »f¦f·f¦f LW ¸ffW ´fW»fZ Vfe»ff ½fWfÔ dIYSXfEQfSX ImY °füSX ´fSX SXW ¨fbIYe ±feÜ Vfe»ff ³fZ IY¸f»fZVf ÀfZ ¶fWf³ff

¶f³ff¹ff dIY CÀf³fZ IY¸fSXZ IYe Qe½ffSX ´fSX A´f³fZ ¶fZMXZ IYf RYfZ³f ³fÔ¶fSX d»fJf ±ff, dþÀfIYe CÀfZ A¶f þøYSX°f ´fOÞ ¦fBÊ W`Ü BÀf ¶fe¨f ¸füIYf ´ffIYSX Vfe»ff ³fZ IY¸f»fZVf ImY OZPÞ ½f¿feʹf ¶fZMXZ AÔIYbSX IYfZ A¦f½ff IYSX d»f¹ff AüSX §fSX ImY ´ffÀf dÀ±f°f ´ffIYÊ ¸fZÔ þ¸ff ´ff³fe ¸fZÔ RmYÔIY dQ¹ffÜ ¦f³fe¸f°f ¹fW SXWe dIY SXfW¦feSXfZÔ IYe ³fþSX ¶f¨¨fZ ´fSX ´fOÞ ¦fBÊ AüSX C³WfZÔ³fZ °fbSXÔ°f ¶f¨¨fZ IYfZ ´ff³fe ÀfZ ¶ffWSX d³fIYf»f d»f¹ffÜ BÀfImY ¶ffQ ¸ff¸f»fZ IYe Àfc¨f³ff ´fbd»fÀf IYfZ Qe ¦fBÊÜ BÀf ´fSX ´fbd»fÀf ³fZ Vfe»ff IYfZ d¦fSXµX°ffSX IYSX d»f¹ff W`Ü ´fcL°ffL ¸fZÔ Vfe»ff ³fZ À½feIYfSX dIY¹ff dIY ½fW °fÔÂf-¸fÔÂf ImY ¨f¢IYSX ¸fZÔ AfIYSX AÔIYbSX IYe ¶fd»f QZ³ff ¨ffW°fe ±feÜ

³fBÊ dQ»»fe, SXfCXÀfaÜ

SXd½f½ffSX Àfb¶fW Af¸feÊ ImY EIY MX`ÔIYSX ³fZ ²fü»ffIYbAfÔ ImY Àf°¹f d³fImY°f³f ¶fÀf ÀMX`ÔO ´fSX OeMXeÀfe ¶fÀf ¸fZÔ ¨fPÞ SXWZ Af²ff Qþʳf »ffZ¦ffZÔ IYfZ IYb¨f»f dQ¹ffÜ BÀfÀfZ ¨ffSX »ffZ¦ffZÔ IYe ¸fü°f WfZ ¦fBÊÜ ¸fSX³fZ ½ff»ffZÔ ¸fZÔ EIY Oe¹fc IYe LfÂff AüSX ¶fbþb¦fÊ QÔ´f°fe Vffd¸f»f W`ÔÜ EIY ¸fÈ°fIY IYe dVf³ff£°f ³fWeÔ WfZ ´ffBÊ W`Ü ¦fÔ·feSX øY´f ÀfZ §ff¹f»f °fe³f »ffZ¦ffZÔ IYfZ ÀfRYQSXþÔ¦f AÀ´f°ff»f ¸fZÔ ·f°feÊ IYSXf¹ff ¦f¹ff W`Ü ´fbd»fÀf ³fZ MX`ÔIYSX ¨ff»fIY IYfZ d¦fSXµX°ffSX IYSX d»f¹ff W`Ü Àf°¹f d³fImY°f³f ÀMX`ÔO ´fSX OeMXeÀfe ¶fÀf ¸fZÔ ¨fPÞ³fZ ImY

d»fE þ`ÀfZ We ¹ffÂfe Af¦fZ ¶fPÞZ dIY EIY °fZþ SXµX°ffSX MX`ÔIYSX ³fZ C³WZÔ A´f³fe ¨f´fZMX ¸fZÔ »fZ d»f¹ffÜ BÀfÀfZ ¨ffSX »ffZ¦ffZÔ IYe ¸fü°f WfZ ¦fBÊÜ MX`ÔIYSX ´fSX Afg³f Af¸feÊ OйfcMXe d»fJf WbAf ±ffÜ ¸füImY ´fSX ¸füþcQ MÑ`dRYIY ´fbd»fÀf ImY IYfÔÀMXZ¶f»f Àfb·ff¿f ¨fÔQ ImY A³fbÀffSX, OeMXeÀfe ¶fÀf ¸fZÔ MX¢IYSX ¸ffSX³fZ ÀfZ ´fW»fZ MX`ÔIYSX ³fZ RbYMX AfZ½fSX d¶fiþ ´fSX EIY AfgMXfZ IYfZ ·fe MX¢IYSX ¸ffSXe ±feÜ BÀfImY IYfSX¯f AfgMXfZ QcSX °fIY d§fÀfMX°ff ¨f»ff ¦f¹ffÜ BÀfImY ¶ffQ MX`ÔIYSX Ad³f¹fÔdÂf°f WfZ ¦f¹ff AüSX ½fW ¶fÀf ¸fZÔ SX¦fOÞ Jf°fZ WbE »ffZ¦ffZÔ IYfZ IYb¨f»fIYSX ÀMX`ÔO ¸fZÔ §fbÀf ¦f¹ffÜ

Àf¸ff²ff³f dªf»ffd²fIYfSXe ³fZ CX´f·fû¢°ffAfZÔ IYû dIY¹ff AfV½fÀ°f ³fûEOXf,SXfCaXÀfÜ

dªf»ffd²fIYfSXe Qe´fIY A¦fi½ff»f ³fZ IYWXf dIY A½f`²f ¦f`Àf dSXdRYd»fa¦f IYSX³fZ ½ff»fûÔ IYû ¶f£Vff ³fWXeÔ ªffE¦ffÜ CX³WXûÔ³fZ SXÀffBÊX ¦f`Àf IYe Àf´»ffBÊX ´fSX d¨fa°ff ªf°ff°fZ WbXE IYWXf dIY Àf¸f¹f ´fSX Àf´»ffBÊX ³fWXeÔ WXû³fZ IZY IYfSX¯f CX´f·fû¢°ffAûÔ IZY ´fSmXVff³f WXû³fZ IYe CX³WZÔX »f¦ff°ffSX ªff³fIYfSXe d¸f»f SXWXe W`XÜ ªf³f´fQ ¸fZÔ ¦f`Àf IYe IYf»ff¶ffªffSXe ´fSX AaIbYVf »f¦ff³fZ IZY d»fE ¦f`Àf EªfZÔÀfe ¸ffd»fIYûÔ IYf ÀfWX¹fû¦f Af½fV¹fIY W`XÜ ½fWX dªf»ff ¸fb£¹ff»f¹f ´fSX ¦f`Àf EªfZÔÀfe °f±ff ´fZMXÑû»f ´fa´f ¸ffd»fIYûÔ IYû Àfa¶fûd²f°f IYSX SXWZX ±ûÜ dªf»ffd²fIYfSXe Qe´fIY A¦fi½ff»f ³fZ ¶f°ff¹ff dIY IYfRYe Àf¸f¹f ÀfZ ¦f`Àf Àf´»ffBÊX IYe dVfIYf¹f°fZÔ d¸f»fe SXWXe ±feÜ dªfÀfIZY ¨f»f°fZ ªf³f´fQ ½ffdÀf¹fûÔ IYû A½f`²f øY´f ÀfZ

³fBÊ dQ»»fe, SXfCXÀfaÜ

A»fe´fbSX B»ffImY ¸fZÔ SXW³fZ ½ff»fZ EIY ¹fb½fIY ³fZ A´f³fe ´f°³fe ½f ÀfÀfbSX ´fSX AfSXfZ´f »f¦ff¹ff W` dIY C³WfZÔ³fZ Vfd³f½ffSX Vff¸f ´fZMÑfZ»f dLOÞIY IYSX CÀfImY d´f°ff IYfZ dþÔQf þ»ff dQ¹ff W`Ü ´fedOÞ°f IYfZ ¦fÔ·feSX Wf»f°f ¸fZÔ ÀfRYQþÔ¦f AÀ´f°ff»f ¸fZÔ ·f°feÊ IYSXf¹ff ¦f¹ff ±ff, þWfÔ B»ffþ ImY QüSXf³f SXd½f½ffSX Àfb¶fW C³fIYe ¸fü°f WfZ ¦fBÊÜ Wf»ffÔdIY, ´fbd»fÀf BÀfZ Af°¸fW°¹ff IYf ¸ff¸f»ff ¸ff³f SXWe W`Ü ´fbd»fÀf ImY A³fbÀffSX d½fþZÔQi ImY ¶fZMXZ Aþe°f IYe VffQe ½f¿fÊ 2006 ¸fZÔ ÀffZ³fe´f°f d³f½ffÀfe ²f¸fÊ´ff»f IYe ¶fZMXe ³fe°fc (22)

dSXdRYda»fa¦f IYe ¦fBÊX ¦f`Àf £fSXeQ³fZ ´fSX ¸fªf¶fcSX WXû³ff ´fOÞX°ff W`XÜ CX³WXûÔ³fZ BXÀf Àf¸fÀ¹ff ÀfZ d³f´fMX³fZ IZY d»fE dªf»ff´fcd°fÊ Ad²fIYfSXe ÀfdWX°f ¦f`Àf EªfZÔÀfe °f±ff ´fZMÑXû»f ´fa´f ¸ffd»fIYûÔ IYe ¶f`NXIY ¶fb»ffBÊÜ ¶f`NXIY ¸fZÔ Àf¶fÀfZ AWX¸f ¸fbQÐQf ±ff dIY ªf³f´fQ ¸fZÔ WXû SXWXe A½f`²f ¦f`Àf dSXdRYd»fa¦f ´fSX AaIbYVf »f¦ff¹ff ªff ÀfIZYÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ¦f`Àf EªfZÔÀfe ¸ffd»fIYûÔ IYf ÀfWX¹fû¦f IYSX³ff WXû¦ffÜ dªfÀfIZY ¶ffQ WXe ´fcSXe °fSXWX ÀfZ AaIbYVf »f¦ff¹ff ªff ÀfIY°ff W`XÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY CX´f·fû¢°ff IYû dÀf»fZÔOXSX QZ°fZ Àf¸f¹f AadIY°f ³fa¶fSX QªfÊ IYSX³ff ¨ffdWXE AüSX ªf¶f £ff»fe dÀf»fZÔOXSX EªfZÔÀfe ´fSX ´fWaXb¨f°ff W`X °fû ´fcSXf³fZ ³fa¶fSX IYf d¸f»ff³f IYSX³ff

¨ffdWXEÜ dÀf»fZÔOXSX IYf ³fa¶fSX ¶fQ»f³fZ ´fSX CX´f·fû¢°ff IYû ¦f`Àf ³fWXeÔ QZ³fe ¨ffdWXEÜ BXÀfIZY A»ff½ff QfQSXe AüSX ªfZ½fSX ÃûÂf ¸fZÔ EªfZÔdÀf¹fûÔ õXfSXf Àf¸f¹f ´fSX Àf´»ffBÊX ³fWXeÔ IYe ªff SXWXe W`XÜ dªfÀfIYe dVfIYf¹f°f »f¦ff°ffSX d¸f»f SXWXe W`XÜ ¦f`Àf EªfZÔÀfe ¸ffd»fIY Àf´»ffBÊX ¸fZÔ Àfb²ffSX »ffEa, ³fWXeÔ °fû CX³fIZY d½f÷YðX IYfSÊX½ffBÊX IYe ªffE¦feÜ CX³WXûÔ³fZ ´fZMÑXfZ»f ´fa´f ¸ffd»fIYûÔ IYû Ad³f½ff¹fÊ øY´f ÀfZ ÀfeÀfeMXe½fe I`Y¸fSmX »f¦ff³fZ IZY d³fQZÊVf dQEÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY IYfRYe Àf¸f¹f ÀfZ ´fa´fûÔ ´fSX »fcMX´ffMX IYe §fMX³ffAûÔ ¸fZÔ BXªffRYf WbXAfÜ Àff½f²ff³fe ¶fSX°f IYSX AüSX ´fZMÑXû»f ´fa´fûÔ ´fSX °f`³ff°f IY¸fʨffdSX¹fûa °f±ff ´fbd»fÀf õXfSXf ¨füIYÀfe ¶fSX°fZ ªff³fZ ´fSX »fcMX´ffMX IYe §fMX³ffAûÔ ´fSX AaIbYVf »f¦ff¹ff ªff ÀfIY°ff W`XÜ BXÀfIZY A»ff½ff ´fa´fûÔ ´fSX IYf¹fÊSX°f IY¸fʨffdSX¹fûÔ õXfSXf IYe ªff³fe ½ff»fe d¸f»ff½fMX ½f ´fZMÑXû»f IY¸f QZ³fZ ´fSX AaIbYVf »f¦ff¹ff ªff ÀfIY°ff W`XÜ CX³WXûÔ³fZ ¨fZ°ff½f³fe QZ°fZ WbXE IYWXf dIY A¦fSX CX´f·fû¢°ff IYe dVfIYf¹f°f ÀfWXe ´ffBÊX ªff°fe W`X °fû d³fdV¨f°f WXe ´fa´f ¸ffd»fIY IZY d½f÷YðX IYfSÊX½ffBÊX IYe ªffE¦feÜ BXÀf ¸füIZY ´fSX d½f·ff¦fe¹f Ad²fIYfSXe,IaY´fd³f¹fûÔ IZY ´fid°fd³fd²f,EªfZÔÀfe °f±ff ´fa´f ¸ffd»fIY ¸füªfcQ ±ûÜ

³fBÊX dQ»»fe: ´fi²ff³f¸faÂfe ¸f³f¸fûWX³f dÀfaWX IYf ´fb°f»ff RcaYIY°fZ ·ffªf¹fb¸fû IZY IYf¹fÊIY°ffÊÜ

LXf¹ff : SXfCXÀfa

ÀfaQZWX ´fbd»fÀf ¸ff³f SXWXe Af°¸fWX°¹ff IYf ¸ff¸f»ff

ÀfZ WbBÊ ±feÜ QfZ³ffZÔ IYe EIY ¶fZMXe ·fe W`Ü Aþe°f ³fZ AfSXfZ´f »f¦ff¹ff W` dIY CÀfImY ÀfÀfbSX ²f¸fÊ´ff»f ¨ffW°fZ ±fZ dIY CÀfIYe ÀffSXe ÀfÔ´fd°f CÀfIYe ¶fZMXe ImY ³ff¸f IYSX Qe þfE, dþÀfImY d»fE ´fdSX½ffSX °f`¹ffSX ³fWeÔ ±ffÜ CÀf³fZ ¶f°ff¹ff dIY d´fL»fZ °fe³f dQ³f ÀfZ BÀf ¶ff°f IYfZ »fZIYSX §fSX ¸fZÔ JeÔ¨f°ff³f ¨f»f SXWe ±feÜ BÀfe IYOÞe ¸fZÔ §fMX³ff ÀfZ QfZ dQ³f ´fW»fZ ³fe°fc ³fZ CÀfIYe ¸ffÔ ÀfZ Óf¦fOÞf IYSX³fZ ImY ¶ffQ C³fIYf dÀfSX ·fe RYfZOÞ

d³fSXÔIYfSXe ·f¢°ffZÔ ³fZ dIY¹ff SX¢°fQf³f ³fBÊX dQ»»fe,SXfCÀfaÜ ¸ff³f½f EIY°ff dQ½fÀf ´fSX Àfa°f d³fSaXIYfSXe d¸fVf³f õXfSXf 70 SX¢°fQf³f dVfd½fSXûÔ IYf Af¹fûªf³f dIY¹ffÜ dªfÀf¸fZÔ 1351 ·f¢°fûÔ õXfSXf SX¢°fQf³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ Àf³°f d³fSXÔIYfSXe d¸fVf³f d½fV½f·fSX ¸fZÔ ¸ff³f½f EIY°ff dQ½fÀf ¸f³ff SXWf W`Ü ¹fW dQ³f d¸fVf³f ImY °feÀfSXZ ¦fb÷Y ¶ff¶ff ¦fbSX¶f¨f³f dÀfÔW þe ¸fWfSXfþ E½fÔ Àf`IYOÞfZÔ C³f ¸fWf°¸ffAfZÔ IYe ¹ffQ ¸fZÔ ¸f³ff¹ff þf°ff W` dþ³WfZÔ³fZ d¸fVf³f IYe Af½ffþ IYfZ ¶fb»f³Q IYSX°fZ WbE A´f³fZ þe½f³f IYf ¶fd»fQf³f dQ¹ff ±ffÜ ½f¿fÊ 1986 ImY A¢XMXc¶fSX ¸ffW ¸fZÔ ½f°fʸff³f ÀfQ¦fb÷Y ¶ff¶ff WSXQZ½f dÀfÔW þe ¸fWfSXfþ IYe LÂfLf¹ff ¸fZZÔ ´fW»fe ¶ffSX SX¢°fQf³f dVfd½fSX Af¹ffZdþ°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ

dQ¹ff ±ffÜ Aþe°f ³fZ ¶f°ff¹ff dIY §fMX³ff ImY dQ³f Vffd³f½ffSX Àfb¶fW ²f¸fÊ´ff»f A´f³fZ QfZ A³¹f dSXV°fZQfSXfZÔ ImY Àff±f A»fe´fbSX Af¹ff ±ffÜ CÀf³fZ ´fW»fZ A»fe´fbSX ±ff³fZ ¸fZÔ þfIYSX CÀfImY ¸ff°ff-d´f°ff ´fSX C³fIYe ¶fZMXe IYfZ ´fi°ffdOÞ°f IYSX³fZ IYf ¸ff¸f»ff ·fe QþÊ IYSXf¹ff ±ffÜ CXÀf³fZ AfSXfZ´f »f¦ff¹ff dIY d½f½ffQ ImY ¶fe¨f ³fe°fc AüSX CÀfImY d´f°ff ¦fbÀÀfZ ÀfZ BÀf IYQSX Af¦f¶f¶fc»ff WfZ ¦fE dIY C³WfZÔ³fZ CÀfImY d´f°ff ´fSX ´fZMÑfZ»f Of»fIYSX C³WZÔ dþÔQf þ»ff dQ¹ffÜ ½fWeÔ ¸ff¸f»fZ ´fSX ´fbd»fÀf IYf IYW³ff W` dIY ¦fÈW d½f½ffQ ImY ¨f»f°fZ Vfd³f½ffSX ImY dQ³f QfZ³ffZÔ ´fÃf ±ff³fZ ¸fZÔ We ±fZÜ

³fBÊ dQ»»fe, SXfCXÀfaÜ

SXfªf²ff³fe ¸fZÔ A´fSXf²fûÔ IYe Àfa£¹ff ¸fZÔ »f¦ff°ffSX BXªffRYf WXû SXWXf W`XÜ ´fbd»fÀf IYe »f¨fSX IYf¹fVü»fe IZY IYfSX¯f Af´fSXfd²fIY ´fi½fÈdØf ½ff»fûÔ »fû¦fûÔ ¸fZÔ ´fbd»fÀf IYf ·f¹f »f¦f·f¦f Àf¸ff´°f WXû ¦f¹ff W`XÜ QdÃf¯f dQ»»fe ImY EIY ½¹ff´ffSXe IZY ´fbÂf IYf CÀfIYe WXe §fSXZ»fc ³füIYSXf³fe ³fZ A´fWSX¯f IYSX d»f¹ff W`Ü CXÀf³fZ QÀf dQ³f ´fW»fZ We ½¹ff´ffSXe IZY §fSX ´fSX IYf¸f IYSX³ff VfbøY dIY¹ff ±ffÜ»ff£f IYûdVfVfûÔ IZY ¶ff½fªfcQ A´fù°f dIYVfûSX IYf ÀfbSXf¦f ³fWXeÔ d¸f»f ´ff³fZ IZY IYfSX¯f

dQ»»fe ´fbd»fÀf ³fZ ¶f¨¨fZ IYe þf³fIYfSXe QZ³fZ ½ff»fZ ½¹fd¢°f IYfZ 50 WþfSX ÷Y´f¹fZ IYf B³ff¸f QZ³fZ IYe §fû¿f¯ff IYe W`XÜ ´fbd»fÀf ³fZ ÀfÔdQ¦²f A´fSXf²fe IYf ÀI`Y¨f ·fe þfSXe dIY¹ff W`Ü EIY ½fdSXâ ´fbd»fÀf Ad²fIYfSXe IZY A³fbÀffSXY QdÃf¯f-´fc½feÊ dQ»»fe ImY ¸fWfSXf³fe ¶ff¦f ¸fZ SXWX³fZ ½ff»fZ ½¹ff´ffSXe d½fIiY¸f dÀfÔW IZY ´fbÂf BÊXVff³f IYf CXÀfIYe WXe §fSXZ»fc ³füIYSXf³fe Àfe¸ff ³fZ IYd±f°f °füSX ´fSX A´fWSX¯f IYSX d»f¹ffÜ CX³fIYf Jf³f ¸ffImYÊMX ¸fZÔ VffZøY¸f W`Ü ÓffSXJÔO IYe SXW³fZ ½ff»fe Àfe¸ff ImY dJ»ffRY EIY ¸ff¸f»ff QþÊ IYSX d»f¹ff ¦f¹ff W`Ü

183 dIY¸fe »fa¶ff WbXAf ¸fZMÑfZ ³fZMX½fIÊYY ³fBÊ dQ»»fe,SXfCXÀfaÜ

SXfþ²ff³fe ¸fZÔ ¸fZMÑfZ ´fdSX¨ff»f³f ImY Àfü ¸ffW ´fcSXZ WfZ³fZ IZY ¶ffQ ¸fZMÑfZ ³fZMX½fIYÊ IYf d½fÀ°ffSX 183 dIY»ffZ¸feMXSX °fIY WfZ ¦f¹ff W`Ü 24 dQÀfÔ¶fSX 2002 IYfZ dQ»»fe ¸fZÔ ´fW»fe ¶ffSX 8.5 dIY»ffZ¸feMXSX ¸fZMÑfZ »ffB³f (VffWQSXf ÀfZ °feÀf WþfSXe) ´fSX LW ÀMXZVf³ffZÔ ImY ¶fe¨f ¸fZMÑfZ ÀfZ½ff VfbøY IYe ¦fBÊ ±feÜ dQ»»fe ¸fZMÑfZ SXZ»f d³f¦f¸f (OeE¸fAfSXÀfe) ³fZ °feÀfSXZ ¨fSX¯f ImY °fW°f SXfþ²ff³fe ¸fZÔ 108 dIY»ffZ¸feMXSX ¸fZMÑfZ »ffB³f ImY d½fÀ°ffSX IYf »fùf d³f²ffÊdSX°f dIY¹ff W`Ü BÀf d½fÀ°ffSX ImY Àff±f We dþÀf °fSXW Àf¸fÀ¹ff ¶fPÞe W`, CÀfImY d³fQf³f IYf C´ff¹f dRY»fWf»f QcSX-QcSX °fIY ³fWeÔ dQJfBÊ QZ°ffÜ Àf·fe »ffB³ffZÔ ¸fZÔ ¸fZMÑfZ IYfZ¨f ¸fZÔ ·feOÞ·ffOÞ IYf þfZ Af»f¸f W`, CÀfZ QZJ°fZ WbE dQ¢IY°fZÔ

IY¶f QcSX WfZÔ¦fe, IYW³ff ¸fbdVIY»f W`Ü d´fL»fZ dQ³ffZÔ OeE¸fAfSXÀfe ImY ´fi¶fÔ²f d³fQZVfIY BÊ. ßfe²fSX³f ÀfZ ¸fZMÑfZ ÀfRYSX ImY QüSXf³f ¹ffdÂf¹ffZÔ IYfZ WfZ SXWe ¸fbdVIY»f ImY ¶ffSXZ ¸fZÔ ´fcLf ¦f¹ff, °ffZ ½fW ·fe ÀfÔ°ffZ¿fþ³fIY þ½ff¶f ³fWeÔ QZ ´ffEÜ C³WfZÔ³fZ d¶f³ff ÀfÔIYfZ¨f IYWf dIY ´fid°fdQ³f ¸fZMÑfZ ´fdSX¨ff»f³f ¸fZÔ WfZ SXWe ¦fOÞ¶fOÞe IYe 10 ÀfZ Ad²fIY dVfIYf¹f°fZÔ Af°fe W`ÔÜ C³WZÔ QcSX IYSX³fZ IYe ´fcSXe IYfZdVfVf IYe þf°fe W`Ü Wf»ffÔdIY BÀf ¶ff°f ´fSX C³WfZÔ³fZ ´fiÀfÖf°ff þ°ffBÊ dIY

´fi±f¸f AüSX QcÀfSXZ ¨fSX¯f ImY AÔ°f¦fÊ°f OeE¸fAfSXÀfe ³fZ dQ»»fe ½f E³fÀfeAfSX ¸fZÔ d³f²ffÊdSX°f Àf·fe ¦fd»f¹ffSXfZÔ ImY d³f¸ffʯf IYfZ ÀfRY»f°ff´fc½fÊIY ´fcSXf dIY¹ff W`Ü CÀfe IYf ³f°feþf W` dIY BÀf Vf°ff¶Qe ¸ffW ¸fZÔ ¸fZMÑfZ MÑZ³f ¸fZÔ AüÀf°f³f 14.16 »ffJ ¹ffÂfe SXfZþf³ff ÀfRYSX IYSX°fZ W`ÔÜ ¸fZMÑfZ ´fi½f¢°ff A³fbþ Q¹ff»f ImY ¸fb°ffd¶fIY, QVfIYfZÔ ´fW»fZ dQ»»fe ¸fZÔ ¸fZMÑfZ ÀfZ½ff EIY £½ff¶f ¸ff³ff þf°ff ±ff, »fZdIY³f Àf¸f¹f Àfe¸ff ÀfZ ´fc½fÊ OeE¸fAfSXÀfe ³fZ BÀfZ ÀffIYfSX IYSX dQJf¹ffÜ IYbL ¸fWe³fZ ¶ffQ þ¶f °feÀfSXZ ¨fSX¯f ImY °fW°f SXfþ²ff³fe ¸fZÔ 108 dIY»ffZ¸feMXSX ¸fZMÑfZ »ffB³f IYf d½fÀ°ffSX WfZ þfE¦ff, °ffZ dQ»»fe IYf ³ff¸f ·fe Qbd³f¹ff ImY Àf¶fÀfZ °fZþe ÀfZ Af¦fZ ¶fPÞ³fZ ½ff»fZ ¸fZMÑfZ ³fZMX½fIYÊ ½ff»fZ VfWSXfZÔ ¸fZÔ Vfb¸ffSX WfZ þfE¦ffÜ

k³fûEOXf IYf dIY¹ff ªffE¦ff ´fc¯fÊ d½fIYfÀfl ¹fb½fIY IYf A´fWSX¯f,OZXPÞX

dVf»ff³¹ffÀf

³fûEOXf,SXfCXÀfaÜ

³fûEOXf : ³fûEOXf ¢»f¶f IZY ·f½f³f IYf ·fcd¸f ´fcªf³f IYSX°fZ ´fifd²fIYSX¯f IZY ÀfeE¸fBÊX ¹ffQ½f dÀfaWX, Àff±f ¸fZÔ W`ÔX ÀfZ¢MXSX-27 AfSXOX¶»¹fcE IYe A²¹fÃf IbYÀfb¸f»f°ffÜ LXf¹ff : SXfCXÀfa

¸fdWX»ff IYf Vf½f ¶fSXf¸fQ

ÀffC±f dQ»»fe ImY Àffd½fÂfe ³f¦fSX ¸fZÔ ´fbd»fÀf ³fZ EIY ¸fdW»ff IYf Vf½f ¶fSXf¸fQ dIY¹ff W`XÜ ´fbd»fÀf IYf ¸ff³f³ff W` dIY ¸fdWX»ff IYe ¦f»ff Q¶ffIYSX WX°¹ff IYe ¦fBÊX W`Ü ¸fü°f ImY QfZ dQ³f ¶ffQ °fZþ ¶fQ¶fc Af³fZ ´fSX ½ffSXQf°f IYe þf³fIYfSXe d¸f»feÜ ÀfÔdQ¦²f »ffZ¦ffZÔ IYe °f»ffVf IYe þf SXWe W`Ü ¸ff»f½fe¹f ³f¦fSX ´fbd»fÀf IYfZ þf³fIYfSXe d¸f»fe dIY Àffd½fÂfe ³f¦fSX ImY EIY §fSX ImY AÔQSX ¸fdW»ff IYf Vf½f d¸f»ff W`Ü Àfc¨f³ff d¸f»f°fZ We ´fbd»fÀf Ad²fIYfSXeX ¸füImY ´fSX ´fWbÔ¨fZÜ ´fbd»fÀf ImY A³fbÀffSX ¦fifCÔO µX»ffZSX ´fSX dÀ±f°f IY¸fSXZ ¸fZÔ Af²ff Vf½f d¶fÀ°fSX ´fSX ±ff AüSX QfZ³ffZÔ ´f`SX ³fe¨fZ »fMXImY WbE ±fZÜ VfSXeSX ´fSX ¨ffZMX ImY d³fVff³f ³fWeÔ ±fZ AüSX Vf½f ´fSX ´fcSXZ IY´fOÞZ ¸füþcQ ±fZÜ ´fbd»fÀf IYfZ

d½fSXû²f

Af¸feÊ MX`ÔIYSX ³fZ Af²ff d½f½ffdWX°ff ´fSX ÀfÀfbSX IYûX þ»ff³fZ IYf AfSXfZ´f ³füIYSXf³fe ³fZ ¶f¨¨fZ ÀfRYQSXªfa¦f AÀ´f°ff»f ¸fZÔ BX»ffªf IZY QüSXf³f ¸fü°f IYfZ dIY¹ff A¦f½ff Qªfʳf »fû¦fûÔ IYû SXüÔQf

A½f`²f ¦f`Àf dSXdRYd»fa¦f ´fSX WXû¦fe IYOÞXe IYfSÊX½ffBÊ

³fBÊX dQ»»fe, SXfCXÀfaÜ

3

A´fSXf²f ´fbd»fÀf IZY A³fbÀffSX ¦f»ff Q¶ffIYSX IYe ¦fBÊX WX°¹ff

VfIY W` dIY W°¹ff ¦f»ff Q¶ffIYSX IYe ¦fBÊ, Wf»ffÔdIY Vf½f ImY Wf»ff°f ImY IYfSX¯f ¦f»fZ ´fSX d³fVff³f ³fWeÔ QZJZ þf ÀfImYÜ ¸fIYf³f ¸ffd»fIY ¶ff¶fc»ff»f ³fZ ´fbd»fÀf IYfZ ¶f°ff¹ff dIY 10 dQ³f ´fW»fZ ¸fdW»ff AüSX CÀfImY ´fd°f ³fZ ¸fIYf³f dIYSXf¹fZ ´fSX d»f¹ff ±ffÜ ¸fÈ°fIYf IYf ³ff¸f ¸f¸´fe W`Ü ¶ff¶fc»ff»f dIYSXf¹ff »fZ³fZ Vfd³f½ffSX IYfZ C³fImY §fSX AfE ±fZÜ ¶ffSX-¶ffSX QSX½ffþf JMXJMXf³fZ ImY ¶ff½fþcQ AÔQSX ÀfZ IYfZBÊ Af½ffþ ³f Af³fZ ´fSX ½fW ½ff´fÀf ¨f»fZ ¦fE ±fZÜ SXd½f½ffSX Vff¸f ½fW EIY ¶ffSX dRYSX AfEÜ Af½ffþZÔ »f¦ff³fZ ImY ¶ffQ IYfZBÊ W»f¨f»f ³f WfZ³fZ ´fSX C³WfZÔ³fZ QSX½ffþf

²fImY»ffÜ QSX½ffþf AÔQSX ÀfZ Jb»ff WbAf ±ffÜ ¶ff¶fc»ff»f AÔQSX ¦fE, °ffZ °fZþ ¶fQ¶fc ImY ¶fe¨f ¸f¸´fe IYe »ffVf ³fþSX AfBÊÜ C³WfZÔ³fZ ´fbd»fÀf IYfZ J¶fSX IYSX QeÜ ¸f¸´fe ´fdV¨f¸f ¶fÔ¦ff»f ImY ³ffdQ¹ff dþ»fZ IYe SXW³fZ ½ff»fe ±feÜ CÀfImY ¸ff°ff-d´f°ff d¨fSXf¦f dQ»»fe ¸fZÔ SXW°fZ W`ÔÜ °fe³f ½f¿fÊ ´fW»fZ ¹fW ´fdSX½ffSX ´fdV¨f¸f ¶fÔ¦ff»f ÀfZ dQ»»fe Af¹ff ±ffÜ PfBÊ Àff»f ´fW»fZ ¸f¸´fe ³fZ ´fiZ¸f d½f½ffW IYSX d»f¹ff ±ffÜ ½fW A´f³fZ ´fd°f ImY Àff±f ¦fbOÞ¦ffÔ½f ¸fZÔ SXW³fZ »f¦fe ±feÜ CÀfImY ¸ff°ff-d´f°ff ³fZ CÀfÀfZ ÀfÔ¶fÔ²f J°¸f IYSX d»f¹ff ±ffÜ 10 dQ³f ´fW»fZ WXe BXÀf Qa´fd°f ³fZ Àffd½fÂfe ³f¦fSX ¸fZÔ dIYSXfE ´fSX §fSX d»f¹ff ±ffÜ ¸f¸´fe ³fZ VfbœY½ffSX IYfZ A´f³fZ ¸ff¹fImY ImY ´fOÞfZÀf ¸fZÔ SXW³fZ ½ff»fe EIY ¸fdW»ff ÀfZ ¶ff°f¨fe°f IYe ±feÜ CÀfImY ¶ffQ CÀfZ dIYÀfe ³fZ ³fWeÔ QZJf ±ffÜ

³fûEOXf IYû ´fc¯fÊ d½fIYdÀf°f IYSX³fZ IZY d»fE ³fûEOXf ´fifd²fIYSX¯f IZY ÀfeE¸fBÊX ¹ffQ½f dÀfaWX ³fZ ´fi°¹fZIY ÀfZ¢MXSX IYf QüSXf IYSX Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYû ¶¹füSXf EIYÂf dIY¹ffXÜ CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY À±ff³fe¹f d³f½ffdÀf¹fûÔ IYe ¸ffa¦fûÔ IZY A³fbÀffSX d½fIYfÀf IYf¹fÊ dIYE ªff³fZ W`ÔXÜ d½fIYfÀf IYf Vfb·ffaSX·f ÀfZ¢MXSX-27 ÀfZ WXû ¨fbIYf W`XÜ BXÀfIZY ¶ffQ Àf·fe ÀfZ¢MXSXûÔ ¸fZÔ dIYÀfe ³f dIYÀfe øY´f ¸fZÔ dIY¹ff ªff³ff W`XÜ ³fûEOXf ÀfZ¢MXSX-27 AfSXO¶»¹fcE IYf A²¹fÃf ´fQ ¦fiWX¯f IYSX°fZ WXe IYbÀf¸f»f°ff ³fZ IYWXf ±ff dIY ÀfZ¢MXSX ¸fZÔ IYûBÊX Àf¸fÀ¹ff ³fWXeÔ WXû¦feÜ ½fWX IbYLX WXe Àf¸f¹f ¶ffQ CXÀfIYf AÀfSX

d³fSXeÃf¯f ³fûEOXf ´fifd²fIYSX¯f IZY ÀfeE¸fBÊX IYf QüSXf

dQ£ffBÊX ´fOÞX³fZ »f¦ff ±ffÜ ½fe½feAfBÊX´fe ÀfZ¢MXSXûÔ IZY ¶ffQ A¦fSX Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYû Àf¸ff²ff³f Àf¶fÀfZ ´fWX»fZ dIY¹ff ªff°ff W`X ½fWX W`X ÀfZ¢MXSX-27Ü CX³WXûÔ³fZ BXÀfIYf ßfZ¹f A´f³fZ Àf·fe ÀfWX¹fûd¦f¹fûÔ IYû dQ¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ ¶f°ff¹ff dIY CX³fIZY ÀfZ¢MXSX ¸fZÔ ³fûEOXf ¢»f¶f W`X ªfûY IYfRYe ªfªfÊSX WXf»f°f ¸fZÔ ±ffÜ BXÀf ¢»f¶f IYe ´fi°¹fZIY ÀfZ¢MXSX ½ffÀfe IYû Af½fV¹fIY°ff WXû°fe W`XÜ CX³WXûÔ³fZ ´fifd²fIYSX¯f Ad²fIYfdSX¹fûÔ IZY Àf¸fÃf ¸ffa¦f SX£f°fZ WbXE ¢»f¶f IYû Af²fbd³fIY Àfbd½f²ffAûÔ IYf ´fiÀ°ff½f

SX£ffÜ CX³fIZY ´fiÀ°ff½f ´fSX ´fifd²fIYSX¯f Ad²fIYfdSX¹fûÔ õXfSXf ÀfWX¸fd°f d¸f»f³fZ IZY ¶ffQ ¶fªfMX Af½fadMX°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ CX³WXûÔ³fZ ¶f°ff¹ff dIY CX³fIYe ¸ffa¦f IYû ´fcSXf IYSXf³fZ ¸fZÔ ÀfeE¸fBÊ ¹ffQ½f dÀfÔW ³fZ IYfRYe ÀfWX¹fû¦f dQ¹ffÜ Àfû¸f½ffSX Àfb¶fWX ´fifd²fIYSX¯f ImY ¸fb£¹f A³fbSXÃf¯f Ad·f¹fÔ°ff ¹ffQ½f dÀfÔW ½f AfSXO¶»¹fcE A²¹fÃf IYbÀf¸f»f°ff ³fZ ·fcd¸f ´fcþ³f IYSX ³ffZEOf ¢»f¶f IYf d³f¸ffʯf ´fifSX¸·f IYSXf¹ffÜ ·fcd¸f ´fcþ³f ImY C´fSXf³°f ³ffdSX¹f»f °ffZOÞ IYSX ´fcþf IYe ¦f¹fe E½fÔ ³ffZEOf ¢X»f¶f IYe ³feÔ½f SXJe ¦f¹feÜ ¢X»f¶f ImY ·fcd¸f ´fcþ³f ImY C´fSXf³°f ÀfeE¸fBÊ ¹ffQ½f dÀfÔW ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ³ffZEOf ¢X»f¶f ImY »ffZ¦ffZÔ IYfZ Af½fV¹fIY°ff ±feÜ

»ff£f IYe dRYSXü°fe ¸ffa¦fe ³ffZEOf,SXfCXÀfaÜ

¸ff³fZäSX IZY IY´fOÞf IYPÞfBÊ NZImYQfSX ´f¨ffÀf WþfSX ³fIYQe »fZIYSX ³ffZEOf Af¹ffÜ BXÀfIZY ¶ffQ WXe A´fWXSX¯f IYSX d»f¹ff ¦f¹ffÜ ¶fQ¸ffVfûÔ ³fZ dRYSXü°fe IZY d»fE ´f¨ffÀf WXªffSX ÷Y´fE ¸ffa¦fZÜ ´fbd»fÀf A·fe °fIY dSX´ffZMÊX QªfÊ IYSX³fZ ¸fZÔ Af³ffIYf³fe IYSX SXWXe W`XÜ ´fedOÞX°fûÔ IYf ±ff³fZ ÀfZ ¦ff»fe-¦f»fü¨f IYSX ±ff³fZ ÀfZ ·f¦ff¹ffÜ ¦fbOX¦ffa½f ÀfZ EIY ¹fb½fIY þ`ÀfZ dÀfMXe ÀfZÔMXSX ¸fZMÑfZ ÀMXZVf³f ´fSX C°fSXf CÀf³fZ ¹fWfÔ ImY BSXR f³f ³ff¸fIY ¹fb½fIY IYfZ RYfZ³f IYSX ÀfÔ´fIYÊ dIY¹ffÜ BSXRYf³f ¸fZMÑfZ

ÀMXZVf³f ´fSX AfIYSX ¹fb½fIY IYfZ IYfZ»OÑdOÔÑIY IYbL ³fVfe»ff ´fQf±fÊ Of»fIYSX dJ»ff dQ¹ffÜ ¹fb½fIY ¶fZWfZVfe IYe Wf»f°f ¸fZÔ ¦ffÔ½f ´fSX±f»ff ÀfZ¢XMXS72 þWfÔ BSXR f³f IYf IYOÞfBÊ IYf IYf¹fÊ IYSX°ff W`Ü BSXRYf³f ÀfdW°f CÀfImY QfZÀ°ffZÔ ³fZ ¹fb½fIY IYfZ ¶fÔ²fIY ¶f³ffIYSX ´f¨ffÀf WþfSX ÷Y´f¹fZ Le³f d»fEÜ ªf¶f ¹fb½fIY IYfZ WfZVf Af¹ff °fû CÀf³fZ A´f³fZ ·ffBÊ E¸fOe þ¸ff»f ÀfZ RYfZ³f ´fSX ÀfÔ´fIYÊ dIY¹ff °ffZ CÀf³fZ ´fcSXe Af´f ¶fe°fe ¶f°ff¹feÜ B³f ¹fb½fIYfZÔ ³fZ A°ffZnfW Jf³f IYfZ ¶fSXZ»fe »fZ ¦fEÜ ½fWfÔ ÀfZ B³WfZÔ³fZ BÀfImY ·ffBÊ IYfZ RYfZ³f ´fSX ´f¨ffÀf WþfSX ÷Y´f¹fZ IYe ¸ffÔ¦f IYeÜ

A½f`²f AfgMXû Àfa¨ff»f³f ¸fZÔ d¨fa°ffªf³fIY ´fbd»fÀf IYe ³ffIYf¸f¹ff¶fe IYf EIY AüSX ³f¸fc³ff WXû SXWXf BXªffRYf SXfþ²ff³fe ÀfZ ´fid°fdQ³f ¦ff¹f¶f WfZ°fZ W`Ô ´ffÔ¨f ¶f¨¨fZ ³fûEOXf,SXfCXÀfaÜ ³fûEOXf A½f`²f øY´f ÀfZ ¨f»f³fZ ½ff»fZ AfgMXû IYe Àfa£¹ff ¸fZÔ »f¦ff°ffSX BXªffRYf WXû SXWXf W`XÜ Àfa·ff¦fe¹f ´fdSX½ffWX³f d½f·ff¦f õXfSXf ¨f»ff¹ff ªff³fZ ½ff»fZ Ad·f¹ff³f ¸fZÔ IbYLX WXe AfgMXû ´fIYOÞX ¸fZÔ Af°fZ W`ÔX,IbYLX SXfÀ°ff ¶fQ»f IYSX ¨fIY¸ff QZ³fZ ¸fZÔ ÀfRY»f WXû ªff°fZ W`ÔXÜ AfgMXûÔ IZY IYfSX¯f EIY dRYSX ÀfOÞXIY Qb§fÊMX³ffEa ¶fPÞX ¦fBÊX W`XÜ d½f·ff¦f õXfSXf ¨f»ffE ªff³fZ ½ff»fZ Ad·f¹ff³f ÀfZ SXfªfÀ½f ³fWXeÔ Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYe ªfZ¶fZÔ ·fSX°fe W`XÜ Àfû¸f½ffSX Àfb¶fWX »f¦f·f¦f ÀffPÞZX QÀf ¶fªfZ Àfa·ff¦fe¹f ´fdSX½ffWX³f Ad²fIYfSXe ³fZ ÀfZ¢MXSX-11 dÀ±f°f ³fZWX÷Y ¹fb½ff IZÔY³ýi

´fSX AfgMXû IYe ¨f`dIaY¦f Ad·f¹ff³f VfbøY dIY¹ffÜ A·fe IbYLX WXe Àf¸f¹f ¶fe°ff ±ff dIY AfgMXû ¨ff»fIYûÔ ³fZ A´f³ff SXfÀ°ff ¶fQ»fIYSX ¸fadªf»f °fIY ´fWabX¨f³fZ IYf ´fi¹ffÀf dIY¹ffÜ Àff¸f³fZ ¨f`dIaY¦f Ad·f¹ff³f ¨f»f°ff QZ£f ¶fe¨f ¸fZÔ ´fOÞX³fZ ½ff»fZ IYMX ÀfZ ¸fûOÞX IYSX QcÀfSXf SXfÀ°ff »fZ d»f¹ffÜ Ad²fIYfSXe IZY Àff±f ¸füªfcQ IY¸fʨffSXe AfgMXû ¨ff»fIYûÔ IYû QZ£f³fZ IZY ¶ffQ ·fe ¸fü³f £fOÞZX WbXE ±ûÜ ¨f`dIaY¦f Ad·f¹ff³f ¸fZÔ ¨f»f³fZ ½ff»fZ IY¸fʨffdSX¹fûÔ IYû ´fid°f¸ffWX Àfbd½f²ff Vfb»IY ½fÀfc»f°fZ W`ÔXÜ BXÀfIYf QcÀfSXf ´fWX»fc ¹fWX ·fe W`X dIY ¶f¦f`SX A³fbd¸f°f AfgMXû ÀfOÞXIY ´fSX Af WXe ³fWXeÔ ÀfIY°ff W`XÜ BXÀfIZY ¶ffQ ·fe ²fOÞXnZ ÀfZ Àfa¨ff»f³f dIY¹ff ªff SXWXf W`XÜ

A´fSXf²f BXÀf ½f¿fÊ dQ»»fe ÀfZ ¦ff¹f¶f WbXE 541 ¶f¨¨fZ ³fBÊ dQ»»fe, EþZÔÀfeÜ

SXf¿MÑXe¹f SXfªf²ff³fe ¸fZÔa A´fSXf²fûÔ ´fSX d³f¹faÂf¯f IYSX ´ff³ff dQ»»fe ´fbd»fÀf IYû dQ½ffÀ½f´f³f ªf`Àff »f¦f³fZ »f¦ff W`XÜ Ad°f ¸fWX°½f´fc¯fÊ »fû¦fûÔ IZY d³f½ffÀf IY ¶ff½fªfcQ SXfªf²ff³fe IYe ´fbd»fÀf ³ff¦fdSXIYûÔ IYû ÀfbSXÃff IYf ·fSXûÀff dQ»ff ´ff³fZ ¸fZÔ ³ffIYf¸f¹ff¶f SXWXe W`XÜ BXÀf SXfª¹f ¸fZÔ ¸fdWX»ffAûÔ AüSX ¶f©fûÔ IYe ÀfbSXÃff IYf dªf¸¸ff °fû IZY½f»f ·f¦f½ff³f WXe CXNXf SXWZX W`ÔXÜ dQ»»fe ÀfZ BXÀf ½f¿fÊ ¶f¨¨ffZÔ ImY ¦ff¹f¶f WfZ³fZ IYe §fMX³ffAfZÔ ¸fZÔ d´fL»fZ °fe³f ½f¿fûË ImY ¸fbIYf¶f»fZ BþfRYf

WbAf W`Ü AfÔIYOÞfZÔ ImY ¸fb°ffd¶fIY SXfþ²ff³fe ÀfZ BÀf ½f¿fÊ ´fi°¹fZIY dQ³f ´ffÔ¨f ¶f¨¨fZ ¦ff¹f¶f WbEÜ ImY½f»f BÀf ½f¿fÊ SXfþ²ff³fe ÀfZ IYb»f 541 ¶f¨¨fZ ¦ff¹f¶f WbEÜ dþ³f¸fZÔ A¦f½ff dIYE ¦fE AüSX ¦ff¹f¶f ¶f¨¨fZ

Vffd¸f»f W`ÔÜ BÀf ¸fWe³fZ ¸fZÔ We EZÀfZ 164 ¸ff¸f»fZ QþÊ dIYE ¦fE þ¶fdIY d´fL»fZ ¸fWe³fZ ¹fW ÀfÔ£¹ff 166 SXWeÜ Àf¶fÀfZ °ffþf ¸ff¸f»ff OZPÞ ½f¿feʹf ¶f¨¨fZ BÊVff³f IYf W` dþÀfZ SXd½f½ffSX IYfZ IYd±f°f °füSX ´fSX CÀfImY §fSX ¸fZÔ IYf¸f IYSX³fZ ½ff»fe ³füIYSXf³fe Àfe¸ff ³fZ A¦f½ff IYSX d»f¹ffÜ ½fdSX¿NX ´fbd»fÀf Ad²fIYfSXe ³fZ ¶f°ff¹ff d´fL»fZ Àff»f AüÀf°f³f EIY dQ³f ¸fZÔ EZÀfe °fe³f §fMX³ffEÔ QþÊ IYe ¦fBËXÜ »fZdIY³f BÀf ½f¿fÊ ¹fW AfaIYfOÞXf ¶fPÞIYSX ´fid°fdQ³f ´ffÔ¨f WfZ ¦f¹ff W`Ü ¨füÔIYf³fZ ½ff»fe ¶ff°f ¹fW W` dIY B³f ¸ff¸f»ffZÔ ¸fZÔ »fOÞdIY¹ffZÔ IYe ÀfÔ£¹ff 60 RYeÀfQe W`XÜ


4

Àf¸´ffQIYe¹f

³fûEOXf (E³fÀfeAfSX) ¸fa¦f»f½ffSX, 26 A´fi`»f 2011

SXfªf³fed°f ¸fZÔ ½¹ff´fIY ¶fQ»ff½f IZY ´fÃf ¸fZÔ W`ÔX IbY»fQe´f ³f`¹fSX

äÿÿ flÊÄUÿ

{

Qü»f°f, ÀfÔ´fdØf AüSX ´fQ þ¶f d¸f»f°fZ WX,Ô` °fû ¸f³fb¿¹f AÔ²ff WXû þf°ff WX,` AüSX þ¶f ¹fZ dL³f°fZ WXÔ` °fû ¸f³fb¿¹f ´ff¦f»f WXû þf°ff WX` ¹ffd³f CXÀfIYf QfÀf ¦fb»ff¸f WXûIYSX ´f¦f»ff¹ff dRYSX°ff WXÜ` - °fb»fÀfeQfÀf

À½ffÀ±¹f ImY ÃfZÂf ¸fZÔ Wf»ff°f JSXf¶f

QZ

Afþ SXfþ³fed°f B°f³fe ¸fWXÔ¦fe WXû ¦fBÊ WX` dIY ÀfÔÀfQ IZY d»fE ´fi°¹ffVfe IYû A´f³fZ Ad·f¹ff³f WXZ°fb ª¹ffQf ³fWXeÔ °fû IY¸f ÀfZ IY¸f ´fÔQiWX IYSXûOÞX ÷Y´f¹ff ½¹f¹f IYSX³ff WXû°ff WX`Ü SXfþ³fed°fIY Q»f A´f³fZ ´fi°¹ffdVf¹fûÔ IYe Àfc¨fe ¸fZÔ ÀfZ A´fSXfd²f¹fûÔ IYû A»f¦f ³fWXeÔ IYSX³ff ¨ffWX°fZ (U°fʸff³f ÀfÔÀfQ ¸fZÔ »f¦f·f¦f 25 ´fid°fVf°f A´fSXf²fe WX`Ô)Ü IZYÔQie¹f d³fUfʨf³f Af¹fû¦f Q»fûÔ IYû BÀf ¶ff°f IZY d»fE AfV½fÀ°f IYSX³fZ WXZ°fb ´fi¹ffÀfSX°f WX` dIY UZ A´fSXfd²f¹fûÔ IYû ´fSXZ SXJZÔ °ff°´f¹fÊ ¹fWX WX` dIY ¨fb³ffUe Àfb²ffSX WXû³fZ ¨ffdWXE °ffdIY Bʸff³fQfSX »fû¦f CX³f¸fZÔ OXMXIYSX ·ff¦f »fZ ÀfIZYÔÜ

Af

RbY

ÀfSXIYfSX ³fZ A³³ff WXþfSXZ IYe ÀfÔ¹fböY Àfd¸fd°f IZY ¦fNX³f IYe ¸ffÔ¦f ¸ff³f »fe °fQb´fSXfÔ°f CX³WXûÔ³fZ A´f³ff A³fVf³f Àf¸ff~ dIY¹ff °fû VffÔ°f·ffU ÀfZ ´fiZdSX°f dU´fb»f þ³fÀf¸fcWX IYû, dþÀf¸fZÔ Ad³fUf¹fÊ°f: ¸f²¹f¸f U¦fÊ IYe WXe ¶fWXb»f°ff ±fe, CXÀfZ ¹fWX ·fSXûÀff WXû ¦f¹ff dIY ·fiáf¨ffSX IYf CX³¸fc»f³f WXû þfE¦ffÜ WXû ÀfIY°ff WX` »fû¦fûÔ IYe ¹fWX A´fZÃff ÀfZ ¶fWXb°f Ad²fIY WXû, WXû ÀfIY°ff WX` UZ »fûIY´ff»f IZY ÀfÔÀ±ff³f IYû ·fiáf¨ffSX IZY CX³¸fc»f³f IYf ¸ff²¹f¸f ³f ¸ff³fIYSX A´f³fZ Af´f ¸fZÔ EIY »fùf WXe ¸ff³f SXWXZ WXûÔÜ CX³fIYe USXe¹f°ff ¨ffWXZ þû WXû, WXþfSXZ ¸fZÔ CX³fIYf ´fcSXf-´fcSXf dUV½ffÀf WX`Ü UZ ´fcSXe °fSXWX CX³fIZY ´feLZ WX`Ô, ¢¹fûÔdIY UZ CX³f¸fZÔ EIY EZÀfZ ½¹fdöY IYû QZJ SXWXZ WX`Ô dIY þû ·fiáf¨ffSX IYf Jf°¸ff IYSXZ¦ffÜ ¹fWX ·fiáf¨ffSX WXe CX³fIZY Q`d³fIY þeU³f ¸fZÔ Vfc»f ¶f³ff WXbAf WX`Ü AfÔQû»f³f IYû AU¸ffd³f°f IYSX³fZ ¸fZÔ Af»fû¨fIYûÔ AüSX IbYÔdNX°f ¶fbdðþ³f ³fZ WXf±f d¸f»ff d»fE WX`ÔÜ ¢¹fûÔdIY UWX ÀfÔdU²ff³f IZY °fWX°f CX´f»f¶²f ÀfÔÀ±ff³fûÔ IYû AU¦fbdNX°f IYSX³ff ¨ffWX°ff WX`Ü dIÔY°fb UZ BÀf ¶ff°f IYû dUÀ¸fÈ°f IYSX QZ°fZ WX`Ô dIY EZÀff WXe EIY CX´fIiY¸f ¦ffÔ²feUfQe þ¹f´fiIYfVf ³ffSXf¹f¯f IZY ³fZ°fÈ°U ¸fZÔ 1975 ¸fZÔ WXbAf ±ff, þ¶f ÀfÔÀ±ff³f d³f›ZáU°f ±fZ A±fUf VffÀfIYûÔ ³fZ ³fá IYSX dQE ±fZÜ 1975-77 ¸fZÔ ßfe¸f°fe BÔdQSXf ¦ffÔ²fe ³fZ CX³WXZÔ Af´ff°fIYf»f IZY QüSXf³f IZYÔQi ¸fZÔ dU²UÔdÀf°f IYSX dQ¹ff ±ffÜ SXfª¹fûÔ ¸fZÔ ¸fb£¹f¸fÔdÂf¹fûÔ ³fZ ·fe EZÀff dIY¹ff ±ffÜ ´fiVffÀf³f IYû A¶f IY¸fþûSX IYSX EIY EZÀfe ´fi¯ff»fe ¸fZÔ ¶fQ»ff ¦f¹ff WX`, dþÀfIYf ÀfÔ¨ff»fIY SXfþ³fed°fÄfûÔ, ³füIYSXVffWXûÔ, EþZÔdÀf¹fûÔ AüSX A´fSXfd²f¹fûÔ IZY ¦fNX¶fÔ²f³f ÀfZ WXû SXWXf WX`Ü ¨ffWXZ IYûBÊ ¸fb£¹f Àfd¨fU WXû ¹ff þfÔ¨f ´fi¸fbJ, UWX DY´fSX ÀfZ AfQZVf IYe ´fi°feÃff IYSX°ff WX`Ü WXþfSXZ IYe CXîû¿f¯ffAûÔ ´fSX ¸f`Ô °fd³fIY d¨fÔd°f°f ·fe WXcÔÜ AfÔQû»f³f IZY QüSXf³f CX³WXûÔ³fZ IYWXf dIY ¸fWXf°¸ff ¦ffÔ²fe IZY AdWXÔÀff°¸fIY ¸ff¦fÊ IYf À±ff³f

dVfUfþe IZY dWXÔÀfIY °fSXeIZY ·fe »fZ ÀfIY°fZ WX`ÔÜ QcÀfSXZ Vf¶QûÔ ¸fZÔ WXþfSXZ IZY IYWX³fZ IYf °ff°´f¹fÊ ¹fWX WX` dIY UWX A´f³fZ »fùf IYe dÀfdð ÀfÔ·fU WXbAf °fû AdWXÔÀff°¸fIY °fSXeIZY ÀfZ IYSXZÔ¦fZ ¹fdQ EZÀff ³fWXeÔ WXbAf °fû AfUV¹fIY WXû³fZ ´fSX CX¦fiUfQ IYf ·fe ÀfWXfSXf »fZÔ¦fZÜ ¦fbþSXf°f IZY ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fSXZÔQi ¸fûQe IYe CX³WXûÔ³fZ þû ´fiVfÔÀff IYe WX` UWX ·fe AfÔQû»f³f IYe CXÀf ·ffU³ff IZY dU÷Yð WX`, þû A´f³fZ ÀffSX °f°U IZY øY´f ¸fZÔ ÀfZ¢¹fb»fSX WX`Ü ¸fûQe ³fZ dUIYfÀf IZY ÃfZÂf ¸fZÔ A¨Lf IYf¸f dIY¹ff WX` dIÔY°fb CX³WXûÔ³fZ CXÀf IÈY°¹f IYe ¹fûþ³ff AüSX CXÀfZ dIiY¹ffd³U°f IYSX CXÀf ´fSX ´ff³fe RZYSX dQ¹ff WX` dþÀf¸fZÔ 2,500 ¸fbdÀ»f¸f ¸ffSXZ ¦fE ±fZÜ RYþeÊ ¸fbNX·fZOÞXûÔ IZY ¸ff¸f»fZ A·fe ·fe AQf»f°fûÔ ¸fÔZ ¨f»f SXWXZ WX`ÔÜ CX³WXZÔ WXþfSXZ EIY ´fi¸ff¯f´fÂf I`YÀfZ QZ ÀfIY°fZ WX`Ô? WXû ÀfIY°ff WX` dIY CX³WXûÔ³fZ ¹fWX ÀfSX»f ÀU·ffU ÀfZ IYWX dQ¹ff WXû, dIÔY°fb CX³WXZÔ Àf°fIYÊ SXWX³ff ¨ffdWXE ±ff, þ¶fdIY »fû¦fûÔ ³fZ CX³WXZÔ CX¨¨ffÀf³f ´fSX AfÀfe³f dIY¹ff WX`Ü »fû¦f ¢¹ff IYSX ÀfIY°fZ WX`Ô? Àf¨f WX` dIY UZ Bʸff³fQfSX AüSX Af°¸ff IYû Ad²f¸ff³f QZ³fZ Uf»fZ ´fi°¹ffdVf¹fûÔ IYû ¨fb³fIYSX ÀfSXIYfSX ¸fZÔ ÀU¨L°ff »ff ÀfIY°fZ WX`ÔÜ dIÔY°fb UZ dIYÀf °fSXWX ÀfZ EZÀff IYSX ÀfIY°fZ WX`Ô? ¶fZWX°fSX »fû¦fûÔ IYû Af¦fZ »ff³fZ IZY d»fE EIY SXfþ³fed°fIY ´fidIiY¹ff A´fZdÃf°f WXZÜ Afþ SXfþ³fed°f B°f³fe ¸fWXÔ¦fe WXû ¦fBÊ WX` dIY ÀfÔÀfQ IZY d»fE ´fi°¹ffVfe IYû A´f³fZ Ad·f¹ff³f WXZ°fb ª¹ffQf ³fWXeÔ °fû IY¸f ÀfZ IY¸f ´fÔQiWX IYSXûOÞX ÷Y´f¹ff ½¹f¹f IYSX³ff WXû°ff WX`Ü SXfþ³fed°fIY Q»f A´f³fZ ´fi°¹ffdVf¹fûÔ IYe Àfc¨fe ¸fZÔ ÀfZ A´fSXfd²f¹fûÔ IYû A»f¦f ³fWXeÔ IYSX³ff ¨ffWX°fZ (U°fʸff³f ÀfÔÀfQ ¸fZÔ »f¦f·f¦f 25 ´fid°fVf°f A´fSXf²fe WX`Ô)Ü IZYÔQie¹f d³fUfʨf³f Af¹fû¦f Q»fûÔ IYû BÀf ¶ff°f IZY d»fE AfV½fÀ°f IYSX³fZ WXZ°fb ´fi¹ffÀfSX°f WX` dIY UZ A´fSXfd²f¹fûÔ IYû ´fSXZ SXJZÔ °ff°´f¹fÊ ¹fWX WX` dIY ¨fb³ffUe Àfb²ffSX WXû³fZ ¨ffdWXE °ffdIY Bʸff³fQfSX

ÀfÔ¨ffSX IiYfÔd°f AüSX °fb»fÀfeQfÀf

fþ ¹fWX ¶ff°f ¶ffSX-¶ffSX CXNXfBÊ þf SXWXe WX` dIY Af¸f »fû¦fûÔ ¸fZÔ ´fPÞX³fZ IYe AfQ°f §fMX SXWXe WX`Ü ÀfUf»f CXNX°ff WX` ¢¹ff °fb»fÀfeQfÀf Afþ IY¸f ´fPÞXZ þf SXWXZ WX`Ô? ¢¹ff 'SXf¸f¨fdSX°f ¸ff³fÀf' IY¸f d¶fIY SXWXf WX`? °fb»fÀfeQfÀf Afþ ·fe Àf¶fÀfZ ª¹ffQf ´fPÞXZ, Àfb³fZ AüSX QZJZ þf SXWXZ WX`ÔÜ ÀfUf»f CXNX°ff WX` ´fPÞX³fZ IYe AfQ°f ´fWX»fZ I`YÀfe ±fe? ¢¹ff WX¸f ´fWX»fZ ª¹ffQf ´fPÞX°fZ ±fZ? QSXAÀf»f, ´fPÞX³fZ IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ WX¸f ´fWX»fZ IYûBÊ ª¹ffQf ¶fZWX°fSX AUÀ±ff ¸fZÔ ³fWXeÔ ±fZÜ WX¸ffSXZ ´fcUÊU°feÊ IY¸f ´fPÞX°fZ ±fZÜ Aü´f¨ffdSXIY dVfÃff IYf ´fiÀffSX ´fPÞX³fZ IYe ÀfÔ·ffU³ffEÔ ´f`Qf IYSX°ff WX`Ü ´fWX»fZ IbYL WXe »fû¦f ±fZ þû ´fPÞX°fZ ±fZÜ ÀfÔ¨ffSX IiYfÔd°f IZY ´fdSX´fiZùf ¸fZÔ ´fPÞX³fZ IYe AfQ°f IYû QZJ³fZ ´fSX þdMX»f°ff IYf Af·ffÀf WXû°ff WX`Ü ´fPÞX³fZ IYe þdMX»f°ffAûÔ IYe A³fb·fcd°f ÀffÃfSX°ff¹fb¦f ¸fZÔ ³fWXeÔ ±feÜ WX¸f A¸fc¸f³f dVfIYf¹f°f Àfb³f°fZ WX`Ô dIY ¶f¨¨fZ MXeUe IZY Àff¸f³fZ ¶f`NXZ SXWX°fZ WX`Ô ¹ff BÔMXSX³fZMX ¸fZÔ CX»fÓfZ SXWX°fZ WX`Ô AüSX IY¸f ´fPÞX°fZ WX`ÔÜ Àf¨f ¢¹ff WX`? þ¶f ·fe ÀfÔ¨ffSX ¸ff²¹f¸fûÔ IYf dUÀ°ffSX WXû°ff WX`, °fû CXÀfÀfZ U°fʸff³f AüSX ·fdU¿¹f IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ þf¦føYIY°ff ´f`Qf WXû°fe WX`, U°fʸff³f AüSX ·fdU¿¹f ÀfbÔQSX ³fþSX Af°ff WX`Ü A°fe°f IYû ³fE dÀfSXZ ÀfZ WX¸f Àfþf³fZ IYf IYf¸f IYSX°fZ WX`ÔÜ ¸fedOX¹ff IZY dUÀ°ffSX IZY IYfSX¯f dþÀf °fSXWX U°fʸff³f IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ ª¹ffQf ÀfZ ª¹ffQf þf³fIYfdSX¹ffÔ ´ff°fZ WX`Ô, U`ÀfZ WXe A°fe°f IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ ·fe þf³fIYfdSX¹ffÔ ´ff°fZ WX`ÔÜ ¸fedOX¹ff IYf ´fiÀffSX U°fʸff³f AüSX ·fdU¿¹f IYû WXe Àf¸fÈð ³fWXeÔ IYSX°ff, ¶fd»IY A°fe°f IZY ´fid°f WX¸ffSXe Àf¸fÓf IYû ·fe Àf¸fÈð IYSX°ff WX`Ü þû »fû¦f U°fʸff³f IZY ´fid°f CX´fZÃff·ffU SXJ°fZ WX`Ô, CX³f¸fZÔ A°fe°f IZY ´fid°f ·fe A¨fZ°f³ff SXWX°fe WX`Ü ÀfUf»f CXNX°ff WX` ¢¹ff »fZJ³f IZY dUIYdÀf°f WXû³fZ IZY ´fWX»fZ ¸f³fb¿¹f IZY þeU³f IYû þf³f³ff ÀfÔ·fU ±ff? þe ³fWXeÔ, A°fe°f IYf UfÀ°fU øY´f WX¸f ³fWXeÔ þf³f°fZ ±fZÜ A°fe°f IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ QfUZ IZY Àff±f þû ·fe IYWXf þf SXWXf WX`, UWX »fZJ³f IZY CXQ¹f

ßfe»fÔIYf ÓfbIY°ff ³fWXeÔ °fû ¢¹ff IYSX°ff-2

MX¶ffg»f ¸fZÔ ¹fcSXû´fe¹f ¢»f¶f Àf¶fÀfZ ¶fOÞXf d³fUZVfIY WX`Ô, °fû A¶f ¹fWX dÀfðfÔ°f UWXfÔ À±ffd´f°f WX` dIY dJ»ffdOÞX¹fûÔ ´fSX ´fWX»ff WXIY CX³fIYf WX`, ³ff dIY CXÀf QZVf IYf, þWXfÔ ÀfZ UZ dJ»ffOÞXe Af°fZ WX`ÔÜ ¹fWX ¸ff¸f»ff JZ»f ÀfÔ¶fÔ²fe AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f ³¹ff¹ff»f¹f ¸fZÔ þf ¨fbIYf WX` AüSX ¢»f¶fûÔ IZY ´fÃf ¸fZÔ R`YÀf»ff Af ¨fbIYf WX`Ü BÀfed»fE þ¶f RbYMX¶ffg»fSX U»OXÊ IY´f ¹ff A³¹f AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f MXc³ff¸fZÊÔMXûÔ IZY d»fE A´f³fZ QZVf IYe MXe¸f ¸fZÔ þf°fZ WX`Ô, °fû CXÀf AUd²f IZY d»fE QZVf IZY RbYMX¶ffg»f ÀfÔ§fûÔ IYû CX³f ¢»f¶fûÔ IYû ´f`Àff QZ³ff WXû°ff WX`, dþ³f ¢»f¶fûÔ ³fZ CX³WXZÔ JSXeQ SXJf WX`Ü Àff±f WXe A¦fSX AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f MXc³ff¸fZÊÔMX JZ»f°fZ UöY A¦fSX dJ»ffOÞXe §ff¹f»f WXû þfEÔ, °fû CXÀfIYe ·fSX´ffBÊ ·fe SXf¿MÑXe¹f ÀfÔ§fûÔ IYû IYSX³fe ´fOÞX°fe WX`Ü RbYMX¶ffg»f AüSX dIiYIZYMX ¸fZÔ ¹fWX RYIYÊ þøYSX WX` dIY RbYMX¶ffg»f ¸fZÔ þWXfÔ dJ»ffOÞXe Àff»fûÔ ·fSX ¢»f¶f IZY Àff±f SXWX°fZ WX`Ô, UWXeÔ dIiYIZYMX ¸fZÔ ¢»f¶f (IY¸f ÀfZ IY¸f ·ffSX°f ¸fZÔ) A·fe ³fBÊ ¨feþ WX`Ô, dþ³fIZY Àff±f dJ»ffOÞXe dÀfRYÊ AfBÊ´feE»f Àfeþ³f AüSX MXe-20 ¨f`Ôd´f¹f³Àf »fe¦f IZY QüSXf³f SXWX°fZ WX`ÔÜ ¶ffIYe Àf¸f¹f UZ AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f dIiYIZYMX JZ»f³fZ IZY d»fE AfþfQ SXWX°fZ WX`ÔÜ ¨fcÔdIY »fe¦f AüSX AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f dIiYIZYMX IYf I`Y»fZÔOXSX EIY Àff±f ³fWXeÔ ¶f³ff¹ff þf°ff, BÀfd»fE Àf¸f¹f IYf MXIYSXfU WXû°ff WX` AüSX BÀfe UþWX ÀfZ dIYÀfe SXf¿MÑXe¹f dIiYIZYMX ¶fûOXÊ AüSX AfBÊ´feE»f IZY ¶fe¨f °f³ffU IYe U`Àfe dÀ±fd°f ´f`Qf WXû°fe WX`, þ`Àfe A·fe ßfe»fÔIYf IZY Àff±f WXbBÊÜ »fZdIY³f EZÀfZ ¸ff¸f»fûÔ ¸fZÔ ¶feÀfeÀfeAfBÊ BÀfd»fE A´f³fe ¨f»ff »fZ°fe WX`, ¢¹fûÔdIY ¶ffIYe ¶fûOXÊ þf³f°fZ WX`Ô dIY A¦fSX dIiYIZYMX IYû EIY CXôû¦f IZY øY´f ¸fZÔ dþÔQf SXWX³ff WX`, °fû CXÀfIYf Af²ffSX dÀfRYÊ ·ffSX°f IYf ¶ffþfSX WX` AüSX UWXfÔ IYe IÔY´f³fe ¶feÀfeÀfeAfBÊ WX`Ü IYWXf þf ÀfIY°ff WX` dIY dIiYIZYMX IZY AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f ¶ffþfSX IYf þû AÀfÔ°fb»f³f WX`, CXÀf³fZ ¶ffIYe ¶fûOXûÊÔ IYû ¶feÀfeÀfeAfBÊ IZY ¸ff°fWX°f IYSX SXJf WX`Ü USX³ff, IYûBÊ AüSX UþWX ³fWXeÔ ±fe dIY ¸fÔIYe¦fZX IYfÔOX ¸fZÔ Qû¿fe ³ff WXû³fZ IZY ¶ffUþcQ AfgÀMÑZd»f¹ff IYû ÓfbIY³ff ´fOÞX°ff AüSX

ªf

¶f dÀfdU»f ÀfûÀffBMXe A´f³ff ²f`¹fÊ Jû ¶f`NX°fe WX`, °fû UWX ÀfOÞXIYûÔ ´fSX CX°fSX Af°fe WX`Ü ¹fWX AfIiYûdVf°f WX`, dIÔY°fb WX` VffÔ°fÜ ¹fWX ±ff UWX ´fdSXQÈV¹f þû IbYL dQ³f ´fcUÊ ·ffSX°f ¸fZÔ ´fdSX»fdÃf°f WXbAf ±ffÜ QZVf ¨ffSX dQ³f °fIY ·ffUûQiZIY Vfbð°ff ÀfZ AfÔQûd»f°f WXbAfÜ ¸ffWXü»f EZÀff ±ff dIY dþÀf¸fZÔ Àf¸f¦fi ´fi¯ff»fe, IYû »fû¦f ´fc¯fÊ°f: ¦f¹ff ¦fbþSXf Àf¸fÓf SXWXZ ±fZ AüSX CXÀf¸fZÔ Af¸fc»f-¨fc»f ´fdSXU°fʳf IZY ´fÃf²fSX ±fZÜ CX³f¸fZÔ ÀfZ WXþfSXûÔ Àf¸ffþ IZY dUd·f³³f U¦fûÊÔ ÀfZ ÀfÔ¶fð ±fZ þû dUd·f³³f ³f¦fSXûÔ ¸fZÔ, EIY ¦ffÔ²feUfQe õfSXf dQE ¦fE AfÁ½ff³f ´fSX EIYdÂf°f WXbE ±fZÜ CX³fIYf AfÁ½ff³f ±ff ·fiáf¨ffSX IYf CX³¸fc»f³fÜ A³³ff WXþfSXZ ³fZ ÀfSXIYfSX IYû, ·fiáþ³f IYû QÔdOX°f dIY¹ff þf³ff Àfbd³fd›°f IYSXf³fZ IZY d»fE, ¨ffWXZ UZ SXfþ³fed°fÄf WXûÔ A±fUf ³¹ff¹f´ffd»fIYf ÀfZ ÀfÔ¶fÔd²f°f WXûÔ ¹ff AüSX IYWXeÔ ·fe IYf¹fÊSX°f WXûÔ, »fûIY´ff»f dU²fZ¹fIY IYû ´fb³f: OÑfµMX IYSX³fZ IZY d»fE EIY QÀf ÀfQÀ¹fe¹f Àfd¸fd°f IZY ¦fNX³f ´fSX ¶ff²¹f IYSX³fZ IZY d»fE, A³fVf³f dIY¹ff ±ffÜ CX³fIYe ¸ffÔ¦f ±fe dIY BÀf QÀf ÀfQÀ¹fe¹f Àfd¸fd°f ¸fZÔ ´ffÔ¨f ÀfQÀ¹f ÀfØff ´fÃf IZY WXûÔ AüSX ´ffÔ¨f dÀfdU»f ÀfûÀffBMXe ÀfZ WXûÔÜ ¹fWX dÀfdU»f ÀfûÀffBMXe IYf EIY VfbdðIYSX¯f ±ff þû DY´fSX ÀfZ ³fe¨fZ °fIY ½¹ff~ ·fiáf¨ffSX IYe MXeÀf °fû A³fb·fU IYSX SXWXe ±fe, dIÔY°fb ÀU¹fÔ IYû AÀf¸f±fÊ AüSX AÀfWXf¹fU°f A³fb·fU IYSX SXWXe ±feÜ WXþfSXZ IZY Ad·f¹ff³f ³fZ dÀfdU»f ÀfûÀffBMXe IYû Af°¸f¶f»f ÀfÔ¨f¹f WXZ°fb EIY ÀfÔ§f¿fÊ ¸fZÔ ¹fû¦fQf³f IYf AUÀfSX ´fiQf³f dIY¹ffÜ §fûMXf»fûÔ IZY CXÀf §fMXfSXû´f ÀfZ WX°ffVf- dþÀf¸fZÔ SXfþIYû¿f IYû WXþfSXûÔ IYSXûOÞX IYe Ãfd°f ´fWXbÔ¨fe WX`, dÀfdU»f ÀfûÀffBMXe IYe »fûIY°ffÔdÂfIY SXfª¹f ½¹fUÀ±ff ¸fZÔ AfÀ±ff WXe d°fSXûdWX°f Àfe WXû SXWXe ±fe, CXÀf AfÀ±ff IYû A³³ff WXþfSXZ ³fZ ´fb³fþeÊdU°f dIY¹ffÜ þ¶f

Àf°¹fZÔQi SXÔþ³f

AfBÊÀfeÀfe IYe B¨LfAûÔ IZY dJ»ffRY þf°fZ WXbE ·ffSX°f UfOXf IZY d³f¹f¸fûÔ IYf ´ff»f³f ³fWXeÔ IYSX°ff ¹ff dõ´fÃfe¹f àÈÔJ»ffAûÔ ¸fZÔ AÔ´ff¹fSX dOXÀfeþ³f dSX½¹fc dÀfÀMX¸f IYû ³fWXeÔ A´f³ff³fZ ´fSX AOÞXf SXWX°ffÜ BÀf ´fiIYSX¯f ¸fZÔ ¹fWX ·fe ¦füSX°f»f¶f WX` dIY dIiYIZYMX IZY °f¸ff¸f øY´fûÔ ¸fZÔ MXe-20 Àf¶fÀfZ ª¹ffQf QVfÊIY þbMXf³fZ Uf»ff RYfg¸fZÊMX ¶f³f ¨fbIYf WX`Ü MXZÀMX AüSX U³f OXZ dIiYIZYMX ¸fZÔ ·f»fZ IYüVf»f, °fIY³feIY AüSX þeUMX IYe ª¹ffQf ´fSXeÃff WXû°fe WXû, »fZdIY³f B³f RYfg¸fZÊMXÐÀf IYf Afg´fSX¨fbd³fMXe IYfgÀMX (B³WXZÔ QZJ³fZ IYe IYe¸f°f) B°f³fe ª¹ffQf WX` dIY Afþ ¶fOÞXe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ »fû¦f B¨Lf SXJ³fZ IZY ¶ffUþcQ B³WXZÔ RYfg»fû ³fWXeÔ IYSX ÀfIY°fZÜ þ¶fdIY MXe-20 ¸fZÔ ¸f³fûSXÔþ³f RYüSXe AüSX AUÀfSX »ff¦f°f IY¸f WX`Ü AfBÊ´feE»f ³fZ BÀf RYfg¸fZÊMX IZY Àff±f ¦»f`¸fSX AüSX ´f`ÀfZ IYf ÷Y°f¶ff þûOÞXIYSX dIiYIZYMX IZY ¶ffþfSX IYû ª¹ffQf dUÀ°fÈ°f IYSX dQ¹ff WX` AüSX BÀfZ A´fZÃffIÈY°f ª¹ffQf A´f¸ffIZYÊMX ´fiûOX¢MX ¶f³ff dQ¹ff WX`Ü BÀfd»fE AfBÊ´feE»f Qbd³f¹ff ·fSX IZY dJ»ffdOÞX¹fûÔ IZY d»fE ´fWX»fe ´fÀfÔQ ¶f³f°ff ¦f¹ff WX`Ü ¹fWXfÔ þû ´f`Àff AüSX ¦»f`¸fSX WX`, UWX AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f dIiYIZYMX ¸fZÔ ³fWXeÔ WX`Ü EZÀfZ ¸fZÔ ¸fd»fÔ¦ff ¹ff dIiYÀf ¦fZ»f IYf AfBÊ´feE»f IZY d»fE ÓfcNX ¶fû»f³ff ¹ff IYfBSXfg³f ´fû»ffOXÊ ¹ff OXÐUZ³f ¶fiZUû IYf SXf¿MÑXe¹f dIiYIZYMX ¶fûOXÊ IYf IYfg³MÑ`¢MX NXbIYSXfIYSX JbQ IYû RiYe»ffÔÀfSX §fûd¿f°f IYSX³ff- A·fe ·f»fZ B¢IYf-Qb¢IYf §fMX³ffEÔ WXûÔ, »fZdIY³f ¹fZ ·fdU¿¹f ¸fZÔ ¶f³f³fZ Uf»fZ ÷YÓff³f IZY NXûÀf ÀfÔIZY°f WX`ÔÜ BÀfd»fE UWX dQ³f QcSX ³fWXeÔ, þ¶f dIiYIZYMX IZY ÀfÔQ·fÊ ¸fZÔ QZVf ¶fOÞXf ¹ff ´f`Àff, A±fUf MXZÀMX AWX¸f ¹ff MXe-20- þ`Àfe ¶fWXÀfZÔ A´fifÀfÔd¦fIY WXû þfEÔ¦feÜ dIiYIZYMX IYe WXIYeIY°f ¹fWXe WX` dIY MXe-20 Àf¶fÀfZ »fûIYd´fi¹f RYfg¸fZÊMX WX`, AüSX ¶feÀfeÀfeAfBÊ Àf¶fÀfZ ²f³fe EUÔ ´fi·ffUVff»fe ¶fûOXÊÜ þfdWXSX WX`, B³f Qû³fûÔ IYf dÀf¢IYf ¨f»f°ff SXWXZ¦ffÜ

þ¦fQeV½fSX ¨f°fbUZÊQe IZY ¶ffQ WXe Àff¸f³fZ Af¹ff WX`Ü ¹fWX ÀffSXf IYf ÀffSXf d³fd¸fÊ°f WX`Ü ÀffÃfSX°ff-´fcUÊ ¹fb¦f °fb»fÀfeQfÀf IYf ¹fb¦f ±ffÜ BÀf ¹fb¦f IYe UZ WXe ¶ff°fZÔ IY¸fû¶fZVf dUV½fÀf³fe¹f WX`Ô, dþ³WXZÔ dIYÀfe ³f dIYÀfe °fSXWX d»fd´f¶fð IYSX d»f¹ff ¦f¹ff ±ffÜ IYWX³fZ IYf °ff°´f¹fÊ ¹fWX WX` dIY dþÀf °fSXWX §fûOÞXZ IZY d¶f³ff AfgMXû¸fû¶ffB»f IYe IY»´f³ff ÀfÔ·fU ³fWXeÔ WX`, CXÀfe °fSXWX »fZJ³f IZY d¶f³ff ÀfÔÀIÈYd°f IYe IY»´f³ff ÀfÔ·fU ³fWXeÔ WX`Ü Ufd¨fIY ¹fb¦f IYf³f-¸fbÔWX IYe ÀfÔÀIÈYd°f IYf ¹fb¦f WX`Ü Ufd¨fIY ÀfÔÀIÈYd°f ¸fZÔ ¸f³fb¿¹f IiY¸fVf: A´f³fZ A°fe°f IZY Àff±f ¶füdðIY ÀfÔ´fIYÊ Jû°ff ¨f»ff þf°ff WX`Ü Ufd¨fIY ÀfÔÀIÈYd°f Bd°fWXfÀf IYû U`ÀfZ ³fWXeÔ þf³f°fe, þ`ÀfZ Bd°fWXfÀf IYû WX¸f Afþ þf³f°fZ WX`ÔÜ dIYÀfe ·fe UfÀ°fdUIY §fMX³ff IZY dUUSX¯f AüSX ¶¹fûSXZ ¨fV¸fQeQ »fû¦f ¶f°ff°fZ WX`Ô A±fUf UZ »fû¦f ¶f°ff°fZ WX`Ô þû ¨fV¸fQeQ IZY IYSXe¶fe WXûÔÜ »fZdIY³f þû §fMX³ff ¶fWXb°f Àf¸f¹f ´fWX»fZ §fMXe WXû, °fû CXÀfIZY ¶ffSXZ ¸fZÔ- þ`ÀfZ °fb»fÀfeQfÀf IYf þ³¸f AüSX »fZJ³f- dIYÀfe ·fe ¶ff°f IYû QfUZ IZY Àff±f IYWX³ff ÀfÔ·fU ³fWXeÔ WX`Ü ¹fWXe dÀ±fd°f A³¹f ¸f²¹fIYf»fe³f »fZJIYûÔ IYe WX`Ü CX³fIZY þeU³f ´fiÀfÔ¦fûÔ IZY ¶ffSXZ ¸fZÔ dUUfQ WX`ÔÜ Ufd¨fIY¹fb¦f ¸fZÔ LfÂf ´fPÞX°fZ ±fZÜ dVfÃfIY ´fPÞXf°fZ ±fZÜ dIYÀfe ·fe dIYÀ¸f IYe ´fSXeÃff ³fWXeÔ WXû°fe ±feÜ IYûBÊ d»fdJ°f A·¹ffÀf ³fWXeÔ IYSX³ff ´fOÞX°ff ±ffÜ dVfÃfIY IZY Àf·fe ½¹ff£¹ff³f ¸füdJIY WXû°fZ ±fZÜ dVfÃff IYe dþ°f³fe ·fe ½¹fUÀ±ff ±fe UWX ¸füdJIY ±feÜ LfÂf IYû A´f³fe Vf`Ãfd¯fIY Ãf¸f°ff IYf ¸füdJIY WXe ´fiQVfʳf IYSX³ff ´fOÞX°ff ±ffÜ ÀfÔ¦fdNX°f ¸füdJIY ¶fWXÀf WXû°fe ±feÔÜ BÀfZ WX¸f VffÀÂff±fÊ IZY øY´f ¸fZÔ þf³f°fZ WX`ÔÜ BÀf¸fZÔ ´fi·ffU WXe ¶fOÞXe VfdöY ±ffÜ BÀfIZY IYfSX¯f BÀf ¹fb¦f IYû ''Ufd¨fIY-´fi·ffU¹fb¦f' IZY ³ff¸f ÀfZ þf³f°fZ WX`ÔÜ ·ffSX°f ¸fZÔ Qû dIYÀ¸f IYe ´fSXÔ´fSXfEÔ ±feÔÜ

¹fWXfÔ ÀfeJ³fZ-´fPÞX³fZ IYe ´fSXÔ´fSXf ±fe, Àff±f WXe ´ff¯OXbd»fd´f IYe ·fe ´fSXÔ´fSXf ±feÜ ´ffNX IYf ¹fWXfÔ ´fSX ¶fOÞXZ WXe IYüVf»f IZY Àff±f BÀ°fZ¸ff»f dIY¹ff þf°ff ±ffÜ °fb»fÀfeQfÀf ³fZ dþÀf Àf¸f¹f d»fJ³ff AfSXÔ·f dIY¹ff ±ff, CXÀf Àf¸f¹f ·ffSX°f ¸fZÔ »fZJ³f ÀfÔÀIÈYd°f IYf ½¹ff´fIY dUIYfÀf WXû ¨fbIYf ±ffÜ ´ff¯OXbd»fd´f ÀfÔÀIÈYd°f IZY IYfSX¯f WXe WX¸f ÀfÔÀIÈYd°f IYû þf³f ´ffEÜ ÀfÔÀIÈYd°f IYf ÀfÔSXÃf¯f ÀfÔ·fU WXû ´ff¹ffÜ ¸f³fb¿¹f IZY dU¨ffSXûÔ ´fSX AÃfSX IZY CXQ¹f IYf ½¹ff´fIY AÀfSX WXbAf, dIÔY°fb Àf¶fÀfZ ª¹ffQf ¦fÔ·feSX AÀfSX °f¶f WXbAf, þ¶f Lf´fZJf³fZ IZY AÃfSX IYf d³f¸ffʯf WXbAfÜ ¹fWX IYf¸f 15UeÔ Vf°ff¶Qe ¸fZÔ WXe AfSXÔ·f WXû ¦f¹ff ±ffÜ ·ffSX°f ¸fZÔ 16UeÔ Vf°ff¶Qe ¸fZÔ Lf´fZ IYe ¸fVfe³f Af ¦fBÊ ±feÜ °fb»fÀfeQfÀf IYe IYdU°ff ´fbSXf³fZ dIYÀ¸f IYe IYdU°ff ÀfZ A³fZIY A±fûÊÔ ¸fZÔ d·f³³f WX`Ü IY¸fû¶fZVf ¹fWX ´fdSX§fMX³ff Àf·fe ·fdöY AfÔQû»f³f IZY IYdU¹fûÔ ¸fZÔ d¸f»f°fe WX`Ü °fb»fÀfeQfÀf IYe IYdU°ff ¸fZÔ IYdU°ff ÀfZ ª¹ffQf ¸fWX°U´fc¯fÊ WX`- CXÀf¸fZÔ ½¹föY '°fIYÊ'Ü ¹fWX '°fIYÊ' õÔõf°¸fIY WX`Ü BÀfIYû WX¸f ÀfWXþ øY´f ¸fZÔ dU¸fVfÊ IZY A±fÊ ¸fZÔ ·fe ´fdSX·ffd¿f°f IYSX ÀfIY°fZ WX`ÔÜ °fb»fÀfeQfÀf A´f³fe IYdU°ff IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ dU¸fVfÊ °f`¹ffSX IYSX°fZ WX`ÔÜ dU¸fVfÊ IYe IY»ff IYf dUIYfÀf IYSX°fZ WX`ÔÜ ¹fWX EZÀff dU¸fVfÊ WX`, þû 'ÀfÔ´fiZ¿f¯fe¹f°ff' AüSX 'Àff¸ffdþIY°ff' IZY ¦fb¯f IYû A´f³fZ AÔQSX Àf¸fZMXZ WXbE WX`Ü °fb»fÀfeQfÀf IYe IYdU°ff ¸fZÔ '°fIYÊ' Àfe²fZ 'SXZMXûdSXIY' IZY øY´f ¸fZÔ Af°ff WX`Ü ¹fWXe UþWX WX` dIY °fb»fÀfe IZY ¸ff³fÀf ´fSX ½¹ff£¹ff³f ª¹ffQf A¨LZ »f¦f°fZ WX`ÔÜ SXf¸fIY±ff IYû IYf½¹f IZY øY´f ¸fZÔ Àfb³f³fZ ÀfZ ª¹ffQf SXf¸f¨fdSX°f ¸ff³fÀf ´fSX ½¹ff£¹ff³f ÀfbJQ »f¦f°ff WX`Ü ª¹ffQf°fSX Àf¸f¹f °fb»fÀfeQfÀf IYe SXf¸fIY±ff IYf ·ff¿f¯f IZY þdSXE A±fUf IY±ff IZY øY´f ¸fZÔ Af³fÔQ °f¶f WXe d¸f»f°ff WX`, þ¶f CXÀf IYdU°ff IYû Uf°ffIYfÊSX 'SXZMXûdSXIY' ¸fZÔ °f¶Qe»f IYSX QZ°ff WX`Ü (ªffSXe)

•◊Îà flÊáÊË

E¿ff °fd·fdWX°ff Àffa£¹fZ ¶fbdðX¹fûZʦfZd°½f¸ffa ßfȯfbÜ ¸fbðX¹ff ¹fb¢°fû ¹f¹ff ´ff±fÊ IY¸fʶf³²fa ´fiWXfÀ¹fdÀfÜÜ A±fÊ:- WZX Aªfʳf! ¹fWX ¶fbdðX (Äff³f) ªfû Àffa£¹f IZY A³fbÀffSX ¸f`Ô³fZ °fbÓfZ IYWXe W`X, A¶f ¹fWXe ¶fbdðX ¸f`Ô °fbÓû ¹fû¦f IZY A³fbÀffSX IYWca¦ff, dªfÀfIZY Äff³f ÀfZ °fc IY¸fÊ ¶f³²f³f IYû ³f¿MX IYSX ÀfIZY¦ffÜ ³fZWXfd·fIiY¸f³ffVfûdÀ°f ´fi°¹f½ff¹fû ³f d½fô°fZÜ À½f»´f¸f´¹fÀ¹f ²f¸fÊÀ¹f Âff¹f°fZ ¸fWX°fû ·f¹ff°fÐÜÜ

A±fÊ:- IY¸fûË IYf IiY¸f ³f¿A ³fWXeÔ WXû°ffÜ (IY¸fÊRY»f CX»fMX IYSX IY¸fÊ IYSXf°ff W`X, ½fWX IiY¸f Àf¸ff´°f ³fWXeÔ WXû°ff)Ü BXÀf IYfSX¯f BXÀf (IY¸fÊ ¹fû¦f) IYf ±fûOÞXf Àff ·fe ´fi¹fû¦f ¶fWbX°f ¶fOÞZX ´ff´f IZY ·f¹f ÀfZ ¶f¨ff QZ°ff W`XÜ

⁄UÊø∑§ Ãâÿ

VfSXeSX d³fWXfSX³fZ ÀfZ IY¸f WXû°ff WX` QQÊ

QQÊ IYf B»ffþ dÀfRYÊ QUf ³fWXeÔ ¶fd»IY QQÊ Uf»fZ dWXÀÀfZ IYû QZJ³fZ ÀfZ ·fe QQÊ IY¸f WXû þf°ff WX`Ü ¹fcd³fUdÀfÊMXe IYfg»fZþ »fÔQ³f EUÔ BMX»fe IZY d¸f»ff³f d¶fIYûIYf dUV½fdUôf»f¹f IZY Vfû²fIY°ffÊ µ»fZdU¹ff ¸ff³fdÀf³fe IZY EIY Q»f ³fZ A´f³fZ ³f¹fZ A²¹f¹f³f ¸fZÔ IYWXf WX` dIY QQÊ Uf»fZ dWXÀÀfZ IYû QZJ°fZ SXWX³fZ ÀfZ QQÊ IYf EWXÀffÀf IY¸f WXû þf°ff WX`Ü BXÀf d½fV½fd½fôf»f¹f ¸fZÔ dIYE ¦fE EIY Vfû²f ¸fZÔ ´ff¹ff ¦f¹ff WX` dIY ¸fdÀ°f¿IY A´f³fZ VfSXeSX IYe þû LdU ¶f³ff°ff WX` CXÀfÀfZ QQÊ IYû A³fb·fU IYSX³fZ IYf À°fSX IY¸f WXû þf°ff WX`Ü BÀfd»fE QQÊ Uf»fZ dWXÀÀfZ IYû Lb´ffE ³fWXeÔ ¶fd»IY CXÀfZ ¦füSX ÀfZ QZÔJZÔÜ

•Ê¡ ∑§Ê ßÁÄUÊ‚

26 A´fi`»f IYe ´fi¸fbJ §fMX³ffEÔ

1841-¶ff¸¶fZ ¦fþMX IYf dÀf»IY ´fSX ´fiIYfVf³f VfbøY WXbAfÜ

1903- SXf¿MÑXd´f°ff ¸fWXf°¸ff ¦ffÔ²fe ³fZ QdÃf¯f A´fieIYf IZY MÑfÔÀfUf»f WXfBÊIYûMXÊ ¸fZÔ dUd²fIY A·¹ffÀf IYe VfbøYAf°f IYe °f±ff UWXfÔ d¶fidMXVf BÔdOX¹f³f EÀfûdÀfEVf³f IYe À±ff´f³ff IYeÜ 1920- ´fidÀfð ·ffSX°fe¹f ¦fd¯f°fÄf ßfed³fUfÀf SXf¸ff³fbþ¸f IYf d³f²f³fÜ 1942- ¨fe³f IZY WXû³fIZYBIYû ¸fÔ¨fcdSX¹ff ¸fZÔ IYû¹f»ff JQf³f ¸fZÔ dUÀRYûMX ÀfZ 1549 »fû¦f ¸ffSXZ ¦fEÜ 1968- A¸fZdSIYf ³fZ ³fZUfQf ¸fZÔ ´fSX¸ff¯fb ´fSXeÃf¯f dIY¹ffÜ 1975- ÀfÔÀfQ ³fZ dÀfd¢IY¸f IYû ·ffSX°f IZY EIY SXfª¹f IZY øY´f ¸fZÔ Vffd¸f»f IYSX³fZ ÀfÔ¶fÔ²fe dU²fZ¹fIY ´ffdSX°f dIY¹ff, þû BÀfe U¿fÊ 16 ¸fBÊ IYû ´fi·ffUVfe»f WXbAfÜ 1978- A¸fZdSIYe ´fSX¸ff¯fb ÀfÔÀ±ff ³ffÀff ³fZ AÔ°fdSXÃf ¹ff³f EÀf-201 ´fiÃfZd´f°f dIY¹ffÜ 1980- IY»fIYØff ¸fZÔ J¦fû»f dUÄff³f IZYÔQi IYe À±ff´f³ff WXbBÊÜ 1986- ÀfûdU¹f°f ÀfÔ§f IZY ¨fü±fZ ´fSX¸ff¯fb dSX¹fZ¢MXSX ¨fZSX³fûdU»f 1 ¸fZÔ dUÀRYûMX ÀfZ 31 »fû¦fûa IYe ¸fü°fÜ 1990- ¨fe³f ¸fZÔ 6.9 °feUi°ff Uf»fZ ·fcIÔY´f ¸fZÔ 126 »fû¦f ¸ffSXZ ¦fEÜ 1990- ·ffSX°f IZY UeAfS´fe ¸fZ³f³f ³fZ 463 §fÔMXZ °fIY »f¦ff°ffSX dOXÀIYû OXfÔÀf IYSX³fZ IYf dUV½f dSXIYfOXÊ ¶f³ff¹ffÜ 1994- þf´ff³f IZY ³ff¦fû¹ff ¸fZÔ °ffBUf³f IYe E¹fSX¶fÀf E-300 IZY Qb§fÊMX³ff¦fiÀ°f WXû³fZ ÀfZ 262 »fû¦fûÔ IYe ¸fü°fÜ

»fû¦f CX³f¸fZÔ OXMXIYSX ·ff¦f »fZ ÀfIZYÔÜ ²f³f AüSX ¶ffWXb¶f»fe þ³f- dþ³WXûÔ³fZ »fûIY°ffÔdÂfIY ´fidIiY¹ff IYû dUQicd´f°f dIY¹ff WX` CX³WXZÔ ¶ffWXSX SXJ³ff WXe WXû¦ffÜ »fûIY´ff»f dU²fZ¹fIY IZY ³fE OÑfµMX IYû 30 þc³f °fIY AÔd°f¸f øY´f QZ³fZ ´fSX ÀfSXIYfSX AüSX dÀfdU»f ÀfûÀffBMXe ¸fZÔ ÀfWX¸fd°f WXbBÊ WX`Ü WXþfSXZ ³fZ IYWXf WX` dIY 15 A¦fÀ°f °fIY IYf³fc³f ¶f³f þf³ff ¨ffdWXEÜ ¸fbÓfZ ¸fÔdÂf¹fûÔ IZY Àf¸fcWX IYe AûSX ÀfZ ´fid°fSXû²f IYe AfVfÔIYf WX`, dþÀfIZY ´fi¸fbJ dUØf ¸fÔÂfe ´fi¯fU ¸fbJþeÊ WX`ÔÜ ÀfSXIYfSX ¹fWX ³fWXeÔ ¨ffWX°fe dIY »fûIY´ff»f Àfe²fZ WXe dVfIYf¹f°fZÔ ´fif~ IYSX ÀfIZY, CX³WXZÔ d³f´fMXf³ff °fû QcSX IYe ¶ff°f WX`Ü ¸ff³fU ÀfÔÀff²f³f dUIYfÀf ¸fÔÂfe IYd´f»f dÀf¶¶f»f ³fZ °fû »fûIY´ff»f dU²fZ¹fIY IYf ¸fJü»f WXe ¶f³ff dQ¹ffÜ UWX IYWX°fZ WX`Ô dIY UWX d³f²fʳfûÔ IYû dVfÃff AüSX ‘¸fZdOXIY»f IZY¹fSX‘ CX´f»f¶²f ³fWXeÔ IYSXf ÀfIY°ffÜ WX¸f Àf·fe þf³f°fZ WX`Ô dIY »fûIY´ff»f QZVf IYe ½¹ffd²f¹fûÔ IZY d»fE A¨fcIY Aü¿fd²f ³fWXeÔ WX`Ü dIÔY°fb ¹fWX ÀfÔÀ±ff³f þ¶f À±ffd´f°f WXû þfE¦ff °fû ¹fWX QZJZ¦ff dIY SXfþ³fed°fÄfûÔ, ³¹ff¹ff²feVfûÔ AüSX ³füIYSXVffWXûÔ IYû þUf¶fQZWX ¶f³ff¹ff þfEÜ ÀfSXIYfSX ³fZ ÀfÔ¹fböY Àfd¸fd°f IYe d³f¹fbdöY ÀfÔ¶fÔ²fe Ad²fÀfc¨f³ff IZY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ þû SXU`¹ff A´f³ff¹ff CXÀfÀfZ ¸f`Ô d¨fÔd°f°f WXcÔÜ IYfÔ¦fiZÀf IZY ´fiUöYf ³fZ ¹fWX °fIYÊ dQ¹ff dIY ¹fdQ Ad²fÀfc¨f³ff þfSXe WXû°fe WX` °fû CXÀfÀfZ ÀfÔdU²ff³f IYf ¸fJü»f WXû þfE¦ff AüSX EIY EZÀff ´fcUÊ CXQfWXSX¯f WXû þfE¦ff þû SXf¿MÑX IZY d»fE ·f¹ffUWX WXû¦ffÜ ßfe¸f°fe BÔdQSXf ¦ffÔ²fe ³fZ IZYd¶f³fZMX °fIY ÀfZ ´fSXf¸fVfÊ ³f IYSX Af´ff°IYf»f ±fû´f³fZ IYe Ad²fÀfc¨f³ff þfSXe IYe ±feÜ UWX Àfe²fZ WXe SXf¿MÑX´fd°f IZY ´ffÀf ¦fBÊÔ ±feÔ AüSX »f¦f·f¦f A²fÊSXfdÂf ¸fZÔ WXe Ad²fÀfc¨f³ff ´fSX WXÀ°ffÃfSX IYSXf d»fE ±fZÜ ÀfØff÷YPÞX Q»f ÀfÔU`²ffd³fIY Aüd¨f°¹f IYe ¶ff°f I`YÀfZ IYSX ÀfIY°ff WX` þ¶f CXÀf³fZ WXe ÀfÔdU²ff³f IYf IY·fe IY·ffSX WXe Àf¸¸ff³f dIY¹ff WX`?

{ {

Vf IYe ªf³f°ff IYû À½ffÀ±¹f AüSX dVfÃff IYe Àfbd½f²ffEa CX´f»f¶²f IYSXf³ff ÀfSXIYfSX IYe À½f·ffd½fIY dªf¸¸fZQfSXe AüSX ªf³f°ff IYf ¸fc»f Ad²fIYfSX W`XÜ dªfÀf QZVf IYe ¸ff°ffEa AüSX ¶f©fZ À½fÀ±f ³fWXeÔ WXû°fZ CXÀf QZVf ¸fZÔ WX¸fZVff ¦fSXe¶fe AüSX Aa²fd½fV½ffÀfûÔ IYf Àff¸fifª¹f ¶f³ff SXW°ff W`XÜ Qb·ffʦ¹f IYe ¶ff°f W`X dIY WX¸ffSmX QZVf ¸fZÔ À½f°faÂf°ff d¸f»f³fZ IZY 64 ½f¿fÊ ¶ffQ ·fe Af¸f ªf³f°ff IYû ¸fc»f·fc°f Àfbd½f²ffEa ³fWXeÔ d¸f»f ´ff SXWXe W`ÔXÜAfªf ·fe À½ffÀ±¹f Àfbd½f²ffAûÔ IZY A·ff½f ¸fZÔ ´fiÀfc°ff AüSX ³f½fªff°f dVfVfb Q¸f °fûOÞX QZ°fZ W`ÔXÜ Àf¶fÀfZ d¨fa°ffªf³fIY ¶ff°f ¹fWX W`X dIY QZVf IYe SXfªf²ff³fe ¸fZÔ ·fe ¹fWXe WXf»ff°f W`ÔXÜ ImYÔQie¹f À½ffÀ±¹f ¸fÔÂff»f¹f õfSXf EIY Àf½fZÊÃf¯f IYSXf¹ff ¦f¹ff W`, dþÀfImY A³fbÀffSX, SXfþ²ff³fe dQ»»fe ¸fZÔ WSX ¨fü±fe ¸fdW»ff A´f³fe þf³f ´fSX JZ»fIYSX ¶f¨¨fZ IYfZ þ³¸f QZ°fe W`Ü IYSXe¶f QfZ IYSXfZOÞ IYe Af¶ffQe ½ff»fZ BÀf VfWSX ¸fZÔ ÀfSXIYfSXe AÀ´f°ff»ffZÔ ¸fZÔ dÀfRYÊ AfN WþfSX d¶fÀ°fSX C´f»f¶²f W`ÔÜ dQ»»fe IYe 30 RYeÀfQe ¸fdW»ffAfZÔ IYf ´fiÀf½f A´fidVfdÃf°f QfB¹ffÔ IYSXf°fe W`Ô, dþ³f¸fZÔ EIY ¨fü±ffBÊ ¸fdW»ffEÔ ´fiÀf½f ImY QüSXf³f A´f³fe þf³f ¦fÔ½ff QZ°fe W`ÔÜ dQ»»fe ImY AfÀf´ffÀf ImY ¦fif¸fe¯f ÃfZÂffZÔ IYe dÀ±fd°f AüSX ·fe JSXf¶f W`Ü ¹fWfÔ Cd¨f°f d¨fdIY°Àff Àfbd½f²ff ImY A·ff½f ¸fZÔ 42 RYeÀfQe ÀfZ ·fe ª¹ffQf ¸fdW»ffEÔ §fSXfZÔ ¸fZÔ We ¶f¨¨ffZÔ IYfZ þ³¸f QZ°fe W`ÔÜ ¹fôd´f 2002-2004 IYe °fb»f³ff ¸fZÔ dÀ±fd°f ¸fZÔ ±ffZOÞf Àfb²ffSX WbAf W`Ü CÀf Àf¸f¹f 50 RYeÀfQe ¸fdW»ffEÔ §fSXfZÔ ¸fZÔ ¶f¨¨ffZÔ IYfZ þ³¸f QZ°fe ±feÔ, dþ³f¸fZÔ 60 RYeÀfQe ¦fif¸fe¯f ÃfZÂffZÔ ÀfZ ±feÔÜ A¶f 42.6 RYeÀfQe ¦fif¸fe¯f °f±ff 29.9 ´fid°fVf°f VfWSXe ¸fdW»ffEÔ §fSXfZÔ ¸fZÔ ¶f¨¨ffZÔ IYfZ þ³¸f QZ°fe W`ÔÜ ´fidVfdÃf°f À½ffÀ±¹fIY¸feÊ ImY A·ff½f ¸fZÔ 28.5 ´fid°fVf°f ¸fdW»ffEÔ AÀfbSXdÃf°f ´fiÀf½f ÀfZ ¦fbþSX°fe W`ÔÜ ¹fW dÀ±fd°f QZVf IYe SXfþ²ff³fe dQ»»fe IYe W`Ü ¶f½ff³ff ´fb³f½ffÊÀf ¶fÀ°fe ¸fZÔ þ¶f IYbL ¦f·fʽf°fe ¸fdW»ffAfZÔ ÀfZ EIY ÀfÔÀ±ff ³fZ ´fcLf dIY ½fW AÀ´f°ff»f ¸fZÔ ªffa¨f ImY d»fE ´fÔþeIYSX¯f IYSXf³fZ ¢X¹ffZÔ ³fWeÔ þf SXWe W`Ô, °ffZ C³fIYf IYW³ff ±ff dIY AÀ´f°ff»f ¸fZÔ B°f³fe ·feOÞ WfZ°fe W` dIY ¶ffWSX We ¶f`N³ff ´fOÞ°ff W`Ü ¹fWe dÀ±fd°f þWfÔ¦feSX´fbSXe IYe ·fe W`Ü B°f³fe §f³fe Af¶ffQe ½ff»fZ ÃfZÂffZÔ ¸fZÔ AÀ´f°ff»ffZÔ IYe IY¸fe ImY Àff±f We ½fWfÔ Àfbd½f²ffAfZÔ °f±ff ÀMXfRY IYe ·fe IY¸fe »ffZ¦ffZÔ IYfZ J»f°fe W`Ü À½ffÀ±¹fIYd¸fʹffZÔ IYf ½¹f½fWfSX ·fe ¸fSXeþfZÔ ImY ´fid°f JSXf¶f WfZ°ff W`Ü ÀfÔ¹fb¢°f SXf¿MÑXÀfÔ§f IYe ¸ff³f½f d½fIYfÀf dSX´ffZMXÊ-2010 ImY ¸fb°ffd¶fIY ·ffSX°f ¸fZÔ ¸ff°fÈ ¸fÈ°¹fbQSX ´fOÞûÀfe QZVf ´ffdIYÀ°ff³f ÀfZ ·fe JSXf¶f W`Ü ¹fWfÔ ¶f¨¨fZ IYfZ þ³¸f QZ°fZ Àf¸f¹f ´fid°f EIY »ffJ þed½f°f þ³¸fZ ¶f¨¨ffZÔ ´fSX 450 ¸ff°ffAfZÔ IYe ¸fÈ°¹fb WfZ þf°fe W`, þ¶fdIY ´ffdIYÀ°ff³f ¸fZÔ 320 ¸ff°ffEÔ Q¸f °ffZOÞ°fe W`ÔÜ ¸ff³f½f d½fIYfÀf dSX´ffZMXÊ ImY »f`Ôd¦fIY AÀf¸ff³f°ff Àfc¨fIYfÔIY ¸fZÔ ·fe ·ffSX°f IYf dSXIYfOÊ ´ffdIYÀ°ff³f ÀfdW°f IYBÊ d´fLOÞZ AüSX d³f²fʳf ´fOÞûdÀf¹ffZÔ ÀfZ JSXf¶f W`Ü Àf¸f¦fi d½fIYfÀf Àfc¨fIYfÔIY ¸fZÔ ·ffSX°f 119½fZÔ À±ff³f ´fSX W`Ü IYBÊ A²¹f¹f³ffZÔ ½f Àf½fZÊÃf¯ffZÔ ¸fZÔ ´ff¹ff ¦f¹ff W` dIY À½ffÀ±¹f Àfbd½f²ffAfZÔ ImY A·ff½f ¸fZÔ ´fiÀf½f ImY Àf¸f¹f ¸fdW»ffAfZÔ IYfZ J°fSXfZÔ IYf Àff¸f³ff IYSX³ff ´fO°ff W`Ü þWfÔ-þWfÔ Àf¸fÀ¹ff ´fSX IYf¶fc ´ff³fZ IYf ´fi¹ffÀf dIY¹ff þf°ff W`, ½fWfÔ AÀfSX °fbSXÔ°f ´fOÞ°ff W`Ü ¦fbþSXf°f ImY ¶f»fÀffOf ¦ffÔ½f ¸fZÔ þ`ÀfZ We À½ffÀ±¹f ImYÔQi ¶fPÞfE ¦fE AüSX AfVff À½ffÀ±¹f IYd¸fʹffZÔ IYe d³f¹fbd¢°f IYe ¦fBÊ, CÀfImY ¶ffQ 91 ´fid°fVf°f ´fiÀf½f B³f ImYÔQifZÔ ¸fZÔ WfZ³fZ »f¦fZÜ ¶f°ff¹ff þf°ff W` dIY A¶f ÀfZ ImY½f»f ´ffÔ¨f Àff»f ´fW»fZ BÀf B»ffImY ¸fZÔ AÀfbSXdÃf°f ´fiÀf½f ImY IYfSX¯f 60 ´fid°fVf°f ¸fdW»ffAfZÔ IYe ¸fÈ°¹fb WfZ þf°fe ±fe °f±ff 45 ´fid°fVf°f ¶f¨¨fZ IYb´ffZd¿f°f SXW þf°fZ ±fZÜ BÀf ÃfZÂf ¸fZÔ ¹fcd³fÀfZRY °f±ff ÀfSXIYfSX ImY k¸f¸f°ff Ad·f¹ff³fl ImY °fW°f IYf¶fc ´ff¹ff ¦f¹ff, »fZdIY³f þøYSX°f W` Àf¸f¦fi À½ffÀ±¹f ³fed°f IYe, dþÀfIZY °fWX°f QZVf·fSX ¸fZÔ BÀf Àf¸fÀ¹ff ´fSX ´fi·ff½fe d³f¹fÔÂf¯f ´ff¹ff þf ÀfImYÜ À½ffÀ±¹f ÀfZ½ffAfZÔ IYe C´f»f¶²f°ff ´fdSX½ffSX d³f¹ffZþ³f ImY d»fE ·fe þøYSXe W`, °ffdIY ¸fdW»ffEÔ AfÀff³fe ÀfZ Àf»ffW »fZ ÀfImYÔÜ À½ffÀ±¹f Àfbd½f²ffEÔ ¹fdQ C´f»f¶²f W`Ô, °ffZ AÀfbSXdÃf°f ¦f·fÊ´ff°f IYe Àf¸fÀ¹ff ·fe MXf»fe þf ÀfIY°fe W`Ü W¸ffSXZ QZVf ¸fZÔ WSX ´ffÔ¨f ¸fZÔ ÀfZ °fe³f ¦f·fÊ´ff°f AÀfbSXdÃf°f WfZ°fZ W`Ô AüSX WSX Àff»f 15 ÀfZ 18 WþfSX ¸fdW»ffEÔ AÀfbSXdÃf°f ¦f·fÊ´ff°f ImY IYfSX¯f ¸fSX þf°fe W`Ô AüSX þfZ ³fWeÔ ¸fSX°fe W`Ô, ½fZ ·fe AÀfbSXdÃf°f ¦f·fÊ´ff°f ImY Qb¿´fdSX¯ff¸ffZÔ IYfZ ÓfZ»f³fZ ImY d»fE d½f½fVf WfZ þf°fe W`ÔÜ B³f °f±¹ffZÔ ´fSX ·fe IYBÊ ¶ffSX Àf½fZÊÃf¯f WbE W`Ô °f±ff J¶fSXfZÔ ImY ¸ff²¹f¸f ÀfZ d¨fÔ°ff ½¹f¢°f WfZ°fe SXWe W` dIY ·ffSX°fe¹f ¸fdW»ffAfZÔ ¸fZÔ Jc³f IYe IY¸fe WfZ°fe W`Ü Ad²fIY°fSX ¸fdWX»ffAûÔ ¸fZÔ We¸ffZ¦»ffZ¶fe³f IYe ¸ffÂff IZY½f»f Àff°f-AfN ´fid°fVf°f WfZ°fe W` AüSX ¹fW dÀ±fd°f ¦f·fʽf°fe ¸fdWX»ffAûÔ ImY d»fE þf³f»fZ½ff ¸ff³fe þf°fe W`Ü ¹fdQ ImYÀf d¶f¦fOÞ ¦f¹ff, °ffZ AÀ´f°ff»ffZÔ ¸fZÔ CÀfZ ÀfÔ·ff»f »fZ³fZ IYe ¦fbÔþfBVf WfZ°fe W`, »fZdIY³f §fSX ¸fZÔ ¨ffWIYSX ·fe EZ³f ¸füImY ´fSX ¶f¨ff³ff AÀfÔ·f½f WfZ¦ffÜ ¸f¦fSX, ¢X¹ff dIY¹ff þf ÀfIY°ff W`? BÀf ª½f»fÔ°f Àf¸fÀ¹ff IYe AfZSX ÀfSXIYfSX IYf ²¹ff³f We ³fWeÔ W`Ü þ¶f QZVf IYe SXfþ²ff³fe dQ»f»fe AüSX CÀfÀfZ ÀfMXZ WbE B»ffIYfZÔ ¸fZÔ À½ffÀ±¹f Àfbd½f²ffEÔ ´f¹ffÊ~ ³fWeÔ W`Ô, °ffZ ¶ffIYe QZVf IYe dÀ±fd°f IYfZ °ffZ ¶fWb°f AfÀff³fe ÀfZ Àf¸fÓff þf ÀfIY°ff W`, »fZdIY³f ÀfSXIYfSX ImY IYf³f IYü³f JfZ»fZ¦ff?

d¨fÔd°f°f ·fe IYSX°fe WX`Ô A³³ff WXþfSXZ IYe ¶f¹ff³f¶ffþe

¬Ê∆∑§Ê¥ ∑§ ¬òÊ A³³ff IYe Af»fû¨f³ff

Af»fû¨f³ff ¶fbSXe ³fWXeÔ WXû°fe UWX °fû ÀfQf Àfb²ffSX ¸fZÔ ÀfWXf¹fIY WXû°fe WX`Ü A³³ff IYe IbYL »fû¦fûÔ õfSXf Af»fû¨f³ff ÀUf·ffdUIY WX`Ü IYfÔ¦fiZÀfe ÀffÔÀfQ ÀfÔþ¹f d³f÷Y´f¸f IYWX°fZ WX`Ô dIY A³³ff IYe ¶fSXf¶fSXe ¦ffÔ²fe ÀfZ ³f IYSXZÔÜ ¶ff°f °fû NXeIY WX`, ¢¹fûÔdIY ¦ffÔ²feþe IZY Àf¸f¹f AüSX WXf»ff°f IbYL AüSX ±fZ AüSX Afþ IbYL AüSX WX`ÔÜ BÔÀff³f ·f¦fUf³f °fû ³fWXeÔ WX` UWX °fû ¦f»fd°f¹fûÔ IYf ´fb°f»ff WX`Ü SXWXe ¶ff°f IYü³f ¢¹ff WX`? ¹fWX °fû þ³f°ff WXe R`YÀf»ff IYSX°fe WX`Ü WX¸f Àf¶f °fû A´f³ff ³fþdSX¹ff SXJ°fZ WX`Ô þû IYe UöY Af³fZ ´fSX WXe CXÀfIZY ÀfWXe ¦f»f°f IYf ´f°ff ¨f»f°ff WX`Ü SXf¿MÑXUfQe IYfÔ¦fiZÀf ´ffMXeÊ IZY ¸fWXfÀfd¨fU OXe´fe dÂf´ffNXe ³fZ B³f ´ffÔ¨f »fû¦fûÔ IYe d³f¹fbdöY AüSX CX³fIYe þUf¶fQZWXe ´fSX ÀfUf»f CXNXf¹ff WX`Ü CX³fIZY A³fbÀffSX ¹fWX Àf¶f ÀfÔdU²ff³f AüSX »fûIY°fÔÂf dUSXû²fe WX`ÔÜ ßfe A³³ff þe þ³f°ff AüSX QZVf IYe ¶ff°f IYSX SXWXZ WX`ÔÜ »fû¦fûÔ ³fZ WXe CX³fIZY Àff±f d¸f»fIYSX ¹fWX ¶f³ffBÊ WX`Ü ¹fWX ³fWXeÔ ·fc»f³ff ¨ffdWXE dIY ÀfSXIYfSX AüSX ÀfÔdU²ff³f »fû¦fûÔ IZY d»fE WXû°ff WX` dþÀfZ »fû¦f WXe ¶f³ff°fZ WX`ÔÜ þ¶f »fû¦f WXe ¹fWX Àf¶f ¨ffWX°fZ WX`Ô °fû ¢¹ff ¦f»f°f WX`? -UZQ ¸ff¸fcSX´fbSX, ³fSXZ»ff, dQ»»fe

B¨LfVfd¢°f ÀfÔQZWX IZY §fZSXZ ¸fZÔ

þ³f »fûIY´ff»f d¶f»f IYû BÀfe ¸ff³fÀfc³f ÀfÂf ¸fZÔ ÀfÔÀfQ ¸fZÔ SXJ³fZ IZY ´fid°f A´f³fe §fû¿f¯ff ÀfZ ¶fZVfIY ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fZ BÀf d¶f»f IZY ÀfÔQ·fÊ ¸fZÔ A´f³fZ dUSXûd²f¹fûÔ IYû d³f÷YØfSX IYSX³fZ IYe IYûdVfVf IYe WX`, »fZdIY³f BÀf d¶f»f IYû ´ffdSX°f IYSXf³fZ ¸fZÔ CX³fIYe B¨LfVfdöY ÀfÔQZWX IZY §fZSXZ ¸fZÔ WX`Ü ´fi²ff³f¸fÔÂfe IYe §fû¿f¯ff ÀfZ ´fWX»fZ A³³ff-Àfûd³f¹ff IZY ¶fe¨f d¨fd™¹fûÔ IZY AfQf³f-´fiQf³f ÀfZ d¶f»f ´ffdSX°f WXû³fZ IYe IYf¦fþe ÀfÔ·ffU³ffEÔ ·fe þøYSX ¸fedOX¹ff ¸fZÔ Lf´fe WXbBÊ WX`Ô, »fZdIY³f ½¹fUWXfSX ¸fZÔ EZÀff QZJ³fZ IYû ³fWXeÔ d¸f»f SXWXf WX`Ü ÀfSXIYfSX U ³ff¦fdSXIYûÔ IZY ¶fe¨f ·fiáf¨ffSX IYû »fZIYSX JfBÊ ¦fWXSXe WXe WXû°fe þf SXWXe WX`Ü VffÔd°f ·fc¿f¯f, ´fiVffÔ°f ·fc¿f¯f EUÔ ÀfÔ°fû¿f WXZ¦fOÞXZ þ`ÀfZ »fû¦fûÔ IZY BÀf ¸fÀfüQf Àfd¸fd°f ÀfZ WXMX³fZ ´fSX Àfe²ff »ff·f ·fiá ÀfSXIYfSXe ¸fVfe³fSXe IYû WXe WXû¦ffÜ -OXfg. Af³fÔQ Af¹fÊ, ³fûEOXf

IYMXb WXû ¦fE dSXV°fZZ ²fe¸fe ¸fü°f ¶fWXb°f IY¿MXQf¹fe WXû°fe WX`, þ`Àfe ³fûEOXf IYe A³fbSXf²ff ¶fWX»f IYe WXbBÊÜ EZÀfe ¸fü°f dIYÀfe IYe ·fe ³f WXûÜ ¸ffÔ-¶ff´f ÀfZ »f¦ffU, ·ffBÊ ÀfZ ¶fZBÔ°fWXf ´¹ffSX AüSX ´fdSX¯ff¸f d¸f»ff ²fe¸fe ¸fü°fÜ B³f WXf»ff°f ÀfZ ¸ff»fc¸f WXû SXWXf WX` dIY Afþ WX¸ffSXZ Àf¸ffþ ¸fZÔ dSXV°fZ IYMXb WXû ¦fE WX`ÔÜ ´fWX»fZ Uf»ff ´¹ffSX, ½¹fUWXfSX, A´f³ff´f³f, ³f`d°fIY°ff Àf¶f Àf¸ff~ WXû ¦fE WX`ÔÜ Qû ¶fWX³fûÔ ³fZ AfÔÀfc AüSX Jc³f ÀfZ ÀfeÔ¨ff A´f³fZ dSXV°fûÔ IYû AüSX CXÀfZ ·ffBÊ EIY ÓfMXIZY ¸fZÔ °fûOÞX IYSX ¨f»ff ¦f¹ffÜ -»fd»f°ff dÀfaWX, ¦ffdªf¹ff¶ffQ

IbYSXed°f¹fûÔ IZY dUSXû²f ¸fZÔ AfEÔ

QWXZþ Afþ Àf¸ffþ IZY d»fE EIY Ad·fVff´f ¶f³f ¦f¹ff WX` dþÀfIZY IYfSX¯f IYBÊ ¹fbUd°f¹fûÔ IYû A´f³ff þeU³f IbY¶ffʳf IYSX³ff ´fOÞX SXWXf WX`Ü IbYL IYû °ff³ff ÀfWX³ff ´fOÞX SXWXf WX`Ü Àf¸ffþ ¸fZÔ R`Y»f SXWXf ¹fWX QWXZþ øY´fe Qf³fU ´fSX dVfIÔYþf ³fWXeÔ IYÀf ´ff SXWXf WX`Ü ¹fWX EIY d¨fÔ°ff IYe ¶ff°f WX`Ü BÀfIYû Àf¸ff~ IYSX³fZ IZY d»fE ³fU¹fbUIYûÔ IYû A´f³fe IbYÔ·fIY¯fÊ øY´fe d³fQif IYû °¹ff¦f³ff WXû¦ff AüSX A³³ff WXþfSXZ þ`ÀfZ IYBÊ A³³ff WXþfSXZ IYû Af¦fZ Af³ff ´fOÞXZ¦ffÜ WX¸ffSXZ QZVf ¸fZÔ ³f °fû ´fid°f·ffAûÔ IYe IY¸fe WX` AüSX ³f WXe CX°ÀffWXe AüSX ÀffWXÀfe »fû¦fûÔ IYeÜ -¸fWXZÔQi IbY¸ffSX dÀfÔW, ¸fZSXNX

IbYSXed°f¹fûÔ IZY dUSXû²f ¸fZÔ AfEÔ

ÀfUÊdVfÃff Ad·f¹ff³f ´fSX ÀfUf»f ¹fdQ ÀfSXIYfSXe dUôf»f¹f IYf AfNXUeÔ IYÃff IYf LfÂf Äff³f-dUÄff³f IZY Àff²ffSX¯f ÀfUf»fûÔ IYf þUf¶f QZ³fZ ¸fZÔ AÀf¸f±fÊ°ff þ°ffE A±fUf ¸fü³f Àff²f »fZ AüSX CXÀfIYe ¨fb´´fe IYû A²¹ff´fIY U¦fÊ ÀfUÊ dVfÃff Ad·f¹ff³f IYe QZ³f ¸ff³fZ °fû EZÀfZ Ad·f¹ff³fûÔ IYe Àff±fÊIY°ff U CX´f¹fûd¦f°ff ´fSX ÀfUf»f CXNX³ff ÀUf·ffdUIY WX`Ü ¹fdQ d³f¿´fÃf WXûIYSX WX¸ffSXe ÀfSXIYfSX ÀU¹fÔ þfÔ¨f IYSXZ °fû UWX BÀfe d³f¿IY¿fÊ ´fSX ´fWXbÔ¨fZ¦fe dIY ÀfUÊdVfÃff Ad·f¹ff³f IYû »ff¦fc IYSX³fZ ¸fZÔ ¸ffÂf dIY°ff¶fe AfÔIYOÞXûÔ °fIY Àfed¸f°f WXû°ff þf SXWXf WX`Ü -Qe´ff þûVfe, WXf´fbOÞX


´fifQZdVfIYe

³fûEOXf (E³fÀfeAfSX) ¸fa¦f»f½ffSX, 26 A´fi`»f 2011

IY»¹ff¯f IYû ³fWXeÔ ¸f³ff ÀfIYe ·ffªf´ff »fJ³fDYÜ

CØfSX ´fiQZVf d½f²ff³fÀf·ff ImY Af¦ff¸fe ¨fb³ff½f ¸fZÔ ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ (·ffþ´ff) IYfZ dRYSX ÀfZ ÀfØff ImY ¸fb£¹f ÀfÔ§f¿fÊ ¸fZÔ »ff³fZ ImY d»fE A´f³fZ ´fbSXf³fZ Vfe¿fÊ ³fZ°ff AüSX SXf¸f ¸fÔdQSX Af³QfZ»f³f ImY ³ff¹fIY IY»¹ff¯f dÀfÔW IYfZ ´ffMXeÊ ¸fZÔ ½ff´fÀf »ff³fZ IYe ´ffMXeÊ IYe EIY AüSX IYfZdVfVf ³ffIYf¸f WfZ ¦fBÊX W`Ü ´fiQZVf ·ffþ´ff A²¹fÃf Àfc¹fÊ ´fi°ff´f VffWe ³fZ QfZ dQ³f ´fW»fZ We ßfe dÀfÔW ÀfZ ¸ff»f SXfZO dÀ±f°f C³fImY d³f½ffÀf ´fSX ¸fb»ffIYf°f IYSX C³fÀfZ ´ffMXeÊ ¸fZÔ ½ff´fÀf »füMX³fZ IYf Af¦fiW dIY¹ff ±ffÜ »fZdIY³f IYbL Àf¸f¹f ´fW»fZ ´ffMXeÊ ¸fZÔ ½ff´fÀf Af³fZ IYe B¨Lf þf°f³fZ ½ff»fZ ßfe dÀfÔW ³fZ IY·fe C³fImY ½fRYfQfSX SXWZ ßfe VffWe ImY Af¦fiW IYfZ NbIYSXf dQ¹ffÜ ßfe dÀfÔW ³fZ ·ffþ´ff ¸fZÔ ½ff´fÀfe IYe

ÀffSX Àf¸ff¨ffSX EIY ¸fBÊ IYfZ »fJ³fDY ´fWbaX¨fZÔ¦fZ WþfSXZ

»fJ³fDYÜ BÔdO¹ff A¦faZÀMX IYSX´Vf³f ¸fc¸fZ³MX ImY A¦f»fZ ¨fSX¯f ¸fZÔ QZVf½ffdÀf¹ffZÔ IYfZ ·fi¿MXf¨ffSX ImY d»fE þ¦ff³fZ ImY CQÐQZV¹f ÀfZ A³³ff WþfSXZ 1 ¸fBÊ IYfZ »fJ³fDY Af SXWZ W`aÜ »fJ³fDY ¸fZÔ A³³ff WþfSXZ Ófc»fZ »ff»f ´ffIYÊ (²fSX³ff À±f»f) ¦ffZ¸f°fe ImY dIY³ffSXZ EIY Af¸f Àf·ff IYfZ 4:30 ¶fªfZ ÀfÔ¶ffZd²f°f IYSXZÔ¦fZÜ 1 ¸fBÊ IYfZ A³³ff WþfSXZ ImY Àff±f ASXd½f³Q ImYþSXe½ff»f ÀfdW°f A³¹f »ffZ¦f AfÔEÔ¦fZÜ ¹fW þf³fIYfSXe EIY ´fiZÀf d½fÄfd~ ¸fZÔ Qe ¦fBÊXÜ

¸fZSXN dWÔÀff ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ °fe³f d¦fSXµX°ffSX

»fJ³fDYÜ Àff¸´fiQfd¹fIY ÀfÔ§f¿fÊ IYf dVfIYfSX WbE CØfSX ´fiQZVf ImY ¸fZSXN IYÀ¶fZ ¸fZÔ dÀ±fd°f Àff¸ff³¹f WfZ³fZ IYe AfZSX W` AüSX SXd½f½ffSX IYe dWÔÀff ImY dÀf»fdÀf»fZ ¸fZÔ °fe³f ¹fb½fIYfZÔ IYfZ d¦fSXµX°ffSX IYSX d»f¹ff ¦f¹ff W`Ü SXfª¹f ImY d½fVfZ¿f ´fbd»fÀf ¸fWfd³fQZVfIY (A´fSXf²f) (IYf³fc³f ½¹f½fÀ±ff) ¶fÈþ»ff»f ³fZ ¹fWfÔ ¶f°ff¹ff dIY Vffd³°f ·fÔ¦f AüSX EIY ²ffd¸fÊIY ³fZ°ff ´fSX W¸f»fZ ImY dÀf»fdÀf»fZ ¸fZÔ ÀfÔQe´f, d½fþ¹f AüSX d¨f³MXc IYfZ d¦fSXµX°ffSX dIY¹ff ¦f¹ff W`Ü C³WfZÔ³fZ ¶f°ff¹ff dIY IYf³fc³f ½¹f½fÀ±ff ´fSX d³f¹fÔÂf¯f ImY d»fE ³fü IY¸´f³fe ´feEÀfe AüSX ´ffÔ¨f IY¸´f³fe SX`d´fO E¢XVf³f RYfZÀfÊ ½fWfÔ SX½ff³ff IYSX Qe ¦fBÊ W`Ü ½fWfÔ dÀ±fd°f Àff¸ff³¹f WfZ SXWe W` AüSX ´fbd»fÀf ¦fV°f °fZþ IYSX Qe ¦fBÊ W`Ü

dW³Qc ¸fWfÀf·ff IYf ´fiQVfʳf 28 A´fi`»f IYfZ »fJ³fDYÜ ´fiQZVf ÀfZ ¶ffa¦»ffQZdVf¹ffZÔ IYfZ d³fIYf»f³fZ °f±ff LfÂfÀfÔ§f ¨fb³ff½f IYe ¸ffÔ¦f IYfZ »fZIYSX AdJ»f ·ffSX°f dW³Qc ¸fWfÀf·ff ¹fWfÔ 28 A´fi`»f IYfZ ´fiQVfʳf IYSXZ¦feÜ ´ffMXeÊ ImY ´fiQZVf C´ff²¹fÃf Ofg. E¸fOe Vf¸ffÊ ³fZ ¹fW þf³fIYfSXe QZ°fZ WbE ¶f°ff¹ff dIY ´fiQVfʳf ImY QüSXf³f ´ffdIYÀ°ff³f ¸fZÔ dW³QbAfZÔ ImY WfZ SXWZ C°´feOÞ³f ImY dJ»ffRY ·fe d½fSXfZ²f þ°ff¹ff þfE¦ffÜ C³WfZÔ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ´ffMXeÊ IYf¹fÊIY°ffÊ CÀf dQ³f À±ff³fe¹f OeE½fe IYf»fZþ ´fSX EIYÂf WfZÔ¦fZ ½fWfÔ ÀfZ ¸fb£¹f¸fÔÂfe Af½ffÀf þfIYSX A´f³ff Äff´f³f QZÔ¦fZÜ

´fZMÑfZ»f ´fa´f ´fi¶fÔ²fIY ÀfZ ÀffPÞZ AfN »ffJ IYe »fcMX ¶fQf¹fcÔÜ ¶fQf¹fcÔ dþ»fZ ImY d¶f³ff½fSX ÃfZÂf ¸fZÔ ÀfVfÀÂf ¶fQ¸ffVf Àfû¸f½ffSX IYû EIY ´fZMÑfZ»f ´fa´f ImY ´fi¶fÔ²fIY ÀfZ AfN »ffJ 50 WþfSX ÷Y´f¹fZ »fcMXIYSX RYSXfSX WfZ ¦fEÜ ´fbd»fÀf ´fi½f¢°ff ImY A³fbÀffSX d¶f³ff½fSX B»ffImY ¸fZÔ dÀ±f°f EIY ´fZMÑf»f ´fa´f ImY ´fi¶fÔ²fIY QZ½fZVf ´fi°ff´f ÀffPÞZ AfN »ffJ ÷Y´f¹fZ »fZIYSX ¶f`ÔIY ¸fZÔ þ¸ff IYSXf³fZ ImY d»fE þf SXWZ ±fZÜ SXfÀ°fZ ¸fZÔ ¸ffZMXSXÀff¹fdIY»f Àf½ffSX °fe³f ¶fQ¸ffVffZÔ ³fZ C³fIYf ÷Y´f¹ffZÔ ·fSXf ¶f`¦f dL³f d»f¹ff AüSX ·ff¦f ¦fEÜ ´fbd»fÀf »fbMXZSXfZÔ IYe ÀfSX¦f¸feÊ ÀfZ °f»ffVf IYSX SXWe W`Ü

ÀfÔ·ff½f³ff ³fIYfSX°fZ WbE IYWf dIY ·ffþ´ff EIY Oc¶f°fe WbBÊX ³ff½f W` dþÀf ´fSX IYfZBÊ ·fe Àf½ffSXe ³fWeÔ IYSX³ff ¨ffWZ¦ffÜ Wf»ffÔdIY ·ffþ´ff ´ffMXeÊ ImY d½f½ffdQ°f ´fc½fÊ ÀffÔÀfQ AüSX SXf¿MÑXe¹f IiYfÔd°f ´ffMXeÊ ImY A²¹fÃf Àfd¨¨fQf³fÔQ ÀffÃfe ¸fWfSXfþ IYfZ A´f³fZ Àff±f þfZOÞ³fZ ¸fZÔ ÀfRY»f WbBÊ W`Ü ´ffMXeÊ IYe Af¦ff¸fe 27 A´fi`»f IYfZ Af¦fSXf ¸fZÔ WfZ³fZ ½ff»fe SX`»fe ¸fZÔ ßfe ÀffÃfe ¸fWfSXfþ IYe SXf¿MÑXe¹f IiYfÔd°f ´ffMXeÊ ImY ·ffþ´ff ¸fZÔ d½f»f¹f IYe Aü´f¨ffdSXIY §ffZ¿f¯ff IYe þfE¦feÜ ·ffþ´ff ÀfZ ´fW»fe ¶ffSX A»f¦f WfZ³fZ ImY ¶ffQ ßfe dÀfÔW ³fZ We SXf¿MÑXe¹f IiYfÔd°f ´ffMXeÊ IYf ¦fN³f dIY¹ff ±ff °f±ff ßfe ÀffÃfe ¸fWfSXfþ Àf¸fZ°f A³¹f ³fZ°ff C³fImY Àff±f Af ¦fE ±fZÜ Àf¸ffþ½ffQe ´ffMXeÊ ImY A²¹fÃf ¸fb»ff¹f¸f dÀfÔW ImY Àff±f QfZÀ°fe J°¸f WfZ³fZ ImY ¶ffQ IY»¹ff¯f dÀfÔW ³fZ ·ffþ´ff ¸fZÔ Vffd¸f»f WfZ³fZ IYe B¨Lf þfdWSX IYe ±fe

d³fSXfVff ´fiQZVf ·ffªf´ff A²¹fÃf IYe IYûdVfVf WbXBÊX ³ffIYf¸f

´fi°¹ffVfe ImY °füSX ´fSX Àf´ff IYe ¸fQQ ÀfZ ¨fb³ff½f þe°ff ±ffÜ

»fZdIY³f ´ffMXeÊ IYe °fSXRY ÀfZ C³WZÔ °fSXþeW ³fWeÔ Qe ¦fBÊXÜ ßfe dÀfÔW »ffZIYÀf·ff ImY d´fL»fZ ¨fb³ff½f ¸fZÔ ¶fb»fÔQVfWSX ÀfeMX ÀfZ AVffZIY ´fi²ff³f IYfZ dMXIYMX dQE þf³fZ ÀfZ JRYf ±fZÜ ßfe dÀfÔW IYf IYW³ff ±ff dIY d½f²ff³fÀf·ff ImY 2007 ¸fZÔ WbE ¨fb³ff½f ¸fZÔ ßfe ´fi²ff³f ³fZ C³fImY ´fbÂf SXfþ½feSX IYfZ dO¶ffBÊ ÀfeMX ÀfZ WSXf³fZ ¸fZÔ ¶fÀf´ff ´fi°¹ffVfe IYe ¸fQQ IYeÜ »ffZIYÀf·ff ¨fb³ff½f ¸fZÔ ßfe dÀfÔW ³fZ EMXf ÀfeMX ÀfZ ·ffþ´ff IYf dMXIYMX NbIYSXf dQ¹ff ±ff AüSX d³fQÊ»fe¹f

Àf¸ffþ½ffQe ´ffMXeÊ ImY ´fiQZVf ´fi½f¢°ff SXfþZ³Qi ¨fü²fSXe ³fZ A´f³fZ ¶f¹ff³f ¸fZÔ IYWf W` dIY ¶fÀf´ff IYe IYb³fed°f¹ffZÔ ImY dJ»ffR ¶fPÞ°fZ þ³ffIiYfZVf IYfZ QZJ°fZ WbE ¸fb£¹f¸fÔÂfe ³fZ ÀffÔ´fiQfd¹fIY QÔ¦fZ IYf ÀfWfSXf »fZIYSX þ³f°ff IYfZ Af°fÔdIY°f IYSX³fZ IYe ÀffdþVf IYe W`Ü ¸fZSXN ¸fZÔ þfZ AVffÔd°f R`Y»fe, ÀffÔ´fiQfd¹fIY ÀfQзff½f MXcMXf, BÀf¸fZÔ DY´fSXe ÀfÔImY°f ´fS À±ff³fe¹f ´fiVffÀf³f ³fZ ·cfd¸fIYf d³f·ffBÊ W`Ü ¸ff¸f»fZ IYfZ ¦fSX¸ff³fZ AüSX þ³f²f³f IYe ·ffSXe Ãfd°f WfZ³fZ °fIY ¶fOÞZ Ad²fIYfSXe ¸fcIYQVfÊIY ¶f³fZ SXWZÜ B¸ff¸f ImY Àff±f Qb½¹fʽfWfSX WbAf ±ff ´fSX C³WZÔ We ´fbd»fÀf A´f³fe þe´f ´fSX

AfÃû´f ¸fZSXNX IYfaOX ´fSX À±ff³fe¹f ´fiVffÀf³f IYe ·fcd¸fIYf ´fSX CNXf¹ff Àf½ff»f

¶f`NfIYSX ±ff³fZ »fZ ¦fBÊÜ §fMX³ff IYe Àfc¨f³ff d¸f»f³fZ Im ¶ffQ QZSX °fIY ´fbd»fÀf ³fZ AfSXfZd´f¹ffZÔ IYfZ LfZOÞZ SXJfÜ BÀf Àf¶fÀfZ þ³f°ff IYf CØfZdþ°f WfZ³ff À½ff·ffd½fIY ±ffÜ ¨fb³ff½f ³fþQeIY QZJIYSX ¶fÀf´ff AüSX W¸fZVff CÀfIYe ¸fQQ¦ffSX SXWe ·ffþ´ff A»´fÀfÔ£¹fIYfZÔ IYfZ Q¸f³f IYf dVfIYfSX ¶f³ff³fZ ´fSX °fb»f ¦fBÊ W`X, °ffdIY C³fIYfZ ¸f°fQf³f ÀfZ QcSX SXJf þf ÀfImYÜ ´fiQZVf ¸fZÔ IYf³fc³f ½¹f½fÀ±ff IYe dÀ±fd°f ´fW»fZ ÀfZ We ¶fQ°fSX W`Ü ¸fb£¹f¸fÔÂfe IYf ´fiVffÀf³f ´fSX IYfZBÊ d³f¹fÔÂf¯f ³fWeÔ SXW ¦f¹ff W`Ü Àf¸ffþ

ÀfOÞIY WfQÀffZÔ ¸fZÔ °fe³f IYe ¸fÈ°¹fb

IYf WSX ½f¦fÊ ¶fÀf´ff ÀfSXIYfSX ÀfZ Ãfb¶²f W` AüSX BÀfÀfZ d³fþf°f ¨ffW°ff W`Ü ¶fÀf´ff Àfb´fie¸ffZ ´fiQZVf ¸fZÔ Àf·fe »ffZIY°ffÔdÂfIY ¸ff³¹f°ffAfZÔ IYe ²fdªþ¹ffÔ COÞfIYSX A´f³fe Ad²f³ff¹fIYVffWe ¨f»ff³ff ¨ffW°fe W`Ü þfZ ·fe BÀfImY d½fSXfZ²f ¸fZÔ JOÞf dQJfBÊ QZ°ff W` ½fW ·f»fZ We dIYÀff³f, ¸fdW»ff, ½fIYe»f, dVfÃfIY, LfÂf ¹ff ½¹ff´ffSXe WfZ Àf¶f ´fS »ffNe OÔOZ ¶fSXÀff°fe W`ÔÜ ¸fZSXN IYf QÔ¦ff ´fiVffÀf³f IYe AÃf¸f°ff AüSX ¦f`SX dþ¸¸fZQfSXf³ff SX½f`¹fZ IYe QZ³f W`Ü IYfÔ¦fiZÀf SXfþ ÀfZ »fZIYS ·ffþ´ff AüSX ¶fÀf´ff IYe ÀfSXIYfSXfZÔ ¸fZÔ A»´fÀfÔ£¹fIYfZÔ ImY ´fcþfÀ±f»f AüSX ´fd½fÂf ¦fiÔ±f IY°fBÊ ÀfbSXdÃf°f ³fWeÔ SXWZ W`ÔÜ IYfÔ¦fiZÀf SXfþ ¸fZÔ Àf½ffÊd²fIY ÀffÔ´fiQfd¹fIY QÔ¦fZ WbEÜ

d¸fþfÊ´fbSXÜ d¸fþfÊ´fbSX dþ»fZ ImY d½fÔ²¹ff¨f»f ÃfZÂf ¸fZÔ SXd½f½ffSX SXf°f ·fcd¸f d½f½ffQ IYe SXÔdþVf ¸fZÔ °fe³f »ffZ¦ffZÔ IYe ¦ffZ»fe ¸ffSXIYSX W°¹ff IYSX Qe ¦fBÊXÜ ´fbd»fÀf ´fi½f¢°ff ³fZ Àfû¸f½ffSX IYû ¹fWfÔ ¶f°ff¹ff dIY d½fÔ²¹ff¨f»f B»ffImY ImY A¸fSXf½f°fe ¦ffÔ½f ¸fZÔ ÀfÔþ¹f AüSX ³ff¦fZ³Qi ImY ´fdSX½ffSX ImY ¶fe¨f ·fcd¸f IYfZ »fZIYSX d½f½ffQ ¨f»f SXWf ±ffÜ BÀfImY ¨f»f°fZ QfZ³ffZÔ ´fdSX½ffSXfZÔ ¸fZÔ IYbL dQ³f ´fW»fZ ÔÓf¦fOf WfZ ¦f¹ff ±ffÜ ¶ffQ ¸fZÔ Wf»ffÔdIY ¸ff¸f»ff Àfb»fÓf ·fe ¦f¹ff ±ffÜ CX³WfZÔ³fZ ¶f°ff¹ff dIY SXd½f½ffSX SXf°f ÀffZ°fZ Àf¸f¹f ÀfÔþ¹f ³fZ ³ff¦fZ³Qi, ¨fb»f¶fb»f AüSX ·ffZ»ff IYfZ ¦ffZ»fe ¸ffSX Qe dþÀfÀfZ C³fIYe ¸fÈ°¹fb WfZ ¦fBÊXÜ Vf½f ´ffZÀMX¸ffMXʸf ImY d»fE ·fZþ dQE ¦fE W`ÔÜ

IYBÊX ½fdSX¿NX ³fZ°ffAûÔ ³fZ ¦fiWX¯f IYe Àf´ff IYe ÀfQÀ¹f°ff

B»ffWf¶ffQÜ

»fJ³fDY, SXfCXÀfaÜ

B»ffWf¶ffQ ImY ¹f¸fb³ff´ffSX ¸fZÔ B»ffWf¶ffQ-¶ffÔQf ¸ff¦fÊ ´fSX ¶ffSXf ±ff³ff ÃfZÂf ¸fZÔ SXd½f½ffSX QZSX SXf°f EIY ÀfOÞIY WfQÀfZ ¸fZÔ d´f°ff-´fbÂf Àf¸fZ°f °fe³f »ffZ¦ffZÔ IYe ¸fü°f WfZ ¦fBÊX AüSX °fe³f ¦fÔ·feSX øYX´f ÀfZ §ff¹f»f WfZ ¦fEÜ ´fbd»fÀf ÀfZ d¸f»fe þf³fIYfSXe ImY A³fbÀffSX ³f¦fSX ImY ²fc¸f³f¦fÔþ B»ffImY IYf EIY ½¹fd¢°f SXd½f½ffSX Vff¸f A´f³fe ´f°³fe, ´fbÂf, ´fbÂfe AüSX EIY dSXV°fZQfSX ImY Àff±f IYfSX ÀfZ EIY ½f`½ffdWIY Àf¸ffSXfZW ¸fZÔ Vffd¸f»f WfZ³fZ ¦fE ±fZÜ QZSX SXf°f »füMX°fZ Àf¸f¹f IYfSX AÀfÔ°fbd»f°f WfZIYSX EIY ´fbd»f¹ff ÀfZ MXIYSXf IYSX ´f»fMX ¦fBÊÜ C³WfZÔ³fZ ¶f°ff¹ff dIY d´f°ff ´fbÂf IYe §fMX³ff À±f»f ´fSX We ¸fü°f WfZ ¦fBÊ °f±ff EIY dSXV°fZQfSX ³fZ AÀ´f°ff»f ¸fZÔ Q¸f °ffZOÞ dQ¹ffÜ §ff¹f»ffZÔ IYfZ AÀ´f°ff»f ¸fZÔ QfdJ»f IYSXf¹ff ¦f¹ff W`Ü BÀfImY A»ff½ff BÀfe B»ffImY ¸fZÔ VfÔIYSX¦fPÞ ±ff³ff ÃfZÂf ¸fZÔ SXd½f½ffSX SXf°f EIY ¶fÀf MÑ`¢XMXSX ÀfZ MXIYSXf ¦fBÊÜ BXÀf §fMX³ff ¸fZÔ ¸f´fi ImY EIY dÀf´ffWe IYe ¸fü°f WfZ ¦fBÊ °f±ff QfZ A³¹f §ff¹f»f WfZ ¦fEÜ

IYfZ¿ff²¹fÃf (B»ffWf¶ffQ), ßfe ´fiIYfVf ¨f³Qi dÂf´ffNe (´f¯Of ¸fWfSXfþ) E½fÔ IYfÔ¦fiZÔÀf ImY ½fdSXâ Àf¸ffþ½ffQe ´ffMXeÊ ImY ´fiQZVf A²¹fÃf ³fZ°ff þRYSXX¹ffSX JfÔ °f±ff IY¸fSX ¹ffSX JfÔ AdJ»fZVf ¹ffQ½f ImY Àf¸fÃf Àfû¸f½ffSX IYû (¶fSXZ»fe) ³fZ A´f³fZ Àf`IYOÞfZÔ Àffd±f¹ffZÔ ImY Àff±f ¸fL»feVfWSX (þü³f´fbSX) ImY ´fc½fÊ ÀffaÀfQ E½fÔ Àf¸ffþ½ffQe ´ffMXeÊ IYe ÀfQÀ¹f°ff ¦fiW¯f IYe E½fÔ ½fdSX¿NX ¶fÀf´ff ³fZ°ff ÀfeE³f dÀfÔW, ¸fb»ff¹f¸f dÀfÔW ¹ffQ½f ImY ³fZ°fÈ°½f ´ff»ff ¶fQ»ff SXfáÑe¹f »ffZIYQ»f ImY ´fiQZVf ImY ´fid°f AfÀ±ff þ°ffBÊÜ C´ff²¹fÃf SXf¸f³f¦fe³ff dÀfÔW ´fMXZ»f ¸fb»ff¹f¸f dÀfaWX ¹ffQ½f IZY AdJ»fZVf ¹ffQ½f ³fZ B³f Àf·fe (d¸fþfÊ´fbSX), CØfSX ´fiQZVf ³fZ°fÈ°½f IZY ´fid°f ªf°ffBÊX Àffd±f¹ffZÔ IYf À½ff¦f°f IYSX°fZ WbE IYfÔ¦fiZÀf IY¸fZMXe ImY ¸fWfÀfd¨f½f C¸¸feQ þ°ffBÊ dIY C³fImY Af³fZ AfÀ±ff E½fÔ ´fc½fÊ d½f²ff¹fIY A¶Qb»f ÀfZ ´ffMXeÊ IYfZ ¸fþ¶fc°fe d¸f»fZ¦fe Jfd»fIY (A»fe¦fPÞ), ´fiQZVf IYfÔ¦fiZÀf IY¸fZMXe AüSX Àf³fÐ 2012 ¸fZÔ Àf¸ffþ½ffQe ´ffMXeÊ IYe ÀfQÀ¹f E½fÔ ´fc½fÊ d½f²ff¹fIY WSX¨fSX¯f ¹ffQ½f ÀfSXIYfSX ¶f³ff³fZ ImY »fùf ´fcd°fÊ ¸fZÔ ÀfW¹ffZ¦f (A¸fZNe) °f±ff ¶fÀf´ff ³fZ°ff ½feSXZ³Qi ¨fü²fSXe d¸f»fZ¦ffÜ BÀf A½fÀfSX ´fSX ÀffaÀfQ ¶ff»f IYb¸ffSX (¸fWfSXfþ¦fÔþ) ÀfdW°f Wfþe ¸ffZW¸¸fQ BSXRYf³f ´fMXZ»f, Àf¸ffþ½ffQe ´ffMXeÊ ImY SXfáÑe¹f Àfd¨f½f (¸fbSXfQf¶ffQ) E½fÔ ¶fÀf´ff ImY ´fc½fÊ dþ»ff A°ffCSXÊW¸ff³f AfdQ ¸füªfcQ ±ûÜ

d¸fO-OZ-¸fe»f §ffZMXf»fZ ¸fZÔ ¸ff¸f»ff QþÊ ¸f`³f´fbSXeÜ

¸f`³f´fbSXe dþ»fZ ¸fZÔ IYSXfZOÞfZÔ ÷Y´f¹fZ ImY d¸fO-OZ ¸fe»f §ffZMXf»fZ ¸fZÔ dþ»ffd²fIYfSXe ImY d³fQZÊVf ´fSX QfZ ¶fZdÀfIY dVfÃff Ad²fIYfdSX¹ffZÔ Àf¸fZ°f IYfSÊX½ffBÊX ´ffÔ¨f »ffZ¦ffZÔ ImY dJ»ffRY IYfZ°f½ff»fe ¸fZÔ ¸ff¸f»ff QþÊ ¶fZdÀfIY IYSXf¹ff ¦f¹ff W`Ü dVfÃff Afd²fIYfdSXIY ´fi½f¢°ff ³fZ Ad²fIYfdSX¹fûÔ ¹fWfÔ ¶f°ff¹ff dIY IYSXfZOÞfZÔ ÷Y´f¹fZ Àf¸fZ°f ´ffa¨f ImY d¸fO-OZ-¸fe»f §ffZMXf»fZ ¸fZÔ IZ Y d£f»ffRY þfÔ¨f ImY ¶ffQ ¸ff¸f»ff ÀfWe ´ffE þf³fZ ´fSX dþ»ffd²fIYfSXe ¸ff¸f»ff QªfÊ SX¯f½feSX ´fiÀffQ ImY d³fQZÊVf ´fSX SXd½f½ffSX SXf°f IYfZ°f½ff»fe ¸fZÔ QfZ ¶fZdÀfIY dVfÃff Ad²fIYfdSX¹ffZÔ, ÀfÔÀ±ff Àf¨fÊ ImY Àfd¨f½f, dþ»ff Àf¸f³½f¹f AüSX EIY d»fd´fIY ImY dJ»ffRY ¸ff¸f»ff QþÊ IYSXf¹ff

ÀfOÞIY d³f¸ffʯf ¸fZÔ IY¸fe ´fSX Ad·f¹fÔ°ff ÀfZ þ½ff¶f°f»f¶f ¸f`³f´fbSXeÜ

´fiQZVf ImY »ffZIY d³f¸ffʯf ¸fÔÂfe ³fÀfe¸fbQÐQe³f dÀfQÐQeIYe ³fZ Àfû¸f½ffSX IYû ¹fWfÔ À½ffÀ±¹f ÀfZ½ffAfZÔ AüSX ÀfOÞIYfZÔ IYf d³fSXeÃf¯f dIY¹ff °f±ff EIY À±ff³f ´fSX IYf¸f ¶fÔQ ´ffE þf³fZ ´fSX Ad²fIYfSXe ÀfZ þ½ff¶f°f»f¶f IYSX°fZ WbE NZImYQfSX ÀfZ ²f³f ½fÀfc»fe ImY d³fQZÊVf dQEÜ ßfe dÀfQÐQeIYe ³fZ BMXf½ff-¶fSXZ»fe SXfþ¸ff¦fÊ ´fSX ²f³f Af½fÔMX³f ImY ¶ffQ ·fe IYf¸f ¶fÔQ ´ffE þf³fZ ´fSX A²feÃf¯f Ad·f¹fÔ°ff AVffZIY IYb¸ffSX ÀfZ þ½ff¶f°f»f¶f dIY¹ff AüSX NZImYQfSX ÀfZ BÀf ²f³fSXfdVf IYe ½fÀfc»fe dIYE þf³fZ ImY AfQZVf dQEÜ C³WfZÔ³fZ IYbÀf¹fSXf À½ffÀ±¹f ImY³Qi AüSX IYfÔVfeSXf¸f Af½ffÀffZÔ ¸fZÔ ¦fOÞ¶fOÞe ´ffE þf³fZ ´fSX Ad²fIYfdSX¹ffZÔ IYfZ ¨fZ°ff½f³fe QeÜ EIY Àf~fW ¸fZÔ C³fIYf ¹fW QcÀfSXf ¸f`³f´fbSXe QüSXf ±ffÜ C³WfZÔ³fZ d³fSXeÃf¯f IYf¹fÊ ImY ¶ffQ IYbÀf¹fSXf ¸fZÔ EIY Àf·ff IYfZ Àf¸¶ffZd²f°f IYSX°fZ WbE IYWf dIY ¶fÀf´ff 2012 ¸fZÔ WfZ³fZ ½ff»fZ d½f²ff³fÀf·ff ¨fb³ff½f ImY d»fE °f`¹ffSX W` AüSX ½fW d½fIYfÀf ImY ³ff¸f ´fSX ½ffZMX ¸ffÔ¦fZ¦feÜ ¦f¹ffÜ C³WfZÔ³fZ ¶f°ff¹ff dIY dþ»ffd²fIYfSXe IYe dVfIYf¹f°f ´fSX ¸fb£¹f d½fIYfÀf Ad²fIYfSXe Àf°feVf IYb¸ffSX ImY ³fZ°fÈ°½f ¸fZÔ þfÔ¨f MXe¸f ¦fdN°f IYe ¦fBÊXÜ þfÔ¨f ImY ¶ffQ ´f°ff ¨f»ff dIY ÀfÔÀ±ff Àf¨fÊ IYfZ

ªfZ»f CX´f¸fWfd³fSXeÃfIY IYfZ ³ffZdMXÀf ªffSXe SXf¸f´fbSÜ

¶fÔQ ´ffÔ¨f AfSXfZd´f¹ffZÔ RYWe¸f AÔÀffSXe, ¦fb»ff¸f JfÔ, ¸ffZW¸¸fQ I`YÀfSX, þÔ¦f ¶fWfQbSX AüSX ¸ffZW¸¸fQ SXf¸f´fbSX IYe d½fVfZ¿f AQf»f°f ³fZ ImY³Qie¹f VfSXeRY ´fZVf WbEÜ »fJ³fDY þZ»f ¸fZÔ ¶fÔQ B¸fSXf³f dSXþ½fÊ ´fbd»fÀf ¶f»f (ÀfeAfSX´feERY) dVfd½fSX ´fSX VfWþfQ AüSX RYføYIYe Àfû¸f½ffSX IYû AQf»f°f ¸fZÔ 31 dQÀf¸¶fSX 2007 IYfZ WbE W¸f»fZ ImY QfZ ´fZVf ³fWeÔ WfZ ÀfImYÜ QfZ³ffZÔ ´ffdIYÀ°ff³fe ³ff¦fdSXIY Ad·f¹fb¢°ffZÔ ImY Àfû¸f½ffSX IYû AQf»f°f ¸fZÔ ´fZVf ³fWeÔ W`ÔÜ B³f QfZ³ffZÔ Ad·f¹fb¢°ffZÔ ImY ´fZVf ³fWeÔ WfZ³fZ ´fSX WfZ³fZ ´fSX »fJ³fDY ImY ´fbd»fÀf C´f¸fWfd³fSXeÃfIY We ³¹ff¹ff§feVf ³fZ þZ»f C´f¸fWfd³fSXeÃfIY IYfZ (þZ»f) IYfZ ³ffZMXÀf þfSXe ³ffZdMXÀf þfSXe dIY¹ffÜ Àfû¸f½ffSX IYfSÊX½ffBÊX dIY¹ffÜ AQf»f°f ³fZ ´fbd»fÀf IYû AQf»f°f ¸fZÔ ¦f½ffW ·fe ¸füþcQ C´f¸fWfd³fSXeÃfIY IYfZ AfQZVf ±fZÜ Ad·f¹fb¢°ffZÔ ´fSX ·ffSX°fe¹f QÔO Af°fadIY¹fûÔ õXfSXf dQ¹ff W` dIY A¦f»fe Àfb³f½ffBÊ ¸fZÔ ÀfeAfSX´feERY dVfd½fSX d½f²ff³f IYe ²ffSXf 147,148, QfZ³ffZÔ IYfZ A½fV¹f ´fZVf dIY¹ff 149, 304, 307, 332 AüSX ´fSX WbXE WX¸f»fZ IYf þfEÜ Àfb³f½ffBÊ IYe A¦f»fe 120 ¶fe ImY °fW°f ¸fbIYQ¸ff QþÊ ¸ff¸f»ff °ffSXeJ ³fü ¸fBÊ °f¹f IYe ¦fBÊX W`Ü dIY¹ff ¦f¹ff W`Ü C»»fZJ³fe¹f W` Ad°fdSX¢°f dþ»ff ³¹ff¹ff²feVf ¦ffZ´ff»f VfÔIYSX dIY Af°fÔIY½ffdQ¹ffZÔ õfSXf dVfd½fSX ´fSX dIYE W¸f»fZ ´ffNIY IYe AQf»f°f ¸fZÔ W¸f»fZ ImY ¶fSXZ»fe þZ»f ¸fZÔ ¸fZÔ ÀfeAfSX´feERY ImY Àff°f þ½ff³f ¸ffSXZ ¦fE ±fZÜ

kÀfSXIYfSX ¶f°ffE Qd»f°fûÔ IZY d»fE ¢¹ff dIY¹ffl

SXÔdþVf IZY °fWX°fX °fe³f »ffZ¦ffZÔ IYe W°¹ff

Àf´ff ³fZ Àff²ff ¶fÀf´ff ´fSX d³fVff³ff »fJ³fDYÜ

5

Àff°f IYSXfZOÞ 63 »ffJ, 48 WþfSX 521 ÷Y´f¹fZ IYf Ad²fIY ·fb¦f°ff³f dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ Àff±f We 46 WþfSX 884.08 d¢½faMX»f Ad²fIY Jfôf³f C´f»f¶²f IYSXf¹ff ¦f¹ff ±ffÜ

AfQVfÊ

»fJ³fDY, SXfCXÀfaÜ

¹fc´feE ÀfSXIYfSX IYe ¶f`ÀffJe W`Ü dQ»»fe ¸fZÔ ´¹ffSX ¹fc´fe ¸fZÔ °fIYSXf B³fIYf SXfþ³f`d°fIY W±fIY³Of W`Ü IYfÔ¦fiZÀf ¸fWfÀfd¨f½f ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ õfSXf Af¹ffZdþ°f ¸fWfÀfÔ¦fif¸f SX`»fe dQd¦½fþ¹f dÀfÔW IYfZ AfOZÞ Wf±ffZa »fZ°fZ WbE C³WfZa³fZ IYWf dIY ¸fZÔ EIYÂf WfZ³fZ ½ff»fe ·feOÞ ¸ff¹ff ImY ·fi¿MXf¨ffSX IYfZ QVffÊ°fe ½ffZ dIYÀf W`dÀf¹f°f ÀfZ ¶ffZ»f SXWZ W`aÜ W`Ü ÀfeE¸fAfZ ¶fe´fe dÀfÔW ImY W°¹ff ImY EIY ¸fWXe³fZ ¶fe°f þf³fZ IYfÔ¦fiZÀf ¸fWfÀfd¨f½f ImY W`dÀf¹f°f ÀfZ ¹ff ÀffZd³f¹ff SXfWb»f ImY ¶ffQ ·fe §fMX³ff IYf Jb»ffÀff ³fWea WfZ ´ff³ff ÀfSXIYfSX IYe IYe ¸fÔVff ÀfZ ¹ff dIYÀfe A³¹f IYeÜ þ¶fdIY ½ffZ Afþ JbQ ¸fÔVff IYfZ ÀffRY IYSX°fe W`Ü ¹fW ¶ff°fZÔ ·fiáf¨ffSX ImY Q»fQ»f ¸fZÔ RaYÀf°fZ þf SXWZ W`a, d³fVff³ff ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ ImY ´fi½f¢°ff ½fZ ´fW»fZ A´f³fZ ·fiáf¨ffSX IYf dWÀff¶f QZZÔ SXd½fVfÔIYSX ´fiÀffQ ³fZ ´fÂfIYfSXfZa ÀfZ ¶ff°f¨fe°f ´fiQZVf ÀfSXIYfSX ÀfZ ·ffªf´ff ¶ffQ ¸fZ QbÀfSXZ IYf ¸ffÔ¦fZÜ ¢X¹ff C³WZa IYfÔ¦fiZÀf ¸fZÔ IYWeÜ IYf ·fiáf¨ffSX ³fWe dQJfBÊ QZ SXWf W`Ü ßfe ´fi½f¢°ff IYf Àf½ff»f ßfe ´fiÀffQ ³fZ ¸fZSXN IYe §fMX³ff IYfZ ·fe ´fiÀffQ ³fZ ¸ff¹ff ´fSX ´fiWfSX IYSX°fZ WbE C³fÀfZ ÀfSXIYfSX IYe d½fRY»f°ff ¶f°ff°fZ WbE ¸ff¹ff AüSX ¸fb»ff¹f¸f QfZ³ffaZ Àf½ff»f ´fcLf dIY IYf³fc³f ½¹f½fÀ±ff ImY ³ff¸f ´fSX ¶f³fe ´fc¯fÊ IYfZ ·fiáf¨ffSX ¸fZÔ Àf¸ff³f ¶f°ff¹ffÜ C³WfZa³fZ IYWf dIY RYIYÊ ¶fWb¸f°f IYe ÀfSXIYfSX ³fZ dIY°f³fZ Qd»f°f ¹fb½fIYfZa IYfZ CØfSX dÀfRÊ B°f³ff W` dIY ¸ff¹ff ImY ¹fWfÔ dÀfÔ¦f»f d½f³OfZ W`, ½fWe ´fiQZVf ¸fZÔ ³füIYSXe QeÜ CØfSX ´fiQZVf ¸fZ IYb´ffZ¿f¯f ÀfZ dIY°f³fe ¸fb»ff¹f¸f dÀfÔW A´f³fZ ´fdSX½ffdSXIY Àf¸fÀ¹ffAfZÔ ImY ¨f»f°fZ Qd»f°f ¸ff°ffAfZÔ IYfZ ¶f¨ff¹ff ¦f¹ffÜ CØfSX ´fiQZVf ¸fZÔ dIY°f³fZ ¸f»MXe d½f³OfZ WfZ þf°ff W`Ü AüSX ¹fZ QfZ³ffaZ Q»f ImY³Qi IYe ·fiá Qd»f°f ³f½fþf°f dVfVfbAfZÔ IYe ¸fÈ°¹fb QSX ¸fZÔ IY¸fe »ffBÊ ¦fBÊXÜ

¶f`ÔIY ´fi¶fÔ²fIY AüSX ¨f´fSXfÀfe IYe W°¹ff ¸fWf¸ff¹ff³f¦fSXÜ ¸fWf¸ff¹ff³f¦fS (Wf±fSXÀf) dþ»fZ ImY ÀffQf¶ffQ ÃfZÂf ¸fZÔ ÀfVfÀÂf ¶fQ¸ffVffZÔ ³fZ Àfû¸f½ffSX IYû ¶f`ÔIY ´fi¶fÔ²fIY Àf¸fZ°f QfZ »ffZ¦ffZÔ IYe ¦ffZ»fe ¸ffSXIYSX W°¹ff IYSX Qe AüSX IYSXe¶f ÀffPÞZ LW »ffJ ÷YX´f¹fZ »fcMX d»fEÜ ´fbd»fÀf ´fi½f¢°ff ³fZ ¹fWfÔ ¶f°ff¹ff dIY AfSX°fe ¦ffÔ½f dÀ±f°f dÀfaOeImYMX ¶f`ÔIY ImY ´fi¶fÔ²fIY Af»ffZIY IYb¸ffSX AüSX ¨f°fb±fÊ ßfZ¯fe IY¸fʨffSXe §f³fV¹ff¸f ¸ffZMXSXÀff¹fdIY»f ÀfZ ¶f`ÔIY þf SXWZ ±fZÜ SXfÀ°fZ ¸fZÔ ¸ffZMXSXÀff¹fdIY»f Àf½ffSX °fe³f ¶fQ¸ffVffZÔ ³fZ C³WZÔ ¦ffZ»fe ¸ffSX Qe AüSX b÷YX´f¹fZ »fcMX IYSX ·ff¦f ¦fEÜ CX³WfZÔ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ¦fÔ·feSX ÷Y´f ÀfZ §ff¹f»f §f³fV¹ff¸f ³fZ ¸füImY ´fSX We Q¸f °ffZOÞ dQ¹ff þ¶fdIY ßfe IYb¸ffSX IYe C´f¨ffSX ImY QüSXf³f ¸fü°f WXû ¦fBÊXÜ

¸fbdÀ»f¸f AfSXÃf¯f ImY d»fE 28 IYû Àf°¹ff¦fiW »fJ³fDYÜ

ßfe¸f°fe ÀffZd³f¹ff ¦ffÔ²fe IYfZ d´fL»fZ Àff»f 10 A´fi`»f IYfZ ´fÂf ·fZþ ¨fbImY W`ÔÜ d´fLOZÞ ¸fbÀf»f¸ff³ffZÔ IYfZ AfSXÃf¯f BÀfImY ¶ffQ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ÀfZ C³fIYe IYe ¸ffÔ¦f IYfZ »fZIYSX þ¸ff°f-E-C»fZ¸ff ¶ff°f¨fe°f WbBÊ AüSX C³WfZÔ³fZ d´fLOÞZ dW³Q (¸fW¸fcQ ¸f¯Oe ¦fib´f) Af¦ff¸fe ¸fbÀf»f¸ff³ffZÔ IYfZ AfSXÃf¯f QZ³fZ ImY d»fE 28 A´fi`»f IYfZ ¹fWfÔ Àf¸f¹f ¸ffÔ¦ffÜ C³WfZÔ³fZ ¸ffa¦f Àf°¹ff¦fiW IYSXZ¦ffÜ IYWf dIY »fZdIY³f ÀfÔ¦fN³f ImY ´fiQZVf ªf¸ff°f-E-CX»fZ¸ff dWaXQ d´fL»fZ Àff»f þb»ffBÊ A²¹fÃf ¸fü»ff³ff ImY ¶ffQ C³WZÔ ImY³Qi ÀfZ IZY ÀfQÀ¹f QZÔ¦fZ W¹ff°f C»»ffW IYfZBÊ þ½ff¶f ³fWeÔ d¦fSXµ°ffSXe IYfdVf¸f ³fZ ´fÂfIYfSXfZÔ d¸f»ff dþÀfÀfZ d½f½fVf IYfZ ¶f°ff¹ff dIY BÀf Af³QfZ»f³f ImY WfZIYSX C³WZÔ Af³QfZ»f³f IYSX³ff ´fOÞ SXWf QüSXf³f Àf¸fbQf¹f ImY 313 »ffZ¦f W`Ü ¸fü»ff³ff ³fZ IYWf dIY Wf»ffÔdIY ¹fW d¦fSXµX°ffSXe QZÔ¦fZÜ C³WfZÔ³fZ IYWf dIY BÀf Af³QfZ»f³f ImY³Qi ÀfSXIYfSX ImY dJ»ffRY ¸ffÔ¦f IYfZ »fZIYSX ½fZ ´fi²ff³f¸fÔÂfe Ofg. W` »fZdIY³f ½fZ CØfSX ´fiQZVf ÀfSXIYfSX ÀfZ ¸f³f¸ffZW³f dÀfÔW AüSX IYfÔ¦fiZÀf A²¹fÃf ·fe ÀfWX¹fû¦f ¨ffWX°fZ W`ÔXÜ

²ffZJf²fOÞe ImY AfSXfZ´f ¸fZÔ ½¹f½fÀff¹fe IYfZ ·fZþf þZ»f dRYSXfZþf¶ffQÜ

dRYSXfZþf¶ffQ ImY dþ»ffd²fIYfSXe ÀfbSXZ³Qi dÀfÔW ³fZ ²ffZJf²fOÞe ImY AfSXfZ´f ¸fZÔ Àfû¸f½ffSX IYû EIY VfSXf¶f ½¹f½fÀff¹fe IYfZ þZ»f d·fþ½ff dQ¹ffÜ ÀfcÂffZÔ ImY A³fbÀffSX VfSXf¶f ½¹f½fÀff¹fe A´f³fe QbIYf³f IYe dVfIYf¹f°f ImY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ dþ»ffd²fIYfSXe ÀfZ C³fImY IYf¹ffÊ»f¹f ´fSX d¸f»f³fZ ¦f¹ff WbAf ±ffÜ BÀf QüSXf³f ½¹f½fÀff¹fe õfSXf dþ»ffd²fIYfSXe IYfZ þfZ d½fdþdMXÔ¦f IYfOÊ dQ¹ff ¦f¹ff CÀf ´fSX ½¹f½fÀff¹fe ImY ³ff¸f ImY Àff±f ´fi¸fbJ Àfd¨f½f QdÃf¯ffÔ¨f»f d½fôb°f d½f°fSX¯f d³f¦f¸f Af¦fSXf d»fJf ±ffÜ C³WfZÔ³fZ ¶f°ff¹ff dIY IYfOÊ QZJIYSX dþ»ffd²fIYfSXe ·fü¨f¢IZY SXW ¦fE AüSX C³WfZÔ³fZ BÀf ¸ff¸f»fZ IYfZ ¦fÔ·feSX°ff ÀfZ »fZ°fZ WbE ½¹f½fÀff¹fe AfSX ´fe dÀfÔW IYfZ ²ffZJf²fOÞe IYSX ¦fb¸fSXfW IYSX³fZ ImY AfSXfZ´f ¸fZÔ ´fbd»fÀf ImY W½ff»fZ IYSX þZ»f d·fþ½ff dQ¹ff W`Ü

dIYÀff³f C°´ffQ³f ½f C°´ffQIY°ff ¶fPÞfEa : »føfe ³ffSXf¹f¯f »fJ³fDYÜ ´fiQZVf ÀfSXIYfSX ³fZ dIYÀff³ffZÔ ÀfZ JSXeRY IYe RYXÀf»f ¸fZÔ C°´ffQ³f E½fÔ C°´ffQIY°ff ¸fZÔ ½fÈdð »ff³fZ ImY d»fE ´fcSXe ¸fZW³f°f E½fÔ »f¦f³f ÀfZ IYf¹fÊ IYSX³fZ IYf AfÁ½ff³f dIY¹ffÜ SXfª¹f ImY IYÈd¿f ¸fÔÂfe ¨fü²fSXe »føfe ³ffSXf¹f¯f ³fZ ¹fWfÔ JSXeRY ¦ffZ¿NXe ¸fZÔ IYWf dIY dIYÀff³ffZÔ IYfZ IYÈd¿f Àfbd½f²ffEÔ C´f»f¶²f IYSXf³fZ ImY d»fE Àf·fe d½f·ff¦f Af´fÀf ¸fZÔ Àf¸f³½f¹f ¶f³ffIYSX IYf¹fÊ IYSXZÔ dþÀfÀfZ dIYÀff³ffZÔ IYfZ IYÈd¿f ÀfÔ¶fÔ²fe þf³fIYfSXe E½fÔ Àfbd½f²ffEÔ d¸f»f ÀfImYÔÜ C³WfZÔ³fZ IYWf dIY JSXeRY 2011 IYe RYÀf»f ¸fZÔ C°´ffQ³f E½fÔ C°´ffQIY°ff ¸fZÔ ½fÈdð »ff³fZ ImY d»fE IYÈ¿fIY ´fcSXe ¸fZW³f°f E½fÔ »f¦f³f ImY Àff±f IYf¹fÊ IYSXZÔÜ ÀfSXIYfSX C³WZÔ IYÈd¿f ÀfÔ¶fÔ²fe Àf¸fÀ°f Àfbd½f²ffEÔ ¶feþ, JfQ, IYÈd¿f SXÃff SXÀff¹f³f, P`Ô¨ff, d¶fþ»fe, dÀfÔ¨ffBÊ AfdQ IYe Àfbd½f²ffEÔ Àf¸f¹f ´fSX C´f»f¶²f IYSXfE¦feÜ Ad²fIY A³³f C°´ffQ³f ImY d»fE ÀfSXIYfSX IYe ¹ffZþ³ffAfZÔ IYf ´fi¨ffSX-´fiÀffSX Àfbd³fdV¨f°f dIY¹ff þfEÜ

¦fb÷YQZ½f IZY ªfe½f³f QVfʳf IZY ¶ffSmX ¸fZÔ d¸f»fZ¦fe ªff³fIYfSXe C´f¨fb³ff½f ¸fZÔ ¸f°fQf³f ImY dQ³f ¶fÔQ SXWZÔ¦fZ ´fid°f¿NXf³f

½ffSXf¯fÀfe ´fWbÔ¨fe ÀfÔÀIYÈd°f E¢XÀf´fiZÀf ½ffSXf¯fÀfeÜ

¦fb÷YXQZ½f SX½fe³Qi ³ff±f MX`¦ffZSX ImY þe½f³f AfQVfûÊ IYfZ »fZIYSX kÀfÔÀIYÈd°f E¢XÀf´fiZÀfl MÑZ³f Àfû¸f½ffSX IYû ²ffd¸fÊIY ³f¦fSXe ½ffSXf¯fÀfe ImY I`Y³MX ÀMXZVf³f ´fWbÔ¨feÜ ¹fW MÑZ³f Af¦ff¸fe ¨ffSX dQ³ffZÔ °fIY ´»fZMXRYf¸fÊ ³f¸¶fSX ³fü ´fSX JOÞe SXWZ¦feÜ BÀf ÀfÔÀIYÈd°f E¢XÀf´fiZÀf ImY ¸ff²¹f¸f ÀfZ »ffZ¦f ¦fb÷YXQZ½f ImY ´fiQVfʳf þe½f³f QVfʳf ImY d¨fÂffZÔ ImY ¸ff²¹f¸f ÀfZ ¦fb÷YXQZ½f IYe ¶ffSXZ ¸fZÔ þf³fIYfSXe kþe½f³f À¸fÈd°fl, QcÀfSXe ¶ffZ¦fe ¸fZÔ 27 A´fi`»f IYû WfdÀf»f IYSXZÔ¦fZÜ ÀffaÀIÈYd°fIY Àfa²¹ff IYf k¦fe°ffÔþd»fl ¸fZÔ ¦fb÷YQZ½f IYd½f°ffEÔ E½fÔ ´ffÔ¨f EÀfe ¶ffZd¦f¹ffZÔ ¦fe°f, °feÀfSXe ¶ffZ¦fe ¸fZÔ þfZ¦ffþfZ¦f Af¹fûªf³f ½ff»fe BÀf MÑZ³f ¸fZÔ ¸fbd¢°f½fZ²ffSXf, ¨fü±fe d¨fÂf»fZJf E½fÔ SX½fe³Qi ³ff±f MX`¦ffZSX ImY þe½f³f QVfʳf, ´ffÔ¨f½feÔ ¶ffZ¦fe ¸fZÔ À¸fSXd¯fIYf W`Ü BÀf ¶ffZ¦fe ¸fZÔ d¨fÂfIY»ff ´fiZ¸f E½fÔ ÀffdW°¹f ImY ´fid°f C³fImY VffÔd°f d³fImY°f³f ¸fZÔ °f`¹ffSX ½fÀ°fbEÔ d¶fIYie ImY d»fE ´fiZ¸f IYfZ QVffʹff ¦f¹ff W`Ü ´fW»fe ¶ffZ¦fe ¸fZÔ Lf¹ff ´fiQdVfÊ°f IYe ¦fBÊ W`ÔÜ ¦fb÷YXQZ½f IYfZ Àf¸fd´fÊ°f EIY

ÀffÔÀIYÈd°fIY ÀfÔ²¹ff IYf Af¹ffZþ³f OeE»fO¶»¹fc ¸fZÔ 27 A´fi`»f IYfZ dIY¹ff ¦f¹ff W` dþÀf¸fZÔ ¶fZWSXf¸f´fbSX (´fdV¨f¸f ¶fÔ¦ff»f) dÀ±f°f ÀffÔÀIYÈd°fIY ´fidVfÃf¯f ÀfÔÀ±ff³f ImY ÀfÔÀ±ff´fIY AdSX³Qb¸f ¶f³fþeÊ ImY d³fQZÊVf³f ¸fZÔ ³fÈ°¹f½ffdMXIYf IYf ¸fÔ¨f³f WfZ¦ffÜ ½ff°ff³fbIYcd»f°f ´ffÔ¨f ¶ffZd¦f¹ffZÔ IYf d³f¸ffʯf E½fÔ Àffþ Àfªþf Wf½fOÞf dÀ±f°f SXZ»f IYfSXJf³ff ¸fZÔ IYe ¦fBÊX W`Ü

»fJ³fDYÜ ¦ffZSXJ´fbSX dþ»fZ ImY d´f´fSXfB¨f d½f²ff³fÀf·ff C´f¨fb³ff½f ImY ¸f°fQf³f dQ½fÀf AfN ¸fBÊ IYfZ ÃfZÂf IYe Àf¸fÀ°f QbIYf³fZÔ E½fÔ ½ffd¯fdª¹fIY Ad²f¿NXf³f ¶f³Q SXWZÔ¦fZ °ffdIY B³f ´fSX IYf¹fÊ IYSX³fZ ½ff»fZ Àf·fe ßfd¸fIY E½fÔ IY¸fʨffSXe A´f³fe Àfbd½f²ff³fbÀffSX ¸f°ffd²fIYfSX IYf C´f¹ffZ¦f IYSX ÀfImYÔÜ ¹fW þf³fIYfSXe ´fi¸fbJ Àfd¨f½f ßf¸f Vf`»fZVf IYÈ¿¯f ³fZ ¹fWfÔ QeÜ C³WfZÔ³fZ ¶f°ff¹ff dIY AfN ¸fBÊ IYû d´f´fSXfB¨f d½f²ff³fÀf·ff ÃfZÂf dÀ±f°f QbIYf³ffZÔ E½fÔ ½ffd¯fdª¹fIY Ad²f¿NXf³ffZÔ õfSXf ¸f³ff¹ff þf³fZ ½ff»ff Àff¸ff³¹f Àff~fdWIY LbMÐXMXe IYf dQ³f ¹fdQ ³fWeÔ W` °ffZ ¸f°fQf³f IYf ½ffÀ°fd½fIY dQ³f AfN ¸fBÊ Àff~fdWIY ¶f³Qe dQ½fÀf ImY øYX´f ¸fZÔ ¸f³ff¹ff þfE¦ffÜ


6

£fZ»f

³fûEOXf (E³fÀfeAfSX) ¸fa¦f»f½ffSX, 26 A´fi`»f 2011

¦fZ»f IYf °fcRYf³f SXfZIY³ff, OZ¹fSXOZd½f»Àf IYe Àf¶fÀfZ ¶fOÞe ¨fb³fü°fe OZ¹fSXOZd½f»Àf ImY d»fE Àf¶fÀfZ A¨Le ¶ff°f ¹fW W` dIY CÀfImY IY´°ff³f ÀfW½ff¦f RYf¸fÊ ¸fZÔ Af ¨fbImY W`Ô AüSX QcÀfSXZ AfZ´f³fSX OZd½fO ½ff³fÊSX ·fe C³fIYf A¨Lf Àff±f QZ SXWZ W`ÔÜ

³fBÊ dQ»»feÜ

dIYÔ¦Àf B»fZ½f³f ´fÔþf¶f ´fSX d¸f»fe ²f¸ffImYQfSX þe°f ÀfZ C°ÀffdW°f dQ»»fe OZ¹fSXOZd½f»Àf IYe MXe¸f AfBÊ´feE»f-¨ffSX ¸fZÔ SXf¹f»f ¨f`»fZÔþÀfÊ B³f QfZ³ffZÔ ImY ²f¸ff»f ÀfZ ¶fZÔ¦f»fcSX ImY dJ»ffRY ¸fÔ¦f»f½ffSX IYfZ þ¶f dRYSXfZþVffW OZ¹fSXOZd½f»Àf ³fZ d´fL»fZ ¸f`¨f IYfZMX»ff ¸f`Qf³f ¸fZÔ C°fSXZ¦fe °ffZ CÀfImY Àff¸f³fZ Àf¶fÀfZ ¶fOÞe ¸fZÔ 231 SX³f ¶f³ffE ±fZÜ ¨fb³fü°fe dIiYÀf ¦fZ»f ImY °fcRYf³f IYfZ SXfZIY³ff WfZ¦ffÜ OZ¹fSXOZd½f»Àf ¨f`»fZÔþÀfÊ ImY dJ»ffRY þe°f ³fZ d´fL»fZ ¸f`¨f ¸fZÔ þWfÔ dIYÔ¦Àf B»fZ½f³f IYfZ A´f³fe We þ¸fe³f QþÊ IYSX³fZ ImY d»fE ´fSX 29 SX³f ÀfZ dVfIYÀ°f Qe ½fWeÔ ¨f`»fZÔþÀfÊ ³fZ IYfZ»fIYf°ff OZ¹fSXOZd½f»Àf IYfZ A´f³fe BÀf ³ffBMXSXfBOÀfÊ IYfZ CÀfe IYe þ¸fe³f ´fSX ³fü d½fImYMX ÀfZ SXüÔQfÜ AfZ´fd³fÔ¦f þfZOÞe ÀfZ NfZÀf Vfb÷YXAf°f AfBÊ´feE»f-¨ffSX ¸fZÔ A´f³ff ´fW»ff ¸f`¨f JZ»f SXWZ ¦fZ»f ³fZ IYe C¸¸feQ SXWZ¦feÜ ¸f²¹fIiY¸f ¸fZÔ ¸fWþ 55 ¦fZÔQfZÔ ¸fZÔ QÀf ¨füImY AüSX Àff°f L¢IYZ NfZIYIYSX ½fZ¯fb¦ffZ´ff»f SXf½f, ¹ffZ¦fZVf ³ff¹fSX, ³ffBMXSXfBOÀfÊ IYe W½ff d³fIYf»f Qe ±feÜ ¦fZ»f EZÀfZ ¶f»»fZ¶ffþ W`Ô þfZ Vff³fQfSX ´ffSXe AImY»fZ Q¸f ´fSX MXe¸f IYfZ þe°f IYû»fIYf°ff ³ffBMXSXfBOXÀfÊ IZY dJ»ffRY I`YdSXd¶f¹f³f dQ»ff ÀfIY°fZ W`ÔÜ BÀfd»fE ¶f»»fZ¶ffªf ³fZ 102 SX³fûÔ IYe Vff³fQfSX ´ffSXe IYe ¶fQü»f°f OZ¹fSXOZd½f»Àf ImY IY´°ff³f SXf¹f»f ¨f`»fZÔªfÀfÊ ¶f`Ô¦f»fûSX ³fü d½fIZYMX ÀfZ ªfe°f QªfÊ IYe ±fe ½feSXZ³Qi ÀfW½ff¦f ImY Àf¸fÃf Àf¶fÀfZ ¶fOÞe ¨fb³fü°fe þ»Qe ÀfZ þ»Qe ¦fZ»f IYf JZ»f J°¸f IYSX³ff ESXfZ³f dRYÔ¨f AüSX ³f¸f³f AfZÓff ´fSX MXe¸f IYfZ WfZ¦ffÜ ½f³ffÊ dRYSXfZþVffW IYfZMX»ff IYe ¨fb³fü°fe´fc¯fÊ ÀIYfZSX °fIY »fZ þf³fZ IYe dþ¸¸fQfSXe ¶f»»fZ¶ffþfZÔ IYe ¸fQQ¦ffSX d´f¨f ´fSX ½fW dMXIY WfZ¦feÜ SXf½f A¨Le RYf¸fÊ ¸fZÔ W`Ô AüSX C³WfZÔ³fZ A¶f ¦fE °ffZ ÀIYfZSX¶ffZOÊ ´fSX 200 ÀfZ Ad²fIY SX³f °f¹f °fIY WSX ¸f`¨f ¸fZÔ A¨Lf ¹ffZ¦fQf³f dQ¹ff W` »fZdIY³f ¸ffd³fEÜ OZ¹fSXOZd½f»Àf ImY ´ffÔ¨f ¸f`¨ffZÔ ÀfZ dRYÔ¨f A´f³fe ´fid°f·ff ImY Àff±f ³¹ff¹f ³fWeÔ IYSX ¨ffSX AÔIY W`Ô þ¶fdIY ¨f`»fZÔþÀfÊ ´ffE W`ÔÜ dQ»»fe IYe Àf¶fÀfZ ¶fOÞe IY¸fþfZSXe ImY LW ¸f`¨ffZÔ ÀfZ CÀfIYe ¦fZÔQ¶ffþe W`Ü ´ffÔ¨f AÔIY W`ÔÜ ¸ffZ³fÊ ¸ffZIYÊ»f OZ¹fSXOZd½f»Àf ImY EIY¸ffÂf EZÀfZ ¦fZÔQ¶ffþ W`Ô þfZ ÀfWe »ffB³f AüSX »fZÔ±f ImY Àff±f ¦fZÔQ¶ffþe IYSX SXWZ W`ÔÜ »fZdIY³f ½fW MXe¸f IYfZ ÀfRY»f°ff dQ»ff³fZ ¸fZÔ ³ffIYf¸f

¸fZþ¶ff³ffZÔ IYû Ad¦³f ´fSXeÃff ÀfZ ¦fbªfSX³ff Wû¦ff ³fBÊ dQ»»feÜ

·ffSX°fe¹f dJ»ffdOÞ¹ffZÔ ImY d»fE ¸fÔ¦f»f½ffSX ÀfZ dÀfSXe RYfZMXÊ À´ffZMXÊÐÀf IYf¸´»fZ¢XÀf ¸fZÔ VfbøYX WfZ SXWZ BÔdO¹ff AfZ´f³f Àfb´fSX ÀfeSXeþ ¶f`Od¸fÔMX³f MXc³ffʸfZÔMX ¸fZÔ ¨fb³fü°fe IY°fBÊ AfÀff³f ³fWeÔ SXW³fZ ½ff»fe W`Ü QZVf IYe Vfe¿fÊ ¸fdW»ff dJ»ffOÞe AüSX d½fV½f SX`ÔdIYÔ¦f ¸fZÔ ¨fü±fZ ³fÔ¶fSX ´fSX IYfd¶fþ Àff¹f³ff ³fZW½ff»f ¸fdW»ff EIY»f ¸fZÔ þWfÔ ·ffSX°fe¹f ¨fb³fü°fe IYe A¦fb½ffBÊ IYSXZÔ¦fe ½fWeÔ SXf¿MÑX¸fÔO»f JZ»ffZÔ ImY IYfÔÀ¹f ´fQIY d½fþZ°ff ´ f e

IYV¹f´f ´fb÷YX¿f ½f¦fÊ ¸fZÔ ¸fZþ¶ff³ffZÔ ImY IY¯fʲffSX WfZÔ¦fZÜ ¸fdW»ff ¹fb¦f»f ¸fZÔ SXf¿MÑX¸fÔO»f JZ»ffZÔ IYe À½f¯fÊ ´fQIY d½fþZ°ff ª½ff»ff ¦fbMÐXMXf AüSX AdV½f³fe ´ffZ³f´´ff IYe þfZOÞe ´fSX ·ffSX°fe¹f C¸¸feQZÔ dMXIYe SXWZÔ¦feÜ Wf»ffÔdIY d¸fdßf°f ¹fb¦f»f ¸fZÔ ª½ff»ff AüSX ½fe Qeþc IYe þfZOÞe ImY WMX³fZ ÀfZ ·ffSX°fe¹f C¸¸feQfZÔ IYfZ ÓfMXIYf »f¦ff W`Ü ·ffSX°f ¸fZÔ ´fW»fe ¶ffSX Af¹ffZdþ°f WfZ SXWe Àfb´fSX ÀfeSXeþ ¸fZÔ Wf»ffÔdIY ¶f`Od¸fÔMX³f IYe ¸fWfVfd¢°f ¨fe³f ImY dJ»ffOÞe dWÀÀff ³fWeÔ »fZ SXWZ W`Ô »fZdIY³f ·ffSX°fe¹ffZÔ ImY d»fE þe°f IYe SXfW IY°fBÊ AfÀff³f ³fWeÔ W`Ü dÀfÔ¦ff´fbSX, þf´ff³f, ¸f»fZdVf¹ff, BÔOfZ³fZdVf¹ff, WfÔ¦fIYfÔ¦f AüSX OZ³f¸ffIYÊ ImY dJ»ffOÞe Àff¹f³ff IYfZ MXc³ffʸfZÔMX ¸fZÔ Vfe¿fÊ ½fSXe¹f°ff Qe ¦fBÊ

AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f MXc³ffʸfZÔMXfZÔ ÀfZ ª¹ffQf §fSXZ»fc MXc³ffʸfZÔMXfZÔ IYe þøYSX°f: ª½ff»ff

³fBÊ dQ»»feÜ QZVf IYe Vfe¿fÊ ¸fdW»ff ¶f`Od¸fÔMX³f ¹fb¦f»f dJ»ffOÞe ª½ff»ff ¦fbMÐXMXf ³fZ IYWf dIY QZVf ¸fZÔ ¹fb½ff ´fid°f·ffAfZÔ IYfZ Àff¸f³fZ »ff³fZ ImY d»fE AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f MXc³ffʸfZÔMXfZÔ ImY ¶fþfE Ad²fIY ÀfZ Ad²fIY §fSXZ»fc MXc³ffʸfZÔMX IYSXfE þf³fZ IYe þøYSX°f W`Ü ª½ff»ff ³fZ IYWf þcd³f¹fSX À°fSX ´fSX dJ»ffdOÞ¹ffZÔ IYfZ E¢XÀf´ffZþSX QZ³fZ AüSX ¹fb½ff dJ»ffdOÞ¹ffZÔ IYfZ Af¦fZ »ff³fZ ImY d»fE dJ»ffdOÞX¹fûÔ IYû AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f ³fWeÔ ¶fd»IY §fSXZ»fc MXc³ffʸfZÔMXfZÔ IYe þøYSX°f W`Ü QZVf ¸fZÔ WSX Àff»f IY¸f ÀfZ IY¸f 12 §fSXZ»fc MXc³ffʸfZÔMX WfZ³fZ ¨ffdWEÜ ¸fÔ¦f»f½ffSX ÀfZ ÀfeSXe RYfZMXÊ ÀMXZdO¹f¸f ¸fZÔ VfbøYX WfZ SXWZ BÔdO¹ff AfZ´f³f ¸fZÔ ¨fe³f ImY dJ»ffdOÞ¹ffZÔ ImY ³fWeÔ JZ»f³fZ ImY ¶ffSXZ ¸fZÔ C³WfZÔ³fZ IYWf ¸fdW»ff ¹fb¦f»f ¸fZÔ ¨fe³f IYe þfZOÞe ¦f°f ¨f`Ôd´f¹f³f W`Ü »fZdIY³f CÀfImY ³fWeÔ Af³fZ ImY ¶ff½fþcQ ¸fbIYf¶f»ff AfÀff³f ³fWeÔ W`Ü ¸f»fZdVf¹ff, BÔ¦»f`ÔO AüSX dÀfÔ¦ff´fbSX ImY dJ»ffOÞe IYOÞe ¨fb³fü°fe QZ ÀfIY°fZ W`ÔÜ ¶f`Od¸fÔMX³f ¸fZÔ ¸fdW»ff dJ»ffdOÞ¹ffZÔ ImY ÀIYMXÊ JZ»f³fZ IYfZ Ad³f½ff¹fÊ ¶f³ffE þf³fZ ImY ¶ffSXZ ¸fZÔ ª½ff»ff ³fZ IYWf CX³WZÔX BÀf¸fZÔ IYfZBÊ Af´fdØf ³fWeÔ W`Ü ¹fW JZ»f IYfZ »ffZIYd´fi¹f ¶f³ff³fZ IYf dWÀÀff W`Ü CX³WZÔX »f¦f°ff W` dIY Ad²fIYfÔVf »fOdIY¹ffZÔ IYfZ ÀIYMXÊ ´fW³f³ff ´fÀfÔQ W`Ü ¹fb¦f»f ¸fZÔ C³fIYe þfZOÞeQfSX AdV½f³fe ´ffZ³f´´ff ³fZ ·fe IYWf ½fWX ÀIYMXÊ ¸fZÔ ÀfWþ ¸fWÀfcÀf IYSX°fe W`ÔÜ C³WfZÔ³fZ IYWf dIY C³WZÔ ÀfbSXÃff°¸fIY JZ»f³ff ´fÀfÔQ ³fWeÔ W` ¶fd»IY ½fW AfIiYf¸fIY WfZIYSX JZ»f°fe W`ÔÜ ´ffZ³f´´ff IYe ³fþSX ¸fZÔ AfIiYf¸fIY°ff We Àf¶fÀfZ A¨Lf dORmYÔÀf W`Ü

AüSX ´fW»fZ QüSX ¸fZÔ C³fIYf Àff¸f³ff þf´ff³f IYe AfBÊ ¦ffZ°ffZ ÀfZ WfZ¦ffÜ A¦fSX IYfZBÊ ¶fOÞf C»fMXRmYSX ³fWeÔ WbAf °ffZ ·ffSX°fe¹f dJ»ffOÞe IYf ¢½ffMXÊSXRYfB³f»f ¸fZÔ Àff¸f³ff ´ffÔ¨f½feÔ ÀfeO þf´ff³f IYe EdSXIYfZ dWSXfZÀfZ ÀfZ WfZ ÀfIY°ff W`Ü CÀfImY ¶ffQ Àff¹f³ff IYfZ dJ°ff¶f °fIY ImY ÀfRYSX ¸fZÔ ¨fü±fe ÀfeO WfÔ¦fIYfÔ¦f IYe d¹f´f ´fbBÊ d¹f³f, °feÀfSXe ÀfeO QdÃf¯f IYfZdSX¹ff IYe ¶fZBÊ

¶f¦ff½f°f ´fSX CX°fSX ÀfIY°fZ W`ÔX Aa¦fiZªf dJ»ffOÞXe! BÔ¦»f`ÔOÜ

BÔ¦»f`ÔO ¶ffEÔ Wf±f ImY Àf»ff¸fe ¶f»»fZ¶ffþ E»fZÀMXZ¹fSX IbYIY ³fZ BÔ¦»f`ÔO EÔO ½fZ»Àf ¶ffZOÊ (BÊÀfe¶fe) IYfZ ¨fZ°ff½f³fe Qe W` dIY A¦fSX MXe¸f ImY Ad°f ½¹fÀ°f IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ IYMXü°fe ³fWeÔ IYe ¦fBÊ °ffZ Àf·fe dJ»ffOÞe WOÞ°ff»f ImY d»fE ¸fþ¶fcSX WfZ þfEÔ¦fZÜ BÔ¦»f`ÔO ImY IY´°ff³f EÔOѹfc ÀMÑfÀf ImY IY´°ff³fe ÀfZ BÀ°feRYXZ IYe AMXIY»ffZÔ ImY ¶fe¨f C³fImY CØfSXfd²fIYfSXe ¸ff³fZ þf SXWZ IYbIY ³fZ IYWf W` dIY MXe¸f »f¦ff°ffSX dIiYImYMX JZ»f SXWe W` AüSX dJ»ffdOÞ¹ffZÔ IYfZ IYbL AfSXf¸f IYe þøYSX°f W`Ü IYbIY ³fZ (OZ»fe ¸fZ»f) ÀfZ IYWf CX³WZXa A´f³fZ Àff±fe dJ»ffdOÞ¹ffZÔ ImY d»fE IYfRYXe Qb:J W`Ü ½fWX MXe¸f ¸fZÔ AImY»fZ EZÀfZ W`Ô dþÀf³fZ ½¹fÀ°f IYf¹fÊIiY¸f ImY ¶ff½fþcQ JZ»f IYf ´fcSXf ¸fþf CNf¹ff »fZdIY³f A¶f CX³fIZY IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ ¶fQ»ff½f IYe þøYSX°f W`Ü ½fZ »f¦ff°ffSX dIiYImYMX JZ»f SXWZ W`Ô AüSX dJ»ffdOÞX¹fûÔ IYe Ãf¸f°ffEÔ ·fe Àfed¸f°f W`ÔÜ A°¹fd²fIY

JZ»f³fZ ÀfZ dJ»ffdOÞ¹ffZÔ ´fSX ´fid°fIYc»f ´fi·ff½f ´fOÞ SXWf W`Ü ½fZ »f¦ff°ffSX ¶ffZOÊ ÀfZ IYW SXWZ W`Ô dIY þøYSX°f ÀfZ ª¹ffQf dIiYImYMX JZ»f SXWZ W`ÔÜ ½fWX þ¶f 18 ½f¿fÊ IYZ ±fZ °f·fe ÀfZ ¹fW

¶ff°f IYW SXWZ W`Ô AüSX A¶f °ffZ ½fWX 26 ½f¿fÊ IYZ WfZ ¨fbIYZ W`Ô »fZdIY³f ½fWX AüSX ª¹ffQf MXc³ffʸfZÔMX JZ»f SXWZ W`ÔÜ IYbIY ³fZ ¨fZ°ff½f³fe ·fSXZ »fWþZ ¸fZÔ IYWf A¦fSX ¶ffZOÊ ³fZ BÀf AfZSX ²¹ff³f ³fWeÔ dQ¹ff °ffZ Àf·fe dJ»ffOÞe WOÞ°ff»f ´fSX ¨f»fZ þfEa¦fZ dÀ±fd°f ¸fZÔ þ»Q ¶fQ»ff½f »ff³fZ IYe þøYSX°f W`Ü BÔd¦»fVf MXe¸f d½fV½fIY´f VfbøY WfZ³fZ ÀfZ ´ffÔ¨f ¸fWe³fZ ´fW»fZ ÀfZ »f¦ff°ffSX dIiYImYMX JZ»f SXWe ±fe dþÀfIYf Jfd¸f¹ffþf CÀfZ d½fV½fIY´f ¸fZÔ ·fb¦f°f³ff ´fOÞfÜ MXe¸f ImY ´fi¸fbJ °fZþ ¦fZÔQ¶ffþ ÀMXbAMXÊ ¶fifO AüSX dQ¦¦fþ ¶f»»fZ¶ffþ ImYd½f³f ´feMXSXÀf³f ¨ffZMX ImY IYfSX¯f d½fV½fIY´f ÀfZ þ»Qe ÷YXJÀf°f WfZ ¦fEÜ BÔ¦»f`ÔO IYf d½fV½fIY´f ¸fZÔ Ad·f¹ff³f ¢½ffMXÊSXRYfB³f»f ¸fZÔ ÀfW¸fZþ¶ff³f ßfe»fÔIYf ImY Wf±ffZÔ WfSX ImY Àff±f Àf¸ff´°f WfZ ¦f¹ff ±ffÜ (EªfZÔÀfe)

¹ffZ³f þc AüSX QcÀfSXe ½fSXe¹f°ff ´fif´°f ÀfZ ¸fbIYf¶f»ff IYSX³ff ´fOÞ ÀfIY°ff W`Ü Àff¹f³ff ImY A»ff½ff ·ffSX°f IYe AdQd°f ¸fbMXfMXIYSX IYfZ Àfe²fZ ¸fb£¹f OÑf ¸fZÔ þ¦fW d¸f»fe W` »fZdIY³f ´fW»fZ We QüSX ¸fZÔ C³fIYf Àff¸f³ff ¨fü±fe ÀfeO d¹f´f ´fbBÊ d¹f³f ÀfZ WfZ¦ffÜ BÀfImY A»ff½ff 13 ·ffSX°fe¹f dJ»ffOÞe ¸fdW»ff EIY»f ¸fZÔ ¢½ff»fedRYImYVf³f ImY þdSXE ¸fb£¹f OÑf ¸fZÔ þ¦fW ¶f³ff³fZ IYe IYfZdVfVf IYSXZÔ¦feÜ ´fb÷YX¿f EIY»f ¸fZÔ ´fe IYV¹f´f ·ffSX°fe¹f ¨fb³fü°fe IYe A¦fb½ffBÊ IYSXZÔ¦fZÜ IYV¹f´f IYf ´fW»fZ QüSX ¸fZÔ EIY ¢½ff»feRYf¹fSX ÀfZ ¸fbIYf¶f»ff WfZ¦ff »fZdIY³f QcÀfSXZ QüSX ¸fZÔ C³fImY Àff¸f³fZ d½fV½f ImY ³fÔ¶fSX °fe³f dJ»ffOÞe AüSX ´fc½fÊ d½fV½f °f±ff ´fc½fÊ AfZ»fÔd´fIY ¨f`Ôd´f¹f³f BÔOfZ³fZdVf¹ff

ImY °füRYeIY dWQf¹f°f ÀfZ WfZ¦ffÜ IYV¹f´f ImY A»ff½ff Aþ¹f þ¹fSXf¸f, ¦fbSXÀffBÊ QØf, Af³fÔQ ´f½ffSX AüSX Af³fÔQ ·fMÐXMX IYfZ ¸fb£¹f OÑf ¸fZÔ þ¦fW d¸f»fe W`Ü BÀfImY A»ff½ff 14 dJ»ffOÞe ¢½ff»feRYf¹fSX ImY þdSXE ¸fb£¹f OÑf ¸fZÔ Vffd¸f»f WfZ³fZ ImY d»fE þQÐQfZþWQ IYSXZÔ¦fZÜ Qbd³f¹ff ImY ³fÔ¶fSX EIY dJ»ffOÞe ¸f»fZdVf¹ff ImY ¨ffZÔ¦f ½fZBÊ »fe, dWQf¹f°f, OZ³f¸ffIYÊ ImY ´feMXSX ¦fZO, ±ffBÊ»f`ÔO ImY ¶fc³fÀffIY ´ffZÔÀff³ff, BÔOfZ³fZdVf¹ff ImY ÀffB¸f³f ÀfÔ°ffZÀffZ, IYfZdSX¹ff ImY ´ffIYÊ ÀfbÔ¦f Á½ff³f, þf´ff³f ImY ImYd³f¨fe °ff¦ffZ AüSX WfÔ¦fIYfÔ¦f ImY Wc ¹fb³f IYe ¸füþcQ¦fe ¸fZÔ ·ffSX°fe¹f dJ»ffdOÞ¹ffZÔ ImY d»fE dJ°ff¶f °fIY ´fWbÔ¨f³ff AfÀff³f ³fWeÔ WfZ¦ffÜ (EªfZÔÀfe)

SXWZ W`Ô ¢X¹ffZÔdIY QcÀfSXZ LfZSX ÀfZ C³WZÔ IYfZBÊ ¸fQQ ³fWeÔ d¸f»f SXWe W`Ü Adþ°f Af¦fSXIYSX ³fZ d´fL»fZ ¸f`¨f ¸fZÔ QfZ d½fImYMX ¨fMXIYfE ±fZ »fZdIY³f BÀfImY d»fE C³WfZÔ³fZ 47 SX³f »fbMXfE ±fZÜ BSXRYf³f ´fNf³f IYfZ d´fL»fZ ¸f`¨f ¸fZÔ IYbL dÀ½fÔ¦f d¸f»ff ±ff »fZdIY³f ½fW d½fImYMX »fZ³fZ ¸fZÔ ³ffIYf¸f SXWZ ±fZÜ VffW¶ffþ ³fQe¸f ³fZ OZ¢IY³f ¨ffþÊÀfÊ AüSX ´fb¯fZ ½ffdSX¹fÀfÊ ImY dJ»ffRY A¨Le ¦fZÔQ¶ffþe IYe ±fe »fZdIY³f ½fW d´fL»fZ ¸f`¨f ¸fZÔ ³fWeÔ JZ»f ´ffE ±fZÜ ¨f`»fZÔþÀfÊ ImY dJ»ffRY C³WZÔ ¸füIYf d¸f»f ÀfIY°ff W`Ü C²fSX ¦fZ»f IZY Af³fZ ÀfZ ¨f`»fZÔþÀfÊ IYe IYf¹ff ´f»fMX WfZ ¦fBÊ W`Ü ¦fZ»f, d°f»fIYSX°³fZ dQ»fVff³f, E ¶fe Oed½fd»f¹fÀfÊ, d½fSXfMX IYfZW»fe AüSX ÀfüSX·f d°f½ffSXe þ`ÀfZ d½f²½fÔÀfIY ¶f»»fZ¶ffþfZÔ IYe ¸füþcQ¦fe dIYÀfe ·fe ¦fZÔQ¶ffþe IiY¸f ¸fZÔ dÀfWSX³f ´f`Qf IYSX ÀfIY°fe W`Ü dQ»fVff³f ³fZ d´fL»fZ ¸f`¨f ¸fZÔ 38 SX³f ¶f³ffE ±fZÜ Wf»ffÔdIY C³fImY ´fiQVfʳf ¸fZÔ d³fSXÔ°fSX°ff ³fWeÔ W`Ü Oed½fd»f¹fÀfÊ þ¶fQÊÀ°f RYf¸fÊ ¸fZÔ W`ÔÜ C³WfZÔ³fZ ¨fZ³³fBÊ Àfb´fSXdIYÔ¦Àf ImY dJ»ffRY 64 AüSX IYfZd¨¨f MXÀIYÀfÊ ImYSX»f ImY dJ»ffRY 54 SX³f IYe ´ffdSX¹ffÔ JZ»fe ±feÜ d½fSXfMX ·fe A¨Le RYf¸fÊ ¸fZÔ W`Ô AüSX dQ»»fe ¸fZÔ A´f³fZ §fSXZ»fc ¸f`Qf³f ´fSX ¶fOÞe ´ffSXe JZ»f ÀfIY°fZ W`ÔÜ »fZdIY³f d´fL»fZ ÀfÂf ¸fZÔ þ¶fQÊÀ°f ´fiQVfʳf IYSX³fZ ½ff»fZ ÀfüSX·f d°f½ffSXe BÀf ¶ffSX A¶f °fIY IYbL JfÀf ³fWeÔ IYSX ´ffE W`ÔÜ OZ¹fSXOZd½f»Àf IYe °fSXW ¨f`»fZÔþÀfÊ IYe ¦fZÔQ¶ffþe ·fe IY¸fþfZSX W`Ü þWeSX Jf³f IYe A¦fb½ffBÊ ¸fZÔ ¨f`»fZÔþÀfÊ ImY ¦fZÔQ¶ffþ A·fe °fIY IYfZBÊ d½f´fÃfe ¶f»»fZ¶ffþfZÔ ImY Àf¸fÃf IYfZ ¨f`»fZÔþ ´fZVf ³fWeÔ IYSX ´ffE W`ÔÜ þWeSX ³fZ d´fL»fZ QfZ ¸f`¨ffZÔ ¸fZÔ 50 ÀfZ Ad²fIY SX³f »fbMXfEÜ IY´°ff³f OZd³f¹f»f ½fZMXûZSXe ³fZ Wf»ffÔdIY dIYRYf¹f°fe ´fiQVfʳf dIY¹ff W` þ¶fdIY Àf`¹¹fQ ¸ffZW¸¸fQ AüSX ßfe³ff±f ASXd½fÔQ ³fZ ·fe d´fL»fZ ¸f`¨f ¸fZÔ A¨Lf ´fiQVfʳf dIY¹ff ±ffÜ d´fL»fZ °fe³f ÀfÂffZÔ ¸fZÔ OZ¹fSXOZd½f»Àf ImY d»fE JZ»f ¨fbImY ½fZMXfZSXe, dQ»fVff³f AüSX Oe d½fd»f¹fÀfÊ BÀf ¶ffSX ¨f`»fZÔþÀfÊ ImY Àff±f W`ÔÜ ¹fZ dJ»ffOÞe dRYSXfZþVffW IYfZMX»ff ÀfZ ·f»fe·ffÔd°f ´fdSXd¨f°f W`ÔÜ IYb»f d¸f»ffIYSX SXfþ²ff³fe ImY QVfÊIYfZÔ ImY d»fE EIY kWfBÊ ½ffZ»MXZþl ¸fbIYf¶f»fZ IYe ´fÈ¿NX·fcd¸f °f`¹ffSX WfZ ¨fbIYe W`Ü (EªfZÔÀfe)

ÀfbSXÃff IYf ·fSXûÀff dQ»ff³fZ ´fSX W`QSX ´fWbÔ¨fZ À½fQZVf IYSXf¨feÜ

´fdIYÀ°ff³f ¸fZÔ þf³f ImY J°fSXZ ImY ¸fQÐQZ³fþSX Qb¶fBÊ ¸fZÔ ÀfeSXeþ IYfZ ¶fe¨f ¸fZÔ LfZOÞIYSX ·ff¦fZ ´ffdIYÀ°ff³fe d½fImYMXIYe´fSX þb»IYfSX³f`³f W`QSX ÀfSXIYfSX ÀfZ ´fb£°ff ÀfbSXÃff ¸fbW`¹ff IYSXfE þf³fZ ImY AfV½ffÀf³f ImY ¶ffQ »fÔQ³f ÀfZ À½fQZVf ½ffd´fÀf »füMX AfEÜ ÀffZ¸f½ffSX IYfZ BÀ»ff¸ff¶ffQ »füMXZ W`QSX ³fZ ¸fedO¹ff ÀfZ dIYÀfe °fSXW IYe IYfZBÊ ¶ff°f ³fWeÔ IYe AüSX ÀfbSXÃffIYd¸fʹffZÔ ImY Àff±f ¨f»fZ ¦fEÜ d´fL»fZ ½f¿fÊ ³f½fÔ¶fSX ¸fZÔ W`QSX Qb¶fBÊ ¸fZÔ QdÃf¯f ARiYeIYf ImY dJ»ffRY ¨f»f SXWe EIY dQ½fÀfe¹f ÀfeSXeþ IYfZ ¶fe¨f ¸fZÔ We LfZOÞIYSX d¶f³ff ¶f°ffE »fÔQ³f SX½ff³ff WfZ ¦fE ±fZÜ W`QSX IYf Qf½ff ±ff dIY ÀfMÐXMXZ¶ffþe ¸fZÔ Vffd¸f»f ³fWeÔ WfZ³fZ ImY IYfSX¯f BÀfÀfZ þbOÞZ ¸ffdRYX¹ff C³WZÔ »f¦ff°ffSX þf³f ÀfZ ¸ffSX³fZ IYe ²f¸fIYe QZ SXWZ W`ÔÜ 24 ½f¿feʹf W`QSX ³fZ ´ffdIYÀ°ff³f ¸fZÔ A´f³fe þf³f ImY J°fSXZ IYf OSX ¶f°ffIYSX d¶fiMXZ³f ÀfSXIYfSX ÀfZ SXfþ³fed°fIY VfSX¯f IYe ¸ffÔ¦f IYe ±fe Wf»ffÔdIY ¶ffQ ¸fZÔ ¦fÈW ¸fÔÂfe SXW¸ff³f ¸fd»fIY ImY ½f°f³f ½ff´fÀfe ´fSX ´fb£°ff ÀfbSXÃff ¸fbW`¹ff IYSXfE

þf³fZ ImY AfV½ffÀf³f ImY ¶ffQ A´f³ff d³f½fZQ³f ½ffd´fÀf »fZ d»f¹ff ±ffÜ SXd½f½ffSX IYfZ ¦fÈW ¸fÔÂfe ³fZ ´fÂfIYfSXfZÔ IYfZ ¶f°ff¹ff CX³WXûa³fZ W`QSX ÀfZ RYûX³f ´fSX ¶ff°f IYSX C³WZÔ AüSX C³fImY ´fdSX½ffSX IYfZ EIY ¶ffSX dRYSX ´fb£°ff ÀfbSXÃff IYf ·fSXfZÀff dQ»ff¹ff W`Ü Àff±f We ¸fd»fIY ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ÀIYfMX»f`ÔO ¹ffOÊ d´fL»fZ Àf´°ffW W`QSX IYfZ d¸f»fe ²f¸fdIY¹ffZÔ ImY ¶ffSXZ ¸fZÔ ·fe þfÔ¨f IYSX SXWe W`Ü ½fWeÔ W`QSX ´fSX A³fbVffÀf³fWe³f°ff ImY d»fE Afþe½f³f dIiYImYMX JZ»f³fZ ImY ´fid°f¶fÔ²f ImY d»fE ´ffdIYÀ°ff³f dIiYImYMX ¶ffZOÊ (´feÀfe¶fe) ³fZ IYWf W` dIY W`QSX IYfZ dRYX»fWf»f Af¨ffSX ÀfÔdW°ff IYf C»»fÔ§f³f IYSX³fZ ImY d»fE A³fbVffÀf³ff°¸fIY ´fidIiY¹ff ÀfZ ¦fbþSX³ff ´fOÞZ¦ffÜ ´feÀfe¶fe ³fZ W`QSX IYfZ À½fQZVf ½ff´fÀfe ImY ¶ffQ C³fImY JZ»f³fZ ´fSX »f¦fZ ´fid°f¶fÔ²f WMXf³fZ IYf ·fSXfZÀff dQ¹ff ± f f Ü (EªfZÔÀfe)

³fOf»f ³fZ LNe ¶ffSX d½fVfZ¿fÄf ¶f»»fZ¶ffþ ImY °füSX ´fSX MXe¸f þe°ff ¶ffdÀfÊ»ffZ³ff IY´f ¸fZÔ ½ff´fÀfe ImY B¨LbIY W`Ô IYf¸fSXf³f ¶ffdÀfÊ»ffZ³ffÜ

d½fV½f ImY ³fÔ¶fSX EIY dJ»ffOÞe À´fZ³f ImY SXfRmY»f ³fOf»f ³fZ W¸f½f°f³f OZd½fO RmYSXSX IYfZ 6-2 6-4 ÀfZ WSXfIYSX Àff°f ½f¿ffZÔÊ ¸fZÔ LNe ¶ffSX ¶ffdÀfÊ»ffZ³ff AfZ´f³f MXZd³fÀf MXc³ffʸfZÔMX IYf dJ°ff¶f ´fSX IY¶þf IYSX d»f¹ff W`Ü Vfe¿fÊ ½fSXe¹f ³fOf»f ³fZ SXd½f½ffSX IYfZ dJ°ff¶fe ¸fbIYf¶f»fZ ¸fZÔ ¨fü±fe ½fSXe¹f°ff ´fif´°f RmYSXSX IYfZ A´f³fZ DY´fSX Wf½fe WfZ³fZ IYf IYfZBÊ ¸füIYf ³fWeÔ dQ¹ff AüSX »f¦ff°ffSX ÀfZMXfZÔ ¸fZÔ þe°f QþÊ IYSX°fZ WbE LNe ¶ffSX BÀf dJ°ff¶f ´fSX IY¶þf IYSX dQ¹ffÜ ³fOf»f ¨ffZMX ImY IYfSX¯f d´fL»fZ ½f¿fÊ BÀf MXc³ffʸfZÔMX ¸fZÔ ³fWeÔ JZ»f ´ffE ±fZÜ ³fOf»f ³fZ ¸ffZ³ffIYfZ ¸fZÔ »f¦ff°ffSX Àff°f½feÔ ¶ffSX dJ°ff¶f þe°ff ±ffÜ BÀf °fSXW ½fW MXZd³fÀf ImY AfZ´f³f QüSX ¸fZÔ IY¸f ÀfZ IY¸f LW ¶ffSX QfZ MXc³ffʸfZÔMX þe°f³fZ ½ff»fZ ´fW»fZ dJ»ffOÞe ¶f³f ¦fE W`ÔÜ ³fOf»f ³fZ d´fL»fZ

Àf´°ffW ¸ffZÔMXZ IYf»ffZÊ ¸ffÀMXÀfÊ ¸fZÔ ·fe RmYSXSX IYfZ dVfIYÀ°f QZIYSX dJ°ff¶f þe°ff ±ffÜ ³fOf»f IYf ¹fW 31½ffÔ ¢X»fZ dJ°ff¶f W` AüSX ½fW À½feO³f ImY ¶¹ffZ³f ¶ffZ¦fÊ AüSX À´fZ³f ImY ¸f`³¹fbA»f AfZSXfÔ°fZÀf ÀfZ Af¦fZ d³fIY»f ¦fE W`ÔÜ Àf½ffÊd²fIY ¢X»fZ dJ°ff¶f þe°f³fZ ImY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ³fOf»f A¶f AþZÔÊMXe³ff ImY ¦fbB»fSX¸ffZ d½f»ffÀf (45) AüSX AfdÀMѹff ImY ±ff¸fÀf ¸fÀMXSX (40) ImY ¶ffQ °feÀfSXZ À±ff³f ´fSX W`ÔÜ (EªfZÔÀfe)

»ffWüSXÜ d½fV½fIY´f ¸fZÔ JSXf¶f ´fiQVfʳf ImY IYfSX¯f EIYdQ½fÀfe¹f AüSX Me-20 MXe¸ffZÔ ÀfZ ¶ffWSX dIYE ¦fE ´ffdIYÀ°ff³fe d½fImYMXIYe´fSX IYf¸fSXf³f AIY¸f»f kd½fVfZ¿fÄf ¶f»»fZ¶ffþl ImY øY´f ¸fZÔ MXe¸f ¸fZÔ ½ff´fÀfe IYSX³ff ¨ffW°fZ W`ÔÜ IYf¸fSXf³f ³fZ IYWf MXe¸f IYfZ A¦fSX CX³fÀfZ ¶fZW°fSX d½fImYMXIYe´fSX d¸f»f þf°ff W` °ffZ ½fWX ¶f»»fZ¶ffþ ImY °füSX ´fSX MXe¸f ¸fZÔ ½ff´fÀfe IYSX³ff ¨ffW°fZ W`Ô ¢X¹ffZÔdIY CX³WZX ¶f»»fZ¶ffþe ¸fZÔ ª¹ffQf ¸fþf Af°ff W` AüSX ½fWX dIYÀfe ·fe ´ffZdþVf³f ¸fZÔ ¶f»»fZ¶ffþe IYSX ÀfIY°fZ W`ÔÜ IYf¸fSXf³f IYfZ d½fV½fIY´f ¸fZÔ d³fSXfVffþ³fIY d½fImYMXIYed´fÔ¦f IYSX³fZ ImY IYfSX¯f ½fZÀMXBÔOeþ ¸fZÔ ¨f»f SXWe EIY dQ½fÀfe¹f ÀfeSXeþ ÀfZ ¶ffWSX SXJf ¦f¹ff W`Ü IYf¸fSXf³f ³fZ d½fV½fIY´f ¸fZÔ ³¹fcþe»f`ÔO ImY dJ»ffRY ¸f`¨f ¸fZÔ ÀfZÔ¨fbdSX¹f³f ¸fZÔ SXfÀf MXZ»fSX ImY ³f dÀfRYÊ °fe³f ¶ffSX I`YÔ¨f LfZOÞZ ±fZ ¶fd»IY ßfe»fÔIYf ImY dJ»ffRY ¸f`¨f AüSX ·ffSX°f ImY dJ»ffRY ·fe ¸fW°½f´fc¯fÊ

ÀfZ¸feRYfXB³f»f ¸fZÔ IYBÊ ¦f»fd°f¹ffÔ IYe ±fe dþÀfImY ¶ffQ IYfZ¨f ½fIYfSX ¹fb³fcÀf ³fZ MXe¸f ¸fZÔ ³f¹ff d½fImYMXIYe´fSX d³f¹fb¢°f IYSX³fZ ImY ÀfÔImY°f QZ dQE ±fZÜ IYf¸fSXf³f ³fZ IYWf ½fWX ³¹fcþe»f`ÔO I m Y

dJ»ffRY A´f³fe ¦f»fd°f¹ffZÔ ÀfZ IYfRYXe d³fSXfVf W`Ô »fZdIY³f IYbL »ffZ¦f CX³WZÔX BÀfZ ·fc»f³fZ ³fWeÔ QZ³ff ¨ffW°fZ W`ÔÜ CX³fIZY dQ³f IYfRYXe JSXf¶f ¨f»f SXWZ W`Ô AüSX Àf·fe CX³fIZY õXfSXf JZ»fZ ¦fE Vff³fQfSX ¸f`¨ffZÔ IYfZ ·fc»fIYSX dÀfRYÊ CX³fIYe Af»ffZ¨f³ff IYSX SXWZ W`ÔÜ 53 MXZÀMX ¸f`¨ffZÔ ¸fZÔ LW Vf°fIY AüSX 137 EIY dQ½fÀfe¹f ¸f`¨füÔ ¸fZÔ ´ffÔ¨f Vf°fIY ¶f³ff³fZ ½ff»fZ IYf¸fSXf³f ³fZ IYWf dIY ½fW A´f³fe d½fImYMXIYe´feÔ¦f ¸fZÔ Àfb²ffSX ImY d»fE IYOÞe ¸fZW³f°f IYSX SXWZ W`Ô AüSX SXf¿MÑXe¹f MXe¸f ¸fZÔ dIYÀfe ·fe ´ffZdþVf³f ¸fZÔ JZ»f³fZ ImY d»fE °f`¹ffSX W`ÔÜ ½fZÀMXBÔOeþ ¸fZÔ ¨f»f SXWe EIYdQ½fÀfe¹f ÀfeSXeþ ImY d»fE ¸ffZW¸¸fQ Àf»f¸ff³f IYfZ MXe¸f ¸fZÔ d½fImYMXIYe´fSX ImY °füSX ´fSX ¨fb³ff ¦f¹ff W`Ü (EªfZÔÀfe)


½¹ff´ffSX

ÀffSX Àf¸ff¨ffSX I`YÀ´fSXÀIYe ³fZ C°ffSf ³f¹ff ÀffµXMX½fZ¹fSX

³fBÊ dQ»»feÜ øYÀf IYe ¸ffZ¶ffB»f ÀfbSXÃff ÀffµXMX½fZ¹fSX ¶f³ff³fZ ½ff»fe IYÔ´f³fe I`YÀ´fSXÀIYe »f`¶f ³fZ ·ffSX°f ¸fZÔ À¸ffMXÊRYfZ³f, ¶»f`IY¶fZSXe AüSX EÔOSXf¹fO RYfZ³f IYe ½¹ff´fIY d¶fIiYe IYfZ QZJ°fZ WbE kI`YÀ´fSXÀIYe ¸ffZ¶ffB»f dÀf¢X¹ffZdSXMXe 9.0l ÀffµXMX½fZ¹fSX ¶ffþfSX ¸fZÔ þfSXe dIY¹ff W`Ü IYÔ´f³fe IYe EdVf¹ff ´f`ÀfZdRYIY IYe d¶fIiYe d³fQZVfIY ÀfbIY d»fÔ¦f ¦f³f ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ·ffSX°f ¸ffZ¶ffB»f RYfZ³ffZÔ ImY d»fE ·ffSX°fe¹f ¶ffþfSX °fZþe ÀfZ C·fSX SXWf W`Ü EIY A³fb¸ff³f ImY ¸fb°ffd¶fIY QZVf ¸fZÔ BÀf ½f¿fÊ °fIYSXe¶f³f Àf½ff EIY IYSXfZOÞ ¸fWÔ¦fZ RYfZ³f d¶fIY³fZ IYe ÀfÔ·ff½f³ff W`Ü C³WfZÔ³fZ ¶f°ff¹ff dIY kI`YÀ´fSXÀIYe ¸ffZ¶ffB»f dÀf¢X¹ffZdSXMXe 9.0l ÀfZ RYfZ³f ¸fZÔ SXJZ ¦fE OfMXf IYfZ AQÈV¹f ¶f³ff¹ff þf ÀfIY°ff W`Ü BÀfImY A»ff½ff OfMXf IYfZ ¦ff¹f¶f dIY¹ff þf ÀfIY°ff W`Ü ¹fW ÀffµXMX½fZ¹fSX RYfZ³f JfZ þf³fZ IYe dÀ±fd°f ¸fZÔ CÀfZ °f»ffVf³fZ ¸fZÔ ·fe ¸fQQ IYSX°ff W`Ü BÀf ÀffµXMX½fZ¹fSX ÀfZ A³f¨ffWZ RYfZ³f AüSX ÀfÔQZVf SXfZIYZ þf ÀfIY°fZ W`ÔÜ QZVf ¸fZÔ BÀf ÀffµXMX½fZ¹fSX IYf d½f°fSX¯f RYf¢XÀfMXZ»f BÔdO¹ff IYfZ ÀfüÔ´ff ¦f¹ff W`Ü

´ff½fSX RYfB³fZÔÀf ImY VfZ¹fSX WfZÔ¦fZ þfSXe

³fBÊ dQ»»feÜ d¶fþ»fe ÃfZÂf ¸fZÔ d½fØf ÀfWf¹f°ff ´fiQf³f IYSX³fZ ½ff»fe IYÔ´f³fe ´ff½fSX RYfB³fZÔÀf IYfgSX´ffZSXZVf³f (´feERYÀfe) ImY d³fQZVfIY ¸fÔO»f ³fZ IYÔ´f³fe ImY 22.95 IYSXfZOÞ VfZ¹fSX ½ff»fZ A³fb½f°feÊ Àff½fÊþd³fIY d³f¦fʸf þfSXe IYSX³fZ ImY d»fE ·ffSX°fe¹f ´fid°f·fcd°f E½fÔ d½fd³f¹f¸f ¶ffZOÊ (ÀfZ¶fe) ImY Àf¸fÃf Af½fZQ³f IYSX³fZ IYe ¸fÔþcSXe QZ QeÜ IYÔ´f³fe ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ¦f°f 24 A´fi`»f IYfZ WbBÊ d³fQZVfIY ¸fÔO»f IYe ¶f`NIY ImY QüSXf³f IYÔ´f³fe ImY 22 IYSXfZOÞ 95 »ffJ 53 WþfSX °fe³f Àfü ¨ff»feÀf VfZ¹fSX þfSXe IYSX³fZ IYf d³f¯fʹf d»f¹ff ¦f¹ffÜ B³f ¸fZÔ ÀfZ 17.20 IYSXfZOÞ ³fE VfZ¹fSX AüSX 5.73 IYSXfZO ImYÔQi ÀfSXIYfSX ImY VfZ¹fSX WfZÔ¦fZÜ ·ffSX°fe¹f dSXþ½fÊ ¶f`ÔIY ImY d³f¹f¸f ImY ¸fb°ffd¶fIY IYÔ´f³fe A´f³fe IYb»f IYe¸f°f IYf 25 ´fid°fVf°f °fIY EIY IYÔ´f³fe IYfZ AüSX 40 ´fid°fVf°f °fIY IYÔ´f³fe ImY Àf¸fcW IYfZ ¶f°füSX IYþÊ QZ ÀfIY°fe W`Ü IYÔ´f³fe EIY ½f¿fÊ ¸fZÔ AüÀf°f³f 25 ÀfZ 30 WþfSX IYSXfZOÞ ÷Y´f¹fZ IYf FY¯f QZ°fe W`Ü

³fûEOXf (E³fÀfeAfSX) ¸fa¦f»f½ffSX, 26 A´fi`»f 2011

k¶fPÞX°fe IYe¸f°fûÔ ´fSX AaIbYVf »f¦ff³ff ¨fb³fü°fel ½fOfZQSXfÜ

½fÀ°fbAfZÔ IYe IYe¸f°f ´fSX AÔIYbVf »f¦ff³ff Àf¶fÀfZ ¶fOÞe ¨fb³fü°fe W`Ü SXÔ¦fSXfþ³f ³fZ IYWf dIY ½f`dV½fIY ¶ffþfSX ¸fZÔ ´fi²ff³f¸fÔÂfe IYe Afd±fÊIY Àf»ffWIYfSX IY¨¨fZ °fZ»f IYe IYe¸f°f ´fSX ·fe ³fþSX SXJ³fZ IYe þøYSX°f ´fdSX¿fQ (´feE¸fBÊEÀfe) ImY A²¹fÃf Àfe. W` E½fa d³f¸³f À°fSX ´fSX ¸fbQifÀRYed°f IYfZ ¶f³ffE SXJ³fZ IYfZ SXÔ¦fSXfþ³f ³fZ ÀffZ¸f½ffSX IYfZ IYWf dIY ´fid°f¶fð SXW³ff WfZ¦ffÜ C³WfZÔ³fZ IYWf dIY ½fW BÀf d½f¨ffSX ¸fbQifÀRYed°f Q¶ff½f d½fVfZ¿fIYSX Jfô ÀfZ ÀfW¸f°f ³fWeÔ W`Ô dIY C¨¨f ½fÈdð ImY d»fE C¨¨f ½fÀ°fbAfZÔ IYe DYÔ¨fe IYe¸f°f ´fSX AÔIYbVf ¸fbQifÀRYed°f þøYSXe W`Ü »f¦ff³ff ³fed°f d³f¸ffÊ°ffAfZÔ ImY d»fE Àf¶fÀfZ ´feE¸fBÊEÀfe ImY ¨fZ¹fSX¸f`³f ³fZ IYWf, dIY ·ffSX°f IYû ¶fOÞe ¨fb³fü°fe W`Ü ¸fbQifÀRYed°f ¸fZÔ IY¸fe ÀfbÓff½f dSXþ½fÊ ¶f`ÔIY ImY »ff³fZ AüSX CÀfZ ´ffa¨f ´fc½fÊ ¦f½f³fÊSX SXÔ¦fSXfþ³f ÀfSXIYfSX IYû SXfªfIYû¿fe¹f ½f ¸füdýiIY RYeÀfQe ImY Àff¸ff³¹f À°fSX ³fZ RmYOSXZVf³f AfRY ´fSX ¶f³ffE SXJ³fZ ImY d»fE ³fed°f IYf CX´f¹fû¦f IYSX³ff ¨ffdWXE ¦fbþSXf°f BÔOÀMÑeþ A³ffþ ¶ffþfSX ¸fZÔ (ERYþeAfBÊ) õfSXf kQ ¦fifZ±f ´ff±f EÔO Àf¸f WÀ°fÃfZ´f, SXfþIYfZ¿fe¹f AüSX ¸füdQiIY ³fed°f þ`Àfe Àf·fe IY³fÀf³ÀfÊ Af³f Q ½fZl d½f¿f¹f ´fSX Af¹ffZdþ°f ³fed°f¹ffZÔ IYf C´f¹ffZ¦f IYSX³ff ¨ffdWEÜ C³WfZÔ³fZ IYWf dIY EIY IYf¹fÊIiY¸f ¸fZÔ ¹fW ¶ff°f IYWeÜ C³WfZÔ³fZ QcÀfSXe d¨fÔ°ff ·fb¦f°ff³f ÀfÔ°fb»f³f IYe W` ¢X¹ffZÔdIY ¨ff»fc IYWf dIY IYbL ÃfZÂf W`Ô þWfÔ Jf°fZ IYf §ffMXf 2010-11 IYe ´fW»fe L¸ffWe ¸fZÔ ³fed°fd³f¸ffÊ°ffAfZÔ õfSXf °f°IYf»f ²¹ff³f ÀfIY»f §fSXZ»fc C°´ffQ IYf 3.7 RYeÀfQe IYZ C¨¨f À°fSX QZ³fZ IYe þøYSX°f W`Ü RYüSXe °füSX ´fSX ´fSX W`Ü BadOX¹ff IYû ¨ff»fc Jf°fZ ImY §ffMXZ IYfZ þeOe´fe ¸fbQifÀRYed°f Q¶ff½f JfÀfIYSX Jfô ImY 2.0 ÀfZ 2.5 ´fid°fVf°f ImY ´fi¶fÔ²f³fe¹f À°fSX ´fSX »ff³ff

Af´fImY ¶f`ÔIY Jf°fZ ÀfZ dSX¨ffþÊ WfZ¦ff ¸f`MÑfZ IYfOÊ ³fBÊ dQ»»feÜ A¶f Af´fIYfZ ¸f`MÑfZ IYfOÊ dSX¨ffªfÊ IYSf³fZ ImY d»fE »fÔ¶fe »ffB³ffZÔ »f¦f³fZ IYe þ÷YSX°f ³fWeÔ ´fOÞZ¦feÜ dQ»»fe ¸f`MÑfZ EIY EZÀff dÀfÀMX¸f °f`¹ffSX IYSX³fZ þf SXWe W` dþÀfImY °fW°f Af´fImY ¶f`ÔIY Jf°fZ ÀfZ We EIY d³fdV¨f°f E¸ffCÔMX Af´fImY ¸f`MÑfZ IYfOÊ ¸fZÔ þbOÞ þfE¦ff Ü BÀf dÀfÀMX¸f ImY °fW°f ¹ffÂfe IYfZ EIY RYf¸fÊ ·fSX³ff WfZ¦ff dþÀfImY ¶ffQ CÀfImY Jf°fZ ÀfZ EIY d³fdV¨f°f SXIY¸f WSX ¸fWe³fZ ¸f`MÑfZ IYfOÊ ¸fZÔ MÑfÔÀfRYSX WfZ þfE¦feÜ ¹fW SXIY¸f dIY°f³fe WfZ¦fe ¹fZ C´f·ffZ¢°ff ´fSX d³f·fÊSX IYSXZ¦ff ½ffZ dþ°f³fe ¨ffWZ C°f³fe SXIY¸f ¸f`MÑfZ ImY Jf°fZ ¸fZÔ O»f½ff QZ¦ffÜ dþÀfImY ¶ffQ ´f`Àff Àfe²fZ ¶f`ÔIY ÀfZ dQ»»fe ¸f`MÑfZ ImY Jf°fZ ¸fZÔ ´fWbÔ¨f þfE¦ffÜ ¹fW dÀfÀMX¸f ¸¹fc¨fbA»f RYÔO ImY d»fE dþÀf °fSXW EÀfAfBÊ´fe IYf ·fb¦f°ff³f dIY¹ff þf°ff W` Ü (EªfZÔÀfe)

WfZ¦ffÜ A³¹f ¸fW°½f´fc¯fÊ ¨fb³fü°fe SXfþIYfZ¿fe¹f ¸fþ¶fc°fe W` þfZ Àf°f°f ½fÈdð ImY d»fE ´fc½fÊ Vf°fÊ W`Ü C³WfZÔ³fZ IYWf dIY d½fØf ½f¿fÊ 2010-11 ¸fZÔ SXfþIYfZ¿fe¹f §ffMXf IY¸f WfZIYSX 5.1 RYeÀfQe ImY À°fSX ´fSX SXWf þ¶fdIY ¨ff»fc d½fØf ½f¿fÊ ¸fZÔ BÀfImY 4.6 ´fid°fVf°f SXW³fZ IYf A³fb¸ff³f W`Ü SXfþIYfZ¿fe¹f þ½ff¶fQZWe AüSX ¶fþMX ´fi¶fÔ²f³f d³f¹f¸f ImY °fW°f °fe³f ´fid°fVf°f ImY »fùf IYfZ WfdÀf»f IYSX³fZ ImY d»fE IYQ¸f CNf³ff ¨ffdWEÜ SXÔ¦fSXfþ³f ³fZ IYWf dIY ¸f²¹f¸f A½fd²f ¸fZÔ IYÈd¿f AüSX d¶fþ»fe ¸fW°½f´fc¯fÊ ÃfZÂf W` þWfÔ ²¹ff³f dQE þf³fZ IYe þøYSX°f W`Ü ´fSXÔ´fSXf¦f°f RYÀf»f IYÈd¿f IYfZ dRYSX ÀfZ ¸fþ¶fc°f IYSX³fZ ImY d»fE IYQ¸f CNf³fZ ¨ffdWEÜ ¹fW Jfô ÀfbSXÃff AüSX IYÈd¿f Af¹f ImY d»fE þøYSXe W`Ü dSXþ½fÊ ¶f`ÔIY ImY ´fc½fÊ ¦f½f³fÊSX ³fZ IYWf dIY ¶fbd³f¹ffQe PfÔ¨ff d½fVfZ¿fIYSX d¶fþ»fe A³¹f ¶fOÞe ¨fb³fü°fe W`Ü C¨¨f Afd±fÊIY ½fÈdð QSX WfdÀf»f IYSX³fZ °f±ff BÀfZ ¶f³ffE SXJ³fZ ImY d»fE d¶fþ»fe C°´ffQ³f Ãf¸f°ff ¸fZÔ ½fÈdð þøYSXe W`Ü C³WfZÔ³fZ Qf½ff dIY¹ff dIY Afd±fÊIY Àfb²ffSX ÀfWe SXfÀ°fZ ´fSX W` AüSX ¹fW ¶ff°f Àfb²ffSXfZÔ ImY ¶ffQ A±fʽ¹f½fÀ±ff IYe ´fi¦fd°f ÀfZ Àffd¶f°f WfZ°fe W`Ü (EªfZÔZÀfe)

7

þf´ff³f IYe IYfSX IYÔ´fd³f¹ffZÔ ImY C°´ffQ³f ¸fZÔ ·ffSXe d¦fSXf½fMX MXfZ¢X¹ffZÜ ·fcIYÔ´f, Àfb³ff¸fe AüSX ´fSX¸ff¯fb Af´fQf ImY ¸fQÐQZ³fþSX þf´ff³f IYe ´fi¸fbJ IYfSX IYÔ´fd³f¹ffZÔ ImY ¸ff¨fÊ ¸fZÔ C°´ffQ³f ¸fZÔ QfZ d°fWfBÊ IYe ·ffSXe d¦fSXf½fMX AfBÊ W`Ü BÀfImY Àff±f We Qbd³f¹ff IYe A½½f»f IYfSX IYÔ´f³fe MXfZ¹ffZMXf ¸ffZMXSX ÀfZ ¹fW dJ°ff¶f Le³f³fZ IYe ÀfÔ·ff½f³ff ´fi¶f»f WfZ ¦fBÊ W`Ü ¸ff¨fÊ ¸fZÔ AfE 9.0 °fe½fi°ff ImY ·fcIYÔ´f ÀfZ C°´f³f Àfb³ff¸fe AüSX BÀfÀfZ ´fSX¸ff¯fb ÀfÔ¹fÔÂffZÔ ÀfZ d¶fþ»fe C°´ffQ³f N´f WfZ³fZ ÀfZ ÀfÔ¹fÔÂffZÔ ImY ¶fÔQ WfZ³fZ ImY IYfSX¯f C°´ffQ³f ¸fZÔ ·ffSXe d¦fSXf½fMX AfBÊ W`Ü ¸ff¨fÊ ¸fZÔ MXfZ¹ffZMXf IYf C°´ffQ³f 62.7 ´fid°fVf°f, WfZÔOf IYf 62.9 ´fid°fVf°f AüSX d³fÀff³f IYf C°´ffQ³f 52.4 ´fid°fVf°f §fMX ¦f¹ffÜ ½f¿fÊ 2008 ÀfZ »f¦ff°ffSX IYfSX ¶f³ff³fZ ½ff»fe Qbd³f¹ff IYe Àf¶fÀfZ ¶fOÞe IYÔ´f³fe IYf dJ°ff¶f A´f³fZ ³ff¸f IYSX³fZ ½ff»fe

MXfZ¹ffZMXf ÀfZ BÀfImY °ffþ Le³f³fZ IYe ÀfÔ·ff½f³ff ´fi¶f»f WfZ ¦fBÊ W`Ü d´fL»fZ ½f¿fÊ IYÔ´f³fe ³fZ 84 »ffJ 20 WþfSX IYfSXZÔ ¶f³ffBÊ ±feÜ BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ A¸fZdSXIYf IYe þ³fSX»f ¸ffZMXÀfÊ (þeE¸f) 83 »ffJ 90 WþfSX IYfSXfZÔ ImY Àff±f QcÀfSXZ ´ff¹fQf³f ´fSX SXWe ±feÜ d½fV»fZ¿fIYfZÔ IYf IYW³ff W` dIY BÀf ½f¿fÊ MXfZ¹ffZMXf ImY 65»ffJ IYfSXZÔ ¶fZ¨f³fZ IYe C¸¸feQ W`Ü þeE¸f ImY BÀf ½f¿fÊ 80 »ffJ AüSX þ¸fʳfe IYe IYÔ´f³fe RYû¢Àf½f`¦f³f ImY 70 »ffJ IYfSXZÔ ¶f³ff³fZ IYe ÀfÔ·ff½f³ff W`Ü BÀf d»fWfþ ÀfZ þeE¸f A½½f»f IYÔ´f³fe ¶f³f þfE¦fe AüSX RYû¢Àf½f`¦f³f QcÀfSXZ ´ff¹fQf³f ´fSX Af þfE¦feÜ MXfZ¹ffZMXf dRYXÀf»f IYSX °feÀfSXZ À±ff³f ´fSX þf ÀfIY°fe W`Ü MXfZ¹ffZMXf ³fZ d´fL»fZ Àf´°ffW IYWf ±ff dIY CÀfImY ÀfÔ¹fÔÂffZÔ ¸fZÔ C°´ffQ³f BÀf ½f¿fÊ ImY AÔ°f °fIY Àff¸ff³¹f WfZ ÀfIY°fe W`Ü (EªfZÔÀfe)

ÀffZ³fZ IYf ½ff¹fQf ·ff½f 22,815 ÷Y´f¹fZ ImY dSXIYfgOÊ À°fSX ´fSX ³fBÊ dQ»»feÜ ¸fþ¶fc°f ½f`dV½fIY ÷YJ ImY ¶fe¨f ½ff¹fQf IYfSXfZ¶ffSX ¸fZÔ ÀffZ¸f½ffSX IYfZ ÀffZ³fZ IYe IYe¸f°f 1.75 ´fid°fVf°f IYe °fZþe ImY Àff±f 22,815 ÷Y´f¹fZ 10 ¦fif¸f IYe dSXIYfOÊ DYÔ¨ffBÊ ´fSX ´fWbÔ¨f ¦fBÊÜ §fSXZ»fc ¶ffþfSX ¸fZÔ ¸fþ¶fc°f ÷YJ ³fZ ·fe ½ff¹fQf ¶ffþfSX ¸fZÔ ÀffZ³fZ ImY ·ff½f ¸fZÔ °fZþe IYfZ Àf¸f±fʳf ´fiQf³f dIY¹ffÜ ¸f»MXe IY¸ffZdOMXe E¢XÀf¨fZÔþ ¸fZÔ ÀffZ³ff ImY A¦fÀ°f dO»fe½fSXe ½ff»fZ A³fb¶fÔ²f IYe IYe¸f°f 398 ÷Y´f¹fZ A±f½ff 1.75 ´fid°fVf°f IYe °fZþe ImY Àff±f 22,815 ÷Y´f¹fZ ´fid°f 10 ¦fif¸f IYe dSXIYfgOÊ DYÔ¨ffBÊ IYfZ Lc ¦fBÊ

dþÀf¸fZÔ 382 »ffMX ImY d»fE IYfSXfZ¶ffSX WbAfÜ BÀfe ´fiIYfSX ÀffZ³ff ImY þc³f dO»fe½fSXe ½ff»fZ A³fb¶fÔ²f IYe IYe¸f°f 44 ÷Y´f¹fZ A±f½ff 0.20 ´fid°fVf°f IYe °fZþe ImY Àff±f 22,164 ÷Y´f¹fZ 10 ¦fif¸f IYe dSXIYfOÊ DYÔ¨ffBÊ IYfZ Lc ¦fBÊ dþÀf¸fZÔ 4,691 »ffMX ImY d»fE IYfSXfZ¶ffSX WbAfÜ ¶ffþfSX d½fV»fZ¿fIYfZÔ ³fZ IYWf dIY ¸fþ¶fc°f ½f`dV½fIY ÷YJ ImY A³fbøY´f ½ff¹fQf IYfSXfZ¶ffSX ¸fZÔ ·fe ÀffZ³fZ IYf ·ff½f dSXIYfgOÊ À°fSX ´fSX þf ´fWbÔ¨ffÜ BÀf ¶fe¨f EdVf¹ffBÊ IYfSXfZ¶ffSX ¸fZÔ dÀfÔ¦ff´fbSX ¸fZÔ Àfû¸f½ffSX IYû ÀffZ³fZ IYe IYe¸f°f 0.74 ´fid°fVf°f IYe °fZþe ImY Àff±f 1515.90 Of»fSX ´fid°f AüÔÀf WfZ ¦fBÊÜ (EªfZÔÀfe)

´ffdIYÀ°ff³f IYfZ ´fZMÑfZ»f ½f Oeþ»f ¶fZ¨fZ¦ff ·ffSX°f ³fBÊ dQ»»feÜ

·ffSX°f, ´ffdIYÀ°ff³f IYfZ ´fZMÑfZ»f AüSX Oeþ»f IYe d¶fIiYe ImY d»fE °f`¹ffSX WfZ ¦f¹ff W`Ü ÀfSXIYfSXe Ad²fIYfdSX¹ffZÔ ³fZ ¹fW þf³fIYfSXe Qe W`Ü dSXRYfBd³fÔ¦f Ãf¸f°ff ImY d»fWfþ ÀfZ ·ffSX°f Qbd³f¹ff ¸fZÔ ´ffÔ¨f½fZÔ À±ff³f ´fSX W`Ü ¸ff¸f»fZ ÀfZ Àfe²fZ °füSX ´fSX þbOÞZ EIY Ad²fIYfSXe ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ´ffdIYÀ°ff³f ·ffSX°f ÀfZ dSXRYfBÔO ´fZMÑfZd»f¹f¸f C°´ffQ JSXeQ³ff ¨ffW°ff W`Ü QcÀfSXZ ¸fb»IYfZÔ ImY ¸fbIYf¶f»fZ ·ffSX°f ÀfZ °fZ»f Af¹ff°f IYSX³fZ ´fSX ´ffdIYÀ°ff³f IYe »ff¦f°f ¸fZÔ IY¸fe AfE¦feÜ QfZ³ffZÔ QZVffZÔ ImY ¶fe¨f dõ´fÃfe¹f ¶f`NIY ÀfZ ´fW»fZ ÀffZ¸f½ffSX IYfZ ·ffSX°fe¹f Ad²fIYfSXe EIY AfÔ°fdSXIY ¶f`NIY ¸fZÔ ´fiÀ°ff½f IYfZ AfdJSXe øY´f QZÔ¦fZÜ BÀf ¸fWe³fZ IYe 27 AüSX 28

Àf¸fÓfü°ff °fZ»f Af¹ff°f IYS³fZ ´fSX ´fOÞXûÀfe ¸fb»IY IYe »ff¦f°f ¸fZÔ IY¸fe AfE¦fe

°ffSXeJ IYfZ BÀ»ff¸ff¶ffQ ¸fZÔ ·ffSX°f AüSX ´ffdIYÀ°ff³f ImY ½ffd¯fª¹f Àfd¨f½ffZÔ IYe ¶f`NIY WfZ¦feÜ BÀf¸fZÔ QfZ³ffZÔ QZVffZÔ ImY ¶fe¨f dRYSX ÀfZ ½¹ff´ffdSXIY ÀfÔ¶fÔ²f VfbøY IYSX³fZ ´fSX ¨f¨ffÊ WfZ¦feÜ 2008 ¸fZÔ ¸fbÔ¶fBÊ ¸fZÔ Af°fÔIY½ffQe W¸f»fZ ImY ¶ffQ ÀfZ QfZ³ffZÔ QZVffZÔ ImY ¶fe¨f ½¹ff´ffSX ÷YIYf WbAf W`Ü A´fi`»f ImY ´fW»fZ WµX°fZ ¸fZÔ ´ffdIYÀ°ff³fe ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¹fcÀfbRY SXþf d¦f»ff³fe ImY ¸ffZWf»fe ¸fZÔ dIiYImYMX d½fV½fIY´f IYf ÀfZ¸feRYfB³f»f ¸f`¨f QZJ³fZ ImY d»fE ·ffSX°f Af³fZ ImY ¶ffQ ÀfZ QfZ³ffZÔ QZVffZÔ ImY dSXV°ffZÔ ¸fZÔ ±ffZOÞe ³fSX¸fe AfBÊ W`Ü ·ffSX°fe¹f Ad²fIYfdSX¹ffZÔ ³fZ ¶f°ff¹ff dIY EIY-QcÀfSXZ ´fSX ½¹ff´ffdSXIY d³f·fÊSX°ff ¶fPÞ³fZ ÀfZ ·ffSX°f AüSX ´ffdIYÀ°ff³f ImY ÀfÔ¶fÔ²ffZÔ ¸fZÔ ¸fþ¶fc°fe AfE¦feÜ C³WfZÔ³fZ IYWf

ÀfedSX¹ff AüSX ¹f¸f³f ¸fZÔ °f³ff½f ¶fPÞ³fZ ÀfZ °fZ»f Af´fcd°fÊ ¶ffd²f°f »fed¶f¹ff ½f WfZ³fZdÀfÔIYe¦ff´fbAfVfaSXÜ I»fed¶f¹ff, Yf ImY IYfSX¯f EdVf¹ffBÊ IYfSXfZ¶ffSX ¸fZÔ °fZ»f ImY ·ff½f ¸fZÔ °fZþe QþÊ IYe ¦fBÊ e ImY d»fE ³¹fc¹ffIYÊ IYf ¸fb£¹f A³fb¶fÔ²f »ffBMX À½feMX IicYO IYe IYe¸f°f ÀfedSX¹ff ¸fZÔ dWÔÀff W`52Ü þcÀfZ³ÔMfX dO»fe½fSX ¶fPÞIYSX 112.81 Of»fSX ¶f`SX»f WfZ ¦fBÊÜ BÀfe ´fiIYfSX, ¶fiZ³MX ³ff±fÊ Àfe IicYO IYf þc³f dO»f½fSXe ImY d»fE 54 ÀfZÔMX ¶fPÞIYSX 124.53 Of»fSX ¶f`SX»f SXWfÜ dÀfÔ¦ff´fbSX ÀfZ °fZ»f ImY Qf¸fûÔ ·ff½f dÀ±f°f dRY»fe´f µX¹fc¨fÀfÊ ImY d³f½fZVf d½fV»fZ¿fIY AfZÔ¦f BÊ d»fÔ¦f ³fZ IYWf dIY »fed¶f¹ff, ÀfedSX¹ff AüSX ¹f¸f³f ¸fZÔ dWÔÀff ¶fPÞ³fZ ÀfZ IYfSXfZ¶ffdSX¹ffZÔ IYfZ Af´fcd°fÊ ¶ffd²f°f WfZ³fZ IYe AfVfIYf W`, dþÀfImY IYfSX¯f IY©fZ °fZ»f ImY ·ff½f ¸fZÔ °fZþe QþÊ IYe ¦fBÊ W`Ü (EªfZÔÀfe) ¸fZÔ °fZþe X ¸fa¦f»f½ffSX, 26 A´fi`»f 2011 ◊· — ‚◊ˬ ∑§Ê flÊÃÊfl⁄UáÊ ¬˝ÁÃ∑§Í‹ ⁄U„ªÊ– √ÿʬÊ⁄U ◊¥ ’ÊœÊ∞°, „ÊÁŸ „Ù ‚∑§ÃË „Ò– •ÊÁÕ¸∑§ ÁSÕÁà ∑§Ù ‹∑§⁄U Áø¥ÃÊ ⁄U„ªË– ¬Á⁄UflÊ⁄U ∑‘§ Á∑§‚Ë ‚ŒSÿ ∑‘§ ‚ÊÕ ∑§„Ê‚ÈŸË „Ù ‚∑§ÃË „Ò–

Ë È Ê — ‚Ê◊ÊÁ¡∑§ ‚ê◊ÊŸ ∞fl¥ ÿ‡Ê Á◊‹ªÊ– ©¬ÿÙªË flÊÃʸ‹Ê¬ „٪ʖ Á∑§‚Ë ‚◊SÿÊ ∑§Ê ‚◊ʜʟ •Ê¬∑‘§ ¬˝ÿÊ‚Ù¥ ‚ ‚¥÷fl „Ò– √ÿʬÊ⁄U •ë¿Ê ø‹ªÊ– R§Ùœ ∞fl¥ ©ûÊ¡ŸÊ ¬⁄U ‚¥ÿ◊ ⁄Uπ¥–

fl·Î — •¬ŸË ’ÈÁh ‚ ¬˝ÿ% ∑§⁄U¥ª ÃÙ ‹Ê÷ „٪ʖ πø¸ •Áœ∑§ „Ù¥ª ‹Á∑§Ÿ •Ê◊ŒŸË ‚ ¬Í⁄U ¬«∏Ã ⁄U„¥ª– Ÿ◊˝ÃÊ fl √ÿfl„Ê⁄U∑§È‡Ê‹ÃÊ ∑§Êÿ¸ ◊¥ ‚»§‹ÃÊ ŒªË– SflÊSâÿ π⁄UÊ’ „Ù ‚∑§ÃÊ „Ò–

flÁÎ p∑§ — •¬Á⁄UÁøà √ÿÁQ§ÿÙ¥ ∑§Ê ‚„ÿÙª •Ê¬◊¥ ÁflEÊ‚ ∑§Ê ‚¥øÊ⁄U ∑§⁄UªÊ– ‹Ê÷ ∑‘§ •fl‚⁄U Á◊‹¥ª •ı⁄U ∑§Êÿ¸ˇÊ◊ÃÊ ’…∏Ÿ ‚ ©à‚Ê„ ’…∏ªÊ– πøÙ¥¸ ◊¥ ∑§◊Ë ∑§Ê ¬˝ÿÊ‚ ∑§⁄U¥–

Á◊ÕŸ È — ¬ÊÁ⁄UflÊÁ⁄U∑§ ¡ËflŸ ‚¥ÃÙ·¬˝Œ ⁄U„ªÊ– Ÿı∑§⁄UË ◊¥ „Ê‹Êà ‚Èœ⁄U¥ª– ’„Ȭ˝ÃËÁˇÊà •Á÷‹Ê·Ê•Ù¥, ßë¿Ê•Ù¥ ∑§Ë ¬ÍÁø „Ù ‚∑‘§ªË– ‚Èπ-‚ÊœŸÙ¥ ◊¥ flÎÁh∑§Ê⁄U∑§ ÿÙª „Ò¥– •¬Ÿ ∑§Ê◊ ‚ ∑§Ê◊ ⁄Uπ¥– ∑§∑§¸ — ÁŒŸøÿʸ √ÿSà ∞fl¥ √ÿflÁSÕà ⁄U„ªË– ◊∑§ÊŸ ∑§Ë ‚◊SÿÊ ∑§Ê ‚◊ʜʟ ‚¥÷fl „Ò– „⁄U ˇÊòÊ ◊¥ ‚ê◊ÊŸ Á◊‹ªÊ– √ÿʬÊ⁄U ◊¥ ‹Ê÷ŒÊÿË •ŸÈ’¥œ „Ù¥ª– •¬ŸË flSÃÈ•Ù¥ ∑§Ù ‚¥÷Ê‹∑§⁄U ⁄Uπ¥– Á‚„¥ — ŒÍ⁄UŒÁ‡Ê¸ÃÊ ‚ ¬˝àÿ∑§ ∑§Êÿ¸ ◊¥ ‚»§‹ÃÊ Á◊‹ªË– √ÿʬÊ⁄U-√ÿfl‚Êÿ ◊¥ •ŸÊÿÊ‚ ‹Ê÷ ∑‘§ ÿÙª „Ò¥– Á∑§‚Ë ‚ÍøŸÊ ‚ ¬˝‚ÛÊÃÊ Á◊‹ªË– ŒÍ‚⁄UÙ¥ ∑§Ë ŒπÊŒπË Ÿ„Ë¥ ∑§⁄U¥– ∑§ãÿÊ — ‚¥∑§Ùø ÃÕÊ ÁfløÊ⁄UÙ¥ ◊¥ •Á÷√ÿÁQ§ ∑§Ë ∑§◊Ë ∑‘§ ∑§Ê⁄UáÊ •Ê¬∑§Ù „ÊÁŸ ©∆ÊŸÊ ¬«∏ ‚∑§ÃË „Ò– ∑§Êÿ¸ˇÊòÊ ◊¥ Á∑§‚Ë ‚ ◊ŒŒ ∑§Ë •Ê‡ÊÊ Ÿ ∑§⁄U¥– ¬Á⁄UflÊ⁄U ∑§Ë ‚◊SÿÊ ⁄U„ªË–

œŸÈ — •Êfl‡ÿ∑§ π⁄UËŒË „٪˖ Sflÿ¥ ∑‘§ ‚Ê◊Õ¸˜ÿ ‚ „Ë ÷ÊÇÿÙÛÊÁà „٪˖ ¡ËflŸ‚ÊÕË ‚ ‚¥’¥œ ¬˝ªÊ…∏ „Ù¥ª– ∑§Êÿ¸ˇÊòÊ ∑§Ê Áfl∑§Ê‚ ∞fl¥ ÁflSÃÊ⁄U ‚¥÷fl „Ò– ∑§ÊŸÍŸË ◊Ê◊‹Ù¥ ◊¥ ‚ÊflœÊŸË ⁄Uπ¥– ◊∑§⁄U — ⁄UøŸÊà◊∑§ ∑§ÊÿÙ¥¸ ∑§Ê ¬˝Áû§‹ Á◊‹ªÊ– ¬˝ÁÃÁDà √ÿÁQ§ ‚ ÷¥≈U „٪˖ •ÊÁÕ¸∑§ ∑§ÊÿÙ¥¸ ◊¥ ‚»§‹ÃÊ Á◊‹Ÿ ‚ „·¸ „٪ʖ •ŸÊfl‡ÿ∑§ ∑§Ê◊ ◊¥ ‚◊ÿ ’’ʸŒ Ÿ ∑§⁄U¥– √ÿʬÊ⁄U •ë¿Ê ø‹ªÊ– ∑§÷¥È — •Ê¬∑§Ë ’ÈÁh ∑§Ë ‚◊Ê¡ ◊¥ ‚⁄UÊ„ŸÊ „٪˖ •fl‚⁄U Á„Ã∑§⁄U „Ù¥ª– ⁄UÊ¡∑§Ëÿ ∑§Êÿ¸ ◊¥ ‚»§‹ÃÊ ∑§Ë ‚¥÷ÊflŸÊ „Ò– ¡ÀŒ’Ê¡Ë ◊¥ ∑§Ù߸ ∑§Ê◊ Ÿ ∑§⁄U¥– ◊ËŸ — ÷Ùª-Áfl‹Ê‚ ◊¥ L§Áø ’…∏ªË– ‹Ù∑§Á¬˝ÿÃÊ ◊¥ flÎÁh „٪˖ œŸ ∑‘§ ÁŸfl‡Ê ∑§Ë ÿÙ¡ŸÊ •Ê¬∑‘§ Á‹∞ ‹Ê÷ŒÊÿ∑§ ⁄U„ªË– SflÊSâÿ ∑§Ê äÿÊŸ ⁄Uπ¥–

dIY ·ffSX°f ImY ´ffÀf ´ffdIYÀ°ff³f IYe BÊÔ²f³f IYe ¸ffÔ¦f ´fcSXe IYSX³fZ IYe Ãf¸f°ff W`Ü ´ffdIYÀ°ff³f ImY ´ffÀf IYSXe¶f 1.2 IYSXfZOÞ MX³f IYe dSXRYfBd³fÔ¦f Ãf¸f°ff W`, dþÀfÀfZ CÀfIYe Àff»ff³ff þøYSX°f IYf dÀfRYÊ Af²ff dWÀÀff ´fcSXf WfZ°ff W`Ü BÀfImY ¸fbIYf¶f»fZ ·ffSX°f IYe dSXRYfBd³fÔ¦f Ãf¸f°ff 18.5 IYSXfZOÞ MX³f W`Ü ·ffSX°f IYSXe¶f 25 RYeÀfQe dSXRYfBÔO ´fZMÑfZd»f¹f¸f C°´ffQfZÔ IYf d³f¹ffÊ°f IYSX°ff W`Ü ¸ff¨fÊ 2012 °fIY ·ffSX°f ÀfZ dSXRYfBÔO C°´ffQfZÔ ImY d³f¹ffÊ°f ¸fZÔ 3 IYSXfZOÞ MX³f IYe AüSX ¶fPÞfZ°fSXe WfZ¦feÜ °f¶f °fIY ·fdMXÔOf, ¶fe³ff AüSX ´ffSXfQe´f dSXRYfB³fdSX¹ffZÔ ¸fZÔ C°´ffQ³f VfbøY WfZ þfE¦ffÜ ·ffSX°f-´ffdIYÀ°ff³f Àfe¸ff ImY ´ffÀf dÀ±f°f 90 »ffJ MX³f IYe ·fdMXÔOf dSXRYfB³fSXe ImY BÀf Àff»f VfbøY WfZ³fZ IYe ÀfÔ·ff½f³ff W`Ü °fZ»f ¸fÔÂff»f¹f ImY Ad²fIYfdSX¹ffZÔ ³fZ ¶f°ff¹ff dIY E»f E³f d¸fØf»f AüSX dWÔQbÀ°ff³f ´fZMÑfZd»f¹f¸f IYfgSX´ffZSXZVf³f (E¨f´feÀfeE»f) IYe dWÀÀfZQfSXe ½ff»fe BÀf dSXRYfB³fSXe IYe ³fþSXZÔ ´ffdIYÀ°ff³f ImY ¶ffþfSX ´fSX W`ÔÜ d´fL»fZ Àff»f A´fi`»f ¸fZÔ AfÀfZÊ»fSX d¸fØf»f ¦fib´f ImY ¶ffZOÊ ÀfQÀ¹f Àfb²feSX ¸ffWZV½fSXe ³fZ IYWf ±ff dIY ´ffdIYÀ°ff³f BÀf dSXRYfB³fSXe ImY IYSXe¶f W`Ü BÀfd»fE ½fW BÀfIYf À½ff·ffd½fIY ¶ffþfSX W`Ü (EªfZÔZÀfe)

E¨fOeERYÀfe EdVf¹ff ´f`dÀfdRYIY ÃfZÂf IYf ÀfbQÈPÞ°f¸f ¶f`ÔIY ¸fb¸¶fBÊÜ d³fþe ÃfZÂf ImY ¶f`ÔIY E¨fOeERYÀfe IYfZ EdVf¹ff ´fiVffÔ°f ÃfZÂf IYf Àf¶fÀfZ ÀfbQÈP ¶f`ÔIY §ffZd¿f°f dIY¹ff ¦f¹ff W`Ü EdVf¹f³f ¶f`ÔIYSX ¸f`¦fþe³f ImY EIY Àf½fZÊÃf¯f ¸fZÔ 13 d½fd·f³³f QZVffZÔ ImY 50 ÀfZ ·fe Ad²fIY ¶f`ÔIYfZÔ IYfZ ´fLfOÞIYSX E¨fOeERYÀfe ³fZ Àf¶fÀfZ ÀfbQÈPÞ ¶f`ÔIY IYf dJ°ff¶f þe°ff W`Ü Vfe¿fÊ 10 ¸fZÔ ·ffSX°f AüSX ¨fe³f ImY °fe³f-°fe³f ¶f`ÔIY, WfÔ¦fIYfÔ¦f ImY QfZ ¶f`ÔIY AüSX dÀfÔ¦ff´fbSX °f±ff

AfÀMÑZd»f¹ff ImY EIY-EIY ¶f`ÔIY Vffd¸f»f W`ÔÜ ¶f`ÔIYfZ IYe ÀfbQÈPÞ°ff ´fdSXÀfÔ´fd°f, ¶f`ÔIY IYf þfZdJ¸f ´fi¶fÔ²f³f, Àf°f°f »ff·f FYX¯f d½f°fSX¯f IYe d½fV½fÀf³fe¹f°ff E½fÔ ÀfbQÈPÞ°ff AüSX ´fcÔþe ´fi½ffW ¶f³ffE SXJ³fZ IYe Ãf¸f°ff ImY Af²ffSX ´fSX ¸ff´fe ¦fBÊÜ E¨fOeERYÀfe ¶f`ÔIY ImY ´fi¶fÔ²f d³fQZVfIY AfdQ°¹f ´fbSXe ³fZ ´fbSXÀIYfSX d¸f»f³fZ ´fSX ´fiÀf³³f°ff þfdWSX IYSX°fZ WbE IYWf dIY ¹fW ´fbSXÀIYfSX ¶f`ÔIY IYe d½fV½fÀf³fe¹f°ff QVffÊ°ff W`Ü Vfe¿fÊ 10 IYe Àfc¨fe ¸fZÔ Ed¢XÀfÀf ¶f`ÔIY AüSX ´fÔþf¶f ³fZVf³f»f ¶f`ÔIY ·fe Vffd¸f»f W`ÔÜ (EªfZÔÀfe)

¦f`SX-´fif±fd¸fIY ÃfZÂffZÔ IYfZ ¦f`Àf ´fQ ÀfZ WXMZÔX¦fZ ÀfZ¶fe IZY Qû ´fc¯fÊIYfd»fIY ÀfQÀ¹f Af´fcd°fÊ ¶fÔQ IYSX³fZ IYf d³fQZÊVf ¸fbÔ¶fBÊ Ü

³fBÊ dQ»»feÜ ´fZMÑfZd»f¹f¸f ¸fÔÂff»f¹f ³fZ ¸fbImYVf AÔ¶ff³fe ImY À½ffd¸f°½f ½ff»fe IYÔ´f³fe IYfZ EÀÀffSX ÀMXe»f þ`ÀfZ ¦f`SX-´fi¸fbJ ÃfZÂffZÔ IYfZ ¦f`Àf IYe Af´fcd°fÊ °f°IYf»f SXfZImY þf³fZ IYf d³fQZÊVf dQ¹ff W`Ü C½fÊSXIY AüSX d¶fþ»fe ÀfÔ¹fÔÂffZÔ IYe BÊÔ²f³f þøYSX°f ´fcSXf IYSX³fZ ImY BSXfQZ ÀfZ ¸fÔÂff»f¹f ³fZ ¹fW AfQZVf dQ¹ff W`Ü Afd²fIYfdSXIY ÀfcÂffZÔ ImY ¸fb°ffd¶fIY ¸fBÊ 2010 ImY WfBÊIYfZMXÊ IYe ½¹f½fÀ±ff IYf W½ff»ff QZ°fZ WbE ¸fÔÂff»f¹f ³fZ d´fL»fZ Àf´°ffW dSX»ff¹fÔÀf IYfZ d»fJZ ´fÂf ¸fZÔ

WdSX¹ff¯ff ¸fZÔ ¦fZaWc IYe JSXeQ 42.15 »ffJ MX³f ImY ´ffSX ¨fÔOe¦fPÞÜ ´fid°fIYc»f ¸füÀf¸f ImY ¶ffQ ¦fZaWc IYe IYMXfBÊ ¸fZÔ AfBÊ °fZþe ImY ¨f»f°fZ WdSX¹ff¯ff IYe ¸fÔdO¹ffZÔ ¸fZÔ A¶f °fIY 42.15 »ffJ MX³f ÀfZ Ad²fIY ¦fZaWc IYe JSXeQ IYe ¦fBÊÜ Jfô E½fÔ Af´fcd°fÊ d½f·ff¦f ´fi½f¢°ff ³fZ ¶f°ff¹ff dIY IYb»f JSXeQ ¸fZÔ ÀfZ LW ÀfSXIYfSXe JSXeQ EþZÔdÀf¹ffZÔ ³fZ 42.14 »ffJ MX³f ¦fZWcÔ IYe JSXeQ IYe AüSX d³fþe ½¹ff´ffdSX¹ffZÔ ³fZ 1099 MX³f ¦fZWch JSXeQfÜ ´fi½f¢°ff ImY A³fbÀffSX ÀfSXIYfSXe EþZÔdÀf¹ffZÔ ¸fZÔ Jfô Af´fcd°fÊ d½f·ff¦f ³fZ 10.78 »ffJ MX³f, ·ffSX°fe¹f Jfô d³f¦f¸f ³fZ 6.09 »ffJ MX³f, SXfª¹f IYÈd¿f CôfZ¦f d³f¦f¸f ³fZ 4.35 »ffJ MX³f , WdSX¹ff¯ff ·fÔOfSX¯f d³f¦f¸f ³fZ 3.75 »ffJ MX³f °f±ff IYf³RmYO ³fZ 2.83 »ffJ MX³f ÀfZ Ad²fIY ¦fZÔWc IYe JSXeQ IYe W`Ü (EªfZÔZÀfe)

ImYþe-Oe-6 RYe»O ÀfZ C°´ffdQ°f ¦f`Àf C½fÊSXIY AüSX d¶fþ»fe þ`ÀfZ ´fif±fd¸fIY ÃfZÂffZÔ IYfZ ´fW»fZ Af½fÔdMX°f dIYE þf³fZ IYf d³fQZÊVf dQ¹ff W`Ü ³¹ff¹ff»f¹f ³fZ A´f³fZ AfQZVf ¸fZÔ IYWf ±ff dIY ÀfSXIYfSX IYfZ ¦f`Àf C´f¹ffZ¦f IYe ³fed°f °f`¹ffSX IYSX³fZ IYf Ad²fIYfSX W`Ü dSX»ff¹fÔÀf dRY»fWf»f A´f³fZ ´fc½feÊ A´f°fMXe¹f ImYþe-Oe-6 ¦f`Àf ¶»ffIY ÀfZ 5 IYSXfZOÞ §f³f ¸feMXSX ¦f`Àf ´fid°fdQ³f C°´ffdQ°f IYSX SXWf W`Ü ¹fW ¹fcdSX¹ff ¶f³ff³fZ ½ff»fe BIYfBÊ, E»f´feþe ÀfÔ¹fÔÂffZÔ °f±ff ³f¦fSXfZÔ ¸fZÔ ¦f`Àf d½f°fSX¯f IYSX³fZ ½ff»fe IYÔ´fd³f¹ffZÔ þ`Àfe ´fif±fd¸fIY°ff ½ff»fZ ÃfZÂffZÔ ImY d»fE ´f¹ffÊ´°f W`Ü (EªfZÔÀfe)

AfQZVf

·ffSX°fe¹f ´fid°f·fcd°f AüSX d½fd³f¸f¹f ¶ffZOÊ (ÀfZ¶fe) ImY ¶ffZOÊ ¸fZÔ Vffd¸f»f QfZ ´fc¯fÊIYfd»fIY ÀfQÀ¹f þ»Q We ´fQ ÀfZ WMX þfEÔ¦fZÜ ¸ff³ff þf°ff W` dIY B³f QfZ³ffZÔ ImY ¨f»f°fZ ÀfZ¶fe ¸fZÔ þfÔ¨f AüSX E³fRYfZÀfʸfZÔMX IYe ¢½ffd»fMXe ¶fZW°fSX WbBÊ W`Ü ´fW»fZ ÀfSXIYfSX ³fZ QfZ³ffZÔ Ad²fIYfdSX¹ffZÔ ÀfZ C³fIYf IYf¹fÊIYf»f ¶fPÞf³fZ IYe ¸fÔþcSXe ¸ffÔ¦fe ±fe, »fZdIY³f A¶f CÀf³fZ ³fE C¸¸feQ½ffSX °f»ffVf³fZ IYf d³f¯fʹf d»f¹ff W`Ü þb»ffBÊ 2008 ¸fZÔ ÀfSXIYfSX ³fZ ImY E¸f A¶fifW¸f AüSX E¸f EÀf ÀffWc IYfZ °fe³f Àff»f ImY d»fE ÀfZ¶fe ImY ¶ffZOÊ ¸fZÔ d³f¹fb¢°f dIY¹ff ±ffÜ C³fImY ¶fQ»fZ ³fBÊ d³f¹fbd¢°f IYf R`YÀf»ff ÀfZ¶fe ImY ³fE ¨fZ¹fSX¸f`³f ¹fc ImY

´fQ°¹ff¦f Qû³fûÔ ÀfQÀ¹fûÔ IZY ¨f»f°fZ ÀfZ¶fe ¸fZÔ ªffa¨f ½f E³fRYûÀfʸfZÔMX IYe ¢½ffd»fMXe WbXBÊ ¶fZWX°fSX

dÀf³Wf ImY RYSX½fSXe ImY °feÀfSXZ Àf´°ffW ¸fZÔ ¶ffZOÊ ¸fZÔ Af³fZ ÀfZ ´fW»fZ We IYSX d»f¹ff ¦f¹ff ±ffÜ ³fE Ad²fIYfdSX¹ffZÔ IYfZ d³f¹fb¢°f IYSX³fZ IYe dþ¸¸fZQfSXe I`Yd¶f³fZMX Àfd¨f½f IYe A¦fb½ffBÊ ½ff»fe Àfd¸fd°f ÀfÔ·ff»f SXWe W`Ü BÀfÀfZ ´fW»fZ ÀfSXIYfSX ³fZ A¶fifW¸f AüSX ÀffWc ImY ´fc½fÊ ¶ffgÀf Àfe ¶fe ·ff½fZ IYfZ ´ffÔ¨f Àff»f IYf IYf¹fÊIYf»f ³fWeÔ QZ³fZ IYf R`YÀf»ff dIY¹ff ±ffÜ EZÀfZ ¸fZÔ B³f QfZ³ffZÔ Ad²fIYfdSX¹ffZÔ IYf IYf¹fÊIYf»f Àfed¸f°f IYSX³fZ IYf R`YÀf»ff AfÀff³fe ÀfZ Àf¸fÓff þf ÀfIY°ff W`Ü ·ff½fZ

³fZ BÀf Àff»f RYSX½fSXe ¸fZÔ ÀfZ¶fe ¨fZ¹fSX¸f`³f IYf ´fQ LfZOÞf ±ffÜ ·ff½fZ IYe °fSXW We d½fØf ¸fÔÂff»f¹f ³fZ B³f QfZ³ffZÔ ÀfQÀ¹ffZÔ ImY d»fE ·fe ´fW»fZ ´ffÔ¨f Àff»f ImY IYf¹fÊIYf»f IYe ÀfÔ·ff½f³ffEÔ °f»ffVfe ±feÔÜ 2009 ImY ¸f²¹f ¸fZÔ ¸fÔÂff»f¹f ³fZ A¶fifW¸f AüSX ÀffWc ÀfZ AüSX QfZ Àff»f IYf¸f IYSX³fZ ImY ¶ffSXZ ¸fZÔ ´fcLf ±ffÜ ¸ff¸f»fZ IYe Àfe²fe þf³fIYfSXe SXJ³fZ ½ff»fZ QfZ »ffZ¦ffZÔ ³fZ ¶f°ff¹ff dIY A¶fifW¸f AüSX ÀffWc ³fZ BÀf ´fSX A´f³fe SXþf¸fÔQe QZ Qe, »fZdIY³f ¶ffQ ¸fZÔ ¸fÔÂff»f¹f IYf BSXfQf ¶fQ»f ¦f¹ffÜ dÀf³Wf AüSX ·ff½fZ, QfZ³ffZÔ ³fZ BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ dMX´´f¯fe ÀfZ B³IYfSX IYSX dQ¹ffÜ ´fiRmYÀfSX AüSX d½fØf ¸fÔÂff»f¹f ImY ´fc½fÊ Àf»ffWIYfSX Aþ¹f VffW ³fZ IYWf dIY ¶fe°fZ IYbL Àff»f ImY QüSXf³f ÀfZ¶fe IYf ´fiQVfʳf Bd°fWfÀf ¸fZÔ Àf¶fÀfZ A¨Lf SXWf W`Ü (EªfZÔZÀfe)

EIY IYSXûOÞX ÷Y´f¹fZ Qe¸fIY IYe ·fZÔMX ¨fPÞX³fZ IYf ¸ff¸f»ff

³fûMXûÔ IYe ÀfbSXÃff IYû EÀf¶feAfBÊ IYf d³fQZÊVf »fJ³fDYÜ

CØfSX ´fiQZVf ImY ¶ffSXf¶fÔIYe dþ»fZ ¸fZÔ A´f³fe EIY VffJf ImY ÀMÑf¦f øY¸f ¸fZÔ SXJZ EIY IYSXfZOÞ ÷Y´f¹fZ ImY ³ffZMXfZÔ ImY Qe¸fIY IYe ·fZMX ¨fPÞ þf³fZ þ`Àfe §fMX³ff IYe ´fb³fSXf½fÈdØf ³fWeÔ WfZ³fZ QZ³fZ ImY d»fE ·ffSX°fe¹f ÀMXZMX ¶f`ÔIY (EÀf¶feAfBÊ) ³fZ A´f³fe Àf·fe VffJfAfZÔ IYfZ IYSXZÔÀfe ³ffZMXfZÔ IYe ÀfbSXÃff ImY d»fE Ad°fdSX¢°f d³fQZÊVf þfSXe IYSX°fZ WbE BÀf IYf¸f IYfZ þeSXfZ MXf»fSXZÔÀf IYe ßfZ¯fe ¸fZÔ SXJ³fZ IYfZ IYWf W`Ü EÀf¶feAfBÊ ImY ¸fb£¹f ¸fWf´fi¶fÔ²fIY A·f¹f dÀfÔW ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ¶ffSXf¶fÔIYe dþ»fZ ImY RY°fZW´fbSX dÀ±f°f EÀf¶feAfBÊ IYe VffJf ImY ÀMÑf¦f øY¸f ¸fZÔ SXJZ IYSXe¶f EIY IYSXfZOÞ ImY ³ffZMXfZÔ IYfZ Qe¸fIY ImY Jf þf³fZ IYe §fMX³ff ¸fZÔ VffJf ´fi¶fÔ²f³f IYe »ff´fSX½ffWe Cþf¦fSX WbBÊ W` AüSX BÀfImY d»fE dþ¸¸fZQfSX »ffZ¦ffZÔ ImY dJ»ffRY IYfSXʽffBÊ IYe þfE¦feÜ C³WfZÔ³fZ IYWf dIY þf¨f ´fcSXe WfZ ¨fbIYe W`Ü ¶f`ÔIY ImY ÀMÑf¦f øY¸f ¸fZÔ SXJZ IYSXe¶f EIY

IYSXfZOÞ ÷Y´f¹fZ ImY ³ffZMX Qe¸fIY ³fZ Jf d»fE, BÀfÀfZ IYWeÔ ³f IYWeÔ VffJf ´fiVffÀf³f IYe ¨fcIY Cþf¦fSX WbBÊ W` AüSX BÀfImY d»fE dþ¸¸fZQfSX »ffZ¦ffZÔ ImY dJ»ffRY IYfSXʽffBÊ WfZ¦feÜ ¸fb£¹f ¸fWf´fi¶fÔ²fIY ³fZ IYWf dIY EZÀfe §fMX³ff QfZ¶ffSXf ³fWeÔ WfZ³fZ QZ³fZ ImY d»fE EÀf¶feAfBÊ ´fiVffÀf³f ³fZ

ÀfbÓff½f ²f³fSXfdVf IYû ªfeSXû MXf»fSmÔXÀf IYe ßfZ¯fe ¸fZÔ SXJ³fZ IYû IYWXf A´f³fe Àf·fe VffJfAfZÔ IYfZ ÀMÑf¦f øY¸f ¸fZÔ IYSXZÔÀfe ³ffZMXfZÔ IYe WSX Wf»f ¸fZÔ ÀfbSXÃff Àfbd³fdV¨f°f IYSX³fZ ImY d»fE Ad°fdSX¢°f d³fQZÊVf dQE W`Ô AüSX BÀf IYf¸f IYfZ þeSXfZ MXf»fSXZÔÀf IYe ßfZ¯fe ¸fZÔ SXJ³fZ IYfZ IYWf ¦f¹ff W`Ü ¦füSX°f»f¶f W` dIY ¶ffSXf¶fÔIYe dþ»fZ ImY RY°fZW´fbSX dÀ±f°f EÀf¶feAfBÊ IYe VffJf ImY ÀMÑf¦f øY¸f ¸fZÔ SXJZ IYSXe¶f

EIY IYSXfZOÞ ÷Y´f¹fZ ¸fc»¹f ImY ³ffZMX Qe¸fIY ³fZ Jf d»fEÜ BÀfIYf ´f°ff ¦f°f 19 A´fi`»f IYfZ ÀMÑf¦f øY¸f JfZ»fZ þf³fZ ´fSX »f¦ff ±ffÜ EÀf¶feAfBÊ AüSX dSXþ½fÊ ¶f`ÔIY IYe MXe¸ffZÔ ³fZ ¸ff¸f»fZ IYe þf¨f IYe ±feÜ d³f¹f¸f ImY ¸fb°ffd¶fIY, ÀMÑf¦f øY¸f ¸fZÔ SXJZ IYSXZÔÀfe ³ffZMXfZÔ IYe ÀfbSXÃff ImY d»fE d°fþfZSXe IYfZ WSX QfZ ¸fWe³fZ ImY AÔ°fSXf»f ¸fZÔ JfZ»fIYSX CÀfIYe ÀffRY ÀfRYfBÊ IYe þf³fe ¨ffdWEÜ ÀfcÂffZÔ ImY A³fbÀffSX, ¶f`ÔIY VffJf ´fi¶fÔ²f³f dþ»ff ´fiVffÀf³f õfSXf ·fZþe ¦fBÊ þf¨f MXe¸f IYfZ ÀMÑf¦f øY¸f IYe ÀfRYfBÊ IYf IYfZBÊ dSXIYfOÊ ³fWeÔ dQJf ÀfIYfÜ ÀfcÂffZÔ ³fZ ¶f°ff¹ff dIY dSXþ½fÊ ¶f`ÔIY ³fZ IYWf W` dIY ¶f`ÔIY VffJf ¸fZÔ SXJZ IYSXZÔÀfe ³ffZMXfZÔ ImY Qe¸fIY IYe ·fZÔMX ¨fPÞ³fZ ÀfZ WbAf ³fbIYÀff³f EÀf¶feAfBÊ IYfZ We CNf³ff ´fOÞZ¦ff AüSX Jf°ff²ffSXIYfZÔ ´fSX BÀf ³fbIYÀff³f IYf IYfZBÊ AÀfSX ³fWeÔ ´fOÞ³fZ dQ¹ff þfE¦ffÜ (EªfZÔÀfe)


8

R`YVf³f

³fûEOXf (E³fÀfeAfSX) ¸fa¦f»f½ffSX, 26 A´fi`»f 2011

³ffJc³ffZÔ IYfZ BÀf AfMXÊ ÀfZ Àfþf³fZ ImY d»fE EIiZYd»fIY ³fZ»f´fZÔMX IYf BÀ°fZ¸ff»f dIY¹ff þf°ff W`Ü AfdMXÊdRYdVf¹f»f ³ffJc³ffZÔ ´fSX ¶f³ff¹ff ¦f¹ff dOþfB³f »fÔ¶fZ Àf¸f¹f °fIY ¶f³ff SXW°ff W`Ü ³fZ»fAfMXÊ ImY IYBÊ °fSXeImY W`ÔÜ C³f¸fZÔ ÀfZ IYbL JfÀf °fSXeIYfZÔ ¸fZÔ Vfb¸ffSX W`Ô ±fie Oe ³fZ»fAfMXÊ, dþÀf¸fZÔ EZÀfZ ÀMXeIYSX IYf BÀ°fZ¸ff»f dIY¹ff þf°ff W` þfZ SXfZVf³fe ImY Àff±f A´f³ff AÔQfþ ¶fQ»f »fZ°fZ W`ÔÜ Àfþf³fZ ImY d»fE EIiZYd»fIY ³fZ»f´fZÔMX IYf BÀ°fZ¸ff»f dIY¹ff þf°ff W`Ü AfdMXÊdRYdVf¹f»f ³ffJc³ffZÔ ´fSX ¶f³ff¹ff ¦f¹ff dOþfB³f »fÔ¶fZ Àf¸f¹f °fIY ¶f³ff SXW°ff W`Ü ³fZ»fAfMXÊ ImY IYBÊ °fSXeImY W`ÔÜ C³f¸fZÔ ÀfZ IYbL JfÀf °fSXeIYfZÔ ¸fZÔ Vfb¸ffSX W`Ô ±fie Oe ³fZ»fAfMXÊ, dþÀf¸fZÔ EZÀfZ ÀMXeIYSX IYf BÀ°fZ¸ff»f dIY¹ff þf°ff W` þfZ SXfZVf³fe ImY Àff±f A´f³ff AÔQfþ ¶fQ»f »fZ°fZ W`ÔÜ ³fZ»f d´fASXdÀfÔ¦f, ³fZ»f EÔ¶fZd»fVf¸fZÔMX, E¹fSX ¶fiVf AfMXÊ, ³fZ»f d´f¢XÀf AüSX ³fZ»f ´fZÔdMX¦f ·fe ³fZ»fAfMXÊ ImY ÀMXfB»f W`ÔÜ B³f dQ³ffZÔ AMÑ`d¢XMX½f RiYfÔÀf ³fZ»f AfMXÊ Àf¶fÀfZ ª¹ffQf dO¸ffÔO ¸fZÔ W`Ü BÀf¸fZÔ ³fZ»Àf IYfZ ¶»fÔMX VfZ´f dQ¹ff þf°ff W`Ü A¦fSX AÀf»fe ³ffJc³f LfZMXZ WfZÔ °ffZ C³f ´fSX ³fIY»fe ³ffJc³f »f¦ffIYSX ¶»fÔMX VfZ´f ¸fZÔ Pf»ff þf°ff W`Ü dRYSX RiYfÔÀf ÀffgµMX ½WfBMX þ`»f ÀfZ ´fSX¸ff³fZ³MX »ffB³f ¶f³ffBÊ þf°fe W` AüSX SXf¹f»f d´fÔIY þ`»f IYe IYfZdMXÔ¦f IYe þf°fe W`Ü BÀfImY

ªf¸ff³ff W`X IYf

³fZ»f AfMXÊ

Àff²ffSX¯f øY´f ¸fZÔ ³ffJc³ffZÔ IYfZ SXÔ¦f³ff ¦fbþSXZ þ¸ff³fZ IYf R`YVf³f W`Ü AfþIY»f ¹fb½ff »fOdIY¹ffÔ dOþfB³fSX ³fZ»f AfMXÊ ´fÀfÔQ IYSX SXWe W`ÔÜ BÀf AfMXÊ ÀfZ ÀfþZ ³ffJc³ffZÔ ÀfZ »fOdIY¹ffZÔ IYe ´fÀfʳf»MXe AüSX ¸fcO ¸fZÔ ¨ffSX ¨ffÔQ »f¦f þf°fZ W`ÔÜ C³fIYe ´fÀfÔQ IYfZ QZJ°fZ WbE dOþfB³fÀfÊ ³fZ EIY ÀfZ ¶fPÞIYSX EIY ³fZ»f AfMXÊ ´f`MX³fÊ °f`¹ffSX dIYE WbE W`ÔÜ BÀfd»fE A¦fSX Af´f ÀfbÔQSX dQJ³ff ¨ffW°fe W`Ô, ÀMXfBd»fVf »f¦f³ff ¨ffW°fe W`Ô °ffZ dÀfRÊ ¶ff»ffZÔ AüSX ¨fZWSXZ IYe We ³fWeÔ, Wf±ffZÔ IYe Jc¶fÀfcSX°fe ´fSX ·fe ²¹ff³f QZ³ff WfZ¦ffÜ ³ffJc³ffZÔ IYfZ EIY ³f¹ff øY´f, ³f¹ff »fbIY QZ³fZ ImY d»fE Af´f ³fZ»f AfMXÊ IYf BÀ°fZ¸ff»f IYSX ÀfIY°fe W`ÔÜ ³fZ»fAfMXÊ EIY ÀMXfBd»fVf °fSXeIYf W` A´f³fZ IYfZ¸f»f, ÀfbQÔSX Wf±ffZÔ IYfZ AüSX ·fe Jc¶fÀfcSX°f dQJf³fZ IYfÜ ³fZ»f AfMXÊ dIY JfdÀf¹f°f W` dIY Af´f BÀf¸fZÔ dIYÀfe ·fe SXÔ¦f IYf BÀ°fZ¸ff»f IYSX ÀfIY°fe W`ÔÜ BÀfImY Àff±f We B³f SXÔ¦ffZÔ IYfZ ³f¦f, dIiYÀMX»f, Rc»f, ´fdØf¹ffZÔ, dÀMXIYSX ÀfZ AüSX ·fe ¶fZW°fSXe³f Àfþf¹ff þf ÀfIY°ff W`Ü ³fZ»f AfMXÊ ¸fZÔ ³ffJc³ffZÔ ´fSX IYfZBÊ AfIÈYd°f CImYSX³fZ ImY ¶ffQ CÀfZ WfBÊ»ffBMX IYSX³fZ ImY d»fE ³fZ¨fbSX»f IY»fSX ÀfZ IYfZMX dIY¹ff þf°ff W`Ü ¨f¸fIY ImY d»fE MÑfÔÀf´fZSXZ³MX d¦»fMXSX »f¦ff¹ff þf°ff W`Ü ±fie Oe µ»ff½fSX, SXZO SXfZþ, ¹f»ffZ SXfZþ, OfgdMXÔ¦fE SXfZ¸ffÔdMXIY SXfZþ, ÀMXfSX ³fZ»f AfdQ dOþfB³f IYfRYe ´fÀf³Q dIYE þf°fZ W`ÔÜ À½ffSXfZÀIYe, dIiYÀMX»f, d¦»fMXSX, MX`MXc AüSX SXZOe¸fZO µ»ff½fSX d´fi³MX IYfZ ³fZ»Àf ´fSX »f¦ffIYSX A»f¦f »fbIY dQ¹ff þf ÀfIY°ff W`Ü ³ffJc³ffZÔ IYfZ BÀf AfMXÊ ÀfZ

¶ffQ AfdJSX ¸fZÔ þ`»f ÀfZ IYfZdMXÔ¦f IYSX ³fZ»Àf ¸fZÔ ¶fifBMX³fZÀf »ff¹fe þf°fe W`Ü ¹fZ dQJ³fZ ¸fZÔ d¶f»IYb»f AÀf»fe þ`ÀfZ WfZ°fZ W`ÔÜ BÀfImY ¶ffQ ³fÔ¶fSX Af°ff W` E¦þfgdMXIY ³fZ»fAfMXÊ IYfÜ BÀf¸fZÔ µ»ffZSX»f d´fi³MX ³ffJc³ffZÔ ´fSX ³fþSX Af°fZ W`ÔÜ Rc»f AüSX WSXe ´fdØf¹ffÔ ³fZ»Àf IYfZ Jc¶fÀfcSX°f »fbIY QZ°fZ W`ÔÜ BÀfImY Àff±f ¦fiZ, ¶»f`IY AüSX ½WfBMX d°fSXLe »ffB³ffZÔ IYf IYf¸¶fe³fZVf³f ³fZ»Àf IYfZ ¶ffZ»O »fbIY QZ°ff W`Ü ³fZ»f AfMXÊ ¸fZÔ dOþfB³f ImY A³fbÀffSX IYe¸f°f ·fe A»f¦f WfZ°fe W`Ü BÀfIYe Vfb÷YAf°f IYSXe¶f 200 ÷Y´fE ÀfZ WfZ°fe W`Ü BÀfImY ¶ffQ WSX dOþfB³f ImY Àff±f BÀfIYe IYe¸f°f AüSX ¶fPÞ þf°fe W`Ü þ`ÀfZ Af´f E¹fSX ¶fiVf ÀMXfB»f A´f³fZ ³ffJ³ffZÔ ´fSX ¶f³f½ff³ff ¨ffW°fe W`Ô °ffZ BÀfIYe Vfb÷YAf°f WfZ°fe W` IYSXe¶f ´ffÔ¨f Àfü ÷Y´fE ÀfZÜ A¶f ¹fW Af´f ´fSX d³f·fÊSX IYSX°ff W` dIY Af´fIYfZ A´f³fZ ³ffJc³ffZÔ ImY d»fE IYü³f-Àff dOþfB³f ÀfcMX IYSX°ff W`Ü

¦f·fʽf°fe ¸fdW»ffAfZÔ IYe À´fZVf»f OÑZÀf

SILVERTONE PRINTING & PACKAGING PVT. LTD

Computer & Office Stationery,printing Stationery, Copier Paper, Ribbon, INKJET, Cartridge, Tonner Certridge etc

Pankaj Tyagi

Office : 0120 - 2555444 Mobile: 9891825286

B³f ¶ff°ffZÔ IYf SXJZÔ ²¹ff³f

¦f·fʽf°fe ¸fdW»ffAfZÔ IYe ´fSXZVffd³f¹ffZÔ IYfZ ²¹ff³f ¸fZÔ SXJ°fZ WbE R`YVf³f dOþfB³fSXfZÔ ³fZ C³fImY d»fE EIY JfÀf OÑZÀf °f`¹ffSX IYe W`Ü BÀf OÑZÀf IYe Àf¶fÀfZ ¶fOÞe JfdÀf¹f°f ¹fW W` dIY BÀfZ LW A»f¦f-A»f¦f A³Qfþ ¸fZÔ ´fW³ff þf ÀfIY°ff W`Ü dþÀfÀfZ IYfZBÊ ¹fW ´fW¨ff³f ³fWeÔ ´ffE¦ff dIY Af´f ¶ffSX-¶ffSX EIY We OÑZÀf ´fW³f SXWe W`ÔÜ Qbd³f¹ff ImY þf³fZ ¸ff³fZ R`YVf³f dOþfB³fSX þfg³f ¦f`SXZMX ImY A³fbÀffSX BÀf ¸f`MXSXd³fMXe OÑZÀf IYfZ Af´f Àf¸fbQi °fMX ´fSX I`YþbA»f OÑZÀf ImY øY´f ¸fZÔ ·fe ´fW³f ÀfIY°fe W`ÔÜ Àff±f We Àff±f ³ffBMX ¦ffC³f ImY øY´f ¸fZÔ ·fe BÀfZ ´fW³ff þf ÀfIY°ff W`Ü ¹fW ½ffgVfZ½f»f W`Ü BÀfZ ¶fiZÀMX RYedOÔ¦f IYSXf³fZ ½ff»fe ¸fdW»ffEÔ ·fe AfÀff³fe ÀfZ ´fW³f ÀfIY°fe W`ÔÜ

1.¸f`d³f¢X¹ffZSX AüSX ´f`dO¢X¹ffZSX ImY ¶ffQ We ³fZ»f AfMXÊ IYf BÀ°fZ¸ff»f IYSX³ff ¨ffdWE AüSX ³ffJc³ffZÔ ´fSX dOþfB³f ¶f³ff½f³fZ ÀfZ QfZ-¨ffSX dQ³f ´fW»fZ ³fZ»f´fZÔMX IYf BÀ°fZ¸ff»f ³f IYSXZÔÜ 2.³fZ»f AfMXÊ ¶ffZ»O SXÔ¦f þ`ÀfZ ¦ffZ»O, ¶»f`IYE ¦fie³f, ¶»fc ¸fZÔ AüSX d³fJSX IYSX Af°ff W`Ü 3.³fZ»f AfMXÊ ¸fZÔ SXÔ¦ffZÔ ImY A»ff½ff ³f¦f, ÀMXeIYSX, dIiYÀMX»f IYf BÀ°fZ¸ff»f ·fe dIY¹ff þf°ff W`Ü 4.³fZ»f ´fZÔMX A¨Le IYÔ´f³fe IYf BÀ°fZ¸ff»f IYSXZÔÜ ³fZ»f ´fZÔMX WMXf³fZ ImY d»fE ³ffg³f EdÀfMXfg³f ½ff»fZ dSX¸fc½fSX IYf We BÀ°fZ¸ff»f IYSXZÔÜ 5.W¸fZVff ³fZ»f´fZÔMX »f¦fZ SXW³fZ ÀfZ ³ffJc³ffZÔ IYfZ Afg¢XÀfeþ³f ³fWeÔ d¸f»f ´ff°fe W` BÀfd»fE þ¶f ·fe ÀfÔ·f½f WfZ B³WZÔ d¶f³ff ³fZ»f´ffgd»fVf ImY ·fe SXJZÔÜ

¹fb½fd°f¹fûÔ IYfZ dRYSX ¹ffQ Af¹ff ´fbSXf³ff ÀMXfg»f

»fOÞdIY¹ffZÔ IYfZ IY¶f ¢X¹ff ´fÀf³Q Af þfE AüSX dIYÀf ¨feþ IYfZ R`YVf³f ¸fZÔ »fZ AfE ´f°ff We ³fWeÔ ¨f»f°ff W`Ü B³fImY BSXfQfZÔ IYf ´f°ff »f¦ff³ff ¶fZWQ ¸fbdVIY»f WfZ°ff W`,¢X¹ffZÔdIY B³fIYfZ þ¶f þfZ ¸f³f WfZ°ff W` CÀfZ We ¹fZ R`YVf³f ¸fZÔ »fZ Af°fe W`Ô Ü AfþIY»f »fOÞdIY¹ffZÔ IYfZ ´fbSXf³fZ dQ³ffZÔ ImY ÀMXfg»f ¶fWb°f ª¹ffQf ´fÀf³Q Af SXWZ W`ÔÜ WSX þ¦fW ¦f»fZ ¸fZÔ ÀMXfg»f Of»fe »fOÞdIY¹ffÔ Af´fIYfZ AfÀff³fe ÀfZ dQJ þfEÔ¦feÜ Oe¹fc ImY IYfg»fZþfZÔ ¸fZÔ ¢X»ffÀf VfbøY WfZ°fZ We R`YVf³f ´fSXZO ·fe VfbøY WfZ ªff°fe W` AüSX »fOÞdIY¹ffÔ °ffZ W¸fZVff A´f³fZ Af´f IYfZ A»f¦f dQJf³fZ IYf IYfZdVfVf IYSX°fe We W`Ü AüSXfZÔ ÀfZ A»f¦f dQJ³fZ ImY d»fE »fOÞdIY¹ffÔ AfCMX AfgR R`YVf³f WfZ ¨fbImY ÀMXfg»f IYfZ ´fW³f SXWe W`Ü »fOÞdIY¹ffZÔ ImY BÀf ´fÀf³Q IYfZ QZJ°fZ WbE QbIYf³fQfSXfZÔ ³fZ ·fe ÀMXfg»f ImY ³fE SXZÔþ ¶ffþfSX ¸fZÔ C°ffSX dQE W`Ü ¶ffþfSX ¸fZÔ IYBÊ AfIY¿fÊIY SXÔ¦ffZÔ AüSX dOþfB³ffZÔ ¸fZÔ ÀMXfg»f C´f»f¶²f W`Ü Àf·fe SXÔ¦ffZÔ ¸fZÔ °ffZ ÀMXfg»f W` We CÀfImY A»ff½ff IYBÊ A»f¦f-A»f¦f SXÔ¦ffZÔ ¸fZÔ d¸f»fZ-þb»fZ ÀMXfg»f ·fe ¶ffþfSX ¸fZÔ LfE WbE W`Ü Àf·fe »fOÞdIY¹ffÔ A´f³fe ´fÀfaQ ImY ÀMXfg»f IYfZ A´f³fZ ¦f»fZ »f¦ff SXWe W`,

IYbL A´f³fZ IY´fOÞfZÔ ÀfZ d¸f»f°fZ-þb»f°fZ ÀMXfg»f IYfZ ´fÀf³Q IYSX SXWe W` °ffZ IYbL ¶fÀf EZÀfZ We ÀMXfg»f IYe JSXeQfSXe IYSX SXWe W` »fZdIY³f AfþIY»f »fOÞdIY¹ffZÔ ¸fZÔ Àf¶fÀfZ ª¹ffQf IiYZþ IYBÊ A»f¦fA»f¦f SXÔ¦ffZÔ ¸fZÔ d¸f»fZ-þb»fZ ÀMXfg»f IYf W` Ü ÀMXfg»f »f¦ffE ªfûd¿f°ff IYf IYW³ff ±ff dIY þeÔÀf, IYbSX°fe ´fSX ÀMXfg»f ¶fWb°f þÔ¨f°ff W` BÀfe ½fþW ÀfZ ¸f`Ô³fZ ÀMXfg»f ´fW³ff W`Ü ½fWeÔ ÀMXfg»f ´fW³fZ SXdV¸f ³fZ ¶f°ff¹ff dIY CÀfZ W¸fZVff ÀfZ ÀMXfg»f »f¦ff³ff ´fÀf³Q W` »fZdIY³f AfCMX AfgR R`YVf³f WfZ þf³fZ IYe ½fþW ÀfZ CÀf³fZ ÀMXfg»f »f¦f³ff LfZOÞ dQ¹ff ±ff A¶f þ¶f ¹fZ dRYSX ÀfZ R`YVf³f ¸fZÔ Af ¦f¹ff W` °ffZ CÀf³fZ A´f³fZ ½ffOÊSXfZ¶f ¸fZÔ SXJZ ÀMXfg»f IYfZ d³fIYf»f IYSX dRYSX ÀfZ ´fW³f³ff VfbøY IYSX dQ¹ff W` Ü ÀfSXfZþ³fe ³f¦fSX ¶ffþfSX ¸fZÔ ÀMXfg»f ¶fZ¨f³fZ ½ff»fZ SXfIZYVf dÀfÔW ³fZ ¶f°ff¹ff dIY AfþIY»f ÀMXfg»f IYe d¶fIiYe ¶fPÞ ¦fBÊ W` AüSX WSX »fOÞdIY¹ffÔ ÀMXfg»f JSXeQ³ff ´fÀf³Q IYSX SXWe W` Ü C³WfZÔ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ½fZ 150 ÷Y´fE ÀfZ 200 ÷Y´fE ImY ¶fe¨f ¸fZÔ ÀMXfg»f ¶fZ¨f SXWZ W`aÜ A¶f Af´f ·fe QZSX ¸f°f IYSXfZ A´f³fZ ½ffOÊSXfZ¶f ÀfZ ÀMXfg»f d³fIYf»ffZ AüSX CÀfZ A´f³fZ ¦f»fZ »f¦ffAfZÜ

R`YVf³f ¸fZÔ Af¹ff BÀ»ff¸fe MX¨f

BÀ»ff¸fe R`YVf³f VffZ IYf Af¹ffZþ³f IYBÊ QZVffZÔ ¸fZÔ WfZ³fZ »f¦ff W`Ü BÀ»ff¸fe ´fdSX²ff³ffZÔ IYe ´fSXÔ´fSXf AüSX ´fd›¸fe R`YVf³f IYf °ff»f¸fZ»f ¸fbdVIY»f IYf¸f W`Ü ´fd›¸fe R`YVf³f ¸fZÔ þWfa A¢XÀfSX ²¹ff³f AfIYd¿fÊ°f IYSX³fZ ´fSX þfZSX SXW°ff W` ½fWeÔ dWþf¶f IYf ¸fIYÀfQ VfSXeSX IYfZ PÔIY³ff-dL´ff³ff WfZ°ff W`Ü »fZdIY³f B³f dQ³ffZÔ ¶fOÞe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ ¸fdW»ffEa R`YVf³fZ¶f»f IY´fOÞfZÔ IYfZ BÀ»ff¸fe MX¨f QZ³fZ ¸fZÔ þbMXe W`ÔÜ

EZÀfe We EIY R`YVf³f dOþfB³fSX W`Ô þf³ff IYfZdÀf¹ff¶ffMXe dWþf¶f ÀMXfB»f ³ff¸f IYf EIY ¶»ffg¦f ¨f»ff°fe W`Ô, C³fImY ¶»ffg¦f IYfZ Qbd³f¹ff ·fSX ¸fZÔ WSX SXfZþ »f¦f·f¦f PfBÊ WþfSX ¸fdW»ffEa ´fPÞ°fe W`ÔÜ »fZ¶f³ff³fe ¸fc»f IYe d¶fi°ff³fe þf³ff IYW°fe W`ÔE ¸f`Ô³fZ ¶»ffg¦f IYe VfbøYAf°f PfBÊ Àff»f ´fW»fZ IYe ±fe, ¸f`Ô³fZ ¶fWb°f ÀffSXZ R`YVf³f ¶»ffg¦f QZJZ, BÀ»ff¸fe ¶»ffg¦f ·fe ¶fWb°f ±fZ »fZdIY³f EZÀff IYfZBÊ ¶»ffg¦f ³fWeÔ ±ff þfZ BÀ»ff¸fe ´fSXÔ´fSXf ImY A³fbøY´f R`YVf³f IYe ¶ff°f IYSXZÜ ¸f`Ô³fZ BÀf ¶»ffg¦f ImY þdSXE ¸fb£¹f²ffSXf ImY R`YVf³f IYe ¨feþfZÔ IYfZ ¸fbÀf»f¸ff³f ¸fdW»ffAfZÔ ImY ´fW³f³fZ »ff¹fIY ¶f³ff³fZ IYe IYfZdVfVf IYeÜ ½fZ IYW°fe W`Ô ¹fb½ff ¸fbÀf»f¸ff³f »fOÞdIY¹ffa EZÀfZ R`YVf³f IYe °f»ffVf ¸fZÔ W`Ô þfZ C³WZÔ ¶ffIYe »ffZ¦ffZÔ ÀfZ A»f¦f ±f»f¦f IYSX³fZ IYe þ¦fW C³fÀfZ þfZOÞZÜ þf³ff IYf IYW³ff W` dIY Af°fÔIY½ffQe W¸f»ffZÔ AüSX CÀfImY ¶ffQ Àf¸ffþ ¸fZÔ ´f`Qf WbAf °f³ff½f ·fe EIY AW¸f ´fW»fc W`, ½fZ IYW°fe W`Ô,B³f §fMX³ffAfZÔ ImY ¶ffQ W¸ffSXe ´fePÞe A´f³fe ´fW¨ff³f ImY ´fid°f Ad²fIY Àfþ¦f WfZ ¦fBÊ W`E »ffZ¦f W¸ffSXe AfÀ±ffE ´fW¨ff³f AüSX ´fW³ff½fZ ImY ¶ffSXZ ¸fZÔ Àf½ff»f ´fcL°fZ W`ÔÜ ½fZ IYW°fe W`Ô dIY dWþf¶f ´fW³f³fZ ½ff»fe »fOÞdIY¹ffa dWþf¶f IYfZ LfZOÞZ d¶f³ff Àf¸ffþ IYe ¸fb£¹f²ffSXf ¸fZÔ Vffd¸f»f WfZ³fZ ImY d»fE EZÀfe ´ffZVffImYÔ A´f³ff SXWe W`Ô þfZ C³WZÔ ¶fWb°f A»f¦f ³f dQJf°fe WfZÔÜ

C-216, IInd Floor, Sector-10, Noida

ßfe CX´fQZVff³Q ¸fWXfSXfªf ªfe ßfe Af³f³Q´fbSX Afßf¸f(¸f.´fi.)

Af¹fb½fZÊdQIY ½f ¹fc³ff³fe d¨fdIY°Àff»f¹f

SXfªf½f`ô ¶fWXfQbSX dÀfaW ¸fû: 09810392554

ÀÂfe ½f ´fbøY¿f IZY WXSX ´fiIYfSX IZY ¸fªfûÊ ªf`ÀfZ ÀffaÀf, Q¸ff,£ffaÀfe ¶fb£ffSX,A»fÀfSX,´f±fSXe,¶f¶ffÀfeSX,d¸f¦feÊ, ¦fdNX¹ff ¶ff¹f, ¦fb´°f SXû¦f, d³f:Àf³°ff³f AfdQ IYf ¦ffSX³MXe ÀfZ BÊX»ffªf dIY¹ff ªff°ff W`XÜ Àf¸f¹f: Àfb¶fWX 7 ÀfZ Qû,12 ¶fªfZ °f±ff Vff¸f 5 ÀfZ 8 ¶fªfZ °fIY ¸f.³f. 4,£f`SXf°fe ³f¦fSX, OXf»fe IYe IYûNXe IZY ´feLZX d³f¹fSX Qe´fIY OZXSXe d°f¦fOXe SXûOX, ¶ff¦fc ¶ffBÊX´ffÀf, d½fªf¹f³f¦fSX, ¦ff.¶ffQ

◊Ò‚‚¸ •¢¡ŸË ¬Áé‹∑§‡Êã‚ ¬˝Ê. Á‹. ∑§ Á‹∞ ◊ÈŒ˝∑§, ¬˝∑§Ê‡Ê∑§ ÁŸ◊¸‡Ê àÿÊªË Ÿ ÖÿÊÁà Á¬˝¢≈U‚¸ ߸-~y ‚Ä≈U⁄U-{ ŸÊ∞«UÊ, ªÊÒÃ◊’ÈfŸª⁄U ‚ ¿¬flÊ∑§⁄U ’Ë-zx, ‚Ä≈U⁄U-z|, ŸÊ∞«UÊ ‚ ¬˝∑§ÊÁ‡Êà Á∑§ÿÊ– ¬˝’¢äÊ ‚¢¬ÊŒ∑§— ‚ÈŸË‹ ©U¬ÊäÿÊÿ, ‚¢¬ÊŒ∑§— ÁŸ◊¸‡Ê àÿʪË, (‚◊ÊøÊ⁄U øÿŸ ∑§ Á‹∞ ¬Ë.•Ê⁄U.’Ë.∞Ä≈U ∑§ ÄUà Á¡ê◊ŒÊ⁄U), •Ê⁄U.∞Ÿ.•Ê߸. Ÿ¢’⁄U— UPHIN/2010/33011 , »§ÊŸ— ÆvwÆ-yxzw|||, „UÒÀ¬‹Êߟ Ÿ— }}ÆÆyyv~yy, »Ò§Ä‚—ÆvwÆ-yxzw||}– Website : www.rashtriyaujala.com, Email:- editor@rashtriyaujala.com, ne@rashtriyaujala.com

26APR2011  

epaper rashtriyaujala

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you