Page 1

www.rashtriyaujala.com

³fûEOXf (E³fÀfeAfSX)

Q`d³fIY

Vfd³f½ffSX, 12 ¸ff¨fÊ 2011

SXfáÑXe¹f ÀfaÀIYSX¯f

IbYLX £ffÀf W`X... Ad²fIY°f¸f °ff´f¸ff³f ³¹fc³f°f¸f °ff´f¸ff³f

ßff½f¯f ¸ffÀf, IÈY¿¯f ´fÃf, 12, 2067 n n n

27.5 dOX¦fie 13.3 dOX¦fieX

U¿fÊ : 1, AaIY : 261 ´fÈâX 8 Af¸faÂf¯f ¸fc»¹f 2.00 ÷Y´fE

ÀfZÔÀfZ¢Àf

Àfc¨fIYfaIY ¶feEÀfBÊX Àfc¨fIYfaIY E³fEÀfBÊX

Aaþ³fe ´fd¶»fIZYVf³Àf ´fif. d»f. IYf ´fiIYfVf³f

3

6

SXfd²fIYf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ´fdSXªf³fûÔ ½f LXfÂfûÔ IYf ´fiQVfʳf

8

·f¦f½ff³f d½f¿¯fb IYf ¸ff³fÀf ´fcªf³f QZ¦ff Vffad°f

Af¹fSX»f`ÔO IYû WXSXf IYSX ½fZÀMBaOXeªf ¢½ffMÊXSXRYfB³f»f ¸fZÔ

ªff´ff³f ¸fZÔ Àfb³ff¸fe-·fcIaY´f, 300 ¸fSmX MXfZ¢X¹ffZÜ

þf´ff³f ¸fZÔ VfbIiY½ffSX IYfZ ·fcIYÔ´f ImY °fZþ ÓfMXIYfZÔ ImY ¶ffQ AfBÊ Àfc³ff¸fe ³fZ QZVf ImY CØfSXe °fMX ´fSX ¶fÀfZ VfWSXfZÔ IYfZ °f¶ffW IYSX dQ¹ffÜ ·fcIYÔ´f IYe °fe½fi°ff dSX¢XMXSX ´f`¸ff³fZ ´fSX 8.8 AfÔIYe ¦fBÊ W`Ü A¸fZdSXIYe ·fc¦f·feʹf Àf½fZÊ ImY ¸fb°ffd¶fIY ·fcIYÔ´f IYf ImYÔQi SXfþ²ff³fe MXfZ¢X¹ffZ ÀfZ IYSXe¶f 400 dIY»ffZ¸feMXSX QcSX 20 ¸fe»f IYe ¦fWSXfBÊ ¸fZÔ ±ffÜ ·fcIYÔ´f ÀfZ MXfZ¢X¹ffZ ¸fZÔ IYBÊ B¸ffSX°fZÔ dW»f ¦fBÊÔ AüSX OSX ImY ¸ffSXZ »ffZ¦f §fSXfZÔ ÀfZ ¶ffWSX Af ¦fEÜ ·fcIYÔ´f ImY ¶ffQ AfBÊ ¶ffPÞ ÀfZ Àf¸fbQi °fMX ÀfZ ÀfMXZ d¸f¹ff¦fe ´fifÔ°f ¸fZÔ IYBÊ B¸ffSX°fZÔ AüSX IYfSXZÔ ¶fW ¦fBÊÔÜ ¢X¹ffZOfZ ³¹fcþ EþZÔÀfe ³fZ ÀfZ³fQfBÊ ¸fZÔ We Àf¸fbQi °fMX ImY Àf¸fe´f 200 ÀfZ 300 »ffZ¦ffZÔ ImY Vf½f d¸f»f³fZ IYe J¶fSX Qe W`Ü BÀf EþZÔÀfe ImY ¸fb°ffd¶fIY d¸f¹ff¦fe ´fifÔ°f ¸fZÔ AfZ³ff¦ff½ff ³¹fcd¢X»f¹fSX ´»ffÔMX IYe MXSX¶ffB³f d¶fd»OÔ¦f ¸fZÔ Af¦f »f¦f ¦fBÊÜ A·fe ¹fW ´f°ff ³fWeÔ ¨f»f ÀfIYf W` dIY °ffZWfZIYc B»fZd¢XMÑIY ´ff½fSX õfSXf ÀfÔ¨ffd»f°f BÀf ´»ffÔMX ¸fZÔ Af¦f ÀfZ SXZdO¹ffZEd¢XMX½f ´fQf±ffZÔÊ ImY dSXÀff½f IYf J°fSXf W` ¹ff ³fWeÔÜ ³¹fcþ EþZÔÀfe IYf IYW³ff W` dIY RYbIYbdVf¸ff ³¹fcd¢X»f¹fSX ´»ffÔMX ¸fZÔ B¸fSXþZÔÀfe IYfZSX IYcd»fÔ¦f ¹fcd³fMX IYfZ ¨ff»fc IYSX dQ¹ff ¦f¹ff W`Ü AÔ°fSXSXf¿MÑe¹f ´fSX¸ff¯fb DYþfÊ EþZÔÀfe ³fZ IYWf W` dIY ·fcIYÔ´f IYe þQ ¸fZÔ AfE þf´ff³f ImY ¨ffSX ³¹fcd¢X»f¹fSX ´ff½fSX ´»ffÔMX ÀfbSXdÃf°f °fSXeImY ÀfZ ¶fÔQ IYSX dQE ¦fE W`ÔÜ MXfZ¢X¹ffZ ImY AfÀf´ffÀf ImY 40 »ffJ §fSXfZÔ ¸fZÔ d¶fþ»fe Af´fcd°fÊ N´f W`Ü MXfZ¢X¹ffZÔ ¸fZÔ ·fcIYÔ´f ÀfZ 14 þ¦fWfZÔ ´fSX Af¦f »f¦f³fZ IYe §fMX³ffEÔ Àff¸f³fZ AfBÊ W`ÔÜ CØfSXe þf´ff³f ¸fZÔ °ffZWfZIYc E¢XÀf´fiZÀf½fZ ImY IYBÊ ÀfZ¢XVf³f Ãfd°f¦fiÀ°f WfZ ¦fE W`ÔÜ MXfZ¢X¹ffZ ImY Àf¸fe´f d¨f¶ff dSXRYf¹f³fSXe ¸fZÔ ·fe¿f¯f Af¦f »f¦f³fZ IYe J¶fSX W`Ü þf´ff³f ¸fZÔ ¨f»f³fZ ½ff»fe ¶fb»fZMX MÑZ³f ÀfZ½ff ¶fÔQ IYSX Qe ¦fBÊ W`Ü ·fcIYÔ´f ´fi·ffd½f°f B»ffIYfZÔ ¸fZÔ SXfW°f IYf¹fÊ ImY d»fE 900 »ffZ¦ffZÔ IYfZ IYf¸f ´fSX »f¦ff¹ff ¦f¹ff W`Ü ³fSXe°ff E¹fSX´ffZMXÊ IYfZ ¶fÔQ IYSX dQ¹ff ¦f¹ff W`, d½f¸ff³ffZÔ IYfZ COÞf³f ·fSX³fZ ÀfZ SXfZIY dQ¹ff ¦f¹ff, E¹fSX´ffZMXÊ ÀfZ ¹ffdÂf¹ffZÔ IYfZ d³fIYf»f d»f¹ff ¦f¹ff W`Ü MXfZ¢X¹ffZ ¸fZÔ ¸fZMÑfZ MÑZ³f ÀfZ½ff ¶fÔQ IYSX Qe ¦fBÊÜ C´f³f¦fSXe¹f MÑZ³f ÀfZ½ff ·fe SXfZIY Qe ¦fBÊ W`Ü þf´ff³f ImY CØfSXe °fMX ´fSX dÀ±f°f ÀfZ³fQfBÊ E¹fSX´ffZMXÊ ´fcSXe °fSXW ¶ffPÞ IYe ¨f´fZMX ¸fZÔ Af ¦f¹ff W`Ü þf´ff³f ImY Àf·fe ¶fÔQSX¦ffW ¶fÔQ IYSX dQE ¦fE W`Ô AüSX ¹fWfÔ WfZ³fZ ½ff»fZ IYf¸fIYfþ ´fcSXe °fSXW ¶fÔQ W`ÔÜ ·fcIYÔ´f ÀfZ WbE ³fbIYÀff³f IYf þf¹fþf »fZ³fZ ImY d»fE ÀfZ³ff ImY AfN d½f¸ff³f IYf¸f ¸fZÔ »f¦ffE ¦fE W`ÔÜ þf´ff³f ImY Bd°fWfÀf ¸fZÔ 140 ½f¿ffZÔÊ ImY ¶ffQ EZÀff ·fe¿f¯f ·fcIYÔ´f Af¹ff W`Ü ·fcIYÔ´f ImY ¶ffQ Àfb³ff¸fe IYe 13 RYeMX DYÔ¨fe »fWSXfZÔ ³fZ CØfSXe °fMX ImY Àf¸fe´f d¸f¹ff¦fe B»ffImY IYfZ ´fcSXe °fSXW A´f³fe ¨f´fZMX ¸fZÔ »fZ d»f¹ffÜ ¸füÀf¸f d½f·ff¦f IYe ¨fZ°ff½f³fe ¸fZÔ

Àfc¨f³ff

Àfb²fe ´ffNXIYûÔ, EªfZÔMXû AüSX d½fÄff´f³fQf°ffAûÔ IYû Àfcd¨f°f dIY¹ff ªff°ff W` dIY A´fdSXWXf¹fÊ IYfSX¯fûa ÀfZ dQ³ffaIY 12 ¸ff¨fÊ 2011 IYû SXf¿MÑXe¹f CXªff»ff Àf¸ff¨ffSX ´fÂf IYf A½fIYfVf SXWZX¦ffÜ A°f: CX³WZÔX 13 ¸ff¨fÊ IYf AaIY ³fWXeÔ d¸f»f ´ffE¦ffÜ BXÀfIZY d»fE WX¸fZÔ £ûQ W`Ü 14 ¸ff¨fÊ 2011 IYû WX¸ffSXf AIaY ´fb³f: Af´fIZY WXf±fûÔ ¸fZÔ WXû¦ffÜ „ Àfa´ffQIY

¡Ÿ◊à ¢¹ff ¸f³f¸fûWX³f ÀfSXIYfSX IZY IYf¹fÊIY»ff´f QZVf IYe LXd½f IYû WXfd³f ´fWbaX¨ff SXWZ W`Xa

„UÊ¢ Ÿ„UË¥ ¬ÃÊ Ÿ„UË¢ www.rashtriyaujala.in

¬⁄U •¬Ÿ ÁfløÊ⁄U èÊ¡ ‚∑§Ã „UÒ¥–

18 QZVfûÔ ¸fZÔ Àfb³ff¸fe IYe ¨fZ°ff½f³fe þfSXe þIYf°ffÊÜ

BÔOfZ³fZdVf¹ff ,dRY»fe´feÔÀf ¸fZÔ ·fe Àfb³ff¸fe IYe ¨fZ°ff½ff³fe þfSXe IYe ¦fBÊ W`Ü VfbIiY½ffSX IYfZ dSX¢XMXSX ´f`¸ff³fZ ´fSX 8.9 IYe °fe½fi°ff ½ff»ff ·fcIYa´f Af¹ff ±ffÜ Àf¸ff¨ffSX EþZÔÀfe dÀf³WbAf ImY A³fbÀffSX ¸füÀf¸f d½fÄff³f AüSX ·fc·füd°fIYe EþZÔÀfe ImY EIY Ad²fIYfSXe ³fZ ¶f°ff¹ff dIY »f¦f·f¦f LW ¶fþZ Vff¸f IYfZ BÔOfZ³fZdVf¹ff ¸fZÔ Àfb³ff¸fe Af ÀfIY°fe W`Ü BÔOfZ³fZdVf¹ff ImY CØfSXe AüSX ´fc½feÊ dWÀÀffZÔ ¸fZÔ Àfb³ff¸fe ImY Af³fZ IYe C¸¸feQ W`Ü CX²fSX dRY»fe´feÔÀf ImY ´fc½feÊ °fMX ImY 19 ´fifÔ°ffZÔ ¸fZÔ Àfb³ff¸fe IYe ¨fZ°ff½f³fe þfSXe IYe Ü ´ff´fbAf ³¹fc d¦f³fe, AfgÀMÑZd»f¹ff, ³¹fcþe»f`ÔO, dRYþe, ¸f`d¢XÀfIYfZ, ¦½ffMXZ¸ff»ff, A»f Àff»½ffOfZSX, IYfZÀMXfdSXIYf, d³fIYfSXf¦fbAf, ´f³ff¸ff, WfZÔOcSXfÀf, d¨f»fe, B¢X½ffOfZSX, IYfZ»fÔd¶f¹ff AüSX ´fZøY ¸fZÔ ·fe Àfb³ff¸fe IYe ¨fZ°ff½f³fe ªffSXe dIY ¦fBÊX W`XÜ IYWf ¦f¹ff W` dIY Àfb³ff¸fe ImY QüSXf³f Àf¸fbQi IYe 20 RYeMX DYÔ¨fe »fWSXZÔ CN ÀfIY°fe W`ÔÜ W½ffBÊ dÀ±f°f ´f`dÀfdRYIY Àfb³ff¸fe ¨fZ°ff½f³fe ImYÔQi ³fZ þf´ff³f ÀfdW°f BÔOfZ³fZdVf¹ff, W½ffBÊ õe´f, °ffB½ff³f, øYÀf, ¸ffIYÊÀf AfB»f`ÔO, CXØfSXe ¸ffdSX¹ff³ff, ¦fbAf¸f AüSX dRY»fe´feÔÀf ImY d»fE ·fe þfSXe IYe ¦fBÊ W`Ü Wf»ffÔdIY ·ffSX°f ImY Àf¸fbQie °fMX ¸fWRYcþ W`Ô AüSX ¹fWfÔ ImY d»fE Àfc³ff¸fe IYe IYfZBÊ ¨fZ°ff½f³fe ³fWeÔ þfSXe IYe ¦fBÊ W`Ü ´ff´fbAf ³¹fc d¦f³fe, AfgÀMÑZd»f¹ff, ³¹fcþe»f`ÔO, dRYþe, ¸f`d¢XÀfIYfZ, ¦½ffMXZ¸ff»ff, A»f Àff»½ffOfZSX, IYfZÀMXfdSXIYf, d³fIYfSXf¦fbAf, ´f³ff¸ff, WfZÔOcSXfÀf, d¨f»fe, B¢X½ffOfZSX, (Vû¿f ´fZªf 2 ´fSX)

QÀf »fû¦fûÔ IYû dªfaQf ªf»ff¹ff »fJ³fDY /¸fWSXfþ¦fÔþÜ CØfSX ´fiQZVf ¸fZÔ ¸fWSXfþ¦fÔþ dþ»fZ ImY NcNe¶ffSXe ÃfZÂf ¸fZÔ VfbIiY½ffSX IYû ¦fif¸f ´fi²ff³f IYe W°¹ff ÀfZ ³fSXfªf »ffZ¦ffZÔ ³fZ W°¹ffSXfZÔ ImY QfZ §fSXfZÔ ¸fZÔ Af¦f »f¦ff Qe dþÀf¸fZÔ QÀf »ffZ¦f dþÔQf þ»f ¦fEÜ SXfª¹f ImY d½fVfZ¿f ´fbd»fÀf ¸fWfd³fQZVfIY (IYf³fc³f ½¹f½fÀ±ff) ¶fÈþ»ff»f ³fZ IYWf dIY VfbIiY½ffSX IYe Àfb¶fW QÀf ¶fþZ NcNe¶ffSXe B»ffImY ImY dO¦fWe ¦ffÔ½f ¸fZÔ A¹ffZ²¹ff Qc¶fZ, õfdSXIYf Qc¶fZ, IYÈ¿¯f IbY¸ffS Qc¶fZ AüSX ²feSXZ³Qi Qc¶fZ ³fZ ¦fif¸f ´fi²ff³f Qe³ff³ff±f dÀfÔW IYfZ þ¸fe³f ImY d½f½ffQ ¸fZÔ ¦ffZ»fe ¸ffSX Qe dþÀfÀfZ C³fIYe ¸fÈ°¹fb WfZ ¦fBÊXÜ ¦fif¸f ´fi²ff³f IYe W°¹ff ImY dÀf»fdÀf»fZ ¸fZÔ QfZ »ffZ¦ffZÔ IYfZ d¦fSXµX°ffSX ·fe dIY¹ff ¦f¹ffÜ C³WfZÔ³fZÔ IYWf dIY ¦fif¸f ´fi²ff³f IYe W°¹ff ÀfZ ³ffSXfªf C³fImY Àf¸f±fÊIYfZÔ ³fZ õfdSXIYf Qc¶fZ AüSX A¹ffZ²¹ff Qc¶fZ ImY §fSX ¸fZÔ Af¦f »f¦ff Qe dþÀf¸fZÔ (Vû¿f ´fZªf 2 ´fSX)

CHAUHAN & JEE LAL ELECTRON IC S/ ELECTRICALS A NAME OF RELIABILITY All Electricals Items Available AT Wholesale Rate All Type Remote :- T.V., LCD, A.C, DTH, CD, DVD , TATA SKY Mobile No. 9999640997,9289653339, 9810806148 MAIN HAROLA MARKET V- 36 , SECTOR- 5 NEAR BHARAT & M.S. Electrical

øÊÒ. üÊË Á⁄U‚Ê‹ Á‚¢„U fl◊ʸ ¬˝Ê. ∑§Ê‹Ëø⁄UáÊ fl◊ʸ ⁄UÊ◊¬˝∑§Ê‡Ê fl◊ʸ

×æðÙê …ßñÜâü (’„U‹Ê‹¬È⁄U flÊ‹)

üÊË ‹ˇ◊Ë •ÊèÊÍcÊáÊ ∑§ãŒ˝ „U◊Ê⁄U ÿ„UÊ¢ ¬⁄U „U⁄U ¬˝∑§Ê⁄ ∑§ ‚ÊŸ fl øÊ¢ŒË ∑§ •ÊèÊÍcÊáÊ ’ŸÊÿ¥ fl ◊⁄Uê◊à Á∑§ÿ ¡ÊÃ „UÒ¥– ªÊ¢fl - ’„U⁄UÊ◊¬È⁄U, ÁŸÿ⁄U — •ÊŒ‡Ê¸ ¬Áé‹∑§ S∑ͧ‹, Á¡‹Ê ªÊÁ¡ÿÊ’ÊŒ Ph.: 9818371177, 9891371177

„

ªff´ff³f IZY ³¹fcdIY»f¹fSX ´»ffaMX ¸fZÔ »f¦fe Af¦f „ MXfZ¢X¹ffZ ImY d³fIYMXY40 »ffJ §fSXfZÔ ¸fZÔ d¶fþ»fe Af´fcd°fÊ N´f „ ·fcIYÔ´f IYe °fe½fi°ff dSX¢XMXSX ´f`¸ff³fZ ´fSX 8.8 AfÔIYe ¦fBÊ „ SXfW°f IYf¹fÊ ImY d»fE 900 »ffZ¦ffZÔ IYfZ IYf¸f ´fSX »f¦ff¹ff „ Àfb³ff¸fe ImY QüSXf³f Àf¸fbQi IYe 20 RYeMX DYÔ¨fe »fWSXZÔ CN ÀfIY°fe W`Ô

MXfZ¢X¹ffZÜ

þf´ff³f ¸fZÔ d½f³ffVfIYfSXe ·fcIYa´f Af³fZ AüSX Àfb³ff¸fe IYe »fWSXZÔ CN³fZ ImY ¶ffQ ½fWfÔ 300 dIY»ffZ¸feMXSX ´fid°f §fÔMXZ IYe SXµX°ffSX ÀfZ ¨f»f³fZ ½ff»fe ¶fb»fZMX SXZ»f¦ffdOÞ¹ffZÔ IYf ´fdSX¨ff»f³f SXfZIY dQ¹ff ¦f¹ff W`Ü VfbIiY½ffSX IYfZ dSX¢XMXSX ´f`¸ff³fZ ´fSX 8.9 IYe °fe½fi°ff ImY ·fcIYa´f ImY ÓfMXImY ¸fWÀfcÀf dIYE ¦fEÜ BÀfImY ¶ffQ Àfb³ff¸fe IYe »fWSXZÔ ·fe CN³fZ »f¦feÔÜ ·fcIYa´f AüSX Àfb³ff¸fe ImY ¶fe¨f ¹fWfÔ ·ffSXe °f¶ffWe WbBÊ W`Ü Àf¸ff¨ffSX EþZÔÀfe dÀf³WbAf ImY W½ff»fZ ÀfZ J¶fSX Qe ¦fBÊ W` dIY Àf·fe dVfÔIYfÔÀfZ³f ¶fb»fZMX SXZ»f¦ffdOÞ¹ffZÔ IYe Af½ffþfWe SXfZIY Qe ¦fBÊ W`Ü þf´ff³f ImY WfZÔVfb AüSX ¢X¹fcVfb õe´f °fe½fi ¦fd°f ÀfZ ¨f»f³fZ ½ff»fZ SXZ»f »ffB³ffZÔ ImY þdSXE MXfZ¢X¹ffZ ÀfZ þbOÞ°fZ W`ÔÜ þf´ff³f IYe ¶fb»fZMX SXZ»f¦ffdOÞ¹ffZÔ IYfZ dVfÔIYfÔÀfZ³f IYW°fZ W`ÔÜ þf´ff³f SXZ»f½fZ B³WZÔ ÀfÔ¨ffd»f°f IYSX°ff W`Ü

·ffSX°f ¸fZÔ Àfb³ff¸fe IYf J°fSXf ³fWeÔ ³fBÊ dQ»»feÜ

þf´ff³f ¸fZÔ Vfd¢°fVff»fe ·fcIYa´f ImY ¶ffQ AfBÊ Àfb³ff¸fe ÀfZ ¸f¨fe °f¶ffWe ImY ¶fe¨f Ad²fIYfdSX¹ffZÔ ³fZ IYWf W` dIY ·ffSX°fe¹f Àf¸fbQie °fMXfZÔ ´fSX Àfb³ff¸fe IYf J°fSXf ³fWeÔ W`Ü ´fȱ½fe d½fÄff³f ¸fÔÂff»f¹f ImY Àfd¨f½f Vf`»fZVf ³ff¹fIY ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ·ffSX°f ¸fZÔ Àfb³ff¸fe IYf J°fSXf ³fWeÔ W` BÀfd»fE »ffZ¦ffZÔ IYfZ §f¶fSXf³fZ IYe þøYSX°f ³fWeÔ W`Ü ³ff¹fIY ³fZ IYWf dIY ´fc½feÊ EdVf¹ffBÊ QZVffZÔ ¸fZÔ Àfb³ff¸fe IYe ¨fZ°ff½f³fe þfSXe IYe ¦fBÊ W` ³f dIY dW³Q ¸fWfÀff¦fSX ¸fZÔÜ QZVf ¸fZÔ ½f¿fÊ 2004 ¸fZÔ Àfb³ff¸fe Af³fZ ImY ¶ffQ We ½f¿fÊ 2007 ¸fZÔ ¸fWfÀff¦fSXe¹f Àfc¨f³ff ImY d»fE ·ffSX°fe¹f SXf¿MÑXe¹f ImYÔQi (AfBÊE³fÀfeAfZAfBÊEÀf) IYe À±ff´f³ff ´fȱ½fe d½fÄff³f ¸fÔÂff»f¹f ImY °fW°f W`QSXf¶ffQ ¸fZÔ IYe ¦fBÊ ±feÜ

RYþeÊ ´f°fZ ´fSX ¶f³ff WÀf³f IYf ´ffÀf´ffZMXÊ, þfÔ¨f VfbøY ´fMX³ffÜ IYSX ¨ffZSXe ImY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ¸fWfSXf¿MÑX ImY ´fb¯fZ ÀfZ d¦fSXµX°ffSXe ImY ¶ffQ þ¸ff³f°f ´fSX dSXWf ½¹f½fÀff¹fe WÀf³f A»fe ³fZ d¶fWfSX IYe SXfþ²ff³fe ´fMX³ff ÀfZ ·fe ´ffÀf´ffZMXÊ ¶f³f½ff³fZ ImY d»fE RYþeÊ ´f°fZ IYf ÀfWfSXf d»f¹ff ±ffÜ SXfª¹f ImY A´fSX ´fbd»fÀf ¸fWfd³fQZVf SXfª¹f½fîʳf Vf¸ffÊ ³fZ VfbIiY½ffSX IYfZ ¶f°ff¹ff dIY ¹fW ¸ff¸f»ff A·fe þfÔ¨f IYf d½f¿f¹f W` dIY WÀf³f ³fZ ´ffÀf´ffZMXÊ ¶f³f½ff³fZ IYf þfZ RYþeÊ ´f°ff dQ¹ff ±ff CÀfIYf Af²ffSX ¢X¹ff ±ffÜ C³WfZÔ³fZ IYWf dIY WÀf³f IYe d¦fSXµX°ffSXe ImY ¶ffQ ¹fW ¸ff¸f»ff ´fiIYfVf ¸fZÔ Af¹ff W`, dþÀfIYe þfÔ¨f ¨f»f SXWe W`Ü ´fMX³ff ImY ½fdS¿NX ´fbd»fÀf A²feÃfIY Af»ffZIY IbY¸ffSX ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ¹fW ¸ff¸f»ff ¦fb÷Y½ffSX IYfZ SXfª¹f ImY ½fdS¿NX ´fbd»fÀf ´fQfd²fIYfdSX¹ffZÔ ImY Àff¸f³fZ »ff¹ff ¦f¹ffÜ ½f¿fÊ 1997 ¸fZÔ WÀf³f ³fZ ´fMX³ff ÀfZ EIY ´ffÀf´ffZMXÊ WfdÀf»f dIY¹ff ±ff, CÀfIYe þfÔ¨f IYSXfBÊ þf SXWe W`Ü ´ffÀf´ffZMXÊ ¶f³f½ff³fZ ImY d»fE À±ff³fe¹f ´f°ff ´fMX³ff dÀfMXe ImY Af»f¸f¦fÔþ ±ff³ff IYf ´fNf³fMXfZ»fe AüSX À±ff¹fe ´f°ff Àfe°ff¸fPÞe IYf ¶fZ»fÀfÔO dQ¹ff ¦f¹ff ±ffÜ þfÔ¨f ImY ¶ffQ þ³¸f À±ff³f ÀfWe ³fWeÔ ´ffE þf³fZ E½fÔ ´fc½fÊ ImY ´ffÀf´ffZMXÊ IYe þf³fIYfSXe ³fWeÔ QZ³fZ ImY IYfSX¯f ´ffÀf´ffZMXÊ IYf¹ffÊ»f¹f IYfZ VfIY WbAfÜ BÀfe ImY Af²ffSX ´fSX ÃfZÂfe¹f ´ffÀf´ffZMXÊ IYf¹ffÊ»f¹f ³fZ d´fL»fZ ½f¿fÊ 19 dQÀfÔ¶fSX IYfZ ´fMX³ff ImY IYfZ°f½ff»fe ±ff³ff ¸fZÔ ¸ff¸f»ff QþÊ IYSXf¹ff ±ffÜ

°ffIY°f

þf´ff³f ³fZ ¶fb»fZMX SXZ»f¦ffdOÞ¹ffZÔ IYf ´fdSX¨ff»f³f SXfZIYf

·ffSX°f ³fZ VfbIiY½ffSX IYfZ ´fSX¸ff¯fb W¸f»ff IYSX³fZ ¸fZÔ ÀfÃf¸f À½fQZVf d³fd¸fÊ°f ´fȱ½fe-2 AüSX ²f³fb¿f d¸fÀffB»ffZÔ IYf ÀfRY»f ´fSXeÃf¯f dIY¹ff ½fWeÔ ´ffdIYÀ°ff³f ³fZ ·fe ´fSX¸ff¯fb Wd±f¹ffSX »fZ þf³fZ ¸fZÔ ÀfÃf¸f W°RY-2 d¸fÀffB»f IYf ´fSXeÃf¯f dIY¹ffÜ Àf°fW ÀfZ Àf°fW ´fSX 350 dIY»ffZ¸feMXSX IYe QcSXe °fIY ¸ffSX IYSX³fZ ½ff»fe ¶f`d»fdÀMXIY d¸fÀffB»f ´fȱ½fe-2 IYfZ COÞeÀff IYe SXfþ²ff³fe ·fb½f³fZV½fSX ÀfZ 230 dIY»ffZ¸feMXSX QcSX ¨ffÔQe´fbSX ImY IYfa´»fZ¢XÀf3 ÀfZ ´fiÃfZd´f°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ ½fWeÔ ´fȱ½fe d¸fÀffB»f IYf ³füÀfZ³ff ImY A³fbIYc»f ÀfÔÀIYSX¯f ²f³fb¿f d¸fÀffB»f IYfZ COÞeÀff ImY °fMX ´fSX ³füÀfZ³ff ImY EIY þWfþ ÀfZ

¦fû»OX

ÀMZÔXOXOÊX ¦fWX³fZ

21,260X ÷Y. (00.00) 54,300 ÷Y. (22 I`YSmXMX)

d½fVfZ¿f Àfa´ffQIYe¹f

d³f¸fZÊVf °¹ff¦fe

»ff¦fc IYe ªffE Àf¸ff³f ¨fb³ff½f ´fi¯ff»fe

A´fi°Ãf¹f øY´f ÀfZ d³fIYf¹f ¨fb³ff½fûÔ IYf d½fSXû²f IYSX³ff °fû CXd¨f°f W`ÔX »fZdIY³fX BXÀfIYf d½fSXû²f IYSX³fZ ½ff»fe ´ffdMÊX¹fûÔ IYû ·fe BXÀf ¶ff°f IYf ²¹ff³f ¨ffdWXE dIY ´fcSmX QZVf ¸fZÔ ¨fb³ff½f ´fidIiY¹ff IYe EIY Àf¸ff³f ´fi¯ff»fe »ff¦fc IYe ªff³fe ¨ffdWXEÜ ¸fb£¹f ¨fb³ff½f Af¹fb¢°f IYû BXÀf ´fSX d³f¹f¸ff½f»fe °f`¹ffSXe IYSX³fe ¨ffdWXEÜ BXÀfIZY ¶ffQ ¹fdQ ´fiQZVf ÀfSXIYfSX BXÀf ´fi¯ff»fe ¸fZÔ IYûBÊX RZYSX¶fQ»f IYSX³ff ¨ffWZX °fû CXÀfIZY d»fE ¸fb£¹f ¨fb³ff½f Af¹fb¢°f IYe A³fb¸fd°f »fZ³ff Af½fV¹fIY IYSX³ff ¨ffdWXEÜ ¸füªfcQf Àf¸f¹f ¸fZÔ ¨fb³ff½f Af¹fb¢°f IYf Ad²fIYfSX IZY½f»f »fûIY Àf·ff ½f d½f²ff³f Àf·ff ¨fb³ff½fûÔ °fIY WXe Àfed¸f°f W`Ü ´fcSmX QZVf ¸fZÔ EIY Àf¸ff³f ¨fb³ff½f ´fi¯ff»fe »ff¦fc WXû³fZ IZY ¶ffQ IYûBÊX ·fe ÀfØff²ffSXe ´ffMXeÊ ¸f³f¸ff³fe ³fWXeÔ IYSX ÀfIY°fe W`XÜ dIYÀfe ·fe ´fiQZVf ¸fZÔ WXû³fZ ½ff»fZ d³fIYf¹f ¨fb³ff½f LXûMZX ³fWXeÔ WXû°fZ W`ÔXÜ ·fi¿MXf¨ffSX IYe ªfOÞX ¹fWXeÔ ÀfZ VfbøY WXû°fe W`XÜ A¦fSX ¨fb³ff½f Af¹fb¢°f d³f¿´fÃf ¨fb³ff½f IYSXf³ff ¨ffWX°fZ W`ÔX °fû ´fWX»f IYSX³fe WXû¦feÜ BXÀf Àfa¶fa²f ¸fZÔ Àf£°f IYQ¸f CXNXf³fZ IZY ¶ffQ WXe »fûIY Àf·ff AüSX d½f²ff³f Àf·ff ¨fb³ff½fûÔ ¸fZÔ ´fc¯fÊ Bʸff³fQfSXe WXû ÀfIY°fe W`XÜ WXf»ffadIY ¨fb³ff½f ´fidIiY¹ff ¸fZÔ d´fL»fZ IbYLX ½f¿fûÔÊ ¸fZÔ IYfRYe RZYSX¶fQ»f Af¹ff W`XÜ BXÀfIZY ¶ff½fªfcQ A·fe IYfRYe Àfb²ffSX dIYE ªff³fZ IYe Af½fV¹fIY°ff W`XÜ A´fi°¹fÃf ¨fb³ff½f ´fidIiY¹ff ÀfZ IYfRYe IbYLX ¶fQ»f ªff°ff W`XÜ d³fIYf¹f ¨fb³ff½fûÔ ¸fZÔ ¨fb³fIYSX Af³fZ ½ff»fZ ´ff¿fÊQ WXe A²¹fÃf IYf ¨f¹f³f IYS°f W`ÔXZÜ dªfÀf¸fZÔ ²f³f AüSX ¶f»f IYf ´fi¹fû¦f WXû³ff »ffdªf¸fe W`XÜ BXÀfIZY ¶ffQ ·fe ¨fb³fZ ¦fE A²¹fÃf IZY d½f÷YðX Ad½fV½ffÀf ´fiÀ°ff½f »ff¹ff ªff ÀfIY°ff W`XÜ ÀfØff²ffSXe ´ffdMÊX¹fûÔ IZY WXf±f A¦fSX ¨fb³ff½f IYe IY¸ff³f WXû¦fe °fû d³fdV¨f°f WXe ½fWXY d³f¹f¸fûÔ ¸fZÔ A´f³fZ À½ff±fûË IYe ´fcd°fÊ IZY d»fE RZYSX¶fQ»f IYSX³fZ IYf ´fi¹ffÀf IYSmX¦feÜ CXÀf Àf¸f¹f d½f´fÃf A´f³ff d½fSXû²f ªf°ffIYSX dQ£ff½ff IYSX°ff W`X AüSX d½f´fÃfe ªf¶f À½f¹fa ÀfØff ¸fZÔ Af°fZ W`ÔX °fû A´f³fZ »ff·f IZY d»fE CXÀf ¶fQ»fZ ¦fE d³f¹f¸f IYû ÀfWXe NXWXSXf³fZ »f¦f°fZ W`ÔXÜ CXØfSX ´fiQZVf ¸fZÔ B³f dQ³fûÔ ¸fb£¹f¸faÂfe ¸ff¹ff½f°fe d½f´fÃf IZY Qû°fSXRYf d½fSXû²f IYf Àff¸f³ff IYSX SXWXe W`ÔXÜ EIY AüSX ´fiQZVf IYe d¦fSX°fe d½fd²f ½¹f½fÀ±ff AüSX ½¹ff´°f ·fi¿MXf¨ffSX IYe ½fªfWX ÀfZ Àf´ff ³fZ ÀfSXIYfSX IZY dJ»ffRY ¸fû¨ffÊ Jû»f dQ¹ff W`XÜ AÀf»f ¸fZÔ À±ff³fe¹f d³fIYf¹f IZY ¨fb³ff½f ´fidIiY¹ff ¸fZÔ ÀfaVfû²f³f Àfa¶fa²fe ´fiÀ°ff½f ¸fb£¹f¸faÂfe ³fZ SXfª¹f´ff»f IZY ´ffÀf ·fZªff W`XÜ BÀf ´fiÀ°ff½f ¸fZÔ SXfª¹f ¸fZÔ A¶f °fIY WXû SXWZX ´fi°¹fÃf ¨fb³ff½f ¸fZÔ Af¸f ªf³f°ff ¸fWXf´füSX, CX´f¸fWXf´füSX AüSX ´ffd»fIYf A²¹fÃf IZY d³f½ffʨf³f IYSX°fe W`XÜ »fZdIY³f ÀfSXIYfSX õXfSXf SXfª¹f´ff»f IYû ·fZªfZ ¦fE dÀfRYfdSXVfe ´fÂf ¸fZÔ ³fE ¨fb³ff½fe ½f¿fÊ ¸fZÔ A´fi°¹fÃf ´fi¯ff»fe ÀfZ IYSXfE ªff³fZ IYe Àf»ffWX Qe ¦fBÊX W`XÜ BXÀf ´fi¯ff»fe ¸fZÔ BX³f ´fQûÔ IZY d»fE ´fi°¹ffdVf¹fûÔ IYf d³f½ffʨf³f Àfe²û ªf³f°ff õXfSXf IYSX³fZ IZY ¶fªff¹f CXÀfIZY õXfSXf ¨fb³fZ ¦fE d³f¦f¸f ´ff¿fÊQûÔ IYSmÔX¦fZÜ ¸ff¹ff½f°fe IZY BÀfe ´fiÀ°ff½f IYû SXfª¹f IYe AWX¸f d½f´fÃfe ´ffdMÊX¹ffa Àf´ff AüSX ·ffªf´ff ³fZ »fûIY°faÂf d½fSXû²fe IYSXfSX dQ¹ff W`XÜ CX³fIYf IYWX³ff W`X dIY ¸ff¹ff ÀfSXIYfSX ¨fb³ff½f d³f¹f¸ff½f»fe ¸fZÔ ÀfaVfû²f³f IYSX A´f³ff dWX°f Àff²f³ff ¨ffWX°fe W`XÜ ªf`Àff dIY CX³WXûÔ³fZ WXfd»f¹ff ´fa¨ff¹f°f ¨fb³ff½fûÔ IZY QüSXf³f dIY¹ff ±ffÜ d½f´fÃfe Q»fûÔ IYf ¹fWX ·fe IYWX³ff W`X dIY A¦fSX SXfª¹f´ff»f ³fZ BÀf ´fiÀ°ff½f IYû A´f³fe ¸faªfcSXe QZ QZ°fZ W`ÔX °fû »fûIY°faÂf IYe d³fªf»fe BIYfBÊ IZY ¨fb³ff½f ¸fZÔ ªf³f°ff IYe ·fcd¸fIYf ¦fü¯f WXû ªffE¦fe AüSX CXÀfIYe ªf¦fWX ²f³f-¶f»f IYf JZ»f WXf½fe WXû ªffE¦ffÜ ´ff¿fÊQûÔ IYe JSXeQ-RYSXû£°f IYf ²fa²ff VfbøY WXû ªffE¦ffÜ d»fWXfªff »fûIY°faÂf ¸fZÔ »fûIY IYe ªf¦fWX ²f³f IYe ´fi²ff³f°ff WXû¦feÜ

ÀÔf¹fb¢°f Àfd¸fd°f ³fWeÔ ¶f³fe °ffZ IYd³f¸ffZÓfe AüSX Q¹ff»fb A¸¸ff»f ÀfZ ´fcL°ffL ·fcJ WOÞ°ff»f IYSXZÔ¦fZ WþfSXZ ¦ffa²fe½ffQe IYf¹fÊIY°ffÊ ³fZ ´fi²ff³f¸faÂfe IYû d»f£ff ´fÂf

³fBÊ dQ»»fe, SXfCXÀfaÜ þf³fZ ¸ff³fZ ¦ffÔ²fe½ffQe IYf¹fÊIY°ffÊ A³³ff WþfSXZ ³fZ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¸f³f¸ffZW³f dÀfÔW ImY ¸fÔdÂf¹ffZÔ IYe C´f Àfd¸fd°f ImY Àff±f ¶f`NIY ImY ´fiÀ°ff½f IYfZ JdSXþ IYSX°fZ WbE ¸ffÔ¦f IYe W` dIY þ³f »ffZIY´ff»f d½f²fZ¹fIY IYfZ ¸fÔþcSX IYSX³fZ ImY d»fE Af¸f ³ff¦fdSXIYfZÔ AüSX ÀfSXIYfSXe ´fid°fd³fd²f¹ffZÔ IYe EIY ÀfÔ¹fb¢°f Àfd¸fd°f ¶f³ffBÊ þfE A³¹f±ff ½fW ·fcJ WOÞ°ff»f IYSXZÔ¦fZÜ CX³WXûÔ³fZ IYWf W` dIY BÀf d½f²fZ¹fIY IYf ¸fÀfüQf ½fZ »ffZ¦f A¨Le ÀfZ °f`¹ffSX ³fWeÔ IYSXZÔ¦fZ þfZ BÀf IYf³fc³f ImY Qf¹fSXZ ¸fZÔ AfEa¦fZÜ ¹fW Àfe²fZ °füSX ´fSX dW°ffZÔ IYf MXIYSXf½f W`Ü ´fÂf ¸fZÔ IYWf W`X dIY OXfg. ¸f³f¸fûWX³f dÀfaWX ³fZ kBÔdO¹ff A¦fZÔÀMX IYSX´Vf³fk ImY ÀfQÀ¹fûÔ IYfZ ¸fÔdÂf¹ffZÔ ImY Àf¸fcW IYe C´f Àfd¸fd°f ImY Àff±f 25 ¸ff¨fÊ ImY ¶ffQ EIY ÀffÔImYd°fIY ¸fb»ffIYf°f IYf ÀfbÓff½f dQ¹ff ±ffÜ BÀf ÀffÔImYd°fIY ¸fb»ffIYf°f ImY À±ff³f ´fSX ½fWX

¨ffW°fZ W`Ô dIY A¦fSX BÀf dQVff ¸fZÔ IbYLX ¶fZWX°fSX IYQ¸f CNfE þfEÔ °ffZ ½ffÀ°fd½fIY Vfb÷YAf°f WfZ¦feÜ C³WfZÔ³fZ ÀfbÓff½f dQ¹ff dIY ÀfSXIYfSX °fbSXÔ°f þ³f »ffZIY´ff»f d½f²fZ¹fIY Àfd¸fd°f IYf ¦fN³f IYSXZ dþÀf¸fZÔ Af¸f ³ff¦fdSXIYfZÔ ImY ¶fe¨f ImY ´ffÔ¨f ÀfQÀ¹ffZÔ IYfZ Vffd¸f»f dIY¹ff þfEÜ BÀfe °fSXW ÀfSXIYfSX IYe °fSXR ÀfZ ·fe BÀf¸fZÔ ´ffÔ¨f ÀfQÀ¹f Vffd¸f»f dIYE þfEÔ þfZ ÀfSXIYfSX IYe °fSXR ÀfZ »ffZIY´ff»f d½f²fZ¹fIY IYf ¸fÀfüQf °f`¹ffSX IYSXZÔ¦fZÜ BÀf Àfd¸fd°f IYe A²¹fÃf°ff ³ff¦fdSXIY Àf¸ffþ IYf ´fid°fd³fd²f IYSXZÔÜ ¹fW Àfd¸fd°f 13 ¸fBÊ 2011 °fIY A´f³fe dSX´ffZMXÊ IYSX QZÜ BÀf dSX´ffZMXÊ IYfZ AÔd°f¸f ¸ff³ff þfE AüSX CÀfIYe þfÔ¨f dIYÀfe AüSX Àfd¸fd°f ÀfZ ³fWeÔ IYSXfBÊ þfEÜ

·ffSX°f AüSX ´ffdIYÀ°ff³f IYe ÀfZ³ffAûÔ IYû d¸f»fe ¸fªf¶fc°fe

´fSX¸ff¯fb W¸f»fZ ¸fZÔ ÀfÃf¸f d¸fÀffB»ffZÔ IYf ´fSXeÃf¯f

¶ff»ffÀffZSX/·fb½f³fZV½fSX/BÀ»ff¸ff¶ffQÜ

18,174.09 (- 153.84X) 5445.45 (-05.89X)

´fȱ½fe-2 Qû Àfü °feÀf dIY»fû¸feMXSX °fIY AüSX ²f³fb¿f d¸fÀffBX»f 350 dIY»fû¸feMXSX IYe QcSXe °fIY IYSX ÀfIY°fe W`ÔX ¸ffSX

´fiÃfZd´f°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ LW ¸ff¨fÊ IYfZ SXÃff VffZ²f E½fÔ d½fIYfÀf ÀfÔÀ±ff³f (OeAfSXOeAfZ) õfSXf dIYE ¦fE d¸fÀffB»f ´fSXeÃf¯f ImY ¶ffQ ´ffÔ¨f dQ³f ImY AÔQSX ¹fW QcÀfSXf d¸fÀffB»f ´fSXeÃf¯f dIY¹ff ¦f¹ff W`Ü ¨ffÔQe´fbSX EIYeIÈY°f ´fSXeÃf¯f SXZÔþ (AfBÊMXeAfSX) ImY d³fQZVfIY EÀf. ´fe. QfÀf ³fZ IYWf dIY ´fSXeÃf¯f ImY

QüSXf³f d½fd·f³³f SXOfSX AüSX C´fIYSX¯ffZÔ ImY ªfdSX¹fZ d¸fÀffB»f AüSX ´fcSXZ Ad·f¹ff³f IYe d³f¦fSXf³fe IYe ¦fBÊÜ »fùf ImY IYSXe¶f dÀ±f°f þWfþ ImY ªfdSX¹fZ d¸fÀffB»f õfSXf »fùf IYfZ ·fZQ³fZ ImY °fSXeImY ´fSX ·fe ³fþSX SXJe ¦fBÊÜ C³WfZ³Ô fZ IYWf dIY ´fSXeÃf¯f ´fcSXe °fSXW ÀfZ ÀfRY»f SXWfÜ d¸fÀffB»f ³fZ »fùf IYfZ ÀfMXeIY°ff ÀfZ ·fZQ dQ¹ffÜ QfZ³ffZÔ d¸fÀffB»ffZÔ

IYf ´fiÃfZ´f¯f SX¯f³fed°fIY ¶f»f IY¸ffÔO õfSXf ´fidVfÃf¯f Ad·f¹ff³f ImY °fW°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ ´fȱ½fe-2 d¸fÀffB»f IYe COÞf³f A½fd²f 483 ÀfZIYm OÔ AüSX Ad²fIY°f¸f COÞf³f DYÔ¨ffBÊ 43.5 dIY»ffZ¸feMXSX W` AüSX ¹fW 500 dIY»ffZ¦fif¸f ½fþ³f ImY Wd±f¹ffSX »fZ þf ÀfIY°fe W`Ü ½fWeÔ ²f³fb¿f d¸fÀffB»f ´fȱ½fe d¸fÀffB»f IYf ³füÀfZ³ff ImY A³fbIYc»f ÀfÔÀIYSX¯f W`Ü BÀfZ ´fbSXe °fMX ÀfZ Àfb¶fW 10:03 ¶fþZ ´fiÃfZd´f°f dIY¹ff ¦f¹ffÜ þWfþ ÀfZ ´fiÃfZd´f°f IYe þf³fZ ½ff»fe ¹fW d¸fÀffB»f 350 dIY»ffZ¸feMXSX IYe QcSXe °fIY ¸ffSX IYSX ÀfIY°fe W` AüSX ´fSX¸ff¯fb Wd±f¹ffSX »fZ þf³fZ ¸fZÔ ÀfÃf¸f W`Ü ´ffdIYÀ°ff³f ³fZ IY¸f QcSXe °fIY Àf°fW ÀfZ Àf°fW ´fSX ¸ffSX IYSX³fZ ½ff»fe W°RY-2 (A¶Qf»fe) d¸fÀffB»f IYf ÀfRY»f ´fSXeÃf¯f dIY¹ffÜ

¨fZ³³fBÊÜ

Àfe¶feAfBÊ ³fZ 2þe À´fZ¢XMѸf Af½fÔMX³f ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ VfbIiY½ffSX IYfZ °fd¸f»f³ffOb ImY ¸fb£¹f¸fÔÂfe E¸f. IY÷Y¯ffd³fd²f IYe ¶fZMXe IYd³f¸ffZÓfe AüSX C³fIYe QcÀfSXe ´f°³fe Q¹ff»fb A¸¸ff»f ÀfZ ´fcL°ffL IYeÜ IYd³f¸ffZÓfe Qid½fOÞ ¸fb³fZÂf IYOÞ¦f¸f (OeE¸fImY) IYe ÀffÔÀfQ ·fe W`ÔÜ IY»ffB¦f³fSX MXe½fe ImY ½fdS¿NX ´fQfd²fIYfSXe A¸fSXf±f³f ÀfZ ·fe þ»Q We ´fcL°ffL WfZ¦feÜ OeE¸fImY ¸fb£¹ff»f¹f ¸fZÔ dÀ±f°f IY»ffB¦f³fSX MXe½fe ImY IYf¹ffÊ»f¹f ¸fZÔ ¹fW ´fcL°ffL þfSXe W`Ü ´fcL°ffL ImY d»fE °fe³ffZÔ »ffZ¦f 10:30 ¶fþZ ¹fWfÔ ´fWbÔ¨fZÜ Ad²fIYfdSX¹ffZÔ ³fZ IYWf dIY À½ff³f

MXZ»feIYfg¸f ImY ´fi¸ffZMXSX VffdWQ ¶f»f½ff ÀfZ Àfa¶fÔd²f°f IYa´f³fe dÀf³fZ¹fb¦f dRY»¸Àf õfSXf IY»ffB¦f³fSX MXe½fe IYfZ dQE ¦fE 200 IYSXfZOÞ ÷Y´f¹fZ ImY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ¹fW ´fcL°ffL IYe þf SXWe W`Ü IY»ffB¦f³fSX ¨f`³f»f ¸fZÔ IYd±f°f øY´f ÀfZ IY÷Y¯ffd³fd²f ImY ´fdSX½ffSX (Vû¿f ´fZªf 2 ´fSX)


2

QZVf-d½fQZVf

³fûEOXf (E³fÀfeAfSX) Vfd³f½ffSX, 12 ¸ff¨fÊ 2011

ÀffSX Àf¸ff¨ffSX »fed¶f¹ff ³fZ ¹fc³ff³fe Àf`³¹f ´ff¹f»fMXfZÔ IYfZ dSXWf dIY¹ff

E±fZÔÀfÜ »fed¶f¹ffBÊ ³fZ°ff ¸fbA¸¸ffSX ¦fQÐQfRYe ³fZ ¹fc³ff³fe ³füÀfZ³ff ImY °fe³f ´ff¹f»fMXfZÔ IYfZ dSXWf IYSX dQ¹ff W`Ü ¹fZ ´ff¹f»fMX »fed¶f¹ff ÀfZ O¨f ³ff¦fdSXIYfZÔ IYfZ Jf»fe IYSXf³fZ IYe IYfZdVfVf ¸fZÔ þbMXZ WbE ±fZÜ ¹fW þf³fIYfSXe ¹fc³ff³fe SXÃff ¸fÔÂf»ff¹f ImY EIY ´fi½f¢°ff ³fZ Qe W`Ü Àf¸ff¨ffSX EþZÔÀfe Oe´feE ImY A³fbÀffSX ´ff¹f»fMXfZÔ ³fZ RYSX½fSXe ImY AÔ°f ¸fZÔ ¹fc³ff³fe ³ff¦fdSXIYfZÔ IYfZ d³fIYf»f³fZ ImY d»fE »fed¶f¹ff ImY d»fE COÞf³f ·fSXe ±fe, »fZdIY³f ÀfSXIYfSXe Àf`d³fIYfZÔ ³fZ C³WZÔ ´fIYOÞ d»f¹ff ±ffÜ

k11½feÔ ´fÔ¨f½f¿feʹf ¹ffZþ³ff IZY IYf¹fÊ ´fcSf XIYSmÔXl ¶fWSXfB¨fÜ d½fØfe¹f ½f¿fÊ 2011-12 ¦¹ffSXW½feÔ ´fÔ¨f½f¿feʹf ¹ffZþ³ff IYf Ad³°f¸f ½f¿fÊ W`Ü BÀfd»fE VffÀf³f ÀfZ d³fQZÊVf ´fif´°f WbE W`Ô dIY ´fdSX½¹f¹f IYf C´f¹ffZ¦f/Af½fÔMX³f ´fif±fd¸fIY°ff ´fSX A²fcSXZ IYf¹ffZÊ/´fdSX¹ffZþ³ffAfZÔ IYfZ ´fcSXf IYSX³fZ AüSX C´f»f¶²f Àfbd½f²ffAfZÔ ImY ÀfbQÈPÞeIYSX¯f WZ°fb dIY¹ff þfEÜ ½f¿fÊ 2011-12 ImY d»fE þ³f´fQ IYe d½fIYfÀf ¹ffZþ³ffAûÔ IYf AfIYfSX d³f²ffÊSX¯f, SXfª¹f ImY ÀfÔÀff²f³ffZÔ ÀfZ C´f»f¶²f WfZ³fZ ½ff»fZ ´fdSX½¹f¹f °f±ff dþ»ff ´fÔ¨ff¹f°f E½fÔ ³f¦fSX d³fIYf¹ffZÔ ImY Af³°fdSXIY ÀfÔÀff²f³ffZÔ IYfZ þfZOÞ°fZ WbE dIY¹ff þf¹fZ¦ff AüSX BÀf ´fiIYfSX C·fSXIYSX AfE ÀfÔÀff²f³ffZÔ IYe Àfe¸ff °fIY We þ³f´fQ IYe d½fIYfÀf ¹ffZþ³ff IYf ´fiføY´f °f`¹ffSX dIY¹ff þfE¦ffÜ

´ffIY ¸fZÔ 26 ·ffSX°fe¹f ¸fLbAfSXZ d¦fSXµX°ffSX

BÀ»ff¸ff¶ffQÜ ´ffdIYÀ°ff³fe Àf¸fbQie Àfe¸ff ¸fZÔ ¸fL»fe ´fIYOÞ³fZ ImY AfSXfZ´f ¸fZÔ 26 ·ffSX°fe¹f ¸fLbAfSXfZÔ IYfZ dWSXfÀf°f ¸fZÔ »fZ d»f¹ff ¦f¹ff W`Ü Àf¸ff¨ffSX ´fÂf OZ»fe MXfB¸Àf ¸fZÔ VfbIiY½ffSX IYfZ ´fiIYfdVf°f SX´fMX ImY A³fbÀffSX, ´ffdIYÀ°ff³f IYe Àf¸fbQie ÀfbSXÃff EþZÔÀfe (E¸fEÀfE) ³fZ ¶fb²f½ffSX SXf°f ¸fL»fe ´fIYOÞ³fZ ½ff»fe LW ·ffSX°fe¹f ³füIYfAfZÔ AüSX C³f ´fSX Àf½ffSX ¨ff»fIY Q»f ImY 26 ÀfQÀ¹ffZÔ IYfZ ´fIYOÞ d»f¹ff ±ffÜ ¹fZ Àf·fe ´ffdIYÀ°ff³fe Àf¸fbQie Àfe¸ff ImY AÔQSX ¸fL»fe ´fIYOÞ SXWZ ±fZÜ

»fed¶f¹ff : SXfÀf »ff³fcRY ¸fZÔ ´feLZ WMXZ d½fQifZWe

IYfdWSXf/dÂf´ffZ»feÜ »fed¶f¹ffBÊ VffÀfIY ¸fbA¸¸ffSX ¦fQÐQfRYe ImY ½fRYfQfSX Àf`d³fIYfZÔ õfSXf d½fQifZdW¹ffZÔ ImY dJ»ffRY IYe ¦fBÊ ·ffSXe IYfSXʽffBÊ ImY ¶ffQ d½fQifZdW¹ffZÔ IYfZ °fZ»f Àf¸fÈð, SXfÀf »ff³fcRY VfWSX ÀfZ ´feLZ WMX³ff ´fOÞf W`Ü ¹fW þf³fIYfSXe Àf¸ff¨ffSX ¨f`³f»f A»f þþeSXf ³fZ VfbIiY½ffSX IYfZ Qe W`Ü

»fed¶f¹ff IYû Ad°fdSX¢°f ÀfWf¹f°ff QZ¦ff A¸fZdSXIYf þZ³fZ½ffÜ

»fed¶f¹ff ImY ½f°fʸff³f Wf»ff°f ImY ¸fQÐQZ³fþSX A¸fZdSXIYf ³fZ »ffZ¦ffZÔ IYe ÀfWf¹f°ff ImY d»fE ½fWfÔ IYf¸f IYSX SXWe EþZÔdÀf¹ffZÔ IYfZ 1.7 IYSXfZOÞ Ofg»fSX IYe Ad°fdSX¢°f ÀfWf¹f°ff QZ³fZ IYe §ffZ¿f¯ff IYe W`Ü Àf¸ff¨ffSX EþZÔÀfe Oe´feE ImY ¸fb°ffd¶fIY A¸fZdSXIYf ÀfÔ¹fb¢°f SXf¿MÑX d½fV½f Jfô IYf¹fÊIiY¸f (O¶»¹fcERY´fe) IYfZ EIY IYSXfZOÞ Ofg»fSX AüSX ÀfÔ¹fb¢°f SXf¿MÑX IYe VfSX¯ff±feÊ ÀfÔÀ±ff ¹fcE³fE¨fÀfeAfSX IYfZ Ad°fdSX¢°f 20 »ffJ Ofg»fSX IYe ÀfWf¹f°ff QZ¦ffÜ BÀfImY A»ff½ff ½fW SXZOIiYfÀf IYfZ 50 »ffJ Ofg»fSX ¸fbW`¹ff IYSXfE¦ffÜ A¸fZdSXIYe d½fQZVf ¸fÔÂfe dW»fZSXe d¢X»fÔMX³f ³fZ Ad°fdSX¢°f ÀfWf¹f°ff SXfdVf þfSXe IYSX³fZ IYe §ffZ¿f¯ff IYSX°fZ WbE IYWf dIY »fed¶f¹ffBÊ ³fZ°ff ¸fbA¸¸ffSX ¦fQÐQfRYe IYe ³fZ°fÈ°½f ½ff»fe ÀfSXIYfSX ImY Àff±f

¸fQQ O¶»¹fcERY´fe IYfZ EIY IYSXfZOÞ ½f ¹fcE³fE¨fÀfeAfSX IYfZ 20 »ffJ Ofg»fSX IYe ÀfWf¹f°ff QZ¦ff A¸fZdSXIYf C³WfZÔ³fZ ÀffSXZ Àf¸fÓfü°fZ À±fd¦f°f IYSX dQE W`ÔÜ A¸fZdSXIYe Af¹ffZ¦f õfSXf þZ³fZ½ff IYfZ ¸fbW`¹ff IYSXfE ¦fE AfÔIYOÞfZÔ ImY ¸fb°ffd¶fIY ½ffdVfÔ¦fMX³f A¶f 4.7 IYSXfZOÞ Ofg»fSX »fed¶f¹ff ImY ½f°fʸff³f Wf»ff°f ¸fZÔ Af´ff°f ÀfWf¹f°ff ¸fbW`¹ff IYSXf³fZ ImY d»fE QZ SXWf W`Ü A¸fZdSXIYf ³fZ BÀf Àf´°ffW IYe VfbøYAf°f ¸fZÔ IYWf ±ff dIY ½fW »fed¶f¹ff IYfZ 16 IYSXfZOÞ Ofg»fSX IYe Afd±fÊIY ÀfWf¹f°ff C´f»f¶²f IYSXfE¦ff AüSX A·fe °fIY CÀf³fZ IbY»f SXfdVf IYf 22 RYeÀfQe dWÀÀfZ IYf ·fb¦f°ff³f IYSX dQ¹ff W`Ü (EªfZÔÀfe)

d¸fp AüSX MXйfc³fedVf¹ff IYf QüSXf IYSXZÔ¦fe dW»fZSXe ½ffdVfÔ¦fMX³fÜ

A¸fZdSXIYf IYe d½fQZVf ¸fÔÂfe dW»fZSXe d¢X»fÔMX³f 14 ÀfZ 17 ¸ff¨fÊ ImY ¶fe¨f RiYfaÀf, d¸fp AüSX MXйfc³fedVf¹ff IYf QüSXf IYSXZÔ¦feÜ Àf¸ff¨ffSX EþZÔÀfe dÀf³WbAf ImY ¸fb°ffd¶fIY A¸fZdSXIYe d½fQZVf d½f·ff¦f ImY ´fi½f¢°ff dRYd»f´f IiYfC»fZ ³fZ ¦fb÷Y½ffSX IYfZ EIY ¶f¹ff³f þfSXe IYSX IYWf dIY d¢X»fÔMX³f 14 ÀfZ 15 ¸ff¨fÊ °fIY WfZ³fZ ½ff»fZ þe-8 QZVffZÔ IYe ¶f`NIY ¸fZÔ Vffd¸f»f WfZÔ¦feÜ ¶f¹ff³f

ImY ¸fb°ffd¶fIY ¶f`NIY ¸fZÔ Vffd¸f»f WfZ³fZ ImY ¶ffQ d¢X»fÔMX³f d¸fp AüSX MXйfc³fedVf¹ff þfEÔ¦fe þWfÔ ½fW QfZ³ffZÔ QZVffZÔ ImY Ad²fIYfdSX¹ffZÔ AüSX ÃfZÂfe¹f EþZÔdÀf¹ffZÔ ImY ÀfQÀ¹ffZÔ ImY Àff±f ½f°fʸff³f Wf»ff°f ´fSX ¨f¨ffÊ IYSXZÔ¦feÜ (EªfZÔÀfe)

·fcIaY´f ´fedOÞX°fûÔ IYûX ·ffSX°f ³fZ þ°ffBÊ ÀfÔ½fZQ³ff

³fBÊ dQ»»feÜ ·ffSX°f ÀfSXIYfSX ³fZ ·fcIYa´f ´fi·ffd½f°f þf´ff³f ImY ´fid°f VfbIiY½ffSX IYfZ A´f³fe ÀfWf³fb·fcd°f ´fiIYMX IYe °f±ff þøYSX°f ´fOÞ³fZ ´fSX ÀfW¹ffZ¦f QZ³fZ IYe ´fZVfIYVf IYeÜ Àff±f We ¹fW ·fe IYWf dIY ½fWfÔ SXW SXWZ Àf·fe 25,000 ·ffSX°fe¹f ÀfbSXdÃf°f W`ÔÜ d½fQZVf ¸fÔÂff»f¹f IYe AfZSX ÀfZ þfSXe EIY ¶f¹ff³f ¸fZÔ IYWf ¦f¹ff W` dIY ·ffSX°f Afþ (VfbIiY½ffSX) QfZ´fWSX ¶ffQ AfE ·fe¿f¯f ·fcIYa´f AüSX Àfb³ff¸fe ÀfZ ´fi·ffd½f°f þf´ff³f ImY »ffZ¦ffZÔ E½fÔ ÀfSXIYfSX ImY ´fid°f A´f³fe ÀfWf³fb·fcd°f ´fiIYMX IYSX°ff W`Ü ¸fÔÂff»f¹f ImY A³fbÀffSX ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¸f³f¸ffZW³f dÀfÔW E½fÔ d½fQZVf ¸fÔÂfe EÀf.E¸f. IYÈ¿¯ff ³fZ A´f³fZ þf´ff³fe Àf¸fIYÃffZÔ IYfZ ´fÂf ·fZþIYSX ÀfWf³fb·fcd°f ´fiIYMX IYe W` °f±ff ÀfW¹ffZ¦f IYe ´fZVfIYVf IYe W`Ü d½fQZVf Àfd¨f½f d³føY´f¸ff SXf½f ³fZ ·ffSX°f ¸fZÔ þf´ff³f ImY SXfþQc°f AfdIY°ffIYf Àf`IYe ÀfZ ¶ff°f¨fe°f IYe °f±ff ùQ¹fÀ´fVfeÊ ÀfWf³fb·fcd°f E½fÔ QbJ ´fiIYMX IYeÜ Àff±f We þøYSX°f ´fOÞ³fZ ´fSX ÀfW¹ffZ¦f QZ³fZ IYe ´fZVfIYVf IYeÜ ¸fÔÂff»f¹f ³fZ IYWf W`, ¦fþ´ff³f ¸fZÔ SXW SXWZ ·ffSX°fe¹f Àf¸fbQf¹f ImY »f¦f·f¦f 25,000 »ffZ¦ffZÔ ¸fZÔ ÀfZ dIYÀfe ImY W°ffW°f Wf³fZ IYe J¶fSX ³fWeÔ W`Ü ¹fZ »ffZ¦f ¸fb£¹f øY´f ÀfZ IYfÔ°ffZ AüSX IYf³ÀffBÊ ÃfZÂf ¸fZÔ SXW SXWZ W`ÔÜ ¸fÔÂff»f¹f IYf IYW³ff W`, MXfZ¢X¹ffZ ¸fZÔ

·fcIYa´f ImY AüSX ÓfMXImY Af³fZ IYf A³fb¸ff³f

MXfZ¢X¹ffZÜ þf´ff³f AüSX CÀfImY AfÀf´ffÀf ImY B»ffIYfZÔ ¸fZÔ A¦f»fZ EIY ¸fWe³fZ ImY QüSXf³f ·fcIYa´f AüSX ÓfMXImY ¸fWÀfcÀf dIYE þf ÀfIY°fZ W`ÔÜ B³f ÓfMXIYfZÔ IYe °fe½fi°ff dSX¢XMXSX ´f`¸ff³fZ ´fSX 7 WfZ³fZ IYf ´fc½ffʳfb¸ff³f þ°ff¹ff ¦f¹ff W`Ü Àf¸ff¨ffSX EþZÔÀfe AfSXAfBÊE ³ff½ffZÀ°fe ImY A³fbÀffSX ¢X¹ffZOfZ Àf¸ff¨ffSX EþZÔÀfe ImY ¸fb°ffd¶fIY ´fc½ffZÊØfSX þf´ff³f ¸fZÔ VfbœY½ffSX IYfZ AfE Vfd¢°fVff»fe ·fcIYa´f ImY ¶ffQ ³fZVf³f»f ¸fZMXSXfZ»ffgdþIY»f EOd¸fd³fÀMÑZVf³f ³fZ ¹fW ´fc½ffʳfb¸ff³f þ°ff¹ff W`Ü (EªfZÔÀfe)

þøYSX°f ´fOÞ³fZ ´fSX ÀfW¹ffZ¦f QZ³fZ IYe ´fZVfIYVf IYe ·ffSX°fe¹f Qc°ff½ffÀf AüSX AfZÀffIYf ¸fZÔ dÀ±f°f ½ffd¯fª¹f Qc°ff½ffÀf ·ffSX°fe¹f Àf¸fbQf¹f ImY ÀfQÀ¹ffZÔ ImY »f¦ff°ffSX ÀfÔ´fIYÊ ¸fZÔ W`ÔÜ ½fZ þ¸fe³fe À°fSX ´fSX Wf»ff°f IYf þf¹fþf »fZ SXWZ W`ÔÜ ½fWfÔ ImY ·ffSX°fe¹f

¶fedþÔ¦fÜ

Qc°ff½ffÀf ¸fZÔ EIY d³f¹fÔÂf¯f IYÃf À±ffd´f°f dIY¹ff ¦f¹ff W`, dþÀfÀfZ BÀf RYfZ³f ³fÔ¶fSX ´fSX ÀfÔ´fIYÊ dIY¹ff þf ÀfIY°ff W` : 00813 32622391-97Ü C»»fZJ³fe¹f W` dIY ´fc½ffZÊØfSX þf´ff³f ¸fZÔ VfbœY½ffSX IYfZ 8.9 °fe½fi°ff IYf ·fcIYÔ´f Af¹ff, dþÀf IYfSX¯f AfBÊ Àfb³ff¸fe ÀfZ d¸f¹ff¦fe ´fifÔ°f ImY Àf¸fbQie °fMX ´fSX 10 ¸feMXSX °fIY DYÔ¨fe »fWSXZÔ CN³fZ »f¦feÔÜ Ad²fIYfdSX¹ffZÔ ImY ¸fb°ffd¶fIY BÀf Af´fQf ¸fZÔ IY¸f ÀfZ IY¸f 18 »ffZ¦ffZÔ IYe ¸fü°f WfZ ¦fBÊÜ

31 þ³f½fSXe, 1906 : B¢½ffZOfZSX AüSX IYfZ»fad¶f¹ff ImY °fMXe¹f B»ffImY ¸fZÔ dSX¢XMXSX ´f`¸ff³fZ ´fSX 8.8 IYe °fe½fi°ff ÀfZ AfE ·fcIYa´f ¸fZÔ IYSXe¶f 1,000 »ffZ¦ffZÔ IYe ¸fü°f WbBÊ ±feÜ „ 21 ¸fBÊ, 1960 : d¨f»fe ¸fZÔ ½f¿fÊ 1900 ImY ¶ffQ AfE Àf¶fÀfZ Vfd¢°fVff»fe ·fcIYa´f ¸fZÔ 1,655 »ffZ¦f ¸ffSXZ ¦fE ±fZÜ dSX¢XMXSX ´f`¸ff³fZ ´fSX BÀfIYe °fe½fi°ff 9.5 ¸ff´fe ¦fBÊ ±feÜ „ 27 ¸ff¨fÊ, 1964 : A¸fZdSXIYf ImY A»ffÀIYf ¸fZÔ dSX¢XMXSX ´f`¸ff³fZ ´fSX 8.4 IYe °fe½fi°ff ÀfZ AfE „

þf´ff³f ImY ´fc½fÊ °fMXe¹f WfZÔVfb õe´f ´fSX VfbIiY½ffSX IYfZ dSX¢XMXSX ´f`¸ff³fZ ´fSX 8.9 IYe °fe½fi°ff ÀfZ AfE ·fcIYa´f IYe ½fþW ÀfZ ·ffSXe ³fbIYÀff³f WbAfÜ Àf¸ff¨ffSX EþZÔÀfe dÀf³WbAf ImY A³fbÀffSX ¨fe³f ImY ·fcIYa´f ³fZMX½fIYÊ ImYÔQi ³fZ BÀfZ A¶f °fIY AfE Àf¶fÀfZ Vfd¢°fVff»fe ·fcIYa´ffZÔ ¸fZÔ ÀfZ EIY IYSXfSX dQ¹ffÜ Qbd³f¹ff·fSX ¸fZÔ ½f¿fÊ 1900 ÀfZ »fZIYSX A¶f °fIY AfN ÀfZ Ad²fIY IYe °fe½fi°ff ÀfZ AfE ·fcIYa´ffZÔ ´fSX EIY ³fþSX :

·fcIYa´f AüSX Àfb³ff¸fe ImY IYfSX¯f IYBÊ ¸fü°fZÔ AüSX ·ffSXe Ãfd°f WbBÊ ±feÜ „ 26 dQÀf¸¶fSX, 2004 : Àfb¸ffÂff õe´f ImY Àf¸fbQi °fMXe¹f B»ffImY, BÔOfZ³fZdVf¹ff ¸fZÔ dSX¢XMXSX ´f`¸ff³fZ ´fSX 8.9 IYe °fe½fi°ff ÀfZ ·fcIYa´f Af¹ff ±ffÜ BÀfImY ¶ffQ AfBÊ Àfb³ff¸fe ³fZ ·ffSXe °f¶ffWe ¸f¨ffBÊ AüSX BÀfIYe ½fþW ÀfZ ·ffSX°f ÀfdW°f BÔOfZ³fZdVf¹ff ImY AfÀf´ffÀf ImY QZVffZÔ ¸fZÔ 220,000 »ffZ¦ffZÔ IYe ¸fü°f WbBÊ ±feÜ „ 28 ¸ff¨fÊ, 2005 : BÔOfZ³fZdVf¹ff ImY Àfb¸ffÂff õe´f

AfZ¶ff¸ff ³fZ ¶f³ff¹ff Vffa°f³fb IYû Àf»ffWIYfSX IYf»fZ ²f³f ImY AfIY»f³f ImY ½ffdVfÔ¦fMX³fÜ

A¸fZdSXIYe SXf¿MÑX´fd°f ¶fSXfIY AfZ¶ff¸ff ³fZ EOfZ¶f dÀfÀMX¸Àf ImY A²¹fÃf E½fÔ ¸fb£¹f IYf¹fÊIYfSXe Ad²fIYfSXe, ·ffSX°fe¹f ¸fc»f ImY ³ff¦fdSXIY VffÔ°f³fb ³ffSXf¹f¯f IYfZ EIY ¸fW°½f´fc¯fÊ Àfd¸fd°f ¸fZÔ Àf»ffWIYfSX d³f¹fb¢°f dIY¹ff W`Ü ¹fW Àfd¸fd°f BÀf d½f¿f¹f ´fSX IYf¸f IYSX°fe W` dIY ÀfSXIYfSX ¸fZÔ IYf¹fÊ ½¹ff´ffSX ImY Àf½fÊßfZ¿NX Af¨fSX¯ffZÔ IYfZ I`YÀfZ »ff¦fc dIY¹ff þfEÜ ´fiZÀfeOZÔMXÐÀf ¸f`³fZþ¸fZÔMX EO½ff¹fþSXe ¶ffZOÊ (´feE¸fE¶fe) ImY d»fE ³ffSXf¹f¯f AüSX A³¹f ³fü ´fi·ff½fe ½¹fd¢°f¹ffZÔ IYe d³f¹fbd¢°f IYe §ffZ¿f¯ff IYSX°fZ WbE AfZ¶ff¸ff ³fZ IYWf, k¸f`Ô Af·ffSXe WcÔ dIY B³f ´fi·ff½fe »ffZ¦ffZÔ IYfZ W¸ffSXZ QZVf ImY d»fE ¸fW°½f´fc¯fÊ BÀf Àf¸f¹f ¸fZÔ A¸fZdSXIYe ³ff¦fdSXIYfZÔ IYe ÀfZ½ff IYSX³fZ ImY d»fE ¨fb³ff ¦f¹ff W` AüSX ¹fZ »ffZ¦f BÀf IYf¸f ¸fZÔ A´f³fe ´fid°f·ff IYf

¦fNX³f ´feE¸fE¶fe ImY d»fE ³ffSXf¹f¯f AüSX A³¹f ³fü ´fi·ff½fe ½¹fd¢°f¹ffZÔ IYe §ffZ¿f¯ff

BÀ°fZ¸ff»f IYSXZÔ¦fZÜl AfZ¶ff¸ff ³fZ IYWf, k¸f`Ô Af³fZ ½ff»fZ ¸fWe³ffZÔ ½f ½f¿ffZÊ ¸fZÔ Ad²fIY Àf¸f±fÊ, ´fi·ff½fe E½fÔ ÀfÃf¸f ÀfSXIYfSX ¨f»ff³fZ ImY d»fE B³fImY Àff±f IYf¸f IYSX³ff ¨ffW°ff WcÔÜl CX³WXûÔ³fZ 2007 ¸fZÔ EOfZ¶f dÀfÀMX¸Àf ImY ÀfeBÊAfZ ¶f³f³fZ ÀfZ ´fW»fZ ³ffSXf¹f¯f EOfZ¶f ImY A²¹fÃf AüSX ÀfeAfZAfZ ±fZÜ BÀfImY ´fW»fZ EOfZ¶f ¸fZÔ ½fW d½fV½f½¹ff´fe C°´ffQfZÔ ImY IYf¹fÊIYfSXe C´ff²¹fÃf E½fÔ BÔþed³f¹fdSXÔ¦f MXZ¢X³ffZ»ffgþe Àf¸fcW ImY C´ff²¹fÃf E½fÔ ¸fWf´fi¶fÔ²fIY ÀfdW°f C°´ffQ A³fbÀfÔ²ff³f E½fÔ d½fIYfÀf ÀfZ

Àf¸¶fÔd²f°f ´fi¸fbJ ´fQfZÔ ´fSX IYf¹fÊSX°f SXWZÜ EOfZ¶f ÀfZ 1998 ¸fZÔ þbOÞ³fZ ÀfZ ´fc½fÊ ³ffSXf¹f¯f EIY Afg³f»ffB³f RYfZMXfZ VfZ¹fdSXÔ¦f Àfd½fÊÀf, d´f¢XMÑf, BÔIY ImY ÀfW ÀfÔÀ±ff´fIY ±fZÜ BÀfImY ´fW»fZ ½fW dÀfd»fIYfg³f ¦fifdRY¢XÀf, BÔIY AüSX E´´f»f IYÔ´¹fcMXSX, BÔIY ¸fZÔ ´fi¶fÔ²f³f ÀfZ þbOÞZ ½fdSX¿NX ´fQfZÔ ´fSX IYf¹fÊSX°f SXWZÜ ³ffSXf¹f¯f ³fZ ·ffSX°f ImY CÀ¸ffd³f¹ff d½fV½fd½fôf»f¹f ÀfZ ¶feEÀf, ¶ffCd»fÔ¦f ¦fie³f ÀMXZMX ¹fcd³f½fdÀfÊMXe ÀfZ E¸fEÀf AüSX WfÀf ÀIYc»f AfgRY d¶fþ³fZÀf ÀfZ E¸f¶feE IYe C´ffd²f WfdÀf»f IYe ±feÜ (EªfZÔÀfe)

d»fE Àfd¸fd°f ¦fdN°f : ¸fbJþeÊ ³fBÊ dQ»»feÜ

ImYÔQie¹f d½fØf ¸fÔÂfe ´fi¯f¶f ¸fbJþeÊ ³fZ VfbIiY½ffSX IYfZ IYWf dIY ImYÔQi ÀfSXIYfSX ³fZ d½fQZVfe ¶f`ÔIYfZÔ ¸fZÔ þ¸ff ·ffSX°fe¹ffZÔ ImY IYf»fZ ²f³f IYe ¸ffÂff IYf AfIY»f³f IYSX³fZ ImY d»fE Afd²fIYfdSXIY Àfd¸fd°f IYf ¦fN³f dIY¹ff W`Ü ¸fbJþeÊ ³fZ IYWf dIY d½fd·f³³f A³fb¸ff³f ´fiÀ°fb°f dIYE ¦fE W`Ô »fZdIY³f dIYÀfe ³fZ IYf»fZ ²f³f IYf À´f¿MX A³fb¸ff³f ³fWeÔ ¶f°ff¹ff W` BÀfd»fE Àf¶fÀfZ ´fW»fZ BÀfIYe ¸ffÂff IYf ´f°ff »f¦ff³fZ ImY d»fE Àfd¸fd°f ¦fdN°f IYe ¦fBÊ W`Ü »ffZIYÀf·ff ¸fZÔ ½f¿fÊ 2011-12 ImY ¶fþMX ´fiÀ°ff½f ´fSX ¶fWÀf ImY þ½ff¶f ¸fZÔ ¸fbJþeÊ ³fZ IYWf dIY d½fd·f³³f A³fb¸ff³ffZÔ ImY ¸fb°ffd¶fIY d½fQZVffZÔ ¸fZÔ þ¸ff IYf»fZ ²f³f

³fBÊ dQ»»fe, SXfCXÀfaÜ

¶fZ»ff¦f¸f ¸fZÔ d½fV½f IY³³fOÞX Àf¸¸fZ»f³f ¸fZÔ »ffZ¦fûÔ IYf Ad·f½ffQ³f À½feIYfSX IYSX°fZ IY³ffÊMXIY IZY RYûMXû : EªfZÔÀfe ¸fb£¹f¸faÂfe ½feEÀf ¹fZdQ¹fbSX´´ffÜ

¶fPÞ ÀfIY°ff W` AfBÊEÀfAfBÊ ´fi¸fbJ IYf IYf¹fÊIYf»f ´ffdIYÀ°ff³fe JbdRY¹ff EþZÔÀfe BÔMXSX-Àfd½fÊÀfZþ BÔMXZ»feþZÔÀf (AfBÊEÀfAfBÊ) ImY ´fi¸fbJ »fZdµXMX³fZÔMX þ³fSX»f AW¸fQ Vfbþf ´ffVff IYf ½f°fʸff³f IYf¹fÊIYf»f 18 ¸ff¨fÊ IYfZ Àf¸ff´°f WfZ SXWf W` »fZdIY³f VfbIiY½ffSX IYfZ þfSXe WbBÊ J¶fSXfZÔ ImY ¸fb°ffd¶fIY C³fIYf ÀfZ½ffIYf»f EIY ¶ffSX dRYSX ¶fPÞf¹ff þf ÀfIY°ff W`Ü ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¹fcÀfbRY SXþf d¦f»ff³fe õfSXf ´ffdIYÀ°ff³fe ÀfZ³ff ImY ´fi¸fbJ þ³fSX»f AVRYfIY ´fSX½fZþ IY¹ff³fe IYf IYf¹fÊIYf»f °fe³f Àff»f ¶fPÞf dQE þf³fZ ImY ¶ffQ ´ffVff IYf ·fe IYf¹fÊIYf»f ¶fPÞf¹ff þf ÀfIY°ff W`Ü þ³fSX»f ´ffVff IYf IYf¹fÊIYf»f ´fW»fZ We EIY Àff»f ImY d»fE ¶fPÞf¹ff ¦f¹ff ±ffÜ

½ffgdVfÔ¦fMX³fÜ ·fcIYa´f IYe °fe½fi°ff ¸ff´f³fZ ImY d»fE W¸f dþÀf dSX¢XMXSX ´f`¸ff³fZ IYf BÀ°fZ¸ff»f IYSX°fZ W`Ô, CÀfZ 75 Àff»f ´fW»fZ A¸fZdSXIYe ·fcIYa´fd½fÄff³fe ¨ff»ÀfÊ dSX¢XMXSX ³fZ ¶f³ff¹ff ±ffÜ dSX¢XMXSX I`Y»feRYfZd³fʹff BÔÀMXeMXйfcMX AfgRY MX`¢X³ffZ»ffgþe (I`Y»fMX`IY) ¸fZÔ 1927 ÀfZ 1970 °fIY ·fcIYa´fd½fÄff³fe ImY øY´f ¸fZÔ IYf¹fÊSX°f ±fZÜ BÔÀMXeMXйfcMX ImY ¸fb°ffd¶fIY dSX¢XMXSX ³fZ 1935 ¸fZÔ A´f³fZ ÀfW¹ffZ¦fe ¶fZ³ffZ ¦fbMXZ³f¶f¦fÊ ImY Àff±f d¸f»fIYSX dSX¢XMXSX ´f`¸ff³fZ IYf Afd½f¿IYfSX dIY¹ff ±ffÜ (EªfZÔÀfe)

Qbd³f¹ff·fSX ¸fZÔ ½f¿fÊ 1900 ImY ¶ffQ AfE IYBÊ ·fcIYa´f

kIYQf¨ffSX ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ªfªfûÔ IYfZ dIY¹ff þf ÀfIY°ff W` ¶fJfÊÀ°fl

BÀ»ff¸ff¶ffQÜ

75 Àff»f ´fW»fZ ¶f³ff ±ff dSX¢XMXSX ´f`¸ff³ff

¶fPÞX°f BXÀf Àf¸f¹f QZVf AfÔ°fdSXIY ½f ¶ffWSXe ÀfbSXÃff ¨fb³füd°f¹ffZÔ IYe QüSX ÀfZ ¦fbªfSX SXWXf W`X QSXAÀf»f d´fL»fZ Àff»f ¸ff¨fÊ ¸fZÔ C³fIYf IYf¹fÊIYf»f Àf¸ff´°f WfZ³ff ±ff »fZdIY³f CÀfZ BÀf Àff»f ImY 18 ¸ff¨fÊ °fIY ImY d»fE ¶fPÞf dQ¹ff ¦f¹ff ±ffÜ Àf¸ff¨ffSX ´fÂf Of³f ImY ¸fb°ffd¶fIY ÀfcÂffZÔ IYf IYW³ff W` dIY ½f°fʸff³f ¸fZÔ QZVf AfÔ°fdSXIY ½f ¶ffWSXe ÀfbSXÃff ¨fb³füd°f¹ffZÔ IYf Àff¸f³ff IYSX SXWf W`, dþÀfZ QZJ°fZ WbE AfBÊEÀfAfBÊ ´fi¸fbJ IYf IYf¹fÊIYf»f AüSX QfZ Àff»f ImY d»fE ¶fPÞf¹ff þf ÀfIY°ff W`Ü (EªfZÔÀfe)

A¸fZdSXIYf ¸fZÔ 1.17 IYSXfZOÞ »ffZ¦f I`YÔÀfSX ÀfZ ´fedOÞ°f »ffÀf EÔþZd»fÀfÜ

A¸fZdSXIYf ¸fZÔ þfSXe ³f½fe³f°f¸f AfÔIYOÞfZÔ IYe ¸ff³fZ °ffZ ½f¿fÊ 2001 ¸fZÔ I`YÔÀfSX ´fedOÞ°ffZÔ IYe ÀfÔ£¹ff þWfÔ ¸fWþ 98 »ffJ ±fe ½fWeÔ ½f¿fÊ 2007 ¸fZÔ ¹fW ÀfÔ£¹ff 1.17 IYSXfZOÞ °fIY ´fWbÔ¨f ¦fBÊÜ Àf¸ff¨ffSX EþZÔÀfe dÀf³WbAf ImY Ab³fÀffSX A¸fZdSXIYf IYe SXfZ¦f d³f¹fÔÂf¯f E½fÔ SXfZIY±ff¸f ImYÔQi (ÀfeOeÀfe) AüSX A¸fZdSXIYf ImY SXf¿MÑXe¹f I`YÔÀfSX ÀfÔÀ±ff³f (E³fÀfeAfBÊ) õfSXf ¦fb÷Y½ffSX IYfZ þfSXe EIY dSX´ffZMXÊ ¸fZÔ IYWf ¦f¹ff W` dIY QZVf ¸fZÔ 1.17 IYSXfZOÞ »ffZ¦f I`YÔÀfSX ÀfZ ´fedOÞ°f W`Ô, dþ³f¸fZÔ 70 »ffJ »ffZ¦f EZÀfZ W`Ô dþ³fIYe C¸fi 65 ½f¿fÊ W` ¹ff dRYSX CÀfÀfZ ·fe Ad²fIY W`Ü AfÔIYOÞfZÔ ImY ¸fb°ffd¶fIY I`YÔÀfSX ´fedOÞ°ffZÔ ¸fZÔ 54 RYeÀfQe °ffQfQ ¸fdW»ffAfZÔ IYe W`, dþ³f¸fZÔ 22 RYeÀfQe ¸fdW»ffEÔ À°f³f I`YÔÀfSX ÀfZ ´fedOÞ°f W`ÔÜ (EªfZÔÀfe)

A´f³fZ R`YÀf»fZ IYfZ dIYÀfe AüSX ÀfZ d»fJ½ff³fZ ImY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ EIY ³¹ff¹ff²feVf IYe ¶fJfÊÀ°f¦fe IYfZ ¶fSXIYSXfSX SXJ°fZ WbE Àfb´fie¸f IYfZMXÊ ³fZ IYWf W` dIY ³¹ff¹ff²feVffZÔ IYfZ C³fImY IYQf¨ffSX ¹ff C³fImY IYf¹fÊ ImY d»fE A¹ffZ¦¹f ´ffE þf³fZ ´fSX d¶f³ff dIYÀfe þfÔ¨f ImY °½fdSX°f øY´f ÀfZ WMXf¹ff þf ÀfIY°ff W`Ü Vfe¿fÊ AQf»f°f ³fZ IYWf dIY ¶fJfÊÀ°f¦fe IYe ¹fW ´fidIiY¹ff ³¹ff¹fffd»fIYf ImY C¨¨f ¸ff³fIYfZÔ IYfZ ¶f³ffE SXJ³fZ ImY d»fE þøYSXe W`Ü Àfb´fie¸f IYfZMXÊ ³fZ IYWf W` dIY BÀf ¶ff°f

MXfg´f ¸fZÔ

´fSX ´fid°f½ffQ ³fWeÔ dIY¹ff þf ÀfIY°ff dIY C´fSXfZ¢°f A³fb¨LZQfZÔ IYf WfBÊ IYfZMXÊ ImY Àf»ffW-¸fVfd½fSXfZÔ ImY Àff±f SXfª¹f´ff»f IYe AfZSX ÀfZ BÀ°fZ¸ff»f dIY¹ff þf³ff ¨ffdWEÜ ·ffSX°fe¹f ÀfÔd½f²ff³f ImY °fW°f WfBÊ IYfZMXÊ IYfZ A²fe³fÀ±f ³¹ff¹f´ffd»fIYf IYe d³f¹fbd¢°f ImY ¶ffSXZ ¸fZÔ R`YÀf»ff IYSX³fZ IYf ÀfÔd½f²ff³f ImY A³fb¨LZQ 234 AüSX 236 ImY °fW°f Ad²fIYfSX ´fif´°f W`Ü (EªfZÔÀfe)

IYe ¸ffÂff 462 ASX¶f Ofg»fSX ÀfZ 1400 ASX¶f Ofg»fSX ¶f°ffBÊ þf SXWe W` »fZdIY³f ¹fW AfÔIYOÞZ d½fV½fÀf³fe¹f ³fWeÔ W`Ü ¸fbJþeÊ ³fZ IYWf dIY ·ffSX°fe¹f þ³f°ff ´ffMXeÊ ImY IYf¹fÊQ»f ³fZ d½fQZVffZÔ ¸fZÔ þ¸ff IYf»fZ ²f³f IYe ¸ffÂff 500 ASX¶f Ofg»fSX ÀfZ 1400 ASX¶f Ofg»fSX WfZ³fZ IYf A³fb¸ff³f ½¹f¢°f dIY¹ff W` þ¶fdIY A¸fZdSXIYf dÀ±f°f ÀfÔÀ±ff ¦»ffZ¶f»f RYfB³fZÔdVf¹f»f BÔMXed¦fiMXe ³fZ ½f¿fÊ 1948 ÀfZ 2008 ImY ¶fe¨f d½fQZVffZÔ ¸fZÔ ·ffSX°fe¹ffZÔ IYf 462 ASX¶f Ofg»fSX ²f³f þ¸ff WfZ³fZ IYf A³fb¸ff³f þ°ff¹ff W`Ü (EªfZÔÀfe)

°ffZOÞRYfZOÞ IYSX³fZ ½ff»fZ 48 ´fiQVfʳfIYfSXe d¦fSXµX°ffSX W`QSXf¶ffQÜ

AfÔ²fi ´fiQZVf IYe SXfþ²ff³fe W`QSXf¶ffQ ¸fZÔ ¦fb÷Y½ffSX IYfZ MX`ÔIY ¶fÔQ ImY ´ffÀf Af¹ffZdþ°f °fZ»fÔ¦ff³ff SX`»fe ImY QüSXf³f ³ff¸f¨fe³f WdÀ°f¹ffZÔ IYe ¸fcd°fʹffZÔ ImY Àff±f °ffZOÞRYfZOÞ IYSX³fZ ½ff»fZ 48 ´fiQVfʳfIYfdSX¹ffZÔ IYfZ ´fbd»fÀf ³fZ d¦fSXµX°ffSX dIY¹ff W`Ü VfWSX ImY WbÀf`³f Àff¦fSX »fZIY dÀ±f°f MX`ÔIY ¶fÔQ ´fSX ´fiQVfʳfIYfdSX¹ffZÔ õfSXf C¦fi ´fiQVfʳf dIYE þf³fZ ImY EIY dQ³f ¶ffQ ´fbd»fÀf ImY Af»ff Ad²fIYfdSX¹ffZÔ ³fZ VfbIiY½ffSX IYfZ B»ffImY IYf QüSXf IYSX dÀ±fd°f IYf þf¹fþf d»f¹ffÜ ´fbd»fÀf C´ff¹fb¢°f AIYb³f Àf·fSX½ff»f ³fZ ÀfÔ½ffQQf°ffAfZÔ ÀfZ IYWf dIY ¦fb÷Y½ffSX SXf°f ÀfZ A¶f °fIY 48 »ffZ¦ffZÔ IYfZ dWSXfÀf°f ¸fZÔ d»f¹ff ¦f¹ff W`Ü (EªfZÔÀfe)

Qbd³f¹ff IZY A¸feSXfZÔ IYe Àfc¨fe ¸fZÔ

IYf»ffZÊÀf IYf Vfe¿fÊ À±ff³f ¶fSXIYSXfSX ³¹fc¹ffIYÊÜ

¸fZd¢XÀfIYfZ ImY QcSXÀfÔ¨ffSX ÃfZÂf ImY CôfZ¦f´fd°f IYf»ffZÊÀf dÀ»f¸f ³fZ RYfZ¶fÊÐÀf ´fdÂfIYf IYe Qbd³f¹ff ImY ´fi¸fbJ A¸feSXfZÔ IYe Àfc¨fe ¸fZÔ A´f³ff Vfe¿fÊ À±ff³f ¶fSXIYSXfSX SXJf W`Ü C³WfZÔ³fZ ¸ffBIiYfZÀffgµXMX ImY ÀfÔÀ±ff´fIY d¶f»f ¦fZMXÐÀf AüSX d³f½fZVfIY ½ffSXZ³f ¶fRmY IYfZ »f¦ff°ffSX QcÀfSXZ Àff»f ´feLZ LfZOÞf W`Ü ´fdÂfIYf IYe BÀf Àff»f IYe A¸feSXfZÔ IYe Àfc¨fe ImY ¸fb°ffd¶fIY dÀ»f¸f IYe IYb»f Àf¸´fdØf 74 ASX¶f Ofg»fSX W`Ü ´fdÂfIYf ImY ¸fb°ffd¶fIY dÀ»f¸f IYe Àf¸´fdØf ¸fZÔ d´fL»fZ Àff»f 20.5 ASX¶f Ofg»fSX IYe ½fÈdð WbBÊ W` þfZ dIY dIYÀfe A³¹f ²f³fe ½¹fd¢°f IYe Àf¸´fdØf ¸fZÔ WbBÊ ½fÈdð ÀfZ ª¹ffQf W`Ü RYfZ¶fÊÐÀf ImY ¸fb£¹f IYf¹fÊIYfSXe Ad²fIYfSXe

Vfe¿fÊ dÀ»f¸f ³fZ d¶f»f ¦fZMXÐÀf ½fX ½ffSXZ³f ¶fRmY IYfZ »f¦ff°ffSX QcÀfSXZ Àff»f ·fe LXûOÞXf ´feLZ A¸feSXfZÔ IYe Àfc¨fe ¸fZÔ 1,210 »ffZ¦ffZÔ ImY ³ff¸f Vffd¸f»f

AüSX ´fi²ff³f ÀfÔ´ffQIY ÀMXe½f RYfZ¶fÊÐÀf ³fZ IYWf, kdÀ»f¸f ImY IYBÊ IYfSXfZ¶ffSX W`Ô »fZdIY³f QcSXÀfÔ¨ffSX ÃfZÂf ¸fZÔ dÀ±fd°f¹ffÔ IYfRYe ¶fZW°fSX SXWe W`ÔÜ C³fIYf IYfSXfZ¶ffSX d½fd½f²f°ff´fc¯fÊ W` AüSX ½fW QcSXÀfÔ¨ffSX ÃfZÂf ImY A¨LZ QüSX ÀfZ ¦fbþSX SXWZ W`ÔÜl RYfZ¶fÊÐÀf ³fZ IYWf, k¦fZMXÐÀf (56 ASX¶f

Ofg»fSX) E½fÔ ¶fRmYMX (50 ASX¶f Ofg»fSX) IYe Àf¸´fdØf AüSX dÀ»f¸f IYe Àf¸´fdØf ImY ¶fe¨f IYf AÔ°fSX »f¦ff°ffSX ¶fPÞ°ff þf SXWf W`Ü ¦fZMXÐÀf WSX Àff»f A´f³fe Àf¸´fdØf IYf ¶fOÞf dWÀÀff Qf³f IYSX°fZ W`Ô ¹fdQ ½fW EZÀff ³fWeÔ IYSXZÔ °ffZ ½fW Vfe¿fÊ À±ff³f ImY IYfRYe IYSXe¶f ´fWbÔ¨f þfEÔ¦fZÜl A¸feSXfZÔ IYe BÀf Àfc¨fe ¸fZÔ IYb»f 1,210 »ffZ¦ffZÔ ImY ³ff¸f Vffd¸f»f dIYE ¦fE W`ÔÜ (EªfZÔÀfe)

´fSX dRYSX ÀfZ 8.5 IYe °fe½fi°ff ÀfZ AfE ·fcIYa´f ImY IYfSX¯f þf³f-¸ff»f IYfZ ·ffSXe ³fbIYÀff³f WbAf ±ffÜ „ 12 ¸fBÊ, 2008 : QdÃf¯f-´fdV¨f¸fe ¨fe³f ImY ½fZ³f¨fbAf³f IYfCÔMXe ¸fZÔ dSX¢XMXSX ´f`¸ff³fZ ´fSX 8.0 IYe °fe½fi°ff ÀfZ AfE ·fcIYa´f IYe ½fþW ÀfZ IYSXe¶f 70,000 »ffZ¦ffZÔ IYe ¸fü°f WfZ ¦fBÊÜ „ 27 RYSX½fSXe, 2008 : QdÃf¯fe d¨f»fe ¸fZÔ 8.8 IYe °fe½fi°ff ÀfZ AfE ·fcIYa´f AüSX Àfb³ff¸fe IYe ½fþW ÀfZ 300 ÀfZ Ad²fIY »ffZ¦ffZÔ IYe ¸fü°f (EªfZÔÀfe) WbBÊ ±feÜ

´fi±f¸f ´fZþ IYf VfZ¿f ªff´ff³f ¸fZÔ Àfb³ff¸fe ...

IYfZ»fÔd¶f¹ff AüSX ´fZøY ¸fZÔ ·fe Àfb³ff¸fe IYe ¨fZ°ff½f³fe þfSXe IYe ¦fBÊ W`Ü ·ffSX°fe¹f d½fQZVf ¸fÔÂff»f¹f IYe AfZSX ÀfZ þfSXe ¶f¹ff³f ¸fZÔ IYWf ¦f¹ff W` dIY þf´ff³f ¸fZÔ SXW³fZ ½ff»fZ ·ffSX°fe¹f dRY»fWf»f ÀfbSXdÃf°f W`Ô AüSX ½fWfÔ dÀ±f°f Qc°ff½ffÀf ·ffSX°fe¹ffZÔ ÀfZ ÀfÔ´fIYÊ IYe IYfZdVfVf ¸fZÔ W`Ü þf´ff³f ¸fZÔ 25000 ·ffSX°fe¹f SXW°fZ W`ÔÜ B³f¸fZÔ Ad²fIY°fSX MXfZ¢X¹ffZ ½f AfÀf´ffÀf ImY ´fifÔ°ffZÔ ¸fZÔ SXW°fZ W`ÔÜ þf´ff³f ¸fZÔ SXW³fZ ½ff»fZ ·ffSX°fe¹ffZÔ ImY d»fE MXfZ¢X¹ffZ dÀ±f°f ·ffSX°fe¹f Qc°ff½ffÀf ¸fZÔ IYÔMÑfZ»f øY¸f À±ffd´f°f dIY¹ff ¦f¹ff W`Ü ´fW»ff ·fcIYÔ´f À±ff³fe¹f Àf¸f¹ff³fbÀffSX QfZ´fWSX 2.46 ¶fþZ Af¹ffÜ BÀfImY Af²fZ §fÔMXZ ImY ¶ffQ We BÀfe B»ffImY ¸fZÔ QfZ AüSX ÓfMXImY ¸fWÀfcÀf dIYE ¦fEÜ ·fcIYÔ´f ImY Àf¸f¹f »ffZ¦f A´f³fZ QµX°fSXfZÔ ¸fZÔ ±fZÜ ·fcIYÔ´f ImY ¨f»f°fZ Àf·fe »ffZ¦ffZÔ IYfZ B¸ffSX°ffZÔ ÀfZ ¶ffWSX d³fIY»f°fZ QZJf ¦f¹ffÜ ·fcIYÔ´f IYe ·f¹ff½fW°ff IYfZ QZJ°fZ WbE þf´ff³f ImY Àf·fe ´ffÔ¨f ´fSX¸ff¯fb DYþfÊ ÀfÔ¹fÔÂf ¶fÔQ IYSX dQE ¦fE W`ÔÜ CØfSXe °fMX ÀfZ ÀfMXZ EIY ¶fOÞZ °fZ»f VffZ²f³f ¹fÔÂf ¸fZÔ ·fe¿f¯f Af¦f »f¦f ¦fBÊ W`Ü Àf¸fbQie °fMX ÀfZ ÀfMXZ ÀfZ³fQfBÊ E¹fSX´ffZMXÊ ´fSX ´ff³fe ·fSX ¦f¹ff W`Ü MXfZ¢X¹ffZ ÀfdW°f QZVf ImY IYBÊ B»ffIYfZÔ ¸fZÔ SXZ»f ¹ff°ff¹f°f N´f WfZ ¦f¹ff W`Ü dþÀf ½f¢X°f ·fcIYÔ´f Af¹ff CÀf Àf¸f¹f þf´ff³fe ÀfÔÀfQ IYe IYfSXʽffBÊ ¨f»f SXWe ±feÜ BÀf §fMX³ff ImY ¶ffQ °fbSXÔ°f We ÀfÔÀfQ IYfZ Jf»fe IYSXf d»f¹ff ¦f¹ffÜ MXfZ¢X¹ffZ ImY ´fc½fÊ ¸fZÔ d¨f¶ff dÀ±f°f IYfgÀ¸ffZ Afg¹f»f IYÔ´f³fe ¸fZÔ ·fe¿f¯f Af¦f »f¦fe W`Ü d¨f¶ff ¸fZÔ þZERYBÊ IYÔ´f³fe ImY ÀMXe»f ´»ffÔMX ¸fZÔ ·fe Af¦f »f¦f³fZ IYe J¶fSX W`Ü IYfSX ¶f³ff³fZ ½ff»fe IYÔ´f³fe MXfZ¹ffZMXf ³fZ AüþfSXfZÔ IYe R`Y¢XMÑe AüSX QfZ A³¹f ´»ffÔMX ¶fÔQ IYSX dQE W`ÔÜ B»fZ¢XMÑfgd³f¢XÀf C´fIYSX¯f ¶f³ff³fZ ½ff»fe IYÔ´f³fe ÀffZ³fe IYe LW R`Yd¢XMѹffÔ ¶fÔQ IYSX Qe ¦fBÊ W`ÔÜ ·fcIYÔ´f ImY ¶ffQ EdVf¹ffBÊ VfZ¹fSX ¶ffþfSX ¸fZÔ d¦fSXf½fMX QZJ³fZ IYfZ d¸f»fe þ¶fdIY þf´ff³f ImY d³f¢XImYBÊ ¸fZÔ IYf¸fIYfþ þfSXe SXWfÜ ¹fcSXfZ´fe¹f VfZ¹fSX ¶ffþfSXfZÔ ¸fZÔ d´fL»fZ °fe³f ¸fWe³fZ ImY QüSXf³f Àf¶fÀfZ Ad²fIY d¦fSXf½fMX QZJe ¦fBÊÜ (EªfZÔÀfe)

QÀf »fû¦fûÔ IYû ...

°fe³f ¸fdW»ff, QfZ ´fb÷Y¿f AüSX ´ffÔ¨f ¶f¨¨fZ dþÔQf þ»f ¦fEÜ QfZ³ffZÔ ´fÃf ImY ¶fe¨f þ¸fe³f IYf d½f½ffQ ¨f»f SXWf ±ffÜ ¦fif¸f ´fi²ff³f IYe W°¹ff ÀfZ ´fcSXZ B»ffImY ¸fZÔ °f³ff½f WfZ ¦f¹ffÜ ¶fQ»fZ ¸fZÔ ¦fif¸f ´fi²ff³f ImY Àf¸f±fÊIYfZÔ ³fZ W°¹ffSXfZÔ ImY §fSXfZÔ ¸fZÔ Af¦f »f¦ff QeÜ d½fVfZ¿f ´fbd»fÀf ¸fWfd³fQZVfIY ³fZ IYWf dIY ¦ffÔ½f ¸fZÔ °f³ff½f W` AüSX Ad°fdSX¢°f ´fbd»fÀf ¶f»f ImY A»ff½ff ´feEÀfe IYe EIY IYÔ´f³fe °f`³ff°f IYSX Qe ¦fBÊX W`Ü Wf»ffÔdIY Af¦f »f¦ff³fZ ImY ¶ffSXZ ¸fZÔ A·fe IYfZBÊ ´fif±fd¸fIYe QþÊ ³fWeÔ IYSXfBÊX ¦fBÊX W`Ü BÀfd»fE dIYÀfe IYe d¦fSXµX°ffSXe ·fe ³fWeÔ WbBÊ W`Ü C³WfZÔ³fZ IYWf dIY ¦ffZSXJ´fbSX ¸fÔO»f ImY Af¹fb¢°f AüSX ´fbd»fÀf C´f¸fWfd³fSXeÃfIY §fMX³ffÀ±f»f ´fSX ¸füþcQ W`ÔÜ IiYûd²f°f ¦fif¸fe¯f ´fbd»fÀf IYfZ Vf½f ImY d³fIYMX ³fWeÔ þf³fZ QZ SXWZ W`ÔÜ C³WfZÔ³fZ IYWf dIY QfZ³ffZÔ ´fÃffZÔ ImY ¶fe¨f þ¸fe³f ImY d½f½ffQ IYfZ »fZIYSX °fe³f ¸fbIYQ¸fZÔ ¨f»f SXWZ ±fZÜ EIY ¸fbIYQ¸ff C´fdþ»ffd²fIYfSXe QcÀfSXf dÀfd½f»f AQf»f°f AüSX °feÀfSXf ¨fIY¶fÔQe ¸fZÔ ±ffÜ QfZ dQ³f ´fW»fZ QfZ³ffZÔ ´fÃf ImY ¶fe¨f Àfb»fW IYe IYfZdVfVf ·fe IYe ¦fBÊX ±feÜ (EªfZÔÀfe)

IYd³f¸ffZÓfe AüSX Q¹ff»fb ...

IYe ¶fWb¸f°f dWÀÀfZQfSXe W`Ü ¸ff³ff þf SXWf W` dIY MXe½fe ¨f`³f»f ¸fZÔ IYd³f¸ffZÓfe IYe 20 ´fid°fVf°f AüSX Q¹ff»fb A¸¸ff IYe 60 ´fid°fVf°f dWÀÀfZQfSXe W`Ü ¶ffIYe 20 ´fid°fVf°f dWÀÀfZQfSXe ¨f`³f»f ImY ´fi¶fÔ²f d³fQZVfIY VfSX°f IbY¸ffSX ImY ´ffÀf W`Ü ¶f»f½ff BÀf §ffZMXf»fZ ImY AfSXfZd´f¹ffZÔ ¸fZÔ ÀfZ EIY W`Ô AüSX ´fc½fÊ ImYÔQie¹f QcSXÀfÔ¨ffSX ¸fÔÂfe E. SXfþf ³fZ IYd±f°f øY´f ÀfZ À½ff³f MXZ»feIYfg¸f IYfZ 2þe À´fZ¢XMѸf Af½fÔMX³f »ffBÀfZÔÀf ImY d»fE A³fbd¨f°f »ff·f dQ¹ff ±ffÜ Àfe¶feAfBÊ BÀf ¶ff°f IYe þfÔ¨f IYSX SXWe W` dIY ¶f»f½ff õfSXf MXe½fe ¨f`³f»f IYfZ Qe ¦fBÊ SXIY¸f IYf 2þe À´fZ¢XMѸf »ffBÀfZÔÀf ´fif´°f IYSX³fZ ÀfZ IYfZBÊ Àfa¶fÔ²f ±ff ¹ff ³fWeÔÜ ¶f»f½ff AüSX SXfþf BÀf §ffZMXf»fZ ¸fZÔ þZ»f ·fZþZ ¦fE ¨ffSX »ffZ¦ffZÔ ¸fZÔ Vffd¸f»f W`ÔÜ Àfe¶feAfBÊ EIY ¸fWe³fZ ¸fZÔ QcÀfSXe ¶ffSX BÀf MXe½fe ¨f`³f»f ImY IYf¹ffÊ»f¹f ´fWbÔ¨fe W`Ü Àfe¶feAfBÊ ³fZ 18 RYSX½fSXe IYfZ ¨f`³f»f ImY IYf¹ffÊ»f¹f ´fSX Lf´fZ¸ffSXe IYe ±fe AüSX VfSXQ IbY¸ffSX ÀfdW°f A³¹f ´fQfd²fIYfdSX¹ffZÔ ÀfZ ´fcL°ffL IYe ±feÜ Àfe¶feAfBÊ ImY Ad²fIYfSXe BÀf ¸ff¸f»fZ ´fSX ¨fb´´fe ¶f³ffE WbE W`ÔÜ C³fIYf IYW³ff W` dIY dQ»»fe ÀfZ AfBÊ MXe¸f A´f³ff IYf¸f IYSX SXWe W`Ü Àfe¶feAfBÊ õfSX OeE¸fImY ÀffÔÀfQ IYd³f¸ffZÓfe ÀfZ IYe ¦fBÊ ¹fW ´fcL°ffL SXfþ³fed°f øY´f ÀfZ ¸fbdVIY»f Àf¸f¹f ¸fZÔ WbBÊ W`Ü OeE¸fImY BÀf Àf¸f¹f 13 A´fi`»f ÀfZ WfZ³fZ þf SXWZ d½f²ff³fÀf·ff ¨fb³ff½f ImY d»fE A´f³fZ ´fi°¹ffdVf¹ffZÔ IYf ¨fb³ff½f IYSX SXWe W`Ü BÀfImY A»ff½ff OeE¸fImY ¨fb³ff½f ImY d»fE IYfÔ¦fiZÀf, ´feE¸fImY AüSX A³¹f ÀfW¹ffZ¦fe Q»ffZÔ ImY Àff±f ÀfeMXfZÔ ImY d½f·ffþ³f ImY d»fE ·fe ¶ff°f¨fe°f IYSX SXWe W`Ü ImYÔQi ¸fZÔ ÀfØff²ffSXe ÀfÔ¹fb¢°f ´fi¦fd°fVfe»f ¦fN¶fÔ²f³f (ÀfÔ´fi¦f) ³fZ Wf»f We ¸fZÔ ÀfeMX ¶fÔMX½ffSXf Àf¸fÓfü°ff dIY¹ff W`Ü OeE¸fImY ³fZ Vfb÷YAf°f ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf IYe 63 ÀfeMXfZÔ ´fSX ¨fb³ff½f »fOÞ³fZ IYe ¸ffÔ¦f ³ff¸fÔþcSX IYe ±fe »fZdIY³f ¶ffQ ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf õfSXf Q¶ff½f ¶fPÞf³fZ ´fSX ¹fW ¸ffÔ¦f ¸ff³f »fe ±feÜ (EªfZÔÀfe)


³ffZEOXf / dQ»»fe ÀffSX Àf¸ff¨ffSX

³fûEOXf (E³fÀfeAfSX) Vfd³f½ffSX, 12 ¸ff¨fÊ 2011

´f¹ffʽfSX¯f ¨fZ°f³ff

SXfd²fIYf °fa½fSX W°¹ffIYfÔO ¸fZÔ QfZ ¹fb½fIY d¦fSXµ°ffSX

AÄff°f Vf½f d¸f»ff

³fûEOXfÜ ÀfZ¢MXSX- 71 IZY ¨füSXfWZX IZY ´ffÀf ´fbd»fÀf IYû EIY AÄff°f Vf½f d¸f»ff W`XÜ ´fbd»fÀf IYû dIYÀfe ³fZ Àfc¨f³ff Qe dIY EIY Vf½f ¨füSXfWZX IZY ´ffÀf ´fOÞXf WbXAf W`XÜ ´fbd»fÀf CX¢°f À±ff³f ´fSX ´fWbaX¨fe AüSX Vf½f IYû A´f³fZ IY¶ªû ¸fZÔ »fZ d»f¹ffÜ ÀfZ¢MXSX58 IZY ±ff³ff²¹fÃf ¶f»fªfe°f ³fZ ¶f°ff¹ff dIY Vf½f IYû QZ£fIYSX »f¦f°ff W`X ¸fü°f Qû-°fe³f dQ³f ´fWX»fZ WbXBÊX W`X, ¸fÈ°fIY IZY WXf±f ´fSX Aû¸f ¶f³ff WbXAf ±ff dªfÀfÀfZ CXÀfIZY ²f¸fÊ IYf ´f°ff ¨f»f°ff W`X »fZdIY³f CXÀfIZY ´ffÀf ÀfZ CXÀfIYe ´fWX¨ff³f ÀfZ Àfa¶fad²f°f IbYLX AüSX ³fWXeÔ d¸f»ffÜ ¸fü°f IYf IYfSX¯f ´fcLX³fZ ´fSX ±ff³ff²¹fÃf ¶f»fªfe°f ³fZ ¶f°ff¹ff dIY IYfSX¯f IYf ´f°ff ´fûÀMX¸ffMÊX¸f dSX´fûMÊX Af³fZ IZY ¶ffQ WXe ´f°ff ¨f»fZ¦ffÜ

¨ffSX ½ffWX³f ¨fûSX d¦fSXµ°ffSX

³fûEOXfÜ ½ffWX³f ¨fûSXûÔ ´fSX ´fbd»fÀf IYf dVfIaYªff IYÀf°ff ªff SXWXf W`XÜ VfbIiY½ffSX IYû ÀfZ¢MXSX-58 ±ff³ff IZY CX´f-d³fSXeÃfIY SX¸fZVf ¨faýi Vf¸ffÊ ³fZ £fbªffÊ ÀfZ ¨ffSX Vffd°fSX ½ffWX³f ¨fûSXfZÔ IYû EIY Afg»MXû IYfSX Àf¸fZ°f d¦fSXµ°ffSX dIY¹ff W`XÜ d¦fSXµ°ffSX WbXE ¨fûSXûa ¸fZÔ FYd¿f´ff»f CXRÊY d¸faMcX ´fbÂf Q¹ffSXf¸f, d³f½ffÀfe ¦fif¸f ¶fSXü»ff,d½fVff»f Àf`³fe ´fbÂf ¸fWZÔXýi Àf`³fe, d³f½ffÀfe ßfd¸fIY IbaYªf ÀfZ¢MXSX93, ¸fbIZYVf Vf¸ffÊ ½f AfVfe¿f d°f½ffSXe CXRÊY Àfb»°ff³f ´fbÂf A¿MX·fbªf d°f½ffSXe W`Ü ´fbd»fÀf ³fZ Àf·fe Ad·f¹fb¢°fûÔ IZY d£f»ffRY ¸ff¸f»ff QªfÊ IYSX IYfSÊX½ffBÊX VfbøY IYSX Qe W`XÜ

Àff°f þbAfSXe d¦fSXµ°ffSX

¦ffdþ¹ff¶ffQÜ ³f¦fSX IYfZ°f½ff»fe ´fbd»fÀf ³fZ Àfc¨f³ff d¸f»f³fZ ´fSX EIY ¸fIYf³f ¸fZÔ Lf´ff ¸ffSX IYSX »f¦f·f¦f EIY Qþʳf þbAfdSX¹ffZÔ IYfZ d¦fSXµ°ffSX dIY¹ff W`Ü ´fbd»fÀf ³fZ B³fImY ´ffÀf ÀfZ »f¦f·f¦f EIY »ffJ ÷Y´f¹fZ ·fe ¶fSXf¸fQ dIYE W`ÔÜ B³fImY ³ff¸f ¹ff¸fe³f, AfRY°ff¶f, ´fÔIYþ, SXWeÀf, SXfþc, ´fiQe´f, þ¦fQeVf AfdQ W`ÔÜ

¶f»ff°IYfSX ImY AfSXfZ´f ¸fZÔ ¹fb½fIY d¦fSXµX°ffSX

³fBÊX dQ»»feÜ SXfþ²ff³fe dQ»»fe ¸fZÔ QdÃf¯fe dþ»ff ´fbd»fÀf ³fZ ³fü ½f¿fÊ IYe ¶f¨¨fe ImY Àff±f ¶f»ff°IYfSX ImY AfSXfZ´f ¸fZÔ EIY ¹fb½fIY IYfZ d¦fSXµX°ffSX dIY¹ff W`Ü ´fbd»fÀf ImY A³fbÀffSX d¦fSXµX°ffSX ¹fb½fIY IYf ³ff¸f ¸ffZWSXʸf W`Ü

³fBÊX dQ»»fe/Àfe°ff´fbSXÜ

´fiIÈYd°f IZY ´fid°f »fû¦fûÔ IYû ªff¦føYIY IYSX³fZ IZY d»fE ÀfZ¢MXSX-12 ¸fZÔ ´fü²ffSXfZ´f¯f IYSX°fZ ´fifd²fIYSX¯f IZY ÀfeE¸fBÊX ¹ffQ½f dÀfaWX ½f ´fifd²fIYSX¯f IZY A³¹f Ad²fIYfSXeÜ LXf¹ff : SXf¿MÑXe¹f CXªff»ff

¦fbMXJZ ¸fZÔ W`ÔX 28 I`YÔÀfSX IYfSXIY

³fBÊX dQ»»feÜ ¦fbMXJf þ`ÀfZ °fÔ¶ffIYc C°´ffQfZÔ ¸fZÔ °fe³f WþfSX ÀfZ Ad²fIY SXfÀff¹fd³fIY ´fQf±fÊ WfZ°fZ W`Ô dþ³f¸fZÔ ÀfZ 28 I`YÔÀfSX IYfSXIY W`ÔÜ ¹fW þf³fIYfSXe À½ffÀ±¹f E½fÔ ´fdSX½ffSX IY»¹ff¯f ¸fÔÂfe ¦fb»ff¸f

³fûEOXf, SXfCXÀfaÜ

À´feO ¶fiZIYSX IYû »fZIYSX IYe ¸ffSX´feMX ¦ffdþ¹ff¶ffQ, SXfCXÀfaÜ

±ff³ff dÀfWf³fe ¦fZMX ÃfZÂf ¸fZÔ ³fZWøY³f¦fSX ¸fZÔ SXW³fZ ½ff»fZ ¦fifZ½fSX ´fdSX½ffSX ³fZ QfZ ¹fb½fIYfZÔ ImY dJ»ffR dSX´ffZMXÊ QþÊ IYSXfBÊX W`Ü ¶f°ff¹ff þf°ff W` dIY °fZþ SXµ°ffSX ÀfZ ¶ffBIY ¨f»ff³fZ ½ff»fZ QfZ ¹fb½fIYfZÔ ImY IYfSX¯f IYf»ffZ³fe ½ff»ffZÔ ³fZ À´feO ¶fiZIYSX ¶f³f½ff dQEÜ EIY ¶fiZIYSX ´fSX C³f ¹fb½fIYfZÔ IYe ¶ffBIY AMXIY ¦fBÊÜ dþÀfImY IYfSX¯f C³f ¹fb½fIYfZÔ ³fZ A´f³fZ Àffd±f¹ffZÔ ImY Àff±f À´feO ¶fiZIYSX IYfZ °ffZOÞ³ff AfSXa·f IYSX dQ¹ffÜ þ¶f

³f¶fe AfþfQ ³fZ VfbIiY½ffSX IYû »ffZIYÀf·ff ¸fZÔ EIY d»fdJ°f CØfSX ¸fZÔ QeÜ C³WfZÔ³fZ ¶f°ff¹ff dIY d´fL»fZ ½f¿fÊ ImY ¦»ffZ¶f»f EO»MX MXfZ¶f`IYfZ Àf½fZÊÃf¯f ImY A³fbÀffSX QZVf ¸fZÔ 27 IYSXfZO 49 »ffJ »ffZ¦f dIYÀfe ³f dIYÀfe øY´f ¸fZÔ °fÔ¶ffIYc ÀfZ½f³f IYSX°fZ W`ÔÜ B³f¸fZÔ ÀfZ 16 IYSXfZOÞ 37 »ffJ dÀfRYÊ ¦fbMXJf, J`³fe þ`Àfe °fÔ¶ffIYc ÀfZ ¶f³fe ¨feþfZÔ IYf ÀfZ½f³f IYSX°fZ W`Ô, LW IYSXfZOÞ 89 dÀfRYÊ ²fc¸fi´ff³f IYSX°fZ W`Ô AüSX ¨ffSX IYSXfZOÞ 23 »ffJ »ffZ¦ffZÔ QfZ³ffZÔ øY´f ¸fZÔ °fÔ¶ffIYc IYf BÀ°fZ¸ff»f IYSX°fZ W`ÔÜ ßfe AfþfQ ³fZ ¶f°ff¹ff dIY 2004 IYe EIY dSX´ffZMXÊ ImY A³fbÀffSX QZVf ¸fZÔ ´fid°f½f¿fÊ AfNX ÀfZ ³fü »ffJ »ffZ¦f °fÔ¶ffIYc C°´ffQfZÔ ImY ÀfZ½f³f ÀfZ WfZ³fZ ½ff»fe ¶fe¸ffdSX¹ffZÔ ÀfZ ¸fSX°fZ W`ÔÜ EIY A³¹f ´fiV³f ImY CØfSX ¸fZÔ C³WfZÔ³fZ ¶f°ff¹ff dIY MXc±f´fZÀMX ¸fZÔ µX»ffZSXfBO IYe A°¹fd²fIY ¸ffÂff WfZ³fZ ÀfZ À½ffÀ±¹f d½fVfZ¿f øY´f ÀfZ QfÔ°ffZÔ ´fSX ¶fbSXf AÀfSX ´fOÞ°ff W`Ü C³WfZÔ³fZ IYWf dIY d³f¹f¸ffZÔ ImY A³fbÀffSX MXc±f´fZÀMX ¸fZÔ µX»ffZSXfBO IYe ¸ffÂff 1000 ´fe´feE¸f ÀfZ Ad²fIY ³fWeÔ WfZ³fe ¨ffdWE AüSX MXc±f´ffZÀMX MXйfc¶f °f±ff IYfMXʳf ´fSX µX»ffZSXfBO ¸ffÂff IYf C»»fZJ WfZ³ff ¨ffdWEÜ (EªfZÔÀfe)

ÀfOÞIY Qb§fÊMX³ff ¸fZÔ E¨fÀfeE»f IY¸fʨffSXe IYe ¸fü°f ÀfZ¢MXSX-58 ±ff³ff ´fbd»fÀf ³fZ ÀfZ¢MXSX-63 ¸ffg»f IZY ´ffÀf EIY ¹fb½fIY IYf ÀfadQ¦²f A½fÀ±ff ¸fZÔ Vf½f ¶fSXf¸fQ dIY¹ffXÜ Vf½f d¸f»f³fZ °fIY ¸fü°f IYf IYfSX¯f À´f¿MX ³fWXeÔ WXû ´ff SXWXf ±ff »fZdIY³f ´fûÀMX¸ffMÊX¸f dSX´fûMÊX IZY ¶ffQ ªfû °f±¹f Àff¸f³fZ AfE CXÀfÀfZ ¹fZ À´f¿MX WXû ªff°ff W`X dIY ¸ff¸f»ff ÀfOÞXIY Qb§fÊMX³ff IYf W`XÜ ´fûÀMX¸ffMÊX¸f dSX´fûMÊX ¸fZÔ ¹fb½fIY IZY VfSXeSX ´fSX QÀf ªf¦fWX ¦fa·feSX ¨fûMXûÔ IZY d³fVff³f d¸f»fZ W`ÔXÜ ´fbd»fÀf IZY ¸fb°ffd¶fIY ¸fSX³fZ ½ff»fZ

Q¶fa¦fBÊX ¸fûMXSXÀffBXdIY»f RaYÀf³fZ ´fSX À´feOX ¶fiZIYSX °fûSXf

IYf»ffZ³fe ½ff»ffZÔ ³fZ À´feO ¶fiZIYSX °ffZOÞ³fZ IYf d½fSXfZ²f dIY¹ff °ffZ C³f ¹fb½fIYfZÔ ³fZ »fd»f°f ¦fifZ½fSX, dSXMXf¹fOÊ RYüþe ÀfÔþe½f Vf¸ffÊ, C³fIYe ´f°³fe SXZJf IYe d´fMXfBÊX IYSX Qe AüSX RYSXfSX WfZ ¦fEÜ Àfc¨f³ff d¸f»f³fZ ´fSX ´fbd»fÀf ³fZ §ff¹f»ffZÔ IYf ´fif±fd¸fIY C´f¨ffSX IYSXf¹ff °f±ff ´fedOÞ°ffZÔ IYe AfZSX ÀfZ Qe ¦fBÊ °fWSXeSX ´fSX dSX´ffZMXÊ ·fe QþÊ IYe ¦fBÊ W`Ü

IYe ªfZ¶f ÀfZ EIY AfBÊX IYfOÊX d¸f»ff W`X dªfÀf¸fZÔ CXÀfIYf ³ff¸f Àf³³fe Àfbd¸f°f Af¹fb ´f©feÀf ½f¿fÊ, E¨fÀfeE»f ÀfZ¢MXSX-59 ¸fZÔ IYÀMX¸fSX Ed¢ªf¢¹fcdMX½f IZY øY´f ¸fZÔ IYf¹fÊSX°f ½f AÀ±ffBÊX d³f½ffÀfe ÀfZ¢MXSX-57, ¸fc»f d³f½ffÀfe ¸fbªfµRYSX´fbSX, d¶fWXfSX d»f£ff W`XÜ

RYSXeQf¶ffQ ¸fZÔ °fe³f ¶f©fûÔ IZY A´fWXSX¯f ÀfZ Àf³fÀf³fe RYSXeQf¶ffQ, SXfCXÀfaÜ RYSXeQf¶ffQ ¸fZÔ VfbIiY½ffSX IYû EIY ´fdSX½ffSX ImY °fe³f ¶f¨¨ffZÔ IYfZ AÄff°f ½¹fd¢°f õfSXf ¶fSX¦f»ffIYSX »fZ þf³fZ IYe §fMX³ff ÀfZ B»ffImY ¸fZÔ Àf³fÀf³fe R`Y»f ¦fBÊÜ ´fbd»fÀf ÀfcÂffZÔ ImY A³fbÀffSX RYSXeQf¶ffQ ¸fZÔ ÀfZ¢XMXSX-21 E dÀ±f°f ¦ffZ»O RYe»O ÀIYc»f ¸fZÔ ´fPÞ³fZ ½ff»fZ SXfZdW°f 11, CQ¹f 8 °f±ff ¹ffZ¦fZ³Qi 10 ÀIYc»f ÀfZ §fSX ³fWeÔ »füMXZÜ ¶f°ff¹ff þf°ff W` dIY IYfZBÊ AÄff°f ½¹fd¢°f B³f ¶f¨¨ffZÔ IYfZ ¶fSX¦f»ffIYSX IYWeÔ »fZ ¦f¹ffÜ ¶f¨¨ffaZ ImY Ad·f·ff½fIYfZÔ ³fZ ´fbd»fÀf IYfZ §fMX³ff IYe Àfc¨f³ff QeÜ

¸f¨LXSX ³fWXeÔ ´f³f´f³fZ QZÔ¦fZ: ½fZQ´ff»f

³fûEOXf, SXfCXÀfaÜ VfWXSX IYe ¦faQ¦fe IYû WXMXf³fZ IZY d»fE AüSX ¸f¨LXSXûÔ IYû ´fcSXe °fSXWX ÀfZ

£f°¸f IYSX³fZ IZY d»fE ´fifd²fIYSX¯f IZY ªf³f-À½ffÀ±¹f d½f·ff¦f ³fZ Ad·f¹ff³f ¨f»ff SX£ff W`XÜ BXÀf Ad·f¹ff³f ¸fZÔ WXSX SXûªf §fSX-§fSX ªffIYSX RYûd¦fa¦f IYe ªff

3

SXWXe W`XÜ ³ffd»f¹fûÔ ¸fZÔ ¸f¨LXSX Ad²fIY ´f³f´f°fZ W`Xa CXÀfZ SXûIY³fZ IZY d»fE EaMXe»ffSX½f»f IYf dLXOÞXIYf½f dIY¹ff ªff SXWXf W`XÜ ½fdSX¿NX ´fdSX¹fûªf³ff Ad·f¹fa°ff ½fZQ´ff»f ³fZ ¶f°ff¹ff dIY BXÀf Ad·f¹ff³f IZY °fWX°f WX¸f ´fi°¹fZIY dQ³f Àfb¶fWX Àff°f ¶fªfZ ÀfZ QZSX SXf°f Q½ffBËX¹ffa dLXOÞXIY³fZ ½f §fSX-§fSX ¸fZÔ RYûd¦fa¦f IYSX½ff°fZ W`ÔXÜ ªf³f À½ffÀ±¹f Ad·f¹fa°ff ³fZ ¶f°ff¹ff dI dªfÀf Àf·fe Q½ffBËX¹ffa ³fZVf³f»f ½fZ¢MXSX ¶fûOÊX AfgRY dOXªfeÀf IaYMXÑû»f °f±ff OX¶»¹fcE¨fAû ÀfZ ´fi¸ffd¯f°f W`ÔXÜ Àff±f WXe Àff±f ½fdSX¿NX ´fdSX¹fûªf³ff Ad·f¹fa°ff ½fZQ´ff»f ³fZ IYWXf dIY dªfÀf °fSXWX ³fûEOXf IYe ´fbd»fÀf A´fSXfd²f¹fûÔ IYû ´f³f´f³fZ ³fWXea QZ°fe CXÀfe °fSXWX ÀfZ WX¸f ³fûEOXf ¸fZÔ EIY ·fe ¸f¨LXSX ´f³f´f³fZ ³fWXeÔ QZÔ¦fZÔÜ

SXfþ²ff³fe dQ»»fe ImY SXf¸f»ff»f Af³faQ IYfg»fZþ IYe LfÂff SXfd²fIYf °fÔ½fSX IYe Àf³fÀf³feJZþ W°¹ff ImY dÀf»fdÀf»fZ ¸fZÔ dQ»»fe ´fbd»fÀf VfbIiY½ffSX IYû CØfSX ´fiQZVf ImY Àfe°ff´fbSX dþ»fZ ImY d¶fÀf½ffÔ ÃfZÂf ÀfZ QfZ ¹fb½fIYfZÔ IYfZ ´fcL°ffL ImY d»fE A´f³fZ Àff±f »fZIYSX SX½ff³ff WfZ ¦fBÊXÜ ´fbd»fÀf ´fi½f¢°ff ³fZ ¶f°ff¹ff dIY dQ»»fe ´fbd»fÀf SXfd²fIYf °fÔ½fSX W°¹ffIYfÔO ImY

¸fdW»ffAfZÔ ImY dJ»ffRY A´fSXf²ffZÔ ´fSX »ffZÀf ¸fZÔ d¨fÔ°ff

³fBÊ dQ»»feÜ SXfªf²ff³fe ¸fZÔ IYf³fc³f-½¹f½fÀ±ff IYe d¶f¦fOÞ°fe dÀ±fd°f AüSX ¸fdW»ffAfZÔ ImY dJ»ffRY ¶fPÞ°fZ A°¹ff¨ffSX ´fSX VfbIiY½ffSX IYû »ffZIYÀf·ff ¸fZÔ d¨fÔ°ff þfdWSX IYe ¦fBÊÜ Àf¸ffþ½ffQe ´ffMXeÊ IYe þ¹ff´fiQf ³fZ Vfc³¹fIYf»f ImY QüSXf³f ¹fW ¸ff¸f»ff CNf°fZ WbE IYWf dIY dQ»»fe ¸fZÔ ¸fdW»ffAfZÔ ImY dJ»ffRY ¶fPÞ°fZ A°¹ff¨ffSX ¦fÔ·feSX d¨fÔ°ff IYf d½f¿f¹f W`Ü SXfþ²ff³fe ¸fZÔ ¸fdW»ffAfZÔ ImY dJ»ffRY dWÔÀff, ¶f»ff°IYfSX AüSX LZOÞLfOÞ ÀfZ d³f´fMX³fZ ImY d»fE ÀfSXIYfSX IYfZ °fbSXÔ°f þøYSXe IYQ¸f CNf³ff ¨ffdWEÜ ßfe¸f°fe þ¹ff´fiQf ³fZ AÔ¦fiZþfZÔ ImY þ¸ff³fZ ImY ´fbd»fÀf IYf³fc³f IYfZ A´fSXf²ffZÔ IYe SXfZIY±ff¸f ¸fZÔ ´fcSXe °fSXW d½fRY»f ¶f°ff°fZ WbE BÀf¸fZÔ °fbSXÔ°f ÀfÔVffZ²f³f IYSX³fZ IYe þøYSX°f ¶f°ffBÊÜ IYfÔ¦fiZÀf ImY EÀf SXf¸ff Àfb¶¶fb ³fZ BÀf ¶ff°f ´fSX ARYÀffZÀf þ°ff¹ff dIY ´fbd»fÀf ¶f»ffZÔ ¸fZÔ ¸fdW»ffAfZÔ IYe ÀfÔ£¹ff ¸ffÂf ´ffÔ¨f ÀfZ LW ´fid°fVf°f W`Ü C³WfZÔ³fZ IYWf dIY ImYaQi IYfZ ¸fdW»ff ´fbd»fÀfIYd¸fʹffZÔ IYe ÀfÔ£¹ff ¶fPÞf³fZ ImY d»fE SXfª¹ffZÔ IYfZ d³fQZÊVf þfSXe IYSX³ff ¨ffdWE dþÀfÀfZ ¸fdW»ffAfZÔ ImY dJ»ffRY A´fSXf²ffZÔ ´fSX AÔIbYVf »f¦ff³fZ ¸fZÔ ·fe ¸fQQ d¸f»fZ¦feÜ (EªfZÔÀfe)

AÀfRY»f°ff ¸fb£¹f AfSXû´fe SXf¸f dÀfaWX IYû d¦fSXµ°ffSX ³fWXeÔ IYSX ´ffBÊX dQ»»fe ´fbd»fÀf

dÀf»fdÀf»fZ ¸fZÔ SXf¸fdÀfÔW CRYÊ d½fþ¹f IYe °f»ffVf ¸fZÔ d¶fÀf½ffÔ IYÀ¶fZ ¸fZÔ AfBÊX ±fe »fZdIY³f ½fW ¹fWfÔ ³fWeÔ d¸f»ffÜ C³WfZÔ³fZ ¶f°ff¹ff dIY BÀf ÀfÔ¶fÔ²f ¸fZÔ AVfSXRY AüSX °f¶fSXZþ IYfZ ´fcL°ffL ImY d»fE dQ»»fe ´fbd»fÀf A´f³fZ

SXfd²fIYf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ´fdSXþ³ffZÔ ½f LfÂffZÔ IYf ´fiQVfʳf

³fBÊ dQ»»fe, SXfCXÀfaÜ SXfCXÀfaÜ dQ»»fe d½fV½fd½fôf»f¹f ¸fZÔ À³ff°fIY ´ffNйfIiY¸f IYe dõ°fe¹f ½f¿fÊ IYe LfÂff SXfd²fIYf °fÔ½fSX ImY W°¹ffSXZ IYe d¦fSXµX°ffSXe IYe ¸ffÔ¦f IYfZ »fZIYSX VfbIiY½ffSX IYfZ CÀfImY ´fdSXþ³ffZÔ AüSX LfÂffZÔ ³fZ ´fiQVfʳf dIY¹ffÜ BÀfIYe ½fþW ÀfZ dSXÔ¦f SXfZO ´fSX ¹ff°ff¹ff°f A½f÷YðX WbAf AüSX ½ffW³f ¨ff»fIYfZÔ IYfZ ´fSXZVff³fe IYf Àff¸f³ff IYSX³ff ´fOÞfÜ SXfd²fIYf ImY ´fdSXþ³ffZÔ AüSX ³ffSXf¹f¯ff ¦ffÔ½f ImY SXW³fZ ½ff»fZ A³¹f »ffZ¦ffZÔ ³fZ dSXÔ¦f SXfZO ´fSX ´fiQVfʳf dIY¹ffÜ ²fSX³ff-´fiQVfʳf ImY QüSXf³f LfÂff ImY d´f°ff SXfdþÔQSX °fÔ½fSX ³fZ IYWf dIY þ¶f °fIY ³¹ff¹f ³fWeÔ d¸f»fZ¦ff, W¸f °f¶f °fIY ÀfOÞIY IYe ³ffImY¶fÔQe IYSX°fZ SXWZÔ¦fZÜ ´fbd»fÀf IbYL ¶f°ff ³fWeÔ SXWe W`Ô W¸fZÔ ImY½f»f ¸fedO¹ff ImY þdSXE þf³fIYfdSX¹ffÔ d¸f»f ´ff SXWe W`ÔÜ þ¶f °fIY ³¹ff¹f ³fWeÔ d¸f»f°ff,°f¶f °fIY ÀfOÞIY IYe ³ffImY¶fÔQe þfSXe SXWZ¦feÜ ³ffSXf¹f¯ff ¦ffÔ½f ImY AfÀf´ffÀf ImY SXW³fZ »ffZ¦f AüSX SXfd²fIYf ImY LfÂf QfZÀ°f ·fe ´fiQVfʳf ¸fZÔ Vffd¸f»f WbEÜ 20 ½f¿feʹff SXfd²fIYf QdÃf¯fe dQ»»fe ¸fZÔ SXf¸f »ff»f Af³fÔQ IYfg»fZþ IYe LfÂff ±feÜ LfÂff IYe W°¹ff ImY IYfSX¯f »ffZ¦ffZÔ ¸fZÔ ³ffSXfþ¦fe ¶f³fe WbBÊ W`Ü ¹fWfÔ °fIY dIY ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¸f³f¸ffZW³f dÀfÔW IYe ´f°³fe ¦fbSXVfSX¯f IYüSX ³fZ ·fe W°¹ffSXZ IYe þ»Q d¦fSXµX°ffSXe ImY d»fE IYWf W`Ü C²fSX, ´fbd»fÀf IYf IYW³ff W` dIY ½fW W¸f»ff½fSX IYfZ d¦fSXµX°ffSX IYSX³fZ IYe IYfZdVfVf IYSX SXWe W`Ô »fZdIY³f CÀfIYe ³ffIYf¸fe IYe ½fþW ÀfZ EIY ImY ¶ffQ EIY ´fiQVfʳf WfZ SXWZ W`ÔÜ BÀf ¶fe¨f, dQ»»fe d½fV½fd½fôf»f¹f ImY CØfSX AüSX QdÃf¯fe ´fdSXÀfSX ImY ¶fÔQ IYf AfÁ½ff³f dIY¹ff ¦f¹ff W`Ü AdJ»f ·ffSX°fe¹f d½fôf±feÊ ´fdSX¿fQ (E¶fe½fe´fe) ImY ³fZ°ff SXfZdW°f ¨fW»f ³fZ ¶f°ff¹ff dIY dQ»»fe d½fV½fd½fôf»f¹f ImY »f¦f·f¦f Àf·fe IYfg»fZþ VfbIiY½ffSX AüSX Vfd³f½ffSX IYfZ IYfZ ¶fÔQ SXWZÔ¦fZÜ

dWaXOX³f ¸fWXû°Àf½f IYf Àf¸ff´f³f AÀf»fe CXQÐQZV¹f IYû ´fcSXf IYSX³fZ ¸fZÔ AÀfRY»f SXWXf Af¹fûªf³f

¦ffdþ¹ff¶ffQ, SXfCXÀfaÜ

¶fe°fe SXf°f ¦ff¹fIY IbY¸ffSX Vff³fc IYe ¦ff¹fIYe ImY Àff±f We ¨ffSX ¸ff¨fÊ ÀfZ ¨f»f SXWf dWaO³f ¸fWfZ°Àf½f Àf¸ff´°f WfZ ¦f¹ffÜ dQ³f ·fSX QVfÊIYfZÔ IYfZ °fSXÀf°fZ ¸f`Qf³f ¸fZÔ SXfdÂf ¸fZÔ IbY¸ffSX Vff³fc ImY ¸fÔ¨f ´fSX Af³fZ ImY ¶ffQ ¨ffSXfZÔ AfZSX ·feOÞ We ³fþSX AfBÊÜ IbY¸ffSX Vff³fc ImY IYf¹fÊIiY¸f ImY QüSXf³f ·feOÞ ÀfZ ·fSXZ Af¹ffZþ³f À±f»f ´fSX ¸f³ffZSXÔþ³f ±ff »fZdIY³f IYf¹fÊIiY¸f A´f³fZ ½ffÀ°fd½fIY »fùf ÀfZ IYWeÔ Ad²fIY QcSX ±ffÜ ´fcSXf IYf¹fÊIiY¸f d½fVfbð øY´f ÀfZ ¸f³ffZSXÔþ³f ImY d»fE We Af¹ffZdþ°f dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ þ¶f CXQЧfû¿fIY ³fZ IYf¹fÊIiY¸f

IYe Àf¸ffd´°f IYe §ffZ¿f¯ff IYe °ffZ Ad²fIYfSXe AüSX QVfÊIY CN IYSX ¨f»fZ ¦fEÜ BXÀfIZY ¶ff½fªfcQ ½fWXfa SXWX ¦fE IbYLX þf¦føYIY ³ff¦fdSXIYfZÔ ³fZ CQЧfû¿fIY A³fe°ff ÀfW¦f»f IYfZ IYWf dIY IY¸f ÀfZ IY¸f dWaO³f ³fQe IYfZ ¶f¨ff³fZ IYe A´fe»f °ffZ IYSX QZa °ffZ C³WfZÔ³fZ dWaO³f ³fQe IYeZ ¶f¨ff³fZ IYe A´fe»f §fSX »füMX°fZ CX³f »fû¦fûÔ ÀfZ IYe, dþ³WZÔX §fSX þf³fZ IYe þ»Qe ±feÜ BXÀfÀfZ ´fW»fZ IYBÊ »ffZ¦ffZÔ ³fZ ¸ffBIY Àfa·ff»ff »fZdIY³f dWaO³f ³fQe IYe ¹ffQ dIYÀfe IYfZ ³fWeÔ AfBÊ dþÀfImY ³ff¸f ´fSX

AfSXOX¶»¹fcE IZY ¶fb»ff½fZ ´fSX ÀfeE¸fBÊX IYf QüSXf ³fûEOXf, SXfCXÀfaÜ SmXdªfOZÔXMÐÀf ½fZ»fRZY¹fSX EÀfûdÀfEVf³f ÀfZ¢MXSX-12 IZY A²¹fÃf ¹fû¦fZ³ýi Vf¸ffÊ IZY ¶fb»ff½fZ ´fSX ¸fb£¹f A³fbSXÃf¯f Ad·f¹fa°ff ¹ffQ½f dÀfaWX ³fZ ÀfZ¢MXSX IYe Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYf ªff¹fªff d»f¹ffÜ d³fSXeÃf¯f IZY QüSXf³f ¹ffQ½f dÀfaWX IYû ½fWXfa ¦faQ¦fe d¸f»feÔÜ A²¹fÃf ¹fû¦fZ³ýi Vf¸ffÊ ³fZ ¸fb£¹f A³fbSXÃf¯f Ad·f¹fa°ff IYû ÀfZ¢MXSX IYe d½fd·f³³f Àf¸fÀ¹ffAûÔ ÀfZ A½f¦f°f IYSXf¹ffÜ ¹ffQ½f dÀfaWX ³fZ ÀfZ¢MXSX

¸fa±f³f

IYe ÀffSXe Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYû ¦fa·feSX°ff IZY Àff±f Àfb³ff AüSX Àfa¶fad²f°f Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYe ªf¸fIYSX ¢»ffÀf »feÜ ¹ffQ½f dÀfaWX ³fZ AfSXOX¶»¹fcE ÀfZ¢MXSX IZY õXfSXf ½fÈÃffSXû´f¯f IYf¹fÊIiY¸f IZY Af¹fûªf³f ¸fZÔ ·fe dWXÀÀff d»f¹ff AüSX ´ffIÊY ¸fZÔ ªffIYSX ½fÈÃffSXfZ´f¯f dIY¹ffÜ ¹ffQ½f dÀfaWX ³fZ ÀfZ¢MXSX IYe Àf¸fÀ¹ffAûÔ IZY °fbSaX°f d³fÀ°ffSX¯f IZY d»fE Ad²fIYfdSX¹fûÔ IYû IYOÞZX d³fQZÊVf dQEÜ ÀfeE¸fBÊX IZY QüSmX IZY d»fE A²¹fÃf ¹fû¦fZ³ýi Vf¸ffÊ ³fZ CX³WZÔX ²f³¹f½ffQ dIY¹ffÜ

Àff±f »fZIYSX ¨f»fe ¦fBÊXÜ C³WfZÔ³fZ ¶f°ff¹ff dIY dQ»»fe ´fbd»fÀf IYfZ SXfd²fIYf °fÔ½fSX IYe W°¹ff ImY dÀf»fdÀf»fZ ¸fZÔ SXf¸fdÀfÔW CRYÊ d½fþ¹f ÀfZ ´fcL°ffL IYSX³fe ±feÜ ¦füSX°f»f¶f W` dIY dQ»»fe d½fV½fd½fôf»f¹f IYe LfÂff SXfd²fIYf °fÔ½fSX IYe d´fL»fZ AfN ¸ff¨fÊ IYfZ 25 Àff»f ImY ¹fb½fIY ³fZ ¦ffZ»fe ¸ffSXIYSX W°¹ff IYSX Qe ±feÜ SXfd²fIYf IYe W°¹ff CÀf Àf¸f¹f IYe ¦fBÊX þ¶f ½fW Àf°¹f d³fImY°f³f ´fb»f ÀfZ ´fc½ffÊÁ³f IYSXe¶f ´fü³fZ 11 ¶fþZ A´f³fZ IYfg»fZþ þf SXWe ±feÜ

¹fW EIY ·f½¹f Af¹ffZþ³f IYSX³fZ IYf ´fi¹ffÀf dIY¹ff ¦f¹ffÜ ¹fW ´fcSXf Af¹ffZþ³f dþ»ff ´fiVffÀf³f ³fZ dIYÀf ¸fQ ÀfZ dIY¹ff ¹fW EIY ´fiV³f W`Ü BÀfImY Af¹ffZþIY dþ»ff ´fiVffÀf³f, þeOeE °f±ff ³f¦fSX d³f¦f¸f We ±fZ, »fZdIY³f ¸fba¶fBÊ ÀfZ ¶fb»ffE ¦fE ¸fWÔ¦fZ-¸fWÔ¦fZ IY»ffIYfSXfZÔ IYfZ þfZ ·fb¦f°ff³f dIY¹ff ¦f¹ff ½fW EÀfAfZEÀf ImY¹fSX BadO¹ff ³ff¸f IYe ÀfÔÀ±ff IYe AfZSX ÀfZ dIY¹ff ¦f¹ffÜ ¹fdQ ¹fW ÀfÔÀ±ff We Af¹ffZþIY ±fe °ffZ dRYSX ¢X¹ffZÔ ´fcSXZ dþ»fZ ImY Ad²fIYfdSX¹ffZÔ IYf ¸fÔ¨f ´fSX IY¶þf SXWfÜ ¢X¹ffZÔ C³WfZÔ³fZ BÀfImY Af¹ffZþ³f ¸fZÔ B°f³fe ÷Yd¨f dQJf¹feÜ

Af²fbd³fIY MZ¢³ffg»ffªfe ´fSX QfZ dQ½fÀfe¹f ÀfZd¸f³ffSX ¦ffdþ¹ff¶ffQ, SXfCXÀfaÜ E¨fAfSX ¦fib´f AfgR BÔÀMXeMX¹fcVfaÀf ¸faZ IYa´¹fcMXSX BÔþed³f¹fdSXÔ¦f ¸fZ Af²fbd³fIY MXZ¢X³ffZ»ffZþe IYf d½fIYfÀf d½f¿f¹f ´fSX E¸fÀfeE, ÀfeEÀf ½f AfBÊMXe ImY LfÂffaZ IZY d»fE QfZ dQ½fÀfe¹f SXf¿MÑXe¹f ÀfZd¸f³ffSX IYf Af¹ffZþ³f dIY¹ff ¦f¹ffÜ BÀf ÀfZd¸f³ffSX ¸fZ ¸fb£¹f Ad°fd±f Ofg. þe. SXf²ffIYÈ¿¯f³f, ½f`Äffd³fIY E½fa dO´MXe Of¹fSXZ¢XMXSX, ÀfeEÀfAfBÊAfSX, dQ»»fe ³fZ Qe´f ´fiªª½fd»f°f IYSX ÀfZd¸f³ffSX IYf Vfb·ffSXÔ·f dIY¹ffÜ ¸fb£¹f Ad°fd±f ³fZa LfÂffZa IYfZ

A½f»fûIY³f

ÀfZ¢MXSX-12 ¸fZÔ Àf¸fÀ¹ffAûÔ IYû QZ£f³fZ ´fWbaX¨fZ ³fûEOXf ´fifd²fIYSX¯f IZY ÀfeE¸fBÊX ¹ffQ½f dÀfaWX ½f ´fifd²fIYSX¯f IZY A³¹f Ad²fIYfSXe Ü LXf¹ff : SXf¿MÑXe¹f CXªff»ffX

A¦f»fZ Àf´°ffWX dQ»»fe ¸fZÔ WXû¦fe Af¹fûdªf°f

ÀfOÞIY ÀfbSXÃff ´fSX AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f ¦ffZ¿NXe

³fBÊX dQ»»fe, SXfCXÀfaÜ

·ffSX°f ¸fZÔ ÀfOÞIY Qb§fÊMX³ffAfZÔ ¸fZÔ ¸fSX³fZ ½ff»ffZÔ IYe ÀfÔ£¹ff ¸fZÔ d´fL»fZ ´ffÔ¨f ½f¿fûË ¸fZÔ 40 ´fid°fVf°f IYe ½fÈdð WbBÊX W` AüSX ImY½f»f 2008 ¸fZa ·ffSX°f IYe ÀfOÞIYfZÔ ´fSX EIY »ffJ 18 WþfSX »ffZ¦f ÀfOÞIY Qb§fÊMX³ffAfZÔ ¸fZÔ ¸fSXZ W`ÔÜ IbY»f d¸f»ff IYSX IYWf þf ÀfIY°ff W` dIY ÀfOÞImYÔ AüSX SXf¿MÑXe¹f SXfþ¸ff¦fÊ »ffZ¦ffZÔ ImY ¸fSX³fZ ImY °feÀfSXZ Àf¶fÀfZ ¶fOÞZ IYfSX¯f ¶f³f ¦fE W`ÔÜ SXf¿MÑXe¹f ÀfOÞIY d½fIYfÀf ³fed°f¹ffÔ AüSX Àfb²fSXZ WbE SXf¿MÑXe¹f SXfþ¸ff¦fûË ´fSX ÀfOÞIY ÀfbSXÃff d½f¿f¹f ´fSX 14 ÀfZ 16 ¸ff¨fÊ °fIY dQ»»fe ¸fZÔ Af¹ffZdþ°f AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f ¦ffZ¿NXe IYe ´fc½fÊ ÀfÔ²¹ff ´fSX

ªff¦føYIY°ff 18 WXªffSX »fû¦fûÔ IYe WbXBÊX ÀfOÞIY Qb§fÊMX³ff ¸fZÔ ¸fü°f

´fiZÀf ½ff°ffÊ IYfZ ÀfÔ¶ffZd²f°f IYSX°fZ WbE ÀIYc»f AfgRY ´»ffd³fÔ¦f EÔO AfdIYÊMXZ¢¨fSX ImY d³fQZVfIY ´fifZ. EImY Vf¸ffÊ ³fZ ´fÂfIYfSXfZÔ ÀfZ IYWf dIY ´fdSX½fW³f, JfÀf°füSX ´fSX ·fc-´fdSX½fW³f dIYÀfe ·fe QZVf ImY Afd±fÊIY PÞfÔ¨fZ IYfZ ÀfWe AfIYfSX QZ³fZ ½ff»ff ¸fb£¹f IYfSXIY WfZ°ff W`Ü BÀfd»fE d½fIYfÀf EþZÔOf ¹ff d½fIYfÀf ImY d»fE ³fed°f d³f²ffÊSX¯f ¸fZÔ ÀfOÞIY d½fIYfÀf ¸fb£¹f ²fbSXe ¶f³f þf°ff W`Ü C³WfZÔ³fZ IYWf dIY ÀfOÞIY ÀfbSXÃff ¸fZÔ ½f`dV½fIY °fSXeImY ÀfÔImY°f

IYa´¹fbMXSX ImY Af²fbd³fIY MXZ¢X³ffZ»ffZþe ImY ¶ffSXZ ¸fZa ¶f°ff°fZ WbE IYWf dIY IYa´¹fcMXSX ÀfZ Af¸f AfQ¸fe IYf þe½f³f Àfb»f·f WfZ ¦f¹ff W`Ü C³WfZa³fZ LfÂffZÔ IYfZ ´fifZ°ÀffdW°f IYSX°fZ WbE IYWf dIY Afþ ImY Àf¸f¹f ¸fÔZ LfÂffZÔ ¸fZÔ »feOSXdVf´f IYf ¦fb¯f WfZ³ff A°¹f³°f Af½fV¹fIY W`Ü C³WfZÔ³fZ BÀf ¶ff°f ´fSX d½fVfZ¿f øY´f ÀfZ þfZSX dQ¹ff dIY ·ffSX°fe¹f ½f`Äffd³fIY, IYa´¹fcMXSX d½fVfZ¿fÄf d½fQZVffZÔ ¸fZÔ þfIYSX ½fWfg IYe IYa´fd³f¹ffZÔ ImY d»fE ¶fWb°f dSXÀf¨fÊ IYSX »fZ°fZ W`Ô ´fSXa°fb A´f³fZ QZVf ¸fZÔ BÀf ´fiIYfSX IYf ¸ffWü»f ³fWeÔ ¶f³f ´ff°ff dIY ½fW A´f³fZ QZVf ImY d»fE dSXÀf¨fÊ IYSX ÀfImYaÜ

QZ°fZ W`Ô dIY ÀfOÞImYÔ AüSX SXf¿MÑXe¹f SXfþ¸ff¦fÊ 2021 °fIY »ffZ¦ffZÔ ImY ¸fSX³fZ ImY °feÀfSXZ Àf¶fÀfZ ´fi¸fbJ IYfSX¯f WfZÔ¦fZÜ ·ff°fSX IYe ÀfOÞIYfZÔ ´fSX Wf»f ImY ½f¿fûË ¸fZa ÀfOÞIY Qb§fÊMX³ffAfZÔ ¸fZÔ A¨ff³fIY °fZþe ÀfZ WbBÊX ½fÈdð IYe ½fþW ´fi°¹fÃf ¹ff A´fi°¹fÃf øYX´f ÀfZ ÀfbSXÃff ´fif½f²ff³ffZÔ ImY A´f¹ffÊ´°f WfZ³fZ AüSX ³fed°f d³f²ffÊSX¯f IYe IY¸fe ¶f°ff°fZ WbE ´fifZ. Vf¸ffÊ ³fZ IYWf dIY ÀfOÞIY d½fIYfÀf AüSX ÀfOÞIY ÀfbSXÃff ImY ´fif½f²ff³f Àff±f-Àff±f ¨f»f³fZ ¨ffdWE AüSX ÀfOÞIY Qb§fÊMX³ffAfZÔ IYfZ SXfZIY³fZ ImY d»fE Ad²fIY ÀfZ Ad²fIY þf¦føYXIY°ff ´f`Qf IYSX³fe ¨ffdWEÜ C³WfZÔ³fZ IYWf dIY ·ffSX°f ¸fZÔ ÀfOÞIY ÀfbSXÃff d½fV½f ImY A³¹f QZVffZÔ IYe °fb»f³ff ¸fZÔ Àf¶fÀfZ JSXf¶f W`Ü EIY A³fb¸ff³f ImY

A³fbÀffSX WSX Àff»f AüÀf°f³f EIY »ffJ QÀf WþfSX »ffZ¦f ÀfOÞIY Qb§fÊMX³ffAfZÔ ¸fZÔ ¸fSX°fZ W`Ô AüSX QZVf ImY ÀfIY»f §fSXZ»fc C°´ffQ IYf QfZ ÀfZ °fe³f ´fid°fVf°f ³fbIYÀff³f WfZ³fZ ImY Ad°fdSX¢°f ½fZ A´f³fZ ´fdSX½ffSXfZÔ AüSX Àf¸ffþ ImY d»fE ·ffSXe ÂffÀfQe LfZOÞ þf°fZ W`ÔÜ ÀIYc»f AfgRY ´»ffd³fÔ¦f EÔO AfdIYÊMXZ¢¨fSX ³fZ BÀf ¦ffZ¿NXe IYf Af¹ffZþ³f dIY¹ff W` dþÀf¸fZÔ ÀfOÞIYfZÔ AüSX SXf¿MÑXe¹f SXfþ¸ff¦fÊ dOþfB³f BÔdþd³f¹fdSXÔ¦f AüSX ÀfbSXÃff þ`ÀfZ ¸fbQÐQfZÔ ´fSX ¦fWSXfBÊ ÀfZ d½f¨ffSX dIY¹ff þfE¦ffÜ ¦ffZ¿NXe ¸fZÔ ·ffSX°f ImY Ad°fdSX¢°f d½fd·f³³f QZVffZÔ ImY IYÔÀf»fMXZÔMXÐÀf AüSX E¢XÀf´fMXÊÐÀf A´f³fZ A³fb·f½f þf³fIYfdSX¹ffZÔ AüSX Äff³f IYfZ ´fSXÀ´fSX ¶ffÔMXZÔ¦fZÜ

ÀfeþeE¨fEÀf ¸fZÔ NZImY ´fSX d³f¹fb¢°f WfZa¦fZ Ofg¢XMXSX ³fBÊX dQ»»feÜ ÀfSXIYfSX IYf ImYaQie¹f ÀfSXIYfSX À½ffÀ±¹f ¹ffZþ³ff kÀfeþeE¨fEÀfl Aü¿f²ff»f¹ffZÔ ¸fZÔ ÀfZ½ff d³f½fÈØf Af¹fb½fZÊdQIY Ofg¢XMXSXfZÔ IYfZ NZImY ´fSX d³f¹fb¢°f IYSX³fZ IYf ´fiÀ°ff½f W`Ü À½ffÀ±¹f E½fÔ ´fdSX½ffSX IY»¹ff¯f ¸fÔÂfe ¦fb»ff¸f ³f¶fe AfþfQ ³fZ EIY d»fdJ°f CØfSX ¸fZÔ ¶f°ff¹ff dIY »f¦f·f¦f ¨ffSX ¸ffW ¸fZÔ ¹fZ d³f¹fbd¢°f¹ffÔ dIYE þf³fZ IYe ÀfÔ·ff½f³ff W`Ü C³WfZa³fZ ¶f°ff¹ff dIY d¨fdIY°ÀfIY IYe d³f¹fbd¢°fYAd²fIY°f¸f QfZ ½f¿fûË ImY d»fE ¹ff 62 ½f¿fÊ IYe Af¹fb ´fcSXe IYSX³fZ °fIY þfZ ·fe ´fW»fZ WfZ °fIY WfZ¦feÜ EZÀfZ d¨fdIY°ÀfIY IYfZ ´fid°f¸ffW dL¹ff»feÀf WþfSX ÷YX´f¹fZ ÀfZ Ad²fIY SXfdVf IYf ·fb¦f°ff³f ³fWeÔ dIY¹ff þfE¦ffÜ


4

âÂæη¤èØ

³fûEOXf (E³fÀfeAfSX) Vfd³f½ffSX, 12 ¸ff¨fÊ 2011

äÿÿ flÊÄUÿ

{

²f³f CØf¸f IY¸ffZË ÀfZ C°´f³³f WfZ°ff W`, ´fi¦f»·f°ff (ÀffWÀf, ¹ffZ¦¹f°ff ½f QÈPÞ d³fV¨f¹f) ÀfZ ¶fPÞ°ff W`, ¨f°fbSXfBÊ ÀfZ RY»f°ff-RYc»f°ff W` AüSX ÀfÔ¹f¸f ÀfZ ÀfbSXdÃf°f WfZ°ff W`Ü d½fQbS

Ad²fIY°fSX ÀfSXIYfSXe d½f·ff¦fûÔ ¸fZÔ ·fi¿MXf¨ffSX IYf ¶fû»f¶ff»ff

½f

»f§fb IY±ff

d¶f³ff L°f ImY

²f½fe IYfZ IYfZBÊ IYf¸f IYSX³fZ IYe B¨Lf ³fWeÔ WfZ SXWe ±feÜ EIY Aþe¶f Àfe CQfÀfe CÀfImY dQ»ffZ-dQ¸ff¦f ´fSX LfBÊ WbBÊ ±feÜ ¨ffW IYSX ·fe ½fW CÀfZ QcSX ³fWeÔ IYSX ´ff SXWe ±feÜ ÀfÔ²¹ffÀf¸f¹f IYf¹ffÊ»f¹f ÀfZ Af³fZ ImY ¶ffQ, Àfe²ff A´f³fZ IY¸fSXZ ¸fZÔ AfIYSX d¶f³ff IY´fOÞZ ¶fQ»fZ, ½fW ´f»fÔ¦f ´fSX »fZMX ¦fBÊ ±feÜ d½f¦f°f IYBÊ dQ³ffZÔ ÀfZ ½fW QZJ SXWe W`, ·f`¹ff-·ff·fe IYf ÷YJ ¶fQ»ff-¶fQ»ff Àff »f¦f SXWf W`Ü IYfZBÊ Jb»fIYSX WaÀf°ff-¶ffZ»f°ff °fIY ³fWeÔÜ ¶fÀf Aü´f¨ffdSXIY°ffEa ·fSX d³f·ffBÊ þf°fe W`ÔÜ ¸ffa-¶ff¶fcþe ·fe IY·fe-IY·ffSX IYbL ´fcL »fZ°fZ W`ÔÜ CÀfImY ¸f³f ImY ·fe°fSX ¶fWb°f ÀffSXZ d½f¨ffSX ¦fOÞ¸fOÞ WfZ³fZ »f¦fZ ±fZÜ þ¶f IY·fe ½fW QÀf-´ffa¨f dQ³f ImY d»fE Af°fe ±fe °ffZ Àf¶f CÀfZ °f»fW°±fe ´fSX d»fE dRYSX°fZ ±fZÜ CÀfZ ¹ffQ W`, þ¶f ½fW ´fW»fe ¶ffSX AdJ»fZ³Qi ÀfZ A»f¦f WfZIYSX AfBÊ ±fe, Àf¶f³fZ PfPÞÀf ¶fa²ff¹ff ±ffÜ ·f`¹ff-·ff·fe ³fZ IYWf ±ff-ASXZ ¸ff²f½fe! ¹fW §fSX °fb¸WfSXf W`, °fb¸f ´fSXfBÊ ±ffZOÞZ WfZ dIY³°fb Afþ A¨ff³fIY ¹fW ¶fQ»ff½f? ½fW °ffZ dIYÀfe ´fSX ¶ffZÓf ·fe ³fWeÔ W`Ü ÀfSXIYfSXe ³füIYSXe IYSX°fe W`Ü þøYSX°f ´fOÞ³fZ ´fSX §fSX ImY IYf¸ffZÔ ImY d»fE ·fe ´f`ÀfZ QZ°fe W`, dRYSX ¹fW ¶fQ»ff½f ¢X¹ffZÔ? °f·fe ·f`¹ff-·ff·fe IYe ¶ff°ffZÔ ÀfZ CÀfIYf ²¹ff³f ·fÔ¦f WbAfÜ QZJfZ þe, ¹fW VfSXeRYfZÔ IYf §fSX W`Ü IYfZBÊ WfZMX»f °ffZ ³fWeÔÜ ³f³fQ þe ImY Àff±f I`YÀfZ-I`YÀfZ »ffZ¦f §fSX ¸fZÔ Af°fZ-þf°fZ SXW°fZ W`ÔÜ C³fIYe ¶ff°ffZÔ ÀfZ CÀfIYf IY»fZþf L»f³fe WfZ SXWf ±ffÜ CÀfZ »f¦ff BÀf d³f¸fʸf Àf¸ffþ ¸fZÔ d¶f³ff ´fd°f ImY þe½f³f ½¹f±fÊ W`Ü WSX ÀÂfe IYfZ BÀf L°f IYe Af½fV¹fIY°ff WfZ°fe W`Ü AfaÀfc ´ffZÔL°fZ WbE CÀf³fZ Àff¸ff³f ´f`IY IYSX³ff VfbøY IYSX dQ¹ff ±ffÜ

¸ff

ÀfÔ½f`²ffd³fIY ´fQfZÔ ´fSX d³f¹fbd¢°f ¸fZÔ ·fi¿MXf¨ffSX ¢X¹ff ÀfÔ½f`²ffd³fIY ´fQfZÔ IYe ¦fdSX¸ff ¶fSXIYSXfSX SXJ³ff ÀfSXIYfSX IYe dþ¸¸fZQfSXe ³fWeÔ W`? »f¦ff°ffSX WfZ SXWZ §ffZMXf»ffZÔ AüSX ·fi¿MXf¨ffSX ImY ¶fPÞ°fZ ¸ff¸f»ffZÔ IYfZ QZJ°fZ WbE ¢X¹ff ¹fW Af½fV¹fIY ³fWeÔ dIY ÀfSXIYfSX A´f³fZ IYØfʽ¹f IYfZ Ad²fIY dþ¸¸fZQfSXe ÀfZ d³f·ff°fe AüSX ÀfÔ½f`²ffd³fIY ´fQfZÔ ´fSX d³f¹fbd¢°f¹ffZÔ ImY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ Ad²fIY Àf°fIYÊ°ff ¶fSX°f°feÜ ÀfSXIYfSX ImY ¸fÔÂfe ÀfÔ½f`²ffd³fIY ÀfÔÀ±ffAfZÔ IYe AWd¸f¹f°f IYfZ ¨fb³fü°fe QZ³fZ IYe IYfZdVfVf IYSX°fZ W`ÔÜ QcSXÀfÔ¨ffSX §ffZMXf»fZ ´fSX ImYÔQie¹f ¸fÔÂfe IYd´f»f dÀf¶¶f»f ÀfSXIYfSXe J¨fÊ ImY dWÀff¶f-dIY°ff¶f ´fSX ³fþSX SXJ³fZ ½ff»fe Vfe¿fÊ ÀfÔÀ±ff d³f¹fÔÂf¯f E½fÔ ¸fWf»fZJf ´fSXeÃff ¹ff³fe I`Y¦f ImY IYf¸fIYfþ ImY °fSXeImY ´fSX Àf½ff»f CNf°fZ WbE ¹fW ¶f°ff³fZ IYe IYfZdVfVf IYSX SXWZ ±fZ dIY MXc þe À´fZ¢XMѸf Af½fÔMX³f §ffZMXf»fZ ¸fZÔ ÀfSXIYfSX IYfZ C°f³ff ³fbIYÀff³f ³fWeÔ WbAf W` dþ°f³ff I`Y¦f IYe dSX´ffZMXÊ ¸fZÔ ¶f°ff¹ff ¦f¹ff W`Ü

¶f

E

IY °fSXRY QZVf ¸fZÔ ·fi¿MXf¨ffSX IYfZ þOÞ ÀfZ d¸fMXf³fZ ImY d»fE ¹fc´feE ÀfSXIYfSX WSX dQ³f ¶f¹ff³f¶ffþe IYSX°fe ³fþSX Af°fe W` °ffZ QcÀfSXe °fSXRY ÀfÔ½f`²ffd³fIY ´fQfZÔ ´fSX EZÀfZ »ffZ¦ffZÔ IYfZ d³f¹fb¢°f dIY¹ff þf°ff W` þfZ JbQ Qf¦fQfSX W`Ô AüSX dþ³fIYe ´fid°f¿NXf QfÔ½f ´fSX »f¦fe W`Ü Àf½ffZʨ¨f AQf»f°f ³fZ A´f³fZ R`YÀf»fZ ¸fZÔ ÀffRY IYWf W` dIY ¸fb£¹f Àf°fIYÊ°ff Af¹fb¢°f IYe d³f¹fbd¢°f ImY d»fE ¶f³fe C¨¨f À°fSXe¹f Àfd¸fd°f AüSX dIYÀfe ·fe ÀfSXIYfSXe ÀfÔÀ±ff ³fZ Àfe½feÀfe þ`Àfe ÀfÔÀ±ff IYe Bʸff³fQfSXe AüSX d³f¿NXf ImY ¸fbQÐQZ IYfZ ´fif±fd¸fIY°ff ³fWeÔ QeÜ IYb»f d¸f»ffIYSX Àfb´fie¸f IYfZMXÊ ImY BÀf R`YÀf»fZ ³fZ ImYÔQi ÀfSXIYfSX IYfZ Àf¶fIY QZ°fZ WbE CÀfZ Àf½ff»ffZÔ ImY §fZSXZ ¸fZÔ »ffIYSX JOÞf IYSX dQ¹ff W`, ¢X¹ffZÔdIY ÀfSXIYfSX õfSXf ImYÔQie¹f Àf°fIYÊ°ff Af¹ffZ¦f, Àfe¶feAfBÊ, ´fi½f°fʳf d³fQZVff»f¹f, SXfg AüSX ¦fb´°f¨fSX ¶¹fcSXfZ ¸fZÔ þfZ d³f¹fbd¢°f¹ffÔ IYe ¦fBÊ W`Ô C³f¸fZÔ ·fe ·fi¿MXf¨ffSX IYe ¶fc Af SXWe W`Ü ¹fc´feE ÀfSXIYfSX ImY A¶f °fIY ImY IYf¹fÊIYf»f ¸fZÔ AW¸f ÀfÔ½f`²ffd³fIY ´fQfZÔ, Af¹ffZ¦ffZÔ AüSX A³¹f ¸f»ffBÊQfSX ´fQfZÔ ´fSX ¸f³ffZ³f¹f³f AüSX d³f¹fbd¢°f¹ffZÔ IYe RmYWdSXÀ°f QZJZÔ °ffZ WSX þ¦fW CÀfImY ¸fb£¹f §fMXIY-IYfÔ¦fiZÀf IYe dÀfRYfdSXVffZÔ IYf We þ»f½ff dQJ°ff W`Ü ¸fBÊ, 2004 ¸fZÔ IYfÔ¦fiZÀf IYe A¦fb½ffBÊ ¸fZÔ ¨füQW Q»ffZÔ IYe ¦fN¶fÔ²f³f ÀfSXIYfSX ¶f³feÜ »fZdIY³f ÀfØff IYe AÀf»f ¸f»ffBÊ IYfÔ¦fiZÀf ³fZ We JfBÊÜ ÀfSXIYfSXe d³f¹fbd¢°f¹ffZÔ AüSX ¸f³ffZ³f¹f³ffZÔ ¸fZÔ CÀfIYf EIYLÂf SXfþ SXWf W`Ü dIYÀfe §fMXIY IYe IYbL JfÀf ³fWeÔ ¨f»feÜ Vfb÷YAf°f IYSX°fZ W`Ô ImYÔQie¹f Àf°fIYÊ°ff Af¹fb¢°f ´feþZ ±ffg¸fÀf ÀfZÜ 2003 ¸fZÔ WbBÊ Àfe½feÀfe E¢XMX ImY ¸fb°ffd¶fIY BÀf ´fQ ´fSX ½fWe d³f¹fb¢°f WfZ ÀfIY°ff W`, dþÀfIYf ´fcSXf IYf»f ÀfÔQZW ÀfZ ´fSXZ WfZ ¢X¹ffZÔdIY ¹fZ ImY³Qie¹f ·fi¿MXf¨ffSX d³fSXfZ²fIY d³fIYf¹f W` AüSX

ÀfSXIYfSX ImY C¨¨f Ad²fIYfdSX¹ffZÔ ´fSX d³f¦ffW SXJ³fZ ImY A»ff½ff C³fImY dJ»ffRY þfÔ¨f IYf AfQZVf QZ°ff W`Ü ¹fZ Àfe¶feAfBÊ IYe Àfb´fSX½ff¹fþSXe A±ffgdSXMXe ·fe W`Ü QSXAÀf»f 1964 ¸fZÔ ÀfSXIYfSXe ¸fWIY¸ffZÔ ¸fZÔ IYSX´Vf³f SXfZIY³fZ ImY d»fE ÀfÔ±ff³f¸f IY¸fZMXe ImY ÀfbÓff½f ´fSX Àfe½feÀfe IYf ¦fN³f dIY¹ff ¦f¹ff ±ff, dþÀfImY ¸fb°ffd¶fIY ªffa¨f EªfZÔdÀf¹fûÔ IYû EIY À½ff¹fØf d³fIYf¹f ImY øY´f ¸fZÔ À±ffd´f°f IYSX³ff AüSX ÀfSXIYfSXe ¸fb»ffdþ¸ffZÔ AüSX ÀfÀ±ffAfZÔ ¸fZÔ ¶fPÞ°fe WZSXfRmYSXe IYfZ SXfZIY³ff AüSX þfÔ¨f EþZÔdÀf¹ffZÔ IYfZ þfÔ¨f IYSX³fZ IYf AfQZVf QZ³ff W`Ü ¹fWe ³fWeÔ QZVf ImY °f¸ff¸f ÀfÔÀ±ff³ffZÔ IYfZ Bʸff³fQfSXe IYe SXfW ´fSX ¨f»f³fZ ImY d»fE Àf¨fZ°f IYSX³ff ·fe BÀfIYf IYf¸f W`Ü AfdJSX ´feþZ ±ffg¸fÀf ¸fZÔ ¢X¹ff JfÀf ±ff dIY ÀfSXIYfSX ³fZ C³f ´fSX »f¦fZ AfSXfZ´ffZÔ AüSX ³fZ°ff d½f´fÃf IYe Af´fdØf ImY ¶ff½fþcQ C³WZÔ Àfe½feÀfe d³f¹fb¢°f IYSX dQ¹ff? ImYÔQie¹f Àf°fIYÊ°ff Af¹ffZ¦f (Àfe½feÀfe) IYf IYf¸f WfZ°ff W` ·fi¿MXXf¨ffSX ImY dJ»ffRY d³f¦fSXf³fe IYSX³fZ IYfÜ BÀf Af¹ffZ¦f ImY Af¹fb¢°f IYe d³f¹fbd¢°f ´fi²ff³f¸fÔÂfe, ¦fÈW¸fÔÂfe AüSX »ffZIYÀf·ff ¸fZÔ d½f´fÃf ImY ³fZ°ff IYe ÀfQÀ¹f°ff ½ff»fe Àfd¸fd°f IYe Àf»ffW ´fSX SXf¿MÑX´fd°f IYSX°fZ W`ÔÜ QZVf ·fSX ¸fZÔ ·fi¿MXf¨ffSX IYe dIYÀfe ·fe dVfIYf¹f°f IYe þfÔ¨f IYSXf³fZ ½ff»fe EþZÔÀfe Àfe½feÀfe ImY ¸fbdJ¹ff ´feþZ ±ffg¸fÀf IYe d³f¹fbd¢°f IYe ´fidIiY¹ff A´f³fZ Af´f ¸fZÔ IYBÊ SXfþ JfZ»f°fe W`Ü ±ffg¸fÀf ImYSX»f ImY ´ffg¸ffZ»fe³f Af¹ff°f §ffZMXf»fZ ¸fZÔ RYÔÀfZ ±fZÜ ImYÔQi ÀfSXIYfSX ¸fZÔ Àfd¨f½f ¶f³f³fZ ImY d»fE þøYSXe ImYÔQi ¸fZÔ QfZ Àff»f ImY OZ´fbMXZVf³f IYf A³fb·f½f ·fe C³fImY ´ffÀf ³fWeÔ ±ffÜ BÀfImY ¶ff½fþcQ ImYÔQi ÀfSXIYfSX ³fZ C³WZÔ Àfd¨f½f ¶f³ff¹ffÜ C³fIYe d³f¹fbd¢°f ´fSX ª¹ffQf »ffZ¦ffZÔ IYf ²¹ff³f ³f þfE BÀfd»fE C³WZÔ IY¸f ¸fW°½f´fc¯fÊ ¸ff³fZ þf³fZ ½ff»fZ ÀfÔÀfQe¹f IYf¹fÊ ¸fÔÂff»f¹f ¸fZÔ Àfd¨f½f ¶f³ff¹ff ¦f¹ffÜ dRYSX EIY ÷YMXe³f

MÑfÔÀRYSX IYe °fSXW C³WZÔ WfBÊ ´fifZRYfB»f MXZ»feIYfg¸f d½f·ff¦f ¸fZÔ Àfd¨f½f ¶f³ff dQ¹ffÜ C³fIYe AfZSX »ffZ¦ffZÔ IYf ²¹ff³f °f¶f ¦f¹ff þ¶f ´fi²ff³f¸fÔÂfe IYe A²¹fÃf°ff ½ff»fe °fe³f ÀfQÀ¹fe¹f IY¸fZMXe ³fZ C³WZÔ Àfe½feÀfe d³f¹fb¢°f dIY¹ffÜ BÀf IY¸fZMXe ¸fZÔ ¦fÈW ¸fÔÂfe ´fe. d¨fQÔ¶fSX¸f ³fZ °ffZ ´fi²ff³f¸fÔÂfe IYf Àf¸f±fʳf dIY¹ff »fZdIY³f »ffZIYÀf·ff ¸fZÔ ³fZ°ff d½f´fÃf Àfb¿f¸ff À½fSXfþ ³fZ IYOÞe Af´fdØf þ°ffBÊÜ BÀf d³f¹fbd¢°f IYfZ »fZIYSX QZVf ·fSX ¸fZÔ ¶f½ff»f ¸f¨ff AüSX Aa°f ¸fZÔ Àf½ffZʨ¨f ³¹ff¹ff»f¹f ³fZ BÀfZ A½f`²f IYSXfSX QZIYSX ÀfSXIYfSX IYfZ IYMX§fSXZ ¸fZÔ JOÞf IYSX dQ¹ff W`Ü ¢X¹ff ÀfÔ½f`²ffd³fIY ´fQfZÔ IYe ¦fdSX¸ff ¶fSXIYSXfSX SXJ³ff ÀfSXIYfSX IYe dþ¸¸fZQfSXe ³fWeÔ W`? »f¦ff°ffSX WfZ SXWZ §ffZMXf»ffZÔ AüSX ·fi¿MXf¨ffSX ImY ¶fPÞ°fZ ¸ff¸f»ffZÔ IYfZ QZJ°fZ WbE ¢X¹ff ¹fW Af½fV¹fIY ³fWeÔ dIY ÀfSXIYfSX A´f³fZ IYØfʽ¹f IYf Ad²fIY dþ¸¸fZQfSXe ÀfZ ´ff»f³f IYSX°fe AüSX ÀfÔ½f`²ffd³fIY ´fQfZÔ ´fSX d³f¹fbd¢°f¹ffZÔ ImY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ Ad²fIY Àf°fIYÊ°ff ¶fSX°f°feÜ ¶fþf¹f BXÀfImY ÀfSXIYfSX ImY ¸fÔÂfe ÀfÔ½f`²ffd³fIY ÀfÔÀ±ffAfZÔ ´fSX CÔ¦fd»f¹ffÔ CNfIYSX CÀfIYe AWd¸f¹f°f IYfZ ¨fb³fü°fe QZ³fZ IYe IYfZdVfVf IYSX°fZ W`ÔÜ QcSXÀfÔ¨ffSX §ffZMXf»fZ ´fSX ImYÔQie¹f ¸fÔÂfe IYd´f»f dÀf¶¶f»f ÀfSXIYfSXe J¨fÊ ImY dWÀff¶f-dIY°ff¶f ´fSX ³fþSX SXJ³fZ ½ff»fe Vfe¿fÊ ÀfÔÀ±ff d³f¹fÔÂf¯f E½fÔ ¸fWf»fZJf ´fSXeÃff (I`Y¦f) ImY IYf¸fIYfþ ImY °fSXeImY ´fSX Àf½ff»f CNf°fZ WbE ¹fW ¶f°ff³fZ IYe IYfZdVfVf IYSX SXWZ ±fZ dIY MXc þe À´fZ¢XMѸf Af½fÔMX³f §ffZMXf»fZ ¸fZÔ ÀfSXIYfSX IYfZ C°f³ff ³fbIYÀff³f ³fWeÔ WbAf W` dþ°f³ff I`Y¦f IYe dSX´ffZMXÊ ¸fZÔ ¶f°ff¹ff ¦f¹ff W`Ü IYbL EZÀff We ¶f¹ff³f IYf³fc³f ¸fÔÂfe ½feSX´´ff ¸ffZB»fe ³fZ ·fe dQ¹ff dIY I`Y¦f C¸¸feQfZÔ ´fSX JSXe ³fWeÔ C°fSXeÜ ¸ffZB»fe IYf IYW³ff ±ff dIY A¦fSX I`Y¦f ³fZ Àf¸f¹f SXW°fZ WÀ°fÃfZ´f dIY¹ff WfZ°ff °ffZ IYBÊ §ffZMXf»fZ ³fWeÔ WfZ°fZÜ ½f¿fÊ 2009

»f»fIY k¶fWøYd´f¹ffl ½ffZMXSX IYfZ dSXÓff³fZ IYe

Wb¸f°f ´ff³fZ ImY d»fE AfþIY»f d¶fÀff°fZÔ d¶fLf³fZ IYf ´fc½ffÊ·¹ffÀf ¨f»f SXWf W`Ü CØfSX ´fiQZVf IYf SXfþ³fed°fIY ´fifÔ¦f¯f dIYÀfe d½fV½f IY´f ÀfZ IY¸f ³fWeÔ AfÔIYf þf³ff ¨ffdWE Ü ¹fW ½fW þ¸feÔ W` þWfÔ ÀfZ IYBÊ ³fZ°ffAfZÔ IYfZ °ffZ ´fi²ff³f¸fÔÂfe °fIY IYf °f¸f¦ff d¸f»f ¨fbIYf W`Ü ¨ffWZ ½fW ½f`IYd»´fIY WfZ ¹ff Àf¨¨ff IYQÐQf½fSX ³fZ°ffÜ þ³f°ff Àf¶fIYe ³f¶þ MXMXfZ»f°fe W`Ü dþÀf ´fSX ¸f³f ´fÀfeþf CÀfZ ¶fZJüRY A´f³ff ¸f°f QZ Of»f°fe W`Ü ¹fWfÔ IYe þ³f°ff IYf dQ»f IY¶f dIYÀf ´fSX ¸fZWSX¶ff³f WfZ þfE IYfZBÊ ³fWeÔ þf³f°ffÜ ¶ff°f 2007

Àfaªf¹f Àf¢ÀfZ³ff ImY d½f²ff³f Àf·ff ¨fb³ff½f IYe We QZJe þfEÜ CÀf Àf¸f¹f ¸fb»ff¹f¸f ÀfSXIYfSX ImY þÔ¦f»f SXfþ ÀfZ Àf·fe ÂfÀ°f ±fZÜ ²fbSXÔ²fSX ³fZ°ffAfZÔ ÀfZ »fZIYSX SXfþ³f`d°fIY ´fÔdO°f °fIY ³fWeÔ Àf¸fÓf ´ff SXWZ ±fZ dIY SXfþ³fed°f IYf DYÔMX dIYÀf IYSX½fMX ¶f`NZ¦ff, »fZdIY³f þ³f°ff Vff¹fQ ·fid¸f°f ³fWeÔ ±feÜ CÀf³fZ ¸f³f ¶f³ff °ffZ d»f¹ff ±ff, »fZdIY³f BÀfImY Àff±f We Vff¹fQ ¹fW ·fe IYÀf¸f Jf »fe ±fe dIY ´fZMX IYe ¶ff°f ¶ffWSX ³fWeÔ Af³fZ QZÔ¦fZÜ ·ffþ´ff, IYfÔ¦fZiÀf, Àf´ff AüSX ¶fÀf´ff Àf·fe A´f³fe þe°f ImY Qf½fZ IYSX SXWZ ±fZÜ °fSXW-°fSXW ImY ³ffSXZ W½ffAfZÔ ¸fZÔ ¦fcÔþ SXWZ ±fZÜ ¸fb»ff¹f¸f IYfZ A´f³fe ÀfØff ¶f¨ff³fZ IYe d¨fÔ°ff ±fe °ffZ d½f´fÃf C³fIYe ÀfSXIYfSX IYfZ CJfOÞ RmYÔIY³fZ IYfZ C°ff½f»ff ±ffÜ ³fZ°ffAfZÔ ImY QüSXZ VfbøY WfZ ¦fE ±fZ, »fZdIY³f ¶fÀf´ff Àfb´fie¸ffZÔ ¸ff¹ff½f°fe ¹fc´fe Af³fZ ÀfZ IY°fSXf°fe SXWeÔÜ ¹fWe ½fþW ±fe ¸fb»ff¹f¸f SXfþ ¸fZÔ ¹fc´fe ÀfZ QcSXe ¶f³ff IYSX ¨f»f SXWeÔ ¶fÀf´ff Àfb´fie¸ffZÔ ¸ff¹ff½f°fe IYe ´ffMXeÊ ImY ÀfØff ¸fZÔ Af³fZ IYf IYfZBÊ Qf½ff ³fWeÔ IYSX SXWf ±ffÜ Wfa, B°f³ff þøYSX IYWf þf SXWf ±ff dIY ¶fÀf´ff ´fW»fZ ÀfZ Ad²fIY ¸fþ¶fc°fe WfdÀf»f IYSX ÀfIY°fe W`Ü »fZdIY³f þ³f°ff ³fZ þ¶f A´f³fZ ¸f³f IYe ¶ff°f ½ffZdMXÔ¦f ¸fVfe³f IYf ¶fMX³f Q¶ff IYSX þ¦fþfdWSX IYe °ffZ ³f°feþZ ¨füÔIYf³fZ ½ff»fZ d³fIY»fZÜ Wf±fe

´fSX ¸f°f½ff»fZ ¸f°fQf°ffAfZÔ ³fZ A´f³fe °ffIY°f ImY ¶f»f ´fSX ÀfØff ´fdSX½f°fʳf IYSXImY ¸ff¹ff IYe °ffþ´ffZVfe IYf SXfÀ°ff ÀffRY IYSX dQ¹ffÜ ¸ff¹ff, ¸fb»ff¹f¸f ImY þÔ¦f»f SXfþ ImY Jf°f¸fZ IYe ¶ff°f þ¦fW-þ¦fW IYW SXWeÔ ±feZÔÜ Vff¹fQ ¸fb»ff¹f¸f SXfþ ÀfZ þ³f°ff AIYb»ffBÊ ±fe AüSX CÀf³fZ ¸f³f ¶f³ff d»f¹ff ±ff dIY IYbÀfeÊ dIYÀfe EIY ImY W½ff»fZ IYSXfZ, ½ffZ ¨ffWZ IYfZBÊ ·fe WfZ, Af²ff A²fcSXf ¶fWb¸f°f dIYÀfe IYf¸f IYf ³fWeÔÜ EZÀff We WbAfÜ Àf´ff IYe ³f`¹ff Oc¶f ¦fBÊ AüSX ¶fÀf´ff IYfZ JZ½f³fWfSX d¸f»f°fZ We ¦fEÜ JfÀfIYSX ¶fifÁ¸f¯ffZÔ ³fZ A´f³fe þfQbBÊ LOÞe ÀfZ Qd»f°f ³fZÂfe IYfZ EIY ¶ffSX dRYSX ¸fb£¹f¸fÔÂfe IYf QþfÊ dQ»ff dQ¹ff ±ffÜ ·ffþ´ff ÀfZ ÷Y¿MX ¹ff ¹fcÔ IYdWE dIY Àf½f¯ffZË IYe QVff AüSX dQVff IYe AfZSX ²¹ff³f ³f QZ ´ff³fZ ½ff»fe BÀf ´ffMXeÊ ÀfZ NfIYbSX, ¶fifW¸f¯f ¹ff A³¹f A¦fOÞe þfd°f¹ffZÔ IYf ¸ffZW·fÔ¦f Àff WfZ ¦f¹ff ±ff þfZ 2007 ImY d½f²ff³f Àf·ff ¨fb³ff½f ¸fZÔ ·fe þfSXe SXWfÜ CÀfZ ·ffþ´ff RYcMXe AfÔJ ·fe ³fWeÔ ÀfbWf SXWe ±feÜ AfSXEÀfEÀf ½ff»fZ ¶f`IYRYbMX ´fSX Af ¦fEÜ ·ffþ´ff ImY ´fid°f C³fIYe ÷Yd¨f J°¸f Àfe WfZ ¦fBÊX ±feÜ ¶fÀf´ff ImY Àff±f ¶fifW¸f¯ffZÔ IYf Af³ff dIYÀfe ³fZ Àf´f³fZ ¸fZÔ ·fe ³fWeÔ ÀffZ¨ff ±ff, »fZdIY³f ¸ff¹ff ImY IYdSXV¸fZ ³fZ EZÀff IYSX dQJf¹ffÜ ½fW Qd»f°ffZÔ AüSX ¶fifW¸f¯ffZÔ IYfZ EIY We °fSXfþc ´fSX °fü»f°fe AüSX ¶fifW¸f¯ffZÔ ImY ¶fe¨f þf°fe °ffZ ¶fÀf EIY We ¶ff°f IYW°fe ¶fifW¸f¯ffZÔ IYf dIYÀfe ·fe SXfþ³f`d°fIY Q»f ³fZ ·f»ff ³fWeÔ dIY¹ffÜ ¹fWe ½fþW W` Afþ ½fW ·fe Qd»f°ffZÔ IYe °fSXW QdSXQi WfZ ¦fE W`ÔÜ ¹fW ¶ff°f ¶fifW¸f¯ffZÔ ImY §fSX IYSX ¦fBÊÜ C³WZÔ EIY °fSXW ÀfZ ¸ff¹ff ³fZ AfBʳff dQJf dQ¹ff ±ffÜ ¶fÀf ¶fifW¸f¯f ³fe»ff¸f¹f WfZ ¦f¹ffÜ ¹fW ¶fWbøYd´f¹ff ½ffZMXSX A¦fOÞe þfd°f IYf ±ffÜ dþÀf³fZ þfd°f QZJe ³f ´ffÔd°fÜ dÀfRYÊ þb³fc³f ·fSX ±ffÜ ¸fb»ff¹f¸f ÀfSXIYfSX IYfZ CJfOÞ RmYÔIY³fZ IYf dþ¸¸ff A´f³fZ IYÔ²fZ ´fSX »fZ d»f¹ffÜ þfZ ½ffZMXSX IY·fe IYfÔ¦fiZÀf IYf, IY·fe ·ffþ´ff R`Y³f WfZ°ff ±ffÜ A´f³fZ AfÀf´ffÀf A³fbIYc»f ´ffMXeÊ ³f ´ffIYSX Qd»f°f ·ff½f³ff ¸fZÔ ¶fW CNfÜ SXfþ³fed°f AüSX ´¹ffSX

◊ÈÀ‹Ê Ÿ‚L§Œ˜ŒËŸ

•Ê¡ ∑§Ê ßÁÄUÊ‚

¦f°ffa I Y ÀfZ Af¦fZ . .. ·feOÞ X ªfûSX - ªffZ S X ÀfZ Wa X À f³fZ »f¦feÜ °ff³fZ IYÀf³fZ »f¦feÜ ÀfedMX ¹ ffa ¶fªf³fZ »f¦feÔ Ü VfûSX ¸f¨ffIYSX ¶fc - ¶fc IYSX ³ fZ »f¦feÜ BX À f VfûSX IYû ·fe Q¶ff³fZ ½ff»fe Da Y ¨fe Af½ffªf ¸fZ Ô ³fÀf÷YQÐ Q e³f ³fZ ¨fe£fIYSX IYWX f , QZ £ ff °fb ¸ f³fZ ? ¸f` Ô ³ fZ IYWX f ±ff ³ff dIY ¸fZ S m X Ib Y LX °fRYªf WX e CX ³ WZ Ô X ¨fa ¦ ff IYSX QZ ¦ ffÜ ¸fü»f½fe IYe ³fÀfeWX ° f ¸fZ Ô »fû¦fûÔ IYe dQ»f¨fÀ´fe £f°¸f WX û ¨fb I Ye ±feÜ ªf` À fZ - ªf` À fZ »fû¦fûÔ IYû BX À f §fMX ³ ff IYf ´f°ff ¨f»ff dIY IYûNX S X e ¸fZ Ô ¢¹ff Wb X A f ±ffÜ ªf¶f ¶fOÞ Z X ¸fü»f½fe ³fZ WX f ±f CX N X f IYSX »fû¦fûÔ IYû £ff¸fûVf WX û ªff³fZ IYe dWX Q f¹f°f Qe °fû ·feOÞ X ³fZ Af` S X ·fe ªffZ S X ÀfZ ÀfedMX ¹ fûÔ , ¦ffd»f¹fûÔ AüSX ¶fc - ¶fc IZ Y VfûSX - VfSX f ¶fZ ÀfZ ªf½ff¶f dQ¹ffÜ ³fÀf÷YQÐ Q e³f »füMX Af¹ff WX ¸ ffSX f ´¹ffSX f ³fÀf÷YQÐ Q e³f IYe Af½ffªfZ Ô ¦fc a ª f³fZ »f¦feÔ Ü ¨ffSX û Ô AüSX VfûSX ¸f¨f ¦f¹ffÜ d¨fPÞ X f ³fZ - d¨f»»ff³fZ IYe Af½ffªfûÔ ÀfZ §f¶fSX f IYSX ÀffSm X ¸fü»f½fe £üSX f °f ·fSm X ±ff»f LX û OÞ X - LX û OÞ X I YSX ·feOÞ X ÀfZ d³fIY»f IYSX ·ff¦f ¦fEÜ ³fÀf÷YQÐ Q e³f °f¶f °fIY ¶fWb X ° f Qc S X °fIY ªff ¨fb I Yf ±ffÜ CX À f³fZ A´f³ff Sa X ¦ fe³f ÀffRYf AüSX ³fIY»fe QfPÞ X e »f¶ffQZ ¸fZ Ô dLX ´ ff »fe ±feÜ BX À fd»fE A¶f CX À fZ ªffÀfc À fûÔ ÀfZ ¸fb N X · ûOÞ X IYSX ³ fZ IYf IYûBÊ X OX S X ³fWX e Ô ±ffÜ ½fZ Àf¶f ¶ffªffSX IZ Y AfÀf´ffÀf WX e £ffIY LX f ³f SX W Z X ±ûÜ »fZ d IY³f ªf»Q¶ffªfe ¸fZ Ô ³fÀf÷YQÐ Q e³f ¹fWX ³fWX e Ô QZ £ f ´ff¹ff dIY Àfc Q £fûSX ªffRYSX CX À fIYf ´feLX f IYSX SX W Z X ±ûÜ EIY Àfc ³ fe ¦f»fe ¸fZ Ô ´fWb a X ¨ fIYSX ³fÀf÷YQÐ Q e³f EIY Qe½ffSX IZ Y ´ffÀf ´fWX b a X ¨ fIYSX WX f ±fûÔ ÀfZ Qe½ffSX ´fIYOÞ X I YSX CX L »ff AüSX ²fe¸fZ ÀfZ £ffa À ffÜ RYüSX ³ f WX » fIZ Y IYQ¸fûÔ IYe Af½ffªf IZ Y Àff±f dIYÀfe AüSX ° f IYe Af½ffªf AfBÊ X , Af ¦fE ¸fZ S m X dQ»f¶fSX Ü ´fZ O Þ X IZ Y ´feLZ X dLX ´ fZ Àfc Q £fûSX IYû CX À f ¹fb ½ f°fe IYe Af½ffªf ´fWX ¨ ff³f³fZ ¸fZ Ô QZ S X ³fWX e Ô »f¦feÜ dRYSX CX À fZ Rb Y ÀfRb Y ÀffWX M X , Q¶fe-Q¶fe Wa X À fe AüSX ¨fb a ¶ f³f IYe Af½ffªf Àfb ³ ffBÊ X Qe A¨LX f °fû °fc ³ fZ BX À fZ A´f³fZ d»fE ¸fb b Ó fÀfZ LX e ³ff ±ffÜ BÊ X ¿ ¹ffÊ ÀfZ ªf»f°fZ Àfc Q £fûSX ³fZ ¸f³f WX e ¸f³f IYWX f ÜX ¦fb » fªff³f ÀfZ d½fQf WX û IYSX ³fÀf÷YQÐ Q e³f ³fZ BX ° f³fe °fZ ª fe ÀfZ IYQ¸f ¶fPÞ X f E dIY Àfc Q £fûSX ªffRYSX CX À fIYf ´feLX f ³fWX e Ô IYSX ´ff¹ffÜ ªf»Q WX e ³fÀf÷YQÐ Q e³f °fa ¦ f ¦fd»f¹ffZ Ô IYe ·fc » f-·fb » f` ¹ ff ¸fZ Ô £fû ¦f¹ffÜ WX f ¹f, A¶f ¸f` Ô CX À fZ d¦fSX µ °ffSX IYSX ³ fZ IYf BX ³ ff¸f ³fWX e Ô ´ff ÀfIc a Y ¦ffÜ Àfc Q £fûSX ARYÀfûÀf IYSX ³ fZ »f¦ffÜ »fZ d IY³f IYûBÊ X ´fSX ½ ffWX ³fWX e Ô - WX û dVf¹ffSX ³fÀf÷YQÐ Q e³f ¸fh ¶fQ»ff »fZ I YSX WX e LX f Z O c a X ¦ ffÜ CX À f §fMX ³ ff ÀfZ A¸feSX IZ Y £fªff³fZ IYû ¶fWb X ° f ¶fOÞ X f §ffMX f Wb X A fÜ ¶fWX f CX Q Ð Q e³f ½f»fe IZ Y ¸fªffSX ´fSX dªf°f³fe Qü»f°f BX I YMX Ð N e WX û °fe ±fe, BX À f ¶ffSX CX À fIYf QÀf½ffa dWX À Àff ·fe BX I YMX Ð N f ³fWX e Ô WX û ´ff¹ff ±ffÜ BX À fÀfZ ·fe ¶fb S X e ¶ff°f ¹fWX ±fe dIY »fû¦fûÔ IZ Y dQ¸ff¦f ¸fZ Ô AfªffQ £f¹ff»fe IZ Y ¶feªf dRYSX ¶fû dQE ¦fE ±ûÜ ¸fªffSX ´fSX ªfû §fMX ³ ff Wb X B Ê X ±fe CX À fIYe £f¶fSX SX f ª¹f IZ Y IYû³fZ - IYfZ ³ fZ ¸fZ a ´fWb a X ¨ f ¨fb I Ye ±fe AüSX CX À fIZ Y ´fdSX ¯ ff¸f dQ£ffBÊ X QZ ³ fZ »f¦fZ ±ûÜ °fe³f ¦ffa ½ f IZ Y dSX ¹ ff¹ff ³fZ ¸fdÀªfQ IZ Y d³f¸ffÊ ¯ f ¸fZ Ô ÀfWX f ¹f°ff QZ ³ fZ ÀfZ BX ³ fIYfSX IYSX dQ¹ff ±ffÜ ¨fü±û ¦ffa ½ f ½ff»fûÔ ³fZ ¸fü»f½fe IYe ¶fZ B X « f°fe IYSX I Z Y CX À fZ ¦ffa ½ f ÀfZ d³fIYf»f dQ¹ff ±ffÜ A¸feSX ³fZ ½fªfeSm X Afªf¸f ¶fd£°f¹ffSX IYû QSX ¶ ffSX »f¦ff³fZ IYf Wb X I ¸f dQ¹ffÜ Ii Y ¸fVf:...X X

¶ffSXWX ¸ff¨fÊ IYe ¸fWX°½f´fc¯fÊ §fMX³ffEa

¸fZÔ ÀfcSX°f ¹ff ÀfeSX°f IYfZBÊ ¸ff¹f³fZ ³fWeÔ SXJ°feÜ ¶fÀf´ff ÀfZ Àf½f¯fÊ IYf ¦fNþfZOÞ IYfRYe ÀfbWf³ff SXWfÜ ¹fWe Àf¸fe¨fe³f ±ffÜ ½f¢°f ³fZ B°f³ff Àff±f dQ¹ff dIY A¦fOÞe þfd°f¹ffZÔ IYf ½ffZMXSX ·fe CÀfe »ffB³f ¸fZÔ JOÞf WfZ ¦f¹ff Ü A¦fOÞfZÔ ³fZ þfd°f ¶fÔ²f³f °ffZOÞIYSX Qd»f°f C¸¸feQ½ffSXfZÔ IYfZ ¦f»fZ »f¦ff¹ffÜ þ³f°ff ´fSX A´f³fe ´fIYOÞ QVffʳfZ AüSX ¸ff¹ff IYfZ AfBʳff dQJf³fZ IYe ¨ffW°f ¸fZÔ ¸fbf»f¹f¸f ³fE-³fE ´fi¹ffZ¦f IYSX°fZ We SXWZÜ ¶fWbøYd´f¹ff ½ffZMXSX JeÓff WbAf ±ffÜ °ffZ ¸fb»ff¹f¸f CØfSX ´fiQZVf ImY ½ffZMXSXfZÔ IYe dRY°fSX°fIYfZ ·fc»f ÀfZ ¦fE ±fZÜ C³WZÔ ¹ffQ ³fWeÔ SXWf dIY ¹fc´fe IYf ¸f°fQf»ff ¸füImY-¶fZ¸füImY ½fW ¶fOÞZ-¶fOÞZ dQ¦¦fþfZÔ IYfZ ²fSXfVff¹fe IYSX ¶f`N°ff W`Ü ¹fW Jc¶fe CÀf¸fZÔ W¸fZVff ÀfZ SXWe W`Ü ½fW ¨ffWZ SXf¹f¶fSXZ»fe ¸fZÔ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ßfe¸f°fe BÔdQSXf ¦ffÔ²fe We ¢X¹ffZÔ ³f SXWe WfZÔÜ dþ³fIYfZ SXfþ ³ffSXf¹f¯f þ`ÀfZ AQ³fZ ÀfZ ³fZ°ff ³fZ ÀfSX»f°ff ÀfZ ´fSXfdþ°f IYSX dQ¹ff ±ffÜ dþÀfIYe J¶fSX d½fQZVffZÔ ¸fZÔ ¸fbJ ´fÈ¿NXfZÔ ´fSX Lf´fe ¦fBÊX ±fe, (´fifB¸f d¸f³fÀMXSX AfgRY BÔdO¹ff ßfe¸f°fe BÔdQSXf ¦ffÔ²fe Bþ dORYeMXZO ¶ffBÊ SXfþ³ffSXf¹f¯f EZMX SXf¹f¶fSXZ»fe B³f CØfSX ´fiQZVf ÀMXZMX )¶ff°f ¶fQÀ°fcSX þfSXe W`, ¹fc´fe IYf ³f¢XVff We ¶fZ°fSX°fe¶f SXfþ³fed°fIY ²fSX°fe ÀfZ ¶f³ff W`Ü WSX IYfZBÊ ¹fWfÔ IYe IYbVf»f SXfþ³fed°f IYf IYf¹f»f SXW°ff W`Ü ¸ff³¹f°ff ¹fW W`X dIY ¹fdQ dIYÀfe ³fZ CØfSX ´fiQVZ f IYe SXfþ³fed°f IYSX »fe °ffZ ½fW IYWeÔ ·fe A´f³ff ÓfÔOf ¦ffOÞ ÀfIY°ff W`Ü AfþfQe ImY ¶ffQ A³fZIYfZÔ ¶ffSX CØfSX ´fiQVZ f ImY ³fZ°ff We dQ»»fe IYf °f£°f ÀfÔ·ff»fZ dQJZ °ffZ BÀf¸fZÔ AfV¨f¹fÊ dIYÀfe IYfZ ³fWeÔ WbAfÜ ¹fWfÔ IYf °ffZ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ·fe QZVf ¸fZÔ d¸f³fe ´fifB¸f d¸fd³fÀMXSX IYe W`dÀf¹f°f SXJ³fZ ½ff»ff WfZ°ff W`Ü CØfSX ´fiQVZ f ImY ¶fWøYd´f¹ff ½ffZMXSX A´f³fZ ´fiQVZ f ImY We ³fWeÔ ¶ffWSXe ´fiQVZ ffZÔ ImY ³fZ°ffAfZÔ IYfZ ·fe IYfRYe »fb·ff°fZ W`ÜÔ ¹fWe ½fþW SXWe ¹fc´fe ImY ¶ffWSX ImY IYBÊ ³fZ°ffAfZÔ ³fZ ¹fWfÔ AfIYSX A´f³fe dIYÀ¸f°f Aþ¸ffBÊÜ AMX»f d¶fWfSXe ½ffþ´fZB,Ê IY¯fÊ dÀfÔW, SXf¸f d½f»ffÀf ´ffÀf½ff³f, ³fRYeÀff A»fe, ÀfÔþ¹f QØf, þ¹ff´fiQf AfdQ BÀf¸fZÔ ÀfZ ¨fÔQ Vfd£Àf¹f°fZÔ W`ÔÜ

12 ¸ff¨fÊ Àf³fÐ 904 BÊÀf½fe IYfZ ¸ff»MXf õe´f BÀ»ff¸fe ÃfZÂffZÔ ¸fZÔ Vffd¸f»f WfZ ¦f¹ffÜ Àf³f 1091 BÊÀf½fe °fIY BÀf õe´f ´fSX ¸fbÀf»f¸ff³ffZÔ IYf SXfþ SXWf ¸ff»MXf ÃfZÂf IYBÊ LfZMXZ õe´ffZÔ ´fSX Af²ffdSX°f W`Ü ¸ff»MXf õe´f ¹fcSXfZ´fe¹f ¸fWfõe´f ImY QdÃf¯f ¸fZÔ dÀ±f°f W` ¹fW MÐX¹fc³fZdVf¹ff AüSX BMX»fe ImY d³fIYMX W`Ü „ 12 ¸ff¨fÊ Àf³fÐ 1872 BÊXÀf½fe IYû d¶fidMXVf ¦f½fʳfSX þ³fSX»f »ffOÊ ¸ff¹ffZ ImY W°¹ffSXZ VfZSX A»fe IYfZ RYfaÀfe Qe ¦fBÊÜ „ 12 ¸ff¨fÊ Àf³fÐ 1913 BXÊÀf½fe IYû ¹fVf½fÔ°fSXf½f ¨f½Wf¯f, ·ffSX°fe¹f SXfþ³fed°fÄf IYf ªf³¸f WbXAfÜ „ 12 ¸ff¨fÊ Àf³fÐ 1930 BÊXÀf½fe IYû ¸fWf°¸ff ¦ffÔ²fe ³fZ ³f¸fIY Àf°¹ff¦fiW QfÔOe ¸ff¨fÊ IYe AW¸fQf¶ffQ ImY Àff¶fSX¸f°fe Afßf¸f ÀfZ Vfb÷YAf°f IYeÜ „ 12 ¸ff¨fÊ Àf³fÐ 1938 BÊXÀf½fe IYû dWMX»fSX IYe RYûþfZÔ ³fZ AfdÀMѹff ´fSX IY¶þf dIY¹ffÜ „ 12 ¸ff¨fÊ Àf³fÐ 1940 BÊXÀf½fe IYû dõ°fe¹f d½fV½f¹fbð ImY QüSXf³f dRY³f»f`ÔO ³fZ øYÀf ImY Àf¸fÃf Af°¸fÀf¸f´fʯf dIY¹ffÜ „ 12 ¸ff¨fÊ Àf³fÐ 1954 BÊXÀf½fe IYû ·ffSX°f ÀfSXIYfSX ³fZ ÀffdW°¹f AIYfQ¸fe IYe Vfb÷YAf°f IYeÜ „ 12 ¸ff¨fÊ Àf³fÐ 1967 BÊXÀf½fe IYû BÔdQSXf ¦ffÔ²fe ·ffSX°f IYe ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¶f³feÔÜ „ 12 ¸ff¨fÊ Àf³fÐ 1976 BÊXÀf½fe IYû QdÃf¯f ARiYeIYe Àf`d³fIY AÔ¦ffZ»ff ÀfZ SX½ff³ff WbEÜ „ 12 ¸ff¨fÊ Àf³fÐ 1984 BÊXÀf½fe IYû d¶fiMXZ³f ImY IYfZ¹f»ff JQf³fIYd¸fʹffZÔ IYe 51 Àf´°ffW °fIY ¨f»fe EZd°fWfdÀfIY WOÞ°ff»f VfbøY WbXBÊXÜ BÀf WOÞ°ff»f ³fZ d¶fiMXZ³f ImY IYfZ¹f»ff CôfZ¦f IYfZ dW»ff IYSX SXJ dQ¹ffÜ „ 12 ¸ff¨fÊ Àf³fÐ 1984 BÊXÀf½fe IYû ßfZ¹ff §ffZ¿ff»f, ·ffSX°fe¹f ¦ffd¹fIYf IYf ªf³¸f WbXAfÜ „ 12 ¸ff¨fÊ Àf³fÐ 1985 BÊÀf½fe IYfZ ´fc½fÊ ÀffZd½f¹f°f ÀfÔ§f ¸fZÔ ¨fZSX³fZ³IYfZ½f ImY d³f²f³f IYe §ffZ¿f¯ff ImY ¶ffQ C¨¨f ³fZ°fÈØf À°fSXe¹f ÀfÔIYMX Àf¸ff´°f WbAf AüSX IY¸¹fbd³fÀMX ´ffMXeÊ ImY SXfþ³f`d°fIY IYf¹ffÊ»f¹f ImY Àf¶fÀfZ IY¸f Af¹fb ½ff»fZ ¦ffZSX¶ff¨ffZRY IYfZ ¨fZSX³fZ³IYfZ½f IYf CØfSXfd²fIYfSXe ¶f³ff¹ff ¦f¹ffÜ ¦ffZSX¶ff¨ffZRY ImY IY¸¹fbd³fÀMX ´ffMXeÊ IYf ³fZ°ff ¨fb³fZ þf³fZ ImY ¶ffQ ¶fOÞZ ½¹ff´fIY ´fdSX½f°fʳf WbEÜX LWX ½f¿fÊ ImY ¶ffQ ÀffZd½f¹f°f ÀfÔ§f d½f§fdMX°f WfZ ¦f¹ffÜ Vfd¢°f ´ff þf³fZ ImY ¶ffQ ¦ffZSX¶ff¨ffZRY ³fZ ´fb³fd³fʸff¯f ImY dÀfðfÔ³°f ImY AÔ°f¦fÊ°f Afd±fÊIY ´fdSX½f°fʳf dIY¹ff AüSX Jb»ff SXfþ³f`d°fIY ½ff°ff½fSX¯f ImY ³ff¸f ´fSX A´f³fZ QÈd¿MX¦f°f AfÔ°fdSXIY ³fed°f¹ffÔ ´fZVf IYeÔÜ „ 12 ¸ff¨fÊ Àf³fÐ 1987 BÊXÀf½fe IYû ÀffZd½f¹f°f ÀfÔ§f ¹fcEÀfEÀfAfSX ³fZ ´fSX¸ff¯fb ´fSXeÃf¯f dIY¹ffÜ „ 12 ¸ff¨fÊ Àf³fÐ 1993 BÊÀf½fe IYû ¸fbÔ¶fBÊ ¸fZÔ IYBÊ ¶f¸f ²f¸ffImY WbE AüSX C³f¸fZÔ °fe³f Àfü »ffZ¦f ¸ffSXZ ¦fE AüSX Àf`IYOÞfZÔ ÀfZ Ad²fIY §ff¹f»f WfZ ¦fEÜ „ 12 ¸ff¨fÊ Àf³fÐ 2008 BÊXÀf½fe IYû ´fbQb¨fZSXe ImY C´fSXfª¹f´ff»f ¸fbIYbMX d¸f±fe ³fZ A´f³fZ ´fQ ÀfZ BÀ°feRYf dQ¹ffÜ ImY³Qie¹f ¸fÔdÂf¸faO»f ³fZ ³ff¦ff»f`ÔO ¸fZÔ SXf¿MÑX´fd°f VffÀf³f WMXf³fZ IYf d³f¯fʹf d»f¹ffÜ „ 12 ¸ff¨fÊ Àf³fÐ 2009 BÊXÀf½fe IYû ½ff¹fbÀfZ³ff ¸fZÔ Af´fSXZVfÔÀf d³fQZVff»f¹f ImY ´fW»fZ ¸fWfd³fQZVfIY ImY °füSX ´fSX E¹fSX ¸ffVfÊ»f Oe. Àfe. IYb¸ffdSX¹ff ³fZ IYf¹fÊ·ffSX Àfa·ff»ffÜ „

¸fZÔ ·ffSX°f ImY °f°IYf»fe³f ¸fb£¹f ¨fb³ff½f Af¹fb¢°f E³f. ¦ffZ´ff»fÀ½ff¸fe ³fZ SXf¿MÑX´fd°f ÀfZ ¨fb³ff½f Af¹fb¢°f ³f½fe³f ¨ff½f»ff IYfZ ¶fJfÊÀ°f IYSX³fZ IYe dÀfRYfdSXVf IYe ±fe dþÀfZ ImYÔQi ÀfSXIYfSX ³fZ JfdSXþ IYSX dQ¹ff ±ffÜ BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ·ffþ´ff ³fZ ¨ff½f»ff ImY IYfÔ¦fiZÀf ´ffMXeÊ ÀfZ ³fþQeIYe AüSX ´fbSXf³fZ ÀfÔ¶fÔ²ffZÔ IYf AfSXfZ´f »f¦ff°fZ WbE C³fIYe d³f¿´fÃf°ff ´fSX Àf½ff»f CNfE ±fZÜ Àfb´fie¸f IYfZMXÊ ImY BÀf R`YÀf»fZ ÀfZ ÀfSXIYfSX IYe dIYSXdIYSXe WbBÊ W` AüSX d½f´fÃf ImY Wf±f EIY ¶fOÞf ¸fbQÐQf »f¦f ¦f¹ff W`, »fZdIY³f ¹fWfÔ Àf½ff»f ÀfÔ½f`²ffd³fIY ÀfÔÀ±ffAfZÔ IYe ¸f¹ffÊQf AüSX CÀfIYe ¦fdSX¸ff IYfZ ¶fSXIYSXfSX SXJ³fZ IYf W`Ü AQf»f°f IYf IYW³ff W` dIY d½f´fÃf ImY ´ffÀf BÀf °fSXW IYe d³f¹fbd¢°f IYfZ »fZIYSX IYfZBÊ ½feMXfZ °ffZ ³fWeÔ W`, »fZdIY³f ¹fdQ d½fSXfZ²f WfZ°ff W` °ffZ ÀfSXIYfSX IYfZ BÀfIYfZ ²¹ff³f ¸fZÔ SXJ³ff ¨ffdWEÜ BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ EIY ¹ffd¨fIYfIY°ffÊ AüSX ´fc½fÊ ¸fb£¹f ¨fb³ff½f Af¹fb¢°f þZE¸f d»fÔ¦fQfZW IYf IYW³ff W` dIY Àfb´fie¸f IYfZMXÊ ImY BÀf R`YÀf»fZ ³fZ ´fi²ff³f¸fÔÂfe AüSX ¦fÈW¸fÔÂfe ´fSX ·fe Àf½ff»f JOÞZ dIYE W`Ô, »fZdIY³f QZVf ImY IYf³fc³f ¸fÔÂfe ½feSX´´ff ¸ffZB»fe IYf A·fe ·fe IYW SXWZ W`Ô BÀf ´fcSXZ ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ³fZ IYbL ·fe ¦f»f°f ³fWeÔ dIY¹ffÜ Àfb´fie¸f IYfZMXÊ ³fZ A´f³fZ BÀf R`YÀf»fZ ¸fZÔ ImY½f»f ±ffg¸fÀf IYe d³f¹fbd¢°f IYfZ SXQÐQ We ³fWeÔ dIY¹ff, ¶fd»IY ÀfSXIYfSX IYfZ Af³fZ ½ff»fZ Àf¸f¹f ¸fZÔ EZÀfZ AW¸f ´fQfZÔ ´fSX d³f¹fbd¢°f IYfZ ImY½f»f ³füIYSXVffWfZÔ °fIY Àfed¸f°f ³fWeÔ SXJZ þf³fZ IYe ¶ff°f ·fe IYWe W`Ü IYfZMXÊ IYf IYW³ff W` dIY þ¶f ¸fb£¹f Àf°fIYÊ°ff Af¹fb¢°f IYe QfZ¶ffSXf d³f¹fbd¢°f WfZ °ffZ ´fidIiY¹ff IYfZ ImY½f»f ³füIYSXVffWfZÔ °fIY Àfed¸f°f ³fWeÔ SXJf þfE, ¶fd»IY Àf¸ffþ ÀfZ A³¹f Bʸff³fQfSX AüSX d³f¿NXf½ff³f ½¹fd¢°f¹ffZÔ ImY ³ff¸f ´fSX ·fe ²¹ff³f dQ¹ff þfEÜ

{ {

°fʸff³f IYf»f ¸fZÔ ÀfSXIYfSX ImY »f¦f·f¦f WSX d½f·ff¦f ¸fZÔ ·fi¿MXf¨ffSX IYf ¶ffZ»f¶ff»ff W`Ü ¹fW IY·fe ÀffZ¨ff ·fe ³fWeÔ þf ÀfIY°ff ±ff dIY ´fiÀffSX ·ffSX°fe þ`ÀfZ d½f·ff¦f ¸fZÔ ·fe ·fi¿MXf¨ffSX A´f³fZ ´ffÔ½f ´fÀffSX ¨fbIYf W`Ü ¸ff¸f»ff ´fiÀffSX ·ffSX°fe ImY ´fc½fÊ ÀfeBÊAfZ ¶feEÀf »ff»fe IYf W`Ü »ff»fe IYfZ JZ»ffZÔ ImY ´fiÀffSX¯f ImY Ad²fIYfSXfZÔ IYfZ »fZIYSX WbBÊ ²ffÔ²f»fe ImY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ´fW»fZ We d³f»fd¸¶f°f dIY¹ff þf ¨fbIYf W`Ü Àfe¶feAfBÊ Ad²fIYfdSX¹ffZÔ ³fZ ¦f°f dQ³ffZÔ ¶feEÀf »ff»fe, þc¸f IY¸¹fbd³fImYVfÔÀf ImY d³fQZVfIY ½fÀfe¸f QZW»f½fe, d¶fiMXZ³f dÀ±f°f EIY IY¸´f³fe ImY À±ff³fe¹f IY¸¹fbd³fImYVfÔÀf ImY d³fQZVfIY °f±ff A³¹f ImY Jf»fRY AfBÊ´feÀfe IYe ²ffSXf 120¶fe, 420 E½fÔ ·fi¿MXf¨ffSX d³f½ffSX¯f Ad²fd³f¹f¸f 1988 IYe ²ffSXf 13(2) ²ffSXf 13(1)Oe ImY °fW°f ¸ff¸f»ff QþÊ dIY¹ff ±ffÜ ¸ff¸f»ff QþÊ IYSX°fZ We Ad²fIYfdSX¹ffZÔ ³fZ »ff»fe ImY ´fÔOfSXf SXfZO dÀ±f°f Af½ffÀf Àfe-1/42, ¸faOe WfCÀf IYf¹ffÊ»f¹f °f±ff QZW»f½fe ImY ¦fiZMXSX I`Y»ffVf dÀ±f°f Af½ffÀf °f±ff IYf»fIYfþe dÀ±f°f IYf¹ffÊ»f¹f ´fSX Lf´fZ ¸ffSXZÜ »ff»fe ´fSX ÀfSXIYfSX IYfZ ´fcSXZ 100 IYSXfZOÞ ÷Y´f¹fZ IYe ¨f´f°f »f¦ff³fZ IYf AfSXfZ´f »f¦ff¹ff ¦f¹ff W`Ü Àfe¶feAfBÊ ´fi½f¢°ff d½f³fe°ff NfIYbSX ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ´fiÀffSX ·ffSX°fe ImY ´fc½fÊ ÀfeBÊAfZ ³fZ ´fiÀffSX ·ffSX°fe ImY A³QSX d½fd·f³³f Ad²fIYfdSX¹ffZÔ IYe Af´fdØf ImY ¶ff½fþcQ NZIYf ´fiQf³f IYSX³fZ E½fÔ C³fImY dIiY¹ff³½f¹f³f ImY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ d¶fiMXZ³f dÀ±f°f IY¸´f³fe IYfZ A³fbd¨f°f RYf¹fQf ´fWbÔ¨ff¹ff ±ffÜ C³WfZÔ³fZ ¶f°ff¹ff dIY SXf¿MÑX¸fÔO»f JZ»ffZÔ 2010 ImY ´fiÀffSX¯f E½fÔ IY½fSXZþ ImY d»fE d¶fiMXZ³f dÀ±f°f EÀfAfBÊEÀf »ffB½f IY¸´f³fe IYfZ 246 IYSXfZOÞ ÷Y´f¹fZ IYf NZIYf dQ¹ff ¦f¹ff ±ffÜ BÀfÀfZ ´fW»fZ Àfc¨f³ff AüSX ´fiÀffSX¯f ¸fÔÂff»f¹f ³fZ »ff»fe ImY dJ»ffRY ¸fbIYQ¸ff ¨f»ff³fZ IYe ¸fÔþcSXe QZ Qe ±feÜ Wf»ffÔdIY ¸fÔÂff»f¹f ³fZ A¶f °fIY QcSXQVfʳf IYe ´fc½fÊ ¸fWfd³fQZVfIY A÷Y¯ff Vf¸ffÊ IYe BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ IYd±f°f ·fcd¸fIYf ´fSX C³fImY dJ»ffRY ¸fbIYQ¸fZ IYe ¸fÔþcSXe ³fWeÔ Qe W`Ü ¸fÔÂff»f¹f IYf IYW³ff W` dIY ½fW A·fe ¸f²¹f ´fiQZVf I`YOSX IYe BÀf ´fiVffÀfd³fIY Ad²fIYfSXe ÀfZ d¸f»fZ þ½ff¶f IYf d³fSXeÃf¯f IYSX SXWf W`Ü ½feImY VfbÔ¦f»fc Àfd¸fd°f ³fZ BÀf ¶ffSXZ ¸fZÔ A³fbVfÔÀffEÔ IYe ±feÔÜ B³f A³fbVfÔÀffAfZÔ ImY Af²ffSX ´fSX ´fi²ff³f¸fÔÂfe IYf¹ffÊ»f¹f ³fZ ·fe QfZ³ffZÔ Ad²fIYfdSX¹ffZÔ ImY dJ»ffRY IYfSXʽffBÊ VfbøY IYSX³fZ IYfZ WSXe ÓfaOe QZ Qe ±feÜ BÀfImY ¶ffQ Àfe¶feAfBÊ ³fZ ¸fÔÂff»f¹f IYfZ EIY ´fÂf d»fJIYSX QfZ³ffZÔ ImY dJ»ffRY Af´fSXfd²fIY IYfSXʽffBÊ VfbøY IYSX³fZ ImY ÀfÔ¶fÔ²f ¸fZÔ C³fIYe A³fb¸fd°f ¸ffÔ¦fe ±feÜ ´fi²ff³f¸fÔÂfe ¸f³f¸ffZW³f dÀfÔW ³fZ dSX´ffZMXÊ d¸f»f³fZ ImY ¶ffQ d³fQZÊVf dQE ±fZ dIY BÀf ¶ffSXZ ¸fZÔ »ff»fe AüSX Vf¸ffÊ ÀfZ À´f¿MXeIYSX¯f ¸ffÔ¦ff þfEÜ »ff»fe AüSX A÷Y¯ff, QfZ³ffZÔ ³fZ B³f AfSXfZ´ffZÔ IYfZ ³fIYfSX dQ¹ff dIY C³WfZÔ³fZ IYbL ·fe ¦f»f°f ³fWeÔ dIY¹ff W`Ü A÷Y¯ff IYfZ ½ff´fÀf C³fImY SXfª¹f I`YOSX ·fZþ dQ¹ff ¦f¹ff þ¶fdIY »ff»fe IYfZ d³f»fd¸¶f°f IYSX dQ¹ff ¦f¹ff W`Ü QcSXQVfʳf ¸fZÔ ·fi¿MXf¨ffSX ¶fWb°f ¶fbSXe °fSXW ÀfZ R`Y»f ¦f¹ff W`Ü »ff»fe AüSX Vf¸ffÊ IYf ¸ff¸f»ff °ffZ EIY ¸ff¸f»ff W`, ´f°ff ³fWeÔ AüSX dIY°f³fZ ¸ff¸f»fZ Q¶fZ ´fOÞZ W`ÔÜ IYW°fZ W`Ô dIY ´f`ÀffZÔ ImY d¶f³ff QcSXQVfʳf ¸fZÔ IYfZBÊ ÀfedSX¹f»f ´ffÀf ³fWeÔ WfZ°ff? A¦fSX ÀfSXIYfSX ´fcSXZ QcSXQVfʳf IYe þfÔ¨f IYSXZ °ffZ IYBÊ AüSX EZÀfZ We ¸ff¸f»fZ Àff¸f³fZ AfEÔ¦fZÜ ¹fW EIY A¨Lf IYQ¸f W`, BÀfIYe dªf°f³fe ´fiVfaÀff IYe ªffE, IY¸f W`XÜ

QZVf ¸fZÔ ·fi¿Mf¨ffSX IYe ªfOÞXûÔ XIZY °fZªfe ÀfZ R`Y»f³fZ ´fSX d¨fa°ff ½¹f¢°f IYSX SXWZX W`ÔX d½f³fûQ CX´ff²¹ff¹f

•◊Îà flÊáÊË

¹fZ IYd¸fX¹ffÔ W¸fZÔ ¶f³ff°fe W`Ô AVffÔ°f

A´f³fZ VfSXeSX ÀfZ ÀfbJ ·ffZ¦f³fZ IYe °fe½fi B¨Lf AüSX QcÀfSXZ ImY AÔ¦ffZÔ IYe ¨ffW°f, ¹fZ QfZ IY¸fþfZdSX¹ffÔ ¸f³fb¿¹f IYfZ VffÔ°f AüSX À½fÀ±f ¶f³fZ SXW³fZ ¸fZÔ ¶ff²fIY W`ÔÜ B³f QfZ³ffZÔ We ¸ff¸f»ffZÔ ¸fZÔ ¸füIYf d¸f»f°fZ We AfQ¸fe A´f³fe WQZÔ »ffÔ§f QZ°ff W`Ü EIYfÔ°f ImY A½fÀfSXfZÔ ´fSX °ffZ þf³f½fSXfZÔ ÀfZ ·fe ¦f¹ff-¶fe°ff ½¹f½fWfSX dIiY¹ffEÔ IYSX³fZ »f¦f°ff W`Ü ·fþ³f, ´fcþ³f, Àf°ÀfÔ¦f, VffÀÂffZÔ IYf A²¹f¹f³f IYSX³fZ ImY ¶ffQ ·fe B³f IY¸fþfZdSX¹ffZÔ ÀfZ ´ffSX ³fWeÔ ´ff ´ff°fZÜ ·fe°fSXe ´fd½fÂf°ff ´fdSX´f¢½f AüSX À±ff¹fe I`YÀfZ SXWZÔ, BÀfImY d»fE ·ffSX°fe¹f FYd¿f¹ffZÔ ³fZ EIY dQ½¹f ´fSXÔ´fSXf d³fd¸fÊ°f IYe W` dþÀfZ ¦fb÷Y QeÃff IYWf ¦f¹ff W`Ü A»f¦f-A»f¦f ÀfÔ°ffZÔ ³fZ BÀfIYe A´f³fZ-A´f³fZ dWÀff¶f ÀfZ ½¹ff£¹ff IYe W`Ü QeÃff IYf Af°¸f¶f»f W¸fZÔ IY¸fþfZdSX¹ffZÔ ÀfZ ¸fb¢°f IYSXZ¦ffÜ

⁄UÊø∑§ Ãâÿ

ªffd³f¹fZ ¨f¸fZ»fe IYf A±fÊ

¨f¸fZ»fe IYf RYc»f ÓffOÞe ¹ff ¶fZ»f þfd°f ÀfZ ÀfÔ¶fÔd²f°f W`, BÀfIYe »f¦f·f¦f 200 ´fiþfd°f ´ffBÊ þf°fe W`ÔÜ ¨f¸fZ»fe ³ff¸f ´ffSXÀfe Vf¶Q ¹ffÀf¸fe³f ÀfZ ¶f³ff W`, dþÀfIYf ¸f°f»f¶f ´fi·fb IYe QZ³f W`Ü ¨f¸fZ»fe, þ`dÀ¸f³f¸f ´fiþfd°f ImY AfZd»fEdÀfBÊ IYb»f IYf RYc»f W`Ü ·ffSX°f ÀfZ ¹fW ´fü²ff ASX¶f ImY ¸fcSX »ffZ¦ffZÔ õfSXf CØfSX ARiYeIYf, À´fZ³f AüSX RiYfÔÀf ´fWba¨ffÜ BÀf ´fiþfd°f IYe »f¦f·f¦f 40 þfd°f¹ffh AüSX 100 dIYÀ¸fZÔ ·ffSX°f ¸fZÔ A´f³fZ ³f`Àfd¦fÊIY øY´f ¸fZÔ C´f»f¶²f W`ÔÜ dW¸ff»f¹f IYf QdÃf¯ff½f°feÊ ´fiQZVf ¨f¸fZ»fe IYf ¸fc»f À±ff³f W`Ü BÀf ´fü²fZ ImY d»fE ¦fSX¸f °f±ff Àf¸fVfe°ffZ¿¯f QfZ³ffZÔ ´fiIYfSX IYe þ»f½ff¹fb C´f¹fb¢°f W`Ü ÀfcJZ À±ff³ffZÔ ´fSX ·fe ¹fZ ´fü²fZ þed½f°f SXW ÀfIY°fZ W`ÔÜ ·ffSX°f ¸fZÔ BÀfIYe JZ°fe °fe³f WþfSX ¸feMXSX IYe DYa¨ffBÊ °fIY We WfZ°fe W`Ü ¹fcSXfZ´f ImY Vfe°f»f QZVffZÔ ¸fZÔ ·fe ¹fW C¦ffBÊ þf ÀfIY°fe W`Ü

¬Ê∆∑§Ê¥ ∑§ ¬òÊ ¦ff¹f¶f WXû°fZ ¶f¨¨fZ QZVf IYe SXfþ²ff³fe dQ»»fe ¸fZÔ ¶f¨¨ffZÔ ImY ¦ff¹f¶f WfZ³fZ IYf dÀf»fdÀf»ff þfZSX ´fIYOÞ°ff þf SXWf W`, EZÀfZ Wf»ff°ffZÔ IYfZ QZJIYSX QcSXQVfʳf, ¸fedO¹ff IYfZ ¨ffdWE dIY ¶f¨¨ffZÔ IYe ÀfbSXÃff ImY d»fE þ³f°ff ¸fZÔ Àf°fIYÊ°ff E½fÔ þf¦føYIY°ff IZY ´fi¨ffSX-´fiÀffSX WZX°fb IYf¹fÊIiY¸f ¨f»ffEaÜ dQ»»fe½ffdÀf¹ffZÔ IYfZ ¨ffdWE dIY þ¶f ·fe C³fImY ¶f¨¨fZ ¶ffWSX d³fIY»fZÔ °ffZ C³WZÔ ¶f¨¨ffZÔ ImY Àff±f We SXW³ff ¨ffdWE AüSX d½fVfZ¿f øY´f ÀfZ C³fIYe d³f¦fSXf³fe SXJ³fe ¨ffdWEÜ LfZMXZ ¶f¨¨ffZÔ IYfZ dIYÀfe IYf¸f ImY d»fE IYfZBÊ ¨feþ JSXeQ³fZ ImY d»fE ª¹ffQf QcSX ³f þf³fZ QZÔ, ¢X¹ffZÔdIY IYbL ´f°ff ³fWeÔ dIY dIYÀf ¸ffZOÞ ´fSX ÀfÔdQ¦²f A´fSXf²fe ¸ffÀfc¸f ¶f¨¨ffZÔ IYf A´fWSX¯f IYSX »fZÔÜ BÀfd»fE »fû¦fûÔ IYfZ A´f³fZ ¶f¨¨ffZÔ IYe ÀfÔdQ¦²f »ffZ¦ffZÔ ÀfZ ÀfbSXÃff £fbQ IYSX³fe WXû¦fe, °ffdIY dIYÀfe ·fe ¶f¨¨fZ IYf A´fWSX¯f ³f WfZ ÀfImYÜ d½fªf¹f IbY¸ffSX IYSXû»f ¶ff¦fXX , dQ»»fe

d½fV½fÀ°fSXe¹f dQ»»fe

SXfþ²ff³fe dQ»»fe IYfZ d½fäÀ°fSXe¹f E½fÔ AfIY¿fÊIY VfWSX ¶f³ff³fZ IYe dQVff ¸fZÔ ¸fb£¹f¸fÔÂfe ßfe¸f°fe Vfe»ff QedÃf°f IYe ÀfSXIYfSX õfSXf ·fSX´fcSX AüSX Àff±fÊIY ´fi¹ffÀf dIYE þf°fZ SXWZ W`ÔÜ Àf·fe À°fSX ´fSX dQ»»fe ImY ÀfüÔQ¹fÊ ¸fZÔ ¨ffSX ¨ffÔQ »f¦ffE þf SXWZ W`Ô, »fZdIY³f dQ»»fe ¸fZÔ IYbL »ffZ¦f EZÀfZ ·fe W`Ô dþ³WZÔ dQ»»fe IYe ÀfbÔQSX°ff AüSX AfIY¿fÊIY øY´f þSXf ·fe ³fWeÔ ·ff SXWf W`Ü EZÀfZ »ffZ¦f ¸füIYf d¸f»f°fZ We dQ»»fe IYe ÀfbÔQSX°ff IYfZ, CÀfImY AfIY¿fÊIY AüSX ¸f³f·ff½f³f øY´f IYfZ IY¸f IYSX³fZ ¸fZÔ »f¦f þf°fZ W`ÔÜ BÀfIYe ½fþW dQ»»fe ¸fZÔ ÀfSXIYfSXe ÀfÔ´fdØf IYe Ãfd°f ´fWbÔ¨ff³fZ ½ff»fZ IYf³fc³ffZÔ IYf d³f¿´fi·ff½fe WfZ³ff W`Ü ÀfSXIYfSXe d½f·ff¦ffZÔ IYe CQfÀfe³f°ff ImY ¨f»f°fZ d½f²½fÔÀfIY ´fi½fÈdØf ImY »ffZ¦f ÀfSXZAf¸f AfIY¿fÊIY AüSX ¸fWÔ¦fZ ÀffB³f ¶ffZOÊ, »ffZWZ IYe d¦fi»fZÔ, Af²fbd³fIY ¶fÀf ÀMX`ÔOfZÔ AüSX ´fZVff¶f§fSXfZÔ IYfZ

°ffZOÞ-RYfZOÞ IYSX IY¶ffdOÞ¹ffZÔ IYfZ ¶fZ¨f SXWZ W`ÔÜ ÀfOÞIYfZÔ AüSX ¨füSXfWfZÔ °f±ff RYbMX´ff±ffZÔ ´fSX »f¦fe MXfB»ffZÔ IYfZ °ffZOÞIYSX RmYÔIY QZ°fZ W`ÔÜ BÀf d½f²½fÔÀfIY ´fi½fÈdØf ´fSX »f¦ff¸f »f¦ffE þf³fZ IYe °fbSXÔ°f Af½fV¹fIY°ff W`Ü ÀfbWXf³fe ¦fb´°ffX dQ»»fe d½fV½fd½fôf»f¹f

¶fZAÀfSX ´fid°f¶fÔ²f

¸ff¨fÊ ¸ffW IYe Vfb÷YAf°f ÀfZ ¦fbMXJf ImY ´ffC¨ffZÔ ´fSX ´fid°f¶fÔ²f »f¦ff³fZ IYf AÀfSX dQ»»fe ¸fZÔ IYWeÔ QZJ³fZ IYfZ ³fWeÔ d¸f»f SXWf W`Ü Af»f¸f ¹fW W` dIY B³f dQ³ffZÔ ´fid°f¶fÔ²f ImY ¶ff½fþcQ ¦fbMXJfZÔ IYe d¶fIiYe, ´»ffdÀMXIY ImY SXÔ¦f-d¶fSXÔ¦fZ ´ffC¨ffZÔ ¸fZÔ IYe þf SXWe W`Ü Wf»ffÔdIY BÀf °fSXW ImY AfQZVf »ff¦fc WfZ þf³fZ ImY ¶ffQ ¦fbMXJfZÔ IYe ¶»f`IY ¸ffImYÊdMXÔ¦f VfbøY WfZ ¦fBÊ W`Ü ¦fbMXJZ ImY ´fid°f ´ffC¨f ´fSX Wf»f ¸fZÔ We 50 ´f`ÀfZ ÀfZ EIY ÷Y´f¹fZ °fIY IYf BþfRYf dIY¹ff ¦f¹ff W`Ü dQ»»fe ImY ¹f¸fb³ff´ffSX ¸fZÔ IYfZMXÊ ImY AfQZVffZÔ IYe A½fWZ»f³ff EIY-QfZ ³fWeÔ ¶fd»IY, QþʳffZÔ B»ffIYfZÔ ¸fZÔ IYe þf SXWe W`Ü þ¦fW-þ¦fW ¦fbMXJfZÔ IYe JSXeQ RYSXfZ£°f WfZ SXWe W`YÜ SXfªfZVf ¹ffQ½fX ³fûEOXf

§ffZMXf»fZ AüSX ·fi¿MXXf¨ffSX

QZVf ¸fZÔ ¶fZSXfZþ¦ffSXe, ¸fWÔ¦ffBÊ ImY Àff±f §ffZMXf»fZ E½fÔ ·fi¿MXf¨ffSX ImY IYed°fʸff³f ¶f³f SXWZ W`ÔÜ C³f ´fSX AÔIYbVf »f¦ff³fZ IYe ¶fþf¹f ½fZ d³f¹fÔÂf¯f ¸fb¢°f WfZ°fZ þf SXWZ W`ÔÜ QZVf½ffÀfe ¹fW Àf¶f IYbL WfZ°fZ QZJ IYfZBÊ ´fiV³f IYSX³ff ³fWeÔ ¨ffW°fZ, ÀfSXIYfSX ImY Àff¸f³fZ C´fSXfZ¢°fY ImY Ad°fdSX¢°f AV»fe»f°ff, A³f`d°fIY ÀfÔ¶fÔ²f, A´fSXf²f, IYf»ff¶ffþfSXe, d¸f»ff½fMXJfZSXe þ`Àfe §fMX³ffAfZÔ ¸fZÔ ½fÈdð WfZ SXWe W`Ü QZVf½ffdÀf¹ffZÔ ³fZ dþ³f CQÐQZV¹ffZÔ IYe ´fifd´°f ImY d»fE ¸f°f dQE ±fZ CÀf ³fZ°fÈ°½f ³fZ CÀfImY d½f´fSXe°f ¸f³f ¶f³ff d»f¹ff W`YÜ Àfaªfe½f ½f¸ffÊ ¦ffdªf¹ff¶ffQ


´fifQZdVfIYe

ÀffSX Àf¸ff¨ffSX JbQIYVfe IYe IYûdVfVf Wf´fbOÞÜ ´fdSX½ffSX ¸fZÔ IYWf Àfb³fe WfZ³fZ ÀfZ Ãfb¶²f EIY ¹fb½fIY ³fZ þWSXe»ff ´fQf±fÊ JfIYSX Af°¸fW°¹ff IYf ´fi¹ffÀf dIY¹ff, dþÀfZ ¦fÔ·feSX A½fÀ±ff ¸fZÔ À±ff³fe¹f AÀ´f°ff»f ¸fZÔ ·f°feÊ IYSX½ff¹ff ¦f¹ff W`Ü þf³fIYfSXe ImY A³fbÀffSX ±ff³ff Wf´fbOÞ QZWf°f ImY ¸fûWX»»ff ·fe¸f³f¦fSX d³f½ffÀfe AfZ¸f´fiIYfVf dÀfaWX ImY 20 ½f¿feʹf ´fbÂf A³fbþ ³fZ ´fdSX½ffSXþ³ffZÔ ÀfZ IYWf Àfb³fe ImY ¶ffQ þWSXe»ff ´fQf±fÊ JfIYSX Af°¸fW°¹ff IYf ´fi¹ffÀf dIY¹ff, dþÀfZ ¦fÔ·feSX Wf»f°f ¸fZÔ AÀ´f°ff»f ¸fZÔ ·f°feÊ IYSX½ff¹ff ¦f¹ff W`Ü

VffMÊX ÀfdIÊYMX ÀfZ »f¦fe IYfSX ¸fZÔ Af¦f Wf´fbOÞÜ d´f»fJb½ff ÀfZ Wf´fbOÞ dIYÀfe IYf¹fÊ ÀfZ AfE EIY ½¹fd¢°f IYe ÀfZÔMÑXû IYfSX ¸fZÔ IYfZ°f½ff»fe ImY Àff¸f³fZ VffMXÊ ÀfdIYÊMX ImY IYfSX¯f Af¦f »f¦f ¦fBÊÜ Af¦f ¶fbÓff³fZ ImY ¨f¢IYSX ¸fZÔ QfZ ¹fb½fIY CÀf¸fZÔ Ófb»fÀf ¦fEÜ þf³fIYfSXe ImY A³fbÀffSX Af¦f »f¦f°fZ We ¦ffOÞe ¸ffd»fIY ´fi¸ffZQ IYb¸ffSX ³fZ IYcQIYSX A´f³fe þf³f ¶f¨ffBÊ, »fZdIY³f Af¦f ¶fbÓff³fZ IYe IYfZdVfVf IYSX SXWZ þ¸fe»f ½f þSXf½fSX ¶fbSXe °fSXWX Ófb»fÀf ¦fEÜ RYf¹fSX d¶f¦fiZOX ImY ´fWbÔ¨f³fZ ÀfZ ´fc½fÊ We Af¦f ´fSX IYf¶fc ´ff d»f¹ff ¦f¹ffÜ

´ffÔ¨f d¸f»ffZÔ ´fSX »fMXIYe °f»f½ffSX ¸fZSXN, SXfCXÀfaÜ ´fdSXÃfZÂf IYe ´ffÔ¨f ¨fe³fe d¸f»ffZÔ ´fSX IYfSXʽffBÊ IYe °f»f½ffSX »fMXIY ¦fBÊ W`Ü ¶fIYf¹ff ·fb¦f°ff³f ³f WfZ³fZ ÀfZ JRYf ¦f³³ff Af¹fb¢°f ³fZ ³ffZdMXÀf þfSXe IYSX VfbIiY½ffSX IYfZ d¸f»f ´fi¶fÔ²fIYfZÔ IYfZ °f»f¶f dIY¹ff W`Ü ÀfÔ°ffZ¿fþ³fIY þ½ff¶f ³f d¸f»f³fZ ´fSX B³fIYf ¦f³³ff ÃfZÂf IYfMXIYSX ´fOÞfZÀfe d¸f»ffZÔ IYfZ dQ¹ff þf ÀfIY°ff W`Ü ´ffdSXÃfZÂf IYe ´ffÔ¨f d¸f»ffZÔ ´fSX 14 dQ³f ÀfZ Ad²fIY IYf ¶fIYf¹ff W`Ü Àff°f ¸ff¨fÊ °fIY 14 dQ³f ´fc½fÊ IYf ¸f»fIY´fbSX d¸f»f ´fSX 5107.34 »ffJ, ¸ffZQe³f¦fSX ´fSX 995.50, ¶fiþ³ff±f´fbSX ´fSX 433.72 »ffJ °f±ff AfN ¸ff¨fÊ °fIY ¸f½ff³ff ´fSX 213.19 AüSX ³fÔ¦f»ff¸f»f ´fSX 95.46 »ffJ ¶fIYf¹ff ±ffÜ BÀf Af²ffSX ´fSX ¦f³³ff Af¹fb¢°f IYf¸fSXf³f dSXþ½fe ³fZ ´ffÔ¨ffZÔ d¸f»ffZÔ IYfZ ³ffZdMXÀf þfSXe IYSX °f°IYf»f ·fb¦f°ff³f ³f IYSX³fZ ´fSX IYfSXʽffBÊ IYe ¨fZ°ff½f³fe QeÜ Àfb³f½ffBÊ ImY d»fE 11 ¸ff¨fÊ IYfZ ÀfÔ¶fÔd²f°f d¸f»f ´fi¶fÔ²fIYfZÔ, OeÀfeAfZ ½f ¦f³³ff Àfd¸fd°f Àfd¨f½ffZÔ IYfZ °f»f¶f dIY¹ffÜ ÀfcÂffZÔ ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ¶fiþ³ff±f´fbSX d¸f»f IYfZ dþÀf Àf¸f¹f ³ffZdMXÀf þfSXe dIY¹ff ¦f¹ff ±ffÜ

¸f±fbSXf, SXfCXÀfaÜ

¹f¸fb³ff IYfZ À½f¨L SXJ³fZ ImY d»fE þf´ff³f BÔMXSX³fZVf³f»f IYfgSX´ffZSXZVf³f d»f. (þf¹fIYf) ImY ÀfW¹ffZ¦f ÀfZ ´fiÀ°ffd½f°f BÔMXSXÀfZ´MXSX Àfe½fSX ¹ffZþ³ff IYfZ Àfb´fie¸f IYfZMXÊ ¸fZÔ d½f¨ffSXf²fe³f dSXMX ¹ffd¨fIYf E¢X¹fcERYE¸f ¶f³ff¸f ImY³Qie¹f ´fiQc¿f¯f d³f¹fÔÂf¯f ¶ffZOÊ E½fÔ A³¹f ¸fZÔ ´ffdSX°f AÔ°fdSX¸f AfQZVf IYe ·ff½f³ff ImY dJ»ffRY IYSXfSX QZ°fZ WbE A´fifÀfÔd¦fIY ¶f°ff¹ff ¦f¹ff W`ܶfÈþ »ffBRY »ffB³f ½fZ»fRmY¹fSX ImY ÀfÔÀ±ff´fIY ÀfÔ¹ffZþIY ¸fWZ³Qi ³ff±f ¨f°fb½fZÊQe ³fZ ´fi²ff³f¸fÔÂfe IYfZ

IYWXfa ªffEa EIY d½f¨ffSXf²fe³f dSXMX E¢¹fcERYE¸f ¶f³ff¸f IZÔYýie¹f ´fiQc¿f¯f d³f¹faÂf¯f ¶fûOÊX IYe ¹ffd¨fIYf ´fSX CX©f¨f¸f ³¹ff¹ff»f¹f ³fZ Àfb³ff¹ff d³f¯fʹf

ImY AfQZVf ¸fZÔ À´fá IYWf ¦f¹ff W` dIY dÂf-À°fSXe¹f MÑeMX¸fZÔMX ImY ¶ffQ Àfe½fSX ImY þ»f IYfZ JZ°fe¶ff¦f½ff³fe E½fÔ A³¹f ÀfbÓffE IYf¹ffZÊ ¸fZÔ We ´fi¹ffZ¦f dIY¹ff þf ÀfIY°ff W`Ü BÀfZ ¹f¸fb³ff ¸fZÔ ³fWeÔ Of»ff þf ÀfIY°ffÜ AfQZVf ¸fZÔ IYWXf ¦f¹ff W`X dIY BÀf ¶ff°f IYf ´fcSXf £¹ff»f SXJf ªffE dIY dIYÀfe ·fe WXf»f°f ¸fZÔ ´fiQc¿f¯f IYf Qf¹fSXf ³f ¶fPÞZXÜ ßfe ¨f°fb½fZÊQe ³fZ IYWf W` dIY dQ»»fe-WdSX¹ff¯ff ¸fZÔ ¹f¸fb³ff ³fQe WfZ ÀfIY°fe W`, ´fSX ¸f±fbSXf-½fÈÔQf½f³f ¸fZÔ BÀfIYf ²ffd¸fÊIY ¸fW°½f W`Ü ´fÂf IYe ´fid°fd»fd´f Àfb´fie¸f IYfZMXÊ ImY SXdþÀMÑfSX IYfZ ·fe ·fZþe ¶f°ffBÊ ¦fBÊ W`Ü

·fZþZ ´fÂf ¸fZÔ IYWf W` dIY EZÀfe ¹ffZþ³ff »ff¦fc IYSX³fZ IYf IYfZBÊ Aüd¨f°¹f ³fWeÔ W`Ü dþÀfIYf ÀfWe ´fdSX¯ff¸f ³f d³fIY»fZÜ Àfb´fie¸f IYfZMXÊ

¸ffZQe³f¦fSX, SXfCXÀfaÜ ¦f°f A¢MXc¶fSX ¸ffWX ¸fZÔ WXbBÊ LfÂf IYe ¸ff`°f IYe þfa¨f IYSX³fZ IZY d»fE VfbIiY½ffSX IYfZ ¸ff³f½ffd²fIYfSX IYe EIY MXe¸f ÀfeIYSXe dÀ±f°f IYf»fZþ IZY E³fÀfeAfSX I`Y¸´fÀf ´fWXba¨feÜ »fZdIY³f þfa¨f ¸fZÔ IbYL £fb»ffÀff ³fWXe WXfZ ÀfIYfÜ ¦ff`SX°f»f¶f WX` dIY ¦f°f A¢MXc¶fSX ¸ffWX IYe 15 A¢MXc¶fSX 2010 IYe SXf°f EÀfAfSXE¸f dVfÃf¯f ÀfaÀ±ff³f IZY E³fÀfeAfSX I`Y¸´fÀf IYe d³f¸ffʯff²fe³f d¶fd»OXa¦f ÀfZ d¦fSXIYSX ¶feMXZIY ´fi±f¸f ½f¿fÊ IZY LfÂf Ad·f¿fZIY IYe ¸ff`°f WXfZ ¦fBÊ ±feÜ LfÂf IYe ¸ff`°f SX`d¦fa¦f IZY IYfSX¯f WXfZ³fZ IZY AfSXfZ´f »f¦ff°fZ WXbE LfÂf IZY ´fdSXþ³ffZÔ ³fZ IYf»fZþ IZY OXe³f ´fSX ¸fbIYQ¸ff QþÊ IYSXf¹ff ±ffÜ B°f³ff WXe ³fWXe LfÂf IZY ´fdSXþ³ffZÔ ³fZ BÀf ¸ff¸f»fZ IYe dVfIYf¹f°f ¸ff³ff½ffd²fIYfSX Af¹ffZ¦f ¸fZÔ ·fe IYe ±feÜ d»fWXfªff VfbIiY½ffSX IYfZ MXe¸f »feOXSX ¸fdWX»ff AfBÊ´feEÀf ¸f¸f°ff dÀfaWX ½f A³¹f QfZ »ffZ¦ffZÔ ³fZ LfÂf IZY ¸ff`°f IZY IYfSX¯ffZÔ IYe þfa¨f IYeÜ IYfZ°f½ff»fe ´fi·ffSXe ¹ffZ¦fZVf ´ffNIY ³fZ ¶f°ff¹ff dIY Af¹ffZ¦f ÀfZ AfBÊ þfa¨f MXe¸f IYfZ LfÂf IYe ¸ff`°f IZY IYfSX¯ffZÔ ¸fZÔ IYf £fb»ffÀff IYSX³fZ ½ff»fZ °f±¹f ´fif´°f ³fWXea WXfZ ÀfIZY WX`Ü

¸ffZQe³f¦fSX, SXfCXÀfaÜ

¨f»f°fZ CX³fIYe ´ffMXeÊ d¶fWXfSX IZY ¨fb³ff½f

¶fZWXQ IY¸f Àf¸f¹f ¸fZÔ SXfþ³fed°f ´fMX»f ´fSX A´f³fe ¸fþ¶fc°f dÀ±fd°f QþÊ IYSXf³fZ ½ff»fe ·ffSX°fe¹f EIY°ff ´ffMXeÊ IYfZ SXf¿MÑXe¹f À°fS IYe ¸ff³¹f°ff d¸f»f³fZ IZY ¶ffQ Àf¸f±fÊIYfZÔ ¸fZÔ £fbVfe ½¹ff´°f WX`Ü ´ffMXeÊ IYfZ SXf¿MÑXe¹f À°fSX IYe ¸ff³¹f°ff d¸f»f³fZ IZY ¶ffQ A¶f ´ffMXeÊ IYfZ ³fIYe ·ffSX°fe¹f EIY°ff ´ffMXeÊ IZY ³ff¸f ÀfZ þf³ff þfE¦ffÜ ´ffMXeÊ IYfZ ¸ff³¹f°ff d¸f»f³fZ IZY ¶ffQ ´ffMXeÊ IZY SXf¿MÑXe¹f A²¹fÃf þSXfSX AWX¸fQ ³fIYe ³fZ ¶f°ff¹ff dIY ¶fOXÞZ SXfþ³fed°fIY Q»ffZÔ IYe ÀffdþVf IZY ¨f»f°fZ ¨fb³ff½f Af¹ffZ¦f ³fZ CX³fIYe ´ffMXeÊ ´fSX Af´fdØf »f¦ff Qe ±fe, dþÀfIZY

WX¿fÊ Àf¸f±fÊIYfZÔ ¸fZÔ £fbVfe IYe »fWXSX ¸ff³¹f°ff ³f d¸f»f³fZ ´fSX ´ffMXeÊ ³fZ d¶fWXfSX ¨fb³ff½fûÔ ³fWXeÔ d»f¹ff dWXÀÀff

d½fôb°f Àf¸fÀ¹ff IYû »fZIYSX dIY¹ff WXa¦ff¸ff ¸ffZQe³f¦fSX, SXfCXÀfaÜ

·ffSX BÀfÀfZ IYWXea Ad²fIY WX`Ü B°f³ff WXe ³fWXea dVfIYf¹f°f QþÊ IYSXf¹fZ þf³fZ IZY ¶ffQ ·fe þþÊSX d½fôb°f °ffSXfZÔ IYfZ MXÑfaÀfRYf¸fÊSX ½f þþÊSX d½fôb°f »ffB³ffaZ IYfZ ¶fQ»f½ff³fZ A·fe °fIY ³fWXe ¶fQ»ff ¦f¹ff WX`, þfZ AfE dQ³f ¦ffa½f ¸fZÔ IYe ¸ffa¦f IYSX°fZ WXbE °fWXÀfe»f ÃfZÂf Qb§fÊMX³ffAfZÔ IYf IYfSX¯f ¶f³f SXWXZ WaX`Ü ¦ffa½f d°f¶fOXÞf IZY ¦fif¸fe¯ffaZ ³fZ þf³fIYfSXe IZY A³fbÀffSX ¦f°f EIY ´f£f½ffOXZÞ ´fiQVfʳf ´fdV¨f¸ff¨fa»f d½fôb°f d½f°fSX¯f £faOX ´fc ½ fÊ 440 ½ffZ»MX IYf EIY °ffSX IYSX¯f dÀfaWX ´fdV¨f¸ffa¨f»f d½fôb°f IYf¹ffÊ»f¹f ´fSX þ¸fIYSX WXa¦ff¸ff ´fi²ff³f IYZ ·f`ÔÀfZ IZY DY´fSX MXcMX IYSX d¦fSX ¦f¹ff d½f°fSX¯f JaOX IYf¹ffÊ»f¹f ±ff, dþÀfIZY RY»fÀ½føY´f ·fa`ÀfZ IYe ¸ff`°f WXfZ dIY¹ffÜ ¦fif¸fe¯ffZÔ ³fZ WXa¦ff¸ff IYSX³fZ IZY IZY dJ»ffRY ³ffSXfªf ¶ffQ dþ»ffd²fIYfSXe IZY ³ff¸f EIY ¦fBÊ ±feÜ ¦fif¸fe¯fûÔ ³fZ dIY¹ff Äff´f³f Ad²fVffÀfe Ad·f¹fa°ff IYfZ ¦fif¸fe¯ffZÔ ³fZ VfbIiY½ffSX IYfZ WXa¦ff¸ff IYSX°fZ Àff`Ô´ff WX b E AfSXfZ´f »f¦ff¹ff dIY 250 IZY.½fe. ªf¸fIYSX ¶f½ff»f ¶f°ff QZÔ dIY °fWXÀfe»f ÃfZÂf IZY MXÑfaÀfRYf¸fÊSX ÀfZ 300 ¸feMXSX °ffSX d¶fLf¹ff þf³ff ¦ffa½f d°f¶fOXÞf ¸fZÔ d´fL»fZ IYfRYe Àf¸f¹f ÀfZ ¦fif¸fe¯f À½feIYÈ°f WXbAf ±ff, »fZdIY³f d½fôb°f d½f·ff¦f õfSXf ¸ffÂf 150 MXÑfaÀfRYf¸fÊSX »f¦ff³fZ °f±ff þþÊSX d½fôb°f °ffSXfZÔ IYfZ ¶fQ»f½ff³fZ °ffSX WXe d¶fLf¹ff ¦f¹ff WX`Ü IZY d»fE ²fSX³ff ´fiQVfʳf IZY ¸ff²¹f¸f ÀfZ ¸ffa¦f IYSX°fZ SXWXZ WX`aÜ ¦fif¸fe¯ffZÔ ³fZ dþ»ffd²fIYfSXe IZY ³ff¸f EIY Äff´f³f IYSXe¶f Af²ff Qþʳf ¶ffSX ²fSX³ff ´fiQVfʳf IYSX³fZ IZY Ad²fVffÀfe Ad·f¹fa°ff IYfZ Àff`Ô´ff ´fiQVfʳf ¸fZÔ ´fi½fe³f Vf¸ffÊ, ¶ffQ d½fôb°f d½f·ff¦f ³fZ EIY MXÑafÀfRYf¸fÊSX »f¦ff dQ¹ff, SX¸fZVf Vf¸ffÊ , Àf°fZaýi Vf¸ffÊ, d½f³ffZQ IbY¸ffSX, A°fSX dÀfaWX, »fZdIY³f ¦fif¸fe¯ffZÔ IYe ¸ff³fZ °ffZ ¹fWX ´f¹ffÊ´°f ³fWXea WX`, ¢¹ffZÔdIY d´f³MXc ¨ff`²fSXe, Qe´fIY Vf¸ffÊ, ³f¦fZ³Qi ¨ff`²fSXe, »ffZIZY³Qi ¹fWX MXÑfaÀfRYf¸fÊSX ¸ffÂf 250 IZY.½fe. IYf W`X, þ¶fdIY ¹fWXfa ¨ffZ²fSXe AfdQ ¸ff`þcQ SXWXZÜ

¸faZ A´f³fZ ´fi°¹ffdVf¹ffaZ IYfZ ¨fb³ff½f ¸f`Qf³f ¸fZÔ CX°ffSX³fZ ÀfZ ¨fcIY ¦fBÊ ±feÜ »fZdIY³f A¶f CX³fIYe ´ffMXeÊ IYfZ SXf¿MÑXe¹f ¸ff³¹f°ff d¸f»f ¦fBÊ WX` °ffZ ½fZ Af¦ff¸fe ¨fb³ff½ffZa ¸fZÔ A´f³fZ ´fi°¹ffdVf¹ffZÔ IYfZ A´f³fe ´ffMXeÊ IZY dMXIYMX ´fSX ¨fb³ff½f ¸f`Qf³f ¸faZ CX°ffSX IYSX d½f´fdÃf¹ffaZ IYfZ

¨fûSXe ¸fZÔ ³ffIYf¸f WXû³fZ ´fSX ¶ffBIY ¸fZÔ »f¦ffBÊ Af¦f Wf´fbOÞÜ ±ff³ff ¶ff¶fc¦fPÞ ÃfZÂf ¸fZÔ ¨ffZSXfZa ³fZ ¶ffBIY ¨ffZSXe ¸fZÔ AÀfRY»f SXWX³fZ ´fSX ¶ffBIY ´fSX ´fZMÑfZ»f dLOÞIYIYSX CXÀf¸fZÔ Af¦f »f¦ff Qe AüSX ¸füIZY ÀfZ RYSXfSX WXû ¦fEÜ ½ffWX³f ¸ffd»fIY ³fZ BÀf ¸ff¸f»fZ IYe °fWSXeSX ±ff³fZ ¸fZÔ QªfÊ IYSXfBÊ W`XÜ þf³fIYfSXe ImY A³fbÀffSX ±ff³ff ¶ff¶fc¦fPÞ ImY ¦fif¸f L´fIYü»fe d³f½ffÀfe ÀfbSXZ³Qi dÔÀfW ´fbÂf d³f¸fÊ»f dÀfÔW ¶fe°fe SXf°f §fSX ¸fZÔ A´f³fe ¶ffBIY JOÞe IYSXImY JZ°f ¦fE WbXE ±fZÜAf²fe SXf°f IYfZ ¨ffZSXfZa ³fZ ¸füIYf ´ffIYSX §fSX ¸fZÔ §fbÀfIYSX °ff»ff »f¦fe ¶ffBIYY¨ffZSXe IYSX³fZ IYe IYfZdVfVf IYeÜ °ff»ff ³f Jb»f³fZ ´fSX ¨ffZSXfZa ³fZ ¦fbÀÀfZ ¸fZÔ ¶ffBIY ÀfZ ´fZMÑfZ»f d³fIYf»fIYSX CÀf ´fSX dÓfOÞIY dQ¹ff AüSX Af¦f »f¦ffIYSX RYSXfSX WfZ ¦fEÜ

ªffIYû SXf£û ÀffBX¹ffa ¸ffSX ÀfIZY ³f IYû¹f

LXWX ³ff¸fe ¶fQ¸ffVf ´fIYOÞZ A½f`²f WXd±f¹ffSX ¶fSXf¸fQXX

d³f¦f¸f Àff¦fSX QedÃf°f ³fZ ¸fbJd¶fSX IYe Àfc¨f³ff ´fSX IYÀ¶ff ÀfZ þ¦f°f dÀfÔW ´fbÂf ¸fWe´ff»f dÀfÔW d³f½ffÀfe ³f¦fdSX¹ff ¦fûVff»ff ªf³f´fQ A»fe¦fPÞ ½f þ¹f´fiIYfVf þfMX ´fbÂf ÀfSXQfSX dÀfÔW d³f½ffÀfe ¦f¯fZVf´fbSX ªf³f´fQ A»fe¦fPÞ IYfZ d¦fSXµ°ffSX dIY¹ff W`Ü ´fbd»fÀf ³fZ B³fImY IY¶þZ ÀfZ ¨ffZSXe IYf MX`Ñ¢MXSX ·fe ¶fSXf¸fQ dIY¹ff W`Ü ´fbd»fÀf ³fZ °f»ffVfe ImY QüSXf³f QfZ³ffZÔ Ad·f¹fb¢°fûÔ ImY IY¶þZ ÀfZ EIYEIY °f¸fÔ¨ff ½f QfZ-QfZ IYfSX°fcÀf ¶fSXf¸fQ dIYE W`ÔÜ ±ff³ff ³füWÓfe»f ¸fZÔ °f`³ff°f C´fd³fSXeÃfIY RY°fZWX½feSX dÀfÔW IYÀ¶ff ¶ffþ³ff ÀfZ ¦f¯fZVf ´fbÂf SXfþIYb¸ffSX, Àf°feVf ´fbÂf QZ½fedÀfÔW d³f½ffÀfe¦f¯f ´f¨fWSXf ±ff³ff ³füWÓfe»f IYfZ d¦fSXµ°ffSX dIY¹ff W`Ü

LXf¹ff: SXfCXÀfa

¸ffZQe³f¦fSX, SXfCXÀfaÜ þfIYfZ SXf£fZ ÀffaBʹff ¸ffSX ÀfIZY ³ff IYfZ¹f ½ff»fe IYWXf½f°f ¸ffZQe³f¦fSX ¸faZ CXÀf Àf¸f¹f ¨fdSX°ff±fÊ WXfZ ¦fBÊ þ¶f ÀfOXÞIY Qb§fÊMX³ff ¸fZÔ EIY ½¹fd¢°f IYe §fMX³ff À±f»f ´fSX WXe ¸ff`°f WXfZ ¦fBÊÜ »fZdIY³f CXÀfIYe ¶f¨¨fe IYfZ £fSXfZÔ¨f °fIY ³fWXea AfBÊÜ §fMX³ff ÀfZ þWXfa À±ff³fe¹f »ffZ¦ffZÔ ¸fZÔ VffZIY ½¹ff´°f WX`Ô ½fWXeÔ IbYQSX°f IZY IYdSXV¸fZ IYfZ QZ£f »ffZ¦f WX`SXf³f ·fe WX`aÜ þf³fIYfSXe IZY A³fbÀffSX ¦fb÷Y½ffSX IYe SXf°f ¸fbIZYVf A´f³fe °fe³f ½f¿feʹf ´fbÂfe IZY Àff±f ¦ffa½f »ff`MX SXWXf ±ff þ`ÀfZ WXe ½fWX IYfþ¸f´fbSX ¦fZMX IZY d³fIYMX

A¦f½ff ¹fb½f°fe ¶fSXf¸fQ ¦fOÞX¶fOÞX °fe³f AfSXfZ´fe Q¶fû¨fZ ¸ffZQe³f¦fSX, SXfCXÀfaÜ À±ff³fe¹f d¶fÀffZ£fSX ÀfZ A´fWXÈ°f ¹fb½f°fe IYfZ ´fbd»fÀf ³fZ ¸fZSXN IZY ¶fWXÀfc¸ff ÀfZ ¶fSXf¸fQ IYSX °fe³f »ffZ¦ffaZ IYfZ d¦fSXµ°ffSX IYSX d»f¹ff WX`Ü ¦f°f dQ³ffZÔ d¶fÀffZ£fSX ÀfZ ¹fb½f°fe ³fe°fc ´fbÂfe SXfþIbY¸ffSX Vf¸ffÊ »ff´f°ff WXfZ ¦fBÊ ±feÜ ¹fb½f°fe IZY »ff´f°ff WXfZ³fZ IZY ¶ffQ CXÀfIZY ´fdSXþ³ffZÔ ³fZ ¹fb½f°fe IZY A´fWXSX¯f IZY dSX´ffZMXÊ QþÊ IYSXfBÊ ±feÜ IYfZ°f½ff»fe ´fi·ffSXe ¹ffZ¦fZVf ´ffNIY ³fZ þf³fIYfSXe QZ°fZ WXbE ¶f°ff¹ff dIY A´fWXÈ°f ¹fb½f°fe IYfZ ´fbd»fÀf ³fZ ¸fZSXN IZY ¶fWXÀfc¸ff ÀfZ ¶fSXf¸fQ IYSX d»f¹ff WX`Ü Àff±f WXe ¹fb½f°fe IZY A´fWXSX¯f IZY ASXfZ´fe °fe³f »ffZ¦ffZÔ dþ³f¸faZ ³feSXþ, SXd½f, d¶f»»fc ½f ¸fb³fe SXfþ d³f½ffÀfe VffWX´fbSX ¶fWXÀfc¸ff IYfZ d¦fSXµ°ffSX IYSX d»f¹ff WX`Ü

¸fªfeÊ ·f¦f½ff³f IYe °fe³f ½f¿feʹf ¶f©fe IYû JSXûÔ¨f °fIY ³fWXeÔ WbXBÊ

´fWXab¨ff ´feLZ ÀfZ Af SXWXZ °fZþ ¦fd°f AÄff°f ½ffWX³f ³fZ ¸fbIZYVf IZY ½ffWX³f ¸fZÔ ´feLZ ÀfZ MX¢IYSX ¸ffSX Qe dþÀfÀfZ ½f ½ffWX³f IYe ¨f´fZMX ¸fZÔ Af ¦f¹ff Af`SX CXÀfIYe ¸ff`IZY ´fSX WXe ¸ff`°f WXfZ ¦fBÊÜ »fZdIY³f BÀf WXfQÀfZa ¸faZ CXÀfIZY Àff±f ¸ff`þcQ CXÀfIYe ´fbÂfe IYfZ £fSXfaZ¨f °fIY ³fWXe AfBÊÜ BÀf WXfQÀfZ ¸faZ ¸ffSXZ ¦f¹fZ ¸fbIZYVf IYe ¸ff`°f ÀfZ þWXfa ¦fif¸fe¯ffZÔ ¸faZ VfûIY ½¹ff´°f WX` ½fWXea IbYQSX°f IZY BÀf IYdSXV¸fZ ÀfZ »ffZ¦f WX°f´fi·f ·fe WX`ÔÜ

»fJ³fDY: Àf¸ffªf½ffQe ´ffMXeÊ IZY IYf¹fÊIY°ffÊAûa ´fSX WbXE »ffNXe¨ffªfÊ IZY d½fSXû²f ¸fZÔ VffÀf³f IZY dJ»ffRY SXfª¹f´ff»f OXf.¶fe.E»f ªfûVfe IYû Äff´f³f ÀfüÔ´f°fZ ´ffMXeÊ IZY ÀffaÀfQ AdJ»fZVf dÀfaWX ¹ffQ½fÜ LXf¹ff : EªfZÔÀfe

»ffZIY°faÂf IYe °ffIY°f IYf AWXÀffÀf IYSXfE¦feÜ ªf³ff¶f þSXfSX AWX¸fQ ³fZ IYWXf dIY ÀfØfføYPXÞ Q»f õfSXf SX¨fe ¦fBÊ ÀffdþVf IYf BÀfe ¶ff°f ÀfZ ´f°ff ¨f»f°ff WX` dIY QZVf ·fSX ¸fZÔ ·ffSX°fe¹f EIY°ff ´ffMXeÊ IZY ³ff¸f ÀfZ A³¹f IYfZBÊ SXdþÀMXÑZVf³f ³f WXfZ³fZ IZY ¶ff½fþcQ CX³fIYe ´ffMXeÊ IZY ´fc½fÊ ³ff¸f ´fSX Af´fdØf »f¦ff Qe ¦fBÊ ±fe, »fZdIY³f A¶f CX³fIYe ´ffMXeÊ IZY ³ff¸f ¸fZa ¸ff¸fc»fe RYZSX ¶fQ»f dIY¹ff ¦f¹ff WX`Ü þSXfSX ³fZ CX¸¸feQ þ°ffBÊ IYe BÀf ¸ff¸fc»fe RYZSX ¶fQ»f ÀfZ CX³fIYe ´ffMXeÊ IZY þ³ff²ffSX ´fSX IYfZBÊ RYIÊY ³fWXea ´fOÞX³fZ ½ff»ffÜ CX³WXûÔ³fZ ¶f°ff¹ff dIY CX³fIYe ´ffMXeÊ Af¦ff¸fe ´fiQZVf ¨fb³ff½fûÔ ¸fZÔ ªfe-°fûOÞX ¸fZWX³f°f IYSmX¦feÜ

Wf´fbOÞ, SXfCXÀfaÜ ´ffÔ¨f ´fbd»fÀfIYd¸fʹffZÔ ÀfdW°f ³fü »ffZ¦ffaZ ImY d½føYð ¸fIYf³f IY¶þf³fZ ½f A³¹f ²ffSXfAfaZ ¸fZÔ ¸fbIYQ¸ff QþÊ IYSX½ff³fZ ½ff»fe ´fedOÞ°f ¸fdW»ff ³fZ EÀfEÀf´fe IYfZ ´fÂf ·fZþ ImYÀf ½ff´fÀf »fZ³fZ ImY Q¶ff½f ½f þf³f ÀfZ ¸ffSX³fZ IYe ²f¸fIYe IYe °fWSXeSX EÀfEÀf´fe IYfZ Qe W`Ü þf³fIYfSXe ImY A³fbÀffSX ±ff³ff Wf´fbOÞ ImY ¸ffZ°fe IYf»ffZ³fe d³f½ffÀfe Ad³f°ff ³fZ d´fL»fZ dQ³ffZÔ ³¹ff¹ff»f¹f ImY AfQZVf ´fSX Wf´fbOÞ IYfZ°f½ff»fe ¸fZÔ °f`³ff°f QSXfZ¦ff ´fe.ImY ¨fü²fSXe ½f ¨ffSX ´fbd»fÀfIYd¸fʹffZÔ ÀfdW°f ³fü »ffZ¦ffZ ImY d½føYð Wf´fbOÞ IYfZ°f½ff»fe ¸fZÔ CÀfIYf ¸fIYf³f IY¶þf³fZ

°fe³f AfSXûd´f¹fûÔ IYû Àfb³ffBÊX ´ffa¨f Àff»f IYe I`YQ Wf´fbOÞÜ ³¹ff¹ff»f¹f ³fZ ¸ffZMXSX ¨ffZSXe AüSX þf³f ÀfZ ¸ffSX³fZ IYe IYfZdVfVf ImY ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ °fe³f ¶fQ¸ffVffZÔ IYfZ ´ffÔ¨f-´ffÔ¨f Àff»f IYe Àfþf ½f EIY-EIY WþfSX ÷Y´f¹fZ IYf þb¸ffʳff dIY¹ff W`Ü þf³fIYfSXe ImY A³fbÀffSX ±ff³ff ¶ff¶fc¦fPÞ ImY ¦fif¸f AMXcMXf ¸fZÔ 16 RYSX½fSXe 2006 IYfZ ¨ffZSXfZa ³fZ ²f¸fÊdÀfÔW ImY ³f»fIYc´f ÀfZ ¸ffZMXSX ¨ffZSXe IYSX »fZ ¦fE ±fZÜ A´fSX dþ»ff E½fa ÀfÂf ³¹ff¹ff²feVf Àf°¹fSXf¸f ¹ffQ½f ³fZ BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ Àfb³f½ffBÊ ImY ¶ffQ °fe³ffZÔ ¶fQ¸ffVffZÔ WÀf÷YQÐQe³f, ³fZ°fb ½f SXf¸f IYfZ QfZ¿fe ¸ff³f°fZ WbE ´ffÔ¨f-´ffÔ¨f ½f¿fÊ IYe Àfþf ½f EIY-EIY WþfSX ÷Y´f¹fZ IYf þb¸ffʳff »f¦ff¹ff W`Ü

´fi½fZVf´fÂffZÔ ¸fZÔ ÂfbdMX¹fûÔ IYe ·fSX¸ffSX VffWþWfÔ´fbSX, SXfCXÀfaÜ

¶ffZOÊ ÀfZ AfE ´fSXeÃffd±fʹffZÔ ImY d½f½fSX¯f ¸fZÔ °f¸ff¸f AVfbdð¹ffÔ W`Ô, dþ³f¸fZÔ ´fSXeÃffd±fʹffZÔ ImY d½f¿f¹ffZÔ ¸fZÔ WZSXRmYSX þ`ÀfZ ¦f¸·feSX ¸ff¸f»fZ Vffd¸f»f W`ÔÜ dþd½fd³f ³fZ ´fi²ff³ff¨ff¹ffZÊ IYfZ ÀfÔVffZ²f³f IYSX Àfc¨f³ff ´fSXeÃff ImY³Qi AüSX ÃfZÂfe¹f IYf¹ffÊ»f¹f IYfZ ·fZþ³fZ ImY d³fQZÊVf dQ¹fZ W`ÔÜ ¸ff²¹fd¸fIY dVfÃff ´fdSX¿fQ IYe WfBÊÀIYc»f AüSX BÔMXSX ´fSXeÃffd±fʹffZÔ ImY ´fi½fZVf´fÂffZÔ ¸fZÔ C³fImY ¨f¹fd³f°f d½f¿f¹ffZÔ ¸fZÔ

¶fOÞZ ´f`¸ff³fZ ´fSX AVfbdð¹ffÔ W`Ô dþ³fÀfZ IYf»fZþ ImY dVfÃfIY AüSX ´fSXeÃff±feÊ ´fSXZVff³f W`ÔÜ BÀf ´fiIYfSX IYe dVfIYf¹f°fZÔ d¸f»f³fZ ´fSX dþ»ff d½fôf»f¹f d³fSXeÃfIY V¹ff¸ff IYb¸ffSX ³fZ Àf·fe ´fi²ff³ff¨ff¹ffZÊ IYfZ d³fQZÊVf dQ¹ff W` dIY ½fZ ´fi½fZVf´fÂffZÔ ´fSX ½ffÔdL°f ÀfÔVffZ²f³f IYSX QZÔÜ dþ³f ´fi½fZVf´fÂffZÔ ¸fZÔ ´fSXeÃff±feÊ IYe RYfZMXfZ ³fWeÔ »f¦fe W` ¹ff AVfbð ¸fbdQi°f W` C³f ´fSX ´fi²ff³ff¨ff¹fÊ ÀfWe RYfZMXfZ ´fid°fWÀ°ffÃfdSX°f

Àfû»fWX ¸fBÊ ÀfZ VfbøY WXû¦fe ´fQ¹ffÂff

¦fPÞ¸fb¢°fZV½fSX, SXfCXÀfaÜ

SXf¿MÑXe¹f ¸ff³f½f Ad²fIYfSX E½fÔ ·fi¿MÑXf¨ffSX d³f½ffSX¯f ÀfÔ§f ImY ´fiQZVf Àfd¨f½f ´fÔIYþ ½f¸ffÊ »ffZ²fe IYf ´fQ À±ff³ffa°fSX¯f IYSXImY SXf¿MÑXe¹f Àfd¨f½f IYf ´fQ ÀfüÔ´ff ¦f¹ff W`Ü CX³WZÔX d¸f»fe BÀf ³fBÊ dªf¸¸fZQfSXe ÀfZ ÃfZÂf IYe þ³f°ff ¸fZÔ JbVfe IYe »fWSX QüOÞX ¦fBÊ W`Ü ¦füSX°f»f¶f W`X dIY ´fÔIYþ ½f¸ffÊ ImY ³fZ°fÈ°½f ¸fZÔ Àfû»fWX ¸fBÊ ÀfZ ¦fPÞ IYfZ dþ»ff ¶f³ff³fZ ÀfdW°f LWX ÀfcÂfe¹f ¸ffÔ¦ffZ IYfZ »fZIYSX »fJ³fDY °fIY IYe þf³fZ ½ff»fe ´fQ ¹ffÂff IYf ÃfZÂfe¹f þ³f°ff ³fZ ·fe þfZSXQfSX Àf¸f±fʳf dIY¹ff W`XÜ Ofg. ·fe¸f SXf½f Aa¶fZOIYSX C°±ff³f

Q¶fa¦fûÔ IZY dJ»ffRY ¸fdWX»ff ³fZ IYe EÀfEÀf´fe ÀfZ dVfIYf¹f°f

¹fc´fe ¸ff²¹fd¸fIY ¶fûOÊX IYe »ff´fSX½ffWXe CXªff¦fSX

´fSmXVff³fe ´fSXeÃffd±fʹfûÔ IYû CXNXf³fe ´fOÞX SXWXe W`X QûWXSXe ¸fbdVIY»fZÔ

5

¸ffa¦f

WX°¹ff IYe ªffa¨f IYSX³fZ ·ffE´ff IYfZ d¸f»fe SXf¿MÑe¹f ´ffMXeÊ IYe ¸ff³¹f°ff ´fWXba¨fe ¸ff³f½ffd²fIYfS MXe¸f SXfªf³fed°fIY Q»fûÔ ´fSX »f¦ff¹ff ¿fOÞX¹faÂf SX¨f³fZ IYf AfSXû´f

¦fPÞX¸fb¢°fZV½fSX: À±ff³fe¹f d³fIYf¹f ¨fb³ff½f IYe MÑZXd³fa¦f Àfa´f³³f WXû³fZ ¶ffQ ´fiÀf³³fd¨f°f ¸fbýif ¸fZÔ JOÞZX ÀfSXIYfSXe IY¸fʨffSXeÜ

¸f±fbSXf, SXfCXÀfaÜ þ³f´fQ ´fbd»fÀf ³fZ d½fd·f³³f AfSXfZ´ffZÔ ¸fZÔ LWX »ffZ¦ffZÔ IYfZ d¦fSXµ°ffSX dIY¹ff W`Ü ±ff³ff RYSXWX ¸fZZÔ °f`³ff°f C´fd³fSXeÃfIY VfÔIYSX»ff»f d³f¦f¸f ³fZ ¦fif¸f ¦fPÞe SXfZÀfc ÀfZ ¶f¨¨fc dÀfÔW ´fbÂf ´fiIYfVf dÀfÔW NfIYbSX d³f½ffÀfe Aþe°ff ÀfZ¢XMXSXAfNX Af¦fSXf IYfZ d¦fSXµ°ffSX dIY¹ff W`Ü ´fbd»fÀf ³fZ BÀfImY IY¶þZ ÀfZ A½f`²f QZVfe d´fÀMX»f 7.65 ¶ffZSX IYf, EIY IYfSX°fcÀf ¶fSXf¸fQ dIY¹ff W`Ü ±ff³ff SXf¹ff ¸fZÔ °f`³ff°f C´fd³fSXeÃfIY

Vfd³f½ffSX, 12 ¸ff¨fÊ 2011

Àfe½fSX ¹fûªf³ff ´fSX Àfb´fie¸f IYûMÊX ³fZ »f¦ffBÊ SXûIY

Àf¸ff´f³f

Q¶fû¨fZ XA´fSXfd²f¹fûÔ ÀfZ QZVfe d´fÀ°fü»f ½f IYfSX°fcÀf ¶fSXf¸fQ

³fûEOXf (E³fÀfeAfSX)

IYSX »f¦f½ff¹fZÔÜ EZÀfZ ´fi½fZVf´fÂffZÔ IYf d½f½fSX¯f Àf¸¶fd³²f°f ´fSXeÃff ImY³QifZÔ IYfZ ·fe C´f»f¶²f IYSXf QZÔ °ffdIY ´fSXeÃffd±fʹffZÔ IYfZ ´fSXeÃff ¸fZÔ Àfd¸¸fd»f°f WfZ³fZ ¸fZÔ ´fSXZVff³fe ³f WfZÜ dþd½fd³f ³fZ ´fi²ff³ff¨ff¹ffZÊ IYfZ d³fQZÊVf dQ¹ff dIY dþ³f ´fi½fZVf´fÂffZÔ ¸fZÔ ´fSXeÃff±feÊ ImY d½f½fSX¯f ½f RYfZMXfZÔ ¸fZÔ d½fÀfÔ¦fd°f ´ff¹fe þf¹fZ C³WZÔ d³fSXÀ°f IYSX dþd½fd³f ÀfZ A¦fiÀffdSX°f IYSXfIYSX ´fdSX¿fQ ImY ÃfZÂfe¹f IYf¹ffÊ»f¹f ¸fZÔ þ¸ff IYSX QZÔ AüSX ÀffQZ ´fi½fZVf´fÂf »fZIYSX ´fSXeÃff±feÊ IYf d½f½fSX¯f Wf±f ÀfZ d»fJfIYSX RYfZMXfZ ´fi¸ffd¯f°f IYSX ¨fÀ´ff IYSXf QZÔÜ C³WfZÔ³fZ IYWf dIY d½fVfZ¿f ´fdSXdÀ±fd°f ¸fZÔ ´fi²ff³ff¨ff¹fÊ ´fSXeÃff±feÊ IYfZ AÀ±ffBÊ ´fi½fZVf´fÂf d³f¦fÊ°f IYSX ÀfIY°ff W` °ffdIY ½fW ´fSXeÃff ÀfZ ½fÔd¨f°f ³f WfZ ÀfImYÜ

¦fbWXfSX ´ffa¨f ´fbd»fÀfIYd¸fʹfûÔ IYe ·fcd¸fIYf ´fSX ·fe CXNXfE Àf½ff»f

½f A³¹f ²ffSXfAfZÔ ¸fZÔ ¸fbIYQ¸ff QþÊ IYSX½ff¹ff ±ffÜ EÀfEÀf´fe SX§fb½feSX»ff»f IYfZ ·fZþZ dVfIYf¹f°fe ´fÂf ¸fZÔ ´fedOÞ°ff Ad³f°ff ³fZ IYWf dIY QSXfZ¦ff ÀfdW°f ´fbd»fÀfIYd¸fʹffZÔ ´fSX ¸fbIYQ¸ff QþÊ IYSX½ff³fZ ImY ¶ffQ ÀfZ CÀf ´fSX ImYÀf ½ff´fÀf »fZ³fZ ImY d»fE Q¶ff½f ¶f³ff¹ff þf SXWf W`Ü ´fÂf ¸fZÔ IYWf ¦f¹ff dIY BÀf ¸ff¸f»fZ ¸fZÔ ImYÀf ½ff´fÀf ³f »fZ³fZ ´fSX CÀfZ þf³f ÀfZ ¸ffSX³fZ IYe ²f¸fIYe ·fe Qe þf SXWe W`Ü

Àfd¸fd°f ¦fPÞ¸fb¢°fZV½fSX ³fZ ·fe ´fÔIYþ »ffZ²fe SXfþ´fc°f ImY ³fZ°fÈ°½f ¸faZ Àfû»fWX ¸fBÊ IYfZ ¦fPÞ¸fb¢°fZV½fSX ÀfZ ´faýiWX ÀfQÀ¹ffZa IYe »fJ³fDY þf SXWe ´fQ ¹ffÂff þfZ ¦fPÞ¸fb¢°fZV½fSX IYfZ dþ»ff ¶f³ff³fZ ½f WfBÊIYfZMXÊ IYe JaOX´feNX À±ffd´f°f IYSX³fZ Àfa¶fa²fe Äff´f³f ´fiQZVf IYe ¸fb£¹f¸fÔÂfe ½f SXfª¹f´ff»f IYfZ dQ¹fZ þf³fZ IYf Àf¸f±fʳf dIY¹ffÜ Äff´f³f ¸fZÔ BÀf ¶ff°f IYf CX»»fZJ dIY¹ff ¦f¹ff W`X dIY ¦fPÞ¸fb¢°fZV½fSX IYe ·fü¦ffZd»fIY ½f °fe±fÊ ³f¦fSXe ImY d»fWXfªf ÀfZ IYfRYe ´füSXfd¯fIY ÃfZÂf SXWXf W`XÜ A°f: BÀfZ ³f¹ff ªf³f´fQ ¶f³ff³fZ ¸fZÔ ÀfSXIYfSX IYû IYûBÊ dQ¢IY°f ´fZVf ³fWXeÔ Af³fe ¨ffdWXEÜ°ffdIY ÃfZÂf IYf Àfa´fc¯fÊ d½fIYfÀf d½fIYfÀf WXû ÀfIZYÜ

Aa¶fZOXIYSX ¦ffa½fûÔ ¸fZÔ IYe d½fIYfÀf IYf¹fûË IYe Àf¸feÃff Wf´fbOÞ, SXfCXÀfaÜ

Wf´fbOÞ ¶»ffgIY ImY AfN Aa¶fZOIYSX ¦ffÔ½ffZa ¸fZÔ d½fIYfÀf IYf¹fÊ IYe øY´fSXZJf °f`¹ffSX IYSX³fZ ImY d»fE VfbIiY½ffSX IYû dþ»ff À°fSX ImY Ad²fIYfdSX¹ffZÔ ³fZ A»f¦f-A»f¦f ¶f`NIY IYSX ¦fif¸fe¯ffZÔ ÀfZ ½ff°ffÊ IYeÜ þf³fIYfSXe ImY A³fbÀffSX Wf´fbOÞ ¶»ffgIY ImY Aa¶fZOIYSX ¦ffÔ½f ¦ffZ¹f³ff, AW¸fQ´fbSX, ³f¹ff ¦ffÔ½f, ´fcNf WbÀf`³f´fbSX, ´fMX³ff-¸fbSXfQ´fbSX, ÀffdQIY´fbSX B¸fMXüSXe, RYfdªf»f´fbSX-¸ffZSX´fbSX ¸fZÔA»f¦f-A»f¦f ³ffZO»f Ad²fIYfdSX¹ffZÔ ½f ´f¹fʽfZÃfIYfZÔ ³fZ ¦ffÔ½ffaZ ¸fZÔ ´fWbÔ¨f d½fIYfÀf IYf¹ffZÊ IYe Àf¸feÃff IYeÜAd²fIYfdSX¹ffZÔ ³fZ ¦ffÔ½f ¸fZÔ ´fÔ¨ff¹f°f IYSX ¦fif¸fe¯ffZÔ ÀfZ ½ff°ffÊ IYSX C³fIYe Àf¸fÀ¹ffEÔ ´fcLe AüSX d½fIYfÀf IYf¹ffZÊ IYe øY´fSXZJf IYf þf¹fþf d»f¹ffÜ

¹fb½fIY IYe ¦ffZ»fe ¸ffSXIYSX W°¹ff, ÃfZÂf ¸fZÔ °f³ff½f IYf¹f¸f ¸f±fbSXf, SXfCXÀfaÜ

±ff³ff ¶fSXÀff³ff ImY d´fÀff½ff ¸fZÔ EIY ¹fb½fIY IYe ¦ffZ»fe ¸ffSXIYSX W°¹ff IYSX QeÜ §fMX³ff ÀfZ ÃfZÂf ¸fZÔ Àf³fÀf³fe R`Y»f ¦fBÊÜ ´fbd»fÀf ³fZ Vf½f IYfZ ´ffZÀMX¸ffMXʸf ImY d»fE ·fZþf W`Ü þf³fIYfSXe ImY A³fbÀffSX d´fÀff½ff d³f½ffÀfe SXf²fZV¹ff¸f IYf 22 ½f¿feʹf ´fbÂf ¸ff³f´ff»f ¦fb÷YY½ffSX IYe SXf°f ÀfZ ¦ff¹f¶f ±ffÜ ´fdSXþ³ffZÔ ³fZ SXf°f·fSX ¸ff³f´ff»f IYfZ JfZþf »fZdIY³f IYfZBÊ ´f°ff ³fWeÔ ¨f»f ÀfIYfÜ VfbIiY½ffSX ´fif°f: Vfü¨f ImY d»fE ¦fE »ffZ¦ffZÔ IYfZ ÓffdOÞ¹ffZÔ ImY ´ffÀf EIY ¹fb½fIY ImY Vf½f IYfZ ´fOÞf QZJf °ffZ »ffZ¦ffZÔ

dIYÀff³ffZÔ ³fZ ´fiQVfʳf IYSX ÀfüÔ´ff Äff´f³f ¸f±fbSXfÜ CØfSX ´fiQZVf dIYÀff³f Àf·ff ³fZ VfbœY½ffSX IYfZ SXfþe½f ·f½f³f ¸fZÔ ²fSX³ff ´fiQVfʳf IYSX SXfª¹f´ff»f ImY ³ff¸f Äff´f³f ¸fb£¹f d½fIYfÀf Ad²fIYfSXe ÀfbWf¿f E»f½ffBÊ IYfZ ÀfüÔ´ffÜ Äff´f³f ¸fZÔ dIYÀff³f Àf·ff ³fZ ½f¿fÊ 1894 ImY ·fcd¸f Ad²f¦fiW¯f IYf³fc³f IYfZ Àf¸ff´°f dIYE þf³fZ AüSX ·fMXÐMfX ´ffSXÀffZ»f (¦fü°f¸f ¶fbð ³f¦fSX) ¸fZÔ ¨f»f SXWZ dIYÀff³f AfÔQfZ»f³f ¸fZÔ dIYÀff³ffZÔ ´fSX ¦ffZ»fe ¨f»f½ff³fZ ½ff»ffZÔ IYfZ QadO°f IYSX §ff¹f»ffZÔ IYfZ QÀf-QÀf »ffJ ¸fbAf½fþf QZ³fZ IYe ¸ffa¦f IYe W`XÜ À½ff¸fe ³ff±f³f Af¹ffZ¦f IYe dÀfRYfdSXVfûÔ IYfZ Vfe§fi »ff¦fc IYSX³fZ °f±ff Vfb¦fSX d¸f»f Lf°ff IYfZ ¶f¨ff³fZ IYe ¦fbWXfSX »f¦ffBÊ W`XÜ Äff´f³f QZ³fZ ½ff»ffZÔ ¸fZÔ IY»»fe dÀfÔW ´fW»f½ff³f AfdQ Vffd¸f»f SXWZXÜ

ImY WfZVf COÞ ¦fEÜ Vf½f d¸f»f³fZ IYe Àfc¨f³ff þÔ¦f»f ¸fZÔ »f¦fe Af¦f IYe °fSXW ´fcSXZ ¦ffÔ½f ¸fZÔ R`Y»f ¦fBÊ °f±ff °f¸ff¸f »ffZ¦f §fMX³ffÀ±f»f IYe AfZSX QüOÞ ´fOÞZÜ »ffZ¦ffZÔ ³fZ ´ffÀf þfIYSX QZJf °ffZ Vf½f ¸ff³f´ff»f IYf d¸f»ff °f±ff ¸fÈ°fIY ImY ¦f»fZ ¸fZZÔ ¦ffZ»fe »f¦fe WbBÊ ±feÜ ¸fÈ°fIY ImY §fSX ¸fZÔ IYfZWSXf¸f ¸f¨f ¦f¹ffÜ §fMX³ff IYe Àfc¨f³ff ´fSX ÃfZÂffd²fIYfSXe Lf°ff ¶ff¶fc»ff»f Af¹fÊ ¦ffÔ½f ´fWbÔ¨f ¦fE °f±ff ¸fÈ°fIY ImY ´fdSXþ³ffZÔ ÀfZ ´fcL°ffL IYeÜ ¸fÈ°fIY ImY ¨ff¨ff d¦fSXfÊþ ´fbÂf ¸fWe´ff»f ³fZ SXªþfZ ´fbÂf IYbVf»f ImY dJ»ffR ±ff³ff ¶fSXÀff³ff ¸fZÔ W°¹ff IYe dSX´ffZMXÊ QþÊ IYSXfBÊ W`Ü

¸ffZQe³f¦fSX IYf¹ffÊ»f¹f

A´f³fZ Àf¸ff¨ffSX, d½fÄfd´°f, »fZ£f ½f d½fÄff´f³f ´fiIYfdVf°f IYSXf³fZ IZY d»fE Àf¸´fIÊY IYSXZÔ

¹ffZ¦fZVf ¦ff`OXÞ ´fi·ffSXe SXf¿MÑXe¹f CXþf»ff

26-E, ´fi±f¸f °f»f,¦ffa²fe ¸ffIZYÊMX, ¶fÀf ÀMX`ÔOX ¸ffZQe³f¦fSX, ¦ffdþ¹ff¶ffQ ¸fû¶ffB»f ³fa¶fSX: 7417992077, 9557333434


6

²f¸fÊ-IY¸fÊ

³fûEOXf (E³fÀfeAfSX) Vfd³f½ffSX, 12 ¸ff¨fÊ 2011

Af

¹fÊ Àf¸ffþ EIY Àf¸ffþ Àfb²ffSX AfÔQfZ»f³f W`Ô Ü dþÀfIYe À±ff´f³ff À½ff¸fe Q¹ff³fÔQ ÀfSXÀ½f°fe ³fZ 1875 ¸fZÔ ¸fba¶fBÊ ¸fZÔ A´f³fZ ¦fb÷Y À½ff¸fe d½fSXþf³fÔQ IYe ´fiZSX¯ff ÀfZ IYe ±feÜ ¹fW AfÔQfZ»f³f Àf¸ffþ ´fSX ´fOXÞ SXWXZ ´ffV¨ff°¹f ´fi·ff½ffZÔ, dWXaQbAfZÔ ¸fZÔ ¶fPXÞX SXWXZ Aa²fd½fV½ffÀffZÔ Af`SX BÊV½fSXe¹f ½ff¯fe k½fZQl IYfZ Àf¸ffþ ¸fZÔ dRYSX ÀfZ ´fid°f´ffdQ°f IYSX³fZ ImY d»fE ´fifSXÔ·f WbAf ±ffÜ Af¹fÊ Àf¸ffþ ¸fZÔ Vfbð ½f`dQIY ´fSXa´fSXf ¸fZÔ d½fV½ffÀf IYSX°ff WX` °f±ff ¸fcd°fÊ ´fcþf, A½f°ffSX½ffQ, ¶fd»f, ÓfcNZ IY¸fÊIYfaO ½f AÔ²fd½fV½ffÀffZÔ IYfZ AÀ½feIYfSX IYSX°ff WX`Ü BÀf¸fZÔ LbAfLc°f ½f þfd°f¦f°f ·fZQ·ff½f IYfZ A³fbd¨f°f °f±ff dÀÂf¹ffZÔ ½f VfcQifZÔ IYfZ ·fe ¹fÄffZ´f½fe°f ²ffSX¯f IYSX³fZ ½f ½fZQ ´fPÞ³fZ IYf Ad²fIYfSX CXd¨f°f ¸ff³ff ¦f¹ff WX`Ü À½ff¸fe Q¹ff³f³Q ÀfSXÀ½f°fe õfSXf SXd¨f°f Àf°¹ff±fÊ ´fiIYfVf ³ff¸fIY ¦fi³±f Af¹fÊ Àf¸ffþ IYfZ BÀf Àf¸ffþ ¸fZÔ d½fVfZ¿f À±ff³f dQ¹ff ¦f¹ff W`Ü Af¹fÊ Àf¸ffþ IYf AfQVfÊ ½ff¢X¹f W` : kIYȯ½f³°ffZ d½fV½f¸ff¹fʸf, dþÀfIYf A±fÊ W` - d½fV½f IYfZ Af¹fÊ (àiZ¿N)¶f³ff°fZ ¨f»ffZÜl Af¹fÊ Àf¸ffþ IZY ´fidÀfð ²ffd¸fÊIY ³fZ°ffAfZÔ ¸fZÔ À½ff¸fe Q¹ff³f³Q ÀfSXÀ½f°fe, À½ff¸fe ßfðf³faQ ÀfSXÀ½f°fe, À½ff¸fe QVfʳff³faQ ÀfSXÀ½f°fe, ¸fWf°¸ff WÔÀfSXfþ, »ff»ff »ffþ´f°f SXf¹f, ·ffBÊ ´fSX¸ff³f³Q, ´fÔdO°f ¦fb÷YQØf, ´fadOX°f SXf¸f¨faQi QZWX»f½fe, À½ff¸fe Àf¸fÊ´f¯ff³faQ, ¸fWXf°¸ff Af³faQ À½ff¸fe, À½ff¸fe Af³faQ¶ffZ²f ÀfSXÀ½f°fe, ´fÔdO°f ½f³QZ¸ff°fSX¸f SXf¸f¨f³Qi SXf½f, À½ff¸fe ¸fb³feV½fSXf³faQ ÀfSXÀ½f°fe, À½ff¸fe Ad¦³f½fZVf, ¶ff¶ff SXf¸fQZ½f AfdQ ´fi¸fb£f W`ÔÜ

Af¹fÊ Àf¸ffþ

EIY Àf¸ffþ Àfb²ffSX

Af¹fÊ Àf¸ffþ IZY dÀfðfÔ°f

Af¹fÊ Vf¶Q IYf A±fÊ W` ßfZ¿N AüSX ´fi¦fd°fVfe»fÜ A°f: Af¹fÊ Àf¸ffþ IYf A±fÊ WbAf ßfZ¿N AüSX ´fi¦fd°fVfe»ffZÔ IYf Àf¸ffþ, þfZ ½fZQfZÔ ImY A³fbIYc»f ¨f»f³fZ IYf ´fi¹ffÀf IYSX°fZ W`ÔÜ QcÀfSXfZÔ IYfZ CÀf ´fSX ¨f»f³fZ IYfZ ´fiZdSX°f IYSX°fZ W`ÔÜ Af¹fÊÀf¸ffdþ¹ffZÔ ImY AfQVfÊ ¸f¹ffÊQf ´fb÷Y¿ffZØf¸f SXf¸f AüSX ¹ffZd¦fSXfþ IYÈ¿¯f W`ÔÜ ¸fWd¿fÊ Q¹ff³fÔQ ³fZ CÀfe ½fZQ ¸f°f IYfZ dRYSX ÀfZ À±ffd´f°f IYSX³fZ ImY d»fE Af¹fÊ Àf¸ffþ IYe ³feÔ½f SXJeÜ Af¹fÊ Àf¸ffþ ImY Àf¶f dÀfðfÔ°f AüSX d³f¹f¸f ½fZQfZÔ ´fSX Af²ffdSX°f W`ÔÜ Af¹fÊ Àf¸ffþ IYe ¸ff³¹f°ffAfZÔ ImY A³fbÀffSX RYd»f°f ª¹ffZd°f¿f, þfQc-MXfZ³ff, þ³¸f´fÂfe, ßffð, °f´fʯf, ½fi°f, ·fc°f-´fiZ°f, QZ½fe þf¦fSX¯f, ¸fcd°fÊ ´fcþf AüSX °fe±fÊ ¹ffÂff ¸f³f¦fPÞÔ°f W`Ô, ½fZQ d½f÷Yð W`ÔÜ Af¹fÊ Àf¸ffþ Àf¨¨fZ BÊV½fSX IYe ´fcþf IYSX³fZ IYfZ IYW°ff W`, ¹fW BÊV½fSX ½ff¹fb AüSX AfIYfVf IYe °fSXW Àf½fʽ¹ff´fe W`, ½fW A½f°ffSX ³fWeÔ »fZ°ff, ½fW Àf¶f ¸f³fb¿¹ffZÔ IYfZ C³fImY IY¸ffʳfbÀffSX RY»f QZ°ff W`, A¦f»ff þ³¸f QZ°ff W`, CÀfIYf ²¹ff³f §fSX ¸fZÔ dIYÀfe ·fe EIYfÔ°f ¸fZÔ WfZ ÀfIY°ff W`Ü BÀfImY A³fbÀffSX Q`d³fIY ¹fÄf IYSX³ff WSX Af¹fÊ IYf IY°fʽ¹f W`Ü ´fSX¸ff¯fbAfZÔ IYfZ ³f IYfZBÊ ¶f³ff ÀfIY°ff W`, ³f CÀfImY MXbIYOÞZ We WfZ ÀfIY°fZ W`ÔÜ ½fW A³ffdQ IYf»f ÀfZ W`ÔÜ CÀfe °fSXW EIY ´fSX¸ff°¸ff AüSX W¸f þe½ff°¸ffEÔ ·fe A³ffdQ IYf»f ÀfZ W`ÔÜ ´fSX¸ff°¸ff ´fSX¸ff¯fbAfZÔ IYfZ ¦fd°f QZIYSX ÀfÈd¿MXX SX¨f°ff W`Ü Af°¸ffAfZÔ IYfZ IY¸fÊ IYSX³fZ ImY d»fE ´fiZdSX°f IYSX°ff W`Ü dRYSX ¨ffSX YFYd¿f¹ffZÔ ImY ùXQ¹f ¸fZÔ 20,378 ½fZQ¸fÔÂffZÔ IYf A±fÊ ÀfdW°f Äff³f AüSX A´f³ff ´fdSX¨f¹f QZ°ff W`Ü Af¹fÊ Àf¸ffþ IZY ¸ff³¹f ¦fiÔ±f W`Ô- ½fZQ, C´fd³f¿fQ, ¿fOÐQVfʳf, ¦fe°ff, ½ff»¸fedIY SXf¸ff¹f¯f Af`SX Àf°¹ff±fÊ ´fiIYfVf ½f¦f`SXWÜ ¸fWd¿fÊ Q¹ff³fÔQ ³fZ Àf°¹ff±fÊ ´fiIYfVf ¸fZÔ B³f Àf¶fIYf ÀffSX QZ dQ¹ff W`Ü 18 §fÔMXZ Àf¸ffd²f ¸fZÔ SXW³fZ ½ff»fZ ¹ffZd¦fSXfþ Q¹ff³fÔQ ³fZ »f¦f·f¦f AfN WþfSX dIY°ff¶ffZÔ IYf ¸fÔ±f³f IYSX AQзfb°f AüSX IiYfÔd°fIYfSXe Àf°¹ff±fÊ ´fiIYfVf IYe SX¨f³ff IYeÜ

AfÔQfZ»f³f

ÀfÈd¿MX IYe C°´fdØf IYf Àf¸f¹f 4X ASX¶f 32 IYSXfZOÞ ½f¿fÊ AüSX B°f³ff We Àf¸f¹f ´fi»f¹f IYf»f IYf ¸ff³f°ff W`Ü ¹ffZ¦f ÀfZ ´fif´°f ¸fbd¢°f IYf Àf¸f¹f ½fZQfZÔ ImY A³fbÀffSX 31 ³fe»f 10 JSX¶f 40 ASX¶f A±ffÊ°f EIY ´fSXfÔ°f IYf»f ¸ff³f°ff W`Ü Af¹fÊ Àf¸ffþ ½fÀfb²f`½f IYbMXbÔ¶fIY¸fÐ IYfZ ¸ff³f°ff W`Ü »fZdIY³f ·fc¸fÔO»feIYSX¯f IYfZ QZVf, Àf¸ffþ AüSX ÀfÔÀIYÈd°f ImY d»fE §ff°fIY ¸ff³f°ff W`Ü Af¹fÊ Àf¸ffþ ½f`dQIY Àf¸ffþ SX¨f³ff ImY d³f¸ffʯf ½f Af¹fÊ ¨fIiY½f°feÊ SX f ª¹f

À±ffd´f°f IYSX³fZ ImY d»fE ´fi¹ffÀfSX°f W`Ü BÀf Àf¸ffþ ¸fZÔ ¸ffÔÀf, AÔOZ, ¶feOÞe, dÀf¦fSXZMX, VfSXf¶f, ¨ff¹f, d¸f¨fÊ-¸fÀff»fZ ½f¦f`SXW ½fZQ d½f÷Yð WfZ°fZ W`ÔÜ

Af¹fÊ Àf¸ffþ ImY QÀf d³f¹f¸f

Àf¶f Àf°¹fd½fôf AüSX þfZ ´fQf±fÊ d½fôf ÀfZ þf³fZ þf°fZ W`Ô, C³f Àf¶fIYf AfdQ¸fc»f ´fSX¸fZV½fSX W`Ü „ BÊV½fSX Àfd¨¨fQf³fÔQÀ½føY´f, d³fSXfIYfSX, Àf½fÊVfd¢°f¸ff³f, ³¹ff¹fIYfSXe, Q¹ff»fb, Aþ³¸ff, A³fÔ°f, d³fd½fÊIYfSX, A³ffdQ, A³fb´f¸f, Àf½ffʲffSX, Àf½fZÊV½fSX, Àf½fʽ¹ff´fIY, Àf½ffʳ°f¹ffʸfe, AþSX, A¸fSX, A·f¹f, d³f°¹f, ´fd½fÂf AüSX ÀfÈd¿MXIY°ffÊ W`, CÀfe IYe C´ffÀf³ff IYSX³fZ ¹ffZ¦¹f W`Ü „ ½fZQ Àf¶f Àf°¹fd½fôfAfZÔ IYe ´fbÀ°fIY W`Ü ½fZQ IYf ´fPÞ³ff-´fPÞf³ff AüSX Àfb³f³ff-Àfb³ff³ff Àf¶f Af¹ffZË IYf ´fSX¸f ²f¸fÊ W`Ü „ Àf°¹f ImY ¦fiW¯f IYSX³fZ AüSX AÀf°¹f ImY LfZOÞ³fZ ¸fZÔ Àf½fÊQf Cô°f SXW³ff ¨ffdWEÜ „ Àf¶f IYf¸f ²f¸ffʳfbÀffSX, A±ffÊ°f Àf°¹f AüSX AÀf°¹f IYfZ d½f¨ffSX IYSXImY IYSX³fZ ¨ffdWEÜ „ ÀfÔÀffSX IYf C´fIYfSX IYSX³ff BÀf Àf¸ffþ IYf ¸fb£¹f CQÐQZV¹f W`, A±ffÊ°f VffSXedSXIY, Afd°¸fIY AüSX Àff¸ffdþIY C³³fd°f IYSX³ffÜ „ Àf¶fÀfZ ´fied°f´fc½fÊIY, ²f¸ffʳfbÀffSX, ¹f±ff¹ffZ¦¹f ½f°fʳff ¨ffdWEÜ „ Ad½fôf IYf ³ffVf AüSX d½fôf IYe ½fÈdð IYSX³fe ¨ffdWEÜ „ ´fi°¹fZIY IYfZ A´f³fe We C³³fd°f ÀfZ ÀfÔ°fb¿MX ³f SXW³ff ¨ffdWE, dIYÔ°fb Àf¶f IYe C³³fd°f ¸fZÔ A´f³fe C³³fd°f Àf¸fÓf³fe ¨ffdWEÜ „ Àf¶f ¸f³fb¿¹ffZÔ IYfZ Àff¸ffdþIY, Àf½fÊdW°fIYfSXe, d³f¹f¸f ´ff»f³fZ ¸fZÔ ´fSX°fÔÂf SXW³ff ¨ffdWE AüSX ´fi°¹fZIY dW°fIYfSXe d³f¹f¸f ´ff»f³fZ Àf¶f À½f°fÔÂf SXWZÔÜ

„

¸ff³¹f°ffEÔ

BÊV½fSX IYf Àf½ffZÊØf¸f AüSX d³fþ ³ff¸f AfZ¸fÐ W`Ü CÀf¸fZÔ A³fÔ°f ¦fb¯f WfZ³fZ ImY IYfSX¯f CÀfImY ¶fiÁ¸ff, ¸fWZVf, d½f¿¯fb, ¦f¯fZVf, QZ½fe, Ad¦³f, Vfd³f ½f¦f`SXW A³fÔ°f ³ff¸f W`ÔÜ B³fIYe A»f¦f-A»f¦f ³ff¸ffZÔ ÀfZ ¸fcd°fÊ ´fcþf NeIY ³fWeÔ W`Ü Af¹fÊ Àf¸ffþ ½f¯fʽ¹f½fÀ±ff A±ffÊ°f ¶fifÁ¸f¯f, ÃfdÂf¹f, ½f`V¹f ½f VfcQi IYfZ IY¸fÊ ÀfZ ¸ff³f°ff W`, þ³¸f ÀfZ ³fWeÔÜ Af¹fÊ Àf¸ffþ À½fQZVfe, À½f·ff¿ff, À½fÀfÔÀIYÈd°f AüSX À½f²f¸fÊ IYf ´ffZ¿fIY W`Ü Af¹fÊ Àf¸ffþ

W

SX dQ³f EIY ³fE C°ÀffW ImY Àff±f þf¦f°fZ WbE ·f¢°fûÔ ImY ÓfbaO BÀfImY QSX½ffªfZ ´fSX Af°fZ W`Ô AüSX BÀfIYe ÀfbÔQSX°ff d³fWfSX°fZ W`Ô °f±ff ¹fWfÔ dIY ´fd½fÂf Af²¹ffd°¸fIY VffÔd°f ¸fZÔ JfZ þf°fZ W`ÔÜ dQÀf¸a¶fSX 1986 ¸fZÔ Àff½fÊþd³fIY ´fcþf ImY d»fE BÀfImY Àf¸f´fʯf ImY Àf¸f¹f ÀfZ ·ffSX°fe¹f C´f ¸fWfõe´f IYf ¹fW ¸ff°fÈ ¸fÔdQSX WþfSXfZÔ »ffZ¦ffZÔ IYfZ A´f³fZ QVfʳf QZ°ff W` AüSX BÀfZ ·ffSX°f IYf Àf½ffÊd²fIY Afd°f±¹f ´ff³fZ ½ff»ff ·f½f³f ¶f³ff°ff W`Ü ÀfbÔQSX°ff AüSX Vfbð°ff IYf EIY ´fi¶f»f ÀfÔImY°f, QZ½f°½f IYf ´fid°fd³fd²f, IY¸f»f ImY RYc»f ImY AfIYfSX ½ff»ff ¹fW ¸fÔdQSX ·ffSX°fe¹f dVf»´fIY»ff ¸fZÔ A°fb»f³fe¹f W`Ü Vfbð AüSX VffÔ°f þ»f ÀfZ CN³fZ ½ff»fZ IY¸f»f ImY RYc»f IYf AfIYfSX BÊV½fSX ImY øY´f IYfZ ´fiIYMX IYSX°ff W`Ü ¹fW ´fif¨fe³f ·ffSX°fe¹f ÀfÔImY°f A³fV½fSX ÀfbÔQSX°ff AüSX ÀffQZ´f³f IYe ÀfÔIY»´f³ff IYfZ ÀfÈdþ°f IYSX³fZ ImY d»fE A´f³ff¹ff ¦f¹ff ±ff þfZ þdMX»f ª¹ffd¸f°fe ´fSX Af²ffdSX°f W` AüSX BÀfIYf d³f¸ffʯf NfZÀf øY´f ¸fZÔ dIY¹ff ¦f¹ff W`Ü »ffZMXÀf MXZ¸´f»f ´fif¨fe³f ÀfÔIY»´f³ff, Af²fbd³fIY Ad·f¹ffÔdÂfIYe IYüVf»f °f±ff ½ffÀ°fb IY»ff°¸fIY ´fiZSX¯ff IYf EIY A³ffZJf d¸fßf¯f W`Ü BÀfIYf A°¹fÔ°f VffÔd°f QZ³fZ ½ff»ff ´fif±fʳff Wfg»f AüSX ¸fÔdQSX ImY ¨ffSXfZÔ AfZSX §fc¸f°fZ PZSX ÀffSXZ QVfÊIY, þfZ ´fiZSX¯ffQf¹fe pfZ°f IYe JfZþ ¸fZÔ ¹fWfÔ þf¦fÈ°f WfZ°fZ W`Ô AüSX A´f³fZ

d»fE VffÔd°f IYf EIY LfZMXf Àff dWÀÀff ¦fiW¯f IYSX ´ff°fZ W`ÔÜ ´fcSXZ IYÃf ¸fZÔ R`Y»fe VffÔd°f IYf Af·ff ¸fÔO»f ´fd½fÂf°ff IYfZ R`Y»ff°ff W`Ü IYbL »ffZ¦ffZÔ IYfZ ¹fWfÔ ¸füþcQ VffÔ°f ¸fü³f A¨Lf »f¦f°ff W` AüSX IYbL IYfZ ¹fWfÔ IYf Q`½fe ½ff°ff½fSX¯fÜ ¹fWfÔ Af³fZ ½ff»fZ »ffZ¦f ¸fÔdQSX ImY ¦f·fÊ ¦fÈW IYe VffÔd°f AüSX ÀfbÔQSX°ff ÀfZ ´fi·ffd½f°f WfZ þf°fZ W`ÔÜ ¶fWfBÊ ´fcþf À±f»f IYf d³f¸ffʯf ·ffSX°fe¹f C´f ¸fWfõe´f ImY AÔQSX ¶fWfBÊ Bd°fWfÀf ¶f³ff³fZ IYf EIY ¸fW°½f´fc¯fÊ A²¹ff¹f ±ffÜ ¶fWfBÊ Àf¸fbQf¹f ³fZ A´f³fZ ´fcþf À±f»ffZÔ IYfZ dþ°f³ff Ad²fIY ÀfÔ·f½f WfZ ÀfbÔQSX AüSX d½fdVf¿MX ¶f³ff³fZ IYf ´fi¹ffÀf dIY¹ff W`Ü ½fZ ¶fWfC»»ff AüSX C³fImY ¶fZMXZ A¶Qb»f ¶fWf IYe »fZJ³fe ÀfZ ´fiZdSX°f WbE W`ÔÜ ¹fWfÔ Af²¹ff°d¸fIY AfIYfÔÃffAfZÔ AüSX d½fV½f½¹ff´fe ¶fWfBÊ Àf¸fbQf¹f IYe ¸fc»f·fc°f ²ffSX¯ffEÔ W`Ô, dIY³°fb d½fd½f²f ²f¸ffZË IYe BÀf ·fcd¸f ´fSX BÀfZ Àf¶fIYfZ EIY Àff±f þfZOÞ³fZ ½ff»fZ ÀfÔ´fIYÊ ImY øY´f ¸fZÔ QZJf þf³ff VfbøY WbAf, dþÀfÀfZ BÊV½fSX, ²f¸fÊ AüSX ¸ff³f½f þfd°f IYe EIYf°¸fIY°ff ImY d»fE dÀfðfÔ°ffZÔ ImY ´fi·ff½f ¸fZÔ d½fd½f²f d½f¨ffSXfZÔ IYfZ EIY ÀfüWfQÊ ´fc¯fÊ øY´f ¸fZÔ »ff¹ff ¦f¹ffÜ BÀf ¸fÔdQSX ¸fZÔ dIYÀfe ·fe ¸fcd°fÊ IYf ³f WfZ³ff BÀf d½fV½ffÀf IYfZ AüSX ·fe ¸fþ¶fc°f ¶f³ff°ff W` AüSX BÀfIYf A³fbIYc»f ´fi°¹fbØfSX d¸f»f°ff W`Ü

Af²¹ffd°¸fIY Vffad°f

´fiQf³f IYSX°ff W`X ¶fWXfBÊX ¸fadQSX

Àfa

´fc¯fÊ þe½ffZÔ ImY Afßf¹f WfZ³fZ ImY IYfSX¯f ·f¦f½ff³f ßfe d½f¿¯fb We ³ffSXf¹f¯f IYWZ þf°fZ W`ÔÜ Àf½fÊ ½ ¹ff´fIY ´fSX¸ff°¸ff We ·f¦f½ff³f ßfe d½f¿¯fb W`ÔÜ ¹fW Àfa´fc¯fÊ d½fV½f ·f¦f½ff³f d½f¿¯fb IYe Vfd¢°f ÀfZ We ÀfÔ¨ffd»f°f W`Ü ½fZ d³f¦fbʯf ·fe W`Ô AüSX Àf¦fb¯f ·feÜ ½fZ A´f³fZ ¨ffSX Wf±ffZÔ ¸fZÔ IiY¸fVf: VfÔJ, ¨fIiY, ¦fQf AüSX ´fQиf ²ffSX¯f IYSX°fZ W`ÔÜ þ f Z dIYSXeMX A ü S X IYbaO»ffZÔ ÀfZ d½f·fc d ¿f°f, ´fe°ff¸¶fSX²ffSXe, ½f³f¸ff»ff ° f ± f f IYüÀ°fb · f¸fd¯f IYfZ ²ffSX¯f IYSX³fZ ½ff»fZ, Àfb³QSX IY¸f»ffZÔ ImY Àf¸ff³f ³fZÂf

Af¹fÊ Àf¸ffþ AüSX ·ffSX°f IYf ³f½fþf¦fSX¯f

SX

WÀ¹f½ffQe ¹ffZ¦fe SXf¸fIYÈ¿¯f ´fSX¸fWÔÀf IYf ¸ff³f³ff ±ff dIY ²f¸fÊ ¨ffWZ IYfZBÊ ·fe WfZ CÀfIYf »fùf ´fSX¸f°f°½f IYe ´fifd´°f We W`Ü BÀf »fùf IYfZ ´fif´°f IYSX³fZ ImY d»fE B³fImY A³fb¹ff¹fe ²f¸fÊ ¸fZÔ ¶f°ffE ¦fE A»f¦f-A»f¦f SXfÀ°ffZÔ IYf ´ff»f³f IYSXImY Af¦fZ ¶fPÞ°fZ W`ÔÜ ²f¸fÊ ¨ffWZ dWÔQc, ¸fbdÀ»f¸f A±f½ff BÊÀffBÊ WfZ Àf·fe EIY Àf¸ff³f W`Ô AüSX C³fIYf ´ff»f³f IYSXImY W¸fZÔ EIY We BÊV½fSX IYe ´fifd´°f WfZ°fe W`Ü SXf¸fIYÈ¿¯f d¸fVf³f ImY Àfd¨f½f VffÔ°f¸ff°¸ff³fÔQ ³fZ IYf IYW³ff W` dIY C³³feÀf½feÔ Vf°ff¶Qe ImY ´fidÀfð ²ffd¸fÊIY SXWÀ¹f½ffQe ¹ffZ¦fe SXf¸fIYÈ¿¯f ´fSX¸fWÔÀf A´f³fZ dVf¿¹ffZÔ IYfZ ´fi½f¨f³f AfdQ QZIYSX Af²¹ffd°¸fIY dVfÃff ³fWeÔ QZ°fZ ±fZÜ BÀfImY ¶fþf¹f ½fW ¨feþfZÔ IYfZ A´f³fZ þe½f³f ¸fZÔ A´f³ff³fZ ImY ¶ffQ CÀfZ ´fi¸ffd¯f°f IYSXImY dQJf°fZ ±fZÜ C³WfZÔ³fZ d¶f³ff AfWfSX, d¶f³ff d³fÔQif ImY ²¹ff³f AüSX BÊV½fSX IYe ·fd¢°f IYeÜ C³fImY dVf¿¹f C³fImY þe½f³f ÀfZ We dVfÃff ´fif´°f IYSX°fZ ±fZÜ »fZJIY ³fe»f¸fd¯f Qb¶fZ IYf IYW³ff W` dIY SXf¸fIYÈ¿¯f ´fSX¸fWÔÀf ³fZ dWÔQc, ¸fbdÀ»f¸f, BÊÀffBÊ ²f¸ffZË IYf ¦fW³f A²¹f¹f³f IYSX³fZ ImY ¶ffQ ´ff¹ff dIY B³f Àf·fe IYf »fùf BÊV½fSX A±f½ff ´fSX¸f°f°½f IYfZ ´fif´°f IYSX³ff W`Ü BÀfImY d»fE B³f¸fZÔ Àff²f³ff ImY A»f¦f-A»f¦f Àff²f³f IYf ´fi¹ffZ¦f dIY¹ff þf°ff W`Ü SXf¸fIYÈ¿¯f ´fSX¸fWÔÀf IYf þ³¸f 18 RYSX½fSXe 1836 IYfZ ´fdV¨f¸f ¶fÔ¦ff»f ImY Wb¦f»fe dþ»fZ ImY IY¸fSX´fbIYbSX ¦ffÔ½f ImY EIY ¦fSXe¶f ´fSXÔ°fb ²f¸fÊd³f¿NX ½f`¿¯f½f ¶fifÁ¸f¯f ´fdSX½ffSX ¸fZÔ WbAf ±ffÜ SXf¸fIYÈ¿¯f ´fSX¸fWÔÀf ImY d´f°ff IYf ³ff¸f JbQeSXf¸f ¨fMXfZ´ff²¹ff¹f AüSX ¸ffÔ IYf ³ff¸f ¨fÔQi¸fd¯f QZ½fe ±ffÜ C³fImY Ad·f·ff½fIYfZÔ ³fZ C³fIYf ³ff¸f ¦fQf²fSX ¨fMXfZ´ff²¹ff¹f SXJfÜ ½fW ¶ffQ ¸fZÔ ¸ffÔ IYf»fe ImY QdÃf¯ffZSX ¸fÔdQSX ImY ´fbþfSXe ¶f³fZÜ C³fImY IYBÊ dVf¿¹ffZÔ IYf ¸ff³f³ff W` dIY ½fW ·f¦f½ff³f ImY EIY A½f°ffSX

½ff»fZ ·f¦f½ff³f ßfe d½f¿¯fb IYf ²¹ff³f IYSX°ff W` ½fW ·f½f-¶f³²f³f ÀfZ ¸fb¢°f WfZ þf°ff W`Ü ´fQиf ´fbSXf¯f ImY CØfSXJaO ¸fZÔ ½f¯fʳf W` dIY ·f¦f½ff³f ßfe d½f¿¯fb We ´fSX¸ff±fÊ °f°½f W`ÔÜ ½fZ We ¶fiÁ¸ff AüSX dVf½f ÀfdW°f Àf¸fÀ°f ÀfÈd¿MXX ImY AfdQ IYfSX¯f W`ÔÜ þWfa ¶fiÁ¸ff IYfZ d½fV½f IYf ÀfÈþ³f IYSX³fZ ½ff»ff ¸ff³ff þf°ff W` ½fWeÔ dVf½f IYfZ ÀfÔWfSXIY ¸ff³ff ¦f¹ff W`Ü d½f¿¯fb IYe ÀfW¨ffdSX¯fe »føfe W`Ü dW³Qc ²f¸fÊ ¸fZÔ dÂfQZ½f þ¦f°f IYe SX¨f³ff, ´ff»f³f AüSX ÀfÔWfSX IYSX³fZ ½ff»fZ QZ½f°ff ¸ff³fZ þf°fZ W`ÔÜ B³f¸fZÔ ·f¦f½ff³f d½f¿¯fb þ¦f°f ImY ´ff»f³f IYSX³fZ ½ff»fZ QZ½f°ff W`Ü

Af¹fÊ Àf¸ffþ ³fZ ·ffSX°f ¸fZÔ SXf¿MXѽffQe d½f¨ffSX²ffSXf IYfZ Af¦fZ ¶fPÞf³fZ ¸fZÔ ¸fW°½f´fc¯fÊ ¹ffZ¦fQf³f dIY¹ff W`Ü BÀfImY A³fb¹ffd¹f¹ffZÔ ³fZ ·ffSX°fe¹f À½f°fÔÂf°ff AfÔQfZ»f³f ¸fZÔ ¶fPÞ-¨fPÞ IYSX ·ff¦f d»f¹ffÜ Af¹fÊ Àf¸ffþ ImY ´fi·ff½f ÀfZ We ·ffSX°fe¹f SXf¿MXÑe¹f IYfÔ¦fiZÀf ImY ·fe°fSX À½fQZVfe Af³QfZ»f³f AfSXÔ·f WbAf ±ffÜAf¹fÊ Àf¸ffþ ³fZ dW³Qc ²f¸fÊ ¸fZÔ EIY ³fBÊX ¨fZ°f³ff IYf AfSXÔ·f dIY¹ff ±ffÜ À½f°fÔÂf°ff ´fc½fÊ IYf»f ¸fZÔ dWÔQc Àf¸ffþ ImY ³f½fþf¦fSX¯f AüSX ´fb³f÷Y°±ff³f AfÔQfZ»f³f ImY øY´f ¸fZÔ Af¹fÊ Àf¸ffþ Àf½ffÊd²fIY Vfd¢°fVff»fe AfÔQfZ»f³f ±ffÜ ¹fW ´fcSXZ ´fdV¨f¸f AüSX CØfSX ·ffSX°f ¸fZÔ ÀfdIiY¹f ±ff °f±ff Àfb´°f dW³Qc þfd°f IYfZ þf¦fÈ°f IYSX³fZ ¸fZÔ ÀfÔ»f¦³f ±ffÜ ¹fWfa °fIY dIY Af¹fÊ Àf¸ffþe ´fi¨ffSXIY dRYþe, ¸ffSXeVfÀf, ¦f¹ff³ff, dMÑd³fOfO, QdÃf¯f ARiYeIYf ¸fZÔ ·fe dWÔQbAfZÔ IYfZ ÀfÔ¦fdN°f IYSX³fZ ImY CQÐQZV¹f ÀfZ ´fWba¨f SXWZ ±fZÜ Af¹fÊ Àf¸ffdþ¹ffZÔ ³fZ Àf¶fÀfZ ¶fOÞf IYf¹fÊ þfd°f ½¹f½fÀ±ff IYfZ °ffZOÞ³fZ AüSX Àf·fe dW³QbAfZÔ ¸fZÔ Àf¸ff³f°ff IYf ·ff½f þf¦fÈ°f IYSX³fZ IYf dIY¹ffÜ

dW³Qe-ÀfZ½ff

Af¹fÊ Àf¸ffþ ÀfZ þbOZÞ »ffZ¦f ·ffSX°f IYe À½f°faÂf°ff ImY Àff±f-Àff±f ·ffSX°f IYe ÀfÔÀIÈYd°f, ·ff¿ff, ²f¸fÊ, dVfÃff AfdQ ImY ÃfZÂf ¸fZÔ ÀfdIiY¹f øY´f ÀfZ þbOÞZ SXWZÜ À½ff¸fe Q¹ff³faQ IYe ¸ff°fÈ·ff¿ff ¦fbþSXf°fe ±fe AüSX ½fWX ÀfÔÀIYÈ°f IZY ´fiIYfaOX ´fadOX°f ±fZ, dIY³°fb ImYVf½f ¨f³Qi ÀfZ³f ImY Àf»ffW ´fSX C³WfZÔ³fZ Àf°¹ff±fÊ ´fiIYfVf IYe SX¨f³ff dW³Qe ¸fZÔ IYeÜ CX³WXfZÔ³fZ Àf°¹ff±fÊ ´fiIYfVf þ`Àff IiYfÔd°fIYfSXe ¦fiÔ±f dWÔQe ¸fZÔ SX¨fIYSX dWÔQe IYfZ EIY ´fid°f¿Nf QeÜ Af¹fÊÀf¸ffþ ³fZ dW³Qe IYfZ kAf¹fÊ·ff¿ffl IYWf AüSX Àf·fe Af¹fÊÀf¸ffdþ¹ffZÔ ImY d»f¹fZ BÀfIYf Äff³f Af½fV¹fIY ¶f°ff¹ffÜ À½ff¸fe Q¹ff³faQ ³fZ ½fZQfZÔ IYe ½¹ff£¹ff ÀfÔÀIÈY°f ImY Àff±f-Àff±f dW³Qe ¸fZÔ ·fe IYeÜ À½ff¸fe ßfðf³f³Q ³fZ Wfd³f CNfIYSX ·fe A³fZIY ´fÂf-´fdÂfIYfAfZÔ IYf ´fiIYfVf³f QZ½f³ff¦fSXe d»fd´f ¸fZÔ d»fJe dW³Qe ¸fZÔ dIY¹ff þ¶fdIY C³fIYf ´fiIYfVf³f ´fW»fZ CQcÊ ¸fZÔ WfZ°ff ±ffÜ Af¹fÊ Àf¸ffþ IYe À±ff´f³ff 12 A´fi`»f, 1875 IYfZ ¸fbÔ¶fBÊ ¸fZÔ ¸fWXd¿fÊ Q¹ff³f³Q ÀfSXÀ½f°fe ³fZ IYe ±feÜ Af¹fÊ Àf¸ffþ þ`ÀfZ þf¦føYIY ¸fÔ¨f ÀfZ C³WfZÔ³fZ QZVf ¸fZÔ R`Y»fe IbYSXed°f¹ffZÔ AüSX ²f¸fÊ ImY ³ff¸f ´fSX ´ffJÔOfZÔ IYfZ þOÞ ÀfZ CJfOÞ RmYÔIY³fZ ImY Àff±f-Àff±f ¦fb»ff¸fe IYe ¶fZdOÞ¹ffZÔ ÀfZ þIYOÞe ¸ff°fÈ·fcd¸f IYfZ d½fQZdVf¹ffZÔ ÀfZ ¸fb¢°f IYSXf³fZ IYf AfÁ½ff³f dIY¹ffÜ Af¹fÊ Àf¸ffþ ½f`dQIY ²f¸fÊ ´fSX Af²ffdSX°f ½fW ÀfÔ¦fN³f W`, þfZ ²f¸fÊ, A²f¸fÊ IYe ½¹ff£¹ff °fIYÊ IYe °fb»ff ´fSX °fü»fIYSX IYSX°ff W`Ü ½fZQfZÔ ¸fZÔ À´f¿MX d»fJf W` dIY BÊV½fSX IYe IYfZBÊ ´fid°f¸ff ³fWeÔ W`, ½fW AÔ°f¹ffʸfe W`Ü BÀfd»fE ´fSX¸ff°¸ff IYfZ dIYÀfe À±ff³f d½fVfZ¿f ¸fZÔ Àfed¸f°f IYSXImY ³fWeÔ SXJf þf ÀfIY°ffÜ ½fW AþSX A¸fSX AüSX A·f¹f BÀf Àf¸fc¨fZ þ¦f°f IYe C°´fdØf IYSX³fZ ½ff»ff W`Ü CÀfe Àf½fÊVfd¢°f¸ff³f IYe C´ffÀf³ff ¹fÄffdQ IY¸ffZË õfSXf IYe þf°fe W`Ü ¹fW C´ffÀf³ff þWfÔ §fSXfZÔ ¸fZÔ IYe þf°fe W`, ½fWeÔ A½fÀfSX d½fVfZ¿f ´fSX ¹ff SXfZf³ff Af¹fÊÀf¸ffþ ¸fÔdQSXfZÔ ¸fZÔ Àff¸fcdWIY ¹fÄffZÔ ÀfZ Àf¸´f³³f WfZ°fe W`Ü BÀf ´fiIYfSX ¸fcd°fÊ ´fcþf ImY ¶fþf¹f ´fSX¸fd´f°ff ´fSX¸fZV½fSX IYe Àfþe½f ¸fcd°fʹffZÔ A±ffÊ°f ¸ff³f½f¸ffÂf ImY IY»¹ff¯f IYe IYf¸f³ff Af¹fÊ Àf¸ffþ õfSXf IYe þf°fe W`Ü Af¹fÊ Àf¸ffþ IYe ´fi¸fbJ d½fVfZ¿f°ff ¹fW W` dIY ½fW LbAfLc°f IYf §ffZSX d½fSXfZ²fe W`, BÀfd»fE BÀfImY ¹fÄf-Àf°ÀfÔ¦f ¸fZÔ ´fi°¹fZIY ½f¦fÊ ¹ff þfd°f IYf ½¹fd¢°f Vffd¸f»f WfZ ÀfIY°ff W`Ü Af¹fÊ Àf¸ffþ BÊV½fSX øY´f ¸fZÔ dIYÀfe A½f°ffSX IYfZ ²f¸fÊ d½f÷Yð ¸ff³f°ff W`Ü ¢X¹ffZÔdIY ½fZQfZÔ ¸fZÔ BÊV½fSX IYfZ Aþ³¸ff ¶f°ff¹ff ¦f¹ff W`Ü ²ffd¸fÊIY Af¦fiWfZÔ IYfZ »fZIYSX Af¹fÊ Àf¸ffþ Àf°¹f ImY ¦fiW¯f IYSX³fZ AüSX AÀf°¹f IYfZ °¹ff¦f³fZ IYe ½fIYf»f°f IYSX°ff W`Ü ¹fdQ IYWeÔ IYbL ÀfÔVf¹f W`, °ffZ CÀfImY d³f´fMXfSZX IYf Àff²f³f Jb»ff VffÀÂff±fÊ W`Ü

Àf·fe ²f¸ffZË IYf EIY WXe »fùf ´fSX¸f°f°½f IYe ´fifd´°f: ´fSX¸fWÔÀf

±fZÜ SXWÀ¹f½ffQe ¹ffZ¦fe SXf¸fIYÈ¿¯f ´fSX¸fWÔÀf IYf ¸ff³f³ff ±ff dIY ²f¸fÊ ¨ffWZ IYfZBÊ ·fe WfZ CÀfIYf »fùf ´fSX¸f°f°½f IYe ´fifd´°f We W`Ü BÀf »fùf IYfZ ´fif´°f IYSX³fZ ImY d»fE B³fImY A³fb¹ff¹fe ²f¸fÊ ¸fZÔ ¶f°ffE ¦fE A»f¦f-A»f¦f SXfÀ°ffZÔ IYf ´ff»f³f IYSXImY Af¦fZ ¶fPÞ°fZ W`ÔÜ ²f¸fÊ ¨ffWZ dWÔQc, ¸fbdÀ»f¸f A±f½ff BÊÀffBÊ WfZ Àf·fe EIY Àf¸ff³f W`Ô AüSX C³fIYf ´ff»f³f IYSXImY W¸fZÔ EIY We BÊV½fSX IYe ´fifd´°f WfZ°fe W`Ü SXf¸fIYÈ¿¯f ´fSX¸fWÔÀf IYe ´fi±f¸f Af²¹ffd°¸fIY ¦fb÷Y EIY ÀfÔ³¹ffÀfe ¸fdW»ff ±feÔ dþ³fIYfZ °fÔÂf AüSX ½f`¿¯f½f ·fd¢°f IYf IYfRYe Äff³f ±ffÜ ¶ffQ ¸fZÔ EI Aõ`°f ½fZQfÔ°fe ÀfÔ³¹ffÀfe ³fZ C³WZÔ ²¹ff³f IYe dVfÃff QeÜ ´fSX¸fWÔÀf ImY A³fbÀffSX BÀf QüSXf³f C³WfZÔ³fZ A´f³fZ BÀf ¦fb÷Y ImY dQVffd³fQZÊVf³f ¸fZÔ d³fd½fÊIY»´f Àf¸ffd²f IYf A³fb·f½f dIY¹ffÜ C³WfZÔ³fZ ´ffSXÔ´fdSXIY øY´f ÀfZ IYfZBÊ dVfÃff ¦fiW¯f ³fWeÔ IYe ±fe »fZdIY³f BÀfImY ¶ff½fþcQ C³WfZÔ³fZ ¸f²¹f¸f ½f¦fÊ AüSX ¶fÔ¦ff»fe dVfÃffd½fQfZÔ IYf ²¹ff³f A´f³fe AfZSX AfIYd¿f°fÊ dIY¹ffÜ ½f¿fÊ 1843 ¸fZÔ SXf¸fIYÈ¿¯f ´fSX¸fWÔÀf ImY d´f°ff IYf QZWfÔ°f WfZ ¦f¹ff dþÀfÀfZ ½fW A´f³fe ¸ffÔ ImY AüSX IYSXe¶f Af ¦fEÜ d´f°ff ImY d³f²f³f ÀfZ ´fdSX½ffSX IYe ´fcSXe dþ¸¸fZQfSXe ´fSX¸fWÔÀf ImY ¶fOÞZ

·ffBÊ SXXf¸fIYb¸ffSX ImY IYÔ²ffZÔ ´fSX Af ¦fBÊÜ C²fSX SXf¸fIYÈ¿¯f A¶f A´f³ff Ad²fIY°fSX Àf¸f¹f §fSX ImY IYf¹fSXZÔ AüSX ¸fÔdQSX ¸fZÔ ´fcþf ´ffN ¸fZÔ ½¹f°fe°f IYSX³fZ »f¦fZÜ þ¶f ½fW dIYVffZSX½fÀ±ff ¸fZÔ ±fZ CÀfe Àf¸f¹f C³fImY ´fdSX½ffSX IYe Afd±fÊIY Wf»f°f AüSX JSXf¶f WfZ ¦fBÊÜ BÀfÀfZ SXf¸fIYb¸ffSX ³fZ IY»fIYØff ¸fZÔ ÀfÔÀIYÈ°f d½fôf»f¹f VfbøY dIY¹ffÜ ½f¿fÊ 1852 ¸fZÔ SXf¸fIYÈ¿¯f ¸fÔdQSX ImY ´fcþf IYf¹fSXZÔ ¸fZÔ A´f³fZ ·ffBÊ IYe ÀfWf¹f°ff ImY d»fE IY»fIYØff ¨f»fZ AfEÜ SXf¸fIYÈ¿¯f ´fSX¸fWÔÀf IYfZ ¸fÔdQSX ¸fZÔ ¸ffÔ IYf»fe IYe ¸fcd°fÊ ImY ßfÔ¦ffSX IYf IYf¹fÊ ÀfüÔ´ff ¦f¹ffÜ ½f¿fÊ 1856 ¸fZÔ SXf¸fIYb¸ffSX ImY d³f²f³f ImY ¶ffQ ½fW IYf»fe ¸fÔdQSX ImY ´fbþfSXe ¶f³fZÜ C³WfZÔ³fZ ¸ffÔ IYf»fe IYe ¸fcd°fÊ IYfZ A´f³fe ¸ffÔ AüSX ¶fiÁ¸ffÔO IYe ¸ffÔ ImY øY´f ¸fZÔ QZJ³ff VfbøY IYSX dQ¹ffÜ ½f¿fÊ 1859 ¸fZÔ C³fIYf d½f½ffW VffSXQf QZ½fe ÀfZ WfZ ¦f¹ffÜ d½f½ffW ImY Àf¸f¹f VffSXQf QZ½fe IYe Af¹fb 14 ½f¿fÊ AüSX SXf¸fIYÈ¿¯f IYe 23 ½f¿fÊ ±feÜ VffSXQf QZ½fe 18 ½f¿fÊ IYe Af¹fb ¸fZÔ SXf¸fIYÈ¿¯f ImY ´ffÀf QdÃf¯ffZSX ¸fÔdQSX ´fWbÔ¨feÜ VffSXQf QZ½fe þ¶f SXf¸fIYÈ¿¯f ´fSX¸fWÔÀf ImY ´ffÀf AfBË CÀf Àf¸f¹f C³WfZÔ³fZ °f´fÀ½fe ImY øY´f ¸fZÔ þe½f³f ½¹f°fe°f IYSX³ff VfbøY IYSX dQ¹ff ±ffÜ ´fbþfSXe ImY

·f¦f½ff³f d½f¿¯fb IYf ¸ff³fÀf ·f¦f½ff³f d½f¿¯fb Àffd°½fIY Vfd¢°f¹ffZÔ ImY ´fi°feIY W`ÔÜ VffÀÂffZÔ ¸fZÔ C³fIYfZ Àfü¸¹f AüSX Af³fÔQÀ½føY´f We ¶f°ff¹ff ¦f¹ff W`Ü ¹fWe IYfSX¯f W` dIY

´fcªf³f QZ¦ff Vffad°f

ÀffÔÀffdSXIY QÈd¿MX ÀfZ ·f¦f½ff³f d½f¿¯fb IYe C´ffÀf³ff ÀfbJ, Af³fÔQ, ´fiZ¸f, VffÔd°f ImY Àff±f ¶f»f QZ³fZ ½ff»fe ¸ff³fe þf°fe W`Ü ²ffd¸fÊIY ´fSXÔ´fSXfAfZÔ ¸fZÔ d½f¿¯fb ´fcþf IYe °fSXW-°fSXW ÀfZ d½fd²fd½f²ff³f AüSX ´fcþf Àff¸fd¦fi¹ffZÔ õfSXf ¶f°ffBÊ ¦fBÊ W`Ü dIYÔ°fb ¹fWfÔ ¶f°ffBÊ þf SXWe ·f¦f½ff³f d½f¿¯fb IYe EIY EZÀfe ´fcþf dþÀf¸fZÔ ³f dIYÀfe ´fcþf Àff¸f¦fie IYe þøYSX°f WfZ°fe W`, ³f We dIYÀfe ´fid°f¸ff IYeÜ d½f¿¯fb IYe ¹fW ´fcþf ¸f³f ImY ·ff½ffZÔ ÀfZ IYe þf°fe W`Ü dþÀfZ ¸ff³fÀf ´fcþf ·fe IYW°fZ W`ÔÜ ¸ff³fÀf

øY´f ¸fZÔ SXf¸fIYÈ¿¯f ´fSX¸fWÔÀf VffZQ¿fe ´fcþf IYSX°fZ ±fZ dþÀf¸fZÔ VffSXQf QZ½fe ¸ffÔ IYf»fe ImY À±ff³f ´fSX ¶f`N°feÔÜ SXf¸fIYÈ¿¯f C³WZÔ ¸ffÔ ImY øY´f ¸fZÔ ÀfÔ¶ffZd²f°f IYSX°fZÜ SXf¸fIYÈ¿¯f ImY IYBÊ dVf¿¹f WbE dþ³f¸fZÔ À½ff¸fe d½f½fZIYf³fÔQ ´fi¸fbJ ±fZÜ À½ff¸fe d½f½fZIYf³fÔQ ³fZ A´f³fZ ¦fb÷Y ImY d½f¨ffSXfZÔ ImY A³fbøY´f SXf¸fIYÈ¿¯f d¸fVf³f IYe À±ff´f³ff IYeÜ 1885 ¸fZÔ SXf¸fIYÈ¿¯f ´fSX¸fWÔÀf IYfZ ¦f»fZ IYf I`YÔÀfSX WfZ ¦f¹ffÜ C³WZÔ IY»fIYØff ImY ´ffÀf dÀ±f°f V¹ff¸f´fbSX »fZ þf¹ff ¦f¹ff þWfÔ Ofg. ¸fWZÔQ»ff»f ÀfSXIYfSX ÀfdW°f CÀf Àf¸f¹f ImY þf³fZ ¸ff³fZ d¨fdIY°ÀfIYfZÔ ³fZ C³fIYf B»ffþ dIY¹ffÜ EZÀff ¸ff³ff þf°ff W` dIY ¸fÈ°¹fb ÀfZ ´fW»fZ SXf¸fIYÈ¿¯f ´fSX¸fWÔÀf ³fZ A´f³fe Af²¹fd°¸fIY Vfd¢°f¹ffÔ d½f½fZIYf³fÔQ IYfZ WÀ°ffÔ°fdSX°f IYSX Qe ±feÔÜ C³WfZÔ³fZ d½f½fZIYf³fÔQ ÀfZ dVf¿¹ffZÔ IYf ²¹ff³f SXJ³fZ IYfZ IYWfÜ C³WfZÔ³fZ 16 A¦fÀ°f 1886 IYe Àfb¶fW A´f³fe AÔd°f¸f ÀffÔÀfZÔ »feÔÜ

´fcþf IYf RY»f ´fcþf Àff¸fd¦fi¹ffZÔ ÀfZ IYe ¦fBÊ ´fcþf ÀfZ ·fe Vfb·f AüSX ´fi·ff½fe ¸ff³ff ¦f¹ff W`Ü BÀf ´fcþf ¸fZÔ IYfZBÊ ·fe ½¹fd¢°f ¸f³f ImY ·ff½ffZÔ ÀfZ dþ°f³fe ¨ffWZ C°f³fe ¸ffÂff AüSX ¶fZW°fSX ´fcþf Àff¸fd¦fi¹ffÔ ·f¦f½ff³f d½f¿¯fb IYfZ Ad´fÊ°f IYSX ÀfIY°ff W`Ü BÀf ´fcþf ¸fZÔ ²f³f ÀfZ Àf¶f»f ¹ff IY¸fþfZSX WfZ³ff IYfZBÊ ¸ff¹f³fZ ³fWeÔ SXJ°ff, ¶fÀf ·ff½f We AW¸f WfZ°fZ W`ÔÜ þf³f°fZÔ W` EZÀfe We d½f¿¯fb ¸ff³fÀf ´fcþf IYe d½fd²f „ Àfb¶fW À³ff³f IYSX §fSX ImY QZ½ff»f¹f ¸fZÔ ·f¦f½ff³f d½f¿¯fb BÀf ¸fÔÂf ÀfZ ²¹ff³f IYSXZÔ „ ÀfÔVfJ¨fIiY ÀfdIYSXeMX IYbaO»f Àf´fe°f ½fÀÂf ÀfSXÀfe ÷YWZV¯fʸfÐÜ „ ÀfWfSX ½fÃfÀ±f»f IYüÀ°fb·fdÀÂf¹fÔ ³f¸ffd¸f d½f¿¯fb dVfSXÀff ¨f°fb·fbÊþ¸fÜÜ


½¹ff´ffSX

³fûEOXf (E³fÀfeAfSX) Vfd³f½ffSX, 12 ¸ff¨fÊ 2011

7

¸fWf¸fbIYf¶f»fZ ¸fZÔ Qû ßfZ¿NX MXe¸fûÔ IZY ¶fe¨fZ WXû¦fe ªfa¦f AÔIY W`Ô AüSX ½fW ¦fib´f ¸fZÔ ¨fü±fZ À±ff³f ´fSX W`Ü ½fZÀMXBÔOeþ IYfZ Àff°f d½fImYMX AüSX Wf»f`ÔO IYfZ 231 SX³f ÀfZ ¸ff°f QZ³fZ ImY ¶ffQ QdÃf¯f ARiYeIYf IYû BÔ¦»f`ÔO ImY Wf±ffZÔ WfSX IYf Àff¸f³ff IYSX³ff ´fOÞf ±ffÜ A¶f EIY AüSX WfSX QdÃf¯f ARiYeIYe MXe¸f IYfZ ¶fWb°f ·ffSXe ´fOÞ ÀfIY°fe W` ¢X¹ffZÔdIY BÔd¦»fVf MXe¸f ImY Wf±ffZÔ d¸f»fe WfSX ÀfZ MXe¸f ImY ¸f³ffZ¶f»f ´fSX AÀfSX ´fOÞf W`Ü BÀfd»fE IY´°ff³f ¦fie¸f dÀ¸f±f IYe MXe¸f ·fe ÀfW¸fZþ¶ff³f ·ffSX°f ImY dJ»ffRY þe°f IYf ´fSX¨f¸f »fWSXfIYSX A´f³ff JfZ¹ff WbAf Af°¸fd½fV½ffÀf WfdÀf»f IYSX³fZ ImY d»fE ´fcSXf Q¸f »f¦ffE¦feÜ Wf»ffÔdIY ·ffSX°fe¹f MXe¸f ³fZ A·fe °fIY EIY ·fe ¸f`¨f ³fWeÔ ¦fÔ½ff¹ff W`Ü CÀf³fZ CQЧffMX³f ¸f`¨f ¸fZÔ ¶ffa¦»ffQZVf IYfZ 87 SX³ffZÔ ÀfZ ¸ff°f QZIYSX CÀfÀfZ d´fL»fZ d½fV½fIY´f ¸fZÔ d¸f»fe WfSX IYf ¶fQ»ff ¨fbIY°ff IYSX d»f¹ffÜ CÀfImY ¶ffQ MXe¸f BÔdO¹ff ³fZ BÔ¦»f`ÔO ImY Àff±f MXfBÊ JZ»ff AüSX Af¹fSX»f`ÔO °f±ff Wf»f`ÔO IYfZ ·fe dVfIYÀ°f QeÜ »fZdIY³f dþÀf °fSXW ÀfZ ·ffSX°f õfSXf 338 SX³ffZÔ IYf d½fVff»f ÀIYfZSX JOÞf IYSX³fZ ImY ¶ff½fþcQ ·fe ·ffSX°fe¹f ¦fZÔQ¶ffþ BÔ¦»f`ÔO ´fSX Q¶ff½f ³fWeÔ ¶f³ff ´ffE AüSX

³ff¦f´fbSXÜ dJ°ff¶f ImY ´fi¶f»f Qf½fZQfSX ¸ff³fZ þf SXWZ ·ffSX°f AüSX QdÃf¯f ARiYeIYf ImY ¶fe¨f Vfd³f½ffSX IYfZ ¹fWfÔ d½fQ·fÊ dIiYImYMX EÀffZdÀfEVf³f ¦fifCÔO ¸fZÔ WfZ³fZ ½ff»fZ d½fV½fIY´f ImY ¸fWf¸fbIYf¶f»fZ ¸fZÔ MXe¸f BÔdO¹ff ´fSXRmY¢XMX ´fiQVfʳf IYSX°fZ WbE þe°f QþÊ IYSX³fZ IYe ´fcSXe IYfZdVfVf IYSXZ¦fe °ffdIY ½fW ¦fib´f-¶fe ¸fZÔ ¨ffZMXe ´fSX A´f³fe dÀ±fd°f ¸fþ¶fc°f IYSX ÀfImYÜ ·ffSX°f ImY d½fV½fIY´f ¸fZÔ A¶f °fIY ¨ffSX ¸f`¨ffZÔ ÀfZ Àff°f AÔIY W`Ô AüSX ½fW A´f³fZ ¦fib´f ¸fZÔ Vfe¿fÊ ´fSX W`Ü ·ffSX°f ³fZ d½fV½fIY´f ¸fZÔ A·fe °fIY EIY ·fe ¸f`¨f ¸fZÔ WfSX IYf Àff¸f³ff ³fWeÔ dIY¹ff W`Ü CÀf³fZ °fe³f ¸f`¨ffZÔ ¸fZÔ þe°f WfdÀf»f IYe W` þ¶fdIY EIY ¸f`¨f OÑf JZ»ff W`Ü QdÃf¯f ARiYeIYf ImY dJ»ffRY WfZ³fZ ½ff»fZ AW¸f ¸fbIYf¶f»fZ ¸fZÔ ·fe ·ffSX°f IYe IYfZdVfVf WfZ¦fe dIY ½fW ´fid°fõÔõe MXe¸f ´fSX þe°f QþÊ IYSX ¦fib´f ¸fZÔ ¨ffZMXe ImY À±ff³f ´fSX A´f³fe dÀ±fd°f ¸fþ¶fc°f IYSX ÀfImYÜ ½fWeÔ QdÃf¯f ARiYeIYe MXe¸f BÔ¦»f`ÔO ImY dJ»ffRY IYOÞZ ¸fbIYf¶f»fZ ¸fZÔ LW SX³ffZÔ ÀfZ d¸f»fe WfSX ImY ¶ffQ ½ff´fÀfe IYSX³fZ IYe ´fcSXe IYfZdVfVf IYSXZ¦feÜ QdÃf¯f ARiYeIYf ImY A¶f °fIY °fe³f ¸f`¨ffZÔ ¸fZÔ QfZ þe°f AüSX EIY WfSX ImY Àff±f ¨ffSX

d´fLX»fZ °fe³f ¸f`¨fûÔ ¸fZÔ WXSXRY³f¸fü»ff JZ»f dQJf³fZ ½ff»fZ dIiYImYMXSX ¹fb½fSXfþ dÀfÔW ³fZ A´f³fZ AÔ°fSXSXf¿MÑe¹f IYdSX¹fSX IYe Vfb÷YAf°f A¢XMXc¶fSX 2000 ¸fZÔ IYe ±feÜ ImY³¹ff ImY dJ»ffRY ¹fb½fSXfþ ³fZ ´fW»ff AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f ½f³fOZ ¸f`¨f JZ»ffÜ QcÀfSXZ We ½f³fOZ ¸f`¨f ¸fZÔ AfÀMÑZd»f¹ff ImY dJ»ffRY 82 ¦fZÔQfZÔ ´fSX 84 SX³f NfZIYIYSX ¹fb½fSXfþ ³fZ Vff³fQfSX Af¦ffþ dIY¹ffÜ BÀfImY ¶ffQ 2001 ¸fZÔ AfÀMÑZd»f¹ff ImY dJ»ffRY ¹fb½fSXfþ IYfZ MXe¸f ¸fZÔ þ¦fW ³fWeÔ d¸f»feÜ BÀfe Àff»f ßfe»fÔIYf ImY dJ»ffRY þ¶f ¹fb½fe IYfZ JZ»f³fZ IYf ¸füIYf d¸f»ff °ffZ C³WfZÔ³fZ 98 SX³ffZÔ IYe Vff³fQfSX ´ffSXe

¸f`¨f MXfBÊ ImY øY´f ¸fZÔ Àf¸ff´°f WbAf AüSX CÀfImY ¶ffQ Af¹fSX»f`ÔO °f±ff ³feQSX»f`ÔO ImY dJ»ffRY ·fe ·f»fZ We MXe¸f BÔdO¹ff ³fZ ´ffÔ¨f d½fImYMX ÀfZ þe°f WfdÀf»f IYSX »fe »fZdIY³f dþÀf °fSXW B³f QfZ³ffZÔ LfZMXe MXe¸ffZÔ ³fZ ·ffSX°f ImY dJ»ffRY IYOÞf ÀfÔ§f¿fÊ dIY¹ffÜ BÀfÀfZ ·ffSX°fe¹f ¦fZÔQ¶ffþe ImY Àff±f-Àff±f CÀfIYe ¶f»»fZ¶ffþe ´fSX ·fe Àf½ff»f CN³fZ »f¦fZ W`ÔÜ MXc³ffʸfZÔMX ÀfZ ´fW»fZ ¸ff³ff þf SXWf ±ff dIY ·ffSX°fe¹f MXe¸f IYe ¦fZÔQ¶ffþe AüSX ÃfZÂfSXÃf¯f ·f»fZ We IY¸fþfZSX ´fW»fc WfZÔ »fZdIY³f CÀfIYe ¶f»»fZ¶ffþe ¸fZÔ ¦fWSXfBÊ W` AüSX CÀfImY þ`Àff ¸fþ¶fc°f ¶f»»fZ¶ffþe IiY¸f d½fV½f ¸fZÔ dIYÀfe ImY ´ffÀf ³fWeÔ W` »fZdIY³f Af¹fSX»f`ÔO AüSX Wf»f`ÔO þ`Àfe IY¸fþfZSX MXe¸ffZÔ ImY dJ»ffRY ·ffSX°fe¹f ¶f»»fZ¶ffþ ·fe ÀfÔ§f¿fÊ IYSX°fZ ³fþSX AfEÜ Wf»ffÔdIY ·ffSX°f ImY d»fE A¨Le ¶ff°f ¹fW W` dIY B³f IY¸fþfZdSX¹ffZÔ ImY ¶ff½fþcQ ·fe MXe¸f BÔdO¹ff A·fe °fIY IYfZBÊ ·fe ¸f`¨f ³fWeÔ WfSXe W`Ü ·ffSX°fe¹f IY´°ff³f ¸fWZÔQi dÀfÔW ²ffZ³fe ³fZ ·fe Wf»f`ÔO ImY dJ»ffRY d¸f»fe þe°f ImY ¶ffQ IYWf ±ff CX³WZÔX »f¦f°ff W` dIY þe°f³ff ¸fW°½f´fc¯fÊ W` AüSX ¹fW ¶fbSXe þe°f ³fWeÔ ±feÜ ·ffSX°f ´ffÔ¨f d½fImYMX ÀfZ þe°ff W` þfZ MXe¸f IZY d»fE A¨Le ¶ff°f W`Ü ·ffSX°fe¹f ¦fZÔQ¶ffþe A·fe °fIY MXe¸f IYe Àf¶fÀfZ ¶fOÞe IY¸fþfZSXe ¶f³f IYSX C·fSXe W`Ü þWfÔ A³fb·f½fe þWeSX Jf³f IYfZ LfZOÞIYSX MXe¸f ImY °fZþ ¦fZÔQ¶ffþfZÔ ³fZ d³fSXfVf dIY¹ff W` °ffZ ½fWeÔ WSX·fþ³f dÀfÔW Àf¸fZ°f dÀ´f³f dO´ffMXʸfZÔMX ·fe IYbL JfÀf ³fWeÔ IYSX ´ff¹ff W`Ü

»fZdIY³f IY´°ff³f ²ffZ³fe BÀf ¶ff°f IYfZ »fZIYSX d¨fÔd°f°f ³fWeÔ W`ÔÜ C³WfZÔ³fZ IYWf CX³WZÔX »f¦f°ff W` dIY WSX·fþ³f A¨Le ¦fZÔQ¶ffþe IYSX SXWZ W`ÔÜ ·fªªfe W¸fZVff Àf½fÊßfZ¿NX MXe¸ffZÔ ImY dJ»ffRY A´f³ff Àf½fÊßfZ¿NX ´fiQVfʳf IYSX°fZ W`Ô ¢X¹ffZÔdIY ½fW AfIiYf¸fIY dJ»ffOÞe W`Ô AüSX þ¶f IYfZBÊ C³f ´fSX Q¶ff½f ¶f³ff°ff W` °ffZ ½fW CÀfImY dJ»ffRY ª¹ffQf AfIiYf¸fIY WfZ þf°fZ W`ÔÜ CX³WZÔX C¸¸feQ W` dIY WSX·fþ³f A¦f»fZ QfZ ¸f`¨ffZÔ ¸fZÔ A¨Lf ´fiQVfʳf IYSXZÔ¦fZÜ Wf»ffÔdIY ¹fb½fSXfþ dÀfÔW ·ffSX°fe¹f MXe¸f ImY d»fE ¶f»»fZ ImY Àff±f-Àff±f ¦fZÔQ ÀfZ ·fe IYfRYe C´f¹ffZ¦fe Àffd¶f°f WfZ SXWZ W`ÔÜ Wf»f`ÔO ImY dJ»ffRY ¸f`¨f þe°fIYSX MXe¸f BÔdO¹ff ´fW»fZ We ½ffMXÊSXRYfB³f»f ¸fZÔ A´f³fe þ¦fW ´f¢IYe IYSX ¨fbIYe W` »fZdIY³f QdÃf¯f ARiYeIYf ImY dJ»ffRY ¸f`¨f ¸fZÔ ·ffSX°f ImY ´ffÀf ¸füIYf WfZ¦ff dIY ½fW A´f³fe MXe¸f IYe IYfd¶fd»f¹f°f ´fSX CN SXWZ Àf½ff»ffZÔ IYf ¸fbÔW °ffZOÞ þ½ff¶f QZ ÀfImYÜ ·ffSX°f AüSX QdÃf¯f ARiYeIYf QfZ³ffZÔ MXe¸fZÔ EIY QcÀfSXZ IYe °ffIY°f AüSX IY¸fþfZdSX¹ffZÔ ÀfZ ·f»fe·ffÔd°f ½ffdIYRY W`ÔÜ QdÃf¯f ARiYeIYf AüSX ·ffSX°f ImY ¶fe¨f A¶f °fIY JZ»fZ ¸f`¨ffZÔ ¸fZÔ ·ffSX°f ³fZ 24 ¸f`¨ffZÔ ¸fZÔ þe°f WfdÀf»f IYe W` þ¶fdIY 39 ¸f`¨ffZÔ

·ffSX°f d½fV½fIY´f ¸fZÔ Vfd³f½ffSX IYfZ QdÃf¯f

ARiYeIYf ImY dJ»ffRY ¸fW°½f´fc¯fÊ ¦fib´f-¶fe ¸fbIYf¶f»ff JZ»f³fZ þf SXWf W` AüSX BÀf¸fZÔ ·ffSX°fe¹f °fZþ ¦fZÔQ¶ffþfZÔ IYfZ ³fBÊ ¦fZÔQ ImY Àff±f A´f³fe ¨f¸fIY dQJf³fe WfZ¦feÜ ·ffSX°fe¹f °fZþ ¦fZÔQ¶ffþfZÔ ³fZ MXc³ffʸfZÔMX ImY A¶f °fIY ¨ffSX ¸f`¨ffZÔ ¸fZÔ ³fBÊ ¦fZÔQ ImY Àff±f d³fSXfVffþ³fIY ´fiQVfʳf dIY¹ff W`Ü Wf»ffÔdIY ¹fW ¶ff°f A»f¦f W` dIY ·ffSX°f B³f ¸f`¨ffZÔ ¸fZÔ A´fSXfdþ°f SXWf W`Ü CÀf³fZ °fe³f ¸f`¨f þe°fZ W`Ô AüSX EIY MXfBÊ JZ»ff W`Ü ·ffSX°fe¹f IY´°ff³f ¸fWZ³Qi dÀfÔW ²ffZ³fe ³fZ ·fe BÀf ¶ff°f IYfZ À½feIYfSX dIY¹ff W` dIY °fZþ ¦fZÔQ¶ffþ VfbøY ¸fZÔ d½fImYMX WfdÀf»f ³fWeÔ IYSX ´ff SXWZ W`ZÔ þfZ MXe¸f ImY d»fE d¨fÔ°ff IYf d½f¿f¹f W`Ü ¶ffa¦»ffQZVf ImY dJ»ffRY CQЧffMX³f ¸f`¨f IYfZ QZJf þfE °ffZ ´fW»fZ QÀf

AfZ½fSX ¸fZÔ ¶ffa¦»ffQZVfe ¶f»»fZ¶ffþfZÔ ³fZ þWeSX Jf³f, VffÔ°fIYb¸ffSX³f ßfeÀfÔ°f AüSX ¸fb³ffRY ´fMXZ»f ImY Àff¸f³fZ EIY d½fImYMX JfZIYSX 68 SX³f ¶f³ffE ±fZÜ BÔ¦»f`ÔO ImY dJ»ffRY MXfBÊ SXWZ ¸f`¨f ¸fZÔ þWeSX AüSX ¸fb³ffRY ImY Àff¸f³fZ BÔd¦»fVf ¶f»»fZ¶ffþfZÔ ³fZ EIY d½fImYMX JfZIYSX 77 SX³f ¶f³ffE ±fZÜ Wf»ffÔdIY A¦f»fZ QfZ ¸f`¨ffZÔ ¸fZÔ ´fW»fZ QÀf AfZ½fSXfZÔ ¸fZÔ dÀ´f³fSXfZÔ IYfZ »f¦ff³fZ ÀfZ dÀ±fd°f ¸fZÔ IYbL Àfb²ffSX Af¹ffÜ Af¹fSX»f`ÔO ImY dJ»ffRY þWeSX AüSX ¸fb³ffRY ImY A»ff½ff dÀ´f³fSX ¹fcÀfbRY ´fNf³f AüSX WSX·fþ³f dÀfÔW IYfZ ´fW»fZ QÀf AfZ½fSX ¸fZÔ Afþ¸ff¹ff ¦f¹ff ±ff dþÀf¸fZÔ Af¹fdSXVf ¶f»»fZ¶ffþfZÔ ³fZ QfZ d½fImYMX JfZIYSX 27 SX³f ¶f³ffE þ¶fdIY Wf»f`ÔO ImY ¶f»»fZ¶ffþfZÔ ³fZ þWeSX ,AfVfe¿f ³fZWSXf, ´fNf³f AüSX WSX·fþ³f ImY Àff¸f³fZ d¶f³ff IYfZBÊ d½fImYMX JfZE 38 SX³f ¶f³ffEÜ

¹fb½fSXfþ dÀfÔW ¶f»»fZ¶ffþe Vf`»fe : ¶ffEÔ Wf±f ImY ¶f»»fZ¶ffþ ¦fZÔQ¶ffþe Vf`»fe : dÀ´f³f ¦fZÔQ¶ffþ þ³¸f : 12 dQÀfÔ¶fSX 1981 , ¨fÔOe¦fPÞ EIYdQ½fÀfe¹f AfBÊÀfeÀfe SX`ÔIY ¶f»»fZ¶ffþe : 25 ¦fZÔQ¶ffþe : 57 JZ»fIYSX A´f³fe C´f¹ffZd¦f°ff Àffd¶f°f IYSX QeÜ þb»ffBÊ 2002 ¸fZÔ BÔ¦»f`ÔO ImY dJ»ffRY ³fZMX½fZÀMX ÀfeSXeþ ¸fZÔ ¹fb½fe ³fZ ¸ffZW¸¸fQ I`YRY ImY Àff±f d¸f»fIYSX ·ffSX°f IYfZ þe°f dQ»ffBÊÜ dþÀfImY ¶ffQ 2003 d½fV½f IY´f MXe¸f ImY d»fE ¹fb½fe IYfZ MXe¸f ¸fZÔ ¨f³f d»f¹ff ¦f¹ffÜ ¹fb½fe ³fZ ·ffSX°f ImY IY¸fþfZSX ¸ff³fZ þf³fZ ½ff»fZ ¸f²¹fIiY¸f IYfZ ¸fþ¶fc°fe QeÜ 2005-06 ¸fZÔ ¹fb½fe ³fZ ½f³fOZ dIiYImYMX ¸fZÔ Vff³fQfSX ´fiQVfʳf IYSX°fZ WbE °fe³f ¶ffSX ¸f`³f AfRY Q ÀfeSXeþ IYf dJ°ff¶f A´f³fZ ³ff¸f dIY¹ffÜ 2007 ¸fZÔ WbE MXe-20 d½fV½f ¸fZÔ dJ°ff¶fe þe°f QþÊ IYSX³fZ ¸fZÔ ·fe ¹fb½fe ³fZ AW¸f ·fcd¸fIYf d³f·ffBÊ ±feÜ MXe-20 AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f ¸f`¨f ¸fZÔ ¹fb½fe ³fZ BÔ¦»f`ÔO ImY ÀMXbAMXÊ ¶fifO ImY EIY AfZ½fSX ¸fZÔ »f¦ff°ffSX LW ¦fZÔQ ´fSX LW L¢IYZ þOÞZ ±fZÜ d´fL»fZ IYbL Àf¸f¹f ÀfZ ¹fb½fe JSXf¶f RYf¸fÊ ÀfZ þcÓf SXWZ W`ÔÜ (EªfZÔÀfe)

QdÃf¯f ARiYeIYf ImY dJ»ffRY IY´°ff³f ²ffZ³fe A´f³fZ Vfb÷YXAf°fe ¦fZÔQ¶ffþfZÔ ÀfZ BÀf °fSXW IYe IYfZ°ffWe ¶fQfÊV°f ³fWeÔ IYSX ÀfIY°fZ dþÀfImY ´ffÀf AfZ´fd³fÔ¦f ¸fZÔ WfdVf¸f A¸f»ff AüSX ¦fie¸f dÀ¸f±f þ`ÀfZ ¶f»»fZ¶ffþ W`ÔÜ þWeSX Wf»ffÔdIY MXc³ffʸfZÔMX ¸fZÔ A¶f °fIY 11 d½fImYMX

WfdÀf»f IYSX ¨fbImY W`Ô »fZdIY³f Vfb÷YXAf°fe AfZ½fSXfZÔ ¸fZÔ ½fW MXe¸f IYfZ ¶fiZIY dQ»ff³fZ ¸fZÔ C°f³fZ IYf¸f¹ff¶f ³fWeÔ WfZ ´ff SXWZ W`Ô

dþ°f³fe dIY C³fÀfZ C¸¸feQ IYe þf°fe W`Ü ²ffZ³fe ³fZ IYWf ·ffSX°fe¹f ´fdSXdÀ±fd°f¹ffZÔ ¸fZÔ VfbøYX ¸fZÔ d½fImYMX »fZ³ff ¶fWb°f þøYSXe W`Ü ¹fdQ Af´f EZÀff ³fWeÔ IYSX ´ff°fZ W`Ô °ffZ Af´f d½f´fÃfe MXe¸f IYfZ ¶fOÞf ÀIYfZSX JOÞf IYSX³fZ ÀfZ ³fWeÔ SXfZIY ÀfIY°fZÜ EZÀff ³fWeÔ W` dIY ·ffSX°fe¹f MXe¸f ¸fZa A¨LZ ¦fZÔQ¶ffþ ³fWeÔ W`ÔÜ »fZdIY³f dQ¢IY°f ¹fWe W` dIY VfbøYX ¸fZÔ d½fImYMX ³fWeÔ Af ´ff SXWZ W`ÔÜ ¦fZÔQ¶ffþe ¸fZÔ þWeSX IYfZ LfZOÞIYSX A³¹f °fZþ ¦fZÔQ¶ffþ C°f³fZ IYf¸f¹ff¶f Àffd¶f°f ³fWeÔ WfZ ´ff SXWZ W`ÔÜ þWeSX We Af¹fSX»f`ÔO ImY dJ»ffRY VfbøYX ¸fZÔ QfZ d½fImYMX d³fIYf»f ´ffE ±fZÜ AfVfe¿f ³fZWSXf IYfZ °ffZ Wf»f`ÔO ImY dJ»ffRY ´fW»ff AfZ½fSX RmYÔIY³fZ ImY ¶ffQ We WMXf dQ¹ff ¦f¹ff ±ffÜ ³fBÊ ¦fZÔQ ImY Àff±f A¶f °fIY ¨ffSXfZÔ °fZþ ¦fZÔQ¶ffþfZÔ IYf ´fiQVfʳf QZJf þfE °ffZ þWeSX ³fZ 18 AfZ½fSX RmYÔImY W`Ô AüSX 86 SX³f ´fSX QfZ d½fImYMX d»fE W`Ô þ¶fdIY ¸fb³ffRY ³fZ 14 AfZ½fSX RmYÔIYIYSX 75 SX³f ´fSX QfZ d½fImYMX d»fE W`ÔÜ ßfeÀfÔ°f °fe³f AfZ½fSX ¸fZÔ 36 SX³f »fbMXf³fZ ImY ¶ffQ A¶f °fIY IYfZBÊ ¸f`¨f ³fWeÔ JZ»f ´ffE W`ÔÜ (EªfZÔÀfe)

k¢½ffMÊXSXRYfB³f»f ¸fZÔ IYSmÔX¦fZ Àf½fÊßfZ¿NX ´fiQVfʳfl A´fSX IYMX JZ»f³fZ ¸fZÔ ÀfW½ff¦f IYf þ½ff¶f ³fWeÔ: B¸fSXf³f ´f»»fZImY»fÜ

ßfe»fÔIYf ImY §ff°fIY AfZ´f³fSX d°f»fIYSX°³fZ dQ»fVff³f ³fZ A´f³fe d½fSXû²fe MXe¸ffZÔ IYfZ ¹fW IYWIYSX ¨fZ°ff½f³fe QZ Qe W` dIY C³fIYe MXe¸f d¶f³ff IYfZBÊ ¦f»f°fe IYSXZ ³ffIYAfCMX ¢½ffMXÊSXRYfB³f»f ÀfZ A ´ f ³ f f Àf½fÊßfZ¿NX ´fiQVfʳf IYSXZ¦feÜ ßfe»fÔ I YfBÊ M X e ¸ f dþ¸¶ff¶½fZ I Y f Z ¦fb÷YX½ffSX IYfZ 139 SX³f ÀfZ WSXf³fZ ImY Àff±f We ½ffMXÊSXRYfB³f»f ¸fZÔ

´fi½fZVf IYSX ¨fbIYe W`Ü BÀfImY ¶ffQ ßfe»fÔIYf IYf 18 ¸ff¨fÊ IYfZ ³¹fcþe»f`ÔO ImY dJ»ffRY AfdJSXe ¦fib´f ¸f`¨f WfZ¦ffÜ dþ¸¶ff¶½fZ ImY dJ»ffRY 144 SX³f Af¦ffWX ¶f³ff³fZ

¸ff¨fÊ ImY ¶ffQ CX³WZÔX A´f³ff Àf½fÊßfZ¿NX dIiYImYMX JZ»f³ff WfZ¦ffÜ ½fZ ¢½ffMXÊSXRYfB³f»f AüSX ÀfZ¸feRYfB³f»f ¸fZÔ ¦f»fd°f¹ffÔ IYSX³fZ IYf þfZdJ¸f ³fWeÔ CNf ÀfIY°fZ W`ÔÜ ßfe»fÔIYf ³fZ A¶f °fIY A´f³fZ Àf·fe ¦fib´f ¸f`¨f §fSXZ»fc ¸f`Qf³f ´fSX d½fSXû²fe MXe¸fûÔ IYû Qe We JZ»fZ W`Ô »fZdIY³f ³¹fcþe»f`ÔO ImY ¨fZ°ff½f³fe, Àfb´fSX AfNX dJ»ffRY CÀfIYf ¸fbIYf¶f»ff ¸fbÔ¶fBÊ ImY ½ff³fJZOZ ÀMXZdO¹f¸f ¸fZÔ WfZ¦ffÜ ¸fbIYf¶f»fûÔ ¸fZÔ ³fWXeÔ BÀf ¶ffSXZ ¸fZÔ dQ»fVff³f ³fZ IYWf IYSmÔX¦fZ IYûBÊ ¦f»f°fe ½ff³fJZOZ ÀMXZdO¹f¸f ¸fZÔ ¸f`¨f WfZ³fZ ÀfZ CX³fIYe MXe¸f IYfZ RYf¹fQf WfZ¦ff ImY ¶ffQ °fe³f ¢X¹ffZÔdIY ¹fWeÔ ´fSX d½fV½fIY´f IYf AfZ½fSX ¸fZÔ ¸ffÂf RYfB³f»f JZ»ff þf³ff W`Ü ¹fWfÔ ¸f`¨f ¨ffSX SX³f QZIYSX JZ»f³fZ ÀfZ MXe¸f IYû A·¹fÀ°f WfZ³fZ ¸fZÔ ¨ffSX d½fImYMX ¸fQQ d¸f»fZ¦feÜ ¹fdQ ½fZ RYfB³f»f ¸fZÔ »fZIYSX MXe¸f IYfZ ´fWbÔ¨f ¦fE °ffZ ¸fbÔ¶fBÊ ¸fZÔ JZ»fZÔ¦fZÜ þe°f dQ»ff³fZ ßfe»fÔIYf IZY ´ffÀf d½fV½fIY´f ÀfZ ´fW»fZ ½ff»fZ dQ»fVff³f BÀf ¸f`Qf³f ´fSX JZ»f³fZ IYf A¨Lf ³fZ IYWf 18 ¸füIYf W`Ü (EªfZÔÀfe)

ÓfZ » f³fe ´fOÞe W`Ü (EªfZÔÀfe)

BX³f ´fSX SXWZX¦fe ³fªfSX

·ffSX°fe¹f °fZþ ¦fZÔQ¶ffþfZÔ IYfZ ³fBÊ ¦fZÔQ ÀfZ dQJf³ff WfZ¦ff IY¸ff»f

³ff¦f´fbSXÜ

¸fZÔ CÀfZ WfSX

³fBÊ dQ»»feÜ

´ffdIYÀ°ff³f ImY d½fV½fIY´f d½fþZ°ff IY´°ff³f B¸fSXf³f Jf³f, ½fZÀMXBÔOeþ ImY J°fSX³ffIY ¶f»»fZ¶ffþ d½fd½f¹f³f dSX¨fOÊÐÀf AüSX AfÀMÑZd»f¹ff IYfZ ´fW»fe ¶ffSX d½fV½fIY´f dþ°ff³fZ ½ff»fZ E»fZ³f ¶ffOÊSX IYf ¸ff³f³ff W` dIY d½fÀRYfZMXIY AfZ´f³fSX ½feSXZ³Qi ÀfW½ff¦f ³fE dIYÀ¸f IYf VffMX JZ»f³fZ ¸fZÔ ¸füþcQf dIiYImYMX ¸fZÔ Àf¶fÀfZ ª¹ffQf ¸ffdWSX W`ÔÜ B¸fSXf³f ³fZ ÀfW½ff¦f ImY kA´fSX IYMXl ´fSX IYWf CX³WZÔ »f¦f°ff W` dIY ½fW BÀf VffMX ImY Àf¶fÀfZ ¶fOÞZ Äff°ff W`ÔÜ ¸füþcQf Àf¸f¹f ¸fZÔ IYMX VffMX JZ»f³fZ ¸fZÔ ÀfW½ff¦f IYf IYfZBÊ ¸fbIYf¶f»ff ³fWeÔ W`Ü Wf»ffÔdIY ½fW AÔQSX Af°fe ¦fZÔQfZÔ IYfZ JZ»f³fZ ¸fZÔ IYbL IY¸fþfZSXe þøYSX

dQJf°fZ W`Ô ¢X¹ffZÔdIY ½fW JbQ IYfZ þ¦fW QZ°fZ W`Ô AüSX IYMX IYSX³fZ IYf BÔ°fþfSX IYSX°fZ W`ÔÜ ÀfW½ff¦f BÀf VffMX IYfZ ´½ffBÔMX ÀfZ ±fOʸf`³f °fIY dþ°f³fZ ¶fZW°fSXe³f °fSXeImY ÀfZ JZ»f°fZ W`Ô C°f³ff A³¹f IYfZBÊ ¶f»»fZ¶ffþ ³fWeÔ IYSX ÀfIY°ffÜ ´ffdIYÀ°ff³f IYfZ 1992 ¸fZÔ d½fV½fIY´f dþ°ff³fZ ½ff»fZ B¸fSXf³f ³fZ IYWf ¹fdQ CX³WZÔX dRYSX dIiYImYMX JZ»f³fZ IYf ¸füIYf d¸f»fZ °ffZ ½fWX BÀf VffMX IYfZ þøYSX JZ»f³ff ¨ffWZÔ¦fZÜ (EªfZÔÀfe)

WfdVf¸f A¸f»ff ¶f»»fZ¶ffþe Vf`»fe : QfEÔ Wf±f ImY ¶f»»fZ¶ffþ ¦fZÔQ¶ffþe Vf`»fe : QfEÔ Wf±f ImY ¸f²¹f¸f °fZþ ¦fZÔQ¶ffþ þ³¸f : 31 ¸ff¨fÊ, 1983 , OSX¶f³f, QdÃf¯f ARiYeIYf EIYdQ½fÀfe¹f AfBÊÀfeÀfe SX`ÔIY ¶f»»fZ¶ffþe : 1 ¦fZÔQ¶ffþe : 0

¸fþ¶fc°f ¶f»»fZ¶ffþ W`ÔÜ MXZÀMX MXe¸f ¸fZÔ þ¦fW ´f¢IYe IYSX³fZ ImY ¶ffQ A¸f»ff IYfZ ´fW»ff ½f³fOZ ¸f`¨f JZ»f³fZ ImY d»fE ¨ffSX Àff»f IYf »fÔ¶ff BÔ°fþfSX IYSX³ff ´fOÞfÜ A¸f»ff QdÃf¯f ARiYeIYe MXe¸f IYf AW¸f dWÀÀff ¶f³f ¨fbImY W`ÔÜ ²fe¸fe Vfb÷YAf°f IYSX³fZ ½ff»fZ A¸f»ff ¸f`¨f IYe dÀ±fd°f ImY A³fbÀffSX SX³f ¶f³ff³fZ IYe ¦fd°f ¶fPÞf »fZ°fZ W`ÔÜ (EªfZÔÀfe)

QdÃf¯f ARiYeIYf ImY BÀf ¶f»»fZ¶ffþ ÀfZ MXe¸f AüSX ´fiVfÔÀfIYfZÔ IYf JfÀfe C¸¸feQZÔ W`ÔÜ WfdVf¸f A¸f»ff MXe¸f ¸fZÔ ¶f»»fZ¶ffþ ImY °füSX ´fSX JZ»f°fZ W`ÔÜ MXZÀMX dIiYImYMX ¸fZÔ °feÀfSXZ ³fÔ¶fSX ´fSX AüSX ½f³fOZ ¸fZÔ ´ffSXe IYe Vfb÷YAf°f IYSX³fZ ½ff»fZ A¸f»ff ³f½fÔ¶fSX 2004 ¸fZÔ ·ffSX°f ImY dJ»ffRY MXZÀMX ¸f`¨f JZ»fIYSX AÔ°fSXSXf¿MÑXe¹f IYdSX¹fSX IYf Af¦ffþ dIY¹ffÜ A¸f»ff QdÃf¯f ARiYeIYf MXe¸f ¸fZÔ EIY¸ffÂf ·ffSX°fe¹f ¸fc»f ImY dJ»ffOÞe W`ÔÜ A¸f»ff °fIY³feIYe øY´f ÀfZ IYfRYe

¸f`IY¦fif ÀfZ Af¦fZ d³fIY»f³ff ¨ffW°fZ W`Ô »fe ¸fZ»f¶ffZ³fÊÜ AfÀMÑZd»f¹ff ImY °fcRYf³fe ¦fZÔQ¶ffþ ¶fiZMX »fe ³fZ IYWf W` dIY ½fW A´f³fZ ½f³fOZ IYdSX¹fSX IYfZ »fÔ¶ff JeÔ¨f³ff ¨ffW°fZ W`Ô AüSX C³fIYf »fùf EIYdQ½fÀfe¹f dIiYImYMX ¸fZÔ 400 d½fImYMX »fZ³ff W`Ü »fe ImY W½ff»fZ ÀfZ kQ EO½fSXMXfBþSXl ³fZ IYWf ½fWX AfÀMÑZd»f¹ff IYe AfZSX ÀfZ 400 d½fImYMX »fZ³fZ ½ff»ff ´fW»ff ¦fZÔQ¶ffþ ¶f³f³ff ¨ffW°fZ W`ÔÜ ¹fW »fùf WfdÀf»f IYSX³ff ¸fbdVIY»f ³fWeÔ W`Ü ´fc½fÊ °fZþ ¦fZÔQ¶ffþ ¦»fZ³f ¸f`IY¦fif ³fZ 250 ¸f`¨ffZÔ ¸fZÔ 22.02 ImY AüÀf°f ÀfZ 381 d½fImYMX d»fE W`Ô AüSX ½fW AfÀMÑZd»f¹ff IYe AfZSX ÀfZ ½f³fOZ ¸fZÔ Àf½ffÊd²fIY d½fImYMX »fZ³fZ ½ff»fZ ¦fZÔQ¶ffþ W`ÔÜ Z»fe A¶f °fIY 195 ¸f`¨ffZÔ ¸fZÔ 23.10 ImY AüÀf°f ÀfZ 338 d½fImYMX »fZ ¨fbIY W`ÔÜ A´f³fZ ½f³fOZ IYdSX¹fSX IYfZ »fÔ¶ff IYSX³fZ ImY d»fE MXZÀMX dIiYImYMX IYfZ A»fd½fQf IYW ¨fbImY »fe ³fZ IYWf Af´f ImY½f»f AfÔIYOÞfZÔ ImY d»fE ³fWeÔ JZ»f°fZ W`ÔÜ Af´fImY Àff¸f³fZ IYbL »fùf WfZ³fZ ¨ffdWE AüSX CX³fIZY Àff¸f³fZ 400 d½fImYMX »fZ³fZ IYf »fùf W`Ü »feX A´f³fZ A³fb·f½f ÀfZ AfÀMÑZd»f¹ffBÊ ¦fZÔQ¶ffþe IYe A¦fb½ffBÊ IYSX³fZ ImY Àff±f ¹fb½ff ¦fZÔQ¶ffþfZÔ IYe ¸fQQ IYSX³ff ¨ffW°fZ W`ÔÜ ¦füSX°f»f¶f W`X dIY VfûE¶f A£°fSX ½f ¶fiZMX »fe ¸fZÔ WX¸fZVff °fZªf ¦fZÔQ OXf»f³fZ IYe ´fid°fÀ´f²ffÊ SXWXe W`XÜ (EªfZÔÀfe)

¦fZ»f ImY ¨ffZdMX»f WfZ³fZ ÀfZ ½fZÀMXBÔOeþ IYfZ ÓfMXIYf ¸ffZWf»feÜ

A´f³fZ dJ»ffdOÞ¹ffZÔ IYe ¨ffZMXfZÔ ÀfZ þcÓf SXWe ½fZÀMXBÔOeþ IYe MXe¸f IYfZ EIY AüSX ÓfMXIYf »f¦ff þ¶f CÀfImY AfZ´f³fSX dIiYÀf ¦fZ»f ´fZMX ¸fZÔ dJÔ¨ff½f ImY IYfSX¯f Af¹fSX»f`ÔO ImY dJ»ffRY d½fV½fIY´f ImY ¦fib´f-E ¸f`¨f ¸fZÔ dWÀÀff ³fWeÔ »fZ ´ffEÜ 31 ½f¿feʹf ¦fZ»f SXd½f½ffSX IYfZ þ¶f ¸fûWXf»fe AfE ±fZ °f·fe ÀfZ ½fW ´fZMX ¸fZÔ dJÔ¨ff½f IYe Àf¸fÀ¹ff ÀfZ ´fSXZVff³f ±fZÜ »fZdIY³f C¸¸feQ þ°ffBÊ þf SXWe W` dIY ¦fZ»f 17 ¸ff¨fÊ IYfZ BÔ¦»f`ÔO ImY dJ»ffRY WfZ³fZ ½ff»fZ ¸f`¨f ÀfZ ´fW»fZ dRYMX WfZ þfEÔ¦fZÜ ½fZÀMXBÔOeþ ImY ´fi½f¢°ff dRYd»f´f À´fc³fZSX ³fZ IYWf þ¶f ÀfZ ½fZ ¹fWfÔ AfE W`Ô °f·fe ÀfZ ¦fZ»f A´f³fe ¨ffZMX ÀfZ þcÓf SXWZ W`ÔÜ C³WZÔ MXe¸f ¸fZÔ ³fWeÔ JZ»ff³fZ IYf d³f¯fʹf VfbIiY½ffSX IZY Àfb¶fW Af¹fSX»f`ÔO ImY dJ»ffRY ¸f`¨f ÀfZ ´fW»fZ We dIY¹ff ¦f¹ffÜ C³fIYe ¨ffZMX IYe SXfZþf³ff þfÔ¨f IYSXZÔ¦fZÜ CX³WZÔX C¸¸feQ W` dIY ½fW BÔ¦»f`ÔO ImY dJ»ffRY ¸f`¨f ÀfZ

´fW»fZ ´fcSXe °fSXW dRYMX WfZ þfEÔ¦fZÜ ¦fZ»f ½fZÀMXBÔOeþ ImY AW¸f dJ»ffOÞe W`Ô dþ³WfZÔ³fZ 226 ½f³fOZ ¸fZÔ 83.68 ImY ÀMÑfBIY SXZMX ÀfZ 8036 SX³f ¶f³ffE W`ÔÜ ¦fZ»f ¨ffZdMX»f WfZ³fZ ½ff»fZ ½fZÀMXBÔOeþ ImY ´fW»fZ dJ»ffOÞe ³fWeÔ W`ÔÜ BÀfÀfZ ´fW»fZ Af»fSXfCÔOSX OнfZ³f ¶fif½ffZ ·fe QdÃf¯f ARiYeIYf ImY dJ»ffRY ¸f`¨f ImY QüSXf³f §fbMX³fZ ¸fZÔ AfBÊ ¨ffZMX ImY IYfSX¯f §fSX ½ff´fÀf »füMX ¨fbImY W`ÔÜ BÀfImY A»ff½ff d½fV½fIY´f IYe VfbøYAf°f ÀfZ NeIY ´fW»fZ d½fImYMXIYe´fSX IYf»MÊX³f ¶ff AüSX AfZ´f³fSX EÔdOѹf³f ¶fSXf±f ·fe ¨ffZdMX»f WfZ ¦fE ±fZ dþÀfImY IYfSX¯f ½fW d½fV½fIY´f ¸fZÔ dWÀÀff ³fWeÔ »fZ ´ f f E Ü (EªfZÔÀfe)

¢½ffMXÊSXRYfB³f»f ¸fZÔ ´fWba¨fe Àff¹f³ff ¶fd¸f˧f¸fÜ

·ffSX°f IYe ³fÔ¶fSX EIY dJ»ffOÞe Àff¹f³ff ³fZW½ff»f ³fZ ¨fe³fe °ffB´fZ IYe þc d¹fÔ¦f °ffB IYfZ »f¦ff°ffSX ¦fZ¸ffZÔ ¸fZÔ 2117 21-17 ÀfZ WSXfIYSX Af»f BÔ¦»f`ÔO ¶f`Od¸fÔMX³f ¨f`Ôd´f¹f³fdVf´f ImY ¢½ffMXÊSXRYfB³f»f ¸fZÔ ´fi½fZVf IYSX d»f¹ff W`Ü ´ffÔ¨f½feÔ ½fSXe¹f Àff¹f³ff ³fZ A´f³fZ Vff³fQfSX ´fiQVfʳf IYf dÀf»fdÀf»ff þfSXe SXJ°fZ WbE °ffB IYfZ A´f³fZ DY´fSX Wf½fe WfZ³fZ IYf IYfZBÊ ¸füIYf ³fWeÔ dQ¹ff AüSX »f¦ff°ffSX ¦fZ¸ffZÔ ¸fZÔ þe°f QþÊ IYSX°fZ WbE ¢½ffMXÊSXRYfB³f»f IYf dMXIYMX IYMXf d»f¹ffÜ ·ffSX°fe¹f dJ»ffOÞe ³fZ ´fW»fZ QüSX ¸fZÔ IYfZdSX¹ff IYe dÀf¹fbÔ¦f WZ ¶fZBÊ IYfZ 2113 21-16 ÀfZ dVfIYÀ°f Qe ±feÜ ¢½ffMXÊSXRYfB³f»f ¸fZÔ Àff¹f³ff IYf ¸fbIYf¶f»ff þf´ff³f IYe EdSXIYfZ dWSXfZÀfZ ÀfZ WfZ¦ff dþ³WfZÔ³fZ QcÀfSXZ QüSX ¸fZÔ ±ffBÊ»f`ÔO IYe Àff»fIYþe°f ´ffZ³Àff³ff IYfZ IYOÞZ

ÀfÔ§f¿fÊ ¸fZÔ 21-13 18-21 21-13 ÀfZ WSXf¹ffÜ SXf¿MÑX¸fÔO»f JZ»ffZÔ IYe À½f¯fÊ ´fQIY d½fþZ°ff Àff¹f³ff ³fZ dWSXfZÀfZ ImY dJ»ffRY °fe³f ¸f`¨ffZÔ ¸fZÔ ÀfZ QfZ ¸fZÔ þe°f QþÊ IYe W`Ü Àff¹f³ff ImY A»ff½ff Vfe¿fÊ ½fSXe¹f ¨fe³f IYe ½ffÔ¦f dVfdþ¹ff³f, °feÀfSXe ÀfeO ½ffÔ¦f dþ³f AüSX LNe ½fSXe¹f dþ¹ffÔ¦f ¹ff³fdþ¹ffAfZ AüSX Àff°f½feÔ ½fSXe¹f þ¸fʳfe IYe þcd»f¹f³f VfZÔIY ·fe ¢½ffMXÊSXRYfB³f»f ¸fZÔ ´fWbÔ¨f³fZ ¸fZÔ ÀfRY»f SXWeÔ »fZdIY³f AfN½feÔ ÀfeO QdÃf¯f IYfZdSX¹ff IYe ¶fZBÊ ¹fc³f þc IYfZ dVfIYÀ°f IYf Àff¸f³ff IYSX³ff ´fOÞfÜ »fZdIY³f ¸fdW»ff ¹fb¦f»f ¸fZÔ ª½ff»ff ¦fMÐXMXf AüSX AdV½f³fe ´ffZ³f´´ff IYe ·ffSX°fe¹f þfZOÞe IYfZ OZ³f¸ffIYÊ IYe d»f³fZ Qf¸fþZSX IicYÀfZ AüSX ¸f`SXe SXfZ´ImY ImY Wf±ffZÔ °fe³f

¦fZ¸ffZÔ °fIY ¨f»fZ ÀfÔ§f¿fÊ´fc¯fÊ ¸fbIYf¶f»fZ ¸fZÔ 21-17 19-21 18-21 ÀfZ dVfIYÀ°f ÓfZ»f³fe ´fOÞeÜ d¸fdßf°f ¹fb¦f»f ¸fZÔ ·ffSX°f IYe ª½ff»ff ¦fbMÐXMXf AüSX Oe ½feþc IYe þfZOÞe IYfZ °ffAfZ dþ¹ffd¸fÔ¦f AüSX dIYÔ¦f d°f¹ff³f IYe ´ffÔ¨f½feÔ ½fSXe¹f°ff ´fif´°f ¨fe³fe þfZOÞe ³fZ 21-18 21-13 ÀfZ WSXfIYSX MXc³ffʸfZÔMX ÀfZ ¶ffWSX IYSX dQ¹ffÜ (EªfZÔÀfe)


£û»f

8 ³fûEOXf (E³fÀfeAfSX) Vfd³f½ffSX, 12 ¸ff¨fÊ 2011

Af¹fSX»f`ÔO IYû WXSXf IYSX ½fZÀMBaOXeªf ¢½ffMÊXSXRYfB³f»f ¸fZÔ 94 SX³f 55 ¦fZÔQ

¸ffZWf»feÜ

»f´fImY ¦fEÜ IY´°ff³f d½fd»f¹f¸f ´ffZMXÊSXRYe»O EIY ¶ffSX dRYSX ¶f»»fZ¶ffþe ¸fZÔ A´f³ff ¶fZW°fSX ´fiQVfʳf IYSX³fZ ¸fZÔ ³ffIYf¸f SXWZÜ ½fW MXe¸f ImY 42 SX³f ImY ÀIYfZSX ´fSX 34 ¦fZÔQfZÔ ¸fZÔ 12 SX³f ¶f³ffIYSX Àf`¸fe IYe ¦fZÔQ ´fSX I`Y¨f AfCMX WfZ ¦fEÜ þfZEÀf ³fZ ³fe»f AfZ ¶fif¹f³f ImY Àff±f °feÀfSXZ d½fImYMX ImY d»fE 46 SX³f IYe ÀffÓfZQfSXe d³f·ffBÊÜ »fZdIY³f ³fe»f 25 SX³f ¶f³ffIYSX ¶fZ³f IYe ¦fZÔQ ´fSX AfCMX WfZ ¦fEÜ BÀfImY ¶ffQ þfZEÀf ³fZ d½f»Àf³f ImY Àff±f ´ffSXe IYfZ Af¦fZ ¶fPÞf¹ff AüSX ÀIYfZSX 177 SX³f

Àf»ff¸fe ¶f»»fZ¶ffþ OZнf³f dÀ¸f±f k107l ImY Vff³fQfSX Vf°fIY ImY ¶ffQ ImYSXfZ³f ´ffZ»ffOÊ k94 SX³f, 55 ¦fZÔQl IYe JZ»fe ¦fBÊ Afd°fVfe ´ffSXe AüSX Àfb»fZ¸ff³f ¶fZ³f k4/53l IYe J°fSX³ffIY ¦fZÔQ¶ffþe IYe ¶fQü»f°f ½fZÀMXBÔOeþ ³fZ d½fV½f IY´f ImY ¦fib´f-¶fe ImY ¸fbIYf¶f»fZ ¸fZÔ C»fMXRmYSX ¸fZÔ ¸ffdWSX Af¹fSX»f`ÔO IYfZ 44 SX³ffZÔ ÀfZ WSXfIYSX ¢½ffMXÊSX RYfB³f»f ¸fZÔ ´fi½fZVf IYSX d»f¹ff W`Ü dÀ¸f±f ³fZ 133 ¦fZÔQfZÔ ¸fZÔ A´f³ff Vf°fIY »f¦ff¹ffÜ þ¶fdIY AfdJSXe ImY AfZ½fSXfZÔ ¸fZÔ ´ffZ»ffOÊ IYe Afd°fVfe ´ffSXe ImY Q¸f ´fSX We ½fZÀMXBÔOeþ 50 AfZ½fSX ¸fZÔ 275 SX³f Vff³fQfSX ´fiQVfʳf ¶f³ffIYSX AfCMX WfZ ¦f¹ffÜ ´ffZ»ffOÊ ³fZ 55 ´ffZ»ffOÊ ³fZ NXûIYf 55 ¦fZÔQfZÔ ´fSX AfN ¨füImY AüSX ´ffÔ¨f L¢IYfZÔ IYe ¦fZÔQûÔ ¸fZÔ Vff³fQfSX 94 ¸fQQ ÀfZ 94 SX³ffZÔ IYe Vff³fQfSX ´ffSXe JZ»feÜ SX³f þ½ff¶f ¸fZÔ EO þfZEÀf k84l AüSX ¦f`SXe d½f»Àf³f k61l IYe ÀffWdÀfIY ´ffdSX¹ffZÔ Af¹fSX»f`ÔO 49 AfZ½fSX ¸fZÔ 231/10 ImY ¶ff½fþcQ Af¹fSX»f`ÔO 49 AfZ½fSX ´ffZMXÊSXRYe»O IYf À±ff.SXf¸f´ff»f ¶ffZ ¸fZÔ 231 SX³f ¶f³ffIYSX Af»f AfCMX Àf`¸fe 12 WfZ ¦f¹ffÜ d½fÔOeþ MXe¸f IYe ¨ffSX ¸f`¨ffZÔ ÀMXd»fʦf IYf Àf`¸fe ¶ffZ ¶fZ³f 5 ÀfZ ¹fW °feÀfSXe þe°f W` AüSX LW þfZEÀf ¶ffZ SXÀfZ»f 84 AÔIYfZÔ ImY Àff±f ½fW AÔIY °ffd»fIYf ³fe»f AfZ ¶fif¹f³f ¶ffZ ¶fZ³f 25 ¸fZÔ ·ffSX°f ImY ¶ffQ QcÀfSXZ À±ff³f ´fSX d½f»Àf³f E»f¶feO¶»¹fc Àf`¸fe 61 Af ¦f¹ff W`Ü þ¶fdIY Af¹fSX»f`ÔO ImYd½f³f AfZ ¶fif¹f³f IYf ´ffZ»ffOÊ ¶ffZ k¨ffSX ¸f`¨f, EIY þe°fl ´ffÔ¨f½fZÔ Àf`¸fe 5 À±ff³f ´fSX ¶f³ff WbAf W`Ü A´f³fZ IYbÀfZIY ÀMXÔ ±ff¸fÀf ¶ffZ ¶fZ³f 2 C»fMXRmYSX ImY d»fE ¸fVfWcSX ¸fc³fZ ¶ffZ SXfZ¨f 6 Af¹fdSXVf MXe¸f ³fZ I`YSXZd¶f¹ffBÊ ¶ffZ±ff SX³f AfCMX 0 AfIiY¸f¯f IYf ¶fJc¶fe Àff¸f³ff OfZIYSXZ»f ¶ffZ ¶fZ³f 19 IYSX°fZ WbE IYfRYe QZSX °fIY ¸f`¨f ¸fZÔ SXfZ¸ffÔ¨f ¶f³ffE SXJfÜ SX`ÔdIY³f ³ff¶ffQ 5 Wf»ffÔdIY MXe¸f IYe Vfb÷YAf°f JSXf¶f SXWe ±fe AüSX ´ff»f ÀMXd»fʦf k5l ¶fZ³f Àfb»fZ¸ff³f IYe ¦fZÔQ ´fSX O`SXZ³f Àf`¸fe ImY Wf±ffZÔ ½fZÀMXBÔOeþ 50 AfZ½fSX ¸fZÔ 275/10 dÀ¸f±f ¶ffZ ImYd½f³f 107 ¨fÔQi´ff»f IYf ´ffZMXÊSXRYe»O ¶ffZ ImYd½f³f ¶fif½ffZ ¶ffZ ImYd½f³f 0 ÀfSX½f³f IYf ¸fc³fZ ¶ffZ OfIYSXZ»f 10 ´ffZ»ffOÊ IYf SX`ÔdIY³f ¶ffZ ¸fc³fZ 94 Àf`¸fe IYf OfIYSXZ»f ¶ffZ ImYd½f³f 4 ±ff¸fÀf IYf ³fe»f ¶ffZ SX`ÔdIYÔ³f 2 SXÀfZ»f ¶ffZ ¸fc³fZ 3

¨fMX¦ffÔ½fÜ Ba¦»f`ÔOX AüSX ¶ffa¦»ffQZVf IZY ¶fe¨f WbXE dIiYImYMX d½fV½fIY´f ¦fib´f-¶fe IZY ¸f`¨f ¸fZÔ ¸fZªf¶ff³f ¶ffa¦»ffQZVf ³fZ Ba¦»f`ÔOX IYû Qû d½fIZYMX ÀfZ WXSXf¹ffÜ ´fbLX»»fZ ¶f»»fZ¶ffªf VfRYeCX»f BÀ»ff¸f AüSX ¸fWX¸fbQb»»ffWX IZY ²f`¹fÊ´fc¯fÊ ½f Vff³fQfSX ÀffÓfZQfSXe IYe ¶fQü»f°f ¶ffa¦»ffQZVf ³fZ SXû¸ffa¨fIY ªfe°f QªfÊ IYeÜ Ba¦»f`ÔOX IZY ¦fZÔQ¶ffªfûÔ ³fZ ¶fZWXQ Ad³f¹fadÂf°f ¦fZÔQ¶ffªfe IYe AüSX 33 SX³f Ad°fdSX¢°f QZ OXf»fZÜ BÀfÀfZ ´fWX»fZ MXfÀf WXfSXIYSX ¶f»»fZ¶ffªfe IYSX³fZ AfBÊ Bad¦»fVf MXe¸f þfZ³ff±f³f MÑfMX k67l AüSX B¹ffZ³f ¸ffZ¦fʳf k63l ImY A²fÊVf°fIYfZÔ ImY ¶ff½fþcQ 225 SX³f ImY ¸ff¸fc»fe ÀIYfZSX ´fSX dÀf¸fMX ¦fBÊÜ EIY Àf¸f¹f

ÀIYfZSX ¶ffZOÊ

BÔ¦»f`ÔO 49.4AfZ½fSX ¸fZÔ 225/10X ÀMÑfÀf IYf þb³f`Q¶ffZ ³fBʸf 18 ´fif¹fSX ÀMXÔ ¸fbVfdRYIYbSX ¶ffZ SXªþfIY 15 MÑfMX IYf þb³f`Q ¶ffZ ÀffdIY¶f A»f 67 ¶fZ»f IYf ³fBʸf ¶ffZ ¸fW¸fcQb»»ffW 5 ¸ffZ¦fʳf IYf IYfEÀf ¶ffZ ³fBʸf 63 ¶ffZ´ffSXf IYf ³fBʸf ¶ffZ SXªþfIY 16 À½ff³f IYf EÔO ¶ffZ ÀffdIY¶f A»f 12 IYfZd»fÔ¦f½fbO SX³f AfCMX 14 ¶fiZÀf³fZ³f IYf VfRYeC»f ¶ffZ ÷Y¶fZ»f 2 VfWþfQ ¶ffZ VfRYeC»f 1 EÔOSXÀf³f ³ffMX AfCMX 2 Ad°fdSX¢°f : 10 d½fImYMX ´f°f³f : 1-32,2-39,3-53,4-162,5-182,6-195,7-209,8215,9-217,10-225 ¦fÔZQ¶ffþe VfRYeC»f 8-0-43-1 ÷Y¶fZ»f 8.4-0-40-1 ³fBʸf 8-0-29-2 SXªþfIY 10-2-32-2 ¸fW¸fcQb»»ffW 5-0-30-1 ÀffdIY¶f A»f 10-0-49-2

ÀIYfZSX ¶ffZOÊ

d¸f»fSX ³ff¶ffQ 5 ¶fZ³f SX³f AfCMX 2 SXfZ¨fIYf ÀMXdSXÊ»f¦f ¶ffZ ¶ffZ±ff 1 Ad°fdSX¢°f : 12 d½fImYMX ´f°f³f : 1-89,2-89,3-130,4-218,5222,6-228,7-267,8-267,9272,10-275Ü

107 SX³f 133 ¦fZÔQ

°fIY »fZ ¦fEÜ QfZ³ffZÔ ³fZ ¨fü±fZ d½fImYMX ImY d»fE 91 SX³f IYe ÀffÓfZQfSXe Ad°fdSX¢°f : 8 d½fImYMX ´f°f³f : 1-6,2-42,386,4-177,5187,6-199,7199,8-201,9215,10-231Ü ¦fZÔQ¶ffþe SXfZ¨f 8-0-34-1 ¶fZ³f 10-0-53-4 Àf`¸fe 10-3-31-3 SXÀfZ»f 10-1-38-1 ´ffZ»ffOÊ 5-0-32-0 d¸f»fSX 6-0-40-0

¦fZÔQ¶ffþe 10-1-35-1 7-1-22-0 9-0-58-2 10-0-56-1 9-0-71-4 2-0-9-0 3-0-15-1

SX`ÔdIY³f IYbÀfZIY ¸fc³fZ ¶ffZ±ff ImYd½f³f ÀMXdSXÊ»f¦f OfZIYSXZ»f

IYeÜ QfZ³ffZÔ ¶f»»fZ¶ffþ dþÀf AÔQfþ ¸fZÔ JZ»f SXWZ ±fZ CÀfÀfZ »f¦f SXWf ±ff dIY ¹fcSXfZ´fe¹f MXe¸f d½fV½f IY´f ¸fZÔ EIY AüSX C»fMXRmYSX IYSX QZ¦feÜ »fZdIY³f þfZEÀf106 ¦fZÔQfZÔ ¸fZÔ ³fü ¨füImY »f¦ff³fZ ImY ¶ffQ 84 SX³f ¶f³ffIYSX AfCMX WfZ ¦fEÜ þfZEÀf ImY ¶ffQ MXe¸f IYfZ ImYd½f³f ÀfZ EIY AüSX ¸fWf³f ´ffSXe IYe C¸¸feQ ±fe »fZdIY³f ½fW ´fSX JSXZ ³fWeÔ C°fSXZ AüSX ¸ffÂf ´ffÔ¨f SX³f ¶f³ffIYSX Àf`¸fe IYe ¦fZÔQ ´fSX ´ffZ»ffOÊ õXfSXf I`Y¨f AfCMX WfZ ¦fEÜ QcÀfSXZ LfZSX ´fSX dMXImY d½f»Àf³f A¶f AImY»fZ ´fOÞ ¦fE ¢X¹ffZÔdIY IYfZBÊ C³fIYf Àff±f ³fWeÔ QZ SXWf ±ffÜ ´fdSX¯ff¸f À½føY´f d½f»Àf³f ·fe 61 SX³f ¶f³ff³fZ ImY ¶ffQ Àf`¸fe IYe ¦fZÔQ ´fSX ´f¦f¶ff²ff WfZ ¦fEÜ BÀfImY ¶ffQ ´fbL»»fZ ¶f»»fZ¶ffþ IYbL JfÀf ³fWeÔ IYSX ÀfImY AüSX ´fcSXe MXe¸f 49 AfZ½fSX ¸fZÔ AfCMX WfZ ¦fBÊÜ EIY Àf¸f¹f Af¹fSX»f`ÔO ImY 177 SX³f ´fSX ¨ffSX d½fImYMX ±fZ »fZdIY³f A¦f»fZ LW d½fImYMX ¸ffÂf 54 SX³f ¶f³ffIYSX AfCMX WfZ ¦fEÜ ¶f»»fZ ÀfZ AÀfRY»f SXWZ d½fÔOeþ IY´°ff³f O`SXZ³f Àf`¸fe ³fZ 31 SX³f QZIYSX °fe³f d½fImYMX ¨fMXIYfEÜ BÀfÀfZ ´fW»fZ Af¹fSX»f`ÔO ³fZ MXfÀf þe°fIYSX ½fZÀMXBÔOeþ MXe¸f IYfZ ´fW»fZ ¶f»»fZ¶ffþe IYf ³¹ffZ°ff dQ¹ffÜ OZ½ffZ³f dÀ¸f±f k107l ImY Àff±f dVf½f³ffSXf¹f¯f ¨fÔQi´ff»f k35l ³fZ ´ffSXe IYe Vfb÷YAf°f IYeÜ ´fZMX IYe ¸ffÔÀf´fZdVf¹ffZÔ ¸fZÔ dJÔ¨ff½f ImY ¨f»f°fZ dIiYÀf ¦fZ»f BÀf ¸f`¨f ¸fZÔ dWÀÀff ³fWeÔ »fZ ´ffEÜ dÀ¸f±f AüSX ¨fÔQi´ff»f ³fZ ½fZÀMXBÔOeþ IYfZ ÀfÔ·f»fe WbBÊ Vfb÷YAf°f QeÜ QfZ³ffZÔ ³fZ ´fW»fZ d½fImYMX ImY d»fE 89 SX³f þfZOÞZÜ Af¹fSX»f`ÔO IYfZ ´fW»fe ÀfRY»f°ff ImYd½f³f ³fZ ¨fÔQi´ff»f IYfZ AfCMX IYSXImY dQ»ffBÊÜ BÀfImY ¶ffQ d½fÔOeþ ImY »f¦ff°ffSX AÔ°fSXf»f ´fSX d½fImYMX d¦fSX°fZ ¦ f E Ü (EªfZÔÀfe)

¶ffa¦»ffQZVf ³fZ ·fe Qe Aa¦fiZªfûÔ IYfZ ¸ff°f

BÔ¦»f`ÔO 53 SX³f ´fSX °fe³f d½fImYMX ¦fÔ½ffIYSX ¦fWSXZ ÀfÔIYMX ¸fZÔ ±ff »fZdIY³f MÑfMX AüSX ImYd½f³f ´feMXSXÀf³f ImY Wd³fʹff IYe ¨ffZMX ImY ¶ffWSX d½fV½fIY´f ÀfZ ¶ffWSX WfZ³fZ C³fIYe þ¦fW Vffd¸f»f dIYE ¦fE ¸ffZ¦fʳf ³fZ ¨fü±fZ d½fImYMX ImY d»fE 109 SX³f þfZOÞIYSX dÀ±fd°f IYfZ IYfRYe WQ °fIY ÀfÔ·ff»f d»f¹ff »fZdIY³f BÀf þfZOÞe ImY MXcMX°fZ We BÔd¦»fVf MXe¸f °ffVf ImY ´fØffZÔ IYe °fSXW d¶fJSX ¦fBÊ AüSX 49.4 AfZ½fSX ¸fZÔ 225 SX³f We þbMXf ÀfIYeÜ MXfÀf þe°fIYSX ´fW»fZ ÃfZÂfSXÃf¯f IYf R`YÀf»ff dIY¹ff AüSX C³fImY ¦fZÔQ¶ffþfZÔ ³fZ ¹ffZþ³ff ImY A³fbøY´f ¦fZÔQ¶ffþe IYSX°fZ WbE BÔd¦»fVf MXe¸f IYfZ IY·fe ·fe ÀfÔ·f»f³fZ IYf ¸füIYf ³fWeÔ dQ¹ffÜ ³fBʸf BÀ»ff¸f ,A¶QbSX SXªþfIY AüSX VffdIY¶f A»f WÀf³f ³fZ Qû-QfZ d½fImYMX d»fE þ¶fdIY VfRYeC»f BÀ»ff¸f ,÷Y¶fZ»f WbÀf`³f AüSX ¸fW¸fcQb»»ff IYfZ EIY-EIY d½fImYMX d¸f»ffÜ ¶ffa¦»ffQZVfe ¦fZÔQ¶ffþfZÔ ³fZ À±ff³fe¹f þWcSX AW¸fQ ¨fü²fSXe ÀMXZdO¹f¸f ¸fZÔ JZ»fZ ¦fE d½fV½fIY´f ImY BÀf ´fW»fZ ¸fbIYf¶f»fZ ¸fZÔ A³fbVffdÀf°f ¦fZÔQ¶ffþe IYSX°fZ WbE BÔd¦»fVf ¦fZÔQ¶ffþfZÔ IYfZ Jb»fIYSX JZ»f³fZ IYf ¸füIYf ³fWeÔ dQ¹ffÜ (EªfZÔZÀfe) °f¸fe¸f BIY¶ff»f ¶ffZ.¶fiZÀf³f³f38 B¸f÷Y»f IYf¹fZÀf SX³f AfCMX 60 þb³f`Q dÀfdQÐQIYe SX³f AfCMX 12 SXIYe¶f C»f WÀf³f ¶ffZ. VfWþfQ 00 VffdIY¶f A»f WÀf³f ¶ffZ. À½ff³f 32 ¸fbVfdRYIYSX SXWe¸f IYf. ´fif¹fSX ¶ffZ.VfWþfQ06 ¸fW¸fcQb»»ffW 21 ³fBʸf BÀ»ff¸f ¶ffZ. VfWþfQ 00

MXe¸f ßfe»faIYf ´ffdIYÀ°ff³f AfÀMÑZXd»f¹ff ³¹fcªfe»f`OX dªf¸¶ff½½fZ IY³ffOXf IZY³¹ff Q. ARiYeIYf ·ffSX°f BaX¦»f`OX ½fZÀMXBaXOXeªf Af¹fSX»f`ÔOX ¶ffa¦»ffQZVf ³feQSX»f`aOX

¸f`¨f 5 4 3 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4

AaIY °ffd»fIYf ªfe°fZ 3 3 2 3 1 1 0 2 3 2 3 1 2 0

A¶QbSX SXªþfIY IYf. ¶fiZÀf³f³f ¶fû. À½ff³f 01 VfRYeC»f BÀ»ff¸f(Ad½fdªf°f)24 49 Aû½fSX ¸fZÔ 227/8 Ad°fdSX¢°f : 33 d½fImYMX ´f°f³f 52/1 ,70/2 , 73/3 , 155/4 162/5 , 166/6 , 166/7, 169/8 ¦fZÔQ¶ffþe

WXfSXZ 1 1 0 1 3 3 4 1 0 2 1 3 2 4

MXfBÊX 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

þZ¸Àf EÔOSXÀf³f Aþ¸f»f VfWþfQ dMX¸f ¶fiZÀf³f³f ¦fie¸f À½ff³f SXd½f ¶ffZ´ffSXf ´ffg»f IYfZd»fÔ¦f½fbO

SXQÐQX 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AaIY 7 6 5 6 2 2 0 4 7 5 6 2 4 0

B¹ffZ³f ¸ffZ¦fʳf

63 SX³f 72 ¦fZÔQ

9-0-54-0 10-0-43-3 10-1-35-1 10-1-42-2 3-0-19-0 7-0-24-0

flÒl •Ê⁄U ∞ Á‚¢„U ÿÊªË (SòÊË ∞fl¢ ’Ê‹ ⁄UÊª Áfl‡ÊcÊôÊ) ‚Ê߸Á≈U∑§Ê ∑§Ê ŒŒ¸, ¡Ê«U∏Ê ∑§Ê ŒŒ¸, ¬âÊ⁄UË, ø◊¸ ⁄UÊª, ªÈåà ⁄UÊª, ‚¢ÃÊŸ „UËŸÃÊ, ¬≈U fl ¬«UÍ ◊¢ ‚È¡Ÿ, ¬È⁄UÊŸÊ ªÒ‚, ¬È⁄UÊŸÊ ’ÈÅÊÊ⁄U, ’ëøÊ¥ ∑§ ÁŒ◊ʪ ’…U∏UÊŸ fl ø‡◊ ¿È«∏ÊŸ „UÃÈ

‚ê¬∑¸§ ∑§⁄U¥ ¬ÃÊ— ¬˝Ê× { ‚ vw ’¡ Ã∑§ •∑§’⁄U ¬È⁄U ’„U⁄UÊ◊¬È⁄U ◊Œ⁄U «U⁄UË ∑§ ¬Ê‚ ‡ÊÊÿ¢ z ’¡ ‚ ⁄UÊÁòÊ vÆ ’¡ Ã∑§ ⁄UÊ„UÈ‹ Áfl„UÊ⁄U »§S≈U ◊Ÿ ◊ÊÁ∑¸§≈U Áfl¡ÿ Ÿª⁄U ’Ê߸¬Ê‚ ªÊÁ¡ÿÊ’ÊŒ

»§ÊŸ— ~xvw}wx~x}, ~wvvy~vw{y ŸÊ≈U— »§ÊŸ ÉÊÈ◊Êÿ, ÉÊ⁄U ’Ò∆ ŒflÊ ◊¢ªÊ∞¢ ◊Ò‚‚¸ •¢¡ŸË ¬Áé‹∑§‡Êã‚ ¬˝Ê. Á‹. ∑§ Á‹∞ ◊ÈŒ˝∑§, ¬˝∑§Ê‡Ê∑§ ÁŸ◊¸‡Ê àÿÊªË Ÿ ÖÿÊÁà Á¬˝¢≈U‚¸ ߸-~y ‚Ä≈U⁄U-{ ŸÊ∞«UÊ, ªÊÒÃ◊’ÈfŸª⁄U ‚ ¿¬flÊ∑§⁄U ’Ë-zx, ‚Ä≈U⁄U-z|, ŸÊ∞«UÊ ‚ ¬˝∑§ÊÁ‡Êà Á∑§ÿÊ– ¬˝’¢äÊ ‚¢¬ÊŒ∑§— ‚ÈŸË‹ ©U¬ÊäÿÊÿ, ‚¢¬ÊŒ∑§— ÁŸ◊¸‡Ê àÿʪË, (‚◊ÊøÊ⁄U øÿŸ ∑§ Á‹∞ ¬Ë.•Ê⁄U.’Ë.∞Ä≈U ∑§ ÄUà Á¡ê◊ŒÊ⁄U) , •Ê⁄U.∞Ÿ.•Ê߸. Ÿ¢’⁄U— UPHIN/2010/33011 , »§ÊŸ— ÆvwÆ-yxzw|||, „UÒÀ¬‹Ê߸Ÿ Ÿ— }}ÆÆyyv~yy, »Ò§Ä‚—ÆvwÆ-yxzw||}– Website : www.rashtriyaujala.in, Email:- rashtriyaujala@gmail.com, editor@rashtriyaujala.in, ne@rashtriyaujala.in

12MARCH2011  
12MARCH2011  

epaper rashtriyaujala

Advertisement