Page 1

c]fkYnIti (aRĂ‹xHith)

E-book Published By http://hinduebooks.blogspot.com


ചാണക നീതി അ ഥസഹിതം

E-book Published By http://hinduebooks.blogspot.com Sanskrit text from: http://www.granthamandira.com


ചാണക നീതി ഉ

ഖ ര ............................................................................................ 3  അ

ായം 1 .................................................................................... 6 

ായം 2 ................................................................................. 11 

ായം 3 ................................................................................. 18 

ായം 4 ................................................................................. 25 

ായം 5 ................................................................................. 32 

ായം 6 ................................................................................. 40 

ായം 7 ................................................................................. 47 

ായം 8 ................................................................................. 54 

ായം 9 ................................................................................. 61 

ായം 10 ............................................................................... 66 

ായം 11 ............................................................................... 73 

ായം 12 ............................................................................... 79 

ായം 13 ............................................................................... 89 

ായം 14 ............................................................................... 95 

ായം 15 ............................................................................. 101 

ായം 16 ............................................................................. 108 

ായം 17 ............................................................................. 115 

2


ചാണക നീതി

ഖ ര ച മൗര െന ഭാരത ിെ ച വ ി ാനം േനടിെ ാ ശാ ിയായ ഒ ാ ണ െന നില ാണ് ചാണക െന ( ി വിന് പ് അ ാം ശതകം) ഇ ് പല ം അറി ത്. എ ാ ചാണക അതി പരി ഒ മഹാപ ിത ം, ധിഷണാശാലി ം നീതിനി ണ മായ രാ ത നായി . മനേവ വാച തേയ ായ പരാശരായ സ തായ ചാണക ായ ച വി േഷ നേമാഽ നയശാ ക ഭ ഃ എ പ ത ിെ ട ി വ ന േ ാക ി ചാണക െന എ പറ ി തിനാ പ ത ം എ തെ കാല തെ മ , വാച തി, ാചാര എ ിവേരാെടാ ം രി െ േട ഒ മഹാനായ നയശാ രചയിതാവായി ചാണക വള ി െവ ന ായമാ ം ക താ താണ്. കൗടില െ ഇ ചാണക അ ഥശാ െയാെ ലഭി ി പ ിത

എ േപരി ം അറിയെ ി ചാണക ് ലഭ മായി തിക അ ഥശാ ം, നീതിശാ ം എ ിവയാണ്. അതി ം സഹ ാ കഴി ി ം െറ ന െ ടാ െത ം, മാ മി ാെത ം ന ് ്. അത് ഗണപതി ശാ ി ട ിയ ാ പരിേശാധി ് സാ െ ിയി ്. 3


ചാണക നീതി എ ാ ചാണക െ നീതിശാ ിന് ഇ ് ലഭ മായ പാഠേഭദ ് കണ ി . ഒ േവെറാ മായി യാെതാ േച മി ാെത ം, േ ാകസംഖ വളെര യധികം വ ത ാസെ ി മാണ് ഇവയിെല ാം കാ ത്. ഡ്വിക് െ ബാ ് (Ludwik Sternbach) എ പാ ാത പ ിത ചാണക നീതി െട ലഭ മായ പാഠേഭദ െളെയ ാം പഠി ് അവയി രാജനീതി മായി ബ െ ം, ചാണക സ യം രചി തായിരി ാ സാ ത മായ േ ാക മാ ം െതരെ ് സംേശാധനം െച ് അതിെന അഡയാ ൈല റി ചാണക രാജനീതി എ േപരി സി ീകരി ി ്. ചാണക നീതി െട മ പതി കളിെല ാം തെ രാജനീതിെയ റി േ ാക റെമ സാമാന നീതിേ ാക ംഉ െ ാ ി ി െകാ ം, അത് സാധാരണ ാ ് ത േയാജന െ െമ േതാ ിയതിനാ ം ഈ ി ം അ രം േ ാക െ ാ ി ി ്. ഗൗഡീയ മ ിരം (http://www.granthamandira.com) എ െവ ൈസ ി നി ം ലഭി സം തപാഠെ യാണ് ഇതി സ ീകരി ി ത്. അതിെല നിരവധി േ ാക ഒ േനാ ി തെ ി മാെണ (പി ീട് ിേ വയാെണ ്) തിരി റിയാ വയാണ്. ഉദാഹരണ ിന് അ ായം 9-8,11,13; അ ായം 1014,17,18; അ ായം 11-4; അ ായം 12-5; അ ായം 15-8, 13,16; അ ായം 17-9,10 എ ിവ ചാണക രചിതമ എ ് സാധാരണ ാ ് േപാ ം 4


ചാണക നീതി മന ി ാ താണ്. ീകെള ം ാെര ം െപാ െവ നി ി െകാ മായ േ ാക നീതിനി ണ ം, ജിേത ിയ ം, സമ മായ ഒ ജീവിതവീ ണ ായി വ മായ ചാണക െ േമ െക ിെവ ത് അനീതിയാ െമ േതാ . അ േപാെല രാമ , ട ിയ േദവ ാെര തി െകാ േ ാക ം പി ീട് ിേ തായിരി ാനാണ് തല് സാ ത. എ ാ ം േമ പറ ഗൗഡീയ മ ിരം പതി ിെല പാഠെ ത ാലം അ േപാെല ഇതി ന കയാണ് െച ി ത്. ഇനിെയാരി സാധി െമ ി സംേശാധനം െച ഒ പതി ് ഇറ വാ മി ാെമ വ ാേമാഹി . വിവ

5


ചാണക നീതി

ായം 1

ണമ ശിരസാ വി ം ൈ േലാക ാധിപതിം ം നാനാശാേ ാ തം വേ രാജനീതിസ യം 1 ിേലാക െട ം അധിപതി ം മായ ഭഗവാ വി വിെന ശിരസാ ണമി െകാ ് വിവിധ ശാ ളി നി ം സ യി ി രാജനീതിെയ njാ പറയാം. അധീേത ദം യഥാ ശാ ം നേരാ ജാനാതി സ മഃ ധ േ ാപേദശവിഖ ാതം കാര ാകാര ം ഭാ ഭം 2 ഈ

ശാ െ േവ വ ം മന ിലാ ിയ ിമാനായ വ ി ധ ശാ ളി വ ി െ ി ഭ ം അ ഭ മായ വിധിനിേഷധ െള അറി . തദഹം സ േയന വി യാെതാ ാപി ഹിതെ

വ ാമി േലാകാനാം ഹിതകാമ യാ ാതമാേ ണ സ ത ം പദ േത 3 ിെന അറി ാ ഒരാ സ തം േവാ ആ അറിവിെന എ ാവ െട ം ആ ഹി െകാ ് njാ പറയാം.

ഖശിേഷ ാപേദേശന ീ ഭരേണന ച ഖിൈത: സം േയാേഗണ പ ിേതാപ വസീദതി 4 6


ചാണക നീതി ിഹീനനായ ശിഷ െന ഉപേദശി ക, ഃസ ഭാവി യായ ീെയ സംര ി ക, ഃഖിത ാ മാ അതി യായ സൗ ദം െവ ക ഇവ ലം വിദ ാ ാ േപാ ം ഖി വാനിടയാ ം. ാ ഭാര ാ ശഠം മി ം ത േ ാ ര ദായക: സസ േ ച േഹ വാേസാ ത േരവ ന സംശയ: 5 :സ ഭാവി മായ ഭാര , വ കനായ ്, അ സരണയി ാ പരിചാരക , പാ ക വസി വീട് എ ിവ ത തെ യാണ് എ തി സംശയമി . ആപദ േ ധനം രേ ത് ദാരാ രേ ത് ധൈനരപി ആ ാനം സതതം രേ ത് ദാൈരരപി ധൈനരപി 6 ആപ

് ി

സംര ി സ യം ര

വ വ ക. ി

േ ാ ഉപേയാഗി വാനായി ധനം ക. അതി പരിയായി ഭാര െയ എ ാ ഇതിെല ാ പരിയായി തെ ക.

ആപദ േ ധനം രേ ത് ീമതാം ത ആപദഃ കദാചി ലേത ല ീഃ സംചിേതാപി വിനശ തി 7 ആപ

വ േ ാ ഉപേയാഗി വാനായി ധനം ി വ ക. ഐശ ര വാ ാ ് ആപ വ െത െന? ചിലേ ാ ല ിേദവി വി േപാ കയാെണ ി സ യി െവ ധനെമ ാം നശി േപാ ം. 7


ചാണക നീതി യ ി േദേശ ന സ ാേനാ ന ി ന ച ബാ വാ: ന ച വിദ ാഗമ: ക ിത് തം േദശം പരിവ േയല് 8 ഏെതാ നാ ിലാേണാ തനി ് ആദരവ്, തനി ചിതമായ െതാഴി , ബ , വിദ ാ ജന ി സൗകര ം എ ിവയി ാ ത് അവിടം ഉേപ ി േ താണ്. ധനികഃ േ ാ ിേയാ രാജാ നദീ ൈവദ പ മഃ പ യ ന വിദ േ ന ത ദിവസം വേസത് 9 ധനിക , േ ാ ിയ (േവദ ), രാജാവ്, നദി, ൈവദ ഇവയ മി ാ േദശ ് ഒ ദിവസം േപാ ം താമസി ത്. േലാകയാ ാ ഭയം ല പ യ ന വിദ േ

ാ ദാ ിണ ം ത ാഗശീലതാ ന ര ാത് ത സം ിതിം 10

ഉപജീവന ിന് െതാഴി , ഭയം, ല ാ, ത ാഗശീലം ഇവയ മി ാ േദശ ് താമസി

ദയാ, ത്.

ജാനീയാത് േ ഷേണ ത ാ ബാ വാ വ സനാഗേമ മി ം ചാപ ികാേല ഭാര ാം ച വിഭവ േയ 11 ക വ നി വഹണ ില് േസവകെന ം, ഃഖം വ േ ാ ബ െള ം, ആപ വ േ ാ 8


ചാണക നീതി ിെന ം, സ തിരി റിേയ താണ്.

നശി

േ ാ

ഭാര െയ ം

ആ േര വ സേന ാേ ഭിേ ശ സ േട രാജദ ാേര ശാേന ച യ ി തി സ ബാ വ: 12 േരാഗം, ഃഖം എ ിവ വ േ ാ ം, ാമം േനരി േ ാ ം, ശ െളതി േ ാ ം, രാജെകാ ാര ിെ വാതി ം, ശാന ി ം െട ാ വനാണ് യഥാ ബ . േയാ വാണി പരിത ജ അ വം പരിേഷവേത വാണി തസ നശ ി അ വം ന േമവ ഹി 13 യാെതാ വനാേണാ നി ിതമായി തിെന പരിത ജി ി ് അനി ിതമായതിെന പി ട ാത്, ആവ ി ് നി ിതമായവ ന െ . അനി ിത മായവ എ ായാ ം ന െ തെ . വരേയത് ലജാം ാേ ാ വി പാമപി കന കാം പശീലാം ന നീചസ വിവാഹഃ സ േശ േല 14 വിേവകിയായ ഒ വ വി പയാെണ ി ം ന ല ി പിറ കന കെയ വിവാഹം െച ണം. രിയാെണ ി േപാ ം നീച ല ി പിറ വെള വിവാഹം െച ത്. തനി ് ല മായ ല ി നി വിവാഹമാണ് ഉചിതമായി ത്.

9


ചാണക നീതി നഖീനാം ച നദീനാം ച വിശ ാേസാ ൈനവ ക

ംഗിണാം ശാ പാണിനാം വ : ീ രാജ േല ച 15

െകാ േതാ,നഖ േതാ ആയ ഗ െള ം, നദികെള ം, ആ ധധാരികെള ം, ീകെള ം, രാജ ല ി െ വേര ം ഒരി ം വിശ സി ത്. വിഷാദപ തം ാഹ ം അേമധ ാദപി കാ നം നീചാദപ മാ വിദ ാ ീര ം ലാദപി 16 അ തം വിഷ ി ില് നി േപാ ം എ ാം. അേമ ില് കിട തായാ ം സ െ ം സ ീകരി ാം. അ േപാെല, ഉ മമായ വിദ െയ നീചനില് നി ം, ീര െ നീച ല ില് നി ം സ ീകരിേ താണ്. ആഹാേരാ ദ ി ണഃ ീണാം ി ാസാം ച സാഹസം ഷ ണം ൈചവ കാമ ാ ണഃ

ണാ തഃ 17

ഷ ാെര അേപ ി ് ീക െട ആഹാരം ര ിര ി ം, ി നാലിര ി ം, സാഹസം ആറിര ി ം, കാമം എ ിര ി മാെണ പറയെ .

10


ചാണക നീതി

ായം 2

അ തം സാഹസം മായാ ഖത ം അതി ത അെശൗചത ം നി യത ം ീണാം േദാഷാഃ സ ഭാവജാഃ 1 സത സ തയി ാ , ിേമാശം, അത ാ ഇവെയ ാം തെ േദാഷ ളാണ്.

സാഹസം, വ ന, ി, ിയി ാ , ദയയി ാ ീ െട സ ാഭാവിക ളായ

േഭാജ ം േഭാജനശ ി രതിശ ി വരാംഗനാ വിഭേവാ ദാനശ ി നാ സ തപസഃ ഫലം 2 േഭാഗവ ം അവെയ അ രിയായ ീ ം രതിശ െച ാ മന ം ഒരാ (അതിമഹ ായ) തപ ിെ

ഭവി വാ െക ം, ി ം, സ ം അ ദാനം ് ലഭി ത് അന മായ ഫലമാ യി മാ മാണ്.

യസ േ ാ വശീ േതാ ഭാര ാ ഛ ാ ഗാമിനി വിഭേവ യ സ ഃ തസ സ ഇൈഹവ ഹി 3 ഒരാ ് അ സരണ ം, തെ ഇ മ സരി ് വ ി ഭാര ം, തനി സ ി അയാ സ മാെണ ി അയാ ് സ ം ഈ േലാക ി തെ യാണ്. 11


ചാണക നീതി േത ാ േയ പി ഭ ഃ സ പിതാ യ േപാഷകഃ ത ി ം യസ വിശ ാസഃ സാ ഭാര ാ യ നി തിഃ 4 പിതാവിേനാട് ഭ ി വരാണ് ശരിയായ ാ , മ െള േവ വ ം വള വനാണ് യഥാ പിതാവ്, യഥാ ് വിശ നായിരി ണം, തെ ഭ ാവിന് സം ി ം ശാ ി േമ വളാണ് യഥാ ഭാര . പേരാേ കാര ഹ ാരം തേ ിയവാദിനം വ േയത് താ ശം മി ം വിഷ ംഭം പേയാ ഖം 5 തെ പില് മ രമായി സംസാരി ക ം അ ാ േ ാ തനിെ തിരായി വ ി ക ം െച െള ഒഴിവാ ണം. അവ കളി മാ ം പാ വിഷ ംഭം േപാെലയാണ്. ന വിശ േസത് മിേ ച മിേ ചാപി ന വിശ േസത് കദാചിത് പിതം മി ം സ ം ഹ ം കാശേയത് 6 നായ മി െ

ിെന വിശ സി ത്. സാമാന നായ വിശ സി ത്. എെ ാ , 12


ചാണക നീതി ചിലേ ാ രഹസ

അയാ ം െവളിെ

േദഷ ി ടിമ െ ിേയ ാം.

മനസാ ചി ിതം കാര ം വാചാ ൈനവ കാശേയ മേ ണ ര േയത് ഢം കാേര ചാപി നിേയാജേയ

് എ ാ

7

മന ി ചി ി ഭാവിപരിപാടിക വാ കളി െട (എ ാവേരാ ം) െവളിെ ത്. വളെര വിശ ം, ിമാ ാ മായ മായി രഹസ മായി ച െച േശഷം അവ നട ി വ ണം. ക ംചഖ ഖത ം ക ം ച ഖ െയൗ നം ക ാത് ക തരം ൈചവ പരേഗഹനിവാസനം 8 വി ി ം ഃഖകരമാണ്. െയൗവന ം ഃഖകരമാണ്. എ ാ അന െ വീ ി താമസി താണ് ഏ ം സ ടകരമായി ത്. ൈശേല ൈശേല ന മാണിക ം െമൗ ികം ന ഗേജഗേജ സാധേവാ ന ഹി സ ച നം ന വേന വേന 9 എ പ ത ളി ം മാണിക ് കാണെ എ ാ ആനക െട ം മ ക ളി കാണെ ി . എ ായിട ം സ 13

ി . ക ം ന ം


ചാണക നീതി കാണെ കാണെ

ി . ി .

എ ാ

വന

ളി ം

ച നം

ാ വിവിൈധഃ ശീൈല നിേയാജ ാഃ സതതം ൈധഃ നീതി ാ ശീലസ ാ ഭവ ി ല ജിതാഃ 10 ിമാ ാ സ ം ശീല േളാെട വള നീതിശാ മറി വ ി തെ സ േപ

മ െള വിവിധ ളായ ന ണം. ന ശീല വ ം മായ മ പി ീട് ംബ വ .

മാതാ ശ ഃ പിതാ ൈവരീ യാഭ ാം ബാലാ ന പാഠിതാഃ സഭാ മേധ ന േശാഭേ ഹംസ മേധ ബേകാ യഥാ 11 ാെര െച ി പഠി ി ാ മാതാവ് ശ ം, പിതാവ് ൈവരി മാ . എെ ാ , ആ ാ വിദ ാ ാരിരി സദ ി അരയ െട മധ ി െപ താറാവിെനേ ാെല േശാഭി ി . ലാളേന ബഹേവാ േദാഷാഃ താഡേന ബഹേവാ ണഃ ത ാത് ം ച ശിഷ ം ച താഡേയത് ന ലാളേയത് 12 14


ചാണക നീതി ികെള ലാളി തി വളെരയധികം േദാഷ ്. (അടി െകാ ്) ശി ി െകാ ് ധാരാളം ണ ്. അ െകാ ് െന ം ശിഷ െന ം ശി ി ണം, ലാളി ത്. േ ാേകന വാ തദ േ ന തദ ാ ാ േരണ വാ അവ ം ദിവസം ര ാത് ദാനാധ യനക മഭിഃ 13 ഒ േ ാകേമാ, അതിെ പ തിേയാ, അതിെ ം പ തിേയാ, ഒര രെമ ി േമാ പഠി ി ം, ദാനം, അധ യനം അഥവാ മ സ ക മ ളി െട ം ഓേരാ ദിവസെ ം സഫലമാ ി ീ ണം. കാ ാവിേയാഗഃ സ ജനാപമാനം ഋണസ േശഷം പസ േസവാ ദാരി ഭാേവാ വി ഖം ച മി ം വിനാ ിൈനേത ദഹ ി കായം 14 ഭാര മാ വിരഹം, സ ജന ളി നി ാ അപമാനം, ബാ ി വ കടം, നായ രാജാവിെന േസവിേ ി വ ക, ദാരി ം, േ ഹം കാണി ാ ് ഇവ െയ ാം തീയി ാെത തെ ശരീരെ ദഹി ി . നദീതീേര ച േയ ാഃ പരേഗേഹ കാമിനീ മ ിഹീനാം രാജാനഃ ശീ ം നശ സംശയഃ 15 15


ചാണക നീതി നദീതീര നി വസി ീ ം, ഇവെയ ാം േവഗം സംശയമി .

ം, അന ഹ ി മ ികളി ാ രാജാവ് തെ നശി െമ തി

ബലം വിദ ാ ച വി ാണാം രാ ാം ൈസന ം ബലം തഥാ ബലം വി ം ച ൈവശ ാനാം ാണാം പാരിചര കം 16 ാ ണ െട ബലം അവ െട അറിവാണ്. രാജാ ാ േടത് ൈസന ം, ൈവശ ാ േടത് ധന ം, ാ േടത് പരിചരണ മാണ്. നി നം ഷം േവശ ാ ജാ ഭ ം പം ത േജ ഖഗാ വീതഫലം ം ാ ചാഭ ാഗതാ ഹം 17 ധനം ന െ ഷെന േവശ ം, പരാജിതനായ രാജാവിെന ജന ം, കാ ളി ാ െ പ ിക ം, ആഹാരം കഴി േശഷം ആതിേഥയെ ഹെ അതിഥി ം ഉേപ ി . ഹീത ാ ദ ാ വിദ ാ

ിണാം വി ാ ജ ി യജമാനകം ം ശിഷ ാ ദ ധാരണ ം ഗാ ഥാ 18

അ േപാെല ദ യജമാനെന ം,

ിണലഭി േശഷം വിദ അഭ സി കഴി 16

ാ ണ േശഷം


ചാണക നീതി ശിഷ ാ വിെന ം, തീയി ഗ ം ഉേപ ി .

നശി

കാടിെന

രാചാരി രാ ി രാവാസീ ച നഃ യ ൈമ ീ ിയേത ംഭി നരഃ ശീ ം വിനശ തി 19 രാചാര വ , വസി വ , സൗ ദം ല

ി വ , ഃസ ഭാവ വ വ േവഗം തെ

ഷി ല എ ിവേരാട് നശി ം.

സമാേന േശാഭേത ീതിഃ രാ ി േസവാ ച േശാഭേത വാണിജ ം വ വഹാേര ദിവ ാ ീ േശാഭേത േഹ 20 സൗ ദം ല ത ി ം, േസവനം രാജാവി ം, ക വടമന ിതി െപാ രംഗ ം, രി ം ശീല മായ ീ സ ഹ ി ം േശാഭി .

17


ചാണക നീതി

ായം 3

കസ േദാഷഃ േല നാ ി വ ാധിനാ േകാ ന പീഡിതഃ വ സനം േകന ന ാ ം കസ െസൗഖ ം നിര രം 1 ആ െട ംബ ിലാണ് കള മി ാ ത്? വ ാധി യാ പീഡി െ ടാ ത് ആരാണ്? ആ ാണ് ഃഖമി ാ ത് ? ആ ാണ് നിര രം ഖ ത് ? ആചാരഃ ലമാഖ ാതി േദശമാഖ ാതി ഭാഷണം സം മഃ േ ഹമാഖ ാതി വ രാഖ ാതി േഭാജനം 2 ഒരാ െട െപ മാ ി നി ം അയാ െട ല ം, സംസാര ി നി ് അയാ െട നാ ം, ആതിഥ ി നി ് േ ഹ ം, ശരീരവലി ി നി ് അയാ കഴി ഭ ണ ിെ അള ം ന ് മനസിലാ ാം. േല േയാജേയാ കന ാം ം വിദ ാ േയാജേയ വ സേന േയാജേയ ം മി ം ധ േ നിേയാചേയ 3

18


ചാണക നീതി കന കയായ ിെയ ന ംബ ിേല ് വിവാഹം കഴി ി യ ണം. െന ന ായി വിദ യഭ സി ി ക ം േവണം. ശ വിെന ഃഖി ി ക ം മി െ ധാ ികമായ മാ ി നയി ക ം െച ണം. ജനസ ച സ പസ വരം സ േപാ ന ജനഃ സ േപാ ദംശതി കാേല ജന പേദ പേദ 4 നായ ഒരാെള ം പാ ിെന ം താരതമ ം െച േ ാ പാ ് േന ാ ം ന താെണ പറയാം. പാ ് അതിെന േകാപി ി േ ാ മാ േമ കടി . എ ാ ഓേരാ കാ െവ ി ം ഉപ വി . ഏതദ േഥ ലീനാനാം പാഃ ആദിമധ ാവസാേന ന േത ഗ

ി സം ഹം ി വി ിയാം 5

ഇ െകാ ാണ് രാജാ ാ ലീന ാെര നി ത്. ആദ ം അവ െട സ ഭാവ െപ മാ ി ം വ ത ാസം വ ി .

െട ി ം

ളേയ ഭി മര ാദ ഭവ ി കില സാഗരാഃ സാഗരാ േഭദമി ി ളേയ/പി ന സാധവഃ 6 ളയകാല ് സ ലംഘി ് കരയി

ത േവശിെ 19

െട മര ാദ (അതിര്) ിരി ാം. എ ാ


ചാണക നീതി സ ത

ന ഒരി െട സ ഭാവെ

ം ( ളയം വ ാ ൈകെവടി ി .

േപാ ം)

ഖ പരിഹ വഃ ത േ ാ ദ ിപദഃ പ ഃ ഭിന ി വാ ശേല ന അ ഃ ക േകാ യഥാ 7 അവിേവകിയായ ( ഢനായ) ഒരാെള ഒഴിവാ േ താണ്. എെ ാ അയാ ര കാ ഗമാണ്. അ ശ മായ േപാെല അയാ നെ വാ ക െകാ ് റിേവ ി ം. പെയൗ നസ ാഃ വിശാല ലസംഭവാഃ വിദ ാഹീനാ ന േശാഭേ നി ാ ഇവ കിം കാഃ 8 സൗ ര ം, ജനി വ ം മണ മി ാ ി .

യൗവന വ ം, ഉ ത ല ി വിദ ാഹീനരാെണ ി , യാെതാ രി ി െളേ ാെല, േശാഭി

േകാകിലാനാം സ േരാ പം ീണാം പം പതി തം വിദ ാ പം പാണാം മാ പം തപസ ിനാം 9

20


ചാണക നീതി യി ക ാ ണ സൗ ര ം.

സ ര ം, ീകക ് അറി ം, തപസ ിക

പാ ി ത ം, ് മ മാണ്

ത േജേദകം ലസ ാ േ ാമസ ാ േ ലം ത േജത് ാമം ജനപദസ ാ േ ആ ാ േ ഥിവിം ത േജത് 10 ല ി േവ ി ഒരാെള ം, ാമ ലെ ം, നാടി േവ ി ാമെ ലാഭ ി േവ ി േലാകെ ം ത ജിേ

ി

േവ ി ം, ആ താണ്.

ഉേദ ാേഗ നാ ി ദാരി ം ജപേതാ നാ ി പാതകം െമൗേന ച കലേഹാ നാ ി നാ ി ജാഗരിേതാ ഭയം 11 അ ാനിയായ ഒര ് ദാരി ം ഉ ാവി , ജപം അ ി വന് പാപ ാവി . മൗനമായിരി വന് കലഹ ം, ജാ തേയാെടയിരി വന് ഭയ ാവി . അതി േപണ ൈവ സീത അതിഗ േ ണ രാവണഃ അതിദാനാത് ബലി ബേ ാ അതി സ വ േയത് 12

21


ചാണക നീതി അതിയായ െസൗ ര ം കാരണം സീത ം, അതിയായ അഹ ാര ാ രാവണ ം ആപ േനരി . അതിയായ ദാനശീല ാ മഹാബലി ാന നായി. അതിനാ ആധിക ം സ ഒഴിവാേ താണ്. േകാ ഹി ഭാരഃ സമ ാനാം കിം രം വ വസായിനാം േകാ വിേദശഃ സവിദ ാനാം കഃ പരഃ ിയവാദിനാം 13 സമ ഥ ാ ് എ ാണ് െച ാന് വ ാ ത്? പരി മശാലിക ് എ ാണ് െരയായി ത്? വിദ ാ ാ ് ഏതാണ് വിേദശമായി ത്? മ രമായി സംസാരി വ ് ആരാണ് അന നാ യി ത്? ഏേകനാപി േ ണ ിേതന ഗ ിനാ വാസിതം തദ നം സ ം േ ണ ലം തഥാ 14 ഗ േളാ ടിയ ഒ ന ിനാ വനം വ ം െസൗരഭ ം നിറ േപാെല സ ഭാവിയായ ഒ നാ ലം ശ മാ . ഏേകന േ ണ ദഹ മാേനന വ ിനാ ദഹ േത തദ നം സ ം േ ണ ലം തഥാ 15 22


ചാണക നീതി ഉണ വ

ിയ ഒ ിെന ബാധി തീ കാടിെന നശി ി േപാെല ഃസ ഭാവി യായ ഒ ല ിെന നശി ി .

ഏേകനാപി േ ണ വിദ ാ േതന സാ നാ ആ ാദിതം ലം സ ം യഥാ ചേ ണ ശ രീ 16 വിദ ാസ രാ ി െ

ം ണവാ മായ ഒേര ഒ മക , ച േപാെല, ല ിന് ആ ാദം ന .

കിം ജാൈത ബ ഭിഃ ൈ ഃ േശാകസ ാപ കാരൈകഃ വരേമകഃ ലാലംബി യ വി ാമ േത ലം 17 ഃഖ ം അല തിേന ാ േമ ഒ

ാ ന ത്, ാ

അേനകം ല ിന് ആ താണ്.

ാ യ ം

ാ ഖ

ലാളേയത് പ വ ഷാണി ദശവ ഷാണി താഡേയത് ാേ േഷാഡേശ വ േഷ ം മി വദ് ആചേരത് 18 െന അ ാം വയ വെര ലാളി ക ം, പി ീട് പ വ ഷം ദാസെനേ ാെല വള ക ം, പതിനാ 23


ചാണക നീതി വയ ായാ െപ മാ ക ം േവണം.

ിെനേ ാെല

ക തി

ഉപസ േ ന ചേ ച ഭിേ ച ഭയാവേഹ അസാ ജനസ േ യഃ പലാേയത് സ ജീവതി 19 ഭയാനകമായ തിേ ാഭം, ം, വര എ ിവ വ േ ാ ം, ാ െട െക ി നി ം ഓടിേ ാ വ ര ിതനായി ജീവി . ധ ാ ഥകാമേമാ ാണാം യൈസ േകാപി ന വിദ േത ജ ജ നി മ േത മരണം തസ േകവലം 20 ധ ം, അ ഥം, കാമം, േമാ ം ഇവയി ഒെ ി ം േനടാ മ ഷ മരി വാ േവ ി മാ മാണ് വീ ം വീ ം ജനി ത്. ഖാ യ ന ജ േ ധാന ം യ സ ിതം ദാ േത കലേഹാ നാ ി ത ീഃ സ യമാഗതാ 21 ഢ ാെര സ രി ാതിരി ക ം, ധാന ആവശ ിന് േശഖരി ക ം, ഭാര ാഭ ാ ാ കലഹി ക ം െച ാ വീ ി ല ീ േദവി (ഐശ ര ം) സ യം വ ണ .

24


ചാണക നീതി

ായം 4

ആ ഃക ച വി ം ച വിദ ാ നിധനേമവ ച പൈ താനി ഹി ജ േ ഗ ഭ ൈസ വ േദഹിനഃ 1 ആ ്, ക ം, സ ്, വിദ , ത എ ീ അ ം ഒരാള് മാതാവിെ ഗ ഭ ിലിരി േ ാ തെ നി യി െ വയാണ്. സാ ഭ േ നിവ േ മി ാണി ബാ വാഃ േയ ച ൈതഃ സഹ ഗ ാരാത് തം ലം 2 സ ന ളി നി ം ബ ം അക . എ അ ഗമി വ ത െട ല ിന് തം േനടിെ ാ

ാ ം ാ സ സ ക .

ം ന െള ളി െട

ദ ശനധ ാനസം ൈശ മ ീ മീ ച പ ിണീ ശി ം പാലയേത നിത ം തഥാ സ നസംഗതിഃ 3 മ ം, ആമ, പ െകാ ം, ചി െകാ െള സംര

ി എ ിവ യഥാ മം ി ം, ശനം െകാ ം ത െട ി വള . അ േപാെല 25


ചാണക നീതി സ വള

ം ത

െട

െട

വെര സംര

ി

.

യാവ േ ാ ഹ യം േദേഹാ യാവ ത രതഃ താവദാ ഹിതം ര ാത് ാണേ കിം കരിഷ തി 4 ശരീരം ആേരാഗ േ ാെടയിരി േ ാ തെ , മരണം അ െ തി ായി, ഒരാ തനി ് ഹിതമായത് ( ണകരമായത്) െചേ താണ്. ാണ വി േപായാ പിെ െച വാ കഴി ം. കാമേധ ണാ വിദ ാ ഹ കാേല ഫലദായിനീ വാേസ മാ സ ശീ വിദ ാ ം ധനം തം 5 അറിവ് കാമേധ വിെനേ ാെലയാണ്. അത് എ ാല ം ഫലം ന ം. വിേദശ ് അത് അ െയേ ാെല ഒരാെള സംര ി ം. അ െകാ ാണ് വിദ മറ കിട നിധിേപാെല യാെണ ് പറ ത്. ഏേകാപി ണവാ േ ാ നി േണന ശേതന കിം ഏക േമാ ഹ ി ന ച താരാഃ സഹ ശഃ 6 26


ചാണക നീതി ണവാനായ ഒ േപാ ം ണഹീനരായ മാെര ാള് ന താണ്. രാ ി ച ഒ ാണ് ഇ ിെനയക ത്, ആയിര ണ ി ന ള . ഖ ിരാ തഃ സ ചാ

ജാേതാപി ത ാ ാത േതാ വരഃ ഃഖായ യാവ ീവം ജേഡാ ദേഹത് 7

ഢ ം ദീ ഘാ വ മായ ഒ ജനി തിേന ാ ന ത് നി ജീവനായ ജനി താണ്. എെ ാ മരണമട ത ാല േ ് മാ േമ ഃഖ ാ , എ ാ ഢ ം ദീ ഘാ വ മായ ജീവിതകാലം വ ഃഖ ിനിടയാ ം. ാമവാസഃ ലഹീനേസവാ േഭാജനം േ ാധ ഖീ ച ഭാര ാ േഖാ വിധവാ ച കന ാ വിനാ ിനാ ഷട് ദഹ ി കായം 8 ാമ ിെല താമസം, നീച ാെര േസവി , ചിയി ാ ആഹാരം, േദഷ സ ഭാവിയായ ഭാര , ഢനായ , വിധവയായ മക എ ിവ ആ ം തീയി ാെത തെ ശരീരെ ദഹി ി വയാണ് (നിര മായ േശാക ിന് കാരണമാെണ ഥം). കിം തയാ േകാ

ിയേത േധന ാ യാ ന േഭാ േ ണ ജാേതന േയാ ന വിദ ാ 27

ീ ന ഗ ഭിണീ ഭ

ിമാ

9


ചാണക നീതി പാ ന കാ ം ഗ ഭിണിയ ാ മാെയ പ വിെനെ ാ ് എ െച ാനാണ്? അ േപാെല അ സരണയി ാ വ ം അറിവി ാ വ മായ ായ െകാെ ് േയാജനം? സംസാരതാപദ ാനാം േയാ വി ാ ി േഹതവഃ അപത ം ച കള ം ച സതാം സംഗതിേരവ ച 10 ഇഹേലാകജീവിത ിെല ഃഖ ളാ ക മ ഭവി വ ് ആശ ാസം ന കാര ളാ ത് - മ ം, ഭാര ം, സ നസംസ ഗ ം. സ ി രാജാനഃ സ ി പ ിതാഃ സ ത് കന ാഃ ദീയേ ീേണ താനി സ ത് സ ത് 11 രാജാവ് (ഒ കാര ം) ഒരി പി , പ ിത ാ (ഒ കാര ഉപേദശി , ികെള ഒരി കഴി ി . ഈ ് കാര മാ േമ നട . ഏകാകിേനാ തേപാ ദ ാഭ ാം പഠനം ഗായനം ിഭിഃ ച ഭി ഗമനം േ ം പ ഭി ബ ഭി രണഃ 12 28

മാ ം ആ ാ ം) ഒരി മാ ം മാ ം വിവാഹം ഓേരാ ാവശ ം


ചാണക നീതി തപ ് ഒ ം, പഠനം ര േപ േച ം, പാ പാ ത് േപ േച ം, യാ നാ േപെരാ മി ം, ഷി അ േപെരാ മി ം, ം അേനകം േപ ം േച ് െചേ താണ്. സാ ഭാര സാ ഭാര സാ ഭാര സാ ഭാര

ാ യാ ചി ദ ാ ാ യാ പതി താ ാ യാ പതി ീതാ ാ സത വാദിനി 13

യഥാ ഭാര ി വ ം, സാമ ഥ പതി ത ം, ഭ ാവിന് സേ ാഷം ന സത ം പറ വ ം ആയിരി ം.

വ ം, വ ം,

അ സ ഹം ന ം ദിശഃ ന ാ ബാ വാഃ ഖസ ദയം ന ം സ വ ന ാ ദരി താ 14 ാരി ാ വന് വീട് ന മാ . ളി ാ വന് എ ാ ദി ക ം ന മാ ദയം ന ം, ദരി ന് എ ായിട ം ന അനഭ ാേസ വിഷം ശാ ം അജീ േണ േഭാജനം വിഷം ദരി സ വിഷം േഗാ ി സ ത ണീ വിഷം 15

29

ബ . ഢന് മാ .


ചാണക നീതി അഭ ാസമി ാ വന് ശാ ാന ം, ദഹി ി െ ി ഭ ണ ം, ദരി ന് െപാ സദ ം, ന് വതി ം വിഷ ല മാണ്. ത േജ ം ദയാഹീനം വിദ ാഹീനം ം ത േജത് ത േജത് േ ാധ ഖീം ഭാര ാം നിേ ഹാ ബാ വാം േജത് 16 ദയവി ാ ധ െ ം, വിെന ം, േദഷ ാരിയായ േ ഹമി ാ ബ െള ം ത ജിേ

അറിവി ാ ഭാര െയ ം, താണ്.

അ ാ ജരാ േദഹവതാം വാജിനാം ബ നം ജരാ അൈമ നം ജരാ ീണാം വ ാണാമാതേപാ ജരാ 17 മ ഷ ് അതിയാ യാ െച െകാ തിരക ് അതിയായ ബ നം െകാ ീക ് ൈമ നമി ാ െകാ ം, വ െവയിേല ാ െകാ ം ജര ബാധി . കഃ കാലഃ കാനി മി ാണി േകാ േദശഃ െകൗ വ യാഗെമൗ ക ാഹം കാ ച േമ ശ ിഃ ഇതി ചി ം ഃ 18

30

ം, ം, ്


ചാണക നീതി തായി ഏെത ി ം ിയിേല െ തി ് അതി ചിതമായ കാലേദശ േളത്, തെ മി ളാെരാെ , വര െചലെവ , താനാര്, തനി െ ശ ി ് എ ി െന വീ ം വീ ം ചി ിേ താണ്. അ ി േദേവാ ദ ിജാതീനാം നീനാം ദി ൈദവതം തിമാസ ിനാം സ സമദ ശിനഃ 19 ാ ണ ് ൈദവം അ ി ം, നിമാ ് ൈദവം ദയ ി ം, അ ിക ് ൈദവം വി ഹ ളി ം, സമദ ശിക ് ൈദവം എ ായിട മാ .

31


ചാണക നീതി

ായം 5

ര ി ദ ിജാതീനാം വ ണാനാം ാ േണാ ഃ പതിേരവ ീണാം സ സ ാഭ ാഗേതാ ഃ1 ാ ണ െട അ ി ം, മ ാ ാണ ം, ീ സഭ അതിഥി മാ .

വ ് ാ ം എ ാവ

യഥാ ച ഭിഃ കനകം പരീ േത നിഘ ഷണേഛദന താപതാഢൈനഃ തഥാ ച ഭിഃ ഷ പരീ േത ത ാേഗന ശീേലന േണന ക ണാ 2 ഉര ക, റി ക, ടാ ക, അടി ക എ ി െന നാ തര ി സ ിെന പരിേശാധി െ േപാെല ത ാഗം, സ ഭാവം, ണ , വ ിക എ ീ നാലിെനയടി ാനമാ ി ഷ ം പരിേശാധി െ . താവദ് ഭേയ േഭതവ ം യാവദ് ഭയമനാഗതം ആഗതം ഭയം വീ ഹ വ ം അശ യാ 3 ഭയ ളവാ ഏതിെന ം അത് വെ ിേ വെര മാ െമ ഭയ ാ . അ വ േച ാ യാെതാ സംശയ ം ടാെത അതിെന േനരിടണം.

32


ചാണക നീതി ഏേകാദരസ താ ഏക ന ജാതകാഃ ന ഭവ ി സമാഃ ശീേല യഥാ ബദരക കാഃ 4 ഒേര ഉദര ി പിറ വ ം ഒേര ന ി ജനി വ ം സ ഭാവ ി ഒ േപാെലയാകണ െമ ി - ഇല ായ ം ഇല മര ിെല ം സ ഭാവ ി വിഭി രായിരി േപാെലയാ ണിത്.1 നിഃ േഹാ നാധികാരിസ ാനാകാേമാ മ ന ിയഃ നാവിദ ഃ ിയം യാത് വ ാ ന വ കഃ 5 അത ാ ഹമി ാ വ ഉയ പദവിയിലി രി ി . കാമനയി ാ വ അല ാര ിയനാ കയി . േലാകപരിചയമി ാ വ ിയ രമായി സംസാരി കയി . േന പറ വ വ ി ക മി . ഖാണാം പ ിതാ േദ ഷ ാഃ അധമാനാം മഹാധനാഃ വാരാംഗനാ ല ീണാം ഭഗാനാം ച ഭഗാ: 6 ഖ ാ പ ിത ാെര ം, അധമ ാ ധനിക െര ം, ല ീക േവശ െയ ം സൗ ര മി ാ ീക സൗ ര വെര ം െവ .                                                             1  ഇല ായ ഔഷധ ണ 33 

താണ്.


ചാണക നീതി ആലേസ ാപഹതാ വിദ ാ പരഹ ഗതാഃ ീയഃ അ ബീജം ഹതം േ ം ഹതം ൈസന ം അനായകം 7 വിദ ആലസ ം െകാ ം, െ െകാ ം, പാടം വി ൈസന ം നായകനി ാ െകാ

ീക അന ാധീന റ െകാ ം, ം നശി .

അഭ ാസാ ാര േത വിദ ാ ലം ശീേലന ധാര േത േണന ായേത ത ാര ഃ േകാേപാ േനേ ണ ഗമ േത 8 വിദ നിര രമായ അഭ ാസം െകാ ം, ലമഹിമ സ ഭാവ ണം െകാ ം നിലനി . ആര അയാ െട ണ ളി െട ം, േ ാധം ക കളി െട ം തിരി റിയെ വിേ ന ര േത ധ േ ാ വിദ ാ േയാേഗന ര േത നാ ര േത പഃ സ ് ിയാ ര േത ഹം 9 ധ ം സ െകാ ം, അറിവ് നിര െകാ ം, രാജാവ് വായ വാ ക ംബം ന ീകളാ ം ര ി െ .

34

രാഭ ാസം െകാ ം,


ചാണക നീതി അന ഥാ േവദശാ ാണി ാനപാ ിത മന ഥാ അന ഥാ ത പദം ശാ ം േലാകാഃ ിശ ി ചാന ഥാ 10 േവദശാ െള ം, അതി െള ം ശാ ാെര ം ഭവി . ദാരി അ

പറ നി ി

ിരി വ

ആചാര േ ശമ

നാശനം ദാനം ശീലം ഗതിനാശനം ാനനാശിനീ ാ ഭാവനാ ഭയനാശിനീ 11

ദാരി ം ദാനെ ം, ന സ ഭാവം ഗതിെയ ം, അറിവ് അ ാനെ ം, ശരിയായ മേനാഭാവം ഭയെ ം ഇ ാതാ . നാ നാ നാ നാ

ി കാമസേമാ വ ാധി ി േമാഹസേമാ രി ഃ ി േകാപസേമാ വ ി ി ാനാ പരം ഖം 12

കാമനക ല മായ വ ാധിേയാ, അവിേവക ി ല മായ ശ േവാ, േ ാധ ി സമമായ തീേയാ, അറിവി സമമായ ഖേമാ േവെറയി . ജ ത ഹി യാേത േകാ ന േത കഃ ഭാ ഭം നരേക പതേത ക ഏേകാ യാതി പരാം ഗതിം 13

35


ചാണക നീതി മ ഷ ഏകനായി ജനി ക ം മരി ക ം, സ യം ന ം െക ം അ ഭവി ക ം, തനി ് നരക ി വീ ക ം, ഒ ് പരമഗതി ാപി ക ം െച . ണം വിദ: സ ണം രസ ജീവിതം ജിതാശസ ണം നാരി നിഃ ഹസ ണം ജഗത് 14 ാനി ് സ ം, ധീരന് ജീവിത ം, ആശെയ ജയി വന് ീ ം, കാമനയി ാ വന് ഈ േലാകം വ ം ണ ല മാണ്. വിദ ാ മി ം വാേസ ഭാര ാ മി ം േഹ ച വ ാധിതെസ ൗഷധം മി ം ധ േ ാ മി ം തസ ച 15 വിേദശയാ െച േ ാ അറി ം, വീ ി േരാഗി ് മ , മരി വന് ണക യിരി ം. ഥാ ിഃ സ േ ഥാ സ േഭാജനം ഥാ ദാനം ധനാേഢ ഥാ ദീേപാ ദിവാപി ച 16

36

ഭാര ം

ം, ാ


ചാണക നീതി സ ി െകാ പക ക നാ നാ നാ നാ

െപ മഴ ം, വിശ ി ാ വന് ഭ ണ ം, ധനികന് െകാ ദാന ം, ി െവ വിള ം വ മാണ്.

ി േമഘസമം േതായം ി ചാ സമം ബലം ി ച ഃ സമം േതേജാ ി ധാന സമം ിയം 17

മഴെവ ി ല മായ ജല ം, സ ം ക ി സമമായ ബല ം, ക ിേ തി ല മായ േതജ ം, ധാന െളേ ാെല ിത വ ം േവെറയി . അധനാ ധനമി ി വാചം ൈചവ ച ദാ: മാനവാഃ സ മി ി േമാ മി ി േദവതാഃ 18 ദരി സ േനടാ ം, ഗ സംസാരി വാ ം, മ ഷ സ ം േനടാ ം, േദവ മാ ി േന വാ ം ആ ഹി . സേത ന ധാര േത ഥ ീ സേത ന തപേത രവിഃ സേത ന വാതി വാ സ ം സേത തി ിതം 19 മി ാധാരമായി നി ം, ര േട ം സത മാണ്. സത ിെന ആ യി ് കാ ് വീ . എ ാം സത െ ആധാരമാ ി നിലനി . 37


ചാണക നീതി ചലാ ല ീ ലാഃ ാണേല ജീവിതമ ിേര ചലാചേല ച സംസാേര ധ ഏേകാ ഹി നി ലഃ 20 സ ം, ാണ ം, ജീവിത ം, താമസ ല െമ ാം മാറിെ ാ ിരി വയാണ്. ച ലമായ ഈ േലാക ി ധ െമാ മാ മാണ് മാറാതി രി ത്. നരാണാം നാപിേതാ ഃ പ ീണാം ൈചവ വായസഃ ച ഷപദാം ഗാല ീണാം ാ ച മാലിനീ 21 ആ ളി രക ം, പ കാ ഗ ളി ാരി ം കാപട ം ( ടിലത)

ികളി കാ ം, ീകളി തലാണ്.

ം, നാ േതാ

ജനിതാ േചാപേനതാ ച യ വിദ ാം യ തി അ ദാതാ ഭയ ാതാ പൈ േത പിതരഃ താഃ 22 ജ ം ന ിയവ ം, ഉപനയി ി വ ം, വിദ ന ിയവ ം, അ ദാതാ ം, ഭയ ി നി ം ി ന ിയവ ം എ ീയ േപ ം പിതാ ാരാ . രാജപ ീ േരാഃ പ ീ മി പ ീ തൈഥവ ച പ ീമാതാ സ മാതാ ച പൈ താ മാതരഃ താഃ 23 38


ചാണക നീതി രാജാവിെ പ ി ം, പ ി ം, പ ി ം, ഭാര ാമാതാ ം, സ ം മാതാ ം എ േപ ം മാതാ ളാ .

39

ിെ ീയ


ചാണക നീതി

ായം 6

ത ാ ധ ം വിജാനാതി താ ാനമവാേ ാതി

ത ാ ത ജതി മതിഃ ത ാ േമാ മവാ യാത് 1

അറി വ െട വാ ക വി ി ് ധ െ അറി . അന രം വിചാര െള ത ജി ക ം ാനം േന ക ം അതിെ ഫലമായി േമാ ം ാപി ക ം െച . പ ീണാം കാക ാലഃ പ നാം ൈചവ രഃ നീനാം പാപ ാല: സ േ ഷാം ൈചവ നി കഃ 2 പ ികളി കാ ം, ഗ ളി നായ ം, നിമാ െടയിടയി പാപം െച വ ം നീചരാണ്. മ വെര നി ി വ എ ാവരി ം നീചനാണ്. ഭ നാ രജസാ

േത കാംസ ം താ മേ ന േത നാരീ നദീ േവേഗന

തി തി 3

പി ളപാ ം ചാരം െകാ ം, െച പാ ം ളി െകാ ം, ീക ആ വ ാ ം, നദിക ഒ െകാ ം രായി ീ . മ മ

സം ജ േത രാജാ മ സം ജ േത ദ ിജഃ സം ജ േത േയാഗീ ീ മ ീ വിനശ തി 4 40


ചാണക നീതി ി ിരി രാജാ ം, ാ ണ ം, േയാഗി ം ആദരി െ (ഈ േപ ം എ ം ഒേര ല ് താമസി ത്). എ ാ അല നട ീ നശി . യസ യസ യസ യസ സ

ാ ാ ാ ാ

ഥാ സ മി ാണി ഥാ സ ബാ വാഃ ഥാഃ സ മാംേ ാേക ഥാഃ സ ച പ ിതഃ 5 വന്

ാ ം. സ ഷ . അവ

ം, ബ ം ധാരാള വനാണ് ഈ േലാക ി യഥാ ഥ തെ യാണ് യഥാ ഥ പ ിത ം.

താ ശീ ജായേത ി വ വസാേയാപി താ ശഃ സഹായാ ാ ശാ ഏവ യാ ശി ഭവിതവ താ 6 വിധി െട സ ഭാവമ സരി ് ഒരാ െട യ ി ം, അയാ ലഭി സഹായ മാ ം സംഭവി ം.

ി ം, ി ം

കാലഃ പചതി താനി കാലഃ സംഹരേത ജാ കാലഃ േ ജാഗ തി കേലാ ഹി രതി മഃ 7 കാലം എ ാവെര ം പാകെ ക ം െച . അത് ഉറ ി ിട രി . കാലം അജ മാണ്.

41

ക ം സംഹരി വരി ഉണ ി


ചാണക നീതി ന പശ തി ച ജ ാ മേദാ ാഃ ന പശ

ഃ കാമാ ിഹ

ാഃ ൈനവ പശ ി ീ േദാഷം ന പശ തി 8

അ കാ ി , കാമം െകാ ് അ നായവ ം കാ ി . അഹ ാര ാ ഉ നായ വ ം കാ ി . ഒ വ ആ ഹി വ ം അതിെ േദാഷം കാ ി . സ യം ക കേരാത ാ ാ സ യം ത ഫലമ േത സ യം മതി സംസാേര സ യം ത ാദ് വി ച േത 9 ജീവാ ാവ് (ഓേരാ ാണികളി ം ിതി െച ആ ാവ്) സ യം ക െളയ ി .ആക െട ഫല മ ഭവി . അതിനായി സംസാര ി (ജനനമരണച ി ) മി ക ം െച . അവസാനം അതി നി ് ി േന ക ം െച . രാജാ രാ ് തം ം േത രാ ഃ പാപം ഭ ാ ച ീ തം പാപം ശിഷ പാപം ജക െട പാപ ിെ പാപ െട ഫലം പാപ െട ഫലം ഭ ഫലം ം അ ഭവി

േരാഹിതഃ ഥാ 10

ഫലം രാജാ ം, രാജാവിെ േരാഹിത ം, ഭാര െട ാ ം, ശിഷ െ പാപ െട .

ഋണക ാ പിതാ ശ ഃ മാതാ ച വ ഭിചാരിണീ ഭാര ാ പവതീ ശ ഃ ഃ ശ രപ ിതഃ 11

42


ചാണക നീതി കടം വ ി ീ പിതാ ം, വ ഭിചാരിണിയായ അ ം, രിയായ ഭാര ം, അറിവി ാ ം ശ ളാണ്. ംഅ േ ന ണീയാത് ം അ ലിക ണാ ഖം ഛേ ാ ത ാച യഥാ േത ന പ ിതം 12 അത ാ ി വെന ധനം െകാ ം, പിടിവാശി ാരെന ൈക ി ം, ഢെന തി ം, പ ിതെന സത വച ക െകാ ം വശ ാേ താണ്. വരം ന രാജ ം ന രാജരാജ ം വരം ന മി ം ന മി മി ം വരം ന ശിേഷ ാ ന ശിഷ ശിേഷ ാ വരം ന ദാരാ ന ദാരദാരാ 13 നീചനായ രാജാവ് ഭരി രാജ ് താമസി തിേന ാ ന ത് രാജാവി ാ ിട ് താമസി താണ്, നീചനായ ിെന ാ ന ത് ി ാതിരി താണ്, നീചയായ ശിഷ െന ാ ന ത് ശിഷ നി ാതിരി താണ്, നീചയായ ഭാര െയ ാ ന ത് ഭാര യി ാതിരി താണ്. രാജരാേജ ന തഃ ജാ ഖം മി മിേ ണ േതാഭിനി തിഃ ദാരദാൈര േതാ േഹ രതിഃ ശിഷ മധ ാപയതഃ േതാ യശഃ 14 43


ചാണക നീതി നായ രാജാവിെ ജക ് ഖ ാ െത െന? നീചനായ ി നി ് ശാ ി ലഭി െത െന? നീചയായ ഭാര വീ ി സേ ാഷ ാ െത െന? നീചനായ ശിഷ െന പഠി ി ാ യശ ാ െത െന? സിംഹാേദകം ബകാേദകം ശിേ ത ാരി ടാത് വായസാ പ ശിേ ഷട് ന ീണി ഗ ഭാത് 15 സിംഹ ി നി ം െകാ ി നി ം ഓേരാ ണ ം, േകാഴിയി നി ം നാ ം, കാ യി നി ം അ ം, പ ിയി നി ം ആ ം, ക തയി നി ം ണ വീത ം പഠിേ താണ്. തം കാര മ ം വാ യ രഃ ക മി തി സ ാരംേഭണ ത കാര ം സിംഹാേദകം ച േത 16 ഒ ി, അ വ തായാ ം െച തായാ ം, ഒരി ല ട ി ഴി ാ സ യ േ ാ ം ടി അ െച വാ സിംഹ ി നി ം പഠിേ താണ്. ഇ ിയാണി ച സംയമ ബകവത് പ േദശകാലബലം

ാത ാ സ 44

ിേതാ നരഃ

കാര ാണി സാധേയത് 17


ചാണക നീതി എ ാ ഇ ിയ െള ം നിയ ി ് േദശകാലബല െ യറി ് എ ാ കാര ം സാധി ക എ ണം െകാ ി നി ം പഠിേ താണ്. ത ാനം ച ം ച സംവിഭാഗം ച ബ സ യമാ മ ി ശിേ ത ാരി ടാത് 18 കാല ണ ക, ന ായി ബ മായി പ ി കഴി ക, സ ആഹാരം േന ക എ ീ നാ ണ നി ം പഠിേ താണ്.

ം യ

െച ക, ം െകാ ് േകാഴിയി

ഢൈമ നധീരത ം കാേല കാേല ച സം ഹം അ മ മവിശ ാസം പ ശിേ വായസാത് 19 രഹസ മായി ൈമ ന ിേല െ ക, ൈധര ം, പി ീട് വ േചരാ ആവശ ായി സം ഹി െവ ക, ജാ തേയാെടയിരി ക, ആെര ം വിശ സി ാതിരി ക എ ീ അ ണ കാ യി നി ം പഠിേ താണ്. ബഹ ാശീ സ സ സ ാമിഭ ര

ഃ നിേ ാ ല േചതനഃ ഷേഡേത ശ ാനേതാ േണാഃ 20

ലഭി േ ാ അധികം ആഹാരം കഴി ക, ഇ ാ േ ാ ഉ െകാ ് നാ ക, ഗാഡമായി ഉറ ക, െപെ െ േ ക, യജമാനേനാ റ്, ശൗര ം എ ീ ആ ണ പ ിയി നി ം പഠിേ താണ്. 45


ചാണക നീതി ാേ സ

ാപി വേഹത് ഭാരം ശീേതാ ം ന ച പശ തി രേത നിത ം ീണി ശിേ ഗ ദഭാത് 21

തള ാ ം പിെ ം ഭാരം മ ക, ശീേതാ െള കണ ാ ാതിരി ക, എേ ാ ം സ നായിരി ക എ ീ ണ ക തയി നി ം പഠിേ താണ്. യ ഏതാ കാര ാവ

വിംശതി ണാ ആചരിഷ തി മാനവഃ ാ സ ാ അേജയഃ സ ഭവിഷ തി 22

ഈ ഇ പത് ണ െള ശീലി ികളി ം എ ാ പരിത േന ം.

46

മ ഷ എ ാ ിതികളി ം വിജയം


ചാണക നീതി

ായം 7

അ നാശം മന ാപം േഹ രിതാനി ച വ നം ചാപമാനം ച മതിമാ ന കാശേയത് 1 ധനന ം, മന ിെല വിഷമം, വീ ി സംഭവി അന ഥ ള്, വ ന, അപമാനം എ ിവ ിമാ ഒരി ം െവളിെ ത്. ധനധാന േയാേഗ വിദ ാസം ഹേണ ച ആഹാേര വ വഹാേര ച ത ല : ഖി ഭേവത് 2 ധനം, ധാന ം, വിദ എ ിവ സ ാദി േ ാ ം, ആഹാര ി ം വ വഹാര ി ം ല ഉേപ ി ഖമ ഭവി . സേ ാഷാ ത ാനാം യ ഖം ശാ ിേരവ ച ന ച തദ് ധന ാനാം ഇതേ ത ധാവതാം 3 സേ ാഷമാ അ ഭവി ആ ി െകാ

അ െകാ ് ിയട വ ഖ ം ശാ ി ം ധന ിേനാ ് നേ ാ േമാ വ ് ലഭി കയി . 47


ചാണക നീതി സേ ാഷഃ ി ക വഃ സ ദാേര േഭാജേന ധേന ി ൈചവ ന ക േവ ാ അ യേന ജപദാനേയാഃ 4 ഭാര , ഭ ണം, സ ് എ ീ കാര ളി ഉ ത് െകാ ് ിയട ക. എ ാ ാനസ ാദനം, തപ ്, ദാനം എ ീ കാര ളി ഒരി ം ിയടയ ത്. വി േയാ വി വേ ാ ദ േത ാഃ സ ാമി ത േയാഃ അ േരണ ന ഗ വ ം ഹലസ ഷഭസ ച 5 ര ാ ണ െടയിടയി ം, ാ ണെ ം തീ െട ം ഇടയി ം, ഭാര ാഭ ാ ാ െട ഇടയി ം, യജമാനെ ം േവല ാരെ ം ഇടയി ം, കാള െട ം കല െട മിടയി ം െപ േപാക ത്. പാദാഭ ാം ന േശദ ിം ം ാ ണേമവ ച ൈനവ ഗാം ന മാരീം ച ന ം ന ശി ം തഥാ 6 അ ി, , ാ ണ , പ , മാരി, എ ിവെര ഒരി ം കാ െകാ ് ശി ശകടം പ ഹേ ന ദശഹേ ന വാജിനം ഹ ിം ഹ സഹേ ണ േദശത ാേഗന 48

, ശി ത്. നം 7


ചാണക നീതി വാഹനെ അ േകാ അകെല നി ം, തിരെയ പ േകാ െര നി ം, ആനെയ ആയിരം േകാ െര നി ം, ജനെ നാ വി ം ഒഴിവാ േ താണ്. ഹ ീ അ ശമാേ ണ വാജീ ഹേ ന താഡ േത ംഗീ ല ഡഹേ ന ഖ ഗഹേ ന ന: 8 ആന േതാ ിെകാ ം, തിര െവ ം ൈക െകാ ം, െകാ ഗം വടി െകാ ം, വാ െകാ ം നിയ ി െ . ഷ ി േഭാജേന വി ാഃ മ രാ ഘനഗ ജിേത സാധവഃ പരസ ൗ ഖലാഃ പരവിപ ി 9 ാ ണ ഭ ണ ി ം, സ ന ജന അന സേ ാഷി ത്.

ി ം, മയി ക േമഘഗ ന അന െ ഐശ ര ി ം ് ആപ വ േ ാ മാണ്

അ േലാേമന ബലിനം തിേലാേമന നം ആ ല ബലം ശ ം വിനേയന ബേലന വാ 10 49


ചാണക നീതി ക നായ ശ വിെന വഴ ിെ ാ ം, െന എതി ം, തനി ് ലം ക ശ വിെന വഴ കേയാ ബലം േയാഗി കേയാ െച ം വശ ാ ണം. ബാ വീര ം ബലം രാ ാം ാ േണാ വിദ് ബലി പെയൗവനമാ ര ം ീണാം ബലമ മം 11 രാജാ

ാ െട ബലം ക ി ം, ാ ണെ ാന ി ം, ീ െട ബലം െസൗ ര യൗ ന ി ം, മ രഭാഷണ ി മാണ്.

ബലം ി ം,

നാത ം സരൈല ഭാവ ം ഗത ാ പശ വന ലീം ഛിദ േ സരലാ ാ ി ി പാദപാഃ 12 നാം വളെരയധികം സരളസ ഭാവ വ ( ഗതി ാ ) ആക ത്. കാ ി െച ് േനാ ിയാ കാണാം േനെര നി മര െള ാം റി െ .എ ാ വള മര റി െ മി . യേ ാദകം ത വസ ി ഹംസാഃ തൈഥവ ം പരിവ ജയ ി ന ഹംസ േല ന നേരണ ഭവ ം ന ജേ നരാ യേ 13 എവിെട ജല േ ാ അവിെട അരയ വസി അവിടെ ജലം വ േ ാ അവ അതിെന ഉേപ 50

. ി


ചാണക നീതി ക ം െച . മ ഷ ഹംസ െളേ ാെല ഏതിെന ം േയാജന േ ാ ആ യി ക ം പി ീട് ത ജി ക ം െച ത്. ഉപാ ജിതാനാം വി ാനാം ത ാഗ ഏവ ഹി ര ണം തടാേഗാദര സം ാനാം പരിവാഹ ഇവാംഭസാം 14 തടാക ി െക ി ിട െവ ം േ ാ അതിെല ജലം മാ സ പി െ ധനെ െചലവഴി അത് സംര ി െ ത്. യസ യസ യസ യസ

ാ ാ ാ ാ

റേ

െ ാ േപാെല തി െടയാണ്

ഥ സ മി ാണി ഥ സ ബാ വാഃ ഥഃ സ മാംേ ാേക ഥഃ സ ച ജീവതി 15

വന് ം, ബ ം ധാരാള ാ ം. സ വനാണ് ഈ േലാക ി യഥാ ഥ ഷ . അവ തെ യാണ് യഥാ ഥ ി ജീവി ം.

സ ിതാനാം ഇഹ ജീവേലാേക ചത ാരി ചി ാനി വസ ി േദേഹ ദാന സംേഗാ മ രാ ച വാണി േദവാ നം ാ ണത ണം ച 16 ദാനം െച ക, മ രമായി സംസാരി ക, ഈശ ര ജ െച ക, ാ ണെര (വിദ ാ ാരായ സ ന െള) 51


ചാണക നീതി സേ ാഷി ി ക എ ീ നാല് ശീല വ ഈ േലാക ി േ ാ തെ സ ിലാണ് വസി ത്. അത േകാപഃ ക കാ ച വാണീ ദരി താ ച സ ജേന ൈവരം നീച സംഗഃ ലഹീനേസവാ ചി ാനി േദേഹ നരക ിതാനാം 17 അത ം േകാപേ ാെട ം ക മാ ം സംസാരി ക ം, ദാരി ാരായിരി ക ം, സ ാ മായി ശ തയിലാ ക ം, നീച ാ മായി ക ം, ലഹീന ാെര േസവി ക ം െച വ ഈ േലാക ി േ ാ തെ നരക ിലാണ് വസി ത്. ഗമ േത യദി േഗ മ ിരം ലഭ േത കരികപാലെമൗ ികം ജം കാലയഗേത ച ാപ േത വ -ഖരച ഖ നം 18 സിംഹ ിെ ഹയി െച ാ അവിെടനി ം ചിലേ ാ ആന െട മ ക ിെല ക ലഭിേ ാം. എ ാ െ ഹയി െച ാ അവിെട നി ് പ ിടാവിെ വാേലാ, ക ത െട െതാലി െട ക േളാ മാ േമ ലഭി ക . നഃ മിവ വ ഥം ജീവിതം വിദ യാ വിനാ ന ഹ േഗാപേന ശ ം ന ച ദംശനിവാരേണ 19 52


ചാണക നീതി വിദ യി ാെത ജീവിതം നായ െട വാ േപാെല വ മാണ്. നായ ് തെ വാ െകാ ് ഹ ഭാഗെ മറ വാേനാ ഈ , െകാ ക് എ ിവെയ ഓടി വാേനാ കഴി ി . വാചാം െശൗചം ച മനസഃ െശൗചമി ിയനി ഹം സ തദയാ െശൗചേമതത് െശൗചഃ പരാ ിനാം 20 വാ ിെ ം മന ിെ ം ി ഇ ിയനി ഹ ം, അന െട ന യാ ഹി വ െട ി സ താ ക മാണ്. േപ ഗ ിേല ൈതലം കാേ ിം പയസി തം ഇെ ൗ ഡം തഥാ േദേഹ പശ ാ ാനം വിേവകതഃ 21 വി മണം, എ ി എ , തടിയി അ ി, കരി ി ശ ര എ ിവ േപാെല ശരീര ി ിതി െച ആ ാവിെന വിേവക പേയാഗി ് അറി ക.

53


ചാണക നീതി

അ അധമാ ധനമി ഉ മാ മാനമി

ായം 8

ി ധനം മാനം ച മ മാഃ ി മാേനാ ഹി മഹതാം ധനം 1

നീച ാ ധനം മാ ം ആ ഹി . മധ മ ാ മാന ം ധന ം ആ ഹി . ഉ മ ാ മാനമാ ഹി . എെ ാ മഹ ് മാനം തെ യാണ് ധനം. ഇ രാപഃ പേയാ ലം താം ലം ഫലെമൗഷധം ഭ യിത ാപി ക വ ാഃ ാനദാനാദികാഃ ിയഃ 2 കരി ്, ജലം, പാ , കിഴ ്, ാ , പഴ , ഔഷധം എ ിവ കഴി ി ാെണ ി ം ാനം, ദാനം ട ിയ ത െചേ താണ്. ദീേപാ ഭ യേത ധ ാ ം ക ലം ച യേത യദ ം ഭ േത നിത ം ജായേത താ ശീ ജാ 3 വിള ് സവി ഭ ി

ഇ ിെന ഭ ി ക ം ക ം െച . (മ ഷ ം) ആഹാര ിന് സ ശമായി മ

വി ം േദഹി ണാന ിേത മതിമാ ാ ം വാരിനിേധ ജലം ഘന േഖ മാ ജീവാ ാവര ജംഗമാം സകലാ യഃ പശ തേദവ േകാടി ണിതം ഗ 54

കരിെയ നിത ം ാ .

ാന േദഹി ക ചിത് ര ം സദാ സ ീവ മ ലം മംേഭാനിധിം 4


ചാണക നീതി ിമാ എേ ാ ം േയാഗ ത വ മാ ം ധനം ന ണം, മ വ ് ഒരി ം ന ത്. സ ം ന ജല ിെന കാ േമഘ ള് മാ ര താ ി മാ ക ം അ െപ ി ് മിയിെല എ ാ ചരാചര ം ജീവേന ക ം അതി ം റേമ സ ി നിെ ജലെ എ േയാ മട ണ താ ി തിരി ന ക ം െച . ചാ

ാലാനാം സഹൈ

രിഭി

ദ ശിഭിഃ

ഏേകാ ഹി യവനഃ േ ാ േതാ ന നീേചാ യവനാത് പരഃ 5

തത ദ ശികളായ ാനിക ആയിരം ച ാല ാ ല മാണ് ഒ യവനെന പറ ി ്. അ െകാ ് യവനനി ം നീചനായി ആ മി . ൈതലാഭ ംേഗ, ചിതാ േമ ൈമ േന െ ൗര ക ണി താവദ് ഭവതി ച ാേളാ യാവത്സാനം ന ചാചേരത് 6 എ േത തി േശഷ ം, ശവസം ാര ി പെ തി േശഷ ം, ൈമ ന ി േശഷ ം, െ ൗരം െച തി േശഷ ം ാനം കഴി വെര ഒരാ ച ാലനാണ്. അജീ േ േഭഷജം വാരി ജീ േ വാരി ബല ദം േഭാജേന ചാ തം വാരി േഭാജനാേ വിഷാപഹം 72                                                             2

അവസാനെ ര വരിക ് "േഭാജനാദൗ വിഷം വാരി, േഭാജനാേ േതാപമം" എ ം പാഠേഭദ ്

55


ചാണക നീതി അജീ ിന് ജലം ഔഷധമാണ്. ആഹാരം ദഹി കഴി ാ ം െവ ം ടി ത് ബല ദമാണ്. ഭ ണ ിനിടയി െവ ം ടി ത് അ തി ല മാണ്. ഭ ണം കഴി ് െവ ം ടി തി െട ശരീര ിെല വിഷാംശ ളി ാതാ ം. ഹതം ാനം ിയാഹീനം ഹത ാ ാനേതാ നരഃ ഹതം നി നായകം ൈസന ം ീേയാ ന ാ ഹ ഭ ത കഃ 8 േയാഗി െ ടാ വിദ ം, അ ാനിയായ മ ഷ ം, നായകനി ാ ൈസന ം, ഭ ാ ാരി ാ ീക ം നശി . കാേല താ ഭാര ാ ബ േഭാജനം ച പരാധീനം തി വാ ക ില് ക ി സ ം ഷ ാ

ഹ ഗതം ധനം ഃ ംസാം വിഡംബനാഃ 9

മരി േപായ ഭാര , ബ െട ്, അന െ വീ ിെല ആഹാരം എ ീ ് ദൗ ഭാഗ കരമാണ്.

നാ ിേഹാ ം വിനാ േവദം ന ച ദാനം വിനാ

ിയാ

ന ഭാേവന വിനാ സി ി സ്മാദ് ഭാേവാ ഹി കാരണം 10

അ ിേഹാ ം ടാെത േവദപഠനം, ദാനം യാഗ ം വ മാണ്. ശരിയായ മേനാഭാവം ഒ ി ം സഫലമാകി . അതിനാ തെ യാണ് ധാനം. 56

ടാ ടാെത ഭാവം


ചാണക നീതി ന േദേവാ വിദ േത കാേ

ന പാഷാേണ ന

േയ

ഭാേവ ഹി വിദ േത േദവ സ്മാ ഭാേവാഹി കാരണം 11

ൈദവം മര ിേലാ, ക ിേലാ, മ ിേലാ നി ി വി ഹ ില ിതി െച ത്. ഭ െ ഭാവ ിലാണ് ഈശ ര ിതി െച ത് (ഭ ി െകാ മാ േമ ഈശ ര െവളിെ ). അ െകാ ് ഭാവം തെ യാണ് ധാനം. കാ പാഷാണധാ നാം ത ാ ഭാേവന േസവനം യാ ച തയാ സി സ വി ഃ സീദതി 12 ഒരാ മരേമാ, ശിലേയാ, േലാഹേമാ ഉപേയാഗി ് വി ഹ ാ ി ഭ ിേയാെട ആരാധി ാ , ഭഗവാ അയാ െട ഭ ി ം വിശ ാസ ം െകാ ് നായി അയാളി സാദി ം. ശാ ന

ി ല ം തേപാനാ ി ന സേ ാഷാത് പരം ഖം യാഃ പേരാ വ ാധി ന ച ധ േ ാ ദയാപരഃ 13

ശാ ി ല മായ തപ േവെറയി . സം ി േയ ാ വലിയ സേ ാഷ മി . രാ ഹ ി േന ാ വലിയ വ ാധി ം, ദയേയ ാ വലിയ ധ മി . േണാ ഷയേത പം ശീലം ഷയേത ലം സി ി ഷയേത വിദ ാം േഭാേഗാ ഷയേത ധനം 14

57


ചാണക നീതി ണം സൗ ര ിെന ം, ശീലം (സ ഭാവം) ലെ ം, വിജയം വിദ െയ ം, േഭാഗം സ ി െന ം അല രി . നി ണസ ഹതം പം ഃശീലസ ഹതം ലം അസി സ ഹതാ വിദ ാ അേഭാേഗന ഹതം ധനം 15 ണമി ാ െ സൗ ര ം, ശീലം (സ ഭാവം) ഇ ാ വെ ല ം, വിജയം േനടാ വെ വിദ ം, േഭാഗമി ാ വെ ധന ം വ ഥഭമാണ്. ം മിഗതം േതായം

ചിഃ േ

മകേരാ രാജാ സ

ാ നാരീ പതി താ

േ ാ

ാ ണഃ

ചിഃ 16

ഗ ഭ ിെല ജല ം, പതി തയായ ീ ം, ജാ േ മം െച രാജാ ം, സ നായ ാ ണ ം രാണ്. അസ സല

ാ ദ ിജാ ന ാ: സ ാ മഹീ തഃ ാ ഗണികാ ന ാ നി ല ാ ലാംഗനാ: 17

സേ ാഷമി ാ ാ ണ ം, സ നായ രാജാ ാ ം, ല ാവതിയായ േവശ ക ം, നി ല കളായ ല ീക ം നശി . കിം േലന വിശാേലന വിദ ാഹീേനന േദഹിനാം ലം ചാപി വി േഷാ േദൈവരപി സ ജ േത 18

58


ചാണക നീതി വിദ യി ാ വ ഉ ത ല ി ജനി ിെ കാര ം? വിദ ാ താ ല ി ജനി വനാെണ ി ം അയാ േദവ ാരാ േപാ ം ആദരി െ . വിദ ാ ശസ േത േലാേക വിദ ാ വിദ യാ ലഭേത സ ം വിദ ാ സ

ജ േത ജ േത 19

അറി വ എ ായിട ം ആദരി െ . അറിവ് എ ാം േനടി എ ായിട ം ആദരണിയമാണ്. പയൗവനസ

ജന ളാ . അറിവ്

ാ വിശാല ലസംഭവാഃ

വിദ ാഹീനാ ന േശാഭേ

നി ഗ

ാഃ ഇവ കിം കാ 20

സൗ ര ം, യൗവന വ ം, ഉ ത ല ി ജനി വ ം വിദ ാഹീനരാെണ ി , യാെതാ ഗ മി ാ രി ി െളേ ാെല, േശാഭി ി . മാംസഭൈ

പ ഭിഃ

രാപാൈന

ൈഖ

ഷാകാൈര ഭാരാ ാ

ര വ ജിൈതഃ

ാ ഹി േമദിനീ 21

മാംസം ഭ ി വ ം, മദ പാനിക ം, നിര ര മായ മ ഷ ാകാര ി ഗ മി ് ഭാരേമറിയിരി കയാണ്.

ഢ ാ ം, ളാ ഈ

അ ഹീേനാ ദേഹദ് രാ ം മ ഹീന ഋത ിജഃ യജമാനം ദാനഹീേനാ നാ ി യ സേമാ രി ഃ 22 59


ചാണക നീതി അ ദാനം ടാെത യ ം രാ െ ം, മ ം ടാെത യ ം േരാഹിതെന ം, ദാനം ടാെത യ ം യജമാനെന ം നശി ി . അതിനാ േവ വിധം നട ിയിെ ി യ ി സമമായ ശ േവെറയി .

60


ചാണക നീതി

ായം 9

ിമി സി േച ാത വിഷയാ വിഷവ ജ മാ വദയാേതാഷസത ം പീ ഷവദ് ഭജ 1 ി ഇ ി െവ ി ഖേഭാഗവ െള വിഷ െ െയ േപാെല ത ജി ് മ, നി പടത, ദയാ, സേ ാഷം, സത സ ത എ ിവെയ അ തിെന െയ േപാെല േസവി ക. പര രസ മ ാണി േയ ഭാഷേ നരാധമഃ ത ഏവം വിലയം യാ ി വാല്മീേകാദര സ വത് 2 അന െട രഹസ പറ നട വ ചിത ിനക െപ േപായ പാ ിെനേ ാെല സ യം നശി േപാ . ഗ ഃ വ േ , ഫലമി ദേ , നാകാരി ം ഖ ച നസ , വിദ ാ ധനാഢ , പ ിരാ ഃ ധാ ഃ രാ േകാപി ന ിേദാഽ ത് 3 സ ിന് ഗ ം, കരി ി പഴ ം, ച നമര ി ം, പാ ിത ധനിക ം, ദീ ഘാ രാജാ ം കാണെ ി . പ ് ാവിെന ഉപേദശി ാ ആ മി ായി െകാ ാകാം ഇ െന സംഭവി ത്. 61


ചാണക നീതി സ സ സ സ

െ ൗഷധീനാമ താ ധാനാ േ െസൗേഖ ഷ ശനം ധാനം േ ിയാണാം നയനം ധാനം േ ഗാേ ശിരഃ ധാനം 4

ഔഷധ ളി അ ം3 , ഖാ ഭവ േഭാജന ം, ഇ ിയ ളി ക ക ം, അവയവ ശിര മാണ് ഏ ം ധാനെ ത്.

ളി ളി

േതാ ന സ രതി േഖ ച ചേല വാ ാ ം ന ജ ിതമിദം ന ച സംഗേമാ ി േവ ാ ി ിതം രവിശശി ഹണം ശ ം ജാനാതി േയാ ദ ിജവരഃ സ കഥം ന വിദ ാ 5 ബാഹ ാകാശ ി ത സ രി . അവിെട നി ം എെ ി ം സേ ശം മിയിേല വ മി . രച ാ െട ഹണെ റി ് ആ ം േനരെ പറ േക ി മി . ആകാശചാരിക മായി ക മി . എ ി ം രച ാ െട ഹണം ത മായി വചി ാ ണ എ െന പ ിതനാ കാതിരി ം? വിദ ാ ീ േസവകഃ പാ ഃ ധാ േതാ ഭയകാതരഃ ഭാ ീ ച തിഹാരീ ച സ ാ േബാധേയത് 6                                                             3  ചി താകാനാ സാ ത. സ ീയമായ അ ത് പാനീയമാണേ ാ.  62 


ചാണക നീതി വിദ ാ ഥി, േസവക , യാ ാര , വിശ വ , ഭയ വ , ഭാരം മ വ , കാവ ാര എ ീ ഏ േപ ഉറ ക ാ അവെര ഉണ േ താണ്. അഹിം പം ച ശാ ലം പരശ ാനം ച ഖം ച സ

ം ച ബാലകം തഥാ ാ ന േബാധേയത് 7

പാ ്, രാജാവ്, ലി, ശി , ഢ എ ീ ഏ േപ ഉറ ഉണ ത്.

, അന െ നായ, ക ാ അവെര

അ ാധീതാ ൈയ േവദാ ഥാ ാ േഭാജിനഃ േത ദ ിജാഃ കിം കരിഷ ി നി വിഷാ ഇവ പ ഗാഃ 8 സാ

ികലാഭ ി േവ ി േവദം പഠി വ ം, ാെര േസവി ് ജീവി വ മായ ാ ണ വിഷമി ാ പാ ിെനേ ാെല നി വീര രാണ്. യ ി േ നി േഹാ

ഭയം നാ ി േ ൈനവ ധനാഗമഃ േഹാ നാ ി സ േ : കിം കരിഷ തി 9

ഒരാ േകാപി േ ാ അന ് ഭയമി ാതിരി ക ം, സേ ാഷി േ ാ ലാഭ ാകാതിരി ക ം, അയാ ് ആെര ം അ ഹി വാേനാ ശി ി വാേനാ കഴി ക മിെ ി പിെ അയാ േകാപി ിെ ഫലമാ ത്?

63


ചാണക നീതി നി വിേഷണാപി സ േ ണ ക വ ാ മഹതീ ഫണാ വിഷമ ന ചാപ ഫടാേടാേപാ ഭയ രഃ 10 വിഷമി ാ പാ ം പ ിവിട േ താണ്. പാ ിന് വിഷ െ ി ം ഇെ ി ം അതിെ വിട പ ി അന ് ഭയ ളവാ താണ്. ാത ദ ത സംേഗന മധ ാേ ീ സംഗതഃ രാ ൗ ചൗര സംേഗന കാേലാ ഗ ി ധീമതാം 11 ിമാ ാ കാല ് കളിെയ റി (മഹാഭാരത െ റി ്) ച െച ം, ഉ ് ീെയ റി (രാമായണെ റി ്) ച െച ം, രാ ിയി േമാഷണെ റി ് (ഭാഗവതെ റി ്) ച െച ം കാലം കഴി . സഹ

ഥിതാ മാലാ സ ഹ

സ ഹ ലിഖിതം േ ാ ം ശ സ ാപി

ച നം ിയം ഹേരത് 12

ഈശ ര ജ ായി സ ം ൈക െകാ ാ ിയ മാല, താ തെ അര ച നം, സ മായി എ തിയ േ ാ ം എ ിവ െട ഫലമായി ഇ ല മായ ഐശ ര ാ . ഇ ദ ാ ിലാഃ ാഃ കാ ാ േഹമ ച േമദിനീ ച നം ദധി താം ലം മ നാദ് ണവ ധനം 13 കരി ്, അ

എ ്, ി ) യായ

(സം ാരമി ാ വെന ീ, സ ം, മ ്, ച നം, 64


ചാണക നീതി ൈതര്, താം ണേമ ം.

ലം

ിവെയ

ി

േതാ ം

ദരി താ ധീരതയാ വിരാജേത വ താ ഭതയാ വിരാജേത കദ താ േചാ തയാ വിരാജേത പതാ ശീലതയാ വിരാജേത 14 ദാരി ം ധീരത െകാ ം, പഴയ വ ം ി െകാ ം, ചി റ ആഹാരം െകാ ം, സൗ ര മി ാ സ ഭാവ ണം െകാ ം വിരാജി .

65


ചാണക നീതി

ായം 10

ധനഹീേനാ ന ഹീന ധനികഃ സ നി വിദ ാരത്േനന േയാ ഹീന: സ ഹീന: സ

യഃ വ

:1

സ ിെ അഭാവം െകാ ് മാ ം ഒരാ ദരി നാ ി , അയാ ധനിക തെ യാണ്. എ ാ അറിവി ാ വ എ ാം െകാ ം ദരി നാണ്. ി തം ന േസത് പാദം വ തം പിേബ ലം ശാ തം വേദദ് വാക ം മനഃ തം സമാചേരത് 2 ക ക െകാ ീകരി ല കാ െവ ക ം, വ ം െകാ ് മാ ിയ ജലം ടി ക ം, ശാ ാനം െകാ ് മായ വാ ക സംസാരി ക ം, മന െകാ ് ീകരി വ ികള് അ ി ക ം െചേ താണ്. ഖാ ി േചത് ത േജത് വിദ ാം വിദ ാ ി േചത് ത േജത് ഖം ഖാ ിനഃ േതാ വിദ ാ േതാ വിദ ാ ിനഃ ഖം 3 ഖമാ ഹി വ വിദ യാ ഹി വ ഉേപ ി െ . എെ

വിദ ഖെ ാ 66

ഉേപ ി െ . ം (വിഷയേഭാഗം) ഖം കാം ി വന്


ചാണക നീതി വിദ െയ െന ലഭി ാനാണ്? വിദ കാം ഖെമ െന ലഭി ാനാണ്? കവയഃ കിം ന പശ മദ പാഃ കിം ന ജ

ി കിം ന ി കിം ന ഭ

ി

വന്

ി േയാഷിത ി വായസാഃ 4

കവിക എ ാണ് കാണാ ത്? ീക എ െച ാ ത്? മദ പാനിക എ ാണ് പറയാ കാ ഭ ി ാ തായി എ ാ ത്?

ാണ് ത്?

ര ം കേരാതി രാജാനം രാജാനം ര േമവ ച ധനിനം നി ധനം ൈചവ നി ധനം ധനിനം വിധിഃ 5 വിധി ഭി ാരെന രാജാവാ ക ം, രാജാവിെന ഭി ാരനാ ക ം, ധനികെന ദരി നാ ക ം, ദരി െന ധനികനാ ക ം െച . ാനാം യാചകഃ ശ ഃ ഖാനാം േബാധേകാ രി ഃ ജാര ീണാം പതിഃ ശ ഃ േചാരാണാം ച മാ രി ഃ 6 അത ാ ഹി ് ഭി വ ം, ജാര ീ ് ഭ ശ വാണ്.

ാര ം, ഢന് ഉപേദശി ാ ം, ക ാ ് ച ം

േയഷാം ന വിദ ന തേപാ ന ദാനം ാനം ന ശീലം ന േണാ ന ധ േത മ േലാേക വി ഭാര താ മ ഷ േപണ ഗാ ര ി 7 67


ചാണക നീതി ആ

ാേണാ വിദ ം, തപ ം, ദാനശീല ം, ാന ം, സ ം, സ ഭാവ ം, ധ നി ം ഇ ാ ത് അവ ഈ േലാക ി മി ് ഭാരമായി മ ഷ പം ് ജീവി ഗ ളാണ്. അ ഃസാര വിഹീനാനാം ഉപേദേശാ ന ജായേത മലയാചലസംസ ഗാത് ന േവ നായേത 8 അക ് കാ ി ാ വ ് ഉപേദശം െകാ േയാജന ാ ി . മലയപ തത മാ സംസ ഗം െകാ േപാ ം ള ച നമായി മാ ി . യസ നാ ി സ യം

ാ ശാ ം തസ കേരാതി കിം

േലാചനാഭ ാം വിഹീനസ ദ പണഃ കിം കരിഷ തി 9 സ യം വിേവക ാനമി ാ വ ് ശാ ാനം െകാ ് എ േയാജന ാകാനാണ്? ക ി ാ വന് ക ാടി െകാ ് എ േയാജന ാ കാനാണ്? നം സ നം ക പാേയാ നഹി തേല അപാനം ശതധാ ധൗതം ന േ ം ഇ ിയം ഭേവത് 10 ഃസ ഭാവികെള യാെതാ പായ ം വിസ ജേന ിയെ അത് ഇ ിയ ളി

ന വരാ ി മാ വാ ഈ മിയിലി . എ വ ം ക കിയാ ം േ മാ കയി .

68


ചാണക നീതി ആ േദ ഷാത് ഭേവ ത ഃ പരേദ ഷാത് ധന

യഃ

രാജേദ ഷാത് ഭേവ

യഃ 11

ാേശാ

േദ ഷാത്

മഹാ ാ േളാ വിേരാധം െകാ ് മരണ മെ ാരാേളാ വിേരാധം െകാ ് ധനനാശ രാജാവിേനാ വിേരാധം െകാ ് സ നാശ ാ ണേനാ വിേരാധം െകാ ് ലനാശ സംഭവി .

ം, ം, ം, ം

വരം വനം വ ാ ഗേജ േസവിതം മാലയം പ ഫലാം േഭാജനം േണ ശ ാ ശതജീ ണവ ലം ന ബ മേ ധനഹീന ജീവനം 12 ലി ം ആന ം വസി കാ ി ഇല ം, പഴ ം, െവ ം കഴി ം, ി കിട ം, പഴകിയ മര രി ധരി ം കഴി താണ് ബ െടയിടയി ദരി നായി ജീവി തിേന ാ ന ത്. വിേ ാ സ ലം ച സ ാ േവദഃ ശാഖാ ധ ക ാണി പ ം ത ാ ലം യ േതാ ര ണീയം ഛിേ േല ൈനവ ശാഖാ ന പ ം 13 ാ ണെന ഒ മായി ക തിയാ അതിെ േവ സ ാവ ന ം, ശാഖക േവദ ം, ഇലക ധാ ികക മാണ്. അ െകാ ് േവരിെന യാസെ ് ര ിേ താണ്. േവ കളിെ ി പിെ െകാ ം, ഇലക െമവിെട ാകാനാണ്? 69


ചാണക നീതി മാതാ ച കമലാ േദവീ പിതാ േദേവാ ജനാ നഃ ബാ വാ വി ഭ ാ സ േദേശാ വന യം 14 എെ ബ

ല ീ േദവി ം, പിതാവ് വി ഭഗവാ ം, വി ഭ െര ാവ ം തെ ം, സ േദശം േലാക മാ .

ഏക സമാ ഢാ നാനാവ ണാ വിഹംഗമാഃ ാത ദശ ദിേശാ യാ ി കാ ത പരിേദവനാ 15 ഒേര ി വസി പലവ ി പ ിക േനരം െവ േ ാ പ ദിശകളിേല േപാ . ഇതിെല ാണ് വിഷമി വാ ത്? (ൈവവിധ ം േലാകസ ഭാവമാണ് എ ാണി ന ചന). ി യസ ബലം തസ നി േ േതാ ബലം വേന സിംേഹാ മേദാ ഃ ശശേകന നിപാതിതഃ 16 ി ാ യ

താ ാണ് അവന് ശ ി ്. ിയി വന് എവിെടയാണ് ശ ി ത്? വന ി അഹ ാരിയായ സിംഹെ േതാ ി വേ ാ.

കാ ചി ാ മമ ജീവേന യദി ഹരി വിശ ംഭേരാ ഗീയേത േനാ േചദ ഭകജീവനായ ജനനീ ന ം കഥം നി മേമ 70


ചാണക നീതി ഇത ാേലാച ര് യ പേത ല ീപേത േകവലം ത പാദാം ജ േസവേനന സതതം കാേലാ മയാ നീയേത

എ ാ ജീവജാല െള ം പാലി വി േ ാ njാ എെ ജീവിതെ റിേ ാ ് എ ിനാണ് വിഷമിേ ത്? അെ ി ജനി വീണ ിന് േവ ി ല ാ ി െ െത െന? ഇത് വീ ം വീ ം ആേലാചി ്, േഹ ല ീപതിയായ ാ, njാ അവി െ പാദേസവനം െച ് കാലം കഴി . ഗീ വാണവാണീ വിശി ിഥാപി ഭാഷാ ര േലാ േപാഹം യഥാ ധായാമമേര സത ാം സ ംഗനാനാമധരാസേവ ചിഃ 18 എനി ് സം തഭാഷേയാട് അതിയായ ആദര െ ി ം അന ഭാഷകേളാ ം തിപ ി ്. സ ി േദവ ാ ് ടി വാനായി അ െ ി ം അവ അ ര ീക െട അധരരസം ടി വാനി െ േപാെലയാണിത്. അ ാ ശ ണം പി ം പി ാ ശ ണം പയഃ പയേസാ ണം മാംസം മാംസാ ശ ണം തം 98 സാധാരണ ആഹാരേ

ിര ി ണം ധാന ം

െപാടി ാ ആഹാര ി പ ിര ി ണം പാലി ്. പാലിെ 71

്. അതി ം എ ിര ി ണം


ചാണക നീതി മാംസ െന ി

ി

്.

മാംസ

ിെ

ിര ി

ണം

്.

േശാേകന േരാഗാ വ ധേ പയസാ വ ധേത ത ഃ േതന വ ധേത വീര ം മാംസാ ാംസം വ ധേത 20 ഃഖം ലം േരാഗ വ ി . പാ ടി െകാ ് ശരീരം ന ാ . െന ് കഴി െകാ ് ശ ി വ ി . മാംസഭ ണം െകാ ് മാംസം വ ി ക ം െച .

72


ചാണക നീതി

ായം 11

ദാ ത ം ിയവ ത ം ധീരത ചിത താ അഭ ാേസന ന ലഭ േ ചത ാരഃ സഹജാ ണാഃ 1 ദാനശീലം, ിയമായി സംസാരി സ ഭാവം, ൈധര ം, ഔചിത ം എ ിവ സഹജമായി ഉ ാ ണ ളാണ്. അവ പരിശീലിന ി െട ലഭി വയ . ആ വ ം പരിത ജ പരവ ം സമാ സ യേമവ ലയം യാതി തഥാ രാജാന ധ തെ സ ദായെ ഉേപ ആ യി വ ം പരധ നശി ം.

േയത് തഃ 2

ി ് അന സ ദായ ിെന ം അ ി രാജാ ം

ഹ ിഃ

ലത : സ ചാ ശവശ: കിം ഹ ിമാേ ാ േശാ ദീേപ ജ ലിേത ണശ തി തമഃ കിം ദിപമാ ം തമഃ വേ ണാപി ഹതാഃ പത ി ഗിരയഃ കിം ജമാ ാ നഗാഃ േതേജാ യസ വിരാജേത സ ബലവാ േല കഃ ത യഃ 3 വലിയ ശരീര ആന േതാ ി െകാ ് നിയ ി െ . േതാ ി ആനെയേ ാെല വ താേണാ? 73


ചാണക നീതി അ കാരം അക ാ ഒ ഒ െചറിയ വിള ിന് കഴി ം. വിള ് അ കാരേ ാളം വ താേണാ? വ ാഘാതേമ ് പ ത ള് വീ ക ായി ( രാണ കഥയി നി ്). പ ത േളാളം വ താേണാ വ ാ ധം? േതജ വ ബലവാനായി േശാഭി െവ ാെത വലി ം െകാെ കാര ം? കെലൗ ദശാസഹേ ഹരി തദ ം ജാ വി േതായം തദ

ജതി േമദിനിം ം ാമേദവതാ 4

കലി ഗം പതിനായിരാം ആ ാ േ ാ വി ം, അ ായിരാമാ ാ േ ാ ഗംഗാജല ം, ര ായിര ി അ റാമാ ാ േ ാ ാമേദവതക ം മിെയ ഉേപ ി ം. ഹാസ സ േനാ വിദ ാ േനാ ദയാ മാംസേഭാജിനഃ വ സ േനാ സത ം ൈ ണസ ന പവി താ 5 ഹജീവിത ിേനാടാസ ി വന് വിദ ം, മാംസാ ഹാരിയായവന് ദയ ം, ധനേലാഭ വന് സത സ ത ം, ീല ടന് പവി ത ാകി . ന നഃ സാ ദശാ ൈപതി ബ കാൈരരപി ശിഷ മാണഃ ആ ലസി ഃ പയസാ േതന ന നിംബ േ ാ മ രത േമതി 6 ഃസ ഭാവിയായ ഒരാെള എ െനെയാെ പരിശീലി ി ാ ം അയാ സ ഭാവിയായി മാറി . േവ മര 74


ചാണക നീതി ിെന അടി ടി പാ ം െന ം െകാ മ ര തായി ീരി . അ ന

ഗതമേലാ ഃ തീ തി യഥാ ഭാ ം

് നന ാ ം അത്

ാനശൈതരപി രായാ ദാഹിതം ച സത് 7

െ അ ഃകരണം തെ മലിനമാണ്. ിന് ണ നദികളി ളി ാ ം നാകി . മദ ം വിള പാ ം തീയി ാ ം അതിെ മണം ന മാകാ യാണിത്.

കണ അയാ ദഹി ി േപാെല

ന േവ ി േയാ യസ ണ ക ഷം സ തം സദാ നി തി നാ ചി ം യഥാ കിരാതീ കരി ംഭജാതാം ാം പരിത ജ ബിഭ ി ാം 8 ഒ വ വിെ ണമഹിമ അറിയാ യാ അതിെന അവേഹളി െവ ി അതിെല ാണ് അതിശയി വാ ത്? േവട ീ ആന െട മ ക ി ായ ിെന ഉേപ ി ് ി സ ീകരി േപാെലയാണിത്. േയ സംവ രം ഗേകാടിസഹ ം

ം നിത ം െമൗേനന േത സ േലാേക മഹീയേത 9

ആരാേണാ ഒ വ ഷേ അവലംബി ത് അയാ സ ി ജീവി . 75

് മായ െമൗനം ആയിരം േകാടി ഗം


ചാണക നീതി കാമേ ാധൗ തഥാ േലാഭം സ ാ അതിനി ാതിേസേവ ച വിദ ാ

ംഗാരെകൗ േക ീഹ

വ ജേയത് 10

കാമം, േ ാധം, േലാഭം, ചി ആഹാരം, ംഗാരം, േനരേ ാ ്, അതിയായി നി ി ക, അതിയായി വ ായാമം െച ക എ ീ എ ശീല വിദ ാ ി ഉേപ ി ണം. അ

ഫല ലാനി വനവാസരതിഃ സദാ േതഹരഹഃ ാ ം ഋഷി വി ഃ സ ഉച േത 11

ഷിെച ാെത വള പഴ ം, കിഴ ക ം മാ ം ഭ ി വ ം, വനവാസം ഇ െ വ ം നിത ം ത ണം െച വ മായ ാ ണെന ഋഷിെയ പറ . ഏകാഹാേരണ സ ഃ ഷ ക നിരതഃ സദാ ഋ കാലാഭിഗാമീ ച സ വിേ ാ ദ ിജ ഉച േത 12 ഒ േനരം മാ ം ഭ ി തി നായിരി ക ം, 4 ഷ ക എ ം അ ി വ ം ഋ കാല മാ ം ഭാര മായി സഹശയനം െച ാ ണെന ദ ിജെന പറ . െലൗകിേക ക മണി രതഃ പ നാം പരിപാലകഃ വാണിജ

ഷിക

ാ യഃ സ വിേ ാ ൈവശ ഉച േത 13

                                                            4

ാ ണ

തി അ ശാസി

ആ ക

76

-മ

തി 10.75


ചാണക നീതി ലൗകികക ളി ത ര ം, ക കാലികെള വള വ ം, ക വട ം ഷി ം െച വ മായ ാ ണെന ൈവശ െന വിളി . ലാ ാദി ൈതലനീലാനാം ംഭമ സ ിഷാം വിേ താ മദ മാംസാനാം സ വി ഃ ഉച േത 14 അര ്, എ , നീലം, മദ ം എ ീ വ െന വിളി .

മം, േത , െന ്, മാംസം, വി ാ ണെന

പരകാര വിഹ ാ ച ദാംഭികഃ സ ാ ഛലി േദ ഷീ ഃ േരാ വി മാ

സാധകഃ ാര ഉച േത 15

അന െ കാര ളി തട ാ വ ം, അഹ ാരി ം, സ ാ ം, വ ക ം, റേമ ദയ വനാ ം വാ വ ി ര മായ ാ ണെന എ വിളി . വാപീ പതടാഗാനാം ആരാമ രേവ നാം ഉേ ദേന നിരാശ സ വിേ ാ േ ഉച േത 16 ളം, കിണ , തടാക , ഉദ ാനം, േ എ ിവെയ യാെതാ മടി മി ാെത നിശി ി ാ ണെന േ െന വിളി . േദവ വ ം നി ാഹഃ സ

വ ം പരദാരാഭിമ ശനം േത വി ഃ ച ാള ഉ 77

േത 17

ം,


ചാണക നീതി േദവെ സ ്, എ ിവ അപഹരി വിളി .

വിെ

സ ്, അന െ ഭാര ാ ണെന ച ാലെന

േദയം േഭാജ ധനം ധനം

തിഭി േനാ സ യ സ ൈവ ീ ക ണസ ബേല വി മപേത രദ ാപി കീ ിഃ ിതാ അ ാകം മ ദാനേഭാഗരഹിതം ന ം ചിരാ ിതം നി ാണാദിതി ൈനജപാദ ഗലം ധ ഷ േഹാ മ ികാഃ 18 ണ ശാലികളായവ ത െട സ ് സ യി െവ ാെത ദാനം െചേ താണ്. ദാനം െകാ ാണ് ക ണന്, ബലി, വി മാദിത എ ിവ െട കീ ി ഇ ം നിലനി ത്. "nj വളെര ാലമായി അ ഭവി ാെത ം ദാനം െച ാെത ം സ പി െവ ി േത ഇതാ ന മായേ ാ" എ പറ െകാ ് േതനീ ക നില കാ കളി ടി െകാ ് വിലപി .

78


ചാണക നീതി

അ സാന ം സദനം

ായം 12

താ

ധിയഃ കാ ാ ിയാലാപിനീ ഇ ാ ിധനം സ േയാഷിതി രതിഃ സാ ാപരാഃ േസവകാഃ ആതിഥ ം ശിവ ജനം തിദിനം മി ാ പാനം േഹ സാേധാഃ സംഗ പാസേത ച സതതം ധേന ാ ഹ ാ മഃ 1 വീ ി സ മായ അ രീ ം, ിമാ ാരായ മ ം, ിയമായി സംസാരി ഭാര ം, ആവശ ി സ ം, സ പ ിയി േ മ ം, അ സരണ േസവക ം, അതിഥിസ ാര ം, എ ം ശിവ ജന ം, ചികരമായ ഭ ണ ം, സ ന മാ സഹവാസ െ ി ഹ ജീവിതം ധന മാണ്. ആ േ വിേ ദയാന ിത യ യാ സ ൈപതി ദാനം അന പാരം സ ൈപതി രാജ യ ീയേത ത ലേഭദ് ദ ിേജഭ ഃ 2 ഃഖിതനായ ാ ണേനാട് ദയ േതാ ി ഭ ി ം റെ െ ി ം ദാനം െച ാ അതിെ ഫലം എ േയാ മട ് അധികമായിരി ം. ാ ണ 79


ചാണക നീതി ദാനമായി കി ത്.

ന ിയ

അ േപാെലയ

തിരി

ദാ

ിണ ം സ ജേന, ദയാ പരജേന, ശാഠ ം സദാ േന ീതിഃസാ ജേന, യഃ ഖലജേന, വിദ േന ചാ വം, െശൗര ം ശ ജേന, മാ ജേന, നാരീജേന താ ഇ ം േയ ഷാഃ കലാ ശലാേ േഷവ േലാക ിതിഃ 3 ബ

േളാട് ഔദാര ം, അന േരാട് ദയ ം, ന േളാട് എ ം ശാഠ ം, സ ന േളാട് േ ഹ ം, ാേരാട് അഹ ാര ം, വിദ ാ ാേരാട് സത സ ത ം, ശ േളാട് െശൗര ം, തി വേരാട് മ ം, ീകേളാട് പൗ ഷ ം കടി ി വ ം കലകളി ാവീണ വ മായ ഷ ാരിലാണ് േലാകെ നയി ത്. ഹ ൗ ദാനവിവ ജിതൗ

തി ടൗ സാരസ തേ ാഹിണൗ േനേ സാ വിേലാകേനന രഹിേത പാദൗ ന തീ ഥംഗതൗ അന ായാ ജിതവി ണ ദരം ഗ േ ണ ംഗം ശിേരാ േര േര ജം ക സഹസാ നീചം നി ം വ ഃ 4 80


ചാണക നീതി േഹ വി ി ി ാ ക കാ ക ം, നിറ െ നി ി

ാ, ദാനം െച ാ ൈകക ം, ശാ ം ാ കാ ക ം, സ ന െള ക ി ി ക ം, ണ തീ ഥ സ ശി ാ അന ായമായി േനടിയ സ ് െകാ ് വയ ം, അഹ ാര ാ ഉയ ശിര ഈ ശരീരം നീ ഉേപ ി .

േയഷാം

ീമദ് യേശാദാ തപദകമേല നാ ി ഭ ി നരാണാം േയഷാമാഭീരകന ാ ിയ ണകഥേന നാ ര ാ രസ ാ േയഷാം ീ ലീലാലലിതരസകഥാ സാദരൗ ൈനവ ക ണൗ ധിക് താ ധിക് താ ധിൈഗതാ കഥയതി സതതം കീ നേ ാ ദംഗഃ 5 ആ ാേണാ യേശാദാ തനായ െ പദകമല ളി ഭ ി ം, േഗാപികാനാഥെ ണ െള വ ണി വാ ഇ െ നാ ം, ീ ലീലകെള ആദരേവാെട േക കാ ം ഇ ാ ത് അവ എ മാ ം നി രാെണ ാണ് കീ നസമയ ് ദംഗം "ധിക് താ "എ ശ ി െട പറ ത്. പ ം ൈനവ കരീരവിടേപ േദാേഷാ വസ സ കിം േനാ േകാപ വേലാകേത യദി ദിവാ ര സ കിം ഷണം വ ൈഷൈനവ പത ി ചാതക േഖ േമഘസ കിം ഷണം 81


ചാണക നീതി യ

ം വിധിനാ ലലാടലിഖിതം ത ാ ി ം കഃ

മഃ 6

വസ കാല ് ള ാ തി വസ ിെ േദാഷെമ ാണ്? പക ് ക കാണാ തി രെ േദാഷെമ ാണ്? േവഴാ ലിെ വായി മഴ ി വീഴാ തി േമഘ ിെ െമ ാണ്? വിധിെയ മാ വാ ആ കഴി ം? സ ംഗാദ് ഭവതി ഹി സാ താ ഖലാനാം സാ നാം നഹി ഖലസംഗതഃ ഖലത ം ആേമാദം മഭവം േദവ ധേ ഗ ം നഹി മാനി ധാരയ ി 7 സ ന െട സഹവാസം െകാ ് ഃസ ഭാവിക ന ായി ീ .എ ാ ജന െട സഹവാസം െകാ ് സ ന െട ന സ ഭാവം ന മാ ി . െട സാമീപ ം െകാ ് മ ിന് ഗ ം വരാം. എ ാ മ ിെ മണം ൈകെ ാ ി . സാ നാം ദ ശനം ണ ം തീ ഥ താ ഹി സാധവഃ കാേലന ഫലേത തീ ഥഃ സദ ഃ സാ സമാഗമഃ 8 സ ന െള കാ അവ ണ നദികെളേ കാല േമണ മാ . എ ാ സ ിെ ഫലം ഉട തെ

തെ ണ ദായകമാണ്. ാെലയാണ്. ണ തീ േമ ഒരാെള പവി ീകരി ന മാ സഹവാസ ലഭി . 82


ചാണക നീതി വി ാ ി

ഗേര മഹാ

കഥയ കഃ താല മാണം ഗണഃ േകാ ദാതാ? രജേകാ ദദാതി വസനം ാത ഹിത ാ നിശി േകാ ദ ഃ പരദാരവി ഹരേണ സ േ പി ദേ ാ ജനഃ ക ാ ീവസി േഹ സേഖ വിഷ മിന ാേയന ജീവാമ ഹം 9 േഹ ാ ണാ, ഈ നഗര ി ഏ ം മഹാനാ യി ത് ആരാണ്? പനമര ളാണ് ഇവിെട ഏ ം ഉയ നി ത്. ഏ മധികം ദാനം െച താരാണ്? അല കാര , അയാ രാവിെല െകാ േപാ ഉ ് രാ ി തിരി ന . അതിസമ ആരാണ്? അന െ സ ം ഭാര േയ ം അപഹരി വാ എ ാവ ം സമ രാണ്. താ എ െന ഇവിെട ജീവി ? വിഷ ി ജനി വള മി അതി ജീവി േപാെല. ന വി പാേദാദകക ദമാണി ന േവദശാ ധ നിഗ ിതാനി സ ാഹാസ ധാകാരവിവ ജിതാനി ശാന ല ാനി ഹാണി താനി 10

83


ചാണക നീതി ാ ണ െട പാദ േവദമ ധ നി േക ാ നട ി ി ാ മായ വീ ക

ക കിയി ി ാ ം, ം, േഹാമേമാ യാഗേമാ ശാന ല മാണ്.

സത ം മാതാ പിതാ ാനം ധ േ ാ ാതാ ദയാ സ സാ ശാ ി പ ി മാ ഃ ഷേഡേത മമ ബാ വാഃ 11 സത ം എെ അ ം, ാനം പിതാ ം, ധ ം സേഹാദര ം, ദയ സേഹാദരി ം, ശാ ി ഭാര ം, മ മാണ്. ഈ ആ േപരാണ് എെ ബ . അനിത ാനി ശരീരാണി വിഭേവാ ൈനവ ശാശ തഃ നിത ം സ

ിഹിേതാ ത ഃ ക

േവ ാ ധ

സം ഹഃ 12

ശരീരം ശാശ തമ , സ ് ിര മ . മരണം എ ം െട െ ്. അ െകാ ് ണക െച ക. നിമേ പത

ാേണാ വാ വി ാ ഗാേവാ നവ േണാ വാഃ ാഹ താ നാര ഃ അഹം രേണാ വഃ 13

ാ ണ സദ ണം ലഭി േ ാ ആ ാദി . പ തായി വള ു ക ് ആ ാദി . ീക ഭ ാ മാ സമാഗമ ി ആ ാദി . njാ ീ ലീലകളി ആ ാദി . 84


ചാണക നീതി മാ വ പരദാരേര പര േവ േലാ വത് ആ വത് സ േത യഃ പശ തി സ പ ിതഃ 14 അന െ പ ിെയ മാതാവിെനേ ാെല ം, അന െട സ ിെന മ ക േപാെല ം, എ ാ ജീവജാല െള ം തെ േ ാെല ം കാ വ ിയാണ് യഥാ ഥ ാനി. ധ േ

ത പരതാ േഖ മ രതാ ദാേന സ ാഹതാ മിേ ഽവ കതാ രൗ വിനയതാ ചിേ ഽതിഗ ഭീരതാ ആചാേര ചിതാ േണ രസികതാ ശാേ വി ാനതാ േപ രതാ ശിേവ ഭജനതാ ത ി േഭാ രാഘവ 15 ധ ി താ പര ം, വാ കളി മാ ര ം, ദാനം െച ാ ഉ ാഹ ം, െള വ ി ാ തിരി ം, തി വേരാട് വിനയ ം, മന ി ഗാംഭീര ം, െപ മാ ി ചിത ം, ണ ളി ചി ം, ശാ ളി അറി ം, സൗ ര പ ം, ശിവേനാട് ഭ ി ം േഹ രാഘവാ ( ീരാമാ) അവി േ ്. കാ ം ക ത ഃ ര

േമ രചലി ാമണിഃ രഃ ീ കരഃ ശശീ ച വികലഃ ാേരാ ഹി വാരാ ിധിഃ 85


ചാണക നീതി കാേമാ ന ത ൈനതാംേ

ബലി ദിതി േതാ ന ീ പ ഃ കാമേഗാ ലയാമി േഭാ ര പേത കേസ ാപമാ ദീയേത 16

ക ം െവ ം മരമാണ്. േമ പ തം അചല മാണ്. ചി ാമണി െവ ം ക ം, ര വളെര തീ ണ മാണ്. ച വികല ം, സ ം ഉ ം, കാമേദവ ശരീരമി ാ വ ം, മഹാബലി ദിതി ത ം, ന ിനി പ മാണ്. ഇവ െ ാം ഓേരാേരാ റ ക ്. േഹ ീരാമാ, njാ അവി െ ആേരാടാണ് ഉപമിേ ത്? വിദ ാ മി ം വാേസ ച ഭാര ാ മി ം േഹ ച വ ാധിതസ ൗഷധം മി ം ധ േ ാ മി ം തസ ച 17 വിേദശ ഭാര

് വസി േ ാ ം, േരാഗി ് ്ധ ം( ണ ക

് വിദ ം, വീ ി ് മ ം, മരി വന് ഫലം) ആ .

വിനയം രാജ േ ഭ ഃ പ ിേതഭ ഃ അ തം ദ തകാേരഭ ഃ ീഭ ഃ ശിേ

ഭാഷിതം ൈകതവം 18

രാജ ാരി നി ് വിനയ ം, പ ിത ാരി നി ് ഭാഷിത ം, കളി ാരി നി ് ക ം പറ വാ ം, ീകളി നി ് വ ന ം പഠി ിരി േ താണ്.

86


ചാണക നീതി അനാേലാക വ യം ക താ ഹ നാഥഃ കലഹ ിയഃ ആ രഃ സ േ േ നരഃശീ ം വിനശ തി 19 ആേലാചി ാെത ധനം െചലവഴി വ , അനാഥ , വഴ ാളി, േരാഗി എ ിവ വളെര േവഗം തെ നാശമട . നാഹാരം ചി േയത് ാേ ാ ധ ഏകം ഹി ചി േയത് ആഹാേരാ ഹി മ ഷ ാണാം ജ നാ സഹ ജായേത 20 ി

ആഹാരെ റി ് ചി ി ത്. ധ െ റി ് മാ േമ ചി ി ാ . ആഹാരം മ ഷ െട ജനനസമയ തെ നി യി െ ി ്. ധനധാന േയാേഗ വിദ ാസം ഹേണ തഥാ ആഹാേര വ വഹാേര ച ത ല ഃ ഖീ ഭേവത് 21 ധനം, ധാന ം, വിദ എ ിവ സ ാദി േ ാ ം, ആഹാര ി ം വ വഹാര ി ം ല ഉേപ ി ഖമ ഭവി . ജലബി നിപാേതന മശഃ ര േത ഘടഃ തഥാ ഹി സ വിദ ാനാം ധ സ ച ധനസ ച 22 െവ

ിക

നിര

രം വീ 87

െകാ

ി

ടം


ചാണക നീതി നിറ സ

േപാെല എ ാവിധ വിദ ക ം, ം നിര ര യ ി െട വ ി

ണ .

ം,

വയസഃ പരിണാേമപി യഃ ഖല: ഖല: ഏവ സഃ പക മപി മാ ര ം േനാപയാതീ വാ ണം 23 പാവ

നായാ ം സ ഭാവിയായി മാ എ പ ാ ം മ രി കയി േ ാ.

88

ി .


ചാണക നീതി

ായം 13

മപിജീേവ നരഃ േ ന ക ണാ ന ക മപി കേ ന േലാകദ യവിേരാധിനാ 1 മ ഷ ഈ േലാക ം പരേലാക ം ന ാ ക െച ് ക കാലം ജീവി േവ ത്. റ േനരം മാ മാെണ ി ം സ ക െച ് ജീവി കയാണ് േവ ത്.5

ഖം കയ

ഗേത േശാേകാ ന ക

േയത്

േവ ാ ഭവിഷ ം ൈനവ ചി

മാേനന കാേലന വ

കഴി േപായതിെന റി ് ഓ ഭാവിെയ റി ം ചി ി ത്. മാന സമയ ി മാ ം ജീവി

ി വിച

ണഃ 2

് വ ാ ലെ ട ത്, ിമാ ാ വ .

സ ഭാേവന ഹി ഷ ി േദവാ സത് ഷാഃ പിതാ ാതയാ ാനപാനാഭ ാം വാക ദാേനന പ ിതാഃ 3 േദവ മാ ം സ ന ം മാതാപിതാ ം സ ഭാവം െകാ ം, ബ ന സ േഭാജന െകാ ം, പ ിത ാ ന വാ െകാ ം സേ ാഷി .

                                                            5  ഒ ംര നാഴിക അഥവാ 48 മിനി ് ആണ്. ക ം ഒ

ദിവസമാണ്. ഇത് 4,32,00,00,000 വ ഷ

89

ല മാണ്.

ന ാര ക

ാവിെ


ചാണക നീതി അേഹാ ബത വിചി ാണി ചരിതാനി മഹാ നാം ല ിം ണായമന േ തദ ാേരണ നമ ി ച 4 മഹ െട െപ മാ ം വളെര വിചി മാണ്. അവ സ ിെന ണ ല മായി കാ . എ ാ സ ് വ േച ാ ം അവ അതിെ ഭാര ാ നമി (അതി െത ം അഹ രി ാെത വിനയം ൈകെ ാ എ ഭാവം). യസ േ േഹാ ഭയം തസ േ േഹാ ഃഖ സ ഭാജനം േ ഹ ലാനി ഃഖാനി താനി ത ാ വേസ ഖം 5 േ ഹ വ െ ാം ഭയ ്. േ ഹം ഭയ ിെ വാസ ാനം തെ യാണ്. ഃഖ െടെയ ാം ലകാരണ ം േ ഹം തെ യാണ്. അതിെന ത ജി ് ഖമായി ജീവി . (വിേവകജന മായ ാനം ടാെത േ ഹെ റി ാണ് ഇവിെട പരാമ ശി ിരി ത്). അനാഗതവിധാതാ ച ത മതി ഥാ ദ ാേവെതൗ ഖേമേധേത യ ഭവിേഷ ാ വിനശ തി 6 അപകടെ ി അറി ് അതിെന േനരിടാ ത ാെറ വ ം, ഏത് അപകടെ ം ി ശ ിെകാ ് തരണം െച വ ം ജീവിത ി ഖമ ഭവി . എ ാ വിധിെയ (ഭാഗ െ ) മാ ം ആ യി ജീവി വ നശി ക ം െച . 90


ചാണക നീതി രാ

ിധ

ിണി ധ

രാജാനമ വ

ി ാഃ പാേപ പാപാഃ സേമ സമാഃ

യഥാരാജാ തഥാ

ജാ 7

രാജാവ് ധ ി നാെണ ി ജക ം ധ ി രായിരി ം. രാജാവ് നാെണ ി ജക ം ാ ം, രാജാവ് ഇട ര ാരനാെണ ി ജക ം ഇട ര ാ മായിരി ം. ജന എേ ാ ം രാജാവി െന അ കരി . രാജാെവ െനേയാ ജക ം അ േപാെലയാ ം. ജീവ

ം തവ േന േദഹിനം ധ

േതാ ധ േ ണ സം

ിതം

േതാ ദീ ഘജീവീ ന സംശയഃ 8

മ ി ാ വന് ജീവി ി േ ാ ം മരി തി ല നാണ്. എ ാ ണക ള് െച ി ഒരാ മരി കഴി ാ ം അയാ െട കീ ി ദീ ഘ കാലം നിലനി . ധ

കാമേമാ

ാണാം യൈസ േകാപി ന വിദ േത

അജാഗളാ നേസ വ തസ ജ

നിര

കം 9

ധ ം, അ ഥം, േമാ ം എ ിവയിെലാ േപാ ം േനടാ ഒരാ െട മ ഷ ജ ം െപ ാടിെ ക ി െല െതാ (ഇതിന് ല െട ആ തിയാ ത്) േപാെല നിര കമാണ്. ദഹ മാനാഃ അശ ാ

തീേ ണ നീചാഃ പരയേശാ ിനാ ദം ഗ ം തേതാ നി ാം േത 10 91


ചാണക നീതി അന െട യശ ാ തീ മായ െവ വ ം സ യം കീ ി േനടാ വ മായ നീച ാ അന െര നി ി .

അ ിയി കഴിയാ

ബ ായ വിഷയാസംേഗാ ൈത നി ിഷയം മനഃ മന ഏവ മ ഷ ാണാം കാരണം ബ േമാ േയാഃ 11 േഭാഗ വ േളാ ആസ ി ലം ബ ന ം, മന ് വിഷയവ െള റി ് ചി ി ാതി ാ േമാ മാണ് ഫലം. അതിനാ മന തെ യാണ് മ ഷ െട ബ ന ി ം േമാ ി ം കാരണം. േദഹാഭിമാേന ഗലിേത ാേത ച പരമാ നി യ യ മേനാ യാതി ത ത സമാധയഃ 12 താ ശരീരമാെണ ധാരണയി നി ് നായി പരമാ ാവിെന അറി കഴി ാ മന ് എവിെട െയാെ േപായാ ം സമാധി (പരമശാ ി) അ ഭവി . ഈ ിതം മനസഃ സ േദവായ

ം യതഃ സ

ആ ാണ് സഫലമാ ാ മാണ് എ റി

ം കസ സ ദ േത ംത ാ

ാഷമാ

ഖം േയത് 13

മന ിെ എ ാ ആ ഹ ം കഴി ക? എ ാം ഈശ േര ധീന ് നായിരി കയാണ് േവ ത്.

യഥാ േധ സഹേ തഥാ രാ തം ക

വേ ക 92

ാ വി തി മാതരം ാരമ ഗ തി 14


ചാണക നീതി ആയിര ണ ിന് പ െട ഇടയി നി ് പ ി സ ം അ െയ കെ േപാെല പ് െച ി ക െട ഫല ം ക ം െച വെന പി ട ം. അനവ ിതകാര സ ന ജേന ന വേന ഖം ജേനാ ദഹതി സംസ ഗാദ് വനം സംഗവിവ ജനാത് 15 കാര ഒ വവ മി ാെത ജീവി വന് ജനമ ി ം വന ി ം ഖ ാവി . നാ ി േ ാ അന മാ സംസ ഗം അയാെള േ ശ െ ം. വന ിലാെണ ി അയാ ഏകാ ത െകാ ് വല ക ം െച ം. യഥാ ഖന ഖനിേ ണ തേല വാരി വി തി തഥാ ഗതാം വിദ ാം രധിഗ തി 16 മിയി മ െവ ി െകാ ലഭി േപാെല വിദ ശിഷ ലഭി .

ഴി േ ാ െവ ഷെകാ ് വി

ക ായ ം ഫലം ംസാം ിഃ ക ാ സാരിണീ തഥാപി ധിയ ാര ാഃ വിചാൈര വ േത 17 മ ഷെ ി ക ഫല ിന് അ േയാജ മായിരി ം. ക ി ത ം. എ ാ ം ിമാ ാരായ ആര ാ ആേലാചി തെ യാണ് ക മ ി ത്. 93


ചാണക നീതി സേ ി

ാഷ ി

ൈചവ ന ക

വ ഃ സ ദാേര േഭാജേന ധേന േവ ാഽധ യേന ജപ ദാനേയാഃ 18

സ ഭാര , ആഹാരം, സ ്എ ീ കാര ളി ി കെ േ താണ്. അധ യനം, ജപം, ദാനം എ ിവയി ഒരി ം നാ വാ ം പാടി . ഏകാ ര ദാതാരം േയാ ം നാഭിവ േത ശ ാനേയാനിശതം ഗത ാ ചാ ാേലഷ ഭിജായേത 19 ഒ അ രെമ ി ം പറ ത ി വിെന ആരാേണാ ആദരി ാ ത് അയാ തവണ നായ് ആയി ജനി ് പി ീട് ച ാലനായി ജനി . ഗാേ സാധവഃ

ചേലേ ഃ ക ാേ സ സാഗരാഃ തിപ ാ ഥാ ചല ി കദാചന 20

ഗാവസാന ി േമ പ ത ം, ക ാ ി ഏ സ ം വ തിചലിെ ിരി ാം. എ ാല സ ന ത ഏെ കാര ി നി ് ഒരി ം വ തിചലി ി .

94


ചാണക നീതി

ായം 14

ഥിവ ാം ീണി ര ാനി ജലമ ം ൈഢഃ പാഷാണഖേ ര സം മിയി ഭാഷിതം എ െള ര

ഭാഷിതം ാ വിധീയേത 1

ര ് - ജലം, ആഹാരം, ിവയാണവ. എ ാ ഢ ാ പാറ ളായി ക .

ആ ാപരാധ സ ഫലാേന താനി േദഹീനാം ദാരി ഃഖേരാഗാണി ബ നവ സനാനി ച 2 മ ഷ െച ക ി ാ ദാരി എ ിവ ആ ന വി ഏത

അപരാധ െള ഒ മായി ം, ഃഖം, േരാഗം, ബ നം, വ സനം ിെ ഫല ളാണ്.

ം ന മി ം ന ഭാര ന മഹീ ം ന ലഭ ം ന ശരീരം നഃ നഃ 3

സ ്, ്, ഭാര , മി എ ിവ ന മായാ വീ ം ലഭി ാം. എ ാ ശരീരം ന മായാ വീ ം ലഭി ത . ബ നാം ൈചവ സത ാനാം സമവാേയാ രി യഃ വ ഷധാരാധേരാ േമഘഃ ൈണരപി നിവാര േത 4 െറേ ജയി ാ

ഒ മി കഴി

േച ാ അവ . നി ാരമായ 95

് ശ വിെന ി േപാ ം


ചാണക നീതി ഒ മി േച േ ാ കഴി .

മാ

ജേല ൈതലം ഖേല ഹ ം പാേ ാേ

മഴെയ െച

ദാനം മനാഗപി

ശാ ം സ യം യാതി വി ാരം വ ശ

ിതഃ 5

െവ കഴി

ി വീ കഴി എ , ഖല അറി രഹസ ം, േയാഗ നായ ആ ന ിയ ദാനം, ിമാനായ ആ ് ന ിയ അറിവ് എ ിവ വളെര റ ായാ േപാ ം സ ാഭാവികമാ ം സ യം പര (വ ി ). രാണാേ സാ സ

ശാനാേ

ൈമ നാേ

ച യാ മതിഃ

ൈദവ തിേ േ ത് േകാ ന േച ത ബ

നാത്

രാണ േക കഴി േ ാ ം, ശാന ി െവ ം, ൈമ നം കഴി േ ാ ം ഉ മേനാഭാവം (വിര ി) എ ം നിലനി കയാെണ ആരാണ് സംസാര ബ ന ി നി ് നാകാ ത്? ഉ പ പ ാ താ ശീ യദി

ാപസ ി ഭവതി യാ ശീ ം സ ാത് കസ ന സ ാ േഹാദയഃ 7

പ ാ ാപം വ േ ാ മേനാഭാവം എ ം നില നി കയാെണ ി ആ ാണ് ജീവിത ി ഉയ ഉ ാകാ ത്? ദാേന തപസി ശൗേര വാ വി ാേന വിനേയ നേയ വി േയാ നഹി ക േവ ാ ബ ര ാ വ രാ 8 96


ചാണക നീതി അവനവെ ദാനം, തപ ്, ശൗര ം, അറിവ്, വിനയം, നയം എ ിവയി ഒരി ം അഹ രി ത്. എെ ാ ഈ മിയി ര വളെരയധിക ് (ഓേരാ ണ ി ം നെ കവ െവ വ അേനകം േപ ാ ംഎ ഥം). രേ ാഽപി ന രേ ാ േയാ യസ മനസി ിതഃ േയാ യസ ദേയ നാ ി സമീപേ ാപി രതഃ 9 മന ി ാന വ എ െരയാെണ ി ം അ തെ യാണ്. ദയ ിലിടമി ാ യാ എ അ ാെണ ി ം െരയാണ്. യസ ചാ ിയമിേ ത തസ യാ സദാ ിയം വ ാേധാ ഗവധം ക ം ഗീതം ഗായതി സ രം 10 ആ െടെയ ി ം നാശം ആ ഹി െവ ി അയാേളാട് എ ം അയാ ് ഇ മാ ം സംസാരി ാ മതിയാ ം. േവട മാനിെന പിടി വാ േവ ി ന ഗാനമാലപി കയാണേ ാ െച ത്. അത ാസ ാ വിനാശായ ര ാ ന ഫല ദാ േസവ താം മ ഭാേവന രാജാവ ി ഃ ീയം 11 രാജാവ്, അ ി, , ീക എ ിവ മായി വളെര അ ാ അത് നാശ ിന് കാരണമാണ്. അക നി ാ അവെയെ ാ ഫല ാകി . 97


ചാണക നീതി അതിനാ താണ്.

അവെയ

അ ിരാപഃ

ീേയാ

നിത ം യേ

മഭാവ

ി

േസവിേ

ഖഃ സ േ ാ രാജ

ന േസവ ാനി സദ ഃ

ലാനി ച

ാണഹരാണി ഷട് 12

അ ി, ജലം, ീക , , പാ ്, രാജ ംബാംഗ എ ിവ ത ണം മരണം വ വരാണ്. അതിനാ അവെര എ ം വളെര ാ ം േസവിേ താണ്. സ ജീവതി ണാ യസ യസ ധ ഃ സ ജീവതി ണധ വിഹീനസ ജീവിതം നി േയാജനം 13 ണ ഇവ ര

വ ം, ധ മി ാ വെ

വ ം ഖമായി ജീവി ജീവിതം നിര കമാണ്.

.

യദീ സി വശീക ം ജഗേദേകന ക ണാ രാ പ ദശാേസ േഭ ാ ഗാം ചര ീം നിവാരയ 14 ഒേര ഒ ക ം െകാ ് ഈ േലാകെ വ വശീകരി ണെമ ി പതിന വഴികളി െട തി േമ (അ ാേന ിയ അ ക േ ിയ അ വിഷയ എ ിവ പേയാഗി ് ഖം േത ) മന ാ പ വിെന നിയ ി . ാവസ ശം വാക ം ആ

ഭാവസ ശം

ിയം

ിസമം േകാപം േയാ ജാനാതി സപ 98

ിതഃ 15


ചാണക നീതി തനി ് പറ വാ കാണി േദഷ െ

പറ വാ േയാഗ മായ വാ ക മാ ം ം, തെ േയാഗ തയ സരി മാ ം േ ഹം വാ ം, തെ ശ ി തമായി മാ ം വാ ം അറി വ പ ിതനാണ്.

ഏക ഏവ പദാ ഥ ിധാ ഭവതി വീ ിതഃ ണപം കാമിനീ മാംസം േയാഗിഭിഃ കാമിഭിഃ ശ ഭിഃ 16 േയാഗി, കാമ വ , നായ് എ ിവ കാ േ ാ ഒേര വ ( ീശരീരം) ശവമായി ം, കാമിനിയായി ം, മാംസമായി ം ായി ീ . സി മൗഷധം ധ ം ഹ ി ം ച ൈമ നം ം തം ൈചവ മതിമാ കാശേയത് 17 സി ൗഷധം, താ െച ന ക ം, ംബവഴ ്, ൈമ നം, താ കഴി േമാശമായ ആഹാരം, താ േക പര ഷണം എ ിവ ിമാ ആേരാ ം പറ കയി . താവ ൗേനന നീയേ േകാകിൈലൈ വ വാസരാഃ യാവത് സ ജനാന ദായിനീ വാക് വ േത 18 എ ാവ ം ആന ം ന വിധം സ രം ന ാ തിനായി യി എ വ ഷം േവണെമ ി ം കാ ിരി . അ വെര അ മൗനം പാലി ക യാണ് െച ത്. ധ

ം ധനം ച ധാന ം ച േരാ വചനമൗഷധം ഹീതം ച ക വ മന ഥാ ന ജീവതി 19 99


ചാണക നീതി ധ ം, ധനം, ധാന ം, െയ ന ായി സം ഹി ് കരമാണ്. തജ

വാക ം, ഔഷധം എ ിവ േയാഗി ിെ ി അന ഥ

ജനസംസ ഗം ഭജ സാ സമാഗമം ണ മേഹാരാ ം ര നിത മനിത താം 20

ജന െട സഹവാസ േപ ി ്, സ ന െട െട സഹവസിേ താണ്. രാപക ണക ള ി ് സദാ ഈ േലാക ിെ നശ രതെയ റി ് ഓ േ താണ്.

100


ചാണക നീതി

അ യസ ചി തസ

ായം 15

ം വീ തം ാേനന േമാേ

പയാ സ

ണ കിം ജടാ ഭ േലപൈനഃ 1

ആ ാേണാ എ ാ ജീവികളി ം ദയ േതാ ി മന ലി ത് അയാ ് പിെ ാനം, േമാ ം, ജടാ, ഭ േലപനം എ ിവെയ ിനാണ്? ഏകമപ

രം യ

ഃ ശിഷ ം

ഥിവ ാം നാ ി ത വ ം യ

േബാധേയത്

ാ േസാഽ ണീ ഭേവത് 2

ഒ അ രെമ ി ം പഠി ി െകാ തീ ാന് ഉത േലാക ിലി .

വിേനാ ഒ വ

കടം ം ഈ

ഖലാനാം ക കാനാം ച ദ ിവിൈധവ തി ിയാ ഉപാന ഖഭംേഗാ വാ രേതാ വാ വിസ നം 3 , ് എ ീ ര േപേരാ ം ര തര ി മാ േമ തികരി വാ സാധി . ഒ കി െച ് െകാ ് ഖ ടി ക,6 അെ ി െര നി കാ േ ാ തെ ഒഴിവാ ക. ൈചലീനം ദ മേലാപധാരിണം ബഹ ാശിനം നി രഭാഷിണം ച േര ാദേയ ചാ മിേത ശയാനം                                                             6   ിെ കാര ി അതിെ ന െചരി ് െകാ 101 

് ഒടി കള ക


ചാണക നീതി വി ഷി

തി

ീ യദി ച പാണിഃ 4

ധരി വ ം, പ ക ശരിയായി ിയാ ാ വ ം, അധികം ഭ ി വ ം, രമായി സംസാരി വ ം, േര ാദയാ മയ സമയ ളി കിട റ വ മായവ വി വാെണ ി േപാ ം ല ീേദവി (ഐശ ര ം) അവെന ഉേപ ി േപാ ം. ത ജ ി മി ാണി ധൈന വിഹീനം ദാരാ താ നാ തം ചാ വ ം നരാ യേ അ ാഹി േലാേക ഷസ ബ ഃ 5 ധനം ന െ ാവെന ം, ഭാര ം, ത ം മ ം ത ജി . അയാ പി ീട് ധനികനായാ ഇവെര ാം വീ ം അയാെള േതടിെയ . വാ വ ി സ ാണ് ഈ േലാക ി മ ഷെ ബ . അന ാേയാപാ ിതം വ ം ദശ വ ഷാണി തി തി ാേ ൈചകാദേശ വ ഷം സ ലം തദ് വിനശ തി 6 അന ായമായി സ ാദി വ നിലനി ം. പതിെനാ ാമെ േവേരാെട നശി േപാ ം.

പ ് വ ഷേ ് വ ഷം അവെയ ാം

അ ം സ ാമിേനാ ം ം നീചസ ഷണം അ തം രാഹേവ ത വിഷം ശ ര ഷണം 7 102


ചാണക നീതി ശ നായവെ ക ി അ ചിതമായ വ ം ഉചിതമായി ീ ം. എ ാ നീചെ ക ി േ മായ വ കി ിയാ ം അത് നി മായി ീ . രാ വിന് അ ത് കി ിയി ് അതിെ ഫലം മരണമായി . എ ാ ശിവ വിഷം ടി ി ം അത് ആഭരണ മായി ീ കയാ ായത്. ത േഭാജനം യദ് ദ ിജ േശഷം തെ ൗ ദം യത് ിയേത പര ി സാ ാ താ യാ ന കേരാതി പാപം ദംഭം വിനാ യഃ ിയേത സ ധ ഃ 8 ാ ണെ (േ ം ാനി മായവെ ) ഉ ി മാണ് ഉ മമായ ഭ ണം. അന േനാട് കാണി േ ഹമാണ് സൗ ദം. പാപം െച ാതിരി താണ് ശരിയായ വിേവകം. അഹ ാരം ടാെത െച ക മാണ് ശരിയായ ധ ം. മണി തി പാദാേ കാചഃ ശിരസി ധാര േത യവി യ േവലായാം കാചഃ കാേചാ മണി മണിഃ 9 ചിലേ ാ ര ം കാലി ം, കാ െ ാ ് ശിര ി ം ധരിെ ിരി ാം. എ ാ വി കേയാ വാ ി കേയാ െച േ ാഴാകെ ര ം ര ം കാ െ ാ ് കാ െപാ മാണ്. അതായത് ര ം അ ല ം, കാ െ ാ ് നി ാരവില മാണ്. അന സ

ശാ ം ബ ലാ കാേലാ ബ വി

വിദ ാഃ താ ച 103


ചാണക നീതി യത് സാര തം ത പാസനീയം ഹംേസാ യഥാ ീരമിവാ മധ ാത് 10 ശാ എ മ താണ്, വിദ ക ം അനവധിയാണ്. സമയം സ ം വി അേനക മാണ്. അ െകാ ് െവ ിെന ള ് പാ മാ ം ടി അരയ െ േ ാെല എ ാ ശാ ളി നി ം വിദ കളി നി ം സാരമായവെയ മാ ം അറി ക യാണ് േവ ത്. രാഗതം പഥി അന

യിത േയാ

ം ഥാ ച ഹമാഗതം േത സ ൈവ ച

ാള ഉച േത 11

െര നി ം യാ െച ് ീണി ് വീ ി വ േച അതിഥിെയ േവ വിധം സ രി ാെത സ യം ഭ ണം കഴി വ ച ാളനാെണ പറയ െ . പഠ ആ

ി ച േരാ േവദാ ധ ശാ ാണ േനകശ: ാനം ൈനവ ജാന ി ദ ീ പാകരസം യഥാ 12

നാ േവദ ം, ധ ശാ ം പഠി കഴി ി ം താനാരാെണ ് (ആ സ പെ ) അറിയാ വ ആഹാര ിെ ചി അറിയാ കഴിയാ തവിെയ േ ാെലയാണ്. ധന ാ ദ ിജമയീ നൗകാ വിപരീതാ ഭവാ ണേവ തര േധാഗതാഃ സ േ ഉപരി ാഃ പത ധഃ 13 104


ചാണക നീതി ഈ സംസാരസാഗര ി ാ ണ വിചി ം ധന മായ ഒ േതാണിെയേ ാെലയാണ്. എ ാ സാധാരണേതാണിയി നി ് ഇത് വ ത മാണ്. ഈ േതാണി താെഴ നി വര് മ കരയിെല ക ം, കളിലിരി വ താെഴവീ ക ം െച (അതായത് ാ ണെന ആദരി നമി വ സംസാരസാഗര ിന െര കക ം, അഹ രി വ കടലിലാ േപാ ക ം െച ). അയമ തനിധാനം നായേകാേപ ാഷധീനാം അ തമയശരീരഃ കാ ി േതാപി ച ഃ ഭവതി വിഗതര ി മ ലം ാപ ഭാേനാഃ പരസദനനിവി ഃ േകാ ല ത ം ന യാതി 14 ച അ ത ിെ ഇരി ിട ം, ഔഷധിക െട െയ ാം േദവത ം, അ തമയമായ ശരീര വ ം, േതജ വ മാെണ ി ം രെ പരിധിയി വ േ ാ (പക സമയ ്) നി ഭനായി ീ . അെ ി തെ ആരാണ് അന െ വീ ി താമസി േ ാ െച തായി ീരാ ത്? അലിരയം നളിനീദളമ കഃ കമലിനീമകര മദാലസഃ വിധിവശാത് പരേദശ പാഗതഃ ടജ രസം ബ മന േത 15 താമരയിത ക അതിെല േത

ിടയി തെ എേ ാ മി ് ് മ നായ ഈ വ ് വിധിവശാത് 105


ചാണക നീതി വിേദശേ ് വ ി ് (അവിെട താമരകളി ാ തിനാല്) പാല വിെല േതനിെന ആദരി . പീതഃ

േ ന താത

രണതലഹേതാ വ േഭാ േയന േരാഷാദ് ആബാല ാദ് വി വൈര ഃ സ വദനവിവേര ധാര േത ൈവരിണീ േമ േഗഹം േമ േഛദയ ി തിദിവസ മാകാ ജാനിമി ം ത ാത് ഖി ാ സദാഹം ദ ിജ ലനിലയം നാഥ ം ത ജാമി 16 (ഭഗവാ വി വിെ േചാദ ി രമായി ല ീ േദവി പറ താണീ േ ാകം) പ ് ഒ ാ ണ നായി (അഗസ നി) എെ പിതാവിെന (സ ിെന) ടി വ ി . പിെ ാരി ഒ ാ ണ ( ) എെ ഭ ാവിെന കാ െകാ ് അടി . ാ ണ ബാല ം ത എെ ശ വിെന യാണ് (സരസ തീ േദവിെയ) അവ െട നാവി ാനം ന ത്. അ മ ദിവസ ം ശിവ ജെച ാ നായി അവ എെ വീട് തക (ല ീേദവി യിരി താമര െട ഇത ക പറി ). അ െകാ ് അവേരാട് േഖദം േതാ ി njാ ണ ഹ െള ഉേപ ി കയാണ്. ബ നാനി ഖ സ ി ബ നി േ മര തബ നമന ത് ദാ േഭദനി േണാഽപി ഷഡ ിഃ നി ിേയാ ഭവതി പ ജേകാേശ 17 106


ചാണക നീതി ബ ന പലവിധ ി ്. േ ഹം ല ാ ബ ന മതിെലാ ാണ്. മര ിെന േപാ ം ള കയ ഷ പദം താമരയിത ക ിടയി നി ഹായനായി ീ ത് ഇ രം ബ നം കാരണമാണ്. ഛിേ ാപി ച നത ന ജഹാതി ഗ ം േ ാപി വാരണപതി ന ജഹാതി ലീലാം യ ാ ിേതാ മ രതാം ന ജഹാതി േച ഃ ീേണാപി ന ത ജതി ശീല ണാ ലീനഃ 18 ച നമര ിെന റി േ ാ ം അതിെ ഗ ം ഇ ാതാ ി . നായാ ം െകാ നാന കളി സ ഭാവം ഉേപ ി . യ ിലി ചത ാ ം കരി ിെ മാ ര മി ാതാ ി . അ േപാെല ദരി നായാ ം ന ംബ ി പിറ വ ത െട സ ണ െവടി കയി .

107


ചാണക നീതി

ായം 16

ന ധ ാതം പദമീശ രസ വിധിവ ംസാരവി ി േയ സ ദ ാരകപാടപാടനപ ര് ധ േ ാപി േനാപാ ജിതഃ നാരീപീനപേയാധേരാ ഗലം സ േ പി നാലിംഗിതം മാ ഃ േകവലേമവ യൗവനവനേ േദ ഠാരാ വയം 1 സംസാരബ ന ി നി ് നാ തിനായി ഈശ രെ ാദ െള ധ ാനി കേയാ, സ വാതി റ തരാ െക ണെ സ ാദി കേയാ, സ ി േപാ ം ീകെള ണ കേയാ െച ി ി ാ nj അ െട യൗ നമാ വനെ റി േകാടാലിക മാ മാണ്. ജ

ി സാ മേന ന പശ ന ം സവി മാഃ ദേയ ചി യ ന ം ന ീണാേമകേതാ രതിഃ 2

ീക ഒരാേളാട് സംസാരി േ ാ േവെറാ െന ഇ ാ ം േനാ ക ം, മെ ാ െന റി ് ചി ി ക ം െച . ീക ് ഒരാളി ി വരിക യി . േയാ േമാഹാ ന േത േഢാ ര േതയം മയി കാമിനീ സ തസ ാ വശേഗാ ത ാ

േത ത്

ീഡാ ശ

വത് 3

ഈ ീ എ ി അ ര യാെണ ് എ ് ഒരാ േമാഹി െ ി അയാ അവ ് വശെ ് ിലട െ പ ിെയേ ാെല ം െച ം. 108


ചാണക നീതി േകാഽ ഥാ

ാപ ന ഗ

ിേതാ വിഷയിണഃ കസ ാപേദാഽ ം ഗതാഃ ീഭിഃ കസ ന ഖ ിതം വി മനഃ േകാ നാമ രാജ ിയഃ കഃ കാലസ ന േഗാചരത മഗമത് േകാഽ ഥീ ഗേതാ ഗൗരവം േകാ വാ ജന ഗേമ പതിതഃ േ േമണ യാതഃ പഥി 4 സ

ലഭി ി ് അഹ രി ാ ി കിയി ് ആപ ി ീകളാ മന ് േവദനി ാ വ ിയെ വ ം, കാലയവനികയി യാചി ി ് മാനം ന െ ടാ വ ടിയ േശഷ ം ഖമ ആരാ ത്?

വ ം, വിഷയ ഖ െപടാ വ ം, ം, രാജാ ാ ് മറയാ വ ം, ം, ജന മായി ഭവി വ മായി

ന ത േ ാ ന ച േകന േ ാ േഹ ഃ രംേഗാ ന കദാപി വാ ാ തഥാപി ാ ര ന നസ വിനാശകാേല വിപരീത ിഃ 5 ആ ം തെ േക ി ി ാ ം, ക ി ി ാ ം, ഇ വെര ഉ ായി ി ാ മായ സ മാനിെന പിടി വാ ീരാമെ മന ി ആ ഹ ായി. വിനാശം വേര സമയമാ േ ാ ി വിപരീത മായി വ ി .

109


ചാണക നീതി ൈണ മതാം യാതി േനാൈ രാസനസം ിതാഃ ാസാദശിഖരേ ാപി കാകഃ കിം ഗ ഡായേത 6 തെ ണ െകാ ാണ് ഉ മനായി ീ ത്. ഉയ ഇരി ിട െകാ . െകാ ാര ിെ േമ ാ ം കാ ഗ ഡനാകി േ ാ.

ഒരാ ിലിരി ണിലി

ണാഃ സ ജ േ ന മഹേത ാഽപി സ ദഃ േ കിം തഥാ വേ ാ നി ളേ ാ യഥാ ശഃ 7 വളെര സ വെന ാ ം ണ വനാണ് എവിെട ം ആരാധി െ ത്. ദ ിതീയാച െന ജി േപാെല ച െന ആ ം ജി ി േ ാ. പൈര

േണാ യ

ഇേ ാപി ല

നി

േണാപി ണീ ഭേവത്

താം യാതി സ യം

ഖ ാപിൈത

ൈണഃ 8

മ വ ക േ ാ ണ െളാ മി ാ വ േപാ ം ന ണ വനായി അറിയെ ം. എ ാ സ യം ശംസി ാ ഇ േപാ ം അപഹാസ നാ ം. വിേവകിനമ ാ ാ ണാ യാ ി മേനാ താം തരാം ര മാഭാതി ചാമീകരനിേയാജിതം 9 അറി വ ി

വെന . ക

ാപി ാ ിലണി 110

ണ സ

െട മഹിമ ഹാര ി


ചാണക നീതി പതി ി ര ിന് മാ േപാെലയാണിത്. ൈണഃ സ

ടിയതായി േതാ

േല ാഽപി സീദേത േകാ നിരാ

അന ഘ മപി മാണിക ം േഹമാ

യമേപ

യഃ

േത 10

മാണിക ം അ ല മാെണ ി ം അതിന് േശാഭി ണ െമ ി സ ം േവ ിവ േപാെല ണ െള ാ വ ം, സ ല മാെണ ി ം സഹായ ി നാ മി ാ വ നശി . അതിേ േശന യ വ മതിേലാേഭന യ പരപീഡാ ച യാ ി ൈനവ സാ

ഖം വിദ േത 11

അതിേ ശം െകാ ് ലഭി വ ം, അതിേലാഭ ാ ലഭി ഖ ം, അന െന പീഢി ിേ ിവ ജീവിത ി ം സ ന ളി കാണെ ി . കിം തയാ ിയേത ല ാ യാ വ രിവ േകവലാ യാ േവേശ വ സാമാന ാ പഥിൈകരപി ജ േത 12 എേ ാ ം വീ ീലിരി വ വിെനേ ാെല ഒരിട ് മാ മിരി സ െകാ ് എ ാണ് ണം? വഴിയാ ാ േപാ ം ാപ യായ േവശ െയ േ ാെല സ ം (ല ീേദവി ം) എവിെട ം സ രി ാ മാ േമ എ ാവ ം േയാജന ാ ക . 111


ചാണക നീതി ധേന അ

ജീവിതേവ ാഃ

ചാഹാരക

ാണിനഃ സ േ യാതാ യാസ

ി യാ

ി ച 13

ഈ േലാക ി നി േപായി വ ം (മരി േപായവ ം), ഇേ ാ േപാ വ ം, ഇനി ം േപാ വാനിരി വ െമ ാം തെ ധനം, ീ, ആഹാരം എ ിവെയ ാം അ ഭവി ് ിയടയാ വരാണ്. ീയേ സ ദാനാനി യ േഹാമബലി ിയാഃ ന ീയേത പാ ദാനം അഭയം സ േദഹിനാം 14 യ ം, േഹാമം, ബലി എ ിവയി െട ലഭി ണ ം േമണ യി താണ്. എ ാ േയാഗ ത വ ദാനം െച ക ം, അഭയം ന ക ം െച തിെ ണ ം ഒരി ം യി ി . ണം ല ണാത് ലം ലാദപി ച യാചകഃ വാ നാ കിം ന നീേതാഽസൗ മാമയം യാചയിഷ തി 15 ് തീെര ഭാരം റ താണ്. അതി ം ഭാരം റ താണ് പ ി. യാചക അവേയ ാെള ാം 7 ഭാരം റ വനാണ്. തേ ാ ം ഇവ യാചി േമാ എ സംശയി ി ്ടാണ് കാ ് യാചകെന പറ ിെ ാ േപാകാ ത്.

                                                            7

പദ

ിന് മഹത ം

112

ംഅ


ചാണക നീതി വരം ാണപരിത ാേഗാ മാനഭംേഗന ജീവനാത് ാണത ാേഗ ണം ഃഖം മാനഭംേഗ ദിേന ദിേന 16 മാനം ന െ ജീവി തിേന ാ േഭദം ാണ ത ജി താണ്. ാണത ാഗ ിന് ണേനരെ ഃഖം മാ മ ഭവി ാ മതി. എ ാ മാനം ന െ ാ എ ം ഃഖിേ ിവ ം. സംസാരവിഷ ഭാഷിതം ച

സ േദ ഫേല അ േതാപേമ സ ാ സംഗതിഃ സ േന ജേന 17

ഈ േലാകജീവിതമാ വിഷ അ ത ല ം ചികര മായ ര ഫല ഭാഷിത ം സ നസംസ ഗ ം. ജ ജ യദഭ ം ദാനമധ യനം തപഃ േതൈനവാഭ ാസേയാേഗന േദഹീ ചാഭ സ േത

ിെ ളാണ്

നഃ 18

കഴി േപായ ജ ളി ഒരാ െച ശീലി ദാനം, അധ യനം, തപ ് എ ിവെയ അഭ ാസഫലമായി ഈ ജ ി അയാ വീ ം െച ട . ിയവാക ദാേനന സ േ ഷ ി ജ വഃ ത ാദ് തേദവ വ വ ം വചേന കാ ദരി താ 19 ഇ െ വാ ക പറ േ ാ അത് എ ാവെര ം സേ ാഷി ി . അ െകാ ് എേ ാ ം ിയമായ വാ ക തെ പറയണം. വാ ക ് എ പ മാ ത്? 113


ചാണക നീതി േക ച യാ വിദ പരഹേ യ ധനം ഉ േ ച കാേര ന സാ വിദ ാ ന ത നം 20 ക ളിലിരി ക ിലിരി ധന ം ഉപകരി ത .

അറി ം, ആവശ ം

114

അന െട വ േ ാ


ചാണക നീതി

ായം 17

ക ത യാധീതം നാധീതം സ സഭാമേധ ന േശാേഭത ജാരഗ ഭാ ഇവ

ിധൗ ിയഃ 1

വിെ പ നി േനടാ ം, കപഠന ി െട േനടിയ മായ അറിവ് വിദ ാ ാരിരി സദ ി , ജാരനി നി ് ഗ ഭം ധരി ീെയ േ ാെല, േശാഭി കയി . േത തി തിം ര ാ ിംസേന തിഹിംസനം ത േദാേഷാ ന പതതി േ ം സമാചേരത് 2 ഉപകാരം െച വ ് ഉപകാരം െച ക ം, ഹിംസി വെര ഹിംസി ക ം െചേ താണ്. േനാട് രത കാണിേ താണ്. അതി േദാഷെമാ മി . യ രം യദ് രാരാധ ം യ േര വ വ ിതം തത് സ ം തപസാ സാധ ം തേപാ ഹി രതി മം 3 എ െര ം, േനടാ സാധി ാ മായ എ ാം തെ തപ െകാ ് സാധി ാ താണ്. തപ ി െന െവ തായി ഒ ം തെ യി . േലാഭേ

ദ് അ േണന കിം പി നതാ യദ ി കിം പാതൈകഃ സത ം േചത് തപസാ ച കിം ചി മേനാ യദ ് അ ി തീ േഥന കിം 115


ചാണക നീതി സൗജന ം യദി കിം ൈണഃ മഹിമാ യദ ി കിം മ ൈനഃ സദ് വിദ ാ യദി കിം ധൈനരപയേശാ യദ ി കിം ത നാ 4 േലാഭ െ ി മ ണ െള ിന്? അന െര ഷി ശീല െ ി മ പാപ െള ിന്? സത ം പറ ശീല െ ി േവെറ തപെ ിന്? മന ് മാെണ ി തീ ഥ ല ളി േപാ െത ിന്? എ ാവേരാ ം ന ായി െപ മാ വന് മ ണ െള ിന്? മഹത വന് മ ് അല ാര െള ിന്? ന അറി വന് ധനെമ ിന്? േപ െ ി പിെ മരണെമ ിന്? പിതാ ര ാകേരാ യസ ല ീ യസ സേഹാദരീ ശംേഖാ ഭി ാടനം ര ാദ് നാദ പതി േത 5 ശംഖിെ പിതാവ് ര െട ഇരി ിടമായ സ ം, സേഹാദരി ല ീേദവി മാെണ ി ം അതിന് യാചി േ ി വ . താ പ് െകാ ാ ത് തനി ് തിരി കി കയി േ ാ. അശ ഭേവത് സാ വ ാധിേതാ േദവഭ

ചാരീ ച നി നഃ ാ നാരീ പതി താ 6

ലന് ന സ ഭാവ ാരനാ ം, ദരി ചാരിയാ ം, േരാഗി ഈശ രഭ നാ ം, യായ ീ പതി തയാ ം സ ാഭാവികം മാ മാണ്. 116


ചാണക നീതി നാേ ാദകസമം ദാനം ന തിഥി ദ ാദശീ സമാ ന ഗായ ാഃ പേരാ മേ ാ ന മാ ൈദവതം പരം 7 ആഹാര ം െവ ം ദാനം െച തിേന ാ വ തായ ദാന ം, ദ ാദശിേയേന ാ ാധാന തിഥി ം, ഗായ ീമ ിേന ാ മഹ ായ മ ം, അ െയ ാ വ തായി േവെറ േദവത മി . ത

കസ വിഷം ദേ മ ികായാ ികസ വിഷം േ സ ാംേഗ

മ േക ജസ ച 8

ത കന് വിഷം പ ിേ ം, ഈ ് ശിര ി ം, േതളിന് വാലി ം, ജന ് വിഷം സ ാംഗ ളി മാണ്. പത രാ ാം വിനാ നാരീ ഹ േപാഷ തചാരിണീ ആ ഷ ം ഹരേത ഭ ഃ സാ നാരീ നരകം േജത് 9 ഭ

ാവിെ

അ വാദമി ാെത ഉപവാസ തമ ി ീ ഭ ാവിെ ആ ിെന റ ക ം സ യം നരക ിേല ് േപാ ക ം െച .

ന ദാൈനഃ ധ േത നാരീ േനാപവാസശൈതരപി ന തീ േസവയാ തദ ദ് ഭ ഃ പേദാദൈകര ഥാ 10 ീ ഭ ഷ െകാ ് പരി ി േന േപാെല ദാനം െകാേ ാ, കണ ി ഉപവാസ െകാേ ാ, തീ ാടനം െകാേ ാ പരി ി േന ി . 117


ചാണക നീതി പാദേശഷം പീതേശഷം സ ാേശഷം തൈഥവ ച ശ ാന സമം േതായം പീത ാ ചാ ായണം ചേരത് 11 കാ

ക കിയ േശഷ േതാ, ടി തി േശഷ േതാ, സ ാവ നം കഴി ് ബാ ി വ േതാ െവ ം നാ െട ം േപാെലയാണ്. അത് ടി ക യാെണ ി ചാ ായണ തം അ ി ണം. ദാേനന പാണി ന ക േണന ാേനന ി ന ച േനന മാേനന ി ന േഭാജേനന ാേനന ി ന േനന 12 ൈക അല രി െ ത് ദാനം െകാ ാണ് വളയണി ത് െകാ . ശരീരം മാ ത് ളി േ ാഴാണ്, ച നം ര ിയ െകാ . ി ലഭി ത് ഭ ണം കഴി േ ാഴ , മ വരാ ബ മാനിതനാ േ ാഴാണ്. അ േപാെല ി ലഭി ത് ാനം െകാ ാണ്, ശിര ് നം െച ത് െകാ . നാപിതസ ആ

േഹ

ൗരം പാഷാേണ ഗ

പം ജേല പശ ത് ശ സ ാപി

േലപനം

ിയം ഹേരത് 13

രകെ വീ ി െച ് ൗരം െച ക ം, കരി ി ച നമര ക ം, സ ം നിഴ െവ ി േനാ ക ം െച ാ ഇ േപാ ം ഐശ ര ം ന മാ ം. 118


ചാണക നീതി സദ ഃ സദ ഃ ശ

ാഹരാ ീ സദ ഃ ാകരീ വചാ ിഹരാ നാരീ സദ ഃ ശ ികരം പയഃ 14

ി

എ വിഷ ായ ത ണം േബാധം െക . വചാ എ േവ ത ണം േബാധം വ ക ം െച . ീ ത ണം മ ഷ െന ലനാ . പാ ത ണം ശ ി ന ക ം െച . പേരാപകരണം േയഷാം ജാഗ ി ദേയ സതാം നശ ി വിപദേ ഷാം സ ദഃ സ ഃ പേദ പേദ 15 അന െര സഹായി വാ മന വ ് വേര ആപ െളാെ ഒഴി േപാ ക ം ഓേരാ വ െവ ി ം അവ ് സ വ േച ക ം െച ം. യദി രാമാ യദി ച രമാ യദി തനേയാ വിനയ േണാേപതഃ തനേയ തനേയാ പ ിഃ രവരനഗേര കിമാധിക ം 16

േ ഹ ഭാര ം, സ സ ം, േപര ിക ഇ േലാക ി േപായി ഖമ ഭവി ാനാ ത്?

ം,

അ സരണ വ ി പിെ അതിലധികം എ

ആഹാരനി ാഭയൈമ നാനി സാമാന േമതത് പ ഭി നരാണാം ാനം നരാണാമധിേകാ വിേശേഷാ ാേനന ഹീനാഃ പ ഭിഃ സമാനാഃ 17 119


ചാണക നീതി ആഹാരം, ഗ മ ഷ ന് പിെ മ

നി , ഭയം, ൈമ നം എ ിവ മ ഷ ം ം സമാനമാ വയാണ്. അറിവാണ് വിേശഷി ത്. അറിവ് േനടിെയെ ി ഷ ഗ ല നാണ്.

ദാനാ ഥിേനാ മ കരാ യദി ക ണതാൈലര് രീ താഃ കരിവേരണ മദാ ാ തൈസ വ ഗ ഗമ നഹാനിേരഷാ ംഗാഃ ന വികചപ മവേന വസ ി 18 മദജല ിെ മണേമ ് അ ചി വാനായി വ േതനീ കെള മദം െകാ ് അ നായ ആന തെ െചവി വീശിെ ാ ് ഓടി ാ ആന െട കവി ക തെ യാണ് ിയാകാതിരി ത്. േതനീ ക താമര വിട നി കാ ി വസി വരാണേ ാ. രാജാ േവശ ാ യമ പര ഃഖം ന ജാന

ാ ി േരാ ബാലയാചകൗ ി അ േമാ ാമക കഃ 19

രാജാവ്, േവശ , യമ , അ ി, ക , യാചി ബാലക എ ീ ഏ േപ മ വ െട ഃഖമറി ി . ഇവെരേ ാെല എ ാമ ത് കരം പിരി ഉേദ ാഗ നാണ്. അധഃ പശ സി കിം ബാേല പതിതം തവ കിം വി േര േര ഖ ന ജാനാസി ഗതം താ ണ മൗ ികം 20

120


ചാണക നീതി േഹ വതീ, നീെയ ിനാണ് താെഴ േനാ ഢാ, നിന റിയിേ , എെ യൗ നമാ വീ േപായിരി കയാണ്. വ ാലാ യാപി വികലാപി സക കാപി വ ാപി പ ിലഭവാപി രാസദാപി ഗേ ന ബ രസി േകതക വ ീ ഏേകാ ണഃ ഖ നിഹ ി സമ േദാഷാ

ത്? േഹ ്

21

പാ ക ഉ പരിസര ിലാെണ ി ം, കാ െളാ മിെ ി ം, ക െ ി ം, വള താെണ ി ം, െചളിയി വള താെണ ി ം, ഗ ം എ ഒ ണ ാ മാ ം ൈകത വ ി േമ പറ എ ാ േദാഷ െള ം െവ . യൗ നം ധന സ ിഃ ത മവിേവകിതാ ഏൈകകമപ ന ഥായ കി യ ച യം 22 യൗ നം, സ ്, ത ം (അധികാരം), അവിേവകം എ ിവയിേലാേരാ ം അപകടകാരികളാണ്. ഇവ നാ ം ഒ മി ് ഒരാ െ ി എ ാണ് സംഭവി ാ ത്? ചാണക നീതി സമാ ം

121

chanakya_niti-malayalam  

chanakya_niti-malayalam

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you