Page 1

แบบบนทกขอมลเกยวกบ แผนธรกจ สาหรบรานดอกไม ตอม เพอการพฒนารปแบบกราฟกอตลกษณ ภายใตแนวความคดเศรษฐกจเชงสรางสรรค เพอเปนการสรางความแตกตางทางการคา สามารถทจะ ตอสกบรานคาคแขงได อกทงยงเปนการพฒนาธรกจอยางยงยนและมนคง หวขอศลปนพนธ : การออกแบบกราฟกอตลกษณสาหรบรานดอกไม “ตอม” ถนนแฮปปแลนดสาย เขต บางกะป กรงเทพมหานคร , 2556-2561 จดทาโดย : นางสาว ระรนทพย ศรเถกงเกยรต 5311310436 คณะมนษยศาสตรและสงคมศาสตร สาขา ศลปกรรม (ออกแบบนเทศศลป) มหาวทยาลยราชภฏจนทรเกษม


แบบบันทึกขอมูลเกี่ยวกับ แผนธุรกิจ สําหรับรานดอกไม ตอม เพื่อการพัฒนารูปแบบกราฟกอัตลักษณ ภายใตแนวความคิดเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค เพื่อเปนการสรางความแตกตางทางการคา สามารถที่จะ ตอสูกับรานคาคูแขงได อีกทั้งยังเปนการพัฒนาธุรกิจอยางยั่งยืนและมั่นคง

1.บทสรุปของผูบริหาร ในอดีตรานจัดดอกไมถูกมองวานาจะเติบโตไดยาก เพราะดอกไมสดยังจัดเปนสินคาประเภทไมกอ ประโยชนใน ดานอุปโภคบริโภค แตปจจุบันความนิยมในการสงดอกไมเพื่อเปนตัวแทนในการแสดง ความยินดีหรือแสดงความเสียใจในโอกาสตาง ๆ เพิ่มมากขึ้น สงผลใหธุรกิจรานจัด ดอกไมขยายตัว เพิ่มมากขึ้นในชวง 2 – 3 ปที่ผานมา ซึ่งคาดกันวามีรานจัดดอกไมกระจายอยูทั่วประเทศกวา 1,000 รานในปจจุบัน โดยอยูในกรุงเทพและปริมณฑลประมาณรอยละ 50 สวนที่เหลืออยูในจังหวัดตาง ๆ โดยเฉพาะเมืองใหญ ๆธุรกิจรานจัดดอกไมเปนอีกธุรกิจหนึ่งที่มีผูสนใจเปนจํานวนมาก ซึ่งสวนใหญ มักจะคิดวาเปนธุรกิจที่สามารถทําไดโดยไมยากนักเพียงแตมีความรูในเรื่องวิธีการจัดดอกไมก็สามารถที่จะ ประกอบธุรกิจไดแตในความเปนจริงแลวธุรกิจรานจัดดอกไมที่ประสบผลสําเร็จนั้นผูประกอบการจะตองมี ความชํานาญ รวมทั้งมีความตั้งใจในการที่จะทําธุรกิจนี้อยางจริงจัง เพราะรานจัดดอกไมในปจจุบันมีการ แขงขันคอนขางสูงดังนั้นถาขาดความตั้งใจและไมมีความชํานาญในการทําธุรกิจก็อาจจะไมประสบความสํา เร็จดังที่ตองการได ถึงแมวาการทําธุรกิจรานจัดดอกไมจะตองคํานึงถึงปจจัยหลายประการ แตโอกาสใน การ ขยายตัวของธุรกิจนี้ก็ยังมีอยูมาก ทั้งนี้เพราะรานจัดดอกไมในกรุงเทพฯสวนใหญจะกระจุกตัวอยู ในใจกลาง เมืองเสียเปนสวนมาก แหลงชุมชนอยูไกลออกไปยัง ไมคอยมีรานจัดดอกไมมากนัก ซึ่งทําใหผู ประกอบการหลายรายมองเห็นโอกาสในการทําธุรกิจดังกลาว แตอยางไรก็ตามการที่จะลงทุนเปดกิจการ รานจัดดอกไมนั้นจําเปนอยางยิ่งที่จะตองกําหนดกลุมลูกคาเปาหมายใหชัดเจน ทั้งนี้เพื่อที่จะหาสถานที่ ตั้งรานใหเหมาะสม 2.ประวัติกิจการ/ภาพรวมกิจการ ขอมูลรายละเอียด ชื่อสถานประกอบการ / บริษัท รานดอกไม ตอม ผลิตภัณฑ/ตราสินคา จําหนาและบริการจัดดอกไมทุกประเภท ชอดอกไม แจกันดอกไม กระเชาดอกไม อีกทั้งยัง มีบริการรับจัดดอกไมทั้งในและนอกสถานที่ มี บริการทั้งดอกไมแหง และสด และยังจําหนายทั้งพวงมาลัยดอกไมบายศรี พานไหวครู พานขันหมาก ฯลฯ


รูปแบบธุรกิจ ชื่อผูประกอบการ/เจาของกิจการ ผูติดตอ ประสานงาน สถานที่ตั้งสํานักงาน/โรงงาน แฮปปแลนด

หางหุนสวนสามัญ คุณ อรรนภา เถกิงเกียรติ (เจาของกิจการ) คุณ อรวรรณ เถกิงเกียรติ (เจาของกิจการ) 188,190 ตึกแถวตรงขามตลาดกลาง ซ.แฮปปแลนดสาย 2 คลองจั่น บางกะป

กทม. หุนสวน

จํานวน 3 ทาน 1) คุณอรรนภา เถกิงเกียรติ 2) คุณอรวรรณ เถกิงเกียรติ 3) คุณ ธัญพรรธน ศิรเถกิงเกียรติ

3.การวิเคราะหสถานการณ ในอดีตรานดอกไมถูกมองวานาจะเปนธุรกิจที่เติบโตไดยาก เพราะดอกไมนั้นยังจัดไดวาเปรสินคา ที่ฟุมเฟอย แตในปจจุบันความนิยม ที่จะมอบดอกไม เพื่อแสดงความยินดี หรือความเสียใจนั้นไดรับความ นิยมเพิ่มมากขึ้น จึงสงผลใหธุรกิจของรานดอกไมนั้นไดขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ซึ่งคาดวามีรานจัดดอกไม กระจายอยูทั่วประเทศกวา 1,000 รานคาโดยอยูในกรุงเทพมหานครประมาณรอยละ 50 สวนที่เหลือ กระจายอยูตามตางจังหวัด โดยเฉพาะเมืองใหญๆ เพราะธุรกิจนี้ใชเงินลงทุนไมมากนัก 3.1 การวิเคาระหปจจัยภายใน รานดอกไม ตอม หุนสวนทุกคนมีความรูความชํานาญ และมีประสบการณอยางยาวนาน ในดานการ จัดดอกไม และยังศึกษาหาความรู เทคนิคใหมๆ อยูตลอดเวลา จึงทําใหผลงานการจัดดอกไมที่ออกมานั้น ไมดูลาสมัย เพื่อใหมีความแตกตางกับรานคาดอกไม รานอื่นๆ อีกทั้งยังมีบริการจัดดอกไม ทั้งดอกไมแหง และดอกไมสด จุดแข็ง (Strengths) 1. หุนสวนของรานดอกไมตอมนั้น มีความชํานาญ และมีประสบการณการจัดดอกไม อยางยาวนาน 2. มีบริการจัดดอกไมทั้ง แหง และ ดอกไมสด พวงมาลัย บายศรี รับจัดดอกไมในงานพิธีกรรมตางๆ ทั้งในและนอกสถานที่ 3. มีการแบงหนาที่ของแตละสวนอยางชัดเจน


4. มีกลุมลูกคาเดิม ที่เปนลูกคาประจํา ที่สั่งของในเทศกาล ตรุษจีน ศาสตรจีน ทุกๆป และยังมีกลุมลูกคาองคกรตางๆ ที่ชื่นชอบในผลงานการจัดดอกไม รานตอม ใหการสนับสนุนโดยการสั่งดอกไม ในโอกาศตางๆ อีกดวย 5. ใชทุนดําเนินการเปนของตัวเองทั้งหมด จุดออน (Weaknesses) 1. ในดานการบริการนั้น ไมมีบุคลากร หรือลูกจางอาจทําใหงานลาชา 2. เปนรานคาที่เปดมาอยางยาวนาน ไมมีอัตลักษณเปนของตนเอง 3. มีคูแขงทางการคา ที่มาเปดตัวอยูติดกับรานดอกไม ตอม 4. เปนรานคาที่ไมมีความโดดเดน ดึงดูดลูกคา 5. การติดตอสั่งซื้อสินคา มีเพียงการติดตอทางโทรศัพท ไมมีการประชาสัมพันธหรือ โฆษณา เกี่ยวกับตัวราน 3.2 การวิเคราะหปจจัยภายนอก (Opportunities) 1. ปจจุบันการมอบดอกไม ในโอกาสตางๆ เพิ่มมากขึ้น 2. การรับวัฒนธรรมตะวันตก ในการสงมอบดอกไมแสดงถึงความเคารพ ยินดี และความเสียใจ ในปจจุบันประเทศไทยไดนํามาถือปฏิบัติ เชนเดียวกับอารยะธรรมประเทศตางๆ 3.การจัดรูปแบบของสินคาใหหลากหลาย ใหมีความแตกตางกับธุรกิจประเภทเดียวกัน ยอมทําใหสรางภาพลักษณของสินคาไดดีกวาคูแขง ที่ยังไมมีการปรับตัวตอสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไป อุปสรรค (Threats) 1. มีคูแขงเพิ่มขึ้นตลอดเวลา 2. หากเศรษฐกิจตกต่ําจะสงผลกระทบ แกธุรกิจเปนอยางมาก 3. ยังขาดเทคโนโลยีมาพัฒนาดาน อัตลักษณตางๆ ของราน 4. ในการจัดสงจะตองหาบุคลากรภายนอกเปนผูดําเนินการ บางครั้งผูบริการจัดสงไมดียอมกอใหเกิดความ ไมพอใจแกลูกคา 5. วัตถุประสงคและเปาหมายธุรกิจ 1. ตองการใหอัตลักษณของรานมีความโดดเดน เปนเอกภาพ นาเขามาใชบริการ เนื่องจากมีรานคาคูแขงมาเปดติดกับรานดอกไมตอม


2. ไมตองการที่จะขยายธุรกิจ แตตองการที่จะ เพิ่มชองทางการจําหนาย และชองทางการโฆษณา ประชาสัมพันธ ตางๆ 3. เปาหมายของธุรกิจรานดอกไมตอม คือ การจําหนายสินคาใหไดตามเปาหมาย มีรายไดที่มั่นคง คงที่ และมีลูกคาประจํา 5. แผนการตลาด รานดอกไม รานตอม เลือกลูกคาสวนใหญที่อยูใน กรุงเทพมหานครเปนหลัก เพราะเปนกลุมเปาหมายที่มีรายไดระดับปานกลาง จนถึงระดับสูง และยังมีความนิยมมอบดอกไมใหกัน ในโอกาสตางๆ 5.1 กลุมลูกคาเปาหมาย ในปจจุบันกลุมลูกคาเปาหมายที่มีความนิยมมอบดอกไมเพื่อแสดงความยินดี ความเคารพ และแสดงความเสียใจในโอกาสตางๆ นั้น มีกลุมลูกคาเปาหมายหลักๆ ไดแก กลุมนักธุรกิจ กลุมคนทํางาน กลุมนักเรียนนักศึกษา ดังนั้น กลุมลูกคาเปาหมายอาจแบงไดเปน 2 กลุมคือ กลุมที่ 1 บุคคลธรรมดา แบงออกเปน 3 ระดับ 1.1 ระดับลาง เปนกลุมลูกคา นักเรียนนักศึกษาที่มีรายไดนอย ไมเนนรูปแบบ แตเนนปริมาณของดอกไม การจัดจะตองมีราคาที่ยอมเยา ไมแพง 1.2 ระดับกลาง เปนกลุมลูกคา คนทํางานที่มีรายไดระดับปานกลาง เนนรูปแบบของการจัดที่ดูดี และสวยงาม ไมเนนปริมาณ และราคาจะตองไมถูกหรือแพงจนเกินไป 1.3 ระดับสูง เปนกลุมลูกคา นักธุรกิจที่มีรายไดสูง เนนรูปแบบของการจัดดอกไมที่ดูดี หรูหรา และสวยงาม ไมเนนปริมาณ และราคาสามารถสูงได ตามรสนิยมของผูบริโภค กลุมที่ 2 นิติบุคคล แบงออกเปน 2 ระดับ 2.1 หนวยงานราชการ, วัด , ศาสนกิจศาสนาตางๆ , สมาคม 2.2 หางหุนสวน , หางสรรสินคา , บริษัทตางๆ , โรงแรม 5.2 สิ่งที่ลูกคาตองการ(Customer need) 1. มีรูปแบบการจัดดอกไม ที่สวยงามและแตกตางจากราน จัดดอกไมรานอื่นๆ 2. ดอกไมจะตองเปนดอกไม ที่สดใหม และคงทน 3.มีบริการที่ดี เปนกันเอง 4. นําสินคาสงถึงลูกคา อยางตรงตอเวลา ตามความตองการของลูกคา


5.3 ประโยชนที่ลูกคาจะไดรับ 1. สินคามีคุณภาพ สดใหม 2. ความสะดวกสบายในการจัดสงและ บริการถึงผูรับอยางรวดเร็ว 3. ราคาเหมาะสมกับชนิดของสินคาที่สั่งจัดทํา 5.4 ความสะดวกของลูกคา 1. สามารถสั่งซื้อสินคา ทางโทรศัพท 2. มีบริการจัดสงสินคา 3. บริการจัดดอกไม ทั้งในและนอกสถานที่ 4. สามารถเลือกรูปแบบของผลิตภัณณืไดอยางหลากหลาย 5.5 สวนผสมทางการตลาด 1. ผลิตภัณฑ (Product) รูปแบบการจัดดอกไม มีบริการทั้งดอกไม แหงและดอกไมสด และการจําหนายดอกไม แบงออกเปน 6 ประเภท 1.1 การจัดแบบชอ มีใหเลือกหลายรูปแบบ ทั้งแบบชอกลม ชอเปดหนา ชอโบเก และชอยาว นิยมใชเพื่อแสดงความยินดี หรือแสดงความหวงใย ในโอกาสตางๆ 1.2 การจัดแบบ แจกัน รูปแบบการจัดแจกันที่นิยมคือ การจัดแบบทรงสูง ทรงเตี้ย และทรงสามเหลี่ยม นิยมใชในโอกาสแสดงความยินดี เชน การเปดรานใหม หรือการ เลื่อนตําแหนง 1.3 การจัดแบบกระเชา มีใหเลือกหลายรูปแบบ ทั้งกระเชาดอกไม กระเชาของขวัญ หรือ กระเชาผลไม นิยมใชในโอกาสแสดงความยินดี หรือแสดงความเคารพ โดยเฉพาะวันขึ้นปใหม วัดเกิด หรือนําไปเยี่ยมผูปวย 1.4 การจัดพวงหรีด การจัดหนาศพ และการจัดตกแตงเมรุ การจัดดอกไมเปนสิ่งจําเปนสําหรับงานศพ เพราะดอกไมสามารถใชแทนความรูสึก เสียใจ การใหเกียรติและการไวอาลัย รูปแบบการจัดพวงหรีดที่ลูกคาสวนใหญนิยมคือ การจัดรูปแบบของหยดน้ํา และการจัดรูปแบบวงกลม สวนในเรื่องของการจัดพุมดอกไมหนาศพนั้น ลูกคานิยมเปนการจัดเปน พุมดอกไม ทรงสามเหลี่ยม และ การจัดแบบสวนดอกไม การตกแตงเมรุนิยมจัดตกแตง ดอกไม เปนพุมหนาเมรุ และในสวน ของทางขึ้นเมร 1.5 การจัดดอกไมสําหรับงานแตงงาน การจัดดอกไมในงานแตงงานนั้น เปนสิ่งที่จําเปนเพราะจะชวยใหบรรยากาศภายในงาน นั้น ดูสดชื่น และสวยงามขึ้น การจัดดอกไมมีใหเลือกหลายรูปแบบคือ


1.5.1 การจัดซุมงานแตงงาน 1.5.2 การจัดเวทีงานแตง จัดโพเดี่ยม 1.5.3 การจัดพานขันหมาก บายศรี ฯลฯ 1.6 จําหนายพวงมาลัยดอกไมสด ทุกชนิด รับทําพานไหวครู พานบายศรี ประกอบในพิธีกรรมตางๆ รานดอกไมรานตอม รับจัดดอกไมทุกรูปแบบ ทุกประเภท ไมวาจะเปนในแบบชอ แบบแจกัน แบบกระเชา มีบริการ ทั้งดอกไมแหงและดอกไมสด บริการจัดงานตางๆ ทั้งในและนอกสถานที่ อีกทั้งยังมีบริการพวงมาลัยดอกไมทั้งดอกไมสด และดอกไมแหงใหบริการ รับจัดพานไวครู พานบายศรีประกอบพิธีกรรมตางๆ

2.2 โครงสรางราคา การตั้งราคาขายดอกไมตามหลักสากล คือ ตองคิดราคาขาย 4 เทา ของตนทุน เพราะมีเผื่อขาดเพื่อเสียดวย คํานึงโดยตนทุนแปรผัน + ตนทุรฃนคงที่เฉลี่ย x4 เปนราคาขาย 2.3 อัตราคาบริการจัดดอกไมแตละครั้ง พอจําแนกไดดังนี้ รูปแบบการจัด อัตราคาบริการ 1. การจัดแบบชอ 300 – 1500 บาท 2. การจัดแบบแจกัน 300 – 3000 บาท 3. การจัดแบบกระเชา 500 – 3000 บาท 4. การจัดพวงหรีด 500 – 2000 บาท 5. การจัดงานศพ 5,000 – 20,000 บาท 6. การจัดสถานที่งานแตงงาน 4,000 – 50,000 บาท 7. พวงมาลัยดอกไม 10 – 1000 บาท 8. พานไหวครู , พานบายศรี 500 – 5,000 บาท หมายเหตุ อัตราคาบริการอาจจะเปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชนิดของดอกไม และรูปแบบของการจัด 3.ชองทางการจัดจําหนาย 1. การจัดจําหนายทางหนาราน เปนชองทางการจัดจําหนาย ที่สามารถเขาถึงกลุมลูกคาไดทุกระดับ ตั้งอยูที่ ถนนแฮปปแลนดสาย 2 ตรงขามตลาดกลางแฮปปแลนด เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร


การสงเสริมการขาย 1) เนื่องจากรานดอกไม ตอม นั้น มีกลุมลูกคาประจําอยูเปนทุนเดิมอยูแลว ผูวิจัยจึงเล็งเห็นวา หากจัด ทํารายการสงเสริมการขายโดยการ ใหลูกคาซื้อสินคาที่รานดอกไม ตอม ครบ 10 ครั้ง อัตราราคา ไมต่ํา กวา 300 บาท จะไดตราปม 1 ดวง ครบ 10 ครั้งมอบของที่ระลึก เปนชุดแกวกาแฟ ลายดอกไม ของราน ดอกไม รานตอม การจัดทํารายการสงเสริมการขายนี้จะเปนการที่เราจะขอบคุณ ลูกคาทุกๆ ทานที่ไดให ความไววางใจแก รานดอกไมรานตอม และใชบริการมาอยางชานาน อีกทั้งยัง เปนการกระตุนใหผูซื้อ มา ใชซ้ํา เพราะจะไดของที่ระลึกนั้นเอง                                          

รูปภาพที่ 1 สถานที่ตั้งรานดอกไมรานตอม และภาพบรรยากาศหนารานในปจจุบัน ที่มา : นางสาว ระรินทิพย ศิรเถกิงเกียรติ ,2556


การวางแผนธุรกิจสำหรับร้านดอกไม้ร้านต้อม  

แบบสรุปความต้องการของผู้ประกอบการ รายได้ และการวางแผนทางการค้า สำหรับร้านดอกไม้ ร้านต้อม