Page 1

l'univers El planeta terra La Terra,es el nostre planeta, és una gran esfera. La super fície de la terra es troba en gran part coberta d'aigua La   terra   gira   al   voltant   del   sol   en   el   moviment   de   translaci ó,que   dura   365   dies.   Aquest   moviment   és   l'or igen   de   les   estacions.   Tamb é   gira sobre ella mateixa com una trompa en el  moviment   de   rotació   ,   que   dura   24   hores.   Aquest   moviment   és   el   responsable de la successi ó dels dies i i les nits El  sol  es  veu  aparéixer a  l'alba  per  l'est  i amagar­se  al  capvespre per   l'oest.

EL SOL El   sol   és   l'estrela   entorn   de   la   qual   gira   la   ter ra.   Es   tracta   d'una esfera gegantina que emet cont ínuament llum i calor. El   sol   és   moltíssim   més   gran   que   la   terra.   Tanmateix,sembla   d'unes   dimensions   similars   a   les   que   t é   la     lluna   perqu è   està  molt mes lluny. La   llum   i   la   calor   del   sol   s ón   indispensables   perqu è   hi   haja   vida   a   la   ter ra.   Les   plantes   utilitzen   la   llum   per   a   realitzar   la fotosíntesi. LA LLUNA La   lluna   és   el   satèl∙lit   de   la   terra.   Tarda   28   dies   a   fer   una   volta completa al seu voltant. La   super fície   de   la   lluna   est à   coberta   de   cràters   i   de   zones  


clares anomenades mars, si b é no contenen aigua. La   lluna   no   emet   llum,   per ò   es   veu   br illant   perqu è   el   sol   la   il:lumina. Segons la posici ó relativa del sol,la lluna i la terra   es   veu   il∙luminada   una   part   diferent   de   la   lluna.   Cada   un   dels   aspectes   que   presenta   la   lluna   rep   el   nom   de   fase.   Les   fases   de   la   lluna   són   quart   creixent,lluna   plena,quart   minvant i lluna nova.

lunivers  

univers univers

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you